SELAMAT

DATANG KE KEM
ANAK SOLEH DAN
BESTARI SOLAT

RUKUN
WUDUK

1- Berniat ketika membasuh
muka.

Sahaja aku mengangkat hadas
kecil kerana Allah Ta’ala

2- Membasuh muka

3- Membasuh kedua tangan
sampai ke siku

4Menyapu
sebahagian
kepala

5- Membasuh kedua kaki sampai
buku lali

6Tertib

10
PERKARA
SUNAT
DALAM
WUDUK

1- Membaca ‘Bismillah’.
2-Membasuh kedua pergelangan
tangan
3- Berkumur-kumur.
4- Memasuk dan membuang air dari
hidung.

5- Menyapu seluruh kepala
6-Menyapu kedua telinga
7- Menyela-nyela janggut yang tebal dan
di antara anak jari kaki dan tangan.
8-Mendahulukan anggota yang kanan
dari yang kiri.
9- Menyucikan anggota tiga kali.
10- Berturut-turut

5 PERKARA
YANG
MEMBATALKAN
WUDUK

1- Keluar sesuatu dari dua kemaluan.
2- Tidur, kalau tidak menetap tempat duduk.
3- Hilang akal kerana mabuk atau sakit.
4- Bersentuhan lelaki dan wanita yang bukan
mahram.
5- Menyentuh kemaluan dengan dua tapak
tangan.

17
RUKUN
SOLAT

1.NIAT

NIAT SOLAT SUBUH

ِ‫صْبح‬
ّ ‫صّلي َفـْرضَ ال‬
َ ‫ُأ‬
‫ن َأَداًء لِّ َتَعاَلى‬
ِ ْ‫َرْكَعَتي‬
(Sahaja aku sembahyang fardhu subuh
dua rakaat tunai kerana Allah Ta'ala.)

NIAT SOLAT ZOHOR

َ‫ظْهِر َأْرَبـع‬
ّ ‫ض ال‬
َ ‫صّلي َفـْر‬
َ ‫ُأ‬
‫ل َتَعاَلى‬
ِّ ‫ت َأَداًء‬
ٍ ‫َرَكـَعا‬
(Sahaja aku sembahyang far dhu
zohor empat r akaat tunai
ker ana Allah Ta'ala.)

NIAT SOLAT ASAR

َ‫صِر َأْرَبـع‬
ْ ‫ض الَع‬
َ ‫صّلي َفـْر‬
َ ‫ُأ‬
‫ل َتَعاَلى‬
ِّ ‫ت َأَداًء‬
ٍ ‫َرَكـَعا‬
(Sahaja aku sembahyang fardhu asar
empat rakaat tunai kerana Allah Ta'ala.)

NIAT SOLAT MAGHRIB

َ‫لث‬
َ ‫ب َث‬
ِ ‫ض الَمْغِر‬
َ ‫صّلي َفـْر‬
َ ‫ُأ‬
‫ل َتَعاَلى‬
ِّ ‫ت َأَداًء‬
ٍ ‫َرَكـَعا‬
Sahaja aku sembahyang fardhu maghrib
tiga rakaat tunai kerana Allah Ta'ala.

NIAT SOLAT ISYAK

َ‫شاِء أَْرَبـع‬
َ ‫ض الِع‬
َ ‫ُأصَّلي َفـْر‬
‫ل َتَعاَلى‬
ِّ ‫ت َأَداًء‬
ٍ ‫َرَكـَعا‬
Sahaja aku sembahyang fardhu isyak
empat rakaat tunai kerana Allah Ta'ala.

2.
BERDIRI
BETUL
BAGI
YANG
MAMPU

3.
TAKBIRATUL
IHRAM

4Membaca
al-Fatihah

‫‪5- RUKUK‬‬

‫ن َربّ َ‬
‫ي‬
‫حا َ‬
‫سْب َ‬
‫ُ‬
‫ظيِم‬
‫اْلَع ِ‬
‫َوِبحَْمِدِه‬

6-Tomakninah
(berhenti sekejap)
dalam r ukuk.

‫‪7- IKTIDAL‬‬

‫ل ِلَم ْ‬
‫ن‬
‫سِمَع ا ُ‬
‫َ‬
‫حِمدَُه‬
‫َ‬
‫َرّبَنا َل َ‬
‫ك‬
‫اْلحَْمُد‬

8-Tomakninah
dalam iktidal.

‫‪9- SUJUD‬‬

‫عَلى‬
‫ي الَ ْ‬
‫ن َرّب َ‬
‫حا َ‬
‫سْب َ‬
‫ُ‬
‫حْمِدِه‬
‫َوِب َ‬

10-Tomakninah dalam sujud.

‫‪11- DUDUK ANTARA DUA SUJUD‬‬

‫غِفْرِلي‬
‫َربّ ا ْ‬
‫حْمِني‬
‫َواْر َ‬
‫جُبْرِني َواْرَفْعِني‬
‫َوا ْ‬
‫َواْرُزْقِني َواْهِدِني‬
‫ع ُ‬
‫ف‬
‫عاِفِني َوا ْ‬
‫َو َ‬
‫عّني‬
‫َ‬

12-Tomakninah dalam duduk
antara dua sujud.

13-Duduk tahiyat akhir.

‫‪14-Membaca tahiyat dalam duduk akhir.‬‬

‫ت‬
‫ت الصَّلَوا ُ‬
‫ت اْلُمَباَرَكا ُ‬
‫حّيا ُ‬
‫َالّت ِ‬
‫ت ِّ‬
‫ل‬
‫طّيَبا ُ‬
‫ال ّ‬
‫حَمُة ا ِ‬
‫ل‬
‫ي َوَر ْ‬
‫ك َأّيَها الّنِب ّ‬
‫عَلْي َ‬
‫لُم َ‬
‫سَ‬
‫َال ّ‬
‫َوَبَركَاُتُه‬

‫عَباِد‬
‫عَلى ِ‬
‫عَلْيَنا َو َ‬
‫لُم َ‬
‫سَ‬
‫َال ّ‬
‫حي َ‬
‫ن‬
‫صاِل ِ‬
‫ل ال ّ‬
‫ا ِ‬
‫شَهُد َأن ّل ِإَلَه ِإّل ال‪،‬‬
‫َأ ْ‬
‫سوُل‬
‫حّمدًا ّر ُ‬
‫ن ُم َ‬
‫شَهُد َأ ّ‬
‫َوَأ ْ‬
‫ال‬

‫‪15-Selawat atas Nabi dalam tahiyat.‬‬

‫عَلى‬
‫صّل َ‬
‫َالّلُهّم َ‬
‫عَلى آِل‬
‫حّمد‪َ ،‬و َ‬
‫ُم َ‬
‫حّمد‬
‫ُم َ‬
‫عَلى‬
‫ت َ‬
‫صّلْي َ‬
‫َكَما َ‬
‫عَلى آِل‬
‫ِإْبَراِهيمَ ‪َ ،‬و َ‬
‫ِإْبَراِهيَم‬

‫عَلى آِل‬
‫حّمد‪َ ،‬و َ‬
‫عَلى ُم َ‬
‫ك َ‬
‫َوَباِر ْ‬
‫حّمد‬
‫ُم َ‬
‫عَلى ِإْبَراِهيَم‪،‬‬
‫ت َ‬
‫َكَما َباَرْك َ‬
‫عَلى آِل ِإْبَراِهيَم ِفي اْلَعاَلِمينَ‬
‫َو َ‬
‫جيد‬
‫حِميٌد ّم ِ‬
‫ك َ‬
‫ِإّن َ‬

16-Salam yang pertama.

17-Tertib
semua
rukun.

SUNAT-SUNAT DALAM SOLAT
 1- SUNAT

 2- SUNAT HAIAT:

AB’AD:
15 perkara:
a) Membaca tasyahud
yang pertama.
b) Membaca qunut

‫‪a) Membaca tasyahud yang pertama.‬‬

‫ت ِّ‬
‫ل‬
‫طّيَبا ُ‬
‫ت ال ّ‬
‫صَلَوا ُ‬
‫ت ال ّ‬
‫ت اْلُمَباَرَكا ُ‬
‫حّيا ُ‬
‫َالّت ِ‬
‫ل‬
‫حَمُة ا ِ‬
‫ك َأّيَها الّنِبيّ َوَر ْ‬
‫لُم عََلْي َ‬
‫سَ‬
‫َال ّ‬
‫َوَبَركَاُتُه‬
‫حي َ‬
‫ن‬
‫صاِل ِ‬
‫ل ال ّ‬
‫عَباِد ا ِ‬
‫عَلى ِ‬
‫عَلْيَنا َو َ‬
‫لُم َ‬
‫سَ‬
‫َال ّ‬
‫حّمدًا‬
‫ن ُم َ‬
‫شَهُد َأ ّ‬
‫شَهُد َأن ّل ِإَلَه ِإّل ال‪َ ،‬وَأ ْ‬
‫َأ ْ‬
‫سوُل ال‬
‫ّر ُ‬

‫‪b) Membaca qunut‬‬

‫عاِفِني‬
‫ت‪َ ،‬و َ‬
‫ن َهَدْي َ‬
‫َالّلُهمّ اْهِدني ِفْيَم ْ‬
‫ت‬
‫عاَفْي َ‬
‫ن َ‬
‫‪ِ،‬فيَم ْ‬
‫ي ِفْيَما‬
‫ك ِل ْ‬
‫ت‪َ ،‬وَباِر ْ‬
‫ن َتَوّلْي َ‬
‫ي ِفيَْم ْ‬
‫َوَتَوّلِن ْ‬
‫طْي َ‬
‫ت‬
‫عَ‬
‫‪َ،‬أ ْ‬
‫ضي َولَ‬
‫ك َتْق ِ‬
‫ت‪َ ،‬فِإّن َ‬
‫ضْي َ‬
‫شّر َما َق َ‬
‫َوِقِني َ‬
‫ك‬
‫عَلْي َ‬
‫ضى َ‬
‫‪ُ،‬يْق َ‬

‫ت‪َ ،‬وَل َيِعّزَم ْ‬
‫ن‬
‫ن َواَلْي َ‬
‫ِإّنُه َلَيِذّل َم ْ‬
‫ت‬
‫عاَدْي َ‬
‫‪َ،‬‬
‫حْمُد عََلى‬
‫ت‪َ ،‬فَلكَ اْل َ‬
‫ت َرّبَنا َوَتَعاَلْي َ‬
‫َتَباَرْك َ‬
‫ت‬
‫ضيْ َ‬
‫‪َ،‬ما َق َ‬
‫ب ِإَلْيكَ‬
‫ك َوَأُتو ُ‬
‫سَتْغِفُر َ‬
‫‪َ ،‬وَأ ْ‬
‫حّمٍد الّنِب ّ‬
‫ي‬
‫سّيِدَنا َم َ‬
‫عَلى َ‬
‫صّلى الُ َ‬
‫َو َ‬
‫سّلَم‬
‫حِبهِ َو َ‬
‫صْ‬
‫عَلى َأِلِه َو َ‬
‫ي‪َ ،‬و َ‬
‫اُلّم ّ‬

15 SUNAT HAIAT (kerangka
sembahyang)
1-Mengangkat tangan ketika
takbiratul ihram, rukuk dan
iktidal.
2-Meletakkan telapak tangan
kanan di atas belakang tangan
kiri.

‫‪3- MEMBACA DOA IFTITAH‬‬

‫ل ّكثْيرًا‬
‫حْمُد ِّ‬
‫ل َأْكَبُر َكِبْيرًا َواْل َ‬
‫َا ُ‬
‫صْي ً‬
‫ل‬
‫ل ُبْكَرًة َوَأ ِ‬
‫نا ِ‬
‫حا َ‬
‫سْب َ‬
‫َو ُ‬
‫سمََوا ِ‬
‫ت‬
‫طَرال ّ‬
‫ي َف َ‬
‫ي ِلّلِذ ْ‬
‫جِه َ‬
‫جْهتُ َو ْ‬
‫َو ّ‬
‫‪َ،‬واَلْر ِ‬
‫ض‬
‫شِرِكي َ‬
‫ن‬
‫ن اْلُم ْ‬
‫سِلمًا َومَا َأَنا ِم َ‬
‫حِنيفًا ُم ْ‬
‫َ‬

‫سِكي‬
‫لِتي َوُن ُ‬
‫صَ‬
‫ن َ‬
‫ِإ ّ‬
‫ل َر ّ‬
‫ب‬
‫ي َوَمَماِتي ِّ‬
‫حَيا َ‬
‫َوَم ْ‬
‫اْلَعاَلِمينَ‬
‫ت‬
‫ك ُأِمْر ُ‬
‫ك َلُه َوِبَذِل َ‬
‫شِري َ‬
‫َل َ‬
‫سِلِمي َ‬
‫ن‬
‫ن اْلُم ْ‬
‫َوَأَنا ِم َ‬

4-Membaca tauwwuz.
5-Mengangkat

suara pada sembahyang
subuh, maghrib dan isyak dan
memperlahankan suara pada sembahyang
zohor dan asar.
6-Membaca ‘amin’ selepas membaca
Fatihah.
7-Membaca salah satu surah sesudah
Fatihah.

8-Membaca takbir ketika bangun
dan duduk.
9-Membaca ‘samiallahu liman
hamidah, rabbana lakal hamdu’
(pada ketika bangkit dari rukuk).
10-Membaca tasbih pada rukuk.
11-Membaca tasbih pada sujud.

12-Meletakkan dua tangan di atas peha
ketika duduk, dengan membentang jari kiri
dan menggenggam jari kanan kecuali
telunjuk dan diisyaratkan pada ketika
membaca tasyahhud.
13-Duduk Iftirash pada sekalian duduk.
14- Duduk Tawarruk pada duduk terakhir.
15-Mengucapkan salam kedua.

11
PERKARA
YANG
MEMBATALKAN
SOLAT

1-Bercakap dengan sengaja.
2-Bergerak lebih dari tiga kali
3-Hadas.
4-Terkena najis.
5-Terbuka aurat dengan sengaja
dalam tempoh yang lama.

6-Mengubah niat.
7-Membelakangkan kiblat.
8-Makan
9-Minum.
10-Ketawa terbahak-bahak.
11-Murtad.