You are on page 1of 21

Atiduok Tvynei, k privalai!

RPINTOJLIS
LLKS PARTIZANO maldos ir apmstymai Papildytas PRR leidinys Ileido EMAII Apygarda Bstin ......1953 Kryiaus Kelias Kas nenea savo kryiaus ir neseka mans, nra mans vertas. Kryiaus ir erki keli, Viepatie Kristau, Tu perjai pirmas. Perjai, kaip niekins kitas. Tavo kn nuo galvos iki koj ymi aizd raudai. inau, kartus ir kietas tas Tavo kryiaus kelias. Bet dl to, kad jis tavo, mane jis avi ir traukia. Esu vaikas tautos, kuri pamgo Tavo kryius. Pamgo, nes pati yra prajusi bais kryiaus keli. Ne kart atrod, kad ji puls po savo nata ir nepakils. Bet tavo kanios stiprinama Ji kl. Kania neivengiama ir mano daliai. Kryiaus keliu ir man lemta eiti. Pamokyk mano ir mano taut, Mokytojau. Pamokyk sekti Tave keniant.

LIETUVOS HIMNAS Lietuva, Tvyne ms, Tu didvyri em! I praeities Tavo snus Te stipryb semia. Tegul Tavo vaikai eina, Vien takais dorybs, Tegul dirba Tavo naudai Ir moni grybei. Tegul saul Lietuvos Tamsumus paalina, Ir viesa, ir tiesa Ms ingsnius telydi. Tegul meil Lietuvos Dega ms irdyse. Vardan tos Lietuvos. Vienyb teydi!

PRIESAIKA
Partizano Priesaika Prisiekiu Visagalio Dievo akivaizdoje, kad itikimai ir siningai vykdysiu Lietuvos Laisvs Kovos Sjdio nario pareigas, kovosiu dl Lietuvos laisvs ir nepriklausomybs atstatymo, nesigaildamas nei savo turto, nei sveikatos, nei gyvybs, tiksliai vykdysiu sjdio status, statutus ir savo virinink sakymus, ventai laikysiu visas man patiktas paslaptis, niekada su Lietuvos prieais nesitarsiu, joki ini jiems neteiksiu ir visa k tik apie juos suinosiu, tuoj savo virininkams praneiu, saugosiu alies gerov ir visur elgsiuos, kaip doram, klusniam ir narsiam laisvs kovotojui elgtis pridera. Gerai inau, kad u smoning udavini nevykdym ir paslapties idavim man gresia mirties bausm. Tepadeda mari Viepats. Dievas mano darbuose Tvynei Lietuvai".

Ikilmingas pasiadjimas ..Ikilmingai pasiadu, kad itikimai ir siningai vykdysiu Lietuvos Laisvs Kovos Sjdio nario pareigas, kovosiu dl Lietuvos laisvs ir nepriklausomybs atstatymo, nesigaildamas nei savo turto, nei sveikatos, nei gyvybs, tiksliai vykdysiu sjdio status, statutus ir savo virinink sakymus, ventai laikysiu man visas patiktas paslaptis, niekada su Lietuvos prieais nesitarsiu, joki ini jiems neteiksiu ir visa k tik apie juos suinosiu, tuojau virininkams praneiu; saugosiu alies gerov, visada atsidjs dirbsiu Tvynei Lietuvai ir visur elgsiuos, kaip doram, klusniam ir narsiam laisvs kovotojui pridera. Gerai inau, kad u smoning udavini nevykdym ir paslapties idavim man gresia mirties bausm. Tebnie mano valia stipri - pasiadjim garbingai itesti". Slapuko priesaika Prisiekiu Visagalio Dievo akivaizdoje, kad itikimai ir siningai vykdysiu Lietuvos Laisvs Kovos Sjdio nario pareiga, kovosiu dl Lietuvos Laisvs ir nepriklausomybs atstatymo, nesigaildamas nei savo turto, nei sveikatos, nei gyvybs, tiksliai vykdysiu sjdio status, statutus ir savo virinink sakymus, ventai laikysiu visas man patiktas paslaptis ir visa, k tik apie Lietuvos prieus suinosiu, tuojau savo virininkams praneiu; saugosiu alies gerov ir visur elgsiuos, kaip doram, klusniam ir narsiam laisvs kovotojui elgtis pridera. Gerai inau, kad u smoning udavini nevykdym ir paslapties idavim man gresia mirties bausm. Tepadeda man Viepats Dievas mano darbuose Tvynei Lietuvai". Ikilmingas pasiadjimas Ikilmingai pasiadu, kad itikimai ir siningai vykdysiu Lietuvos Laisvs Kovos Sjdio nario pareigas, kovosiu dl Lietuvos laisvs ir nepriklausomybs atstatymo, nesigaildamas nei savo turto, nei sveikatos, nei gyvybs, tiksliai vykdysiu sjdio status, statutus ir virinink sakymus, ventai laikysiu visas man patiktas paslaptis ir visa, k tik apie Lietuvos prieus suinosiu, tuojau savo

virininkams praneiu; saugosiu alies gerov, visada atsidjs dirbsiu Tvynei Lietuvai ir visur elgsiuos, kaip doram, klusniam ir narsiam laisvs kovotojui elgtis pridera. Gerai inau, kad u smoning udavini nevykdym ir paslapties idavim man gresia mirties bausm. Tebnie mano valia stipri i garbing pasiadjim itesti". Talkininko priesaika Prisiekiu Visagalio Dievo akivaizdoje, kad itikimai ir siningai vykdysiu Lietuvos Laisvs Kovos Sjdio nario pareigas, visomis igalmis kovosiu dl Lietuvos laisvs ir nepriklausomybs atstatyme, tiksliai vykdysiu, kiek tai man apystovos leis, savo virinink sakymus, ventai laikysiu visas patiktas man paslaptis ir visa, k tik apie Lietuvos prieus suinosiu, tuojau savo virininkams praneiu; saugosiu alies gerov ir visur elgsiuos, kaip doram, klusniam ir narsiam laisvs kovotojui pridera. Gerai inau, kad u paslapties idavim man grst mirties bausm. Tepadeda man Viepats Dievas mano darbuose Tvynei Lietuvai". Ikilmingas pasiadjimas Ikilmingai pasiadu, kad itikimai ir siningai vykdysiu Lietuvos Laisvs Kovos Sjdio nario pareigas, visomis igalmis kovosiu dl Lietuvos laisvs ir nepriklausomybs atstatymo, tiksliai vykdysiu, kiek tai man apystovos leis, savo virinink sakymus, ventai laikysiu visas man patiktas paslaptis ir visa, k tik apie Lietuvos prieus suinosiu, tuojau savo virininkams praneiu; saugosiu alies gerov, visada atsidjs dirbsiu Tvynei Lietuvai ir visur elgsiuos, kaip doram, klusniam ir narsiam laisvs kovotojui elgtis pridera. Gerai inau, kad u paslapties idavim man gresia mirties bausm. Tebnie mano stipri valia pasiadjim garbingai itesti".

Bendroji malda
Dieve Ramintojau, ateik neramias, ivargintas ms irdis, pripildyk jas savo rimtimi, isklaidyk abejones ir nekantrum, paadink baim. Dieve Paventintojau, pavsk ms darb ir nemigo naktis, ms viltis ir ilgesius. Dieve, Didioji viesa, nuskaidrink ms jausmus ir mintis, apvalyk mus nuo pikto. Dieve, ms Vienytojau, laikyk mus vienam bry, derink ms nuotaikas, lygink ms pairas, glausk mus vienus su kitais didiausios meils ryiu. Dieve, Iminties Davjau, mokyk mus tikro gyvenimo kelio, kurstyk mumyse nor painti ties, padk teisingai suprasti vieniems kitus. Dieve, Tiesos Liudytojau, kad ir mes ipaintume ties savo odiu ir gyvenimu, ipaintume drsiai ir be baims. Dieve, Valios Stiprintojau, grdink ms dvasines galias, didink ms valios ryt, ugdyk mumyse nor pamgti tavo vard. Dieve, Meils Liepsna, kurstyk geriausius ms pasiryimus, skaidrink ms paproius. Amen. Apsaugok, Aukiausias, t mylim al, Kur ms sodybos, kur boi kapai. Juk tvika tavo malon daug gali. Mes tavo per amius Lietuvos vaikai. Neapleisk, Aukiausias, ms ir brangios Tvyns. Maloningas ir galingas per visas gadynes! mogus Tvynje tiek gyvas yra, kiek ji jam jo irdyje yra.

Ryto maldos
Tavo garbei, Viepatie, pavedu i dien. Skiriu j savo eimos, broli partizan ir mielosios Tvyns labui. Su auka ir su gera nuotaika pakelsiu darbo sunkumus. Su tavimi, Viepatie, nebus man sunki jokia auka ir nepakeliamas joks bandymas.

Kiekvienu atveju bsiu ramus, kaip rami mano tautos dvasia ir giedras, kaip tautos dangus. Viepatie, kuris esi Tiesa, duok man bti teisiam, kurs esi Meil bti meiliam, kurs esi Gris bti geram. I tavo rank, Dieve, gaunu savo ryt. I tavo rank ir viesi darb diena. I tavo rank man ir laim mano krito, Ir praeitis, ir dabartis, ir rytdiena. Ai tau, Viepatie, kad siunti mums ne vien sauls spindulius, nuo kuri mes galtume virsti tyruma, bet teiki debes ir lietaus, kad galtume gaminti vaisi. , (Apr.3,19); KRIST RPINTOJL Viepatie Kristau, kuris ms tautos krykelse ir pakelse Rpintojliu rymai, rpinkis, praome, ir toliau ms likimu. Padk ms tautai sunkiomis jai valandomis ir neleisk, kad ji, tiek kentjusi, bt nepaguosta ir nesuraminta. Tu susirpins, gerasis Rpintojli, kaip ir mes. Tu ujauti mus ir guodi mus. Guosime ir mes tave, ir ujausime. Guosime kantriai pakeldami kanias ir auk. Per tave, ms Rpintojli, ir tavo kani, mes eisime garb, kurioje tu su savo ir ms Tvu gyveni ir viepatauji per amius. Amen. Teisk mane, o Dieve, ir gink mano byl nuo neventos gimins, gelbk nuo neteisaus ir klastingo mogaus. (XL II psalm.) I sutem, pro pelkes ir girias, Ateina minios, upm iriasi laivai ir valtys... Tegu, tegu laukus tnojimo marias Priadins giesms ir auksmai: Mes norim keltis:

Jaunyst sukurta ne diaugsmui, ne malonumams, Ji sukurta tik heroizmui. VAKARO MALDA Viepatie, tu valdai dang ir em laimink ms Lietuv ir ms irdis diek Tvyns meil. Duok mums bti narsiems, kad taptume verti savo protvi. Leisk mums isaugoti savo vent tikjim, ms tv palikim. Laimink lietuvius partizanus, kurie kovoja u teisingum ir savo kiem. Duok mums jg didiausiai aukai u savo taut ir Tvyn. Tau, Triasmenis Dieve, pavedu a save i nakt. Apsaugok mane ir mano draugus nuo pavoj. Pavedu tau, Viepatie, visus ios dienos savo ir mano tautos vargus, kovas ir laimjimus, visa tai, kas buvo gero ar bloga. Koks esu, esu tavo, Viepatie. Tu, Visagalis Dieve, padjai man iandien kovoje u mano taut ir Tvyne, padk man ir toliau. Duok, kad rytoj a biau dar itikimesnis ir tvirtesnis. Per Jz Krist ms Viepat. Amen. Teka nuo ami srov kriktolin, Nea ji laisv paties Visagalio. Viepatie, stiprink tu mano Tvyn, Vargt ir kentti neleisk jai be galo. MALDA U TVYN Dieve, kuris leidai tautas ir diegei Joms laisvs trokim, graink ir ms tvynei laisvs dienas. Tegul tie bandymai, kuriuos tu skyrei ms aliai, nebna jos praiai, bet greitesniam jos prisiklimui ir didesnei jos dvasinei gerovei. Laimink, Viepatie, mus, kurie su ginklu stojam prie pavergjus. Duok mums jg pakelti didi partizano dali. Padaryk, kad mes visi grtume namus, nedami nauj atgimimo ugn. Sisk, Viepatie, iminties ir stiprybs dvasios tiems, kurie dirba ms tautai ir aukojasi jos labui. Padk savo tvika meile ir globa pasilikusiems namuose ms

broliams ir sesms. Stiprink dl tavo vardo ir tautos laisvs kenianius, guosk lidinius ir nuskriaustuosius, amina vies suteik, Viepatie, tiems, kurie jau yra mir kovos lauke. veniausioji Mergele Marija, Auros Vart gailestingumo Motina, pavesk savo dievikajam Snui, Jzui Kristui, ms Lietuv, kuri taip nuoirdiai tave myli ir garbina. Neleisk, kad tavo snaus vardas bt irautas i lietuvio irdies. ventasis Kazimierai, ms tautos globjau, vadovauk ms kovai dl laisvs, kaip kitados stebuklingu bdu, kad vadovavai ms tvams. Per Krist, ms Viepat, kur tiki, ipasta ir myli kiekvienas Taurus lietuvis. Amen. Virum ems nurimusio juoko, Virum plieno, ugnies ir patrank. Pro vaigdi ir pro mnesio ok Kakas tiesia kruvin rank. MALDA U MIRUSIUS. Tu inai, Viepatie, kokie jausmai jungia mus su tais, kuri jau nebra ms tarpe. Jie buvo ms eimos Broliai, Sess, ms varg nuoirdiausi dalyviai. Tiesa, jie buvo mons, kaip ir mes, su savo silpnybmis ir dorybmis. Leisk, Viepatie, prisiminti juos ir prayti jiems savo gailestingumo. Uskaityk, Viepatie, ypa aukas t, kurie, kaip karygiai aukojasi u geresn tautos ateit. Suteik jiems ir visiems ms mirusiems ramyb tavo ir vies per amius. Amen. KRIST RPINTOJL Nuengi tu, Viepatie Kristau, kaip rasa idivusi em, ir mes atgyjame it gls laukuose. Tu apgaubi mus tyla ir rimtim. Ir mes diaugiams kaip vaikai.

Gims Kdikli, daryk mus Dievo vaikais. Dievo Snau, duok mums Dievo sn laisvs. Atjusi nauja viesa, leisk ir mums, kaip iburiams, viesti naujai gimstantiems laikams. Amen. Marija, Marija, Skaisiausia Lelija, Tu vieti auktai danguje. Palengvink vergij, Pagelbk monijai, Igelbk nuo prieo baisaus.

MII MALDOS
Suklaup meldiam, Jzau saldiausias, Maldas priimki ms kariausias, Mus imokyki Diev painti. Pildyt jo vali ir j garbinti. Tavo valia, Viepatie, keliauju lietuvikos Golgotos viekeliu. Vien tavo garbei ir Tvyns laisvei plakania irdimi, nulenkiu galv prie tavo auka; ji mano keli vadovas, ji tikroji mano gyvenimo paguoda. Aukojuos tau, Viepatie, nuodmingas, maldauju tave ventj ventj. A btyb, neivengianti dano melo, kreipiuosi tave paia Ties. A, kurio btyje taip dana neapykantos ir abojumo, noriu vienytis su tavimi - paia Meile. Iteisink mane, Tve, ir rauk i mans niekingj mog. Siusk savo vies ir ties teveda jos mane t didij auk, kuri paruo mums Jzus Kristus, tavo Snus, ms Brolis. Pasigailk mans, Dieve, ir, atleids mano nuodmes, nuvesk mane aminj gyvenim. Apvalyk, Viepatie, ir mano taut. Atleisk eidimus padarytus tau mano tautos.

AUKOJIMUI Nueminta dvasia ir sugraudinta irdimi praau tave, gerasis Tve, priimk i duonos ir vyno auk. Ji ne trukus taps tavo snaus Jzaus Kristaus auka. Priimk j prisiminti ms Viepaties Jzaus Kristaus kaniai, prisiklimui ir dang engimui. Priimk pagarbinti garbingajai Mergelei Marijai, v. Jonui Kriktytojui, ventiesiems apatalams Petrui ir Povilui, ir visiems ventiesiems. Priimk u nesuskaitomas mano nuodmes ir eidimus, apsileidimus ir papiktinimus. Priimk praau, ne tik u mane, bet ir u visus mano kovos brolius ir seseris partizanus, kurie yra gyvj eilse ir mirusij skaiiuje. U artimuosius, tvus, partizanui tvais, broliais, seserimis likusius lietuvius. Priimk u tuos. kurie sveiose alyse kovoja u Lietuvos laisv, kurie itrmim ar kaljim kankiniai yra, kurie kankiniais paliko gyvj eiles. Duok, Viepatie, kad i auka bt mano ir jj iganymui. Amen. PRIE PAKYLJIM tai keisis duona kn ir vynas krauj. Keisis panaiai, kaip tada, kai tavo rankos pam duon ir vyno taur, o tavo lpos tar: Tai yra mano knas, tai yra mano kraujas". io stebuklo pirmieji liudytojai buvo tavo mokiniai. Paskui liudytoj skaiius augo tiek kartu, kiek is stebuklas kartojosi. O kartotis jis turjo, nes argi tu pats nesakei: Kiek kart tai darysite, man atminti darykite". Nn, mano Kristau, ir a esu didiojo tavo stebuklo liudytojas. Neinau, ar tuo turiau daugiau stebtis, ar didiuotis. PO PAKYLJIMO Leisk, Gerasis Stebukladari, i valand prayti tave ir tiktis i tavs vieno dalyko. Pakeits duon savo Kn ir vyn savo Krauj, ar nepakeisi ir mano irdies kietos, altos, ird piln meils tau ir artimui.

Ar nepakeisi mano proto abejingo ir nerangaus, prot jautr tavo apreiktajai tiesai. Padaryk, Viepatie, stebukl mano sieloje, nors ir nebiau to vertas. Pakeisk, praau, ir mano tautos veid, kad jam spindt Dievo tautos veidas ir mano tautos valia, kad per j reiktsi tavo valia. Amen. DVASIN KOMUNIJA Apvalyk mane. Dieve, nuo vis mano kali buvusi, esam ir bsim, kad gryna irdimi galiau artintis prie tavo puotos stalo. Dievo avinli, kuris naikini pasaulio nuodmes, sunaikink ir mansias. Viepatie Kristau, kuris savo apatalams tarei: Ramyb palieku jums, ramyb duodu jums", suteik ir man dvasios giedrum. Be jo taip sunku bt ms bty. Ateik mano ird, Dieve, pats, ir tesigali manyje dvasios rimtis. Per savo veniausi Kn ir Krauj, Viepatie Kristau; ilaisvink mane i vis mano blogybi ir padaryk klusn mane tavo visiems sakymams. Tavo knas, kur, kad ir nevertas bdamas ruoiuosi priimti, teneesie mano pasmerkimui ir teismui, bet teeinie mano dvasiai ir knui patobulinti. Ateik, Viepatie, mano ird pats ir mano siela bus pagydyta. Amen. PABAIGAI Priimk, veniausioji Trejybe, i auk, kuri su malonumu tau aukoju ir bk gailestingas man ir visiems tiems, u kuriuos meldiausi. Tepalaimina mane Visagalis Dievas Tvas ir snus ir ventoji dvasia. Amen. Ilydk mane, Viepatie, i ms ndienos nam, paenklins ta tikrja viesa, kuri padaro mus Dievo vaikais. Garb ,tau, Dieve. Amen.

MALDA U TVYN Visagalis aminasis Dieve, auktojo Jeruzals miesto Statytojau ir Sarge, dien ir nakt saugok ms valstyb su jos gyventojais, jos bties saugum, ramyb. Itiesk, Viepatie, dangikos pagalbos dein ant savo tarn Lietuvos laisvs kovotoj partizan, kad jie visa irdimi tavs iekot ir ko teisingai maldauja pasiekt. Per Krist ms Viepat, Amen. KRISTAUS PRISIKLIM Viepatie Kristau, juk tu perjai bais sunaikinimo keli, bet vl grai ms tarp sveikas ir atsinaujins. Tu mums kaip pergaltojas grs i kovos lauko. Kovojame ir mes, Viepatie. Daug kart patiriame naikinam nuodms gali. Ir taip sunku mums grti i kovos lauko, grti nugaltojais. Pergals Dieve, tu vesk mus Prisiklim, tu isaugok mus savo karalystei nepaliestus dms. Amen. Tu i Dangaus, Keleivi Visagali, viesa didi tave iduoda ir iduos. Pabk mano sveiu kukliam mano urvely Ir apsakyki, kas danguos. MALDA. U MOTINAS Viepatie, heroizmo yme paenklinai tu ms motinas. Kas, jei ne jos, ilaik tikjim tave, kai tavo vietoje mums buvo brukami svetimi dievai? Kas palaik ms meil savajai tautai, kai jai iplti buvo vartojama jga ir ginklas. Dieve, tu davei motinai jg, praneani ginklo ir prievartos gali. Tu padarei j galingesn u galinguosius emje. Motina mirta, bet nemita jos meil. Ir tu, Dieve, padarei j ms motina, ios nemariosios meils

graiausia reikja. Tik tu, kuris esi meil, galjai sukurti mums itok skaisios ir patvarios meils krin. Kristau, ms Broli, kuo labiau tu galjai girtis ir didiuotis iame pasaulyje, jei ne savo dievikja Motina? Ko tu labiau po savo dangikojo Tvo klausei, kieno vali norjai geriau vykdyti, jei ne savo motinos Marijos? Ir mirdamas prie kryiaus ar neprisiminei jos, kai sakei; Motina, tai tavo snus", ir kai pavedei j mylimiausiam savo mokytiniui. Pagaliau, kas graiau u tave pagerb savo motin, u tave, kuris pamei j pas save ir apvainikavai angel Karaliens vainiku. Kristau, jei i tavs mes turime daug ko mokytis, tai ypa meils savosioms motinoms. Jei per tave mes galime ko prayti, tai pirmon eiln paguodos savo motinoms. Stiprink jas kenianias drauge su savo tauriausiais vaikais, guosk jas verkianias, iklausyk j praani, vadovauk joms kovojanioms. Tegul tas vaizdas kur regjo tavo mylimiausias mokinys Jonas vaizdas moters, pamynusios savo kojomis altpiktojo simbol, virsta tikrove kiekvienoje ms motinoje, tegul per ms motinas inyksta pyktis ms tautoje ir tegul sigali gris, kuriuo esi tu pats, ms Dieve. Leisk pagaliau. Viepatie, prisiminti tas ms motinas, kurios krito kaip kariai, gindamos teis savo vaik irdis. Aminj atils duok joms, Viepatie, ir aminoji viesa tegul joms vieia. Amen. Kas savo Tv ir Motin, myli, tas kuri dien ir savo artim myls. Motinos aaros ir akmen skelia.

PARTIZAN BTIES MALDOS


Vesk, Viepatie, ir mus per skausmus tavo garb. MALDA PRIE YG Tavo vardo, Viepatie, pradedame savo yg. Laimink mus, ms veikim, ms sunk darb. Vesk mus pro vargus ir pavojus laimjim. Laimink, Viepatie, savo kovotoj br. Norime gyventi tavyje, Viepatie, norime mirti tavyje, Dieve. Todl, gyvename ar mirtame, visuomet esame tavo, Viepatie. Pasitikime tavimi, Kristau, nes esi pasaks: Be mano valios, nenukris nei plaukas nuo galvos". Amen. PRIE KAUTYNES Gyvybs ir mirties Viepatie. Tu suskaitei mano dienas pirm, negu a miau gyventi. Tu esi mano gaivintojos ir gynjas nuo pat, mano jaun dien. Nepridera man iandien bijoti, kada ne itiriamoji galia veda mane, itikim Tvyns sn, kruvinas kautynes. Jeigu norsi tu mane i mirties pavoj igelbt, mano gyvyb ir sveikat apsaugot, tai lovinsiu a tavo garb. Jeigu tu kitaip nusprendei, tevyksta tavo ventoji valia. Tau atsiduodu a, priimk mane savo aminj ramyb. Leisk man, Viepatie, kaip garbs vyrui, kaip geram krikioniui, kaip teisybs paveldtojui, narsiai kovoti su kovojaniu, monikai elgtis su nugaltu. Laimink ms vad akylum ir patyrim. Apdovanok pasisekimu jj sumanymus bei ygius. Suteik man ir mano broliams drsos, narsumo ir itikimybs, o ms partizanamsgarbingj laimjim. Amen. GAILESIO SUADINIMAS U KALTES Viepatie Dieve, visa irdimi a gailiuosi, kad tau nusidjau, nes tu aukiausioji Gryb, veriausioji Meil, ir nuodm tave eisti. Atleisk man dl Jzaus Kristaus, mano Iganytojo, nuopeln .

Tvirtai pasiadu, padedamas tavo malons, niekada daugiau nebenusidti tavo ventajai valiai ir u visk atsiteisti. Amen. Tve ms... Sveika Marija... (tris kart). U SUEISTUOSIUS Pasigailk, geriausias Viepatie, sueistj. Tu bk j gydytojas ir ramintojas. Palengvink jj sopulius ir stiprink juos ligos patale, tikjimu tavo pagalb. Iklausyk, Gailestingiausias, j mald! Leisk jiems pasveikti ir kuo greiiausiai vl sugrti ms eiles. O tuos, kuriuos tu mirties ranka nori ivaduoti i kani, stiprink ir ramink paskutinje gyvenimo valandoje. Leisk jiems taikoje su tavimi mirties angel sekti. Leisk jiems gyvu tikjimu ms iganytoj, kryiaus mirtimi mirties baisum nugaljus, aminybes keliu, eiti, kad tenai jie gaut danguje gerj kovotoj vainik. Tavaisiais, Viepatie, mes norime bti gyvi ir mir. Amen. MALDA U UVUSIUS PARTIZANUS Gyvj ir mirusij Dieve. Daugelis i ms paaukojo u Tvyn savo krauj ir gyvyb kautyni lauke. Savo irdingiausija meile bei dkingumu mes apgailestaujame j uvim, taiau mes pasitikime, kad tu, geriausias Dieve, atlyginsi jiems u tai, k jie dl ms ir Tvyns usitarnavo. Bk jiems maloningas ir priimk j gyvybes kaipo auk, atlyginim u j nusikaltimus. Aminj atils duok mirusiems partizanams, Viepatie... (tris kart) Amen. Tikiu ateit didel ir viesi, Tikiu, ne amiais emj siaus ruduo, Pakilk, mogau, i dulki ir puvsi, Pakilk, mogau, ir mogui rank duok!

Kad ir graesni u mones angelai, bet j akyse aaros neblizga.

EIM0S NETEKUSI
Kodl, Viepatie, leidi taip sunkiai bepakeliam bandym dienas? Kodl tai, kas brangiausia ioje emje mano buityje, tu atimi? Atimi ko pats norjai, k pats mano globai buvai pa veds, su kuo mane neatskiriamai buvai suris. Dieve, ar bandai mane, kaip Abraom? Ar baudi u tai, kad per daug myldamas savikius, danai nutoldavau nuo tavo meiles? Jei nori, kad tavo valiai tobulai atsiduoiau, duok man viesos itai gerai suprasti ir jg pakelti. Bet, jei mane baudi, duok bent iminties ir valios vykdyti tai, tau norimu bdu. Jei baudi mane ar bandai, Viepatie, dl mans, bk maloningas bent maniesiems. Lydk juos savo malone ir globa, saugok nuo pikto, nuo sielos ir kno pavoj, nuo piktos moni valios. Stiprink juos viltimi, kada nors pasimatyti ir gyventi drauge, tobuliau nei iki iol. Amen. Visa, kas didu. eina pro kentjim vartus. Garb tau, Viepatie, viesi garb tebna. Garbingas Dieve, didis, nemarus. Garb u giedr tylij, garb tau u perkn, U mirt mirtani ir u gyvenim dalinanius karus. Atleisk, nes jie neino k daro. Argi i tikro, Viepatie, mogus neino k daro? mons, kurie yra igelbti i pavoj, jau nebeturi gavo pai gyvenimo. J gyvenimas turi priklausyti bendruomenei. J udavinys lavintis, iekoti tiesos ir surasti Diev.

DALINI maldos
MANO DIEVE Viepatie, tave garbino, tave myldamas i irdies dkoju tau, kad mane sutvrei, atpirkai, Kristaus Banyion paaukei ir iki iandien ilaikei. Aukoju ios dienos darbus. Atleisk man, Viepatie, jei k a blogo padariau, o teikis priimti visk, k gero vykdiau. Saugok mano poils ir gelbk pavojuose. Savo malonje ilaikyk mane ir mano artimuosius. Amen . LRn MALDA MARIJ Marija, tu puoi Lietuvos al puikiaisiais pavasario iedais, mes meldiame tave, papuok j ir laisvs vainik. Marija, Stebuklingoji Auros Vart mergele, tu amiais globojai alij rt ir sen pakelse rymaniu Rpintojli al, tad neapleisk ir dabar, kada suklupusi sunkiame Golgotos viekelyje, meldia tavo pagalbos, kada jos skruostais rieda srios aaros ir kraujas. Marija. mes meldiame tave, laimink Lietuvos snus ir dukras, ijusius Tvynei atneti vies ir laisv rytoj. ventoji Marija, vesk uos tiesiu geliu, kad jie galt nuluostyti tavo pamiltosios ems kruvinj veid, kad j suklupusi pakelt ir sunkios vergijos panius pakeistu trispalviais kaspinais. Marija, mes meldiame tave, stiprink j jgas ir pasiryim drsiuose ygiuose u tv al. Marija, mes meldiame tave, neapleisk ms vaik ia, sen tveli, mon, broli ir sesi, kad laisvi galt tave garbinti ir lovinti. Marija, mes meldiame tave, suteik amin ramyb partizanams, savo priesak aplaisiusiems krauju. Marija, mes meldiame Tave, grink i tolimj Sibiro ir Altajaus krat ivetuosius. Marija, mes meldiame tave, suteik kankinio itverm ir didvyrio pasiryim nekaltiems kaliniams j tardymo metu. Marija, duok jiems stiprybs atlikti ventas pareigas Vyiui.

Marija, mes meldiam tave, itiesk rank klaikioje naktyje paklydusiems lietuviams, kad grt it vlei dirbt pavergtai Tvynei. ventoji Marija, stebuklingoji Auros Vart Mergele, mes tikime tavimi, Marija, mes meldiame tave, neapleiski ms ir brangios Tvyns, Amen.

MALDOS ventuosius
AUROS VART MARIJ O skaisiausioji Margel Marija, kuri i Auros Vart itisus amius vietei ms kratui ir malonius spindulius brei, pavelk skausmo surakintas tavo vaikeli irdis. Ne vien dl prie nedorybi, bet ir dl savo kali netekome valstybs. Taiau inome, kad per tavo utarim galsime j atgauti. Tad bgame prie tavs, ms irdi Valdove, su nuemintu praymu: iprayk i savo Mieliausio Snaus kali atleidim, suadink ms vilt ir skink mums keli Nepriklausomyb, sutelk lietuvi tarpe vienybs ir galingo pasiryimo nugalti visoms klitims, kad vl galtume linksmybs aaromis sveikinti tavo stebuklingj paveiksl ir giedoti tavo Snui ir Tau meils ir garbs himnus. O Marija, dangaus ir ems Karaliene, sergk ir globok Tvyn ir josios vaikelius. Amen. VENT KAZIMIER ventasis Kazimierai, globok ms Tvyn ir jos partizanus. Paadink ms tautai vent vad, kurie, kaip tu kitados, nort jai vadovauti imintimi, tiesumu ir meile. Imelsk ms Partizanams malon grti savo namus, visiems tremtiniams grti savo em, nuo ami jiems adt, nes ir tu grai i svetimos savj. Tepasidaro tavo utarimo dka ms maa Lietuva tarsi iburys ant kalno ir tespindi kitom tautoms skaidriu tikjimu, graia meile ir nepalauiama viltimi. Amen.

VENT JURG v. Jurgi, tavo apsaugai lietuvis kininkas paved visa, kas jam brangiausia savo em ir savo laisv. Tu bk ne tik ms kininko, bet ir kiekvieno tautieio gerasis gynjas nuo pikto. Tegu per tavo glob nepalieia ms kinink ems, pasli nei audra, nei ledai, nei pikti mons: tegul nedorasis geismas bei darbas nepalieia nei vieno lietuvio irdies. Tegul kiekvienas lieka itikimas ms Dievui ir Tvynei, kaip, kad tavo globojami per penkis imtus met buvo itikimi protviai. Kilnusis Riteri, imtmeius simbolizavs ms tautos kov su piktuoju slibinu, vesk mus ir toliau itos kovos keliu. Amen. U LIETUVOS KANKINIUS Tu leidai, Viepatie, ms tautai pakelti daug auk, bet Tu paadinai joje ir kankini dvasia. Tu vienas, Viepatie, inai, kiek daug ms tautiei mir dl Tavo vardo ir tautos laisvs. Tu vienas inai, kokiam j briui suteikei ventj garbs vainikus. Mes tikime, Viepatie, kad per it ventj utarim, suteiksi mums ir visai ms tautai daug galios ir palaimos. Leisk, Viepatie, per juos prayti Tave ir toliau globoti ms Tvyn. Amen.
Juo tamsesn naktis - juo viesesns vaigds.

Kai ird tau skausmas, kaip peilis, suspaus, Kai mons pabgs ir tavs neujaus, Pakelk tada ird nuo ems ankiau Ir - bus tau be odi kentti lengviau. BROLI, SESE! Argi ne Golgotos stebuklas kartojasi ms emje? Ar tu nekalamas prie Kryiaus, kad isiadtum savo tv gyvenimo. Tave kryiumi nori padaryti, kad prie tave ir tavo gyvenim emje taip kovot monija, kaip iandien grumiasi prie komunizm.

Sunkus tavo kelias, Broli, Sese! Bet mogaus kantrumu tu pereini erkius ir engi su Lietuva laisv, karygio garb. Bet, argi lengvesnis kelias yra t, kurie komunizmo vargais pa lik, kurie artimj neapykantoje kasdien giliau grimzta. O kur jie nueis? Tu turi prot, pavelk juo ms tv gyvenim. Jie tikjo savo Diev. io tikjimo neveng paremti ir gerais darbais. U tai Viepats laimino Lietuv Vasario 16-ta. Tu turi kantrum, juo velgi savo ndienes ir rytdienos gyvenim, neprarask vilties ir sunkiausiomis tau valandlmis, tu bsi Lietuvos Prisiklimo pranau ir jo vadovu. Tu turi ird. Palenk j gyvenimui, kad tau visi lietuviai bt broliai ir seserys. Kilnus tavo aukojimasis u artim savo, gyvenim tavo tikrai savu darys. Broli, Sese! Rpintojlis tebnie tau tavo kelyje palydovu ir vadovu, ir nuengsi nuo Golgotos kalno, kad amiais gyventum Lietuvai ir monijai. Tavo Kelio brolis.

Turinys
Psl: Kryiaus kelias . . . . . 1 Lietuvos himnas . . . . . 3 Partizano priesaika . . . 4 Ikilmingas pasiadjimas 5 Slapuko priesaika . . . . 7 Ikilmingas pasiadjimas 8 Talkininko priesaika . . 10 Ikilmingas pasiadjimas 11 Bendroji malda. . . . . . 13 Ryto maldos . . . . . . . 16 Krist Rpintojl . . 18 Vakaro malda . . . . . . 20 Malda u Tvyn . . . . . 22 Malda u mirusius. . . . 25 Krist Rpintojl . . 26 Mii maldos. . . . . . . 28 Malda u Tvyn . . . . . 36 Kristaus Prisiklim . 37 Malda u motinas . . . . 39 Malda prie yg . . . . 43 Prie kautynes. . . . . . 44 Gailesio suadinimas u kaltes . . . . . . . . 46 U sueistuosius . . . . 47 Malda u uvusius prt. . 48 eimos netekusi . . . . 50 Mano Dieve .. . . . . . . 52 Malda Marij . . . . . 54 Auros Vart Marij . . 57 v. Kazimier . . . . . 58 v. Jurg . . . . . . . 59 U Lietuvos kankinius . . 61 Broli, Sese! . . . . . . 62 Turinys . . . . . . . . . 65