DOA HARI ANUGERAH CEMERLANG UNIT PEMBANGUNAN MANUSIA

ِ ‫ن الّر‬
ِ ‫سم ِ الل‬
ْ ‫ه الّر‬
ْ ِ‫ب‬
َ ‫ح‬
ِ ‫حي ْم‬
ِ ‫م‬
ُ‫صصصصل َة‬
ِ َ ‫عصصصال‬
ِ ‫مصصصدُ للصصص‬
َ ْ ‫ب ال‬
ّ ‫ه َر‬
َ ْ ‫ا َل‬
َ ْ ‫مي‬
ْ ‫ح‬
ّ ‫وال‬
َ .‫ن‬
‫ه‬
َ ‫و‬
َ ‫م‬
ِ ‫عل َصصى آل ِص‬
ٍ ‫مص‬
ِ ّ ‫س صي‬
َ ‫م‬
ُ َ ‫سل‬
َ ‫عل َصصى‬
ّ ‫وال‬
ّ ‫ح‬
ُ ‫دَنا‬
َ ‫د‬
َ
َ
‫فصصي‬
ْ َ ‫م ل َ ت َ صد‬
ِ َ ‫ع َلن صا‬
ِِ ‫م‬
ِ ِ ‫حب‬
ْ ‫هأ‬
ْ ‫ص‬
ُ ّ ‫ َالل‬.‫ن‬
َ ْ ‫عي‬
ّ ‫هص‬
َ ‫ج‬
َ ‫و‬
َ
ِ
ّ ‫ما ا ِل‬
َ ّ ‫ذا ذَن ًْبا ِال‬
َ ‫غ‬
َ ‫م‬
َ ‫ه‬
َ َ ‫ول‬
َ ‫مَنا‬
ِ ‫قا‬
ّ ‫ها‬
ُ َ ‫فْرت‬
َ
َ ‫ه‬
َ
‫ن‬
َ َ ‫ول‬
ً ‫جص‬
ِ ‫ة‬
َ ‫حا‬
َ َ ‫ول‬
ْ ‫فّر‬
َ ّ ‫عي ْب ًصصا ا ِل‬
ْ ‫مص‬
ُ َ ‫س صت َْرت‬
ُ َ ‫جت‬
َ ‫ه‬
َ ‫ه‬
َ ‫حوائ ِج الدّن َْيا وال‬
َ
َ
‫ضصصا‬
‫صا‬
‫ص‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ك‬
‫ل‬
‫ي‬
‫ه‬
‫ة‬
‫ر‬
‫خ‬
ِ
ِ
ً ‫ر‬
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ َ َ
َ ّ ‫ح ا ِل‬
‫ها ي َصصا‬
ِ َ ‫وَلنا‬
َ ‫ق‬
ٌ َ ‫صل‬
َ َ ‫سصْرت‬
ّ َ ‫وي‬
َ َ ‫ضصي ْت‬
َ ‫في‬
َ ‫ها‬
َ ‫ها‬
َ
َ‫أ‬
.‫ن‬
‫ي‬
‫م‬
‫ح‬
‫ر‬
‫ال‬
‫م‬
‫ح‬
‫ر‬
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ ْ
ّ
‫م‬
ِ ‫ن َيا َر‬
ْ ‫ه َيا َر‬
ُ ‫م‬
ُ ْ ‫حي‬
َ ‫ح‬
ُ ‫َيا َالل‬،
Sesungguhnya kami tautkan dua tangan pada pagi ini, ingin merafa’kan
kesyukuran dan penghargaan terhadapMu, di atas kurniaan dan keizinanMu
jua, kami berkumpul bagi meraikan Majlis Hari Anugerah Cemerlang Unit
Pembangunan Manusia Pejabat Pelajaran Daerah Baling Sik, bermuhasabah
dan menilai hasil kerja yang telah dilaksanakan.

‫زي ُْز‬
َ ‫م َيا‬
ُ ّ ‫َالل‬،
ُ ْ ‫ري‬
ّ ‫ه‬
ِ ‫ع‬
ِ َ ‫م َيا ك‬
Kami sedar, sesungguhnya bagi mencapai pendidikan yang berkualiti dan
berinovasi bukanlah suatu tugas mudah tanpa redha dan restu Mu. Justeru,
Ilhamkanlah dalam fikiran kami idea-idea yang kreatif, semarakkanlah dalam
jiwa dan minda kami perancangan yang positif, hiasilah diri kami dengan
keazaman dan komitmen yang proaktif, kurniakanlah kami semangat dan
daya juang yang inovatif, agar menjadi insan yang kreatis, aktif dan produktif.

Ya Allah, padukanlah tenaga dan pemikiran, eratkanlah Silaturrahim dan
perpaduan, agar kami dapat menyempurnakan tugas yang diamanahkan,
bagi menghasilkan kecemerlangan dalam pendidikan, ke arah menuju mercu
kegemilangan.

ُ ْ ‫ف ال‬
َ ‫م‬
‫ب‬
َ ّ ‫ؤل‬
ُ ‫ه َيا‬
ُ ‫َيا َالل‬،
ِ ‫و‬
ْ ُ ‫قل‬
Kami akhiri doa dengan satu kesepakatan, satukanlah hati-hati kami, bahawa
kami akan sentiasa menyumbang buah fikiran dan tenaga bagi menyokong
cita-cita murni memartabatkan agama, bangsa dan Negara Malaysia yang
gemilang.

ْ ‫ع‬
َ ‫هص‬
‫مصصا‬
َ ‫عَنا‬
ُ ‫مْر‬
ً ‫م‬
َ ‫ذا‬
َ ‫م‬
َ ‫ل‬
َ ‫ج‬
ْ ‫م ا‬
ُ ّ ‫َالل‬
ً ‫و‬
َ ‫عصصا‬
ْ ‫ج‬
ْ ‫ج‬
ّ ‫ه‬
ْ ‫ح‬
َ ‫ول‬
ً ‫فّر‬
َ َ‫ه ت‬
َ ‫فّر‬
َ َ ‫وت‬
ِ ‫د‬
ِ ‫ع‬
ِ ‫قَنا‬
ْ ‫م‬
ْ َ‫ن ب‬
ْ ‫م‬
ً ‫و‬
َ ‫قا‬
ُ ‫ع‬
َ ،‫ما‬
ْ ‫ص‬
َ
َ ‫عنا‬
ِ ‫م‬
ُ َ ‫ن ي َت ْب‬
َ ‫م‬
َ ‫ج‬
ْ َ‫ت‬
ُ ّ ‫ل الل‬
ْ ‫م‬
َ َ ‫ول‬
َ َ ‫ول‬
ّ ‫ه‬
َ ‫عَنا‬
َ َ ‫فْينا‬
ِ ‫ع‬
َ ‫ َرّبنصصا‬.‫ومصصًا‬
ْ ‫م‬
َ
ِ ‫شصص‬
ْ ‫م‬
ً ‫و‬
َ َ ‫ول‬
َ َ ‫ول‬
ْ ‫حُر‬
َ ‫دا‬
ْ ‫طصصُر‬
َ ّ ‫قيا‬
َ ‫ظَل َمنا َ أ‬
َ
َ
َ
ُ
‫مَنصصا‬
‫ح‬
‫ر‬
‫ت‬
‫و‬
‫نا‬
‫ل‬
‫ر‬
‫ف‬
‫غ‬
‫ت‬
‫م‬
‫ل‬
‫ن‬
‫إ‬
‫و‬
‫ا‬
‫سن‬
‫ف‬
‫ن‬
ْ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ ْ َ
ْ
ْ
ْ
ِ َ
‫فصصى‬
َ ْ ‫ن ال‬
ِ ‫ َرب ّن َصصا آت ِن َصصا‬.‫ن‬
ِ ‫خا‬
ِ ‫ن‬
َ ْ ‫ري‬
َ ‫مص‬
ّ َ ‫ون‬
ْ ‫ل َن َك ُص‬
َِ ‫س ص‬
‫قن َصصا‬
ً َ ‫س صن‬
ً َ ‫سن‬
ِ ‫و‬
ِ ‫فصصى ا ْل‬
ِ ‫و‬
ِ ‫خصَر‬
َ ‫ة‬
َ ‫الدّن َْيا‬
َ ‫ح‬
َ ‫ح‬
َ ‫ة‬
َ ‫ة‬
َ ‫ه‬
َ ‫عص‬
‫س صي ّدََنا‬
َ
َ ‫ذا‬
َ ‫عل َصصى‬
ُ ‫ص صّلى الل ص‬
َ ‫و‬
َ .‫ب الن ّصصار‬
‫م‬
َ ‫و‬
ِ ِ ‫حب‬
ِ ‫عل َصصصى آل ِصصص‬
ٍ ‫مصصص‬
ْ ‫صصصص‬
َ ‫م‬
َ ‫و‬
َ ّ ‫سصصصل‬
ّ ‫ح‬
ُ
َ ‫و‬
َ ‫ه‬
َ ‫ه‬
َ ‫د‬
.‫مْين‬
ِ ‫ آ‬.‫ن‬
ِ َ ‫عال‬
ِ ‫مدُ لل‬
َ ْ ‫ب ال‬
ّ ‫ه َر‬
َ ْ ‫وال‬
َ ْ ‫مي‬
ْ ‫ح‬
َ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful