BIRRUL WALIDAIN

(Berbakti kepada Kedua Orangtua)
A.

LANDASAN HUKUM
Firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 36:
... $YΖ≈|¡ômÎ) Èøt$Î!≡uθø9$$Î/uρ ( $\↔ø‹x© ϵÎ/ (#θä.Ύô³è@ Ÿωuρ ©!$# (#ρ߉ç6ôã$#uρ *

"Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan-Nya
dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang
tua Ibu Bapak".
Firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra ayat 23:
... 4 $·Ζ≈|¡ômÎ) Èøt$Î!≡uθø9$$Î/uρ çν$−ƒÎ) HωÎ) (#ÿρ߉ç7÷ès? āωr& y7•/u‘ 4|Ós%uρ *

"Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada
ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya".
Firman Allah SWT dalam Surat Luqman ayat 14:

È÷tΒ%tæ ’Îû …çµè=≈|ÁÏùuρ 9÷δuρ 4’n?tã $·Ζ÷δuρ …絕Βé& çµ÷Fn=uΗxq ϵ÷ƒy‰Ï9≡uθÎ/ z≈|¡ΣM}$# $uΖøŠ¢¹uρuρ
∩⊇⊆∪ 玍ÅÁyϑø9$# ¥’n<Î) y7÷ƒy‰Ï9≡uθÎ9uρ ’Í< öà6ô©$# Èβr&
"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada
dua orang Ibu Bapanya, Ibunya telah mengandungnya dalam
keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya
dalam dua tahun. Maka bersyukurlah kepada-Ku dan kepada
kedua orang Ibu Bapakmu, hanya kepada-Ku-lah kembalimu."

ِ ‫ﻮل اﻟﻠ‬
‫ن ِﻣ ْﻦ أَ ْﻛﺒَ ِﺮ اﻟْ َﻜﺒَﺎﺋِ ِﺮ أَ ْن‬ ِ‫ َﻢ إ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬
‫ﻪ‬
ُ ‫ﺎل َر ُﺳ‬
َ َ‫ﻗ‬
َ
ِِ ِ
‫ﺮ ُﺟ ُﻞ َواﻟِ َﺪﻳْ ِﻪ‬ ‫ﻒ ﻳَـﻠ َْﻌ ُﻦ اﻟ‬
َ ‫ﻴﻞ ﻳَﺎ َر ُﺳ‬
َ ‫ ِﻪ َوَﻛ ْﻴ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬
َ ‫ﺮ ُﺟ ُﻞ َواﻟ َﺪﻳْﻪ ﻗ‬ ‫ﻳَـﻠ َْﻌ َﻦ اﻟ‬
َ َ‫ﻗ‬
‫ﺴ‬
‫ﺴ‬
‫ﺴ‬
ُ‫ﻣﻪ‬ُ‫ﺐ أ‬
ُ َ‫ﺐ أَﺑَﺎﻩُ َوﻳ‬
ُ َ‫ﺮ ُﺟ ِﻞ ﻓَـﻴ‬ ‫ﺮ ُﺟ ُﻞ أَﺑَﺎ اﻟ‬ ‫ﺐ اﻟ‬
ُ َ‫ﺎل ﻳ‬

“Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya termasuk dari
dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya

sendiri, " beliau ditanya; "Kenapa hal itu bisa terjadi wahai
Rasulullah?" beliau menjawab: "Seseorang mencela (melaknat)
ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela
ayah dan ibu orang yang pertama.”(H.R. Bukhari)

‫ﻮق‬
َ َ‫ َﻢ ﻗ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬
َ ‫ﺮَم َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ُﻋ ُﻘ‬ ‫ﻪَ َﺣ‬‫ن اﻟﻠ‬ ِ‫ﺎل إ‬
َ ‫ﻲ‬ ِ‫ﺒ‬‫اﻟﻨ‬
ِ
ِ
ِ
ِ
‫ﺎل َوَﻛﺜْـ َﺮَة‬
َ َ‫ﻴﻞ َوﻗ‬
َ ‫ﻣ َﻬﺎت َوَﻣ ْﻨـ ًﻌﺎ َو َﻫﺎت َوَوأْ َد اﻟْﺒَـﻨَﺎت َوَﻛ ِﺮَﻩ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻗ‬ُ‫ْاﻷ‬
ِ ‫ﺎﻋﺔَ اﻟْﻤ‬
‫ﺎل‬
 ‫اﻟ‬
َ ِ‫ﺴ َﺆ ِال َوإ‬
َ َ‫ﺿ‬

“Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan
atas kalian durhaka kepada kedua orang tua, tidak suka
memberi namun suka meminta-minta dan mengubur anak
perempuan hidup-hidup. Dan membenci atas kalian tiga
perkara, yaitu; suka desas-desus, banyak bertanya dan
menyia-nyiakan harta."(H.R. Bukhari)

ِ ُ ‫ﺎل رﺳ‬
‫ﺌُ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺄَ ْﻛﺒَ ِﺮ اﻟْ َﻜﺒَﺎﺋِ ِﺮ‬‫ َﻢ أ ََﻻ أُﻧَـﺒ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬
َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬
ُ َ َ َ‫ﻗ‬
ِْ ‫ﺎل‬
‫ ِﻪ َو ُﻋ ُﻘﻮ ُق اﻟ َْﻮاﻟِ َﺪﻳْ ِﻦ‬‫اك ﺑِﺎﻟﻠ‬
َ َ‫ ِﻪ ﻗ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬
َ ‫ﻗُـﻠْﻨَﺎ ﺑَـﻠَﻰ ﻳَﺎ َر ُﺳ‬
ُ ‫اﻹ ْﺷ َﺮ‬
ِ ‫وَﻛﺎ َن ﻣﺘ‬
‫ﺰوِر أ ََﻻ‬ ‫ﺎدةُ اﻟ‬
‫ﻠ‬
‫ﺠ‬
‫ﻓ‬
‫ﺎ‬
‫ﺌ‬
‫ﻜ‬
َ ‫ﺲ ﻓَـ َﻘ‬
َ
َ
ً
َ ‫ﺰوِر َو َﺷ َﻬ‬ ‫ﺎل أ ََﻻ َوﻗَـ ْﻮ ُل اﻟ‬
َ
ُ َ
َ
ُ‫ﺎدة‬
َ ‫ﺰوِر َو َﺷ َﻬ‬ ‫َوﻗَـ ْﻮ ُل اﻟ‬

“Rasulullah SAW bersabda: "Tidak maukah aku beritahukan
kepada kalian sesuatu yang termasuk dari dosa besar? Kami
menjawab; "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda:
"Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua."
ketika itu beliau tengah bersandar, kemudian duduk lalu
melanjutkan sabdanya: "Perkataan dusta dan kesaksian palsu,
perkataan dusta dan kesaksian palsu." (H.R. Bukhari)

‫ب ﻓِﻲ َﺳ َﺨ ِﻂ اﻟ َْﻮاﻟِ ِﺪ‬
ُ ‫ﺿﻰ اﻟ َْﻮاﻟِ ِﺪ َو َﺳ َﺨ‬
 ‫ﺮ‬ ‫ﻂ اﻟ‬
َ ‫ِر‬

"Keridhaan Rabb (Allah) ada pada keridhaan orang tua dan
kemurkaan Rabb (Allah) ada pada kemurkaan orang tua" (H.R.
Tirmidzi).

ِ ‫ﻮل اﻟﻠ‬
‫ َﻢ ِﻣ ْﻦ اﻟْ َﻜﺒَﺎﺋِ ِﺮ أَ ْن ﻳَ ْﺸﺘُ َﻢ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬
‫ﻪ‬
ُ ‫ﺎل َر ُﺳ‬
َ َ‫ﻗ‬
َ
‫ﺎل‬
َ َ‫ﺮ ُﺟ ُﻞ َواﻟِ َﺪﻳْ ِﻪ ﻗ‬ ‫ ِﻪ َو َﻫ ْﻞ ﻳَ ْﺸﺘُ ُﻢ اﻟ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬
َ ‫ﺮ ُﺟ ُﻞ َواﻟِ َﺪﻳْ ِﻪ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ َر ُﺳ‬ ‫اﻟ‬
‫ﺴ‬
‫ﺴ‬
ُ‫ﻣﻪ‬ُ‫ﺐ أ‬
ُ َ‫ﻣﻪُ ﻓَـﻴ‬ُ‫ﺮ ُﺟ ِﻞ ﻓَـﻴَ ْﺸﺘُ ُﻢ أَﺑَﺎﻩُ َوﻳَ ْﺸﺘُ ُﻢ أ‬ ‫ﺐ أَﺑَﺎ اﻟ‬
ُ َ‫ﻧَـ َﻌ ْﻢ ﻳ‬

“Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk Al Kaba`ir (dosa-dosa
besar), yakni bila seseorang mencela kedua orang tuanya."
Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mungkinkah
seseorang mencela kedua orang tuanya?" beliau menjawab:
"Ya, bila ia mencaki bapak seseorang, maka orang itu pun akan
mencaci bapaknya. Dan bila ia mencaci ibu seseorang, lalu
orang itu pun akan mencaci ibunya." (H.R. Tirmidzi)

ِ ُ ‫ﺎل رﺳ‬
‫ﻻ أَ ْن‬ِ‫ َﻢ َﻻ ﻳَ ْﺠ ِﺰي َوﻟَ ٌﺪ َواﻟِ ًﺪا إ‬‫ﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ‬‫ﻰ اﻟﻠ‬‫ﺻﻠ‬
َ ‫ﻪ‬‫ﻮل اﻟﻠ‬
ُ َ َ َ‫ﻗ‬
ُ‫ﻳَ ِﺠ َﺪﻩُ َﻣ ْﻤﻠُﻮًﻛﺎ ﻓَـﻴَ ْﺸﺘَ ِﺮﻳَﻪُ ﻓَـﻴُـ ْﻌﺘِ َﻘﻪ‬

“Rasulullah SAW bersabda: "Seorang anak tidak akan mampu
untuk membalas kebaikan orang tuanya, kecuali ia mendapatinya
dalam keadaan budak, lalu ia membeli dan memerdekakannya
(H.R. Tirmidzi)
B.

KEUTAMAAN BIRRUL WALIDAIN
Allah SWT berfirman:

( $\δöä. çµ÷Gyè|Êuρuρ $\δöä. …絕Βé& çµ÷Fn=uΗxq ( $·Ζ≈|¡ômÎ) ϵ÷ƒy‰Ï9≡uθÎ/ z≈|¡ΣM}$# $uΖøŠ¢¹uρuρ
tΑ$s% ZπuΖy™ zŠÏèt/ö‘r& x%n=t/uρ …çν£‰ä©r& x%n=t/ #sŒÎ) #¨Lym 4 #·öκy− tβθèW≈n=rO …çµè=≈|ÁÏùuρ …çµè=÷Ηxquρ
Ÿ≅uΗùår& ÷βr&uρ £“t$Î!≡uρ 4’n?tãuρ ¥’n?tã |Môϑyè÷Ρr& ûÉL©9$# y7tFyϑ÷èÏΡ tä3ô©r& ÷βr& ûÍ_ôãΗ÷ρr& Éb>u‘
tÏΗÍ>ó¡ßϑø9$# zÏΒ ’ÎoΤÎ)uρ y7ø‹s9Î) àMö6è? ’ÎoΤÎ) ( ûÉL−ƒÍh‘èŒ ’Îû ’Í< ôxÎ=ô¹r&uρ çµ9|Êös? $[sÎ=≈|¹
öΝÍκÌE$t↔ÍhŠy™ tã ã—uρ$yftGtΡuρ (#θè=ÉΚtã $tΒ z|¡ômr& öΝåκ÷]tã ã≅¬6s)tGtΡ tÏ%©!$# y7Íׯ≈s9'ρé& ∩⊇∈∪
∩⊇∉∪ tβρ߉tãθム(#θçΡ%x. “Ï%©!$# É−ô‰Å_Á9$# y‰ôãuρ ( Ïπ¨Ψpgø:$# É=≈ptõ¾r& þ’Îû

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik
kepada dua orang ibu bapaknya….", hingga akhir ayat
berikutnya : "Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari
mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami
ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghunipenghuni surga. Sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan
kepada mereka." (QS. Al-Ahqaf 15-16)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful