‫عاشو‪ ،‬لمر او باران اوري‬

‫ليکوال‬
‫پروفيسر راز محمد راز‬

‫‪2‬‬

‫د دې كتاب ټول حقوق د مؤلف او خپورونکي‬
‫ټولني سره خوندي دي‬
‫د كتاب پېژندنه‬
‫د كتا ب نوم‪.....................‬عاشو‪ ،‬لمر او‬
‫باران اوري‬
‫ليکوال‪ ................................‬پروفيسر‬
‫راز محمد راز‬
‫د چاپ‬
‫کال‪........... ................................‬‬
‫‪۲۰۰۸‬ع‬
‫خپورونکی‪ ...........................‬فکر نو‬
‫ادبي فورم‪ ،‬پښين‬
‫د پښتۍ طرحه‪..........................‬صالح‬
‫محمد صالح‬
‫د چاپ‬
‫شمير‪.............................................‬‬
‫‪۵۰۰‬‬
‫کمپيوټر چاري‪....................................‬‬
‫محمد نويد‬
‫بيه‪۳۰۰.............................................‬‬
‫سوه روپۍ‬

‫د کتاب درک‬
‫افغان قرطاسيه فروشي‪ ،‬ارګ بازار کندهار‬
‫کابل کتاب پلورنځی‪ ،‬ارګ بازار کندهار‬

‫‪3‬‬

‫دانش کتابتون‪ ،‬پېښور‪ ،‬کابل‬
‫شکيل احمد‪ ،‬نديم احمد نيوز اېجنيسي‪،‬‬
‫پښين‬

‫‪4‬‬

‫تړون‬
‫ګوره ګراني شاتريني!‬
‫چي مړه نه سې‪،‬‬
‫زموږ د ميني‬
‫د خزان په ژړ موسم کي‪،‬‬
‫که ته مړه سوې‪ ،‬يقين وکړه‬
‫پاڼه پاڼه هره درخته‬
‫تڼکه تڼکه شنې خاشې به‬
‫ټولي مړې سي‪ ،‬په هيواد کي‬
‫ستا له غمه‪،‬‬
‫ته د شنو خاشو موسم يې‬
‫ګوره ګراني چي مړه نه سې‬
‫ګوره ګراني چي مړه نه سې‬

‫”راز“‬

‫‪5‬‬

‫عاشو لمر او باران اوري‪ ،‬يو بې مثاله پښتو ناول‬
‫يو داسي پېاوړی ناول‪ ،‬چي په سباوون کي يې‬
‫کيسه‪ ،‬د خپلي‬
‫منطقي او حقيقي بيانيې له سوبه کيدلی شي د‬
‫پښتو‬
‫د ميني د بايبل ټايټل خپل کړي‬

‫‪6‬‬

‫انسان د ټولنيز ځناور په څير‪ ،‬که يوې خوا ته‬
‫د لوږي او تندي غم د احساس تحفييظ لييه ويييري‬
‫سييره ګن يډلی پييه ټکنييه غرمييو کييي پييه لمرونييو‬
‫سېځېدلی دی نو بليي خيوا تيه ييې د کروړهياوو‬
‫کلونييو راهسييي د سيياه رشييتې لييه ژونييد سييره د‬
‫وختي سل اړخيزي تقاضو په سييمه د خواهشيياتو‬
‫د جنون تر هانده نه يوازي تر دې دمه ساتلي دي‬
‫بلکې په خپل غاورانه زور يې د خدای پاک له خوا‬
‫ورته پ ېرزو شييوي اشييرفيت څخييه لسييونه هييم‬
‫ځکه اخيستي دي‪ .‬چي د حاکميت اعزاز له لسه‬
‫ورکولو ته ل خو په هيڅ سييودا تيييار نييه دی‪ .‬دغييه‬
‫وجه ده چي دغه غرضي انسييان د شييعوري چييل‬
‫ول لييه سييوبه د کيياڼي لييه دوره د نيين جييادويي‬
‫الېکټرانک تير زميانې پيوري کيه څيه هيم د خپيل‬
‫خوی او ُبود پييه چپييه او‬
‫فطري هېجان او جبلتي ُ‬
‫بې وخته ت يګ ک يړی دی‪ .‬نييو د هغ يې تيير شييا ي يې د‬
‫معاشرت د احساس هغه ابدي سييتړياګاني کييار‬
‫فرما پاته شوي دي‪ ،‬چي انسان ي يې پييه سييوچ او‬
‫فکر کولو مجبوره کړی دی‪ .‬او دغه سوچ او فکر‬
‫خو دی چي انساني ټولنيز ژونييد ي يې لييه ارتقييايي‬
‫عمل سره مخامخ کيړی دی‪ .‬ګوا پييه هيير دويييم‬
‫ګام نوی چېلنج و انسان ته هرکلی وايي‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫اوس دلتييه دا سييوال پيييدا کيييږي چييي پييه‬
‫انسيياني معاشييره کييي د وختونييو د تقاضييو پييه‬
‫سمون د احساس لري څيوک و انسييانانو تييه پييه‬
‫ګوته کوي؟ آيا د مټو په زور غاوره په بېل بېلييو‬
‫معنوي بڼو روزل شوي هغه پالوانان چي خوراک‬
‫څ ښاک او پييه وخييت يييا بخييت زپلييو بانييدي بييری‬
‫مونييدل د خپييل ځيياني يييا شخصييي ژونييد مييرام‬
‫ګڼي‪ ،‬که يه‪ ..‬د فکر هغه خاونييدان‪ ،‬چييي د ذات‬
‫له کوچنيو ګړدکو څخه راوتي په پراخ جهان کي‬
‫د مېشييته شييوو و ګړو د مزغييو بنييدي دروازې‬
‫خلصولو په کار بوخت دي؟ کېدلی شي چييي د‬
‫پورتني سوال په ځواب کي زما د بييې سييواده او‬
‫سيياده قييام خل يګ پييه زيييات شييمېر د هغييو ب يې‬
‫شمېره ادبي پالوانانو يا توپکي سييکالرانو سييره‬
‫پييه يييوه آواز د بييدني زور پييه حييق کييي داسييي‬
‫مظاهرې وکړي لکه نن سبا چي يې کوي او دغييه‬
‫را پيياته شييوې ميياته ګوډه پ ښتو د جلسييو د لوډ‬
‫سپيکرانو او په ديوالونييو د ليکييل شييوو سياسييي‬
‫نارو تر هانده له خاورو سره نييه يييوازي پييه نييره‬
‫لييري بلکييې شييمله ور پ ښتانه هييم د خيياورو د‬
‫شيطانانو پييه رن ګه د شييا پييه لييور پييه تيګ کولييو‬
‫پاروي‪ .‬ځکه خو يې له سوبه پ ښتون ميين ح ېث‬
‫القوم خپله قامي بقاء د حاضرو سترګو د سودا‬
‫سره منسوب کولو ته چمتو کړی دی او د ترقييي‬
‫يافته قامونو سييره اوږه پييه اوږه مختييه تللييو پييه‬
‫ځييای يييې دا وربانييدي پ ېرزو شييي چييي د روڼ‬
‫سييباوون پييه لييور تلييونکي د وختونييو د شييعوري‬
‫ادراک هييره هغييه لره ورتييه وت يړي چييي انسييان‬
‫وزمه معاشرتي حېوانان تر خپل افضليته پييوري‬
‫ورباندي تګ کولی شي‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫فکيير‪ ،‬چييي سييندره نييه شييي‪ ...‬بييې سييواده‬
‫پښتون يې نه مني او بيا ل فکر چي هم د خييدای‪،‬‬
‫انسان‪ ،‬وخت او ځان پيه څليور کييونجيزه جهياني‬
‫کوټڼۍ کي منقسم د ګوشه نشين ملن يګ صييفته‬
‫پروفېسيير راز محمييد راز شييي نييو سيياده بيياده‬
‫پ ښتانه څييه‪ ،‬چييي د پ ښتو ادب ځينييي غ ښتلي‬
‫شاعران‪ ،‬ليکوالن او په تېره نقادان ل هم ورته‬
‫ګوته په غاښ پاته شييي‪ .‬ولييي چييي د بيياتور قييام‬
‫مخي ته ژوند په فلسفيانه سوالونو کي د څپړلييو‬
‫هڅه چي راز صاحب په څن ګه نييوي انييداز کييوي‬
‫لګيا دی‪ ،‬هغې ته شايد چي د وهېدلي خوب نوم‬
‫ورکييول کيييږي‪ .‬لکيين حقييه خييبره دا ده چييي د‬
‫وه ېدلو خوبونييو دغييه سييوداګر دراصييل آئينييې‬
‫خرڅوي‪ .‬داسي آئينې چي د څ ېرو تيير شييا هغييه‬
‫پټي څېرې هم ښکاره کوي چييي غا ښوري داړي‬
‫او ښکروري څيييرې دي‪ .‬پييه دې وجييه خييو دغييه‬
‫سوداګر هر څه په تاوان خرڅييوي‪ .‬لکيين ر ښتيا‬
‫خبره دا ده چييي دغييه تيياوان د پ ښتو او پ ښتنو د‬
‫راتلونکي سباوون په ګټه تماميږي‪ .‬هم ځکه خو‬
‫زموږ دا فلسفي شاعر او ليکوال پروفېسيير راز‬
‫محمييد راز صيياحب د نييام نهيياده نقييادانو لفظييي‬
‫لغتي او اړنګېتياني هم د تنقيد په نيوم پيه پيراخ‬
‫تندي سييهي او د ضييمير د اطمينييان تيير هانييده د‬
‫سکون موسکا سقراط ته نوموي لګيا دی‪ .‬ګوا‬
‫دی د مارکېټ د يو مشييهوره بييازاري ليکييوال او‬
‫شاعر په مقابله کي د يو خوا خييوږي انسييان پييه‬
‫رنګه د خپل ن ېک مشيين دپيياره د طبعييي ژونييد‬
‫مييرۍ غييوټه کييول بهييتر عمييل ګڼي‪ .‬ولييي چييي‬
‫پروفېسر راز صاحب په دې ښه پييوه دی چييي د‬
‫يييو پوهانييد سييړي اصييل ژونييد د هغييه د مييرګ‬

‫‪9‬‬

‫وروسته شروع کيږي او دی نه غواړي چييي نييوم‬
‫هييم لييه وجييود سييره ګن يډلی خيياورو تييه داسييي‬
‫وسپاري لکه بانډاري شاعران او د حجييرو کيسييه‬
‫ګويان چي نومونه له وجود سره سييم ګګګور تييه‬
‫وړي‪.‬‬
‫غلط به نه يم که ووايم چييي د پرفېسيير راز‬
‫محمييد راز صيياحب د ب يې مثيياله او خييوږې لکيين‬
‫فلسفيانه شاعرۍ د خوږلت تاثير مي ل په ذهيين‬
‫او زړه کي د پيدا شوو سوالونو په لټييون د ژونييد‬
‫د جمالياتي خوند ادراکي ژوري نه وې لټولي چي‬
‫يوه نثري پانګه‪ ،‬ياني د ناول پييه ب ڼه کييي ليکييل‬
‫شوې مسوده يې زما تر لسه را ورسييول شييوه‪.‬‬
‫بيا بيا لوستلو او ورباندي خوند اخيستلو وروسته‬
‫يې زه په دې وپارولم چييي د دې نيياول د قيياري او‬
‫ناول نګار تر منځه فاصييلې ختمولييو پييه نيييت يييو‬
‫داسي ُپل جوړ کړم چي د دې نيياول ”عاشييو“ پييه‬
‫بيياب يييو سييودمن بحييث منييځ تييه راشييي او د را‬
‫پورته شوو سوالونو ځوابونه ولټولی شييي‪ .‬ولييي‬
‫چي زما په مانده خيال داسي کېدلی شي چييي‬
‫دغه ناول ”عاشييو“ د پ ښتو هغييه يييوازينی او پييه‬
‫هره معنا مکمل ناول د سييبا دپيياره يييوه ر ښتينې‬
‫تاريخي مسوده هم وګڼلی شي چي د نن ليکل‬
‫شوي مصلحتي پښتو ادب‪ ،‬چي په هيڅ يوه اړه د‬
‫پښتنو په سترګو کي خاوري اچولييو څخييه زيييات‬
‫اهميت نييه لييري زييياتره نييثري برخييه د دروغييو و‬
‫منطقي انجام ته و هم رسوي‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫په ناول ”عاشو“ کي داسي څييه دي چييي زه‬
‫يې د نيينيينۍ پښتو ژبي د مينييي بايبييل ګڼلييو تييه‬
‫جو ړېدلی يييم؟ دا او داسييي بل سييوالونه شييايد‬
‫چي سهار ما د لوستونکو مخته بې ځييوابه کييړي‪.‬‬
‫نو ځکه به زه خپلي دفاع ته د راز صيياحب دغييه‬
‫ناول په داسييي غييوره او منطقييي دليلونييو ډهييال‬
‫کوم چي نه يوازي خپييل سيير د پ ښتو د هغييو بيې‬
‫شمېره او بې سواده نقادانو څخه وژغييورم چييي‬
‫د لفظ له تقدسه لس په سر‪ ،‬خو کاڼي ډېر پييه‬
‫هنر غورځوي‪ .‬بلکې دا به زما او د راز صاحب په‬
‫ګډه امتحان هم وي‪ ،‬چي هغييه څييه ليکلييي‪ ...‬آيييا‬
‫هغسي ما هم سنجولي دي که يه زه هم پييه دې‬
‫اړه پيدل يم؟‬

‫‪11‬‬

‫دلته زه دا ګرسره نه وايم چي ګن يې زه پييه‬
‫فلسفه باندي پوهېږم بلکې زه بييه دا هڅييه کييوم‬
‫چي ما څومره دا ناول په غور لوسيتلی او هضيم‬
‫کړی دی‪ .‬د هغو ماخذاتو په بنسټ بييه زه د هغييه‬
‫د فلسفې په سمندر کي د يو غ ېر تربيييت يييافته‬
‫لمبوزن په څېر که ځان د ادراک تر ژورو پييوري‬
‫نه هم شم رسولی خو د دې سمندر يوې نا يييوې‬
‫ژۍ ته د رسېدو دپاره لسونه او پښې خو بييه نييو‬
‫ضرور وهم‪ .‬خدای شته چي زه حيران يم چي دا‬
‫زه خوار بييه پييه دې نيياول کييي د پ ښين د علق يې‬
‫سره اړه لرونکي د يوې کليوالي پېغلي ”عاشو“‬
‫چي د دې ناول هيروئينييه ده د نفسييياتي مسييايلو‬
‫په رڼا کي د غييوره شيوي کيسيې تيير شيا د هغيو‬
‫فلسييفيانه نظرييياتو احيياطه څن ګه کييوم چييي‬
‫پروفېسر راز محمييد راز صيياحب پييه ډېر ادبيي‬
‫هنر او کمال په پښتني رنيګ وړانييدي کيړي دي؟‬
‫چرته دا زما د مالګي هومره ادبي کاوش د دغه‬
‫محترم ليکوال د اوړو تاول ب يې نمکييه نييه ک يړي‪.‬‬
‫ولي چي چرته د راز صاحب طرز تحرير‪ ،‬چييي د‬
‫هر سوال په ځييواب کييي بل سييوالونه پرانييوي او‬
‫چرتيييه دا زه خيييوار افضيييل شيييوق چيييي د زړه‬
‫احساسات د مزغو تر چالکۍ زيات پييه ادب کييي‬
‫په کاروم؟ نو ځکه خو زه خپييل ځييان پييه ځوزانييو‬
‫کي د پېچل شوو ور ېښمو پييه رن ګه داسييي اړ‬
‫ګڼم چي څومره د ځان د خلصولو دپاره هڅييي‬
‫کوم‪ .‬هم هغومره نور نور اړ کېږم په کي‪ .‬ګوا‪،‬‬
‫داسييي حسيياس او کړکېچيين سييوالونو مييي پييه‬
‫مزغو کي ځای نيولی دی‪ ،‬چي ځوابونه يې چرتييه‬
‫زما د دې خوښ ادبييي شخصيييت تييول پييه ځييای د‬
‫درنولو‪ ،‬سپک نه کړي‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫خبره دا ده چي آيا ”عاشو“ ناول هم دی کييه‬
‫يه دا هم هغسي پييه پ ښتو کييي تيير اوسييه ليکييل‬
‫شييوو نيياولونو پييه شييان د اردو د ډايجسييټونو د‬
‫کيسو څخييه هييم پييه معييار د لو ېدلي کيسييو پيه‬
‫رنګه د زړې قيصه خييوانۍ يييو نکييل دی؟ پييه دې‬
‫کي هيڅ شک نسته چي ناول تر خپل جديد شکل‬
‫پييوري د را رس يېدو دپيياره لييه پخوانيييو‪ ،‬جن ګي‬
‫داسييتانونو‪ ،‬د دېبييانو‪ ،‬پريييانو او د جييادوګرانو د‬
‫شيطاني او طلسماتي کيسييو او يييا د افلطييوني‬
‫عشييق يييا د پ ښتني لفظييي ترکيييب پييه سييمه‬
‫ګودري رومانونو څخه را تېر شوی دی‪ .‬نو ځکه‬
‫په کار دا دی چي د نن پښتو ناول دي هم د ناول‬
‫مروجه آفاقي لر ليکه خپله کړي‪ .‬ګوا د کيس يې‬
‫د بيان ښايسييته ادبييي ژبييه‪ ،‬پلټ ييياني د نيياول د‬
‫واضحه کيسې او لفظي منظر نګاري علوه هييم‬
‫غوره کردارونه او د هغوی تر خپلو منطقي ربييط‬
‫او د مکيييالمو د ژبيييي اختصييياري ميييوزونيت او‬
‫معنويت په نظر کي لرل په کار دی‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫اوس که د يو مکمل او پييياوړي نيياول پييه اړه‬
‫غييوره شييوي پورتنيييو لوازميياتو پييه تييول کييي د‬
‫پروفېسر راز محمد راز صيياحب نيياول ”عاشييو“‬
‫که د ضمير د اطمينان تر هانده په انصاف وتلييو‪،‬‬
‫نو يقينا ً به دې نتيجې ته ورسيييږو‪ ،‬چييي د محييترم‬
‫ناول نګار دغه کاوش به د کيسې )پلټ( پييه اړه‬
‫يو بېخي ښه او يييو داسييي معييياري نيياول ځکييه‬
‫وګڼلی شي چي په کيسيې کييي ييې هيييڅ قسييم‬
‫ابهام نه ښکاري او کيسه يې په افسانوي لکن د‬
‫بې ځايه لفاظي څخه خلصه په خونييدورو منظيير‬
‫کشيانو کي د مختصرو کردارونييو د فلسييفيانه او‬
‫زړه راکښونکو‪ ..‬خو ژور فکره مکالمو په کومک‬
‫داسي په پښتني طرز بيان مخته ب ېولې ده چييي‬
‫که لوستونکي لږ ډېر هم په مزغييو زور واچييوي‪،‬‬
‫نو د کيسې شا ته پراته اصل محرکييات بييه ورتييه‬
‫يو پييه يييو څرګنييد شييي‪ .‬ييياني کييه يييوې خييوا تييه‬
‫لوسييتونکي د نيياکړدو حييالتو پييه ضييد د عاشييو‬
‫منطقييي اسييتدلل او پييه زمييان کييي د هغ يې د ل‬
‫مکييانيت او ل محييدوديت سييوچ او هلييي ځلييي‬
‫حيرت زده کولی شي‪ .‬نييو بلييي خييوا تييه بييه ي يې‬
‫حتما ً د عاشو د محروميانو په ضد د قدرت څخييه‬
‫د انتقام هوډه نه يوازي په غوږونو نيولو مجبييوره‬
‫کوي بلکې څنګه څنګه چي بييه دغييه لوسييتونکي‬
‫ناول مخته لولي‪ ،‬نو خپييل تيير خپلييو بييه د هغييوی‬
‫همدردياني له عاشو سره پيدا کييږي‪ .‬او دغسييي‬
‫سسيييپنس سييياتل د پروفيسييير راز محميييد راز‬
‫صاحب د نياول تير ټوليو ليويه خيوبي ده‪ .‬ګوا د‬
‫عاشو ښکاره کيسه په ناښکاره هنري ادبي چييل‬
‫ول او ډرامايي انداز داسي وړاندي کيړې ده چييي‬
‫که چا هم دا ناول لوستل وغوښتو او کتاب يې يو‬

‫‪14‬‬

‫ځل پرانستلو‪ ،‬نو تر پايه به يې ځکه لييولي‪ ..‬چييي‬
‫ناول نګار په خپييل دې نيياول کييي د لوسييتونکو د‬
‫هر رنګيزه زړخوښيانو باقاعده اهتمام کړی دی‪.‬‬
‫خو دلته خبره د لوستونکو د ذهني اسييتعداد او د‬
‫پوهي د يو غوره شوي معيار سوال شايد چييي د‬
‫نقادانو په ذهنونو کي ځيني سوالونه را برسېره‬
‫کړي‪ .‬ياني آيا دغه ناول به دپښتو يييو عييام او پييه‬
‫ډيرو حوالو ساده لوستونکو کييي د تفريييح ذريعييه‬
‫هم وګرځي‪ ،‬که تييش هغييه لوسييتونکي بييه پييري‬
‫خوند اخيستلی شي چي د فهم يييا تعليييم معيييار‬
‫يې د انساني نفسياتو د ادراکي شيعور تير هانيده‬
‫رسېدلی وي؟‬

‫‪15‬‬

‫زمييا د پييورتني بحييث مقصييد دا وو‪ ،‬چييي د‬
‫پروفېسر راز محمد راز صيياحب پييه خپييل نيياول‬
‫کي د عاشو کيسه‪ ،‬په داسي منطقييي دليلونييو د‬
‫لوستونکو مخته اېښې ده چي هغوی يييې ځييواب‬
‫لټولو ته په خپل خپييل اسييتعداد نييه يييوازي چمتييو‬
‫کول مقصييد دی‪ .‬بلک يې د نيياول پييه اړه را پييورته‬
‫شوي هر سوال ته يې يوه داسييي لييويه لره هييم‬
‫ويړه کړې ده‪ ،‬له کومي څخييه چييي پييه هيير دويييم‬
‫ګام يييوه نييا يييوه نييوې لره پييه ډرامييايي انييداز د‬
‫کردارونو سيره تړليې داسيي بېلييږي‪ .‬چيي دغيه‬
‫ځان ځانته بيلي شوي لري بيا په آخر کييي لييويي‬
‫لري ته ور ګډيږي لکه ژوند‪ ...‬چي پالي يييې هيير‬
‫کس په خپل خپل سوچ او فکيير ‪ ...‬خييو سيير بييه‬
‫يې تر مرګي پوري هر يو رسوي‪ ..‬خييو پييه بېلييو‬
‫بېلييو نومونييو او ب ڼو‪ .‬لکيين د راز محمييد راز‬
‫صاحب په ناول کي هم د مزل کولو لره که څييه‬
‫هم يوه ده‪ ..‬خييو د ب يې شييمېره لرو د پرانسييتلو‬
‫پرته هم دلته د مزې خبره دا ده چييي د دې نيياول‬
‫فلسييفي ليکييوال د دې بيياوجود هييم د لوسييتونکو‬
‫څخه لر نه خطا کوي او له ځان سره يې ګنډلي‬
‫مخ مخته بوځي‪ .‬ګوا د عاشو کيسه يې‪ ،‬د هغې د‬
‫اومه پېغلتوب له لومړۍ ناروا سانحې څخه چييي‬
‫د هغې د روح د لړزولييو‪ ،‬د هغيې د نيازک غو ښين‬
‫زړه د سوځولو او بيا يې هغه د ښځينه جذباتو پييه‬
‫نره د را بېدارولو او ورسره سره ي يې د هغ يې د‬
‫فکييري هېجييان د غورځنييګ فطييري تقاضييې د‬
‫وختونو او معروضي حالتو په سمون چي څن ګه‬
‫په ډرامايي ربط او په پښتني انداز بيان کړې ده‪..‬‬
‫هغه پروفېسر راز محمد راز صاحب يو پياوړی‪،‬‬
‫پوخکاره او خورا کاميابه ناول نګار ثابتوي‪ .‬ولييي‬

‫‪16‬‬

‫چي د هغه په دې ناول کي که يو اړخ ته د عاشيو‬
‫لويه کيسه پييه ښه روانييه پېرائيييه کييي سيير تييه‬
‫رسېدلې ده‪ ،‬نو بل اړخ تييه ي يې هغييه نيييم درځيين‬
‫نوري وړې کيسې هييم ورسييره داسييي پييه هنييري‬
‫طريقه مربوطي سيياتلي دي چييي يييوه کيسييه او‬
‫واقعه هم اضافي يا بې ځايه نه محسوسيږي‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫پروفېسييير راز محميييد راز صييياحب چيييي د‬
‫ښايسييته او زيرکييي عاشييو د ژونييد پييه لييومړۍ‬
‫کليواله برخه کي چي څومره په خونييد د کليييوال‬
‫ژوند عکاسي په ساده ټکو کييي ک يړې ده‪ ،‬د هغييه‬
‫برعکس ييې بييا د هغيې د کيوټي پيه ژونيد کيي د‬
‫ښاري تقاضو معيار په نظر کي لرلی دی‪ .‬او کله‬
‫چي دغه عاشو له خپل مېړه نعمان سره اسلم‬
‫آباد ته کوچ کوي‪ ،‬نو يو دم يې د ليک په انداز کي‬
‫نړه ايزي معاملې او پيښي په هم هغسييي هنييري‬
‫کمال بڼي بدلول کيږي‪ .‬نيه ييوازي دا بلکيې چيي‬
‫عاشييو لييه جمييال شيياه‪ ،‬انيييس پوپييل او د راقييم‬
‫الحروف سره افغانستان ته ځييي‪ ،‬نييو د کابييل او‬
‫جلل آبيياد پييه دورو کييي نييه يييوازي د هغييه ځييای‬
‫منظيير کشييياني پييه هغسييي انييداز کييوي بلک يې د‬
‫افغانانو او پښتنو د اتلنو په ګډه د ستر باچا خان‬
‫او ستر خان شهيد او مشرانو لکه د اولس مشر‬
‫حاميد کيرزي ذکير هيم د کيسيې د ضيرورت او د‬
‫موقعييو پييه مناسييب کييوي‪ .‬کييه يييوې خييوا تييه د‬
‫افغانستان او پښتنو په بييدحالۍ‪ ،‬د پاکسييتان د رو‬
‫او د الله پاک په نامه د اقتدار يا شخصي بريتوب‬
‫د ترلسه کولو او د ډالييرو پييه سييودا نيياروا جهيياد‬
‫باندي هم د زميني حقييايقو پييه ر ڼا کييي دليييل د‬
‫کيسې برخه جوړوي‪ ،‬نو بلي خوا ته په جلل آبيياد‬
‫کييي د باچييا خييان پييه مييزار د ادبييي اتلنييو د ييياد‬
‫ګيريني سره سم اوسني مختييه وتلييي شيياعران‬
‫هم په ناول کي داسي يادوي لکه پ ښتو کييول او‬
‫پالل چي بې د دغو لېونيانو د نور پ ښتنو کييار نييه‬
‫وي‪ ...‬او دا حقيقييت هييم دی چييي ده پييه ګوته‬
‫کړی دی‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫مطلب دا دی چي د نيياول محييترم ليکييوال د‬
‫خپل ناول د کيسې په ډيمانډ ښه خيبر دی او هغيه‬
‫غواړي چييي د هيير ځييای د حقيقييي منظيير کشيۍ‬
‫علوه کردارونييو تييه هييم د خپييل خپييل نېچيير او‬
‫شخصييي منصييب او د غييوره شييوي فطييرت پييه‬
‫سمه ژبي ورکړي دي‪ .‬پروفېسر راز صاحب پوه‬
‫دی‪ ،‬چي د يو ښه نيياول مثييال د يييو داسييي فلييم‬
‫وي‪ ،‬چي په کي هر رول په خپل ګېټ اپ کييي‬
‫او د غييوره شييوي ژبييي او لييب و لهجييې سييره‬
‫اداکاري کوي‪ .‬نو ځکه يې په خپل ناول ليکلو کي‬
‫د ځينو نورو پښتنو ناول نګارانو په شان د پ ښتو‬
‫فلمييي معيييار نييه بلک يې د هييالي وډ فلييم آفيياقي‬
‫ټارګټ خپل کړی دی‪ .‬پييه دې خييو زه د هغييه دې‬
‫ناول تييه د پ ښتو هغييه يييوازينی نيياول وايييم چييي‬
‫نقادان به ورباندي کېدلی شي تنقيد په دې وجه‬
‫نه وکړي چي پروفېسيير صيياحب د پ ښتو پييه دې‬
‫ناول کي د مترقي ژبو د ناول فارمول خپله ک يړې‬
‫ده‪ ..‬او د حجيييرې د کاکييياجي او مامييياجي ليييه‬
‫داستانونو او نکلونو څخه يې ځان ژغورلی دی‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫د مذهب‪ ،‬پښتو او انسانيت په نييوم روا ک يړل‬
‫شييوي ځينييي غ ېر مسييتندي او لسييي جييوړي‬
‫کلتوري رويې څنګه د انسييانيت جنييازه د انسييان‬
‫په اوږو ږدي؟ ناول ”عاشو“ لوستلو وروسته بييه‬
‫دا سوال يقينا ً چي د ډيرو لوستونکو په مزغو کي‬
‫د ځواب دپاره نور نور سييوالونه وز ېږوي‪ .‬ولييي‬
‫چيييي د نييياول د کيسيييې د اظهيييار دپييياره چيييي‬
‫پروفېسر راز محمد راز صاحب د بيان کومه لر‬
‫ټاکلې ده‪ .‬هغه د ده سييوچه او کييره پ ښتني څييه‬
‫چي په هره اړه آفاقي وزمه هم ده‪ .‬نو ځکه خييو‬
‫دی يې خبره ښکاره په ښکاره کييوي‪ .‬لکيين د دې‬
‫پرته هم ده و نقادانو ته دا موقعه نييه ده ورک يړې‬
‫چي هغوی ورباندي د جنسيت يا عريانيت تورونه‬
‫وتپي‪ .‬ولي چي د ده په بيان کي د نارواوو خلف‬
‫دليلونه په داسي منطقيي انييداز سييپيناوی کييوي‪.‬‬
‫چي سترګي ورباندي نه شي پټېدی‪ .‬لکن دلتييه‬
‫زه دا ويل غواړم چيي د پروفيسير راز صياحب د‬
‫دې ناول څخه لمحاله يو داسي فکييري احسيياس‬
‫را برسييېره کيييږي چييي ګنييي انسييان کييه هيير‬
‫څومره ښه مسلمان او پښتون شي هم‪ .‬خو وي‬
‫به په فطرت هسي انسان‪ .‬او هم د نيين انسييان‪،‬‬
‫چي قلبي مينه يې لکه د ناصر خييان طييالب چييي‬
‫وروسته بيا حافظ قرآن هم شي‪ ،‬که يوې خوا ته‬
‫د عاشييو سييره پييه روحيياني تعلييق کييي د خپييل‬
‫اندرون تسکين کوي نو بلي خوا ته يې د ظياهري‬
‫شرعي مسلک په زد د ناروا فتييوو‪ ...‬د جنييت لييه‬
‫حورو سييره ژر تيير ژره د تميياس نيولييو هييوس د‬
‫مذهبي جنون ليه لري د خپيل ميرګ پيه سيودا د‬
‫نييورو کلمييه ګو انسييانانو وژلييو څخييه هييم نييه‬
‫راګرځي‪ .‬ګوا دلته قدرمن ليکوال باطني سييفر‬

‫‪20‬‬

‫د انسييانيت معييراج ګڼي او و ديييده سييودا تييه‬
‫تاواني سودا وايييي‪ .‬هييو‪ ،‬لکييه د مل اخييتر محمييد‬
‫شريعت يار هغه شيطاني نيت چي غنييدي‪ ،‬کييوم‬
‫چي د هغه د ملتابه مزاج په چپييه د روحييانيت يييا‬
‫باطني زور په نامه د هوس تنده ماتولو هڅي پييه‬
‫عاشو کي ويده هغه بله عاشو نه يوازي د وخييت‬
‫له مخه را ويښه کړې وه بلکې د هغې مييازغه يييې‬
‫هييم لړځييولي وو او دا يييې پييه لييومړني ځييل لييه‬
‫نفسياتي هلو ځلو سره مخامخ کړې ده‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫هو حقه خبره ده‪ ،‬چي د حق په نوم يو نيياروا‬
‫ظلم په ټولنه کي د يو غړي ژوند له څنګه څنګه‬
‫ذهنييي سييخترو سييره مخامييخ کييوي؟ دا د راز‬
‫صيياحب پييه نيياول کييي را پييورته شييوی هغييه‬
‫وروستنی سوال دی خو د ځييواب پييه لټييون دغييه‬
‫سوال بييه ل نييور سييوالونه هييم ز ېږوي‪ .‬ييياني د‬
‫عاشييو حقيقييت پسييندانه سييوچ‪ ،‬د آرټ او ادب‬
‫سره مينه او د فطرت سره نزديکت که ي يې څييه‬
‫هم د روح او ذهن په مځکه ورکړل شوي جبلييتي‬
‫صلحيتونه وو‪ ..‬خو د عاشو غېر فطري تعلق له‬
‫ځينو هم جنسو لکه روبينې‪ ،‬جميله‪ ،‬ډاکټر شيرين‬
‫سمېجو‪ ،‬ماريه او ځينو نورو سره که په ذهنونييو‬
‫کي سوال کېدلی شي‪ ،‬نو ورسييره د اييياز خييان‬
‫)کوم چي د هغې د خپل خاندان يييو داسييي نييژدې‬
‫مشر و چي له هغه سره د دې فکري او تخيلتييي‬
‫هم آهن ګي د معاشييرتي رويييو پييه زد يييو داسييي‬
‫اوزار وو چي هغې ته به ي يې د ژونييد کولييو دپيياره‬
‫اوږې ورکولې( سره تعلييق هييم بييه ل اعتراضييات‬
‫هغه وخت را پورته کولی شي‪ .‬چي کله د عاشو‬
‫او د اييياز خييان پييه تعلييق کييي د يييو غييير ارادي‬
‫تېروتنييي وروسييته اييياز د هغييې د اصييل څ ېرې‬
‫موندلو سوب جوړيږي او هغې تييه پييه وجيود کيي‬
‫خپل ذات د ماشوم په شکل کي نه يييوازي کيړي‬
‫بلکې عاشو ورته په وياړ د خپل ذات تکميييل او د‬
‫ژوند لويه تحفه هم وايي‪ .‬ولييي چييي دلتييه خييبره‬
‫څه کړکېچونه لري او تر هغو پوري به دا سييوال‬
‫کېدلی شي چي سيير تييه نييه ورسيييږي چييي پييه‬
‫پراخه سينه او حقيقت پسندانه سوچ د انسييان د‬
‫بنيادي ضرورياتو او حاجاتو په اړه و نفسييياتي او‬
‫نفساني خواهشاتو ته پاملرنه و نه شي‪ .‬زه دلته‬

‫‪22‬‬

‫دا نه ويل غواړم چي د اياز خييان او د عاشييو پييه‬
‫نېکه رشته کي يو ځای د يييوې انتهييايي سيينجيده‬
‫مجبورۍ له سيوبه د ابلييس شييطاني کيردار پيه‬
‫کيسې کي د غندني وړ دی بلکې زما اشاره دلتييه‬
‫د هغه سوچ په لور ده چي پروفېسر راز محمييد‬
‫راز صاحب لکه يو ماهر نفسيات پييه ډېر خونييد‬
‫چي څنګه سر ته په ادبييي پېرايييه کييي رسييولی‬
‫دی‪ .‬هغسي کېدلی شييي چييي يييو عييام پ ښتون‬
‫قاري چي د حجيرو پيه نکلونيو او کيسيو اميوخته‬
‫کړل شوی دی چنداني سر نه شييي خلص‪ .‬ولييي‬
‫چي د راز محمد راز صاحب آفاقي ادبي ځغل په‬
‫دې ناول کي دا خبره هم غوره کول غواړي چييي‬
‫ادبي کاوشونه ليه تفرييح ورسيپارلو سيره سيره‬
‫قاري په هغو بنييدو غوټييو خلصييولو هييم مجبييوره‬
‫کوي چيي د نين تين آسيانه انسيانانو پيه ت ېره د‬
‫غيرت او پييه پ ښتني نن يګ م يړ زمييا د قييام سيياده‬
‫خېلو د مزغو په تاخچو کي لکه د قرآن عظيم د‬
‫آيتونييو خونييدي خييو سيياتلي دي لکيين د ادراک و‬
‫ژورو ته يې په معنوي توګه ور دانګلو هڅي کله‬
‫هم نه دي کړي‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫د پروفېسيير راز صيياحب د نيياول هيروئينييه‬
‫عاشو د ژوند پييه دېوالونييو ليکييل شييوی اشييتهار‬
‫څنګه شوه؟ او د هغې د سوچ په منطقييي دليييل‬
‫هغې کړي څه وو‪ ،‬چي د مسلسل انتقام د لنييدي‬
‫خييدای نيييولې ده؟ او څييه سييوب وو چييي هغييه د‬
‫محروميانو او پرله پسې ماتي خوړلو وروسته پييه‬
‫دې نظريه ياني ”مرد هغييه دی چييي خييدای قييابو‬
‫کړي“ رنګه عقييدې لرلييو بانييدي مجبييوره کييوي‪.‬‬
‫دغه او دغه رنګه د فکر ورسييتنيو سييرحدونو تييه‬
‫رسېدلې دغه باصلحيته او حساسه عاشييو‪ ،‬چييي‬
‫که يوې خوا تيه د خييدای د لري د دوو شخصييياتو‬
‫مل اختر محمد شريعت يار او حافظ ناصيير خييان‬
‫په بېلو بېلو طريقو لېونتوب ته رسولې وه‪ ،‬نييو‬
‫بلي خوا ته د خپل اېډ زده مېړه نعمان پييه حييق‬
‫کي دغه راسته ميياينه عاشييو پييه ځييان کييي دننييه‬
‫پرته عاشو هم تيير مييرۍ نيسييي او د جييذبو د نييه‬
‫ستړي کېدونکي ايثار له سوبه هغه د قييدرت پييه‬
‫مقابله کي هم مل تړلو ته تياروي‪ .‬او بيا ورو ورو‬
‫د ګناهونو په دلدل کي د را ګېر ېدلو وروسييته‬
‫د خدای پاک سره په غال کي دومييره مختييه ولړ‬
‫ه شي چي د خپلييو انتقييامي جييذبو د اور سيړولو‬
‫دپاره خدای پاک ته نژدې او ګران مخلوق ييياني‬
‫انسانانو له ژوند سره لوبي پېل کړي‪ .‬دلته ګټه‬
‫چا وکړه او چا تاوان؟ دا او داسي نور سوالونه د‬
‫لوستونکو او نقادانو په مزغو کي د هيير را پييورته‬
‫شوي سوال ځواب هم ګرځ ېدلی شييي‪ .‬لکيين‬
‫داسي سوالونه کېدلی شي چي مخي تييه ځکييه‬
‫نييه شييي را‪ ،‬چييي د راز محمييد راز صيياحب د دې‬
‫ناول په طرز بيان کي که يوې خوا ته د عاشو او‬
‫د خدای تر منځه ل يږي ډيييري انتقييامي خييبري پييه‬

‫‪24‬‬

‫ظاهري توګه که څه هم ښه تاثر نيه پييدا کييوي‪،‬‬
‫خو بلي خوا ته که ناول په غييور ولوسييتلی شييي‬
‫نو داسي به محسييوس شييي لکييه د دغييي وخييت‬
‫ترټلې عاشو‪ ،‬چي ژوند يې د يو ژوندي مړي څخه‬
‫زيييات نييه وي پييه لييب و لهجييه کييي چييي يييوه‬
‫معصومه التجا پرته وي‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫په آخيره کيي زه دا وييل غيواړم چيي پيه دې‬
‫ناول کي چي کومي فلسفې پييه مکالميياتي انييداز‬
‫کي څېړل شوي دي‪ ،‬هغه که څه هم په لوسييتلو‬
‫کي وهېدلي خبري محسوسيږي خييو هييره هييره‬
‫خبره بامعني سره سره ذو معني هم ده‪ ،‬چي په‬
‫يييو وخييت ورڅخييه څييو څييو مطلبييونه اخيسييتل‬
‫ک ېدای شييي‪ .‬لکيين د نيياول ن ګار راز محمييد‬
‫صاحب دا کمال زما ډېر زيييات خييوښ شييو‪ ،‬چييي‬
‫لکه څن ګه ييې يييوې مهمييي معيياملې تييه پييه يييوې‬
‫کيسې کي د دنيا پام اړولو په نيت د خپل فکييري‬
‫هېجييان پييه سييمه نييه يييوازي تمييثيلي ب ڼي پييه‬
‫کاميابۍ ورکړي دي بلکې د عاشو دغه کيسييه ي يې‬
‫په زړه راک ښونکي ډرامييايي انييداز د ځينييو نييورو‬
‫وړو کيسو په کومک حقيقت ته نييژدې نييژدې هييم‬
‫مونولې ده‪ .‬هم دغه رنګه يې د نيياول پېغييام کييه‬
‫لييه انسييانانو څخييه پييه اشييارتي ګيلييه تمييام تييه‬
‫رسولی دی نييو انسييانيت ييې د انسييان د فطييري‬
‫خوی خاصې په حييواله لييه اشييرفيت او افضييليت‬
‫سره څنګ وهونکي غوښتني کړي هييم دي‪ .‬کييوم‬
‫چي يو خوب خو کېدلی شي‪ ..‬حقيقيت نييه‪ .‬نييو‬
‫ځکه پييه دې نيياول کييي د راز محمييد راز صيياحب‬
‫فلسفيانه انداز که څه هم لږ ډېر لوسييتونکي لييه‬
‫مشکل سره مخامخ کوي‪ ،‬خو دغه ژوري خييبري‬
‫په کيسې کي افسانوي خوند سېوا کوي‪ .‬ګوا دا‬
‫ناول په خپله خېټه کييي د کيس يې د سسييپنس او‬
‫چاشني‪ ،‬د واقعاتو د ډرامايي رنګ او د افسييانوي‬
‫مکيييالمو علوه نيييور څيييه څيييه ليييري؟ دا د هييير‬
‫لوسييتونکي د ذهنييي اسييتعداد‪ ،‬سييوچ او ادراکييي‬
‫فهم پوري اړه لري‪ .‬رښتيا خييبره دا ده‪ ،‬چييي مييا‬
‫درې ځله لوستی دی او درې سره واره مييا تييه دا‬

‫‪26‬‬

‫ناول نوی نوی محسوس شوی دی‪ .‬ولييي چييي د‬
‫راز صاحب فلسييفې کييه پييه دې نيياول کييي و هيير‬
‫سوال ته په هغه سييوال کييي را برسيېره شييوي‬
‫نوي سوالت ځواب کوي ‪ ...‬نو لزمييي خييبره ده‬
‫چييي فکييري او اشييکالي ب ڼي بييه هييم بييدلوي را‬
‫بدلوي‪ .‬لن يډه دا چييي زمييا د معلوميياتو پييه سييمه‪،‬‬
‫داسي شايد چي په لومړي ځل شييوي دي‪ .‬ځکييه‬
‫خو دا ناول د روايتي نيياولونو څخييه ب ېل او بييدل‬
‫ګڼم‪ .‬هم دغه د دې ناول خوبي او د نيياول نګګګار‬
‫ښګګکلې ادبييي ادا ده چييي پښګګتو بييه پييري ميړه او‬
‫مخوره کيږي‪ .‬الله پيياک دي دا پييه ايييرو کيي پييټ‬
‫قيمييتي غم يۍ پروفېسيير راز محمييد راز صيياحب‬
‫ژونييد دراز کيړي چييي داسييي نييوري ملغلييري پييه‬
‫پښتو او پښتنو پېرزو کړي‪ .‬آمين ثم آمين‬
‫افضل شوق‬
‫اسلم آباد ‪۲ -۱۱ -۲۰۰۷‬‬

‫‪27‬‬

‫”عاشو‪ ،‬لمر او باران اوري“‬
‫اياز خان‪ ،‬په کوټه کښي‪ ،‬استوګنه درلوده د‬
‫‪ P.C.S‬کولو پسته نن سييبا پيير يييوه ګټييور ځييای‬
‫باندی‪ ،‬يعني د ډائريکټر فوډ‪ ،‬پر‪ ،‬چوکۍ باندي کار‬
‫کوي د‪ ،‬ژوند واړه آسائشونه ي يې پييه لس ک ښي‬
‫درلود‪ ،‬لکن‪ ،‬د اولد‪ ،‬د نعمت څخه محييروم پيياته‬
‫وو‪.‬‬
‫د څلويښتو و سن‪ ،‬ته نزدې‪ ،‬اياز خييان د ښې‬
‫ځوانۍ او‪ ،‬اخلقو څښتن بلل کېدی د خپلييو پييس‬
‫پاته خلګو سره يې اوس هم اړيکي ساتلې او پيير‬
‫خپييل کلييي او کلتييور بانييدي يييې ډېر افتخييار‪،‬‬
‫څرګندوی او د خپييل کييور او خانييدان بييه ييې تيير‬
‫وس زياته‪ ،‬پالنه کوله‪.‬‬
‫دلته په کوټه کښي‪ ،‬د خپلي ماينې خيياتمې‪ ،‬او‬
‫د هغې د‪ ،‬ور ېرې عاشييو سييره د خوشييحالۍ پييه‬
‫حال په جناح ټاون کښي اوسېدی خاتمې‪ ،‬له اتم‬
‫جماعت پسييته‪ ،‬کليه چيي‪ ،‬د عاشيو پلر يوسيف‪،‬‬
‫دښمنانو‪ ،‬په پټه مړ کړی نو د ځييان سييره‪ ،‬کييوټي‬
‫ته راوسته لکن دا خبره ډېره ګرځېده چی نه‪،‬‬
‫د عاشو‪ ،‬پلر‪ ،‬د هغه خپل ورور‪ ،‬ظريف په خپلييه‬
‫مړ کړی څو چي‪ ،‬د خپلييي ورېنييداري سييره واده‬
‫وکړي‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫ولي چي هغه د بې مثال ښايست مالکه‪ ،‬يوه‬
‫لوړه‪ ،‬جګه‪ ،‬ښځه وه خدای خبر چي حقيقت څه‬
‫وو‪ ،‬خو پييس د يييوه کيياله‪ ،‬بيييا ظريييف پيير خپلييي‬
‫ورېنداري شهناز باندي په زور نکاح واچوله او د‬
‫دومري کلونو تېر ېدو پسييته ي يې کلييه هييم بيييا د‬
‫دښمنۍ اور تازه نييه ک يړی خييو د شييهناز د زړه د‬
‫ګټلو دپاره يې‪ ،‬د هغې د واړه احتجاج باوجود‪ ،‬يييو‬
‫بييل نيياوړه کييار وک يړی‪ ،‬زړې ميياينې تييه ييې طلق‬
‫ورکييييړی او دواړه کوشيييينيان يييييې ورځينييييي‬
‫راوګرځول‪.‬‬
‫عاشييو‪ ،‬اوس د ګرلييز کالييج‪ ،‬پييه انګلييش‬
‫ډيپارټمنټ کښي‪ ،‬داخلييه درلييوده د خپلييي مييور د‬
‫ښايست‪ ،‬انځييور‪ ،‬ګڼ ګل کې ګده ښ ګکلې ښايسييته‪،‬‬
‫کتييابي څ ېره يييې‪ ،‬پيير لييوړه غيياړه بانييدي د‪،‬‬
‫غو ړېدلي ګلب سيييره مشييابهه درليييوده او د‬
‫ځوان بدن ټوله‪ ،‬خطونه يې‪ ،‬د‪ ،‬رباب د تارونو پييه‬
‫څېر‪ ،‬ت ېره او تانييد ولړ وو چييي هييم د‪ ،‬کتييابونو‬
‫سييره ي يې نييزدې علقييه درلييوده‪ ،‬نييو شييعوري او‬
‫جمالياتي‪ ،‬سطح ي يې هييم د سييتايني وړ وه د‪ ،‬ډي‬
‫اېچ لرنس‪ ،‬فرائيډ‪ ،‬رمان ټک انګريزي شاعرانو‬
‫څخه يې را واخله‪ ،‬تر منير نيازي‪ ،‬جون ايليييا او د‬
‫نورو ژبو تر ادب پوري يې رسائي درلوده لکن د‬
‫فلسفې سره يې‪ ،‬بې کچييي دلچسييپي درلييوده پييه‬
‫خصوصييييت سيييره د ” ِول ډېورېنټ“ کتييياب‪،‬‬
‫داستان فلسفه ي يې ډېر خييوښ وو او درې څلييور‬
‫ځلې يې ويلی وو‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫هم دا سوب وو چي ښايست‪ ،‬يې په ظاهري‬
‫او معنوي دواړو حوالو مکمل وو عاشو په خپييل‬
‫ډيپارټمنټ کښ ګي‪ ،‬د‪ ،‬واړو انجونييو ميييره وه ولييي‬
‫چييي شييتمنه وه نييو‪ ،‬لس خلص يې هييم وه‪ .‬اييياز‬
‫خان‪ ،‬د هغې هر خواهش پوره کول خپله وظيفييه‬
‫بلله او د هغو دواړو تر منځ‪ ،‬يوه بې نومه غوندي‪،‬‬
‫دوستي قييايمه وه‪ .‬يييوه داسييي دوسييتي‪ ،‬چييي د‪،‬‬
‫وينو د رشتو تقدس يې خپل لبيياس ګرځييولی وو‬
‫د هغو دا روحاني اتصال لوړ پر آفاقي سييطح وو‬
‫او د هغو‪ ،‬د رشتې نوعيت نزدې‪ ،‬د پلر او د لييور‪،‬‬
‫د دوستي بڼه درلوده د هغو د دوستي په نييور‪ ،‬د‬
‫هغو د کور هره ګوښه روښانه وه‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬و اياز خان ته دومييري نييزدې وه چييي‬
‫عمومييا ً بييه د خيياتمې او د اييياز خييان تيير منييځ د‬
‫اختلف پييه صييورت ک ښي‪ ،‬دې د اييياز خييان خييوا‬
‫نيوله او‪ ،‬خاتمې به د ګيلې په لهجه ورته وويل‪:‬‬
‫”خواره خستکه سې د ويني رشييته دي د مييا‬
‫سره ده او په خوا‪ ،‬د ماما يې‪ ،‬زه به تا وګورم“‬
‫عاشو پر خاتمې په يييوه بلييه وجييه هييم ډېره‬
‫ګرانه وه چي کله کله به يې دا ګمان کييوی کييه‬
‫شهناز په دا کور کښي نه وای‪ ،‬او‪ ،‬د اياز خييان و‬
‫زړه تييه دومييري نييزدې نييه وای نييو امکييان يييې‬
‫درلودی چي بل واده يې کړی وای او عاشو هغييه‬
‫څوک وه چي اياز خان يې په نفسياتي حواله‪ ،‬پييه‬
‫ټين ګه سييره د‪ ،‬خيياتمې او ځييان سييره جييوخت‬
‫ساتلی وو‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫عاشو‪ ،‬په لسم ټييولګي ک ښي وه چييي مييور‬
‫يې‪ ،‬تر سا تېره سوه د دې مور‪ ،‬شهناز کله هييم‪،‬‬
‫د خپل لېور سره‪ ،‬ښه ژوند نه کړی ت ېر د مييور‬
‫مرګ د عاشو دپاره يوه غټه سانحه وه کلييه چييي‬
‫هغه ژوندۍ وه نو‪ ،‬دا به د هغې ليدلو تييه‪ ،‬اکييثره‪،‬‬
‫د خاله او اياز خيان سيره تلليه عاشيو اوس غټيه‬
‫وه‪ ،‬د خپلييي مييور پييه دوک پوه ېدله دا څرن ګه‬
‫ک ېدی سييوه چييي‪ ،‬شييهناز دي د خپييل م ېړه‪ ،‬د‬
‫قاتل‪ ،‬ظريف سره‪ ،‬ښه ژوند کړی وای ولي چي‬
‫نفييرت يييې ځينييي درلييودی نييو پييه‪ ،‬نفسييياتي‪،‬‬
‫جسماني او جنسي حواله يې )له مجبورۍ پرتييه(‬
‫هيڅ موافقه نه ورسييره درلييوده هييم دا وجييه وه‬
‫چي خپل رحم يې‪ ،‬د‪ ،‬ظريف د تخييم دپيياره کلييپ‬
‫سيياتلی وو هغييه خپييل دواړه بنځيييان ي يې پيير زړه‬
‫باندي نيولي سيياتله او‪ ،‬د يوسييف د مينييي‪ ،‬دوک‪،‬‬
‫ورو ورو‪ ،‬له دننه د وينو په څ ېر وپ ڼوله شييهناز‬
‫په شييعوري تييوګه‪ ،‬ځييان د هغييه پييه قتييل ک ښي‬
‫شامله باله هغې فکيير کياوه کيه دا د دې‪ ،‬لزوالييه‬
‫ښايست نه وای نو‪ ،‬د دې‪ ،‬په زړه پوري‪ ،‬يوسييف‬
‫جان به کله هم‪ ،‬ظريف نيه وای وژليی کليه چيي‬
‫شييهناز مييړه سييوه‪ ،‬نييو د انتهييايي غييم بيياوجود‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬د هغې پيير نجييات بانييدي‪ ،‬يييو څييه غونييدي‬
‫اطمينان هم محسوس کړی‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫کييه څييه هييم عاشييو‪ ،‬پييه کييوټه ک ښي ډېره‬
‫خوشيياله وه خييو د کلييي‪ ،‬خپلييي‪ ،‬همزولييي‪ ،‬او‪،‬‬
‫هلکييان يييې ل ډېر پيير زړه ګرځ ېدل صييديقه‪،‬‬
‫شمائله‪ ،‬شمسۍ‪ ،‬روبينه او نوري انجوني يې هييم‬
‫په ياد کښي سيياتلې‪ ،‬چييي اوس اکييثره پييه ک ښي‬
‫واده سوي وې او‪ ،‬هغييه د‪ ،‬اسييکول او‪ ،‬مدرس يې‪،‬‬
‫ملګري هلکان يې هم اکثره په ييياد وو‪ .‬پييه داغييو‬
‫هلکانو کښي‪ ،‬ناصر د شييهباز اکييا زوی‪ ،‬چييي تيير‪،‬‬
‫دې دوه‪ ،‬درې کاله‪ ،‬مشير وو‪ ،‬پير دې بانيدي ډېر‬
‫ګران وو‪ ،‬او هغه هم‪ ،‬د دې ډېر خييال سياتی د‪،‬‬
‫نورو‪ ،‬هلکانو او‪ ،‬انجونو پييه غل بييه ي يې‪ ،‬اکييثره و‪،‬‬
‫دې ته‪ ،‬نېنې‪ ،‬يا ګوړه او‪ ،‬نخييود ورکييول‪ .‬د‪ ،‬دوی‬
‫د ماشييوم والييي دا دوسييتي‪ ،‬د‪ ،‬ماشييوموالي د‬
‫ايمييان پييه څ ېر‪ ،‬ډېره محکمييه وه د‪ ،‬ژوب‪ ،‬د‬
‫رېلوې د پټيۍ پير غياړه د مليک سيکندر خيان‪ ،‬دا‬
‫کلی‪ ،‬شهناز‪ ،‬دلته د کوټي په ښار کښي په خپلييه‬
‫وينه ک ښي‪ ،‬ل تيير اوسييه تحليييل ګرځييوی ځکييه‪،‬‬
‫هغييه د جديييديت پييه سيييلب ک ښي ل نييه وه‪،‬‬
‫بهېدلې‪ .‬د‪ ،‬خپلو‪ ،‬کليوالييو ر ېښو پييه سييوب‪ ،‬پييه‬
‫خپل ځيان ک ښي پيه پ ښتني او کلتيوري‪ ،‬اعتمياد‬
‫سره‪ ،‬هسکه غاړه‪ ،‬ځلېدله‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫لکن‪ ،‬د‪ ،‬کلي د ژوند سره تړلې يوه حييادثه د‬
‫هغې دپاره يوه نه هېرېدونکې سانحه ګرځېدلې‬
‫وه‪ .‬چي هغه يې په نفسييياتي تييوګه ډېره بييدله‬
‫کړې وه‪ .‬دا د هغو شپو قصه ده‪ ،‬چي‪ ،‬عاشييو پييه‬
‫شپږم ټولګي کښي وه‪ ،‬او په ماپښين کښي ي يې‪،‬‬
‫د کلي د مسجد په دايره کښي‪ ،‬د نورو کوشنيانو‬
‫سره‪ ،‬پيير مل‪ ،‬اخييتر محمييد شييريعت يييار بانييدي‪،‬‬
‫قرآن وايه په دې وختونو کښي هغه‪ ،‬د لوړ قييد او‬
‫قامت نجلۍ د ښځيني آثييارو سييره‪ ،‬غيياړه غ يړۍ‬
‫کېده‪ .‬د‪ ،‬ديارلسو‪ ،‬کلونو په شاوخوا کښي يې‪ ،‬د‬
‫سينې همييواري پييه ځييای نييه وه پيياته سييوې‪ .‬وږو‬
‫سترګو ته د پلو د ستر بيياوجود‪ ،‬د هغ يې د سييينې‬
‫تر مځکه لندي‪ ،‬ښه را پورته سوي خييامېړي پييه‬
‫نظر ورتللی سو‪.‬‬
‫هغه‪ ،‬تر عمر وړاندي‪ ،‬د بلوغت و خوا تييه پييه‬
‫غېر محسوس توګه‪ ،‬روانه وه‪ .‬د هغې تيير عميير‬
‫وړانيدي پيه دې بليوغت ک ښي‪ ،‬د هغيې د ميور او‬
‫پلر‪ ،‬د ب يې احتييياطۍ لييوی لس وو‪ .‬پييه دې غييټ‬
‫عمر کښي هييم‪ ،‬دا‪ ،‬د مييور او پلر سييره پييه يييوه‬
‫خونه کښي پرېوتله او‪ ،‬په څو ځلي هغې په شپه‬
‫کښي‪ ،‬هغوی په جنسي فعاليت ک ښي‪ ،‬غييرق او‪،‬‬
‫ډوب ليييدلي وو خييو ځکييه‪ ،‬يييې پييه وينييه کښګګي‪،‬‬
‫جنسي بلوغت تر وختونييو وړانييدي غزونييي ک يړي‬
‫وې‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫کييه څييه هييم هغييه‪ ،‬د جسييماني تبييديلۍ د‬
‫مېکانزم سره مخامخ وه خو لکن ل د احسيياس‬
‫پر سطح يې د خپلي انجلوالي نفسيات لييه لسييه‬
‫نه وو ورکړي‪ ،‬د ټولو خلګو او چاپېرېال سييره‪،‬‬
‫د کايناتي بيې سياختګۍ پيه پياک احسياس سيره‬
‫تړل يې وه‪ .‬خييو يييوه خييبره هغ يې لييه پنځييو شييپږو‬
‫مياشتو څخه محسوسوله چي د‪ ،‬مل اختر محميد‬
‫شريعت يار په لهجه او نظير ک ښي‪ ،‬څيه نيه څيه‬
‫فرق راغلی وو د هغييه پييه لهجييه ک ښي‪ ،‬کييه څييه‬
‫قرآن به يې ورتييه وايييه‪ ،‬يييا بييه ييې غييير ضييروري‬
‫خبري ورسره کولې‪ ،‬دې په هغه کښي د حيييواني‬
‫بلني‪ ،‬يوه چيغه‪ ،‬محسوسوله‪ .‬د مل‪ ،‬اختر محمييد‬
‫نظر‪ ،‬به‪ ،‬د‪ ،‬مېږانو‪ ،‬د‪ ،‬يوه ښار په څېر د دې پر‬
‫څېره تېر سو او بيا به يې په ګريييوانه ک ښي‪ ،‬د‬
‫توئېدو په هڅه راغلی او کله کله به يييې‪ ،‬د نظيير‬
‫پييه شييا‪ ،‬د غييره د ښکاريانو د بييل اور پييه څ ېر‪،‬‬
‫سييره بڅييري هييم پييورته ک ېدل‪ .‬عاشييو د يييوې‬
‫اندېښنې ښکار خو وه خو‪ ،‬هغه په واضييح تييوګه‬
‫نه پوهېدله چي‪ ،‬مل صاحب څه مطلب لري‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬تييه درې څلييور‪ ،‬س يېپارې پيياته وې پييه‬
‫کور کښي هم دا فيصله سوې وه چي قرآن ختييم‬
‫کړي نو بيا به يې له‪ ،‬مسجده راوګرځوي چي په‬
‫دې شپو ورځو کښي‪ ،‬هغه‪ ،‬يخ ووهلييه نييو‪ ،‬ډېره‬
‫رنځوره سوه پلر ډاکټر ته بوتله‪ ،‬د‪ ،‬دوا سره يې‪،‬‬
‫ډېګګره افيياقه وسييوه‪ ،‬خييو د شييپې بييه لييه خييوبه‬
‫بېرېدله‪ ،‬او پرته ګايېدله‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫يوه ورځ په سهار ک ښي‪ ،‬شييهناز‪ ،‬و‪ ،‬يوسييف‬
‫ته وويل چي ته و مل صيياحب تييه ووايييه چييي يييو‬
‫تعويذ ور وکړي د کلي ښځي او انجوني اکثره په‬
‫ده دم او چييو‪ ،‬کييوي‪ .‬هغييوی وايييي چييي ډېر‬
‫رسېدلی سړی دی وايي چي هغه د زامي د آغييا‬
‫خليفه هم دی‪ ،‬ته‪ ،‬و مل صاحب ته‪ ،‬ووايه چي يو‬
‫تعويذ ور وکړي که يې دا و ېره ورکييه سييوه‪ .‬نييو‬
‫يوسف د‪ ،‬څاښت پر وخييت‪ ،‬د مل صيياحب سييره‬
‫وليدل‪ ،‬او خپله مدعا يې ورتييه وړانييدي ک يړه‪ .‬مل‬
‫صاحب تر څه توقف پسته ورتييه وويييل چييي تييه‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬بل سبا‪ ،‬د څاښت پر وخت راواستوه‪ ،‬تيير‬
‫تعويذ به دا ښه وي چي دم ورباندي وکړم‪.‬‬
‫”لکن مل صاحب بل سبا خو ليري ښکاري‪،‬‬
‫زه چي اوس پښين ته ځم نو بيرته به د کييور پيير‬
‫لوري ورسم‪ ،‬دا به در را ولېږم“‬
‫”نه يوسف خانه‪ ،‬نن زمييا سياسييره پييه کييور‬
‫کښي نسته‪ ،‬د پلر کره تللې ده‪ ،‬بل سييبا راځييي‪،‬‬
‫نو ښه به دا وي چي هغه پر کييور وي‪ ،‬او‪ ،‬عاشييو‬
‫بيا دم ته راسي“ د مل صاحب په لهجه ک ښي‪ ،‬د‬
‫تقدس سايې په وږمه راغلې‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫يوسف خان يې شکريه ادا ک يړه‪ ،‬او‪ ،‬رخصييت‬
‫يې ځيني واخيست‪ .‬د هغه عزت ي يې نييور هييم پييه‬
‫زړه ک ښي زيييات سييو‪ .‬د مل صيياحب پييه زرخيييز‬
‫ذهن څه خبر وو چي هغه کوم سييازش پييه خپييل‬
‫زړه کښي د عاشو په باب‪ ،‬له مودو ساتلی لييري‬
‫مل صاحب تر ډېره پييه چييورت مبتل کښېنسييتی‬
‫چييي يييوې فيصييلې تييه ورسييېدی‪ .‬نييو‪ ،‬کييور تييه‬
‫راننيوتی ميورا تيه ييې پيه ډېره مينيه سيره‪ ،‬ږغ‬
‫وکييړی هغييې پييه وړو لړلييي لسييونه‪ ،‬لييه خييوني‬
‫راووته او د دېوسې په خوا‪ ،‬ولړه کله چي يې پر‬
‫لسو نښتي وړه‪ ،‬و چر ګي تييه واچييوله نييو د مل‬
‫صيياحب و خييوا تييه راسييمه سييوه مييورا‪ ،‬ځييوانه‬
‫ښځه‪ ،‬وه‪ ،‬اندازا ً تر پنځويشت کلو نو زياته نه وه‬
‫د مل اختر محمد‪ ،‬دويمه ماينه وه )چي اولييه يييې‬
‫پر اولد باندي مړه سوې وه( دا مورا‪ ،‬چييي پيياتۍ‬
‫نوم ېدله ب يې اولده وه‪ .‬مل اخترمحمييد‪ ،‬د پيياخه‬
‫عمر سړی وو‪ ،‬ټېکونه يې سپين وو‪ ،‬ږيره يييې د‪،‬‬
‫بارخوګانو او‪ ،‬د زني دپاسه‪ ،‬توروله‪ ،‬د ښه کييړه‬
‫وړه‪ ،‬خاوند‪ ،‬او ښايسته سړی وو‪ ،‬هم يې په ځان‬
‫ډېره ګوته وهله او ډېره تېګګزه‪ ،‬خوشييبويي بييه‬
‫يې لګوله له ډيري مودې دلته پېش امام وو نو د‬
‫ټولو خلګو ورباندي امين وو‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫د خپل مذهبي ګوند‪ ،‬سييرګرمه‪ ،‬غييړی وو د‬
‫کلي اکثره خلګ‪ ،‬يې د خپل سياسي ګوند‪ ،‬تر اثر‬
‫لندي راوستلي وو په نفسياتي حواله‪ ،‬يو رومان‬
‫پسنده‪ ،‬او مهم جو‪ ،‬سړی ښکاره کېدی او ليري‬
‫په مستقبل کښي يې ځان‪ ،‬په امکاني حييواله‪ ،‬پيير‬
‫يوه لوړ مقام ولړ ليدی‪ .‬په رنجو تورو‪ ،‬غټو تورو‬
‫سترګو کې په وي ښه د‪ ،‬خوبونيو د لييدلو‪ ،‬عيادت‬
‫درلودی‪ .‬د خپلي مورا سره ي يې تعلقييات ښه وو‬
‫خييو لکيين‪ ،‬پييه سييختي سييره ييې تيير کييور پييوري‬
‫محدوده ساتله‪ .‬په کلي کښي يې د يو چا کره نييه‬
‫پر ېښووله دليييل بييه ي يې دا وړانييدي کييوی چييي‬
‫”ګوره موږ په دې کلي کښي‪ ،‬مسافر‪ ،‬خلګ يييو‪،‬‬
‫د يو چا سره مو خپلوي نسته‪ ،‬که نييه داسييي نييه‬
‫ده‪ ،‬چي زه پر‪ ،‬تا اعتبار نه لرم“‪.‬‬
‫حالنکې درې کاله وړاندي‪ ،‬هغه غټکی غوندي‬
‫طالب‪ ،‬احسيان‪ ،‬چيي اوس ييې‪ ،‬تيازه خيط‪ ،‬تيور‬
‫سوی وو او د مورا سره به يې د‪ ،‬کور په کييارونو‬
‫کښي مرسته کوله‪ ،‬او دچا سره چي د مييورا بييه‬
‫ډېر ساعت هم تېرېدی‪ ،‬مل صيياحب‪ ،‬لييه کيياره‬
‫منع کړی‪ ،‬او شرعي عذر يې وړاندي کيړی‪ ،‬د چييا‬
‫پر ځای چي اوس بل يوه کوشني په کور ک ښي‪،‬‬
‫د مورا سره کار کاوه‪.‬‬
‫”آڼ آغاجانه څه دي ويل“‬

‫‪37‬‬

‫”ښايستې سييتا لييه ډيييرو مييودو دا‪ ،‬تقاضييا وه‬
‫چي د پلر کره ولړه سې واللييه دومييري سييختي‬
‫نه ده پييه کييار‪ .‬تييه داسييي وکيړه سييبا‪ ،‬پييه سييهار‬
‫کښي دويمي يا دريمي مزدا ته ور ووځه‪ ،‬زه بييه‪،‬‬
‫احسان طالب درسره ملګری کړم هغييه بييه دي‬
‫تر کوره بوزي يو‪ ،‬لس شييپې وک يړه‪ ،‬د‪ ،‬راتلييو پييه‬
‫وخت به زه په خپله درسم‪ ،‬زه به هم يوه شييپه‪،‬‬
‫ستاسو کره وکړم او بيا به راسو“‬
‫”لکين آغييا جيانه‪ ،‬ښه خيبره خييو دا ده چيي‬
‫اوس ګډ سره ولړ سو د احسان طالب سره به‬
‫ښه نه برېښم چي‪ ،‬سفر وکړم“‬
‫”نه ښايستې ولي نه‪ ،‬هغه خيو کوشينی د‪ ،‬تيا‬
‫سييره غييټ سييوی دی‪ ،‬او زه سييبا او بييل سييبا‬
‫فراغت نه لرم‪ ،‬زموږ صوبائي اميير‪ ،‬دلتييه د ييوه‬
‫ناستي کولو اراده لييري‪ ،‬کييه نييه زه بييه پييه خپلييه‬
‫درسره تللی وم“ د آغييا جييان پييه لهجييه ک ښي د‬
‫تحکم او سرزنش آمېزه راکښته سوه‪:‬‬
‫”دا پينځه سوه روپۍ درسره واخله‪ ،‬ښه دي‬
‫چييي څييه پيس يې درسييره وي‪ ،‬سييتا او احسييان د‬
‫کرايې‪ ،‬پيسې به زه احسان ته ورکييړم ستاسييو د‬
‫کلي د لري سره چي له مييزدا ک ښته س يې نييو د‬
‫کلي وخوا ته‪ ،‬هغه لنډه لر‪ ،‬د نيم ساعت واخلييه‪.‬‬
‫تر يوې بجې به لزم کور تييه ورسيېږې‪ ،‬هغييه بلييه‬
‫اوږده لر‪ ،‬هم ډېره اوږده‪ ،‬ده‪ ،‬هم‪ ،‬ګڼ ځن ګل‬
‫لري‪ ،‬او بيا د خلګو اندو روند هم ورباندي نسته‪،‬‬
‫چيري يو‪ ،‬ځناور در و نه غورځي‪“.‬‬
‫”ښه دی آغا جانه‪ ،‬مورا‪ ،‬په زړه کښي ډېره‬
‫خوشحاله سوه“ لييه اوسييه بيييا پييه تييياري لګييياه‬
‫سوه‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫دويمه ورځ چي عاشو‪ ،‬د څاښت پيير وخييت د‬
‫مل صاحب کره ورغله نو مل صاحب‪ ،‬د خييوني و‬
‫مخ ته‪ ،‬پر نالچکه ناست‪ ،‬تسبيحات کييول‪ .‬عاشييو‬
‫چييي کلييه هييم‪ ،‬د‪ ،‬مل اخييتر محمييد سييره يييوازي‬
‫سوې نه وه‪ ،‬د‪ ،‬نور خوف ښکار سيوه هغيې سيم‬
‫دستي د مورا پوښتنه وکړه‪ ،‬مل اختر محمد ورته‬
‫وويل‪ ،‬چي ته دننه راځه هغه به هم راسي‪.‬‬
‫کله چي عاشو و خوني ته ور دننه سييوه نييو‪،‬‬
‫په خونه ک ښي‪ ،‬د‪ ،‬بجليۍ دوه‪ ،‬هيټييران ل ګېدل‪،‬‬
‫خونه په زړه پوري‪ ،‬ګرمه وه‪ ،‬او‪ ،‬ټول غولی ييې‬
‫د خوشبويي په وږمو‪ ،‬ډک وو د م يړې انګېټ يۍ د‪،‬‬
‫څنګه يوه نيالي هواره وه‪ ،‬تر سر يې بال ښت او‬
‫تر پښو يې‪ ،‬شړی پرته وه‪.‬‬
‫”عاشو ته داسي وکه‪ ،‬ترڅو چي زه راځمييه‪،‬‬
‫ته لس واره الحمييدلله شييريف ووايييه زه مييازي‪،‬‬
‫هغه لوی طالب په يو کار پسې استومه“ کار خو‬
‫يې هيڅ نه وو‪ ،‬د‪ ،‬دروازې د کنډې کولو يو چييل ييې‬
‫ترسره کوی چي تر دروازې ووتی‪ ،‬نو يو منټ او‬
‫دوه يې توقف وکړی او بيا يې په‪ ،‬بې آوازه توګه‪،‬‬
‫لويه دروازه تر خپل شا وتړله‪.‬‬
‫”عاشو‪ ،‬ولي څه دي کيږي؟“‬
‫”مل صيياحب يييخ ووهلييم اوس د‪ ،‬خييوب لييه‬
‫حاله بېرېږم“‬
‫اهييو‪ ،‬د‪ ،‬يييخ پييه شييپو ک ښي‪ ،‬چييي خليګ کييم‬
‫دباندي ګرځييي نييو پېريييان‪ ،‬او بلوي‪ ،‬پييه آزادۍ‬
‫سره ګرځي او‪ ،‬کله نا کله‪ ،‬ستا پييه شييانتي کييم‬
‫عمري‪ ،‬ښايسييتې نجييوني پييه خپلييه قبضييه ک ښي‬
‫راوړي خو ته پروا مييه کييوه کييه خييدای کييول پييه‬
‫دوه‪ ،‬درې دمه کښي به زه تا‪ ،‬د هغوی‪ ،‬له ظلمه‬
‫آزاده کړم“‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫عاشييو بيې لييه دې چييي د هغييه خييبره ومنييي‪،‬‬
‫اوس نو بل څه کولی سو او‪ ،‬ورسره‪ ،‬خپل دننه‬
‫خييوف‪ ،‬او‪ ،‬د مل‪ ،‬د خييوني ميياحول‪ ،‬نييور هييم بيې‬
‫امانه کړه‪.‬‬
‫د‪ ،‬هغې دننه‪ ،‬حسي مېکييانزم‪ ،‬د څييه نييا څييه‬
‫نيياخوالي قص يې د‪ ،‬پ ېښېدلو اشييارې خييو ورتييه‬
‫کولې‪ ،‬لکن دا‪ ،‬پېغام ډېر شفاف هييم نييه وو پييه‬
‫دې حال کښي‪ ،‬ملصاحب‪ ،‬پوښتنه ځيني وکړه‬
‫”عاشو تا‪ ،‬هغه لس الحمدلله وي وويلې“‬
‫”اهو ملصاحب“‬
‫” ښه نييو‪ ،‬داسييي وکييه اوس نييو سيير پيير دې‬
‫بالښت باندي ولګوه‪ ،‬او دا شړی پيير مييخ بانييدي‬
‫راکش کړه‪ ،‬زه زما د لس پييه لمييس‪ ،‬او پييه دم‪،‬‬
‫دغييه بييد‪ ،‬شيييطاني اثييرات سييتا ليه بييدنه باسييم‪،‬‬
‫وېرېږه مه‪ ،‬زه نزدې درته ناست يم“‬
‫له دې پس هغيه ولړ سيو‪ ،‬او‪ ،‬بليب ييې ګل‬
‫کړی او‪ ،‬بيرته‪ ،‬د کيڼ لس لييه خييوا‪ ،‬و عاشييو تييه‬
‫نييزدې کښېنسييتی د‪ ،‬څييه اواردو‪ ،‬ويلييو پييس ي يې‬
‫لس په شړی ور دننه کيړی او‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو د نييامه‬
‫په غوټۍ يې کښېښوی بيييا د مل صيياحب لس‪ ،‬د‬
‫نيامه د غيوټۍ څخيه‪ ،‬د‪ ،‬هغيې تير نيوخيزي سيينې‬
‫پوري په تګ راتګ اخته سو د مل صاحب‪ ،‬لس دا‬
‫څرګندوله چي د هغې له غوټۍ څخه د سييينې پييه‬
‫خوا‪ ،‬يو‪ ،‬دروند شی پوري وهي‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫د څو لمحو په اوږدو ک ښي هلتييه‪ ،‬عاشييو پييه‬
‫خپله هم‪ ،‬د يوه نابلده لذت سييره اشيينا سييوه‪ .‬د‬
‫مل لس چييي‪ ،‬هغييه تيير خپييل حرکييت لنييدي‪،‬‬
‫همواره آميياده‪ ،‬غونييدي محسوسييه ک يړه نييو‪ ،‬مل‬
‫خپل لس د‪ ،‬هغې پيه لمين ور دننيه کيړی د ليس‬
‫پنځلييس منټييو پييه دې اوږده عمييل ک ښي‪ ،‬د مل‬
‫تجربه کاره لس‪ ،‬د هغې دننه واړه غوټي خلصي‬
‫کړې د مل د لس لمس‪ ،‬د عاشو په مقدس‪ ،‬بدن‬
‫باندي‪ ،‬د‪ ،‬سره اور بڅري پوري کيړ‪ .‬کييوم چييي د‬
‫هغې په ټول بدن کښي وګرځېدل او کرار کييرار‬
‫لييه مزاحمييت څخييه ييې واچييوله‪ .‬د عاشييو‪ ،‬سيياه‬
‫ډېره په تېزي سره شروع سوه خوف يييې ورک‬
‫سييو او هغييې‪ ،‬د خپلييي مييور‪ ،‬او پلر‪ ،‬د خييوني د‬
‫جنسي لمحاتو‪ ،‬ناقابل برداشت‪ ،‬خونييد‪ ،‬پييه خپييل‬
‫وجيييود ک ښي محسوسيييول شيييروع کيييړی نيييو‬
‫ملصاحب‪ ،‬په دا بل لس د هغې مخ ور لييڅ کيړی‬
‫او‪ ،‬پيييه تکيييرار سيييره ييييې‪ ،‬د هغيييې د ښايسيييتې‬
‫مقدسييي‪ ،‬خييولې بوسييې اخيسييتل شييروع کييړې‬
‫عاشو په ډېر کمزوره آواز ک ښي پو ښتنه ځينييي‬
‫وکړه چي ” دا څه کړې؟“‬
‫مل صيياحب‪ ،‬د هېجييان پييه ږغ ک ښي ورتييه‬
‫وويل چي‬
‫”ته‪ ،‬بس ځان‪ ،‬زما په لسو کښي بې اختياره‬
‫را ايله کړه زه‪ ،‬هغييه شيييطاني قييوت چييي اوس‬
‫ما‪ ،‬ستا تر خيولې پيوري راوسيتلی دی‪ ،‬پيه خپليه‬
‫ساه کښي راباسمه“‬

‫‪41‬‬

‫د‪ ،‬عاشو‪ ،‬اخيري‪ ،‬احتجاج چييي هييم ب يې اثييره‬
‫سو‪ ،‬نو هغې ځييان‪ ،‬د‪ ،‬جيياري لمحييو د لييذتونو پييه‬
‫حواله کړی‪ .‬د مل صاحب بوسو کرار کرار خپلييه‬
‫دايره د هغې تر سييترګو مچييو‪ ،‬او‪ ،‬غيياړي پييوري‬
‫اوږده کړه‪ .‬مل ته چييي د خپلييي کاميييابۍ امکييان‬
‫روښانه وبرېښېدی نو د هغې سييره‪ ،‬پييه بسييتره‬
‫ک ښي اوږد جييوخت پر ېوتی او‪ ،‬دا ييې پيير خپييل‬
‫ځان باندي ټينګه ونيوله چي يوه غټييه حييادثه بييه‬
‫کېدله‪ ،‬نييو‪ ،‬د لييذت پييه دې لمحييو ک ښي عاشييو‪،‬‬
‫ګګګوره‪ ،‬لييه کييومه‪ ،‬د تصييور پييه سييترګه‪ ،‬ناصيير‬
‫وليدی ناصر په خپل مقدس نظر‪ ،‬د عاشييو خييور‬
‫پروت‪ ،‬وجود‪ ،‬سره را غون يډ ک يړی او د مل دپيياره‬
‫يې‪ ،‬بند پر بند کليپ کيړی او ورسيره سيم ييې‪ ،‬د‬
‫هغې په غېږ کښي يوه وحشت ناکه‪ ،‬بييبره تييوره‬
‫پيشي ور تسه کړه‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫عاشو ليه ييوه بربياد کيونکي خيوبه را وي ښه‬
‫سوه او سم دستي يې د خدای خيال پر زړه لکييه‬
‫لمر راوختی‪ ،‬د يوې ببري پيشي په څېر يې د مل‬
‫اختر پر سترګو او‪ ،‬څېره باندي پييه خپلييو ت ېره‬
‫نوکانو‪ ،‬حمله وکړه‪ .‬مل چي و دې ته تيييار نييه وو‪،‬‬
‫و هغې ته له خپلي غوزي څخييه د وتلييو موقيع پييه‬
‫لس ورکړه هغييه د يييوه پيشييي پييه څ ېر دويمييه‬
‫حمله ورباندي وکړه او د مل‪ ،‬د مخ پوست يې پييه‬
‫نوکييانو ک ښي يييوړی‪ .‬پييه ځييان اختييه مل‪ ،‬چييي‬
‫سترګي يې لييه‪ ،‬وينييو ډکييي وې‪ ،‬عاشييو پييه قييابو‬
‫کښي نه سوای راوستلی‪ .‬عاشو‪ ،‬چييي پيير پ ښو‬
‫ودرېدله نو‪ ،‬بل‪ ،‬هيټر يې د ناست مل پييه غييوزي‬
‫ک ښي ور وغورځييوی خييونه‪ ،‬د مل د کيياليو او‪ ،‬د‬
‫لس د غوښو د سوځلو په بييوی ډکييه سييوه‪ .‬مل‪،‬‬
‫هيټر له ځانه‪ ،‬ليري تس کړی چي اوس مړ سوی‬
‫هم وو او و نژدې طاق ته يې تاخت ک يړی‪ ،‬نييو لييه‬
‫طاق څخه يې قرآن را واخيستی او خلص يييې و‪،‬‬
‫عاشييو تييه پييه لنييدو‪ ،‬سييترګو شييفيع ونيييوی او‪،‬‬
‫خواست ي يې ورڅخييه وک يړی چييي دا دي و ده تييه‬
‫بخښنه وکړي‪.‬‬
‫”عاشو زه معافي غواړم او‪ ،‬دا قول درسييره‬
‫کوم چي زه به دا کلی زغرده پرېږدم بس ته‪ ،‬د‬
‫دې قرآن و روی تييه و ګوره‪ ،‬زمييا پييرده خونييدي‬
‫کړه‪“.‬‬
‫عاشو له قرآن څخه وبېر ېده‪ ،‬او‪ ،‬ورتييه وې‬
‫ويل چي ښه دی مل صاحب‪ ،‬زه به ږغ نييه کييوم‪،‬‬
‫لکن قول دغه دی چي ته به کلی پرېږدې‪ ،‬ولييي‬
‫چي‪ ،‬ستا په باب‪ ،‬پييه ښځو ک ښي‪ ،‬ډيييري ډيييري‬
‫عجيبي خبري کيږي“‬

‫‪43‬‬

‫عاشو‪ ،‬زه په دې قرآن قسم خييورم‪ ،‬چييي زه‬
‫به خپل قول ضرور ترسره رسوم‪.‬‬
‫کليه چيي مل‪ ،‬بليب رو ښان کيړی او‪ ،‬عاشيو‬
‫خپل ګوټييونه پييه پ ښو کييول نييو مل يييو واره بيييا‬
‫ورته‪ ،‬قرآن شفيع ک يړی ”بييس مل صيياحب قييول‬
‫دی“ او‪ ،‬دا وخت‪ ،‬د عاشو نظر د هغه‪ ،‬د سييپين‬
‫قميص و جوب ته واوښتی‪ ،‬چي د کلي د باغو‪ ،‬د‬
‫مالکانو‪ ،‬د‪ ،‬ورکړي زکات په پيسو ډک وو عاشييو‪،‬‬
‫لس ور وغزوی او‪ ،‬هغه واړه نوټونه يې پييه خپييل‬
‫منګول کښي قابو کړو او د کور پر لييوري روانييه‬
‫سوه‪ .‬مل چييي روح ي يې فنييا سييوه نييو ږغ ييې نييه‬
‫وکړی د اضطراب په حال کښي يې خپله ږيره په‬
‫خييوله ک ښي ونيييوله‪ .‬دواړو‪ ،‬خپييل قولييونه پييوره‬
‫کړه‪ ،‬عاشو‪ ،‬پر واقعه پرده واچييوله او‪ ،‬مل اخييتر‬
‫محميييد‪ ،‬د مقتيييديانو د اصيييرار بييياوجوده کليييی‬
‫پرېښودی‪.‬‬
‫دا‪ ،‬هغه واقعه وه‪ ،‬چي عاشو بييه عموم يا ً پييه‬
‫ياد کښي تازه ساتله‪ ،‬او‪ ،‬دا سوچ به يې کاوه‪ ،‬که‬
‫څييه هييم دا‪ ،‬اوس‪ ،‬د اييياز خييان‪ ،‬تيير سرپرسييتي‬
‫لندي غټ اخراجييات کييولی سييي‪ ،‬لکيين هغييه د‬
‫ملصاحب‪ ،‬اووه نيم زره روپۍ د هغې دپاره‪ ،‬ډېر‬
‫لوی رقم وو هغې به عموم يا ً پييه تنهييائي ک ښي و‬
‫ځان ته داسي ويل‪:‬‬

‫‪44‬‬

‫”ياره عاشو‪ ،‬زه به بيا کله هم دومره مړه نه‬
‫سم‪ ،‬که د‪ ،‬اياز خان‪ ،‬ټول دولت لهم زما سييي“‬
‫او‪ ،‬بيا چي يې د خپل لس ګټه وه‪ ،‬ډېر افتخييار‬
‫يې ورباندي کيياوه‪ .‬د عاشييو نفسييياتي تحليييل يييو‬
‫ګران کار دی‪ ،‬ولييي چييي هغ يې د دومييره کلونييو‬
‫پسته هم‪ ،‬د‪ ،‬مل اختر د رقم څخه‪ ،‬د پينځه سوي‬
‫يييو نييوټ‪ ،‬پييه خپييل يييو نييوټ بييک ک ښي خونييدي‬
‫ساتلی وو او‪ ،‬ترڅو‪ ،‬چي هلته په کلي ک ښي وه‪،‬‬
‫له هم هغو پيسو به يې‪ ،‬و ناصر ته‪ ،‬ډيييري پيسييې‬
‫ورکولې‪.‬‬
‫ناصر به پوښتنه ځيني کوله‪:‬‬
‫”عاشو ستا دا پيسې له کومه دي‪ ،‬لييه کييوره‬
‫غل خو نه کوې؟“‬
‫عاشو به ورتييه وويييل ”چييي يييا‪ ،‬بابييا‪ ،‬مييا تييه‬
‫اجازت راکړی‪ ،‬نييو‪ ،‬د بيياغ د پيسييو څخييه‪ ،‬د خپييل‬
‫ضرورت‪ ،‬رقم اخيستلی سم‪“.‬‬
‫د دې واقعې پسته ناصر‪ ،‬د عاشو دپيياره‪ ،‬نييور‬
‫هم په زړه پوري سو‪ ،‬که څه هم‪ ،‬هغييه پييه قصييه‬
‫خو نه وو خبر‪ ،‬لکن عاشو ته خو عيييان وه کييه د‬
‫ناصر روحاني حفاظت نه وای نييو‪ ،‬ملاخييتر‪ ،‬خييو‬
‫به د دې د پېغلتوب جنازه ايستلې وای‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬له دې پس‪ ،‬مسجد تييه‪ ،‬د قييرآن ويلييو‬
‫دپيياره تلييل پر ېښود خييو لکيين‪ ،‬د کلييي‪ ،‬د م يډل‬
‫اسکول‪ ،‬و درس ته يې ادامييه ورک يړه د کلييي پييه‬
‫اسکول کښي‪ ،‬هلکانو او‪ ،‬نجونو پييه ګډه‪ ،‬سييبق‬
‫وايه ولي چي اکثره‪ ،‬د نييژدې عزيييزان وو‪ ،‬او پييه‬
‫کورو کښي هم پرده نه وه نو‪ ،‬چييا اعييتراض هييم‬
‫ورباندي نه درلود‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫څو مياشتي پسته‪ ،‬عاشو‪ ،‬د معمول په ژونييد‬
‫کښي‪ ،‬هغييه واقعييه تيير ډېره حييده ه ېره کيړه‪،‬‬
‫لکن‪ ،‬دا نه پوهېدله‪ ،‬چي دا په تحييت الشييعوري‬
‫حواله‪ ،‬د څه کش مکش سره مخامخ ده‪.‬‬
‫د مل اختر‪ ،‬تازه کړي‪ ،‬جنسي اور‪ ،‬اوس هييم‬
‫د شعور تر سطح لندي‪ ،‬هغسي تازه پروت وو د‬
‫مړه کېدو‪ ،‬امکان يې په دې هييم نييه وو‪ ،‬چييي دا‪،‬‬
‫اوس هم‪ ،‬د مور‪ ،‬او پلر سره په يوه خونه کښي‬
‫په اوسېدو‪ ،‬مجبوره وه‪.‬‬
‫لکن په دې څييو مياشييتو ک ښي‪ ،‬د عاشييو‪ ،‬و‪،‬‬
‫دې ستړي حقيقت ته‪ ،‬لزم نظيير ګرځ ېدلی وو‪،‬‬
‫چي‪ ،‬هغييه اوس لييه‪ ،‬تلوت او لمييانځه څخييه‪ ،‬تيير‬
‫ډېګګره حييده‪ ،‬بېګګزاره غونييدي راغل يې وه د خپييل‬
‫کوښښ تر حده به يې‪ ،‬ځان ځيني ژغوری لکن‪ ،‬د‬
‫ويني د شعور‪ ،‬له لري پېژندلی خدای يې‪ ،‬اوس‬
‫هم په ساه کښي ګرځوی په بله خوا يې د خپلي‬
‫د نييژدې خونييدکۍ روبين يې سييره‪ ،‬پييه يييوه‪ ،‬عجبييه‬
‫غوندي جنسي تعلق کښي ګييير پيياته سييوه چييي‬
‫کله به حالت مساعد وو‪ ،‬نو‪ ،‬چا تييه معلييومه نييه‬
‫وه‪ ،‬چي هغه دواړه‪ ،‬د بنييدي دروازې پييه شييا‪ ،‬پييه‬
‫څه مصروفيت مشغولي دي چي دواړي‪ ،‬نجييوني‬
‫وې نو چا يې‪ ،‬څه خاص پروا هم نه درلوده‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬په‪ ،‬دې توګه‪ ،‬وتوانېدله چي د‪ ،‬خپييل‬
‫دې‪ ،‬ناقابييل برداشييت‪ ،‬جنسييي جبلييت‪ ،‬تسييکين‬
‫ترسره ورسوي او‪ ،‬دا تعلق په وختونو کښي تيير‪،‬‬
‫کلونو پاته سو‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫وخييت مييخ پييه وړانييدي پييه چټکييۍ سييره‪،‬‬
‫تېرېدی‪ ،‬او‪ ،‬نور دوه کاله هم د خپلو معمولتييو‪،‬‬
‫سره‪ ،‬د عاشو‪ ،‬او کلي‪ ،‬پر خلګو باندي‪ ،‬د سييايې‬
‫په څېر‪ ،‬تېر سييول د ژونييد دا همييوار معمييولت‬
‫هغييه وخيت د‪ ،‬توپيان سيره مخاميخ سيو چيي‪ ،‬د‬
‫عاشو‪ ،‬پلر‪ ،‬يوه شپه‪ ،‬چي‪ ،‬د خپل دوست‪ ،‬نعيييم‬
‫خان‪ ،‬په کور کښي مېلمه و‪ ،‬د واپسۍ په وخييت‬
‫کښي‪ ،‬نامعلومه چا‪ ،‬پييه کلشيينکوف‪ ،‬سيره نهييه‪،‬‬
‫ګولۍ وويشتۍ‪ .‬مرګ په کلي کښګګي دننييه وسييو‪،‬‬
‫او‪ ،‬د‪ ،‬دوی بيدي‪ ،‬د لييري کليي‪ ،‬د هاشيم زييو‪ ،‬د‬
‫يوې کورنۍ سره وه او‪ ،‬بيا نو هغه خبره کييور پييه‬
‫کور وګرځېده‪.‬‬
‫د عاشو دپاره‪ ،‬د‪ ،‬ژوند مفهوم ډېر توپير پيدا‬
‫کړی‪ .‬او‪ ،‬هغه په بيرته‪ ،‬د خييوف او ويييري ښکار‬
‫سييوه دوې درې مياشييتي پسييته‪ ،‬چييي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د‬
‫مډل په امتحان کښي پاس سوه‪ ،‬نو‪ ،‬خاله خاتمې‬
‫يې‪ ،‬د مور سره خبره وکړه‪ ،‬او‪ ،‬د ځان سييره ي يې‬
‫کوټي ته راوستله ولي چي پييه نفسييياتي حييواله‪،‬‬
‫دا ضروري وه‪ ،‬چي‪ ،‬دا‪ ،‬له دې‪ ،‬چاپېريييال څخييه‪،‬‬
‫وژغورل سي‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬په کوټه کښي‪ ،‬ښه ژوند ت ېروی خييو‬
‫مور‪ ،‬خوندکياني‪ ،‬او‪ ،‬ناصر به يې تل په ياد ساتی‬
‫لکييين‪ ،‬قيييدرت‪ ،‬دا کليييه هيييم‪ ،‬و کيييرار تيييه نيييه‬
‫پرېښووله څه موده پس يې چييي مييور هييم ميړه‬
‫سوه نو‪ ،‬د‪ ،‬څو کلونو په فرق‪ ،‬يوه بله غټه حادثه‬
‫ورته پېښه سوه‪ ،‬او‪ ،‬دا بې امانه نجلۍ ي يې نييوره‬
‫هم بې امانه کړه‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫کله چي‪ ،‬دا‪ ،‬کوټي تييه راغلييه‪ ،‬نييو ناصيير هييم‬
‫چي کلی به هيڅ خوند نه ورکوی خپييل پلر‪ ،‬و دې‬
‫تييه مجبييوره کييړی چييي هغييه دي‪ ،‬د پنجيياب د‬
‫”مريييدکې“ د ښار پييه مشييهوره مدرسييه ک ښي‬
‫داخل کيړي ناصيير چيي بيه کليه‪ ،‬د تلييو راتلييو پير‬
‫مهال‪ ،‬کوټي ته راتلی نو د‪ ،‬ايازخييان کييور تييه بييه‬
‫ضرور راتلی چي غټ مييرام ي يې د‪ ،‬عاشييو سييره‬
‫ليدل وو‪.‬‬
‫بلکې رشتيا خبره هم دا وه چي عاشو بييه پييه‬
‫خپله هيم‪ ،‬د هغيه د راتلييو انتظيار کياوه د هغيوی‬
‫ترمنييځ‪ ،‬هغييه د‪ ،‬ماشييوموالي د ايمييان پييه څ ېر‬
‫ټينګ‪ ،‬روحاني تعلق اوس هم قائم وو لکن هغييه‬
‫د پښتنو متل دی چي خدای نه زړه لري او نه يې‬
‫پر چا سوزي‪ .‬عاشو په نژدې کښي يييوه بييل ژور‬
‫غم ته وسپارل سوه‪.‬‬
‫په دې ځلي په اخيري ملقات کښي‪ ،‬چي کله‬
‫ناصر خان‪ ،‬مريدکې ته تلی نو‪ ،‬و عاشو تييه‪ ،‬ډېر‬
‫غمجن غونييدي وبر ېښېدی کلييه چييي عاشييو‪ ،‬و‬
‫هغه تييه د معمييول پييه مطييابق‪ ،‬د پيسييو ورکولييو‬
‫دپاره‪ ،‬لس ور وغييزوی نيو‪ ،‬پييه ژونييد ک ښي اول‬
‫ځلي‪ ،‬ناصر د هغې‪ ،‬سپين مرمرين‪ ،‬لس‪ ،‬د خپلو‬
‫دواړو‪ ،‬لسونو په حصييار واخيسييت عاشييو ډېره‬
‫حيرانه سوه‪ .‬کلييه چييي‪ ،‬ييې‪ ،‬د هوس يۍ پييه څ ېر‬
‫خپلي ښايستې سترګي په وحشت سره‪ ،‬د‪ ،‬هغه‬
‫پر پاکه ښايسته‪ ،‬څېره بانييدي کييراري ک يړې‪ ،‬نييو‬
‫هلتييه خودغرض يۍ د خرينييو سييايو پيير ځييای‪ ،‬يييو‬
‫خدايي مقدس نور ځلېدی‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫”عاشو ګورو چي بيا به کلييه ملقييات وي او‬
‫ستا لس مي ځکه ټينګ کړی چييي‪ ،‬سييتا د بييدن‪،‬‬
‫لمس‪ ،‬په خپله وينه کښي تحليل وړل غييواړم مييا‬
‫ته داسي معلوميږي چييي شييايد‪ ،‬بيييا بييه‪ ،‬زمييا او‬
‫ستا ملقات نيه وسيي“ د ناصيرخان د مضيطربو‬
‫ښايستو سترګو‪ ،‬ټولي اوښکي‪ ،‬په دننه کښي‪ ،‬د‬
‫هغه په غاړه کښي توی سييوې ځکييه چييي ږغ ي يې‬
‫ډېر بدل غوندی وو‪.‬‬
‫عاشو لييه يييوې نييامعلومي وسوس يې څخييه‪ ،‬د‬
‫ګل د ښاخ پييه څې ګر لړزانييه راغلييه او‪ ،‬ورتييه وې‬
‫ويل‬
‫”ولييي ناصييرجانه‪ ،‬څييه خييبره ده؟ خييدای دې‬
‫اخيري ديدن نه کړي هغه بل ځلي تا ويل چي پييه‬
‫دې کال په اخيري کښي به‪ ،‬له مدرسييې څخييه را‬
‫فارغه سې زړه مه اچوه خدای دي پيير سيير سييه‬
‫له خدايه دي‪ ،‬روغ رمټ‪ ،‬او‪ ،‬امانت غواړم‪“.‬‬
‫عاشو خپل دويم لس هم‪ ،‬د هغه پر لسييونو‬
‫ک ښېښودۍ‪ ،‬او د‪ ،‬کهړکييۍ پيير چوکيياټ ناسييتي‬
‫مرغياني‪ ،‬د هغه‪ ،‬څلورو‪ ،‬لسييونو د آفياقي ژبيي‪،‬‬
‫وضاحت ته ډيري حيراني سوې‪ .‬په روحاني تړون‬
‫تړلييي‪ ،‬دا‪ ،‬دوه روحييان پييه اول ځلييي‪ ،‬د خپلييو‬
‫احساسيياتو پييه حييواله‪ ،‬يييوه بلييه‪ ،‬آسييماني ژبييه‪،‬‬
‫واورېدله‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫ناصر خان‪ ،‬چي کله‪ ،‬پييه او ښکو تيير بيياڼه را‬
‫پورته کړه نو عاشييو تييه پييه ژونييد ک ښي پييه اول‬
‫ځلي‪ ،‬دا احساس ور پييه زړه سييو‪ ،‬چييي لييه يييوه‬
‫نامعلومه مقييامه‪ ،‬يييو ښکلي بيياران‪ ،‬د‪ ،‬هغيې پييه‬
‫ټول وجود ک ښي‪ ،‬بيې درېغييه پييه ور ېدو سييره‪،‬‬
‫راغلييی‪ .‬هغييوی پييه سييترګو‪ ،‬سييترګو ک ښي‪،‬‬
‫رخصت سره واخيست‪ ،‬خو‪ ،‬د ناصيير د لسييو تيير‬
‫ايله کېدو‪ ،‬وړاندي ييې چييي ولييي هغيې پييه غ ېر‬
‫ارادي توګه‪ ،‬داسي ورته وويييل ”ناصييره ګوره‬
‫چي د کور‪ ،‬او‪ ،‬زما پر لوري لري‪ ،‬هيري نه کړې‪،‬‬
‫مييوږ واړه بييه دلتييه سييتا انتظييار باسييو“ د خپلييو‬
‫اوښکو د پټېدو د کوښښ باوجود د هغې پييه وينييه‬
‫ورګډي‪ ،‬د ناصر خان‪ ،‬پيشو په هغ يې ک ښي ډېر‬
‫بد‪ ،‬وژړل‪.‬‬
‫په دې توګه‪ ،‬د جدا‪ ،‬کېدونکو‪ ،‬دوو‪ ،‬دوستانو‬
‫په زړونو کښي‪ ،‬د ميني خاموش اور‪ ،‬د هغييوی د‬
‫خپلو اوښکو‪ ،‬په سرو‪ ،‬بڅرو‪ ،‬د تل دپاره‪ ،‬نڅانييد‪،‬‬
‫او روښانه ولګېدی )بل پاته سو(‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫پنځييه شييپږ مياشييتي‪ ،‬پسييته‪ ،‬يييوه ورځ ت ېر‬
‫ماښام‪ ،‬چي‪ ،‬عاشو له خپلي خوني‪ ،‬د اييياز خييان‬
‫په تلش راووتله نو‪ ،‬هغه په خپله کمييره کييي نييه‬
‫وو خاله يې پيير لمييانځه ولړه وه‪ ،‬دا وخييت د‪ ،‬دې‬
‫تيير‪ ،‬غييوږو‪ ،‬د ‪ C.N.N‬د خييبرو زوږ‪ ،‬راورسيېدی‬
‫کله چي دا‪ ،‬و ټي‪-‬وي‪ ،‬لونج ته وردننييه سييوه نييو‬
‫اياز خان‪ ،‬د‪ ،‬سپين کاټن په ښکلو جييامې کييي‪ ،‬د‬
‫خپلو شنو ټېکو سره‪ ،‬ډېر ښه ښکاره ک ېدی‪.‬‬
‫)اياز خان چي‪ ،‬د بيوروکرېټک غييرور سييره کييوم‬
‫يو‪ ،‬انټلکچويل او ايستهېټک ټچ درلود‪ ،‬هغه د‪ ،‬ده‬
‫په وقار کښي نور هم‪ ،‬زياتوالی کړی وو‪ .‬څرنګه‬
‫چي د هغييه عييادت وو‪ ،‬هغييه د‪ ،‬دنيييا پييه حييالتو د‬
‫ځان د خبرولو‪ ،‬هڅه پر ځان باندي ساتله‪ .‬چيييري‬
‫چي يې‪ DAWN ،‬لوسييت‪ ،‬هلتييه ي يې‪ ،‬د خييبرونو‪،‬‬
‫عالمي نشرياتي ادارې هييم اور ېدلې‪ .‬ولييي چييي‬
‫ډېر حساس‪ ،‬زړه او ذهن يې درلودی نييو‪ ،‬اکييثره‬
‫بييه‪ ،‬د‪ ،‬مسييلمانانو‪ ،‬افغييان وطيين او د دنيييا پيير‬
‫کړکېچن حالتو باندي ډېر‪ ،‬رنجيده سو‪ .‬په نژدې‬
‫کييي د‪ ،‬نييواب اکييبربګټي وژنييي‪ ،‬او د‪ ،‬صييدام د‬
‫پهانسۍ‪ ،‬واقع يې ډېر پييه زړه زورولييی وو او پييه‬
‫افغانستان کي‪ ،‬د‪ ،‬امريکنييو‪ ،‬پييه دومخييو پاليسيييو‬
‫باندي‪ ،‬بيا د ډېر اشتعال سره مخامخ وو هغه ته‬
‫څرګنييده وه چييي امريکيين د ورځييي‪ ،‬د محييترم‬
‫اولس مشر‪ ،‬کرزي صاحب سره‪ ،‬او په شپه کي‬
‫بيا د‪ ،‬طالبييانو سييره همکيياري کييوي هغييه د بييين‬
‫القييوامي‪ ،‬صييحافت لييه تجزييياتي او تحليلييي‪،‬‬
‫څېړونو څخه‪ ،‬خبر سړی وو‪ .‬هغه تييه دا معلييومه‬
‫وه چي څومري‪ ،‬اسلحه چي‪ ،‬امريکيين‪ ،‬و افغييان‬
‫فييوځ تييه ورکييوي هييم‪ ،‬پييه هغييه مقييدار ک ښي و‬
‫طالبانو ته هم ورسپاري‪ .‬او په افغانستان کييي د‬

‫‪51‬‬

‫غير يقيني صورت حال د جريييان‪ ،‬د‪ ،‬دوام دپيياره‬
‫يې‪ ،‬افغان نماينده حکييومت‪ ،‬پييه هييوا کييي معلييق‬
‫ساتلی وو ولي چي‪ ،‬د ‪ ، N.G.OS‬په توسط يې‪،‬‬
‫د هغه د‪ ،‬اقتصادي توانېدو امکان له منځييه وړی‬
‫وو دا د اياز‪ ،‬دپيياره‪ ،‬سييپڼېدلی حقيقييت وو چييي‬
‫يوه سياسي اداره چي‪ ،‬نظامي او معاشي اختيار‬
‫په لس کي نه ولري نو هغه بيا کله هم‪ ،‬د خپلييو‪،‬‬
‫خل ګو اعتبييار او اعتميياد نسييي ګټلی‪ ،‬کييه رايييه‬
‫ګيري سل ځلي په کي وسي‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫و اياز خان تييه ښه جييوته وه چييي‪ ،‬عييرب او‬
‫پښتانه‪ ،‬بنسټ پاله و امريکنو ته څومري پييه زړه‬
‫پوري خدمتونه‪ ،‬کوي‪ ،‬هغيوی‪ ،‬و امريکنيو تييه‪ ،‬پييه‬
‫مسلمان ملکونه کي‪ ،‬د‪ ،‬ور ننوتلو دپاره‪ ،‬مځکييي‬
‫هييواروي‪ .‬امريکيين‪ ،‬هييم دا‪ ،‬بنسييټ پيياله اوس و‬
‫صييوماليه تييه هييم‪ ،‬ور دننييه کييړو او‪ ،‬هغييوی پييه‬
‫براعظم افريقه کي‪ ،‬د هغوی د پلن په رڼا کييي‪،‬‬
‫اوس‪ ،‬خپيييل عسيييکري او سياسيييي فعييياليتونه‬
‫ترسره رسوي‪ ،‬اياز خيان تييه اسييامه بيين لدن او‬
‫ملعمر صاحب‪ ،‬مجاهد نه‪ ،‬بلکيې‪ ،‬د امريکيې پييه‬
‫زړه پييوري دوسييتان ښکاره ک ېدل‪ .‬او دا کييار د‬
‫کرښي په دې خييوا مييذهبي سياسييي‪ ،‬ګونييد هييم‬
‫ترسره رسوی‪ .‬هغوی ته دا وظيفه ورکړل سوې‬
‫ده چي د پښتني قومي‪ ،‬تحريک‪ ،‬زور‪ ،‬د اسلم په‬
‫نييوم مييات کيړي‪ .‬ځکييه هغييوی اوس مل‪ ،‬ملټييري‬
‫الئنس جوړ کړی وو‪ .‬اياز خان به په دې ډېر پييه‬
‫زړه کي ځورېدل کېدی‪ ،‬چي پښتانه مليان هغه‬
‫څوک دي چي په تاريخي حواله سره‪ ،‬هيير وخييت‬
‫د پښتني قومي تحريک‪ ،‬مخالف پيياته سييوي دي‪.‬‬
‫د‪ ،‬اخون دروېزه څخه راواخله‪ ،‬دا وظيفه يييې‪ ،‬د‬
‫انګرېزانو او‪ ،‬د اوسني حکومتونو په جريان کي‬
‫هم جاري ساتلې ده‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫اياز خان پوهېدی چي دا د تهذيبونو‪ ،‬نښته نه‬
‫ده‪ ،‬بلکيييې دا‪ ،‬د نيييړۍ د اقتصيييادي شيييتمنيو د‬
‫استحصال جنګ دی‪ .‬د‪ ،‬امريکې د‪ ،‬اقتصادي توان‬
‫ګری جنګ دی که څييه هييم صييدر بييش‪ ،‬د ‪NOC-‬‬
‫‪ CON‬د ټولني تر اثر لنييدي و‪ ،‬دې تييه د صييليبي‬
‫جن ګو نييوم ورکييوي‪ ،‬خييو لکيين امريکيين قييام د‬
‫اکتييوبر ‪ 1906‬پييه مينځنييي ټييول ټيياکونو کييي‪ ،‬دا‬
‫نظريه د‪ ،‬ده پر مخ ور وغورځوله او په اصييطلح‬
‫يې يييوه ګوډه هيليۍ‪ ،‬ورڅخييه جييوړه کيړه‪ .‬هغييه‬
‫پوه ېدی چييي امريکيين نييوی نسييل‪ ،‬د ‪COW‬‬
‫‪ BOYS‬د جنګي نفسياتو سره اتفاق نييه لييري او‬
‫د صدر‪ ،‬بش‪ NEO,CON ،‬او د سييموئيل ه ېن‬
‫ټنګ د ‪ CLASH OF CIVILIZTION‬د تهيييورۍ‬
‫سره تضاد لري‪.‬‬
‫اياز خان د ګلوبليزېشن پييه تنيياظر کييي‪ ،‬د‪،‬‬
‫ورلډ بېنک‪ ،‬آی اېم ايف‪ ،‬او ملټي نېشنل کمپنيو‬
‫په‪ ،‬اقتصادي‪ ،‬اېجنډا خبر سړی وو هغه به اکييثره‬
‫هم پر دې موضوعاتو باندي‪ ،‬د عاشو سره خبري‬
‫کولې‪ ،‬او د هغيې و سياسيي شيعور تيه بيه ييې‪ ،‬د‬
‫ودي دپاره‪ ،‬مواد وړاندي کوی‪.‬‬
‫هغييه د يييوه‪ ،‬منطقييي نقيياد پييه څ ېر‪ ،‬فييري‬
‫مييارکېټ اکييانومي تيير نيوکييو لنييدي نيييولې وه‬
‫”ګوره عاشو‪ ،‬يورپ د فري مييارکېټ اکييانومي‬
‫خبره خو کوي‪ ،‬لکن يورپي اتحاد پييه خپلييو ليکييو‬
‫کښي و ترکي ته ځکه اجازه نه ورکييوي چييي بيييا‬
‫بييه ګڼ شييمېر ترکيييان‪ ،‬د هغييوی و‪ ،‬شييتمن‬
‫هېوادونو ته‪ ،‬مسافرت خپل کړي‪“.‬‬

‫‪54‬‬

‫”بلکې عاشو زه خييو د‪ ،‬دې د‪ ،‬تييش پييه نييوم‪،‬‬
‫جمهوريت سره لهم‪ ،‬اتفاق نه لرم پييه امريکييه‪،‬‬
‫او‪ ،‬يورپ کي که څييه‪ ،‬هييم جمهييوريت سييته خييو‬
‫هغييه پييه دې سييوب بييې اثييره دی‪ ،‬چييي‪ ،‬بييين‬
‫القوامي‪ ،‬اقتصييادي‪ ،‬ادارې‪ ،‬د دې‪ ،‬جمهييوريت د‪،‬‬
‫استحصييال کولييو پييه کييار کييي ډيييري کييامراني‬
‫ښکاري‪ .‬دا‪ ،‬موثره‪ ،‬بين القوامي مالييياتي ادارې‬
‫نييه صييرف دا چييي‪ ،‬دا‪ ،‬جمهييوري ادارې بلکييې د‬
‫هغوی احتسابي ادارې هم په بيعه رانيسي آيييا تييا‬
‫ته داسي نه برېښي چي‪ ،‬امريکن‪ ،‬برطانوي او‪،‬‬
‫د نيياټو فوجيييونه‪ ،‬د دې ادارو دپييياره‪ ،‬د کراييييې د‬
‫عسکرو کردار ادا کوي‪“.‬‬
‫هغييه بييه ويييل ”چييي عاشييو تييه ګوره چييي‬
‫شتمني واړه پييه اسييلمي ملکونييو کييي ده نييو د‪،‬‬
‫هغييوی پيير وسييايلو بانييدي د قبضييه کولييو دپيياره‪،‬‬
‫هغوی‪ ،‬دلته‪ ،‬د بنسټ پالو‪ ،‬ټولني ژونييدۍ سيياتي‬
‫دا بنسټ پاله‪ ،‬جهادي خلګ‪ ،‬و‪ ،‬دې ملکونييو تييه‪ ،‬د‬
‫خپلو عسکري فعاليت پر بنياد‪ ،‬دا‪ ،‬جواز پييه لس‬
‫ورکوي‪ ،‬چي هغوی زموږ خيياوره تيير خپلييه ولکييه‬
‫لندي ونيسي‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫دا وخيييت هيييم هغيييه د ‪ C.N.N‬د خيييبرو د‬
‫اور ېدلو سييره‪ ،‬پييه دې‪ ،‬سييتړو خيييالونو کييي‬
‫راشکېل وو چي‪ ،‬ترڅنګ کښېنستلي‪ ،‬عاشو تييه‬
‫يې پييام ور واو ښتی‪ .‬عاشييو‪ ،‬د سييبا‪ ،‬د زيييارت د‬
‫تللييو خييبره‪ ،‬د خييبرو‪ ،‬تيير اخيييري پييوري معطييل‬
‫پرېښول غوره وګڼله او په خپله هم و خبرو تييه‬
‫ځير سوه د خبرو په منځ کي‪ ،‬خبريالي کرسييټېنا‬
‫ووډ‪ ،‬وويل چي اوس يو اهييم خييبر د‪ ،‬افغانسييتان‬
‫په حواله ”نن غرمه څه د يييوې بجيې پييه شيياوخوا‬
‫کييي‪ ،‬يييوه خييودکش بمبييار‪ ،‬د قنييدهار ښار‪ ،‬د‬
‫شهيدانو پر چوک‪ ،‬د ناټو د فوجيانو پر يوه قييافله‬
‫باندي‪ ،‬يو ځان مرګئ بريد ترسره ورسوی او‪ ،‬د‬
‫دې په نتيجه کي‪ ،‬ډېر مرګ او ژوبلييه‪ ،‬رامنييځ تييه‬
‫سييوه ولييي چييي دا وخييت‪ ،‬ګڼ ډېر‪ ،‬مکتييبي‬
‫کوشنيان‪ ،‬چي ليه‪ ،‬مکتبونييو څخييه د‪ ،‬کورونييو پييه‬
‫خوا روان وو‪ ،‬د دې بريد پييه زد کييي راغلييه‪ ،‬ويييل‬
‫کيږي چي څه ديارلس ماشومان شييهيدان سييول‬
‫د ناټو يو فوځي هم‪ ،‬د مړيني سره مخامخ سو‪.‬‬
‫د‪ ،‬حادثې پر ځای چي‪ ،‬د خييودکش بمبييار‪ ،‬لييه‬
‫بدني پارچو سره‪ ،‬په نژدې کييي د هغييه شييناختي‬
‫کييارډ هييم ومونييدل سييو د هغييه پييه مطييابق د‬
‫خودکش بمبييار‪ ،‬نييوم‪ ،‬حييافظ ناصيير خييان‪ ،‬د پلر‬
‫نوم يې‪ ،‬شهباز اکا‪ ،‬د‪ ،‬ضلع پښين‪ ،‬د ملک سکندر‬
‫خان‪ ،‬کلي‪ ،‬ځوان دی‪“.‬‬

‫‪56‬‬

‫د‪ ،‬اياز خان‪ ،‬او‪ ،‬عاشو‪ ،‬دواړو‪ ،‬عکس العمييل‬
‫غ ېر معمييولي وو ”انييو دا څييه وايييي؟ دا څن ګه‬
‫کېدای سي؟“ او په چيغو چيغو په ژړا سييوه او‪،‬‬
‫د اياز خان په غوزي کي ور ولوېده اياز خان‪ ،‬په‬
‫لندو سترګو په خپلو‪ ،‬لړزاندو‪ ،‬ليڅو کي راغون يډه‬
‫کړه او‪ ،‬ورته د حوصله ورکولو دپاره‪ ،‬يې څييو ب يې‬
‫ربط غوندي جملې پر شونډو يخي پاته سوې‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬پييه ژړا ژړا‪ ،‬د هغيه پيه غيوزي کيي‪ ،‬د‬
‫سړې واوري په توګه بېرانه سوه اييياز خييان نييه‬
‫پوهېدی چي څه وکړي‪ ،‬و هغ يې تييه‪ ،‬د ږغ‪ ،‬کولييو‬
‫کولو سره‪ ،‬کرار کرار هغه پر سيير او مييخ بانييدي‬
‫ښکلول شييروع کيړه‪ ،‬چيي ييو‪ ،‬طييرح ييې د غييم‪،‬‬
‫مداوا وکړي‪ .‬هغه د خپلييو‪ ،‬بوسييو لييه لري شييايد‬
‫چي خپله مينه د هغې پر غم غوړول غو ښته اييياز‬
‫خان‪ ،‬په دې اضطرابي او اضطراري حييالت کييي‪،‬‬
‫هغه پر خپل زړه پوري ټينګه ونيييوله‪ ،‬او بيييا ييې‪،‬‬
‫په غېر ارادي توګه ژونييد ورکييونکې يييوه اوږده‪،‬‬
‫توده بوسه‪ ،‬د هغې پر حزينو‪ ،‬نيييم وا‪ ،‬لبييو بانييدي‬
‫ثبت کښېښوله‪.‬‬
‫خدای خبر‪ ،‬چييي پييه دې بوسيې کييي کييوم يييو‬
‫داسي اثيير وو چييي نيييم بيهوشييي‪ ،‬عاشييو تييه‪ ،‬دا‬
‫احساس ور په زړه سو‪ ،‬لکه يو چا چييي د‪ ،‬هغييې‬
‫ډوبېدونکي زړه‪ ،‬په خپل لس کي را پورته ک يړی‬
‫او بيرته يې پر خپل زاړه مقام باندي ودروی‪.‬‬
‫اياز خان‪ ،‬و شنهاز ته ږغ وکړی‪ .‬په کييور کييي‬
‫يو توپان پورته سو‪ ،‬مزدوري ډرايور راوږغوی او‪،‬‬
‫بيا‪ ،‬اياز خان‪ ،‬عاشو په غېږ کي نيولې‪ ،‬په يوه آن‬
‫کي و‪ ،‬سليم کمپلېکس ته ورسوله‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫په ايمرجنسييي کييي‪ ،‬و نييامتو کارډيالوجسييټ‬
‫پروفيسر ډاکټر مناف خان ترين ته ټيليفون وسو‬
‫هغه چي نژدې په خپييل کلېنييک کيي وو‪ ،‬نييو سيم‬
‫دستي يې ځان راورسوی د تفصيلي معاينې پسته‬
‫يې‪ ،‬و‪ ،‬اياز خان تييه وويييل چيي‪ ،‬خ ېر دی‪ ،‬څيه د‬
‫خطرې خييبره نسييته کييارډک سسييټم ييې‪ ،‬صييحيح‬
‫فعاليت کوي او ما ته‪ ،‬څه د‪ ،‬ذهني صدمې ښکار‬
‫معلوميږي‪ .‬في الحال ما ورته ضروري‪ ،‬دواييياني‬
‫ورکييړې او‪ ،‬زه‪ ،‬اوس چييي لنييدي‪ ،‬ولړسييم نييو‪،‬‬
‫ډاکټيير هاشييم منييدوخيل چييي‪ ،‬يييو پييوه‪ ،‬ميياهر‬
‫نفسيات دی‪ ،‬درته را لېږم هسي زه په خپله به‬
‫هييم کلييه کلييه راګرځييم د هاشييم خييان سييره د‬
‫مشورې پسته بييه‪ ،‬بيييا‪ ،‬مشييوره سييره کييوو چييي‬
‫دلته يې پرېږدو او که يې کور ته بيايې‪.‬‬
‫ډاکټر هاشم خان‪ ،‬د‪ ،‬دې واړه هسييټري سييره‬
‫را غونډه کړه‪ .‬د هغې د نفسي تحليل پسييته‪ ،‬او د‬
‫واقعې د تناظر په رڼا کييي‪ ،‬هغييه‪ ،‬د دې‪ ،‬ښه پييه‬
‫زړه پوري سييايکوتراپي وک يړه هغييه پيير شييعوري‬
‫سييطح بانييدي‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو د غييم‪ ،‬ژوري ري ښې‪ ،‬و‬
‫هغې تييه ښکاره ک ښېښولې د ناصيير د مړينييي و‬
‫دوک ته ي يې دا‪ ،‬اجييازه ور نييه ک يړه چييي‪ ،‬پييه پټييه‬
‫خوله‪ ،‬د‪ ،‬عاشو پر لشعور کي‪ ،‬د‪ ،‬دوک د څپانييد‪،‬‬
‫تور سمندر په څېر‪ ،‬د‪ ،‬دې و نفسي صورت حال‬
‫ته‪ ،‬بې کچه تاوان ورسوي‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫د څه مسکون دوايانو سييره ي يې و کييور تييه د‬
‫تللو اجازه ورکړه‪ ،‬او‪ ،‬و اياز خييان او‪ ،‬شييهناز تييه‬
‫يې څرګندونه وکړه چي کله نا کله‪ ،‬د هغې سره‪،‬‬
‫د ناصر خان د مرګ په حواله خبري ضرور کوي‪.‬‬
‫ولي چي کوم دوک چييي پييه او ښکو کييي تحليييل‬
‫سي او‪ ،‬و دباندي ته‪ ،‬لر پيدا کړي نو هغييه بيييا‪ ،‬د‬
‫نفسي خلل باعث نه ګرځي‪ .‬خو بييياهم پييه کييار‬
‫دی چي هغه د‪ ،‬جييذباتي هېجييان څخييه وژغييورل‬
‫سي‪ .‬د غېر ضروري‪ ،‬حساسيت ضرورت نسته‪،‬‬
‫پرې يې ايږدئ چي د‪ ،‬خپل‪ ،‬دوسييت د غييم سييره‪،‬‬
‫مخامخ وي‪ ،‬هو البته د‪ ،‬هغه د غم په ګاللو کييي‪،‬‬
‫بايد چي ورسره‪ ،‬موافقت ولری د هغې د‪ ،‬مييور‪،‬‬
‫او پلر‪ ،‬د مړينيييي پيييه تنييياظر کيييي هغيييه ډېر‬
‫حساسيت لري ښه خبره به دا وي چي څييه ښه‬
‫سي نو ييې‪ ،‬تير‪ ،‬کيوټي دبانيدي‪ ،‬د ييو څيو ورځيو‬
‫دپاره‪ ،‬بوزئ‪“.‬‬
‫يو‪ ،‬لس شپې پسته چي‪ ،‬لييه کلييي‪ ،‬د‪ ،‬فيياتحې‬
‫له‪ ،‬مراسمو څخه‪ ،‬را‪ ،‬غبرګ سو‪ ،‬نو‪ ،‬اييياز خييان‪،‬‬
‫شهناز او‪ ،‬عاشو‪ ،‬درې واړو‪ ،‬په شمول‪ ،‬د‪ ،‬هغې د‬
‫خوندکۍ جميلې‪ ،‬د‪ ،‬لهور‪ ،‬اسلم آباد‪ ،‬مييري او د‬
‫سوات د تللو تصميم ونيوی‪.‬‬
‫د جميلې‪ ،‬ملګري ورته ډېره ګټييوره‪ ،‬ثييابته‬
‫سوه د هر ځای په هوټل کي‪ ،‬د‪ ،‬تنهييايي د ښکار‬
‫پاتېدو څخه‪ ،‬خوندي پاته سوه‪.‬‬
‫هغې د‪ ،‬ناصر خان‪ ،‬ذکر به‪ ،‬د يوه ورک ورور‪،‬‬
‫تر احساس لندي کاوه جميله د‪ ،‬هغې د احساس‬
‫د سپېڅلتيا څخه ډېره اغيزمنه سوه او بيا يې په‬
‫زړه کي يوه فيصله وکړه‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫په بله خوا‪ ،‬د‪ ،‬دې حادثې پسته‪ ،‬اييياز خييان او‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬چيري چي د‪ ،‬دوو‪ ،‬دوستانو پييه څ ېر نيور‬
‫هم سره نژدې سييو‪ ،‬خييو د‪ ،‬هغ يې‪ ،‬د ځييوان بييدن‬
‫لمس د اوښکو ذايقې‪ ،‬او‪ ،‬د‪ ،‬حسين مقدسو لبو‪،‬‬
‫بوسې‪ ،‬د اياز خان او‪ ،‬د دې تر منځ‪ ،‬د سي ښې يييو‬
‫غير مريي‪ ،‬ديوال هم پورته کړی‪.‬‬
‫د‪ ،‬هغوی د پاکي دوستۍ باوجود‪ ،‬اياز خان‪ ،‬د‬
‫خپلي ويني‪ ،‬د يوه مبهم‪ ،‬ناسپڼېدلي ږغ ازان ګه‬
‫اورېدله‪ ،‬خو مفهوم ي يې ل‪ ،‬ورتييه‪ ،‬عيييان نييه وو‪.‬‬
‫هغه د‪ ،‬عاشو‪ ،‬د‪ ،‬ژور غم پييه تنيياظر کيي‪ ،‬چيييري‬
‫چييي ډېر نيياآرامه غونييدي وو‪ ،‬هلتييه‪ ،‬د خپلييو‬
‫اضطراري‪ ،‬اوږدو بوسو له امله‪ ،‬څه د خجييالت د‬
‫احساس سره هييم مخامييخ وو‪ .‬لکيين بهرحييال دا‬
‫حقيقت ورته عيييان وو‪ ،‬چييي د‪ ،‬هغييوی تجريييدي‪،‬‬
‫دوسييتانه تعلييق‪ ،‬اوس‪ ،‬د‪ ،‬جسييماني تييړون پيير‬
‫اسيياس بانييدي د هغييه پييه وينييه کييي يييو ژور‪،‬‬
‫معروضيييت پيييدا ک يړی دی‪ .‬هغييه اوس پييه غ ېر‬
‫ارادي توګه‪ ،‬چي کله به يې عاشو‪ ،‬ل په زړه کي‬
‫هم نه وه‪ ،‬د آلوچو‪ ،‬او‪ ،‬د بادام د تازه غو ړېدلو‪،‬‬
‫غنچو د خوشبويي په حصار کييي اوس يېدی او‪ ،‬دا‬
‫ارمان به ور په زړه سو‪ ،‬که کشکې يې پييه وختييو‬
‫کي‪ ،‬مخ په شا‪ ،‬د ځوانۍ پييه خييوا‪ ،‬سييفر‪ ،‬کييولی‬
‫سو‪.‬‬
‫که څه هم پييه يييو څييو مياشييتو کييي د هغييه د‬
‫ويني ږغ‪ ،‬د ده په وينو کي يييو ځلنييد‪ ،‬نييه غييروب‬
‫ک ېدونکی‪ ،‬لميير‪ ،‬وسييپڼوی ‪ ،‬لکيين بهرحييال‪ ،‬پييه‬
‫اخيييري تجربييه کييي‪ ،‬د‪ ،‬دوی دواړو ترمنييځ‪ ،‬هغييه‬
‫پخيييوانۍ پلرنيييۍ‪ ،‬غونيييدي رشيييته ل‪ ،‬غيييالبه او‬
‫حکمرانه‪ ،‬پيياته وه او‪ ،‬د هغييوی پييه زړو کييي‪ ،‬ي يې‬
‫خپلي ريښې نوري هم ژوري واچولې‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫د‪ ،‬دې څو مياشتو په جريان کي‪ ،‬ژونييد بيرتييه‬
‫پر خپل معمول باندي‪ ،‬روان سييو‪ .‬عاشييو‪ ،‬بيرتييه‬
‫کالج ته تلل راتلل آغاز کړه او‪ ،‬تر ډېره حده يييې‬
‫ځان‪ ،‬په وختونيو کيي بحيال کيړی د هغيې نارميل‬
‫انداز‪ ،‬و اياز خان ته ډېره ډاډ ګيرنه ورکړه هغييه‬
‫کلييه هييم‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو لييه خييوا‪ ،‬يييو داسييي عکييس‬
‫العمل نه وليد چي‪ ،‬ګوا‪ ،‬دا‪ ،‬د‪ ،‬ناصر د مړيني د‪،‬‬
‫ورځييي‪ ،‬پييه تنيياظر کييي‪ ،‬د هغييه د اضييطراري‬
‫تکراري بوسو‪ ،‬پرعمل باندي خبره ده‪.‬‬
‫لکيين حقيقييت بييل څييه وو‪ .‬دې نييه صييرف دا‬
‫بوسيې پيه خپليه وينيه کيي تحليييل محسوسييولې‪،‬‬
‫بلکې‪ ،‬بوسو‪ ،‬د شنه ژور سمندر د هڅاندو څپو په‬
‫څ ېر‪ ،‬د‪ ،‬دې د زړه پيير ويجيياړو سيياحلو بانييدي و‬
‫خپل مدوجزر ته‪ ،‬دوام هييم وربخ ښلی وو‪ .‬لکيين‬
‫هغه‪ ،‬د مل اختر محمد شريعت يار‪ ،‬او‪ ،‬اياز خييان‬
‫د‪ ،‬بوسو په جدا جدا ذايقې باندي ضرور پوهېدله‬
‫د مل اختر محمد‪ ،‬بوسې د شييهوت پييه اور لړلييي‬
‫وې او‪ ،‬د اياز خيان بوسييو د دې‪ ،‬پيير زړه بانييدي د‬
‫اول باران د څاڅکو‪ ،‬خوشبويي را پورته کړې وه‪.‬‬
‫د پلرنۍ مينييي تيير غو ړېدلي‪ ،‬نييوراني احسيياس‬
‫ترڅنګ هغوی دواړه پوهېدل چي اوس‪ ،‬د يوه او‬
‫بل په بيياب‪ ،‬څييه بييدل غونييدي احساسييات لييري‪.‬‬
‫لکن پر ظاهري سطح باندي يې‪ ،‬اوس‪ ،‬هييم‪ ،‬پييه‬
‫ډېر نارمل انداز کي ژوند سره تېروی‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬عاشو او جميلييه‪ ،،‬د ګرېجويشيين‪،‬‬
‫پسته‪ ،‬په ايم اې‪ ،‬انګلش کي داخله واخيسته نو‪،‬‬
‫د جميلييې‪ ،‬ورور‪ ،‬نعمييان‪ ،‬چييي پييه کسييټم کييي‪،‬‬
‫انسپکټر وو او‪ ،‬عاشو يې ډېره خوښه هم وه‪ ،‬تر‬
‫منييځ دا‪ ،‬فيصييله وسييوه چييي د‪ ،‬عاشييو‪ ،‬لس‪ ،‬د‬
‫نعمان دپاره وغواړي‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫نعمان‪ ،‬د‪ ،‬څليرويشتو‪ ،‬پنځويشتو کلونييو‪ ،‬يييو‪،‬‬
‫ښايسته‪ ،‬او د ښو اخلقو ځوان وو د جميلې او‪ ،‬د‬
‫عاشو د‪ ،‬دوستۍ په سوب‪ ،‬کله نييا کلييه د هغييوی‬
‫ملقات‪ ،‬ضرور سييره ک ېدی تيير رسييمي خييبرو‪،‬‬
‫وړاندي‪ ،‬د‪ ،‬زړونو په سطح يې‪ ،‬څه خاص جذباتي‬
‫تړون نه سره درلودۍ‪ .‬لکن‪ ،‬د يوه او بييل دپيياره‬
‫يې ډېر‪ ،‬احترام او عزت په زړونو کي ځای ک يړی‬
‫وو‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫نعمييان‪ ،‬د جميلييې او پييه خپلييه‪ ،‬د عاشييو لييه‬
‫خولې‪ ،‬د‪ ،‬دې په‪ ،‬تېر ستړي ژوند باندي تر ډېره‬
‫حده خبر وو‪ .‬نعمان‪ ،‬د‪ ،‬جديديت خو ښونکي زړه‬
‫څښتن‪ ،‬يو ‪ She-man‬غوندي ځييوان وو هغييه د‬
‫پښتنو په اصييطلح‪ ،‬د پييوډر‪ ،‬سييرخۍ‪ ،‬وال ځلمييی‬
‫وو‪ .‬د هغوی کورنۍ‪ ،‬ډېره په خوا‪ ،‬له افغانسييتان‬
‫څخه کوټي ته په مهاجرت راغلې وه د هغييه پلر‪،‬‬
‫شريف خان درانی‪ ،‬يو ريټايرډ‪ ،‬فييوځي آفيسيير و‪.‬‬
‫د يوې پنجابۍ سره ي يې واده ک يړی وو د‪ ،‬دوی پييه‬
‫کور کي اردو‪ ،‬فارسي او‪ ،‬پ ښتو درې واړي ژبييي‬
‫ويل کېدې‪ ،‬ډېر لبرل‪ ،‬او غير مذهبي خلګ وو‪ .‬د‬
‫بې ځايه غېرت له ستړي څخه ي يې خلص زړونييه‬
‫او ذهنييونه درلييودل‪ ،‬او‪ ،‬ښه شييتمن ژونييد يييې‬
‫ت ېروی‪ .‬پييه کنټييونمنټ ايريييا کييي ډېر پييه زړه‬
‫پوري‪ ،‬ښايسته‪ ،‬بنګله نما کور يې درلودی هغه د‬
‫خپل بدن په حواله‪ ،‬تر‪ ،‬نارينه زيات‪ ،‬و نجلييۍ تييه‬
‫ډېګګر نييژدې ښګګکاره کېګګدی‪ .‬ږيييره او برېتييونه‪،‬‬
‫دواړه يې خريييل‪ .‬د دې دپيياره‪ ،‬چييي پييه وردۍ او‪،‬‬
‫کوټ پتلون کي‪ ،‬سمارټ وبر ېښي‪ ،‬نييو د نين‪ ،‬د‬
‫فېشن زده ځوانانو پييه څ ېر بييه ي يې‪Deiting ،‬‬
‫هيييم کييياوه‪ .‬د‪ ،‬ده د بييياډي لېنګوييييج‪ ،‬او‪ ،‬د ده‪،‬‬
‫کسټم د انسپکټرۍ ترمنځ‪ ،‬هيڅ هييم مناسييبت نييه‬
‫ښکاره کېدی‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬دی‪ ،‬د جميلې خور په سوب‪ ،‬له کلونو‬
‫پېژندی نو ښه پييه خييبره وه‪ ،‬چييي اوس هييم‪ ،‬د‬
‫شپې‪ ،‬و يوه تياره خوني ته نه سي ننييوتلی‪ ،‬ولييي‬
‫چي له ويري يې زړه ريږدي‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫د‪ ،‬دې خپلي بزدلي د پټولو په سييوب بييه ي يې‪،‬‬
‫عموما ً د خلګو سره د سختۍ مظاهره کييوله پييه‬
‫کور کي‪ ،‬مزدوران پييه خصوصييي تييوګه ورڅخييه‬
‫تنګ وو او‪ ،‬د‪ ،‬دوستانو په منځ کي به يې عمومييًا‪،‬‬
‫د خپلييو‪ ،‬نيکييه ګانو د‪ ،‬بهييادرۍ فرضييي قصييې‬
‫بيانولې‪.‬‬
‫په نژدې کي يې چي غټ برېتونه پرې اي ښي‬
‫وو نييو‪ ،‬اکييثره بييه ي يې‪ ،‬تيياوول او را تيياوول‪ ،‬خييو‬
‫سييترګو بييه ي يې عموم يا ً د زړه د خييوف‪ ،‬عکييس‬
‫العمل په خپل نظر کي‪ ،‬څرګنده ساتی‪.‬‬
‫د‪ ،‬ده پييه مقابييل کييي‪ ،‬خييور جميلييې ي يې بيييا‬
‫برعکييس شخصيييت درلييودی هغييه د متناسييب‪،‬‬
‫قدوقامت‪ ،‬او ښه صييحت‪ ،‬نجليۍ وه‪ ،‬او پيه لوبيو‬
‫کي به ييې اکييثره برخيه اخيسييتله‪ .‬پيه تيورو غټييو‬
‫ښايستو سترګو کي به يې د اخلص سره سره‪،‬‬
‫د‪ ،‬زړورتيا‪ ،‬احساس په څپه څپه ښکاره کېدی‪.‬‬
‫چييي د آصييف مېن ګل سييره د‪ ،‬مينييي پييه‬
‫سپېڅلې رشته تړلې وه‪ ،‬نو ټول انييدامونو ييې‪ ،‬د‪،‬‬
‫کمبلۍ د وزرو پييه زرينييو وړان ګو مزييين ښکاره‬
‫کېدل‪ .‬د آصف مېنګل ميني د هغې په ښايست‬
‫او‪ ،‬مسرت کي‪ ،‬بې کچه اضافه کييړې وه‪ .‬هغييه د‬
‫پاکو‪ ،‬شنو‪ ،‬اوبييو د‪ ،‬ييوه خنييدان پيييازي کنييول پييه‬
‫څېر‪ ،‬پر خپل ټول وجود غو ړېدلې اروا‪ ،‬درلييوده‬
‫او‪ ،‬د غرو د يوې زرکييي پييه اعتميياد سييره بييه ييې‬
‫قييدمونه ا ېښودل‪ ،‬او د مثبييت انسيياني قييدرونو‬
‫پلوې وه‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫عاشو‪ ،‬چي اوس د کالج په اخيري کييال کييي‬
‫وه‪ ،‬که څه هم د‪ ،‬ناصيير خييان د مييرګ لييه اثراتييو‬
‫ډې ګره راوتليې وه خييو‪ ،‬اوس هييم د‪ ،‬ناصيير خييان‪،‬‬
‫شهناز او جميلې او‪ ،‬نورو نجونييو د‪ ،‬موجييود او نييا‬
‫موجود مينو باوجود‪ ،‬د تنهائی ښکار وه‪ .‬دا اوس‬
‫په دا نتيجه رسېدلې وه‪ ،‬چي د ناصر خييان سييره‬
‫يې‪ ،‬ډېره مخفييي غونييدي مينييه درلييودله‪ ،‬چييي د‬
‫هغه په موجودګي کي دې ژور پټ احسيياس ي يې‬
‫کله هم‪ ،‬خپله څرګندونه نه وه کړې‪.‬‬
‫په خلګو ډکه‪ ،‬ارته دنيا‪ ،‬ورته‪ ،‬ورانه او ډېره‬
‫بې رن ګه غونييدي ښکاره ک ېدله‪ .‬د‪ ،‬ادبييياتو‪ ،‬او‬
‫فلسفې د دنيا‪ ،‬سره بلييده‪ ،‬عاشييو‪ ،‬پييه خپييل زړه‬
‫کي‪ ،‬کرار کرار دودېدله‪ .‬هغييه پوه ېدله چييي د‪،‬‬
‫ميني په طليب‪ ،‬دود ېدونکي خپيل زړه‪ ،‬تيه باييد‬
‫چي‪ ،‬د يو چا له زړه څخه‪ ،‬يوه لمبييه را غل ک يړي‬
‫که نه‪ ،‬د ژوند سترګي به يې تر مييدامه پييوري‪ ،‬د‬
‫اوښکو په غبار ډکي وي‪.‬‬
‫لکن په موجوده لمحه کي‪ ،‬و هغې تييه نييژدې‬
‫يييو هييم داسييي‪ ،‬ځييوان نييه وو‪ ،‬چييي‪ ،‬د دې زړه‬
‫ورباندي راسي‪ .‬نعميان درانيی ييو داسيي ځيوان‬
‫وو‪ ،‬چي نن سبا‪ ،‬و دې ته نژدې نييژدې ګرځ ېدی‬
‫خو عاشييو‪ ،‬تييه د‪ ،‬دل سييوزۍ نييه‪ ،‬بلک يې د مينييي‬
‫ضرورت وو‪.‬‬
‫بيا ګورو چي څه وسو‪ .‬د نعمان زړه او ذهن‬
‫ډېر بدل سو د جميلې سره د مشورې پسته هغه‬
‫دا تصميم ونيييوی چييي‪ ،‬لييه عاشييو څخييه‪ ،‬د هغيې‬
‫لس وغواړي‪.‬‬

‫‪65‬‬

‫عاشو چي په خپل وجود کي جديد حساسيت‬
‫او‪ ،‬د قييدامت پرسييتۍ ښکلی امييتزاج درلييود‪ ،‬د‪،‬‬
‫نعمييان پيير زړه بانييدي‪ ،‬د خنييدان لميير پييه څ ېر‪،‬‬
‫وبرېښېده‪ .‬په مجلسي ژوند کي يې د فاصييلو د‬
‫سيياتلو‪ ،‬هنيير‪ ،‬پييه شخصييي ارز ښت کييي ډېره‬
‫اضافه کړې وه‪ .‬نعمان ته‪ ،‬په خصوصيت سره‪ ،‬د‬
‫دې دا صفت ډېر کشش درلودی‪ ،‬ده به عموما ً د‬
‫دې په صحبت کي‪ ،‬د مسييرت تيير څن ګه‪ ،‬ځييان د‬
‫يييوې غټييي قل پييه حصييار‪ ،‬محفييوظ‪ ،‬او مييامون‬
‫محسوسوی‪.‬‬
‫لکن په بله خوا‪ ،‬د عاشو په احساس‪ ،‬نعمان‬
‫نه پوهېدی چي د ده په باب دا څه نظر لري‪ .‬او‬
‫نه جميله پييه دې خييبره وه‪ .‬د نعمييان د دلچسييپۍ‬
‫پسته‪ ،‬جميلييه چييي غو ښتل ي يې ‪ ،‬چييي عاشييو د‪،‬‬
‫خاندان‪ ،‬فرد وګرځوي‪ ،‬نو د نعمان سره يييې پييه‬
‫دې لړ کي د همکارۍ ژمنه وکړه‪.‬‬
‫”جمو ته زمييا د خييوا‪ ،‬خييبره ورسييره وکيړه“‬
‫نعمان په التجا ورته وويل‪.‬‬
‫”نه نعمانه دا داسي نه کيږي هو البته زه بييه‬
‫و تا تييه دا مييوقعې ضييرور پييه لس درکيړم‪ ،‬چييي‬
‫خپله خبره ورسره وکيړې‪ .‬د‪ ،‬دې دپيياره ضييروري‬
‫دا‪ ،‬ده‪ .‬چي‪ ،‬د يو څو مياشتو پييه اوږدو کييي‪ ،‬تييه‪،‬‬
‫ورو ورو‪ ،‬د هغې و خوا ته ور نييژدې س يې‪ .‬د خپييل‬
‫خلوص‪ ،‬احترام او‪ ،‬ميني د څرګندوني په وسيله‬
‫يې په زړه کي ځای ونيسې‪“.‬‬

‫‪66‬‬

‫و جميل يې تييه د خپلييي مينييي تجربييه پييه ښه‬
‫ورغله‪ .‬اوس پييه څييه نييا څييه بهييانه بييه جميليې دا‬
‫کوښښ کاوه چييي د‪ ،‬نعمييان او‪ ،‬عاشييو‪ ،‬تيير منييځ‬
‫ملقات‪ ،‬وسي‪ .‬کله به يې کور ته رابلل او کله به‬
‫يې په چاينيز‪ ،‬ګارډنيا‪ ،‬او سيرينا هوټل کي ورتييه‪،‬‬
‫دعوت ورکوی‪ .‬او په دې کي بيه ييې‪ ،‬د کالييج‪ ،‬ليه‬
‫همزوليييو څخيييه‪ ،‬نعيميييه‪ ،‬شيييمايله‪ ،‬او شمشييياد‬
‫مېنګل هييم رابلل يې‪ .‬د‪ ،‬نييوي زمييانې برکتييونه وو‬
‫چييي‪ ،‬آصييف مېن ګل هييم پکييي‪ ،‬شييرکت کيياوه‪.‬‬
‫جميلې‪ ،‬و‪ ،‬نعمان ته هغه د‪ ،‬شمشاد‪ ،‬د کاکا زوی‬
‫په حېث معارفي کړی وو‪ .‬او‪ ،‬ورته ويلي يييې وو‬
‫چي‪ ،‬د شمشاد‪ ،‬کورنۍ‪ ،‬د آصف بغېر‪ ،‬و‪ ،‬دې تييه‬
‫اجازت نه ورکوي چي زمييوږ پييه دعييوت کييي دي‬
‫شرکت وکړي‪ .‬آصييف مېن ګل هييم لييه شييتمني‪،‬‬
‫کورنۍ څخه وو دوه‪ ،‬وروڼه يې په خارج کييي‪ ،‬او‪،‬‬
‫ده‪ ،‬په کراچي کي‪ ،‬د چمړې د جېکټانو‪ ،‬کارخييانه‬
‫درلوده‪ .‬نو په خپل وار به يې ښه خرڅ هييم کيياوه‬
‫کله به په کوټه کييي او کلييه بييه‪ ،‬پييه کراچييي کييي‬
‫اوسېدی‪.‬‬
‫يوه ورځ چي پر موباييل بانيدي‪ ،‬جميليې کيال‬
‫ورته وکړی نو‪ ،‬د هغييه‪ ،‬رسييپانس‪ ،‬د معمييول پييه‬
‫مطابق د ګرم جوشۍ نييه بلک يې تيير يييوه حييده د‬
‫بېزارۍ غوندي وو دا پييه زړه کييي پييه وام سييوه‬
‫چي ګوره څه پ ېښه ده‪ .‬د‪ ،‬ډېر اصيرار پسيته‬
‫هغه ورته وويل‬

‫‪67‬‬

‫”جميلې ما نييه غو ښتل چييي تييه هييم پييه زړه‬
‫زهيره سې‪ .‬لييس ورځيي کييږي چيي زميا‪ ،‬ورور‪،‬‬
‫اسد مېنګل چي‪ ،‬د‪ ،‬بي – ايس‪ -‬او‪ ،‬يييو‪ ،‬تنييد رو‬
‫غړی دی‪ ،‬بې درکه سوی دی مييوږ سييل پييه سييله‬
‫کي پر خفيه ادارو باندي اشتباه لرو چي‪ ،‬هغه يې‬
‫هم د‪ ،‬نورو‪ ،‬زرګونو‪ ،‬ځوانانو په څېر يييو چيييري‬
‫پټ ساتلی دی‪ .‬موږ په هايکورټ کي درخواست‬
‫ورک يړی وو‪ ،‬حکومييتي ذمييه دارانييو‪ ،‬ورتييه‪ ،‬د ب يې‬
‫خبری زړه بهانه وکړه‪ .‬د سپين سترګۍ انتها تييه‬
‫ګوره چي ساجد ترين دا پنځم وار دی چي ايلييه‬
‫سي نو‪ ،‬حکومتي ادارې يې بيرته د عدالت و مييخ‬
‫ته ګرفتار کړي‪ .‬جميلې هغه وخت‪ ،‬د‪ ،‬هييايکورټ‬
‫د جج صاحبانو‪ ،‬بې وسييي د ليييدلو وړ وه‪ .‬اټييارني‬
‫جنييرل ورتييه وويييل چييي مييوږ لييه ټولييو‪ ،‬خفيييه‬
‫اېجنسيانو تپوس کړی دی په هغوی کييي ي يې يييو‬
‫څوک هم دا نه مني چي اسييد مېن ګل د هغييوی‬
‫په حراست کي شييپې او ورځييي ت ېروي‪ .‬ګرده‬
‫ټبر مي ډېر پرېشان دی او‪ ،‬د قسمت ظلييم بيييا‬
‫ګوره چي‪ ،‬برايي شپه‪ ،‬چي کوم درې راکټييان‪ ،‬د‬
‫بلوڅو ځوانانو‪ ،‬له خوا‪ ،‬والييوزول سييو پييه هغييوی‬
‫کي يو هم زموږ پير د ېوال بانيدي ول ګېدی نيو‬
‫موږ پرېشانه خلګ نور هم ډېر پرېشييانه سييو‪.‬‬
‫خبر نه يم چي حالت پر کومه روان دي؟“‬
‫”ښه آصف زه نه ومه خبره‪ ،‬تا خو به وما ته‬
‫ويل‪ ،‬والله چي ډېره په زړه وځورېدلم“‪.‬‬
‫د جميلې په لهجه کييي د‪ ،‬دوک ګړز راک ښته‬
‫سو‪” .‬‬

‫‪68‬‬

‫بس جميلې ته دعا کوه چييي‪ ،‬د اسييد‪ ،‬څييه نييا‬
‫څه حال معلوم سي‪ .‬هسي زه کوښښ کوم چييي‬
‫زغرده مي ملقات سره وسييي“ د آصييف پييه ږغ‬
‫کي د تسلي ورکولو‪ ،‬انداز‪ ،‬وبرېښېدی‪.‬‬
‫او هغه پر مخ داسي وويييل ”د کييوټي پراميين‬
‫ښار‪ ،‬لييه څييو کلونييو څخييه‪ ،‬د‪ ،‬تخريييب کيياری‪ ،‬او‬
‫مذهبي منافرت مرکز ګرځېدلی دی يو‪ ،‬وخييت‪،‬‬
‫د بلوڅ‪ ،‬پښتانه‪ ،‬تنګ نظرو‪ ،‬قوم پرستانو په وجه‪،‬‬
‫په وينو رنګېدلی وو‪ ،‬او پسته‪ ،‬د شيييعه‪ ،‬سييني‪،‬‬
‫منافرت ښکار پاته سييو‪ .‬چييي پييه دې حييواله هييم‬
‫اوس‪ ،‬ډېر خوف او وام پکييي محسوسيييږي‪ .‬پييه‬
‫اولنييي محييرم کييي‪ ،‬د‪ ،‬ښار مرکييزي علقييې‪ ،‬د‬
‫سيکورټي په نييامه نييژدې د يييوه غييټ ج ېل تيياثر‬
‫وړانييدي کييوي‪ ،‬دا واړه د فييوجي ډېموکريسييۍ‬
‫برکتونه دي‪ ،‬چي اوس هم د مشرف په دور کييي‬
‫ل جريان لري‪ ،‬او‪ ،‬د بې ضييميرو‪ ،‬سياسييتمدارو د‬
‫خيټي د تجارت په ګټه تماميږي‪.‬‬

‫‪69‬‬

‫”او‪ ،‬هيييم ورسيييره‪ ،‬اوس د‪ ،‬بليييوڅ قيييومي‬
‫تحريييک‪ ،‬د ځوانييانو‪ ،‬لييه خييوا‪ ،‬ډېر شييدت را‬
‫برسييېره سييوی دی چييي پييه راسييت تييوګه د‪،‬‬
‫آزادۍ خبره کوي د کوشني لندن په نامه مسييوا‪،‬‬
‫د‪ ،‬کوټي ښار‪ ،‬اوس‪ ،‬د ايشيا په‪ ،‬خيرنييو ښارونو‬
‫کي‪ ،‬و ځان ته ډېر امتياز لري‪ ،‬او‪ ،‬ظلم دا‪ ،‬چييي‬
‫له هري خوا‪ ،‬بيرته هييم د مظلومييانو‪ ،‬استحصييال‬
‫کيږي‪ .‬هغه که مبارز سياسي عناصيير دي او کييه‪،‬‬
‫مذهبي جنونيان‪ ،‬او که حکومييتي ادارې‪ ،‬زور‪ ،‬تيير‬
‫بې ګناه‪ ،‬او مظلومو خلګو باسييي‪ .‬او پييه دې ليړ‬
‫کييي منطقييي‪ ،‬پېچيييده او ب يې ارز ښته سياسييي‬
‫فلسفې وړاندي کوي‪ .‬د‪ ،‬ډايلګ پر ځای‪ ،‬د يوه او‬
‫بييل سييره د زور معلومولييو‪ ،‬دې سياسييت‪ ،‬عييام‬
‫خلګ د سختي خوارۍ سره مخامييخ کيړي دي‪ ،‬او‬
‫په بله خوا بيا‪ ،‬خارجي قوتونه دا‪ ،‬صورت حال په‬
‫خپل حق کي د بدلولو هڅي په کار‪ ،‬اچولي دي‪“.‬‬
‫د‪ ،‬آصييف د خييبرو د اور ېدلو سييره‪ ،‬جميلييه‬
‫ډېره په زړه زهيره سوه او بيا پيير موبايييل ييې د‬
‫غم غلطولو دپاره‪ ،‬د خپلو خونييدکيانو سييره‪ ،‬دا د‬
‫خواشنۍ خبره ګډه کړه‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫نعمان په دې‪ ،‬دوران کي د زړه په پوره توان‬
‫سره‪ ،‬کوښښ درلودی چي‪ ،‬د عاشو‪ ،‬وخييوا تييه‪ ،‬د‬
‫ميني ګامونه‪ ،‬ور پورته کړي‪ .‬هغه اوس د عاشو‬
‫د متاثر کولو دپاره نه صرف دا چي‪ ،‬کتابونه ويل‬
‫پېل کړ‪ ،‬بلکې‪ ،‬کله چي‪ ،‬بييه‪ ،‬کراچييي‪ ،‬لهييور‪ ،‬او‬
‫اسلم آباد ته تلی نو به يې‪ ،‬د هغې او‪ ،‬ځان دپاره‬
‫کتابونه‪ ،‬په بيعه هم رانيييول‪ .‬اوس پييه نييژدې کيي‬
‫يې لييه کراچ يۍ څخييه‪ ،‬د برازيييل د نييامتو ليکييوال‬
‫‪ ، Poulo Coelho‬بېسټ سييېلرز ‪Veronika‬‬
‫‪decides to die, The pilgrimage, The‬‬
‫‪Alchemist By the eiver piedra I sol‬‬‫‪ down and wepe‬او پييه شييانتي ښايسييته‬
‫کتابونه راوړي وو‪ .‬رشتيا خبره دا چييي‪ ،‬د ‪Poulo‬‬
‫‪ ، Coelho‬ناولنو‪ ،‬هغه پييه فکييري سييطح بانييدي‬
‫ډېره متاثر کړې هم وه‪.‬‬
‫په بله خوا‪ ،‬د عاشو‪ ،‬او‪ ،‬اياز خان تر منځ‪ ،‬تير‬
‫ظيياهري سييطح لنييدي‪ ،‬يييو نييامعلومه غونييدي‬
‫احساس‪ ،‬ريښه نيولې وه‪ .‬د هغوی‪ ،‬د‪ ،‬دوستۍ بې‬
‫سيياختګۍ‪ ،‬اوس‪ ،‬يييو‪ ،‬نابلييده غونييدي الجهيين‪،‬‬
‫رابرس يېره ک يړی وو‪ .‬عاشييو‪ ،‬خييو د سييمندر پييه‬
‫څ ېر‪ ،‬د خپيييل شخصييييت‪ ،‬ظييياهري سيييطح د‬
‫پرسکون ساتلو‪ ،‬نفسي استعداد پييه کييار اچييولی‬
‫وو‪ ،‬خو اياز خان‪ ،‬د‪ ،‬پلرنۍ رشييتې د حرمييت‪ ،‬تيير‬
‫پوښ لندي‪ ،‬د هغې د ځوان‪ ،‬ګداز بييدن د لمييس‪،‬‬
‫يادوني په وجود کي دننه په يييوه سييپېره د ښت‬
‫بدلول شروع کړی وو‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫هغييه پييه خپييل نفسييياتي سييتونزي بانييدي‬
‫پوهېدی‪ .‬و هغه ته عيان وه چي د‪ ،‬عاشو سره‪،‬‬
‫د ده د حرمت رشته‪ ،‬د حيواني خواهش په چيغه‬
‫د بدل ېدو پييه هڅييه راغلييې ده‪ .‬عاشييو د هغييه د‬
‫ګرېزان سترګو په نظر کيي‪ ،‬د بلنييي دا چيغيه‪،‬‬
‫پېژندله خو دواړو‪ ،‬دا توان او زړونه نه درلود‪ ،‬او‬
‫کوښښ يې کاوه چي له تجاهل عارفانه څخه کييار‬
‫واخلييي‪ ،‬او خپلييه بييې سيياخته‪ ،‬او پيياکه رشييته‪،‬‬
‫برقراره وساتي‪.‬‬
‫که نه‪ ،‬ډېره بې امانه‪ ،‬عاشو‪ ،‬هييم‪ ،‬د زړه پييه‬
‫يوه پټه ګو ښه کيي‪ ،‬د‪ ،‬ايياز خيان سيره پيه دې‪،‬‬
‫نوي رشته تړلې‪ ،‬څه پښېمانه غونييدي نييه وه‪ .‬د‪،‬‬
‫هغ يې د ت ېر سييتړي نفسييياتي صييورت حييال پييه‬
‫تناظر کي‪ ،‬دې‪ ،‬شخصي تړون‪ ،‬او هغيې تييه ډېر‪،‬‬
‫اعتبار وربخښلی وو‪ .‬د‪ ،‬جسييماني اتصييال‪ ،‬او‪ ،‬د‪،‬‬
‫تودو‪ ،‬بوسييو لييه لري‪ ،‬اييياز خييان اوس د هغ يې د‬
‫ويني په غورځنګ کي‪ ،‬د يوه تاوده لميير پييه څ ېر‬
‫شامل وو‪ .‬لکن هغيې نييه غو ښتل چييي د خپلييي‪،‬‬
‫خاله‪ ،‬خاتمې کور ور‪ ،‬ويجاړ کړي‪.‬‬
‫هييم دا صييورت حييال وو چييي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬کييرار‬
‫کرار‪ ،‬په ذهني حواله‪ ،‬د‪ ،‬نعمان سره‪ ،‬د مينييي د‬
‫رشييتې‪ ،‬و اسييتوارولو تييه‪ ،‬تييياره سييوه او‪ ،‬د اييياز‬
‫خان‪ ،‬د خاموشي حيواني چيغي څخه يې د ځييان‪،‬‬
‫د ژغورلو پييه حييواله هييم دا غييوره وګڼلييه چييي‪،‬‬
‫خپله تييوجه و بلييه خييوا تييه وګرځييوي‪ .‬کلييه چييي‬
‫عاشو‪ ،‬په خپل وجود کي ولړ دېوالييونه‪ ،‬ون يړول‬
‫نو‪ ،‬نعمان تييه هييم‪ ،‬د دې وخييوا تييه د سييفر کولييو‬
‫سهولت په لس ورغلی‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫او‪ ،‬بيييا يييوه ورځ د هغييه پييه غو ښتنه سييره‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬خپل موبايل نمبر و هغه ته ورکړی او‪ ،‬بيا‬
‫د بې غرضي دوستۍ پسييته اور‪ ،‬پييه ورو ورو‪ ،‬پييه‬
‫ورېدو راغلی‪ ،‬لکن‪ ،‬عاشو‪ ،‬د مينييي بيياوجود‪ ،‬د‪،‬‬
‫نعمان او ځان تر منځ‪ ،‬د‪ ،‬فاصلو د ښايسييت هنيير‬
‫په کار اچولی وو‪.‬‬
‫يوه ورځ چي‪ ،‬جميلې په اصرار سييره‪ ،‬عاشييو‬
‫کور ته بوتله‪ ،‬د اتفاق سوب نه بلکې‪ ،‬د منصييوبه‬
‫بندۍ‪ ،‬تحت يې دا کار وکړی ولي چييي هغييه ورځ‪،‬‬
‫د کور‪ ،‬نور‪ ،‬خلګ‪ ،‬د خپلو عزيزانو کييره تللييي وو‪،‬‬
‫او‪ ،‬نعمييان پيير کييور بانييدي د‪ ،‬دوی دواړو انتظييار‬
‫کاوه‪.‬‬
‫لږ ساعت پسته‪ ،‬نعمان‪ ،‬د جميلې‪ ،‬خييوني تييه‬
‫راغلييی د عليييک سييليک پسييته ي يې‪ ،‬دالتييه د ېره‬
‫واچوله چي جميله د‪ ،‬چای په بهانه دباندي ووتلييه‬
‫نو نعمان‪ ،‬و عاشو ته وويل‬
‫”عاشو له ډېره وخته مييي زړه غييواړي چييي‬
‫يوه خبره درسره وکړم‪ .‬لکيين خييو زړه نييه سييم‬
‫کييولی‪ ،‬ولييي چييي زه نييه غييواړم چييي سييتا و‬
‫احساساتو ته څه ضرر ورسوم“‬
‫هغه په دې نه پوهېدی چي د هغه‪ ،‬مرام خو‪،‬‬
‫د هغه په تمهيد کي ل عيان دی او بيا انجوني خو‬
‫دا نفسي استعداد په پېخر لييري چييي پييه تمهيييد‬
‫کي مقصد وپېژني‪.‬‬
‫”نه نعمييانه‪ ،‬ولييي نييه‪ ،‬مييا‪ ،‬او تييا خييو اوس د‬
‫دوو‪ ،‬ښو دوستانو په څېر تعلق سره لرو هر څه‬
‫چي وايې په خلص زړه سره ووايه“‪.‬‬
‫نعمان زړه را غونډ کړی‪ ،‬د هغې په غ ېږ کييي‬
‫پروت لس يې په خپلو لړزانو‪ ،‬لسييو کييي ونيييوی‬
‫او‪ ،‬داسي يې ورته وويل‬

‫‪73‬‬

‫”عاشو قسم خورم چي زه له تا سره ډېره‬
‫بييې کچييه مينييه لييرم او غييواړم چييي ستاسييو‪،‬‬
‫احساس هم وپېژنم‪“.‬‬
‫د‪ ،‬نعمييان زړه د ب ېم و رجييا پييه څپييو کييي‪،‬‬
‫ښکاره کېدی ” زه و تا ته ژمنه درکوم چي کلييه‬
‫به هم له تا سره بې وفايي نه وکړم او‪ ،‬خواست‬
‫درته کوم چي‪ ،‬بې نوا‪ ،‬مي نه پرېږدې“ د نعمييان‬
‫په څېره باندي‪ ،‬د مينييي د مجبييورۍ عبييارت‪ ،‬پييه‬
‫پوره تشهير سره وځلېدی‪.‬‬
‫عاشو په زړه کي نهال پيياته سييوه‪ .‬پييه ژونييد‬
‫کي اول ځلي‪ ،‬يو چا‪ ،‬و دې تييه د مينييي خواسييت‬
‫وکړی‪ .‬د‪ ،‬ښايست غرور يې‪ ،‬په وينه کي په لمبيه‬
‫راغلی د‪ ،‬هغې په ژوند کي‪ ،‬تر‪ ،‬دې وړاندي‪ ،‬چييي‬
‫کوم‪ ،‬درې نارينه راغلي وو‪ ،‬په هغو کي يوه هييم‪،‬‬
‫د‪ ،‬هغې و ښايست‪ ،‬ته‪ ،‬د خپلييي مينييي خييراج پييه‬
‫داسي ټکو نه وو وړاندي کړی‪.‬‬
‫مل اختر محمييد شييريعت يييار خييو‪ ،‬پييه سييمه‬
‫توګه‪ ،‬د‪ ،‬واردات کولو کو ښښ وک يړی‪ .‬د حييافظ‬
‫ناصر جييان‪ ،‬د او ښکو‪ ،‬عبييارت‪ ،‬پييه وختونييو کييي‬
‫موجود وو‪ ،‬خو مفهوم يې پاته نيه سيو‪ ،‬او‪ ،‬بييا د‬
‫اييياز خييان‪ ،‬او‪ ،‬د‪ ،‬دې‪ ،‬بيې نييومه مينييه وه چييي د‪،‬‬
‫ريښو د درلودلو‪ ،‬هيڅ امکان يې نه درلود‪.‬‬
‫هره ځوانه نجلۍ د ”آکيياس پېچييک“ د بييوټي‬
‫فطرت لري درخته که شنه وي او که وچييه چييي‬
‫ورنژدې وي‪ ،‬دا‪ ،‬ځييان وربانييدي پېچييي او‪ ،‬لييوړه‬
‫ورباندي خيژي‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫نو‪ ،‬عاشو‪ ،‬هم‪ ،‬چي‪ ،‬د ناصرجان او‪ ،‬د اياز د‪،‬‬
‫ميني د موضوعي موجودګۍ باوجوده يو بې نييوا‪،‬‬
‫ژوند تېروی‪ ،‬دا يې غوره وګڼله چييي‪ ،‬نعمييان‪ ،‬د‬
‫ژوند‪ ،‬د يوه ملګري پييه حيييث قبييول کيړي لکيين‬
‫هغې خپل وړانديز داسي ورته وکړی‬
‫”نعمانه ګوره زه د بل په کور کي غټه سوې‬
‫يوه نجلۍ يم‪ ،‬نه مور‪ ،‬نه پلر نييه ورور‪ ،‬هيييڅ هييم‬
‫نه ليرم‪ .‬د خپليي خياله کيره اوسيم کيه څيه هيم‬
‫هغوی‪ ،‬ما د خپل اولد په څېر ساتي‪ ،‬خو بييياهم‪،‬‬
‫زه خپلييي ري ښې نييه لييرم‪ .‬زه نييه غييواړم چييي د‬
‫هغييوی و اعتميياد تييه‪ ،‬ضييرر ورسييوم او‪ ،‬نييه زه‬
‫غواړم چي پييه خپلييه هييم د رسييوايي لره اختيييار‬
‫کړم‪ .‬زه د تا سره سياست نه کوم‪ ،‬چي يا‪ ،‬درته‬
‫ووايم‪ ،‬ته وما ته څه وخت راکړه‪ ،‬چي زه پيير دې‬
‫باندي غور وکړم ما پير دې بانيدي ليه وړانيدي ل‪،‬‬
‫غوروفکر کړی دی خو دا درته وايم چي ته له ميا‬
‫څخه د فلرټ توقع مه ساته‪ .‬کييه رشييتيا د مينييي‬
‫دعوا داره يې نو‪ ،‬په سمه توګه‪ ،‬زما لييه خانييدانه‬
‫زما لس وغواړه زه يقين لييرم چييي زه بييه سييتا‬
‫سره ستا په کور کي يو ښه ژوند تېر کړم‪“.‬‬
‫عاشو‪ ،‬پر خپل زړه باندي‪ ،‬د يييوه درييياب پييه‬
‫څېر هواره راغله‪.‬‬
‫نعمان‪ ،‬د مسرت په اضطراب کي پييه غ ېر‬
‫ارادي توګه د عاشييو پيير لبييو يييوه اوږده‪ ،‬بوسييه‬
‫ثبت کښېښوله‪ .‬عاشو هم څه زيات مزاحمت نه‬
‫وکړی‪ ،‬د هغه بوسه‪ ،‬يې‪ ،‬د خپل تږي زړه‪ ،‬تر تلييه‬
‫پوري ايله کړه‪ ،‬چي په اوبه سي‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫د هغه بوسې‪ ،‬د ملاختر محمد شييريعت يييار‪،‬‬
‫روبينې او‪ ،‬د اياز خان‪ ،‬درو‪ ،‬واړو‪ ،‬د بوسو‪ ،‬خونييد‬
‫او امتزاج په ځان کي درلودی نو ځکه‪ ،‬پر عاشييو‬
‫نوره هم ښه ولګېده او بيييا دې بوسيې پييه ژونييد‬
‫کييي پييه اول ځلييي‪ ،‬و‪ ،‬دې تييه‪ ،‬د دې د‪ ،‬وجييودي‬
‫موجودګۍ خبر‪ ،‬ورکړی‪.‬‬
‫”د‪ ،‬وجود له يوې ګوښې يې يييو ږغ را پييورته‬
‫سو‪” ،‬و دي ليييد‪ ،‬عاشييو‪ ،‬چييي‪ ،‬موجييوده ي يې“ د‪،‬‬
‫ميني په توسط د دې د خپلي موجودګۍ خييبر و‪،‬‬
‫هغې ته‪ ،‬ډېر خوند‪ ،‬ورکړی‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬نعمان کرار له ځانه پوري وهی‪ ،‬او په‬
‫مينه ناکه انداز يې ورته وويل‬
‫”ګوره نعمانه آينده چي داسي حرکت و نييه‬
‫کړې‪ ،‬که نه د ګرد ژوند دپاره به درڅخه خوابدې‬
‫سم‪“.‬‬
‫”نه عاشييو معييافي غييواړم دا يييو اضييطراري‬
‫حرکت وو‪ ،‬بس يو احسان بل راسره وکړه چييي‬
‫قول راسره وکړه‪ ،‬چي کله به هييم زمييا لس نييه‬
‫ايله کييوې کييه څييه هييم حييالت هيير څييو نيياموافق‬
‫راغلو‪“.‬‬
‫د نعمان په ږغ کي ډېره التجا وه‪.‬‬
‫”نعمانه زه پښتنه يم ژمنه درسره کوم چي‪،‬‬
‫هيڅ کله به هم‪ ،‬ستا لييه مينييي لس وا نخلييم کييه‬
‫شا او کييه‪ ،‬ګدا وې زه بييه سييتا‪ ،‬ترڅن ګه ژونييد‬
‫تېروم‪“.‬‬
‫عاشو‪ ،‬په پښتني اعتماد سره‪ ،‬ژمنه وکړه‪.‬‬
‫نعمان د‪ ،‬عاشو و لس ته‪ ،‬يييوه تييوده بوسييه‬
‫ورکړه او‪ ،‬د زېري دپاره يې‪ ،‬د سازشييي جميلييې‬
‫وخوا ته ور ودانګل‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫عاشو پييه ژونييد کييي پييه اول ځلييي‪ ،‬پيير ځييان‬
‫باندي‪ ،‬د‪ ،‬فطييرت پييه ټييول‪ ،‬کييثرت سييره‪ ،‬نييازله‬
‫سوه هغې له ځانه‪ ،‬لمر‪ ،‬ستوری‪ ،‬سپوږمۍ‪ ،‬هوا‪،‬‬
‫مځکی‪ ،‬دريابونه‪ ،‬سمندر‪ ،‬مرغان‪ ،‬او‪ ،‬رنګه رنګ‬
‫ګلن وسپڼول‪.‬‬
‫د‪ ،‬ناصييرجان‪ ،‬او‪ ،‬ايازخييان‪ ،‬موجييودګي پييه‬
‫وختيو کيي‪ ،‬ليږ نيوره پير شيا وتمب ېدله‪ .‬پيه اول‬
‫ځلي‪ ،‬دا‪ ،‬د لييوی خييارجي فطييرت سييره جييوخته‬
‫راغله‪ ،‬او د ميني‪ ،‬په خدايي مفهييوم سييره اشيينا‬
‫سوه‪.‬‬
‫دا پيير دې ډېره حيرانييه راغلييه چييي‪ ،‬ژونييد د‬
‫ميني د څو لفظونو په برکت‪ ،‬د دې په خپل وجود‬
‫او‪ ،‬په خييارج کييي‪ ،‬څييومري وسييعت‪ ،‬او‪ ،‬نو ښت‬
‫پيدا کړی‪.‬‬
‫او‪ ،‬مفهوم يې څومري څو اړخيزه تشييريحات‬
‫رابرسيره کړه‪.‬‬
‫د‪ ،‬دې دپاره ژوند اوس پر هره سطح‪ ،‬بانييدي‬
‫د تېرېدو‪ ،‬آساني پيدا سوه‪.‬‬
‫هغييه لييه مييذهبه ب ېګانه نجلييۍ پييه غ ېر‬
‫محسوسه توګه‪ ،‬و يوه نوي غېر منقسم آفاقي‬
‫مذهب ته‪ ،‬وګرځ ېدله پييه اول ځلييي‪ ،‬د کاينيياتي‬
‫ژبي‪ ،‬سرګوشي ور په زړه سوه‬
‫”عاشييو ګرانييي‪ ،‬د کاينيياتي باشييندګۍ‪ ،‬لييوړ‬
‫عزت او آزادي دي مبارک شه‪“.‬‬
‫خو هغه په دې نه پوهېدله چي دا آواز د هغې‬
‫د خپل وجود‪ ،‬د نيمي سړي ږغ‪ ،‬او که يو خييدايي‬
‫لحن دی‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫خو يييوه خييبره يقينييي وه چييي‪ ،‬د‪ ،‬مينييي پييه‬
‫اوسني ښايسييته تنيياظر کييي‪ ،‬د هغ يې د شييعور د‬
‫سييطحي پييه شييا‪ ،‬خفتييه پراتييه‪ ،‬انسيياني ټييولنيز‬
‫نفسياتو‪ ،‬هم ځان ورباندي منکشف کړی‪.‬‬
‫هغې خپل ځان‪ ،‬مييخ پييه شييا‪ ،‬او‪ ،‬وړانييدي پييه‬
‫ټولو تاريخي مراحلو کي وپېژندی‪.‬‬
‫هم دا وجه وه چي دا نييه صييرف د‪ ،‬ظيياهري‬
‫تضاداتو په شا‪ ،‬د وحدت په حقيقييت پييوه راغلييه‪،‬‬
‫بلکې د‪ ،‬ژوند په بيرته‪ ،‬د‪ ،‬وحدت څخه‪ ،‬د انتشييار‬
‫او پېچيدګي په مېکانزم او په نفسياتو هم پييوه‬
‫سوه‪.‬‬
‫هغې په تخيل کي ځان څو ځلي مړ او ژوندی‬
‫وليدی د ژوند‪ ،‬مرګ‪ ،‬ميني‪ ،‬فراق‪ ،‬او‪ ،‬واړو ذايقو‬
‫سره بلده راغله‪.‬‬
‫او په شخصي حواله تر ډېره حده پييوري ي يې‬
‫د اثبات او لمتناهيت صفات هم ترلسه کړه‪.‬‬
‫عين په دې حال کي جميله‪ ،‬په منډه راغله تر‬
‫شا يې دروازه لک کړه د مسرت د اظهار دپيياره‬
‫يې د الفاظو پر ځای‪ ،‬له عمل څخه کار اخيستل‪،‬‬
‫عاشو يې په غوزي کي را غونډه کړه‪.‬‬
‫له صييوفې څخييه ييې‪ ،‬تيير خپلييه پلن ګه پييوري‬
‫بوتله‪ ،‬او بيا ييې د خپلييو‪ ،‬ليڅييو پييه حصييار کيي‪ ،‬د‬
‫بوسو باران ورباندي وکړی‪.‬‬
‫وږې تږې عاشو‪ ،‬تييه د روبين يې رفيياقت ور پييه‬
‫زړه سو‪ ،‬او ډېر په زړه پوري رسپانس يې ورتييه‬
‫ورکړی‪.‬‬
‫د ځوانۍ تنکي‪ ،‬تېره خطونه يې‪ ،‬تر‪ ،‬واورينييو‬
‫لڅو بدنونو‪ ،‬پرته ولوېدله او‪ ،‬دواړي ي يې پييه يييوه‬
‫او بله کي وګنډلې‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫عاشو‪ ،‬تنهييا نجلۍپييه يييوه آن کييي دوې مينييي‬
‫وګټلې‪.‬‬
‫اور ېدلې هغييه خييبره‪ ،‬ډېره رشييتيا ورتييه‬
‫وبرېښېدله‪ ،‬چي ميني په رزق کي شاملي دي‪،‬‬
‫په کوښښ سره نه مونده کيږي‪.‬‬
‫بلکې د‪ ،‬اشياوو د اسييکيم‪ ،‬پييه تنيياظر کييي‪ ،‬د‬
‫خپييل اظهييار دپيياره‪ ،‬پييه خپلييه‪ ،‬پييه خل ګو پس يې‬
‫ګرځي چييي د هغييوی پييه توسييط‪ ،‬خپييل‪ ،‬اظهييار‬
‫ترسره ورسوي‪.‬‬
‫غټ ماځيګر‪ ،‬چي دواړي په هوښ کي راغل يې‬
‫نو‪ ،‬اخيري خبره دا وسوه چييي‪ ،‬د هغييې د لس د‬
‫غوښتلو خبره دي‪ ،‬يو څو مياشتي وځنييډول سييي‬
‫څو‪ ،‬چي‪ ،‬د ايم اې فائينل امتحان وسييي بيييا دي‪،‬‬
‫دا خبره شنه سي‪.‬‬
‫د‪ ،‬موافقت پسته‪ ،‬جميليې دا‪ ،‬پير کيور ک ښته‬
‫کړه‪ ،‬ولي چي د آصف سره يې پر موبايل بانييدي‬
‫خبره سوې وه نو‪ ،‬د‪ ،‬هغه سره‪ ،‬پر لنګ ډرايونګ‬
‫ووتله‪.‬‬
‫په منځ کي‪ ،‬د محرم چټياني راغل يې نييو‪ ،‬کلييه‬
‫چييي درې څلييور ورځييي پسييته‪ ،‬عاشييو‪ ،‬کالييج تييه‬
‫ورغله‪ ،‬نييو‪ ،‬جميل يې او نييورو‪ ،‬نجونييو ورتييه وويييل‬
‫چي‪ ،‬نن‪ ،‬د واقعه کربل‪ ،‬د يادوني پييه حييواله‪ ،‬يييو‬
‫مذهبي پرو ګرام ک ېدونکی دی‪ .‬خييو‪ ،‬دوی‪ ،‬پييه‬
‫خپلييه‪ ،‬د کېنټييين وخييوا تييه‪ ،‬ولړې ليه هغييه ځيای‬
‫څخه بيا‪ ،‬لبرېرۍ ته‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬دوی‪ ،‬د‪ ،‬يوې بجې په شا او خوا کي‬
‫له لبرېرۍ څخه راووتې نو‪ ،‬تقريب هم تيير خپييل‬
‫اختتام پوري رسېدلی وو‪.‬‬

‫‪79‬‬

‫د اوقيياف‪ ،‬او د مييذهبي امييورو وزييير‪ ،‬هييم‬
‫شموليت پکي درلودلی وو چي وزييير موصييوف‪،‬‬
‫اوس د‪ ،‬پرنسيييييپلي او‪ ،‬نيييييورو‪ ،‬ليييييڅ سيييييرو‪،‬‬
‫پروفېسرو‪ ،‬په حلقه کي د خپلي پېجارو په خوا‪،‬‬
‫په کرشمو کرشمو را روان وو‪.‬‬
‫نو عاشو‪ ،‬د هغه په ليدلو سره هکه پکه پيياته‬
‫سوه‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬وزير صيياحب‪ ،‬د خپلييي پېجييارو پيير‬
‫فرنټ سيټ بانييدي‪ ،‬کښېنوسييت‪ ،‬نييو‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د‬
‫هغه د روانېدو څخه وړاندي‪ ،‬په چټکييي سييره‪ ،‬د‬
‫هغه د خوا و‪ ،‬دروازې ته ځان ور ورسوی‪.‬‬
‫وزير صاحب‪ ،‬ډېر پييه مينييه و‪ ،‬دې سييرتوري‬
‫ښايسته نجلۍ ته ميخ ور وګرځيوی او‪ ،‬ورتيه وې‬
‫ويل‬
‫”خير! زه ستا دپاره څه کولی سييم هيير کييار‬
‫چييي دي وي‪ ،‬راتييه ووايييه انشيياءالله ضييرور پييه‬
‫ضرور به يې درته وکړم‪“.‬‬
‫د هغييه پييه لهجييه کييي‪ ،‬هغييه زوړ پخييوانی‪،‬‬
‫شهوت شامل وو چي خبره يې پوره ک يړه‪ ،‬او يييو‬
‫ځل يې بيا‪ ،‬د دې ولړي نجل يۍ‪ ،‬پيير څ ېره بانييدي‬
‫خپلي وږي سترګي کراري کړې نو‪ ،‬څېره يې‪ ،‬د‬
‫زعفران په څ ېر‪ ،‬ژړه‪ ،‬او‪ ،‬پييه خولييو کييي غرقييه‬
‫سوه‪.‬‬
‫”ملصاحب لکه چييي و دي پېژنييدم‪ ،‬چييي‪ ،‬د‬
‫مخ ګونه دي داسي واوښته‪“.‬‬
‫د عاشييو‪ ،‬پييه لهجييه کييي يييو سييفاک غونييدي‬
‫تمسخر ځان ښکاره کړی‪.‬‬
‫اهو‪ ....‬اهو‪ ...‬عاشو‪ ....‬ته‪ .....‬ښه ييې‪ ،‬مييور‬
‫ډېر‪.....‬‬
‫ښه دی‬
‫ښه ده پلر دي‬
‫دي‬
‫خوشحاله‪ ....‬سوم‪ ...‬چي و مي ليدې‪.‬‬

‫‪80‬‬

‫مل اخييتر محمييد کلييه هييم پييه ژونييد کييي‪ ،‬د‪،‬‬
‫داسي يو خوف سره مخامخ سوی نه وو‪.‬‬
‫ښه دی‪ ،‬انشاءالله بيييا بييه سييره ووينييو او‪ ،‬و‬
‫ډرېور ته يې اشاره وکړه چي‪ ،‬در‪ ،‬روان سه‪.‬‬
‫لکن‪ ،‬عاشو‪ ،‬ورته وويل چي ”مل صاحب‪ ،‬لږ‬
‫صبر وکړه‪ ،‬کييه سييتا پييه ييياد وي‪ ،‬چييي اووه‪ ،‬اتييه‬
‫کيياله ا ګاهو‪ ،‬زه پلر د‪ ،‬دم دپيياره‪ ،‬و تييا تييه در‬
‫استولې وم نو‪ ،‬په هغه ورځ‪ ،‬ما‪ ،‬خپل پلر ته‪ ،‬لييه‬
‫تا څخه‪ ،‬اووه نيم زره روپۍ په پور يوړې‪.‬‬
‫ته زغرده بيا لييه کلييي کيډه سييوې‪ ،‬او يييو څيه‬
‫موده پس زمييا پلر‪ ،‬د ښمنانو ميړ کيړی او‪ ،‬هغييه‬
‫ستا پور هغسي زما پر پلر‪ ،‬باندي پاته سو‪.‬‬
‫دا‪ ،‬وخت زه د اول قسط په توګه‪ ،‬دا‪ ،‬سييل‬
‫روپۍ درکومه‪ ،‬نوري به بيا‪ ،‬پر مخ سره ګورو‪.‬‬
‫د‪ ،‬دې سره عاشو‪ ،‬سم دستي سييل روپييۍ و‬
‫مل اختر ته ونيولې‪.‬‬
‫عاشو او مل اختر چي د ګرده کالج په نظيير‬
‫کي وو‪ ،‬نو ملصاحب دا خبري نور هم پرېشييانه‬
‫کړی‪.‬‬
‫د‪ ،‬پييوليس ګارډ‪ ،‬او‪ ،‬ډر ېور موجييودګۍ بيييا‬
‫نور هم خوله خوله کړی‪.‬‬
‫په چټکي سره ييې‪ ،‬سيل روپيۍ‪ ،‬د عاشيو ليه‬
‫لسه څخه واخيستلې‪ ،‬او‪ ،‬په ييوه زورکيي مسييکا‬
‫يې ورته وويل چي ډرېور او‪ ،‬ګارډ يې واوري‬
‫”عاشو ته يوه ډېره غېرت منده نجل يۍ ي يې‪،‬‬
‫خدای دي و هر چا ته داسي اولد ورکړي‪“.‬‬
‫د عاشو پر لبو‪ ،‬لييه طنييزه ډکييه‪ ،‬خنييدا خييوره‬
‫سوه او‪ ،‬ورته وې ويل‬

‫‪81‬‬

‫”ملصاحب‪ ،‬خييدای دي و هيير کلييي تييه سييتا‬
‫غوندي پاک‪ ،‬او رسېدلی‪ ،‬مل‪ ،‬ور په برخييه کيړي‬
‫ستا د هغې ورځي له دمه پسته زه بيييا کلييه هييم‪،‬‬
‫ناروغه نه يم پاته سوې‪ ،‬په مخه دي ښه سه‪“.‬‬
‫او‪ ،‬د مل صيياحب‪ ،‬پيجييارو پييه پيياخه سييړک‬
‫باندي‪ ،‬دوړه وکړه او له نظره ووتی‪.‬‬
‫عاشييو د‪ ،‬اسييتادانو‪ ،‬پرنسييپلي او نجونييو د‬
‫تپوس په جواب کي ورتييه وويييل چييي‪ ،‬هغييه زمييا‬
‫عزيز دی‪ ،‬دغه سل روپۍ ييې زمييا پيير پلر بانييدي‬
‫وې‪ ،‬چي ما ور ادا کړې‪.‬‬
‫ما‪ ،‬قرآن ورباندي وايه‪ ،‬په هغه شپو کييي دی‬
‫زميييوږ پيييه کليييي کيييي مل‪ ،‬وو‪ ،‬ډېر بيييزرګ او‬
‫رسېدلی سړی وو او‪ ،‬د دم کولو په کار کييي ي يې‬
‫ګرسره ثاني نه وو‪ ،‬عاشو په يوه آن کي يوه په‬
‫زړه پوري بهانه وسکښتله‪.‬‬
‫په ماښام کي يې دا کيسه‪ ،‬و‪ ،‬آنو او‪ ،‬خاله ته‬
‫هم وکړه خاتمه په دې بيا ډېره خوشييحاله سييوه‬
‫چي ملصاحب‪ ،‬اوس هم‪ ،‬ل نه دی بدل سوی‪.‬‬
‫د کلي‪ ،‬خلګ يې په ياد ساتلي دي عاشييو لييه‪،‬‬
‫اييياز څخييه پو ښتنه وک يړه ”لکيين آنييو‪ ،‬زمييوږ‪ ،‬د‬
‫حلقې‪ ،‬د صوبايي اسمبلۍ ممييبر خييو‪ ،‬مل‪ ،‬شييادو‬
‫اخوند نه وو؟ دا‪ ،‬مل اخييتر محمييد بيييا لييه کييومه‪،‬‬
‫ممبر او وزير جوړ سو؟“‬
‫”عاشو‪ ،‬سييتا لکييه چييي ه ېر دي‪ ،‬مل شييادو‬
‫صيياحب‪ ،‬د افغانسييتان د جهيياد سييخت پلييوي وو‬
‫ډيري فتوې يې ورکولې‪.‬‬
‫يوه ورځ چمن ته نژدې‪ ،‬د چارګل ملېزي په‬
‫کلي کي د پارټۍ د خلګو مېلمه وو‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫د‪ ،‬ما ښام د ډوډۍ خوړلييو پسييته چييي چميين‬
‫رېسټ هاوس ته راتلی‪ ،‬نو په لر کي نييامعلومه‬
‫خلګو‪ ،‬ټکان وربانيدي وکيړه ميوټر ييې‪ ،‬واو ښتی‬
‫باډي ګارډان يې م يړه سييوه‪ ،‬او‪ ،‬دی‪ ،‬لييه مييوقعې‬
‫څخه ژوندی ورک سو‪.‬‬
‫خلګ اشتباه لري چي‪ ،‬د ”خاد“ خل ګو بييه دا‬
‫واردات‪ ،‬کړی وو ولي چي هغوی‪ ،‬پر هغه نورزي‬
‫وزير چي نوم يې راڅخه هېر سييو هييم يييو ځلييي‬
‫ډزي کړي وې‪.‬‬
‫خلګ وايي چي مل ښادو‪ ،‬اوس هم د ب ګرام‬
‫په‪ ،‬امريکيين فييوجي اډه کييي بنييدي دی او‪ ،‬ځينييي‬
‫خلګ بيا وايي چي ګوانتانامو ب يې تييه ي يې لېږلييی‬
‫دی‪.‬‬
‫دا څه د يو نيييم کييال د مخييي خييبره ده بيييا د‬
‫ډڤر قييانوني بحييث و مبيياحثې پسييته‪ ،‬او د دوی‪ ،‬د‬
‫سياسي ګوند‪ ،‬چي يو موثر سياسييي قييوت دی‪،‬‬
‫په غوښتنه زموږ په حلقه کيي‪ ،‬ضييمني انتخابيات‬
‫وسول نو مل اخييتر محمييد شييريعت يييار پييه کييي‬
‫کامران راغلی‪.‬‬
‫اوس د حلقيې خليګ ډېر ورڅخييه خوشييحاله‬
‫دي خو خلګ وايييي چييي پييه کومييو کلييو کييي ييې‪،‬‬
‫مليي کړې ده‪ ،‬هلته په څييه نييا څييه بهييانه ضييرور‬
‫ځي خلګ راټولوي تقريرونه ورتييه کييوي چييي پييه‬
‫دې يې‪ ،‬ډېر نفسياتي تسکين کيږي‪“.‬‬
‫”اهو آنو ځان ورڅخه ورک نه دی‪ ،‬زه يې هم‬
‫وپېژندلم او‪ ،‬د کور‪ ،‬د واړه خلګو تپوس يې هييم‬
‫راڅخه وکړی‪ .‬هغه پخوانۍ فطري حيييا ي يې ل پيير‬
‫ځای باندي ساتلې وه‪ .‬کله چي ما خييبره ورسييره‬
‫کوله نو‪ ،‬ليه شيرم او غيييرت څخيه‪ ،‬خيوله خييوله‬
‫سو‪“.‬‬

‫‪83‬‬

‫د عاشو زړه ل اوس هم نه وو په سوړ‪ ،‬ځکه‬
‫هنکي يې ورباندي وهلې‪.‬‬
‫ژونييد مييخ پييه وړانييدي‪ ،‬د خپلييو نييامعلومو‬
‫غوښتنو‪ ،‬د‪ ،‬سر کولو دپاره‪ ،‬پر ځيانګړو سک ښتو‬
‫لرو‪ ،‬باندي يون‪ ،‬ته دوام وربخښلی وو‪.‬‬
‫هر يو شييی پيير خپييل ځييای د بدل ېدلو سييره‬
‫مخامخ وو‪ ،‬لکن د‪ ،‬کميت په کيفيت کي بييدلون‪،‬‬
‫د هر ساعت د څرګندوني څخييه د ځييان ژغورلييو‬
‫نفسيات لري‪ .‬او‪ ،‬د بدلون دا‪ ،‬غير محسوس کار‬
‫چي تر خپل منطقي انجام پوري ورسيږي نييو پييه‬
‫يوه آن کي‪ ،‬کيفيتي‪ ،‬تغير و منځ ته راسي‪.‬‬
‫عاشو په اوس کي‪ ،‬د‪ ،‬نابلييده‪ ،‬ښايسييته يييوه‬
‫احساس سره‪ ،‬اشنا سوې وه‪.‬‬
‫د‪ ،‬حالتو په بهييير کييي بيې درکييه به ېدونکی‪،‬‬
‫روح يې‪ ،‬اوس د ميني په شنو ژورو‪ ،‬اوبو کييي‪ ،‬د‬
‫کنول په څېر‪ ،‬خپله ريښه نيولې وه‪.‬‬
‫د ميني د‪ ،‬خنيدني لمير تير پلوشيو‪ ،‬لنيدي‪ ،‬د‬
‫هيوار‪ ،‬پرسيکون سيمندر پيه څ ېر‪ ،‬اوس د ليوی‬
‫فطرت سره په‪ ،‬مکالمه‪ ،‬اخته سوې وه‪.‬‬
‫د دې د زړه څرن ګوالي )دليييي کيفييييت( د‪،‬‬
‫لفظونو‪ ،‬څخه د ماوراييت صفت ګټلی وو‪.‬‬
‫دا په دې خبره ډېره حيرانييه راغلييه‪ ،‬چييي د‪،‬‬
‫داخلي‪ ،‬احساس په تغيير سييره‪ ،‬ژونييد پييه خييارج‬
‫کي بيا څومري نوی مفهوم پيدا کوي‪.‬‬
‫په بله خييوا‪ ،‬اييياز خييان‪ ،‬هييم‪ ،‬پوه ېدی چييي‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬ورځ په ورځ‪ ،‬بدليږي‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫هغه د غېر يقينييي کيفيييت څخييه‪ ،‬د اثبييات و‪،‬‬
‫نفسي صورت حال ته په هڅه ښکاري خو سوب‬
‫يې ورته‪ ،‬زيات جوت نه وو‪ .‬هغييه پوه ېدی چييي‪،‬‬
‫د‪ ،‬ده‪ ،‬د حيواني چيغي د بلني په حييواله‪ ،‬عاشييو‪،‬‬
‫اوس څييه زيييات وام نييه محسوسييوي او لييه ده‬
‫څخه په مخالف لوري‪ ،‬کي و يوه نامعلومه مقييام‬
‫ته‪ ،‬په سفر بوخته روانه ده‪.‬‬
‫اياز خان‪ ،‬په اول ځلي‪ ،‬د وجوديت‪ ،‬د فلسفې‬
‫په ماهيت د پوهېدلو فکري صلحيت‪ ،‬پيدا ک يړی‪.‬‬
‫د هغه زړه او ذهن په‪ ،‬واضييح تييوګه‪ ،‬د روحيياني‬
‫تنهايي او‪ ،‬د ژوند د بې معنويت پييه مفهييوم اشيينا‬
‫راغلی وو‪.‬‬
‫لس او شل شپې به ډېر مذهبي‪ ،‬او بيا به يې‬
‫له هره څه بيزاره غوندي راغلی‪.‬‬
‫هغييه پيير‪ ،‬يييوه نييه يييوه سييطح بانييدي‪ ،‬دا‪،‬‬
‫احسياس پيه زړه درليود‪ ،‬چيي د عاشيو سيره‪ ،‬د‬
‫پلرني ميني د تړون‪ ،‬بيياوجود‪ ،‬د‪ ،‬هغيې پييه طلييب‬
‫ساوه سوی‪ ،‬يو لېوه کرار کرار‪ ،‬د ده پييه وجييود‬
‫کي‪ ،‬و ځوانۍ ته غاړه غزوي‪.‬‬
‫خو د عاشييو‪ ،‬د تنکييي ځييوانۍ‪ ،‬تانييد او ت ېره‬
‫خطييونه‪ ،‬چييي اوس هييم د‪ ،‬ده پييه وينييه کييي‪ ،‬د‬
‫خاردار تييارونو پييه څ ېر‪ ،‬پييه نڅييا ګرځ ېدل‪ ،‬دا‪،‬‬
‫ساوه سوی ل ېوه ييې پييه خپييل حصييار‪ ،‬بنييدي او‬
‫زخمي ساتلی وو‪.‬‬
‫هغه نه په خارج کي سکون درلودی او نه يې‬
‫پييه خپييل‪ ،‬درون کييي‪ ،‬د دې وحشييت زده‪ ،‬ل ېوه‬
‫سره‪ ،‬په ګډه ژوند کولی سو‪.‬‬

‫‪85‬‬

‫د ميني د دې نارسائۍ په سوب‪ ،‬د اييياز خييان‬
‫پر ښايسته او پر وقاره څ ېره بانييدي د نااميييدۍ‬
‫او‪ ،‬د وحشت سپېرو ګړزونو ځای نيييولی وو‪ .‬او‬
‫تورو غټو وياندو سييترګو ي يې پييه اوس کييي‪ ،‬يييوه‬
‫نامعلوم غوندي‪ ،‬دهشت‪ ،‬رابرسېره کړی وو‪.‬‬
‫هغه نن سبا د يوه غټ سييوال سييره مخامييخ‬
‫وو چييي‪ ،‬ژونييد م ګر د څييه دپيياره؟ او ورپسيې د‬
‫ضييمني سييوالونو د يييوه تنييد يلغييار پييه زد کييي‬
‫اوسېدی‪ ،‬چي د ځواب د موندلو‪ ،‬سهولت يې پييه‬
‫لس کي نه درلود نه به يې‪ ،‬د شپې غټه برخييه‪ ،‬د‬
‫خپل ژړاند‪ ،‬وايلن په رفاقت کي‪ ،‬په ډراينييګ روم‬
‫کي تېروله‪.‬‬
‫د‪ ،‬کور واړه محيط به يې‪ ،‬د‪ ،‬پرسوزو‪ ،‬نغمو‪،‬‬
‫په درد ډک راغلی‪ .‬د‪ ،‬دوک‪ ،‬او‪ ،‬نا اميدۍ يو‪ ،‬اور‪،‬‬
‫وو چي دی يې په زيروبييم کييي څپانييد‪ ،‬بهيييدۍ او‪،‬‬
‫عاشو ته خو‪ ،‬به بيا داسي ښکاره کېدل چي‪ ،‬د‪،‬‬
‫درد‪ ،‬دا اوريني نغمې فقط د‪ ،‬دې په طلب ژاړي‪.‬‬
‫د‪ ،‬آنو‪ ،‬د‪ ،‬وجود‪ ،‬حيواني دې چيغې‪ ،‬هره شييپه‬
‫د هغې په وينييه کيي يييو‪ ،‬تنييدرو‪ ،‬توپييان‪ ،‬را پييورته‬
‫کاوه‪ .‬هغه پوهېدله چي د کييومي خييبري اظهييار‪،‬‬
‫چي آنو‪ ،‬په خوله نه سي کييولی‪ ،‬هغييه پېغييام‪ ،‬د‬
‫خپييل وايليين‪ ،‬د‪ ،‬درد پييه ژبييه تيير‪ ،‬دې پييوري‪ ،‬د‬
‫رسولو‪ ،‬په هڅه ښکاري‪.‬‬
‫ښکاره خبره وه که‪ ،‬د نعمان سره پييه نييژدې‬
‫کي د‪ ،‬ميني په رشته‪ ،‬وابسته سوې نييه وای نييو‪،‬‬
‫شييايد‪ ،‬چييي‪ ،‬د ټولييو‪ ،‬موانييع بيياوجود‪ ،‬د‪ ،‬هييواري‬
‫مځکي په څېر ورته تسليم سوې وای‪.‬‬
‫ولي چي‪ ،‬د‪ ،‬موسيقي‪ ،‬او شيياعرۍ‪ ،‬پييه ژبييه‪،‬‬
‫اظهار‪ ،‬او‪ ،‬بلنه‪ ،‬په لزمه تييوګه د‪ ،‬روح تيير انتهييا‬
‫پوري ريښې اچوي‪.‬‬

‫‪86‬‬

‫په بله خوا‪ ،‬خاتمه‪ ،‬هم پوهېدله چي په غ ېر‬
‫محسوسه تييوګه د‪ ،‬کييور‪ ،‬فضييا‪ ،‬کييرار کييرار تيير‬
‫ډېره حده بدله سوې ده‪.‬‬
‫آنو بدل سوی‪ ،‬د عاشو‪ ،‬سراپا هييم يييوه نييوې‬
‫ژبه وايي خو د‪ ،‬تبدل په شعور‪ ،‬ل په پوره تييوګه‬
‫نه پوهېدله‪ .‬لکن‪ ،‬پييه محفييل کييي‪ ،‬د‪ ،‬درو واړو‪،‬‬
‫د‪ ،‬فاصييلو پييه حقيقييت ييې‪ ،‬زړه‪ ،‬تيير ډېره حييده‬
‫پوهېدی‪.‬‬
‫هم دا قصه وه چي‪ ،‬د‪ ،‬خپلييو ځينييو‪ ،‬ښځيني‬
‫دوستانو تر اثر لندي يې‪ ،‬په تبليغي‪ ،‬سرګرميانو‬
‫کي اوس برخه اخيستله‪.‬‬
‫د‪ ،‬ښځو پييه جميياعت کييي بييه‪ ،‬د خپلييي يييوې‬
‫نوکري سره‪ ،‬د خلګو په کورونو‪ ،‬ګرځېدله‪ ،‬او‪،‬‬
‫د شپږ نقاطو‪ ،‬د‪ ،‬پيادولو‪ ،‬کوښښ به يې کاوه‪.‬‬
‫د ځان او‪ ،‬د نورو ښځو د آخييرت غييم بييه ي يې‬
‫خوړی او‪ ،‬هم به يې دا خييوش عقيييدګي پييه زړه‬
‫کي ساتله چي‪ ،‬د‪ ،‬خدای په لر وتلې ده نو شايد‪،‬‬
‫چييي کلييه يييې خييدای‪ ،‬د‪ ،‬اولد پييه نعمييت سييره‬
‫سرفرازه کړي‪.‬‬
‫او‪ ،‬کله کله به د تبليغي اجتماعاتو د شييرکت‬
‫دپاره‪ ،‬له کوټي څخه دباندي و‪ ،‬نورو‪ ،‬ښارونو تييه‬
‫هم تلله‪.‬‬
‫د يوه کور‪ ،‬درې واړه‪ ،‬سييره ګنيډلي و ګړي‪،‬‬
‫اوس پر خپلو خپلو لرو‪ ،‬روان وو‪ ،‬او‪ ،‬و هيير يييوه‬
‫ته اجازت وو چي‪ ،‬د خپل فکر و نظيير د‪ ،‬تقاضييو‬
‫په مطابق‪ ،‬د‪ ،‬ژوند و پړاوونو ته مييخ پييه وړانييدي‬
‫سفر وکړي‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬له نعمان سره‪ ،‬او‪ ،‬جميلييه‪ ،‬د‪ ،‬آصييف‬
‫سره په تماس کي وه‪.‬‬

‫‪87‬‬

‫د‪ ،‬روبرو ملقاتو‪ ،‬سره سره‪ ،‬د موبايييل‪ ،‬څييو‬
‫اړخيزه پېغامونه‪ ،‬يې هم تيير منييځ جياري سيياتلي‬
‫وو‪ ،‬او‪ ،‬کله کله به‪ ،‬د‪ ،‬نخښو‪ ،‬تبادلې هم کېدلې‪.‬‬
‫د‪ ،‬سرينا‪ ،‬ګارډينه‪ ،‬چاينيز‪ ،‬او‪ ،‬سييرينا‪ ،‬ګډي‬
‫ناستي ل په وختونو کي رواني وې‪.‬‬
‫د کوټي‪ ،‬قبايلي‪ ،‬او قصباتي پييس منظيير‪ ،‬تيير‬
‫ډېره حده تغير خوړلی وو او‪ ،‬د‪ ،‬اروپايي ثقافتي‬
‫يلغار تر اثر لندي‪ ،‬نوي نسل‪ ،‬و‪ ،‬ځييان تييه‪ ،‬نييوي‬
‫معيارونه‪ ،‬ټاکلي وو‪.‬‬
‫انجييوني‪ ،‬د‪ ،‬نييارينه وو‪ ،‬او‪ ،‬ځوانييان بيييا‪ ،‬د‪،‬‬
‫انجونييو‪ ،‬فکيير و نظيير‪ ،‬او‪ ،‬انييداز‪ ،‬د خپلولييو پييه‬
‫کوښښ اخته ښکاره کېدله‪.‬‬
‫پاته ماندګي نو‪ ،‬د موبايل د‪ ،‬يلغار سره‪ ،‬پييه‬
‫پوره توګه ورکه سوه د‪ ،‬موبايل کېمرې‪ ،‬او‪ ،‬پييه‬
‫هغه کي‪ ،‬ثبييت سييوي وي يډيو فلمييانو‪ ،‬اخلقييي‪ ،‬او‬
‫کلتوري‪ ،‬ټول‪ ،‬موانع له منځه وړي وو‪.‬‬
‫اوس په دې ښار کي هم‪ ،‬ژوند د خپل فکيير و‬
‫نظير پيه مطيابق د تېروليو‪ ،‬خييال‪ ،‬خپليه غياړه‪،‬‬
‫غزولې وه‪ .‬د خپلي مرضۍ ژوند‪ ،‬کنييه بغيياوت‪ ،‬دا‬
‫هغه نظيير وو چييي پييه دې ښار کييي هييم‪ ،‬د نييوي‬
‫نسل‪ ،‬د نفسياتو برخه ګرځېدلې وه‪.‬‬
‫په دې‪ ،‬منځ کي‪ ،‬د فاينل د امتحييان‪ ،‬ورکولييو‪،‬‬
‫وخت رانژدې سو‪ .‬خو‪ ،‬د نوي نسل‪ ،‬شييتمني دې‪،‬‬
‫ټولني څه خاص پروا هم نه درلوده‪.‬‬
‫ډېر په ب يې پروايييي ي يې‪ ،‬امتحييان ورک يړی او‪،‬‬
‫ځان يې ورڅخه خلص کړی‪.‬‬
‫د امتحييان څخييه پسييته‪ ،‬پييه دې ټييولنه کييي د‪،‬‬
‫درستي يوې مياشتي دپاره‪ ،‬د جميلې او نعمان‪ ،‬د‬
‫ماماګنۍ‪ ،‬دوو‪ ،‬غړو‪ ،‬صييفيې او ورور عاصييم بييټ‬
‫هم شموليت ودرلودی‪.‬‬

‫‪88‬‬

‫خو يوه خبره ډېره عيان وه چي‪ ،‬عاصم بييټ‬
‫چيي‪ ،‬څيه اتيه‪ ،‬ليس‪ ،‬کلونيو پسيته‪ ،‬کيوټي تيه‪ ،‬د‬
‫خپلي خاله کره‪ ،‬له‪ ،‬لهور څخييه راغلييی وو نييو د‬
‫جميل يې لييه شخصيييت څخييه ډېر متيياثر ښکاره‬
‫کېدی‪.‬‬
‫لکن‪ ،‬جميله‪ ،‬چييي‪ ،‬د آصييف سييره تيير ډېره‬
‫ليري پييوري د مينييي پيير لرو بانييدي راوتل يې‪ ،‬وه‪،‬‬
‫اوس يې تر شا د کتلو جرات په دې نسييو کييولی‬
‫چي هغې ته جوته وه که يې مازي تيير شييا وکتلييه‬
‫نو د نکل د شهزادګۍ په څېر به سم دستي پييه‬
‫کاڼي بدله سي‪.‬‬
‫او په بله خوا‪ ،‬دا‪ ،‬ورځي بيا پيير آصييف بانييدي‬
‫ډيري درنې وې‪.‬‬
‫لکيين هغييه پوه ېدی چييي‪ ،‬جميلييه‪ ،‬فلييرټ‬
‫غوندي‪ ،‬نجليۍ نييه ده آصييف‪ ،‬د جميليې پييه‪ ،‬مينيه‬
‫باندي ډېر باوري وو‪.‬‬
‫هلته‪ ،‬و عاصم بټ ته‪ ،‬ګرېزان جميله ډېره‬
‫ور په زړه سييوه شييايد‪ ،‬د فاصييلو‪ ،‬ښايسييت ييې‪،‬‬
‫زړه او ذهن په خپل تاثير کي اخيستی وو‪.‬‬
‫په دې وخت کي چي حالت مسيياعد غونييدي‬
‫ښګګګکاره کېګګګدله نييو‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو او‪ ،‬د نعمييان‪ ،‬د‬
‫کوزدې خيبري تييه پيام وګرځيول سيو وليي چيي‬
‫دواړو کورونو‪ ،‬لييه کلونييو‪ ،‬سييره پېژنييدل‪ ،‬نييو‪ ،‬د‬
‫عاشو څخه د پوښتني پسته‪ ،‬آنو‪ ،‬د نعمييان‪ ،‬مييور‬
‫او پلر ته هو‪ ،‬وکړه د کوزدې رسم په ښه تييوګه‬
‫ترسره ورسېدی‪ ،‬او‪ ،‬دواړو‪ ،‬پلييوو‪ ،‬لييويه خرچييه‬
‫وکړه‪.‬‬
‫چيييري چييي‪ ،‬د عاشييو او نعمييان د مسييرت‬
‫اندازه نه وه‪ ،‬هلته هم په دا شييرح د آنييو‪ ،‬وجييود‪،‬‬
‫د‪ ،‬دوک په‪ ،‬لوګي زيات ډک سو‪.‬‬

‫‪89‬‬

‫دويمه برخه‬
‫د‪ ،‬کوزدې درست يو کال تېر سييو او‪ ،‬پييه دې‬
‫نييژدې شييپو او‪ ،‬ورځييو کييي‪ ،‬د نعمييان‪ ،‬رويييه‪ ،‬د‪،‬‬
‫واړي مينييييي بيييياوجوده‪ ،‬څييييه بييييدله غونييييدي‬
‫برېښېدله‪.‬‬
‫د ملقاتو په دوران کييي د هغييه تييوجه بييه پييه‬
‫مکملييه تييوګه و عاشييو تييه پييه رجييوع ښکاره‬
‫کېدله‪ ،‬خييو لکيين‪ ،‬هغييه څييه‪ ،‬غمجيين‪ ،‬او سييتړی‬
‫ستړی به اوسېدی‪ .‬او‪ ،‬پييه دې وخييت کييي‪ ،‬هغييه‬
‫په‪ ،‬خپل اصرار سيره‪ ،‬د واده ټاکيل سيوې نېټيه‪،‬‬
‫دوه ځلي‪ ،‬بدله کړې وه‪.‬‬
‫په دې سوب‪ ،‬عاشو ډېره‪ ،‬پرېشيانه غونيدي‬
‫راغله هغه يوه ورځ تپوس ورڅخه وکړی چي‬
‫”نعمانه څه خبره ده څه غم دي پر زړه کييډه‬
‫اړولې ده ولي ته ما‪ ،‬ستا په مشکل نييه خييبروې“‬
‫د عاشو په لهجه کي د شکوې آثار وبرېښېدل‪.‬‬
‫”نه عاشو‪ ،‬بې تا پرته نو بل څوک سييته چييي‬
‫دومري دي وما ته نژدې وي‪.‬‬
‫سييتا د مينييي پيير اعتميياد‪ ،‬خييو زمييا د ژونييد‪،‬‬
‫اساس بنا دی‪.‬‬
‫څه داسي خبره هم نه ده چي له تا يييې‪ ،‬پټييه‬
‫ساتمه‪ .‬خبر نه يم چييي ولييي څييه نفسييي سييتړيا‬
‫غونييدي محسوسييوم‪ .‬زه او زمييا دوسييت اکييرام‬
‫کاسی‪ ،‬د يو څو شپو دپاره‪ ،‬تر سيينګاپور‪ ،‬پييوري‬
‫ځو‪ ،‬چييي راغييبرګ سييم نييو‪ ،‬انشيياءالله‪ ،‬بيييا بييه د‬
‫واده‪ ،‬نېټه ضرور وټاکل سي‪.‬‬
‫او‪ ،‬ښه‪ ،‬راته ووايه چي‪ ،‬لييه هغييه ځييایه کييوم‬
‫ستا د خوښي شی‪ ،‬درته راوړم‪“.‬‬

‫‪90‬‬

‫”نعمييان جييانه‪ ،‬نخ ښي خييو د ورکييونکي پيير‬
‫خوښه‪ ،‬ورکول کيږي له ما ولي پوښتنه کانييدې‪“.‬‬
‫د عاشو پر ښايسته لبييو‪ ،‬نييرۍ موسييکا را پييورته‬
‫سوه‪.‬‬
‫”عاشو جاني‪ ،‬د دې ځلي‪ ،‬سيينګاپور تييه تللييو‬
‫موخه ميي دا ده چيي هلتييه ”مييډيکل چييک اپ“‬
‫هم وکړم د‪ ،‬سنګاپور‪ ،‬ډاکټران‪ ،‬ډېر اهييل او پييه‬
‫خپل کار پوه انسانان دي‪.‬‬
‫زموږ د ډاکټرانو په څېر د قصييابانو‪ ،‬خييوی او‬
‫خاصيت نه لري‪.‬‬
‫عاشو ګراني‪ ،‬ډېر ښايسييته او‪ ،‬صييفا ملييک‬
‫دی‪ ،‬که خدای کول نو‪ ،‬د‪ ،‬واده پسييته بييه‪ ،‬هلتييه‬
‫څه وخت تېروو‪“.‬‬
‫عاشو په يوه ښايسته خوب کي ورکه‪ ،‬غرقه‬
‫ولړه او پيييه آينيييده کيييي‪ ،‬د نعميييان سيييره د‬
‫وابسييتګۍ‪ ،‬پييه جييذباتي مييدوجزر کييي‪ ،‬پييه غ ېر‬
‫محسوس توګه وبهېدله‪.‬‬
‫څو ورځي پسته نعمان‪ ،‬عاشو ته ټيلييي فييون‬
‫وکړی‪ ،‬او‪ ،‬د خپييل دوسييت اکييرام کاسييي سييره‪،‬‬
‫کراچي تييه‪ ،‬روان سييو کليه چيي‪ ،‬پييه جهياز کيي‪،‬‬
‫سنګاپور ته‪ ،‬روان وو نو‪ ،‬اکرام‪ ،‬ورته وويل چي‬
‫”نعمانه ته ولي په دې خبره عاشو نييه خييبره‬
‫يې‪“.‬‬
‫”اکييرام جييانه‪ ،‬تييه‪ ،‬و درې چييي ډاکټيير د‪ ،‬دې‬
‫ځلي څه راته وايي‪ “.‬د نعمييان پييه لهجييه کييي‪ ،‬د‪،‬‬
‫ژړاندو‪ ،‬تييورو شييپو‪ ،‬دوک شييامل وو‪ .‬د تفصيييلي‬
‫معاينې‪ ،‬او‪ ،‬د لېبارټرۍ د رپورټ پسته‪ ،‬نعمان له‬
‫خپل ډاکټر څخه پوښتنه وکړه چي‬
‫”ډاکټيير صيياحب‪ ،‬څييه حييال مييي دی تييه څييه‬
‫مشوره راته راکوې‪ ،‬آيا‪ ،‬واده وکړم او که نه“‬

‫‪91‬‬

‫”نه نعمان خانه د تشويش خبره نييه ده سييتا‬
‫مرض مخ په وړاندي‪ ،‬پېش رفييت نييه دی ک يړی‪،‬‬
‫او نه يې څه امکييان سييته‪ .‬تييه واده ضييرور وکيړه‬
‫خييو‪ ،‬لکيين‪ ،‬پييه دې ليړ کييي بييه‪ ،‬حفيياظتي تييدابير‬
‫ضرور په نظر کييي سيياتې چييي يييوه بلييه سييتړې‪،‬‬
‫پېښه نه سي‪“.‬‬
‫”زه هغه د ژوند ملګرې پييه دې‪ ،‬خييبره کيړم‪،‬‬
‫او که ته څه راته وايې زه نه غواړم چييي د‪ ،‬هغ يې‬
‫ژوند‪ ،‬د خپلو يو څيو ورځيو د خونيد‪ ،‬دپيياره بربيياد‬
‫کړم‪ “.‬نعمان نژدې په ژړا راغلی‪.‬‬
‫”نه نعمان‪ ،‬ته زميا پييه خيييال کييي يييو نارمييل‬
‫غونييدي ژونييد ت ېروی سييې‪ .‬ولييي چييي تييا دا‬
‫هوښياري وکړه چي په ابتدايي شپو او ورځو کي‬
‫دي تر ما ځان را ورسوی‪.‬‬
‫د ازدواجي تعلقات د ساتلو‪ ،‬بييدني صييلحيت‬
‫خو لرې که فقط په نفسياتي حييواله‪ ،‬خپييل ځييان‬
‫سره را غونډ کړې نو به بيا هيڅ هم کمی پيياته نييه‬
‫سي‪.‬‬
‫لکن په تکرار سره درته وايم چي‪ ،‬د جنسي‬
‫تعلقاتو د‪ ،‬ساتلو په لړ کييي بييه‪ ،‬حفيياظتي تييدابير‬
‫ضرور تر پام لندي نيسې‪.‬‬
‫ستا ناروغي‪ ،‬پر خپل ځای باندي‪ ،‬کرار لييري‪،‬‬
‫او مخ په وړاندي به هم‪ ،‬څه د خطييرې بيياعث نييه‬
‫وګرځي‪.‬‬
‫زه دعييا درتييه کييوم‪ ،‬لکين‪ ،‬د‪ ،‬علج کولييو پييه‬
‫حواله به‪ ،‬څه غفلت هم نه کوې‪ ،‬په کال کي بييه‪،‬‬
‫دوه‪ ،‬درې ځلي تر ما ضرور راځې‪“.‬‬

‫‪92‬‬

‫او بيا ډاکټيير پييه ډېره مينييه او اعتميياد سييره‬
‫خپييل لس ور وغييزوی او‪ ،‬نعمييان پييه ډاډه زړه‬
‫سره‪ ،‬له هسيپتال څخيه‪ ،‬راووتيی دبانيدي اکيرام‬
‫پو ښتنه ورڅخييه وک يړه نعمييان ټييول حييال ورتييه‬
‫وړاندي کړی او‪ ،‬هم يې تپوس ځيني وکړی چي‬
‫”اکرامه ستا څه خيال دی‪ ،‬زه‪ ،‬و عاشييو تييه‪،‬‬
‫دا خپل حال ووايم او که يه‪“.‬‬
‫”نعمانه چي ډاکټيير درتييه وايييي‪ ،‬چييي نارمييل‬
‫غوندي ژونييد ت ېروی س يې نييو‪ ،‬د ب يې ځييايه مهييم‬
‫جويي څخه‪ ،‬کار مه اخله‪.‬‬
‫زموږ نجوني چيري چي د خپلي دوشييېزګۍ‬
‫پيييه بييياب حساسيييي وي نيييو هلتيييه‪ ،‬د چل ېدلو‬
‫کارتوسييو‪ ،‬پييه څ ېر چل ېدلي مړونييه هييم نييه‬
‫خوښوي‪.‬‬
‫خپل راز‪ ،‬پر ځای وساته‪ ،‬حفاظتي تييدابير او‪،‬‬
‫علج په نظر کي ونيسه بس پييه خييدای تکيييه پييه‬
‫کار ده‪“.‬‬
‫د اکيييرام وينيييا ييييې پييير زړه د يخيييي چکيييۍ‬
‫کښېښوله څو ورځي پسته چي نعمان کييوټي تييه‬
‫راغبرګ سو نييو‪ ،‬تيير ډېره حييده‪ ،‬لييه غمييه څخييه‬
‫ژغورلی او‪ ،‬په اعتماد ډک ښکاره کېدی‪.‬‬
‫عاشو جميلې‪ ،‬او‪ ،‬د خپلي ډلي ټولييو غ يړو تييه‬
‫يې په زړه پوري نخښي راوړي وې کليه چيي ييې‪،‬‬
‫مطلوبه‪ ،‬ټيکې پوره سوې نو‪ ،‬د‪ ،‬واده د ورځي‪ ،‬د‬
‫نېټې‪ ،‬په ټاکلو کي ي يې‪ ،‬عاشييو‪ ،‬او د هغييو د کييور‬
‫سره‪ ،‬هم صلح وکړه او‪ ،‬د څييوارلس فييروري‪ ،‬د‬
‫وېلنټاين ورځ يې‪ ،‬د‪ ،‬واده نېټه وګرځييوله يعنييي‬
‫تقريبا ً يوه مياشت پسته‪.‬‬

‫‪93‬‬

‫آنييو‪ ،‬تيير توقييع زييياته‪ ،‬زيييورات‪ ،‬لو ښي‪ ،‬او‪،‬‬
‫لوازمات‪ ،‬تر پام لندي ونيول د‪ ،‬عاشو‪ ،‬دپاره‪ ،‬نو‬
‫هغه تر کومه حده پوري تللی نه سو‪.‬‬
‫عاشو به ورتييه وويييل چييي ”آنييو‪ ،‬يييو خييو دي‬
‫ولور نه ورڅخه واخيستی او بييل بيييا‪ ،‬دا دومييري‬
‫غټه‪ ،‬خرڅه لهم کوې‪“.‬‬
‫آنو به نور هيڅ نه وويل‪ ،‬ليري په خل کييي بييه‬
‫يې وکتل او په کرار به په موسکا سو‪.‬‬
‫د‪ ،‬دې ځلي په کوټه کي‪ ،‬د ژمي بارانونه‪ ،‬څه‬
‫له وخت وړاندي شروع سو‪.‬‬
‫د‪ ،‬جنوري د اخيري لسيزي‪ ،‬په منځ کي چييي‬
‫کله آنو له دفتر څخييه‪ ،‬د کييور پييه خييوا‪ ،‬پييه خپلييه‬
‫پيجارو کييي را روان وو نييو‪ ،‬ښه پييه زړه پييوري‪،‬‬
‫باران‪ ،‬په اورېدلو شروع سو‪.‬‬
‫هغه‪ ،‬پيجارو د جناح روډ و خوا ته وګرځييول‪،‬‬
‫د‪ ،‬ډولفن بېکييرۍ څخييه ‪ ،Pizza‬کييافي‪ ،‬او‪ ،‬نييور‪،‬‬
‫لوازمييات راواخيسييتل هغييه تييه معلييومه وه چييي‬
‫عاشو اټالين ‪ Pizza‬ډېره خوښوي‪ ،‬او پييه بيياران‬
‫کي بيا‪ ،‬د کافي شغل هم کوي‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬جناح ټاون ته رانژدې سو نو‪ ،‬بيياران‬
‫ل په هغسي شړکي اورېدی‪.‬‬
‫منتظر چوکيدار‪ ،‬ګېټ خلص کړی‪ ،‬د ک ښته‬
‫کېدو پسته اياز خييان د خپلييي خييوني لر ونيييوله‬
‫خاتمه د پرون را ايسي په تبليغي دوره وتلې وه‪.‬‬
‫کوشني مزدور‪ ،‬د تپوس په ځواب کييي ورتييه‬
‫وويل چي ”هو‪ ،‬عاشو‪ ،‬په خپله خونه کي ده“‪.‬‬
‫ولي چييي لييه هفييتې دوو‪ ،‬څخييه بيياران نييه وو‬
‫سوی نو‪ ،‬د آنو موسيقار زړه وغوښت‪ ،‬چييي‪ ،‬لييه‬
‫بالکونۍ څخه د باران‪ ،‬منظره وګوري‪.‬‬

‫‪94‬‬

‫چي څه خوړلو تييه ي يې زړه نييه ک ېدی‪ .‬آنييو ‪،‬‬
‫کرار کرار‪ ،‬په زينو کي‪ ،‬دويم منزل ته وخييتی‪ ،‬او‬
‫د بالکونۍ پر ځای‪ ،‬و‪ ،‬بييام تييه پييورته سييو‪ .‬او‪ ،‬د‪،‬‬
‫باران په څيياڅکو کييي تحليييل سييوی‪ ،‬زړه ييې پيير‬
‫خپييل ځييای د بيياران سييره پييه ګډه پييه ور ېدو‬
‫راغلی‪.‬‬
‫د بياران‪ ،‬پييه دې ښکلي موسييم کييي‪ ،‬لييه دې‬
‫لوړي‪ ،‬د‪ ،‬کوټي‪ ،‬زمان مکان ډېر بدل او‪ ،‬ښکلي‬
‫غوندي وبرېښېدی‪.‬‬
‫قدرت‪،‬د شيياوخوا‪ ،‬د غرونييو‪ ،‬چلتيين‪ ،‬مييردار‪،‬‬
‫زرغون او تکتو سره سره‪ ،‬د ښار مخ په مينځلو‪،‬‬
‫بوخت وو او‪ ،‬دا باران نه دا چي د فطرت په زړه‬
‫کي اورېدی بلکې واړي مځکي‪ ،‬او‪ ،‬زړونه يې هم‬
‫ژوندي کوله‪ .‬د اياز خان‪ ،‬لس او پښې که څه يخ‬
‫وو‪ ،‬خييو‪ ،‬بيياران يييې‪ ،‬پييه درون اور ول ګوی‪ .‬دی‬
‫کرار کييرار‪ ،‬د بييام‪ ،‬دپاسييه‪ ،‬پييورته سييوي ديييوال‬
‫وخوا تييه ور نييژدې سييو چييي‪ ،‬د بنګل يې د‪ ،‬شييا‪ ،‬د‬
‫چمني او‪ ،‬ګلنييو ننييداره وک يړي نييو هلتييه ي يې‪ ،‬د‪،‬‬
‫فوارې ترڅنګه د‪ ،‬باران په څادر‪ ،‬پټه او ښکاره‪،‬‬
‫يوه انساني‪ ،‬سايه وليدله‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬په لڅ سر‪ ،‬په پټييو سييترګو‪ ،‬د روح او‬
‫بدن په ټولو وسعتونو سره‪ ،‬په باران کي له ځانه‬
‫بيې خييبره ولړه وه ښکلی ښايسييته مييخ ييې‪ ،‬د‪،‬‬
‫باران په څاڅکو لوند‪ ،‬د چمن د نرګسييي ګلنييو‬
‫په څېر‪ ،‬تازه او مقدس برېښېدی‪.‬‬

‫‪95‬‬

‫د ښکلي څېرې د مصفا لوح دپاسييه‪ ،‬د لييوی‬
‫فطرت په رموز اشنا‪ ،‬بيياران ي يې‪ ،‬يييوه ناشناسييه‬
‫تاثراتي کيفيت‪ ،‬نقش اېښی وو او بيا بييه ي يې‪ ،‬دا‬
‫مقدس تاثر په خپييل بهيير کيي ورسييره‪ ،‬محيو‪ ،‬د‬
‫هغې د جګي غاړي په لور‪ ،‬شوه يوړی اياز خييان‬
‫ل د دې تاثراتو په ژبه پوه زړه او ذهن نه درلييود‪.‬‬
‫د عاشو ښايسته لبان د يوه نامعلوم چا سره پييه‬
‫بې آوازه ګفتګوی مشغوله ښکاره کېدل شايد‪،‬‬
‫چي‪ ،‬د‪ ،‬بياران‪ ،‬آسييمان‪ ،‬او‪ ،‬خييدای سييره ييې پييه‬
‫کايناتي ژبه يو څه ويل د بې خودۍ او مسرت پييه‬
‫دې جريان کښي څييه سيياعت پسييته دا د هييوا او‪،‬‬
‫باران پرشته نغمه باندي‪ ،‬د يوه ښکلي ښايسييته‬
‫سېمرغ مرغه په څېر‪ ،‬کرار کرار پييه ګډا‪ ،‬سيير‬
‫سييوه‪ .‬هسييکه تييره غيياړه ي يې د‪ ،‬غييزل تيير الپ‬
‫اوږده‪ ،‬او‪ ،‬لڅي لوړي ليڅي يې د تورو په څېر د‪،‬‬
‫تندر په پړک سره ځلېدلې‪.‬‬
‫کله چي يې د‪ ،‬نڅا‪ ،‬سرعت زيات سو نو اييياز‬
‫خان ته داسي احساس وسو چي‪ ،‬کور‪ ،‬ښار‪ ،‬او‪،‬‬
‫واړه غرونو ورسره په حرکت بوخت دي‪.‬‬
‫اياز خان‪ ،‬د يوه خيال تر اثر لندي‪ ،‬په چټکتيا‬
‫سره‪ ،‬کښته‪ ،‬خپلي خييوني تييه‪ ،‬راک ښته سييو‪ ،‬او‪،‬‬
‫خپله برساتۍ په لس‪ ،‬د‪ ،‬عاشو وخوا ته‪ ،‬ولړی‪.‬‬
‫عاشو ل هغسي پټي سترګي د بې خودۍ پييه‬
‫حال کيي هسييکه‪ ،‬غياړه ولړه‪ ،‬کييرار کيرار د چيا‬
‫سره ګايېدله‪.‬‬
‫اييياز خييان‪ ،‬چييي پييه بيې آوازه تييوګه ښه ور‬
‫نژدې سو‪ ،‬نو‪ ،‬ځای پر ځای‪ ،‬لکييه بييت‪ ،‬ښخ پيياته‬
‫سو‪.‬‬

‫‪96‬‬

‫باران‪ ،‬د‪ ،‬مقدسي‪ ،‬وينس په توګه‪ ،‬د قييدرت‬
‫دا‪ ،‬بې مثله شيياهکار‪ ،‬د‪ ،‬جييامو‪ ،‬دپاسييه‪ ،‬هييم‪ ،‬پييه‬
‫پوره توګه لڅه کړې وه‪.‬‬
‫تر لندو جامو لندي يې د‪ ،‬بدن ټول نشېب و‬
‫فراز ډېر نمايان وو‪.‬‬
‫د‪ ،‬اييياز خييان‪ ،‬وږي سييترګي ي يې د‪ ،‬بييدن پييه‬
‫طواف بوختي سوې‪ ،‬کله چي يييې‪ ،‬سييترګي د ‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬پر‪ ،‬مخروطي سينې بانييدي کييراري سييوې‬
‫نو‪ ،‬خدای خبر‪ ،‬چي‪ ،‬ولي‪ ،‬خپلييه‪ ،‬پييه وختييو کييي‪،‬‬
‫ورکه‪ ،‬مور‪ ،‬ور‪ ،‬په زړه سوه او‪ ،‬ټول وجود يې په‬
‫يوه مقدس نور او لوږه سره ډک سو‪.‬‬
‫او‪ ،‬د عاشو سره يې‪ ،‬يييوه‪ ،‬روحيياني غونييدي‪،‬‬
‫بله رشته هم را پيدا سوه‪ .‬هييم‪ ،‬د‪ ،‬چمنييي‪ ،‬ټييول‬
‫نر ګس او‪ ،‬وږمييې‪ ،‬يييې پيير سييفلي احساسيياتو‬
‫باندي‪ ،‬غوړېدې‪.‬‬
‫يوه اوږده‪ ،‬سړه ساه يې تيير خييوله ووتلييه‪ ،‬او‬
‫شييايد‪ ،‬چييي‪ ،‬د‪ ،‬دې آه‪ ،‬خاموشييه اثيير وو‪ ،‬چييي‬
‫عاشو‪ ،‬هم‪ ،‬د بې خودۍ‪ ،‬له دايرې څخه راووتله‪.‬‬
‫اياز په تازيله سييره‪ ،‬خپلييه برسيياتۍ‪ ،‬د هغ يې‪،‬‬
‫پر‪ ،‬تموښ پورته کوونکي بدن باندي وغوړوله‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬د حيراني او پرېشاني عاشو‪ ،‬نظيير‬
‫د اياز د نظر سره يوځای سو نو‪ ،‬د اياز خييان پييه‬
‫سترګو کي‪ ،‬د حيييواني چيغييي پيير ځييای‪ ،‬يييو بييل‬
‫مقدس احساس ورته څرګندونه وکړه‪.‬‬
‫اييياز خييان کييرار دا د خپلييو ليڅييو پييه حصييار‬
‫واخيستله‪.‬‬
‫عاشو هم‪ ،‬د‪ ،‬هغييه تيير مل‪ ،‬خپييل لسييونه‪ ،‬را‬
‫چاپېره کړه‪ ،‬اياز په پټه خييوله د دې پييه س يېنځه‬
‫کي‪ ،‬او‪ ،‬عاشييو‪ ،‬پييه خلص زړه د هغييه پييه لنييده‬
‫ګرېوان کي وژړل‪.‬‬

‫‪97‬‬

‫او‪ ،‬بيا‪ ،‬اياز خان‪ ،‬هغه کييرار کييرار‪ ،‬د‪ ،‬ودان يۍ‬
‫وخيييوا تيييه‪ ،‬لس‪ ،‬د اوږو د پاسيييه‪ ،‬بيييوتله‪ ،‬پيييه‬
‫راهداري کي دواړو خپله خپله لر ونيوله‪.‬‬
‫په سهار کي ايياز خيان‪ ،‬تيير يييوې‪ ،‬تييودې تييبي‬
‫لندي‪ ،‬را پورته سو‪.‬‬
‫هغه د پرون غرمې او‪ ،‬برايي شييپې را ايسييي‬
‫هيڅ هم نه وو خوړلي‪.‬‬
‫پييه ما ښام کييي‪ ،‬چييي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬ډوډۍ لييره‬
‫راکښته نه سوه نو دی هم وچه خييوله لييه م ېزه‬
‫څخييه ولړ سييو او ‪ Pizza‬يييې‪ ،‬د نييوکر پييه لس‪،‬‬
‫عاشو ته ور ولېږله‪.‬‬
‫هلته‪ ،‬عاشو هم‪ ،‬په شومتيا سره‪ ،‬شپه تېره‬
‫کړه‪ Pizza ،‬يې‪ ،‬په فريج کي کښېښوله‪.‬‬
‫په سهار کي هم‪ ،‬دواړو‪ ،‬خپلي چييای‪ ،‬جل جل‬
‫وکړې‪.‬‬
‫څه د يولسو بجو په شاوخوا کي چي عاشييو‪،‬‬
‫د فطرت د ټول اعتماد سييره‪ ،‬لنييدي راغلييه‪ ،‬او‪،‬‬
‫د‪ ،‬اياز خان‪ ،‬پيجارو يې په پورچ کي ولړه وليييدله‬
‫نو‪ ،‬د مشتاق اردلي څخه يې پوښتنه وکييړه چييي‪،‬‬
‫”پيجارو بيرته چا‪ ،‬راوستله‪“.‬‬
‫”آنو‪ ،‬ګرسره تللی نه دی‪ ،‬هغه ډېر رنځييور‬
‫غوندي ښکاري‪“.‬‬
‫دا ډېره پرېشانه سوه چي اوس نييو د هغييه‬
‫سره ليدل لزم يو امر وګرځ ېدی‪ .‬هغ يې خپلييي‬
‫ټولي حوصلې سيره را غونيډي کيړې د اييياز د بنيد‬
‫ور‪ ،‬و‪ ،‬مخ ته زړه نا زړه کېدونکې‪ ،‬عاشو‪ ،‬اخييير‬
‫زړه وکړی او‪ ،‬د اياز خان خوني ته ور دننه سوه‪.‬‬
‫”آنو‪ ،‬څنګه يې؟“‬

‫‪98‬‬

‫آنو چي په تسلسل سره يې‪ ،‬د لمبک هيټيير و‬
‫لمبې ته کتل‪ ،‬د‪ ،‬پرون د تيييري سييوي واقع يې پييه‬
‫تناظر‪ ،‬مضطرب غوندي راغلی‪.‬‬
‫لکيين پييه دې ي يې زړه ډېر ښه سييو‪ ،‬چييي د‬
‫عاشو‪ ،‬په رويه کي‪ ،‬د تيري واقعې په حواله هيييڅ‬
‫عکس العمل په نظيير نييه ورتلييی هغييه‪ ،‬د‪ ،‬نييورو‪،‬‬
‫ښ ګځو څخييه برعکييس د ژور سييمندر‪ ،‬پييه څې ګر‪،‬‬
‫پرسکونه او‪ ،‬لتعلقه‪ ،‬برېښېدله‪.‬‬
‫”عاشو ښه يم شايد چييي ل يږ ټمپرېچيير مييي‬
‫سته دا مي غوره وګڼله چي‪ ،‬له دفتر څخه‪ ،‬پاته‬
‫سم‪“.‬‬
‫کله چي عاشو‪ ،‬د‪ ،‬آنو پر نبض باندي‪ ،‬ګوتي‬
‫پوري کړې نو د هغييه لس د کټييوي هيډ پييه څ ېر‬
‫اېشېدلی ورته‪ ،‬معلوم سو‪.‬‬
‫”لکن‪ ،‬آنو‪ ،‬ستا تبه خو ډېره زوروره ده‪.‬‬
‫تييه جييامې بييدلي کييړه‪ ،‬اوس دسييتي‪ ،‬سييتا‬
‫دوست‪ ،‬ډاکټر مناف ترين صيياحب تييه ځييو‪ ،‬هغييه‬
‫خو دا‪ ،‬وخت‪ ،‬دلتييه نييژدې پييه زاړه هسييپتال کييي‬
‫ډيوټي ورکوي‪“.‬‬
‫لکن عاشو‪.....‬‬
‫”نه آنو‪ ،‬زه مازي‪ ،‬جېکټ اغوندم‪ ،‬هيڅ بهانه‬
‫مه کوه‪ ،‬او‪ ،‬خاله ته به هم ټيلي فون وکييړم دا د‬
‫ښځو تبيلغ بيا يو نييوی مصيييبت رامنييځ تييه سييوی‬
‫دی‪“.‬‬
‫ډاکټر مناف ترين‪ ،‬پر ځييای وو خييو ډېګګر رش‬
‫ورباندي نه وو‪ ،‬نو‪ ،‬د دوی دپاره يې‪ ،‬چييای هييم را‬
‫وغوښتې‪.‬‬
‫”خېر څنګه راغلي ياست‪“.‬‬
‫”ډاکټر صاحب‪ ،‬د‪ ،‬آنو ډېره سخته تبه ده‪.‬‬

‫‪99‬‬

‫دی خو نه راتلی‪ ،‬ما مجبوره کړی چي تيير تييا‬
‫يې راولم‪ “.‬عاشو خپله مدعا ورته عيان کړه‪.‬‬
‫”عاشو د ژمي شپې او ورځي دي چيييري يييخ‬
‫به وهلی وي ښه‪ ،‬زويه ته په خپلييه څن ګه ي يې؟“‬
‫ډاکټر ته د هغې زړه ناروغي ور په ياد سوه‪.‬‬
‫”زه اوس بالکييل ښه يييم د ‪ M.A‬د امتحييان‬
‫پسته‪ ،‬اوس پر کور ناسته‪ ،‬کتابونه وايم‪“.‬‬
‫ډاکټر صاحب تاسو کتابونه واياسييت؟ عاشييو‬
‫مخ په وړاندي تپوس ورڅخه وکړی‪.‬‬
‫”نه عاشو ډاکټر دومييري وخييت کلييه هييم نييه‬
‫لري هسي زما د نژدې يييو عزيييز‪ ،‬افضييل شييوق‪،‬‬
‫چي ښه شيياعر‪ ،‬او ليکييوال دی‪ ،‬و مييا تييه خپييل‪،‬‬
‫ټوله ښکلي کتابونه را لېږي اوس پيه نيژدې کيي‬
‫يې د خپلو ‪ ۳۳۳‬نظمونو‪ ،‬يو په زړه پييوري ژبيياړه‪،‬‬
‫‪ The twist of life‬په نامه‪ ،‬رالېږلې ده‪ ،‬چي‬
‫ژباړه کوونکې يوه امريکن نجلۍ ‪Alley Boling‬‬
‫نوميږي‪ ،‬عاشو کمال يې کړی دی ما دا کتاب پييه‬
‫پوره توجه سره پوره ويلی دی‪.‬‬
‫بيا ډاکټر صاحب‪ ،‬يو دراز راکښ کړی‪ ،‬او‪ ،‬هغه‬
‫په زړه پوري کتاب ي يې‪ ،‬و عاشييو تييه ورک يړی او‪،‬‬
‫ورته وې ويل چي‬
‫”عاشو دا زما له خييوا و تييا تييه‪ ،‬د‪ ،‬تحف يې پييه‬
‫توګه درکوم‪“.‬‬
‫عاشييو ډېره خوشييحاله سييوه او‪ ،‬د ډاکټيير‬
‫صاحب شکريه يې ادا کړه وروسته ډاکټيير و‪ ،‬اييياز‬
‫خان ته‪ ،‬نسخه ور وليکله‪ ،‬او ورته وې ويل چييي‪،‬‬
‫”اياز خان‪ ،‬هره ورځ به اوس‪ ،‬و ‪ Walk‬تييه‪ ،‬هييم‬
‫وخت باسې‪ ،‬حالت او شرايط داسي دي چي هر‬
‫سړی د ټېنشن ښکار دی“‬

‫‪100‬‬

‫”عاشو زويه بييس ميياځيګر ي يې د کېنييټ پييه‬
‫خوا بيييايه‪ ،‬جنياح اسييټيډيم د دې دپيياره ښه ځيای‬
‫دی‪“.‬‬
‫کلييه چييي دوی رخصييت را واخيسييت نييو‪ ،‬د‪،‬‬
‫دروازې ترڅنګه ډاکټر وليدل چييي عاشييو‪ ،‬و اييياز‬
‫خان ته څه وويل چي هغه لږ په زور ورته داسي‬
‫ځييواب ورک يړی”لکيين عاشييو اوس خييو ل ډيييري‬
‫ورځي سته‪“.‬‬
‫ډاکټيير چييي و دوی تييه پييه تييوجه وو پوښګګتنه‬
‫ورڅخه وکړه ”اياز خانه څه درته وايي‪“.‬‬
‫”ډاکټر صاحب‪) ،‬چي آنو په خبره خوله پوري‬
‫کيړه‪ ،‬عاشيو پييه چټکييي سييره دبانييدي ووتلييه( د‪،‬‬
‫فروري پر څوارلسمه نېټه‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو‪ ،‬واده دی‪،‬‬
‫دا و تا ته‪ ،‬د خپييل مېلمييه پييه تييوګه سييت کييوي‬
‫هسي خو کارډ به ضرور درته راولېږم هيله کوم‬
‫چي ضرور به د خپل کهاله سره د‪ ،‬راتللو زحمت‬
‫وکړې‪”“.‬که خدای کول“ ډاکټر مناف ترييين ژمنييه‬
‫ورسره وکړه‪.‬‬
‫اوس هره ورځ‪ ،‬پر څلور نيمي پنځه بجې‪ ،‬به‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬بيا‪ ،‬اياز خان کېنټ ته په تللو مجبوروی‪.‬‬
‫يو څو ورځي خو يې خاله خاتمه هييم ورسييره‬
‫ولړه‪ ،‬لکن زغرده يې‪ ،‬انکار وکړی‪ .‬پييه اسييټيډيم‬
‫کييي‪ ،‬بلييد او نابلييده ډېر خل يګ دلتييه‪ Walk ،‬تييه‬
‫راتلل‪ ،‬نو ځکييه‪ ،‬دې واک يييوه سييماجي ب ڼه هييم‬
‫درلوده‪.‬‬

‫‪101‬‬

‫عاشو‪ ،‬پييه دې واک کييي نييژدې د يييوه ښکلي‬
‫ځوان‪ ،‬صييورت‪ ،‬اختيييار ک يړی وو‪ ،‬عموميا ً ييې‪ ،‬د‪،‬‬
‫اياز خان تور جېکټ او د سپيني ملېشې‪ ،‬جوړه‪،‬‬
‫اغوستله‪ ،‬د‪ ،‬سر‪ ،‬وېښتان به يې‪ ،‬په ”پي کېپ“‬
‫کييي‪ ،‬پييټ سيياتل‪ ،‬او هييم يييې‪ ،‬د‪ ،‬اييياز خييان‪،‬‬
‫‪ ، Adidas‬جوګر په پښو کوله‪.‬‬
‫يييوه ورځ اييياز خييان د‪ ،‬واک پييه دوران کييي‬
‫پوښتنه ورڅخه وکړه‪ ،‬چي ”عاشييو څييه خييبره ده‬
‫چي ته زما‪ ،‬کيالي‪ ،‬جېکيټ‪ ،‬او‪ ،‬جيوګر پيه پ ښو‬
‫کوې‪ ،‬حالنکې ته خو خپل هم لرې‪“.‬‬
‫”آنو زه‪ ،‬خپيل نفسيياتي تحلييل خيو نيه سيم‬
‫کولی‪ ،‬زه د بل و کور ته د تللييو پييه حييال ک ښي‬
‫يمه‪ .‬شييايد پييه دې تنياظر ک ښي سييتا د‪ ،‬ذات پييه‬
‫حصار د‪ ،‬اوسېدلو‪ ،‬د نفسياتي ضرورت عارضييه‬
‫را په زړه سوې ده‪ .‬زه بېرېږم له تييا ليييري بييه‪،‬‬
‫بې امانه غونييدي سييمه سييتا پييه جييامو ک ښي ليږ‬
‫سکون غوندي محسوسومه‪“.‬‬
‫ييييوه ورځ چيييي‪ ،‬د ما ښام سيييتوري‪ ،‬او‪ ،‬د‪،‬‬
‫دريمي يا څلورمي شپې سپوږمۍ په يييوه سيدهي ي‬
‫کي نژدې سره ځلېدلو نو په تلو تلو کي چييي‪ ،‬د‪،‬‬
‫عاشو سترګي ور واوښتې‪ ،‬نييو داسييي احسيياس‬
‫يې په زړه سو لکه‪ ،‬چي‪ ،‬سييتوري سييترګه ورتييه‬
‫ووهله‪ ،‬عاشو ډېره حيرانييه پيياته سييوه‪ ،‬چييي ييې‬
‫قدم ونيوی نيو ايياز خيان مييخ پيه وړانيدي ځينييي‬
‫ووتی‪ .‬عاشو چي په دويم ځلييي ورتييه وکتييل نييو‪،‬‬
‫ځلند ستوري ورته وويل‬

‫‪102‬‬

‫”عاشو زه دي له هغه وخته پېژنم‪ ،‬کله چييي‬
‫موږ‪ ،‬او تاسو واړو‪ ،‬يو وحدت تشکېلوی‪ ،‬او بيا د‬
‫”اشييياوو د کاينيياتي اسييکيم“ پيير اسيياس بانييدي‪،‬‬
‫سره جدا سو‪ .‬او تاسو‪ ،‬و يوه ارتقيايي عميل تيه‬
‫وسپارل سواست‪ .‬زه اوس هم‪ ،‬د اياز خييان‪ ،‬پييه‬
‫توسط له تييا سييره مينييه لييرم‪ .‬سييتا سييترګي دا‬
‫راتييه وايييي چييي څن ګه؟ ” ګوره عاشييو ټييول‬
‫ستوري‪ ،‬سپوږمۍ‪ ،‬لمرونه‪ ،‬هييواوي‪ ،‬سييمندرونه‪،‬‬
‫دريابونه‪ ،‬لوی لوی غرونه‪ ،‬کاڼي بييوټي‪ ،‬سيييارې‪،‬‬
‫ګڼ ځنګلونه‪ ،‬بارانونه او‪ ،‬د فطرت نييور ښګګکاره‬
‫او پټ عناصر‪ ،‬پييه تاسييو‪ ،‬انسييانانو‪ ،‬کيي‪ ،‬د خپييل‬
‫باشييعوره اصييليت پيير اسيياس‪ ،‬بانييدي نسييل پييه‬
‫نسل‪ ،‬د خپل‪ ،‬باشعور اصليت په اسيياس د ورتييه‬
‫والو خلګو کنډکونه لري‪ .‬ته پيام وکيړه‪ ،‬ستاسيو‪،‬‬
‫د‪ ،‬ګلييوب پيير مييخ‪ ،‬د ټييولي‪ ،‬مييذهبي‪ ،‬قييومي‪،‬‬
‫جغرافيييايي‪ ،‬نسييلي او‪ ،‬واړو تقسيييمونو‪ ،‬بيياوجود‬
‫انسانان ډېر سره ورته‪ ،‬فطرتونه لييري‪ .‬چييي‪ ،‬د‬
‫لميير لييه اصييله تعلييق لييري‪ ،‬هغييه تييور‪ ،‬او سييپين‬
‫انسييانان‪ ،‬پييه فطييري حييواله يييو لمرييين وحييدت‬
‫تشييکيلوي هييم داسييي‪ ،‬د سييپوږمۍ‪ ،‬سييتورو‪ ،‬او‪،‬‬
‫نورو عناصرو‪ ،‬له اصييله تعلييق لرونکييي‪ ،‬بييياهم د‬
‫هغو فطري عناصرو سره ورته نفسيات‪ ،‬او خپله‬
‫انساني دايرې لري‪.‬‬
‫”عاشييو دا د عييامي مشيياهدې خييبره نييه ده؟‬
‫چييي‪ ،‬د مييذاهبو‪ ،‬نسييلونو او‪ ،‬جغرافيييايي تييوپېر‬
‫باوجود ځيني خلګ د يوه او بل سييره پييه فطييري‬
‫حييواله ډېر مشييابهت لييري سييوال دا دی چييي‬
‫ولي؟“‬
‫عاشو‪ ،‬فطري عناصر رشييتيا خييبره‪ ،‬دا چييي‪،‬‬
‫خپل ځانګړی شعور‪ ،‬او ژوند لري‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫تاسو انسانان چي د ژوند پييه اصييطلح‪ ،‬کييوم‬
‫تجريييدي يييو‪ ،‬عمييل پېژنييی‪ ،‬نييو‪ ،‬دا ژونييد‪ ،‬خپييل‬
‫اسيييتقرار څرن ګه‪ ،‬سييياتي؟ کيييه‪ ،‬د باشيييعورو‪،‬‬
‫عناصرو‪ ،‬په خپلو کي تعامل ‪ Interaction‬وجود‬
‫نه ولري نو‪ ،‬ته‪ ،‬ووايه چي د مځکي پر مخ باندي‬
‫د ژونييد قيييام ممکيين ک ېدی سييي؟ عاشييو‪ ،‬کييه‬
‫مځکه‪ ،‬خپل ځانګړی ژوند‪ ،‬او شعور نه ولري نو‬
‫بيا څرنګه‪ ،‬ژوند‪ ،‬او ‪ ،‬شعور زېږولی سي؟‬
‫عاشيييو ميييوږ واړه عناصييير‪ ،‬ستاسيييو‪ ،‬ليييه‬
‫احساسه‪ ،‬ماورا‪ ،‬ستاسييو پييه منييځ کييي‪ ،‬زمييوږ و‬
‫فطرت ته‪ ،‬ورتييه والييی لرونکييي‪ ،‬ټييولې لييرو‪ .‬پييه‬
‫تاسو کي‪ ،‬څوک‪ ،‬د لمر‪ ،‬څوک‪ ،‬د ستوري‪ ،‬څييوک‬
‫د سپوږمۍ‪ ،‬څوک د سمندر‪ ،‬څوک د هوا‪ ،‬څوک د‬
‫باران‪ ،‬او‪ ،‬څييوک بيييا د نييورو عناصييرو‪ ،‬فطرتييونه‬
‫لري‪.‬‬
‫”زموږ د فطرتونو د تضاد پييه حييواله کاينيياتي‬
‫ژوند‪ ،‬او ستاسو د فطرتونو په حواله بيا انسيياني‬
‫ژوند‪ ،‬دوام موندلی دی‪.‬‬
‫هييم داسييي‪ ،‬زمييوږ اثييرات پييه ح ېواني او‬
‫نباتاتي دنيا باندي هر قسم پراته دي‪.‬‬
‫هو البته‪ ،‬زموږ او ستاسو‪ ،‬ارادې‪ ،‬پييه ضييمني‬
‫توګه‪ ،‬آزادي دي‪.‬‬
‫که نه‪ ،‬يييوه ازلييي او ابييدي‪ ،‬باشييعوره اراده‪،‬‬
‫خپل مطلق العنانيت جاري او ساري ساتلی دی‪.‬‬
‫دا نو بيا اوس د‪ ،‬ضمني اهميت حييامله خييبره ده‬
‫چي د تاريخي جبر تر احساس لنييدي خليګ هغييه‬
‫باشعور مقتدره اراده ‪ ،‬په کييوم يييوه نييامه سييره‬
‫پېژني په کيفيتي او موضوعي بنياد بانييدي اوس‬
‫هم کثرت او تنوع‪ ،‬هيڅ حقيقت نه لري‪“.‬‬

‫‪104‬‬

‫”عاشييو‪ ،‬زه و تييا تييه‪ ،‬څييه‪ ،‬د فلسييفې ويلييو‪،‬‬
‫اراده نه لرم لکن دا خبره ضرور درته وايم چي‪،‬‬
‫تر‪ ،‬انساني‪ ،‬شعور پرته هم‪ ،‬موږ او تاسييو سييره‬
‫يو‪ ،‬وحدت تشکيلوو‪.‬‬
‫لږ له انساني دايرې څخييه‪ ،‬و آفيياقي کاينيياتي‬
‫دايره ته را پورته سه‪.‬‬
‫د فطييرت د ژبييي د تفهيييم پييه هڅييه اوسييه‪،‬‬
‫زغرده به‪ ،‬د کايناتي عناصرو‪ ،‬او ستا تر منييځ‪ ،‬د‪،‬‬
‫ويني د رشتو سره مشابهه‪ ،‬معروضي رشتې‪ ،‬په‬
‫لس درسي‪.‬‬
‫د انساني ميني جدلياتي‪ ،‬رشته هغه يييوازينۍ‬
‫ذريعييه او رشييته ده چييي‪ ،‬تييا‪ ،‬د‪ ،‬ژونييد‪ ،‬تيير ټولييو‬
‫ارتفاعي دايرو پوري‪ ،‬رسولی سي‪“.‬‬
‫”عاشو خبره راڅخه اوږده سوه‪ ،‬اييياز خييان‪،‬‬
‫پر را رسېدو دی‪ ،‬هيله لرم چي په تماس کي به‬
‫راسره اوسې‪.‬‬
‫يو ځلي بيا په تکرار سييره درتييه وايييم‪ ،‬چييي‪،‬‬
‫زه‪ ،‬د‪ ،‬اياز خان‪ ،‬د زړه او وجود په توسط‪ ،‬له تييا‬
‫سره بې کچه مينه لرم‪.‬‬
‫زمييا او‪ ،‬د ايياز خيان‪ ،‬موضييوعي حقيقيت يييو‬
‫دی‪ ،‬که څه هم‪ ،‬و ده ته ل تر اوسه‪ ،‬دا احسيياس‬
‫څرګندونه نه لري‪.‬‬
‫لکن ته ګوره چي اوس‪ ،‬چي سييتا او د‪ ،‬ده‪،‬‬
‫کومه خبره په امکيياني حييواله ک ېدونکې ده‪ ،‬دی‬
‫به هم زما د وينا‪ ،‬تصديق وکړي‪.‬‬
‫زما او د ده د اصليت‪ ،‬په‪ ،‬بيياهمي ري ښه بييه‪،‬‬
‫پر شعوري سييطح بانييدي‪ ،‬د‪ ،‬اثبييات خييبره درتييه‬
‫وکړي‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬ياد يې لره‪ ،‬چي‪ ،‬تل تيير تلييه بييه‪ ،‬زمييا‬
‫په‪ ،‬امان کي اوسې‪“.‬‬

‫‪105‬‬

‫هم په دې وخت کي‪ ،‬اييياز خيان‪ ،‬و عاشييو تييه‬
‫نژدې راغلی‪ ،‬چي په نمو سترګو‪ ،‬د بې خودۍ په‬
‫حالت کي‪ ،‬ل د ځلند ستوري او سپوږمۍ سييره‪،‬‬
‫په خواله بوخته وه‪.‬‬
‫”عاشو ولي‪ ،‬څه خبره ده‪ ،‬چييي ژاړې؟“ اييياز‬
‫خان ډېر په مينه تپوس ورڅخه وکړی‪.‬‬
‫”آنو هيڅ خبره نييه ده‪ ،‬هسييي دې سييتوري او‬
‫سپوږمۍ ته مي کتل نو دا خيال را پييه زړه سييو‪،‬‬
‫چيري داسي خو‪ ،‬به نه وي‪ ،‬چي لييه خپلييه کييوره‬
‫او له تا‪ ،‬د بل و کور ته ک يډه سييم‪ ،‬نييو ب يې امييانۍ‬
‫خو‪ ،‬به مي په‪ ،‬برخه نه ګرځي‪“.‬‬
‫”عاشو‪ ،‬عاشو‪ “،‬اياز خان خپل لس د دې پر‬
‫سر کښېښوی او‪ ،‬د ځلنييد سييتوري او سييپوږمۍ‬
‫په ترڅ يې د کتلو سره ورته وويل‬
‫”داسي څرنګه کېدای سي ګراني تييه چييي‬
‫هر چيري ولړه سې زه به د دې ستوري صييورت‬
‫اختيار کړم او ستا حفاظت به کومه‪.‬‬
‫عاشو ما ته داسي ښکاري چييي دا سييتوری‪،‬‬
‫او زه څه نه څه رشته ضرور سييره لييرو‪ .‬داسييي‬
‫خو به نه وي چي زه دي دا ستوری او دا دي کله‬
‫زه پاته سوی يم او په بيرته‪ ،‬مي ځانونه اوس په‬
‫دې حال سره بدل کړي وي‪“.‬‬
‫”عاشيو ډېره عجبيه خيبره ميي و نيه کيړه!‬
‫لکن خبر نه يم چي‪ ،‬ولي بې دليله‪ ،‬يو يقين لييرم‬
‫په زړه کي“ اياز خان‪ ،‬پر خپييل دې‪ ،‬نييوي ايپييروچ‬
‫باندي ډېر مسرور او حېران ښکاره کېدی‪.‬‬

‫‪106‬‬

‫”عاشو موږ واړه د لوی آسمان پييه حفيياظت‬
‫کي اوسو‪ .‬د خوف او اندېښنې څخه زړه ژغورل‬
‫په کار دی‪ .‬زه او نور کايناتي عناصر بييه‪ ،‬د خپلييو‬
‫مينو‪ ،‬په حفاظتي شييپولونو ک ښي تييا‪ ،‬پييه يقينييي‬
‫توګه خوندي وساتو‪“.‬‬
‫د اياز خان په‪ ،‬لهجه کي يو‪ ،‬خدايي يقييين پييه‬
‫څپو راغلی‪ .‬په اول ځلي‪ ،‬عاشو‪ ،‬او‪ ،‬اياز خان‪ ،‬د‪،‬‬
‫قلبي ماهيت‪ ،‬په بدلېدلو‪ ،‬خبر راغلو‪.‬‬
‫او‪ ،‬د‪ ،‬دواړو‪ ،‬ارواوي پييه لمتنيياهي‪ ،‬کاينيياتي‬
‫وسعتونو کي‪ ،‬د‪ ،‬دوو شنو طوطيانو پييه څ ېر پييه‬
‫چيغو چيغو‪ ،‬د يوه او بل په تعاقب پورته سوو‪.‬‬
‫وخت پييه يييوه ورځ کييي‪ ،‬د پنځييو پييه حسيياب‬
‫تېرېدی او‪ ،‬د‪ ،‬فرورۍ د څوارلسو نېټه‪ ،‬پر سر‪،‬‬
‫را ورسېدله‪.‬‬
‫ټيلي فونک رابطې‪ ،‬پيير ځييوانۍ بانييدي راغلييي‬
‫وې‪ ،‬د‪ ،‬اياز خان کره‪ ،‬د خپلو عزيزانييو‪ ،‬يييو فييوځ‪،‬‬
‫راکښته سوی وو‪.‬‬
‫په ميلک ښادي هال کي‪ ،‬د اياز خان له خييوا‬
‫د‪ ،‬ډوډۍ انتظام کړل سوی وو‪ .‬د‪ ،‬دواړو کورنيييو‪،‬‬
‫په زړه پورو‪ ،‬مېلمنو ورپک ښي ګډون درلييودی‪،‬‬
‫او‪ ،‬بيييا د‪ ،‬عاشييو‪ ،‬رخصييتي هييم لييه‪ ،‬ميلک هييال‬
‫څخه‪ ،‬وسوه‪.‬‬
‫د ژوند يو نوی پړاو په شروعات راغلييی کلييه‬
‫چي په شپه کي‪ ،‬نعمان‪ ،‬او‪ ،‬عاشو سييره وليييدل‬
‫نو‪ ،‬د قسمت‪ ،‬ظلم ته ګوره چي‪ ،‬د تل دپاره يې‬
‫و عاشو ته‪ ،‬د بې څهرګۍ‪ ،‬ستړې ور وسپارله‪.‬‬
‫د‪ ،‬عاشييو‪ ،‬خوشييحالي‪ ،‬امن ګونه‪ ،‬هوسييونه‪،‬‬
‫ټوله د صابن د زګ په څېر‪ ،‬کښېنستل‪.‬‬

‫‪107‬‬

‫هيڅ څوک هم خبر نه وو‪ ،‬چي پېښه څييه ده‪.‬‬
‫خييو هيير سيړی پوه ېدی چييي‪ ،‬يييوه غټييه حييادثه‪،‬‬
‫پېښه سوې ده‪ .‬کيه څيه هيم‪ ،‬عاشيو او‪ ،‬نعميان‪،‬‬
‫دواړو‪ ،‬و هيير چييا تييه‪ ،‬د دې تيياثر ورکولييو کو ښښ‬
‫کيياوه‪ ،‬چييي هغييوی يييو مثييالي‪ ،‬ازدواجييي ژونييد‬
‫تېروي‪ .‬خو د‪ ،‬څېرو‪ ،‬تحرير يې‪ ،‬بيييا د څييه نييورو‬
‫خبرو څرګندونه لرله‪.‬‬
‫د عاشو په‪ ،‬تورو ښايستو سييترګو‪ ،‬کييي کييه‬
‫څه هم د ژړانيدو تنهيا شيپو‪ ،‬او ښکي بيه پيه پټيه‬
‫خوله رغړېدې‪ ،‬خو د هر چا د پوښتني په ځييواب‬
‫به يې‪ ،‬د نعمان سييره د خپلييي بيې کچييي مينييي د‬
‫اظهار‪ ،‬ادعا‪ ،‬ترسره رسوله‪.‬‬
‫د‪ ،‬عاشو‪ ،‬ګنګ‪ ،‬دوک‪ ،‬اياز خييان‪ ،‬او‪ ،‬خيياتمه‪،‬‬
‫دواړو ته‪ ،‬ناقابل برداشت صدمه رسولې وه‪ .‬اياز‬
‫خان‪ ،‬چي‪ ،‬دا‪ ،‬د يوه خواره کتاب په څ ېر‪ ،‬ويلی‬
‫سوه پيير دې بانييدي‪ ،‬بيييا ډېر خواشييينی هييم وو‪،‬‬
‫چي‪ ،‬عاشو‪ ،‬دی ولي په اعتماد کي نه اخلي‪.‬‬
‫عاشو نور خو پرېږده چي‪ ،‬د جميلې تکييراري‬
‫اصرار ته به هم ومسېدله او‪ ،‬ورته و به يې ويل‬
‫”اخير جميلې‪ ،‬ټوله خلګ ولييي تېروتلييي دي‪،‬‬
‫زه او نعمان ډېر سره خوشحاله يو‪ .‬که څه دلته‬
‫هلته خبره وای نو کم از کم‪ ،‬ما و تييا تييه خييو بييه‬
‫ارو مرو ويلي وای‪ .‬لکن جميله‪....‬‬
‫”ښه جميلې‪ ،‬عاصم دي څه کړی څييه وايييي؟‬
‫زما په خيييال چييي د اوږدو‪ ،‬اوسيېدلو پييه ارمييان‬
‫راغلی دی‪ ،‬نور خو ولړو‪ ،‬دی تر شا پاته سو‪“.‬‬

‫‪108‬‬

‫جميلې خبره واړوله ”اهو‪ ،‬مور‪ ،‬خور‪ ،‬او نييور‬
‫ټبر ييې د هفييتې تېرولييو پسييته پييرون‪ ،‬ولړو‪ ،‬دی‬
‫شايد چي په دې هيله پاته سوی دی‪ ،‬چييي مييا بييه‬
‫څييه نييه څييه متيياثره کييړي‪ .‬ستاسييو‪ ،‬د‪ ،‬واده د‬
‫خوشحالۍ په بهانه خو به يې زما د‪ ،‬دوو سيياعتو‪،‬‬
‫وي يډيو جييوړه ک يړې وي‪ .‬د ده د موبايييل‪ ،‬کېمييره‬
‫ډېره حساسه غوندي ده‪“.‬‬
‫”نييو پيير آصييف بانييدي خييو بييه بيييا د قيييامت‬
‫ساعتونه‪ ،‬را غوړېدلي وي‪“.‬‬
‫عاشو‪ ،‬خپله خييبره مييخ پييه وړانييدي ور تسييه‬
‫کړه‪.‬‬
‫”اهو‪ ،‬پر موبايل باندي‪ ،‬که په ښکاره تييوګه‬
‫خو خييبره نييه کييوي لکيين زه خييبره يمييه چييي د‪،‬‬
‫اند ېښنو سييره مخامييخ دی‪ .‬هسييي مييا‪ ،‬سييبا‪،‬‬
‫ماښام‪ ،‬زموږ د خپل ګروپ‪ ،‬ډوډۍ کړې ده ته به‬
‫يې هييم ووينيې‪ .‬آصييف‪ ،‬هييم‪ ،‬د نورجهيياني د کاکييا‬
‫زوی په توګه به پکښي ګډون ولييري‪ .‬پييه داغييه‬
‫بهييانه‪ ،‬بييه ي يې‪ ،‬زمييا د کييور‪ ،‬د نييورو غ يړو سييره‬
‫ملقات هم وسي‪“.‬‬
‫”لکن جميلې‪ ،‬د‪ ،‬بابا‪ ،‬عکييس العمييل بييه څييه‬
‫وي؟“‬
‫”هيڅ نه‪ ،‬د هغه څخه‪ ،‬مخ له وړانييدي مييي ل‬
‫اجازت اخيستی دی‪“.‬‬
‫جميلې‪ ،‬و ‪ ،‬عاشو ته‪ ،‬تسلي ورکړه‪.‬‬

‫‪109‬‬

‫ډېره د خوند‪ ،‬ناسته وسوه‪ .‬عاشو هم ډېګګره‬
‫په زړه خوشحاله سوه‪ .‬د خپلو دوستانو پييه منييځ‬
‫کي ورته داسي وبرېښېدل چي‪ ،‬مييات زړه ييې‪،‬‬
‫بيرته ورغېدی‪ .‬د مېجر بابا‪ ،‬آو‪ ،‬آصف تيير منييځ‪،‬‬
‫پييه زړه پييوري‪ ،‬سياسييي بحييث وسييو‪ .‬آصييف پييه‬
‫بېرتييه د خپييل ورور‪ ،‬د راتللييو واقعييه هييم ورتييه‬
‫و ښووله‪ .‬خييو‪ ،‬د‪ ،‬آصييف‪ ،‬عاصييم‪ ،‬او جميلييې‪،‬‬
‫مشکل مثلث‪ ،‬د عاشو دپاره ډېر‪ ،‬د‪ ،‬توجه باعث‬
‫ګرځېدلی وو‪.‬‬
‫هغييه پييه خيييالونه کييي ورکييه ولړه ”مينييه؟‬
‫ژوند؟ مييرګ‪ ،‬خييدای‪ ،‬انسيان“ دا هغييه حقيقتيونه‬
‫دي چي د هيڅ يو چا سره يې ځواب نسته“‬
‫”آيا‪ ،‬د جميلې د مينييي انجييام بييه هييم‪ ،‬زمييا د‬
‫ميني سره ورته واليی وليري؟ نيه خيدای دي نيه‬
‫کييوي‪” .‬هسيي خييدای‪ ،‬زمييوږ د ژونييد‪ ،‬د عاميييانه‬
‫واقعاتو سييره څييه‪ ،‬تيړون لييري؟ هغييه سييوال در‬
‫سوال په خيالونو کي ورکه ولړه‪“.‬‬
‫د دې‪ ،‬ټول جذباتي تړون باوجود‪ ،‬عاصييم زړه‬
‫نه درلود چي په راست توګه د جميلييې سييره‪ ،‬د‬
‫زړه خواله وکړي‪ .‬هغه د ميني ترڅن يګ څن يګ‪ ،‬لييه‬
‫هغې څخه يو‪ ،‬نامعلومه خيوف هيم محسوسيوی‪.‬‬
‫هسي جميلې‪ ،‬د يوه مېلمه په حېث چي د مامييا‬
‫زوی هم وو‪ ،‬د هغه سره خپله رويه بسيار مثبييت‬
‫ساتلې وه‪ .‬بلکې تير ييوه حيده د هغيه پيه جيذباتو‬
‫وب ېدل‪ ،‬ورتييه يييوه ښه مشييغله هييم پييه نظيير‬
‫ل ُ‬
‫ورتلله‪.‬‬
‫عاشو چي پر دې صورت حال باندي يې نظيير‬
‫وو‪ .‬يوه ورځ و جميلې ته وويل‬

‫‪110‬‬

‫”جمو ستا دا انداز‪ ،‬امکان سته چي بيياعث د‬
‫غلط فهميانو وګرځي‪ .‬تييه چييي د عاصييم سييره‪،‬‬
‫قلبي تعلق نه لرې‪ ،‬نو‪ ،‬بيا يې ولييي ب يې ځييايه‪ ،‬پييه‬
‫جذباتو بازۍ کوې‪ .‬ته ولييي‪ ،‬د‪ ،‬ځييان‪ ،‬او‪ ،‬آصييف د‬
‫رشتې په حواله‪ ،‬خپل زړه ورته نه سپڼې‪ .‬په بلييه‬
‫خوا‪ ،‬آصف هم د اذيت ښکار دی‪ .‬او مينه‪ ،‬هسي‬
‫هم‪ ،‬ډېره شکمني په خپييل فطييرت کييي شييامله‬
‫ساتي‪ .‬عاصم ښه ځوان دی‪ .‬زه ي يې وينييم‪ ،‬تييه د‬
‫ده‪ ،‬ډېر استحصييال کييوې‪ .‬د‪ ،‬درسييت ګروپ‪ ،‬و‬
‫خرڅو ته دي اچولی دی کله په سييرينا کيي‪ ،‬کلييه‬
‫په عثمانيه کي‪ ،‬دعوتونه په کوې‪“.‬‬
‫”عاشو‪ ،‬هغييه غلييی غلييی‪ ،‬فطييرت لرونکييی‪،‬‬
‫بزدل هلک‪ ،‬والله چييي ومييا تييه هيييڅ‪ ،‬اهميييت نييه‬
‫لري‪ .‬د ميني تر څنګه‪ ،‬نييارينه کييه زړور‪ ،‬نييه وي‬
‫نو بيا‪ ،‬خو يو بې ارزښته‪ ،‬چارپای دی‪ .‬زه هر څييه‬
‫زغملی سم خو‪ ،‬کم همته‪ ،‬او کم ظرفه‪ ،‬انسان‪،‬‬
‫به کله هم د ژوند‪ ،‬انډيوال‪ ،‬انتخاب نه کړم‪ .‬هغييه‬
‫تيير اوسييه دا‪ ،‬زړه نييه سييي کييولی چييي مخامييخ‬
‫راسره خبره وک يړي‪ .‬زه پييه پييوهېږم چييي‪ ،‬هغييه‬
‫زما پيير مييور‪ ،‬او پلر بانييدي‪ ،‬پييه دې ليړ کييي کييار‬
‫کوي‪ ،‬لکن عاشو زه هغه نجلۍ يم چي زبردست‬
‫بغاوت به وکړم‪“.‬‬
‫د جميلييې پييه وينييه کييي‪ ،‬د اسييلفو‪ ،‬عييزم‬
‫برېښېدی‪.‬‬
‫د‪ ،‬عاشو‪ ،‬د‪ ،‬واده څه دوې مياشييتي پسييته‪ ،‬د‬
‫آصف پييه اصييرار بانييدي جميل يې ورسييره ومنلييه‪،‬‬
‫چييي‪ ،‬د دې لس دي‪ ،‬د‪ ،‬ژونييدانه د مل ګري پييه‬
‫حېث وغوښتل سي‪.‬‬

‫‪111‬‬

‫بيييا يييوه ورځ‪ ،‬د پېشييګي اطلع‪ ،‬پسييته‪ ،‬د‬
‫آصف‪ ،‬ټييبر‪ ،‬و مېجيير صيياحب تييه‪ ،‬مرکييه وک يړه‪.‬‬
‫مېجر صاحب او‪ ،‬زامنو ورته وويل چي وموږ ته‪،‬‬
‫د ييو څيو ورځيو‪ ،‬ميوقعه راکيړه‪ .‬دا خيو د تقيدير‬
‫خبري دي‪ .‬موږ به هم په خپليو کيي صيلح سيره‬
‫وکړو‪.‬‬
‫کله چي خبره‪ ،‬په کييور کييي‪ ،‬ييياده سييوه‪ ،‬نييو‬
‫مېجرصيياحب‪ ،‬او‪ ،‬نعمييان‪ ،‬د آصييف پلويييان‪ ،‬او‪،‬‬
‫مور‪ ،‬او‪ ،‬دوه زامن يې د مخالفينو پييه قطييار کييي‬
‫ودرېدل‪.‬‬
‫د‪ ،‬مور‪ ،‬وينا ييې دا وه چييي ”مييا‪ ،‬وخييتي ل‪ ،‬د‬
‫خور‪ ،‬سره لوظ ک يړی دی‪ .‬زه دا غييواړم چييي‪ ،‬د‬
‫جميلې‪ ،‬لس‪ ،‬د عاصم پيه لس کيي ورکيړم“ پيه‬
‫فطرت ضدي‪ ،‬مور يې خپله فيصله واوروله‪.‬‬
‫کرار کرار‪ ،‬مېجرصاحب هم‪ ،‬هتيييار واچييوی‪،‬‬
‫او نعمان‪ ،‬بې وسه پاته سييو‪ .‬جميليې زړه وکيړی‪،‬‬
‫د‪ ،‬کور د ټولو افرادو په موجودګۍ کي يې خپلييه‬
‫فيصله‪ ،‬د آصف په حق کي ښکاره کړه‪.‬‬
‫په کور کييي‪ ،‬يييوه بلييه کشيياله را پيييدا سييوه‪.‬‬
‫جميلې د‪ ،‬عاشو څخه پرته لييه هيير چييا څخييه مييخ‬
‫واړوی‪ ،‬او تيير خپلييي خييوني پييوري بييه محييدوده‬
‫اوسېدله ‪ .‬و آصف ته د نه ځواب ورکول سو‪.‬‬
‫په دې وخت کي‪ ،‬عاشو‪ ،‬او جميلې‪ ،‬پييه بيرتييه‬
‫يييوې او بلييي تييه لسييونه ورکييړل‪ ،‬او‪ ،‬د بيياهمي‬
‫جذباتي تسکين دپاره يې د‪ ،‬بندو‪ ،‬دروازو په شييا‪،‬‬
‫و جنسييي مخفييي سييرګرميانو‪ ،‬تييه‪ ،‬ادامييه ور‬
‫وبخښله‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫جميله‪ ،‬د آصييف سييره پييه تميياس کييي وه‪ .‬د‬
‫موقييع محييل پييه مطييابق بييه ملقييات هييم سييره‬
‫کېدی‪ .‬او‪ ،‬هغې به و آصف ته‪ ،‬ډاډګيرنه ورکييوله‬
‫چي ”دومره دمه لرم چي حييالت پييه خپييل حييق‬
‫کي راوګرځوم ته بس لږ ‪ ،‬انتظار راته وکړه‪“.‬‬
‫آصييف او‪ ،‬جميلييه‪ ،‬دواړه د مشييکل صييورت‬
‫حال سره مخامخ سو‪ .‬يوازي عاشو‪ ،‬د‪ ،‬دې پلييوې‬
‫وه‪ ،‬خييو بييل چييا ي يې و خييبري تييه هيييڅ تييول نييه‬
‫ورکيوی‪ .‬يييوه ورځ ليه لهييور څخيه‪ ،‬د‪ ،‬نعميان‪ ،‬د‬
‫خيياله پييه بيياب خييبر‪ ،‬را ورسييېدی چييي‪ ،‬ډېره‬
‫رنځوره ده‪ .‬په شييوکت خييانم هسييپتال کييي‪ ،‬ي يې‬
‫داخلييه کيړې ده غييواړي چييي‪ ،‬د خييور‪ ،‬او اخ ښي‬
‫سره وويني‪.‬‬
‫هغه دواړه په دا بله ورځ‪ ،‬په جهاز کي لهييور‬
‫تييه‪ ،‬روان سييو‪ .‬لييه هييوايي اډې څخييه‪ ،‬سيييدها‪،‬‬
‫هسپتال ته ورسېدل‪ .‬د‪ ،‬عاصم مييور‪ ،‬پييه رشييتيا‬
‫چي ډېره رنځوره وه‪ ،‬او‪ ،‬د يو څو ورځو مېلمنه‬
‫ښکاره کېدله‪.‬‬
‫دوې ورځي پسته‪ ،‬د‪ ،‬خوندو په منځ کي‪ ،‬زړه‬
‫خبره را شنه کړل سوه‪ .‬د عاصم‪ ،‬مور‪ ،‬و خپلييي‬
‫خور تيه ووييل چيي ”خيوره‪ ،‬زه اوس د وينيي‪ ،‬د‬
‫سرطان رنځوره يم‪ ،‬د ژوند اعتبار مي نسته‪ .‬تا‪،‬‬
‫يييو وخييت لييه مييا سييره ژمنييه ک يړې وه‪ ،‬چييي‪ ،‬د‬
‫جميلييې‪ ،‬لس‪ ،‬بييه‪ ،‬د عاصييم دپيياره‪ ،‬د ژونييد د‬
‫ملګري په توګه راکړې‪ .‬عاصم د‪ ،‬جميلييې سييره‬
‫بې کچييه مينييه لييري‪ ،‬او‪ ،‬د هغييه وينييا دا ده چييي‪،‬‬
‫جميله هم تر ډېره حده‪ ،‬د‪ ،‬ده سره ذهنييي‪ ،‬هييم‬
‫آهنګي لري‪“.‬‬

‫‪113‬‬

‫”هيله کوم‪ ،‬چي زما او ستا د وينييي د رشييتې‬
‫د‪ ،‬تقييدس خيييال بييه وسيياتې‪ .‬او‪ ،‬د دوی‪ ،‬دوو‪ ،‬د‬
‫رشتې په توسط‪ ،‬به‪ ،‬د دې رشييتې ليه نيوي سيره‬
‫تجديد هم وکړې‪“.‬‬
‫”ولي هيڅ نه واي يې خييوره؟ چيييري پ ښېمانه‬
‫خو نه يې“ د رنځوري ږغ له درده دړه وکړه‪.‬‬
‫”نه‪ ،‬خوري د پښېمانۍ خبره نه ده‪ .‬په نژدې‬
‫کي‪ ،‬هلته پيه کيوټه کيي و جميليې تيه سيوې ييوه‬
‫مرکه‪ ،‬ما‪ ،‬هم په دې سوب‪ ،‬ځواب کړه چي‪ ،‬زه‪،‬‬
‫د خور زوی‪ ،‬عاصييم تييه‪ ،‬د جميل يې لس ورکييوم‪.‬‬
‫جميله‪ ،‬ل په ذهني توګه و دې خييبري تييه‪ ،‬آميياده‬
‫نه ده‪ .‬داسي نه چييي‪ ،‬عاصييم ي يې خييوښ نييه دی‪،‬‬
‫بلکې لهور‪ ،‬د ګرم موسييم څخييه‪ ،‬زړه وهييي او‪،‬‬
‫ليري ورته ښکاري‪“.‬‬
‫”خوري‪ ،‬دلتييه پييه لهييور کيي خييو‪ ،‬يييو جهييان‬
‫اوسييي‪ .‬مييوږ پييه کييور کييي‪ ،‬د اېرکنډېشيينګ‬
‫مرکزي‪ ،‬مېکانيزم لرو‪ ،‬او کوم يو‪ ،‬سييهولت دی‬
‫چي‪ ،‬په لس کې نه لرو“‬
‫د عاصم د مور په ږغ کي‪ ،‬د شييتمنۍ‪ ،‬غييرور‪،‬‬
‫وبرېښېدی‪.‬‬
‫په دې دوران کي‪ ،‬مېجرصاحب هم‪ ،‬د اتفيياق‬
‫له برکته‪ ،‬راننوتی‪ .‬او‪ ،‬يو اوږد بحث‪ ،‬وسپڼېدی‪.‬‬
‫مېجرصاحب‪ ،‬خبره پټه نه کړه بلکييې‪ ،‬د‪ ،‬جميلييې‬
‫د‪ ،‬انکار‪ ،‬څرګندونه يې هم ورته وکړه‪ .‬په ځييواب‬
‫کي خوښيني ورته وويل‪.‬‬

‫‪114‬‬

‫”خان صاحب‪ ،‬ته خو يييو‪ ،‬پ ښتون سيړی ييې‪.‬‬
‫او‪ ،‬د فوج د ملزمت په دوران کي سييتا د رعييب‬
‫او دبييدبې خييبري ل تيير اوسييه د مثييال پييه تييوګه‪،‬‬
‫وړاندي کيږي‪ .‬يوه نجلۍ څه شی ده‪ ،‬چي کوزده‬
‫وسي‪ ،‬بيا به پخپله‪ Adjustment ،‬کييوي‪ .‬هسييي‬
‫هييم د‪ ،‬نييوي نسييل‪ ،‬هلکييان او نجييوني‪ ،‬د ژونييد د‬
‫بصيرت‪ ،‬خاوندان په نظيير نييه راځييي‪ .‬د‪ ،‬هغييوی‪،‬‬
‫جييذباتي انتخيياب عموم يًا‪ ،‬غلييط‪ ،‬او‪ ،‬پييه امکيياني‬
‫حواله‪ ،‬د قطع تعلق‪ ،‬باعث پيياته کي يږي‪ .‬مييور‪ ،‬او‬
‫پلر‪ ،‬بايد‪ ،‬چي د‪ ،‬روشن خييالۍ پييه مغيالطو کيي‬
‫ورک‪ ،‬خپل بچيان و‪ ،‬غلطييو فېصييلو تييه ايلييه نييه‬
‫کړي‪“.‬‬
‫مخ په وړاندي هم ‪ ،‬د‪ ،‬هغې استدلل ډېر پييه‬
‫زړه پييوري وو‪ .‬او ورسييره هغيې د مېجربابييا‪ ،‬پييه‬
‫پښتني غرور باندي‪ ،‬ګوتي پوري کړي وې‪.‬‬
‫مېجربابا‪ ،‬ورته وويل چي‪ ،‬نه‪ ،‬خوره‪ ،‬داسييي‬
‫خييبره نييه ده نيين لهييم زمييا پييه کييور کييي زمييا د‬
‫مرضۍ بغېره هيڅ نه سي کېدی‪ .‬نوې زمييانه ده‬
‫جبر کول راته ‪ ،‬ښه نه برېښي‪ .‬لکيين چييي سييتا‬
‫استدلل مي واورېدی‪ ،‬نو ډېر مطمييين سييوم‪.‬‬
‫انشاءالله‪ ،‬حالتو تييه بييه ګورو‪ ،‬کلييه چييي‪ ،‬سييتا‬
‫ناروغي څه ښه سي‪ ،‬نو مييوږ بييه هلتييه پييه کييوټه‬
‫کي‪ ،‬ستاسو‪ ،‬انتظار‪ ،‬باسو‪ .‬دا د يوه پښتون قول‬
‫دی چي‪ ،‬جميله‪ ،‬به‪ ،‬صرف او صرف‪ ،‬د عاصييم د‬
‫ژوند ملګرې وي“ پښتني غرور يې‪ ،‬په وينييه کييي‬
‫په لمبه راغلی‪.‬‬

‫‪115‬‬

‫کلييه چييي‪ ،‬مېجربابييا‪ ،‬او ښځه‪ ،‬کييوټي تييه‪،‬‬
‫راغييبرګ سييو‪ ،‬نييو خپلييه فيصييله ي يې‪ ،‬واورولييه‪ .‬د‬
‫جميلييې‪ ،‬عکييس العمييل د ليييدلو وړ وو‪ .‬شييديد‪،‬‬
‫احتجاج يې وک يړی لکيين مېجربابييا‪ ،‬خييو‪ ،‬پ ښتون‬
‫سړی وو‪ ،‬چيري پر شا تلی‪ .‬د خوښيني‪ ،‬لفظونه‬
‫يييې‪ ،‬د‪ ،‬زارو پييه څ ېر‪ ،‬پييه وينييه کييي‪ ،‬تحليييل‬
‫ګرځېدله‪.‬‬
‫پر خپلييو شييناوي غټييو برېتييو بييه ييې‪ ،‬ګوتي‬
‫تېرولييې او‪ ،‬بيييا بييه و ځييان تييه پييه دې لفظونييو‬
‫مخاطب سو‬
‫”نه زه خو يو‪ ،‬درانی پښتون يم‪ ،‬د‪ ،‬اسييلفو‪،‬‬
‫د توري ذکر مي تر اوسه د تاريييخ پييه کتييابو کييي‬
‫کيږي‪ .‬زه نو څن ګه‪ ،‬د يييوې نجل يۍ څخييه‪ ،‬ميياته ‪،‬‬
‫قبوله کړم‪“.‬‬
‫د‪ ،‬کيور‪ ،‬د مينييي پير مياحول بانيدي‪ ،‬د سيړې‬
‫واوري‪ ،‬خمڅوڼي‪ ،‬په ورېدلو راغلي وو‪ .‬چي تر‪،‬‬
‫واورين اثر لنييدي‪ ،‬ي يې وينييي‪ ،‬س يړې ن ګړې پيياته‬
‫سييوي وې‪ .‬د‪ ،‬وينييي د رشييتو‪ ،‬مضييبوطي ي يې‪ ،‬د‪،‬‬
‫وامه سپڼسي‪ ،‬په څېر و شلېدلو ته مازي بهانه‬
‫غوښتله‪.‬‬
‫جميله‪ ،‬او‪ ،‬عاشو‪ ،‬دوه نا آسوده‪ ،‬انسانان‪ ،‬د‪،‬‬
‫نييارينه وو‪ ،‬د واکمن يۍ پييه دې دنيييا کييي‪ ،‬د‪ ،‬ډيييري‬
‫مجبورۍ سره‪ ،‬غاړه غړۍ وې‪.‬‬
‫او‪ ،‬بيا د فيصييلې‪ ،‬سيياعت را ورس يېدی‪ .‬درې‬
‫ورځي پسته‪ ،‬عاصم‪ ،‬او‪ ،‬د هغوی‪ ،‬ټبر‪ ،‬د اتوار په‬
‫ورځ‪ ،‬په ماپښين کي‪ ،‬د هوايي سفر په توسييط‪،‬‬
‫و کوټي ته د راتللو اراده‪ ،‬درلوده‪ .‬پر ټيلييي فييون‬
‫باندي‪ ،‬تفصيلت‪ ،‬فيصله سييو‪ .‬د‪ ،‬دوشيينبې ورځ د‬
‫کوزدې د‪ ،‬دپاره وټاکل سوه‪.‬‬

‫‪116‬‬

‫له‪ ،‬لهوره راغلي خلګ‪ ،‬په عمومي توګه او‪،‬‬
‫عاصم بيا په خصوصي توګه ډېر خوشييحاله وو‪.‬‬
‫جميلې هم‪ ،‬د معمول په مطابق‪ ،‬د‪ ،‬هغوی سره‪،‬‬
‫ليييده کيياته وکييړه‪ .‬هغييه هيييڅ هييم‪ .‬غمجنييه‪ ،‬او‪،‬‬
‫پرېشانه نه ښکاره کېده‪ .‬د عاصم او‪ ،‬د کييورنۍ‬
‫سيره ييې‪ ،‬ښه پييه زړه پييوري مجليس وکيړی‪ .‬د‬
‫ډوډۍ‪ ،‬پسته يې‪ ،‬و نعمان تييه‪ ،‬د‪ ،‬خييوب پيير وخيت‬
‫وويل چي نعمانه‪ ،‬ته زما په خييونه کييي پر ېوزه‪،‬‬
‫زه نن شپه‪ ،‬د‪ ،‬عاشو سره‪ ،‬څملم‪.‬‬
‫کلييه چييي‪ ،‬د يولسييو بجييو پييه شيياوخوا کييي‪،‬‬
‫دواړي د عاشو‪ ،‬خوني ته دننه سييوې‪ .‬نييو‪ ،‬عاشييو‬
‫سم دستي‪ ،‬د هغه د مثبت روي يې پييه تنيياظر کييي‬
‫داسي ورته وويل‪.‬‬
‫”جميلې‪ ،‬ستا رويه‪ ،‬ډېره مثبت وه‪ .‬زړه مييي‬
‫ډېر په ښه سييو‪ .‬د‪ ،‬نييارينه وو‪ ،‬د واکمنيۍ پييه دې‬
‫دنيا کي‪ ،‬موږ‪ ،‬ښځي‪ ،‬بايد چييي‪ ،‬د مصييلحت لره‬
‫اختيار ک يړو‪ .‬دنيييا د دوی ده‪ ،‬قييوانين او رسييمونه‬
‫هم‪ ،‬د دوی‪ ،‬د مقاصدو‪ ،‬تابع دي‪ .‬ښه خبره دا ده‬
‫چييي‪ ،‬د عاصييم سييره‪ ،‬و‪ ،‬کييوزدې تييه پييه ذهنييي‬
‫حواله‪ ،‬تياره سوې ييې‪ .‬زمييا‪ ،‬واړه اند ېښنې‪ ،‬دي‬
‫را ورکي کړې‪“.‬‬
‫”اهو‪ ،‬عاشو‪ ،‬تيه‪ ،‬پلنيګ تيه راوخ ېژه‪ ،‬نيوري‬
‫خبري به هلته په‪ ،‬تلتک کي سره وکړو“‪ .‬تر تلتک‬
‫لندي‪ ،‬غوزي په غوزي پرتو‪ ،‬دواړو نجونو‪ ،‬چي د‬
‫يييوې او بلييي د لبييو‪ ،‬څييو‪ ،‬اوږدې او تييودې بوس يې‬
‫واخيستلې‪ ،‬نو‪ ،‬جميله‪ ،‬په ټيټ‪ ،‬لکيين مسييتحکمه‬
‫لهجه کي و عاشو ته‪ ،‬سر‪ ،‬په وينا راغله‪.‬‬

‫‪117‬‬

‫عاشو‪ ،‬ساه نيولې‪ ،‬په ټييول وجييود ورتييه غييوږ‬
‫وه‪ .‬ګورو‪ ،‬چييي‪ ،‬جميليې څييه ورتييه وويييل‪ ،‬چييي‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬غير معمولي عکس العمل ښکاره کيړی‪.‬‬
‫تلتک يې‪ ،‬وغورځوی او‪ ،‬ورته وې ويييل چييي ”نييه‪،‬‬
‫جميلې تييه داسييي نييه سيې کييولی‪ .‬زه و تييا تييه د‬
‫خدای روی‪ ،‬نيسم‪ ،‬دا‪ ،‬د‪ ،‬خاندان د‪ ،‬عييزت خييبره‬
‫ده‪ .‬داسي مه کوه‪“.‬‬
‫”عاشييو انسييان تييه ژونييد يييو واره پييه لس‬
‫ورځي‪ .‬بيا موقع نسته‪ ،‬که ښه وي او که بد‪ ،‬بايد‬
‫چي انسان‪ ،‬يې د خپلي مرض يۍ پييه مطييابق ت ېر‬
‫کړي‪ .‬عاشو‪ ،‬ما چي کومه فيصله کييړې ده‪ .‬هغييه‬
‫اوس نييه بييدليږي او نييه زه دا حميياقت تييه غيياړه‬
‫ايږدمه“‪.‬‬
‫”زه له هغه نجونو څخه نييه يييم‪ ،‬چييي‪ ،‬د يييوې‬
‫ميږي په توګه‪ ،‬د‪ ،‬نورو‪ ،‬د خوشييحالۍ دپيياره‪ ،‬پييه‬
‫قراره تر چړې لندي پرېوځم‪ .‬دا‪ ،‬نييارينه خييو پييه‬
‫خپله‪ ،‬هيڅ ډول قربانۍ تييه‪ ،‬غيياړه نييه ږدي او‪ ،‬لييه‬
‫موږ څخه ګام پر ګام د‪ ،‬ايثييار‪ ،‬تقاضييا کييوي‪ .‬د‬
‫خپلو سرونو‪ ،‬د سلمتۍ دپاره‪ ،‬موږ و‪ ،‬دښمن ته‪،‬‬
‫په نکاح کي ورکوي‪ ،‬او بياهم و ځان ته غېرتميين‬
‫وايي‪“.‬‬
‫د جميلې په لهجه کي‪ ،‬د تکتو غره سر لييوړي‬
‫او‪ ،‬غرور‪ ،‬په ځل راغلی‪.‬‬

‫‪118‬‬

‫”عاشييو ګرانييي‪ ،‬دا‪ ،‬يويشييتمه صييدۍ ده‪ .‬د‪،‬‬
‫ښځو په حق کي د حالتو د بدلولو‪ ،‬ستړي به هم‬
‫موږ ‪ ،‬تر پام لندي نيسو‪ .‬که داسي وه‪ ،‬نه کييړو‪،‬‬
‫نييو دا بيې احساسييه‪ ،‬او کييم ظرفييه نييارينه بييه‪ ،‬د‬
‫قرآن سره‪ ،‬د ښځو‪ ،‬د نکاح کولو و رسم ته نييور‬
‫هم په وختونو کي ادامه ور وبخښي‪ .‬چي و خييور‬
‫ته په جايداد کي حصه ورکييول نييه غييواړي نييو د‪،‬‬
‫واده تر وختونو يې‪ ،‬تېره کړي او بيا يې پييه غ ېږ‬
‫کي قرآن ور واچوي او په فخر سييره وايييي چييي‬
‫”خور مي‪ ،‬مېړه نه کوي اوس ستۍ سوه‪ .‬ته يې‬
‫وينې په سپيني جيامو کيي ييې‪ ،‬پير څ ېره بانييدي‬
‫څومري نور ځليږي‪“.‬‬
‫”نه عاشو زما فيصله‪ ،‬د تکتو د غره په څ ېر‬
‫مسييتحکمه ده‪ .‬نييتيجه خييو د خييدای پييه لس ده‪.‬‬
‫هغه ټپه دي ياد ده که نه‪،‬‬
‫راځه راځه چي سره تښتو‬
‫پاته خبري به سپين ږيري خلصوينه“‬
‫عاشو‪ ،‬د جميلې په غېږ کي د‪ ،‬موم په څ ېر‬
‫هييواره او‪ ،‬ويلييي راغلييه‪ .‬او بيييا دواړي د ژونييد‬
‫سييتړي د‪ ،‬دوو‪ ،‬دريييابونه پييه څ ېر‪ ،‬پييه بيياهمي‬
‫انضمام کي سره‪ ،‬جوختي ورکي سوې‪.‬‬

‫‪119‬‬

‫پييه سييهار کييي‪ ،‬د نييو بجييو پييه شيياوخوا کييي‪،‬‬
‫جميلې‪ ،‬يو چا ته ټيلي فون وک يړی د خييبرو پسييته‬
‫يې‪ ،‬و عاشييو تييه وويييل‪ ،‬چييي ”ګرانييي‪ ،‬زه ځييم‪،‬‬
‫آصييف‪ ،‬زمييا پييه انتظييار دی‪ .‬تييه زمييا دپيياره مييه‬
‫غمجنه کېږه‪ .‬زما او ستا‪ ،‬رابطه به سييره وي‪ ،‬د‬
‫ټېکنالوجي په دې‪ ،‬دنيا کي‪ ،‬څوک د چييا لري نييه‬
‫سي تړلی“ هغې يو دوه ګامه د عاشييو پييه خييوا‬
‫ور واخيستل‪ ،‬ټينګه يې‪ ،‬پر ځيګر بانييدي ونيييوله‪،‬‬
‫او‪ ،‬پر تندي باندي‪ ،‬يې د بوسې ورکولو پسته‪ ،‬پييه‬
‫نمو‪ ،‬سترګو ورته وويل‬
‫”عاشو‪ ،‬ييياده بييه دي سيياتم‪ ،‬دعييا راتييه کييوه‬
‫چي‪ ،‬نامعلومه سفر راته‪ ،‬آسانه سي‪“.‬‬
‫”نه يو ساعت ودرېږه‪ ،‬ستا د نييوي ژونييد پييه‬
‫حواله‪ ،‬زه غواړم چي‪ ،‬يوه تحفه خو درکړم“‪.‬‬
‫عاشو درخواست ورته وړاندي کړی‪.‬‬
‫عاشو چي له المارۍ څخه راغبرګه سوه نييو‬
‫په لس کي يې‪ ،‬د سييونې بن ګړي او‪ ،‬د‪ ،‬سييونې‪،‬‬
‫دولس دانې کړې وې‪.‬‬
‫”جميلييې‪ ،‬زه هييم غييواړم چييي سييتا پييه ييياد‬
‫اوسم‪ .‬دا زما لييه خيوا‪ ،‬د يييوې نخ ښي پييه تييوګه‬
‫قبولي کړه‪ ،‬او‪ ،‬هم‪ ،‬دا‪ ،‬اويييا زره روپ يۍ دي‪ ،‬کييه‬
‫دي انکار وکړی نو‪ ،‬زه بييه پييه زړه ډېره زهيييره‬
‫سم‪ .‬جميلې‪ ،‬ته څه خبره يې چي زه به ستا پس‪،‬‬
‫په دې کور کي څومري بې امانه سم“‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬خپل سر‪ ،‬د هغ يې پيير اوږه ک ښېښود‬
‫او‪ ،‬د‪ ،‬ورکي يتيمي يو کوشنۍ انجلۍ په څېر يييې‬
‫وژړل‪.‬‬

‫‪120‬‬

‫جميل يې‪ ،‬دغييه شيييان او رقييم پييه بسييته کييي‬
‫واچول‪ ،‬يو ځلي بيا‪ ،‬يې د عاشييو د تنييدي دپاسييه‪،‬‬
‫يوه توده بوسييه ورک يړه او پييه نمييو سييترګو لييه‪،‬‬
‫دروازې څخه‪ ،‬د‪ ،‬هوا په څېر تېره سوه‪.‬‬
‫په‪ ،‬ماپ ښين‪ ،‬کييي‪ ،‬د کييوزدې‪ ،‬تييياري‪ ،‬بالکييل‬
‫مکملييه وه‪ ،‬خييو مېجربابييا‪ ،‬او ښځه ي يې پيير دې‬
‫باندي پرېشانه وو چي‪ ،‬نزدې د‪ ،‬دوو بجييو محييال‬
‫دی‪ ،‬او‪ ،‬جميله ل کور ته نه وه راسييتنېدلې‪ .‬کييور‬
‫لييه مېلمنييو ډک وو‪ ،‬څييه سيياعت پسييته‪ ،‬مولييوی‬
‫صاحب هم را ورسېدی‪ ،‬خو جميله‪ ،‬ل ب يې درکييه‬
‫وه‪ .‬د عاشو څخه‪ ،‬څو ځلي تپوس سوی وو‪ ،‬چي‬
‫”چيري ولړه‪ ،‬څه ييې ويييل“ هغيې ورتييه د خپلييي‬
‫لعلمۍ څرګندونه وکړه چي ”وما ته يې هيڅ هم‬
‫نه دي ويلي زه خو په دې ل نه يمه خبره‪ ،‬چي له‬
‫کوره څه وخت ووتله‪“.‬‬
‫د‪ ،‬اندېښنو‪ ،‬او پرېشانۍ په دې منځ کييي‪ ،‬د‪،‬‬
‫دباندي ګېټ‪ ،‬د ګېنټۍ ږغ سو‪ .‬نعمان چي‪ ،‬لييه‬
‫ګېټ څخه راغبرګ سو‪ ،‬نييو پييه لس کييي د ټييي‬
‫سي ايس‪ ،‬له خوا را لېږلې يو ه لفافه وه‪ ،‬چييي‪،‬‬
‫د مېجربابا په نامه وه‪.‬‬
‫مېجربابييا چييي پييه برن يډه کييي د جميل يې پييه‬
‫انتظار ولړ وو‪ ،‬کله چي يې لفافه‪ ،‬خلصييه کييړه‪،‬‬
‫او مندرجات يې تر نظيير ت ېر سييو‪ ،‬نييو د څ ېرې‬
‫رنګ‪ ،‬ژړ‪ ،‬او تندی يې‪ ،‬په خولو‪ ،‬لوند راغلی‪.‬‬
‫نعمييان پييه چټکييي سييره‪ ،‬تييرلس ونيييوی او‪،‬‬
‫تپييوس ي يې ورڅخييه وک يړی‪ ،‬چييي څييه خييبره ده‪.‬‬
‫مېجر بابا‪ ،‬هيڅ نه وويييل‪ ،‬پ ښتني غييرور ي يې‪ ،‬پييه‬
‫اوښکو کي پر مځکه باندي توی سو‪.‬‬

‫‪121‬‬

‫نعمييان چييي‪ ،‬د مېجربابييا د لس‪ ،‬کاغييذان‬
‫وکتل نو‪ ،‬په خپله هييم ډېر پرېشييانه سييو‪ .‬دا‪ ،‬د‬
‫جميل يې او د آصييف د‪ ،‬کييورټ م ېرج‪ ،‬د قييانوني‬
‫دستاويزاتو‪ ،‬او‪ ،‬د هغوی د هفتې د ورځي‪ ،‬د نکاح‬
‫فوټو کاپياني وې‪.‬‬
‫نعمان په‪ ،‬لفافه کي د جميلييې د لس تحرييير‬
‫سوی يو‪ ،‬بند خط هم وموندی‪.‬‬
‫”مېجربابا‪ ،‬تاسو‪ ،‬ته ضد نه وو په کييار‪ .‬زمييا‬
‫تر ژوند‪ ،‬دي‪ ،‬خپل لوظ او غرور‪ ،‬غييوره و ګڼی‪.‬‬
‫تاسو چي فيصله کوله‪ ،‬نييو‪ ،‬دا خييبره دي پييه پييام‬
‫کي نه ونيوله‪ .‬چي زه خو هم‪ ،‬ستا‪ ،‬لور يييم سييتا‬
‫د ويني غرور‪ ،‬مي‪ ،‬و بغاوت ته هڅولی سي“‪.‬‬
‫”مېجربابا‪ ،‬ته خو زما پلر يې‪ .‬مييا چييي کييوم‬
‫اقدام وکړی نو د آصف د ميني ترڅنګ‪ ،‬بييل غييټ‬
‫سييوب يييې دا وو‪ ،‬چييي مييا‪ ،‬و عاصييم تييه‪ ،‬ميياته‬
‫ورکول يو لزم امر ګڼی‪ .‬عاصييم‪ ،‬چييي‪ ،‬زمييا‪ ،‬د‬
‫مرضۍ بغير يې‪ ،‬ځان‪ ،‬زما د بدن‪ ،‬او‪ ،‬ژوند‪ ،‬مالک‬
‫ګرځوی‪ .‬بابا جانه‪ ،‬دا ستا شکست نه دی‪ ،‬بلکيې‬
‫ستا د لور‪ ،‬پر يوه‪ ،‬پرېدي کم ظرفه چييا بانييدي‪،‬‬
‫د‪ ،‬بري زېری دی“‪.‬‬
‫هيله کوم‪ ،‬چي‪ ،‬ته‪ ،‬امي‪ ،‬نعمان‪ ،‬او‪ ،‬نور ټييبر‬
‫به وما ته عفوه وکړی‪“.‬‬
‫ستا بدنصيبه لور جميله درانۍ‬

‫‪122‬‬

‫د ښادۍ او خوشحالۍ ماحول په غم‪ ،‬او دوک‬
‫سره بييدل سييو‪ .‬د جميل يې‪ ،‬د‪ ،‬بغيياوت او جييرات‪،‬‬
‫خبره کور په کور وګرځېدله‪ .‬په کور کي فيصله‬
‫دا وسوه چي پر حکومييتي سييطح ي يې‪ ،‬بايييد چييي‬
‫تعاقب نه وسي‪ .‬او‪ ،‬هسي هم‪ ،‬د وډهي‪ ،‬په علقييه‬
‫کييي‪ ،‬د هغييوی‪ ،‬مونييدل يييو مشييکل اميير ښکاره‬
‫کېدی‪ .‬هغه خبره ته په رجوع سو‪ ،‬غييوټه ورکييه‪،‬‬
‫خوله پر پټه‪.‬‬
‫لکن‪ ،‬د‪ ،‬مېجربابا د کييور‪ ،‬فضييا ي يې تيير تلييه‪،‬‬
‫مغمومه‪ ،‬او‪ ،‬سپېره وګرځېدله‪ .‬مييور‪ ،‬پلر‪ ،‬او‪،‬‬
‫واړه ټييبر يييې‪ ،‬د غييم او خ ښم پييه څنييګ کييي‬
‫پښېمانۍ او‪ ،‬تاسف سره مخامخ پاته سو‪ .‬لکيين‬
‫دا متفقه عليه فيصله وه‪ ،‬چي‪ ،‬د کور دروازې به‪،‬‬
‫د همېشييه همېشييه دپيياره‪ ،‬و‪ ،‬جميليې تييه تړلييي‬
‫وساتل سي‪.‬‬
‫د‪ ،‬عاشييو‪ ،‬اند ېښنه‪ ،‬سييپينه وبر ېښېدله‪.‬‬
‫جميلې تر شا‪ ،‬يوه غټييه‪ ،‬خل پر ېښودله‪ .‬عاشييو‪،‬‬
‫چي کومه يوه جذباتي تکيه درلوده‪ ،‬چي پيياته نييه‬
‫سوه نو‪ ،‬نوره هم ډېره تنها سوه‪.‬‬
‫د خپل ذهني صورت حييال پييه سييوب ي يې‪ ،‬د‪،‬‬
‫آنو‪ ،‬او‪ ،‬خاله سره هم ډېر تماس نه ساتی‪ ،‬ولي‬
‫چي‪ ،‬هغوی‪ ،‬هسي هييم‪ ،‬د‪ ،‬دې پييه وجييه‪ ،‬د‪ ،‬لييوی‬
‫ذهني اذيت ښکار وو‪ .‬د هغوی د هيير څييو تپييوس‬
‫باوجوده‪ ،‬بييه‪ ،‬عاشييو ورتييه ويييل چييي ”زه قسييم‬
‫خورم چي زه هلتييه ډېره خوشييحاله يييم‪ ،‬دا بيييا‬
‫ګورو چييي کييوم نفسييياتي خن يډ دی‪ ،‬چييي‪ ،‬ل تيير‬
‫اوسه‪ ،‬مي زړه هغه کييور پييه ښه تييوګه‪ ،‬قبييول‬
‫کړی نه دی‪ ،‬خپل کييور‪ ،‬او‪ ،‬ميياحول مييي پيير زړه‬
‫ګرځي‪ .‬کنه‪ ،‬مېجربابا‪ ،‬او‪ ،‬واړه افراد مييي ډېګګر‬
‫خيال ساتي‪“.‬‬

‫‪123‬‬

‫آنو‪ ،‬پوه ېدی چييي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د‪ ،‬دوی‪ ،‬د زړه د‬
‫سيياتلو دپيياره‪ ،‬درواغ وايييي‪ .‬د‪ ،‬عاشييو‪ ،‬خاموشييه‬
‫دوک چيييري چييي هغييه‪ ،‬مضييطرب‪ ،‬او پرېشييانه‬
‫ساتلی وو‪ ،‬هلته پييه دې ل يړ کييي ډېر رنجيييده وو‬
‫چي عاشو‪ ،‬نو ولي پر ده باندي‪ ،‬اعتماد نه کوي‪.‬‬
‫ولي رشتيا ورڅخه پټوي‪.‬‬
‫د عاشو د دوستۍ د يقين‪ ،‬هم په بيرتييه د ب يې‬
‫اعتمادۍ په دې‪ ،‬کشمکش کي‪ ،‬اياز خان په پوره‬
‫زړه سره‪ ،‬و مذهب ته ګرځېدلی وو‪ .‬د‪ ،‬عاشو‪،‬‬
‫د‪ ،‬واده‪ ،‬څه پنځه مياشتي پوره ک ېدلې‪ ،‬دا پنځييه‬
‫مياشتي‪ ،‬تر پنځو کلونو ورته اوږدې معلوم ېدلې‪.‬‬
‫د‪ ،‬خپل زړه او ذهيين د اضييطراب‪ ،‬د ليييري کولييو‬
‫دپاره هغه اوس په نژدې کي عمرې ته هييم تللييی‬
‫وو‪ .‬او‪ ،‬پيير واپس يۍ ي يې‪ ،‬کون يډۍ‪ ،‬د زنييي دپاسييه‪،‬‬
‫شناوۍ ږيره هم پرې ا ېښې وه‪ .‬چييي پييه سييوب‬
‫يې‪ ،‬په‪ ،‬نارينه وجاهت او ښايست کييي ب يې کچييي‬
‫اضافه سوې وه‪.‬‬
‫لکن د ګردو لمونځييو او‪ ،‬برز ګۍ بيياوجوده‪،‬‬
‫د‪ ،‬هغه‪ ،‬پيه غيم لړليي شيپې د هغيه د وايلين‪ ،‬پيه‬
‫رفاقت کي تېرېدلې‪ .‬دا هغه‪ ،‬يييوازنۍ‪ ،‬تکيييه وه‪،‬‬
‫چي د ده د روح د کيتارسس باعث ګرځېدله‪.‬‬
‫د‪ ،‬جميلې د تللو پسييته‪ ،‬اوس کلييه کلييه‪ ،‬چييي‬
‫شپه به پخه سوله نو‪ ،‬عاشو به ورته‪ ،‬ټيلي فييون‬
‫وکړی چي‪ ،‬آنو‪ ،‬پر موبايل باندي‪ ،‬خو يييوه نغمييه‪،‬‬
‫او‪ ،‬دوې راته واوروه‪ .‬بيا به دا‪ ،‬محفل‪ ،‬په وختونو‬
‫کي ډېر اوږد سييو‪ .‬پيير دواړو‪ ،‬سييرو‪ ،‬بانييدي‪ ،‬بييه‬
‫دواړو په پټه پټه خوله سره ژړل‪.‬‬
‫آنو چي به کله‪ ،‬د سېګل دا نغمه ږغوله‪،‬‬
‫جييب دل هييي ټييوټ ګيييا هييم جييي ک يې کيييا‬
‫کرينګې“‬

‫‪124‬‬

‫نو‪ ،‬د‪ ،‬زړو‪ ،‬او‪ ،‬د وايلن‪ ،‬تارونو به يې‪ ،‬د‪ ،‬درد‪،‬‬
‫له شديد کيفيت‪ ،‬څخه‪ ،‬دود‪ ،‬وکړی او هلتييه بييه د‬
‫عاشو پر ترو‪ ،‬بڼو‪ ،‬د خوب ښکلې وږمه راک ښته‬
‫سوه او‪ ،‬مضطرب روح به يې‪ ،‬د سلمتۍو اقليم‬
‫ته‪ ،‬ور دننه سو‪.‬‬
‫نيين سييبا هغ يې‪ ،‬ډېر ب يې ربطييه‪ ،‬او بيې معنييا‬
‫غوندي‪ ،‬خوبونه ليدل‪ .‬سرببره‪ ،‬لڅي پښې به‪ ،‬پييه‬
‫د ښتونو کييي‪ ،‬ب يې امييانه‪ ،‬د خپييل کييور پييه تکييل‬
‫ګرځېدله‪ .‬کلييه بييه‪ ،‬د‪ ،‬دوړو‪ ،‬او‪ ،‬بيياد و بياران‪ ،‬د‬
‫سختۍ سره مخامخ وه‪ ،‬يا به يې تيير پ ښو لنييدي‬
‫مځکه‪ ،‬ناڅاپه کښېنستله‪ ،‬او‪ ،‬د‪ ،‬مځکييي و تييياره‬
‫زړه ته به شوه سوه‪ .‬يا به يې تور‪ ،‬وحشييت زده‬
‫آس په خوب لېدی‪ ،‬چي په دا هڅه به پر راغلی‪،‬‬
‫تيير خپلييو پ ښو يييې لنييدی کييړي‪ .‬د‪ ،‬هغييه تييور‬
‫آس‪،‬دپاسه چييي بييه کييوم يييو سيړی سييپور وو‪ ،‬د‬
‫هغه نيمی څېره‪ ،‬د تور مار‪ ،‬او‪ ،‬نيمی څېره يييې‬
‫څه آشنا غوندي وه‪.‬‬
‫د آس‪ ،‬مار‪ ،‬او‪ ،‬اشنا غوندي سړي‪ ،‬دې مثلث‬
‫به‪ ،‬له هغې څخه‪ ،‬په خييوب کييي زړه وک ښی‪ .‬لييه‬
‫خوبه چي به را پورته سوله‪ ،‬نو‪ ،‬پر نعمان بانييدي‬
‫بيه ييې ږغ وکيړی‪ ،‬ليه واميه بيه د پياڼي پيه دود‪،‬‬
‫لړزانه اوسېدله‪.‬‬

‫‪125‬‬

‫نعمان‪ ،‬د‪ ،‬دې پر ذهني صييورت حييال بانييدي‪،‬‬
‫ډېر خواشينی وو‪ .‬او‪ ،‬دا‪ ،‬اراده ي يې درلييوده چييي‬
‫له دې ماحول څخه يې وباسي‪ .‬هغه تر يييوه حييده‬
‫پوهېدی‪ ،‬چی دی‪ ،‬د‪ ،‬عاشو‪ ،‬د دې ذهني صييورت‬
‫حال‪ ،‬مسؤل دی‪ .‬د‪ ،‬عاشو او‪ ،‬د ده‪ ،‬غير فطييري‬
‫تعلق‪ ،‬له ذهني او نفسياتي انتشييار څخييه‪ ،‬پرتييه‪،‬‬
‫بل څه ثمر کولی هييم نييه سييو‪ .‬بييس يييوه خييامه‬
‫هيله وه‪ ،‬چي‪ ،‬دواړو يې‪ ،‬پييه طمعييه بانييدي ژونييد‬
‫کوی‪.‬‬
‫په‪ ،‬دې څلور پنځو‪ ،‬مياشييتو کييي‪ ،‬نعمييان دوه‬
‫ځلي تر سنګاپور پوري سيفر کيړی وو‪ ،‬د‪ ،‬ډاکټير‬
‫وينا يې دا وه‬
‫”ګوره څه معجزه دي په برخه سوې ده‪ ،‬پييه‬
‫نژدې وختونو کي به‪ ،‬که خدای کييول‪ ،‬روغ رمييټ‬
‫س يې‪ .‬بييس دومييره وک يړه چييي خپلييه ښځه‪ ،‬پييه‬
‫نفسياتي تييوګه‪ ،‬و‪ ،‬دې تييه مييه پر ېږده چييي پييه‬
‫ځان کي ړنګه‪ ،‬پاته سي‪ .‬ستا د وينا په رڼا کيي‪،‬‬
‫هغه‪ ،‬له يوه عبوري دور څخييه تېر ېږي‪ .‬پييه هيير‬
‫قيمت به ييې زړه سيياتې‪ ،‬بلکيې‪ ،‬غ ېر مشييروط‪،‬‬
‫آزادي بييه ورتييه ورکييوې‪ .‬د‪ ،‬جييذباتي‪ ،‬او‪ ،‬جنسييي‬
‫هېجان څخه بييه ييې‪ ،‬ليييري سيياتې‪ .‬کو ښښ کييوه‬
‫چي‪ ،‬له بوس و کنار څخه يې وژغورې‪ ،‬له خييوني‬
‫مه ځيني وځه‪ ،‬خو‪ ،‬ګډ په بستره کي مه ورسره‬
‫پرېوځه‪“.‬‬
‫ډاکټر يو اوږد هدايت ورته وړاندي کړی‪.‬‬
‫”لکن ډاکټيير صيياحب‪ ،‬مييا تييه نييه معلييوميږي‬
‫چييي‪ ،‬د‪ ،‬معمييول و ژونييد تييه دي راوګرځييي“‬
‫نعمان‪ ،‬خپله اندېښنه‪ ،‬ورته وښووله‪.‬‬

‫‪126‬‬

‫”نعمييان صيياحب کييه امکييان ولييري‪ ،‬نييو و‬
‫تخليقي يوه کار ته يې وهڅوه‪ .‬و خود نويسيۍ تييه‬
‫يې آماده کړه‪ .‬خپل احساسات‪ ،‬او جذباتو ته دي‪،‬‬
‫د تحرير‪ ،‬بڼه ور وبخښي‪ .‬په يوه آرټ يا ميييوزک‬
‫سکول کي ورته داخليه واخليه څيو چيي داخليي‪،‬‬
‫فکري‪ ،‬فشار‪ ،‬او انتشار يې‪ ،‬مثبييت خييارجي‪ ،‬لر‪،‬‬
‫پيدا کړي‪ .‬ستا وينييا ده چييي‪ ،‬د خپييل سرپرسييت‪،‬‬
‫اياز خان سييره پييه روحيياني تييوګه ډېر پييه زړه‬
‫پوري پېوستګي لري‪ ،‬نو هغه تييه ووايييه چييي د‪،‬‬
‫دې دپييياره زييييات وخيييت وباسيييي‪ .‬او‪ ،‬د دې‪ ،‬د‪،‬‬
‫روحاني‪ ،‬تنهايي‪ ،‬د ليري کولو‪ ،‬کوښښ وکړي‪“.‬‬
‫د ډاکټر له فاصلو‪ ،‬باوجوده همدردي ورسييره‬
‫پيدا سوه‪.‬‬
‫هم داغه شپه دلته پييه کييوټه کييي‪ ،‬چييي نييرۍ‬
‫نرۍ وسه ورېدله‪ .‬عاشو د خپل بيام دپاسيه‪ ،‬پييه‬
‫کراچي کي‪ ،‬د جميلې سره په ټيلي فونک رابطييه‬
‫کييي پېيلييې وه‪ .‬د سييمندر‪ ،‬و غيياړه تييه نييژدې د‬
‫جميلې‪ ،‬فلېټ‪ ،‬د څپانييد‪ ،‬سييمندر پييه مييترنم زوږ‬
‫بانيييدي ډک معلوم ېدی‪ .‬د موباييييل د حسييياس‬
‫ټکنييالوجي پييه توسييط‪ ،‬د ژونييد د ضييامن‪ ،‬پلر‬
‫سمندر‪ ،‬کايناتي ژبه‪ ،‬د يوې خوږې سرګوښۍ پييه‬
‫توګه‪ ،‬د دې تر‪ ،‬سماعت پوري‪ ،‬رسايي پيدا کړې‬
‫وه‪ .‬د‪ ،‬جميل يې‪ ،‬مينييه نيياکه لهجييه‪ ،‬او‪ ،‬د سييمندر‪،‬‬
‫مييترنم مييدوجزر‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د بيې خييودۍ د کيفيييت‬
‫سره غاړه غړۍ کړه‪.‬‬
‫د خييبرو پييه بهييير کييي‪ ،‬ګفت ګوی‪ ،‬يييو نييوی‬
‫جهت‪ ،‬پيدا کړی‪ ،‬جميله په غېر شعوري تييوګه د‬
‫آصييف سييره‪ ،‬د‪ ،‬واده د اولييي شييپې د جنسييي‬
‫تجربې و ياد ته په غبرګون سوه‪.‬‬

‫‪127‬‬

‫”عاشييو‪ ،‬د هييري نجليۍ پييه تييوګه‪ ،‬زه هييم د‬
‫غېر متوقع‪ ،‬صورت حال سره غاړي غړۍ سوم‪.‬‬
‫د اولي شپې په جنسي اذيت‪ ،‬او‪ ،‬خوند بانييدي د‪،‬‬
‫خپل احساس څرګندونه يو مهال کييار دی‪ .‬ولييي‬
‫چي‪ ،‬ستا هم ځانګړې تجربه سييته نييو‪ ،‬تييه زميا د‬
‫احساس‪ ،‬پای ته رسېدلی س يې‪ .‬آصييف د بنييدي‬
‫دروازې په شا زما ذات په هره خييوا لکييه د بکييوا‬
‫دښت هوار کښېښود‪ .‬لکه ځنګل اوس له هييري‬
‫خوا‪ ،‬ژوند‪ ،‬وما ته‪ ،‬لري لري‪ ،‬آصف زما د وجييود‬
‫پيير ت يږو مځکييو‪ ،‬د يييوه ښکلي بيياران پييه څ ېر‪،‬‬
‫وبهېدی‪ .‬د باران دې اولين څاڅکو‪ ،‬زمييا د وجييود‬
‫د مځکو په رګو‪ ،‬کي‪ ،‬پټ ازلي خوشبويي تييه‪ ،‬د‬
‫آزادو وږمو‪ ،‬صورت وروبخ ښی‪ .‬عاشييو زه اوس‬
‫هييييم د‪ ،‬رامبيييييل چامبيييييل‪ ،‬او د نرګيسييييو‪ ،‬د‬
‫خوشييبويي پييه حصييار اوسييم‪ .‬زه اوس پييه دې‪،‬‬
‫اسرار سييره پييوه زړه او ذهيين لييرم چييي‪ ،‬ښځه‬
‫ولي د مځکي او نارينه ولي د بيياران سييره ورتييه‬
‫شخصيييت لييري‪ .‬آصييف چييي د‪ ،‬لميير او بيياران‬
‫امتزاج لري په ځان کي‪ ،‬زما پييه داخييل او خييارج‬
‫کي‪ ،‬د‪ ،‬نور‪ ،‬او‪ ،‬سمندر په څېر بهي يږي‪ .‬زه اوس‬
‫د‪ ،‬آزادۍ‪ ،‬او مسييرت پييه فلسييفيانه مفهييوم او‬
‫ارزښت پوهېږم‪ .‬عاشو‪ ،‬ښځه چي کله‪ ،‬په داخل‬
‫کي‪ ،‬د جنسييي جبلييت د تسييکين پييه توسييط‪ ،‬بيې‬
‫کنيياره سييي نييو پييه خييارج کييي هلتييه‪ ،‬د‪ ،‬سييمندر‬
‫دپاسه‪ ،‬د‪ ،‬پييراخ افييق‪ ،‬وسييعتونه مونييدلی سييي‪،‬‬
‫کنه‪ ،‬د‪ ،‬ناسپڼېدلي غوټۍ پييه څ ېر د‪ ،‬تن يګ دل يۍ‬
‫ژوند تېروي‪“.‬‬

‫‪128‬‬

‫دلته‪ ،‬عاشو ته داسييي احسيياس وسييو‪ ،‬ګوا‬
‫مښي‪ .‬په رګو کي‪،‬‬
‫څوک يې زړه په لسونو کي‪ُ ،‬‬
‫چي ييې کييوم‪ ،‬اور‪ ،‬لييه مييودو څخييه‪ ،‬دود ېدی‪ ،‬و‬
‫لمبه کېدو ته په هڅه راغلی‪ .‬د هغې ټييول وجييود‬
‫سييو‪ .‬د ژونييد د افييق‪ ،‬او د څپانييد‬
‫پييه غبييار ډک ُ‬
‫سمندرونو‪ ،‬ټييول وسييعتونه پيير يييوه نکتييه مرتکييز‬
‫راغلو‪ .‬د‪ ،‬وجود تږو مځکو ي يې‪ ،‬د ښکلو بييارانونو‬
‫په‪ ،‬طلب‪ ،‬د سرابونو تموج‪ ،‬او د‪ ،‬څرخکييو دوړو‪،‬‬
‫ځنګل کړی‪ .‬د جميلې د وينييا پييه تنيياظر کييي‪ ،‬دې‬
‫حقيقت پييه زړه کيي مياته ک ښېښودله چيي‪ ،‬دا‪،‬‬
‫هغه‪ ،‬مځکه ده چي‪ ،‬د بار آورۍ امکان يې نسييته‪.‬‬
‫ولي چي‪ ،‬نعمان‪ ،‬هغييه ووره دی‪ ،‬چييي د‪ ،‬بيياران‪،‬‬
‫ځييانګړی صييفت نييه لييري‪ .‬ښځه او مځکييه چييي‬
‫توليدي صفت نه ولري‪ .‬نو د خپييل ذات پييه انتهييا‬
‫کي‪ ،‬له خپله زوره‪ ،‬او بوجه‪ ،‬رېز مرېز سي‪.‬‬
‫اوس‪ ،‬ځييان‪ ،‬زنييدګي‪ ،‬جميلييې‪ ،‬او د سييمندر‬
‫زوږ هر څه خپل ارز ښت لييه لسييه ورک يړی‪ .‬تيير‬
‫پښو لندي مځکه يې‪ ،‬ګوره څرنګه‪ ،‬و‪ ،‬يوه خييوا‬
‫ته وڅکېدله‪ .‬او‪ ،‬دا‪ ،‬د ترندي نيولي سپوږمۍ پييه‬
‫څېر‪ ،‬د زمان مکان د ب يې معنييويت پييه تييوره خل‬
‫کي‪ ،‬معلق او بې سمته پاته سوه‪.‬‬
‫عاشييو پييه‪ ،‬غييير شييعوري تييوګه‪ ،‬د موبايييل‬
‫رابطه وشلوله‪ ،‬موبايل يې له لسييو څخييه ک ښته‬
‫ايله سو‪ ،‬او‪ ،‬د خپلييي خييوني وخييوا تييه پييه ک ښته‬
‫کېدو سوه‪ .‬ل تر خوني نه وه رسېدلې‪ ،‬چي‪ ،‬پييه‬
‫راهدارۍ کي‪ ،‬يخه پخه ړنګه پرېوتله‪.‬‬

‫‪129‬‬

‫د ښايستې څېرې پيير لييوح‪ ،‬مرقييوم‪ ،‬جييذباتي‬
‫کش مکش يې‪ ،‬پييه پييوره شييرح سييره عيييان وو‪.‬‬
‫زړه ييې پييه لس کييي نيييولی‪ ،‬د سيياه ک ښۍ‪ ،‬پييه‬
‫اذيييت اختييه ښکاره ک ېده‪ .‬لس و پ ښې ي يې د‪،‬‬
‫واوري په څېر يخي‪ ،‬او تنييدی ي يې پييه خولييو تيير‪،‬‬
‫برېښېدی‪ .‬د‪ ،‬غاښو پييه چيچلييو اختييه وه‪ ،‬او تيير‬
‫نيييم وا اوږدو تييورو سييترګو يييې سييړې سييړې‬
‫اوښکي را توېدلې‪ ،‬او‪ ،‬د ګلب په څ ېر‪ ،‬سييره‪،‬‬
‫لبريز‪ ،‬لبان يې‪ ،‬په بې آوازه‪ ،‬توګه‪ ،‬د خودکلمۍ‪،‬‬
‫په عمل بوخت وو‪.‬‬
‫عييين پيير دا وخييت د سيينګاپور پييه پ ېراډائز‬
‫هوټل کښي و ټيلي وژن ته ناست نعمان د ميني‬
‫د خييود شييعوريت پييه برکييت د يييوې نييامعلومي‬
‫اندېښنې سره مخ آمخ سو‪.‬‬
‫د‪ ،‬عاشو سره د مسلسل ټيلي فونک رابطيې‬
‫د ناکييامۍ پسييته يييې و مييور تييه کييال وک يړی‪ .‬او‬
‫خواست يې ورځيني وکړی چي د عاشو پييه حييال‬
‫باندي يې خبر کړي‪ .‬کله چي يې مييور و راهييدارۍ‬
‫ته راووتله نو يوه چيغه يې تر خولې ووتله‪ .‬ګرده‬
‫کور پييه دې پ ېښه خييبر سييو‪.‬لس پييه لس ييې و‬
‫هسپتال ته ورسوله‪.‬‬
‫اييياز خييان هييم زغييرده و هسييپتال تييه ور‬
‫ورسېدی‪.‬دم په دمه‪ ،‬ډاکټر مناف ترييين صيياحب‬
‫ته‪ ،‬ايمرجنسي کال‪ ،‬ورکييول سييو‪ ،‬د بييدل سييوي‬
‫حالتو په تنيياظر ک ښي عاشييو د اييياز خييان مينييه‬
‫وه‪.‬اييياز خييان‪ ،‬پييه لشييعوري تييوګه‪ ،‬د مينييي پيير‬
‫ماهيت باندي‪ ،‬د تفکر کولو په هڅه راغلی‪ .‬مينه‪،‬‬
‫څييومري سييتړي لييري؟ او پييه هيير صييورت کييي‬
‫څييومري ارز ښت لييري‪ .‬سييم دسييتي يييې زړه‬
‫پوښتنه ورڅخه وکړه‬

‫‪130‬‬

‫”که عاشو مړه سوه نو به څه وي؟“‬
‫هيڅ نه شييايد‪ ،‬چييي زه بييه نييور هييم‪ ،‬د ژونييد‬
‫سييره نييژدې پېوسييتون پيييدا کييړم‪ .‬چييي‪ ،‬دا پييه‬
‫وختونو‪ ،‬او‪ ،‬سوچونو کييي ژونييدۍ وسيياتم‪ .‬لکيين‬
‫اياز خانه‪ ،‬چي مينه مړه سييي نييو‪ ،‬بيييا ژونييد څييه‬
‫مفهوم لري؟ زړه پوښتنه ورځيني وکړه‪.‬‬
‫”نه ګرانييه‪ ،‬غييم‪ ،‬د خييزان پييه څ ېر‪ ،‬د نييوي‬
‫ژونييد زېږنييده هييم وي‪ .‬او بيييا چييي‪ ،‬څييوک د‬
‫تخليقيت پر سطح باندي‪ ،‬د ژوند تېرولو‪ ،‬نفسي‬
‫صييلحيت او اهليييت لييري نييو هغييه خييو د ژونييد‪،‬‬
‫اعتبار له لسه نه ورکوي‪ .‬خدای دي نه کړي کييه‬
‫عاشييو پيياته نييه سييوه‪ ،‬نييو‪ ،‬بيييا دا سييتا او زمييا‪،‬‬
‫انساني‪ ،‬اخلقي‪ ،‬او جمالياتي وظيفه پاته کي يږي‪،‬‬
‫چي موږ‪ ،‬د هغې د زړګي و نا آسوده‪ ،‬او‪ ،‬خفته‪،‬‬
‫پرتو‪ ،‬نغمو ته‪ ،‬د نوحه ګر وايلن په توسييط نييوی‬
‫ژوند ورکړو‪“.‬‬
‫”اياز خانه‪ ،‬ستا منطقي استدلل شييايد چييي‬
‫تا ژوندی وساتي‪ ،‬لکن‪ ،‬زه خو‪ ،‬په خپلييه د‪ ،‬هغيې‬
‫سره د کډي کولو‪ ،‬خيال لرم‪ “.‬غمجيين زړه ورتييه‬
‫مدعا ښکاره کړه‪.‬‬
‫”نه ګرانه د هغې غم به په ګډه سييره کييوو‪،‬‬
‫د‪ ،‬هغې سره‪ ،‬غداري بايد چي و نه کړې‪ .‬هسييي‪،‬‬
‫زه او تييه‪ ،‬دواړه پييوهيږو چييي‪ ،‬هغييه‪ ،‬د مييرګ تيير‬
‫مرحله نه‪ ،‬بلکې تر يوه عبوري دور‪ ،‬تېريږي‪ .‬تييه‬
‫راسه‪ ،‬چي ډاکټر مناف ترين صاحب څه وايي که‬
‫خوشحالي وه او که‪ ،‬لزواله غم‪ ،‬هغه هسي هييم‬
‫زما او ستا سره ګډ دي‪“.‬‬

‫‪131‬‬

‫ايياز خييان‪ ،‬ل پييه زړه کيي‪ ،‬د‪ ،‬ژونييد د اعتبييار‬
‫سره مخامييخ وو‪ .‬او هغييه تييه معلييومه وه‪ ،‬چييي‪،‬‬
‫عاشو او‪ ،‬زړه ورسره بې وفايي نه سيي کيولی‪.‬‬
‫دواړه دی بې نوا نه سي پرېښوولی‪.‬‬
‫ډاکټر مناف صيياحب‪ ،‬د هغيې‪ ،‬د زړه د تسييلۍ‬
‫تر حده پوري‪ ،‬معاينه وکړه‪ .‬چييي لييه خپلييي خييوا‬
‫مطمين سييو‪ ،‬نييو‪ ،‬پييه بيرتييه ييې‪ ،‬و ډاکټيير هاشييم‬
‫منييدوخيل تييه‪ ،‬اسييتاذی ور واسييتوی‪ .‬د‪ ،‬ډاکټيير‬
‫مندوخيل پييه راتلييو سييره‪ ،‬دواړو خپلييي مشييورې‬
‫سره ګډي کيړې‪ .‬د‪ ،‬خييبرو‪ ،‬مغييز ييې دا راووتييی‬
‫چي‪ ،‬څه قلييبي مسييئله نييه ده‪ ،‬بلک يې‪ ،‬نفسييياتي‪،‬‬
‫ستړې ورته پېښه ده‪ .‬څه! دا معلومييول‪ ،‬نييو مييخ‬
‫په وړاندي‪ ،‬د انتظار‪ ،‬اقتضا درلوده‪.‬‬
‫ډاکټر هاشم مندوخيل‪ ،‬د‪ ،‬ډاکټيير منيياف ترييين‬
‫په مشوره سره‪ ،‬و هغې ته‪ ،‬په وقفه وقفه سره‪،‬‬
‫دوې درې‪ ،‬سييتني ور ول ګولې‪ .‬د يييوې ګنټيې پييه‪،‬‬
‫اوږدو کي‪ ،‬د‪ ،‬عاشو پيير څ ېره بانييدي‪ ،‬د‪ ،‬ژونييد‪،‬‬
‫رنګ قرار قرار پر بحالېدو راغلی‪.‬‬
‫د ډاکټر مناف صاحب‪ ،‬د رخصت څخه پسييته‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬پييه بيې ربطييه غونييدي‪ ،‬ګفت ګوی بانييدي‪،‬‬
‫سر‪ ،‬راغله‪ .‬ډاکټيير هاشييم پييه زړه او ذهيين ورتييه‬
‫متوجه سو‪ ،‬چي‪ ،‬د هغې جملې‪ ،‬پييه واضييح تييوګه‬
‫واوري‪.‬‬
‫زغرده يې يو کاغييذ‪ ،‬او قلييم را واخيسييتل‪ ،‬او‬
‫خپييل غييوږ ي يې‪ ،‬د عاشييو‪ ،‬و‪ ،‬خييولې تييه ور نييژدې‬
‫کړی‪.‬‬
‫عاشييو چييي‪ ،‬ل د شييعور د‪ ،‬کر ښي څخييه‪،‬‬
‫ليري‪ ،‬د‪ ،‬لشعور په ګرفت کي‪ ،‬ب يې وسييه پرتييه‬
‫وه‪ .‬کرار کرار د خپييل ځييان سييره‪ ،‬پييه ګاي ېدلو‬
‫بوخته وه‪.‬‬

‫‪132‬‬

‫”آنو‪ ،‬دا آسمان چا پييه وينييو لړلييی دی؟ هغييه‬
‫زما مځکه‪ ،‬چا‪ ،‬په اجاره واخيستله؟ آنو‪ ،‬دا د چا‪،‬‬
‫شيطاني لس‪ ،‬زما پر بدن باندي ټپريږي؟ هغه د‬
‫ناصر‪ ،‬راکړې زما‪ ،‬توره پيشي‪ ،‬چييري ورکيه ده؟‬
‫نه‪ ،‬آنو‪ ،‬زه خودکشه‪ ،‬بريد نه کومه‪ .‬د‪ ،‬بارانو پييه‬
‫موسم کي‪ ،‬ووره ولييي نييه اوري؟ هغييه ووره پيير‬
‫کوم چي زما نوم ليکلی دی‪ ،‬ولي په ځان کي‪ ،‬د‬
‫ورېدلو‪ ،‬صلحيت نه لري‪ .‬آنو‪ ،‬دا زه چا له هري‬
‫خوا په ديوالونو کي‪ ،‬ښخ ساتلې يمييه؟ زمييا سيياه‬
‫تنګيږي يو څوک خو‪ ،‬ما‪ ،‬د دښت په څ ېر‪ ،‬د دې‬
‫ديوالونو‪ ،‬له حصاره‪ ،‬دباندي وباسی‪“.‬‬
‫او ځيني جملې به‪ ،‬نيمايي نيمايي پاته سييوې‪.‬‬
‫ډاکټر په چټکۍ سره‪ ،‬دا جملې‪ ،‬تر‪ ،‬قلم‪ ،‬ويستلې‪.‬‬
‫او تر ډېره پوري يې غور‪ ،‬ورباندي وکړی‪.‬‬
‫د دې پسته‪ ،‬عاشو‪ ،‬په يوه خواږه خوب سره‬
‫بيده سوه‪ .‬د ډاکټر د مشييورې پييه ر ڼا کييي‪ ،‬اييياز‬
‫خان‪ ،‬او‪ ،‬د خسرګنۍ خلګ يې‪ ،‬و انتظار ګاه تييه‬
‫مخه وکړه‪ .‬بلکې اييياز خييان‪ ،‬و هغييوی تييه‪ ،‬وويييل‬
‫چي‪ ،‬تاسو‪ ،‬کور ته ولړ سی‪ .‬ضييرورت خييو زمييا‬
‫هم نسته‪ ،‬لکيين زه بييه يييو‪ ،‬واري ل‪ ،‬دا ووينييم او‬
‫پسته به‪ ،‬کور تييه مييخ ونيسييم‪ .‬سييهار کييه خييدای‬
‫کول بيا به سره غواړو‪.‬‬
‫په دې دوران کي‪ ،‬خييبر سييوی‪ ،‬نعميان‪ ،‬ټيليي‬
‫فون پر ټيلي فون کاوه‪ .‬اياز خان و هغه ته ډېره‬
‫تسلي ورکړه‪ .‬هغه ورته وويل چي انشيياءالله پييه‬
‫يوه ورځ او‪ ،‬دوې کي به‪ ،‬در ورسېږم‪.‬‬
‫ډاکټيير هاشييم‪ ،‬عاشييو‪ ،‬درې ورځييي نييوره پييه‬
‫هسپتال کي پاتي کړه‪ .‬د تحليل نفسي کار يې پييه‬
‫دې سوب ممکن نه وو چييي‪ ،‬د شييعور پييه دايييره‬
‫کي‪ ،‬هغه و هيڅ يوې مرستي ته هم آماده نه وه‪.‬‬

‫‪133‬‬

‫ډاکټر هاشييم‪ ،‬دومييري خييو‪ ،‬ضييرور پوهېګګدی‬
‫چي‪ ،‬هغييه‪ ،‬د‪ ،‬واده پسييته‪ ،‬يييو مطمييين ژونييد نييه‬
‫تېروی‪ .‬که څييه هييم دا د هسييټريا‪ ،‬دورې خييو نييه‬
‫دي‪ ،‬خييييو‪ ،‬د سييييخت ټېنشيييين )اضييييطراب( د‬
‫موجودګۍ خبر يې په لزمه توګه ورکوی‪.‬‬
‫کله چي ډاکټر هاشم‪ ،‬د هغيې د بيې هوشيۍ و‬
‫ګفتګوی ته‪ ،‬د هغې پام را واړوی نو هغ يې ورتييه‬
‫وويل چي ”زه نه يمه خبره چي د دې څه مطلب‬
‫دی“‪ .‬او د نعمان‪ ،‬سييره‪ ،‬د‪ ،‬ازدواجييي ژونييد پييه‬
‫حواله‪ ،‬هم هغې دا اصرار کاوه‪ ،‬چي د‪ ،‬ده سييره‪،‬‬
‫ډېر خوشحاله ژوند تېروي‪.‬‬
‫هلته‪ ،‬د ډاکټر هاشم د‪ ،‬هغې په درواغو بانييدي‬
‫سر خلص وو‪ .‬لکيين‪ ،‬پيير خپلييه خييبره بانييدي ييې‬
‫ډېر اصرار هييم نييه کييوی‪ .‬هغييه‪ ،‬پييه دې هڅييه وو‬
‫چي‪ ،‬د عاشو‪ ،‬اعتبار او اعتماد وګټي‪.‬‬
‫نعمييان چييي دويمييه ورځ راغلييی‪ ،‬نييو‪ ،‬ډاکټيير‬
‫هاشم‪ ،‬د آنو په موجودګۍ کي ورتييه وويييل چييي‬
‫ښه به دا وي چي‪ ،‬اوس يې کور ته يوسيې‪ .‬لکين‬
‫زمييا مشييوره دا ده چييي يييو څييو ورځييي ي يې‪ ،‬پييه‬
‫پلرني کور کي‪ ،‬وساتې‪ ،‬چي ذهني صحت يې پييه‬
‫پوره توګه بحال سي نييو بيييا ي يې‪ ،‬خپييل کييور تييه‬
‫بييوځه‪ .‬مييخ پييه وړانييدي ډاکټيير ل يږ څييه نييور هييم‬
‫وضاحتونه ورته وکړل‪.‬‬
‫”د‪ ،‬دورې پسته‪ ،‬د سختي تندي او د پاڼي پييه‬
‫څېر د رږد ېدو‪ ،‬عميل‪ ،‬ييې پييه تحييت الشيعوري‬
‫حواله چي کوم‪ ،‬وجوهات دي هغه ډېر نفسياتي‬
‫اهميت نه لري او‪ ،‬دا چي شعور خو يې پيير ځييای‬
‫دی‪ ،‬ځان او‪ ،‬واړه خلګ پېژنييي‪ ،‬او‪ ،‬پييه بيرتييه‪ ،‬د‬
‫آئينييې پييه وړانييدي‪ ،‬خپلييه څ ېره ورتييه پر ېدی‬
‫ښکاري‪ ،‬دا‪ ،‬يوه پېچيده‪ ،‬نفسياتي معمه ده‪.‬‬

‫‪134‬‬

‫”اروا پوهاند يې داسي تشريح کوي‪ ،‬چي هيير‬
‫انسان‪ ،‬په خپل وجود کي‪ ،‬د ظاهري شناخت پييه‬
‫شا د خل ګو يييو اژدهييام لييري‪ .‬د خپلييي ظيياهري‬
‫څېرې په شا‪ ،‬کي نوري څېرې خونييدي سيياتي“‪.‬‬
‫ځينييي اروا پوهانييد بيييا وايييي‪ ،‬چييي د انسييان‪ ،‬د‬
‫څېرې په شا د څېرو پييه اژدهييام کييي‪ ،‬د هغييه د‬
‫واړو اسلفو څېرې موجييودګي لييري‪ ،‬بلک يې پييه‪،‬‬
‫اجتميياعي نفسيييات کييي‪ ،‬تيير‪ ،‬ارتقييا‪ ،‬وړانييدي‪،‬‬
‫حيييواني‪ ،‬جييذبات او‪ ،‬احساسييات لهييم تحليييل‬
‫ګرځوي‪.‬‬
‫کلييه چييي‪ ،‬نفسييي جهييان‪ ،‬د موضييوعي او‬
‫معروضي حالتو په سوب د غېر متوقييع‪ ،‬انقلب‬
‫سره مخامخ سي‪ ،‬نو مريض کله کلييه‪ ،‬بيييا‪ ،‬د دې‬
‫صورت حال د مقابلې دپاره پييه لشييعوري تييوګه‬
‫دا‪ ،‬اخييتراعي لر‪ ،‬اختييياره کييړي‪ ،‬چييي د خپلييي‬
‫څيرې په شا‪ ،‬پټه يوه څ ېره‪ ،‬را برس يېره ک يړي‪.‬‬
‫دې ته د نفسياتو په ژبييه کييي‪ ،‬وضييعي رنييځ ويييل‬
‫کيږي‪ .‬هغه‪ ،‬د خپل تن دپاسه‪ ،‬د خپلي څېرې‪ ،‬له‬
‫شناخت څخه‪ ،‬په انکار راسييي‪ .‬او‪ ،‬پييه دې تييوګه‬
‫د‪ ،‬زړې څ ېرې سييره‪ ،‬تړلييي غمييونه‪ ،‬لييه‪ ،‬خييياله‬
‫باسي‪.‬‬
‫”د فييرار‪ ،‬دا حکمييت عمليي او ميکييانزم ييې‪،‬‬
‫جاري نفسياتي فشار‪ ،‬او انتشار تيير ډېره حييده‬
‫پوري‪ ،‬سپک کړي‪ .‬لکن دا ي يې علج نييه ګرځييي‬
‫بلکې نوري پيچېدګۍ پيدا کوي‪“.‬‬

‫‪135‬‬

‫”زما مشوره دا ده‪ ،‬چي‪ ،‬تاسو‪ ،‬دا‪ ،‬د اسييلم‬
‫آباد‪ ،‬په پمز )‪ (Pimz‬هسپتال کييي‪ ،‬و اروا پييوهه‪،‬‬
‫شيرين سميجو ته‪ ،‬ښکاره کړی‪ .‬هغه په ميډيسن‬
‫کي هم ډېره اوچته ډګرۍ لري‪ .‬مييا او هغ يې پيير‬
‫يو‪ ،‬ځای‪ ،‬کورس سره کوی‪ .‬د‪ ،‬نفسياتي مريض‪،‬‬
‫تحليل نفسي‪ ،‬هغه وخت يو ډاکټر ترسره رسوي‬
‫چي‪ ،‬هغه اعتبار وربانييدي وک يړي‪ .‬ښکاره خييبره‬
‫ده‪ ،‬چي‪ ،‬زه د يوه نارينه ډاکټير پيه حييث‪ ،‬ليه دې‬
‫څخه ډيري خبري نه سم پوښتلی‪ .‬زه يقين لرم‪،‬‬
‫چي هغييه بييه‪ ،‬د‪ ،‬دې دپيياره ډېره ګټييوره‪ ،‬ثييابته‬
‫سي‪“.‬‬
‫”چي کله مي اراده سييي نييو زه بييه يييو چييټ‬
‫هم درکړم او ټيلي فون به هم ورته وکړم‪ .‬خو دا‬
‫درته وايم چي ځنډ به نه په کښېباسئ‪ .‬د دې يوې‬
‫بلي خبري خيال ډېر لزم دی‪ ،‬چي‪ ،‬بايد پييه پييام‬
‫کي يې ونيسئ‪ .‬که يې زړه و نييه سيياتل سييي نييو‬
‫امکان د دې سته‪ ،‬چي‪ ،‬د ځان وژنييي‪ ،‬سييتړې پيير‬
‫ځان باندي ومني‪ .‬ولي چييي‪ ،‬د‪ ،‬هغ يې پييه‪ ،‬جملييو‬
‫کي يوه جمله داسي هم ده چي‪،‬‬
‫”آنييو‪ ،‬زه خودکشييه‪ ،‬بريييد نييه کييومه‪ ،‬دا‪ ،‬يييو‬
‫خطرناک صورت حال دی‪ .‬هسي زمييا يقييين دی‪،‬‬
‫چي شيرين سيميجو د‪ ،‬دې علج کولی سي‪ .‬او‪،‬‬
‫هسي هم‪ ،‬په کار دی چييي‪ ،‬لييه کييوټي څخييه‪ ،‬ييې‬
‫وباسئ‪ .‬بلکې نعمان خان‪ ،‬زمييا مشييوره درتييه دا‬
‫ده چييي‪ ،‬ګرسييره يييې پييه اسييلم آبيياد ک ښي و‬
‫اوسوه‪ .‬که ته وغييواړې نييو‪ ،‬زمييا خيييال دی‪ ،‬چييي‬
‫خپله تبادله هم کولی سې‪“.‬‬
‫ډاکټر هاشم خپله فيصله ورته وښووله‪ .‬هغييه‬
‫په يقيني توګه‪ ،‬د‪ ،‬عاشو‪ ،‬مدد کول غوښت‪.‬‬

‫‪136‬‬

‫کله چي‪ ،‬عاشو‪ ،‬خپل کور تييه راغلييه‪ ،‬نييو تيير‬
‫ډېره حده پوري‪ ،‬پييه ذهنييي حييواله بحييال سييوه‪.‬‬
‫لکن کله چي به‪ ،‬هله‪ ،‬ور ولړه سوه‪ ،‬نو په هيييڅ‬
‫بيييه ييييې تنيييده نيييه مات ېدله‪ .‬او‪ ،‬پنځيييو شيييپږو‪،‬‬
‫ګلسونو‪ ،‬د چښلو پسته بييه‪ ،‬بيييا يييخ واخيسييتله‪.‬‬
‫علج ي يې شييروع وو‪ ،‬تيير ډېره حييده پييوري‪ ،‬کييه‬
‫اوس ښه وه خو‪ ،‬په بشييپړه تييوګه ل‪ ،‬جييوړه نييه‬
‫وه‪.‬‬
‫په ماځيګر کي‪ ،‬د آنو‪ ،‬سره‪ ،‬واک ته عمومييا ً‬
‫تلله‪ .‬او هلته به يې‪ ،‬د خپل اشيينا سييتوري سييره‪،‬‬
‫په زړه کي ډيري خبري هم کولې‬
‫”مهربانه دوسته دا څه راته پېښه ده؟“‬
‫هغه په کايناتي ژبه ځواب ورته وړاندي ک يړی‬
‫چي‬
‫”عاشو‪ ،‬د‪ ،‬هم دې صورت حال په توسط به‪،‬‬
‫خپل پټ امکانات وپېژنې‪ ،‬يوه خبره درته وکيړم‪،‬‬
‫حالت هر رخ چييي اختيييار کيړي‪ ،‬خييو پييه اخيييري‬
‫تجزيه‪ ،‬کي‪ ،‬غټه کامراني په برخه لرې‪“.‬‬
‫”لکن مهربانه دوسته‪ ،‬زه خييو ورځ پييه ورځ‪،‬‬
‫د‪ ،‬د ښت پيييه څ ېر‪ ،‬د‪ ،‬تشييينګۍ او‪ ،‬بربيييادۍ‪،‬‬
‫موسمونه‪ ،‬سپڼوم‪ ،‬په يوه داسييي صييورت حييال‬
‫کييي‪ ،‬بييه د‪ ،‬نجييات‪ ،‬نييتيجه لييه کييومه پييه لس‬
‫راسي؟“‬
‫”ګرانييي‪ ،‬تييه د‪ ،‬دسييتياب صييورت حييال پييه‬
‫تناظر کي‪ ،‬د علت او معلول خبره کوې‪ .‬د علييت‬
‫او معلول د قانون د موجييودګۍ بيياوجود‪ ،‬داسييي‬
‫قوت هم پييه کاينييات کييي جيياري او سيياري سييته‬
‫چي‪ ،‬لييه دې قييانون څخييه ميياورا‪ ،‬خپلييه تخليقييي‪،‬‬
‫آزاده او باشعوره‪ ،‬اراده‪ ،‬په کار اچوي‪“.‬‬

‫‪137‬‬

‫” ګوره عاشو‪ ،‬کايناتي قوتونه‪ ،‬د‪ ،‬انسييانانو‪،‬‬
‫د‪ ،‬تقديرونو‪ ،‬په جوړښت کي‪ ،‬خپل فعييال کييردار‬
‫ترسره رسوي‪ .‬آيا دا يو‪ ،‬ښکاره حقيقت نييه دی‪،‬‬
‫چي هيڅ يوه انسان هم‪ ،‬خپل ځييان پييه خپلييه نييه‬
‫دی تخليق ک يړی‪ .‬چييي د ژونييد پييه آغيياز‪ ،‬او پييس‬
‫منظر کي يې‪ ،‬تخليقي برخه نسته‪ ،‬نو‪ ،‬د ژوند پييه‬
‫پېش منظر کي هم‪ ،‬پر کايناتي قوتونو بانييدي‪ ،‬د‬
‫انحصار کولو‪ ،‬مجبوري په غاړه لري“‪.‬‬
‫د ژوند‪ ،‬د آفاقي قوانينو‪ ،‬په مقابل‪ ،‬د تسييليم‬
‫و رضا‪ ،‬نفسيات خپلول‪ ،‬دا‪ ،‬تر ټولو غټه کاميييابي‬
‫او بندګي ده‪ .‬زه‪ ،‬ته‪ ،‬لمر‪ ،‬سمندر‪ ،‬آسمان‪ ،‬آنو‪،‬‬
‫دا ښار‪ ،‬دا غرونييه‪ ،‬مييوږ واړه بنييدګان يييو‪ .‬د‬
‫بندګۍ په کاينيياتي دايييره کييي سييره يييو يييو‪ .‬هييو‬
‫البته‪ ،‬د زمان مکان پييه فييرق سييره‪ ،‬د جييدا جييدا‬
‫تقيديرونو‪ ،‬څ ښتنان ييو‪ .‬بيس‪ ،‬د کاينياتي رشيتې‪،‬‬
‫سپڼسييي و‪ ،‬پرېک ېدو تييه مييه پر ېږده‪ .‬زه‪ ،‬او‪،‬‬
‫واړه نور عناصر ستا په ستړې خبر يو‪ .‬خو دا ييياد‬
‫لره‪ ،‬که د کليت په تناظر کييي‪ ،‬و خپييل ژونييد تييه‬
‫کتلو‪ ،‬فلسفيانه نظر خپل ک يړې نييو د‪ ،‬ژونييد واړه‬
‫ستړي به ډيري اسانه سي‪“.‬‬
‫”لکن ګرانيه خيدای زميا پيه بياب څيه نظير‬
‫لري؟“ عاشو‪ ،‬په جرات سره پوښتنه وکړه‪.‬‬

‫‪138‬‬

‫”عاشو خدای‪ ،‬د‪ ،‬موږ کايناتي عناصرو سييره‬
‫هم‪ ،‬قيل و قال نه لري‪ .‬د‪ ،‬هغه ټييوله لييويي‪ ،‬پييه‪،‬‬
‫سکوت کي‪ ،‬پنهان اوسي‪ .‬لکيين د دې مطلييب دا‬
‫نييه دی‪ ،‬کييه هغييه‪ ،‬مييوږ‪ ،‬او‪ ،‬تاسييو‪ ،‬هسييي بييې‬
‫مقصده‪ ،‬يا د ځان د ساتېري دپاره پيدا کړي يييو‪.‬‬
‫هغه‪ ،‬بابصيرته ذات‪ ،‬انساني‪ ،‬او کايناتي ژوند‪ ،‬په‬
‫تضيياداتو سييره جيياري سيياتلی دی‪ .‬هييم لييه دې‬
‫تضاداتو‪ ،‬يو والی‪ ،‬او‪ ،‬هم له‪ ،‬دې وحدت څخه پييه‬
‫بيرته‪ ،‬انتشار او بييدنظمي پيييدا کييوي‪ ،‬او‪ ،‬پييه دې‬
‫توګه‪ ،‬ژوند مخ په وړاندي‪ ،‬پييه زمييان مکييان‪ ،‬پييه‬
‫حرکييي تييوګه‪ ،‬قييايم او د ارتقييا سييره مخامييخ‬
‫ساتي‪“.‬‬
‫ښايسته ستوري په يقين سره خبره ترسييره‬
‫ورسوله‪.‬‬
‫”هسي ګرانه‪ ،‬کله کله‪ ،‬زه د خپييل ژونييد پييه‬
‫حواله‪ ،‬د ډېر تشکيک ښکار سم‪ ،‬چي ګرسييره‪،‬‬
‫خدای موجود هم دی او کييه نييه؟ سييتا څيه خييال‬
‫دی‪ “.‬عاشو‪ ،‬د رڼا او تيارې پر سرحد ولړه وه‪.‬‬
‫”عاشو ګراني‪ ،‬زما خيال خو ډېر عيان دی‪.‬‬
‫زما استدلل دا دی چي‪ ،‬زه يا ته‪ ،‬د خپيل وجيود‪،‬‬
‫خالقييان نييه يييو‪ ،‬نييو هيييڅ يييو څييوک‪ ،‬بييل هييم‪ ،‬د‬
‫مخلوقاتو په دايره کي بيا خييدای نييه دی‪ .‬هيير يييو‬
‫مصنوع‪ ،‬په خپل زړه کي په‪ ،‬وهييبي تييوګه‪ ،‬او د‪،‬‬
‫ويني د شعوريت پر اساس باندي‪ ،‬د‪ ،‬يييوه خييالق‬
‫پر موجودګۍ باندي‪ ،‬بې دليله‪ ،‬پوخ يقين لري‪ .‬او‬
‫زما خيال دا دی چييي‪ ،‬دا دليييل‪ ،‬تيير ټولييو غييټ او‬
‫محکم‪ ،‬معروضييي دليييل دی‪ ،‬کييه څييه هييم څييوک‬
‫ورباندي‪ ،‬د موضوعيت لېبل لګولی سي‪.‬‬

‫‪139‬‬

‫زړه مي غييواړي‪ ،‬چييي د هنييري برګسييان و‪،‬‬
‫اسييتدلل تييه دي پييام ور واړومييه‪ .‬چييي سييتا د‬
‫خو ښي پيييه کتييياب کيييي ‪The story of‬‬
‫‪ ، philosophy‬او هنييييري تهييييامس او ډانييييالي‬
‫تهييامس پييه کتيياب ‪Living Biographies of‬‬
‫‪ ، great philosophers‬کييي يييې‪ ،‬څرګنييدونه‬
‫داسي سوې ده‪.‬‬
‫”هنري برګسان‪ ،‬فرانسوي فلسفي‪ ،‬چييي د‬
‫تشکيک پسند پييه ح ېث ييې‪ ،‬نييوم درليودی‪ ،‬کلييه‬
‫چييي‪ ،‬سييپور ليييروو‪ ،‬پييه يونيورسييټي ټيياون کييي‪،‬‬
‫پروفيسر مقرر سو‪ ،‬نو هم په دې چاپېريال کييي‬
‫د فطرت د بې پناه عظمييت د دليييل پييه سييوب د‬
‫مټه د ريګ په توګه‬
‫هغه تشکيک‪ ،‬له زړه څخه‪ ،‬د ُ‬
‫توی سو‪“.‬‬
‫څه مودې پسته يې دا خيال پر زړه بانييدي پييه‬
‫څرک راغلی چي ”دا څرنګه کېدای سييي‪ ،‬چيي‪،‬‬
‫نابينا ميکانيت‪ ،‬او د بې شعوري مييادې‪ ،‬ذرات دي‬
‫د يييوه اتفيياق پييه نييتيجه کييي د‪ ،‬دې ښايسييته او‬
‫خوش نما منظرونو باعث ګرځېدلی وي دا خييو‬
‫داسي خبري دي‪ ،‬چي د يييوه مکتييب نيياپوه هلييک‬
‫ورباندي يقين درلودی سي‪ .‬څييومري د تضييحيک‪،‬‬
‫او تمسييخر حامييل و ګړي وو‪ ،‬هغييه ت ېر سييوي‬
‫خلګ‪ ،‬کومو چي‪ ،‬د تخليق د‪ ،‬لمحدودي سييادګۍ‬
‫وضاحتونه‪ ،‬په مغلقه ژبه‪ ،‬تر خل ګو رسييولو‪ ،‬ب يې‬
‫ځايه هڅه پيير ځييان بانييدي منل يې وه‪ .‬هغييه وويييل‬
‫”اهو ښکلې خدايه‪ ،‬آيا‪ ،‬دې‪ ،‬کيميا دانانو سييترګي‬
‫نه درلودې‪ ،‬چي د افق دپاسييه ي يې‪ ،‬و سييمندر تييه‬
‫غوټه سوی لميير ليييدلی وای‪ “.‬ښايسييته سييتوري‬
‫هم په دې ځای باندي ساه ونيوله‪.‬‬

‫‪140‬‬

‫”ګرانييه سييتا اسييتدلل پيير خپييل ځييای‪ ،‬او د‬
‫برګسان لجوابه‪ ،‬دليل پر خپل ځای‪ ،‬خييو زه لييه‬
‫ژونده هم ستړې يمه او هييم‪ ،‬ب ېزاره‪ ،‬دعييا راتييه‬
‫کانده بيا به خبره سره کړو‪ .‬آنو‪ ،‬راته انتظار دی‬
‫چي‪ ،‬د زړه خواله ورسره وکييړم‪ “.‬د ګفت ګوی‬
‫پييه پييای ک ښي يييوه ملکييوتي لس پييه غ ېر‬
‫محسوس توګه يوه روښانه ډيوه د عاشو د زړه‬
‫په تياره طاق کښي کښېښوله‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬په پلرني کور کي د اوس يېدو‪ ،‬عييزم‪،‬‬
‫ته تصميم ونيييوی‪ .‬نعمييان‪ ،‬هييره ورځ ورتييه هغييه‬
‫محال راتلييی چييي‪ ،‬دا او آنييو‪ ،‬بييه لييه واک څخييه‪،‬‬
‫بيرتيه راغليي وو‪ .‬او‪ ،‬د هغيې د جميليې‪ ،‬او‪ ،‬خپلييو‬
‫نورو‪ ،‬خوندکيانو سره هييم‪ ،‬رابطييه بحييال وه‪ ،‬نييو‬
‫ځکه يې‪ ،‬نفسياتي ستړې څه سپکه غوندي وه‪.‬‬
‫د‪ ،‬دې او جميلييې تيير منييځ بييه اوږدې خييبري‬
‫کېدلې‪ .‬د هغې اصرار وو چييي‪ ،‬دلتييه کراچييي تييه‬
‫راسه‪ ،‬دلته‪ ،‬ډېر پوه ډاکټران سييته‪ .‬لکيين‪ ،‬هغ يې‬
‫غوښت چي‪ ،‬د ډاکټيير هاشييم‪ ،‬د‪ ،‬هييدايت پييه ر ڼا‬
‫کي‪ ،‬و اسلم آباد ته کډه وکړي‪.‬‬
‫په کومه ورځ چي کور ته راغله‪ ،‬نو له خپلييي‬
‫خوني‪ ،‬او غسييل خييانې څخييه‪ ،‬ي يې‪ ،‬ټييولي‪ ،‬آئين يې‪،‬‬
‫وغورځولې‪ .‬او‪ ،‬د ميک اپ‪ ،‬واړه‪ ،‬سامان ي يې‪ ،‬پييه‬
‫ښځو نوکرانو باندي وبېشۍ‪.‬‬

‫‪141‬‬

‫يوه ورځ چي‪ ،‬بيا د وسيي بياران‪ ،‬پيه ور ېدو‬
‫راغلی‪ ،‬او‪ ،‬دا‪ ،‬په خپله خونه کي په ”سړه لييوي“‬
‫اخته سوه‪ ،‬نو‪ ،‬په صييد مشييکل د‪ ،‬آنييو تيير خييوني‬
‫ولړه‪ ،‬او هلته يې‪ ،‬د هغه‪ ،‬استعمال سوي‪ ،‬جامې‬
‫را پورته کړې‪ ،‬او‪ ،‬په خپله خونه کييي ييې چييي پييه‬
‫غاړه کې‪ ،‬نو‪ ،‬سم دستي يې‪” ،‬سړه لييوې“ ورکييه‬
‫سوه‪ .‬د آنو‪ ،‬د جامو‪ ،‬مخصوصه‪ ،‬خوشبويي‪ ،‬هغه‬
‫په خپل ګرم حصار کي واخيستله‪ ،‬له دې پسييته‪،‬‬
‫هغييې کلييه هييم‪ ،‬بيييا خپلييي ښځينۍ جييامې‪ ،‬نييه‬
‫اغوسييتلې‪ ،‬او د‪ ،‬انييو‪ ،‬پييه لبيياس کييي بييه‪ ،‬نغ ښتې‬
‫ګرځېدله‪.‬‬
‫ورسره يې خپييل و ېښتان‪ ،‬پييه خپييل لس‪ ،‬د‬
‫مغييزي دپاسييه‪ ،‬لنيډ‪ ،‬غييوڅ کيړل‪ .‬د هغيې وس نيه‬
‫چلېدی که نه سم به يې‪ ،‬ځان‪ ،‬په يوه هلک بييدل‬
‫ک يړی وای‪ .‬هغ يې بييه اکييثره دا سييوچ کيياوه چييي‬
‫کشکي يې‪ ،‬سېکس )‪ (Sex‬بدل سييوای وای او‪،‬‬
‫پاته ژوند ييې د يييوه ځييوان پييه ح ېث ت ېر کيړی‬
‫وای‪.‬‬
‫هغې د ژوند د انتشاري‪ ،‬فطرت په تقليد کي‪،‬‬
‫اوس خپييل ژونييد هييم د انتشييار‪ ،‬او بييدنظمۍ پييه‬
‫حواله کيړی وو‪ .‬نيه ييې‪ ،‬پير کيالو بانيدي اسيتري‬
‫کوی‪ ،‬او نه يې‪ ،‬د‪ ،‬وېښتانو‪ ،‬سره‪ ،‬د شانې تعلييق‬
‫ساتی د نودو وېښتانو‪ ،‬د‪ ،‬وچولو عمل بييه‪ ،‬هغييه‬
‫چي پر کوم‪ ،‬ترتيب پرېښودل‪ ،‬بس هغييه بييه‪ ،‬د‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬د هغې ورځي د وېښتانو سټايل وو‪.‬‬
‫يوه ورځ‪ ،‬آنو پوښتنه ورڅخه وکړه‪ ،‬چي‬

‫‪142‬‬

‫”عاشو څه خبره ده‪ ،‬چي‪ ،‬د ژونييد سييره دي‬
‫هييره دلچسييپي‪ ،‬معطلييه بر ېښي‪ .‬سييم دي لييه‬
‫ځانه‪ ،‬نارينه جوړ کړی دی“‪ .‬د آنو په لهجه کييي د‬
‫حېرت او بې وسۍ څرک ډېر نماييياڼ )څرګنييد(‬
‫وو‪.‬‬
‫”آنو‪ ،‬چي‪ ،‬سييتا‪ ،‬جييامې اغونييدم نييو‪ ،‬لييه يخييه‬
‫مييي‪ ،‬زړه پييه امييان دی‪ .‬ميييک اپ‪ ،‬د څييه دپيياره‬
‫وکړم؟ په خدای که مي پييه ژونييد کييي هيييڅ هييم‪،‬‬
‫دلچسييپي‪ ،‬پيياته وي‪ .‬او‪ ،‬هسييي هييم‪ ،‬د آئين يې پييه‬
‫وړانييدي‪ ،‬پييه پر ېدۍ څ ېرې بانييدي د تزئييين او‬
‫آرائش کوښښ څه معنا لري‪ .‬آنو‪ ،‬چييي ګرسييره‪،‬‬
‫څېره زما نه ده‪ ،‬نو‪ ،‬بيا يې‪ ،‬سوله سنګهار څييه‬
‫مفهوم لري؟“‬
‫”او‪ ،‬وېښتان که نه‪ ،‬برش کومه‪ ،‬نو‪ ،‬پييه دې‪،‬‬
‫چييي‪ ،‬د ژونييد‪ ،‬د انتشييار‪ ،‬پييه څ ېره‪ ،‬د و ېښتانو‬
‫انتشار هم‪ ،‬خپل يييو‪ ،‬ترتيييب او صييورت لييري‪ .‬د‪،‬‬
‫ژوند‪ ،‬د انتشار او بدنظمي د نفسياتو په مقابييل‪،‬‬
‫د انسانانو‪ ،‬د‪ ،‬نظم او ترتيب ارمييان‪ ،‬يييو ناکييامه‪،‬‬
‫عمل پاته کيږي‪ .‬د ژوند د انتشييار‪ ،‬بييدنظمي‪ ،‬او‪،‬‬
‫انتشار مسلک اختيارول‪ ،‬تر ډېره حده‪ ،‬د فکري‪،‬‬
‫او وجداني‪ ،‬نجات باعث ګرځېدلی سي“‪.‬‬
‫”آنو‪ ،‬ژوند څه‪ ،‬نظم‪ ،‬ترتيييب‪ ،‬او‪ ،‬وحييدت ي يې‬
‫څه! ګرسييره لييه لييويه سييره چييي‪ ،‬ژونييد‪ ،‬د بيې‬
‫معنويت او‪ ،‬کاينيياتي ب ېګانګۍ ځييانګړی صييفت‬
‫خپل کړي‪ ،‬نو بيا‪ ،‬د‪ ،‬آئينې‪ ،‬شانې‪ ،‬اسييتري جييامو‪،‬‬
‫څه جواز سته‪ ،‬او د خوني صفايي او ترتيييب څييه‬
‫ارزښت او اهميت لري؟ آنييو‪ ،‬څييو چييي زه خپلييه‬
‫څېره بيرته نه ومونييدم‪ ،‬زمييا پييه خل کييي معلييق‬
‫ژوند‪ ،‬و اثبات‪ ،‬او ثبات ته نه سي رسېدلی“‪.‬‬

‫‪143‬‬

‫”آنو‪ ،‬زه و تا ته دا نه وايم چي مييا‪ ،‬پيير خپييل‬
‫ځای باندي هېره پرېږده‪ .‬زه اوس چييي هييم پييه‬
‫خپل وجود کي‪ ،‬سروقد‪ ،‬ولړه يمه نييو دا سييتا‪ ،‬د‬
‫دوسيييتۍ اعتبيييار او اعتمييياد دی‪ .‬کنيييه د‪ ،‬زړې‪،‬‬
‫ګومبييتي پييه څېګګګر بييه د خپلييو بنيييادو دپاسييه‬
‫رانړېدلې پرته وای“‪.‬‬
‫”آنو ته خبر نه يې چي زما د تا سره تعلييق د‬
‫څه نييوعيت دی؟ زمييا لييه کوشيينيوالي څخييه زړه‬
‫غواړي چي تا زه يوه ورځ د مخ دپاسه دوې‪ ،‬درې‬
‫څپېړي وهلې وای‪ .‬لکن تا کله هم زمييا‪ ،‬دا تمنييا‪،‬‬
‫را پوره نه کړه‪ .‬ولي چي زه ستا‪ ،‬پر رحم و کرم‬
‫باندي‪ ،‬يوه پرېدۍ‪ ،‬شپوږکه نجلۍ يم‪ .‬تشدد چي‬
‫د ميني تکميل ګرځي‪ ،‬فقط د هغو خل ګو سييره‬
‫يې‪ ،‬خلګ کوي د کوم چا سره چي يې‪ ،‬د وينييي او‬
‫ميني رشتې تړلي وي‪ .‬زه خييو‪ ،‬يييوه قابييل رحييم‪،‬‬
‫يتيم چکه نجلۍ يم‪ ،‬ته چيري‪ ،‬دومييري زمييا خپييل‬
‫يې‪ ،‬چي زما پر مخ باندي به‪ ،‬يوه چپلخه را توده‬
‫کړې‪“.‬‬
‫د نرم مزاج‪ ،‬آنو‪ ،‬زړه اور واخيست څېره يې‬
‫له خښمه سره واوښته‪ ،‬او په يوه غييير انسيياني‪،‬‬
‫انتهائي بلند ږغ کي يې‪ ،‬چي ”چوپ کيړه بيې حيييا‬
‫نجلۍ“ تر خوله ووتل نو د ږغ د ارتعيياش څخييه د‬
‫دربچې درې چي ښې ميياتي سييوې‪ ،‬او ن ېغ دبانييدي‬
‫ووتې‪.‬‬
‫آنو‪ ،‬او خاتمه دواړه ډېر پرېشانه وو‪ ،‬د لس‬
‫پنځلييس ورځييو پييه اوږدو کييي‪ ،‬دوه ځلييي سييپکه‬
‫غوندي دوره ورباندي راغليې وه‪ .‬خييو د تنييدي‪ ،‬او‬
‫”سړه لوي“ سييتړې بييه ييې زغييرده ورکييه سييوه‪.‬‬
‫لکيين‪ ،‬د‪ ،‬آئين يې پييه وړانييدي ي يې اوس هييم خپلييه‬
‫څېره نه پېژندله‪.‬‬

‫‪144‬‬

‫ورپسې يو بل مشکل دا پيدا سو‪ ،‬چييي‪ ،‬اوس‬
‫يييې‪ ،‬د‪ ،‬واده د وخييت‪ ،‬خپييل فوټو ګان هييم نييه‬
‫پېژنييدل‪ .‬د هغييې وينييا بييه دا وه‪ ،‬چييي ”د نيياوي‬
‫سره‪ ،‬څنګ پر څنګ‪ ،‬ټوله خليګ پېژنييم‪ ،‬لکين‪ ،‬دا‬
‫ناوې څوک ده‪ ،‬او چي‪ ،‬واړه خپل مو‪ ،‬شرکت پييه‬
‫کي لري نو زه ولي په کي‪ ،‬نه ښکارم‪“.‬‬
‫د عاشو دې نفسياتي صورت حييال‪ ،‬د‪ ،‬آنييو او‬
‫خاتمې د کور پر خوشحالۍ باندي سپېره مټ را‬
‫اړولی وو‪.‬‬
‫پييه بلييه خييوا‪ ،‬يييوه مثبييت خييبره دا ده‪ ،‬چييي‪،‬‬
‫هغې‪ ،‬نعمان نه صييرف دا چييي پېژنييدی‪ ،‬بلک يې د‬
‫هغييه د محبييت قييايله هييم وه‪ .‬د ځييان‪ ،‬او‪ ،‬د‪ ،‬دې‪،‬‬
‫جاري لمحې يې د زړه پر غييولي بانييدي د کرغنييو‪،‬‬
‫ځنګلونه را‪ ،‬شنه کړي وو‪.‬‬
‫د‪ ،‬غييم د اوږدو‪ ،‬شييپو او ورځييو‪ ،‬پييه اوسيينۍ‬
‫مرحلييه کييي‪ ،‬هغييې خپييل يييو‪ ،‬نابلييده‪ ،‬ځييانګړی‬
‫نفسي‪ ،‬صلحيت‪ ،‬رابرسېره کړی وو‪.‬‬
‫عاشو پوهېدله چي‪ ،‬ژوند او ژواک يې اوس‪،‬‬
‫د غم د لذت‪ ،‬پييه حصييار کييي خونييدي پراتييه دي‪.‬‬
‫هغييه پوه ېدله‪ ،‬چييي‪ ،‬دا غييم‪ ،‬د هغ يې ځييانګړی‬
‫ملکيت دی‪ .‬او‪ ،‬د دې و موجودګۍ ته‪ ،‬يې‪ ،‬د‪ ،‬دې‪،‬‬
‫او‪ ،‬نورو په نظرونو کي‪ ،‬اعتبار وربخښلی دی‪.‬‬
‫هغييې د‪ ،‬ځييان‪ ،‬او‪ ،‬نعمييان‪ ،‬د ژونييد پيير‪ ،‬دې‬
‫مشکل باندي ډېر په ژور انييداز کييي غييور وفکيير‬
‫کړی وو‪ .‬په امکاني حواله‪ ،‬د طلق‪ ،‬جهت يې هم‬
‫تر نظر لندي وو‪ .‬خو د يييوه غييټ ”لکيين“ سييره‬
‫مخامخ وه‪.‬‬

‫‪145‬‬

‫”ولي هغه زما د خوا‪ ،‬د ميني لوظ به څه پييه‬
‫کوم؟ او‪ ،‬بيا‪ ،‬هغه‪ ،‬يو رنځييور غونييدي سيړی دی‪،‬‬
‫ګوره چي‪ ،‬ژوند يې‪ ،‬څو‪ ،‬وفا ورسييره کييوي! پييه‬
‫داسي‪ ،‬حالتو کي‪ ،‬زه خو بايد چي بې وفييايي نييه‬
‫ورسره وکړم“‪.‬‬
‫کييومه پ ېښه چييي‪ ،‬تسييلط‪ ،‬لييري‪ ،‬د‪ ،‬هغييه‬
‫استدلل هم دا دی چي دا ستاسييو تقييديري جييبر‬
‫دی چي تاسو يې تر پښو لندي کړي ياسييت‪ .‬کييه‬
‫مينه ده نو بايد چي د ميني پييه ښه او‪ ،‬بييد کييي‪،‬‬
‫شراکت هم په ګډه ولری‪ .‬ستاسو پييه مينييه کيي‬
‫شييک خييو نسييته‪ ،‬لکيين داسييي بر ېښي چييي د‬
‫څيزونو په کايناتي پلن کييي‪ ،‬ستاسييو پييه حييق‪ ،‬د‬
‫منفيعت حاملي برخي ليکلي دي‪“.‬‬
‫”اهييو د ز ړګي دوکييه هغييه زمييا‪ ،‬ښايسييته‬
‫ستوری هم دا وايي چي‪ ،‬امکان سته‪ ،‬چي هييم د‬
‫دې منفيعت او تضاداتو په سييوب دي‪ ،‬خپييل پييټ‪،‬‬
‫واړه امکانات وپېژنم“ عاشييو بيه اکييثره د‪ ،‬دوک‬
‫له ډېرښته‪ ،‬ومسېدله‪.‬‬

‫‪146‬‬

‫”لکن بيرته هم‪ ،‬تيير جييون ايليييا‪ ،‬نييامتو‪ ،‬اردو‬
‫شاعر خو‪ ،‬ښه يمه‪ ،‬چي‪ ،‬د‪ ،‬ځييان‪ ،‬او‪ ،‬د نييورو‪ ،‬د‬
‫موجودګۍ‪ ،‬خبر ليرم‪ .‬هغيه خيو د‪ ،‬موجيودګۍ د‬
‫تشييکيک ترڅن يګ‪ ،‬د لفظونييو‪ ،‬د ب يې معنييويت پييه‬
‫سييتړې لهييم اختييه‪ ،‬زړه او‪ ،‬ذهيين درلييود‪ .‬بييس د‬
‫حييالتو بييې وسييي ده‪ .‬کييه زه چيييري پيير خپييل‬
‫شعوري او لشعوري هڅو باندي واکمنه وای نييو‪،‬‬
‫به د‪ ،‬دې‪ ،‬حالتو په ګرداب کييي‪ ،‬ورکييه نييه وای‪.‬‬
‫زما او د‪ ،‬نعمان‪ ،‬څه خبره!‪ ،‬په خپله خييو قييدرت‬
‫هم‪ ،‬د تحدييد‪ ،‬او‪ ،‬حيد بنيديو پيه‪ ،‬حصيارونو کيي‪،‬‬
‫شکېل اوسي‪ .‬قدرتي تحديد د هر څيز‪ ،‬او‪ ،‬د هر‬
‫چا‪ ،‬په‪ ،‬برخه ليکلی دی‪ .‬شکوه او شېون کييول‪،‬‬
‫د‪ ،‬لوړو‪ ،‬ارواحييانو‪ ،‬خاصييه نييه وي‪ .‬هسييي ژونييد‪،‬‬
‫ګوره په ټولو‪ ،‬دايرو کي‪ ،‬د ښکلي مييرګ‪ ،‬پييه زد‬
‫کي نه اوسي؟“‬
‫”کومه خبره چي زده کول په کار ده‪ ،‬هغييه د‬
‫مرګ سره د ميني‪ ،‬د پيييدا کولييو‪ ،‬نفسييي جييرات‬
‫دی‪ .‬څوک چي د مرګ سره مينييه لييري‪ ،‬ژونييد د‪،‬‬
‫هغه پر درشل باندي د مريي کردار‪ ،‬ادا‪ ،‬کوي“‬
‫په دې شپو او ورځو کي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د يييوې بلييي‬
‫نفسياتي سييتونزي سييره مخامييخ سييوه‪ .‬هغييه د‪،‬‬
‫خوب آورو‪ ،‬ګوليانو يا يې څه سوب وو‪ ،‬اوس به‬
‫کله کله په شپه کي‪ ،‬له بستره را پورته سوه‪ ،‬په‬
‫تنويمي حالت کي به په کور کييي ګرځ ېدله‪ .‬پييه‬
‫لشعوري طور به‪ ،‬تيير ډېره‪ ،‬د‪ ،‬آنييو‪ ،‬د خييوني و‬
‫دروازه ته ولړه وه‪ .‬پس به ي يې‪ ،‬لييه ډراين يګ روم‬
‫څخه‪ ،‬د‪ ،‬آنو‪ ،‬وايلن را واخيست‪ ،‬او‪ ،‬لندي به‪ ،‬د‪،‬‬
‫فوارې ترڅنګ کښېنستله‪ ،‬او‪ ،‬د وايلن د‪ ،‬ژغولييو‪،‬‬
‫هڅه به يې کوله‪ .‬چي زده يې نه وو‪ ،‬نو يو ګډوډ‪،‬‬
‫ږوږ به يې ورڅخه رابرسېره کېدی‪.‬‬

‫‪147‬‬

‫هم په دا حالت کي به يې‪ ،‬د آسمان پر لوري‬
‫کتل‪ ،‬او‪ ،‬تمنا به يې کوله چي‪ ،‬کشکي‪ ،‬د هغې‪ ،‬پر‬
‫تشنه بدن باندي‪ ،‬يو‪ ،‬څه باران خو وسي‪.‬‬
‫دا‪ ،‬هغه سوب وو‪ ،‬چي‪ ،‬د آنييو‪ ،‬او‪ ،‬خيياتمې د‪،‬‬
‫خوب‪ ،‬راحت يې پييه تشييويش سييره ‪ ،‬بييدل کيړی‬
‫وو‪ .‬هرکله چي‪ ،‬به‪ ،‬دا د‪ ،‬دې صيورت حيال سيره‬
‫مخامخ سوه‪ ،‬نو‪ ،‬آنو‪ ،‬ته‪ ،‬به بغير د څه واسييطې‪،‬‬
‫د‪ ،‬خوب په حالت کي‪ ،‬د دې احسيياس وسييو‪ .‬او‪،‬‬
‫هغه‪ ،‬به زغرده‪ ،‬و‪ ،‬عاشو تييه ځييان ورسييوی‪ .‬پيير‬
‫عاشييو بانييدي بييه ييې ږغ وکيړی‪ ،‬عاشييو چييي بييه‬
‫راوي ښه سييوه‪ ،‬نييو‪ ،‬سيير بييه يييې د‪ ،‬ده پيير اوږه‬
‫کښېښود‪ ،‬او‪ ،‬دواړو به کرار کرار سره ژړله‪.‬‬
‫د ډاکټيير هاشييم سييره مشييورې روانييي وې‪،‬‬
‫هسي په مجموعي توګه‪ ،‬عاشو‪ ،‬اوس ښه وه‪.‬‬
‫نعمان هم په دې دوران کي‪ ،‬اسلم آباد ته تللييی‪،‬‬
‫او‪ ،‬د اوسېدو دپاره يې‪ ،‬د‪ ،‬راول جهيييل‪ ،‬پييه خييوا‬
‫کي نژدې‪ ،‬د ييوه ښکلي کيور‪ ،‬انتظيام کيړی وو‪.‬‬
‫قصه لنډه‪ ،‬چي‪ ،‬د خاتمې پييه ملګرتيييا‪ ،‬نعمييان او‬
‫عاشو درې واړو‪ ،‬اسلم آباد ته کډه وکړه‪.‬‬
‫آنو‪ ،‬نور هم تنها‪ ،‬او‪ ،‬عاشو نوره هم ب يې نييوا‪،‬‬
‫او‪ ،‬بې امانه سوه‪ .‬لکن‪ ،‬د‪ ،‬دې درمييل دوا‪ ،‬کييول‬
‫يييو لزمييي اميير وو‪ .‬نييو‪ ،‬دسيياه پييه سيياه تړلييي‬
‫دوستان سره جدا سو‪.‬‬
‫ډاکټر شييرين سييميجو‪ ،‬ځييوانه‪ ،‬ښايسييته‪ ،‬او‪،‬‬
‫مهربانه څوک وه‪ .‬پييه خپلييه ي يې‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو سييره‬
‫ډېره ولګېدله‪ .‬هلتييه‪ ،‬عاشييو تييه دا هييم داسييي‬
‫وبر ېښېدله‪ ،‬ګوا‪ ،‬د‪ ،‬آنييو‪ ،‬ښځينی پېکيير دی‪.‬‬
‫شيرين سميجو‪ ،‬او‪ ،‬آنو‪ ،‬د يوه جييوز‪ ،‬دوه‪ ،‬تييوکي‬
‫معلومېدل‪.‬‬

‫‪148‬‬

‫هم دا سوب وو‪ ،‬چي‪ ،‬عاشو‪ ،‬زغرده‪ ،‬د هغييې‬
‫سره‪ ،‬د‪ ،‬دوستۍ په رشته وتړل سييوه‪ .‬پييه هفتييه‬
‫کي‪ ،‬دوې ورځي‪ ،‬شيرين سييميجو‪ ،‬هغييه تييه ډېر‬
‫وخت ورکوی‪ .‬د دنيييا جهيان خييبري بييه ييې سييره‬
‫کولې‪ .‬او‪ ،‬په غېر محسوس توګه يې‪ ،‬د هغييې‪ ،‬د‬
‫تحليل نفسي‪ ،‬هدف‪ ،‬ترسره رسوی‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬په خلص زړه سره‪ ،‬د‪ ،‬ژوند له اولييي‬
‫ورځييي څخييه تيير اوسييه پييوري‪ ،‬خپييل‪ ،‬حييالت‪،‬‬
‫احساسيات‪ ،‬او‪ ،‬جيذبات ورتيه و ښووله‪ ،‬شييرين‬
‫سميجو‪ ،‬پوهېدله چي‪ ،‬نفسياتي مشکل په خپييل‬
‫اصل کي‪ ،‬څه نييوعيت لييري‪ .‬لکيين چييي‪ ،‬جنسييي‬
‫تنده‪ ،‬پر ځای‪ ،‬پرته وه‪ ،‬نو‪ ،‬ژور نفسي خلييل‪ ،‬ييې‬
‫ل دوام درلودی‪ .‬لکن حقيقت دا دی چي‪ ،‬عاشو‪،‬‬
‫اوس ډېره‪ ،‬ريلکس وه‪.‬‬
‫يييوه ورځ‪ ،‬شيييرين سييميجو ورڅخييه تپييوس‬
‫وکړی‪ .‬چي ”اخير دا صورت حال به ترڅو پييوري‬
‫زغمې؟“‬
‫”شيرين‪ ،‬اخير‪ ،‬تر‪ ،‬جنس پرته خو هم انسان‬
‫نور ډېر مثبت‪ ،‬هدفونه وجود لييري‪ .‬زميا ميياحول‬
‫بدل سو‪ ،‬چي‪ ،‬خپل فکر او عمل تبييديل کيړم نييو‬
‫شايد چي‪ ،‬ذهني ستړيا مي ليري سي‪“.‬‬
‫”صحيح ده‪ ،‬عاشو‪ ،‬ستا دا‪ ،‬ايپروچ ډېر مثبت‬
‫دی‪ .‬لکن‪ ،‬جنسي جبلت خو هم تسکين غييواړي‪.‬‬
‫ښګګګځه لکييه مځکييه‪ ،‬بييې بييارانه‪ ،‬ژونييد نييه سييي‬
‫درلودلی‪“.‬‬

‫‪149‬‬

‫”لکن‪ ،‬ډاکټر زه يييوه پ ښتنه يمييه‪ ،‬زه د خپييل‬
‫م ېړه سييره‪ ،‬د ب يې وفييايي تصييور هييم نييه سييم‬
‫کييولی‪ .‬او‪ ،‬نييه زه د طلق اخيسييتلو‪ ،‬هيييڅ اراده‬
‫لرم‪ ،‬يو ماهر نفسييات خيو نيه ييم‪ ،‬لکين پيه دې‬
‫پوهېږم‪ ،‬چييي‪ ،‬دغييه زمييا نيياروغي‪ ،‬زمييا د ژونييد‪،‬‬
‫ضمانت ګرځي‪“.‬‬
‫”که‪ ،‬د دې ناروغۍ دپاره‪ ،‬زه‪ ،‬په جنسييي غل‪،‬‬
‫ځييان امييوخته کييړم‪ ،‬لييه خپلييي ورجينټييي‪ ،‬او‪،‬‬
‫اوريجنلټي څخه‪ ،‬ځان محروم کړم‪ ،‬نو هسييي بييه‬
‫هييم‪ ،‬بيييا‪ ،‬زه‪ ،‬د مجرمييانه ذهنيييت پييه سييوب‪ ،‬د‪،‬‬
‫نورو‪ ،‬نفسياتو‪ ،‬امراضو‪ ،‬ښکار پاته سم‪“.‬‬
‫ډاکټر شيرين نه پوهېدله چي د دې اسييتدلل‬
‫پيه ځيواب کيي څيه وواييي‪ .‬لکين پيه دې ضيرور‬
‫پوهېدله‪ ،‬که هر کله‪ ،‬حالت‪ ،‬مساعد راغله‪ ،‬نييو‪،‬‬
‫شايد بيا‪ ،‬عاشو پر دې‪ ،‬دريځ باندي‪ ،‬پاته نه سي‪.‬‬
‫د‪ ،‬درو‪ ،‬څلورو‪ ،‬مياشتو په اوږدو کيي‪ ،‬عاشيو‬
‫اوس‪ ،‬د‪ ،‬مياحول د تبييدل پيه وجيه‪ ،‬ډېر نو ښت‬
‫ګټلی وو‪ .‬د شيرين سميجو‪ ،‬د مشورې‪ ،‬پييه رڼګګا‬
‫کييي يييې‪ ،‬پييه ‪ Numl‬يونيورسييټي کييي‪ ،‬داخلييه‬
‫اخيستې وه‪ .‬عاشو‪ ،‬اوس هلته‪ ،‬د انګلييش ژبييي‪،‬‬
‫ييييو ا ېډوانس‪ ،‬کيييورس ترسيييره رسيييوی‪ .‬د‬
‫يونيورسټۍ ماحول ډېر پييه زړه پييوري وو‪ .‬د هيير‬
‫توکم‪ ،‬خلګ پکييي موجييود وو‪ .‬د‪ ،‬افريق يې‪ ،‬عربييو‪،‬‬
‫او‪ ،‬ايرانيييانو‪ ،‬او‪ ،‬منځنييۍ آسيييا‪ ،‬او‪ ،‬شييرقي او د‬
‫غربي يورپ‪ ،‬ګڼ شمېر‪ ،‬نجوني او هلکانو هلتييه‬
‫داخله درلوده‪.‬‬

‫‪150‬‬

‫عاشو‪ ،‬زغرده‪ ،‬د يوه کاينيياتي کوشييني کييور‪،‬‬
‫غ يړې جييوړه سييوه‪ .‬د‪ ،‬آزاد خيييالو‪ ،‬خل ګو‪ ،‬آزاده‬
‫دنيا‪ .‬چيري چي‪ ،‬ځان‪ ،‬د ژوند محييور وو‪ .‬انسيان‪،‬‬
‫د‪ ،‬خارجي ژوند پر محور باندي‪ ،‬په غوبييل نييه وو‬
‫اخته‪ .‬چيري چي‪ ،‬د حظ پييه مقابييل اخلقييياتو يييو‬
‫ضمني‪ ،‬حيثيت درلودی‪ .‬چيييري چييي‪ ،‬ورجېنټييي‪،‬‬
‫د‪ ،‬آزاد تعلييق پييه لر کييي‪ ،‬يييو ديييوال نييه ګڼل‬
‫کېدی‪.‬‬
‫لکيين‪ ،‬هغييې‪ ،‬د خپلييو ګڼو ډيييرو دوسييتانو‪،‬‬
‫نجونو‪ ،‬او هلکانو په منځ کي‪ ،‬لخپل‪ ،‬روايييات‪ ،‬او‬
‫عنعنات ساتل يو غوره امر ګڼی‪ .‬هغه خييبره وه‬
‫چي ځيني نجوني‪ ،‬او‪ ،‬هلکان‪ ،‬چي له يونيورسټۍ‬
‫څخيه‪ ،‬دبانيدي اسيتوګنه ليري‪ ،‬پيه ما ښام کيي‪،‬‬
‫نوري دندې کوي‪.‬‬
‫د‪ ،‬خپلييو اخراجيياتو‪ ،‬د پييوره کولييو دپيياره‪ ،‬د‬
‫هغوی وينييا هييم دا وه‪ ،‬چييي دا‪ ،‬د‪ ،‬دوی مجبييوري‬
‫ده‪ .‬هغه خبره وه‪ ،‬چي‪ ،‬د‪ ،‬مختلفييو توکمييو‪ ،‬هغييه‬
‫پنځه نجوني‪ ،‬چي نومونه يې اخيستل پييه کييار نييه‬
‫دی‪ ،‬تر‪ ،‬خپل فلېټ دباندي‪ ،‬د‪ ،‬خلګو سره ځي‪.‬‬
‫او‪ ،‬ډيري پيسې ګټي‪.‬‬
‫هم‪ ،‬داسي په دويم نيژدې فل ېټ کيي‪ ،‬چيي‪،‬‬
‫کييوم‪ ،‬مختلييف الصييل‪ ،‬ځوانييان‪ ،‬پييه شييمول د‬
‫پاکستانيانو‪ ،‬اوسېدل‪ ،‬هغوی هم‪ ،‬پييه دې ګټييوره‬
‫دنده کي ډېره توندي درلوده‪.‬‬

‫‪151‬‬

‫دا هغه‪ ،‬لڅ راز‪ ،‬وو‪ ،‬چي‪ ،‬هيير څييوک پييه خييبر‬
‫وو‪ ،‬او‪ ،‬هغوی هم له دې څخييه انکييار نييه کيياوه‪ .‬د‬
‫ګلوبليزيشن‪ ،‬نوي منطقي تهذيب‪ ،‬دلته هييم پييه‬
‫ښکاره ريښه نيوله‪ .‬او‪ ،‬و دې ته‪ ،‬د قانوني تحفظ‬
‫دپاره‪ ،‬جنرل مشرف‪ ،‬اوس په نژدې کي‪ ،‬قانوني‬
‫هڅي ترسييره رسييولي وې‪ .‬دا‪ ،‬هغييه کاروبييار وو‪،‬‬
‫چي د بې خوفۍ په فضا کې‪ ،‬دوچنده‪ ،‬ترقي ک يړې‬
‫وه‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬په غ ېر محسييوس تييوګه‪ ،‬د کيفيييتي‬
‫بدلون سره‪ ،‬مخامخ وه‪ .‬دا به اکثره‪ ،‬د هغييوی‪ ،‬د‬
‫استوګني و ځای ته ور پېښېدله‪ .‬د هيپي ازم د‬
‫مسلک دا‪ ،‬ځوانانو‪ ،‬چييي‪ ،‬د ژونييد يييوازنی‪ ،‬مييرام‬
‫ييييې‪ ،‬مهيييم جيييويي‪ ،‬آزاد روي‪ ،‬کيرئيييير او ليييذت‬
‫پرسيتي وه‪ ،‬کيه عاشييو‪ ،‬ييې ل د سيېکس د لرو‬
‫مسافره نه وه جوړه کړې‪ ،‬خو‪ ،‬د‪ ،‬نشې‪ ،‬و‪ ،‬خوب‬
‫وهل يې‪ ،‬دنيييا تييه ي يې‪ ،‬ضييرور‪ ،‬معييارفي ک يړې وه‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬په کم مقييدار ي يې صييحيح‪ ،‬اوس اکييثره‪ ،‬د‬
‫هغوی سره‪ ،‬چرس‪ ،‬هيروين‪ ،‬او کله کله شييراب‬
‫هم تر حلق تېرول‪.‬‬
‫دا هغه‪ ،‬عادت وو‪ ،‬چي‪ ،‬عاشييو تييه ي يې لييويه‪،‬‬
‫تکيييه ورکيړې وه‪ .‬ولييي چييي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬ښه مييادي‬
‫وسايل په لس کي درلود‪ ،‬نو‪ ،‬هغوی به ييې ډېر‬
‫قدر هم کاوه‪ .‬د عاشو‪ ،‬منفرد نارينه لباس‪ ،‬هييير‬
‫اسټايل‪ ،‬او‪ ،‬د‪ ،‬قدرونو‪ ،‬ډک ژوند‪ ،‬هم و هغوی ته‬
‫ښه برېښېدی‪.‬‬
‫کله چيي‪ ،‬عاشيو‪ ،‬د نشيې د دې خيوب وهليي‬
‫دنيا سره‪ ،‬علقه پيييدا کيړه نييو‪ ،‬هغيې دا خييبره‪ ،‬د‬
‫شيييرين سييميجو‪ ،‬او‪ ،‬نعمييان څخييه‪ ،‬پټييه هييم نييه‬
‫وساتله‪ ،‬او‪ ،‬د دواړو په وړاندي يييې د‪ ،‬دې‪ ،‬اقييرار‬
‫وکړی‪.‬‬

‫‪152‬‬

‫د هغې د ذهني حييالتو پييه نييتيجه کييي‪ ،‬دواړو‪،‬‬
‫ورسره موافقه وکړه‪ ،‬او و‪ ،‬نعمييان‪ ،‬تييه د خپلييي‬
‫نوکرۍ‪ ،‬د نوعيت په سييوب‪ ،‬د‪ ،‬دې نشيييي توکييو‪،‬‬
‫ترلسه کول‪ ،‬څه زياته مشکل کار هم نه وو‪ .‬تر‪،‬‬
‫شراب نوشي تر حده‪ ،‬خو‪ ،‬به کله کله‪ ،‬نعمان په‬
‫کور کي‪ ،‬ورسره‪ ،‬ملګري هم کوله‪.‬‬
‫ژونييد‪ ،‬پييه نييوي ښار کييي خپلييه نييوې ب ڼه‬
‫وسييپڼله‪ .‬عاشييو‪ ،‬ځييان‪ ،‬د حييالتو‪ ،‬و څپييو تييه‬
‫وسپاری‪ .‬د شيرين سميجو‪ ،‬تر‪ ،‬اثر لندي يييې‪ ،‬د‪،‬‬
‫ژوند‪ ،‬د نوي جهتونو‪ ،‬د‪ ،‬رابرسيېره کوليو‪ ،‬هڅيي‬
‫په پام کي ونيولې‪.‬‬
‫هم په دا‪ ،‬شپو او ورځييو کييي‪ ،‬ي يې د پ ښتو‪ ،‬د‬
‫نامتو‪ ،‬ليکيوال‪ ،‬او شياعر‪ ،‬افضيل شيوق صياحب‬
‫سره‪ ،‬په اسلم آباد کي‪ ،‬رابطه پيدا کړه‪ .‬هغه يو‬
‫ډېګګر مهربيانه‪ ،‬غونيدي‪ ،‬انسيان وخيتی‪ .‬پير‪ ،‬ادب‬
‫باندي به يې‪ ،‬په زړه پوري خبري سييره کييولې‪ .‬د‪،‬‬
‫هغه‪ ،‬ژباړل سوې شاعري‪ ،‬او‪ ،‬نور اصناف به يې‪،‬‬
‫تر نظر لندي سيياتل‪ .‬او‪ ،‬شييوق صيياحب هييم‪ ،‬د‪،‬‬
‫هغې د منفرد‪ ،‬سټايل‪ ،‬او علميت څخه ډېر متيياثر‬
‫وو‪.‬‬
‫پييه دا‪ ،‬ورځييو او شييپو کييي‪ ،‬افضييل شييوق‪ ،‬د‬
‫ډرامې‪ ،‬او‪ ،‬آرټ د‪ ،‬دنيا‪ ،‬د نامتو شخصيييت جمييال‬
‫شاه سره‪ ،‬کار کيوی‪ .‬محيترم جميال شيياه چيي‪،‬‬
‫اراده يې درلوده‪ ،‬چي د ”څار“ په نوم‪ ،‬يوه پ ښتو‬
‫نشييرياتي اداره‪ ،‬جييوړه کييړي‪ ،‬نييو تيير حکومييتي‬
‫اجازه واړندي يې‪ ،‬په پېش يګي تييوګه‪ ،‬پييه اوو ‪۷‬‬
‫قسطونو‪ ،‬باندي‪ ،‬مشتمل پر يو پروجېکټ باندي‬
‫کار‪ ،‬ته ادامه ورکړې وه‪.‬‬

‫‪153‬‬

‫د‪ ،‬ډرامې د ليکني ذميه واري و افضيل شيوق‬
‫صيياحب تييه سييپارل سييوې وه‪ .‬جمييال شيياه‪ ،‬د‪،‬‬
‫پروډيوسيير‪ ،‬او‪ ،‬هييدايت کييار‪ ،‬وظيفييه پييه غيياړه‬
‫اخيستې وه‪ .‬جمال شيياه‪ ،‬د يييوه پ ښتنې‪ ،‬لوسييتي‬
‫نجلۍ په تکل بييوخت وو‪ ،‬چييي‪ ،‬افضييل شييوق‪ ،‬د‪،‬‬
‫عاشييو او‪ ،‬د‪ ،‬ده تيير منييځ‪ ،‬د ملقييات‪ ،‬بندوبسييت‬
‫وکړی‪.‬‬
‫کليييه چيييي جميييال شييياه‪ ،‬د دې د جماليييياتي‬
‫ارزښت په سييوب و‪ ،‬دې تييه‪ ،‬د مرکييزي‪ ،‬کييردار‪،‬‬
‫پېش کش وکړی‪ ،‬نو دا‪ ،‬له حېرته هکه پکه پاته‬
‫سوه‪.‬‬
‫”نه لل‪ ،‬دا زما د وس خييبره نييه ده! مييا خييو‬
‫کله په خيالونو کي لهم دا‪ ،‬تصييور نييه دی ک يړی‪،‬‬
‫چيييري پييه عملييي تييوګه‪ ،‬بيييا پييه ډرامييه کييي‪ ،‬د‬
‫مرکزي کردار ادا کييول‪ ،‬زمييا خيييال دا دی‪ ،‬چييي‪،‬‬
‫تاسو‪ ،‬دواړه‪ ،‬زما د اهليت پييه بيياب‪ ،‬د تېروتنييي‪،‬‬
‫سره مخامخ ياست‪“.‬‬
‫لکن‪ ،‬د‪ ،‬دواړو‪ ،‬اصييرار دا وو چييي‪ ،‬تييه ډېر‪،‬‬
‫جمالياتي‪ ،‬ارزښت‪ ،‬او‪ ،‬شاعرانه بصيرت لرې‪ .‬د‪،‬‬
‫دې کردار ادائيګي‪ ،‬ستا دپاره‪ ،‬څه مشکل کار نه‬
‫دی‪ .‬بس‪ ،‬آغاز يې‪ ،‬ګران ښکاري‪ ،‬د‪ ،‬اول قييدم‬
‫پسته‪ ،‬منزل د لري‪ ،‬د‪ ،‬هغه بلييي خييوا‪ ،‬پييه خپلييه‬
‫هم‪ ،‬د‪ ،‬لروي په خوا روان سي‪“.‬‬
‫په مسلسل انکيار‪ ،‬او‪ ،‬اقيرار کيي پيوره يييوه‬
‫اونۍ تېره سييوه‪ .‬افضييل شييوق‪ ،‬د نعمييان سييره‬
‫خييبره وکييړه‪ ،‬او‪ ،‬نعمييان پييه دې حييواله دی‪ ،‬د‬
‫شيييرين سييميجو سييره معييارفي کييړی‪ .‬هغييې‪،‬‬
‫ورسييره‪ ،‬ژمنييه وک يړه چييي‪ ،‬مرسييته بييه ضييرور‬
‫ورسره وکړي‪ .‬ولي چي‪ ،‬دا‪ ،‬د عاشو دپيياره‪ ،‬يييو‪،‬‬
‫ګټور کار هم دی‪.‬‬

‫‪154‬‬

‫بيييا‪ ،‬نعمييان‪ ،‬پييه ‪ Hony And Rock‬هوټييل‬
‫کي‪ ،‬د يوه لنچ‪ ،‬انتظام وکړی‪ .‬چي‪ ،‬په کييي‪ ،‬اييياز‬
‫خان‪ ،‬محترم جمال شاه‪ ،‬افضييل شييوق‪ ،‬شيييرين‬
‫سييميجو‪ ،‬عاشييو‪ ،‬او د ډرامييې مرکييزي‪ ،‬ځييوان‬
‫کردار‪ ،‬انيس پوپل شموليت درلودی‪.‬‬
‫اياز خان د دې لنچ دپاره د شيرين سميجو په‬
‫ويلو رابلل سوی وو‪.‬‬
‫انيس پوپل‪ ،‬ښايسته‪ ،‬سمارټ غوندي ځييوان‬
‫وو‪ .‬د دې پروجېکټ دپاره‪ ،‬د جمال شاه پر بلنه‪،‬‬
‫په نژدې کي له لنييدن څخييه راغلييی وو‪ .‬د‪ ،‬ده‪ ،‬او‬
‫جمال شاه تر منځ‪ ،‬پېژندګلوي‪ ،‬ښه ډېره زړه‬
‫وه‪ .‬او هم په دغه هوټل کي اوسېدی‪.‬‬
‫د‪ ،‬لنييچ واړو‪ ،‬غييړو‪ ،‬د شيييرين سييميجو پييه‬
‫مرسته سره‪ ،‬يو‪ ،‬ډېر پييه زړه پييوري ميياحول‪ ،‬را‬
‫پيدا کړی په کوم کي‪ ،‬چي عاشو‪ ،‬پييه خلص زړه‬
‫او‪ ،‬خلص ذهيين سييره‪ ،‬خوشييحاله تحليييل ولړه‪.‬‬
‫هغييه وپوه ېدله چييي پييه امکيياني حييواله‪ ،‬دا د‪،‬‬
‫دوستانو يوه بلييه داسييي‪ ،‬دايييره وه‪ ،‬چييي د دې د‬
‫نفسييياتي سييتونزو‪ ،‬دپيياره ډېره ګټييوره‪ ،‬پيياته‬
‫کېدی سييوه‪ .‬هغيې تييه‪ ،‬د خپلييي کييورنۍ د فضييا‪،‬‬
‫خوشبويي ور په زړه سوه‪.‬‬
‫د يو څو داسي نورو ناستو په نتيجه کي هغييه‬
‫په دې پوه سوله چي‪ ،‬د‪ ،‬نو آمييوزۍ بيياوجوده‪ ،‬د‪،‬‬
‫دوی سييره‪ ،‬کييار کييولی سييي‪ .‬او بيييا د‪ ،‬ډرامييې‬
‫کيسيه‪ ،‬هيم ډېره پييه زړه پيوري وه‪ .‬د ډراميې د‬
‫مرکزي کردار ”شاپۍ“ و‪ ،‬د دې د‪ ،‬ژوند په حالتو‬
‫کي تر ډېره حده ممياثلث وو‪ .‬او پيه خصوصييت‬
‫سره‪ ،‬د‪ ،‬نفسياتي نيياروغۍ برخييه خييو ي يې د‪ ،‬دې‪،‬‬
‫خپله کيسه معلومېدله‪.‬‬

‫‪155‬‬

‫جمييال شيياه‪ ،‬او‪ ،‬افضييل شييوق صيياحب‪ ،‬د‪،‬‬
‫عاشو د‪ ،‬کورنۍ د مشرانو پييه څ ېر د‪ ،‬دې خيييال‬
‫سياتی‪ .‬د‪ ،‬ډراميې‪ ،‬کيار چيي کليه آغياز سيو‪ ،‬نيو‪،‬‬
‫عاشييو بالييذات خپلييه هييم‪ ،‬و‪ ،‬خپييل فنکييارانه‪،‬‬
‫استعداد ته ډېره په حيرت کي غرقه ولړه‪.‬‬
‫شايد سوب يې دا وو‪ ،‬چي‪ ،‬دې‪ ،‬د‪ ،‬شيياپۍ پييه‬
‫کردار کي‪ ،‬په خپلو اوښکو‪ ،‬او‪ ،‬دوک سييره ژړل‪.‬‬
‫جمييال شيياه‪ ،‬افضييل شييوق‪ ،‬انيييس پوپييل‪ ،‬او‪ ،‬د‬
‫ډرامې نور‪ ،‬غړي هييم پيير خپييل ځييای بانييدي ډېګګر‬
‫حېران‪ ،‬او خوشحاله وو‪ .‬او په خصوصيت سره‪،‬‬
‫د کېمييرې لېنييس د هغييې د ښايسييتې‪ ،‬حزينييي‬
‫څ ېرې پييه مينييه مبتل معلوميييدی د‪ ،‬ډرامييې د‬
‫ضرورت په سوب که څه هم‪ ،‬د هغې لباس‪ ،‬هييير‬
‫اسټايل او‪ ،‬دا بدل سوي وو‪ ،‬خو د‪ ،‬ډرام يې پسييته‬
‫به‪ ،‬هغه بيرتييه هييم‪ ،‬د‪ ،‬ايياز خيان پييه جيامو کيي‪،‬‬
‫نغښتې ګرځېدله‪.‬‬
‫کله کله به‪ ،‬د‪ ،‬ژبو د پوهنتييون‪ ،‬دوسييتان هييم‬
‫د‪ ،‬دې د‪ ،‬اداکيياري د کتلييو دپيياره‪ ،‬سييټوډيو تييه‪،‬‬
‫راتلل‪ .‬او دوې دايرې به په تهييذيبي حييواله سييره‪،‬‬
‫ګډي وډي سوې‪.‬‬

‫‪156‬‬

‫د تخليييق پييه دې عمييل کييي هغييې دا خييبره‬
‫محسوسوله چي‪ ،‬پر زړه پرته‪ ،‬درنييه ډبييره کييرار‬
‫کرار د وزن او حجم په حييواله سييپکيږي‪ .‬د خپلييو‬
‫پټو جمالياتي ارزښتونو‪ ،‬پېژندګلوي و هغ يې تييه‪،‬‬
‫ډېر روحاني مسرت ور وسپاری‪ .‬عاشو ته يقين‬
‫وو چي‪ ،‬د‪ ،‬وجود‪ ،‬خزان وهلی‪ ،‬چنار يې په بيرته‪،‬‬
‫د برګ و بار‪ ،‬پييه امکانياتو سييره‪ ،‬متصييف راغلييی‬
‫دی‪ .‬هغې ته په اول ځلييي د‪ ،‬دې خييبري احسيياس‬
‫وسييو‪ ،‬چييي تخليييق کيياران‪ ،‬څرن ګه‪ ،‬پييه خييدايي‬
‫دايره کي‪ ،‬د‪ ،‬ژوند تېرولو‪ ،‬شاعرانه بصيرت پييه‬
‫کييار اچييوي‪ .‬او‪ ،‬خپييل تخليقييات‪ ،‬پيير خپييل ذات‬
‫باندي‪ ،‬دليل ګرځوي‪.‬‬
‫شيرين سميجو پوه ېدله چييي‪ ،‬اييياز خييان‪ ،‬د‬
‫عاشو په ژوند کي څييومري غييټ‪ ،‬اهميييت لييري‪.‬‬
‫هم دا سوب وو چي‪ ،‬هغې د‪ ،‬اياز خان سييره هييم‬
‫اوږدې ناسييتي ک يړي وې‪ .‬هغ يې يييوه ورځ پو ښتنه‬
‫ورڅخه وکړه چي ”اياز خييانه‪ ،‬عاشييو سييتا دپيياره‬
‫څو اهميت لري‪“.‬‬
‫اياز خان‪ ،‬د خازه ګل پييه وييير لړلييي مسييکا‬
‫ورته وويل چي‬
‫”شيرين هغه زما دپاره‪ ،‬د مرګ او ژونييد‪ ،‬پييه‬
‫څېر اهمه ده‪“.‬‬
‫شيرين سييميجو پيير دې ځييواب بانييدي الييرټ‬
‫سوه‬
‫”اياز خان‪ ،‬د مرګ‪ ،‬اهميت بيا څه دی؟“‬
‫”ډاکټييير‪ ،‬وليييي ميييرګ‪ ،‬تييير‪ ،‬ژونيييد زيييياته‪،‬‬
‫معروضيت نه لري‪ .‬ولي‪ ،‬د خدای پسييته‪ ،‬بيييا پيير‬
‫کاينات باندي د چا‪ ،‬تصرف چليږي؟ او کييه مييرګ‬
‫وجود نه ولري‪ ،‬نو بيا‪ ،‬ژونييد څرن ګه‪ ،‬موجييوديت‬
‫درلودی سي؟“‬

‫‪157‬‬

‫”اييياز خييانه‪ ،‬ولييي د ژونييد قيييام‪ ،‬د مييرګ پييه‬
‫غېبت سره نه دی‪ ،‬مرګ چي نييه وي نييو‪ ،‬ژونييد‪،‬‬
‫د‪ ،‬درياب په څېر بهيږي‪“.‬‬
‫”نه ډاکټر‪ ،‬ژوند‪ ،‬د مرګ‪ ،‬په پېوسييتون سييره‬
‫موجودګي لري‪ .‬آيا موږ د مرګ جبلييت پييه وينييه‬
‫کي تحليل نه ګرځوو؟ زما په نزد‪ ،‬مرګ خييارجي‬
‫کم‪ ،‬داخلي يو‪ ،‬مثبت قوت دی‪“.‬‬
‫”مثبييت ولييي ورتييه واييې“ شيييرين پييه بيرتييه‬
‫تپوس ورڅخه وکړی‪.‬‬
‫”په دې چي‪ ،‬د عدم زېږنييده ژونييد‪ ،‬بېرتييه و‬
‫عيييدم تيييه‪ ،‬وړي‪ ،‬انسيييان و خپيييل اصيييل تيييه‪،‬‬
‫غبرګوي‪“.‬‬
‫”خو‪ ،‬د انسان اصل ستا پييه نظيير څييه دی؟“‬
‫شيرين په حيرت کي ولړه‪.‬‬
‫”‪ “Unknown‬او هم دا يې ښايسييت دی‪ ،‬زه‬
‫دا خو‪ ،‬نه وايم چي‪ ،‬ژوند‪ ،‬د خدای له ذات څخه‪،‬‬
‫متفرع دی‪ ،‬لکن دا ضرور وايم چييي‪ ،‬انسييان پييه‬
‫خپييل ځييان کييي‪ ،‬خييدايي عکييس العمييل ضييرور‬
‫لري‪“.‬‬
‫”دا خو نو ما بعد الطبيعاتي مسئله ده‪ ،‬څوک‬
‫څرنګه خبره ورباندي وکړي“ شيرين و اعتراض‬
‫ته په هڅه سوه‪.‬‬

‫‪158‬‬

‫”هو ډاکټر لکييه د‪ ،‬فراي يډ‪ ،‬د جبلييت مييرګ‪ ،‬او‪،‬‬
‫لشعور مابعد الطبيعاتي مسييئله چييي‪ ،‬د ظيين او‬
‫تخمين‪ ،‬چيستان دی‪ .‬لکن ډاکټر‪ ،‬ستا څييه خيييال‬
‫دی‪ ،‬دا‪ ،‬ميييا بعيييد الطبيعييياتي‪ ،‬حقيقتيييونه‪ ،‬ډېر‬
‫معروضيييت نييه لييري؟ مينييه‪ ،‬ښايسييت‪ ،‬مييذهب‪،‬‬
‫خييدای‪ ،‬آرټ‪ ،‬موسيييقي‪ ،‬شيياعري‪ ،‬ننيګ غ ېرت‪،‬‬
‫انسانيت‪ ،‬کايناتي باشندګي‪ ،‬تهييذيبي ميياورائيت‪،‬‬
‫آيا دا ډېر اهم معروضي قدرونه نييه دي؟ داسييي‬
‫قييدرونه‪ ،‬چييي‪ ،‬يييو جهييان خپييل سييرونه‪ ،‬پيير‬
‫قربانوي‪“.‬‬
‫”اياز خان زمييا او سييتا‪ ،‬بحييث بايييد چييي‪ ،‬پييه‬
‫وختونو کي‪ ،‬نور مخ په وړاندي ژوندی پيياته سييي‬
‫دا وخت بېرته و خپل موضوع ته غبرګون کيوم‪.‬‬
‫ما پوښتنه درڅخه وکړه چي‪ ،‬عاشييو سييتا دپيياره‪،‬‬
‫څو اهميت لري؟“‬
‫”ډاکټر ما ځواب خو درکړی“ د اييياز خييان پييه‬
‫ږغ د‪ ،‬کرُتو‪ ،‬غره‪ ،‬استقامت وو‪.‬‬
‫”يعني ته و هره قربانۍ ته تييار ييې“ شيييرين‬
‫پوښتنه ورڅخه وکړه‪.‬‬
‫”اييياز خييان‪ ،‬پييه امکيياني حييواله‪ ،‬شييايد کلييه‪،‬‬
‫حالت يو داسي‪ ،‬بڼه اختياره کړي‪ ،‬چييي‪ ،‬عاشييو‬
‫ته‪ ،‬ستا ضرورت پېښ سي‪ .‬که چيري ته په کوټه‬
‫کي وې‪ ،‬واړه مصروفيت به پرېږدې او‪ ،‬ځييان بييه‬
‫را رسوې‪ .‬ما ته خپل ټيلي فون نمبر پرېږده‪ ،‬زه‬
‫بيا د تا سره‪ ،‬رابطه ساتم‪.‬‬
‫”د‪ ،‬هغو‪ ،‬حالتو په تنيياظر کيي‪ ،‬يييو قيدم هيم‬
‫مخ په شا‪ ،‬د اخيستلو‪ ،‬اجازه نسته‪ ،‬که نييه‪ ،‬بيييا د‬
‫عاشييو‪ ،‬د‪ ،‬ژونييد‪ ،‬هيييڅ‪ ،‬ضييمانت پيياته ک ېدی نييه‬
‫سي‪ .‬سييتا لييه خييوا‪ ،‬انکييار‪ ،‬د هغيې د ژونييد‪ ،‬پييای‬
‫ګرځېدی سي‪“.‬‬

‫‪159‬‬

‫”د‪ ،‬څه نوعيت انکار“ اياز خان‪ ،‬څه پرېشانه‬
‫غوندي سو‪.‬‬
‫”اييياز خييانه زه د انکييار‪ ،‬پييه نييوعېت بانييدي‬
‫خبره نه يمه‪ .‬د حالتو غوښتنه به له تا څخييه څييه‬
‫وي‪ ،‬په دې‪ ،‬زه‪ ،‬عاشو‪ ،‬او‪ ،‬يو څوک هييم خييبر نييه‬
‫دی‪ ،‬بس‪ ،‬له نتايجو څخه بې پروا‪ ،‬و‪ ،‬حالتو ته د‪،‬‬
‫خودسپردګۍ ذهن او‪ ،‬زړه بيه درسيره‪ ،‬راوړې‪“.‬‬
‫شيرين و ګفتګوی ته‪ ،‬غوټه ورکړه‪.‬‬
‫اياز خان‪ ،‬په فکرونو‪ ،‬او‪ ،‬وسوسييو کييي ورک‬
‫ولړی‪.‬‬
‫”هسي ډاکټر‪ ،‬هغه ته پ ېښه څييه ده‪ ،‬مييا تييه‬
‫خو هيڅ هييم نييه منييي‪ ،‬راتيه وايييي چيي د نعميان‬
‫سره ډېره خوشحاله يم‪ ،‬لکن ما ته‪ ،‬داسييي نييه‬
‫برېښي‪“.‬‬
‫شيرين‪ ،‬تيه د عاشييو خيبره ور پيه زړه سيوه‬
‫چي‬
‫”ګوره چييي اييياز خييان تييه‪ ،‬زمييا او د نعمييان‬
‫حال نه ووايې‪ ،‬هغه نعمان خو څه‪ ،‬د‪ ،‬ټول جهييان‬
‫سره د جنګ کولييو‪ ،‬حوصييله لييري‪ .‬هغييه‪ ،‬پوسييت‬
‫مېده طبيعت‪ ،‬سړی چي‪ ،‬مبارزې ته راسي‪ ،‬نييو‪،‬‬
‫غرونييه پيير شييا بيييايي‪ .‬زه نييه غييواړم‪ ،‬چييي‪ ،‬د‬
‫رسوايي بييازار ګرم سييي‪ .‬او‪ ،‬هسييي هييم زه د‬
‫نعمان سره مينييه لييرم‪ ،‬د خپلييي‪ ،‬خو ښي‪ ،‬ژونييد‬
‫تېروم‪ .‬پر ما باندي هيڅ‪ ،‬پابندي نسته‪ .‬او بيا ميا‪،‬‬
‫د هغه‪ ،‬بيميار جانيان سيره‪ ،‬ليوظ هيم کيړی دی‪،‬‬
‫چي‪ ،‬لس به يې تر اخيري ساعته ايلييه نييه ک يړم‪.‬‬
‫او بيا هغييه هييم‪ ،‬زمييا پييه څ ېر‪ ،‬د تشيينګۍ ژونييد‬
‫تېروي‪“.‬‬

‫‪160‬‬

‫”نييه اييياز خييانه هغييه د نعمييان سييره ډېره‬
‫خوشيييحاله ده‪ ،‬زميييا‪ ،‬تجزييييه دا ده‪ ،‬چيييي‪ ،‬پيييه‬
‫لشعوري حواله‪ ،‬د پلر‪ ،‬او مور‪ ،‬د مړيني تيير اثيير‬
‫لنييدي‪ ،‬د څييه فکييري سييتړيا ښکار ده‪ .‬چييي پييه‬
‫نتيجه کې د څه جنسي الجهيين ښکار پيياته سييوې‬
‫ده‪“.‬‬
‫اياز خان‪ ،‬يو دم‪ ،‬راجست سو‬
‫”د جنسي الجهن څخيه‪ ،‬سيتا ميراد څيه دی؟‬
‫يعنييي‪ ،‬نعمييان د هغيې سييره‪ ،‬پييه دې حييواله‪ ،‬څييه‬
‫دهوکه کړې ده‪ ،‬آيا هغه يو نامرده سييړی دی‪ “.‬د‬
‫ايييياز خيييان‪ ،‬پيييه ږغ ک ښي‪ ،‬د اشيييتعال بڅيييري‬
‫وځلېدل‪.‬‬
‫”نه‪ ،‬اياز خانه هغوی د معمول ژوند ت ېروي‪،‬‬
‫لکن‪ ،‬د هغې‪ ،‬د‪ ،‬بار آورۍ په حييواله‪ ،‬څييه مسييئله‬
‫ده‪ .‬او‪ ،‬عاشييو‪ ،‬کوشيينی غييواړي چييي‪ ،‬تيير اوسييه‬
‫ورته حالت مساعد نه دي‪“.‬‬
‫ډاکټر شيرين‪ ،‬سپين درواغ ورته وويل‪.‬‬
‫”نو‪ ،‬بيا هغه‪ ،‬په دې حواله‪ ،‬څييه علج هييم لييه‬
‫بل چييا څخييه کييوي‪ “.‬اييياز خييان پو ښتنه ورڅخييه‬
‫وکړه‪.‬‬
‫”اياز خان‪ ،‬دا‪ ،‬خنډ‪ ،‬لشييعوري دی‪ ،‬جسييماني‬
‫نه‪ ،‬زه يې هم دغه‪ ،‬علج کوم‪ .‬انشيياءالله زغييرده‬
‫به‪ ،‬جوړه سي‪“.‬‬
‫اياز خان‪ ،‬يوه س يړه سيياه وک ښله‪ ،‬او د سييبا‬
‫ماخوسييتن دپيياره پييه طبيياق کييي‪ ،‬د‪ ،‬دعييوت‪ ،‬د‬
‫قبلولو استدعا ورته وکړه‪ .‬پييه کييوم کييي چييي‪ ،‬د‬
‫تمثيل د کورنۍ واړو‪ ،‬غړو شرکت درلودی‪.‬‬

‫‪161‬‬

‫و ايياز خيان تييه‪ ،‬د‪ ،‬تمثيييل د دنييا‪ ،‬د غيړو تيير‬
‫منځ‪ ،‬د خلوص اخلص‪ ،‬دا پاکي‪ ،‬رشتې ډيري ښې‬
‫برېښېدلې‪ .‬هغوی داسي معلومېدل لکه د يييوه‬
‫کييور افييراد چييي وي‪ .‬پييه خصوصيييت سييره‪ ،‬د‬
‫عاشو‪ ،‬او انيس پوپل تر منځ‪ ،‬يوې ډيري فطييري‪،‬‬
‫او بې سياخته دوسييتانه رشيتې ر ېښه نيييولې وه‪.‬‬
‫اييياز خييان‪ ،‬تييه‪ ،‬عاشييو‪ ،‬ډېره پرمسييرته‪ ،‬او‪ ،‬بييا‬
‫اعتماده برېښېدله‪.‬‬
‫انيييس پوپييل‪ ،‬د خپييل فطييرت پييه حييواله‪ ،‬يييو‬
‫مثبت ځوان ښکاره کېدی‪ ،‬لکن‪ ،‬شايد‪ ،‬چي اياز‬
‫خان‪ ،‬د عاشو‪ ،‬د زياتي توجه په سوب‪ ،‬ورسييره‪،‬‬
‫څه حسد محسوسوی‪ .‬لکن‪ ،‬د‪ ،‬زړه په ييو کونيج‬
‫کي‪ ،‬هغه‪ ،‬د‪ ،‬عاشو‪ ،‬او‪ ،‬د ځان په‪ ،‬ازلي دوسييتۍ‬
‫باندي ډېر باوري وو‪.‬‬
‫د‪ ،‬تمثيل د‪ ،‬ريکارډنګ‪ ،‬کار‪ ،‬و تکميل ته نييژدې‬
‫وو‪ .‬عاشو‪ ،‬او‪ ،‬انيس پوپل‪ ،‬ډېر د نژدې دوسييتان‬
‫و ګرځېدل‪ .‬عاشو‪ ،‬ته‪ ،‬نعمان‪ ،‬يو‪ ،‬ښه ‪ .D‬کييار‪،‬‬
‫اخيسييتی وو‪ .‬دواړه بييه پييه آزادانييه تييوګه سييره‬
‫ګرځېدل‪ ،‬او‪ ،‬کله کله بيه انييس‪ ،‬د هغيې سيره‪،‬‬
‫کور ته هم راتللو‪.‬‬
‫نعمان د لوی ظرف‪ ،‬څرګندونه کوله‪ ،‬و هغه‬
‫تييه‪ ،‬تيير‪ ،‬هيير څييه‪ ،‬د عاشييو خوشييحالي‪ ،‬ترجيييح‬
‫درلوده‪ .‬په بله خوا‪ ،‬د عاشو‪ ،‬د خوشحالۍ پييه دې‬
‫شپو او ورځو کي‪ ،‬هغې يوه خبره تر نظيير لنييدي‬
‫نيولې وه‪ ،‬چي‪ ،‬نعمان‪ ،‬نن سبا‪ ،‬څه غېر ضروري‬
‫مصروفيات ساتي‪ ،‬په څه نه څه بهانه‪ ،‬له کييوره‪،‬‬
‫دبانييدي اوسييي‪ .‬او‪ ،‬هغييه و‪ ،‬دې تييه‪ ،‬څييه‪ ،‬بييدل‬
‫غوندي برېښېدی‪.‬‬

‫‪162‬‬

‫د هغې د تپوس په وړاندي به هغه ورته وويل‬
‫چي ”د نوکرۍ مصروفيات‪ ،‬دي‪ ،‬موږ ليري ليييري‬
‫پر پشاور روډ باندي وځو‪ ،‬چهاپې وهو‪ ،‬نييو‪ ،‬ځکييه‪،‬‬
‫د‪ ،‬وختونو‪ ،‬معمول دلي دوري سييي‪ ،‬کييه نييه بلييه‬
‫هيڅ داسي خبره نه ده“‪.‬‬
‫پييه دې دوران کييي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬انيييس پوپييل‪ ،‬د‪،‬‬
‫خپل پوهنتون د‪ ،‬دوستانو سره هم معارفي کيړی‬
‫وو‪ .‬لکن‪ ،‬د يورپ څخه‪ ،‬هغيه هييڅ هيم دا رن ګه‬
‫علت‪ ،‬د‪ ،‬ځان سييره نييه وو‪ ،‬راوړی‪ .‬هغيه د‪ ،‬دوی‬
‫په صحبت کي‪ ،‬کله کله‪ ،‬ګډون درلييودی‪ .‬لکيين‪،‬‬
‫لره يې خپله وهله‪.‬‬
‫هغييه‪ ،‬د يييوه دوسييت پييه ح ېث‪ ،‬د عاشييو‪ ،‬د‬
‫نشې پر عادت باندي‪ ،‬څه نری احتجاج هييم کييړی‬
‫وو‪ ،‬لکن‪ ،‬عاشو‪ ،‬هغه په سختي سره منييع ک يړی‬
‫چي‪ ،‬د‪ ،‬دې په ذاتي معاملتو کييي بايييد چييي لس‬
‫نه ووهي‪.‬‬
‫يو ماښام‪ ،‬چي‪ ،‬نعمان‪ ،‬ورتييه‪ ،‬د درو‪ ،‬ورځييو‪،‬‬
‫دپاره‪ ،‬پېښاور ته د تللو خبره کړې وه‪ ،‬د‪ ،‬ډرام يې‬
‫د ريکارډنيګ پسييته‪ ،‬عاشييو‪ ،‬پييه خپييل مييوټر کييي‪،‬‬
‫انيس د ځان سره کور ته راوستی‪.‬‬

‫‪163‬‬

‫په‪ ،‬کور کي ورور‪ ،‬او‪ ،‬خور‪ ،‬دواړه مزدوران‪،‬‬
‫په ماځيګر کي ل‪ ،‬کور تييه تللييي وو‪ .‬هييارون‪ ،‬او‪،‬‬
‫فايزه‪ ،‬کشميري زلزلييه ځپلييي وو‪ ،‬چييي د اسييلم‬
‫آباد په مضييافاتو کييي پييه يييوه خيمييه بسييتۍ کييي‬
‫اوسېدل‪ .‬عاشو‪ ،‬او نعمان‪ ،‬هغييوی ډېر نييازول‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬دوه‪ ،‬درې ځلي‪ ،‬د هغو سره‪ ،‬خيمه بستۍ‬
‫ته هييم تلل يې وه‪ .‬د هغييوی يييوه‪ ،‬پېغلييه ښايسييته‬
‫خور‪ ،‬زرينه وه‪ ،‬چي‪ ،‬په دې زلزله کييي ييې خپلييي‬
‫سترګي‪ ،‬له لسه ورکړي وې‪ ،‬عاشو‪ ،‬د هغيې پيير‬
‫حال باندي ډېره افسرده وه‪ ،‬او‪ ،‬خيال يې درلود‬
‫چي‪ ،‬بايد مرسته ورسره وکړي‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬او‪ ،‬انيس پوپل‪ ،‬دواړه‪ ،‬د‪ ،‬هيټيير و مييخ‬
‫تييه ناسييت وو‪ ،‬د نييري منييي‪ ،‬شييپه وه‪ .‬عاشييو‪ ،‬و‬
‫انيس پوپل ته‪ ،‬د‪ ،‬آنو په توره ملېشا کي‪ ،‬ډېره‬
‫پييه زړه پييوري اېسييېدله‪ .‬انيييس پوپييل خلف‬
‫معمول‪ ،‬لږ خاموشييه‪ ،‬او‪ ،‬د کييش مکييش ښکار‪،‬‬
‫معلومېدی‪ .‬خو په ګفتګو کي يې‪ ،‬توجه‪ ،‬ډېره‪،‬‬
‫ګډه وډه هم نه وه‪.‬‬
‫د‪ ،‬ګفتګوی په دوران کي‪ ،‬د‪ ،‬ماښام د ډوډۍ‬
‫وخييت سييو‪ .‬عاشييو ورتييه وويييل چييي‪ ،‬راځييه‪ ،‬پييه‬
‫کيچن کي به‪ ،‬په ګډه‪ ،‬اهتمام سره وکړو‪ .‬عاشو‬
‫فريييج خلص کييړی‪ ،‬او‪ ،‬دوه‪ ،‬درې تييوکي يييې‪ ،‬د‪،‬‬
‫تودولو دپاره‪ ،‬په ‪ Oven‬کي کښېښول‪.‬‬
‫هغې په اول ځلييي دا خييبره محسوسييه کيړه‪،‬‬
‫چييي د انيييس پوپييل‪ ،‬سييترګي‪ ،‬نيين‪ ،‬د دې د هيير‬
‫حرکت سره‪ ،‬د‪ ،‬دې تعاقب کوي‪ .‬هغييه پوه ېدله‬
‫چي‪ ،‬دا‪ ،‬نو‪ ،‬ګرسره‪ ،‬د نارينه وو‪ ،‬فطرت دی‪.‬‬

‫‪164‬‬

‫کله چييي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د فريييج څخييه‪ ،‬د‪ ،‬پېپسييي‬
‫بوتل‪ ،‬را اخيستی‪ ،‬نو‪ ،‬په خپله اوږه ي يې د‪ ،‬انيييس‬
‫لس‪ ،‬ټپرانده‪ ،‬محسوس کړی‪ .‬هغ يې پييه ح ېرت‬
‫سره‪ ،‬مخ را کوږ کيړی‪ ،‬او‪ ،‬پييه دې حييال کييي ييې‬
‫سترګي‪ ،‬د‪ ،‬انيس پوپييل د سييترګو سييره څلييور‬
‫سوې‪.‬‬
‫انيس‪ ،‬د‪ ،‬وجود تر انتها پوري‪ ،‬بدل سوی‪ ،‬ييو‬
‫بيييل‪ ،‬ځيييوان وو‪ .‬عاشيييو‪ ،‬خپليييي‪ ،‬خ ښمناکه‪،‬‬
‫سترګي‪ ،‬د هغه لييه سييترګو وک ښې‪ ،‬د‪ ،‬ده لس‬
‫يې له خپلي اوږې څخه بېرتيه کيړی او‪ ،‬ورتيه وې‬
‫ويل‬
‫”انيس جانه‪ ،‬ته هم د نييورو پييه څ ېر‪ ،‬زمييا د‬
‫غو ښو‪ ،‬هييواداره وختليې! نييه انيسييه‪ ،‬د‪ ،‬دوسييت‬
‫غوښي پر‪ ،‬دوست باندي حرامييي وي‪ .‬مييا او تييا‪،‬‬
‫ښه دوسييتان يييو‪ ،‬زه د دوسييتانو سييره د‪ ،‬خييدای‬
‫پاک تعلق‪ ،‬قايله يمه‪ .‬ولي چي‪ ،‬ستا دوستي زمييا‬
‫دپاره بې حده‪ ،‬ارزښت لري‪ ،‬نو‪ ،‬زه يې د‪ ،‬ګنيياه‪،‬‬
‫په خيييرن تعلييق سييره نييه سييم بييدلولی‪ .‬او‪ ،‬بيييا‬
‫انيسييه‪ ،‬زه د يييو چييا د ژونييد مل ګرې يمييه‪ ،‬زه د‬
‫نعمان سره ډېره بې کچه پاکه او ر ښتېنې مينييه‬
‫لييرم‪ .‬بخ ښنه غييواړم‪ ،‬زه ل تيير اوسييه پييوري‪،‬‬
‫دومري مهذبه نه يمه جوړه سييوې‪ ،‬چييي لييه يييوه‬
‫سړي څخه تر بل سيړي پيوري د بيدن پيه سيفر‪،‬‬
‫ووځم‪“.‬‬

‫‪165‬‬

‫”زما انکار‪ ،‬د ځان توهين مه ګڼه‪ .‬سييتا پييه‬
‫سترګو کي‪ ،‬د‪ ،‬ګناه‪ ،‬دعييوت‪ ،‬او‪ ،‬زمييا د غو ښو‬
‫لوږه‪ ،‬زما پيير زړه بانييدي ډېره درنييه پر ېوځي‪.‬‬
‫ستا په وينه کييي چييي کييومه ح ېواني چيغييه ده‪،‬‬
‫هغې زه د‪ ،‬خوف سره‪ ،‬مخامييخ ک يړې يمييه‪ .‬ولييي‬
‫چي‪ ،‬پييه داسييي صييورت حييال کييي‪ ،‬زه پييه خپييل‬
‫ذات‪ ،‬او کور کي د بې امانۍ سره مخامخ يم‪ ،‬نو‪،‬‬
‫غواړم چي‪ ،‬په بېرته‪ ،‬دبانييدي و لييوی س يړک تييه‬
‫ووځو‪“.‬‬
‫”لکن‪ ،‬د دې څخه مراد دا نه دی چييي زه لييه‬
‫تا څخه‪ ،‬د دوستۍ تعلق هم غوڅول غييواړم‪ .‬نييه‪،‬‬
‫انيس جييانه‪ ،‬هيير انسييان‪ ،‬د کمييزورو لمحييو‪ ،‬پييه‪،‬‬
‫حصار کي راځي‪ .‬هسي که ته‪ ،‬پييه تشييدد سييره‪،‬‬
‫پر ما باندي غلبه غواړې نو د دې مييخ خييو بيييا‪ ،‬زه‬
‫نه سم نيولی‪“.‬‬
‫انيييس‪ ،‬د سييختي شييرمندګۍ سييره مخامييخ‬
‫سو‪ .‬تندی يې خوله خوله سو‪ ،‬او‪ ،‬پيه کيږو تيورو‪،‬‬
‫سترګو يې‪ ،‬عفوه ورڅخه وغوښتله‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬يو لس‪ ،‬د هغه پر اوږه ک ښېښود‪ ،‬او‬
‫پييه بييل لس‪ ،‬ييې‪ ،‬پيير سييينه پرتييه د هغييه زنييه را‬
‫پييورته کييړه‪ ،‬نييو‪ ،‬د‪ ،‬انيييس د ب ڼورو‪ ،‬سييترګو‪،‬‬
‫اوښکي يې‪ ،‬پر زړګي باندي پرېوتې‪ .‬دواړو هيييڅ‬
‫نه سره وويل‪ ،‬عاشو‪ ،‬د څه ساعت دپاره د هغه‪،‬‬
‫د سترګو په قلييزم کييي غرقييه غونييدي ولړه‪ ،‬د‪،‬‬
‫انيس په سترګو کي په بيرته‪ ،‬مينه‪ ،‬دوسييتي‪ ،‬او‬
‫پاکي وه‪.‬‬
‫عاشييو‪ ،‬د وينييي د مقييدس رشييتو پييه امييتزاج‬
‫سييره‪ ،‬د‪ ،‬انيييس‪ ،‬او ښکنو سييترګو‪ ،‬او‪ ،‬مقييدس‬
‫ښايسته تندي ته‪ ،‬بوسه ورکړه‪ .‬او‪ ،‬ورته وې ويل‬

‫‪166‬‬

‫”انيس جانه‪ ،‬زما او ستا دوستي نن نوره هم‬
‫کامله سوه‪ .‬راسه چي په رسمي توګه د يوه او‬
‫بل دوستان جوړ سو‪“.‬‬
‫او بيا‪ ،‬دواړو وخنييدل‪ ،‬د ډوډۍ پسييته‪ ،‬عاشييو‪،‬‬
‫په خپل موټر کي‪ ،‬هغه د هوټل پيير لييوري يييوړی‪.‬‬
‫په دې منييځ ک ښي څييه پييه زړه پييوري بيياران هييم‬
‫ونښت‪ .‬د‪ ،‬هوټييل و مييخ تييه‪ ،‬انيييس‪ ،‬ک ښته سييو‪،‬‬
‫پرېکړه دا وسوه‪ ،‬چي‪ ،‬عاشييو بييه ي يې‪ ،‬سييبا پيير‬
‫لس بجې‪ ،‬هم له هوټل څخه واخلي‪.‬‬
‫د‪ ،‬انيس تللو پسته‪ ،‬عاشييو‪ ،‬پييه خيييالونو کييي‬
‫ورکه تر ډېره ساعته‪ ،‬په مييوټر کييي ناسييته پيياته‬
‫سوه‪ ،‬د انيس او‪ ،‬د ځان‪ ،‬پر پېښه يې غور وفکر‬
‫کاوه‪ ،‬او‪ ،‬په دې بيرته زړه ډاډه وه‪ ،‬چي‪ ،‬دوسييتي‬
‫ييې‪ ،‬بربياد نيه سيوه‪ .‬خپليي معيامله فهميۍ ډېر‬
‫مسرت ور‪ ،‬په زړه کړی‪.‬‬
‫چي د کور وخوا ته يې د تللو اراده کييوله‪ ،‬نييو‬
‫د موټر په خوا کي ي يې‪ ،‬نعمييان‪ ،‬د يييوې نجليۍ پييه‬
‫همراهۍ کي په خپل موټر کي تېر سو‪ ،‬او‪ ،‬پر لږ‬
‫فاصله باندي و مخ ته ودرېدی‪ .‬عاشو تييه‪ ،‬يقييين‬
‫نه کېدی چي داسي هم کېدی سي‪.‬‬
‫لکن‪ ،‬مغييالطه پييه دې نييه ورتييه معلوم ېدله‪،‬‬
‫چي د هغييه د‪ ،‬مييوټر‪ ،‬د سيييټ بتيۍ ل ګېدله‪ ،‬او‪،‬‬
‫هغه په ښکاره توګه ليدل کېدی‪.‬‬
‫نعمييان‪ ،‬او‪ ،‬هغييه نجل يۍ دواړه راک ښته سييو‪،‬‬
‫زغرده زغرده‪ ،‬د باران په سوب‪ ،‬د‪ ،‬دې د موټر و‬
‫مخ ته‪ ،‬د هوټل وخوا ته ولړو‪.‬‬
‫”دا نجل يۍ څييوک ده؟ ولييي بلييده ښکاري؟“‬
‫عاشو په دې خيالتو کي ورکه وه‪ .‬چي ناڅاپه‪ ،‬دا‬
‫خبره ور په زړه سوه‪ ،‬چي‪ ،‬دا خو‪ ،‬د‪ ،‬دې ونييۍ د‬
‫مېګ د سرورقي‪ ،‬ماډل‪ ،‬ثمينه چوهدري ده‪.‬‬

‫‪167‬‬

‫عاشو‪ ،‬له خپله مييوټره‪ ،‬راک ښته سييوه‪ ،‬کلييه‬
‫چي‪ ،‬د هوټل‪ ،‬هال ته ور دننه سوه‪ ،‬نو پنځه شپږ‬
‫کسان ناست وو‪ ،‬نعمان په هال کي پييه نظيير نييه‬
‫ورغلی‪.‬‬
‫سيدها کاونټر ته ورغله‪ ،‬او‪ ،‬د نعمان‪ ،‬په باب‬
‫ي يې تپييوس وک يړی چييي پييه کييوم نمييبر روم کييي‬
‫اوسي‪.‬‬
‫پيير کيياونټر ناسييت س يړي ورتييه وويييل‪ ،‬چييي‬
‫”نعمييان صيياحب‪ ،‬پييه ‪ ۰۱۳‬نمييبر اوطيياق کييي د‬
‫خپلي ښځي سره اوسي‪ .‬دوی عموما ً هييم پييه دا‬
‫نمبر کي د اوسېدلو‪ ،‬اصرار کييوي دا يييوه ډېره‬
‫عجبه خبره ده‪ “.‬هغه نوره هم خبره جوته کړه‪.‬‬
‫عاشو ته پر خپلييو پ ښو بانييدي در ېدل ډېر‬
‫ګګګران کييار وبرېښګګېدی‪ ،‬او‪ ،‬هغييې د نييژدې پييه‬
‫کرسۍ باندي‪ ،‬ځان واچوی‪ ،‬هلته‪ ،‬انيس چي‪ ،‬مخ‬
‫د مېنييو پييه کيارډ پييټ‪ ،‬پييه هييال کيي د کييافۍ پييه‬
‫انتظار ناست وو‪ ،‬او د‪ ،‬دې ګرده‪ ،‬منظيير شييايد‬
‫وو‪ ،‬سم دستي پوه سو‪ ،‬چي پر عاشو باندي څييه‬
‫تېر ېږي‪ .‬هغيييه د غشيييي پيييه څيييير و‪ ،‬دې تيييه‬
‫ورسېدی‪ ،‬عاشو‪ ،‬چي‪ ،‬ل په هوښ کييي وه‪ ،‬ورتييه‬
‫وويييل چييي‪ ،‬انيييس جييانه‪ ،‬سيييدها مييي‪ ،‬پمييز تييه‬
‫ورسوه‪ ،‬او‪ ،‬شيرين سميجو را خبره کړه‪“.‬‬
‫انيس د هوټل د انتظاميه په مدد سره‪ ،‬هغييه‪،‬‬
‫د دې پييه مييوټر کييي‪ ،‬پمييز تييه يييوړه‪ ،‬او‪ ،‬شيييرين‬
‫سميجو ته‪ ،‬د‪ ،‬پمز انتظاميه دستي‪ ،‬حال ورکړی‪،‬‬
‫او‪ ،‬هغه‪ ،‬په نه څه وخت کي را ورسېده‪.‬‬
‫د‪ ،‬ضييروري‪ ،‬ټريټمنييټ پسييته‪ ،‬هغييې‪ ،‬انيييس‬
‫وپوښتۍ چي‬
‫”پېښه څه وه‪“.‬‬

‫‪168‬‬

‫انيييس پوپييل‪ ،‬د هوټييل د پي ښي‪ ،‬قصييه ورتييه‬
‫وک يړه‪ .‬شيييرين سييميجو يييوه اوږده‪ ،‬س يړه سيياه‬
‫واخيستله‪ .‬او‪ ،‬د سترګو کسي ييې ګوره‪ ،‬چييي‪،‬‬
‫ولي روښانه او مسکي ولړو‬
‫”انيس جانه‪ ،‬ته اوس تللی سې‪ ،‬دا ستا ذمه‬
‫واري ده‪ ،‬چي په سحار کي‪ ،‬نعمان‪ ،‬په دې قصييه‬
‫خبر کړې‪ ،‬او‪ ،‬زما د خوا ورته ووايې چي‪ ،‬څو چي‬
‫زه اجازت در نه کړم‪ ،‬ته به‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو سييره نييه‬
‫وينييې‪ ،‬کلييه چييي‪ ،‬هغييه پييه ذهنييي تييوګه و‪ ،‬دې‬
‫ملقات ته‪ ،‬توان ولري نو‪ ،‬بيا به زه و تا ته‪ ،‬ټيلي‬
‫فون کوم‪ ،‬کم از کم‪ ،‬دوې هفتې به له هغې څخييه‬
‫ليري اوسې‪ ،‬او انيس جانه‪ ،‬ولي چييي تييه هييم‪ ،‬د‬
‫دې واقعې شاهد يې‪ ،‬نو ته هم کوښښ کييوه چييي‪،‬‬
‫د‪ ،‬عاشو و مخ ته را نه سې‪“.‬‬
‫کله چييي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د‪ ،‬دورې تيير سييختۍ ت ېره‬
‫سوه‪ ،‬او لږ په کراره سوه‪ ،‬نو‪ ،‬شييرين سيمېجو‬
‫و‪ ،‬اياز خيان تيه ټيليي فييون وکيړی‪ ،‬او‪ ،‬ورتيه وې‬
‫ويل چي سبا‪ ،‬بايد چي‪ ،‬ځان را ورسوې‪ .‬هغې پييه‬
‫مختصره توګه‪ ،‬په صورت حال خبر کړی‪ ،‬لکيين‬
‫د نعمان‪ ،‬د‪ ،‬بې وفايي په باب يې هيڅ هم نه ورته‬
‫وويييل‪ ،‬بييس د اسييلم آبيياد څخييه د هغييه د غييير‬
‫حاضرۍ‪ ،‬خبر يې ورکړی‪.‬‬

‫‪169‬‬

‫اييياز خييان‪ ،‬د اسييلم آبيياد‪ ،‬د تللييو‪ ،‬تصييميم‬
‫ونيوی‪ .‬په سبا کي يې اول کار هم د ټکټ وکړی‪،‬‬
‫کله چي په ماځيګر کي پمييز تييه ورس يېدی‪ ،‬نييو‪،‬‬
‫شيرين سمېجو يې‪ ،‬په انتظار وليدله‪ .‬هغې ورتييه‬
‫ډېره تسييلي ورک يړه‪ ،‬او‪ ،‬ورتييه وې ويييل چييي ”د‬
‫عاشو د‪ ،‬رويې‪ ،‬څييه پ ېش بينييي مهييال کييار دی‪،‬‬
‫لکن کوم کار ته چي په هڅيه سيي‪ ،‬نيو کيه ښه‬
‫وي او که بد‪ ،‬مرسته او مفاهمت ورسره په کييار‬
‫دی‪ ،‬قيمت چي يې هر څه وي‪ ،‬نو ل کم دی‪“.‬‬
‫”اياز خانه عاشو‪ ،‬په نفسياتي حواله‪ ،‬پر يييوه‬
‫ډېر نازک وله باندي‪ ،‬ولړه ده‪ ،‬د‪ ،‬اندازې غلطي‪،‬‬
‫او‪ ،‬د‪ ،‬اسييترداد‪ ،‬او انکييار‪ ،‬صييورت حييال يييې‪ ،‬د‬
‫جذباتي دنيا‪ ،‬مرګ ګرځېدلی سي‪“.‬‬
‫اوس يې تاسو‪ ،‬د ځان سره‪ ،‬بوزئ‪ .‬موټر يييې‬
‫هم دلته‪ ،‬په هسپتال کي ولړ دی‪ ،‬چيابۍ ييې دميا‬
‫سره ده‪ .‬راځه ما او تا په‪ ،‬ګډه ملقات ورسييره‬
‫کوو‪ ،‬او په ماښام کي‪ ،‬ناوخته‪ ،‬د‪ ،‬نو بجو پييه شييا‬
‫او خوا کي زه په خپله هييم درځييم‪ ،‬او‪ ،‬ډوډۍ هييم‬
‫در وړم‪“.‬‬
‫شيرين سمېجو خپله خبره پوره کړه‪.‬‬
‫کله چييي‪ ،‬آنييو‪ ،‬او شيييرين سييمېجو دواړه‪ ،‬د‬
‫هغې د بستر پر څنګ ودرېدل‪ ،‬نو عاشييو پييه پټييو‬
‫نم جنو سترګو د يوې اوږدې ساه اخيستلو پسته‬
‫داسي وويل چي‬
‫”آنييو زه سييتا پييه خوشييبويي‪ ،‬تييا پېژنييم‪ ،‬زه‬
‫خبره يمه چييي سييتا د‪ ،‬ذات‪ ،‬د ښکلي بيياران پييه‬
‫حصار‪ ،‬خوندي سوم‪“.‬‬

‫‪170‬‬

‫شيرين سمېجو د هغې او ښکي پيياکي ک يړې‪،‬‬
‫او‪ ،‬هغې‪ ،‬د اوښکو په غبار ډکي سييترګي د‪ ،‬اييياز‬
‫خييان‪ ،‬پيير حزييين څ ېره بانييدي کييراري کييراري‬
‫ورغړولې‪.‬او‪ ،‬په بيرته يې سترګي پټييي ک يړې‪ .‬پيير‬
‫ښايسييته څېګګره‪ ،‬ي يې د ژونييد‪ ،‬هييره ب يې اعتبيياري‬
‫معدوم راغله‪ .‬هغه پوهېدله‪ ،‬چي‪ ،‬د خپل پلرنييي‬
‫آسييمان‪ ،‬پييه غييوځي کييي‪ ،‬اوس محفييوظه‪ ،‬او‪،‬‬
‫مامونه پرته ده‪.‬‬
‫ډاکټر شيرين سمېجو‪ ،‬د‪ ،‬اييياز خييان څخييه‪ ،‬د‬
‫عاشو‪ ،‬د ويلي کلمې‪ ،‬مطلب‪ ،‬وپوښتی‪ ،‬چي هغې‬
‫په پښتو کي څه ورته وويل‪ .‬اياز خان‪ ،‬د عاشو‪ ،‬د‬
‫جملو‪ ،‬ژباړه ورته وکړه‪ .‬د ډاکټر شيرين سميجو‪،‬‬
‫پيير ځييوانه‪ ،‬ښايسييته څ ېره بانييدي‪ ،‬د‪ ،‬مسييرت‪،‬‬
‫سور ساندي‪ ،‬په مسکا‪ ،‬وغوړېدل‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬او‪ ،‬اياز خان‪ ،‬له شيرين سميجو څخه‬
‫اجازه را واخيستله‪ .‬او‪ ،‬و خپيل کيور تيه‪ ،‬راغليل‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬که څه هم ل څه کمييزوري‪ ،‬محسوسييوله‪،‬‬
‫خو‪ ،‬د‪ ،‬اياز خان د‪ ،‬موجودګۍ په سوب‪ ،‬پييه زړه‬
‫کييييي‪ ،‬د تنهييييايي د عييييذاب څخييييه‪ ،‬ژغييييورلې‬
‫معلومېدله‪.‬‬
‫هغې‪ ،‬د‪ ،‬خاله‪ ،‬د‪ ،‬کلييي د نييورو خل ګو‪ ،‬سييره‬
‫سره‪ ،‬د کوټي د شييناختوو‪ ،‬پو ښتنه هييم ورڅخييه‬
‫وکړه‪ .‬او چي‪ ،‬يې‪ ،‬ذهن‪ ،‬و‪ ،‬ناصر جان‪ ،‬ته‪ ،‬مخ په‬
‫شا وګرځېدی‪ ،‬نو‪ ،‬د‪ ،‬پيرون ما ښام‪ ،‬د‪ ،‬نعميان‪،‬‬
‫بې وفايي هم ور په زړه سوه‪ .‬عاشو په سوچونو‬
‫کي ورکه وه هغه نه پوهېدله‪ ،‬چي‪ ،‬د ناصر جان‬
‫شهيد ييياد او‪ ،‬د نعمييان‪ ،‬ب يې وفييايي څييه‪ ،‬ارتبيياط‬
‫سره لري‪ ،‬شايد‪ ،‬چييي‪ ،‬د‪ ،‬مينييي‪ ،‬د دويمييي‪ ،‬ب يې‬
‫وفايۍ تعلق سره لري‪.‬‬

‫‪171‬‬

‫مينه که د ويني د رشتو وه‪ ،‬که د مييذهب‪ ،‬او‬
‫کييييه د‪ ،‬واده د ژونييييد‪ ،‬واړه‪ ،‬ورتييييه‪ ،‬سييييراب‬
‫معلومېدلې‪” .‬پلر مي‪ ،‬اکييا‪ ،‬د‪ ،‬مييور د‪ ،‬ښايسييت‬
‫په سوب مړ کړی‪ ،‬مور مي‪ ،‬لييه‪ ،‬دوک څخييه‪ ،‬تيير‬
‫ساه تېره سوه‪ ،‬ناصر جييان‪ ،‬د ملئيييت د‪ ،‬د ېب‬
‫په خييوله کييي‪ ،‬ځييواني مر ګی سييو‪ ،‬جميلييه‪ ،‬او‪،‬‬
‫نييوري خونييدکياني‪ ،‬د حييالتو جييبر راڅخييه‪ ،‬بيلييي‬
‫کړې‪ ،‬او‪ ،‬نعمان‪ ،‬چي‪ ،‬د چا دپاره‪ ،‬ميا‪ ،‬لييه‪ ،‬اذيييت‬
‫څخه ډک ژوند تېروی‪ ،‬د يوې بازاري ښځي دپاره‬
‫يې له ما څخه مخ وګرځوی‪ .‬او‪ ،‬هغه انيس جييان‬
‫بييا ګوره‪ ،‬چيي‪ ،‬د‪ ،‬دوسيتۍ پياکه رشيته ييې‪ ،‬د‪،‬‬
‫ګناه په ريښه پيوند کول غوښته“‪.‬‬
‫په دې سوچونو کي ورکييه غرقييه ګرځ ېدله‪،‬‬
‫چي‪ ،‬د‪ ،‬مل اختر محمد اخوند‪ ،‬واقعه ي يې پيير زړه‬
‫را‪ ،‬وور ېدله‪ .‬د‪ ،‬هغييه د دم د وخييت‪ ،‬ټپرانييده‪،‬‬
‫آتشين لس يې‪ ،‬د‪ ،‬وجود پر ټولو مځکو باندي‪ ،‬د‪،‬‬
‫اورونو‪ ،‬کښت ترسره ورسوی‪.‬‬
‫عاشو په خپله هم ډېره حيرانه سوه‪ ،‬چي په‬
‫تحت الشعور کي‪ ،‬پټ دا‪ ،‬اور‪ ،‬ل تر اوسييه‪ ،‬څييو‪،‬‬
‫تازه پروت دی‪ .‬هغې د څه ساعت دپاره‪ ،‬ځان‪ ،‬د‬
‫دې لذت په حواله کړی‪ ،‬د‪ ،‬هغې پييه وينييه‪ ،‬تحليييل‬
‫پرتې‪ ،‬د ناصر جان‪ ،‬پيشو‪ ،‬په منځ کييي هيييڅ هييم‪،‬‬
‫مداخلت نه وکړی‪.‬‬
‫کلييه چييي‪ ،‬يييې‪ ،‬خيييالت‪ ،‬د‪ ،‬آنييو و خييوا تييه‬
‫وګرځېدل‪ ،‬نو‪ ،‬د‪ ،‬ناصرجان د مړينييي د خييبر پييه‬
‫تناظر کي‪ ،‬د‪ ،‬آنو‪ ،‬بياران صييفتو بوسييو‪ ،‬پييه خپييل‬
‫امييان کييي واخيسييتله‪ .‬او يييوه شييپه چييي کلييه‪ ،‬د‬
‫فوارې ترڅنګه‪ ،‬دا‪ ،‬په باران کي‪ ،‬رخصېدله‪ ،‬نو‪،‬‬
‫د‪ ،‬آنو‪ ،‬سره‪ ،‬د بدني تماس‪ ،‬هغييه خونييد ي يې‪ ،‬پييه‬
‫بيرته‪ ،‬دلته‪ ،‬په وينه کي غزوني وکړې‪.‬‬

‫‪172‬‬

‫ورسره پسې د بل سوال سره مخامخ سييوه‬
‫کييوم ژونييد ښه دی؟ زمييا کييه د‪ ،‬پوهنتييون د‪،‬‬
‫رفيقانو؟ دا هغه سييوال وو‪ ،‬چييي‪ ،‬ځييواب ييې پييه‬
‫لس نه ورتلی‪ .‬د ګناه هغه ژوند ښه دی‪ ،‬چييي‪،‬‬
‫انسانان‪ ،‬د خپلي موجييودګۍ‪ ،‬اعتبييار ولييري‪ ،‬او‪،‬‬
‫کييه د بزر ګۍ او اجتنيياب هغييه‪ ،‬ژواک ښه دی‪،‬‬
‫چيييي‪ ،‬انسيييانان‪ ،‬د نفسيييياتي نييياروغۍ ښکار‬
‫وګرځوي؟ “‬
‫عاشو په دې مشکل کي مبتل وه‪ ،‬چييي‪ ،‬آنييو‪،‬‬
‫ورته‪ ،‬د کافي کوپ راوړی‪ .‬کلييه چييي‪ ،‬آنييو‪ ،‬د دې‬
‫ترڅن يګ کښېنسييتی‪ ،‬نييو‪ ،‬د‪ ،‬ډيييري مييودې پسييته‪،‬‬
‫عاشييو‪ ،‬پييه ډېره پيياملرنه سييره‪ ،‬د هغييه جييايزه‬
‫واخيستله‪ ،‬او کله چييي ورو‪ ،‬ورو مسييکنۍ سييوه‪،‬‬
‫نو‪ ،‬آنو‪ ،‬تپوس ورڅخه وکړی‪” ،‬عاشو‪ ،‬څه سييوب‬
‫دی چي‪ ،‬په دومري‪ ،‬غور راته کاته کړې‪“.‬‬
‫”هيڅ نه‪ ،‬آنو‪ ،‬بس يو عجيب خيال را پييه زړه‬
‫سو‪“.‬‬
‫”څييه عاشييو‪ ،‬خييبره پييه زړه کييي مييه سيياته‪،‬‬
‫ګوره مييا او تييا خيو ښ ګه دوسييتان هييم يييو‪ “.‬آنييو‬
‫غوښت چي دا د اظهار هوسايي ولري‪.‬‬
‫”آنو ما ويل‪ ،‬چي اکثره‪ ،‬زموږ په وينه کرلييي‬
‫خلګ‪ ،‬داسي خلګ چي تر ساه هم زيات ضروري‬
‫وي‪ ،‬له موږه څومري پرېدي وي‪ .‬پرېدي پييه دا‬
‫سينس ‪ Sense‬کي‪ ،‬چي ته د هغو سره‪ ،‬د خپلي‬
‫خوښي‪ ،‬رشته نه سې درلودی‪“.‬‬
‫د آنو‪ ،‬روح د هغه په کوګل کښي‪ ،‬د‪ ،‬زخمييي‬
‫زاڼي په څېر‪ ،‬مضطرب راغلی‪ ،‬هغه د څه ويلييو‬
‫څخييه‪ ،‬پييه دې ډډه وک يړه‪ ،‬چييي‪ ،‬سييتونی ييې‪ ،‬لييه‪،‬‬
‫ترخو‪ ،‬اوښکو څخه ډک پاته سو‪.‬‬

‫‪173‬‬

‫هم دا وخت‪ ،‬قييدرت‪ ،‬د شيييرين سييمېجو پييه‬
‫راتللو سره‪ ،‬دی د لويه‪ ،‬امتحانه څخييه وژغييوری‪.‬‬
‫د‪ ،‬ده‪ ،‬ساه په سييينه کييي پييه بيرتييه پييه همييوارۍ‬
‫سره‪ ،‬اند و روند‪ ،‬ومومی‪.‬‬
‫شيرين سمېجو‪ ،‬په ډيرو‪ ،‬شيانو‪ ،‬بار‪ ،‬راغلييه‪.‬‬
‫د خيوراکي مييواد سيره‪ ،‬سييره د‪ ،‬دې پييه لسييونو‬
‫کييي‪ ،‬يييو نييوی وايليين‪ ،‬او‪ ،‬شييايد پييه اخبييار کييي‬
‫پوښلی‪ ،‬يو‪ ،‬تصوير هم وو‪.‬‬
‫آنيييو‪ ،‬زغيييرده‪ ،‬واړه شييييان‪ ،‬د ډاکټيييري‪ ،‬ليييه‬
‫لسونو څخه‪ ،‬واخيستل‪ .‬کله چييي ييې د شييکريې‪،‬‬
‫و‪ ،‬لفظييو تييه‪ ،‬د‪ ،‬رجييوع کولييو‪ ،‬اراده نيييوله‪ ،‬نييو‪،‬‬
‫شيرين ل له وړاندي ورته وويل چي‬
‫”نه اياز خانه‪ ،‬دا‪ ،‬نجلۍ ما ته داسي ښکاري‬
‫چي زه يې‪ ،‬شايد‪ ،‬د زمانو څخه پېژنييم‪ ،‬زه د دې‬
‫سره بې غرضه‪ ،‬مينه لرم‪ ،‬که نييه ډاکټييران خييو د‬
‫چييا سييره‪ ،‬د‪ ،‬ذاتييي تعلقيياتو‪ ،‬پييه چکيير کييي نييه‬
‫پر ېوځي‪ .‬دا و مييا تييه‪ ،‬زمييا دوسييته‪ ،‬او‪ ،‬خييور‪،‬‬
‫برېښي‪“.‬‬
‫د شيرين په لهجه کي د صييداقت خوشييبويي‬
‫خوره وه‪.‬‬
‫شيرين سمېجو‪ ،‬د‪ ،‬پرون شپې پييه حييواله‪ ،‬د‬
‫خپلي بيې خييبرۍ څرګنييدونه پييه نظيير کييي نيييول‬
‫غوره ګڼله‪ .‬دې‪ ،‬نه د عاشو‪ ،‬او نييه د‪ ،‬آنييو سييره‬
‫پيير دې بانييدي‪ ،‬خييبره کييړې وه‪ ،‬د انيييس جييان‪،‬‬
‫وړاندي سييوې خييبره ي يې د ځييان پييوري محييدوده‬
‫ساتلې وه‪.‬‬

‫‪174‬‬

‫د شيرين‪ ،‬راوړی وايلن و اييياز خييان تييه ډېر‬
‫ښه وبرېښېدی‪ .‬او‪ ،‬بيييا‪ ،‬دوی دواړه‪ ،‬بلک يې درې‬
‫واړه‪ ،‬د موسيقۍ‪ ،‬ادب‪ ،‬آرټ‪ ،‬فلم‪ ،‬تهېټيير‪ ،‬او‪ ،‬د‬
‫تخليقييي دنيييا پيير نييورو‪ ،‬ډيييرو اصيينافو بانييدي‬
‫وږغېدل‪.‬‬
‫شيرين سميجو‪ ،‬چي يوه سر سخته‪ ،‬سندهۍ‬
‫قوم پرسته وه‪ ،‬په خپل سياسي بصيييرت سييره‪،‬‬
‫د‪ ،‬اياز خان‪ ،‬او‪ ،‬عاشييو‪ ،‬دپيياره‪ ،‬د ح ېرت بيياعث‬
‫وګرځ ېده‪ .‬د سياسييي بصيييرت سييره‪ ،‬دې پيير‬
‫سييندهي ادب بانييدي ډېر ژور‪ ،‬نظيير درلييودی‪.‬د‬
‫سياسي اکابرينو ترڅنيګ‪ ،‬هغييه د شيېخ اييياز‪ ،‬او‪،‬‬
‫امرجليل‪ ،‬په شانتي لييوړو شيياعرانو او ليکوالنييو‬
‫څخه ډېره متاثره وه‪ .‬هغې د محکومو‪ ،‬قومونييو‪،‬‬
‫د سيييندهي‪ ،‬بليييوڅ او‪ ،‬پ ښتنو د‪ ،‬ګډ سياسيييي‬
‫غورځنګ ارمان درلود‪ .‬او‪ ،‬هم يييې‪ ،‬د‪ ،‬درو‪ ،‬واړو‪،‬‬
‫قومونيييو‪ ،‬د سياسيييي ګونيييدونو‪ ،‬پييير سياسيييي‬
‫دکاندارۍ باندي سختي نيوکي ترسره ورسولې‪.‬‬

‫‪175‬‬

‫دا د ”ټرپيييل اييييم“ يعنيييي‪ ،‬مل‪ ،‬ملټيييري او‬
‫مرچنټ‪ ،‬پييه اولييس د ښمن‪ ،‬سياسييي مېکييانزم‬
‫بانييدي ډېره پوه ېدله‪ .‬او‪ ،‬هغييې د‪ ،‬پنجيياب‪ ،‬د‬
‫خييياوري پييير ټيييولنيز نفسيييياتو بانيييدي‪ ،‬ډييييري‬
‫حېرانوونکي خبري وکړې د‪ ،‬دې نظر دا وو‪ ،‬چييي‬
‫”د خپلييو تيياريخي حييالتو او‪ ،‬د اوږدې غلم يۍ پييه‬
‫سوب‪ ،‬د پنجاب خاوره‪ ،‬په خپليو زېږنيدويو کيي‪،‬‬
‫شجاعت‪ ،‬مزاحمت‪ ،‬بهادري نييه‪ ،‬بلک يې‪ ،‬چييالکي‪،‬‬
‫تسيليم و رضيا‪ ،‬او سير ځييوړي پيييدا کييوي‪ .‬ځکييه‬
‫ليري د افق دپاسه‪ ،‬چي هر څوک پر آس‪ ،‬سييپور‬
‫راښکاره سي‪ ،‬نو دوی ورته سيير‪ ،‬کييوز ک يړی او‪،‬‬
‫خپييل حکمييران يييې تسييليم کييړي‪ .‬آ يييا د جنييرل‬
‫مشييرف‪ ،‬چوهييدريانو او‪ ،‬ق ليييګ خييبره‪ ،‬بېخييي‬
‫زموږ و مخ ته جوته نه ده؟‬
‫”ستاسو د پښتنو‪ ،‬مليان‪ ،‬خو بيييا پييه نييه څييه‬
‫خرڅيييږي‪ .‬د يييو‪ ،‬څييو زرو ليټييرو ډيزلييو‪ ،‬پرمييټ‬
‫وی‪ ،‬پييه ج ېب کييي‬
‫ورکړه‪ ،‬بس بيا نو‪ ،‬د قتل‪ ،‬فت ْ‬
‫وبوله‪ .‬اياز خان‪ ،‬اوس‪ ،‬ميوږ د‪ ،‬سيتر باچيا خيان‪،‬‬
‫ولي خييان صيياحب او جييي‪ -‬ايييم سيييد پييه څ ېر‪،‬‬
‫سياسي‪ ،‬اکابرين‪ ،‬چيري موندی سو؟ اوس ټيوله‬
‫مبارزه‪ ،‬د اخبار‪ ،‬تر صييفحې پييوري‪ ،‬محييدوده ده‪،‬‬
‫قومييونه بييه څرن ګه تيير خپلييه‪ ،‬منزلييه پييوري‬
‫رسيږي؟“‬
‫”کله چي محکوم اقوامو‪ ،‬قييومي سييوال‪ ،‬او‪،‬‬
‫طبقاتي سوال سره‪ ،‬جدا کړی‪ ،‬نو‪ ،‬د‪ ،‬انتشار پييه‬
‫سياسيي عميل کيي‪ ،‬ييې‪ ،‬ليه بيال دسيتو طبقياتو‬
‫څخه‪ ،‬زبردست وهل وخوړل“‪.‬‬
‫پر دې وله باندي‪ ،‬شيرين سمېجو‪ ،‬و‪ ،‬عاشييو‬
‫ته متوجه سوه او‪ ،‬ورته وې ويل چي‬

‫‪176‬‬

‫”ګرانييي دا دومييري اوږدې‪ ،‬او غ ېر متعلقييه‬
‫خبري مي په دې سوب وکړې‪ ،‬چي‪ ،‬ستا نظيير د‪،‬‬
‫ځان له ناروغۍ څخه واړوم‪ .‬زه ييوه خيبره درتيه‬
‫وکړم چي په نژدې کي به‪ ،‬ډېره د اثبات وخوا ته‬
‫وګرځييې‪ .‬سييتا پييه ژونييد کييي يييو غييټ‪ ،‬بييدلون‬
‫راتلونکی دی‪ ،‬بس‪ ،‬مزاحمت مه کييوه‪ .‬د بييدلون‬
‫په نوعيت زه هم نه يمه خبره‪ ،‬لکن د نفسييياتي‬
‫هوسييايي د حصييول يييوه لره دا هييم ده‪ ،‬چييي‪،‬‬
‫انسان ځان د‪ ،‬حالتو‪ ،‬د بهير په حواله کړي‪“.‬‬
‫”اياز خانه راسئ چي‪ ،‬ډوډۍ سره وخورو‪ ،‬نو‬
‫بيا به‪ ،‬زه کور ته ځم‪ ،‬ولي چي د مېړه په شکل‬
‫کي‪ ،‬هلته يو حکمييران زميا انتظيار کيوي‪ .‬هسيي‬
‫هغه ته ما ټيلي فون کړی هم دی چييي‪ ،‬زه‪ ،‬ډنيير‪،‬‬
‫له تاسو سره کوم‪“.‬‬
‫له ډنر پسييته‪ ،‬شيييرين سييمېجو دوه قسييمه‪،‬‬
‫کوشينۍ کوشينۍ ګولۍ و عاشيو تيه د تېر ېدو‬
‫دپاره ورکړې‪ ،‬او‪ ،‬ورته وې ويل‬
‫”که چيري په شپه کي را پورته سييوې او بيييا‬
‫خوب نه درتلييی نييو‪ ،‬بيييا‪ ،‬دا‪ ،‬سييره غونييدي‪ ،‬يييوه‬
‫ګولۍ تېره کړه‪ .‬زه سبا د لسو بجو په شيياوخوا‬
‫کي به راګرځم‪ .‬او‪ ،‬اياز خانه‪ ،‬د‪ ،‬ځييان‪ ،‬او‪ ،‬د دې‬
‫په منځ کي‪ ،‬دروازې خلصي پرېږده‪ ،‬ولي امکان‬
‫سته چي دا دي ستا ضرورت محسوس کړي‪“.‬‬
‫کله چي‪ ،‬اياز خان‪ ،‬تر‪ ،‬موټر پوري د‪ ،‬شيرين‬
‫سميجو سييره راغلييی‪ ،‬نييو‪ ،‬دبانييدي ډېر پييه زړه‬
‫پوري‪ ،‬پسته اور‪ ،‬باران اورېدی‪ .‬د هغه تر خييوله‬
‫يوه سړه آه ووتلييه‪ ،‬چييي‪ ،‬شيييرين سييمېجو هييم‬
‫واورېدله‪.‬‬

‫‪177‬‬

‫هغې د‪ ،‬اياز خان و خييوا تييه مييخ راوګرځييوی‬
‫او‪ ،‬ورته وې ويل چي ”اياز خان‪ ،‬اوس لس نيمي‬
‫بج يې دي‪ ،‬مييا چييي‪ ،‬کييومي ګولۍ و‪ ،‬عاشييو تييه‬
‫ورک يړې هغييه فقييط د‪ ،‬دوو‪ ،‬سيياعتونو دپيياره اثيير‬
‫لري‪ .‬د‪ ،‬دوو‪ ،‬ساعتونو پسته‪ ،‬هغه پييه خلص زړه‬
‫او ذهن سره‪ ،‬را ويښيږي‪ .‬زه غواړم چي د هغييې‬
‫تر بيدارۍ‪ ،‬يو پنځلس دقيقې وړاندي‪ ،‬ته په خپل‪،‬‬
‫وايليين ګوته ووهييې‪ .‬اييياز خييانه‪ ،‬دا‪ ،‬دوې‪ ،‬درې‬
‫ورځي‪ ،‬به هم‪ ،‬زموږ طريييق کييار دا وي‪ ،‬دا‪ ،‬دوې‬
‫درې‪ ،‬شپې‪ ،‬ډيري اهم دي‪ ،‬خو پييه بيييا ادعييا کييول‬
‫غواړم‪ ،‬چي زموږ او ستاسييو‪ ،‬د‪ ،‬ژونييد‪ ،‬عنعنيياتو‪،‬‬
‫او ضمير ټولي فيصييلې بييه د دې پييه لسييونو کييي‬
‫وي‪ ،‬زموږ په برخه فقط او فقييط‪ ،‬اطيياعت دی‪،‬‬
‫او هغه په کاغذه کي نغښتې اينييداره اوس يييا پييه‬
‫سهار کييي د‪ ،‬عاشييو پييه خييونه کييي هييم هغسييي‬
‫نغښتې کښېږده خدا حافظ“‪.‬‬
‫اييياز خييان‪ ،‬تيير ډېره پييه بيياران کييي ولړ‪ ،‬د‬
‫شيرين سميجو د خبرو په چيستان کي ورک ولړ‬
‫پاته سو‪ .‬د‪ ،‬يخ باوجوده‪ ،‬د هغييه‪ ،‬لييه بييدن څخييه‪،‬‬
‫تموښ پورته کېدې‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬هغييه‪ ،‬دننييه‪ ،‬خييوني تييه راغلييی نييو‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬د ګولۍ تر‪ ،‬اثر لندي‪ ،‬خييوب جنييه خييوب‬
‫جنه کېدله‪ .‬اياز خان‪ ،‬ږغ ورباندي وکييړی‪ ،‬او تيير‬
‫لس يې ونيوله‪ ،‬او‪ ،‬خپلي خييوني تييه‪ ،‬ييې‪ ،‬بييوتله‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬عاشو په خپل بستر کييي‪ ،‬درازه سييوه‪،‬‬
‫نو اياز خان په‪ ،‬دوو شړيو کي ونغښتله‪ ،‬د ده تيير‬
‫روانېدو وړاندي هغې په صد مشکل سره‪ ،‬خپلي‬
‫سترګي پرانيستلې‪ ،‬ګورو‪ ،‬چي پييه خييوب وهلييو‬
‫ښايستو سترګو کي څه حسرت وو‪ ،‬چي‪ ،‬د اياز‬
‫خان‪ ،‬روح‪ ،‬يې تر اثر لندي‪ ،‬يوه غټه لمبه وکړه‪.‬‬

‫‪178‬‬

‫اياز خان‪ ،‬د منييځ پييه دروازه‪ ،‬و خپلييي خييوني‬
‫تييه‪ ،‬راووتييی‪ .‬د ځييان‪ ،‬او‪ ،‬د عاشييو‪ ،‬د خييوني تيير‬
‫منځ‪ ،‬واقع‪ ،‬دروازه يې‪ ،‬آوکښه پرېښوله‪ .‬د هيټيير‬
‫پييه وړانييدي ولړ ولړ‪ ،‬د هغييه د فکيير مرغييه‪ ،‬تيير‬
‫ليري آسمانو پوري‪ ،‬په‪ ،‬پ ُيير ولړی‪ ،‬چييي راغييبرګ‬
‫سو‪ ،‬نو‪ ،‬بيا د يوه ناکرار روح په څېر‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو‪،‬‬
‫پر بدن‪ ،‬باندي په کړېدو سو‪.‬‬
‫د هغه‪ ،‬له نودو‪ ،‬جامو څخه‪ ،‬د هيټيير د‪ ،‬حييدت‬
‫په سييوب‪ ،‬تييوښ پييورته ک ېده‪ ،‬کييه ي يې ګرسييره‬
‫اندامونه سييوزېدله‪ ،‬هغييه تييه ييې درک نييه وتييی‪.‬‬
‫هغه‪ ،‬د‪ ،‬واقع صورت حييال پييه وړانييدي‪ ،‬د‪ ،‬ارادې‬
‫له قوت څخه‪ ،‬محروم ښکاره کېدی‪.‬‬
‫کله چي يې‪ ،‬نظر پر‪ ،‬ګهړۍ ولګېدی نييو‪ ،‬د‪،‬‬
‫يييولس نيمييي بجييو‪ ،‬مهييال وو‪ .‬د‪ ،‬ډاکټيير شيييرين‬
‫سمېجو‪ ،‬خبره ور په زړه سوه‪ .‬خو‪ ،‬د وايلن‪ ،‬تر‬
‫سر“ کېدو‪ ،‬وړانييدي ي يې‪ ،‬خپلييي‪ ،‬نييودې جييامې‪،‬‬
‫” ُ‬
‫بدلي کړې‪.‬‬
‫پس يې‪ ،‬وايلن‪ ،‬او‪ ،‬ګز‪ ،‬را واخيست‪ ،‬پر خپل‬
‫پلنګ باندي ځای په ځای سو‪ .‬د‪ ،‬وايليين د تييارونو‪،‬‬
‫او‪ ،‬د‪ ،‬ګز‪ ،‬معيياينه ي يې ترسييره ورسييوله‪ .‬ډاکټيير‬
‫شيرين سميجو‪ ،‬يو ډېر اعل ْييی‪ ،‬او‪ ،‬ګران بيعييه‪،‬‬
‫ساز‪ ،‬ورته راوړی وو‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬يې‪ ،‬د اطمينان تر حده‪ ،‬تييارونه‪ ،‬پيير‬
‫خپل ځای باندي‪ ،‬متعين کړو‪ ،‬نو کرار کرار ي يې‪ ،‬د‬
‫ګګګز‪ ،‬پييه توسييط‪ ،‬د‪ ،‬زړه‪ ،‬اور‪ ،‬د‪ ،‬وايليين پييه زړه‬
‫کي‪ ،‬توېدل شروع کړی‪.‬‬

‫‪179‬‬

‫د‪ ،‬وايلن نوحه يې‪ ،‬د زړه د‪ ،‬اور‪ ،‬او‪ ،‬د ويني د‬
‫حېواني چيغي امتزاج درلودله‪ .‬کييرار کييرار اييياز‬
‫خان‪ ،‬د خپلو نغمو‪ ،‬په تموج کييي‪ ،‬د زمييان مکييان‬
‫تر حييده ووتيی‪ .‬د‪ ،‬هغييه ځييان‪ ،‬بيياران‪ ،‬او‪ ،‬عاشييو‬
‫واړه هېر سو‪ ،‬د خود فراموشۍ يو ښکلی جهان‬
‫وو چي‪ ،‬دی يې په خپله غېږ کي اخيستی وو‪.‬‬
‫هلته چي‪ ،‬عاشو‪ ،‬پر مقيرر وخيت بانيدي‪ ،‬پيه‬
‫ويښېدو سوه‪ ،‬نو‪ ،‬يو عجبه‪ ،‬افسون يې تر غييوږو‬
‫سو‪ .‬د‪ ،‬وايلن نوحه‪ ،‬د باران ږغ‪ ،‬او‪ ،‬د اياز خان د‬
‫ويني‪ ،‬آواز ورکونکي حېواني چيغي‪ ،‬دا‪ ،‬په خپييل‬
‫حصار کي بې وسه او سرسامه وګرځوله‪.‬‬
‫زړه نا زړه کېدونکې عاشو‪ ،‬اخيرکار‪ ،‬د‪ ،‬اييياز‬
‫خان‪ ،‬د ح ېواني چيغييي پييه ګرداب کييي‪ ،‬د ده‪،‬‬
‫وخوا ته‪ ،‬وبهېدله‪ .‬کله چي‪ ،‬دا‪ ،‬د شب خوابۍ په‬
‫مهين لباس کي‪ ،‬په لڅ سر‪ ،‬او پښو‪ ،‬تيير اوک ښي‬
‫دروازې ورتېره سوه‪ ،‬نو‪ ،‬د پلنګ دپاسه‪ ،‬پييه نيييم‬
‫تاريکه خونه کي‪ ،‬پيير ګوډو جسييت ناسييت‪ ،‬اييياز‬
‫خان يې د خپلي نغمې‪ ،‬پييه افسييون او سييوز کييي‬
‫ورک وليدی‪.‬‬
‫د‪ ،‬موسيقۍ جييادو‪ ،‬پيير واړه‪ ،‬ميياحول بانييدي‪،‬‬
‫حاوي وو‪ ،‬په دا وخت کي د نغمې د آهن يګ سييره‪،‬‬
‫دباندي باران‪ ،‬نور هم په شړک سو‪ .‬او بيا چي‪ ،‬د‬
‫نغمې د اور په سوب‪ ،‬تار په تار‪ ،‬د وايلن تييارونه‪،‬‬
‫پييه غوڅ ېدو سييو‪ ،‬نييو‪ ،‬هلتييه د‪ ،‬آنييو‪ ،‬او‪ ،‬عاشييو‪،‬‬
‫سترګي سييره څلييور سييوې‪ .‬عاشييو‪ ،‬پييه او ښکو‬
‫لړلې څېره‪ ،‬د‪ ،‬آنو په غ ېږ کييي‪ ،‬پييه غ ېر ارادي‬
‫توګه ور توی سوه‪ .‬اياز خان د خپل وجود‪ ،‬ټييول‬
‫وسعتونه‪ ،‬د‪ ،‬دې تر‪ ،‬ګل څانګي‪ ،‬ځوانۍ چاپېره‬
‫وګرځول‪.‬‬

‫‪180‬‬

‫د روحانو د‪ ،‬خاموشيي رضيامندۍ پسيته ايياز‬
‫خييان‪ ،‬د بيياران پييه څ ېر‪ ،‬د‪ ،‬دې د بييدن پيير ت يږې‬
‫مځکييه بانييدي‪ ،‬پييه خلص زړه سييره پييه اور ېدو‬
‫راغلی‪ .‬عاشو‪ ،‬د باران په څ ېر‪ ،‬ور ېدونکی‪ ،‬دا‪،‬‬
‫سړی د خپل وجود پيه ټوليو ګو ښو کيي وصيول‬
‫کړی‪ .‬بيييا د مهربيياني اوږدې شييپې پييه غ ېږ کييي‪،‬‬
‫دواړه د يييوه او بييل د بييدنونو پييه سييفر کييي ب يې‬
‫درکه‪ ،‬او لمکانه پاته سول‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬ته‪ ،‬د خپل جنسي اذيت او‪ ،‬څو‪ ،‬ځلييي‬
‫مسرت په تناظر کي‪ ،‬د جميلې پخوانۍ وينا ور په‬
‫زړه سوه‪ .‬دا اوس په عملي تييوګه‪ ،‬د جميل يې‪ ،‬د‬
‫ګفتګوی په مفهوم پوه راغليه‪ .‬دې تيه احسياس‬
‫وو‪ ،‬چي اياز خان‪ ،‬د تندر په شړک او پيړک سييره‬
‫دا د يوه دښت په څېر‪ ،‬و هري خيوا تيه ارتيه‪ ،‬او‬
‫بې سمته خلصه کښېښووله‪.‬‬
‫عاشو د‪ ،‬روح تر انتها پوري‪ ،‬نه دا چي‪ ،‬اوبييه‬
‫او مړه سوه بلکې جنسي جبلييت ييې د اطمينييان‪،‬‬
‫هوسايي وموندله‪ ،‬د ژوند‪ ،‬او‪ ،‬آزادۍ‪ ،‬نور ي يې پييه‬
‫ټولو اندامونو کي‪ ،‬کډي واړولې‪.‬‬
‫په بله خوا‪ ،‬اياز خان‪ ،‬د يييوه فاتييح جنييرل پييه‬
‫څېر‪ ،‬په خپلييو جيامو کيي نيه ځاي ېدی‪ .‬هغييه تيير‬
‫اوسه‪ ،‬د عاشو‪ ،‬د ورجين )باکره( وجود د وږمييو‪،‬‬
‫په موجونو کي‪ ،‬مخمييور پييروت وو‪ .‬د‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د‪،‬‬
‫دوشېزګۍ‪ ،‬د شکست‪ ،‬غرور‪ ،‬د‪ ،‬هغه د ويني په‬
‫څپو کي‪ ،‬ديوالۍ د جشن پييه څ ېر بييل څراغييونه‬
‫ځلولي وو‪.‬‬

‫‪181‬‬

‫اياز خييان‪ ،‬د نر ګس‪ ،‬چمييبيلي‪ ،‬او‪ ،‬د ګلب‪،‬‬
‫په څېر له ځانه‪ ،‬وږمې وکړې‪ .‬د عاشو‪ ،‬د‪ ،‬وايليين‬
‫د تارونو په څېر‪ ،‬تاند خطونه‪ ،‬اوس هم‪ ،‬د ده تر‬
‫غو ښه او هييډ پرتييه وتلييي پراتييه وو‪ .‬د هغييې د‪،‬‬
‫او ښکو‪ ،‬ذايقييه اوس هييم د‪ ،‬ده پيير لبييو بانييدي‪،‬‬
‫محفوظه پرته وه‪ .‬د لبو‪ ،‬نبات يې اوس هييم د ده‬
‫شونډي‪ ،‬په خپله شيريني سره‪ ،‬پيوسييتي سيياتلي‬
‫وې‪ ،‬او‪ ،‬اوس د هغې او د‪ ،‬ده تر اړخونو لندي‪ ،‬د‬
‫جنسي عمل د به ېدلي پرت يې وينييي خوشييبويي‪،‬‬
‫هغوی په دايمي رشته سره تړلي وو‪.‬‬
‫اياز ته معلومه وه چي‪ ،‬د ويني‪ ،‬مينييي‪ ،‬زړه‪،‬‬
‫او مځکي‪ ،‬رنګ په بنيادي توګه سره يييو دی‪ .‬او‪،‬‬
‫دی پوه ېدی چييي‪ ،‬دا واړه‪ ،‬رن ګونه‪ ،‬اوس‪ ،‬د‪،‬‬
‫دواړو‪ ،‬د‪ ،‬احساس‪ ،‬برخه وګرځېدل‪.‬‬
‫کله چي خونه‪ ،‬د لمر په رڼا ډکييه سييوه‪ ،‬نييو‪،‬‬
‫اياز خان‪ ،‬په‪ ،‬کرار سره له بستر څخه‪ ،‬راووتييی‪.‬‬
‫عاشو ل‪ ،‬په ش يړۍ پټييه‪ ،‬منتشييره او خييوره پرتييه‬
‫وه‪ .‬کله چي‪ ،‬اياز خان‪ ،‬د ګهړۍ وخييوا تييه‪ ،‬نظيير‬
‫وکړی نو نژدې د‪ ،‬نهييو بجييو‪ ،‬وخييت وو‪ .‬کلييه چييي‬
‫يې‪ ،‬د غسل خانې و‪ ،‬خيوا تيه هڅيه وکيړه نيو‪ ،‬پيه‬
‫کاغذه کي نغښتې‪ ،‬نخښه ي يې پييه نظيير ورغلييه‪ .‬د‬
‫شيييرين سييمېجو د‪ ،‬هييدايت پييه مطييابق ي يې‪ ،‬د‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬د‪ ،‬غسل خانې‪ ،‬د‪ ،‬دروازې سييره‪ ،‬پيير يييوه‬
‫ميز باندي کښېښودله‪.‬‬

‫‪182‬‬

‫پس‪ ،‬راغبرګ سييو‪ ،‬او‪ ،‬و خپلييي غسييل خييانې‬
‫ته‪ ،‬ننوتی‪ .‬لږ ساعت پسييته‪ ،‬بيرتييه‪ ،‬د نعمييان او‪،‬‬
‫عاشييو‪ ،‬خييوني تييه ولړ‪ ،‬ش يېونګ کييټ پييه لس‪،‬‬
‫بېرته خپليي غسيل خيانې تيه‪ ،‬راغييبرګ سيو‪ .‬تير‬
‫ډېره يې‪ ،‬په اينداره کي خپلييه جييايزه واخيسييتل‪،‬‬
‫او‪ ،‬بيا يې‪ ،‬ږيره‪ ،‬او برېتونه‪ ،‬دواړه صفا کړه‪ .‬پييه‬
‫خپله و خپل ځان ته‪ ،‬ښه او‪ ،‬ځوان وبر ېښېدی‪.‬‬
‫کله چي تر‪ ،‬شاور لندي‪ ،‬ودر ېدی نييو‪ ،‬لييه ټولييو‬
‫اندامونو يې‪ ،‬د عاشو‪ ،‬د ورجييين بييدن‪ ،‬وږم يې پييه‬
‫توښ کي پورته سوې‪.‬‬
‫” ښه نييو‪ ،‬عاشييو تيير اوسييه‪ ،‬ل لس نييه وه‬
‫وهلې!“‬
‫”لکن سوب يې څه دی‪“.‬‬
‫”د دې معنييا دا ده چييي‪ ،‬د نفسييياتي نيياروغۍ‬
‫وجه يې هم دا ده“ هغه سوال در سوال تر ليري‬
‫ولړی‪” .‬لکن دا وخت‪ ،‬څيه کيول پيه کيار دي؟ د‬
‫آينده‪ ،‬لئحه عمل په امکاني حواله څه دی؟ هغه‬
‫پر دې باندي ډېر حېران وو‪ ،‬چييي‪ ،‬د ګنيياه هيييڅ‬
‫خلش‪ ،‬او د ضمير‪ ،‬هييڅ ملمتييا ورتيه پ ېښه نيه‬
‫وه‪ .‬هغيييه‪ ،‬د نجيييات‪ ،‬مسيييرت‪ ،‬او د تکمييييل د‬
‫احساس‪ ،‬سره مخامخ وو‪.‬‬
‫نن‪ ،‬ګناه‪ ،‬يوه بېله‪ ،‬تشريح ورته وسييپڼوله‪.‬‬
‫هغه‪ ،‬په اول ځلي د‪ ،‬ګناه پييه توسييط‪ ،‬د نجييات‪،‬‬
‫په حقيقت خبر راغلی‪ .‬کوم عمييل چييي‪ ،‬د‪ ،‬نييورو‬
‫په نظر کي په ګناه‪ ،‬محمول کيږي‪ ،‬هغه‪ ،‬عمييل‪،‬‬
‫د‪ ،‬ده‪ ،‬او‪ ،‬د‪ ،‬عاشيو‪ ،‬د نجييات بياعث ګرځ ېدلی‬
‫وو‪.‬‬
‫لکن سوال دا دی چي آيا‪ ،‬واقعي‪ ،‬د ګناه په‬
‫توسط‪ ،‬بييرات ممکيين دی؟ اييياز خييان‪ ،‬پييه بيرتييه‬
‫ځان‪ ،‬د‪ ،‬دې اخلقي سوال سره مخامخ کړی‬

‫‪183‬‬

‫”که ګناه‪ ،‬خپل يو‪ ، Mystic ،‬جهت نه لري‪،‬‬
‫نو‪ ،‬بيا‪ ،‬دا‪ ،‬زما‪ ،‬مسرت څه معنا لييري؟ هغييه لييه‬
‫خپلي خوا‪ ،‬ځواب هم‪ ،‬وړاندي کړی‪.‬‬
‫”ګرسره‪ ،‬د‪ ،‬عاشو‪ ،‬سره ګنياه ممکيين هييم‬
‫ده؟ سييوال دا دی چييي‪ ،‬د هغييوی تعلييق د خپييل‬
‫نوعيت په اعتبار‪ ،‬څه حقيقت لري؟ د اييياز خييان‪،‬‬
‫په وړاندي‪ ،‬د ګناه‪ ،‬مذهبي اړخ نه‪ ،‬بلکې وجودي‬
‫او انساني جهت‪ ،‬زيات اهميييت درلييودی‪ .‬هغييه د‬
‫دې سوال سره مخامخ وو‪ ،‬چي‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو او‪ ،‬د‪،‬‬
‫ده بدني ځانګړی تعلق چي کومه نتيجه منييځ تييه‬
‫راوړې ده‪ .‬د هغه څييه توجيييح او توضيييح ک ېدلی‬
‫سيييي‪ .‬چييييري چيييي‪ ،‬دی‪ ،‬د نجيييات‪ ،‬مسيييرت‪،‬‬
‫اطمينييان‪ ،‬او د تکامييل د احساسيياتو سييره غيياړه‬
‫غيييړی وو هلتيييه ييييې‪ ،‬د ځيييان او‪ ،‬د خيييدای د‪،‬‬
‫موجودګۍ او نييوي پېوسييتون پييه حييواله‪ ،‬نييوي‪،‬‬
‫زاويې هم پېژندلي وې‪.‬‬
‫لييه برايييي شييپې څخييه‪ ،‬دی‪ ،‬پييه بل واسييطه‬
‫تييوګه‪ ،‬د خييدای سييره‪ ،‬پييه يييوه مثبتييه جييدلياتي‬
‫رشييته ت يړل سييوی وو‪ ،‬او د ح ېرت خييبره دا وه‬
‫چي‪ ،‬په دې تعلق کي‪ ،‬هيڅ تاسف او‪ ،‬وام شامله‬
‫نه وو‪.‬‬

‫‪184‬‬

‫په اصل کيي‪ ،‬ايياز خيان‪ ،‬د ”کاينياتي جنسيي‬
‫نظريې“ په فلسييفي بانييدي پوه ېدی‪ .‬د کاينيياتي‬
‫جنسي نظريې‪ ،‬په تناظر کي‪ ،‬بيا‪ ،‬انساني ګنيياه‪،‬‬
‫خپل روايتي مفهوم‪ ،‬برقرار نييه سييي سيياتلی‪ .‬د‬
‫دې نظريې په وړاندي‪ ،‬د کاينييات واړه عناصيير‪ ،‬د‪،‬‬
‫يوه او بل سره‪ ،‬په حيواني انييداز کييي نييه‪ ،‬بلک يې‬
‫په‪ ،‬کيفيتي حواله‪ ،‬جنسي تعلق ساتي‪ .‬د آسييمان‬
‫او مځکي‪ ،‬د لمر او سمندر‪ ،‬د‪ ،‬هوا او‪ ،‬وريځييو‪ ،‬د‬
‫غرو او بارانو‪ ،‬د دريييابو‪ ،‬او ځنګلييو‪ ،‬يييو نييه ختييم‬
‫ک ېدونکی‪ ،‬کيفيييتي مباشييرت دی‪ ،‬چييي د ژونييد‪،‬‬
‫باعث‪ ،‬او ضمانت ګرځي‪.‬‬
‫اياز خييان‪ ،‬تييه‪ ،‬د ځييان‪ ،‬او‪ ،‬عاشييو تعلييق هييم‬
‫دومري‪ ،‬فطري او برجسييته بر ېښېدی‪ ،‬لکييه‪ ،‬د‬
‫بيياران او مځکييي تعلييق‪ ،‬لکييه د لميير او سييمندر‬
‫تعلق‪.‬‬
‫هغه په دې سوچ کي ورک وو چي په مييذهبي‬
‫حواله‪ ،‬نومولې دا ګناه‪ ،‬د‪ ،‬ده‪ ،‬او‪ ،‬عاشييو دپيياره‪،‬‬
‫څو قدر‪ ،‬ګناه ده؟‬
‫کييه ګنيياه ده‪ ،‬او‪ ،‬اولييه ګنيياه ده نييو بيييا‪ ،‬د‬
‫مسرت باعث ولي ګرځ ېدلې ده؟ د‪ ،‬شيياور تيير‬
‫اوبو لندي يې‪ ،‬زړه او‪ ،‬روح دواړو‪ ،‬په خندا ورتييه‬
‫وويل ”که ګناه ده اياز خانه‪ ،‬نو هييم لييه مسييرته‬
‫ډکه ګناه ده‪،‬مخ په وړاندي پيرواز کانيده تير شيا‬
‫مه ګوره‪ ،‬و مل صاحب ته‪” .‬لکن‪ ،‬زړګيييه‪ ،‬نييور‬
‫خلګ خو دا خبره نه راسره مني‪“.‬‬

‫‪185‬‬

‫”ګرانه‪ ،‬ستا په دې ايپروچ کي‪ ،‬د هغوی هييم‬
‫سييوبه ده‪ ،‬ګټييه ده‪ .‬ګوره‪ ،‬انسييان کلييه هييم د‬
‫خپلي ګناه پر جبلت باندي‪ ،‬واکمني نه سي پيييدا‬
‫کييولی‪ ،‬هغييوی کلييه هييم د ګنيياه خپييل‪ ،‬طييبيعي‬
‫فطييرت نييه سييي بييدلولی‪ .‬کييه د ګنيياه تنيياظر‬
‫چيري کاينيياتي ک ښېښوول سييي‪ ،‬نييو‪ ،‬بيييا بييه‪ ،‬د‬
‫ضمير لييه ملمتيييا څخييه خلص‪ ،‬پرمسييرته ژونييد‬
‫تېر کړي‪ .‬د‪ ،‬ګناه کولو پسته يې‪ ،‬ضمير فقط په‬
‫ملمت سره‪ ،‬د ګناه لذت‪ ،‬ور ب يې خونييده کيړي‪.‬‬
‫د‪ ،‬ګناه د ”حملې“ په مقابل کي‪ ،‬ضمير‪ ،‬يييو‪ ،‬بيې‬
‫وسه‪ ،‬احساس دی‪ .‬کيه سيتا د ”کاينياتي جنسيي‬
‫نظري يې“ پلويييان ډييير سييي نييو روايييتي‪ ،‬انسيياني‬
‫ګناه‪ ،‬د بدل سوي‪ ،‬تناظر پييه وړانييدي بيييا‪ ،‬نييوي‬
‫مثبت معناوي ښندي‪ ،‬ښه کييه‪ ،‬عاشييو‪ ،‬او‪ ،‬اييياز‬
‫خان )فرض کړه چي دواړه پرېدي خلګ دي( دا‪،‬‬
‫رنګه تعلق نه سره ولري‪ ،‬نو‪ ،‬آيا‪ ،‬بيا د محرومۍ‬
‫په ګناه اخته نه دي؟ دلته ګنيياه‪ ،‬پييه لييويه معنييا‬
‫کي اخلم‪ ،‬په ټولنه کي دا سييماجي‪ ،‬او اقتصييادي‬
‫محرومييي او استحصييال لييويه ګنيياه نييه ده؟ د‬
‫اخلقياتو په نييوم د خپلييي مينييي څخييه محرومييي‬
‫غټه‪ ،‬ګناه نه ده؟ او د دې محرومي په سوب لييه‬
‫خييدايه سييره د‪ ،‬بييې ګانګۍ او لتعلقييۍ ژونييد‬
‫تېرول‪ ،‬لويه ګناه نه ده؟ زړه و فکري استدلل‬
‫ته په رجوع معلومېدی‪.‬‬

‫‪186‬‬

‫”تييه يييې نييه وينييې‪ ،‬چييي د عاشييو څخييه‪ ،‬د‬
‫محرومييۍ اثراتييو‪ ،‬سييتا‪ ،‬او‪ ،‬د خييدای پيير تعلييق‬
‫باندي‪ ،‬لهم اغېزه کړې وه؟ اياز خانه‪ ،‬سييتا او د‬
‫خدای تعلق‪ ،‬تر‪ ،‬برايي پوري‪ ،‬يو له جذباتو څخييه‬
‫عاري رسمي غوندي‪ ،‬بڼه درلييوده‪ .‬دی خييدای او‬
‫ته بنده وې‪ .‬لکن له برايي څخه‪ ،‬دې تعلق‪ ،‬د‪ ،‬دې‬
‫ګناه په تناظر کي څومري‪ ،‬ژونييدۍ‪ ،‬فطييري‪ ،‬او‬
‫برجسته بڼه موندلې ده‪.‬‬
‫سيوال دا دی‪ ،‬چيي‪ ،‬انسياني ګنياه‪ ،‬د‪ ،‬قيايم‬
‫بالذات‪ ،‬منزه‪ ،‬خييدای سييره څييه تعلييق لييري؟ او‬
‫انسان‪ ،‬د خپلي ګناه د خود شعوريت‪ ،‬په اساس‬
‫باندي‪ ،‬څرنګه‪ ،‬نجييات ترلسييه کييوي او‪ ،‬بيييا تيير‪،‬‬
‫خدای پوري رسيږي؟‬
‫”اياز خانه‪ ،‬دا‪ ،‬هغييه سييوالونه دي چييي پلټنييه‬
‫غواړي‪ ،‬ډېر وخت تېر سو‪ ،‬درځه ښکلې عاشييو‬
‫به را پاسيېدلې وي تير ټولييو فلسييفيانه‪ ،‬پلټنيو‪ ،‬د‬
‫مينييي او ښايسييت موجييودګي زيييات ارز ښت‬
‫لري‪ “.‬د ميني د خود شعوريت تر اثيير لنييدي ييې‬
‫زړه نابلدي او مشکلي خبري تر سره ورسييولې‪.‬‬
‫اياز خان په خپله هم ډېر ورته‪ ،‬حېران ولړی‪.‬‬
‫کلييه چييي‪ ،‬اييياز خييان‪ ،‬لييه باتهييي روم څخييه‬
‫راووتی‪ ،‬عاشو‪ ،‬د پلنګ پييوښ پييه لس‪ ،‬د منييځ پييه‬
‫دروازه‪ ،‬و خپلي خوني ته داخل سوه‪ .‬اياز خييان‪،‬‬
‫د ګېس هيټر‪ ،‬بل کړی او‪ ،‬مخامخ ورته ولړ‪ ،‬په‬
‫خلص زړه او ذهن سره يې‪ ،‬د‪ ،‬ځان او د ژوند‪ ،‬د‬
‫موجودګۍ‪ ،‬احساس په پام کي نيولی وو‪.‬‬

‫‪187‬‬

‫چي ناڅاپه‪ ،‬د عاشو‪ ،‬د آنو! آنو! چيغه ي يې تيير‬
‫غيييوږ سيييوه‪ .‬تييير دې وړانيييدي‪ ،‬چيييي‪ ،‬هغيييه د‬
‫سچويشييين‪ ،‬ادراک وکيييړي‪ ،‬عاشيييو‪ ،‬ييييوه غټيييه‬
‫اينداره‪ ،‬په لس کييي‪ ،‬پييه من يډه‪ ،‬د‪ ،‬ده پيير لييوري‬
‫راغله‬
‫”انو انو‪ ،‬تييه ييې وينيې‪ ،‬زمييا د غيياړي دپاسييه‪،‬‬
‫پر ېدۍ څ ېرې پييه بيرتييه زمييا‪ ،‬کييړه او وړه‪،‬‬
‫رابرسېره کړي دي‪ ،‬آنو‪ ،‬زما ورکه څېره‪ ،‬بيرتييه‬
‫را شنه سوې ده‪“.‬‬
‫هغې له مسرته کرار کرار ورسره وژړل‪.‬‬
‫”ته‪ ،‬راته وګوره‪ ،‬آنو‪ ،‬زه هغه پخوانۍ عاشو‬
‫نه يم؟“‬
‫کله چي‪ ،‬د عاشو نظر د آنو په څ ېره‪ ،‬ثبييت‬
‫سو‪ ،‬نو‪ ،‬د يوه خوش ګوار حېرت سره مخامييخ‬
‫سوه‪ .‬د‪ ،‬حېرت او مسرت پييه دې خييوږې لمح يې‬
‫کښي هغې خپله څېره‪ ،‬د‪ ،‬آنو‪ ،‬په سينه کييي پټييه‬
‫کړله‪ .‬د‪ ،‬دې‪ ،‬يوې ژوندی لمحې په زړه کييي‪ ،‬هييم‬
‫مسېدله‪ ،‬هم ژړېدله‪.‬‬
‫عيني پر دا وخت‪ ،‬ډاکټر شيرين سمېجو‪ ،‬هم‬
‫نازله سوه‪ ،‬هغې چي عاشو‪ ،‬او‪ ،‬يو نابلده ځييوان‪،‬‬
‫غاړه په غاړه وليدل نييو ډېره حېرانييه سييوه‪ ،‬او‬
‫بيا چي يې )کلييين شيييو( صييفا خرېل يې څ ېره د‪،‬‬
‫اياز خان و پېژندله نو‪ ،‬د‪ ،‬تېر سوي‪ ،‬توپييان څييه‬
‫اندازه ورته ضرور وسوه‪.‬‬
‫عاشييو‪ ،‬پييه من يډه د هغ يې پييه غييوزي کييي ور‬
‫ولوېده‪ ،‬او په اضطرابي مسرت يې ورتييه وويييل‬
‫چي ”شيرين ته يې وينې‪ ،‬زما ورکه سوې څ ېره‪،‬‬
‫بيرته په خپله تر ميا راغليې ده! ډاکټير تيه نيه ييې‬
‫خبره چيي زه څييومري خوشييحاله يمييه‪ .‬او‪ ،‬د دې‬
‫دپاره زه ستا ډېره‪ ،‬احسان منده يمه“‪.‬‬

‫‪188‬‬

‫پس ي يې شيييرين سييميجو تييرلس ونيييوله‪ ،‬او‬
‫خپلي خوني ته يې بوتله‪ .‬شيرين سييميجو د هغ يې‬
‫د پلنګ دپاسه‪ ،‬پروت‪ ،‬کوم آلوده څادر چييي وليييد‬
‫نو ګومان يې په يقين سره بدل سو‪ ،‬چييي‪ ،‬کييوم‬
‫په زړه پوري‪ ،‬واردات سوی دی‪ .‬هم دا قصه وه‪،‬‬
‫چي‪ ،‬عاشو‪ ،‬اوس په خپله څېره بېرتييه متصييف‬
‫راغلې وه‪.‬‬
‫”ښه عاشو څنګه يې؟ څ ېره دي ليه کيومه‪،‬‬
‫وموندله؟“ ډاکټري په انګليسييي تپييوس ورڅخييه‬
‫وکړی‪.‬‬
‫”شيرين زه اوس دستي را پورته سوې يمييه‪.‬‬
‫خوله مي ل نه ده وينځلې‪ ،‬دلته پيير م ېز بانييدي‪،‬‬
‫ستا راوړې نغښتې اينداره پرته وه‪ ،‬و غسل خانې‬
‫تييه د‪ ،‬دخييول وړانييدي‪ ،‬چييي لييه اخبيياره مييي‪،‬‬
‫راوکښه‪ ،‬نو خپله څېره مي وپېژندله‪ ،‬او‪ ،‬اطلع‬
‫مي و آنو ته د ورکولو دپاره‪ ،‬بېرته تر هغه پوري‬
‫ولړم‪ ،‬چي ته راغلې“‪.‬‬
‫”ښکاره خبره ده‪ ،‬چي زما تر بيان پرته هييم‪،‬‬
‫ته‪ ،‬په قصه پييوهېږې چييي څييه پ ېښه سييوې ده‪.‬‬
‫بييس‪ ،‬دومييري انتظييار وکييړه چييي‪ ،‬زه تيير اوبييو‬
‫ووځم‪ ،‬بيا به ټوله قصه درته وکړم‪“.‬‬
‫لکيين عاشييو‪ ،‬د باتهي ي روم لييه دروازې څخييه‬
‫بېرته تر ډاکټر شيرين پوري راغله‪ .‬پر څېره ي يې‬
‫يو نابلده احساس‪ ،‬څرګندونه درلوده‪.‬‬

‫‪189‬‬

‫”ډاکټر زه غييواړم‪ .‬چييي سييتا پييه موجييودګۍ‬
‫کي‪ ،‬غسل وکړم‪ ،‬زه بېر ېږم چييي‪ ،‬پييه لمب ېدو‬
‫کي‪ ،‬چيري بيرته مي‪ ،‬څېره‪ ،‬بې درکييه نييه سييي‪،‬‬
‫او‪ ،‬زه غواړم چي تييه مييا لڅييه ووين يې‪ .‬زه چييي د‬
‫آنو‪ ،‬د وجود په وسعتونو کي د موجودګۍ باوجود‬
‫ورکه يمه‪ ،‬غواړم چي ستا په نظر سره‪ ،‬د آنييو د‬
‫ذات پييه وسييعتو کييي ورک خپييل وجييود بيرتييه‬
‫دريافت کړم‪“.‬‬
‫ډاکټر شيييرين نييه پوهېګګدله چييي څييه وکيړي‪.‬‬
‫هغييه د تذبييذب پييه ګرداب کييي ورکييه غونييدي‬
‫معطل ولړه وه‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬د ميني په اعتماد سره‪ ،‬ډاکټر شييرين‬
‫تر لس ونيوله او‪ ،‬د ځان سره‪ ،‬يې خپلييي غسييل‬
‫خانې ته دننه بوتله‪.‬‬
‫”ډاکټر جاني ګوره چي تر شاور لنييدي مييي‬
‫کړه وړه توی نه سي‪“.‬‬
‫ډاکټر شيرين د هغ يې د‪ ،‬بييدن و مييوزونيت‪ ،‬او‬
‫ښايسييت تييه ډېګګره حېرانييه ولړه عينييي پييه دې‬
‫لمحه کي‪ ،‬عاشو‪ ،‬ور غوټه سييوه‪ ،‬ډاکټيير شيييرين‬
‫يې‪ ،‬تر شاور لندي د ځان سره جوخته ودروله‪.‬‬
‫”اهو عاشو‪ ،‬جامې دي‪ ،‬ټييولي‪ ،‬را نييودې کيړې‬
‫زه به‪ ،‬هسييپتال تييه څن ګه ځمييه‪ “.‬د شيييرين پييه‬
‫لهجه کي‪ ،‬يو سپک غوندي احتجاج وو‪.‬‬
‫”بيييا بييه زميا جيامې واغونيدې“ عاشييو ورتيه‪،‬‬
‫تسلي ورکړه‪.‬‬
‫ډاکټر شيرين کله هم د‪ ،‬داسي صييورت حييال‬
‫سره مخامخ سوې نه وه‪ ،‬نييه پوه ېدله چييي څييه‬
‫وک يړي‪ .‬چييي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬کييرار کييرار‪ ،‬د خپلييو لنييدو‬
‫آتشين لسو په لمس‪ ،‬او‪ ،‬تپاندو‪ ،‬شبنمي لبييو پييه‬
‫بوسو‪ ،‬د شيرين سمېجو په بدن اور ولګوی‪.‬‬

‫‪190‬‬

‫شيرين سييميجو‪ ،‬پييه ژونييد کييي اول ځلييي‪ ،‬د‬
‫لزبين تعلق‪ ،‬د خوند‪ ،‬او مسرت سره پييه تميياس‬
‫کي راغله هغ يې هييم پييه شييعوري تييوګه ځييان‪ ،‬د‬
‫عاشو په حواله ک يړی‪ .‬عاشييو‪ ،‬دا هييم د ځييان پييه‬
‫سييلک د رخييت لييه خييوره وايسييته‪ ،‬او‪،‬‬
‫څ ېر د ِ‬
‫دواړي له دنيا جهانه ناخبري‪ ،‬په يوه او بلييه کييي‪،‬‬
‫ورکي ولړې‪.‬‬
‫کله چي د‪ ،‬هوښ‪ ،‬و‪ ،‬دنيا ته‪ ،‬راغبرګي سييوې‬
‫نو‪ ،‬بيا‪ ،‬عاشو‪ ،‬برنۍ ټوله قصه پييه تفصيييل ورتييه‬
‫وک يړه‪ .‬چيييري چييي‪ ،‬ډاکټيير شيييرين‪ ،‬د عاشييو‪ ،‬د‬
‫نجات او علج پيير کاميييابۍ بانييدي خوشييحاله وه‪،‬‬
‫هلته‪ ،‬د‪ ،‬عاشو‪ ،‬سره‪ ،‬د خپل‪ ،‬دې ښکلي جنسييي‬
‫تعلق پر آغاز باندي بيا په جامو کي نيه ځائ ېدله‪.‬‬
‫د‪ ،‬عاشو په توسط‪ ،‬هغې د خپل وجييود‪ ،‬يييو پييټ‪،‬‬
‫جهت پېژندلی وو‪ .‬د يکسانيت حامل ژونييد چييي‬
‫کوم‪ ،‬نوښت رابرسېره ک يړی وو‪ ،‬هغييه‪ ،‬د ډاکټيير‬
‫شيرين دپاره د تجديد حيات‪ ،‬باعث وګرځېدی‪.‬‬
‫هغه دواړي پوهېدلې‪ ،‬چي‪ ،‬اوس‪ ،‬پييه ناقابييل‬
‫شکست يوه ټينګه رشته سييره‪ ،‬پېيلييي دي‪ .‬پييه‬
‫خصوصيت سره‪ ،‬ډاکټر شيرين سمېجو‪ ،‬خييو پييه‬
‫رشتيا سييره‪ ،‬وربانييدي مينييه سييوه‪ .‬و هغييه تييه د‬
‫خپل‪ ،‬سړي سره‪ ،‬خپييل جنسييي تعلييق‪ ،‬ډېر ب يې‬
‫خونده په نظر ورغلی‪.‬‬
‫کله چي هغوی د يوې او بلي ښکلي ښايسييته‬
‫بدنونه‪ ،‬وچول نييو‪ ،‬عاشييو تپييوس ورڅخييه وکيړی‬
‫چي ”شيرين چيري زما‪ ،‬خييدوخال خييو‪ ،‬تييوی نييه‬
‫سو‪“.‬‬
‫”نه ګراني‪ ،‬بلکې تا خو زما د ژوند پر څېره‬
‫لهم‪ ،‬د ميني يوه نوې بڼه را وسپڼله‪ ،‬عاشييو زه‬
‫د دې دپاره‪ ،‬ستا ډېره شکرګزاره يمه‪“.‬‬

‫‪191‬‬

‫”شيرين هغييه آنييو‪” ،‬کلييين ش يېون“)‪Clean‬‬
‫‪ (Shawen‬څرن ګه بر ېښي“ د عاشييو زړه نييه‬
‫ودرېدی‪.‬‬
‫”عاشو والله چي‪ ،‬ډېر ښکلی ښکاري‪ ،‬تييه‬
‫خوش نصيبه يې چي داسي يو مئين لرې‪“.‬‬
‫”لکين شييرين کيه تيه پيه منيځ کيي نيه وای‬
‫راغلې‪ ،‬موږ‪ ،‬دواړه به‪ ،‬په تشنګي کي سره مړه‬
‫وای‪ “.‬عاشو ځواب ورته ورکړی‪.‬‬
‫د‪ ،‬عاشو‪ ،‬دې جملې‪ ،‬ډاکټر شيرين‪ ،‬د‪ ،‬حسد د‬
‫جذبې سره مخامخ کړه او‪ ،‬هغې ورته وويل چي‬
‫”عاشييو ګوره‪ ،‬زمييا مينييه بييه لييه نظييره نييه‬
‫وی کوم چي زمييا مينييه‪ ،‬د‪،‬‬
‫باسې‪ .‬بلکې زه‪ ،‬دا دع ْ‬
‫آنو تر ميني لهم‪ ،‬زياته رشتنې ده‪“.‬‬
‫”ډاکټر شيرين زه‪ ،‬ډېره خييوش نصيييبه يمييه‪،‬‬
‫چي‪ ،‬پييه يييوه آن کييي مييي‪ ،‬دوې لزوالييي مينييي‪،‬‬
‫وموندلې‪“.‬‬
‫”ښه نو‪ ،‬عاشو‪ ،‬څو به لڅي ولړي يو‪“.‬‬
‫”ډاکټيير شيييرين‪ ،‬چيييري چييي‪ ،‬واړه انييدامونه‬
‫دي‪ ،‬ډېر موزونيت‪ ،‬لري هلته ستا‪ ،‬بدن‪ ،‬د بييادام‬
‫او آلوچو‪ ،‬د غنچو‪ ،‬امييتزاجي مهييک او خوشييبويي‬
‫لري“ عاشو د زړه خبره په خوله ورته وکړه‪.‬‬
‫دواړي هييم‪ ،‬پييه دې حييالت کييي‪ ،‬خييوني تييه‬
‫راووتلې‪ .‬شيرين نه وپوهېدله چييي ولييي ييې زړه‬
‫غواړي چي‪ ،‬آنييو‪ ،‬ييې هييم پييه دا حييال کييي يعنييي‬
‫بربنډه وويني‪.‬‬
‫شايد‪ ،‬چي د ټېلي پېتهي اثر وو‪ ،‬عين پيير دا‬
‫وخت‪ ،‬آنو‪ ،‬خييوني تييه راننييوتی‪ .‬د هغييه د څ ېرې‬
‫رنګ تک سور وختی‪ ،‬هغه کله په خييوب کييي هييم‬
‫دا تصور نه وو کړی چي دومري ښکلی يو منظر‬
‫به وويني‪.‬‬

‫‪192‬‬

‫دلته‪ ،‬ډاکټر شيرين هم څه زياته‪ ،‬شييرمندګي‬
‫محسوسه نييه ک يړه‪ ،‬خييو پييه زغييرده‪ ،‬ي يې د پلنيګ‬
‫دپاسه پروت‪ ،‬آلييوده څييادر‪ ،‬تيير ځييان او‪ ،‬عاشييو‪،‬‬
‫چاپېر کړی‪.‬‬
‫اياز خان‪ ،‬پييه وچ حلييق او‪ ،‬حيييواني خييواهش‬
‫سره ډکي سترګي‪ ،‬په سرعت سره‪ ،‬لييه خييوني‬
‫ووتی‪.‬‬
‫ډاکټيير شيييرين او‪ ،‬عاشييو‪ ،‬دواړي پييه خنييدا‬
‫راغلې‪ .‬او دې غېر متوقييع پي ښي نييوري هييم‪ ،‬پييه‬
‫زړه ښادمني کړې‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬عاشو او‪ ،‬ډاکټيير شيييرين‪ ،‬د‪ ،‬ناشييتې‬
‫دپاره‪ ،‬دباندي راووتې‪ ،‬نو‪ ،‬اياز خان‪ ،‬د ناشييتې پيير‬
‫م ېز بانييدي‪ ،‬موجييود نييه وو‪ .‬عاشييو‪ ،‬لييه نييوکره‬
‫تپوس وکړی‪ ،‬هغه ورته وويل چي په خپله خييونه‬
‫کي دی‪ .‬عاشو‪ ،‬حال ور تېر کړی چي مييوږ سييتا‬
‫انتظار کوو‪ .‬د‪ ،‬ډېر‪ ،‬تذبييذب‪ ،‬او جييذباتي کشييالې‬
‫پسته‪ ،‬هغه‪ ،‬ډائينن يګ هييال تييه‪ ،‬را دننييه سييو‪ .‬درې‬
‫واړو د شييرمندګۍ د احسيياس سييره‪ ،‬سييره‪ ،‬د‬
‫خپلوۍ يوه په زړه پوري رشييته محسوسييوله‪ .‬او‬
‫درو‪ ،‬واړو‪ ،‬د انسيياني نفسييياتي صييورت حييال و‬
‫پېچيدګۍ او‪ ،‬اسرار ته‪ ،‬ډېر حيران وو‪.‬‬
‫زغرده‪ ،‬ماحول‪ ،‬د معمول بڼه اختيار کړه‪ .‬د‪،‬‬
‫حسييد بيياوجوده‪ ،‬ډاکټيير شيييرين‪ ،‬ورتييه دا تجييويز‬
‫وړاندي کړی چي‪ ،‬دوی دواړه دي د‪ ،‬هفتې‪ ،‬لسييو‬
‫شپو دپيياره‪ ،‬د مييري‪ ،‬بييوربن‪ ،‬او‪ ،‬ايييوبيه پييه خييوا‬
‫ووځي‪ .‬ولي چي‪ ،‬د عاشو دپاره‪ ،‬د فطرت سره‪،‬‬
‫وابستګي ډېره ضروري ده‪.‬‬

‫‪193‬‬

‫”د فطييرت سييره وابسييتګي‪ ،‬بييه ي يې د زړه‬
‫ګ ګروم‪ ،‬ډې ګر ور سييپک کيړي“‪ .‬هغيې پييه راسييت‬
‫توګه‪ ،‬د تيري شپې‪ ،‬و قيصې ته هيڅ هييم اشيياره‬
‫نه وکړه‪ .‬پروګرام داسي جوړ سو‪ ،‬چي‪ ،‬نن دي‪،‬‬
‫د تللو تياري ونيسي‪ ،‬په ماښام کي به‪ ،‬د شيرين‬
‫له خوا‪ ،‬په طباق کي د‪ ،‬ډنير پرو ګرام وي او پيه‬
‫سبا کي‪ ،‬دي‪ ،‬د مييري او‪ ،‬نييورو علقييو‪ ،‬د س يېل‬
‫پروګرام عملي کړل سي‪.‬‬
‫د ناشتې پسته کله چي‪ ،‬اياز خان‪ ،‬د‪ ،‬ډاکټييري‬
‫سييره‪ ،‬تيير مييوټر پييوري راتلييی‪ ،‬نييو د ُانسيييت او‬
‫خپلوي يوه په زړه پوري احساس يې په زړه کييي‬
‫په نڅا ګرځېدی‪.‬‬
‫” ښځه او مځکييه چييي لڅييه وي څييومري لييه‬
‫ژونده‪ ،‬ډکه ښکاره کيږي‪“.‬‬
‫اياز خان په دې خيييالتو کييي ورک وو چييي‪ ،‬د‬
‫شيييرين ږغ يييې تيير غييوږو سييو هغييې کييرار پييه‬
‫انګريزي کي خپله مدعا وړاندي کول پېل کړه‬
‫”اياز خان‪ ،‬ژوند له اسراره ډک يو عمل دی‪،‬‬
‫زه او ته دواړه‪ ،‬د‪ ،‬عاشو‪ ،‬د ژونييد‪ ،‬او مسييرت‪ ،‬د‬
‫پاللو ذمه واره يو‪ .‬څه چي کيږي د‪ ،‬ژوند د کليت‬
‫پييه تنيياظر کييي ډېر ارز ښت او‪ ،‬منطقييي جييواز‬
‫لييري‪ .‬زه دلتييه لن يډه خييبره کييول غييواړم‪ ،‬ګوره‬
‫ستاسو‪ ،‬د عاشو سره‪ ،‬تعلييق چيييري هييم داسييي‬
‫يوه بڼه اختياره نه کړي‪ ،‬ګوا‪ ،‬تاسو‪ ،‬د ګنيياه پييه‬
‫ژونييد‪ ،‬لس پييوري ک يړی دی‪ .‬ګوره اييياز خييان‪،‬‬
‫چيري د احساس ګناه‪ ،‬ښکار يې نه کړې‪ .‬د ځان‬
‫او د دې تر منځ ولړ‪ ،‬معروضي او موضوعي ټول‬
‫ديوالونه‪ ،‬ړنګول ستا‪ ،‬انساني‪ ،‬وظيفه ده“‪.‬‬

‫‪194‬‬

‫”د چييا تيير منييځ چييي مينييه واقييع وي‪ ،‬نييو‪ ،‬د‪،‬‬
‫هغوی‪ ،‬بدني اتصال‪ ،‬يو فطري عمل بلييل کييږي‪.‬‬
‫د هغوی تعلق‪ ،‬په کايناتي تناظر کييي‪ ،‬د قييدرت د‬
‫عناصرو‪ ،‬د باهمي اختلط‪ ،‬کيفيتي بڼه لييري‪ .‬پييه‬
‫فلسفيانه دايره کي‪ ،‬هغه تعلق د ګناه په شمېر‬
‫کي راځييي‪ ،‬کييوم چييي‪ ،‬تعميييري اړخ نييه لييري‪ ،‬د‬
‫شخصيت د‪ ،‬آزادۍ‪ ،‬او‪ ،‬ارتفاع باعث نه ګرځييي‪،‬‬
‫فقط‪ ،‬د ځان د مردارېدو‪ ،‬باعث پاته کيږي“‪.‬‬
‫”تييا‪ ،‬د عاشييو سييره‪ ،‬د نييوي ژونييد د آغيياز‪ ،‬د‬
‫علمت په توګه چي‪ ،‬ږيره او بريتونه‪ ،‬صفا کړه‪،‬‬
‫دا دي ډېر ښه وکړه‪ ،‬او‪ ،‬ورسره‪ ،‬هرڅييو ورځييي‬
‫چي‪ ،‬تاسو‪ ،‬د يوه او بل د‪ ،‬وجود پييه سييفر‪ ،‬اختييه‬
‫ياست‪ ،‬ځان‪ ،‬له مذهبي رجحان يعني لييه تاسييف‬
‫او پښېمانۍ څخه‪ ،‬په کامل توګه ژغورل تر پييام‬
‫لندي ونيسه‪ .‬ولي‪ ،‬که‪ ،‬ته‪ ،‬د‪ ،‬ګناه تر احسيياس‬
‫لندي‪ ،‬و‪ ،‬لمونځو او توبو ته‪ ،‬په رجوع سوې‪ ،‬نو‪،‬‬
‫د هغې ”فطري جنسي تعلق“ به هيم د مشيکلتو‬
‫سره مخامخ کړې کوم چيي ليه تيا سيره اسيتوار‬
‫راغلی دی“‪.‬‬
‫”اياز خان کومه خبره چي اهمه ده‪ ،‬هغييه دا‪،‬‬
‫چي‪ ،‬د عاشو‪ ،‬سره ستا تعلق د کايناتي عناصييرو‬
‫په څېر‪ ،‬بايد چي يوه فطري بڼه ولييري‪ .‬سييتا او‬
‫د دې تر منځ دا تعلق‪ ،‬بايد چي زييياته کيفيييتي او‪،‬‬
‫روحاني صورت ولييري‪ .‬دا‪ ،‬د دې اولينييه‪ ،‬جنسييي‬
‫تجربييه ده‪ ،‬دا تجرب يۀ تيير خپلييي‪ ،‬منطقييي انجييام‬
‫پوري‪ ،‬په روحانيت سره‪ ،‬رسييول‪ ،‬سييتا انسيياني‪،‬‬
‫ذمه واري پاته کيږي“‪.‬‬

‫‪195‬‬

‫”يوه بله خبره چييي يييادونه ي يې ضييروري ده‪.‬‬
‫هغه‪ ،‬دا‪ ،‬چي‪ ،‬لييه عاشييو سييره‪ ،‬پيير دې ښايسييته‬
‫پيښي باندي‪ ،‬وخت نا وخت بايد چيي پييه تفصيييل‬
‫سره خبره وکړې‪ .‬يوه ښځه که‪ ،‬پيير دې موضييوع‬
‫باندي په راسييت تييوګه د خييبرو کولييو څخييه‪ ،‬ډډه‬
‫وهي لکن‪ ،‬هغه‪ ،‬په زړه کي دا ضييرور خو ښوي‪.‬‬
‫چييي‪ ،‬د خپييل بييدن د اول مسييافر سييره‪ ،‬پييه دې‬
‫باندي‪ ،‬خواله ولري“‪.‬‬
‫”پر دې موضوع باندي‪ ،‬له خبرو کولييو څخييه‪،‬‬
‫اجتناب کول‪ ،‬د دې دپاره‪ ،‬د شرمندګۍ‪ ،‬تاسييف‪،‬‬
‫او احساس ګناه سوب ګرځېدلی سي“‪.‬‬
‫”اياز خانه تر شييا د کتلييو ګنجييايش پيياته نييه‬
‫دی‪ ،‬که نه دواړه به په کاڼو بدل سئ‪“.‬‬
‫ډاکټير شييرين د خپيل ميوټر وخيوا تيه روانيه‬
‫سوه‪ .‬اياز خان تر ليييري پييوري د هغ يې پييه مييوټر‬
‫پسې کتل‪ .‬د‪ ،‬هغه شپږم حس‪ ،‬د دوی تر منځ‪ ،‬په‬
‫امکيياني حييواله‪ ،‬لييه ابهييامه ډکييي يييوې‪ ،‬رشييتې‬
‫څرګندونه کوله‪.‬‬
‫هلته‪ ،‬شيرين‪ ،‬په برندو سييترګو‪ ،‬يييوه خييوب‬
‫وهلې دنيا‪ ،‬ليدله‪ .‬هغې ته يقين نه کېدی چييي‪ ،‬د‪،‬‬
‫دوو‪ ،‬درو‪ ،‬ساعتو په اوږدو کي‪ ،‬هغه پييه ځييان او‪،‬‬
‫په وختو کي‪ ،‬څومري تغير‪ ،‬پيدا کړی دی‪.‬‬
‫شيرين‪ ،‬د احساساتو يو‪ ،‬نوی جهان مونييدلی‬
‫وو‪ .‬د‪ ،‬عاشييو‪ ،‬سييره‪ ،‬د مينييي‪ ،‬دې انييداز‪ ،‬دا‪ ،‬د‪،‬‬
‫روح تر انتها پوري‪ ،‬بدله کړې وه‪ .‬او بيييا هغييه پيير‬
‫دې خبره باندي ډېره حېرانه وه‪ ،‬چي‪ ،‬هغې ولي‬
‫غوښت‪ ،‬چي‪ ،‬آنو‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو ترڅن يګ دا هييم لڅييه‬
‫وويني؟‬

‫‪196‬‬

‫او کله چي داسي وسو‪ ،‬نييو‪ ،‬هغييه‪ ،‬د‪ ،‬شييرم‪،‬‬
‫او خوف پيير ځييای وليي‪ ،‬د اطمينييان‪ ،‬د احسيياس‬
‫سره مخامييخ سييوه؟ او کلييه چييي‪ ،‬دې ځييان‪ ،‬او‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬د پلنګ دپاسه‪ ،‬په پراته‪ ،‬څييادر‪ ،‬پييټ ک يړو‪،‬‬
‫نو‪ ،‬د آنو‪ ،‬او‪ ،‬عاشو‪ ،‬په رطوبت‪ ،‬او‪ ،‬وينييه لړلييي‪،‬‬
‫دې څادر‪ ،‬و‪ ،‬دې ته‪ ،‬ولي دومري‪ ،‬جنسي لذت ور‬
‫په برخه کړی؟‬
‫اخييير‪ ،‬اييياز خييان‪ ،‬او‪ ،‬د دې ترمنييځ‪ ،‬د تعلييق‬
‫نوعيت څه دی؟‬
‫عين پر دې لمحيې لکييه‪ ،‬الهييام چيی وربانييدی‬
‫وسی‪ ،‬و دې ته‪ ،‬ږيره خريلييی اييياز خييان‪ ،‬د خپييل‬
‫مړه‪ ،‬پلر سره‪ ،‬ډېر مشابهه په نظر ورغلی‪.‬‬
‫” ښه نيييو‪ ،‬زه د اليکټيييرا نفسيييياتي الجهييين‬
‫ِ‬
‫)کمپلکس( ښکار يم!“ د اياز خان په شکل کييي‪،‬‬
‫آيا‪“......،‬‬
‫”نه دا څرنګه کېدای سي؟ او که وسييي نييو‬
‫څه؟ “‬
‫دا په دې خيالتو کی ورکييه وه‪ ،‬چييی پيير يييوه‬
‫سګنل باندی ودرېدله‪ ،‬عين پر دې وخت بانييدی‪،‬‬
‫پر يوه رېسي موټر سائيکل بانييدی‪ ،‬دوه‪ ،‬سييپور‬
‫هلکان هم‪ ،‬د‪ ،‬دې په څنګ کی ودرېدل‪.‬‬
‫هغييوی د‪ ،‬تييورجين پتلونييان‪ ،‬تييور جېکټييان‬
‫اغوستي وو‪ ،‬پر سرو يې‪ ،‬پي کېپ‪ ،‬او‪ ،‬د يييخ پييه‬
‫سوب يې‪ ،‬نيمي نيمي څېرې په‪ ،‬مفلرو‪ ،‬پټي وې‪.‬‬
‫کله چييی س يګنل ايلييه سييو‪ ،‬نييو د‪ ،‬شييا‪ ،‬هلييک‪ ،‬د‬
‫سييترګو پييه رپ ک ښي‪ ،‬د‪ ،‬دې د مييوټر دروازه‬
‫خلصه کړه‪ ،‬او‪ ،‬د دې په څنګ کی پر سيټ باندی‬
‫کښېنوست‪.‬‬
‫شيرين‪ ،‬تر اخبار لندی‪ ،‬د هغه‪ ،‬د تييوپنچې پييه‬
‫زد‪ ،‬کي وه‪.‬‬

‫‪197‬‬

‫شيرين خپله حوصله برقييراره وسيياتله‪ ،‬هغييه‬
‫پوه سوه‪ ،‬چي‪ ،‬حالت ډېر نازک دي‪.‬‬
‫”ځوانه څه غواړې؟“‬
‫”هر څه‪ ،‬چي لرې‪ ،‬دا زما د وږې په بېګ کي‬
‫يې واچوه‪ .‬مييوټر کييرار کييرار در‪ ،‬روان کيړه‪ ،‬کييه‬
‫زما مطالبې ومنې نو‪ ،‬د ځان‪ ،‬زيان نه در رسوم“‬
‫هغه په روانه انګريزي کي خبره کوله‪.‬‬
‫هغې‪ ،‬خپل د پيسو پرس‪ ،‬لکټ‪ ،‬ګهړۍ‪ ،‬او‪ ،‬د‬
‫هيرې‪ ،‬ګوتمۍ د هغه په حواله کړه‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬تر سګنل تېر سو‪ ،‬او‪ ،‬رش لږ کييم‬
‫سو‪ ،‬نو‪ ،‬هغه ورته اشاره وکړه‪ ،‬چی و يييوې خييوا‬
‫تييه ي يې ودروه‪ .‬پييه دې حييال کييي‪ ،‬د بايييک‪ ،‬دويييم‬
‫ملګری يې هم را ورسېدی‪.‬‬
‫”ډاکټر صاحبه زه تا پېژنم‪ ،‬ستا ييياد دي چييی‬
‫زما خور بيمياره وه‪ ،‬او سييتا پييه پرايييويټ کلينييک‬
‫کي داخله وه‪ ،‬نو تا‪ ،‬د‪ ،‬يييو اتيييا‪ ،‬زرو‪ ،‬روپيييو‪ ،‬بييل‬
‫وموږ ته راکړی‪ .‬موږ د کور ټوله‪ ،‬زيييورات خييرڅ‬
‫کييړل او سييتا بييل مييي ادا کييړی‪ .‬اوس چييي د‬
‫مجبييورۍ پيير اسيياس‪ ،‬زه او‪ ،‬زمييا پييه څ ېر‪ ،‬د‬
‫محرومي طبقې ډېر هلکان په دې دنده اخته يييو‪،‬‬
‫نو ما دا غوره وګڼل چي پخوانی حسيياب سييره‬
‫برابر کړو“‪.‬‬

‫‪198‬‬

‫”ډاکټر صاحبه په کوم ملک کي چي معاشييي‬
‫مساوات نه وو‪ ،‬هلته اخلقي قييدرونه‪ ،‬تيير ډېره‬
‫پييوري خپلييي ري ښې نييه سييي سيياتلی‪ .‬دا هغييه‬
‫حقيقت دی چی‪ ،‬زموږ‪ ،‬حکمرانييه طبقيه ييې‪ ،‬تير‬
‫نظر لندي نه‪ ،‬نيسي‪ .‬ډاکټيير صيياحبه‪ ،‬مييوږ اميييد‬
‫لرو‪ ،‬چی زغرده به‪ ،‬په دې ملک کيي‪ ،‬ييو خيونړی‬
‫انقلب راسي‪ .‬يو داسييي انقلب‪ ،‬لکييه د فرانييس‬
‫انقلب‪ .‬بييييا بيييه د آبپيييارې پييير چيييوک بانيييدي‪ ،‬د‬
‫ګلوټين‪ ،‬شرنګی‪ ،‬تاسو‪ ،‬واړه‪ ،‬د مراعات يييافته‬
‫طبقې‪ ،‬وګړي په غوږو واورئ‪ .‬تاسو چي‪ ،‬اقتدار‬
‫مي په وار کړی دی‪ ،‬او‪ ،‬د‪ ،‬لوړو عدالتو څخه يې‪،‬‬
‫آئيني و قانوني جوازونه ترلسه کوی‪ ،‬او په صله‬
‫کې‪ ،‬ججان صاحبان هم‪ ،‬ناجييائزه‪ ،‬ګټييي ترلسييه‬
‫کييوي‪ .‬اقتييدار د فاحشييه ښځي پييه څ ېر‪ ،‬د‪،‬‬
‫جرنيلنيييو‪ ،‬جييياګيردارانو‪ ،‬سيييرمايه دارانيييو‪ ،‬او‪،‬‬
‫مليانو په منځ کي‪ ،‬په وار وار ناجييائزه کوشيينيان‬
‫زېږوي‪ ،‬او د خلګو‪ ،‬اکثريت‪ ،‬له لوږي مييري‪ ،‬او‪،‬‬
‫خودکش يۍ کييوي‪ ،‬او‪ ،‬خپييل‪ ،‬بچيييان‪ ،‬خرڅييوي‪ .‬او‬
‫اوس په دې ظلييم کييي‪ ،‬ډاکټييران هييم غټييه برخييه‬
‫لري‪“.‬‬
‫د هغه په ږغ کي‪ ،‬د نفرت‪ ،‬او‪ ،‬انتقييام بڅييري‬
‫الوتل‪ ،‬هغه دروازه خلصه کړه‪ ،‬د خپييل مل ګري‬
‫تر شا سپور سو‪ ،‬د ډاکټري پر موټر باندي يې تهو‬
‫کړو‪ ،‬او په هوا سو‪.‬‬
‫ډاکټر شيريني‪ ،‬خپل سر پيير‪ ،‬سييټرينګ بانييدي‬
‫کښېښود‪ ،‬سترګي يې پټي کيړې‪ .‬د هغييه هلييک د‬
‫نفرت او انتقام بڅري يې‪ ،‬د‪ ،‬سکروټو په څېر په‬
‫وينه وګرځېدل‪ .‬هغې کله هم‪ ،‬داسي لييڅ نفييرت‬
‫او د انتقام جذبه نه وه ليدلې‪.‬‬

‫‪199‬‬

‫هغه پر دې خبره باندي ډېره حيرانييه سييوه‪،‬‬
‫چي د هيڅ خوف ښکار نه سوه‪” .‬لکن هغييه خييو‬
‫کلييه هييم داسييي‪ ،‬ب يې خييوفه نييه وه“ هغ يې خپلييه‬
‫حوصله پېژندله‪” .‬نو څه سوب دی چييي د مييرګ‬
‫پر سرحد ولړه‪ ،‬اوس بې خوفه پاته سييوه“ هغييه‬
‫د ځان سره په مکالمه اخته ښکاره کېده‪.‬‬
‫”چيري داسي خييو نييه ده‪ ،‬چييي يييوه ښځه د‬
‫عمومي خوف ښکار‪ ،‬پييه دې سييوب وي چييي يييو‬
‫څوک يې‪ ،‬يو پرېدی څوک يې لڅه نييه ووينييي‪ ،‬او‬
‫چييي کلييه داسييي پ ېښه وسييي‪ ،‬نييو بيييا هغييه د‬
‫عمييومي خييوف څخييه خلصييه سييي“ هغييه نييه‬
‫پوهېدله چي خپل تحليل نفسي څرنګه وکړي‪.‬‬
‫هغه نن ډېره خوشحاله وه‪ .‬د هغې ډېر پيټ‬
‫جهتونه‪ ،‬او‪ ،‬امکانات نن رابرسېره سوي وو‪.‬‬
‫”آه د ښه ژونييد کولييو دپيياره‪ ،‬آزادي‪ ،‬مينييه‪،‬‬
‫سيکس او‪ ،‬له مرګه بې خوفي څومري ضروري‬
‫ده‪ .‬او‪ ،‬د دې واړو پييه تنيياظر کييي‪ ،‬پييه وجييودي‬
‫حواله‪ ،‬د‪ ،‬خدای سييره‪ ،‬نييوې شخصييي رشييته‪ ،‬را‬
‫پيدا کول څومري غټ ارزښت او احتياج لري؟“‬
‫ډاکټر شيرين‪ ،‬د فکيير پييه ډيييرو‪ ،‬ګودرونييو را‬
‫وګرځېدله‪.‬‬
‫”عاشييو‪ ،‬مينييه‪ ،‬اييياز خييان‪ ،‬هلييک‪ ،‬تييوپنچه‪،‬‬
‫نفييرت‪ ،‬انتقييام‪ ،‬مييرګ‪ ،‬ب يې خييوفي‪ ،‬او‪ ،‬د خييدای‬
‫سره‪ ،‬د وجودي رشتې بازيافتګي! واه‪ ،‬څييومري‬
‫و تکميل ته په هڅه ښکارم“‬

‫‪200‬‬

‫عين پر دا وخييت‪ ،‬نعمييان‪ ،‬ورتييه‪ ،‬ټيلييي فييون‬
‫وکړی‪ .‬هغه‪ ،‬د‪ ،‬انيس له خولې خبر‪ ،‬ډېر سييخت‬
‫پرېښان غونييدي وو‪ .‬هغييه‪ ،‬د حييالتو پييه شييکنجه‬
‫کي‪ ،‬د يوه مات وزري مرغه پييه څ ېر‪ ،‬نيياقراره‪،‬‬
‫او‪ ،‬مضطرب وو‪ .‬عاشو د هغييه مينييه‪ ،‬رنځييوره ‪،‬‬
‫وه‪ ،‬او‪ ،‬هغه‪ ،‬د حييالتو د جييبر پييه سييوب ورسييره‬
‫ليدلی هم نه سو‪.‬‬
‫ډاکټييري و هغييه تييه ډېګګره تسييلي ورک يړه‪ .‬د‬
‫هغوی په پروګرام يې خبر کړی‪ .‬او‪ ،‬ورسره ي يې‪،‬‬
‫دا ذمه واري هم قبوله ک يړه‪ ،‬چييي‪ ،‬د عاشييو‪ ،‬لييه‬
‫خوا‪ ،‬به هيڅ منفي ردعمل نه وي‪ .‬او‪ ،‬ورته وويل‬
‫ي يې چييي‪ ،‬دوې درې ورځييي پسييته‪ ،‬بايييد چييي پييه‬
‫ماځيګر کي يوه ناسته سره ولري‪.‬‬
‫”ډاکټيير زمييا اخيييري تکيييه تييه ييې‪ .‬زمييا د بيې‬
‫وفايۍ باوجود‪ ،‬زه د عاشو سييره ډېره بيې کچييه‬
‫مينه لرم‪ ،‬او‪ ،‬د هغې سره د خپل تړون د‪ ،‬اثبييات‬
‫دپيياره و هيير ذلييت‪ ،‬او قيمييت تييه‪ ،‬چمتييو يييم“ د‬
‫نعمان په لهجه کي د يوه مات سيړي بيې وسييي‪،‬‬
‫او التجا څرګنده وه‪.‬‬
‫”نه نعمانه په تفصيل سره خبري خيو بيه بييا‬
‫سره کوو‪ ،‬هغه د لوی ظييرف خاونييده ده‪ ،‬او بيييا‬
‫ستاسو‪ ،‬تر منځ چي کوم مشکل واقع دی نو پييه‬
‫دې تناظر کي‪ ،‬د‪ ،‬داسي پېښي‪ ،‬وقوع څييه غ ېر‬
‫متوقع خبره هم نه ده‪“.‬‬

‫‪201‬‬

‫ډاکټر شيرين‪ ،‬د عاشو په لباس کي نن خييورا‬
‫ځوانه ښکاره کېدله او‪ ،‬د هغې د بدن خوشبويي‬
‫او لمس يې په ټول وجود کي په ټوپو وو‪ .‬هغييې د‬
‫هسپتال د تللو اراده‪ ،‬بدله کړه‪ ،‬کور ته ولړه‪ ،‬په‬
‫المارۍ کي پرتې پيسې يې را واخيستې‪ ،‬بيرته تر‪،‬‬
‫سوپر مارکيټ پوري ولړه‪ .‬تر ټولييو وړانييدي ي يې‬
‫يو‪ ،‬ښه موبايييل رانيييوی‪ ،‬ولييي چييي لييوټ شييوی‬
‫موبايل يې کېمره نه درلوده‪ ،‬هم د عاشييو دپيياره‬
‫يې‪ ،‬د خپلي خوښي‪ ،‬ښې ډيري تحفې واخيستلې‪.‬‬
‫”عاشو که څييه هييم مييوږ دواړي‪ ،‬ښځي يييو‪،‬‬
‫لکن‪ ،‬زه په تا کيي‪ ،‬موجييود‪ ،‬سيتا‪ ،‬د وجيود هغيه‬
‫نيمی نارينه ډېر خو ښوم‪ ،‬کييوم چييي زه د خپييل‬
‫الفييت پييه شييدتو کييي‪ ،‬د مسييرت و انتهييا تييه‪،‬‬
‫وخېژولم‪ “.‬هغه ل د ځان سييره پييه خييود کلميي‬
‫اخته وه‪.‬‬
‫”ستا په مينييه کييي د‪ ،‬ديوتا ګانو اعجيياز پييټ‬
‫دی‪ ،‬زه‪ ،‬او‪ ،‬اياز خان دواړه يې‪ ،‬د حيات د تجديييد‬
‫سره مخامخ کړو‪ .‬او تييه پييه خپلييه هييم‪ ،‬د بهييار د‬
‫مځکييي پييه څ ېر‪ ،‬د بييار آورۍ پييه صييفت پييوره‬
‫راغلې‪“.‬‬
‫ډاکټر شيرين د‪ ،‬ښګګه ش يګون پييه تييوګه‪ ،‬لييه‬
‫نوي موبايل څخه‪ ،‬اول‪ ،‬کال‪ ،‬و عاشو تييه وکيړی‪.‬‬
‫هغوی دواړه‪ ،‬د‪ ،‬راول ډېم و‪ ،‬طرف ته په مييوټر‬
‫کي وتلي وو‪ ،‬او هلته پر يوه بنچ باندي ناست‪ ،‬پر‬
‫اوسني تعلق‪ ،‬او پخواني ژوند باندي ګايېدل‪.‬‬
‫د ماښام د طبيياق د دعييوت د‪ ،‬يييادوني سييره‬
‫ډاکټر شيرين خپل ټيلي فون بند کړی‪.‬‬
‫”ډاکټر شيرين وه؟“ د اياز خان په ږغ کي‪ ،‬د‬
‫احسان مندۍ‪ ،‬څرک‪ ،‬برېښېدی‪.‬‬

‫‪202‬‬

‫”ډېره مينه ناکه‪ ،‬ښځه ده“ عاشو په ځييواب‬
‫کي ورته خپل احساس وښودی‪.‬‬
‫”اهيييو سيييتا د علج‪ ،‬او زميييوږ د تعليييق پيييه‬
‫جوړښت کيي ييې‪ ،‬پير ځيان بانيدي ډييري سيتړي‬
‫ومنلې‪“.‬‬
‫”زه نييه پييوهېږم چييي‪ ،‬د‪ ،‬دې‪ ،‬احسييان‪ ،‬بييه‬
‫څرنګه ور ادا کړم‪“.‬‬
‫”هسي آنو ژوند‪ ،‬د خپلو امکانيياتو پييه حييواله‪،‬‬
‫څومري شتمني‪ ،‬او‪ ،‬ارزښتونه لري!“‬
‫”عاشو هييم پييه دې نييوي تنيياظر کييي تييه څييه‬
‫محسوسوې“ اياز خان د هغې‪ ،‬د‪ ،‬سيوچ پيه پلټنيه‬
‫وو‪.‬‬
‫”آنو د ګپ اجازه سته؟“‬
‫”اهو ولي نه“‬
‫”آنو‪ ،‬زه ستا په کور کي لويه سوې يوه يييتيم‬
‫چکه‪ ،‬نجل يۍ وم‪ ،‬اوس‪ ،‬د مينييي پييه برکييت‪ ،‬سييتا‬
‫همسري کوم‪ ،‬ډېر ميي زړه ډاډه دی‪ “.‬هغيه پيه‬
‫شرارت سره مسکۍ سوه‬
‫”عاشو د بکواس کولو اجييازه نسييته‪ .‬تييه هيير‬
‫وخت زما دپاره‪ ،‬ډېره اهمه يوه هستي وې‪ .‬ولي‬
‫موږ له لويه سره‪ ،‬ډېر ښه دوسييتان نييه وو؟ “‬
‫هغه کرار ومسېدی‪.‬‬
‫”اهو لکن‪ ،‬بيا هم‪ ،‬ما خپييل وزر نييه درلييوده‪،‬‬
‫ستا او د خاله دواړي مينيي او تيوجه بياوجود‪ ،‬زه‬
‫يو انحصاري‪ ،‬وجود وم‪“.‬‬

‫‪203‬‬

‫”بيا چي کله ناصر جان مړ سو‪ ،‬له هغه شپې‬
‫زما او ستا‪ ،‬دوستۍ‪ ،‬يو بل انداز خپل کړی‪ ،‬او بيا‬
‫چي په باران کي‪ ،‬تييا زه پييه خپييل‪ ،‬حفيياظت کييي‬
‫واخيستلم‪ ،‬نو بيا‪ ،‬زموږ د‪ ،‬دواړو‪ ،‬د‪ ،‬زړونو په پټو‬
‫ګوښو کي‪ ،‬د وصل د خواهش‪ ،‬سکروټي په دود‬
‫راغلې‪ .‬کومييو چييي زمييوږ‪ ،‬ژواک او‪ ،‬سييترګي‪ ،‬د‬
‫اوښکو په غبار تر برايي پوري ډکي وساتلې‪“.‬‬
‫”آنو‪ ،‬زه و يوې خبري ته ډېره حيرانيه يميه!‬
‫اخير څه سوب دی چييي‪ ،‬د ضييمير هيييڅ ملمتيييا‪،‬‬
‫راته پ ېښه نييه ده؟ مييا تييه خييو زمييوږ دا بيياهمي‬
‫تعلق د‪ ،‬دې بند د څپيو‪ ،‬او‪ ،‬د کنيارې‪ ،‬پيه مصيداق‬
‫بريښي‪ .‬ما تييه داسييي احسيياس نييه کي يږي‪ ،‬چييي‬
‫ګوا‪ ،‬ما‪ ،‬د خاله‪ ،‬پر حق باندي‪ ،‬ډاکه اچولې ده‪“.‬‬
‫”آنو‪ ،‬شايد چي وجه به يې دا وي‪ ،‬تييه چييي د‬
‫شخصيت په کوم جهت کښي د هغې نه يې‪ ،‬ما به‬
‫هم‪ ،‬ستا د شخصيت‪ ،‬هغه‪ ،‬ټييوټه خپلييه کيړې وي‪.‬‬
‫ستاسييو‪ ،‬د‪ ،‬دواړو تعلييق‪ ،‬د فطييرت د عناصييرو‪،‬‬
‫تعاملي ب ڼه نييه لييري‪ .‬يييوه سيماجي غييير الفييتي‬
‫رشته ده‪ ،‬چي په وختونو کي غزېدلې ده‪ .‬نييه‪ ،‬دا‬
‫د مځکي په څ ېر‪ ،‬سييتا‪ ،‬تنييده لييري‪ ،‬او نييه تييه د‬
‫بيياران پييه څ ېر‪ ،‬د هغ يې و‪ ،‬ر ګو تييه‪ ،‬د لو ېدلو‬
‫ارمان لرې‪ “.‬عاشو‪ ،‬و فطري دليلو تييه پييه هڅييه‬
‫ښکاره کېده‪ ،‬چي آنو يې‪ ،‬خبره له خولې وکښه‪.‬‬
‫”عاشو زه ستا د وينييا سييره‪ ،‬بشييپړه‪ ،‬اتفيياق‬
‫لرم‪ .‬يو ډېر غټ‪ ،‬بييدلون‪ ،‬پييه وقييوع راغلييی دی‪،‬‬
‫لکن‪ ،‬نه يې نييوم سييته‪ ،‬او نييه ييې څ ېره‪ .‬او‪ ،‬دا‪،‬‬
‫دواړه ي يې‪ ،‬پيير ابييديت بانييدي د‪ ،‬دليييل پييه تييوګه‬
‫منم“‪.‬‬

‫‪204‬‬

‫”ما‪ ،‬د مينييي‪ ،‬وصييل‪ ،‬يييو والييی‪ ،‬لفظييونه پييه‬
‫زرګونو‪ ،‬وار‪ ،‬اورېدلي وو‪ ،‬لکن په اول ځلي‪ ،‬د‬
‫تجريييديت حامييل‪ ،‬دې اصييطلحاتو‪ ،‬اوس‪ ،‬زمييا‬
‫دپاره‪ ،‬معناوي ښندلي دي‪“.‬‬
‫”تر دې اګاهو ما نه مينه پېژندله‪ ،‬او نه يييې‪،‬‬
‫په مفهوم پوهېدلم لکن اوس زه د‪ ،‬ژونييد‪ ،‬د دې‬
‫چابۍ په ذريعه سره‪ ،‬له فرش څخييه‪ ،‬تيير عييرش‬
‫پييوري‪ ،‬د‪ ،‬ژونييد‪ ،‬واړي بنييدي دروازې پرانسييتلی‬
‫سم‪ .‬عاشو سييتا‪ ،‬د ورجنېټييي او‪Originality ،‬‬
‫اوريجنېلټي قوت او‪ ،‬انفراديت په ما کي‪ ،‬بيياعث‬
‫د روحانيت ګرځېدلی دی‪“.‬‬
‫”عاشييو سييتا د ذات پييه توسييط‪ ،‬زه اوس د‬
‫”فطرتيت“ په کايناتي اکائي سره نه تش دا چي‬
‫پوهېږم‪ ،‬بلکې يوه مينه نياکه‪ ،‬تعقليي رشيته هيم‬
‫ورسره لرمه‪ .‬ستا د ميني په سوب زما پييه ذات‬
‫کييي د ځييانګړي خل ګو‪ ،‬اژدهييام‪ ،‬اوس پييه يييوه‬
‫”زه“ متصيييييف راغليييييی دی‪ .‬زه اوس د ذات د‬
‫کثرتيت له ستړي څخه خلص زړه او ذهن لرم‪“.‬‬
‫”هيييم د ذات د دې اکيييائي سيييوب دی‪ ،‬چيييی‬
‫اوس‪ ،‬د ژونيييد‪ ،‬سيييره‪ ،‬د معروضييييت حييياملي‪،‬‬
‫فکري‪ ،‬روحاني‪ ،‬او‪ ،‬خدائي رشتې لرمييه‪ .‬عاشييو‪،‬‬
‫زه‪ ،‬اوس‪ ،‬ځييان‪ ،‬تييا‪ ،‬ژونييد‪ ،‬مينييه ‪ ،‬فطييرت‪ ،‬او‪،‬‬
‫خدای په ډېر نوو‪ ،‬ب ڼو سيره پېژنيم‪ .‬زه اوس د‬
‫څپو‪ ،‬او کنارې‪ ،‬د هوا او درختو‪ ،‬د لمر او اوبو پييه‬
‫ګفتګوی باندي پوهېږم‪ .‬دا هغه دولت دی‪ ،‬چي‬
‫ستا د‪ ،‬ذات‪ ،‬په توسييط ومييا تييه رس يېدلی دی‪“.‬‬
‫آنو د خپلي ب ڼې پييه څ ېر پييه فکييري او روحياني‬
‫حواله هم ډېر‪ ،‬په مثبت حوالو‪ ،‬متغير راغلی وو‪.‬‬

‫‪205‬‬

‫”عاشييو د الفييت د اسييم اعظييم پييه سييوب‪،‬‬
‫زموږ د‪ ،‬دواړو نيم ګړتياوي‪ ،‬پييه کييامليت سييره‪،‬‬
‫بدلي راغلييي دي‪ .‬اوس لييه کييومي غلط يۍ څخييه‬
‫چي ځان ژغورل په کار دی‪ ،‬هغه دا چييي‪ ،‬چيييري‬
‫د دې فکري تېروتني ښکار نه سو‪ ،‬چي د‪ ،‬ژونييد‬
‫او ميني‪ ،‬د معناوو‪ ،‬په تکل‪ ،‬په خپله له مينييي او‪،‬‬
‫ژوند سره‪ ،‬په افتراق کي نييه ولييوېږو‪ .‬مينييه او‪،‬‬
‫ژوند دواړه په ټيول معروضييت سيره‪ ،‬زميوږ پيه‬
‫وړاندي موجودګي لييري‪ ،‬بييس‪ ،‬راسييه چييي‪ ،‬پييه‬
‫فطري انداز سره يې تېر کړو‪ “.‬آنو‪ ،‬د مينييي پييه‬
‫فلسفيانه تشريح سره‪ ،‬ډېر ښاد ښکاره کېدی‪.‬‬
‫دا بلييه ورځ چييي هغييوی‪ ،‬د‪ ،‬فطييرت سييره د‬
‫پېوستګۍ په احساس‪ ،‬تړلي‪ ،‬تر مييوټر پييوري‪ ،‬و‬
‫مري ته د تللو دپيياره دبانييدي راغلييو‪ ،‬نييو عاشييو‪،‬‬
‫بيرته‪ ،‬دننه کور ته ولړه‪ ،‬او ‪ ،‬بيرته د غوڅ سييوي‬
‫تييارونو‪ ،‬وايليين او ګز پييه سييينه پييوري نيييولې را‬
‫ښکاره سوه‪.‬‬
‫”آنو‪ ،‬زموږ د مينييي مرسييتيال او شيياهد بايييد‬
‫چي زموږ سره په ګډه سفر وکړي‪ .‬زما او سييتا‬
‫تر منځ‪ ،‬حايل د مصلحتونو‪ ،‬واړه‪ ،‬تييور ځنګلييونه‪،‬‬
‫هم د‪ ،‬ده په پرسوزو‪ ،‬نغمييو سييره‪ ،‬لمبييه سييول‪،‬‬
‫او‪ ،‬موږ دا‪ ،‬يوه‪ ،‬او بل ته‪ ،‬لري پيدا کړې“ عاشو‬
‫از خود‪ ،‬ښوونه‪ ،‬موزون وګڼله‪.‬‬
‫”عاشو دا‪ ،‬د ميني‪ ،‬او‪ ،‬ويني خييود شييعوريت‬
‫دی‪ ،‬چي ستا په وينا کي څرګنديږي‪ “.‬اياز خان‪،‬‬
‫د عاشو د ښايست‪ ،‬او‪ ،‬ارتفاعي شعوريت په دې‬
‫امتزاج باندي‪ ،‬پييه زړه کييي لييه‪ ،‬مسييرته پييه‪ ،‬ژړا‬
‫راغلی‪.‬‬

‫‪206‬‬

‫”آنييو د‪ ،‬مينييي او‪ ،‬وينييي‪ ،‬لييه خييود شييعوريت‬
‫څخه ستا مراد څه دی؟ زه خواست درتييه کييوم‪،‬‬
‫چيييي‪ ،‬د مينيييي‪ ،‬دا فطيييري بيييې سييياختګي‪ ،‬او‬
‫موجودګي د فلسفيانه اصطلحاتو‪ ،‬په سوب‪ ،‬ما‬
‫او ځان ته‪ ،‬په تجريديت مه بدلوه‪“.‬‬
‫آنو چي کله‪ ،‬مخ ور واړوی نييو‪ ،‬هغييه پييه اول‬
‫ځلي پييوه سييو‪ ،‬چييي‪ ،‬مينييه‪ ،‬مسييرت‪ ،‬او‪ ،‬اعتبييار‬
‫عشييق و څييه تييه وايييي‪ ،‬ولييي چييي‪ ،‬دا‪ ،‬واړه‪ ،‬د‬
‫عاشو‪ ،‬د څېرې پر مقدس افق باندي‪ ،‬د رنګييين‬
‫کمان په څېر ځلېدل‪ .‬هغه هيڅ نييه وويييل مييوټر‬
‫يې سټارټ کړی‪ ،‬او‪ ،‬بيييا پييه نييوو‪ ،‬مځکييو‪ ،‬کييي‪ ،‬د‬
‫يوه او بل په بدني اوږدو‪ ،‬سفرونو‪ ،‬بوخت راغلو‪.‬‬
‫دا بل ماځيګر‪ ،‬نعمان‪ ،‬په خجل‪ ،‬او شييرمنده‬
‫زړه سره و‪ ،‬ډاکټر شيرين ته مخامخ ناست وو‪.‬‬
‫”ډاکټر اوس به څييه ک ېږي؟ مييا د خپلييي بيې‬
‫وقوفۍ په سوب‪ ،‬عاشو‪ ،‬په بيرته ذهنييي مريضييه‬
‫وګرځييوله‪ .‬هغ يې دا دومييري مشييکل‪ ،‬او سييتوخ‬
‫ژواک فقط د ميني په اعتبار تېروی‪ .‬ګورو چييي‬
‫زه څرنګه د يوې کمييزوري لمح يې ښکار سييوم‪،‬‬
‫خپل او‪ ،‬د ميني اعتبييار مييي‪ ،‬بييايلو‪ ،‬اوس بييه زه‬
‫څنګه د عاشو سره مخامخ وينم‪“.‬‬
‫نعمان ډېر پرېښانه ښکاره کېدی‪.‬‬
‫”نعمان جانه‪ ،‬حييالت او‪ ،‬واقعييات‪ ،‬د انسييان‬
‫ترا ختيار‪ ،‬وتلي‪ ،‬په آزاده توګه‪ ،‬خپلييه وقييوع تيير‬
‫سره رسوي‪ .‬انساني جبلتونه‪ ،‬هيڅ يو څوک هييم‪،‬‬
‫د خپل فکير پيير اسياس بانييدي‪ ،‬مفتييوح نييه سييي‬
‫ګرځيييولی‪ .‬شيييعور‪ ،‬ليييه جبليييت څخيييه پسيييته‪،‬‬
‫زېږېدلی دی‪ .‬دومري واکمني نه لري‪ .‬چييي پيير‬
‫جبلتونو باندي‪ ،‬حکم و چلوي“‪.‬‬

‫‪207‬‬

‫”څييه چييي وسييو‪ ،‬دا بييه ک ېدل‪ .‬انسييان‪،‬‬
‫فلسييفيانه توجيحييات‪ ،‬او توضيييحات خييو‪ ،‬خييود‪،‬‬
‫کييولی سييي‪ ،‬لکيين پييه حقيقييت کييي‪ ،‬د‪ ،‬ژونييد‪،‬‬
‫زياتره برخه د جبلتونو‪ ،‬تيير اثيير لنييدي ت ېروي“‪.‬‬
‫داکټر شيرينه ميده ميده سر‪ ،‬په وينا وه‪.‬‬
‫”زه‪ ،‬عاشييو پېژنييم‪ ،‬زه د دې معييالجه پيياته‬
‫سوې يمه‪ ،‬هغه د تييا سييره ب يې کچييه‪ ،‬او رشييتينې‬
‫مينه لري‪ .‬هم د دې مينييي پيير اسيياس بانييدي پييه‬
‫يقيين سيره ويلی سيم‪ ،‬چيي دا‪ ،‬سيتا‪ ،‬ليه هيري‬
‫خطا‪ ،‬څخه درګذر کولی سي“‪.‬‬
‫”ستا او‪ ،‬د‪ ،‬دې تر ملقات وړاندي‪ ،‬زه د هغې‬
‫سره يوځلي ضرور وينم‪ ،‬او کلييه چييي‪ ،‬سييتا او د‬
‫دې‪ ،‬ملقات کيږي نو زه به موجييوده يمييه‪ .‬بييس‪،‬‬
‫لييه معييذرت‪ ،‬څخييه ځييان ژغييورل پييه نظيير کييي‬
‫وساته‪ .‬زما مطلب دی چي و‪ ،‬دې‪ ،‬پيښي تييه‪ ،‬پييه‬
‫هيڅ حواله هم‪ ،‬د‪ ،‬اشارې کولو‪ ،‬ضرورت نسته“‪.‬‬
‫”عاشو‪ ،‬د‪ ،‬حالتو پييه مجبييوري پييوهېږي‪ ،‬او‪،‬‬
‫بيا‪ ،‬نارينه‪ ،‬عمومًا‪ ،‬د جبلت د تقاضو‪ ،‬پوره کييول‪،‬‬
‫مړانيه بيولي‪ .‬دا حيق هغيوی ګټليی دی‪ ،‬او ميوږ‬
‫ښځو منلييی دی‪ .‬زه‪ ،‬عاشييو‪ ،‬او‪ ،‬واړه ښګګځي پييه‬
‫دې حييواله يييو نفسيييات لييري‪ .‬زمييا تجزيييه دا ده‪،‬‬
‫چي‪ ،‬د دې پيښي باوجوده‪ ،‬هغييه اوس هييم لييه تييا‬
‫سره‪ ،‬هغه پخوانۍ مينييه لييري“ ډاکټيير شيييرين د‪،‬‬
‫هغييه د خييوف‪ ،‬د ليييري ک ېدو پييه هڅييه ښکاره‬
‫کېده‪.‬‬
‫”نعمان‪ ،‬ګوره‪ ،‬تييه پييه خپلييه چييي‪ ،‬ورسييره‬
‫رابطه و نه کړې‪ .‬دا کار و ما تييه پر ېږده‪ ،‬زه پييه‬
‫خپله له تا سره‪ ،‬تماس نيسم‪“.‬‬

‫‪208‬‬

‫نعمان‪ ،‬د شييکرګذارۍ پييه احسيياس ډک زړه‬
‫له‪ ،‬ډاکټر شيييرين څخييه اجييازت واخيسييت‪ ،‬او‪ ،‬د‬
‫کور لر يې ونيوله‪.‬‬
‫ډاکټر شيرين‪ ،‬د‪ ،‬اياز خان‪ ،‬او عاشو سره پييه‬
‫تماس کي وه‪ .‬څه پينځه ورځي پسييته‪ ،‬هغيې‪ ،‬پييه‬
‫مييري کييي‪ ،‬د‪ ،‬دواړو سييره وليييدل‪ ،‬درې څلييور‪،‬‬
‫ساعتونه يې ورسره تېر کړه‪ ،‬د عاشو‪ ،‬ژوند چي‬
‫کوم مثبت‪ ،‬صورت موندلی وو‪ ،‬ډېر يييې زړه پييه‬
‫ښه سو‪ .‬د جنسي غوښتني باوجوده يې‪ ،‬ځييان د‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬سره ګوښه نه کړی‪.‬‬
‫په آئينده کي يې‪ ،‬د‪ ،‬دې او نعمان پييه تعلقيياتو‬
‫باندي خبري ورسره وکړې‪ .‬عاشييو‪ ،‬د‪ ،‬اييياز خييان‬
‫سره د خپل نوي تعلقاتو په تناظر کييي‪ ،‬اوس نييه‬
‫ځان ګرم باله او نه يې‪ ،‬نعمان ملمت‪.‬‬
‫هغې و شيرين ته تسلي ورکړه چييي دا وايييي‬
‫هم‪ ،‬هغسي رويه به ورسره‪ ،‬خپله کړي‪.‬‬
‫”عاشييو څييو ورځييي نييوري دلتييه ت ېرول‬
‫غواړې؟“ ډاکټر شيرين په خپل کست پوهېدله‪.‬‬
‫”شيرينو زه‪ ،‬په داخل کي‪ ،‬د يييوه درييياب پييه‬
‫څېر‪ ،‬اوس له ځييانه اوبييه يييم‪ .‬بييس آنييو غييواړي‬
‫چي‪ ،‬درې څلور ورځي نوري دلتييه تيييري کيړو‪ .‬د‪،‬‬
‫بدنونو په سفر کي‪ ،‬زما دپاره ټول منزلونه‪ ،‬ت ېر‬
‫سول‪ ،‬اوس څه نوې خبره پاته نييه ده‪ .‬زه چييي د‬
‫بطه مځکي په څېر‪ ،‬له خپله زوره‪ ،‬په داخل کي‬
‫په ماتېدو وم‪ ،‬اوس‪ ،‬د ژوند پييه اعتبييار او د روح‬
‫په اطمينان سره‪ ،‬پييه ځييان کييي پيير خپييل محييور‬
‫باندي ګرځم“‪.‬‬

‫‪209‬‬

‫”شيرين زما خيال دا دی‪ .‬چييي اوس لييه آنييو‬
‫څخه‪ ،‬مستغني پاته کېدای سم‪ .‬زه هغه اوس په‬
‫وينه کيي تحلييل ليرم زميا او د هغيه وابسيتګي‪،‬‬
‫اوس‪ ،‬و ارادې او شعوري کوښښونو ته‪ ،‬اړتيا نييه‬
‫لري‪ .‬زه هغه د ساه په څېر ډېر په فطري انداز‬
‫په ځان کي‪ ،‬جاري او ساري محسوسومه“‪.‬‬
‫”بلکې د دې دپاره‪ ،‬چي‪ ،‬زه هغه‪ ،‬ژوند‪ ،‬ځان‪،‬‬
‫مينه‪ ،‬او خدای په بهييتر انييداز کييي‪ ،‬د خپييل فکيير‪،‬‬
‫اسيياس وګرځييومه‪ ،‬لييه‪ ،‬هغييه څخييه د موقييتي‬
‫جدايي په حق کي يمه‪“.‬‬
‫ډاکټر شيييرين پييه زړه کييي ډېګګره خوشييحاله‬
‫سوه‪ ،‬خو بيرته يې شکوه ورڅخه وکړه چي‬
‫”عاشو زه دي ولي له دې ټولۍ څخه ايستلې‬
‫يمه‪ ،‬ولي زما مينييه سييتا دپيياره څييه ارز ښت نييه‬
‫لري؟“‬
‫”نييه شيييرينو زړه مييه وهييه‪ ،‬لزبينييي مينييي‪،‬‬
‫زييياتي‪ ،‬مکملييي‪ ،‬ب ڼي لييري‪ .‬پييه دې مينييه‪ ،‬کييي‪،‬‬
‫دواړه مينان هم وي‪ ،‬او دليداران هيم‪ .‬وليي چيي‬
‫ته‪ ،‬راته مخامخ موجوده ي يې‪ ،‬نييو‪ ،‬د يييادي سييوي‬
‫”ټولۍ“ په څېر‪ ،‬په غياب متصفه نييه ييې‪ .‬ييادونه‬
‫خو‪ ،‬د غېر موجييود خل ګو وي‪ ،‬پييه چييا چييي‪ ،‬ارو‬
‫مرو‪ ،‬مړه او اوبه يم‪ ،‬د‪ ،‬يادوني يې هيڅ جواز نييه‬
‫راته ښکاري‪“.‬‬
‫”شيييرينو‪ ،‬د‪ ،‬آنييو‪ ،‬څخييه‪ ،‬د کنييار کولييو پييه‬
‫زړورتيا کي‪ ،‬ستا د‪ ،‬ذات ډېره لويه آسييرا وينييم‪.‬‬
‫که ستا سهارا نه وي نو زه له هغه څخه کله هييم‬
‫جدايي نه سم قبلولی‪“.‬‬

‫‪210‬‬

‫”عاشو زه به سييتا انتظييار کييوم‪ ،‬مييا‪ ،‬نعمييان‬
‫ليدلی دی‪ ،‬هغييه يييوه اصيطلح ده چيي د تجاهييل‬
‫عارفانه څخه کار اخيستل پييه کييار دی‪ .‬او‪ ،‬اوس‬
‫خو‪ ،‬تا حساب هم ورسره برابر کړی‪“.‬‬
‫”شيرينو‪ ،‬په دې کي چيري چي ستا شرارت‪،‬‬
‫او مرسته شامله ده‪ ،‬هلته‪ ،‬ګمييان کييوم چييي‪ ،‬د‬
‫نعمان د بې وفايي‪ ،‬عکس العمل‪ ،‬هم يييو عنصيير‬
‫وو چي‪ ،‬زه يې د آنو‪ ،‬و غيږي تييه ور وغورځييولم‪،‬‬
‫خو‪ ،‬ورسره‪ ،‬زما روح‪ ،‬له دې اګاهو‪ ،‬هييم‪ ،‬د آنييو‬
‫سره‪ ،‬پيوستګي غوښتله‪ .‬خيال مي نه دی چييي‪،‬‬
‫دا کار‪ ،‬دي ما‪ ،‬د‪ ،‬انتقام اخيستلو په سوب کييړی‬
‫وي شايد چي د اشياوو په کاينيياتي اسييکيم کييي‪،‬‬
‫به هم‪ ،‬داسي کېدله“‪.‬‬
‫”بهرحال‪ ،‬زما او ستا رابطه به وي‪ ،‬ستاسو‪،‬‬
‫د‪ ،‬اسيلم آبياد‪ ،‬راتلليو ييوه ورځ وړانيدي‪ ،‬ميا تيه‬
‫اطلع وکړه‪ ،‬زه د ځان سره‪ ،‬نعمان دلته راولييم‪،‬‬
‫بيا به‪ ،‬دا‪ ،‬بل سهار‪ ،‬په ګډه اسلم آبيياد تييه‪ ،‬ولړ‬
‫سو‪ ،‬بلکې ښه به دا وي‪ ،‬چي‪ ،‬په خپله هييم‪ ،‬هغييه‬
‫ته‪ ،‬د مري راتللو په حواله‪ ،‬تلقين وکړه“‪.‬‬
‫”خو‪ ،‬د ثمينه چوهييدري و پي ښي تييه‪ ،‬اشيياره‬
‫کول‪ ،‬راته غير موزون بريښي‪“.‬‬
‫بيا شيرينو‪ ،‬د فلمي انداز د عشاقو پييه انييداز‬
‫کيي‪ ،‬رخصييت ورڅخييه واخيسييت‪ .‬د مياځيګر‪ ،‬او‬
‫ما ښام پييه منييځ کييي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬او‪ ،‬آنييو‪ ،‬د‪ ،‬يييخ‬
‫باوجوده‪ ،‬پر مال روډ باندي دلته هلته ګرځېدل‪.‬‬
‫بيييا هغييوی د خل ګو د منييځ څخييه‪ ،‬د‪ ،‬زاړه چييرچ‬
‫وخوا ته ووتل‪ .‬په مري کي ل تر اوسه واوري نه‬
‫وې سييوي‪ .‬کييه پييه تمنييا يييې‪ ،‬ډېر و ګړي‪ ،‬او‪،‬‬
‫درختي‪ ،‬ليدل کېدی سوې‪.‬‬

‫‪211‬‬

‫د‪ ،‬زاړه چرچ‪ ،‬سره نژدې‪ ،‬د ما ښام پيه غ ېږ‬
‫کي‪ ،‬د عاشو‪ ،‬او‪ ،‬ځلند سييتوري سييترګي څلييور‬
‫سوې‪ .‬د‪ ،‬عاشو‪ ،‬بڼه بدله سوه‪ ،‬خپييل لس ي يې د‬
‫آنو له لسه وايستی‪ ،‬او‪ ،‬نېغ په نيغه‪ ،‬د سييتوري‬
‫سره پييه تميياس کييي راغلييه‪ .‬آنييو تييه‪ ،‬د کييوټي د‬
‫اسټيډيم منظر ور ياد سوو‪ ،‬هغه مييخ پييه شييا‪ ،‬يييو‬
‫لس قدمه د عاشو له نظره ووتييی‪ ،‬او‪ ،‬دا يييې‪ ،‬د‬
‫ستوري سره و خواله ته‪ ،‬يوازي پرېښووله‪.‬‬
‫”عاشو څرنګه يې؟ په اياز خان کي‪ ،‬تييا‪ ،‬تييه‪،‬‬
‫رسييېدلې‪ ،‬زمييا مينييه څييه درتييه وايييي؟“ ځلنييد‬
‫ستوري په مينه ناکه‪ ،‬سکوت وپوښتله‪.‬‬
‫”ستورې ياره‪ ،‬ډيري سييتړي‪ ،‬ورځييي او شييپې‬
‫مييي تيييري ک يړې‪ ،‬خييو ګيلييه مييي دا ده‪ ،‬چييي‪ ،‬د‬
‫بسيار کوښښ باوجوده‪ ،‬تا د ما سييره‪ ،‬ګفت ګوی‬
‫ته آمادګي نه درلوده‪ .‬پييه بيييا وايييم ډېر سييتړی‬
‫ژونييد مييي ت ېر ک يړی خييو‪ ،‬اوس‪ ،‬بيييا څييومري‪،‬‬
‫ښادمنه‪ ،‬او خوشحاله يمه‪ ،‬په خپله يې اندازه نييه‬
‫راته کېږي‪“.‬‬
‫”عاشو‪ ،‬موږ د پيښو په پس منظر‪ ،‬يا پ ېش‬
‫منظر کي فقييط‪ ،‬د منتخييب خل ګو سييره خييبري‬
‫کولو ته آمادګي پيدا کوو‪ ،‬هم هغه خل يګ چييي‪ ،‬د‬
‫عناصرو پييه کاينيياتي ژبييه پييوهيږي‪ ،‬او‪ ،‬د کاينيياتي‬
‫روح په کليت کي‪ ،‬زموږ سره په زمان مکان کي‬
‫په شعور پوره‪ ،‬موجودګي لري‪“.‬‬
‫” ګوره ګرانييي‪ ،‬چييي وخييت‪ ،‬مييوزونيت تييه‬
‫غاړه وغزوله‪ ،‬نو نن‪ ،‬بيا زما له خييوا‪ ،‬پيييل وسييو‪.‬‬
‫تر ګيله دي جار سم‪ ،‬چي د خپلوۍ وږمييه ځينييي‬
‫پورته کيږي‪“.‬‬

‫‪212‬‬

‫”عاشو ياد يې لره‪ ،‬په تکرار سره وايم‪ ،‬چييي‬
‫د مځکي پر مخ انسييانان‪ ،‬د‪ ،‬فطييرت د عناصييرو‪،‬‬
‫په کشش سره‪ ،‬د يوه او بل سره مينييه کييوي‪ .‬د‬
‫فطرت د عناصرو‪ ،‬د کشش تر اثر لندي‪ ،‬هغوی‬
‫پييه خپييل منييځ کييي‪ ،‬د خپلييوي او مينييي پييه پ يړي‬
‫)رسۍ( تړلي جوخت پاته کيږي‪ .‬ته راسه‪ ،‬چي دا‬
‫خبره په بيل انييداز سييره بيرتييه تکييرار کيړو چييي‬
‫زياته درته جوته سي‪ .‬موږ د فطرت عناصر‪ ،‬چي‬
‫کله په شعوري سطح باندي‪ ،‬د‪ ،‬يوه او بل سره‪،‬‬
‫پېوستون ته ليواله سو‪ ،‬نو‪ ،‬بيا‪ ،‬زموږ اصييليت او‬
‫صفت لرونکي‪ ،‬وګړي په باهمي توګه په تماس‬
‫کي سره اچوو‪ .‬ما خو اګاهو هم دا ښوونه درته‬
‫کييړې وه‪ ،‬چييي انسييانان‪ ،‬ټييولۍ ټييولۍ‪ ،‬څييوک‪ ،‬د‬
‫لمرونييو‪ ،‬څييوک‪ ،‬د سييتورو‪ ،‬څييوک‪ ،‬د سييپوږمۍ‪،‬‬
‫څييوک‪ ،‬د سييمندرونو څييوک‪ ،‬د هييواو‪ ،‬څييوک‪ ،‬د‬
‫مځکو د صفت حامل‪ ،‬کنډکونه تشکيلوي“‪.‬‬
‫”مطلب مي دا دی‪ ،‬چييي د انسييان د انسييان‬
‫سره مينه‪ ،‬دوه جهتييونه لييري‪ ،‬د‪ ،‬هغييوی د آپييس‬
‫مينيييه‪ ،‬او‪ ،‬د هغيييوی پيييه توسيييط‪ ،‬د فطيييرت د‬
‫عناصرو‪ ،‬په آپس کي‪ ،‬په شييعوري سييطح بانييدي‬
‫مينييه‪ ،‬او‪ ،‬ورپسيې‪ ،‬د‪ ،‬ژونييدي باشييعوره‪ ،‬کاينييات‬
‫سيييره‪ ،‬او‪ ،‬روح کاينيييات سيييره مينيييه‪ .‬دا هغيييه‪،‬‬
‫هييدفونه دي چييي‪ ،‬بيييا‪ ،‬انسييان تيير نجييات پييوري‬
‫رسوي‪“.‬‬
‫”سييتورې ييياره‪ ،‬ډيييري پييه زړه پييوري خييبري‬
‫کييوې‪ ،،‬او واللييه چييي‪ ،‬اوس يييې تفهيييم تييه هييم‬
‫رسېږم‪ .‬زه د اييياز خييان پييه لمتنيياهي مينييه‪ ،‬او‪،‬‬
‫نور‪ ،‬چي له تا يې مستعار اخيسييتی دي‪ ،‬د وجييود‬
‫تر انتها پوري‪ ،‬منوره او تابنده يميه‪ .‬لکين دا خيو‬
‫راته ووايه چي‪ ،‬زه په اصل څوک يم؟“‬

‫‪213‬‬

‫”ګرانييي عاشييو‪ ،‬تييه د مقدسييو‪ ،‬پرسييکون‬
‫ښايستو شپو له اصله‪ ،‬جوړه يې‪“.‬‬
‫”نو‪ ،‬شپه خو تياره وي‪ ،‬زما تقدير نو ولييي دا‬
‫دی‪ “.‬عاشو د هغه وينا قطع کړه‪.‬‬
‫”نه عاشو‪ ،‬که شپه نه وي‪ ،‬نييو‪ ،‬د‪ ،‬ژونييد‪ ،‬او‪،‬‬
‫رڼا تصور يا موجييودګي بيييا نيياممکن العمييل يييو‬
‫امر پاته کيږي‪ .‬شپه ته د تيييارې‪ ،‬پييه مفهييوم کييي‬
‫مه اخلييه‪ .‬شييپه او‪ ،‬ورځ‪ ،‬تييياره او ر ڼا فقييط پييه‬
‫کيفيتي حواله‪ ،‬توپير سره لري‪ .‬کنه د اصليت يييا‬
‫جوهر په حواله‪ ،‬د يوه حقيقت دوه صورتونه دي‪.‬‬
‫ګوره ورځ له شپې څخه‪ ،‬توليد کييوي‪ .‬پييه اخيييره‬
‫تجزيه کي‪ ،‬دواړه په يو او بل سره ځان بييدلوي‪.‬‬
‫که ته کله غييور وربانييدي وکيړې‪ ،‬تيييارې لييه خپلييه‬
‫ځانه‪ ،‬هم‪ ،‬يو‪ ،‬خوندور‪ ،‬نور‪ ،‬باسي“‪.‬‬
‫”که‪ ،‬شپې‪ ،‬د هوسايي او تجديديت‪ ،‬صييفتونه‬
‫نه ولري‪ ،‬نو د مځکي پر مخ باندي آيا‪ ،‬بيييا ژونييد‪،‬‬
‫په دې صورت سره‪ ،‬قايم پاته کېدی سي؟“‬
‫”آنو‪ ،‬زما‪ ،‬او‪ ،‬ته د شپې حامله ښايسييته روح‬
‫لرې‪ .‬زه او شييپه‪ ،‬ستاسييو دواړو پييه توسييط‪ ،‬پييه‬
‫شعوري توګه‪ ،‬د‪ ،‬يوه او بل په مينه سره فيييض‬
‫ياب يو‪“.‬‬

‫‪214‬‬

‫”ښه نو بيا انساني اختيار‪ ،‬او‪ ،‬اراده‪ ،‬ضييمني‬
‫حيثيت لري؟ عاشو‪ ،‬ستوری په دې سييوال سييره‬
‫وپوښتی‪ .‬هغه ورته وويييل چييي ”عاشييو انسيياني‬
‫اختيييار او‪ ،‬اراده ضييمني حيييثيت لييري‪ .‬پيير ټييوله‬
‫کاينات باندي يوه باشعوره اراده‪ ،‬ازلييي او ابييدي‬
‫اختيييار لييري‪ .‬د کاينيياتي عناصييرو‪ ،‬انسييانانو‪ ،‬او‪،‬‬
‫واړو‪ ،‬ساه دارو‪ ،‬اختيار‪ ،‬او‪ ،‬اراده‪ ،‬بالييذات آزادي‬
‫او اختيارمني نه دي‪ .‬د هغييه باشييعوري ارادې تيير‬
‫اثر لندي‪ ،‬د اشياوو چي کوم يو کايناتي پلن مخ‬
‫په وړاندي‪ ،‬و يوه نييامعلومه مقييام او تقييدير تييه‪،‬‬
‫غاړه غزوي‪ ،‬نو په دې تناظر کي‪ ،‬انساني اختيييار‬
‫او‪ ،‬ارادې پييه ضييمني تييوګه‪ ،‬پييه يييوه محييدوده‬
‫محيط کي‪ ،‬خپله څرګندوني کولی سي‪“.‬‬
‫” ته خو د شوپن هار‪ ،‬خبره کوې هغه چييي د‬
‫کومي ړندې ارادې خبره کوي ته پر هغه بانييدي د‬
‫باشعوري ارادې اضافه کوې‪“.‬‬
‫”په دې صورت حال کښي نو ګرانه ياره‪ ،‬بيا‬
‫خو‪ ،‬زموږ ژوند‪ ،‬د ډېر تحديد سره مخامخ کييږي‬
‫نه؟“‬
‫”اهو عاشو دا يو ښکاره او محکييم حقيقييت‬
‫دی“‪.‬‬
‫” ولي ګراني اسپېنوزا نه دي ويلي چي‬
‫”باشعوره سړی هغه دی کييوم چييي‪ ،‬د ژونييد‬
‫قدرتي ټاکل سييوي حييدود او تحديييد پييه شييعوري‬
‫توګه قبول کړي“‪” .‬ښه نو ته ګام پر ګام مييا‪،‬‬
‫لځوابه پرېږدې‪ ،‬لکن دا خو‪ ،‬راته ووايه چي مييخ‬
‫په وړاندي و ما او‪ ،‬آنو ته څه پېښيږي؟ “‬

‫‪215‬‬

‫”ګرانيي‪ ،‬پيه دې خيو ليوی څ ښتن خيبر دی‪.‬‬
‫حالت کېدای سييي‪ ،‬کلييه نييوی رخ اختيييار کيړي‪،‬‬
‫لکن يوه خبره يقيني ده‪ ،‬چي تر نجات به ضرور‬
‫ورسييېږې؟ زه او شييپه‪ ،‬ستاسييو‪ ،‬د‪ ،‬دواړو‪ ،‬پييه‬
‫حفاظت مامور‪ ،‬زړونه لرو؟“‬
‫”عاشو دا ياد لره‪ ،‬چي‪ ،‬ته فقييط‪ ،‬د آنييو نييه‪،‬‬
‫زما هم د زړه سيير ييې‪ ،‬مييا لييه زرونييو کلونييو‪ ،‬را‬
‫ايسي ستا‪ ،‬انتظار کړی وو او‪ ،‬زميوږ دا مينيه بيه‬
‫په تکرار سره‪ ،‬په زرګونو واره‪ ،‬په بيا بيا و منييځ‬
‫ته راځي‪ “.‬ښکلي ځلنده سييتوري چييي پييه مينييه‬
‫سره سترګه ورته ووهله نو‪ ،‬عاشو‪ ،‬لييه شييرمه‪،‬‬
‫په زړه کي ومسېدله‪ ،‬تر شا چي يې وکتييل‪ ،‬نييو‪،‬‬
‫آنو‪ ،‬د دې په خوا هڅه را وکړه‪.‬‬
‫”ښه نو ګرانه بيييا بييه مييو کلييه خيواله سييره‬
‫کيږي‪“.‬‬
‫”عاشو زغرده‪ ،‬کله چي تييه تيير نجييات پييوري‬
‫ورسېږې‪ ،‬نو زه‪ ،‬درته‪ ،‬راځم‪ ،‬ولي چي‪ ،‬تييبريکي‬
‫به درته وايم‪“.‬‬
‫”ښه يوه خبره خو ل راته وکيړه‪ ،‬آيييا‪ ،‬ښکلې‬
‫ښايسته شپه‪ ،‬زما په توسط‪ ،‬په غېر محسييوس‬
‫تييوګه د‪ ،‬آنييو سييره هييم داسييي‪ ،‬د زړه خييواله‬
‫لري؟“‬
‫”اهو‪ ،‬ګراني‪ ،‬ستا څه خيال دی چي‪ ،‬د‪ ،‬آنو‪،‬‬
‫د وايلن‪ ،‬په اور‪ ،‬او اوښکو لړلييي دا‪ ،‬سييندري لييه‬
‫کومي‪ ،‬را پورته کيږي؟‬
‫”عاشو د‪ ،‬ښايستې‪ ،‬فراق وهلي شييپې د ب ڼو‬
‫او ښکي‪ ،‬او‪ ،‬د زړه اور دی‪ ،‬چييي‪ ،‬شييپه ييې زمييا‬
‫دپاره لري‪ ،‬او‪ ،‬بيا د‪ ،‬اياز خان د‪ ،‬وايلن و زړه تييه‬
‫توييږي‪ .‬او په بله خوا په خپله‪ ،‬شييپه‪ ،‬د هغييه‪ ،‬پييه‬
‫وجود کي هم د ميني ښکلی نور تشکيلوي‪“.‬‬

‫‪216‬‬

‫”عاشو‪ ،‬هغه هم ستا په څ ېر‪ ،‬اوس د ژونييد‬
‫په کايناتي ريښه سره باخبره زړه او ذهين ليري‪،‬‬
‫دليل يې دا دی چي‪ ،‬د اوسني ژوند په تناظر کييي‬
‫تاسو دواړه‪ ،‬د هر تاسف او ملمتيييا څخييه خلص‬
‫ضميرونه لری‪“.‬‬
‫”مطلييب مييي دا دی چييي ستاسييو‪ ،‬جنسييي‬
‫وابستګي‪ ،‬د کايناتي عناصرو و کيفيتي‪ ،‬جنسييي‪،‬‬
‫مباشرت‪ ،‬ته‪ ،‬ورته والی لري‪ ،‬نو ځکه‪ ،‬تاسو‪ ،‬له‬
‫پښېمانۍ څخه ژغورل سوي ياست‪“.‬‬
‫”لکن ګرانه‪ ،‬شييپې کلييه هييم‪ ،‬د مييا سييره دا‬
‫خبري نه دي کړي؟“ عاشو تپوس ورڅخه وکړی‪.‬‬
‫”عاشو‪ ،‬ګراني دا خبري ما هم د‪ ،‬اياز خييان‬
‫سره نه دي کړي‪ ،‬د مينييي اظهييار خييو د مخييالف‬
‫صنف سره کيږي‪ ،‬تييه د شييپې‪ ،‬انسيياني صييورت‪،‬‬
‫تشکيلوې‪ ،‬نو ځکه مي خبره درسييره وک يړه‪ ،‬آنييو‬
‫په‪ ،‬انساني صييورت‪ ،‬کييي زمييا‪ ،‬حقيقييت‪ ،‬پييټ او‬
‫عيان لري نو به شپه ورسره خبره کوي‪.‬‬
‫”ښه دی ګرانه‪ ،‬ډېره مننه‪ ،‬اييياز خييان راتييه‬
‫سييتړی سييو‪ ،‬بيييا بييه سييره غييواړو‪ ،‬د خييدای پييه‬
‫امان‪ “.‬عاشييو پييه نمييو سييترګو‪ ،‬ورڅخييه اجييازه‬
‫وغوښتله‪.‬‬
‫خپل اياز خان يې تر لس ونيوی‪ ،‬او‪ ،‬بيرتييه د‬
‫مال روډ په خوا‪ ،‬راغبرګ سو‪ ،‬چي‪ ،‬د‪ ،‬ډنر د کولو‬
‫وخت هم وو‪.‬‬
‫”عاشو تا‪ ،‬ته‪ ،‬ستوري څه ويييل؟“ اييياز خييان‬
‫پوښتنه ورڅخه وکړه‪.‬‬
‫”هغييه څييه‪ ،‬آنييو‪ ،‬چييي تييه ييې د شييپې د‪ ،‬روح‬
‫سره وايې“‪.‬‬
‫”ښه نو‪ ،‬عاشو‪ ،‬ته‪ ،‬زما په کايناتي وابستګي‬
‫سره‪ ،‬خبر‪ ،‬زړه او ذهن لرې؟“‬

‫‪217‬‬

‫”اهو‪ ،‬آنو‪ ،‬اوس اوس‪ ،‬ځلند سييتوري‪ ،‬هييم د‬
‫ما سره ستا خبره کوله‪“.‬‬
‫”عاشو په ل يږ شييپو کييي‪ ،‬د مينييي پييه اعجيياز‬
‫سره‪ ،‬موږ‪ ،‬د ژوند څومري غټ بصيرت ترلسييه‬
‫کييړی دی‪ .‬عاشييو‪ ،‬اوس دا خييبره ډېره جييوته‪،‬‬
‫سوه‪ ،‬چي‪ ،‬موږ‪ ،‬د‪ ،‬کايناتي ژوند‪ ،‬د لمتناهيت په‬
‫غېږ کي‪ ،‬د هغه دکليت څخه دبانييدي او لتعلقييه‪،‬‬
‫څييوک نييه يييو‪ .‬بلکيې د‪ ،‬کاينيياتي ژونييد‪ ،‬باشييعوره‬
‫برخه‪ ،‬تشکيلوو‪ ،‬او په شا او مييخ کييي د هغييه‪ ،‬د‪،‬‬
‫وجود‪ ،‬او عدم جزو )حصه( پاته کيږو‪“.‬‬
‫”لکن آنو‪ ،‬عدم خو د نيست نوم دی‪“.‬‬
‫”نه عاشو‪ ،‬عدم‪ ،‬د‪ ،‬خييدای پييه اراده کييي‪ ،‬د‪،‬‬
‫نېسيييت نيييه‪ ،‬د‪ ،‬موجيييود د‪ ،‬غ ېر مرئييييت‪ ،‬او‪،‬‬
‫تجريديت نييوم دی‪.‬مثييال ي يې دا دی د کاينييات تيير‬
‫تخليق وړاندي هم‪ ،‬کاينييات د خييدای اراده او پييه‬
‫خيال کي په تجريييدي صييورت سييره موجييود وو‪،‬‬
‫چييي ي يې زړه سييو‪ ،‬نييو‪ ،‬د کاينييات تجريييديت‪ ،‬پييه‬
‫مادي معروضيت سره‪ ،‬منقلب راغلی‪“.‬‬
‫”آنو جانه خبره دي ډېره ګرانه کړه‪“.‬‬
‫”تيير ټولييو وړانييدي خييو عاشييو د دې دپيياره‬
‫تشکر‪ ،‬چي په اول ځلييي دي راتييه جييان ووايييه‪“.‬‬
‫عاشييو وخنييدل او‪ ،‬و‪ ،‬آنييو تييه نييوره هييم ورنييژدې‬
‫سوه‪ ،‬او چي سترګي يې د‪ ،‬ځلند ستوري سييره‬
‫څلوري سوې نو په دې ځلي بيا دې ورته په خپلييه‬
‫سترګه ووهله‪.‬‬
‫سييتوري وخنييدل‪ ،‬او پييه ځييواب کييي يييې د‬
‫ښايستې شبنم زار شپې پسته خوله ښکل کړه‪.‬‬

‫‪218‬‬

‫”عاشو‪ ،‬د‪ ،‬خدای په اراده کي نېست نسييته‬
‫ولي چي دا يو عېب دی‪ .‬زمييا خيييال دا دی چييي‬
‫خل يګ د موجييودګۍ‪ ،‬تجريييديت‪ ،‬پييه عييدم سييره‬
‫يادوي‪ .‬يو څيز که غير مرئي وي نه ليييدل کييږي‪،‬‬
‫نو‪ ،‬د دې مطلب دا نييه دی چييي هغييه‪ ،‬ګرسييره‪،‬‬
‫موجيييود نيييه دی‪ .‬موجيييودګي‪ ،‬د‪ ،‬غيييير ميييرئي‬
‫تجريييديت حييامله خييو‪ ،‬ک ېدای سييي‪ ،‬لکيين دا د‬
‫عدميت دليل نه سي ګرځېدلی“‪.‬‬
‫”ګوره‪ ،‬موږ‪ ،‬مينه‪ ،‬خوشييبويي‪ ،‬ژونييد‪ ،‬روح‪،‬‬
‫او‪ ،‬خدای نه سو‪ ،‬ليدلی نو‪ ،‬بيا آيا مييوږ دا ويلی‬
‫سو‪ ،‬چي‪ ،‬دا موجودګي نه لري؟“‬
‫”مطلب مييي دا دی چييي‪ ،‬وجييود‪ ،‬او عييدم‪ ،‬د‬
‫شپې او ورځي په څېر‪ ،‬له يوه اصله څخه مشتق‬
‫حقيقتونه دي‪ ،‬هغه متضاد او متخالف عناصيير نييه‬
‫دي‪ .‬موږ که يو‪ ،‬او‪ ،‬که نه‪ ،‬موجود به ضرور يو‪“.‬‬
‫آنيييو پيييه خپليييو خييييالتو سيييره منيييور او تابيييان‬
‫برېښېدی‪.‬‬
‫”آنو سختي‪ ،‬ګراني خبري دي وکړې‪ ،‬په څييه‬
‫مي سر خلص سييو‪ ،‬او څييه مييي تيير سيير‪ ،‬تيييري‬
‫سوې‪“.‬‬
‫”عاشو‪ ،‬دا‪ ،‬بصيرت‪ ،‬زموږ د باهمي وصييلت‪،‬‬
‫زېږنده دی‪ .‬مينه‪ ،‬هغه‪ ،‬چابي بلل کيږي‪ .‬چييي د‪،‬‬
‫واړه اسرارونو‪ ،‬بندي دروازې په‪ ،‬خلصيږي‪“.‬‬
‫د‪ ،‬سړزګۍ بيياوجوده‪ ،‬پيير مييال روډ بانييدي‪ ،‬د‬
‫مئينو‪ ،‬او‪ ،‬خلګو يو اژدهام وو چي څپيې ييې‪ ،‬مييخ‬
‫او شيا تيه به ېدلې‪ .‬دواړه‪ ،‬و هغيه هوټييل تيه‪ ،‬ور‬
‫دننه سو‪ ،‬چيري چييي‪ ،‬د عاشييو د خو ښي ‪Pizza‬‬
‫هم‪ ،‬دستياب وه‪ ،‬او ډنر به د‪ ،‬شمعو په رڼا کييي‪،‬‬
‫سرو )‪ (Serve‬کېدی‪.‬‬

‫‪219‬‬

‫”د‪ ،‬ډنر په دوران کي‪ ،‬خاموشۍ‪ ،‬په منځ کييي‬
‫خپييل تسييلط سيياتلی وو‪ .‬شييايد چييي‪ ،‬هغييوی د‪،‬‬
‫مځکييي پيير مييخ‪ ،‬مطمييين ترييين‪ ،‬انسييانان وو‪ .‬د‬
‫هغييوی‪ ،‬پييه زړو‪ ،‬ذهنونييو او روحييانو‪ ،‬د‪ ،‬لمرونييو‪،‬‬
‫سپوږميو‪ ،‬سمندرونو‪ ،‬او آسييمانونو‪ ،‬فصييل کييرل‬
‫سوی معلومېدی‪ .‬هغوی له هييره منفيييت څخييه‪،‬‬
‫د‪ ،‬ميياورائيت پييه صييفت پييوره‪ ،‬فکييري اېپييروچ‬
‫درلودی‪ .‬داسي معلومېدی چي هغوی د کاينيياتي‬
‫باشندګۍ‪ ،‬ګرين کارډ‪ ،‬ترلسه کړی دی‪.‬‬
‫دې احساساتو او جييذباتو‪ ،‬د هغييوی‪ ،‬د سييراپا‬
‫پييه توسييط يييوه او بييل تييه‪ ،‬بشييپړه څرګنييدوني‬
‫درلودې‪ .‬د لفظونيو‪ ،‬د سيکوت پيه تنياظر کيي‪ ،‬د‬
‫هغوی‪ ،‬ابلغ‪ ،‬ډېر مکمل وو‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬خپل هوټييل ”پييارک ِان“ تييه راغلييو‪،‬‬
‫او‪ ،‬د‪ ،‬هېټر په وړاندي کښېنستل نو‪ ،‬آنو‪ ،‬د‪ ،‬څه‬
‫تذبذب پسته ورته وويل چي‬
‫”عاشييو دومييري ورځييي تيييري سييوې‪ ،‬يييوې‬
‫پوښتني تييه مييي زړه غييواړي‪ ،‬خييو زړه او شييرم‬
‫راته حوصله نه راکوي‪ “.‬آنو په کوز تييورۍ سييره‬
‫مخاطبه ورته وکړه‪.‬‬
‫”آنو د مځکي پر مخ نو‪ ،‬اوس کومه موضييوع‬
‫ده‪ ،‬چي موږ نه سو‪ ،‬ورباندي ګايېدلی‪“.‬‬
‫”عاشو ستا د‪ ،‬ازدواجيي ژونييد څيه نييژدې يييو‬
‫کال پوره کيږي‪ ،‬لکن ته تر اوسه پوري ل‪......‬‬
‫”ل ورجييين پيياته وې‪ “.‬عاشييو‪ ،‬د ده د خييولې‬
‫خبره وکښله‪.‬‬
‫”اهو‪ ،‬عاشييو‪ ،‬دا څييه اسييرار دی‪ .‬آيييا نعمييان‬
‫څه‪“.....،‬‬

‫‪220‬‬

‫”نه آنو‪ ،‬هغه يو مکمل سړی دی‪ .‬لکن د يوې‬
‫داسي پيښي سره مخامخ سييوی دی چييي زمييوږ‬
‫تر منځ‪ ،‬يې د‪ ،‬يييوه ديييوال‪ ،‬صييورت اختيييار ک يړی‬
‫دی‪“.‬‬
‫”اهييو نييو څييه‪ ،‬عاشييو‪ ،‬تييه څييه تفصيييل راتييه‬
‫وښايه‪ “.‬د آنو په ږغ کي هم تجسس او هم التجا‬
‫وه‪.‬‬
‫”آنو خبره داسي ده‪ ،‬چي کله ل زموږ کوزده‬
‫نه وه سوې‪ ،‬نو‪ ،‬زه او نعمان‪ ،‬و يوه او بل ته‪ ،‬په‬
‫التفات راغلو‪ .‬په دې ورځو‪ ،‬او شپو کي‪ ،‬هغييه يييو‬
‫صحت مند ځوان وو‪ .‬چي زموږ کوزده وسوه‪ ،‬نو‬
‫يييو څييو‪ ،‬مياشييتي‪ ،‬وروسييته‪ ،‬هغييه د خپلييو ځينييي‬
‫دوستانو‪ ،‬په صييحبت کييي‪ ،‬د يييوې بييازاري ښځي‬
‫سييره پييه تميياس کييي راغلييی‪ .‬او‪ ،‬بيييا پييه غ ېر‬
‫محسوس توګه د ايډز‪ ،‬په رنځ اخته سييو‪ .‬او‪ ،‬تيير‬
‫اوسه په اخته دی“‪.‬‬
‫”نه آنو هيڅ مه وايه‪ ،‬زه ستا پر څېره باندي‬
‫د کرب او حېرت آثار وينم‪ ،‬بس مييا و خييبره تييه‬
‫ايله کړه چي پوره سي“‪.‬‬
‫”که دي ياد وي‪ ،‬هغه يييو‪ ،‬دوه ځلييي‪ ،‬د واده‪،‬‬
‫تاريخ و شا ته کړی‪ ،‬هغه په سنګا پور کي‪ ،‬خپييل‬
‫علج تيير پييام لنييدي نيييولی وو‪ ،‬ولييي چييي‪ ،‬پييه‬
‫ابتدائي ايام کي يې‪ ،‬و ډاکټيير تييه رجييوع کيړې وه‪،‬‬
‫نو‪ ،‬هغه‪ ،‬مخ په وړاندي د‪ ،‬رنځ‪ ،‬د زياتوب‪ ،‬پ ېش‬
‫بندي وکړه‪“.‬‬

‫‪221‬‬

‫”نعمان غوښتل چييي تيير‪ ،‬واده وړانييدي د مييا‬
‫سره پر دې مسئله باندي خبره وک يړي‪ ،‬لکيين‪ ،‬د‪،‬‬
‫ډاکټيير مشييوره ي يې تيير دې برعکييس وه‪ ،‬د ډاکټيير‬
‫طمعه دا وه‪ ،‬چي‪ ،‬دی به په يقيني توګه صييحت‬
‫من سي‪ ،‬تر هغو دي‪ ،‬له حفاظتي تييدابيرو څخييه‬
‫کار واخلي‪ ،‬او‪ ،‬واده دي ضرور وکړي‪ .‬وليي چيي‬
‫د هغييه جنسييي فعيياليت پيير ځييای برقييرار وو‪ .‬د‪،‬‬
‫واده په شپه‪ ،‬نعمان‪ ،‬دا‪ ،‬ټوله قصه وما ته وکړه‪.‬‬
‫که هغه غوښتلي وای نييو زه ي يې پييه تيياريکه کييي‬
‫ساتلی سوم‪ .‬لکن د ”کنډوم“ د استعمال تجويز‬
‫يې زما پر زړه بييد‪ ،‬ول ګېدی‪ ،‬او مييا ورتييه انکييار‬
‫وکړی‪“.‬‬
‫”که څه هم زما مسرت پييه قتييل ورس يېدی‪،‬‬
‫لکن په دې طمعه چي کله خو به هغه جوړ سي‪،‬‬
‫ما ورسره ژمنه وکړه‪ ،‬چي‪ ،‬دا‪ ،‬راز‪ ،‬به تر اخيره‬
‫پوري پټ وساتمه‪ .‬هغه قرآن زما په غييوزي کييي‬
‫را واچييوی چييي زه د‪ ،‬ده عييزت وسيياتم‪ .‬آنييو‪ ،‬دا‬
‫نارينه ډېر خپييل چيياري خل يګ دي‪ .‬کلييه د جايييداد‬
‫دپاره‪ ،‬د خور او لور‪ ،‬واده د قرآن سره کييوي‪ ،‬او‬
‫کلييه بيييا‪ ،‬خپلييه ښځه د‪ ،‬مجييرد ژونييد د تېرولييو‬
‫دپاره‪ ،‬د قرآن په روی راګرځوي‪“.‬‬

‫‪222‬‬

‫”تا به ډېر ځله پوښتنه راڅخه کوله‪ .‬چي څه‬
‫درته پېښه ده‪ .‬لکن ما‪ ،‬ستا او د خاله‪ ،‬د‪ ،‬غم په‬
‫سوب کله هم دا خبره و تاسي تييه نييه و ښودله‪.‬‬
‫ترڅو چي‪ ،‬جميله‪ ،‬هلته راسره وه‪ ،‬نو‪ ،‬غييم‪ ،‬زمييا‬
‫پر زړه باندي ډېر زور نه کوی‪ ،‬لکيين کلييه چييي‪،‬‬
‫دا‪ ،‬د آصف سره‪ ،‬پر خپلييو لرو بانييدي ولړه‪ ،‬نييو‬
‫بيا‪ ،‬يوه ورځ‪ ،‬د هغې سييره‪ ،‬پيير موبايييل بانييدي‪ ،‬د‬
‫خييبرو کولييو پييه دوران کييي‪ ،‬زه د زړه د اختلج‬
‫ښګګګکار سييوم‪ .‬او‪ ،‬پيياته خييبره بيييا و تييا تييه ښګګګه‬
‫څرګنده ده‪“.‬‬
‫”آنو دلته په اسييلم آبيياد کييي‪ ،‬زه ډېره ښه‬
‫وم‪ .‬زميا د ژبيو د پوهنتيون‪ ،‬دوسيتانو‪ ،‬او‪ ،‬ډراميې‬
‫ملګرو‪ ،‬و ما ته ډېره حوصله راکړه‪ ،‬زما فکر تر‬
‫ډېره حده‪ ،‬له خپلو ستونزو څخه‪ ،‬و خارج ته پييه‬
‫رجوع راغلی‪ .‬د‪ ،‬دې‪ ،‬دوو‪ ،‬ډلو د ميني په حصييار‪،‬‬
‫ما تر ډېره حده‪ ،‬پوري‪ ،‬د ځان‪ ،،‬د تجديد‪ ،‬ټاسک‬
‫تر سره ورسوی‪ .‬د اولي ډلي په دايره کي‪ ،‬زه د‬
‫منشياتو‪ ،‬او‪ ،‬ډرنک‪ ،‬په علت اخته سومه‪“.‬‬
‫”اهو آنو داسي مه راته ګوره‪ ،‬رشييتيا درتييه‬
‫وايم‪ ،‬دې عمل زما و ژوند ته‪ ،‬غټييه تکيييه راک يړه‪.‬‬
‫نعمان په دې خبر دی‪ .‬هغه به زما په دې لييړ کييي‬
‫مرسته هم کوله‪“.‬‬
‫”آنو دلته په اسييلم آبيياد کييي‪ ،‬ډاکټيير شيييرين‬
‫سميجو زمييا دپيياره‪ ،‬د حييالتو پييه ښه کولييو کييي‬
‫ډېره مهمه وظيفه ترسره ورسوله‪ .‬هغه زما پييه‬
‫نفسييييياتي الجهيييين پوه ېدله‪ ،‬او‪ ،‬د موقييييع د‬
‫موزونيت‪ ،‬پييه انتظييار ناسييته وه‪ .‬چييي بيييا موقييع‬
‫راغلييه‪ ،‬نييو زه يييې د‪ ،‬تييا سييره پييه تميياس کييي‬
‫واچولم‪“.‬‬

‫‪223‬‬

‫”ښه عاشو لږ د موقييع د مييوزونيت‪ ،‬تشييريح‬
‫خو راته وکړه‪ “.‬اياز خان ډېر مييتين او سيينجيده‬
‫برېښېدی‪.‬‬
‫”آنييو‪ ،‬انسييان‪ ،‬د خپلييو جبلتييو‪ ،‬پييه مقابييل‪،‬‬
‫عمومًا‪ ،‬د مځکي خوا‪ ،‬په برخييه لييري‪ .‬زمييا ژونييد‬
‫چي هر څرنګه وو‪ ،‬لکن ما د‪ ،‬نعمان سره‪ ،‬د بې‬
‫وفايي تصور هم نه سو کولی‪ .‬خو تقدير بيا نييور‬
‫څه زما په تقدير ليکلي وو‪.‬‬
‫”آنو يوه شپه‪ ،‬انيس پوپل د ما سره‪ ،‬کور ته‬
‫راغلی‪ .‬لکه څرنګه چي‪ ،‬د‪ ،‬نارينه‪ ،‬نفسيات دي‪،‬‬
‫هغه هم‪ ،‬زموږ د دوستۍ پاکه‪ ،‬رشته‪ ،‬په جنسي‬
‫تعلق سره‪ ،‬د بدلېدلو په هييوا سييو‪ .‬مييا تيير لس‬
‫ونيوی او‪ ،‬ورته و مي وويل چي نه‪ ،‬انيس جييانه‪،‬‬
‫زه پښتنه يم‪ ،‬له سړي څخه تيير س يړي پييوري‪ ،‬د‪،‬‬
‫بدن په سفر‪ ،‬وتل‪ ،‬پر ځان باندي نه سييم منلی‪.‬‬
‫او‪ ،‬بيا مي تيير هوټييل پييوري‪ ،‬پييه خپييل مييوټر کييي‬
‫يوړی‪“.‬‬
‫”عين پر دا وخت‪ ،‬چي‪ ،‬زه ل بيرته نييه وم را‬
‫روانييه سييوې‪ ،‬نييو‪ ،‬نعمييان‪ ،‬چييي‪ ،‬د‪ ،‬درو‪ ،‬ورځييو‪،‬‬
‫دپاره‪ ،‬پېښور ته د تللو پييه بهييانه لييه کييوره ورک‬
‫وو‪ ،‬و مييي ليييد چييي د يييوې ميياډل نجلييۍ ثمينييه‬
‫چوهدري سره‪ ،‬په موټر کي راغلی او‪ ،‬هوټييل تييه‬
‫دننه سو‪“.‬‬

‫‪224‬‬

‫”په هوټل کي دننه‪ ،‬پر کاونټر باندي د هغه په‬
‫باب بيا‪ ،‬نوري خبري راته معلومي سييوې‪ ،‬چييي د‬
‫اختلج قلييب آثييار‪ ،‬نمايياڼ سييو‪ ،‬نييو پييه هييال کيي‬
‫ناست‪ ،‬انيس پوپل‪ ،‬را ورسېدی‪ ،‬او‪ ،‬زه يې‪ ،‬پمز‬
‫هسييپتال تييه يييوړم‪ .‬د‪ ،‬دې پسييته‪ ،‬ډاکټيير شيييرين‬
‫سمېجو خپل ډرامايي کردار تيير سييره ورسييوی‪،‬‬
‫او‪ ،‬ته‪ ،‬پر پيييش منظيير بانييدي‪ ،‬د‪ ،‬لميير پييه څ ېر‬
‫راوختلې‪“.‬‬
‫”لکن آنو زما خيال نه دی چي‪ ،‬مييا د نعمييان‬
‫څخه د انتقام اخيستلو دپاره‪ ،‬ځان ستا په حييواله‬
‫کړی‪ ،‬نه آنو‪ ،‬ته له اولي ورځي‪ ،‬زمييا د وجييود‪ ،‬د‪،‬‬
‫بې اماني مځکي دپاره‪ ،‬د مهربان آسمان په څېر‬
‫وې‪ .‬زه‪ ،‬په اوله ورځ‪ ،‬چي ل کوشنۍ وم سييتا پييه‬
‫کور کييي د تييا سييره پييه‪ ،‬روحيياني تيړون وابسييته‬
‫راغلم‪ .‬کرار کرار‪ ،‬زما ميني‪ ،‬د تييا سييره‪ ،‬د يييوې‬
‫فطري دوستۍ بڼه خپله ک يړه‪ ،‬چييي ل تيير اوسييه‬
‫پوري‪ ،‬دوام لري‪“.‬‬
‫”عاشو اوس خو زمييوږ دوسييتي‪ ،‬نييوره هييم‪،‬‬
‫محکم راغله‪ “.‬آنو‪ ،‬په ډېر اعتماد سره وويل‪.‬‬
‫”اهو‪ ،‬آنو‪ ،‬اوس زموږ په بييدنونو‪ ،‬کييي د يييوه‬
‫او بييل‪ ،‬د وينييي‪ ،‬حييدتونه هييم شييامل دي‪ ،‬آنييو د‬
‫ويني تموښ چي تر منځ اندام اندام نه بهيږي‪ ،‬نييو‬
‫ميني‪ ،‬د سړې واوري په څلو بدلي سي‪“.‬‬
‫”ښه نو عاشو‪ ،‬اوس مخ پيه وړانيدي تيه څيه‬
‫اراده لرې؟“‬
‫”آنو څه معنا؟“‬
‫”عاشو زه غواړم چي ته‪ ،‬له نعمان څخه‪ ،‬په‬
‫قانوني توګه‪ ،‬عليحدګي اختيار کړې‪“.‬‬
‫”يعني‪ ،‬آنو ته غيواړې چيي زه ليه هغيه څخيه‬
‫طلق واخلم‪ “.‬عاشو ډېره حيرانه راغله‪.‬‬

‫‪225‬‬

‫”ښه نو چي زه طلق ورڅخه واخلم‪ ،‬نييو بيييا‬
‫به څه کوم‪ “.‬هغې خبره نوره مخ ته يوړه‪.‬‬
‫”عاشييو‪ ،‬زه بييه د‪ ،‬سيير پييه بيعييه سييتا‪ ،‬لس‪،‬‬
‫قبول کړم‪“.‬‬
‫”لکن‪ ،‬آنو‪ ،‬دا بييه د خيياله سييره غټييه غييداري‬
‫وي‪ .‬زه د خپلي خوشحالۍ دپاره‪ ،‬د هغې کور خو‬
‫نه سم ورانولی‪ “.‬د عاشو په لهجيه کيي پ ښتني‬
‫عزم‪ ،‬او‪ ،‬وفا وبرېښېدله‪.‬‬
‫”او‪ ،‬آنييو‪ ،‬زمييا او سييتا‪ ،‬ت يړون پييه شييرعي او‬
‫قانوني حواله ممکن هم نه دی‪“.‬‬
‫”عاشو زه په دې پوهېږم‪ ،‬خو‪ ،‬زه و هغې تييه‬
‫طلق ورکوم‪“.....‬‬
‫عاشو‪ ،‬په چټکي سييره خپييل لس د هغييه پيير‬
‫لبو باندي کښېښود‪.‬‬
‫”آنو‪ ،‬ستا دي زما په سر سوګند کييه بييه پيير‬
‫مخ بل يو توری هييم وايييي‪ “.‬د عاشييو پييه لهجييه‪،‬‬
‫خښم‪ ،‬او‪ ،‬خوف دواړه شامله وو‪.‬‬
‫”نه آنو جانه‪ ،‬کله هم داسي چورت مه وهييه‪.‬‬
‫زه هغييه کييور‪ ،‬نييه سييم ورانييولی‪ ،‬کييوم چييي د‬
‫مځکي پر مخ زما يوازينی جنت دی‪ .‬آنو‪ ،‬زه د تييا‬
‫سره‪ ،‬پر خپل جسماني تعلق‪ ،‬پښېمانه نييه يمييه‪،‬‬
‫لکييين‪ ،‬زه‪ ،‬و‪ ،‬دې تيييه‪ ،‬د‪ ،‬دوام ورکوليييو دپييياره‪،‬‬
‫دومري لوی‪ ،‬قيمت نه سم ورکولی‪“.‬‬

‫‪226‬‬

‫”بلکې زه په دې نتيجه رسيېدلې يميه‪ ،‬چيي د‬
‫ځييان‪ ،‬او سييتا تيير منييځ‪ ،‬پييه بېرتييه‪ ،‬هغييه پيياکه‪،‬‬
‫پخوانۍ پلرنۍ او‪ ،‬د‪ ،‬دوستۍ‪ ،‬فطري رشته بحال‬
‫کړم‪ ،‬کوم چيي زميا د ژونيد ضيمانت ګرځ ېدلې‬
‫ده‪ .‬زموږ تر منځ‪ ،‬چي کومي‪ ،‬نوي رشتې‪ ،‬ري ښه‬
‫نيولې ده‪ ،‬که څه هم زما دپيياره‪ ،‬ډېر‪ ،‬اهمييه ده‪،‬‬
‫لکيين‪ ،‬د‪ ،‬پلرنييۍ‪ ،‬مينييي نعييم البييدل نييه راتييه‬
‫برېښي‪ .‬آنو جانه‪ ،‬هرکله چي‪ ،‬موږ له کوه مري‬
‫څخه کښته ولړو‪ ،‬نو‪ ،‬په يقيني تييوګه‪ ،‬بييه‪ ،‬خپلييه‬
‫جنسي رشته هم دلته پرېږدو‪“.‬‬
‫”دا زمييا خييواهش نييه‪ ،‬ضييد هييم دی‪ .‬آنييو‪،‬‬
‫سيييکس دومييري اهييم نييه دی‪ ،‬بلک يې‪ ،‬د تحفييظ‪،‬‬
‫احساس‪ ،‬زيات ضروري دی‪ .‬زه سييتا د کييور‪ ،‬او‪،‬‬
‫پلرنييۍ مينييي پييه حصييار‪ ،‬خپييل ځييان‪ ،‬محفييوظ‬
‫ساتل‪ ،‬ډېر‪ ،‬مهم او ارزښت ناکه ګڼم‪“.‬‬
‫”لکن عاشو اوس‪ ،‬دا څرنګه کېدی سييي؟‪.‬‬
‫زه خو يې د ځان سره زياتوب بولم‪“.‬‬
‫”نه آنو جانه‪ ،‬خود غرضۍ ته هڅييه مييه کييوه‪.‬‬
‫زه د ځييان‪ ،‬او خيياله‪ ،‬اخيييري سييهارا يعنييي خپييل‬
‫جنت نظير کور‪ ،‬د جنسي تعلق د‪ ،‬سيياتلو دپيياره‪،‬‬
‫نه سم بربادولی‪ .‬په تکرار سييره وايييم زه سييتا‪،‬‬
‫دوستي‪ ،‬او پلرنۍ مينه‪ ،‬تر جسماني تعلق زييياته‬
‫غوره ګڼم‪ .‬آنو جانه‪ ،‬زه تر ميني زياته د تحفظ‪،‬‬
‫د احساس‪ ،‬ضرورت منده يمه‪ .‬آنو زه ستا پ ښې‬
‫نيسم‪ ،‬د ميني په نوم‪ ،‬مييا مييه ب يې امييانه کييوه‪ ،‬د‬
‫ژوند له مځکي‪ ،‬زما ريښې‪ ،‬مه‪ ،‬راکاږه‪“.‬‬

‫‪227‬‬

‫د‪ ،‬دې سره سمه‪ ،‬عاشو‪ ،‬له صييوفې څخييه‪ ،‬د‬
‫آنو و‪ ،‬پښو ته‪ ،‬کږه سوه‪ ،‬نو‪ ،‬آنو‪ ،‬د‪ ،‬يييوه بيياز پييه‬
‫سرعت سره‪ ،‬په خپلو ليڅييو کييي را غون يډه ک يړه‬
‫”عاشو دا څه کوې؟“ د هغيه پييه لهجييه کيي ډېر‬
‫خښم وو‪.‬‬
‫”آنو‪ ،‬ته زما د ژونييد‪ ،‬اولييه او اخيييري سييهارا‬
‫يې‪ .‬ما‪ ،‬د ميني په نوم مه بربادوه‪ “.‬عاشو کييرار‬
‫کرار د باران په څېر ژړل ”آنييو‪ ،‬مينييي‪ ،‬پييه رزق‬
‫کي شاملي وي‪ ،‬و ميا تيه‪ ،‬ورسيېده‪ ،‬د تيا سيره‬
‫زمييا مينييه دومييري کييامله‪ ،‬او روحيياني ده‪ ،‬چييي‬
‫اوس زه له تا څخه‪ ،‬د‪ ،‬فاصلو‪ ،‬عياشي‪ ،‬خپلييولی‬
‫سم‪ .‬او‪ ،‬دا‪ ،‬مينه‪ ،‬ځای پيير ځييای سيياتل دومييري‪،‬‬
‫ارزښت راته لري‪ ،‬چي‪ ،‬لييه تييا سييره‪ ،‬د‪ ،‬دايمييي‪،‬‬
‫رسييمي تييړون‪ ،‬و‪ ،‬خييبري تييه‪ ،‬غيياړه نييه سييم‬
‫اېښوولی‪“.‬‬
‫”زه د تا سييره چييي کييومه مينييه لييرم‪ ،‬نييو‪ ،‬د‬
‫هغييې د غو ښتني پيير اسيياس بانييدي‪ ،‬دا راتييه‬
‫ضروري ښکاري‪ ،‬چي تييا لييه خپلييي مينييي څخييه‪،‬‬
‫ژغييورلی وسيياتم‪ .‬آنييو جييانه‪ ،‬زمييا مينييه‪ ،‬د خپلييو‬
‫شدتونو پيه سيوب‪ ،‬سيتا پيه بياب‪ ،‬د بربييادۍ‪ ،‬او‪،‬‬
‫رسوائي باعث ګرځېدلی سي‪ .‬زما مرګ قبول‬
‫دی‪ ،‬لکن دا نييه“ هغ يې کييرار کييرار‪ ،‬پييه او ښکنه‬
‫لهجه کي خپل زړه ورته‪ ،‬عيان کړی‪.‬‬
‫”عاشو ښکاره خبره ده‪ ،‬چي ته وايې هغه به‬
‫کيږي‪ “.‬د اياز خان ستونی له اوښکو ډک سو‪.‬‬

‫‪228‬‬

‫اييياز خييان‪ ،‬چييي پييه نمييو سييترګو‪ ،‬د‪ ،‬دې‪ ،‬د‪،‬‬
‫تورو وېښتانو د شپې په زړه کي و‪ ،‬بر ېښېدلي‬
‫لري )سييينځه( تييه بوسييه ورک يړه‪ ،‬نييو يييو عجييب‬
‫روحاني اطمينان ور په نصيييب سييو‪ .‬د مينييي پييه‬
‫نور مزين زړه ته يې د الهام په توګه‪ ،‬د‪ ،‬پخوانۍ‬
‫پلرنۍ ميني‪ ،‬او‪ ،‬دوستۍ‪ ،‬پاک احساس په بيرته‪،‬‬
‫غبرګون راوکړی‪.‬‬
‫هغوی‪ ،‬دواړه دلته‪ ،‬د صوفې دپاسه‪ ،‬څنګ پيير‬
‫څنګ ناست‪ ،‬د يوه او بل په غوزيو کي‪ ،‬د‪ ،‬خييوب‬
‫په آسودګۍ سره‪ ،‬متصييف راغلييو‪ .‬د‪ ،‬هغييوی پيير‬
‫څ ېرو‪ ،‬بانييدي‪ ،‬د خييوب‪ ،‬نجييات‪ ،‬او مينييي نييور‬
‫ځلېدی‪.‬‬
‫شايد چي د نيمييي شييپې وخييت بييه وو‪ .‬چييي‪،‬‬
‫اياز خان‪ ،‬د خوب له حصاره‪ ،‬راووتی عاشو سر‪،‬‬
‫د ده پييه اوږه ا ېښی‪ ،‬بيې خييبره بيييده‪ ،‬پييه نظيير‬
‫ورغله‪ .‬ښايستې خورې زلفييي ي يې‪ ،‬پيير څ ېره‪ ،‬او‬
‫غاړه باندي‪ ،‬کږې وږې پرتې وې‪.‬‬
‫اياز خان‪ ،‬تر ډېره په ځير ځير ورته وکتل‪ ،‬او‬
‫بيا ييې پييه پټييه خييوله ځييان پييه دې پو ښتنه سييره‬
‫وپوښتی؟‬
‫”دا‪ ،‬نجل يۍ زمييا څييه ده؟ او دا څييوک ده؟ زه‬
‫چي د دې د‪ ،‬بدن‪ ،‬ټولي زاويې‪ ،‬او‪ ،‬د وجود ټييولي‬
‫ګوښې پېژنم‪ ،‬ولي‪ ،‬اوس هم و ما ته‪ ،‬دومييري‪،‬‬
‫لييه دسييترس څخييه وتل يې‪ ،‬او د‪ ،‬افييق پيير فاصييلو‬
‫باندي ښکاري؟“‬
‫”زما تيير اختيييار لنييدي اوسيېدلې دا‪ ،‬ګلليۍ‬
‫غوټۍ‪ ،‬ولي‪ ،‬دا اوس هم د ګل د وږمې په څ ېر‪،‬‬
‫آزاده‪ ،‬او‪ ،‬د ماورائيت حامله راته برېښي؟“‬

‫‪229‬‬

‫”آيا د دې مطلب دا دی‪ ،‬چي څوک کله هم د‬
‫بدن د غلبې له لري‪ ،‬د ميني‪ ،‬د تسخير تر‪ ،‬هدف‬
‫پوري نه سي رسېدلی؟“‬
‫”دا زمييا تيير لس لنييدي‪ ،‬پرتييه‪ ،‬بيييده نجليۍ‪،‬‬
‫ولييي د پکاسييو‪ ،‬د تجريييدي آرټ‪ ،‬يييو موضييوعي‬
‫پېکر راته معلوميږي‪“.‬‬
‫”د‪ ،‬اقبيييال مهيييدي‪ ،‬دا سييياه اخيسيييتونکی‪،‬‬
‫اسييکيچ سييره مشييابهه‪ ،‬لکيين د خپييل ځييانګړي‬
‫موجودګۍ باوجوده‪ ،‬دا نجلۍ ولي‪ ،‬خور په خييور‪،‬‬
‫څو‪ ،‬جهته تجريديت‪ ،‬او‪ ،‬الهام لري؟“‬
‫”زه پييه خپلييه څييو قييدر موجييود يييم؟ زمييا‬
‫موجودګي په څه سره ثابته ده؟ دا وايي چييي د‬
‫موجودګۍ دپاره د ميني اثبات لزم دی‪ .‬لکن د‪،‬‬
‫ميني د اثبييات بيياوجوده‪ ،‬زه او عاشييو‪ ،‬اوس هييم‬
‫ولي‪ ،‬د اجنبيت او بې معنويت په خوب کييي ورک‬
‫يو؟ د علت او معلول )سييبب او مسييبب( پييه دې‬
‫دنيييا کييي‪ ،‬هييره موجييودګي‪ ،‬ولييي د ګريييز‪ ،‬پييه‬
‫نفسياتو سره‪ ،‬متصف‪ ،‬زړه او ذهن لري؟“‬
‫”هر يو څيز ولي د بند موټه د رېګ په څ ېر‪،‬‬
‫د‪ ،‬ګوتو تر پيوستونو‪ ،‬رژيږي؟“‬
‫”څو چي يې ټينګ نيسې‪ ،‬هم په هغه سييرعت‬
‫سره‪ ،‬د توېدو‪ ،‬شرح‪ ،‬يې اسراع نيسي‪“.‬‬
‫”نو څه معنا؟ لرل او نه لرل‪ ،‬يو برابر دی؟“‬

‫‪230‬‬

‫”هغه عمر چي ما ت ېر ک يړی دی‪ ،‬زه ييې پييه‬
‫کوم صورت په لس کييي لييرم؟ چييي وخييت‪ ،‬پييه‬
‫لس نه راځي‪ ،‬نو هر يو څيز چي پييه وخييت کييي‬
‫موجود دی‪ ،‬څرنګه زما کېدای سي؟ عاشو خييو‬
‫هم په هغه وخييت کيي موجيوده ده‪ ،‬آييا زه ييې د‬
‫وخت له زړه په عليحدګۍ کييي درلييودلی سييم؟‬
‫آيييا‪ ،‬موضييوعي حقيقتييونه‪ ،‬د‪ ،‬زمييان مکييان تيير‬
‫محيط وتلي‪ ،‬خپله موجييودګي برقييراره سيياتلی‬
‫سي؟ يا ګرسره‪ ،‬موجود هم دي او که نه؟“‬
‫”زه او عاشو څرنګه مخ په وړانييدي‪ ،‬د‪ ،‬يييوه‬
‫او بل پاته کېدی سو؟ د ميني کوم صورت زيات‬
‫ارزښت لييري؟ د جنسيييت حامييل تعلييق‪ ،‬کييه‪ ،‬د‪،‬‬
‫مځکي او افييق‪ ،‬پييه څ ېر موضييوعي او تجريييدي‬
‫پېوستون؟“‬
‫”اهو ښکلې خدايه‪ ،‬د‪ ،‬دې‪ ،‬ځوابونه بييه څييوک‬
‫و ما ته راکوي؟ ته‪ ،‬شپه‪ ،‬درخييتي‪ ،‬او کهسييارونه‬
‫واړه په سکوت ياست‪ .‬او‪ ،‬موږ د نارسييا ذهنونييو‬
‫خلګ عمومًا‪ ،‬د خپلو پوښتنو ښکار )نخچييير( پيياته‬
‫کېږو‪“.‬‬
‫هغه‪ ،‬عاشو‪ ،‬په غېږ کي نيييولې‪ ،‬کييرار کييرار‪،‬‬
‫تر‪ ،‬پلنګ پوري بوتله‪ .‬کلييه چييي دا پييه بسييتر کييي‬
‫وغزېدله نو‪ ،‬ده په شړۍ ښه پټه کړه‪ ،‬او په اول‬
‫ځلي له هغې څخه عليحده‪ ،‬پر مځکه باندي‪ ،‬يې و‬
‫ځان ته‪ ،‬ځای‪ ،‬برابر کړی‪ ،‬او‪ ،‬د خوب و ښايسييته‬
‫قلزم ته‪ ،‬ور‪ ،‬غوټه سو‪.‬‬

‫‪231‬‬

‫سهار‪ ،‬چييي‪ ،‬را وپاس يېدلو‪ ،‬نييو د دواړو‪ ،‬اول‬
‫نظيير‪ ،‬د پلرنييۍ مينييي‪ ،‬او‪ ،‬پخييوانۍ ورجينټييۍ‪ ،‬د‬
‫صورت حييال ګواهي ورک يړه‪ .‬د‪ ،‬هغييوی بيياهمي‬
‫تعلق‪ ،‬مخ په شا‪ ،‬د فوارې تر څن ګه‪ ،‬د‪ ،‬بيياران د‬
‫شپې‪ ،‬مقييدس لبيياس اغوسييتی وو‪ .‬هغييوی د دوو‬
‫ماشومانو پييه څ ېر و خپييل فطييري ب يې سيياخته‪،‬‬
‫الفت ته‪ ،‬د خوب په حال کييي پييه رجييوع راغلييی‬
‫وو‪ .‬د‪ ،‬هغوی د ويني او ميني خييود شييعوريت‪ ،‬د‪،‬‬
‫وجود په واړه منطقو کي‪ ،‬جنسي ابتييذال تيير‪ ،‬رد‬
‫لنييدي نيييولی وو‪ .‬د‪ ،‬هغيييوی روحييانو‪ ،‬د‪ ،‬تييازه‬
‫غو ړېدلي‪ ،‬تييور‪ ،‬ر ېدي ګلنييو پييه څ ېر‪ ،‬يييوه‬
‫آفاقي‪ ،‬خوږه وږمه په خوا‪ ،‬درلوده‪.‬‬
‫په هغو کي دننه‪ ،‬ساوه سوي لېوان‪ ،‬اوس د‬
‫يوه او بل په غوښو‪ ،‬معموره او آسوده پراته وو‪.‬‬
‫ځکه مينه يې‪ ،‬د احساس ملکيت په نفي‪ ،‬راغل يې‪،‬‬
‫و ځيييانګړي )‪ (Mysticism‬تيييه‪ ،‬پيييه رجيييوع‬
‫معلومېدله‪.‬‬
‫په غرمه کي عاشو‪ ،‬د نعمان سييره پيير ټيلييي‬
‫فون باندي اوږده خبره وکړه‪ .‬خو د خوږو ګيلييو‪،‬‬
‫ماڼو علوه‪ ،‬يې نور هيڅ هم نه ورته وويييل‪ .‬هغييه‬
‫ورته وويل چي‬
‫”داسي نه دی چي ستا په حال خييبر نييه وم‪.‬‬
‫لکن خبر نه يم‪ ،‬چي‪ ،‬ډاکټر شيرين ولي وما تييه‪،‬‬
‫د تا سره‪ ،‬د‪ ،‬رابطې کولو اجازه نه راکوله‪“.‬‬
‫د تجاهل عارفانه‪ ،‬دا‪ ،‬انييداز‪ ،‬د‪ ،‬دواړو دپيياره‪،‬‬
‫د موقع‪ ،‬محل په مناسبت يوه غټييه سييهارا ثييابته‬
‫سوه‪.‬‬

‫‪232‬‬

‫”نعميييان زه اوس بالکيييل ښه يميييه‪ ،‬زه و‬
‫شيرين ته هم ټيلي فون کييوم‪ ،‬نيين هفتييه ده‪ ،‬تييه‬
‫او‪ ،‬دا په ماپښين کي‪ ،‬دلته‪ ،‬مري ته‪ ،‬راسييئ‪ ،‬پييه‬
‫ګډه به شپه سييره تېګګره ک يړو‪ ،‬او بيييا بييه‪ ،‬سييبا‪،‬‬
‫بيرته‪ ،‬اسلم آباد ته وکوچېږو‪“.‬‬
‫د‪ ،‬ماخوستن‪ ،‬ډوډۍ‪ ،‬څلييور‪ ،‬واړو پييه ګډه‪ ،‬د‬
‫عاشو‪ ،‬د خوښي په هوټل کي وخوړله‪ .‬د نعمييان‪،‬‬
‫د حېرت په ځواب کي‪ ،‬اياز خييان‪ ،‬د خپييل کلييين‬
‫شېون څېرې سوب داسي ورته وښودی‬
‫”نعمان د خدای لر ده‪ .‬چييي څ ېره مييي نييه‬
‫وسوځله‪ ،‬کله چي‪ ،‬ما‪ ،‬عاشو‪ ،‬له پمز څخييه کييور‬
‫ته‪ ،‬راوسته‪ ،‬نو په دا سهار‪ ،‬د هيټر په لمبييه مييي‪،‬‬
‫نيمی ږيييره وسييوځله‪ ،‬نييو بيييا‪ ،‬دا ضييروري سييوه‬
‫چي‪ ،‬ګرسره يې صفا کړم‪“.‬‬
‫”هسي آنو‪ ،‬والله چي‪ ،‬ډېر ښکلی او ځييوان‬
‫برېښې‪ “.‬نعمان د هغه تعريف وکړی‪.‬‬
‫هغوی د حالتو په نوي تناظر کښي د يييوه او‬
‫بل‪ ،‬صحبت ډېر خييوښ ک يړی‪ .‬ولييي چييي‪ ،‬څلييور‪،‬‬
‫واړه اوس د حالتو په برکييت‪ ،‬ډېر بييدل راغلييي‬
‫وو‪ .‬نيييوي خليييګ‪ ،‬او نيييوي وابسيييتګۍ ترسيييره‬
‫رسېدلي وې‪.‬‬
‫کله چي شپه پخه سوه‪ ،‬نو‪ ،‬عاشو او شيرين‬
‫په يوه کمره کي او‪ ،‬آنو‪ ،‬او‪ ،‬نعمييان پييه جل جل‪،‬‬
‫کمرو کي‪ ،‬اړخونه واچول‪.‬‬
‫شيرين‪ ،‬راغلې هم په داغييه ارمييان وه‪ ،‬چييي‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬تر خپييل اختيييار لنييدي ونيسييي‪ .‬د عاشييو‬
‫ميني‪ ،‬هغه‪ ،‬د پارې په څېر مضطرب سيياتلې وه‪.‬‬
‫هغه د عاشو پر وجود باندي‪ ،‬د‪ ،‬ليري سمندرونو‪،‬‬
‫د ژړي افقونو په څېر وغو ړېدله‪ .‬او‪ ،‬تيير دا بلييه‬
‫خوا يې ووتله‪.‬‬

‫‪233‬‬

‫د شيرين‪ ،‬د شورېده سر‪ ،‬مينييي پييه حصييار‪،‬‬
‫ټوک ټوک پرته‪ ،‬عاشييو پييه دا حقيقييت پوه ېدله‪،‬‬
‫که له يوه سييفر څخييه‪ ،‬راووتلييم‪ ،‬لکيين‪ ،‬ل‪ ،‬ډېر‬
‫منزلونه راته ګوري‪ .‬ګورو چي‪ ،‬شيييرينو مييي ل‬
‫پر کومو ستړو لرو د ځان سره همراه بيايي‪.‬‬
‫د شيرينو او‪ ،‬آنو جان د مينو تر منځ يييو غييټ‬
‫جوهري توپير واقع وو د آنو جان په مينه کييي‪ ،‬دا‬
‫د جارحيت او غلبې‪ ،‬په حال کي اوسييېدله‪ ،‬او‪ ،‬د‬
‫شيرينو په مينييه کييي‪ ،‬هغ يې د تسييليم و رضييا‪ ،‬او‬
‫سلبييت )‪ (Passive‬رويه خپله کړې وه‪.‬‬
‫”دواړي ميني څومري ضييروري دي! لکيين د‬
‫نعمان سره به زما د تعلق نوعيت مخ په وړاندي‬
‫څه وي؟“ عاشو‪ ،‬د شيرينو په غېږ پرتييه‪ ،‬د فکيير‬
‫د شمال سره‪ ،‬نوي منطقو ته ووتله‪.‬‬
‫”بهر حال د ژوند تېرولو يوه ښه‪ ،‬او آسييانه‪،‬‬
‫طريقه دا ده‪ ،‬چيي‪ ،‬انسيان‪ ،‬د ژونيد و ځيانګړي‪،‬‬
‫ترتيب )‪ (Squence‬ته غاړه کښېږدي‪ ،‬او‪ ،‬خپييل‬
‫اختيييار‪ ،‬ځييان‪ ،‬او ارادې‪ ،‬د ژونييد د څپانييد‪ ،‬مقتييدر‬
‫ُ‬
‫کليت‪ ،‬و بهير ته حواله کړي‪“.‬‬
‫دا خيييال ي يې د يييوه الهييام پييه تييوګه پيير زړه‬
‫باندي په څرک راغلی‪ .‬پر ښايسته څ ېره بانييدي‬
‫يې يوه په زړه پوري خندا‪ ،‬خوره سييوه‪ ،‬او بيييا‪ ،‬د‬
‫ژوند او مينييي اعتبييار پييه زړه کييي‪ ،‬د شيييرينو د‪،‬‬
‫وجود په نور کي‪ ،‬ورکه او تحليل ولړه‪.‬‬
‫هلته‪ ،‬نعمان هم‪ ،‬له خوبه ليري‪ ،‬د‪ ،‬سييوچونو‬
‫په ګرداب کي‪ ،‬سرګردانه ګرځ ېدی‪ .‬هغييه‪ ،‬د‪،‬‬
‫عاشييو‪ ،‬شخصييي تبييديلۍ‪ ،‬د‪ ،‬ډېر حيييرت سييره‬
‫مخامخ کړی وو‪.‬‬

‫‪234‬‬

‫”يييوه ښځه د دومييري عييالي ظرف يۍ‪ ،‬رويييه‬
‫څرنګه خپلولی سي؟ هغې ولي‪ ،‬زما او د ثمينييې‬
‫چوهدرۍ‪ ،‬و پيښي ته‪ ،‬هيڅ هم‪ ،‬اشاره نه وکييړه؟‬
‫دا سکوت‪ ،‬چيري د يوه طوفان‪ ،‬اشيارت خيو پيه‬
‫ځان کي نه لري؟ هسييي خييو نييه دی‪ ،‬چييي هغيې‬
‫دي‪ ،‬د عليحييدګۍ فيصييله ک يړې وي‪ ،‬او پيير خپييل‬
‫وخت دي‪ ،‬مطالبه راڅخه وکړي؟“‬
‫”که چيري‪ ،‬د طلق مطالبه ولري نو؟ نو بيييا‬
‫خو به هيڅ هم پيياته نييه سييي‪ .‬د‪ ،‬هغ يې د رفيياقت‬
‫بغير‪ ،‬بيا‪ ،‬ژوند‪ ،‬څه مفهوم درلودای سي‪“.‬‬
‫”لکن ستا د بې وفايي باوجوده‪ ،‬نو هغه ولي‬
‫د تا سره ژوند تېر کړي‪ “.‬نعمان د ځان سره په‬
‫مکالمه اخته سو‪.‬‬
‫”که دا کيار هغيې کيړی وای نيو سيتا‪ ،‬عکيس‬
‫العمل به څه وای؟ او که هغه‪ ،‬اوس دا و ځان ته‬
‫بهييانه جييوړه کييړي‪ ،‬او‪ ،‬د يييوه آزاد‪ ،‬ژونييد‪ ،‬لره‬
‫اختيار کړي نو؟“‬
‫”ما خييو هغييه اوس هييم آزاده پييرې اي ښې ده‬
‫لکن ګمان نه کييوم چييي تيير دې حييده دي ولړه‬
‫سي‪“.‬‬
‫”کيه څيه هيم پير ييوه مفروضيه ګاييږو کيه‬
‫ولړه سي نو ستا ردعمييل بييه څييه وي؟“ د هغييه‬
‫څ ېره پييه خولييو کييي غرقييه ولړه‪ .‬او‪ ،‬هغييه نييه‬
‫پوهېدی چي‪ ،‬خپل همزاد ته څه ځواب ورکړي‪.‬‬
‫”اهييو د غ ېرت‪ ،‬پ ېښه درتييه‪ ،‬وبر ېښېده‪،‬‬
‫چي خوله خوله سوې؟ “‬
‫”زه نييه يييم خييبر‪ ،‬لکيين زه‪ ،‬عاشييو پييه هيير‬
‫قيمت‪ ،‬د ځان سره د ساتلو‪ ،‬اراده لرم‪“.‬‬

‫‪235‬‬

‫”ګوره‪ ،‬نعمان جييانه‪ ،‬دومييري خييود غرضييي‬
‫هم ښه نه ده‪ .‬په خپله د ثمينې سييره د‪ ،‬عياشييۍ‬
‫ژونيد ت ېروې‪ ،‬او‪ ،‬لييه هغيې څخيه‪ ،‬د وفيا‪ ،‬تقاضييا‬
‫لرې‪ .‬تر‪ ،‬دې وړاندي دي هم‪ ،‬بيې وفييايي ورسييره‬
‫کړې وه‪ ،‬چي له يييوې بييازارۍ ښځي څخييه دي د‬
‫‪ Aids‬رنځ‪ ،‬واخيستۍ‪ .‬بيييا دي د‪ ،‬قييرآن پييه روی‪،‬‬
‫راوګرځوله‪ ،‬او‪ ،‬هغه دي نفسياتي مريضه جييوړه‬
‫ک يړه‪ .‬هغ يې دا‪ ،‬واړي‪ ،‬مجبييورۍ پيير ځييان بانييدي‬
‫ومنلييې‪ ،‬لکيين د تييا سييره يييې د محبييت‪ ،‬رشييته‬
‫وپالييله“‬
‫”تا څه ورسره وکړه؟ بيييا دي د هغيې تييوهين‬
‫وکړی‪ ،‬هغې په خپله د يوې بلي بازاري ښځي پييه‬
‫څنګ کي وليدلې‪“.‬‬
‫”او‪ ،‬د ب يې شييرمۍ‪ ،‬انتهييا ګوره‪ ،‬چييي اوس‬
‫لهييم‪ ،‬د ثمين يې چوهييدري سييره‪ ،‬جنسييي تعلييق‪،‬‬
‫استوار ساتې‪“.‬‬
‫”اوس د دې شپې وړاندي دي ل شپه ورسره‬
‫تېره کړه‪ ،‬څه دليل به وړاندي کړې‪“.‬‬
‫”يا‪ ،‬زه خپل جنسي خواهش ترڅو پوري‪ ،‬پييه‬
‫دبيياوو کييي سيياتلی سييم؟“ نعمييان ځييواب ورتييه‬
‫ورکړی‪.‬‬
‫”ښه نو‪ ،‬د عاشو سره د ميني دعوا لرې‪ ،‬او‪،‬‬
‫جنسي ارتباط بيا د بلي ښځي سره ساتې‪ .‬دا نييو‬
‫کومه‪ ،‬اخلقي رويه ده‪“.‬‬
‫”لکن عاشو خو ما و ځان ته نه پرېږدي‪ ،‬زه‬
‫څه وکړم؟“‬
‫”هغه خپله ورجېنټي‪ ،‬په ګنياه لړليي‪ ،‬سيړي‬
‫ته ولي حواله کړي؟ باکره نجلۍ حق لييري‪ ،‬چييي‬
‫له خپل ملګري څخه‪ ،‬د پاکۍ تقاضا ولري‪“.‬‬

‫‪236‬‬

‫”ښه ته اوس نور پر مخ باندي مه را تهييوکه‪،‬‬
‫دا راته ووايه چي اوس مخ په وړاندي څه په کار‬
‫دي؟“‬
‫”نعمانه‪ ،‬آيا‪ ،‬ته د ثمين يې د‪ ،‬مينييي څخييه لس‬
‫اخيستلی سې؟“‬
‫”ګوره‪ ،‬معلومه نه ده‪ ،‬چي زه به څو مييوده‬
‫نور ژوندی يم که څييه هييم تيير‪ ،‬اوسييه‪ ،‬تيير ډېره‬
‫حده پوري صييحت منييد‪ ،‬ژونييد تېرومييه‪ ،‬د ثمينيې‬
‫سييره جنسييي تعلييق‪ ،‬زمييا يييوه مجبييوري وبييوله‪،‬‬
‫شايد چي مخ نه سم ځيني اړولی‪“.‬‬
‫”نو بيا ګرانه عاشو تللې وګڼه‪“.‬‬
‫”آ‪ ،‬ښه‪ ،‬که‪ ،‬زه‪ ،‬هغې ته هم‪ ،‬په آزادۍ سييره‬
‫د ژوند تېرولو‪ ،‬اجازه ورکړم نو؟“‬
‫”نو بيا به وايې چي دا بې غيرتي ده؟“‬
‫”واللييه سييخته مجبييوري ده‪ ،‬نييه عاشييو پييرې‬
‫ښوولی سم‪ ،‬او نه ثمينه! ته څه راته واي يې چييي‬
‫څه وکړم؟“‬
‫”ثمينه پرېږده‪ ،‬عاشو ته‪ ،‬تسليم سه‪“.‬‬
‫”لکن عاشو‪ ،‬د ما سره سېکس ته آمادګي‬
‫نه لري‪“.‬‬
‫”نو هغه خو هم‪ ،‬ستا دپاره‪ ،‬له جنييس څخييه‪،‬‬
‫عاري ژوند تېروي‪“.‬‬
‫”نو په نتيجه کې نفسياتي رنييځ هييم اخيسييتی‬
‫دی‪“.‬‬

‫‪237‬‬

‫”ته شايد‪ ،‬د مځکييي پيير مييخ اول س يړی ي يې‪،‬‬
‫چي‪ ،‬د ميني په مقابل‪ ،‬و هيڅ يوې قربانۍ ته تيار‬
‫نه يې‪ .‬د ميني دعييوا داره ي يې‪ ،‬خييو‪ ،‬د‪ ،‬خپلييي بيې‬
‫وفايي‪ ،‬د‪ ،‬دفاع دپاره‪ ،‬له منطقي استدلل څخييه‬
‫استفاده هم کوې‪ .‬د ميني ذمه واري او وفا کييول‬
‫د بييل پييه غيياړه اچييوې او پييه خپلييه‪ ،‬د جنسييي‬
‫خواهشاتو پييه څپييو کييي به ېدل‪ ،‬يييوه مجبييوري‪،‬‬
‫ګڼې‪ .‬خيال مييي نييه سييي چييي کييامران بييه پياته‬
‫سې‪“.‬‬
‫”نعمان جانه‪ ،‬يوه فيصله کول په کار ده‪ ،‬لييږ‬
‫مخ او شا ته وګوره‪“.‬‬
‫”بس صحيح ده‪ ،‬زه و هري قربانۍ ته چمتييو‬
‫يم‪ .‬که دا‪ ،‬زما‪ ،‬په ژوند کي مداخلت نه کوي‪ ،‬نو‬
‫زه هييم‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو پييه شييب و روز بانييدي‪ ،‬هيييڅ‬
‫اعتراض نه لرم‪ ،‬خو له دې څخه عليحدګي راته‪،‬‬
‫د مرګ سره برابره ښکاري‪“.‬‬
‫د‪ ،‬مفروضييې پيير اسيياس بانييدي‪ ،‬سييوي‪ ،‬دې‬
‫مکالمې چي خپله‪ ،‬منطقييي نييتيجه و ښندله‪ .‬نييو‪،‬‬
‫ستړی نعمان‪ ،‬د خوب وږم يې پييه خپلييو څپييو کييي‬
‫يوړی‪.‬‬
‫په اسلم آباد کي‪ ،‬ژوند‪ ،‬بيرتيه خپيل معميول‬
‫خپل کړی‪ .‬آنو‪ ،‬په دا بله ورځ د تللو اراده ښکاره‬
‫کړه‪ .‬د هغه د توقييع برعکييس‪ ،‬عاشييو ي يې پييه دې‬
‫خبره خوشحاله وليدله‪.‬‬
‫کله چي عاشو‪ ،‬تيير ايرپييورټ پييوري ورسييره‬
‫تلله‪ ،‬نو په موټر کي يې ورته وويل‬

‫‪238‬‬

‫”آنو زه غواړم چي ته بيرته‪ ،‬ږيييره پر ېږدې‪.‬‬
‫ما ته هم ستا هغه پخوانی‪ ،‬صورت ښه برېښي‪.‬‬
‫زموږ د نوي رشتې‪ ،‬اهميت پر خپل ځييای‪ ،‬لکيين‪،‬‬
‫زه پخييوانی‪ ،‬آنييو غييواړم‪ ،‬د چييا د ذات د کل پييه‬
‫حصار چي‪ ،‬زه خوندي اوسم‪ .‬ما‪ ،‬د خيياله سييره‪،‬‬
‫پرون او نن‪ ،‬خبره کړې ده‪ .‬زما به ډېر سييلمونه‬
‫ورته‪ ،‬وايې‪ .‬هسي آنو‪ ،‬بل چل زه غواړم چي د تا‬
‫سره‪ ،‬د‪ ،‬څو شپو دپيياره‪ ،‬کييوټي تييه ولړه سييمه‪،‬‬
‫ډېر وخت وسو‪ ،‬چي کلي ته هم نه يمه تللې‪“.‬‬
‫”آنو زه نه يمه خبره‪ ،‬چييي ژونييد بييه مييخ پييه‬
‫وړانيدي‪ ،‬پير کييومه جياده بانيدي‪ ،‬ګام ونيسيي‪،‬‬
‫لکن‪ ،‬زه خواست درته کومه‪ ،‬چي مييا لييه خپلييه‪،‬‬
‫امانه‪ ،‬ليري مه سيياته‪ .‬زه د هيير چييا سييره‪ ،‬چييي‬
‫ژوند کوم‪ ،‬د هر چا ترڅنګ که ناسته وم‪ ،‬نو‪ ،‬ستا‬
‫ترڅنګ به ناسته يمه‪ ،‬او‪ ،‬د تا سره به‪ ،‬ستا ژونييد‬
‫په ګډه تېرومه‪“.‬‬
‫د‪ ،‬دواړو سترګي له اوښکو ډکييي سييوې‪ .‬پييه‬
‫دې حيييال کيييي‪ ،‬ميييوټر‪ ،‬د پارکنيييګ و ځيييای تيييه‬
‫ورسېدی‪ .‬د‪ ،‬رخصت په وخييت‪ ،‬عاشييو‪ ،‬پييه نمييو‬
‫سييترګو‪ ،‬د آنييو و لس تييه پييه مينييه او‪ ،‬احييترام‬
‫بوسه ورکړه‪ .‬او‪ ،‬آنو‪ ،‬چي‪ ،‬د سترګو په شا يييې‪،‬‬
‫خپلي اوښکي‪ ،‬چښلې‪ ،‬پييه پټييه خييوله‪ ،‬لييه عاشييو‬
‫څخه جل سو‪.‬‬

‫‪239‬‬

‫عاشو‪ ،‬او نعمان‪ ،‬بې خيياره‪ ،‬سييره اوسيېدل‪.‬‬
‫کله کله به يې‪ ،‬نشه په ګډه سره کوله‪ .‬عاشو‪ ،‬د‬
‫يونيورسټي‪ ،‬د دوستانو‪ ،‬په حلقييه بيرتييه ور ګډه‬
‫سوه‪ ،‬او‪ ،‬د‪ ،‬انيس پوپل سره‪ ،‬د‪ ،‬دوسييتۍ رشييته‬
‫بيرته‪ ،‬په وختونو کييي بحيياله راغلييه‪ .‬پييه ليږ شييپو‬
‫کي‪ ،‬يې د‪ ،‬ډرامې‪ ،‬پاته‪ ،‬برخييه‪ ،‬تيير تکميييل پييوري‬
‫ورسوله‪ .‬د محترم جمال شاه‪ ،‬او‪ ،‬محترم افضل‬
‫شوق په شفقت سره‪ ،‬هوسا هوسا وه‪.‬‬
‫د جميلې سره يې‪ ،‬ټيلي فونک رابطه اسييتوار‬
‫ساتلې وه‪ .‬او‪ ،‬حد خو دا‪ ،‬چييي‪ ،‬د‪ ،‬ډاکټيير شيييرين‬
‫سميجو سره يې د خپلييي مينييي قصييه هييم ورتييه‬
‫کړې وه‪ .‬جميلې پر دې باندي‪ ،‬ډېر رد او بد‪ ،‬ورته‬
‫وويل‪ .‬لکين‪ ،‬عاشيو پوه ېدله‪ ،‬چيي پيه شيا ييې‪،‬‬
‫پخوانۍ مينه هم‪ ،‬هغسي تازه پرته ده‪.‬‬
‫عاشو اوس پخوانۍ‪ ،‬زړه‪ ،‬عاشو نه وه‪ ،‬هغې‪،‬‬
‫په وجود کي‪ ،‬دننه‪ ،‬په هر انييدام کيي‪ ،‬غو ړېدلې‪،‬‬
‫روح درلودله‪ .‬د ميني د اعتبار موسمونو يييې‪ ،‬پييه‬
‫مسکني ر ېدي سييپڼولي وو‪ .‬هغييه پييه‬
‫وينه کي‪ُ ،‬‬
‫داخل او خارج کي‪ ،‬د خپل ذات پر محييور بانييدي‪،‬‬
‫د شنه ژور سمندر په څېر‪ ،‬برقييراره‪ ،‬او څپانييده‬
‫اوسېدله‪.‬‬
‫دا اوس د فطييرت سييره غيياړه غييړۍ‪ ،‬پييه‬
‫کاينيياتي مسييرت‪ ،‬بلييده‪ ،‬او‪ ،‬د ژونييد د کليييت پييه‬
‫بصييييرت مزينيييه ګرځ ېدله‪ .‬د‪ ،‬آنيييو‪ ،‬جميليييې‪،‬‬
‫شيرينو‪ ،‬ستورو‪ ،‬هواوو‪ ،‬درختو‪ ،‬مځکي‪ ،‬آسييمان‪،‬‬
‫سييمندر‪ ،‬بيياران‪ ،‬او‪ ،‬د واړو خل ګو سييره‪ ،‬د‪ ،‬يييو‬
‫والي په پړي تللې آسوده‪ ،‬او آزاده اوسېدله‪.‬‬

‫‪240‬‬

‫ژوند د اباسين د‪ ،‬اوبو پييه څ ېر‪ ،‬و نييامعلومو‬
‫مځکييو تييه‪ ،‬څپانييد به ېدی‪ .‬يييوه ورځ چييي ييې د‪،‬‬
‫شيرينو سره‪ ،‬د زړه خواله درلودل‪ ،‬نييو ډېر پييه‬
‫عادي توګه يې داسي ورته وويل‬
‫”شيرينو زه‪ ،‬له نعمان څخه د طلق اخيستلو‬
‫اراده لرمه‪“.‬‬
‫”عاشو دماغ دي خراب دی که څه“ هغييه پييه‬
‫احتجاج راغله‪.‬‬
‫”ګوره‪ ،‬شيرينو‪ ،‬زه په يوه وخييت کييي‪ ،‬دوه‪،‬‬
‫مړونه‪ ،‬نه سم ساتلی‪ “.‬د عاشو پييه لهجييه کييي‪،‬‬
‫شرارت وبرېښېدی‪.‬‬
‫”څه معنا‪ ،‬په خلص زړه سره‪ ،‬خبره وکړه‪“.‬‬
‫”شيرينو‪ ،‬يو نعمان‪ ،‬او‪ ،‬يييو‪ ،‬تييه‪ ،‬دوه مړونييه‪،‬‬
‫په دې ملک کي لوی جرم ګڼل کيږي‪ ،‬ته غييواړې‬
‫چي زه‪ ،‬جېل ته ولړه سمه‪“.‬‬
‫”عاشو‪ ،‬ډېره بې شرمه سوې ي يې‪ “.‬شيييرينو‬
‫په ګډه انګريزي او اردو کي پييه خ ښم مخيياطبه‬
‫ورته وکړه‪.‬‬
‫”عاشو‪ ،‬و دي بېرولم‪ ،‬مييا چييي ويييل رشييتيا‬
‫وايې‪“.‬‬
‫”نه شيرينو رشتيا وايم‪ .‬زه مېندواره‪ ،‬يمه‪“.‬‬
‫عاشو‪ ،‬ډېر په سييهولت سييره خپلييه خييبره پييوره‬
‫کړه‪.‬‬
‫”ښه‪ ،‬خدای دي خېر کيړي‪ “.‬شيييرين يييو دم‬
‫سنجيده راغله‪.‬‬
‫”لکن‪ ،‬عاشييو‪ ،‬مييوږ اسييقاط حمييل خييو هييم‬
‫کولی سو‪“.‬‬

‫‪241‬‬

‫نه شيرينو‪ ،‬زه په ځان کييي د‪ ،‬ځييانګړي آنييو‪،‬‬
‫تخليق تر سره رسومه‪ ،‬او ظالمي ته راته وايييې‪،‬‬
‫چي‪ ،‬د اسقاط حمل له لري ځان ورڅخه خلص‬
‫کړم!“‬
‫”نييه عاشييو زمييا مييدعا دا ده‪ ،‬چييي‪ ،‬تييه‪ ،‬د‬
‫نفسياتي هېجان سره مخامييخ نييه س يې‪ ،‬سييتا د‪،‬‬
‫ذهني صحت دپاره ليه نيوري کشيالې څخيه ځيان‬
‫ژغورل په کار دی‪“.‬‬
‫”شيرينو‪ ،‬د‪ ،‬طلق او اسقاط حمل تيير منييځ‪،‬‬
‫د انتخيياب پييه حييواله‪ ،‬و مييا تييه‪ ،‬طلق اخيسييتل‬
‫اسانه کار ښکاري‪ “.‬هغه اګاهو ل‪ ،‬و فيصييلې تييه‬
‫رسېدلې وه‪،‬شيييرينو پييوه سييوه‪ ،‬چييي‪ ،‬بحييث يييو‬
‫لحاصل کار دی‪.‬‬
‫”شيرينو‪ ،‬دا دومري ګران کار نه دی‪ ،‬لکه و‬
‫تا ته چي معلوميږي‪ “.‬هغه خپلييه خييبره پييه خييود‬
‫اعتمادي سره ترسره ورسوله‪.‬‬
‫”عاشو‪ ،‬لږ و ما ته د سيياه اخيسييتلو‪ ،‬مييوقعه‬
‫خو راکړه‪ .‬زه پر يوه بل‪ ،‬اړخ باندي‪ ،‬خيبره کييول‬
‫غواړم‪“.‬‬
‫”عاشيو تيه وميا تيه غيوږ ونيسيه‪ .‬د‪ ،‬زړه پيه‬
‫غوږو‪ ،‬زما خبره واوره‪ .‬په دې حواله‪ ،‬که ته زمييا‬
‫پر‪ ،‬وينا باندي‪ ،‬عمل وکړې‪ ،‬نو‪ ،‬د نعمان سره بييه‬
‫د طلق نوبت نسي پيدا‪.‬‬
‫”عاشو‪“..........................‬‬

‫‪242‬‬

‫د ډاکټيير شيييرين د وينييا پييوره ک ېدلو پسييته‬
‫عاشو داسي ورته وويل ”ښه نو‪ ،‬تييه خييو جييوړه‪،‬‬
‫اګاتها کرسټي‪ ،‬هم يې‪ .‬څييومري سازشييي ذهيين‬
‫لرې‪ .‬ګمان کوم که‪ ،‬کله دي سيېکس‪ ،‬پييه تغييير‬
‫راغلی‪ ،‬نو‪ ،‬به په يو‪ ،‬نييوي ”شييين کييونري“ ‪،۰۰۷‬‬
‫جېمييز بان يډ بييدله س يې‪ “.‬عاشييو د هغ يې برحقييه‬
‫توصيف وکړی‪.‬‬
‫”عاشييو کييه زه‪ ،‬پييه يييوه ځييوان سييره بييدله‬
‫سوم‪ ،‬نو‪ ،‬والله چي په زوره دي ماينه کړم‪ .‬ډېر‬
‫خوند به وکړي‪ “.‬ډاکټيير شيييرينو‪ ،‬خييبره پييه بلييي‬
‫خييوا يييوړه د هغييې پييه لهجييه کييي ډېر ارمييان‬
‫وبرېښېدی‪.‬‬
‫درې څلييور ورځييي پسييته‪ ،‬پييه ميياځيګر کييي‪،‬‬
‫نعمان و ډاکټر شيرينو ته‪ ،‬ټيلييي فييون وکيړی‪ ،‬او‪،‬‬
‫وخت يې ځيني وغوښت‪.‬‬
‫”څييه خييبره ده نعمييانه جييانه‪ ،‬چييي غمجيين‬
‫غوندي ښکارې‪“.‬‬
‫”اهو ډاکټر صاحب‪ ،‬څييه مسييئله راتييه پ ېښه‬
‫ده‪ ،‬غو ښتل مييي چييي لييه تييا سييره‪ ،‬مشييوره‬
‫ورباندي وکړم‪“.‬‬
‫”ښه خبره ده‪ ،‬د‪ ،‬شپږو بجو په شاوخوا کييي‬
‫راوګرځه‪“.‬‬
‫کلييه چييي نعمييان‪ ،‬شيييرينو‪ ،‬دننييه و دفييتر تييه‬
‫وغوښت‪ ،‬نو شيرينو‪ ،‬د هغه په ليدلو سره ډېره‬
‫پرېشانه سوه‪.‬‬
‫”ولي نعمان جييانه دا تنييدی دی پييه څيه خييوږ‬
‫سييوی دی؟ او‪ ،‬دا سييترګه دي څييومري‪ ،‬شيينه‬
‫راغلې ده؟“‬
‫”زه هم‪ ،‬ډاکټر‪ ،‬په داغه سلسييله کييي حاضيير‬
‫سوی يم‪ ،‬چي تاسو په اعتماد کي واخلم‪“.‬‬

‫‪243‬‬

‫”خدای دي خېر کړي‪ ،‬عاشو خييو بييه ډېره‪،‬‬
‫پرېشييانه سييوې وي‪ ،‬تاسييو زه تيير اوسييه پييوري‬
‫خبره کړې ولي نه يمه‪“.‬‬
‫”ډاکټيير صيياحبه‪ ،‬عاشييو‪ ،‬پرېشييانه خييو ده‪،‬‬
‫لکن‪ ،‬دا پېښه راته سوې هم د دې له لسه ده‪“.‬‬
‫”څنګه لږ تفصيييل خييو راتييه و ښايه‪ “.‬ډاکييتر‬
‫شيرينو په اطمينان راغله ولي چي خبره هييم‪ ،‬د‪،‬‬
‫دې‪ ،‬د پلن په مطابق وه‪.‬‬
‫”ډاکټر صاحبه‪ ،‬درې شپې کيييږي‪ ،‬چييي‪ ،‬زه او‬
‫عاشو‪ ،‬دواړه په خپله خپلييه خييونه کييي بيييده وو‪.‬‬
‫هغه چي‪ ،‬له‪ ،‬مري څخييه راسييتنه شييوې ده‪ ،‬نييو‪،‬‬
‫يوازي په خپلييه خييونه کييي اوسييي‪ .‬تيير‪ ،‬بيد ېدو‪،‬‬
‫وړاندي موږ‪ ،‬دواړو‪ ،‬نرۍ نرۍ نشه هم کړې وه‪“.‬‬
‫”په شپه کييي‪ ،‬د خييوب لييه حيياله‪ ،‬د يييو چييا د‬
‫موجودګۍ احساس را په زړه سو‪ ،‬کله چي مييي‬
‫سترګي خلصي کړې نو‪ ،‬عاشو مي وليدله‪ ،‬چي‬
‫د خوب په حال کي‪ ،‬په مشيني انداز‪ ،‬زما و خييوا‬
‫ته‪ ،‬وايلن په لس کي را روانه ده‪“.‬‬
‫”کلييه چييي پيير سيير مييي راغلييه‪ ،‬نييو مييا‪ ،‬د‪،‬‬
‫ول ړېدو‪ ،‬د کو ښښ سييره‪ ،‬ږغ وربانييدي وک يړی‪،‬‬
‫لکن‪ ،‬د دې سره سم‪ ،‬هغ يې وايليين زمييا پيير سيير‬
‫باندي مات کړی‪ .‬زه بيرته‪ ،‬په چپه خوا پييه بسييتر‬
‫کييي‪ ،‬واو ښتم‪ ،‬او پيير عييين دا وخييت دا هييم‪ ،‬د‬
‫خوب‪ ،‬له حصاره‪ ،‬څخه راووتله‪ .‬او پييه ژړا سييره‬
‫يې و خپلي خيوني تيه ودانګليه‪ ،‬دروازه ييې بنيده‬
‫کړه‪ ،‬او‪ ،‬د ما سره يې بيا هيڅ خبره نه وکړه‪ .‬پييه‬
‫سهار کي يې راته وويل چي نعمان جانه‬

‫‪244‬‬

‫”زه يوه ذهني مريضييه يمييه‪ ،‬چييي تشييدد تييه‬
‫مي هڅه وکړه‪ ،‬اوس بېرېږم‪ ،‬چي کلييه‪ ،‬خييدای‬
‫نخواسته‪ ،‬تر لس مي تېر نه سې‪ .‬د‪ ،‬ب يې کچييي‪،‬‬
‫سپېڅلي ميني باوجود‪ ،‬غواړم‪ ،‬چي‪ ،‬بايد د ژونييد‬
‫لري سره جييدا ک يړو‪ .‬زه مجبييوره‪ ،‬رنځييوره‪ ،‬لييه‬
‫مسرته ليري يوه ښځه‪ ،‬يوه بدقسمته ښځه‪ ،‬ستا‬
‫د قصور باوجوده نه غييواړم چييي و تييا تييه‪ ،‬ځيياني‬
‫نقصان ورسوم‪ .‬ولي چي زه اوس هم‪ ،‬بې له تا‪،‬‬
‫هيڅ يو څييوک هييم‪ ،‬دومييري و زړه تييه‪ ،‬نييژدې نييه‬
‫لرم‪“.‬‬
‫”ما له هغې څخه‪ ،‬د خپل قصور‪ ،‬پو ښتنه پييه‬
‫دې نه وکړه‪ ،‬چي‪ ،‬ګمان کييوم‪ ،‬د‪ ،‬دې اشيياره بييه‬
‫د‪ ،‬ثمينه چوهدري و زما و قصې ته وه‪“.‬‬
‫”نييه نعمييان جييانه‪ ،‬خييبره بلييه ده‪ ،‬ولييي چييي‬
‫ضروري ده‪ ،‬نو بايد چي په تفصيل سييره ي يې تيير‬
‫نظر لنييدي ونيسيو‪ “.‬ډاکټيير شييرينو‪ ،‬د ده خييبره‬
‫قطع کړه‪.‬‬
‫”يعني د ثمينې خبره نييه ده! بلييه پ ېښه ده؟‬
‫لکن بله هيڅ يوه داسي خبره خو پېښه سوې نه‬
‫ده‪ “.‬هغه نور هم حېران ولړی‪.‬‬
‫”نعمان جانه ښه غوږ‪ ،‬راتييه ونيسييه‪ .‬دا زه د‬
‫هغې بيان درته کومه‪ .‬هغې د زړه دا حييال پييه مييا‬
‫وختي ل ګډ کړی وو‪ ،‬لکن زما دا خيال وو چييي‪،‬‬
‫معييامله بييه‪ ،‬دومييري حساسيييت تييه‪ ،‬غيياړه نييه‬
‫وغزوي‪ ،‬ولي چي‪ ،‬د‪ ،‬تشييدد عنصيير را برس يېره‬
‫سو‪ ،‬نييو‪ ،‬سييتا او‪ ،‬د دې نييور تيړون‪ ،‬د‪ ،‬يييوې غټييي‬
‫حييادثې بيياعث جو ړېدای سييي‪ “.‬ډاکټيير شيييرينو‪،‬‬
‫هغه و مطلوبه مقام ته کش کړی‪.‬‬

‫‪245‬‬

‫”ډاکټر شيييرينو‪ ،‬زه د عاشييو سييره د موقييتي‬
‫غدارۍ باوجوده دومره مينه لرم‪ ،‬چي‪ ،‬مرګ مي‬
‫ل‪ ،‬د هغې له لسه قبول دی نه چي عليحدګي‪“.‬‬
‫”نعمييان جييانه‪ ،‬هغ يې بييه کلييه هييم‪ ،‬د ثمين يې‬
‫چوهييدري سييره‪ ،‬سييتا د تعلييق پييه حيواله‪ ،‬لييه تييا‬
‫تپوس نه وي کړی‪ ،‬زما يقييين دا دی‪ ،‬تييا چييي‪ ،‬د‪،‬‬
‫هغې پر ذات بانييدي‪ ،‬د‪ ،‬دې د مرضيۍ بغييير‪ ،‬کييوم‬
‫ت ېری کيييړی دی‪ ،‬دا د هغيييه عکيييس العميييل‬
‫ښکاري‪“.‬‬
‫”پليز ډاکتر خبره راته سپينه کړه‪ ،‬زما د صبر‬
‫امتحان مه اخله‪“.‬‬
‫”نعمان جان‪ ،‬د هغ يې وينييا دا ده‪ ،‬چييي‪ ،‬کلييه‪،‬‬
‫هغه‪ ،‬د اخيري ذهني دورې پسته‪ ،‬ليه مييري څخييه‬
‫راغبرګه سوه‪ ،‬نو‪ ،‬يوه شپه‪ ،‬نه‪ ،‬دوې درې شپې‪،‬‬
‫د خوب له حاله‪ ،‬چي هغه په نشه کييي ب يې سييده‬
‫پرته وه‪ ،‬تا‪ ،‬هم شايد د نشې په حال کييي‪ ،‬د‪ ،‬دې‬
‫جنسي استحصال‪ ،‬ترسره رسولی دی‪“.‬‬
‫”نه ډاکټر دا څرنګه ک ېدای سييي‪ ،‬زه قسييم‬
‫خييورم‪ ،‬چييي داسييي نييه دي سييوي‪ ،‬زه دومييره‪،‬‬
‫حيوان خو نه يم‪ ،‬چي په دې ‪ Aids‬پوري کييړم‪“.‬‬
‫هغه په خجالت سره خبره پوره کړه‪.‬‬

‫‪246‬‬

‫”نعمان جانه‪ ،‬هغې د خپل بستر‪ ،‬لړلی څييادر‪،‬‬
‫د ثبوت په توګه‪ ،‬خونييدي سيياتلی دی‪ .‬د ‪D.N.A‬‬
‫ټيسټ پر دې باندي‪ ،‬دليل لري‪ ،‬د څادر د پاسه‪ ،‬د‬
‫ثبت مواد‪ ،‬چييي کلييه‪ ،‬مييا‪ ،‬پييه پمييز کييي يييو‪ ،‬دوې‬
‫هفتې وړاندي‪ ،‬ټيسټ وک يړی نييو‪ ،‬د هغييه مييواد او‬
‫ستا د ختلي څييو و ېښتانو‪ ،‬پييه مطييالعه سييره دا‬
‫ثابته سوه‪ ،‬چي هم‪ ،‬دا جنسي تېری‪ ،‬تا ورباندي‬
‫کړی دی‪ .‬که دا ثبوت نيه وای‪ ،‬نيو بيه ميا ګميان‬
‫کړی وای‪ ،‬چي بل يو چا د هغې د نشې لييه حيياله‪،‬‬
‫استفاده کيړې ده‪ .‬او‪ ،‬زييياتوب ييې ورسييره کيړی‬
‫دی‪“.‬‬
‫”لکن ډاکټر!‪ “ .....‬د يوه نامعلومه خيييال تيير‬
‫اثير لنيدي‪ ،‬د هغيه څ ېره‪ ،‬پيه خوليو کيي غرقيه‬
‫ولړه‪ .‬د هغه د سترګو د ب يې چييارګۍ‪ ،‬او خييوف‬
‫په سوب‪ ،‬شيرينو پوه سوه‪ ،‬چي‪ ،‬د کييوم‪ ،‬ذهنييي‬
‫کشالې سره مخامخ دی‪.‬‬
‫”نعمان جانه‪ ،‬ته اندېښنه مييه کييوه‪ ،‬زه سييتا‬
‫پييه و ېره پييوه سييوم‪ .‬د خييدای‪ ،‬احسييان دا دی‪،‬‬
‫چي‪ ،‬هغه ستا د جنسييي تعلييق بيياوجوده‪ ،‬د ‪Aids‬‬
‫لييه نيياروغۍ څخييه روغييه پيياته سييوې ده‪ .‬دا ي يې‪،‬‬
‫رپورټ دی چي نن نن مييا‪ ،‬ترلسييه ک يړی دی‪ .‬د‪،‬‬
‫دې ‪ H.I.V‬ټيسټ دا ښکاره کوي‪ ،‬چيي هغيه‪ ،‬پيه‬
‫دې رنځ ل نه ده اخته سوې‪“.‬‬
‫د نعمان پييه څ ېره بانييدي‪ ،‬د اطمينييان‪ ،‬ر ڼا‬
‫وځلېدله‪.‬‬
‫”ډاکټر شرينو‪ ،‬شکر دی‪ ،‬والله چييي د‪ ،‬مييرګ‬
‫له‪ ،‬سرحدو دي‪ ،‬راستون کړم‪“.‬‬

‫‪247‬‬

‫”او نعمان جانه‪ ،‬د‪ ،‬خوشييحالۍ دويمييه خييبره‬
‫بيا دا ده‪ ،‬چي‪ ،‬هغييه‪ ،‬مينييدواره لهييم ده‪ “.‬ډاکټيير‬
‫شيييرينو‪ ،‬تيير خپييل مقصييده پييه کييامرانۍ سييره‬
‫ورسېدله‪.‬‬
‫”اهو ډاکټر زه د خييدای ډېر شييکرګذار يييم‪،‬‬
‫چي زه يې د پلرنييي احسيياس سييره ښاد ک يړم‪.‬‬
‫لکن ډاکټيير‪ ،‬د عاشييو‪ ،‬هغييه‪ ،‬د تشييدد خييبره؟ پييه‬
‫رشتيا چي يو څه خوف خو‪ ،‬نو‪ ،‬اوس ورڅخه پييه‬
‫زړه کي لرم‪“.‬‬
‫”نه‪ ،‬نعمان‪ ،‬عاشو‪ ،‬زه نن‪ ،‬ماخوستن درځم‪،‬‬
‫په دې يې خبرومه‪ ،‬چي‪ ،‬هغييه‪ ،‬د ‪ Aids‬د نيياروغۍ‬
‫څخه بچ سوې ده‪ ،‬کله چي دا په دې خييبره سييي‪،‬‬
‫نو‪ ،‬د تشدد‪ ،‬رجحان به يې ورک سي‪“.‬‬
‫”ډاکټر تاسو‪ ،‬زموږ دپاره‪ ،‬څومري ستړي پييه‬
‫غاړه وړی‪ .‬د ما سره لفظييونه نسييته‪ ،‬چييي سييتا‬
‫شييکريه ادا ک يړم‪ “.‬د هغييه سييتونی د‪ ،‬تشييکر پييه‬
‫اوښکو سره ډک راغلی‪.‬‬
‫”نه نه‪ ،‬نعمان‪ ،‬ته زما د ورور‪ ،‬او‪ ،‬عاشو زما‬
‫د خور په مثال ده خدای دي وکړي چي زمييوږ او‬
‫ستاسو‪ ،‬د ښې‪ ،‬د بيې غرضييي مينييي دا تعلييق پييه‬
‫وختونو کي‪ ،‬ژوندی پاته سي‪“.‬‬
‫”لکن نعمان جانه‪ ،‬يوه خبره ياد ولره‪ ،‬او پييه‬
‫سييختۍ سييره عمييل وربانييدي وکييړه‪ ،‬د هغييې د‬
‫مرضۍ بغير‪ ،‬پيير هغيې بانييدي جنسييي ت ېری مييه‬
‫کوه‪ ،‬دلته هلته ګذاره کوه‪ “.‬د شيييرينو پييه لبييو‪،‬‬
‫معني خيزه مسکا وخورېدله‪ ،‬هغه له شرمه تک‬
‫سور سو‪ ،‬په چټکييي سييره‪ ،‬ييې رخصييت ورڅخييه‬
‫واخيست او ښاد او آزاد د کور پر لوري ولړی‪.‬‬

‫‪248‬‬

‫ژوند مخ په وړاندي‪ ،‬په اطمينان سره‪ ،‬خپييل‬
‫سفر‪ ،‬تر پييام لنييدي ونيييوی‪ .‬واړه‪ ،‬کردارونييه‪ ،‬د‪،‬‬
‫وخت په څپو کي‪ ،‬د اختيار تر مغييالطې لنييدي‪ ،‬و‬
‫نامعلومو منزلونو ته‪ ،‬بې طرفه بهېدله‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬له هري خوا‪ ،‬د ميني‪ ،‬په بهارونو کييي‬
‫راګير وه‪ .‬په دې دوران کي‪ ،‬دا‪ ،‬د ييو څيو ورځيو‬
‫دپاره‪ ،‬د نعمان سره‪ ،‬کوټي ته ستنه سوه‪ .‬او‪ ،‬د‪،‬‬
‫ييوې ورځيي دپياره‪ ،‬کليي‪ ،‬تيه هيم ولړه‪ .‬خپليي‪،‬‬
‫دالته‪ ،‬واده سوي خوندکياني يې هم وليدلې‪ ،‬لکن‬
‫د روبينې سره يې ليده کاته‪ ،‬نييه سييو پييه نصيييب‪،‬‬
‫هغه په يوه ليري کلي‪ ،‬کي واده سوې وه‪.‬‬
‫د‪ ،‬ميور‪ ،‬او پلر‪ ،‬د قييبرونو تير سيير ييې‪ ،‬ډېر‬
‫وژړل‪ ،‬او‪ ،‬اوږدې اوږدې دعاوي ي يې ورتييه وک يړې‪.‬‬
‫ګورو چي څه خيال ور په زړه سو‪ ،‬چي‪ ،‬د خيياله‬
‫په موجودګۍ کي يې و‪ ،‬آنو ته مخ ور وګرځوی‪،‬‬
‫او‪ ،‬داسي يې ورته وويل‬
‫”آنو‪ ،‬زه خبره يمه چي‪ ،‬زغرده مرمه‪ .‬ما به‪،‬‬
‫د‪ ،‬مور او پلر‪ ،‬تر پښو ښخه يې‪“.‬‬
‫”عاشو څوک داسي نه وايي‪ ،‬ګرانييي‪ ،‬اوس‬
‫ل ستا عمر څييه دی؟“ خيياتمې هغ يې تييه خوشييکه‬
‫وکړه‪.‬‬
‫په کوټه کي‪ ،‬يو ماښام‪ ،‬آنو‪ ،‬ورته وويل‪ ،‬چيي‬
‫په ښايسته کونډۍ ږيره کي ډېر ښه برېښېدی‪.‬‬
‫”عاشو ښه به نه يي‪ ،‬چي‪ ،‬زه‪ ،‬ته‪ ،‬او خاتمه‪،‬‬
‫درې واړه عمرې ته ولړ سو؟“‬
‫عاشو يک په يکه د يوه نابلده احساس سييره‬
‫غاړه غړۍ سوه‪ .‬د هغې‪ ،‬ساکن زړه‪ ،‬د يوه څپاند‬
‫سمندر په څېر‪ ،‬ب يې کنييارا‪ ،‬راغلييی‪ .‬او‪ ،‬د زړه‪ ،‬د‬
‫سر‪ ،‬د پاسه‪ ،‬يې‪ ،‬د څه ساعتو دپيياره‪ ،‬يييو ځلنيده‬
‫لمر په څرک‪ ،‬وبرېښېدی‪.‬‬

‫‪249‬‬

‫”عاشييو ږغ دي نسييته‪ ،‬ولييي خو ښه دي نييه‬
‫سوه؟“ آنو تپوس ورڅخه وکړی‪.‬‬
‫”نه آنو‪ ،‬د کعييبې‪ ،‬او‪ ،‬مييدينې‪ ،‬پييه تصييور کييي‪،‬‬
‫دومري‪ ،‬ډوبه ولړم‪ ،‬چي‪ ،‬ګونګه پاته سوم‪ .‬تيير‬
‫دې نو بيا‪ ،‬ښه خبره څه کېدای سي‪“.‬‬
‫”تييه پاسييپورټ لييرې؟“ آنييو پو ښتنه ورڅخييه‬
‫وکړه‪.‬‬
‫”نه‪ ،‬آنو‪ ،‬ما تر اوسه نه دی جوړ کړی‪“.‬‬
‫”تييه داسييي وکييړه‪ ،‬درې څلييور‪ ،‬تصييويرونه‬
‫واخله‪ ،‬نور کار به زه په خپله وکړم‪ .‬روانګي بييه‬
‫هلته له‪ ،‬اسلم آباد څخه وکړو‪“.‬‬
‫پييه خصوصيييت سييره‪ ،‬د خيياتمې زړه پييه دې‬
‫باندي‪ ،‬ډېر ښاد سو‪.‬‬
‫اسلم آباد ته‪ ،‬د واپسۍ‪ ،‬سره‪ ،‬سييم‪ ،‬عاشييو‪،‬‬
‫د‪ ،‬جمال شاه لييه خييوا وغو ښتل سييوه‪ .‬د اريييانه‬
‫ټيلي وژن‪ ،‬کابل مرکييز‪ ،‬و‪ ،‬ده او‪ ،‬افضييل شييوق‪،‬‬
‫ته‪ ،‬د‪ ،‬افغانستان‪ ،‬د ټولنيز حالتو‪ ،‬په تناظر کييي‪،‬‬
‫د يوې اوږدې‪ ،‬ډرامې‪ ،‬د تشييکيل کييار‪ ،‬ورسييپارلی‬
‫وو‪.‬‬
‫افضل شوق‪ ،‬و‪ ،‬عاشو‪ ،‬ته‪ ،‬د هغې د‪ ،‬رول په‬
‫حواله‪ ،‬پوره تفصيل ور وړاندي کړی‪ .‬هسييي هييم‬
‫افضل شوق صاحب‪ ،‬له لويه سييره‪ ،‬يييو ډېر پييه‬
‫زړه پوري‪ ،‬تمثيل ليکلی وو‪.‬‬
‫د جمال شاه‪ ،‬او‪ ،‬انيس پوپل کردارونييه هييم‪،‬‬
‫ډېر ارزښت ناکه وو‪ .‬په دې ډرامې کي‪ ،‬د عاشو‪،‬‬
‫کردار‪ ،‬د يوې صييحافي نجل يۍ وو‪ ،‬څييوک چييي‪ ،‬د‪،‬‬
‫اټييياليه د ييييوې‪ ،‬نشيييرياتي ادارې ليييه خيييوا‪ ،‬پيييه‬
‫افغانستان کي کار کوي‪.‬‬

‫‪250‬‬

‫يييوه ورځ‪ ،‬د خپييل ترجمييان‪ ،‬او‪ ،‬بيياډي ګارډ‬
‫سره چي‪ ،‬تر کابل وتلې‪ ،‬د يوې نښتي د‪ ،‬رپورټنګ‬
‫پيييه کيييار بيييوخته وه‪ ،‬نيييو‪ ،‬د طالبيييانو پيييه لس‬
‫کښېوتله‪.‬‬
‫د‪ ،‬مل عاش‪ ،‬له خييوا کلييه چييي‪ ،‬د دې افغييان‬
‫ترجمان او بيياډي ګارډ‪ ،‬حللي يږي نييو‪ ،‬دا مخامييخ‬
‫ورته ودرول سي‪ ،‬په نتيجه يې‪ ،‬هغه خپل حييواس‬
‫له لسه ورکړي‪.‬‬
‫پسته طالبان‪ ،‬هغه ليري په يوه‪ ،‬اولس وال يۍ‬
‫کي‪ ،‬بندي وساتي‪ ،‬او د اټاليه لييه حکييومت څخييه‬
‫مطالبه وکړي‪ ،‬چي يو خو‪ ،‬دي خپييل فوځييونه لييه‬
‫افغانسيتان څخيه وباسيي‪ ،‬او‪ ،‬بيل دي دوه سيوه‬
‫ملين ډالر‪ ،‬و دوی ته وسپاري که‪ ،‬خپله جرنلسټ‬
‫نجلۍ‪ ،‬ماريا سموني‪ ،‬سر د اوږو‪ ،‬دپاسه‪ ،‬ژوندی‬
‫غواړي‪.‬‬
‫جمال شاه‪ ،‬او‪ ،‬انيس پوپل په دا ډرامييه کيي‪،‬‬
‫د‪ ،‬افغييان‪ ،‬ملييي فييوځ‪ ،‬د‪ ،‬دوه‪ ،‬بيياتورو فييوځي‬
‫افسرانو‪ ،‬کردار لري‪ ،‬چي‪ ،‬د دې د خوښي ک ېدو‬
‫دپاره د طالبانو په صورت په طالبانو کي ننوځي‪.‬‬
‫او هلته‪ ،‬د طالبانو په جم کي‪ ،‬د يوه طالب بصير‬
‫خان شاکر‪ ،‬زړه‪ ،‬د ماريا‪ ،‬سييره پييه مينييه بييوخت‬
‫راسي‪.‬‬
‫ماريا څرنګه ايله کيږي‪ ،‬هغه پښتون مجاهد‪،‬‬
‫بصير خان شاکر‪ ،‬په دې کييي څرن ګه‪ ،‬کييردار ادا‬
‫کوي‪ .‬د‪ ،‬جمال شاه‪ ،‬او‪ ،‬انيس پوپل‪ ،‬او‪ ،‬د هغييه‪،‬‬
‫تکون څرنګه‪ ،‬په دې کي‪ ،‬کامراني ترلسه کوي‪،‬‬
‫چي‪ ،‬ماريا‪ ،‬د طالبانو‪ ،‬لييه منګلييو څخييه وباسييي‪.‬‬
‫شوق صاحب‪ ،‬دا پييه ډېره هنرمنييدۍ سييره‪ ،‬پييه‬
‫ډرامه کي ځای کړي وو‪.‬‬

‫‪251‬‬

‫لکن‪ ،‬هغييه پ ښتون طييالب‪ ،‬چييي د مينييي او‪،‬‬
‫عقيييدې د‪ ،‬دفيياع تيير منييځ‪ ،‬پييه زړه کييي تقسيييم‬
‫راغلی‪ .‬دې ته کله هم نييه تييياريږي چييي‪ ،‬د ماريييا‬
‫سره‪ ،‬د مېلن و اطالوي ښار ته سفر وکړي‪.‬‬
‫بصير خان شاکر د‪ ،‬ماريا د ايله ک ېدو پسييته‬
‫د افغان ملي فوځ په صفونو کييي ودري يږي‪ .‬او‪ ،‬د‬
‫افغان فييوځ پييه ليکييو کييي‪ ،‬يييوه ورځ د‪ ،‬ګاون يډي‬
‫ملييک‪ ،‬و سييرحد تييه نييژدې‪ ،‬د‪ ،‬ازبييک‪ ،‬او چيچيين‪،‬‬
‫مجاهييدو سييره پييه يييوه ن ښته کييي‪ ،‬پييه شييهادت‬
‫ورسيږي‪.‬‬
‫جمييال شيياه‪ ،‬او‪ ،‬انيييس پوپييل‪ ،‬د هغييه ميړ‪ ،‬د‬
‫ځان سره راوړي‪ .‬او د کابل د شهيدانو په هديره‬
‫کي يې ښخ کړي‪.‬‬
‫ماريييا چييي کلييه د دې دوو فوجيييانو لييه خييوا‪،‬‬
‫خبره سي نو له اټاليا څخه بېرته کابل تييه سييفر‬
‫وکړي‪ .‬د هغه پر قبر بانييدي حاضييري ورکيړي‪ ،‬د‪،‬‬
‫انيييس پوپييل‪ ،‬د وړانييدي ک يړي مينييي پييه حييواله‬
‫ورڅخه په دې تييوري معييذرت وغييواړي‪ .‬د انيييس‬
‫پوپل نوم په ډرامه کي‪ ،‬شه زور منګل دی‪.‬‬
‫”شه زور خانه‪ ،‬زه ستا‪ ،‬د ښکلي احساسيياتو‬
‫ډېر احترام لرم‪ .‬لکن‪ ،‬ګرانه‪ ،‬بصير خان شاکر‪،‬‬
‫زما د عزت محافظ اوسېدلی وو‪ .‬د ميني سره‪،‬‬
‫سره‪ ،‬دا يو غټ احسان يې پر ما باندي پيور پياته‬
‫دی“‪.‬‬
‫”زه چي‪ ،‬د‪ ،‬هغوی په اوږده قيييد کييي‪ ،‬ل يږ او‬
‫ډېره په پښتو پوه سوم‪ ،‬نو‪ ،‬د لفظونو‪ ،‬او اشارو‬
‫په توسط د هغه سره‪ ،‬په خبره پوهېدلم“‪.‬‬

‫‪252‬‬

‫”زما د باډي ګارډ‪ ،‬او‪ ،‬ترجمان حللېده‪ ،‬زه‪،‬‬
‫د انتهايي خوف سييره‪ ،‬مخامييخ ک يړې وم‪ .‬د خپييل‬
‫سر‪ ،‬د سلمتۍ دپاره‪ ،‬زه تر هره حده پوري تللو‬
‫ته تياره وم“‪.‬‬
‫يوه ورځ چي‪ ،‬حالت مساعد وو‪ ،‬نور مجاهد‪،‬‬
‫جنګ ته وتلي وو‪ ،‬زه او دی‪ ،‬په سرای کي يوازي‬
‫وو‪ .‬ما و‪ ،‬هغه ته‪ ،‬په دې شرط‪ ،‬ست وکړی‪ ،‬کييه‬
‫هغييه مييا‪ ،‬لييه دې بنييده خلصييوي نييو‪ ،‬زه د خپييل‬
‫وجود‪ ،‬واکمني‪ ،‬و‪ ،‬ده ته سپارلی سم‪ ،‬هغه‪ ،‬د ما‬
‫سره‪ ،‬هم بستري کولی سي“‪.‬‬
‫هغه‪ ،‬د ښايسييتې ملل يۍ ږيييري‪ ،‬ځييوان کييرار‬
‫وخندل او راته وې ويل‪.‬‬
‫”ګوره‪ ،‬ماريا‪ ،‬زه يو افغان ځوان يم‪ ،‬مجاهد‬
‫يم‪ .‬د‪ ،‬وطن دفاع ته راوتلی يم‪ .‬د خپلي مقدسي‬
‫خاوري‪ ،‬دپاسه‪ ،‬د مجبورو خلګو په عييزت لييوبي‬
‫نه سم کولی‪ .‬ته په افغييان وطيين کييي‪ ،‬زمييوږ د‬
‫هر افغييان امييانت ييې‪ .‬امکييان سييته چييي تييه دي‬
‫ووژل سې‪ ،‬لکن دلته يو څوک هم ستا پيير عييزت‬
‫باندي تېری نه سي کولی‪ .‬دا زموږ د عنعناتو په‬
‫ضد يو عمل دی‪ .‬کييه څييوک داسييي وکيړي نييو‪ ،‬د‬
‫نورو حاضرو‪ ،‬مجاهدو له خوا به سر وخوري‪“.‬‬
‫”ماريييا مييا او تييا‪ ،‬د‪ ،‬دوو‪ ،‬بيلييو تهييذيبونو او‬
‫ټولني سره تعلق لرو‪ .‬بېل ب ېل مقصييدونه‪ ،‬او‪،‬‬
‫هدفونه لرو‪ ،‬لکن په انسانيت کي خو سييره ګډ‬
‫يو‪ .‬نه صرف دا چي زه ستا محافظ يم‪ ،‬بلکې‪ ،‬دا‬
‫ژمنه درسره کوم چي‪ ،‬تييا بييه‪ ،‬لييه دې ځييايه‪ ،‬کييه‬
‫خدای کول‪ ،‬روغه رمټه يوسم‪“.‬‬

‫‪253‬‬

‫”شه زور خيانه‪ ،‬زه د‪ ،‬هغيه د‪ ،‬دې غييرت پيه‬
‫سوب‪ ،‬د هغه سره په مينييه بييوخته راغلييم‪ .‬هغييه‬
‫چي د ما سره يې مينه هم درلوده‪ ،‬لکن‪ ،‬د وطن‬
‫د ميني په سوب تر شا راڅخه پاته سو‪ ،‬زمييا پييه‬
‫نظر کي زموږ د اساطيري ديوتا ګانو‪ ،‬تيير مقييام‬
‫لهم ډېر لوړ مقام لري‪“.‬‬
‫”شه زور خانه ته خبر يې زه مخ په وړانييدي‪،‬‬
‫هلته‪ ،‬په اټاليه کي څه پروګرام لرم؟“‬
‫”زه د هغييه د مينييي پييه سييوب‪ ،‬د هغييه د‪،‬‬
‫احسان‪ ،‬او غيرت د ييياد‪ ،‬د سيياتلو پييه سييوب‪ ،‬و‪،‬‬
‫ژوند ته شا ګرځوم‪ ،‬او‪ ،‬په يوه چرچ کي‪ ،‬د‪ ،‬يوې‬
‫نن په حېث د ژوند د تېرولييو‪ ،‬اراده لييرم‪ “.‬کلييه‬
‫چي هغې خپله خبره تر سره ورسوله‪ .‬نو په نمييو‬
‫سييترګو پيير ګوډو کښېنسييتله‪ ،‬د‪ ،‬بصييير خييان‬
‫شاکر‪ ،‬له قبره يې يو موټ خاوره‪ ،‬را واخيستله‪،‬‬
‫څه يې پييه خپييل ب ېګ کييي‪ ،‬او‪ ،‬څييه ييې پييه خپلييه‬
‫سينځه کي توی کړه‪.‬‬
‫”شييه زور خييانه‪ ،‬پ ښتنې نجييوني‪ ،‬د‪ ،‬واده پييه‬
‫ورځ په سينځه کي سندور اچوي‪ ،‬ولي چي زمييا‪،‬‬
‫واده‪ ،‬د‪ ،‬شاکر‪ ،‬د قبر سره وسو‪ ،‬نو ما پييه خپلييه‬
‫سينځه کي‪ ،‬خاوره واچوله‪ ،‬راځييه چييي‪ ،‬ښار تييه‬
‫غبرګ سو‪“.‬‬
‫دا د ډرامې اختتامي سين وو‪.‬‬
‫د ډرامييې و تمثيييل ک ېدو تييه ل‪ ،‬اوس‪ ،‬څييو‬
‫ورځي پيياتي وې‪ ،‬عاشييو ييې بيييا اوس پيير اختتييام‬
‫باندي وژړل‪.‬‬
‫او‪ ،‬بيييا زغييرده‪ ،‬د ضييروري انتظاميياتو سييره‪،‬‬
‫هغوی و کابل ته‪ ،‬سفر وکړی‪.‬‬

‫‪254‬‬

‫په کابل کي‪ ،‬د‪ ،‬ډرامې نورو‪ ،‬غړو‪ ،‬او‪ ،‬مېلمنو‬
‫هنرمندانو‪ ،‬زغرده‪ ،‬د‪ ،‬لوي کورنۍ صورت ونيوی‪.‬‬
‫عاشييو‪ ،‬دلتييه ډېره مسييروره راغلييه‪ .‬راغلييي‬
‫فنکارانو ته ډېره مينه‪ ،‬او ‪ ،‬احترام ور پييه برخييه‬
‫سو‪.‬‬
‫نور خو نور‪ ،‬محترم اولس مشر حامد کرزي‬
‫صاحب‪ ،‬هم‪ ،‬يييوه غرمييه مېلمييانه ک يړه‪ .‬د کابييل‬
‫ښګګار‪ ،‬تهييذيبي ښګګکل‪ ،‬ډېګګره پييه زړه پييوري‪ ،‬او‪،‬‬
‫مسيييرت بخ ښونکې وه‪ .‬تعميراتيييي او تخليقيييي‬
‫کارونه‪ ،‬مخ په وړاندي‪ ،‬په چټک يۍ سييره ګامونه‬
‫اخيستل‪ .‬په شاعرۍ‪ ،‬ډرامه‪ ،‬ټيلي پلې‪ ،‬مصييورۍ‪،‬‬
‫او سينما کي‪ ،‬د لوړ معيييار‪ ،‬آثييار‪ ،‬او هييدفونه پييه‬
‫نظر کي نيول سييوي وو‪ .‬لييه يييورپ‪ ،‬او‪ ،‬امريکيې‬
‫او‪ ،‬د نړۍ د ګوټ ګوټ څخييه راسييتون سييوي‪،‬‬
‫افغانان‪ ،‬چي په تخليقي هنري‪ ،‬ارز ښتو خييبر‪ ،‬او‬
‫هم سنبال وو‪ ،‬په پوره اخلص سييره لګيييا وو‪ .‬د‬
‫تخليق په هره شعبه کي‪ ،‬يې د‪ ،‬افغييان د تهييذيبي‬
‫انفراديييت‪ ،‬نخ ښي ځل ېدلې‪ .‬يييوې خيياص خييبري‬
‫چي‪ ،‬محترم جمال شاه‪ ،‬افضييل شييوق صيياحب‪،‬‬
‫او‪ ،‬عاشييو‪ ،‬ي يې ډېر متيياثر ک يړه‪ ،‬هغييه دا‪ ،‬چييي‪،‬‬
‫افغانان‪ ،‬د‪ ،‬افغانيت پييه روح بانيدي سيينبال وو‪ ،‬د‬
‫هر افغان په وينه‪ ،‬د‪ ،‬رجائيت او پر اميدۍ ځلنده‬
‫لمر‪ ،‬تحليل ګرځېدی‪.‬‬

‫‪255‬‬

‫ټييولنيز نفسييياتو يييې‪ ،‬پييه ځييان کييي د ښه‬
‫سباوون‪ ،‬څرګندوني لييه ورايييه‪ ،‬پييه نمييا سيياتلي‬
‫وې‪ .‬هييم د‪ ،‬روح عصيير پييه تقاضييو بانييدي ښه‬
‫پوهېدله‪ .‬هغوی‪ ،‬د‪ ،‬دوستۍ‪ ،‬او دښمنۍ په عمييل‬
‫کي د افراط او تفريط ښکار نييه وو‪ .‬د‪ ،‬دوسييتۍ‬
‫او دښمنۍ په جريان کي يې‪ ،‬خپييل افغيياني وقييار‬
‫پيير ځييای سيياتلی وو‪ .‬هغييوی‪ ،‬د‪ ،‬دوسييتانو‪ ،‬او‪،‬‬
‫دښمنانو‪ ،‬په مقاصدو‪ ،‬او‪ ،‬سازشونو‪ ،‬پوه‪ ،‬زړونييه‬
‫او ذهنونه درلود‪ .‬ځکه مخ په وړاندي‪ ،‬د افغييانيت‬
‫حامل‪ ،‬د يوه ښه سييباوون پييه قيييام ډېر بيياوري‬
‫وو‪.‬‬
‫د پارليمان غړې‪ ،‬مللۍ شنواري‪ ،‬چي ا ګاهو‬
‫د بي‪ ،‬بي‪ ،‬سي‪ ،‬د نشرياتي ادارې سره تړلې پاته‬
‫سوې وه‪ ،‬وار په وار يې د‪ ،‬دوی دپيياره‪ ،‬د ناسييتي‬
‫ډيري‪ ،‬موقعې وايستلې‪ ،‬هييم ي يې‪ ،‬دوه‪ ،‬درې ځلييي‬
‫مېلمانه کړه‪.‬‬
‫”په خصوصيت سره‪ ،‬د افغانستان پر اوسني‬
‫سياسي‪ ،‬معاشي‪ ،‬او‪ ،‬ټولنيز صورت حال بانييدي‪،‬‬
‫د هغيييې‪ ،‬تنقييييدي‪ ،‬او تحليليييي‪ ،‬څېړنيييي‪ ،‬ډييييري‬
‫ارزښت ناکي وې‪“.‬‬
‫د افغانستان د سر خوړونکو حالتو په تنيياظر‬
‫کي‪ ،‬د مللۍ متنوع او بې خييوفه‪ ،‬ملييي‪ ،‬مبييارزې‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬د‪ ،‬ښځني ژونييد‪ ،‬د يييوه نييوي اړخ سييره‪،‬‬
‫متعارف کړه‪ .‬هغې ته‪ ،‬د ښه سباوون پيه ارميان‪،‬‬
‫پييه جنييګ اختييه مللييۍ‪ ،‬د کابييل تيير افييق‪ ،‬غټييه‬
‫وبرېښېدله‪ .‬هم دا وجه وه‪ ،‬چي مللۍ شنواري‬
‫د هغې دپاره‪ ،‬يوه آئيډيل‪ ،‬څوک وګرځېدله‪.‬‬

‫‪256‬‬

‫د‪ ،‬اوسني افغانستان‪ ،‬لوستلي خليګ‪ ،‬د خپييل‬
‫ځان سييره پييه جنيګ نييه وو‪ ،‬اختييه‪ ،‬بلکيې د خپييل‬
‫مثبت‪ ،‬قامي هدفونو دپاره‪ ،‬په خارج کي‪ ،‬د خپلو‬
‫د ښمنانو سييره‪ ،‬لس پييه ګريييوان وو‪ .‬دا‪ ،‬هغييه‪،‬‬
‫مثبيييت جيييدلياتي تضييياد‪ ،‬وو‪ ،‬چيييي‪ ،‬د‪ ،‬هغيييوی‪،‬‬
‫شخصيتونو ته‪ ،‬يې‪ ،‬د زمان مکان وسعتونو‪ ،‬او‪ ،‬د‬
‫ژوند اعتبار‪ ،‬او‪ ،‬نور‪ ،‬بخښلی وو‪.‬‬
‫د عاشو پر اصرار مللۍ ورسره ژمنييه وکيړه‬
‫چي په نژدې کي به کله‪ ،‬اسلم آباد‪ ،‬ته‪ ،‬د عاشو‪،‬‬
‫د مېلمنې په حېث ضرور سفر وکړي‪.‬‬
‫د‪ ،‬ډرامې کار ډېر په چټکۍ سره‪ ،‬د تکميل پر‬
‫لور روان وو‪ .‬هر کله چي به دوی لييه خپلييه کييار‪،‬‬
‫وزګار‪ ،‬پاته سييو‪ ،‬نييو بييه‪ ،‬د کابييل تهييذيبي‪ ،‬ژونييد‬
‫سره د تماس نيولو دپيياره د فيين او هنيير د‪ ،‬وتلييو‬
‫خلګو په تکل ووتل‪.‬‬
‫محييترم جمييال شيياه‪ ،‬او‪ ،‬وتلييی شيياعر او‬
‫ليکوال افضل شييوق‪ ،‬لييه وړانييدي ل‪ ،‬دلتييه‪ ،‬نييوم‬
‫درلودی‪ .‬هغوی‪ ،‬به د افغان ادبي بهير په علمييي‪،‬‬
‫ادبي‪ ،‬او شاعرانه‪ ،‬اجتماعاتو کي ګډون کاوه‪.‬‬
‫دواړو به يې په مشاعرو کييي خپييل کلم هييم‪،‬‬
‫اوروی‪ .‬دلتييه هغييوی‪ ،‬د نييوي شيياعرانو سييره‪،‬‬
‫پېژنييدګلوي هييم پيييدا ک يړه‪ .‬د افضييل شييوق‪ ،‬د‬
‫شاعرۍ‪ ،‬انګريييزي ژبيياړي دلتييه‪ ،‬ډېر نييوم پيييدا‬
‫کړی وو‪ .‬د جمالياتو د نوي نظريو په‪ ،‬تناظر کي‪،‬‬
‫شوق صاحب چي د پښتو شاعرۍ کوم جيياج‪ ،‬پييه‬
‫خپله يوه پخوانۍ شايع سوي مقاله کي اخيسييتی‬
‫وو‪ ،‬هغه مقاله دلته‪ ،‬د ځوانانو ډېره خوښه سوې‬
‫وه‪.‬‬

‫‪257‬‬

‫د‪ ،‬قيام په دې موده کي‪ ،‬د هغوی ملقييات‪ ،‬د‬
‫محترم سر محقق زلمی هيواد مييل‪ ،‬حييبيب اللييه‬
‫رفيع‪ ،‬او پيرمحمد کاروان سره هم سوی وو‪ .‬او‪،‬‬
‫د افغان موسيقۍ‪ ،‬ډېر‪ ،‬روښانه ستوري ي يې هييم‬
‫وليييدل‪ .‬عاشييو پييه خصوصيييت سييره‪ ،‬د مېرميين‬
‫هن ګامې‪ ،‬لييه هنييري کمييال څخييه ډېره متيياثره‬
‫راغله‪ .‬او‪ ،‬هغې کست وکړی‪ ،‬که نور څييه نييه وي‬
‫نو‪ ،‬وايلن به ضرور زده کوي‪.‬‬
‫کله چي د دوی کار سر ته ورسېدی‪ ،‬نو‪ ،‬بيييا‬
‫د عاشو پر اصرار باندي‪ ،‬په واپسۍ کي‪ ،‬دوی پييه‬
‫ګډه‪ ،‬په جلل آباد کي‪ ،‬د فخر افغان باچييا خييان‪،‬‬
‫پر اخيري آرامګاه باندي په نمو سييترګو سييره‪،‬‬
‫ډيري اوږدې دعاوي وکړې‪.‬‬
‫فخر افغان هغه‪ ،‬لوی پښتون او‪ ،‬انسان‪ ،‬چی‬
‫ژوند او مييرګ ييې دواړه د خپييل قييام دپيياره ت ېر‬
‫کړی‪ .‬او‪ ،‬پييه جلل آبيياد‪ ،‬کييي‪ ،‬ي يې‪ ،‬د سييپارلو پييه‬
‫وصيت سره‪ ،‬د‪ ،‬لر او بر‪ ،‬پښتنو په منځ کي‪ ،‬هر‪،‬‬
‫تقسيم‪ ،‬او کرښه‪ ،‬له منځه يييوړه‪ ،‬دلتييه پييه ډېر‬
‫سکون سره‪ ،‬د آزادي خاوري په غېږ کي آسوده‬
‫پروت وو‪.‬‬
‫”عاشييو“ شييوق صيياحب خپييل احساسييات‬
‫داسي ورته وښودل‬
‫”د سياسياتو په تاريخ کي فخييرا فغييان‪ ،‬باچييا‬
‫خييان‪ ،‬د خپييل کييردار‪ ،‬او‪ ،‬اخلص پييه حييواله‪ ،‬د‬
‫جنييوبي افريقييې‪ ،‬د سييتر ملييي مبييارز‪ ،‬نېلسيين‬
‫منډېل‪ ،‬سره‪ ،‬سر په سر سيالي لري‪ .‬د نېلسين‬
‫منيييډېل پيييه کامييييابۍ او کيييامرانۍ کيييي د‪ ،‬ده د‬
‫اخلص‪ ،‬او عييزم‪ ،‬پييه څنييګ کييي‪ ،‬د‪ ،‬افريقييې د‪،‬‬
‫اولسونو مثبت اجتماعي نفسياتو يييو غييټ فعييال‬
‫کردار‪ ،‬ترسره ورسوی‪.‬‬

‫‪258‬‬

‫په جنوبي افريقه کييي‪ ،‬د اجتميياعي سياسييي‬
‫بصيييرت‪ ،‬پييه څنييګ کييي د چييرچ هييم کييارۍ‪ ،‬و‬
‫سياسي بهير ته‪ ،‬ډېر‪ ،‬سييرعت‪ ،‬ت ېزي او قييوت‬
‫ور وبخ ښی‪ .‬د‪ ،‬پ ښتنو بييدبختي دا ده‪ ،‬چييي‪ ،‬د‪،‬‬
‫تاريخ پييه اوږدو کييي‪ ،‬پ ښتني مييذهبي ټييولنه‪ ،‬هيير‬
‫وخت‪ ،‬د‪ ،‬قومي سياست‪ ،‬او آزادۍ په لر کي‪ ،‬د‪،‬‬
‫مذهب په پلمه خنډونه اچوي‪ .‬او د لږ ذاتييي ګټييو‬
‫په بدل‪ ،‬پييه شييعوري تييوګه‪ ،‬د‪ ،‬پ ښتون د ښمن‪،‬‬
‫ټولنو سييره‪ ،‬مرسييتي ترسييره رسييوي‪ .‬د‪ ،‬اخونييد‬
‫درويييزه څخييه ييې راونيس يې‪ ،‬بيييا د‪ ،‬نيين د مل‪ ،‬او‬
‫طالبانو پوري دا خبره واقعاتي صداقتونه لري‪“.‬‬
‫”د باچا خان‪ ،‬خان شيهيد او‪ ،‬خيان عبيدالولي‬
‫خان‪ ،‬سره‪ ،‬د عدم موافقت او‪ ،‬بې ځايه د ښمنۍ‬
‫په سوب‪ ،‬هغوی‪ ،‬يو ډېر منفييي سياسييي کييردار‬
‫ترسره رسولی‪ ،‬او‪ ،‬ل لګيا دي‪ ،‬چي د قام د ښه‬
‫سباوون پر ځای و خپلي سياسييي دکانييدارۍ تييه‪،‬‬
‫نور‪ ،‬وسعتونه‪ ،‬ور وبخښي‪“.‬‬
‫”هغوی اوس هم‪ ،‬د محييترم اسييفنديار ولييي‪،‬‬
‫او محترم محمييود خييان اڅکييزي مخييالفت خپلييه‬
‫بنيادي سياسي او مذهبي فريضه ګڼي‪ .‬په نييړۍ‬
‫واله سويه‪ ،‬د‪ ،‬هر قام پييه سياسييي مبييارزه کيي‪،‬‬
‫مذهبي‪ ،‬رهبري‪ ،‬د‪ ،‬قام سييره‪ ،‬پييه تيياوده سيينګر‬
‫کييي‪ ،‬ولړ پييه ګډه جنييګ کييوي‪ .‬پ ښتانه‪ ،‬هغييه‪،‬‬
‫بدقسمته خلګ دي‪ ،‬چي‪ ،‬مذهبي رهييبري ييې‪ ،‬نييه‬
‫صرف دا چي‪ ،‬مخالفت کييوي‪ ،‬بلک يې‪ ،‬د‪ ،‬تيياريخي‬
‫دښمن له خوا ورسره جنګيږي‪ “.‬شييوق صيياحب‬
‫يوه اوږده ساه واخيستله‪ ،‬او‪ ،‬خوله يې ونيوله‪.‬‬

‫‪259‬‬

‫”لل‪ ،‬ډېره په زړه پوري تجزيييه دي ترسييره‬
‫ورسوله‪ ،‬دلته‪ ،‬زموږ د قيام په زمييانه کييي‪ ،‬خييو‪،‬‬
‫مييوږ او تاسييو پييه خپلييو سييترګو وليييدله‪ ،‬چييي‬
‫طالبييان‪ ،‬او‪ ،‬مليييان‪ ،‬د خپييل قييام سييره‪ ،‬څييه‪،‬‬
‫معامله کوي‪“.‬‬
‫”جمال شاه خيانه‪ ،‬پييه کييوم خيييال کييي ورک‬
‫ولړې‪ “.‬شوق صاحب‪ ،‬و مسييتغرق هغييه ښکلي‬
‫انسان ته مخاطبه وکړه‪.‬‬
‫”شوق صاحب فکر کوم‪ ،‬څو‪ ،‬چي‪ ،‬پښتانه‪ ،‬د‬
‫ملئيييت لييه منګلييو آزاد نييه سييي‪ ،‬نييه‪ ،‬د اسييلم‬
‫سييپېڅلی دييين پېژنييدلی سييي‪ ،‬او‪ ،‬نييه خپييل‪،‬‬
‫سياسي مرام ترلسه کولی سي‪“.‬‬
‫هغييوی پييه نمييو سييترګو اخيييري دعييا وکيړه‪،‬‬
‫پسته يې د‪ ،‬ستر فخر افغان‪ ،‬و قبر تييه‪ ،‬پييه مينييه‬
‫سره بوسه ورکړه‪ ،‬او مييخ پييه وړانييدي ي يې خپييل‬
‫سفر‪ ،‬د‪ ،‬کرښي په خوا‪ ،‬تر پام لندي ونيوی‪.‬‬
‫کله چي پر کرښي‪ ،‬د پاکستان و پولي تييه را‬
‫واوښتل‪ ،‬نو‪ ،‬عاشو‪ ،‬يوه عجبه خبره وکړه‪.‬‬
‫”لل ما‪ ،‬د چمن باډر هم ليدلی دی‪ .‬د پ ښتنو‬
‫په منځ‪ ،‬دا تقسيييم‪ ،‬ډېر غ ېر منطقييي‪ ،‬او غييير‬
‫انساني راته برېښي‪ .‬ما تييه داسييي معلييوميږي‪،‬‬
‫لکه هلته په پښين کي چي څوک‪ ،‬د ملک سييکندر‬
‫خان‪ ،‬د کلي‪ ،‬او‪ ،‬د نژدې‪ ،‬کلي ګوال تر منځ‪ ،‬يوه‬
‫پوليس چوکۍ جوړه کړي‪ ،‬او بيا راته ووايي‪ ،‬چي‬
‫دا‪ ،‬دوه‪ ،‬جل جل‪ ،‬ملکيييونه دي‪ “.‬عاشيييو‪ ،‬ډېره‬
‫غمجنه ښکاره کېدله‪.‬‬
‫”عاشو د تاريخ جبر دی‪ ،‬لکن د جبر نفسيات‬
‫هييم دا وي‪ ،‬چييي کلييه نييه کلييه د شکسييت سييره‬
‫ضرور مخامخ کيږي‪“.‬‬
‫جمال شاه ځان د‪ ،‬دې په دوک ور ګډ کړی‪.‬‬

‫‪260‬‬

‫د کابل څخه د راستنېدلو‪ ،‬څه پنځلس ورځي‬
‫پسته‪ ،‬اياز خان‪ ،‬خيياتمې او‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د عمييرې پييه‬
‫نيت‪ ،‬و سعودي ته‪ ،‬سييفر وک يړی‪ .‬عاشييو‪ ،‬د يييوه‬
‫ډېر نوي‪ ،‬احسيياس سييره مخامييخ سييوه‪ .‬د دې د‬
‫فکر و نظر‪ ،‬د افييق دپاسييه پرتييه خړجنييه فضييا د‬
‫سهار په نور بدله سوه‪.‬‬
‫کله چي په حرم کي د‪ ،‬دې سييترګي پييه اول‬
‫ځلي‪ ،‬پر کعبې‪ ،‬باندي‪ ،‬ونښتلې‪ ،‬نو‪ ،‬د زړه سييخت‬
‫کاڼی‪ ،‬د يوې خييوږې چينيې د‪ ،‬اوبييو پييه څ ېر‪ ،‬پييه‬
‫هييره خييوا وبه ېدی‪ ،‬او‪ ،‬عاشييو پييه غ ېر ارادي‬
‫توګه‪ ،‬داسي وويل‬
‫” ښکلې ښايسييته خييدايه‪ ،‬تييه سييتا ذات او‬
‫صفات‪ ،‬زما د تقدير او وجود برخه وګرځوې‪“.‬‬
‫د‪ ،‬دې زړه دا‪ ،‬يقييين ورتييه وسييپاری‪ ،‬چييي‪،‬‬
‫کعبې بالذات‪ ،‬د‪ ،‬دې د دعا په حييق‪ ،‬کييي‪ ،‬پييه لييوړ‬
‫ږغ سره‪ ،‬د‪ ،‬آمين ثم آمين‪ ،‬کلمه‪ ،‬ادا کيړه‪ .‬هغيې‬
‫بې دليله‪ ،‬دا يقين درلودی‪ ،‬چي‪ ،‬دې په خپلييه هييم‬
‫دا ږغ واور ېدی‪ .‬هغييه چييي‪ ،‬بييې کييوره‪ ،‬او بييې‬
‫ريښې‪ ،‬د وړۍ په څېر‪ ،‬د حالتو پيير رحييم و کييرم‬
‫باندي‪ ،‬د بې سمتي ښکار‪ ،‬ل لهانييده ګرځ ېدله‪،‬‬
‫په يوه آن کي‪ ،‬د خپل ذات پيير مرکييز بانييدي‪ ،‬پييه‬
‫يقين سره‪ ،‬د چنار د يوې غټي درخييتي پييه څ ېر‪،‬‬
‫شيينه راغلييه‪ .‬او‪ ،‬کييرار کييرار يييې تيير ښايسييتو‬
‫سترګو‪ ،‬خوناب اوښکي‪ ،‬د چنار د پاڼو په څېر‪،‬‬
‫د ګرېوان پر لوري‪ ،‬په اورېدو راغلې‪.‬‬
‫”ښه ښکلې خدايه‪ ،‬ستا د‪ ،‬موجييودګۍ يقييين‬
‫څومري په ابهام ک ښي را څخيه پيټ وو‪ .‬لکين د‬
‫دې ستونزي باوجوده ته وګوره چي دا ټول عمر‬
‫مي په غېر محسوس تييوګه هييم و تييا تييه سييفر‬
‫کړی دی‪“.‬‬

‫‪261‬‬

‫” ښکلې ښايسييته خييدايه‪ ،‬تييه زمييا د وينييي د‬
‫شعوريت‪ ،‬له پټييو ګو ښو څخييه‪ ،‬زمييا پيير زړه او‬
‫وجدان باندي‪ ،‬د ځلندو لمرونو په څېر‪ ،‬رو ښانه‬
‫او په څرک راسې‪ .‬او زما و سييتا پييه منييځ کييي‪ ،‬د‬
‫غېريييت او لتعلق يۍ ولړ تييور ځنګلييونه‪ ،‬د خپلييو‬
‫ټولييو درنييدګانو سييره‪ ،‬و يييوه خييوا تييه‪ ،‬ليييري‬
‫کښېږدي‪“.‬‬
‫هغې يو ځلي بيا د مقدسي کعبې د ”امين ثييم‬
‫امين“ په خپلو غوږو واورېدی‪ .‬هيم دا سيوب وو‬
‫چييي عاشييو د‪ ،‬خييدای د خيييال د تجريييديت څخييه‬
‫آزاده راغلييه‪ ،‬او پييه يييوه آن کييي‪ ،‬د مينييه نيياکه‪،‬‬
‫شخصييي خييدای د موجييودګۍ پييه يقييين سييره‪،‬‬
‫متصف راغله‪ .‬هغه شخصي خدای‪ ،‬چييي بلکيفييه‬
‫هم يې پلر وو‪ ،‬او هم يې ورور وو په داخل او پييه‬
‫خييارج کييي‪ .‬د دې پسييته هغييې بلييه دعييا بيييا نييه‬
‫وغوښتله‪ .‬په مکه او مدينه کي يې هر څو ورځييي‬
‫چي يې تيري کړې‪ ،‬هم‪ ،‬د‪ ،‬دې‪ ،‬مسرت‪ ،‬بې خودۍ‬
‫او يقين په‪ ،‬غېږ کي اوسېدله‪.‬‬
‫عاشييو‪ ،‬نييه پوه ېدله‪ ،‬چييي اولينييه‪ ،‬جنسييي‬
‫تجربه‪ ،‬او‪ ،‬اوله روحاني تجربه‪ ،‬د خپييل کيييف پييه‬
‫حييواله څييو‪ ،‬تييوپير سييره درلييودی! ولييي چييي‪ ،‬د‬
‫شخصي حظ‪ ،‬او روحيياني مسييرت‪ ،‬او آزادۍ پييه‬
‫حييواله‪ ،‬دا‪ ،‬دواړي تجربييې‪ ،‬ډيييري سييره ورتييه‪،‬‬
‫معلومېدلې‪ .‬يعني په روحاني تجربه کييي هييم پييه‬
‫څييه نييه څييه شييکل‪ ،‬د جنسييي تسييکين‪ ،‬عنصيير‬
‫موجودګي درلوده‪.‬‬
‫هغه نه پوهېدله‪ ،‬چي روحاني نبوغ‪ ،‬حيييواني‬
‫جنسيت‪ ،‬پييه شييعوري او لشييعوري منطقييو کييي‬
‫کوم‪ ،‬مشترک مېکانزم لري‪.‬‬

‫‪262‬‬

‫چيري د دې معنا دا خو نييه ده‪ ،‬چييي روحيياني‬
‫کمال‪ ،‬په خپل اصل کي‪ ،‬د حيواني جنسيييت‪ ،‬يييو‬
‫منقلب‪ ،‬ارتفاعي‪ ،‬مشکل دی‪ .‬هغه نييه پوه ېدله‬
‫چي‪ ،‬د شييعور‪ ،‬لشييعور‪ ،‬جنسيييت‪ ،‬او‪ ،‬روحييانيت‬
‫ترمنځ‪ ،‬د حد برارۍ کار څرنګه ترسره ورسوي‪.‬‬
‫د‪ ،‬دې پر دا باندي يقين راغلی‪ ،‬چييي‪ ،‬لييه جنسييي‬
‫تودو جذبو‪ ،‬څخه محييروم يييو‪ ،‬انسييان‪ ،‬کلييه هييم‪،‬‬
‫خدای نه سي پېژندی‪ .‬دا هغه بې دليله يقييين وو‬
‫چي دې غوښت‪ ،‬چي‪ ،‬په اسلم آباد کي‪ ،‬د‪ ،‬ډاکټر‬
‫شيرينو سره په بيرته تر پام لندي ونيسي‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬دوی‪ ،‬اسلم آبيياد تييه را ورس يېدل‪،‬‬
‫نييو‪ ،‬عاشييو‪ ،‬و‪ ،‬ډاکټيير شيييرينو تييه‪ ،‬ډېره‪ ،‬ښه‬
‫وبرېښېدله‪ .‬هغې يو مثبت نوی احسيياس راوړی‬
‫وو‪ ،‬چي پر ښايسته څېره يې لييه ورايييه‪ ،‬پييه نمييا‬
‫وو‪.‬‬
‫ژوند‪ ،‬مخ په وړانييدي‪ ،‬پيير خپلييو ليکييو بانييدي‪،‬‬
‫روان وو‪ ،‬هر وګړی په خپله وظيفه بوخت وو‪ .‬د‬
‫عاشو‪ ،‬او‪ ،‬شيرينو مينه‪ ،‬نه صرف دا چييي قييايمه‬
‫وه بلکې‪ ،‬د عاشو او‪ ،‬شيرينو دپاره‪ ،‬اوس لزمي‬
‫هم ګرځېدلې وه‪.‬‬
‫عاشييو‪ ،‬د‪ ،‬شيييرينو‪ ،‬او ژونييد پييه حصييار‪ ،‬لييه‬
‫مسرته ډکي شپې او‪ ،‬ورځي تېروليې‪ .‬هغييه اوس‬
‫اکثره په خپل داخل کييي‪ ،‬د‪ ،‬خپييل تخليييق سييره‪،‬‬
‫اخته وه‪ .‬د الټرا ساونډ په توسط‪ ،‬هغييې تييه اوس‬
‫دا معلومه وه‪ ،‬چي د‪ ،‬دې په رحييم کييي‪ ،‬پييرورش‬
‫کونکی‪ ،‬کوشنی‪ ،‬يو‪ ،‬صحت مند هلک دی‪.‬‬

‫‪263‬‬

‫ښځه او مځکيه‪ ،‬چيي‪ ،‬د تخلييق و تکمييل تيه‬
‫نييژدې سييي‪ ،‬نييو د آسييماني ښايسييت پييه پلوشييو‬
‫سره‪ ،‬نوره هم روښانه راسي‪ .‬عاشو نييه دا چييي‬
‫بې حده ښايسته سوې وه بلک يې‪ ،‬د تخليقييي حييظ‬
‫او کرب‪ ،‬د نييژدې امکييان پييه حييواله‪ ،‬د ورځييي او‬
‫شپې په څېر په ځان کي نه ځايېدله‪.‬‬
‫او بيا يو ورځ‪ ،‬چي‪ ،‬يې د خپل تخليييق سييوي‪،‬‬
‫آنو‪ ،‬چيغه تر غوږو سييوه‪ .‬نييو دا پييوه سييوه‪ ،‬چييي‬
‫مييور‪ ،‬او مځکييه ولييي سييره يييو دي‪ .‬هغييه ډېره‬
‫حيرانييه سييوه چييي جنييس‪ ،‬تخليييق‪ ،‬او‪ ،‬روحيياني‬
‫کمال‪ ،‬په اخيري تجزيييه کييي څييومري‪ ،‬سييره يييو‬
‫دي‪ .‬د تخليق د لمحې سره سم‪ ،‬د هغ يې د ژونييد‪،‬‬
‫ترجيحات څو بدل سو‪ ،‬عاشو پر دې باندي ډېره‬
‫حېران راغلييه‪ .‬د ترجيحيياتو سييره سييم‪ ،‬اوس‪ ،‬د‬
‫خلګو او‪ ،‬ژوند خپله څېره هم څومري ښايسييته‬
‫سوه‪.‬‬
‫د‪ ،‬ميييور د جيييذبې د‪ ،‬غو ړېدو سيييره‪ ،‬هغيييه‬
‫وپوه ېدله‪ ،‬چييي د‪ ،‬دې تکميييل اوس‪ ،‬و سيير تييه‬
‫ورسېدو‪.‬‬
‫هغې آنو‪ ،‬له ځانه‪ ،‬په بدل صورت پيييدا ک يړی‪،‬‬
‫دا هغه احساس وو‪ ،‬چي د لفظونو په مييوټه کييي‬
‫نه ځاي ېدی‪ .‬اوس کوشيينی‪ ،‬افراسييياب خييان‪ ،‬د‬
‫هغې د ژوند محور وګرځېدی‪ .‬او هلته‪ ،‬د نعمان‪،‬‬
‫د خوشحالۍ هم هيڅ حد نه وو‪ ،‬چييي‪ ،‬افراسييياب‬
‫يې خپل زوی ګڼی‪.‬‬

‫‪264‬‬

‫د‪ ،‬عاشو‪ ،‬ټييوله تييوجه‪ ،‬پيير افراسييياب بانييدي‬
‫مرکوزه وه‪ .‬هغه د مسرت د آسمان دپاسييه‪ ،‬پييه‬
‫خلص زړه سييره‪ ،‬الييوتلې ګرځ ېدله‪ .‬اوس دوه‬
‫کلن افراسياب خان‪ ،‬هغې تييه‪ ،‬تير غټيو چنيارو ل‪،‬‬
‫لوړ ښکاره کېدی‪ .‬خو دا نهال تيير‪ ،‬پييوره قييامت‬
‫پوري نه ورسېدی‪ .‬ولي چي‪ ،‬يوه ورځ ناڅيياپه‪ ،‬د‬
‫مرغييانو د سييغاب‪ ،‬پييه رنييځ اختييه سييو‪ ،‬او‪ ،‬درې‬
‫ورځييي پسييته پييه پمييز هسييپتال کييي‪ ،‬پييه حييق‬
‫ورسېدی‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬هيښه پېښه پاته سوه‪ .‬بالکييل ييې نييه‬
‫وژړل‪ .‬په کفن کي نغښتی‪ ،‬افراسياب يې پر زړه‬
‫بانييدي ونيييوی‪ ،‬پيير ښايسييته تنييدي ي يې‪ ،‬پييه وچييو‬
‫سترګو‪ ،‬او شييونډو سييره بوسييه ورک يړه‪ ،‬او‪ ،‬پييه‬
‫کرار سره يې داسي وويل‬
‫”افراسياب جانه‪ ،‬پروا مه کړه په نژدې کييي‪،‬‬
‫به ستا‪ ،‬بدل‪ ،‬له قدرت څخه ضرور واخلم‪“.‬‬
‫ډاکټر شيرينو چي نژدې ورته ولړه وه‪ ،‬د‪ ،‬دې‬
‫د څېرې په عکس العمل سره په خپييل زړه کييي‬
‫د خوف ښکار سوه‪ ،‬ولي چي‪ ،‬د عاشو په څېره‬
‫باندي‪ ،‬د ټولو واورو‪ ،‬سفاکيت‪ ،‬او ب يې حسييي پييه‬
‫يييوه نييرۍ خنييدا کييي‪ ،‬ځييای پيير ځييای سييوه‪ .‬دا‬
‫پوهېدله هغه انتقام‪ ،‬ډېر سييفاک‪ ،‬او بيې رحمييه‬
‫وي‪ ،‬کوم چييي‪ ،‬د خپييل اظهييار دپيياره‪ ،‬د‪ ،‬مسييکا‪،‬‬
‫بڼه اختيار کړي‪ ،‬او هغه مينييي ډيييري‪ ،‬ژوري وي‪،‬‬
‫کيومي چيي‪ ،‬پيه پټيه خيوله‪ ،‬د‪ ،‬او ښکو پيه زبيان‬
‫ګاييږي‪.‬‬

‫‪265‬‬

‫کله چي‪ ،‬د‪ ،‬دې دواړو‪ ،‬سترګي څلور سييوې‪،‬‬
‫نو شيرينو دستي پوه سوه‪ ،‬چي عاشو‪ ،‬د يييو چييا‬
‫هييم نييه ده‪ .‬يييوه رشييته هييم‪ ،‬اوس‪ ،‬د دې دپيياره‪،‬‬
‫اهميت نه لييري‪ ،‬او نييه اعتبييار‪ .‬د‪ ،‬دې د نظيير پييه‬
‫شا‪ ،‬د بې حسۍ‪ ،‬نفرت او انتقام‪ ،‬لوړي لمييبې پييه‬
‫نڅا ګرځېدې‪ .‬داکټر شيييرينو‪ ،‬د دې لييه غي يږي‪ ،‬د‬
‫افراسياب مړ وکښی‪ ،‬نعمان هغه پييه خپلييه غي يږ‬
‫کي واخيست‪ ،‬د ضروري انتظاماتو پسييته ييې ‪ ،‬د‬
‫خپلو را غونډ سوو ټولو دوستانو‪ ،‬په همراهي کي‬
‫هديرې ته يوړی او و خاورو ته يې وسپاری‪.‬‬
‫ډاکټر شيرينو‪ ،‬کوښښ درلودی چي په يوه نييه‬
‫يوه پلمه‪ ،‬عاشو وژړوي د‪ ،‬هغه کهلونې يې سييره‬
‫را غونډي کړې‪ ،‬په البم کي يې‪ ،‬ل ګېدلي‪ ،‬د هغييه‬
‫تصويرونه‪ ،‬او په موبايل کي‪ ،‬خوندي د هغه فلييم‬
‫يې هم‪ ،‬و عاشو ته‪ ،‬په دې بهانه او يييا هغييه بهييانه‬
‫ورښکاره کول‪ ،‬لکيين هغيې ييې هيييڅ يييو‪ ،‬اثيير نييه‬
‫اخيستی‪.‬‬
‫چييي شيييرينو‪ ،‬ناکييامه اوسييتړې راغلييه‪ .‬نييو د‬
‫عاشو په کاڼي سوي شونډو باندي يوه په نفييرت‬
‫لړلې خندا‪ ،‬را پييورته سييوه‪ ،‬او‪ ،‬و شيييرينو تييه ييې‬
‫داسي وويل‬
‫”شيرينو زه پوهيږم چي ته غييواړې‪ ،‬چييي مييا‬
‫وژړوې‪ .‬نه شيرينو‪ ،‬داسي مه کوه‪ .‬پرې مي ږده‪،‬‬
‫چي‪ ،‬د افراسييياب غييم‪ ،‬پييه مييا کييي‪ ،‬د نفييرت او‬
‫انتقام په صورت بدل سي‪“.‬‬
‫”لکن عاشو‪ ،‬له چا څخه انتقييام! داغييه بييه د‬
‫قدرت خوښه وه‪ “.‬شيييرينو ييې پييه ګاي ېدو هييم‬
‫خوشحاله سوه‪.‬‬

‫‪266‬‬

‫”ولي شيرينو له قدرت څخه انتقام“ د عاشو‬
‫پييه لهجييه ک ښي سييره بڅييري پييه نفييرت سييره‬
‫وبرېښېدل‪.‬‬
‫”لکن عاشو‪ ،‬انسان کله هم دا‪ ،‬وس نه سي‬
‫درلودای چي له قدرت څخه‪ ،‬بدل واخلي‪“.‬‬
‫”اهييو شيييرينو‪ ،‬زه د قييدرت څخييه د انتقييام‬
‫دپاره‪ ،‬يو ډېر نابلده تخليقييي خيييال پييه زړه کييي‬
‫لرم‪ .‬يو داسي طريق کار چي په خپله به قييدرت‬
‫هم راته حېران سي‪“.‬‬
‫”لکن عاشو ولي‪ ،‬بغاوت څه معنييا لييري؟ دا‬
‫خو يو داسي جنګ دی چي‪ ،‬تا به په خپله له دننييه‬
‫وخوري‪“.‬‬
‫”شيرينو هيير څييه بييدل سييو‪ ،‬ټييول ترجيحييات‬
‫ک ښته پييورته سييول‪ ،‬اوس ژونييد زمييا دپيياره يييو‪،‬‬
‫مييرام لييري‪ ،‬او‪ ،‬هغييه د‪ ،‬قييدرت سييره د جييدل‬
‫مقصد دی‪“.‬‬
‫”شيرينو ته خبره يې‪ ،‬دا زما او سييتا‪ ،‬اخيييري‬
‫ملقات دی‪ .‬نن شپه ته د ميا سيره‪ ،‬ت ېره کيړه‪.‬‬
‫بيييا ګورو چييي تيير څييو مييودو‪ ،‬لييه يييوې او بلييي‬
‫پرېدۍ وګرځو‪“.‬‬
‫”زه نييه غييواړم‪ ،‬چييي‪ ،‬تييه نييور‪ ،‬زمييا د علج‬
‫ستړې پر ځان باندي ومنې‪ .‬بلکې زما دننه‪ ،‬نفرت‬
‫که خارج ته لر پيدا کړي نو ګمييان کييوم چييي دا‬
‫به‪ ،‬زما د نفسياتي رنځ دپاره ګټور پاته سي‪“.‬‬
‫”لکن عاشو په خارج کي ستا نفييرت‪ ،‬هييدف‬
‫به څوک وي؟“‬
‫”شيرينو زه اوس پر دې وله باندي تا ته هيييڅ‬
‫نه سم ويلی‪ ،‬چي وخت يې راسي نو په خپله به‬
‫خبره سې‪“.‬‬

‫‪267‬‬

‫ماخوستن عاشو لږ شيدې وچښلې‪ ،‬او‪ ،‬بيا پيه‬
‫خپله خونه کي د شيرينو سره د کټ دپاسه ګډه‬
‫کښېنستله‪ .‬شيرينو‪ ،‬له سهاره پييه دا کو ښښ وه‬
‫چي‪ ،‬پييه بيرتييه ييې‪ ،‬د غييم د فطييري ب ڼي ګريييه‬
‫سره مخامخ کړي‪ ،‬لکن بې فايدې يې هر څه پاته‬
‫سوه‪.‬‬
‫په دې دوران کي‪ ،‬عاشو‪ ،‬له يخييه پييه کپ ېدو‬
‫راغله‪ .‬چيري چي‪ ،‬سړزګۍ پييه مخييه واخيسييتله‪،‬‬
‫هلته يې‪ ،‬له تندي‪ ،‬ستونی‪ ،‬د‪ ،‬وچ لرګي په څېر‬
‫خشک راغلی‪.‬‬
‫”شيرينو په دا المارۍ کي‪ ،‬د‪ ،‬آنييو‪ ،‬د مليش يې‬
‫جوړه پرته ده‪ ،‬ضروري ده‪ ،‬چي‪ ،‬له يخه ځان پييه‬
‫وژغورم‪“.‬‬
‫کلييه چييي يييې‪ ،‬د آنييو‪ ،‬جييامې واغوسييتې‪ ،‬نييو‬
‫شيرينو په دې ډېره حيرانه راغله‪ ،‬چييي دا‪ ،‬کييرار‬
‫کرار له کپېدو وژغورل سييوه‪ .‬د دې سييره سييم‪،‬‬
‫شيرينو ته يو بل خيال ور پييه زړه سييو‪ ،‬او‪ ،‬هغييه‬
‫وپوهېدله چي شايد اوس دا په خپييل مييرام کييي‬
‫کامرانه پاته کېدای سي‪.‬‬
‫کله چييي‪ ،‬دواړي‪ ،‬غييږ پييه غييږ پر ېوتلې‪ ،‬نييو‬
‫شيييرينو‪ ،‬بيرتييه پييورته سييوه او تيير هغييه المييارۍ‬
‫پوري ولړه له کييومه چييي ي يې‪ ،‬د‪ ،‬آنييو‪ ،‬جييامې را‬
‫اخيستي وې‪ .‬په واپسۍ کي د هغې پييه لس کييي‪،‬‬
‫هم هغه څادر وو‪ ،‬کوم چيي‪ ،‬د عاشيو‪ ،‬او‪ ،‬آنييو‪ ،‬د‬
‫اولي شپې د‪ ،‬ښايستې پيښي‪ ،‬شاهد وو‪.‬‬
‫کله چي د عاشو نظر پر هغه بانييدي ول ګېد‬
‫نو‪ ،‬د څېرې‪ ،‬کيفيت يې ډېر بييدل سييو‪ .‬د هغ يې د‬
‫کيياڼي سييوي څ ېرې دپاسييه‪ ،‬د ژونييد‪ ،‬نخ ښي‬
‫ښکاره سوې‪.‬‬

‫‪268‬‬

‫ډاکټر شيرينو‪ ،‬ځييان او‪ ،‬دا د‪ ،‬جييامو لييه قيييده‬
‫څخه آزاده کړه‪ ،‬او د دې د دوشيزګۍ په وينه‪ ،‬او‬
‫د‪ ،‬آنو‪ ،‬په رطوبت لړلی څادر يې پيير ځييان او‪ ،‬دې‬
‫باندي راکش کړی‪.‬‬
‫شيرينو دا خبره په ښه توګه محسوس کړه‪،‬‬
‫چي د مار په شان په ځان کي ول ول را غونييډه‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬کرار کرار‪ ،‬د چينې د‪ ،‬اوبو په څېر‪ ،‬بهانده‬
‫همواريت ته په رجوع ولړه‪.‬‬
‫هلتيه عاشيو‪ ،‬د‪ ،‬آنييو او ځيان د اوليي شييپې د‬
‫صحبت په ياد سره‪ ،‬رشتيا هييم‪ ،‬د‪ ،‬ژونييد و منبييع‬
‫ته‪ ،‬متوجه سوه‪.‬‬
‫”آنو‪ ،‬د ژوند‪ ،‬او مسرت‪ ،‬سييرچينه خييو ل پييه‬
‫وختونو کي‪ ،‬موجودګي لري‪“.‬‬
‫”اوس خو ل ژوند‪ ،‬خپله ريښه‪ ،‬لييه لسييه نييه‬
‫ده ورکړې‪ .‬که زه وغواړم د هغه په توسط سره‪،‬‬
‫د خپل وجود په توره خل کي‪ ،‬د يوه بل نوي لمر‪،‬‬
‫جوړښت ترسره رسولی سم‪“.‬‬
‫عاشو‪ ،‬ته‪ ،‬داسي احسيياس ک ېدی چييي‪ ،‬تيير‬
‫دې څادر لندي‪ ،‬هغه‪ ،‬د شيرينو په غ ېږ کييي نييه‪،‬‬
‫بلکې د آنو‪ ،‬په غ ېږ کييي آسييوده پرتييه ده‪ .‬او بيييا‬
‫آنو‪ ،‬د‪ ،‬ژوند‪ ،‬د واړه حدت‪ ،‬تازګۍ او تييرۍ سييره‬
‫پييه دې کييي ځييای پييه ځييای سييو‪ .‬هييم د هغ يې د‪،‬‬
‫دوشييېزګي د شکسييت د وينييي خوشييبويي دا‬
‫مکرر په خپل حصار کي واخيستله‪.‬‬
‫په دې دوران کي‪ ،‬ډاکټر شيييرينو‪ ،‬پييه موبايييل‬
‫باندي‪ ،‬په خفيه توګه‪ ،‬د يو چا نمييبر ډايييل ک يړی‪.‬‬
‫کله چي رابطه بحال سوه‪ ،‬نو هغې د سلم کولييو‬
‫پسته وويل چي د عاشو سره خبره وکړه‪.‬‬
‫”هيلو عاشو څنګه ييې؟“ د آنيو ږغ د‪ ،‬عاشييو‬
‫تر غوږو سو‪.‬‬

‫‪269‬‬

‫”آنييو‪ ...‬آنييو‪ “.....‬د عاشييو پييه حلييق کييي د‬
‫اوښکو يو تود سېلب راکښته سو‪.‬‬
‫”عاشييو څييه خييبره ده؟ دا سييتا ږغ ژړانييده‬
‫غوندي ولي دي؟“‬
‫”آنو‪ ...‬آنو‪ “..‬د اوښکو تړلی بند را مات سو‪،‬‬
‫او عاشو په چيغو چيغو وژړل‪.‬‬
‫شيرينو‪ ،‬موبايل د دې له لسه وکښی‪ ،‬او‪ ،‬و‪،‬‬
‫آنو ته يې‪ ،‬ګرده قصه وکړه‪.‬‬
‫”لکن تاسو ګرده ورځ يو چييا هييم ومييوږ تييه‬
‫حال را نه کړی‪ “.‬د هغه په ږغ کي ډېر احتجيياج‬
‫وو‪.‬‬
‫”زه او خاتمه سبا درځو‪ ،‬ډاکټر پليزترهغو يييې‬
‫بايييد چييي ډېر خيييال وسيياتې‪ .‬او‪ ،‬نعمييان چيييري‬
‫دی؟“‬
‫”آنييو جييانه بييس اوس خيريييت سييو‪ ،‬سييتا د‬
‫رابطې په سوب‪ ،‬هغې په اول ځلييي وژړل‪ ،‬او‪ ،‬دا‬
‫ډېر ضروري امر هم وو‪ .‬اوس هيڅ خطر نسييته‪.‬‬
‫غم چي و خييارج تييه لر پيييدا کيړي نييو بيييا د روح‬
‫ناسور نه سي پاته کېدی‪ ،‬نعمان دلته دی او ښه‬
‫دی‪ “.‬ډاکټر شيرينو په ښايسييته انګريييزۍ ورتييه‬
‫وږغېدله‪.‬‬
‫هلته‪ ،‬اياز خييان پيير‪ ،‬دوه ځييايه حلل سييو‪ .‬د‪،‬‬
‫عاشو غم‪ ،‬او‪ ،‬د خپل نسل پييه نېسييت سييره‪ ،‬د‪،‬‬
‫ژوند د ابديت څخه مخ اړولی پاته سو‪ .‬هغه په دا‬
‫خيالونو کي ورک ولړی‪.‬‬
‫”پييه نييژدې کييي‪ ،‬د ژونييد لييه سييرحد دبانييدي‬
‫وتييونکی زه سييړی‪ ،‬بييه د ژونييد د معروضيييت‪،‬‬
‫هوسييايي څرن ګه‪ ،‬ولييرم‪ ،‬چييي د افراسييياب پييه‬
‫صورت مي‪ ،‬په زمان مکييان کييي ري ښه پيياته نييه‬
‫سوه‪“.‬‬

‫‪270‬‬

‫هغه په دا سيياعت خيياتمه خييبره نييه ک يړه‪ ،‬د‪،‬‬
‫ډراينګ روم خوا يې ونيوله‪ .‬چييي خپييل وايليين ي يې‬
‫سر کړی نو د عاشو نمبر يې ډايل کړی کلييه چييي‬
‫ُ‬
‫ډاکټيير شيييرينو‪ ،‬رسييپانس ورک يړی نييو‪ ،‬ده‪ ،‬ورتييه‬
‫وويييل چييي‪ ،‬موبايييل خلص وسيياته‪ ،‬زه د خپييل‬
‫موبايل په توسط‪ ،‬عاشو ته‪ ،‬د ژوند نغمې ښوول‬
‫غواړم‪.‬‬
‫او‪ ،‬بيييا نغمييه در نغمييه‪ ،‬درو‪ ،‬واړو‪ ،‬تيير ډېره‬
‫وخته پوري‪ ،‬ښه په ژړا پاته سو‪ .‬کييوم کييار‪ ،‬چييي‬
‫پيه شييرينو نيه ک ېدی‪ ،‬هغيه د مينيي او هنير پيه‬
‫معجزه سره‪ ،‬په ډېر سهولت ترسره ورسېدی‪.‬‬
‫د آنو‪ ،‬او خيياتمې پييه راتلييو سييره چيييري چييي‬
‫عاشو‪ ،‬ډېر اطمينان ترلسه ک يړی‪ .‬هلتييه نعمييان‬
‫ډېر رنجيييده او پرېشييانه وو‪ .‬د مييرګ د‪ ،‬امکييان‬
‫سييره نييژدې تړلييی‪ ،‬دا تنهييا س يړی‪ ،‬د افراسييياب‬
‫مرګ‪ ،‬په خپل وجود کي‪ ،‬د ښار په څېر په کوڅه‬
‫کوڅه وېشلی وو‪.‬‬
‫عاشو د يوه عجب کش مکش سره مخامييخ‬
‫سوه‪ .‬آنو‪ ،‬د ژوند‪ ،‬او مسرت سرچينه بيرته هييم‪،‬‬
‫د دې په رسائي کي وه‪ ،‬خييو دا‪ ،‬د خپييل انتقييامي‬
‫نفسيياتو تير احسياس لنيدي‪ ،‬ليه هغيه څخيه پيه‬
‫اجتناب ګرځېدله‪.‬‬
‫يوه ورځ چي دواړه‪ ،‬په کييار کييي‪ ،‬يييوازي‪ ،‬د‪،‬‬
‫داميين کييوه و خييوا تييه ووتييل نييو دې دا خييبره‬
‫احساس کړه‪ ،‬چي‪ ،‬آنو‪ ،‬يو څه ويل غواړي‪.‬‬
‫”عاشو يوه خبره مي کوله‪ ،‬نه پوهېږم چييي‬
‫سر يې څرنګه کښېږدم“‬

‫‪271‬‬

‫”آنييو جييانه‪ ،‬زه پييوهېږم‪ ،‬چييي تييه څييه ويييل‬
‫غواړې‪ ،‬لکن‪ ،‬زه بيرتييه‪ ،‬لييه تييا سييره‪ ،‬جسييماني‬
‫تعلق‪ ،‬استوارول نييه غييواړم‪ .‬زه چييي پيير کومييو‪،‬‬
‫نابلدو لرو باندي‪ ،‬وتلو ته‪ ،‬ذهني تياري نيسم‪ ،‬په‬
‫هغه کي‪ ،‬ستا‪ ،‬ګنجايش نه وځي‪“.‬‬
‫”عاشو له دې څخه ستا مراد څه دی؟“ آنو د‬
‫تشويش په ګېر کي راغلی‪.‬‬
‫”هيڅ نه آنو جانه‪ ،‬زه پيير دې موضييوع بانييدي‬
‫نوره خبره کول نه غواړم‪ .‬لکن‪ ،‬له دې څخه‪ ،‬دا‪،‬‬
‫مه اټکلوه‪ ،‬چي ګوا‪ ،‬مييا سييتا ذات او‪ ،‬مينييه تيير‪،‬‬
‫استرداد لندي ونيوله‪ .‬بلکې خبره دا ده‪ ،‬چي ستا‬
‫د ميني د‪ ،‬اعتبار په باور به زه‪ ،‬پيير‪ ،‬دا‪ ،‬لرو‪ ،‬مييخ‬
‫په وړاندي‪ ،‬نييامعلومو‪ ،‬منزلييو تييه‪ ،‬سييفر ترسييره‬
‫ورسوم‪“.‬‬
‫”آنو‪ ،‬تييه لييه لييويه سييره زمييا‪ ،‬نييه وې‪ ،‬بيييا‪ ،‬د‬
‫افراسياب په صورت هم و مييا تييه‪ ،‬انکييار سييوې‪،‬‬
‫زه له قدرته‪ ،‬هغييه څييه‪ ،‬بيييا ولييي وغييواړم‪ ،‬کييوم‬
‫چي‪ ،‬زما حق نه جوړيږي‪ .‬زه نه يمه خبره‪ ،‬چي‪،‬‬
‫قدرت له ما څخه‪ ،‬د کومي‪ ،‬ګنيياه‪ ،‬پييور‪ ،‬اخلييي؟‬
‫زه نه يمه خبره‪ ،‬چي‪ ،‬قدرت پر څه بانييدي‪ ،‬د مييا‬
‫سره‪ ،‬د جدل او مخالفت‪ ،‬تعلق تيير منييځ ا ېښی‬
‫دی‪“.‬‬
‫”آنييو زه هييم پ ښتنه يمييه‪ .‬د ټولييو انسيياني‬
‫کمييزورۍ بيياوجود‪ ،‬و‪ ،‬دې رزم تييه‪ ،‬پييه ډاډه‪ ،‬زړه‬
‫سره‪ ،‬وتلو ته‪ ،‬ذهني او روحاني آمادګي لرمه‪“.‬‬
‫”عاشو توبه وکاږه‪ ،‬د قيدرت سيره مجييادله!‬
‫ته څه وايې؟“‬

‫‪272‬‬

‫”آنو‪ ،‬زه په جنګ وتلې‪ ،‬زخمي زمرۍ يمه‪ ،‬هر‬
‫څه مي پر‪ ،‬داو‪ ،‬باندي لګولي دي‪ .‬چي جنيګ دی‬
‫نو جنګ دی‪ ،‬د‪ ،‬توبې‪ ،‬امکان خو نه وي‪ ،‬د رزم په‬
‫ميدان کي‪“.‬‬
‫”او‪ ،‬آنو هسي هم‪ ،‬انسان‪ ،‬په اخيييري تجزيييه‬
‫کي څه بيايلي؟ څييه شييی لييري‪ ،‬دا‪ ،‬پر ېدۍ يييوه‬
‫ساه؟ آنو هر څوک چي‪ ،‬د مرګ پر خييوف بانييدي‬
‫غالب راسي‪ ،‬نو بيا د‪ ،‬قدرت سره‪ ،‬د جنګ کولو‪،‬‬
‫حوصله ضرور پيدا کوي‪“.‬‬
‫”دا‪ ،‬د مرګ‪ ،‬او‪ ،‬اذيت خوف دی چي انسييان‬
‫يې‪ ،‬د بې وسۍ په‪ ،‬زنځيرونو‪ ،‬شکېل ساتلی دی‪.‬‬
‫آنو‪ ،‬د مرګ سوداګران‪ ،‬د ژونيد‪ ،‬د‪ ،‬روح دپاسيه‪،‬‬
‫حکمران پاته کيږي‪“.‬‬
‫”د قدرت په مقابييل‪ ،‬د انسييان شکسييت‪ ،‬پييه‬
‫خپليه‪ ،‬د‪ ،‬قيدرت ځيانګړی شکسيت پياته کييږي‪.‬‬
‫چييي د جييدل منطقييي نييتيجه دا ده‪ ،‬نييو بيييا‪ ،‬آه و‬
‫ګريه‪ ،‬او زاري پر څه! بيا نو ولي هيير انسييان‪ ،‬د‬
‫خپييل حييق او د خپلييي خو ښي د ژونييد دپيياره د‬
‫قدرت سره‪ ،‬و‪ ،‬تاوده جنګ ته‪ ،‬ذهني آمادګي نه‬
‫ولري؟“‬
‫”لکن عاشو‪ ،‬څوک د قدرت سره‪ ،‬او د خپل‬
‫تقدير سره څرن ګه جن ګېدی سييي؟“ آنييو ‪ ،‬نييه‬
‫پوهېدی چي مخ په وړاندي نور څه ووايي‪.‬‬
‫”آنو‪ ،‬جنګ د جنګ دپاره وي‪ ،‬نتيجه ييې ثييانوي‬
‫حيثيت لري‪“.‬‬
‫آنو پوه سييو‪ ،‬چييي‪ ،‬د دې د واپس يۍ لري هييم‬
‫واړي ړندې‪ ،‬پرتې دي‪ .‬هغه يوه اوږده سړه سيياه‬
‫واخيسييتله‪ .‬هغييه وپوه ېدی چييي‪ ،‬څييومري يييو‬
‫مشکل ژوند مخ په وړاندي‪ ،‬را‪ ،‬روان دی‪.‬‬

‫‪273‬‬

‫”لکن عاشييو‪ ،‬د‪ ،‬قييدرت سييره‪ ،‬سييتا د جنيګ‬
‫صورت به څه وي‪ ،‬او پيير کييوم ميييدان بانييدي بييه‬
‫وي‪ “.‬آنو په غېر ارادي توګه بله پوښتنه وکړه‪.‬‬
‫”آنو دا ميييدان‪ ،‬او‪ ،‬دا وخييت بييه زه پيير خپلييه‬
‫خوښه وټاکم‪“.‬‬
‫”بياهم‪ ،‬عاشو‪ ،‬زه خو بايد چي خبر يم‪ .‬چييي‬
‫سييتا‪ ،‬د خييور‪ ،‬وور‪ ،‬وجييود را غون ډېدو تييه‪ ،‬خييو‬
‫حاضر سم‪“.‬‬
‫”آنو کله چي‪ ،‬ته و‪ ،‬خاله‪ ،‬کوټي تييه‪ ،‬رخصيت‬
‫سی‪ ،‬نو زه به د جنګ و تاوده سيينګر تييه‪ ،‬مخييه‪،‬‬
‫وکړم‪“.‬‬
‫”لکن عاشو‪ ،‬د‪ ،‬جن يګ دپيياره خييو‪ ،‬حضييور او‬
‫موجودګي لزمه وي‪ ،‬او‪ ،‬قدرت ته په دا صورت‬
‫خو نه سې موندلی‪“.‬‬
‫”آنو‪ ،‬ځيني جنګونه‪ ،‬بالواسييطه‪ ،‬ب ڼي لييري‪،‬‬
‫زمييا او د قييدرت جن يګ بييه هييم دا‪ ،‬صييورت پيييدا‬
‫کړي‪“.‬‬
‫”عاشو نو د دې مطلييب زه دا‪ ،‬واخلييم‪ ،‬چييي‪،‬‬
‫ته‪ ،‬ل ادريت يا‪ ،‬و‪ ،‬دهريت ته‪ ،‬په رجوع يې‪“.‬‬
‫”نه آنييو جيانه‪ ،‬زه د هغييه‪ ،‬د کاينيياتي اصييول‪،‬‬
‫تضيياد پييه ر ڼا کييي‪ ،‬د هغييه سييره‪ ،‬خپييل زور‬
‫معلومومه‪“.‬‬
‫”زه هغييه پېژنييم‪ ،‬او هييم يييې منييم‪ ،‬لکيين د‬
‫شخصي تضاد پر بنا‪ ،‬د خپلييي خو ښي تقييدير‪ ،‬او‬
‫اختيار ورڅخه غواړم‪ .‬او‪ ،‬هسي هم‪ ،‬آنو جانه‪ ،‬دا‬
‫جنګ بايد چي ټول انسانان‪ ،‬په يوه غټه دايره کي‬
‫ترسره ورسوي‪ .‬زه دا منم چي د تسليم و رضا‪،‬‬
‫تصور‪ ،‬ډېره هوسايي لري لکيين د مييرګ پييه ب يې‬
‫خوفي سره‪ ،‬د قدرت سره‪ ،‬يو انساني جنګ هييم‬
‫څه کم‪ ،‬سرور نه لري‪“.‬‬

‫‪274‬‬

‫”هسي هم‪ ،‬آنو جانه‪ ،‬هغه وګړي تيير‪ ،‬لييوړو‪،‬‬
‫هدفونو پوري رسي‪ ،‬څوک چي‪ ،‬کايناتي تضيياد‪ ،‬د‬
‫ژوند وظيفه ګرځوي‪ .‬غېرت مند خدای‪ ،‬غېرت‬
‫مند‪ ،‬خلګ خوښوي‪ .‬که څه هم د هغوی تضيياد‪ ،‬د‪،‬‬
‫ده سره ولي نه وي‪“.‬‬
‫”آنو‪ ،‬د تشکيک څخه تر اثبات پوري سفر‪ ،‬د‪،‬‬
‫لوړو‪ ،‬او‪ ،‬آزادو‪ ،‬ارواحيو‪ ،‬پيه برخيه ګرځيي‪ ،‬هيم‬
‫داسي د قدرت سره مجيادله‪ ،‬او تضياد‪ ،‬بياعث د‬
‫مسرت‪ ،‬شخصي آزادۍ او‪ ،‬اعتبار ګرځي‪“.‬‬
‫”عاشييو زه نييه پييوهېږم‪ ،‬چييي څييه ځييواب‬
‫درکړم‪ ،‬بس دعا په کار ده‪ “.‬د آنو پييه لهجييه کيي‬
‫ډېر تشويش وو‪.‬‬
‫په دې حييال کييي‪ ،‬هغييوی د کييور و مييخ تييه را‬
‫ورسېدل‪ .‬تر ک ښته ک ېدو وړانييدي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬پيير‬
‫ډرايونګ سيټ بانييدي ناسييت‪ ،‬آنييو جييان تييه‪ ،‬مييخ‬
‫راوګرځوی‪ ،‬او داسي يې ورته وويل‬
‫”آنو جانه‪ ،‬يوه اخيري توده بوسييه‪ ،‬پيير تنييدي‬
‫راکړه‪ ،‬ولي چي زه هم سييتا د مينييي پييه اعتبييار‪،‬‬
‫او‪ ،‬قوت سره‪ ،‬و دې لوی جنګ ته وځم‪ .‬د نييتيجې‬
‫پروا يې مه کړه‪ ،‬په يوه نه يوه شکل بييه ضييرور‪،‬‬
‫کامراني راوړم‪ ،‬د ژوند او مرګ په حققيقت کييي‬
‫هيڅ فرق نسته‪ .‬زما په شکست کښي هم‪ ،‬زمييا‪،‬‬
‫فتييح ځلي يږي‪ ،‬ولييي چييي انسييان او‪ ،‬قييدرت يييو‪،‬‬
‫وحييدت تشييکيلوي‪ .‬نييو زمييا شکسييت د هغييه‬
‫ځانګړی شکست هييم دی‪ ،‬بييس بغيياوت پييه کييار‬
‫دی‪ ،‬تخليقيييي جيييراءت‪ ،‬او‪ ،‬روحييياني زړورتييييا د‬
‫دقدرت سره د رزم په تناظر کي‪ ،‬د ژونييد‪ ،‬نييوي‬
‫تشيريحات ترسيره رسيوي‪ .‬او د شخصيييت واړه‬
‫پټ امکانات رابرسېره کوي‪“.‬‬

‫‪275‬‬

‫د عاشو په ښايستو تورو سترګو‪ ،‬کي د لييوړ‬
‫عزم سره جوختي‪ ،‬شبنم زار اوښکي وځلېدې‪.‬‬
‫آنو‪ ،‬د هغې له ښايسته تنييدي څخييه‪ ،‬زلفييي و‬
‫يوه خوا ته‪ ،‬پورته کړې‪ ،‬او‪ ،‬بييا ييې ييوه تيوده‪ ،‬او‬
‫تره بوسه‪ ،‬ورباندي ثبت کښېښودله‪ .‬او‪ ،‬په زړه‬
‫کي يې دا دعا ټينګه ونيوله‬
‫”ښايسييته خييدايه د‪ ،‬دې و سرکش يۍ تييه مييه‬
‫ګګګورې‪ ،‬زه ي يې سييتا و خييدايي فضييل‪ ،‬او پلرن يۍ‬
‫ميني ته حواله کوم‪“.‬دباندي هوا‪ ،‬په پسته لهجييه‬
‫کي‪ ،‬د امين ثم امين کلمه ورسره ادا کړه‪.‬‬
‫د آنييو آو خيياتمې د تللييو‪ ،‬پسييته‪ ،‬عاشييو‪ ،‬يييوه‬
‫داسي لره ټينګه کړه‪ ،‬چي يييوازي او يييوازي‪ ،‬د‪،‬‬
‫نېست و تاريکو ته‪ ،‬په‪ ،‬هڅه ښکاره کېدله‪ .‬تيير‪،‬‬
‫هر څييه وړانييدي‪ ،‬هغيې خپييل‪ ،‬موبايييل نمييبر بييدل‬
‫کيړی‪ .‬او‪ ،‬بيييا ييې‪ ،‬يييوه شييپه‪ ،‬چييي دا او نعمييان‪،‬‬
‫دواړه‪ ،‬د‪ ،‬هيروئينو تر نرۍ نشه لندي سره‪ ،‬تنهييا‬
‫وو‪ ،‬و هغه ته‪ ،‬يې د جسماني تعلق د‪ ،‬استوارولو‪،‬‬
‫ست وړاندي کړی‪.‬‬
‫”لکن عاشو زه خو د ‪ AIDS‬مريييض يييم‪ .‬زه‬
‫پوهېږم چي ته وليي داسييي غييواړې‪ .‬کيه ا ګاهو‬
‫زما و سييتا د جنسييي تعلييق بيياوجوده‪ ،‬تييه لييه دې‬
‫رنځه‪ ،‬محفوظه پاته سوې نو ضروري خو نييه ده‪،‬‬
‫چي د دې ځلي دي هم‪ ،‬داسي وسي‪ .‬په دې کييي‬
‫ډېر خطر دی‪ .‬موږ‪ ،‬د‪ ،‬اېدهي س يېنټر څخييه يييو‬
‫کوشنی‪ ،‬په غيږ کي اخيستلی سو‪“.‬‬

‫‪276‬‬

‫عاشو و هيڅ مکالمې ته‪ ،‬تياره نه وه‪ ،‬هغه يې‬
‫تر لس ونيييوی‪ ،‬او سييدها ييې‪ ،‬خپليي خيوني تييه‬
‫بوتی‪ .‬د‪ ،‬آنو‪ ،‬او‪ ،‬خپل‪ ،‬ملګری څادر يې‪ ،‬پر ځييان‬
‫او‪ ،‬نعمان باندي وغوړوی‪ ،‬او‪ ،‬د هغه‪ ،‬وږي تييږي‪،‬‬
‫انسان‪ ،‬ته ي يې‪ ،‬د خپييل بييدن واکمنييي‪ ،‬ور حييواله‬
‫کړه‪.‬‬
‫نعمييان‪ ،‬د ثمينييې چوهييدري‪ ،‬د بييدن د سييړې‬
‫ډوډۍ غوندي بوی‪ ،‬له حصاره آزاد سو‪ ،‬او د رنييګ‬
‫او خوشبويي‪ ،‬و‪ ،‬يوه نابلده‪ ،‬مسييحورکن‪ ،‬جهييان‬
‫ته‪ ،‬ورننوتی‪.‬‬
‫په دې دوران کي عاشو‪ ،‬نعمان پر دې بانييدي‬
‫آماده کړی‪ ،‬چي د دې دپاره‪ ،‬پييه يييوه ښه علقييه‬
‫کي‪ ،‬يو ښکلی فلېټ رانيسي‪ .‬په کوم کي چييي‪،‬‬
‫هغه‪ ،‬د خپلي خوښي‪ ،‬د ژوند تېرولو‪ ،‬آزادي هييم‬
‫ولري‪.‬‬
‫هغې خپل نوی نمبر‪ ،‬خييو نعمييان تييه‪ ،‬ورکيړی‬
‫خو دا‪ ،‬تاکيد يې ورته وکړی چي هيڅ يو چا ته بييه‬
‫يې نه ورښايي‪ .‬د نعمان دپيياره بلييه چيياره نييه وه‬
‫چي د دې‪ ،‬مطالبې ومني‪.‬‬
‫څه يوه مياشت پسييته‪ ،‬بيييا‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د خپلييي‬
‫کشميرۍ نوکري‪ ،‬فائزې سره‪ ،‬و خپل فل ېټ تييه‬
‫منتقييل سييوه‪ .‬لکيين‪ ،‬مييوقعه پييه مييوقعه ي يې‪ ،‬د‪،‬‬
‫نعمان سره‪ ،‬خپل جنسييي تعلييق‪ ،‬جيياري سيياتلی‬
‫وو‪.‬‬
‫په دې منځ کي‪ ،‬هغ يې‪ ،‬د ژبييو‪ ،‬د پوهنتييون پييه‬
‫نجونو کي‪ ،‬د ماريه سموني‪ ،‬درک ترلسه کييړی‪.‬‬
‫چا چي خپل قيام تر اوسييه‪ ،‬پييه اسييلم آبيياد کييي‬
‫ساتلی وو‪ .‬د اټاليه د سفارت‪ ،‬په کلتوري څييانګه‬
‫کي يې‪ ،‬د خپلي ژبي ښوونه ترسييره رسييوله‪ ،‬او‬
‫هم يې‪ ،‬د موسيقي په حواله‪ ،‬درسونه ورکول‪.‬‬

‫‪277‬‬

‫په عملي توګه‪ ،‬نعمان‪ ،‬او‪ ،‬عاشو اوس بېل‬
‫بېل سره اوسېدل‪ .‬د‪ ،‬دوی ملقات بييه فقييط د‬
‫عاشو‪ ،‬په غوښتلو سره کېدی‪ ،‬هسيي نعمييان د‪،‬‬
‫عاشييو‪ ،‬د جنسييي رسييپانس څخييه ډېر‪ ،‬متيياثر‬
‫ښکاره کېدی‪ .‬د هغې په جنسييي رسييپانس کييي‪،‬‬
‫هم وحشت وو‪ ،‬او هم دهشت‪ .‬هغه د اور د لمبې‬
‫پييه دود‪ ،‬د س يړي د ه يډو ميياغزو تييه لو ېدله‪ ،‬او‪،‬‬
‫ورسره يې‪ ،‬د خوف فضا هم خوروله‪ .‬د هغ يې پييه‬
‫جنسييي رسييپانس کييي‪ ،‬د يييوې ځنګلييي پيشييي‪،‬‬
‫ليييوۍ‪ ،‬يييا‪ ،‬وحشييتناکي زمييرۍ عکييس العمييل‬
‫ځلېدی‪ .‬يعني د‪ ،‬عاشييو‪ ،‬پييه غ ېږ کييي‪ ،‬د‪ ،‬ميياده‬
‫درندګانو‪ ،‬سره د مباشييرت‪ ،‬خونييد هييم ترلسييه‬
‫کېدی‪.‬‬
‫هغې بيه‪ ،‬د‪ ،‬وحشييتناکي‪ ،‬لييوۍ پييه څ ېر‪ ،‬پيه‬
‫خوله او‪ ،‬تېرو منګولو‪ ،‬د سړي غوښي اړولې‪ .‬د‬
‫مينييي او‪ ،‬اذيييت دا‪ ،‬امييتزاج‪ ،‬د ښځي او‪ ،‬ليييوۍ‪،‬‬
‫ګګګډ‪ ،‬جنسييي دا‪ ،‬رسييپانس‪ ،‬هيييڅ يييو ځييای هغييه‬
‫ليدلی نه وو‪.‬‬

‫‪278‬‬

‫په دې دوران کي‪ ،‬عاشو د شيرينو سره هره‬
‫رابطييه پييرې سيياتلې وه‪ .‬او شيييرينو‪ ،‬د کو ښښ‬
‫باوجوده‪ ،‬د نعمان او‪ ،‬دې سره په هيڅ تماس کي‬
‫پاته نه وه‪ ،‬ځکه‪ ،‬ډېره پرېشانه وه‪ .‬شيييرينو‪ ،‬د‪،‬‬
‫عاشو سره‪ ،‬دومري ليييري تلل يې وه‪ ،‬چييي‪ ،‬د‪ ،‬دې‬
‫او مېړه تر منځ‪ ،‬تعلقات نژدې و ډيري خرابۍ تييه‬
‫رسيېدلي وو‪ .‬لکيين د خپييل زړه پييه يييوه تيياريکه‬
‫ګوښه کي دا پوهېدله‪ ،‬چي د فييراق دا‪ ،‬دور يييو‬
‫عبوري دور دی‪ ،‬زغرده به تېر سي‪ .‬خو د عاشو‬
‫دپاره‪ ،‬دا ډېره رنجيييده وه‪ .‬د‪ ،‬دې تخمينييه دا وه‪،‬‬
‫چي هغه يو واري لزم د تخريييب او‪ ،‬وران کييارۍ‬
‫پيير لرو وځييي‪ ،‬بيييا نييو معلييومه نييه ده‪ ،‬چييي څييه‬
‫پېښه سي‪.‬‬
‫لکن بهر حال‪ ،‬شيرينو ته‪ ،‬د‪ ،‬عاشو‪ ،‬د آئينده‬
‫لئحه عمل اندازه نه لګېدله‪.‬‬
‫”انتظار او انتظار زمييا پييه برخييه ليکلييی دی‪.‬‬
‫عاشييو تيه‪ ،‬زمييا و خييوا تييه د واپسيۍ ټيولي لري‬
‫نغښتي سيياتې‪ .‬شييايد چييي‪ ،‬مييا او تييا‪ ،‬دواړي‪ ،‬پييه‬
‫ګډه‪ ،‬و‪ ،‬تباهي او بربادۍ تيه‪ ،‬پيه سيفر ييو‪ .‬تيه د‬
‫قدرت په جنګ وتل يې ي يې‪ ،‬او‪ ،‬زه سييتا د مينييي‪ ،‬د‬
‫وېرانۍ‪ ،‬او لتعلقي‪ ،‬په عذاب کييي راګييير يييم‪“.‬‬
‫شيرينو يوه سړه ساه واخيسييتله‪ ،‬لکيين هغييه نييه‬
‫پوهېدله‪ ،‬چي‪ ،‬د اميد يوه ډيييوه تيير اوسييه پييوري‬
‫چا د دې د زړه په طاق کي بله ساتلې ده‪.‬‬
‫په دې دوران کي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د‪ ،‬ماريييا سييموني‪،‬‬
‫پييه سييېنټر کييي‪ ،‬د‪ ،‬وايليين د زدکييړي‪ ،‬درسييونه‬
‫اخيستل شييروع ک يړه‪ .‬هغييه‪ ،‬د‪ ،‬آنييو‪ ،‬هغييه وايليين‬
‫بيرتييه سييم کييړی‪ ،‬کييوم چييي‪ ،‬د‪ ،‬دوی د‪ ،‬اولييي‬
‫جنسي پيښي شاهد وو‪ ،‬او کوم چي دې‪ ،‬د نعمان‬
‫پر سر‪ ،‬باندي‪ ،‬مات کړی وو‪.‬‬

‫‪279‬‬

‫ميياريه هييم‪ ،‬د دې‪ ،‬پييه رابطييه بانييدي ډېره‬
‫خوشييحاله سييوه‪ ،‬او‪ ،‬زوړ‪ ،‬شييلېدلی تعلييق يييې‬
‫زغرده نوی صورت وموندی‪ .‬څو ورځييي‪ ،‬پسييته‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬ماريه‪ ،‬و دې ته آماده کړه‪ ،‬چييي‪ ،‬دا‪ ،‬او‪ ،‬د‬
‫دې دوسته‪ ،‬کلډيا کارډېنيل‪ ،‬د دې و فلېټ ته‪ ،‬را‬
‫منتقل سي‪ .‬کلډيا هم‪ ،‬يوه ډېره ښايسييته نجليۍ‬
‫وه‪ .‬دا‪ ،‬د‪ ،‬پښتو‪ ،‬د زده ک يړي پييه کييار بييوخت وه‪،‬‬
‫څو چي پييه افغانسييتان کييي د‪ ،‬خپلييو فوځونييو‪ ،‬د‬
‫پاره‪ ،‬يو ګټوره‪ ،‬وظيفه ترسره ورسوي‪.‬‬
‫ماريه او‪ ،‬کلډيييا‪ ،‬لييه هييره خرڅييه خلصييي‪ ،‬د‬
‫عاشو سره پييه اسييتوګنه ډيييري خوشييحالي وې‪.‬‬
‫دلته نه دا‪ ،‬چييي د دوی د نش يې ضييرورتونه پييوره‬
‫ک ېدل‪ ،‬بلک يې هغييوی د ښه خييوراک څ ښاک‪ ،‬او‬
‫رهييايش‪ ،‬سييهولتونه‪ ،‬هييم مفييت پييه لس کييي‬
‫درلودل‪.‬‬
‫ماريې‪ ،‬کلډيا هم‪ ،‬د‪ ،‬زړې پېش يې سييره اشيينا‬
‫ګرځولې وه‪ ،‬نييو ځکييه کلييه کلييه بييه‪ ،‬دواړي‪ ،‬پييه‬
‫هفته کي‪ ،‬دوې‪ ،‬درې شپې‪ ،‬په دنده پسې وتلې‪.‬‬
‫د غلميانه ذهنييت لرونکيو پيه دې مليک کيي‪،‬‬
‫هغوی‪ ،‬په يوه شييپه کييي غټييي پيس يې ګټل يې‪ .‬دې‬
‫سپين پوستو‪ ،‬نجونو‪ ،‬د شل زرو‪ ،‬روپوو په شا او‬
‫خوا کي معاوضې ترلسه کولې‪.‬‬
‫عاشييو‪ ،‬پييه دې کاروبييار کييي هيييڅ برخييه نييه‬
‫درلودله‪ .‬په خپل يو‪ ،‬نامعلوم مشيين بانييدي اختييه‬
‫معلوم ېدله‪ .‬نعميييييان‪ ،‬د دې او‪ ،‬د دې د دواړو‬
‫دوسييتانو‪ ،‬خييرڅ‪ ،‬پييه غيياړه اخيسييتی وو‪ .‬خييو‬
‫ورسره‪ ،‬يې د ثمينييه چوهييدري سييره تعلييق‪ ،‬هييم‬
‫ژوندی ساتلی وو‪.‬‬

‫‪280‬‬

‫يييوه ورځ‪ ،‬چييي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬مي يډيکل رپييورټ پييه‬
‫لس‪ ،‬کييي‪ ،‬لييه پمييز هسييپتال څخييه راوتلييه‪ ،‬نييو‬
‫ناڅاپه‪ ،‬پييه م ېن ګېټ کييي‪ ،‬شيييرينو پييه مخييه‬
‫ورغله‪.‬‬
‫د‪ ،‬دواړو‪ ،‬د څ ېرې رن ګونه تغيييير راغليييو‪.‬‬
‫شيييرينو تيير ډېره پييه ځييير ځييير د‪ ،‬دې و ښکلي‬
‫څېره ته په کتلو پاته سوه‪ .‬د‪ ،‬عاشو په ښايست‬
‫کي اوس څه وحشت‪ ،‬او څه رنځ هم ځلېدی‪.‬‬
‫شيييرينو د څييه ويلييو پيير ځييای‪ ،‬هغييه تيير لس‬
‫ونيوله‪ ،‬او په خپل کار کييي ي يې‪ ،‬تيير‪ ،‬خپلييه کييوره‬
‫يوړه‪.‬‬
‫”ښه څييه خييبره ده‪ ،‬چييي هيييڅ خييبر مييي نييه‬
‫اخلې‪ .‬دا خو هم اوس‪ ،‬ناڅاپه په مخه راغل يې کييه‬
‫نه‪ ،‬ته غله خو‪ ،‬تلې‪ ،‬دباندي وتلې‪ “.‬شيرينو ګيلييه‬
‫ورڅخه وکړه‪.‬‬
‫”نه ما‪ ،‬خيال درلودی چي‪ ،‬نن دي‪ ،‬په کلينيک‬
‫کييي ووينييم‪ “.‬د عاشييو پييه لهجييه کييي رشييتيا‬
‫برېښېدل‪.‬‬
‫”درواغ مه وايه‪ ،‬پييه لس کييي دي‪ ،‬دا‪ ،‬د څييه‬
‫رپييورټ دی‪“.‬شييرينو د تشييويش سييره مخامييخ‬
‫سوه‪.‬‬
‫”شيرينو ته ما اوس ايله کړه‪ ،‬مييوټر مييي پييه‬
‫هسپتال کي پاته سو‪ ،‬په ميياځيګر بييه زه‪ ،‬کلينييک‬
‫تييه درسييم‪ ،‬نييو‪ ،‬بييه تفصيييل هييم درتييه و ښايم‪“.‬‬
‫عاشو خبره نه وه‪ ،‬چي پيير څييه د يييوه نييامعلومه‬
‫خوف ښکار سوه‪.‬‬
‫”نه‪ ،‬عاشو داسي په آسانۍ دي نه ايله کوم‪،‬‬
‫د غرمې د‪ ،‬ډوډۍ پس‪ ،‬بيا ولړه سې‪“.‬‬

‫‪281‬‬

‫او‪ ،‬بيييا ي يې‪ ،‬د ب ڼو پييه رپ کييي د عاشييو لييه‬
‫لسه‪ ،‬رپورټ وکښی‪ ،‬چي سترګي يې پر کراري‬
‫کړې‪ ،‬نو د څېرې رنګ يې تک ژړ‪ ،‬واوښتی‪.‬‬
‫نېغه په اضطراب کي پر خپل ځای ودرېدله‬
‫او په ډېره سختي يې تپوس ورڅخه وکړی چييي‪،‬‬
‫دا څرنګه وسو؟‬
‫عاشييو کييرار کييرار حوصييله ترلسييه کيړه‪ .‬او‬
‫داسي يې ورته وويل‬
‫”شيرينو‪ ،‬دا څه حادثه نه وه‪ ،‬ما پييه اختييياري‬
‫توګه‪ ،‬وغوښتل‪ ،‬چييي د نعمييان سييره‪ ،‬د جنسييي‬
‫تعلق په توسط‪ ،‬دا رنځ ترلسه کړم‪“.‬‬
‫شيرينو‪ ،‬د يييوې زخمييي زمييرۍ پييه څ ېر‪ ،‬پييه‬
‫خ ښم کييي‪ ،‬ليييونۍ راغلييه‪ ،‬او‪ ،‬د عاشييو‪ ،‬د دفيياع‬
‫کولو وړاندي يې‪ ،‬د هغې پيير مييخ بانييدي دوې درې‬
‫سختي څپيړي ورکړې‪” .‬زه نه ومه خبره چيي تيه‬
‫دومري کمينه هييم ک ېدای س يې‪ .‬دا فکيير دي نييه‬
‫وکړی چي د تا سره خو د نورو ژوند هم وابسييته‬
‫دی‪ “.‬شيرينو ليه غميه او خ ښمه لييونی ښکاره‬
‫کېدله‪.‬‬
‫عاشو ډېره حيرانييه سييوه‪ .‬بييس دومييري ييې‬
‫ورته وويل چي‬
‫”ته حق لرې چي پر ما باندي سختي وکړې‪“.‬‬
‫عاشو ځواب ورکړی‪.‬‬
‫په دا حال کي د عاشو‪ ،‬تر پييزي‪ ،‬او‪ ،‬شييونډو‪،‬‬
‫ويني وڅڅېدلې‪ .‬او د ويني لزواله‪ ،‬خوشبويي د‪،‬‬
‫دوی ترمنيييييځ هييييير رنجيييييش‪ ،‬او‪ ،‬دوک‪ ،‬ورک‬
‫کښېښود‪ .‬شيرينو دا تر‪ ،‬مټانو ونيوله‪ ،‬او پييه ژړا‬
‫ژړا يې په غېږ کي‪ ،‬واخيستله‪.‬‬
‫”عاشو دا تا څه وکړه‪ ،‬داسي ظلييم دي ولييي‬
‫پر ځان او موږ باندي وکړی؟“‬

‫‪282‬‬

‫نه عاشو‪ ،‬هيييڅ ګيلييه وک يړه‪ ،‬او‪ ،‬نييه شيييرينو‬
‫ورڅخه هيڅ معذرت‪ .‬چي توپان لږ څه کرار سييو‬
‫نو شيرينو د دې مخ ور پرېمنځی‪ ،‬او‪ ،‬بيرتييه ي يې‪،‬‬
‫ډراينګ روم ته راوستله‪.‬‬
‫”شيرينو‪ ،‬ته زړه مه بدوه‪ ،‬کوم تشدد چييي د‬
‫ميني پر اساس وي‪ ،‬هغه و ژوند تييه نييوی قييوت‪،‬‬
‫او اعتبار ور بخښي‪ .‬زه په زړه کي خوشاله يييم‪،‬‬
‫چي تا هم زما وينييه وبهيييوله‪ ،‬سييتا او زمييا مينييي‬
‫هم‪ ،‬اوس د‪ ،‬ويني د خوشبويي‪ ،‬ابييديت‪ ،‬ترلسييه‬
‫کړی‪ .‬زما او سييتا مينييه بييه هييم‪ ،‬زمييا او‪ ،‬د آنييو د‬
‫مينيييي پيييه تقلييييد ک ښي‪ ،‬د‪ ،‬وينيييي د رنيييګ او‬
‫خوشبويي په حصار‪ ،‬تر اخيره پوري ژونييدۍ پيياته‬
‫سي‪“.‬‬
‫”زما په دواړو مثالي مينو کي‪ ،‬د وينييي لييذت‬
‫شامل دی‪ .‬آنو زه د ميني په نوم په خييون لړلييي‬
‫جنسي تشدد او حظ سييره اشيينا کيړم‪ ،‬او تييا بيييا‬
‫اوس د ميني د اشتعال پييه مثبييت اسيياس بانييدي‬
‫زما پر خپلو شونډو بانييدي د وينييي ذايقييه راکيړه‪.‬‬
‫شييييرينو‪ ،‬د‪ ،‬وينيييي دې ذايقيييې‪ ،‬پيييه ميييا کيييي‪ ،‬د‬
‫ناصرجان‪ ،‬پيشو په يوه خون خواري‪ ،‬ليوۍ سييره‬
‫بييدله کييړه‪ .‬اوس زه پييه پييوره سييفاکي‪ ،‬او بييې‬
‫رحمي سره‪ ،‬خپل‪ ،‬پلن ترسره رسوی سم‪“.‬‬

‫‪283‬‬

‫”شيرينو زه چي پييه کييوم جنيګ وځييم‪ ،‬شييايد‬
‫چي په دا کښي به اوس زما تر ګردو لوی هتيار‬
‫هييم دا د مينييي زېږنييده اشييتعال وي‪ ،‬اوس زمييا‬
‫‪ CONCEPT‬او ذهيين رو ښانه راغلييی‪ ،‬د قييدرت‬
‫سره مجادله اوس راتييه ډېره آسييانه سييوه‪ .‬او‪،‬‬
‫اوس زما د فتح امکانات ډېر‪ ،‬محکييم راغلييو‪ .‬زه‬
‫د ميني د اشتعال د مثبت اېپروچ پر بنياد‪ ،‬باندي‬
‫اوس‪ ،‬د قدرت‪ ،‬په مقابل يوه لوی جنګ ته وتلی‬
‫سييم‪ .‬دا صييحيح ده چييي جن يګ خييو د انتقييام پييه‬
‫سوب‪ ،‬تييودومه‪ ،‬لکيين‪ ،‬پييه کييي جييذبه د مينييي د‬
‫اشتعال به هم ولرمه‪ .‬وګورم‪ ،‬چي اوس به وما‬
‫ته څرنګه ماته راکړي‪“.‬‬
‫”لکن‪ ،‬عاشو ته خو د‪ ،‬مرګ‪ ،‬پييه سييفر وتليې‬
‫يې‪ ،‬د قدرت و مجادلې تييه بييه څييه خلصييه سيې؟‬
‫او ‪ ،‬بله خبره دا‪ ،‬چي‪ ،‬د قدرت سره ستا د جنګ‪،‬‬
‫طريق به څه وي؟“‬
‫”شيرينو‪ ،‬زه د مرګ د سوداګرۍ په هيڅ‪ ،‬د‪،‬‬
‫خييدای د مخلييوق‪ ،‬د‪ ،‬تخريييب کيار تييه چمتييو يييم‪.‬‬
‫خالق په خپييل هيير مخلييوق کيي‪ ،‬پييه څييه نييه څييه‬
‫صورت‪ ،‬موجودګي لري‪ ،‬موجوديت که تجريييدي‬
‫وي هييم ډېر ارز ښت لييري‪ .‬زه بييه د خييدای د‬
‫مخلوق په زړونو کښي‪ ،‬د مرګ د سيوداګري پييه‬
‫صورت د خدای هره موجودګي معدوم او ورکييه‬
‫کښېږدم‪“.‬‬
‫”لکن عاشو‪ ،‬ستا او د خدای په معيامله کيي‬
‫سزا ولي و بې ګناه خلګو ته ورکوې؟“‬
‫”لييه دې پرتييه‪ ،‬نييو‪ ،‬خييدای بيييا پييه څييه خييوا‪،‬‬
‫بدوي؟ ما نو څه ګناه کړې ده‪ ،‬چي ګام پر ګام‬
‫يې د انتقام ښکار يم؟ ته خبره يې‪ ،‬زما پييه ژونييد‬
‫کي‪ ،‬حقيقي لمحې‪ ،‬څو دي؟“‬

‫‪284‬‬

‫”د‪ ،‬مور او پلر مينييه‪ ،‬د ناصيير جييان مينييه‪ ،‬د‬
‫آنو‪ ،‬او ستا مينه‪ ،‬د خدای‪ ،‬او نعمييان مينييه‪ .‬لکيين‬
‫ګراني زما په ښه خو د يوه مينه هم نييه راغلييه‪.‬‬
‫ګرېګګزان فطييرت لرونکييي مينييي‪ ،‬د‪ ،‬وخييت پييه‬
‫حواله‪ ،‬څو حقيقي لمحې‪ ،‬تشکيلوي؟ اووه يا اته‪،‬‬
‫لمحې‪ .‬هغه اووه يا اته لمحې چي د‪ ،‬سييترګو پييه‬
‫رپ کي تيري سييوې‪ .‬بياقي مانيده ژونيد‪ ،‬ميي‪ ،‬د‬
‫يييوه بهانييده تيياوده سييراب پييه څ ېر‪ ،‬تيير سيير‬
‫تېرېږي‪“.‬‬
‫”د سلبيت‪ ،‬بزدلۍ‪ ،‬منييافقت ژونييد! ولييي ي يې‬
‫نور تېر کړم‪ .‬ولي په ارادي توګه و ټاکل سييوي‬
‫ستړي تقدير ته‪ ،‬په چټکۍ سييره مييخ پييه وړانييدي‬
‫سفر نه وکيړم‪ ،‬پير ځيای د‪ ،‬دې‪ ،‬چيي ييې انتظيار‬
‫وکړم‪ .‬شيرينو‪ ،‬اوس چي ما مييرګ‪ ،‬پييه داخييل او‬
‫خارج کي اغوستی دی‪ ،‬ته خبره يې‪ ،‬زمييا نفسييي‬
‫صورت حال څه دی؟“‬
‫”نه عاشو‪ ،‬زه هيله کوم چي ته بييه دا خييبره‬
‫نوره جوته کړې‪“.‬‬
‫”شيرينو‪ ،‬بې خوفي او بې غمييي‪ ،‬نييه د مينييي‬
‫غم‪ ،‬نه د ژوند غم‪ ،‬نه د خدای او‪ ،‬عاقبت خييوف‪.‬‬
‫دا هغه صورت حال دی چي زه امکاني مرګ پييه‬
‫واقعيياتي حييواله ورسييره غيياړه غيړۍ کيړې يمييه‪.‬‬
‫شيرينو‪ ،‬د مييرګ جبلييت‪ ،‬بييه اوس زمييا د‪ ،‬ژونييد‪،‬‬
‫حفاظت کوي‪ .‬زه ګمان کوم چي‪ ،‬قدرت زما په‬
‫دې اېپروچ کي‪ ،‬د ځان ماته ووينييي‪ ،‬نييو هغييه پييه‬
‫څه نه څه بهانه‪ ،‬به ما ژونييدۍ وسيياتي‪ .‬حييالنکه‪،‬‬
‫زه د ژوند هيڅ لېواله هم نه يمه‪“.‬‬

‫‪285‬‬

‫”شيرينو‪ ،‬تييه دومييري غييم مييه کييوه‪ ،‬تييه خييو‬
‫انساني نفسيات په تحليلي انداز پېژنې‪ .‬زه هغييه‬
‫خدای اوس هم په خپلييه وينييه کييي‪ ،‬تحليييل لييرم‬
‫کوم چي ما و کعبې ته مخامخ په شخصي تييوګه‬
‫پېژندلی وو‪ .‬بس دومييري وسييو‪ ،‬چييي‪ ،‬د مينييي‪،‬‬
‫اعتبار‪ ،‬له ځانه‪ ،‬د جييدل او اشييتعال‪ ،‬نييوې رشييته‬
‫وسپڼوله‪ .‬مينه خو اوس هم سته‪ ،‬لکن‪ ،‬د جييدل‬
‫او اشتعال په منطقييو کييي‪ ،‬بييه پييه رزمييي تييوګه‬
‫ترسره ورسيږي‪ .‬په تکرار سره وايييم زه سييتا د‬
‫ميني د اشتعال‪ ،‬د مثبتي څرګندوني شکرګذاره‬
‫يم‪ ،‬چي‪ ،‬دا جنګ دي وما ته‪ ،‬تر نيمييي زيييات‪ ،‬پييه‬
‫فتح بدل کړی‪ “.‬عاشيو‪ ،‬سياه ونييوله‪ ،‬سير ييې د‬
‫شيرينو په اوږه کښېښود‪ ،‬او‪ ،‬کرار کييرار پييه ژړا‬
‫راغله‪.‬‬
‫يوه اوږده‪ ،‬مسحورکن چوپتيييا‪ ،‬خييوره سييوه‪.‬‬
‫چييي اخيييري ملقييات وو‪ ،‬شيييرينو‪ ،‬هغييه‪ ،‬خپلييي‪،‬‬
‫خواب ګاه ته‪ ،‬په وږي زړه سره‪ ،‬ملګرې بوتله‪.‬‬
‫کله چي تېر ماځيګر سييو‪ ،‬او اخيييري لمح يې‬
‫سوې‪ .‬نو شيرينو خواست ورته وکړی چييي‪ ،‬د دې‬
‫خبره دي ومني‪ ،‬او‪ ،‬و علج تييه دي‪ ،‬تييياره سييي‪.‬‬
‫لکن هلته بس‪ ،‬يو ځواب وو‪ ،‬چي ”ژوند نو د څه‬
‫دپاره؟“‬
‫کله چي شيرينو‪ ،‬په پمز کي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د خپييل‬
‫موټر تر څنګه کښته ک يړه‪ ،‬او پييه څن يګ کييي ي يې‪،‬‬
‫برابره ودرېدله نو يې ورته وويل‬
‫”عاشو زما او ستا د ميني پر اساس چي يييو‬
‫خواست درته وکړم و به يې منې‪“.‬‬
‫”نه شيرينو‪ ،‬ملقات بيه زميا پير خو ښه وي‪،‬‬
‫زه نه د ټيلي فون نمييبر درکييوم‪ ،‬او نييه د فل ېټ‬
‫پته‪“.‬‬

‫‪286‬‬

‫”نه زه بل څه وايم‪“.‬‬
‫”اهو ولي نه‪“.‬‬
‫شيرينو‪ ،‬له خپلييي غيياړي‪ ،‬د سييونې زنځييير را‬
‫خلص ک يړی‪ ،‬او غو ښتل ي يې چييي‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو پييه‬
‫غاړه يې کړي‪ ،‬چي‪ ،‬عاشو ورته وويل‬
‫”شيرينو‪ ،‬دا به عجبه نه برېښي‪ ،‬چييي د چييا‬
‫په جنګ وځم‪ ،‬د هغه‪ ،‬خدای‪ ،‬اسم ذات پييه غيياړه‬
‫ګرځوم‪“.‬‬
‫”لکن عاشو‪ ،‬ته د ده له ذاته‪ ،‬منکره خييو نييه‬
‫يې‪ ،‬تا نه ويل چي‪ ،‬ستاسو ترمنځ‪ ،‬مينه اوس هم‬
‫موجودګي لري‪ ،‬بس يو ميياڼی دی‪ ،‬يييوه د جنيګ‬
‫فضا ده‪ ،‬چي ناګهانه خوره راغلې ده‪ .‬او تا وويل‬
‫چي په دې جنګ کي به ستا‪ ،‬وسيله هم‪ ،‬د‪ ،‬مينييي‬
‫د اشتعال مثبت انداز وي‪ .‬امکان سته چي په دې‬
‫جنيګ کييي تييه د‪ ،‬ده د اسييم ذات څخييه‪ ،‬روحيياني‬
‫قوت ترلسه کړې‪“.‬‬
‫عاشو‪ ،‬څه ساعت په فکر کي ډوبه ولړه‪ ،‬بيا‬
‫ي يې سيير ک ښته ک يړی‪ ،‬او‪ ،‬شيييرينو‪ ،‬د اسييم ذات‬
‫”الله“ د نوم لکټ ور په غاړه کړی‪.‬‬
‫کله چي په ژړا ژړا سره رخصت سوې نو نييه‬
‫پوهېدلې‪ ،‬چي څه وکړي‪ ،‬يوې هم دا جييراءت نييه‬
‫وکړی چي خپل مييوټر‪ ،‬روان کيړي‪ .‬عاشييو بيرتييه‬
‫راکښته سوه‪ ،‬پر اسټېرنګ ناسته‪ ،‬شيرينو يې پيير‬
‫سييترګو او خييوله ښکل کييړه‪ ،‬او پييه ګريييانو‬
‫سترګو په خپل موټر کي‪ ،‬په تيييزۍ سييره ورکييه‬
‫ولړه‪.‬‬
‫شيرينو‪ ،‬لوړ د آسمان پر لييوري وکتييل او پييه‬
‫غېر ارادي توګه په خود کلمي بوخته راغله‬

‫‪287‬‬

‫”لويه خدايه‪ ،‬دومري غم‪ ،‬کله څييوک ګاللی‬
‫سي‪ ،‬رحم وکړې‪ .‬اوس بيه‪ ،‬ژونيد‪ ،‬نيو‪ ،‬څيه معنيا‬
‫ولري‪ .‬ستا د هييري ورځييي ځلنييد لميير‪ ،‬څييومري‬
‫ترندي ونيوی‪ .‬زما په داخييل او خييارج کييي‪ ،‬دا‪ ،‬د‬
‫شپې کيفيييت تييه ييې وينيې کييرار‪ ،‬کييرار‪ ،‬ژړانييدي‬
‫ريښې نيسي‪“.‬‬
‫” ښکلې خيييدايه‪ ،‬د ميييرګ د‪ ،‬دې ښايسيييتې‬
‫سوداګري عاشو سره‪ ،‬زما د ژوند جييواز‪ ،‬تړلييی‬
‫دی‪ .‬هغه يوازي نه مري‪ ،‬کرار کرار‪ ،‬به‪ ،‬زمييوږ د‬
‫ژوند درختي‪ ،‬هم په وچېدو‪ ،‬ورسره راسي‪“.‬‬
‫هغه ښايسته‪ ،‬شيرينو‪ ،‬په يوه آن کي د مرګ‬
‫د ميني و منطقو ته‪ ،‬ووتله‪ .‬او‪ ،‬ژوند يو دم ورته‪،‬‬
‫آسانه‪ ،‬او سبک سر پييه نظيير ورغلييی‪ .‬هغييه پييوه‬
‫سيوه‪ ،‬چيي فقيط د ميرګ مينيه‪ ،‬د ژونييد‪ ،‬د واړو‬
‫مشکلتو‪ ،‬او غمونو‪ ،‬درمان ګرځي‪.‬‬
‫شيرينو يوه اوږده سړه ساه واخيستله‪ ،‬او‪ ،‬د‬
‫عاشو‪ ،‬د مينييي پييه دوک اختيه‪ ،‬د‪ ،‬ژونييد پيه هيره‬
‫کوڅه کښي بې درکه‪ ،‬ولړه‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬هم له دا شپې‪ ،‬د ماريه‪ ،‬او کلډيييا‪ ،‬پيير‬
‫نقييش قييدم بانييدي د ګنيياهو‪ ،‬و تيياوده بييازار تييه‬
‫ووتله‪ .‬د ماريه او کلډيييا‪ ،‬زړې کاروبيياري جنسييي‬
‫اړيکي‪ ،‬ورته ډيري آسانۍ پيييدا ک يړې‪ .‬او‪ ،‬مييخ پييه‬
‫وړانييدي‪ ،‬د عياشييو‪ ،‬خل ګو پييه‪ ،‬سوسييائټۍ کييي‪،‬‬
‫عاشو ډېره‪ ،‬مقبوله وګرځېدله‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬خپل زوړ‪ ،‬هر شييناخت‪ ،‬پييټ وسيياتۍ‪.‬‬
‫دې ځان عموما ً د انيتا مارشييل پييه نييوم معييارفي‬
‫کوی‪ ،‬او‪ ،‬خپل قوميت به يې هسپانوي ښودۍ‪.‬‬

‫‪288‬‬

‫د‪ ،‬انيتييا طريييق واردات لييه ميياريه‪ ،‬او کلډيييا‬
‫څخه ډېر تييوپير درلييودی‪ .‬هغيې چييي بييه د کييوم‬
‫نارينه سره شپه تېره کړه‪ ،‬بيا يې په هيڅ قيمييت‬
‫ورسره‪ ،‬دويم ملقات کله هييم نييه کياوه‪ .‬دا چيي‬
‫اوس يوه ښه وايلن ږغييونکې وه‪ ،‬دا ي يې معمييول‬
‫ايښی وو چي‪ ،‬تر هم بسترۍ وړاندي به يې‪ ،‬خپل‬
‫ملګری‪ ،‬و دې ته آماده کوی‪ ،‬بلکې دا ي يې شييرط‬
‫وو‪ ،‬چي‪ ،‬هغييه دي د دې سييره‪ ،‬پييه هيروئييين‪ ،‬او‬
‫چرسييو‪ ،‬ډک يييو سييګرېټ ضييرور وڅکييوي‪ .‬او‬
‫ورسره که وغواړي‪ ،‬نييو يييو دوه پ ېګ‪ ،‬وهسييکي‬
‫هم چښلی سي‪.‬‬
‫بيا به هغې‪ ،‬د ځان سره په لزم توګه‪ ،‬وړی‪،‬‬
‫سر کړی‪ ،‬د‪ ،‬آنو‪ ،‬نمبر به يې ډايل کييړی‪ ،‬او‬
‫وايلن ُ‬
‫خپل پرسوزي نغمې به يې‪ ،‬و هغه ته‪ ،‬ټرانسميټ‬
‫کولې‪.‬‬
‫کله چي به‪ ،‬د‪ ،‬نغمو په اور‪ ،‬سوځلی زړه‪ ،‬د‪،‬‬
‫هغه شپې د ملګري سيره‪ ،‬کيټ تيه ختليه‪ ،‬نيو‪ ،‬د‬
‫شيرينو لکټ به يې له غاړي وکښی‪ ،‬او‪ ،‬په خپييل‬
‫بېګ کي به يې‪ ،‬په احترام سره خوندی کړی‪.‬‬
‫د‪ ،‬کټ دپاسه‪ ،‬د مرګ سوداګره‪ ،‬انيتا‪ ،‬بييه د‬
‫يوې ليوۍ په څېر‪ ،‬و جنسي‪ ،‬تشدد‪ ،‬تييه پييه هڅييه‬
‫راغله‪ .‬د‪ ،‬هغې سره‪ ،‬د سيېکس کولييو‪ ،‬يييو ب ېل‬
‫لذت وو‪ .‬ولي چي په دې کي پييه امکيياني حييواله‪،‬‬
‫چيري چي په پټه د مرګ ذايقه شييامله وه‪ ،‬هلتييه‬
‫به ورسره د حيواني مباشييرت خييواهش هييم پييه‬
‫تسکين راغلی‪.‬‬

‫‪289‬‬

‫مل ګري بييه څييو ورځييي‪ ،‬لييه خپلييو‪ ،‬زخمييي‬
‫انييدامونو ‪ ،‬خونييد پييورته کييوی‪ .‬د س يړي څخييه د‬
‫سړي په سفر‪ ،‬وتلې‪ ،‬انيتا‪ ،‬په‪ ،‬دوې درې مياشييتو‬
‫کي‪ ،‬د عياشيو خل ګو پيه‪ ،‬منيځ کيي‪ ،‬د هير چيا د‬
‫طلب مرکز وګرځېدله‪.‬‬
‫د‪ ،‬دې د‪ ،‬يوې شپې پاته سوي مل ګري‪ ،‬و‪ ،‬دې‬
‫ته‪ ،‬په هر قيمت سره‪ ،‬آماده وو‪ ،‬چي‪ ،‬يو ځل يې‬
‫بيا‪ ،‬په خپييل دسييترس کييي ولييري‪ .‬لکيين دا هغييه‬
‫ناممکن کار وو‪ ،‬چي تر اوسه پييوري چييا ترسييره‬
‫نه وو رسولی‪.‬‬
‫انيتا د هر سړي تصوير په خپييل موبايييل کييي‬
‫خوندي ساتلی وو‪ .‬د شناسه سړي‪ ،‬ټيلي فون ته‬
‫يې هيڅ‪ ،‬رسپانس نه ورکييوی‪ .‬پييه بلييه خييوا چييي‪،‬‬
‫هغ يې د جسييم فروش يۍ پييه حييواله کييومي غټييي‪،‬‬
‫پيسې ګټلې‪ ،‬هغه يې‪ ،‬پر محروميو‪ ،‬خل ګو بانيدي‬
‫وېشلې‪ .‬غټه حصه يې‪ ،‬د کشمير د زلزله زدګانو‬
‫په فنډ کي ورکوله‪ .‬په سېکټر ‪ ۹‬کييي چييي کييومه‬
‫يوه غټه مذهبي مدرسه وه‪ ،‬د هغيې و‪ ،‬هلکييانو او‬
‫نجونيو تيه ييې هيم‪ ،‬ليه‪ ،‬دې رقيم څخيه ادائي ګي‬
‫کوله‪.‬‬
‫او‪ ،‬و اسييلم آبيياد‪ ،‬تييه نييژدې‪ ،‬د افغانييانو پييه‬
‫کېمپ کي ييې‪ ،‬هييم لييه ډيييرو‪ ،‬خل ګو‪ ،‬او‪ ،‬ادارو‪،‬‬
‫سره مرسته کوله‪ .‬د افغانانو‪ ،‬ښځو په منييځ کييي‬
‫به يې ډېر سيياعت تېر ېدی‪ .‬او پييه څييه نييه څييه‬
‫پلمه به‪ ،‬ورته راګرځېدله‪.‬‬
‫يوه ورځ په خبرو خبرو کييي‪ ،‬يييوې ښځي پييه‬
‫ژړا ژړا ورته وويل چي‪ ،‬د دې او مه خوله‪ ،‬لييور‪،‬‬
‫په يوه ټهګ‪ ،‬مل باندي واده ده‪ ،‬لييه درسييته کيياله‬
‫يې نه ده ليدلې‪ .‬هغې تفصيل داسي ورته وړاندي‬
‫کړی‬

‫‪290‬‬

‫”زما لور ګل سيما‪ ،‬ډېره کوشيينۍ وه‪ ،‬چييي‬
‫د ما سره‪ ،‬به کله کله‪ ،‬د‪ ،‬دې مل کييره تللييه‪ ،‬مل‪،‬‬
‫د جهلم د علقې دی‪ ،‬دلتييه ي يې‪ ،‬ډېره مځکييه پييه‬
‫سېکټر ‪ ۹‬کي له پخوا قبضه کييړې وه‪ ،‬اوس يييې‪،‬‬
‫ښه مسجد‪ ،‬او‪ ،‬مدرسه ورباندي جييوړه کيړې ده‪.‬‬
‫چي پيسې يې ډيري درلودې‪ ،‬نييو‪ ،‬مييا ي يې د کييور د‬
‫مزدوري په حېث‪ ،‬په کور کي کار کوی‪.‬‬
‫پييه دې دوران کييي‪ ،‬زه پييه ‪ ،‬روحييي نيياروغۍ‬
‫اخته سوم‪ .‬مېړه‪ ،‬محمد شريف‪ ،‬مي دلتييه‪ ،‬پييه‪،‬‬
‫سبزۍ منډۍ کي‪ ،‬د پانيډي کييار کييوي‪ ،‬نييو د علج‪،‬‬
‫وس مييي نييه درلييودی‪ .‬مل‪ ،‬د تعويييذو‪ ،‬کييار هييم‬
‫کوی‪ ،‬ما هم يوه ورځ‪ ،‬ورته‪ ،‬خواست وکړی چي‪،‬‬
‫و ما ته څه څاښتونه‪ ،‬يا تعويذ راکړه‪.‬‬
‫مورا يې هم زمييا سييفارښ ورتييه وکيړی لکيين‬
‫هغه وويل‪ ،‬چي ”زه خو په ډيرو غټو پيسو بانييدي‬
‫تعويذ ليکم‪ .‬ته به نو څه راکړې‪ ،‬ته خييو هيييڅ هييم‬
‫نه لرې‪ .‬بيا ي يې راتييه وويييل‪ ،‬چييي ځييه داسييي بييه‬
‫وکړو‪ ،‬چي زه به تا‪ ،‬ته څاښتونه او تعويييذونه در‪،‬‬
‫وليکم‪ ،‬چي لس دي واوړي نيو‪ ،‬بييا ييې شيکرانه‬
‫راکړه‪“.‬‬
‫زه چي د ساه غييوټې اخيسييتې وم‪ ،‬نييو ”هييو“‬
‫مي ورسره وکړه‪.‬‬
‫هغه زما و مخ ته يو سييپين کاغييذ ک ښېښود‪،‬‬
‫او‪ ،‬راتييه‪ ،‬وې ويييل چييي خپييل پييه سييياهي لړلييي‬
‫ګوتي ورباندي کښېږدم‪.‬‬
‫مييا چييي ورڅخييه تپييوس وک يړی چييي د‪ ،‬څييه‬
‫دپاره؟ نو‪ ،‬ده راته وويل چي‪ ،‬زه په بعد کييي پيير‬
‫دې باندي‪ ،‬زمييا او سييتا تيير منييځ سييوې‪ ،‬وينييا‪ ،‬پييه‬
‫صييورت د تحرييير وربانييدي ليکمييه‪ .‬يعنييي‪ ،‬کييال‪،‬‬
‫دوه‪ ،‬پسته‪ ،‬ته بيا‪ ،‬زما شکرانه راکړه‪.‬‬

‫‪291‬‬

‫او‪ ،‬ما‪ ،‬ګوتي ور ولګولې‪ ،‬زه څيه خيبره وم‪،‬‬
‫چي دی به دومييري غټييه دهييوکه راسييره کانييدي‪.‬‬
‫وخت ناوخته‪ ،‬هغه‪ ،‬وما ته څاښتونه او تعويذونه‪،‬‬
‫راليکييل‪ ،‬او‪ ،‬زه‪ ،‬د دې‪ ،‬يييو نيييم‪ ،‬دوه‪ ،‬کلونييو پييه‬
‫جريان کي‪ ،‬بېخي ښه سوم‪ .‬يوه ورځ هغه راتييه‬
‫وويل چي ”شييريفې‪ ،‬اوس خييو مييي پييه تييا پسيې‬
‫لوی‪ ،‬رقم ودرېدی‪ ،‬کله به يې‪ ،‬راکوې‪“.‬‬
‫”مولوی صاحب‪ ،‬خو هغه د مسکينۍ صييورت‬
‫حييال دی‪ ،‬پييه خييدای کييه مييي يييوه خييوا تييه مييخ‬
‫اوړي‪“.‬‬
‫”نه‪ ،‬شريفې‪ ،‬په دې دوو‪ ،‬کلو کي‪ ،‬خو کييم از‬
‫کم‪ ،‬زما پر تا دوه نيم لکه‪ ،‬روپۍ ودرېدې‪“.‬‬
‫”مولوی صاحب ته څييه واييې؟“ زمييا زړه پيير‬
‫ځای ودرېدی‪.‬‬
‫”ګوره‪ ،‬ښه خييبره دا ده‪ ،‬چييي يييا زمييا رقييم‬
‫راکړې‪ ،‬يا يې په عوض کي‪ ،‬لکه څرنګه چي دي‪،‬‬
‫ليک راسره کړی دی‪ ،‬خپله لور‪ ،‬ګل سيما‪ ،‬راتييه‬
‫په نکاح راکړې‪“.‬‬
‫”زما او د ده تر منځ سختي خبري وسوې‪ ،‬او‬
‫زه يييې لييه کييوره بنييده سييوم‪ .‬زمييا م ېړه او‬
‫لېورځی‪ ،‬يعقوب چي په دې خييبر وو ا ګاه سييو‪،‬‬
‫نو ډېر‪ ،‬پرېشانه سو“‪.‬‬
‫”د مدرسې مهتمم قاري حيبيب الليه ډېر بيا‬
‫اثره سړی وو‪ ،‬هغه نييه دا‪ ،‬چييي‪ ،‬زمييا او د ده تيير‬
‫منځ يو جعلي مکتييوب پييوليس تييه وړانييدي کيړی‬
‫بلکې‪ ،‬يوه جعلي نکاح يې هم‪ ،‬پېش کړه‪ .‬د نکاح‬
‫د ګواهيانو په توګه ي يې‪ ،‬د خپلييي مدرس يې‪ ،‬درې‬
‫څلييور‪ ،‬مييدرس باريشييه خلييګ هييم‪ ،‬تهيياڼې تييه‬
‫راوستل“‪.‬‬

‫‪292‬‬

‫”موږ بې وزلو‪ ،‬چي بله لره‪ ،‬نه درلوده‪ ،‬ګل‬
‫سيما‪ ،‬چيي فقيط‪ ،‬د‪ ،‬شپاړسيو کيالو‪ ،‬وه‪ ،‬و‪ ،‬دې‪،‬‬
‫زاړه سړي ته‪ ،‬مي ور‪ ،‬واده ک يړه‪ .‬پر ېدي خل يګ‬
‫دي‪ ،‬پرېدۍ ژبه‪ ،‬او ډېر غېر انساني رويييه‪ ،‬ييې‪،‬‬
‫و ګل سيمې ته‪ ،‬ور څرمه ک يړې ده‪ .‬بييس‪ ،‬فقييط‬
‫يې په قفس کي نه ده‪ ،‬اچولې‪ .‬و موږ ته يې ل نه‬
‫را پرېږدي“‪.‬‬
‫”وږې تييږې‪ ،‬خييو نييه ده‪ ،‬لکيين‪ ،‬د‪ ،‬عمرونييو‬
‫تفاوت ي يې‪ ،‬پيير زړه بانييدي‪ ،‬د نړانييده د ېوال پييه‬
‫څېر‪ ،‬پروت دی‪ .‬او چي د‪ ،‬پ ښتو سيړی پييه کييور‬
‫کييي ورسييره نسييته‪ ،‬نييو‪ ،‬د‪ ،‬ګونګيييانو‪ ،‬ژونييد‬
‫تېروي‪ .‬يوه ورځ يې راته ويل‬
‫”موري څوک چي کله‪ ،‬خپله مييورنۍ ژبييه نييه‬
‫وايي‪ ،‬نو‪ ،‬د ژوند ريښې يې‪ ،‬د‪ ،‬زړه په مځکه کي‪،‬‬
‫ښخي نه سي پاته کېدی‪ .‬سپين ږيری‪ ،‬دي وای‪،‬‬
‫خو کشکي‪ ،‬په ژبه خو راسره ګډ وای“ او بيا يې‬
‫کرټ کرټ وژړل“‪.‬‬
‫د عاشييو‪ ،‬زړه هييم را ډک سييو‪ ،‬او‪ ،‬ورتييه وې‬
‫ويل چي ته پروا مه کوه‪ ،‬يييو نييه يييو حييل بييه ي يې‬
‫ووځي‪.‬‬
‫بيا وخت ناوخته‪ ،‬عاشو‪ ،‬د‪ ،‬قاري حييبيب اللييه‬
‫سييره‪ ،‬د تعويييذ او څا ښتو پييه بهييانه ليييدل کتييل‬
‫شييروع کييړه‪ .‬قيياري حييبيب اللييه‪ ،‬چييي‪ ،‬د دې د‪،‬‬
‫مدرسې سره د مرستي په ښه ځييوانۍ خييبر وو‪،‬‬
‫کله چييي ي يې دا بالمشييافه‪ ،‬وليييدله‪ ،‬نييو نييور هييم‬
‫ورڅخه متاثر سو‪.‬‬

‫‪293‬‬

‫عاشو‪ ،‬اوس کور تييه‪ ،‬ورتللييه‪ ،‬د ګل سيييمې‬
‫سره‪ ،‬هم‪ ،‬د نژدې اشنا سوه‪ ،‬او مولوی صاحب‪،‬‬
‫او‪ ،‬د عاشو تر منځ ييو ډېر ښه افهيام و تفهيييم‬
‫پيدا سو‪ .‬هغييه يييوه ورځ پو ښتنه ورڅخييه وک يړه‪،‬‬
‫چييي‪ ،‬قيياري صيياحب‪ ،‬دا‪ ،‬زړه مييي ولييي دومييري‬
‫خفګان لري‪ .‬نييو‪ ،‬قيياري صيياحب‪ ،‬چييي اوس پييه‬
‫نييژدې کييي‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو سييره د ملقيياتونو پسييته‪،‬‬
‫ږيره‪ ،‬رنګول شروع کړې وه‪ ،‬داسي ورته وويل‬
‫”عاشييو خييبره دا ده‪ ،‬چييي سييتا د ب يې مثيياله‬
‫ښايست په سيوب‪ ،‬تيه‪ ،‬د پې ګري‪ ،‬تيير اثيير لنييدي‬
‫راغلې يې‪ .‬يو پېری ستا په باب ډېر ل ېواله زړه‬
‫لري‪ .‬او‪ ،‬هغه پير تيا بانيدي‪ ،‬قبضيه کيول غيواړي‬
‫سوب يې دا دی‪“.‬‬
‫هغه په ټيټ جهلمي پنجابي لهجييه کييي خپلييه‬
‫خبره ترسره ورسوله‪.‬‬
‫”بييس تييه زړه مييه وهييه‪ ،‬دا زمييا څا ښتونه‪،‬‬
‫څيښه‪ ،‬او‪ ،‬زه يو پوخ تعويذ درتيه ليکيم‪ ،‬هغيه پيه‬
‫غاړه ګرځوه‪ ،‬او‪ ،‬کله که‪ ،‬موقعه پيدا سوه‪ ،‬نييو‪،‬‬
‫ستا‪ ،‬په کور کي‪ ،‬په هر کونج کي‪ ،‬هغه اوراد چي‬
‫چو‪ ،‬ک يړم‪ ،‬او تييه بييه لييه دې‬
‫ما پاخه کړي دي‪ ،‬به ُ‬
‫بده اثره‪ ،‬خلصه سې‪“.‬‬
‫عاشو ډېر په زړه کي وخندل‪ ،‬او‪ ،‬مل‪ ،‬اخييتر‬
‫محمد‪ ،‬نېغ په نېغه ور په زړه سو‪.‬‬
‫”قاري صاحب‪ ،‬اوس حالت بدل دي‪ ،‬د ګل‬
‫سيمې په مظلوميت مي دي قسم وي‪ ،‬چي ډېر‬
‫ناروا‪ ،‬انتقام به د دې پر ځای درڅخه واخلم‪“.‬‬
‫هغه په پټه خوله و قاري ته مخاطبه سوه‪.‬‬

‫‪294‬‬

‫قاري حبيب الله‪ ،‬په غ ېر محسييوس تييوګه‪،‬‬
‫د‪ ،‬عاشو‪ ،‬په دام کي ونښتی‪ .‬د‪ ،‬هغيې ځييوانۍ او‪،‬‬
‫دولت‪ ،‬او په فراخ زړه سره بخ ښښ‪ ،‬د‪ ،‬هغييه لييه‬
‫پښو مځکه وکښله‪ .‬قاري‪ ،‬د عاشييو پييه وړانييدي‪،‬‬
‫کرار کرار‪ ،‬يو غلمانه ذهنيت رابرسېره کړی‪.‬‬
‫هلته‪ ،‬عاشو‪ ،‬د‪ ،‬قاري هر څاښت‪ ،‬پرزه پييرزه‬
‫د‪ ،‬هوا په حواله کوی‪ ،‬خييو و ده تييه ي يې‪ ،‬د ده‪ ،‬د‪،‬‬
‫روحاني کمال په حواله ډيري په زړه پوري خبري‬
‫کولې‪ .‬نور خو پرېږده‪ ،‬چي‪ ،‬يييوه‪ ،‬دوه‪ ،‬واره ييې‪،‬‬
‫کلډيييا او ميياريه هييم‪ ،‬د‪ ،‬څا ښتو دپيياره ورلييه‪،‬‬
‫راوستې‪ .‬بيييا خييو نييو‪ ،‬د‪ ،‬قيياري صيياحب‪ ،‬د‪ ،‬اوږو‪،‬‬
‫دپاسه‪ ،‬غټ غټ وزر‪ ،‬را‪ ،‬شنه سو‪.‬‬
‫قاري صاحب‪ ،‬په هرقيمت‪ ،‬د عاشو‪ ،‬سره‪ ،‬د‬
‫تعلق ساتلو دپيياره چمتييو وو‪ .‬ډرائيون يګ کييوونکې‪،‬‬
‫دا‪ ،‬ځوانه‪ ،‬ښايسته ښځه‪ .....‬مخ پييه وړانييدي بييه‬
‫يې نو‪ ،‬خيالت سره ګډوډ سييو‪ .‬دوه‪ ،‬درې ځلييي‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬قاري صاحب‪ ،‬او ګل سيييما‪ ،‬تييه‪ ،‬پييه زړه‬
‫پوري چکرونه هم ورکړي وو‪.‬‬
‫يوځلي چيي ګل سيييمې‪ ،‬د‪ ،‬عاشيو پيه ويليو‬
‫باندي‪ ،‬د څه ناروغۍ شکايت وکړی‪ ،‬نو‪ ،‬د عاشو‪،‬‬
‫پر تجويز باندي‪ ،‬قيياري صيياحب‪ ،‬هغييه د‪ ،‬عاشييو‪،‬‬
‫سره‪ ،‬هسپتال ته د تللو دپاره‪ ،‬ايله کيړه‪ .‬بيياهمي‬
‫اعتبييار او اعتميياد‪ ،‬پييه درې څلييورو مياشييتو کييي‬
‫ټينګه ريښه ونيوله‪.‬‬
‫په دې پينځه‪ ،،‬شپږو مياشييتو کييي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د‪،‬‬
‫آنو جان او شيرينو سره په راست توګه هيڅ هم‬
‫رشته نه درلوده‪ .‬د ګناه او‪ ،‬انتقييام پييه شييپه بييه‬
‫يې‪ ،‬تر ګناه وړاندي‪ ،‬پر وايلن باندي سوي نغمې‪،‬‬
‫و‪ ،‬آنو جان ته اورولې خو‪ ،‬ګفتګوی ي يې ورسييره‬
‫نه درلودې‪.‬‬

‫‪295‬‬

‫هلته شيرينو د ډيري بې وسيۍ‪ ،‬پييه حييال کييي‬
‫اوسېدله‪ .‬د مېړه سره يې چيييري چييي تعلقييات‬
‫نور هم خورا خييراب سييو‪ ،‬هلتييه ي يې د‪ ،‬ژونييد پيير‬
‫معمولتو باندي هم منفي اثرات‪ ،‬د ګړز په څېر‬
‫پرېوتل‪ .‬چي بله چاره نه وه‪ ،‬نو‪ ،‬د مشترک غييم‬
‫پييه سييوب‪ ،‬دا‪ ،‬او‪ ،‬آنييو جييان پييه غ ېر محسييوس‬
‫توګه‪ ،‬ډېر نژدې سره راغلو‪ .‬په دې دوران کي د‬
‫هغييوی ترمنييځ‪ ،‬دوه‪ ،‬درې ځلييي‪ ،‬ملقيياتونه هييم‬
‫وسول‪ ،‬او‪ ،‬هغوی د‪ ،‬دوو‪ ،‬دوستانو په څېر د يوه‬
‫او بل سره پېژندګلوي پيدا کړه‪.‬‬
‫په بله خييوا‪ ،‬پييه ورکييي‪ ،‬عاشييو پسيې‪ ،‬انيييس‬
‫پوپل هم‪ ،‬کړولی ګرځېدی‪ ،‬لکن عاشو خو هييوا‬
‫وه‪ ،‬د‪ ،‬هيڅ يو چا‪ ،‬لسو‪ ،‬ته نه ک ښېوتله‪ .‬ورکييي‬
‫عاشو درې خلګ نژدې و مرګ تييه رسييولي وو‪ .‬او‬
‫په خپله هم‪ ،‬د‪ ،‬اورونو په کوڅو کي اوسېدله‪.‬‬
‫هغه د قدرت څخه د انتقام اخيستلو په جنييګ‬
‫کي ډېره ليري راوتلې وه‪ .‬د کلډيا او ميياريه‪ ،‬پييه‬
‫سنګت کييي‪ ،‬دا پييه دې جنيګ کييي پييه دې بريييالۍ‬
‫ښکاره کېدله‪ ،‬چي د‪ ،‬ګګګڼ شييمېر‪ ،‬خلګګګو قتييل‬
‫يې‪ ،‬په بالواسطه توګه تر سره رسولی وو‪.‬‬
‫هغه اوس په خپل ذات‪ ،‬کي‪ ،‬د‪ ،‬شيييطان‪ ،‬او‪،‬‬
‫رحمييان تيير منييځ تقسيييم وه‪ .‬پييه يييوه خييوا ييې د‬
‫جنسي اړيکو په توسييط‪ ،‬د خل ګو پييه قتييل لس‬
‫پوري کړی وو‪ ،‬او‪ ،‬په بله خوا يې‪ ،‬د‪ ،‬خييدای د ب يې‬
‫وزلو‪ ،‬خلګو‪ ،‬سره بيې غرضييه‪ ،‬مرسييتي ترسييره‬
‫رسولې‪ .‬د جسم فروشۍ يييوه پيسييه ي يې هييم پيير‬
‫خپل ځان نه ګاروله‪ .‬بلکې هغييه ييې د خل ګو پييه‬
‫خدمت کي صرفولې‪.‬‬

‫‪296‬‬

‫هغه خپل ټوله زيور خرڅ کړی‪ ،‬او‪ ،‬د عمييران‬
‫خان‪ ،‬د کېنسر و هسپتال تييه ي يې اووه نيييم اتييه‪،‬‬
‫لکه‪ ،‬روپۍ مختص کړې‪ ،‬اکيثره بيه‪ ،‬پيه سيرکاري‬
‫هسپتالو ګرځېدله‪ ،‬او‪ ،‬د مريضانو‪ ،‬په زړه پوري‬
‫مدد به يې ترسره رسوی‪.‬‬
‫هغه خدای چي هغې پييه شخصييي تييوګه‪ ،‬پييه‬
‫کعبه کي پېژندلی وو‪ ،‬هغه شناسائي اوس هييم‪،‬‬
‫بې ريښې ل نه وه پاته سوې‪ ،‬که څه هم تر منييځ‪،‬‬
‫د خوپ فضا‪ ،‬خوره وه‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬اوس‪ ،‬هم‪ ،‬د‪ ،‬ده د نوم لکټ په غاړه‬
‫ګرځييوی‪ ،‬خييو د ګنيياه د کييټ دپاسييه تيير ختلييو‬
‫وړاندي به يې ضرور له غيياړي وک ښی‪ ،‬چييي‪ ،‬بيې‬
‫احترامي يې واقع نه سي‪.‬‬
‫”مرګ چيري دی؟“ دا يې اوس تر ټولو لوی‪،‬‬
‫سوال وو‪ ،‬چي خپل ځان بييه ي يې پييه پو ښتۍ‪ .‬او‪،‬‬
‫داسي‪ ،‬ګڼ شمېر سوالونه نور هييم ورتييه پ ېښ‬
‫وو‪.‬‬
‫”زه اوس عاشو يم‪ ،‬کييه انيتييا مارشييل‪ ،‬يييوه‬
‫‪ SPAINISH‬نجلۍ‪ .‬د ګنيياه او تيير ګنيياه وړانييدي‬
‫ژونييد‪ ،‬پييه جييوهري حييواله څييه فييرق لييري؟ زمييا‬
‫پخوانی او‪ ،‬اوسنی ژوند‪ ،‬څو توپير سره لري‪“.‬‬
‫ځيني خبري و هغې ته جييوتي وې‪ ،‬او ځينييي د‬
‫ابهييام پييه ګړز کييي‪ ،‬پنهييان‪ .‬هغ يې اوس هييم‪ ،‬د‬
‫عاشو‪ ،‬او‪ ،‬انيتا تر منييځ‪ ،‬د‪ ،‬ډيورن يډ‪ ،‬د کر ښي پييه‬
‫څېر‪ ،‬حدبراري نه سوې‪ ،‬ترسييره رسييوی‪ .‬لکيين‬
‫هغه په خپله خون خوارۍ باندي خبره ضرور وه‪،‬‬
‫لکن د‪ ،‬تاسف سره بيا هم مخامخ نه وه‪.‬‬
‫”په جنګ کي څه پښېماني؟ يا فتييح يييا‪ ،‬سيير‬
‫خوړل دي‪ ،‬تيير دې پييه هغييه خييوا نييو بييا نييور څييه‬
‫کېدی سي‪“.‬‬

‫‪297‬‬

‫”جنګ او هغه هم‪ ،‬د خدای سييره! آيييا‪ ،‬د يييوه‬
‫انسان دپاره‪ ،‬ډېر د افتخييار بيياعث يييو عمييل نييه‬
‫دی؟ د‪ ،‬يوه انسان‪ ،‬د بل انسييان سييره مجييادله‪،‬‬
‫آيا پييه يييوه انسييان کييي‪ ،‬د وينييي د شييعوريت پييه‬
‫حواله د موجود خدای سييره‪ ،‬پييه خپلييه‪ ،‬د خييدای‬
‫جنګ‪ ،‬نه پاته کيږي؟“‬
‫”که انسان د بغاوت په حواله‪ ،‬په ځييان کييي‪،‬‬
‫د ويني د شعوريت په حييواله موجييود‪ ،‬خييدای‪ ،‬د‪،‬‬
‫کايناتي خدای سييره‪ ،‬مخامييخ نييه ودروي‪ ،‬نييو پييه‬
‫تقديري او انساني حوالييو بييه ل محييدوده آزادي‬
‫څرنګه ګټي‪“.‬‬
‫په جنګ وتلې‪ ،‬انيتا که‪ ،‬زخييم زخييم وه‪ ،‬خييو ل‬
‫وسله پر مځکه اېښولو ته‪ ،‬آماده نه وه‪.‬‬
‫”افييراد او قومييونه‪ ،‬بايييد چييي‪ ،‬هيير اړخيييزي‬
‫مبارزې ترسره ورسييوي‪ .‬جييدل او‪ ،‬هغييه هييم پيير‬
‫شعوري سييطح بانييدي‪ ،‬بايييد چييي د‪ ،‬هيير انسييان‬
‫مييزاج وګرځييي‪ .‬جنييګ د حکمرانييانو پييه ضييد‪ ،‬د‬
‫ظالمانو په ضييد‪ ،‬د هيير سييفلي منفيييت پييه ضييد‪،‬‬
‫جنګ د روحاني‪ ،‬سياسي‪ ،‬اقتصييادي‪ ،‬او شخصييي‬
‫آزاديو دپاره بايد چي تر اخيري سيياه پييوري‪ ،‬تييود‬
‫وساتل سي‪ “.‬دا هغه سييوچونه وو‪ ،‬چييي اوس د‬
‫دې د فکر بنياد ګرځېدلي وو‪.‬‬
‫د عاشييو‪ ،‬زړه اوس هييم د آنييو جييان‪ ،‬د خپييل‬
‫کور‪ ،‬او‪ ،‬شيرينو دپاره ډېر ژړېدی‪ ،‬خو د قدرت‬
‫څخه د انتقام جيذبه‪ ،‬ييې د ييوه سيرکش آس پيه‬
‫څېر‪ ،‬په قابو کي نه راتللييه او‪ ،‬د دې هييم دا تمنييا‬
‫وه‪ ،‬چي تر منطقي‪ ،‬انجام پوري يې ورسوي‪.‬‬

‫‪298‬‬

‫هلته و قدرت ته هم‪ ،‬دا جنيګ پيه دې‪ ،‬ګران‬
‫تمام ېدی‪ .‬چييي عاشييو‪ ،‬دا جنييګ د مييرګ د بييې‬
‫خوفۍ‪ ،‬بلکې د مرګ د ميني پر اساس باندي تود‬
‫ساتلی وو‪ .‬او ‪ ،‬ورسره يې په لس کييي‪ ،‬د مينييي‬
‫د اشتعال وسله هم درلوده‪.‬‬
‫څوک چييي لييه مر ګه بيې خييوفه راسييي‪ ،‬نييو‬
‫شايد چي قدرت هم‪ ،‬ورته حيران پاته سييي چييي‬
‫څه په وکړي‪ .‬ولي چي‪ ،‬د انسان په اطاعت کييي‬
‫د مرګ‪ ،‬او اخيرت خوف‪ ،‬يو فعال کردار ترسييره‬
‫رسييوي‪ .‬کييه څييوک ورڅخييه خلص زړه او ذهيين‬
‫ولري‪ ،‬نو شايد‪ ،‬چي‪ ،‬بيا د لوی خييدای‪ ،‬تييوجه‪ ،‬او‬
‫مينه ګټلی سي‪.‬‬
‫”چيري داسي خو نه دی‪ ،‬چيي کلييه زميا او د‬
‫خدای‪ ،‬د ميني تعلق نيم خوا پاته سو‪ ،‬نو‪ ،‬مييا‪ ،‬د‪،‬‬
‫هغه سره‪ ،‬د‪ ،‬تضاد په اساس باندي تعلق ته‪ ،‬پييه‬
‫لشعوري توګه‪ ،‬مخ وګرځوی‪ .‬ميا تيه خيو اوس‬
‫داسييي بري ښي‪ ،‬چييي‪ ،‬دا‪ ،‬تضيياد د افراسييياب‪ ،‬د‬
‫مړيني په سييوب بييه نييه وي پيياته سييوی بلکيې د‪،‬‬
‫خدای سره‪ ،‬د يوه نه يوه تعلق د سيياتلو‪ ،‬عکييس‬
‫العمل په ځان کي ښکاره کوي‪ .‬تعلق که د ويني‬
‫وي او کييه د د ښمنۍ‪ ،‬يييوه فطييري ب ڼه لييري‪ .‬د‬
‫لتعلقۍ او بې ګانګۍ تر احساس لندي بې نومه‬
‫تعلق باعث د ډېر اذيت ګرځي‪“.‬‬
‫عاشو به اوس اکثره‪ ،‬د‪ ،‬خپل موجييوده ژونييد‬
‫پييه حييواله‪ ،‬ځييانګړي وضيياحتونه‪ ،‬او‪ ،‬توضيييحات‬
‫ترسره رسوله‪ .‬او‪ ،‬دا ډول سوچونو به نييور هييم‪،‬‬
‫له ژونييده‪ ،‬ځيانه‪ ،‬او‪ ،‬خييدايه‪ ،‬ليييري د‪ ،‬د ښت پييه‬
‫سرابونو‪ ،‬کي‪ ،‬د يوه زخمي هوسۍ په څ ېر‪ ،‬پييه‬
‫چيغو مبتل وګرځوله‪.‬‬

‫‪299‬‬

‫”آنو زه هيڅ کله تا نه سم هېرولی‪ ،‬تييه خييو‬
‫د افراسياب په صورت پييه مييا کييي‪ ،‬زمييا تخليييق‬
‫وګرځېدلې‪ .‬دا خو ستا د نوي صورت د تخريييب‬
‫سييوب وو‪ ،‬شييايد‪ ،‬چييي زه د قييدرت پييه جنييګ‬
‫راووتلم‪ .‬آنو زه که له تا سره‪ ،‬رابطييه نييه نيسييم‬
‫نو د دې مطلب دا نه دی چي زه له تييا مسييتغني‬
‫ګرځم‪ .‬نه‪ ،‬آنو سترګي مي دي ووځي کييه مييي‬
‫يو ساعت هم له زړه وځې‪“.‬‬
‫”آنو‪ ،‬تيه خيبر نيه ييې‪ ،‬چيي د قيدرت څخيه د‬
‫انتقييام اخيسييتو پييه دې جن يګ کييي‪ ،‬زه‪ ،‬څييومري‪،‬‬
‫زخم زخم ژوند تېروم! په هفتييه کييي‪ ،‬دوه‪ ،‬درې‬
‫ځلي‪ ،‬د انتهائي تذليل سييره مخامييخ ک ېږم‪ .‬او د‬
‫پښتني غيرت جنازه په غاړه ګرځومه‪ .‬ته قسييم‬
‫خو نييه راکييوې‪ ،‬لکيين زه ي يې خييورم‪ ،‬چييي‪ ،‬زه دا‬
‫عمل نه د س يېکس د لييذت دپيياره کييوم او نييه د‬
‫پېسو دپاره‪ .‬صرف او صرف انتقام دی چي‪ ،‬زه‬
‫يې پر دې‪ ،‬غېر انساني لر بانييدي دومييري ليييري‬
‫را ايستلې يمه‪“.‬‬
‫”دولت‪ ،‬د نعمان‪ ،‬د لس خيره ده‪ ،‬او کييه زه‬
‫وغواړم‪ ،‬نو ستا ټول وسايل ‪ ،‬هم په تصرف کييي‬
‫درلودای سم‪ .‬آنو زه چي پر کومو لرو‪ ،‬د بربادۍ‬
‫په خوا‪ ،‬قدمونه اخلم‪ ،‬نييو‪ ،‬يييو‪ ،‬خيييال مييي د زړه‬
‫ناسور‪ ،‬جوړ سوی دی‪ ،‬که چيري آنو‪ ،‬زما پييه دې‬
‫عمل‪ ،‬او په ذلت باندي خبر سييو‪ ،‬نييو‪ ،‬بيييا بييه زه‬
‫څه کوم!“‬

‫‪300‬‬

‫”لکن زما تسلي ده‪ ،‬چي شيرينو به کله هييم‬
‫دا‪ ،‬غلطييي و‪ ،‬نييه کييړي‪ ،‬آنييو زه د مييرګ د لرو‪،‬‬
‫مسافره يمه‪ ،‬ژوند د يييوې ټکيې ارز ښت هييم نييه‬
‫راته لري‪ ،‬لکيين سييتا‪ ،‬مينييه‪ ،‬سييتا نظيير‪ ،‬او سييتا‬
‫رشييتې‪ ،‬غييواړم چييي تيير اخيييري سيياه پييوري ييې‬
‫ولرمه‪ .‬زه نه غواړم چي ستا له نظره‪ ،‬ولوېږم‪.‬‬
‫آنو‪ ،‬زه د‪ ،‬ګڼ شييمېر خل ګو د بسييترو مل ګرې‬
‫پاته سوې يمه‪ .‬لکن‪ ،‬زه د‪ ،‬هغييه خييدای پييه نييوم‬
‫قسم خورم کوم چي په غاړه ګرځوم‪ ،‬که له تييا‬
‫پرته‪ ،‬تر چا لندي راغلې يمه‪“.‬‬
‫”اهو آنو‪ ،‬زه د هر چا په غېږ کييي چييي پرتييه‬
‫يم‪ ،‬زه سييتا پييه غ ېږ کييي اوسييم‪ .‬ځکييه زمييا پيير‬
‫څېره باندي اوس هم‪ ،‬ل ګناه ليکل يې نييه ده‪ .‬زه‬
‫چييي کلييه‪ ،‬د ګنيياه پييه شييپه سييتا دپيياره وايليين‬
‫ږغومه‪ ،‬نو‪ ،‬هلته‪ ،‬يې‪ ،‬له غيږي باسم‪ ،‬کله چي تييا‬
‫په بشپړه توګه‪ ،‬په خارج او داخل کي واغونييدم‪.‬‬
‫بيييا لييه دې پسييته‪ ،‬زه د مييرګ د سييوداګري‪ ،‬پييه‬
‫صورت‪ ،‬د‪ ،‬خلګو‪ ،‬د ژوند ريښې وهمه‪“.‬‬

‫‪301‬‬

‫”آنو ته به وايې چي دا څه معنييا لييري؟ لکيين‬
‫آنو‪ ،‬معنا خو له سره ژوند هم نه لري‪ .‬بيا يې هم‬
‫و‪ ،‬تېرولو ته‪ ،‬مجبوره ګرځولي يو‪ .‬آنو څيه چيي‬
‫کي يږي‪ ،‬نييو‪ ،‬پييه لزم تييوګه‪ ،‬کي يږي‪ .‬د‪ ،‬اشييياوو د‬
‫کايناتي اسکيم په حواله‪ ،‬شايد چي زما په برخه‪،‬‬
‫هم‪ ،‬دا‪ ،‬د مرګ د سوداګري کردار‪ ،‬ټاکييل سييوی‬
‫دی‪ .‬که زه د ژوند د کليت‪ ،‬په تنيياظر کييي‪ ،‬خپييل‬
‫منفي کردار‪ ،‬په ښه تييوګه ترسييره ورسييوم نييو‬
‫شايد چي‪ ،‬دا د کايناتي پلن د غوښتنو پييه حييواله‬
‫تر ټولو لوی متابعت به وي زما په نظر کي دا تر‬
‫ټولو لويه بنييدګي ده‪ .‬هلتييه شييايد چييي بيييا زه د‬
‫خپل فطرت د مثبت اړخ سره متعارفه سم ‪ ،‬او‪،‬‬
‫پر کايناتي سطح بانييدي‪ ،‬پييه روح کاينييات کييي‪ ،‬د‬
‫نجات تر هوسايي پوري ورسېږم‪“.‬‬
‫”آنو‪ ،‬يو څوک خو به‪ ،‬تضاد خپلوي‪ ،‬کييه نييه د‬
‫ژوند‪ ،‬ارتقاء به څرن ګه‪ ،‬مييخ پييه وړانييدي‪ ،‬غيياړه‬
‫غزوي؟ آنو‪ ،‬که څه هم‪ ،‬دا‪ ،‬انتخاب‪ ،‬اختياري بڼه‬
‫نه لري‪ ،‬لکن ته تپوس راڅخه کولی سييې‪ ،‬چييي‬
‫وما ته‪ ،‬څه په لس راغله‪“.‬‬
‫”زما په اند ځواب يې دا دی‪ ،‬آنو‪ ،‬زه د قدرت‬
‫سره‪ ،‬د جلل د رشتې په توسط‪ ،‬اوس د‪ ،‬خپلييي‬
‫موجودګۍ په حقيقييت سييره‪ ،‬خييبرداره يمييه‪ .‬زه‬
‫چي ګناه کومه‪ ،‬او‪ ،‬وجود په وجود‪ ،‬د مرګ تخييم‬
‫کرميييه‪ ،‬نيييو‪ ،‬دا اختيييياري فعيييل راتيييه د خپليييي‬
‫موجييودګۍ‪ ،‬خييبر راکييوي‪ .‬او د قييدرت سييره دا‬
‫اختياري تضاد‪ ،‬راته د ذات اعتماد رابخښي‪“.‬‬

‫‪302‬‬

‫”آنو‪ ،‬زما يقين دی چي خدای‪ ،‬هم‪ ،‬د مبارزو‪،‬‬
‫خلګو سييره زييياته مينييه لييري‪ .‬ولييي چييي مبييارز‬
‫خلګ‪ ،‬پر تخليقييي سييطح بانييدي‪ ،‬لييه نييوي سييره‪،‬‬
‫ژوند‪ ،‬ته نوی مفهوم وربخښلی سي‪ .‬ولييي چييي‬
‫دا يو کايناتي اصول دی‪ ،‬نو‪ ،‬هغه وګړي چييي پييه‬
‫دا صييفتونو متصييف وي‪ ،‬د‪ ،‬روح کاينييات دپيياره‪،‬‬
‫ډېر قدر‪ ،‬او‪ ،‬ارزښت لري‪“.‬‬
‫”آنو کييه تضيياد‪ ،‬ګنيياه ګرځييي‪ ،‬او‪ ،‬ځييانګړی‬
‫مثبت‪ ،‬فعاليت نه لري‪ .‬نو بيييا‪ ،‬د کاينيياتي ژونييد د‬
‫کليييت پييه تنيياظر کييي واقييع‪ ،‬لزم تضييادات څييه‬
‫مفهوم لري؟ آيا‪ ،‬بيييا‪ ،‬نييو د شييپې‪ ،‬د ژمييي‪ ،‬او‪ ،‬د‬
‫خزان عمل تييه مييوږ‪ ،‬ګنيياه‪ ،‬ويلی سييو‪ .‬بيييا نييو‪،‬‬
‫مرګ به موږ په کوم شمار کي ايږدو؟ آنو‪ ،‬که يو‬
‫تضاد‪ ،‬په کايناتي تناظر کي‪ ،‬جرم نييه دی نييو‪ ،‬پييه‬
‫تهذيبي‪ ،‬او‪ ،‬انساني دايره کي هغه څرنګه‪ ،‬جرم‬
‫بلل کېدای سي؟“‬
‫”آنو کوم قوانين چي پر کايناتي سطح باندي‬
‫تسييلط لييري‪ .‬او بيياعث د حرکييت او‪ ،‬ودي يييې‬
‫ګرځي‪ ،‬هغه د تضاداتو پير اصيولو بانيدي بنيا نيه‬
‫دي؟ هم دا کايناتي تضيياد‪ ،‬دی چييي‪ ،‬خپييل اطلق‬
‫پر انساني ژوند باندي ساتي‪ ،‬نييو بيييا ولييي جييرم‬
‫بليل ک ېږي؟ آنيو‪ ،‬کيوم اصيول چيي پيه کاينياتي‬
‫تناظر کيي جييرم نيه دی‪ ،‬يعنيي د تضياد‪ ،‬اصييول‪،‬‬
‫هغه په انسيياني تهييذيبي دايييره کييي‪ ،‬څن ګه‪ ،‬پييه‬
‫ګناه مسما سو؟“‬

‫‪303‬‬

‫”آيا نو بيا خبره دا ده‪ ،‬چي د کاينييات قييوانين‬
‫جييدا دي‪ ،‬او‪ ،‬د انسيياني ژونييد قييوانين عليحييده‪.‬‬
‫حالنکه دا يو ګران اميير ښکاري‪ .‬ولييي چييي‪ ،‬د‬
‫حرکت د قوانينو سيياينس‪ ،‬پييه دواړو دايييرو کييي‪،‬‬
‫خپله څرګندونه په ښه توګه تيير ورتييه اصييولونو‬
‫لنييدي ترسييره رسييوي‪ .‬زمييا مطلييب دا دی چييي‬
‫جدلياتي ميياديت او تيياريخي ميياديت‪ ،‬پييه اصييولي‬
‫توګه څه خاص توپير نيه سيره ليري‪ .‬تيه داسيي‬
‫خيال مه کوه‪ ،‬نه‪ ،‬آنو زه خپله ګنياه فيلسييوفائز‬
‫کييومه نييه‪ ،‬څييوک چييي‪ ،‬د مييرګ پييه سييوداګري‬
‫بييوخت وو‪ ،‬هغييه بيييا دا‪ ،‬احتييياج نييه لييري‪ .‬زه لييه‬
‫مرګه‪ ،‬له آئينده او له خدايه بيې خييوفه يمييه‪ ،‬نييو‬
‫ځکه‪ ،‬و خپل عمييل تييه‪ ،‬دليلييونه نييه لټييومه‪ .‬بييس‬
‫هسييي مييي‪ ،‬زړه غييواړي چييي‪ ،‬خييبري درسييره‬
‫وکړم‪ ،‬زما نو ستا پرته څوک سيته‪ ،‬چيي زمييا تيير‬
‫شا‪ ،‬دي په ما پسې يو دوې اوښکي توی کړي‪ .‬او‬
‫زما په درد دي پوه سي‪“.‬‬
‫”آنو يوه اخيري خبره بييه ل درتييه وک يړم‪ ،‬بيييا‬
‫نو‪ ،‬د‪ ،‬ګناه د عمييل وخييت را رس يېږي‪ ،‬د کلډيييا‬
‫سره‪ ،‬نن‪ ،‬ګډه‪ ،‬يو ځييای تييه وځييم )آنييو دا کلډيييا‬
‫ډېر ”بم شی“ ده‪ ،‬لکن چي د‪ ،‬نييارينه و‪ ،‬اعتبييار‬
‫نسته‪ ،‬نو‪ ،‬ستاسره يې و ملقات ته‪ ،‬زړه نه سييم‬
‫نيولی‪ ،‬د قاري حبيب اللييه‪ ،‬سيير ي يې‪ ،‬ل پرلييه ور‬
‫وګرځوی(‪.‬‬
‫”آنو خبره مي دا کوله‪ ،‬چي زمييوږ د خيياوري‬
‫ستر روحاني لرښود‪ ،‬مولنييا جلل الييدين بلخييي‬
‫چي‪ ،‬د خدای د ميني په جدلياتي ريښه او رشييته‬
‫يې‪ ،‬منور‪ ،‬زړه او ذهن درلودی‪ ،‬څييومري پييه زړه‬
‫پوري نتيجې تييه رسيېدلی وو‪ .‬هغييه نييه وو ويلييي‬
‫چي‬

‫‪304‬‬

‫”مييرد هغييه څييوک دی‪ ،‬چييي خييدای تيير قييابو‬
‫لندي راولي‪“.‬‬
‫آنو‪ ،‬ښه خبره نه ده‪ ،‬چي زه د خدای په ضد‪،‬‬
‫په جنګ وتلې‪ ،‬يوه خواره پښتنه هم پر دې اصييول‬
‫باندي ژوند ت ېر کيړم‪ .‬ښه خيبره نيه ده‪ ،‬چيي د‬
‫خپل تقدير واک ګټلو په جنګ کي‪ ،‬بريييالۍ سييم‪،‬‬
‫يييا ي يې پييه پ ښو کييي‪ ،‬د غنمييو د اوږو پييه څ ېر‪،‬‬
‫ورژېږم‪ .‬آنو د خپل ځان ژونييد‪ ،‬او تقييدير‪ ،‬د واک‬
‫لرلو پرته‪ ،‬بيا ژوند څه معنييا لييري؟ آنييو‪ ،‬سيير پييه‬
‫سيير‪ ،‬دا جنييګ بايييد چييي هيير څييوک وکييړي‪ ،‬او‪،‬‬
‫انسانان په هييره دايييره کييي بايييد‪ ،‬چييي ارز ښت‬
‫ناکه‪ ،‬آزادي او اختيارمن ژوند ولري‪ .‬آنو‪ ،‬يا به دا‬
‫جنيګ ځيان تييه او خل ګو تييه وګټييم يييا بييه ييې‪ ،‬د‬
‫مقدسو لسونو د ختلي توري د وار په سوب تيير‬
‫خپل منطقييي نجييات پييوري ورس يېږم‪ .‬آنييو ډېر‬
‫خوند به ل هلته وکړي چي مي خون د بييې ګنيياه‬
‫ښايسته خدای په غاړه سي‪“.‬‬
‫”آنو هغه زما مينه قبوله نه کړه‪ ،‬نو بيييا‪ ،‬ښه‬
‫خبره نه ده چي‪ ،‬يو تعلق خو ورسره ولييرم‪ ،‬کييه‬
‫څه هم‪ ،‬هغه تعلق د تضاد لهم ولي نييه وي‪ .‬آنييو‬
‫زما شکست خو يقيني دی‪ ،‬لکن د هغه بييری بييه‬
‫هيييم خونيييدور نيييه وي‪ “.‬او‪ ،‬عاشيييو‪ ،‬د خييييالي‬
‫ګفتګوی پر دې وله باندي بې سوبه کرټ کرټ‪،‬‬
‫په ژړا سوه‪.‬‬

‫‪305‬‬

‫هلته دباندي د چا پام ورتييه نييه وو‪ ،‬کييه نييه‪ ،‬د‬
‫کور دپاسه يې نه‪ ،‬دا چي دوست ځلنده سييتوری‬
‫ناقراره راغلی‪ ،‬بلکې‪ ،‬د ښايستې شپې‪ ،‬پيير اوږدو‬
‫تييورو‪ ،‬ب ڼو بانييدي هييم‪ ،‬د‪ ،‬دوک‪ ،‬د او ښکو‪ ،‬ځييل‬
‫رابرسېره سو‪ .‬هوا‪ ،‬درختو‪ ،‬سييتورو‪ ،‬آسييمان او‬
‫شييايد‪ ،‬چييي ليييري ليييري ښايسييته خييدای هييم‪ ،‬د‬
‫ميني پر دې مثبت سرکشۍ باندي يوه سړه ساه‬
‫واخيستله‪.‬‬
‫”عاشو د شپو او ورځو حساب نه ا ېښودی‪،‬‬
‫او نه يې د خپلو ښکار سوو خلګو شمېر ساتلی‬
‫وو‪ ،‬کييه څييه ي يې هييم‪ ،‬پييه موبايييل کييي د هغييوی‬
‫انځورونه‪ ،‬ثبت ساتلي وو‪.‬‬
‫د‪ ،‬صحت مندۍ په حواله‪ ،‬ل تر اوسه‪ ،‬د‪ ،‬څييه‬
‫سييتونزي سييره مخامييخ نييه وه‪ .‬او پييه نفسييياتي‬
‫حواله هم ډېره خرابه نه وه‪ ،‬که څه هم کله کله‬
‫به د ښکار سوو خلګو‪ ،‬پر انجام بانييدي‪ ،‬پييه زړه‬
‫کي څه رنجيييده راغلييه‪ .‬او بيييا بييه ييې و ځيان تيه‬
‫دليلييونه لټييوله پييه خييود کلمييي بييه مبتل پيياته‬
‫سوله”ښه که دا خلګ زما‪ ،‬ښکار پاته نه سي‪ ،‬نو‬
‫بيا‪ ،‬ژونييد کلييه هييم دوی نييه وژنييي؟ هييره ورځ‪ ،‬د‬
‫ژوند د جبر‪ ،‬ښکار خل يګ‪ ،‬پييه څييو‪ ،‬ګڼ شييمېر‪،‬‬
‫تعداد کي‪ ،‬د ژوند تر سرحد دباندي وځي!“‬

‫‪306‬‬

‫”که يې ژوند نيه ووژنييي‪ ،‬نييو بييا‪ ،‬د مييرګ لييه‬
‫منګولو به ي يې څييوک‪ ،‬خلصييوي؟ او پييه خپلييه‪ ،‬د‬
‫مرګ جبلت چي بيا په‪ ،‬خمير اخ ښتی لييري؟ کييه‬
‫له ما رنځ نه واخلي نو‪ ،‬څييه ضييمانت لييري‪ ،‬چييي‬
‫له‪ ،‬يوې بلي بيماري څخه‪ ،‬په دا بيمييارۍ‪ ،‬نيياروغه‬
‫نه سي؟ نعمان ته خو له ما څخه‪ ،‬پېښه نييه وه‪.‬‬
‫زه چي‪ ،‬په امکاني حيواله د مييرګ سييره مخامييخ‬
‫يم‪ ،‬نو کوم بد ژونييد ت ېروم؟ پييه يييوه داسييي نييا‬
‫انصييافه ملييک کييي‪ ،‬خييو‪ ،‬شييايد زه د دوی سييره‬
‫احسان کوم‪ ،‬چي د‪ ،‬ژوند‪ ،‬مييوده ي يې را لن يډومه‪.‬‬
‫که ژوندي وي‪ ،‬نو کوم دی بغيياوت کييوي‪ ،‬بييس د‬
‫ژوند ذلتونه به په غاړه وړي‪ ،‬زنا بييه کييوي اخبييار‬
‫به وايي طبقاتي جيبر او استحصيال‪ ،‬د اجتمياعي‬
‫ژوند‪ ،‬برخه به ګڼي‪ ،‬او د بزدل يۍ او ب يې غېرت يۍ‬
‫شپې او‪ ،‬ورځي به تېروي‪ ،‬کله چي يوه ټييولنه‪ ،‬د‬
‫اجتماعي نفسياتو پييه حييواله‪ ،‬دومييري بيې حسييه‬
‫راسي‪ ،‬نو‪ ،‬بايد چييي‪ ،‬د حييرف غلييط پييه څ ېر‪ ،‬د‬
‫ژوند له مخه‪ ،‬ورکه پاته سي‪.‬‬
‫دا د ښځو پييه څ ېر‪ ) SHE MAN ،‬ښځولک‬
‫خلګ( چي يوازنۍ مړانه يې دا ده‪ ،‬چييي‪ ،‬کييور پييه‬
‫کور‪ ،‬سړک په سړک د معصييومو‪ ،‬نجونييو‪ ،‬ښکار‬
‫کوي‪ ،‬آيا که زه له دوی څخه‪ ،‬د‪ ،‬نييورو‪ ،‬نجونييو‪ ،‬د‬
‫بربادۍ حساب اخلم نو څه بده خبره ده؟“‬

‫‪307‬‬

‫”انتقيييام‪ ،‬ييييو کاينييياتي اصيييول دی‪ ،‬زورور‪،‬‬
‫عمومييا ً د کمييزورو‪ ،‬استحصييال کييوي او کييه د‬
‫ناتوانو‪ ،‬وس وچليږي نو بايد چي انتقييام واخلييي‪.‬‬
‫انسانان خو‪ ،‬پرېږده‪ ،‬خدای په خپله نه وايي چي‬
‫”زه ‪ ،‬سخت انتقام اخيسييتونکی ذات يييم“ لکيين‬
‫ما کړي څه وو‪ ،‬چي تر مسلسل انتقام لندي ي يې‬
‫ونيولم؟ يعني د دې مطلب دا سو‪ ،‬چييي د انتقييام‬
‫دپاره‪ ،‬د ګناه‪ ،‬او سرکشۍ جرم ضروري نه دی‪.‬‬
‫دا يو جبلت دی چي را پورته سو‪ ،‬نو چي په مخه‬
‫درغلی هغه راونيسه‪ .‬که زه هم داسي کييوم نييو‪،‬‬
‫خو‪ ،‬يو‪ ،‬کايناتي او خدايي‪ ،‬اصول تر عمل لنييدي‬
‫ساتم‪ ،‬د‪ ،‬تاسف او پښېمانۍ نو څه جواز سته؟“‬
‫”ژوند د مرګ امانت دی‪ ،‬زه يې بس و عمييل‬
‫ته‪ ،‬لږ سرعت ور بخښمه‪ ،‬او په دې کي په خپلييه‬
‫هم شامله يمه‪ .‬د‪ ،‬ژوند په مقابل کي‪ ،‬پييه ارادي‬
‫توګه‪ ،‬مرګ خپلول‪ ،‬هغه انساني کمييال دی چييي‬
‫د خدای په نظر کي ډېر منفي يو عمل برېښي‪.‬‬
‫ولييي چييي‪ ،‬دا‪ ،‬د‪ ،‬انسيياني‪ ،‬او کاينيياتي ژونييد‪ ،‬پييه‬
‫حققيت باندي‪ ،‬د يييوه لييوی احتجيياج‪ ،‬څرګنييدونه‬
‫ترسييره رسييوي‪ .‬او دا‪ ،‬د لييوړ خييدای پيير انييانيت‬
‫باندي بده اغېزه کوي‪“.‬‬
‫”اوس خبره نه يمه‪ .‬چييي دا زمييا بييدبختي او‬
‫کييه خييوش قسييمتي ده‪ ،‬چييي‪ ،‬د دې‪ ،‬احتجيياج د‬
‫څرګنييدوني دپيياره‪ ،‬د مييرګ ب ېرغ پييه لس‪ ،‬د‬
‫انتقام و ميدان ته راوتلې يمه‪ .‬ښه خييبره نييه ده‪،‬‬
‫چي د مللي مېوندۍ‪ ،‬سنت ترسره ورسوم‪ ،‬که‬
‫څه هم د عمل ډګر مييي‪ ،‬لييه يييوې او بلييي سييره‬
‫ډېر توپير لري‪“.‬‬

‫‪308‬‬

‫عاشييو د غ ېر معمييولي صييورت حييال سييره‬
‫غاړه غړۍ وه‪ .‬د يوې وحشتناکي ليييوۍ ژونييد ي يې‬
‫تېروی‪ ،‬نه يې د ژوند خواهش درلود‪ ،‬او نه يييې د‬
‫مرګ سره مخالفت‪ .‬خپل يې واړه پر ېدي سييو‪،‬‬
‫او‪ ،‬پر ېديو‪ ،‬ورتيه هييڅ لر نيه درليودله‪ .‬د هيري‬
‫شپې د هم بسترۍ پسته‪ ،‬بييه‪ ،‬هييم‪ ،‬د هيير چييا لييه‬
‫دسترس څخه آزاده ګرځېدله‪.‬‬
‫معلومه نه وه چي څو مياشييتي نييوري تيييري‬
‫سوې‪ .‬د‪ ،‬عاشو‪ ،‬او انيتييا مارشييل‪ ،‬پييه منييځ کييي‪،‬‬
‫تقسيم‪ ،‬زړه او ذهن يې اوس هم ځييای پيير ځييای‬
‫وو‪ .‬ولي چي د نورو د بييدنونو پييه حييواله دا اوس‬
‫هم‪ ،‬د آنو‪ ،‬او شيرينو سره‪ ،‬د ميني په جذبو تړلې‬
‫وه‪ .‬هر پرېدی سړی ورته آنييو وو‪ ،‬او‪ ،‬د شيييرينو‬
‫د ميني کمي يې په کلډيا سره‪ ،‬پوره کوله‪.‬‬
‫يوه ورځ چي د شپې ستړې‪ ،‬پيه ماپ ښين کيي‬
‫راپورته سوه‪ ،‬نو فائزې د ”بيډ ټييي“ سييره‪ ،‬هييم د‬
‫دې ورځي ‪ DAWN‬اخبار ورته راوړی‪.‬‬
‫عاشو يو ځغلنده نظر ورباندي واچوی او‪ ،‬بيا‬
‫پر وروستنۍ صفحه بانييدي ييې نظيير پيير يييو خييبر‬
‫باندي ښخ پاته سييو‪ .‬د څييو ځلييي ويلييو پسييته ييې‬
‫هم‪ ،‬د‪ ،‬خبر‪ ،‬مفهوم و ذهن ته لره پيدا نه کړه‪.‬‬
‫هغې‪ ،‬اخبار‪ ،‬پييه يييوه خييوا ک ښېښود‪ ،‬نييه ييې‬
‫وژړل‪ ،‬او نه يې‪ ،‬چا تييه ټيلييي فييون وک يړی‪ ،‬د ب يې‬
‫حسۍ‪ ،‬او بې کسۍ‪ ،‬و يوه ړانده کوهي تييه شييوه‬
‫سييوه‪ .‬د‪ ،‬دورې‪ ،‬اثييرات يييې‪ ،‬پييه غځييونه راغلييو‪.‬‬
‫فائزه چي څه ساعت پسته راسييتون سييوه‪ ،‬نييو‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬ژړه ګونه‪ ،‬خوله خوله پرته وه‪ ،‬او د يييوې‬
‫پاڼي په څېر په لړز اخته وه‪.‬‬

‫‪309‬‬

‫هغې سم دستي‪ ،‬ماريه او کلډيا خبري کييړې‪،‬‬
‫او‪ ،‬هغوی نېغه‪ ،‬پمز هسييپتال تييه يييوړه‪ .‬د ډاکټيير‬
‫شيييرينو‪ ،‬اسييټاف چييي دا پېژنييدله‪ ،‬نييو‪ ،‬هغييوی‬
‫دستي و‪ ،‬ډاکټر شيرينو ته‪ ،‬خبر ورکړی‪.‬‬
‫شيرينو چي د ‪ T.V‬او اخبار په توسط خييبره‬
‫وه‪ ،‬ډېره پرېشانه وه‪ .‬کله چي سهار دا خبر پيير‬
‫‪ T.V‬باندي نشر سو‪ ،‬نو هغييه نييه پوه ېدله چييي‪،‬‬
‫عاشو څرنګه‪ ،‬او چيري ي يې پيييدا ک يړي‪ .‬چييي لييه‬
‫هييري خييوا‪ ،‬مايوسييه سييوه‪ ،‬نييو‪ ،‬د‪ ،‬پن يډۍ جنييرل‬
‫هسپتال تيه ورغليه‪ ،‬او‪ ،‬د نعميان ميړ ييې وصيول‬
‫کييړی‪ ،‬او بيييا يييې د‪ ،‬هغييه مييړی و‪ ،‬کييوټي تييه‪ ،‬د‬
‫استولو ضروري کارونه ترسره ورسول‪.‬‬
‫د کسټم ټوله لييوړ پييوړي افسييران هييم هلتييه‬
‫موجيود وو‪ ،‬او هيير ډول مرسييتي تيه تييار وو‪ .‬پيه‬
‫ماپښين کي‪ ،‬لييه کييوټي څخييه ييې‪ ،‬پييه جهيياز کييي‬
‫خپلوان هم‪ ،‬را ورسېدل‪ ،‬او‪ ،‬بيييا ييې‪ ،‬مياځيګر د‬
‫يييوې شخصييي کمپن يۍ پييه طييياره کييي‪ ،‬د نعمييان‬
‫مړی‪ ،‬کوټي ته يوړی‪.‬‬
‫د نعميييان خپلوانيييو هيييم‪ ،‬د‪ ،‬عاشيييو‪ ،‬ډييييري‬
‫پو ښتني وک يړې‪ ،‬خييو شيييرينو ورتييه وويييل‪ ،‬چييي‬
‫معلومه نه ده‪ ،‬چي چيري ده‪ ،‬او هسي هم‪ ،‬هغييه‬
‫بايد چي‪ ،‬په دې خبره نه سي‪ ،‬زه به يې ولټييومه‪،‬‬
‫او بيا به يې در ولېږم‪.‬‬
‫شيرينو‪ ،‬و‪ ،‬کلډيا ته هييدايت وک يړی‪ ،‬چييي‪ ،‬د‪،‬‬
‫عاشييو لييه المييارۍ څخييه‪ ،‬د‪ ،‬آنييو جييان‪ ،‬جييامې را‬
‫ورسوي‪ .‬ولي چي‪ ،‬دا‪ ،‬د اکسير اثر درلودی‪.‬‬

‫‪310‬‬

‫د عاشو‪ ،‬څه د سکتې په حالت کي نه وه‪ .‬دا‪،‬‬
‫برندي سترګي په هر څه پوهېدله‪ .‬کله چييي دا‪،‬‬
‫او‪ ،‬شيرينو سره‪ ،‬تنها سييوې نييو‪ ،‬عاشييو د غييم او‬
‫دوک پيه لهجييه کيي تپيوس ورڅخييه وکيړی‪ ،‬چيي‬
‫”شيييرينو څرن ګه يييې؟ زمييا د غمونييو‪ ،‬حسيياب‬
‫نسته‪ ،‬د غمونو جشن پييه کييار دی‪ .‬يييوه قهرجنييه‬
‫مسکا يې پر ښايستو لبو باندي وغوړېدله‪.‬‬
‫”شيرينو تر سترګو دي جار سييم د نعمييان د‬
‫مړيني په حواله‪ ،‬رسمي خبري مه راسييره کييوه‪.‬‬
‫تسلي مه راته راکوه‪ ،‬کييم از کييم د دې ضييرورت‬
‫نه محسوسومه‪ .‬شيرينو‪ ،‬ته خو ډاکټره يييې‪ ،‬نييور‬
‫جهان خو پرېږده‪ ،‬يوازي له پمز څخه څو جنييازې‬
‫له ورځي وزي‪“.‬‬
‫”ها البته د هغه د مړيني خبر په څييه ډول دی‬
‫که لږ تفصيل يې راته وښايې‪ .‬شيرينو دا ښه سو‪،‬‬
‫چي ما‪ ،‬هغه په ځان کي وصول کړی‪ ،‬د هغييه پييه‬
‫رنځ ميي ځيان اختيه کيړی‪ ،‬کيه نيه ډېر بيه ميي‬
‫ارمان وای‪“.‬‬
‫”عاشو خبر څه پييه دې ډول دی‪ ،‬چييي برايييي‬
‫شپه‪ ،‬نعمان خان‪ ،‬او‪ ،‬د کسټم يو بل انسييپکټر او‬
‫سپاهيانو‪ ،‬پر پېښور روډ باندي‪ ،‬يوه ناکه‪ ،‬لګولې‬
‫وه‪ ،‬چيي ليه پنيډۍ څخييه‪ ،‬څيه د ېرش څلوي ښت‬
‫کلوميټره‪ ،‬هغه‪ ،‬خييوا‪ ،‬تييه د‪ ،‬دوی‪ ،‬او‪ ،‬د منشييياتو‬
‫او‪ ،‬وسلې د‪ ،‬قاچاک برانو‪ ،‬تر منځ ن ښته وسييوه‪،‬‬
‫پييه نييتيجه کييي‪ ،‬نعمييان‪ ،‬درې مردکييه‪ ،‬پيير ټټيير‬
‫ولګېدی‪ ،‬او د شهادت په مرګ‪ ،‬ورسېدی‪“.‬‬
‫”ښه نو ګرانه ښه نه سو‪ ،‬چي د‪ AIDS ،‬په‬
‫مردار مرګ سره‪ ،‬مړ نه سوې“ عاشييو پييه خيييال‬
‫کي و نعمان ته مخاطبه سوه‪.‬‬

‫‪311‬‬

‫”کشکي ما‪ ،‬ستا‪ ،‬د‪ ،‬شهادت‪ ،‬او غ ېرت‪ ،‬پييه‬
‫احساس سره مزينه ښايسته څېره ليييدلې وای!‬
‫او چي ته‪ ،‬ل مړ نه وای‪ ،‬نييو مييا بييه د خپلييي‪ ،‬بيې‬
‫وفايي‪ ،‬او دهوکې په لړ کي له تا عفييوه غو ښتلې‬
‫وای‪ .‬او درته ويلي به مي وای چي قسمت له ما‬
‫سره‪ ،‬دوکه‪ ،‬او ما له تا سره‪ ،‬بې وفايي وکيړه‪ .‬د‬
‫بييل زوی‪ ،‬مييي پيير تييا‪ ،‬واړوی‪ .‬او کلييه چييي د‬
‫افراسياب پر مړينه تا‪ ،‬کرار کرار ژړل‪ ،‬نو وما ته‬
‫خپل ځان ډېر‪ ،‬ذليل وبرېښېدی‪“.‬‬
‫”خېر دی ګرانه‪ ،‬زما يقين دی چي‪ ،‬زغييرده‬
‫به‪ ،‬د‪ ،‬وخت تر کر ښي پييه هغييه خييوا‪ ،‬بيييا سييره‬
‫يوسييو‪ .‬سييتا مشيين پييوره سييو‪ ،‬زه ل شييايد‪ ،‬څييه‬
‫کارونه په خوا لرم‪ ،‬کوښښ کوم‪ ،‬چيي زغييرده زه‬
‫هم د مځکي بړستن‪ ،‬د مخ پر لوري راکش کړم‪،‬‬
‫و خدای ته‪ ،‬و هغه خدای ته دي سپارم‪ ،‬چييي بييل‬
‫يو کاري وار يې راباندي وکړی‪“.‬‬
‫شيرينو په دا بلييه ورځ‪ ،‬د آنييو جيان پييه جيامو‬
‫کي نغښتې‪ ،‬عاشييو د ځييان سييره‪ ،‬خپييل کييور تييه‬
‫بوتله‪ .‬ميياريه او کلډيييا هييم‪ ،‬پيير دې خييبره بانييدي‬
‫ډيري پريشانه وې‪ ،‬او‪ ،‬د‪ ،‬عاشو پييه غييم کييي‪ ،‬پييه‬
‫ذاتي توګه‪ ،‬د‪ ،‬ګډېدو‪ ،‬ډيري لېوالي وې‪.‬‬
‫شيييييييرينو‪ ،‬او‪ ،‬دوی دوې‪ ،‬پيييييير بيييييياهمي‬
‫پېژنيييدګلوي بانيييدي‪ ،‬پيييه زړونيييو کيييي ډييييري‬
‫خوشحالي وې‪ .‬درو‪ ،‬واړو‪ ،‬د عاشييو د غييم پلن يډه‪،‬‬
‫په خپله مينه او‪ ،‬توجه سره‪ ،‬ډېره ورسپکه کړه‪.‬‬
‫او‪ ،‬څلور‪ ،‬واړي‪ ،‬نوري هم نژدې سره راغلې‪.‬‬

‫‪312‬‬

‫په دې منځ کي‪ ،‬آنو جان‪ ،‬درې ورځييي پسييته‪،‬‬
‫اسلم آباد تييه‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو پييه تکييل راغلييی‪ .‬او‪ ،‬د‪،‬‬
‫شيرينو سره يې تماس ونيوی‪ .‬شيييرينو‪ ،‬پييه ډېر‬
‫اصرار سره‪ ،‬عاشو و دې تييه تييياره ک يړه‪ ،‬کييه‪ ،‬د‪،‬‬
‫آنو جان سره‪ ،‬ليدل کتل وکړي‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬په ما ښام کييي آنييو جييان‪ ،‬د‪ ،‬ډاکټيير‬
‫شيرينو کره راغلی‪ ،‬نييو‪ ،‬عاشييو‪ ،‬تيير ډېره حييده‬
‫پوري‪ ،‬نارمل غوندي ښکاره ک ېدله‪ .‬عاشييو‪ ،‬پييه‬
‫نمو سترګو‪ ،‬د آنو جان‪ ،‬رسمي جملې واورېدې‪،‬‬
‫او‪ ،‬د هغييه پيير اوږه سيير‪ ،‬ل ګولی کييرار کييرار‪ ،‬د‬
‫باران په ژړا‪ ،‬ژړېدله‪.‬‬
‫آنو جان هم‪ ،‬د‪ ،‬ماريه‪ ،‬او کلډيا لييه ښکل او‪،‬‬
‫خلوص څخه ډېر متيياثر راغلييی‪ .‬او‪ ،‬کو ښښ ي يې‬
‫کوی‪ ،‬چي‪ ،‬زياتره وخت هم دلته‪ ،‬د‪ ،‬دې‪ ،‬ښکلو‪،‬‬
‫ښځو په منځ کي تېر کړي‪ .‬او‪ ،‬هره شپه به يييې‪،‬‬
‫د‪ ،‬ډنر پروګرام په يوه ښه‪ ،‬هوټييل کييي‪ ،‬ترسييره‬
‫رسوی‪.‬‬
‫آنو جان‪ ،‬خپله استوګنه‪ ،‬د‪ ،‬نعمييان او عاشييو‬
‫په زاړه کور کي ساتلې وه‪ .‬عاشييو‪ ،‬هغييه تييه‪ ،‬او‪،‬‬
‫شيرينو ته د نوي ځييای‪ ،‬حييال اوس لهييم نييه وو‪،‬‬
‫ورکړی‪ ،‬او نه يې خيييال درلييودی بلکيې‪ ،‬ميياريه او‬
‫کلډيا يې هم‪ ،‬منع کړي وې‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬عاشو‪ ،‬دوې درې ورځييي پسييته‪ ،‬پييه‬
‫نفسياتي او بدني حواله‪ ،‬تيير ډېره حيياله‪ ،‬پييوري‬
‫بحاله سوه‪ .‬نو‪ ،‬د شيرينو او‪ ،‬آنو جان پيير اصييرار‬
‫بانييدي و دې تييه تييياره سييوه‪ ،‬چييي د څييو ورځييو‪،‬‬
‫دپاره‪ ،‬کوټي ته ولړ ه سي‪.‬‬

‫‪313‬‬

‫د عاشو په را رسېدلو سره‪ ،‬د نعمان غم په‬
‫بيرته تازه سيو‪ .‬د ميور‪ ،‬او پلر‪ ،‬حيالت ييې ډېر‪،‬‬
‫خراب وو‪ ،‬عاشييو هييم‪ ،‬د غييم و ژوري کنييدي تييه‬
‫ولوېده‪.‬‬
‫د‪ ،‬نعمان‪ ،‬د مړيني په مناسبت‪ ،‬مور‪ ،‬او پلر‪،‬‬
‫و‪ ،‬جميلې ته هم اجازت ورکړی وو‪ ،‬چي کييور تييه‬
‫راسي‪ .‬د جميلې‪ ،‬موجودګي‪ ،‬د عاشو‪ ،‬غټه تکيييه‬
‫وه‪ .‬جميلې يو ډېر ښايسته‪ ،‬زوی درلييود‪ ،‬چييي د‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬زخمونه يې نور هم تازه کړو‪ ،‬دا يو عجييب‬
‫اتفاق وو‪ ،‬چييي اسييد مين ګل‪ ،‬او‪ ،‬افراسييياب پييه‬
‫بڼه ډېر سره ورته والی درلود‪.‬‬
‫عاشييو‪ ،‬لييس ورځييي پسييته‪ ،‬خپييل کييور تييه‪،‬‬
‫منتقييل سييوه‪ .‬هغ يې د ”عييدې“ پابنييدي‪ ،‬پيير ځييان‬
‫باندي نه سوای منلی‪ .‬هلتييه‪ ،‬د خيياله او‪ ،‬آنييو پييه‬
‫موجودګي کي‪ ،‬تر ډېره حده پوري بحاله سوه‪.‬‬
‫په دې منځ کي يې‪ ،‬د‪ ،‬دوو‪ ،‬درو‪ ،‬ورځو دپاره‪،‬‬
‫د خاله او آنو جان سره کلي ته هم ولړه‪.‬‬
‫مياشييت پسييته ي يې اراده وک يړه چييي بيرتييه‪،‬‬
‫اسلم آبياد تييه سييتنه سييي‪ .‬چييي خياله ييې ورتييه‬
‫وويله‬
‫”عاشو اوس نو هلته ستا څوک سته‪ ،‬چي ته‬
‫ورته ستنېږې؟“‬
‫”خاله‪ ،‬زما دلتييه سيياه تنګي يږي‪ ،‬زه دلتييه نييه‬
‫سم اوسېدی‪ ،‬او بيا زما ډاکټره هييم‪ ،‬دا‪ ،‬هييدايت‬
‫راته لري‪ ،‬چييي اوس نييو‪ ،‬بيرتييه اسييلم آبيياد تييه‪،‬‬
‫ولړه سم‪“.‬‬
‫”عاشو ته يييوه ځييوانه ښځه ي يې‪ ،‬يييوازي بييه‬
‫څرنګه اوسيې‪ ،‬او‪ ،‬بيييا خسييرګنۍ بييه دي پيير دې‬
‫باندي‪ ،‬اعتراض ولري‪“.‬‬

‫‪314‬‬

‫”خاله جاني زه د هغيو پييرواه نييه لييرم‪ ،‬نيمييه‬
‫خوا يو تعلق ورسره وو‪ ،‬او هغه هم پاته نه سييو‪.‬‬
‫زه د آزادي دنيا‪ ،‬يوه آزاده نجلۍ يمه‪ ،‬پر خپلييه او‬
‫د ډاکټري پر خوښه ژوند تېرول غواړم‪“.‬‬
‫”لکن عاشو دا‪ ،‬دومري خرڅ به ته له کييومه‬
‫برابروې؟“‬
‫”خاله‪ ،‬نعمييان‪ ،‬زمييا پييه نييوم ډېر دولييت‪ ،‬او‬
‫جائيداد پرې ايښی دی‪ ،‬زما ډېر ښه کفييالت پييه‬
‫کېدای سي‪ ،‬او که زه وغواړم‪ ،‬نو‪ ،‬ملزمييت خييو‬
‫هم کولی سم‪“.‬‬
‫کله چي آنو‪ ،‬يې په مجلييس ور ګډ کيړی نيو‪،‬‬
‫هغييه د‪ ،‬عاشييو پييه حييق کييي فيصييله وک يړه‪ ،‬او‪،‬‬
‫ورسره يې‪ ،‬د دې د خو ښي‪ ،‬د‪ ،‬رقييم د ورلېږلييو‬
‫ژمنه هم وکړه‪.‬‬
‫عاشو چي کله‪ ،‬اسلم آباد ته راسييتنه سييوه‪،‬‬
‫نو اوس‪ ،‬بيا په ډېره آزادۍ سييره‪ ،‬اوس يېدله‪ .‬د‬
‫نعمان‪ ،‬مړيني يې د‪ ،‬ژونييد‪ ،‬سييره تضيياد نييور هييم‬
‫زيات کړی وو‪.‬‬

‫‪315‬‬

‫تر ټولو وړاندي يې‪ ،‬د ګل سيييمې‪ ،‬د نجييات‪،‬‬
‫و‪ ،‬کييار تييه‪ ،‬تصييميم ونيييوی‪ .‬د‪ ،‬يعقييوب او‪ ،‬ګل‬
‫سيمې د ملقيياتونو‪ ،‬انتظييام ي يې پييه خفيييه تييوګه‬
‫ترسره ورسول‪ ،‬او پر خپل تجويز يييې‪ ،‬دواړه‪ ،‬و‪،‬‬
‫افغانستان ته د تي ښتي دپيياره‪ ،‬تيييار کيړو‪ .‬پييه دې‬
‫دوران کييي ي يې د قيياري صيياحب سييره پييه خپلييه‬
‫ملقات نه وکړی‪ .‬خو تر دې وړانييدي ي يې‪ ،‬د ګل‬
‫سيمې مور‪ ،‬او پلر‪ ،‬د يييوه لييوی رقييم سييره‪ ،‬پييه‬
‫جلل آباد کي خپل کلي ته‪ ،‬ولېږل‪ ،‬او بيا يې يوه‬
‫ورځ چي قاري حييبيب اللييه‪ ،‬د‪ ،‬جنييرل مشييرف د‬
‫حکومت په ضد‪ ،‬په يوه احتجاج کييي د شييموليت‬
‫په سوب‪ ،‬جېل ته ولړی‪ ،‬نو‪ ،‬عاشو‪ ،‬دا مييوقعه‪،‬‬
‫موزون وګڼلييه‪ ،‬او‪ ،‬د‪ ،‬ګل سيييمې‪ ،‬لس ي يې د‪،‬‬
‫يعقوب په لسو کي ورکړی‪ ،‬او‪ ،‬دواړه يې د ډيييرو‬
‫پيسو سره‪ ،‬افغانستان ته فرار کړه‪.‬‬
‫څو ورځي پسته چييي‪ ،‬قيياري حييبيب اللييه پييه‬
‫جېل کي خبر سو‪ ،‬نو‪ ،‬قيامت ورباندي تېر سو‪.‬‬
‫او‪ ،‬هغه دا تور هم د ايجنسيانو‪ ،‬په غاړه واچييوی‪،‬‬
‫او ژمنه يې وکړه‪ ،‬چي اسييلم آبيياد بييه پييه ميييدان‬
‫جنګ سره بدل کړي‪.‬‬
‫دوې اونييۍ پسييته چييي پييه ضييمانت بانييدي‬
‫خوشي سو‪ ،‬نو‪ ،‬د ګل سيمې د تښتېدو له غمه‪،‬‬
‫يييې مل‪ ،‬ميياته معلوم ېدله‪ .‬ډېر رنجيييده وو‪ ،‬او‬
‫سړې سړې ساوي به يې اخيستلې‪.‬‬

‫‪316‬‬

‫د خپلييي پلټنييي پييه سييوب پييه دې هييم‪ ،‬خييبر‬
‫راغلی وو چي‪ ،‬د‪ ،‬ګل سيييمې مييور‪ ،‬او پلر‪ ،‬او‪،‬‬
‫کورنۍ واړه‪ ،‬وطن ته‪ ،‬هجرت کړی دی‪ .‬د‪ ،‬ژوند‪،‬‬
‫ښايسته څېره‪ ،‬د ګل سيمې‪ ،‬د ګل بشر سره‪،‬‬
‫په مهاجرت تللې ورته بر ېښېدله‪ .‬د‪ ،‬سياسييت‪،‬‬
‫او‪ ،‬محبت پر‪ ،‬دواړو محاذونو باندي د ماتي سره‬
‫مخامخ وو‪.‬‬
‫په دې حال کي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د څا ښتو پييه بهييانه‪،‬‬
‫کور ته ورغله‪ .‬قيياري صيياحب‪ ،‬ډېر کمييزوری او‬
‫بيمار غوندي معلومېدی‪.‬‬
‫عاشييو‪ ،‬پو ښتنه ورڅخييه وک يړه چييي ”قيياري‬
‫صاحب خېر خو دی‪ ،‬ډېر بيمار غونييدي ښکارې‪.‬‬
‫زه له اخباره‪ ،‬خبره سوم چي‪ ،‬را ايله سوی يييې‪،‬‬
‫نو‪ ،‬خيال را په زړه سو‪ ،‬چي حال دي واخلم‪ ،‬او‪،‬‬
‫يو څو څاښتونه هم ترلسه کړم‪“.‬‬
‫”اهييو پييه ج ېل کييي ي يې د ېر نيياروا سييلوک‬
‫راسره وکړی‪ ،‬او‪ ،‬هلته يو چا پييه جيييل کييي راتييه‬
‫وويل چي‪ ،‬هغييه کسييټم انسييپکټر نعمييان شييهيد‪،‬‬
‫سييتا د‪ ،‬ژونييد مل ګری وو‪ ،‬ډېر مييي زړه‪ ،‬زهييير‬
‫سو‪ .‬که ستا خوښه وي‪ ،‬اوس به يييوه دعييا پسيې‬
‫وکړو‪“.‬‬
‫او بيييا قيياري صيياحب‪ ،‬يييوه ډېره اوږده دعيا‬
‫ترسره ورسوله‪” .‬بېګم صيياحبه‪ ،‬زمييا ييياده خييو‬
‫وې لکن ځای دي نه را معلومېدی او نييه پييه دې‬
‫دوران کي تا‪ ،‬تماس راسره ونيوی نييو‪ ،‬زمييا خييو‬
‫زړه غوښتۍ چي د فاتحې دپاره کييور تييه درغلييی‬
‫وای‪“.‬‬

‫‪317‬‬

‫”قيياري صيياحب زه د نعمييان د م يړي سييره‪،‬‬
‫کوټي ته تللې ومه‪ ،‬درې ورځي وړانييدي‪ ،‬راسييتنه‬
‫سوې يمه‪ ،‬او‪ ،‬نن بيا حاضره سييومه او‪ ،‬غو ښتنه‬
‫لرم چي‪ ،‬د صبر يو تعويذ راته راکړې‪“.‬‬
‫”هو ولي نييه‪ ،‬اوس نيو دلتيه چيييري‪ ،‬او د چيا‬
‫سره اوسې‪“.‬‬
‫”قاري صاحب‪ ،‬اوس زه يوازي په خپل کييور‬
‫کي اوسييم‪ ،‬يييوه مييزدوره لييرم هغييه هييم‪ ،‬سييري‬
‫ماښام بيا کور ته ولېږم‪ .‬نو ځکه‪ ،‬د نعمان کمی‬
‫نييور هييم رابانييدي بييار سييي‪ ،‬پييه دې سييوب مييي‬
‫غوښتل چي د صبر يو تعويذ راته راکړې‪ “.‬عاشييو‬
‫کرار کرار دام‪ ،‬وغوړوی‪.‬‬
‫”ب ېګم صيياحب ولييي نييه‪ ،‬د صييبر د تعويييذ‬
‫سييره‪ ،‬دا هييم‪ ،‬غييوره ګڼم چييي‪ ،‬د پخييواني‬
‫شيطاني اثر‪ ،‬د‪ ،‬ورکولو دپياره‪ ،‬سيتا د‪ ،‬کيور پيير‪،‬‬
‫چو وکړم‪ .‬چي اوس بيييا‬
‫ګردو‪ ،‬کونجو کي دم او ُ‬
‫تنها يې نو‪ ،‬د هغييوی د‪ ،‬شييرارت امکييان نييور هييم‬
‫زيات دی‪“.‬‬
‫”دا خو بيا ډېره ښه خبره ده‪ ،‬زما هم پييه دا‬
‫ښار کي بل يييو داسييي غمخييوره نسييته‪ ،‬چييي زه‬
‫اعتماد ورباندي وکړم‪ .‬که تاسو‪ ،‬فرصييت ولييری‪،‬‬
‫نو‪ ،‬نن ماخوستن د لمانځه پسته‪ ،‬زحمت وک يړی‪،‬‬
‫زه به پر کور ستا انتظار کوم‪“.‬‬
‫د قاري صاحب پر څېره بانييدي‪ ،‬د‪ ،‬ژونييد‪ ،‬او‬
‫اميد رنګ را پورته سو‪.‬‬
‫”قاري صاحب ګل سيييما او‪ ،‬لييويه مييور نييه‬
‫ښکاري‪ “.‬عاشييو بيرتييه س يړې اوبييه پيير سيير ور‪،‬‬
‫واچولې‪.‬‬
‫د قاري صاحب د څېرې رنګ بيرته‪ ،‬د‪ ،‬ديوال‬
‫په څېر خړ راغلی‪.‬‬

‫‪318‬‬

‫”بي ګم صيياحب‪ ،‬دواړي پييه اصييطلح سييره‪،‬‬
‫پلرني کورونو ته تللي دي‪ .‬شايد يو څو شييپې ل‪،‬‬
‫هلته پاته سي‪“.‬‬
‫عاشييو‪ ،‬د‪ ،‬ده‪ ،‬د‪ ،‬درواغييو پيير ښه صييلحيت‬
‫باندي حيرانه راغله‪ .‬ناڅاپه قاري صاحب‪ ،‬تپييوس‬
‫ورڅخييه وکييړی چييي ”هغييه سييتا دوسييتي‪ ،‬دوې‬
‫فرنګييياني څن ګه دي؟“ پييه بارخو ګانو کييي ييې‬
‫بيرته‪ ،‬وينه وڅرکېدله‪.‬‬
‫”قاري صاحب رشتيا چي ستا ډېر صييفتونه‬
‫کوي‪ ،‬او ستا له روحيياني اسييتعداد څخييه متيياثري‬
‫ښکاري‪ .‬هغه بله ورځ يې راته ويل‪ ،‬که‪ ،‬يې ږيييره‬
‫کوشنۍ واۍ‪ ،‬نو‪ ،‬دا‪ ،‬قاري صاحب خو به جوړ‪ ،‬يو‬
‫ډېر ښايسته سړی ښکاره کېګګدی‪ .‬د جهاديييانو د‬
‫لوی ږيرو په سوب‪ ،‬هغوی له بييبرو خل ګو څخييه‬
‫څه خوف لري که نه ستا د ذات او ښايست‪ ،‬پيير‬
‫زړونو ژور اثر لري‪ .‬امکان سته‪ ،‬چييي‪ ،‬دوی دوې‬
‫دي هم هلته‪ ،‬زما په کور کي ستا‪ ،‬انتظار ولييري‪.‬‬
‫که ډېره مجبوري يې په خوا نه وه‪ ،‬نييو ضييروري‬
‫بييه ستاسييو سييره د زړه وخييواله تييه‪ ،‬حاضييري‬
‫سي‪“.‬‬
‫بيييا‪ ،‬عاشييو‪ ،‬څا ښتونه ترلسييه کييړو‪ ،‬قيياري‬
‫صياحب تييه ييې‪ ،‬درې زره روپيۍ‪ ،‬او‪ ،‬د کييور‪ ،‬پتييه‬
‫ورکړه‪ ،‬او‪ ،‬رخصيت ييې ورڅخيه واخيسيتۍ‪ .‬چيي‬
‫ګوري‪ ،‬د ماښام د اذان سره سم‪ ،‬قاري صاحب‬
‫يې بيا و کور ته را ورسېدی‪ ،‬عاشييو چييي دروازه‬
‫ور خلصه کړه نو يو ډېر په زړه پوري منظر يييې‬
‫وليد‪ .‬قاري صيياحب نييژدې لييه ږيييري څخييه ځييان‬
‫خلص کړی وو‪ ،‬فقط يو انچ قدر يې‪ ،‬پييرې اي ښې‬
‫وه‪.‬‬

‫‪319‬‬

‫”واللييه قيياري صيياحب ‪،‬ګرسييره مييي خطييا‬
‫کړې‪ ،‬رشتيا چي ځوان برېښې‪“.‬‬
‫قاري صاحب ډېر خوشحاله سو‪ ،‬په رڼا کييي‬
‫چي عاشو‪ ،‬په ځير ورته وکتل‪ ،‬نو‪ ،‬قاري صيياحب‬
‫نييه دا چييي ږيييره ي يې کرون يډ ک يړې وه‪ ،‬بلک يې پييه‬
‫خضاب يې تييوره ک يړې هييم وه‪ .‬دوه‪ ،‬درې قسييمه‬
‫تېز‪ ،‬عطرونه يې هم لګولي وو‪.‬‬
‫د عاشو پييه زړه کييي پرتييه ليييوۍ پييه غز ېدو‬
‫راغله‪” .‬انتقام‪ ،‬انتقام‪ ،‬والله چييي د ګل سيييمې‬
‫پر ځای به‪ ،‬ټول حساب درسره برابر کړم‪ ،‬او‪ ،‬د‬
‫مل اختر محميد‪ ،‬زوړ‪ ،‬پيور بيه هيم سيتا ليه ذاتيه‬
‫وصولومه‪“.‬‬
‫”قاري صاحب ته خو ډېر وختي راغليې‪ ،‬زميا‬
‫او ستا قول خو د ماخوستن د لمانځه پسته وو‪“.‬‬
‫عاشو‪ ،‬په شرارت راغله‪.‬‬
‫”هو‪ ،‬بس زه هم يوازي وم‪ ،‬و لوی طالب ته‬
‫مي وويل چي د ماخوستن لمونځ تييه ورک يړه‪ ،‬زه‬
‫يييو ځييای مېلمييه يييم‪ ،‬بيييا‪ ،‬ت ېر ماخوسييتن بييه‬
‫راوګرځم‪“.‬‬
‫د عاشو پر لبو يوه بې رحمه‪ ،‬خندا‪ ،‬را پورته‬
‫سوه‪.‬‬
‫”بېګم صاحب‪ ،‬دا تصوير شييايد چييي سييتا د‬
‫ژوند د ملګري دی؟“‬
‫”هو قاري صيياحب‪ “.‬عاشييو يييوه سيړه سيياه‬
‫واخيستله‪.‬‬
‫”او‪ ،‬دا ښايسييته غونييدي کوشيينی څيوک دی‪،‬‬
‫ستا د څنګه په تصوير کي‪“.‬‬
‫”قاري صاحب‪ ،‬دا زما زوی افراسياب خييان‬
‫دی‪ ،‬چي ناڅاپه‪ ،‬رنځور‪ ،‬او‪ ،‬مړ سو‪“.‬‬

‫‪320‬‬

‫”ښه بيګم صاحب تاسو خو‪ ،‬بيا ډېر غمييونه‬
‫ليدلي دي‪ .‬دا‪ ،‬واړه‪ ،‬هغه‪ ،‬شيطاني اثر ښکاري‪.‬‬
‫ته وما ته اجازت راکړه‪ ،‬چييي زه سييتا د کييور پييه‬
‫چو‪ ،‬وکړم‪ .‬کييه خييدای کييول‬
‫ټولو کونجو کي‪ ،‬دم‪ُ ،‬‬
‫بيا به هيڅ خواشني نه ووينې‪“.‬‬
‫”زه درسره ولړه سم‪“.‬‬
‫”نه‪ ،‬نه‪ ،‬دا له خطره‪ ،‬ډک يو کار دی‪ ،‬زه زما‬
‫د پير د روحاني قوت په سوب‪ ،‬ورڅخه ژغورلی‪،‬‬
‫زړه او ذهن لرم‪ ،‬کنه تييا تييه پييه رجييوع شيييطان‪،‬‬
‫وما ته‪ ،‬کافر غوندي بريښي‪ .‬او کييه کلييه زمييا او‪،‬‬
‫د‪ ،‬ده خبري ستا تر غوږو سوې نو‪ ،‬ډار مييه ک يړه‪.‬‬
‫دا زمييا تسييبيح پييه ښکاره تييوګه پييه لس کييي‬
‫ونيسه‪ ،‬هغييه بيييا‪ ،‬هيييڅ وتييا تييه ضييرر رسييوی نييه‬
‫سي‪“.‬‬
‫قاري صاحب خو په خپل کار پسې تيير خييوني‬
‫ووتييی‪ ،‬او‪ ،‬عاشييو‪ ،‬بيييا خپلييي تيييارۍ ونيييولې‪ .‬د‬
‫چرسو‪ ،‬او هيروئنو‪ ،‬يو ډک سګريټ يې تيار کړی‪،‬‬
‫او بيا يې ولګوی‪ .‬او‪ ،‬هلتييه ي يې‪ ،‬د قيياري صيياحب‬
‫دپاره‪،‬په‪ ،‬يوه غټ مګ کي د‪ ،‬وهسکي په امييتزاج‬
‫سره‪ ،‬د‪ ،‬پيپسي‪ ،‬انتظام وکړی‪.‬‬
‫دا ل په خپله خونه کييي مشييغوله وه‪ ،‬چييي‪ ،‬د‬
‫قاري صاحب‪ ،‬او‪ ،‬يو غېر انساني آواز ږوږ يې تر‬
‫غوږو سو‪ .‬دا حيرانه سوه‪ ،‬چيي‪ ،‬پييه ډراينيګ روم‬
‫کي‪ ،‬دا بل څوک کېدای سي‪.‬‬
‫کلييه چييي يييې د‪ ،‬دروازې تيير پېوسييت ورتييه‬
‫وکتل‪ ،‬نو‪ ،‬قاري صاحب‪ ،‬د يو داسي چا سره په‪،‬‬
‫خييبرو بييوخت وو‪ ،‬چييي هغييه دويييم سييړی‪ ،‬پييه‬
‫سترګو نه ک ښېوتی‪ .‬دا پييوه سييوه‪ ،‬چييي قيياري‬
‫صيياحب‪ ،‬هييم د خپلييي ډراميې و کليمکييس تييه را‬
‫رسېدلی دی‪.‬‬

‫‪321‬‬

‫عاشو‪ ،‬د مصنوعي خوف تيير اثيير لنييدي‪ ،‬پييه‬
‫ډار‪ ،‬ډار‪ ،‬ډرائينګ روم تييه ور داخلييه سييوه‪ .‬قيياري‬
‫صاحب هم هلته د دروازې تر څن ګه پييه اشييارت‬
‫سره منع کړه‪ .‬او‪ ،‬د‪ ،‬دويييم س يړي سييره‪ ،‬پييه يييو‬
‫داسي ژبه ګايېدی چي‪ ،‬عاشييو تييه ي يې درک نييه‬
‫وتی چي دا بيا کومه ژبييه ده‪ .‬کييرار کييرار‪ ،‬هغييه‬
‫غ ېر انسيياني غونييدي ږغ پييه ورک ېدو راغلييی‪.‬‬
‫حييالنکه هغييه ږغ هييم قيياري صيياحب تيير خپييل‬
‫ستوني را ايستی‪ .‬بيا قاري صاحب‪ ،‬چييي څ ېره‬
‫يې تکه سره وه‪ ،‬او‪ ،‬په خولييو کييي لونييد خيشييت‬
‫وو‪ ،‬و‪ ،‬عاشييو تييه ي يې‪ ،‬مييخ پييه وړانييدي د راتللييو‬
‫اشاره وکړه‪.‬‬
‫کله چييي‪ ،‬د دې او‪ ،‬قيياري صيياحب سييترګي‬
‫سييره څلييور سييوې‪ ،‬نييو‪ ،‬عاشييو تييه‪ ،‬د مل اخييتر‬
‫محمد‪ ،‬له شهوته ډکي سترګي ور په زړه سوې‪.‬‬
‫او‪ ،‬دا پوه سوه‪ ،‬چي ښکار پييه خپلييه‪ ،‬و‪ ،‬دام تييه‪،‬‬
‫لېواله دی‪.‬‬
‫”قيييياري صيييياحب ډېر سييييتړی او تييييږی‬
‫معلومېږې‪ ،‬زه هم خاص‪ ،‬د اټلييي جييوړ ‪PEPSI‬‬
‫په در څښمه‪ ،‬هغه‪ ،‬ښايستو فرنګيانو نجونو‪ ،‬لييه‬
‫خپل ملک څخه راوړې ده‪“.‬‬
‫د فرنګيييانو نجونييو پييه ذکيير سييره‪ ،‬د قيياري‬
‫صاحب پر څېره نوره هم ځل را برسېره سوه‪.‬‬
‫هغه پر خپله کونډۍ ږيره لس ت ېر ک يړی او‪ ،‬لييه‬
‫عاشو څخييه ي يې تپييوس وک يړی‪ ،‬چييي هغييوی څييه‬
‫وخت راځي‪.‬‬

‫‪322‬‬

‫”د هغوی په سفارت خانه کي يو تقريب دی‪،‬‬
‫ما‪ ،‬ستا‪ ،‬حال ورکړی دی‪ ،‬د‪ ،‬دوی وينييا دا ده کييه‬
‫چيري په وختي کي فارغي سولو‪ ،‬نييو ضييرور بييه‬
‫درځو‪ ،‬که نه د قاري صاحب څخه وخييت واخلييه‪،‬‬
‫دويم ځلي به هغه زموږ مېلمه وي‪“.‬‬
‫قاري صاحب خو پييه هييواو کييي د يييوه شييين‬
‫طوطي په څېر په پرواز ولړی‪.‬‬
‫کله چي عاشو‪ ،‬يو ګيلس د‪ ،‬قيياري صيياحب‬
‫په لس‪ ،‬او دويم په خپلو لسو کښي اوچت کړی‬
‫نو‪ ،‬پر صوفه باندي‪ ،‬و قيياري صيياحب تييه‪ ،‬ډېره‬
‫نژدې کښېنستله‪.‬‬
‫قاري صاحب چي کلييه‪ ،‬يييو غييټ غييوړپ‪ ،‬لييه‬
‫خپله مګه تر حلييق ت ېر ک يړی‪ ،‬نييو داسييي ورتييه‬
‫معلومېدی‪ ،‬چي د‪ ،‬اور يوه لمبه يې‪ ،‬وڅښله‪.‬‬
‫د سترګو رانجه يې‪ ،‬په اوښکو کييي‪ ،‬را تييوی‬
‫سو‪ ،‬عاشييو سييم دسييتي‪ ،‬د خپييل لس پييه ټيشييو‬
‫اوښکي ور پاکي کړې‪.‬‬
‫”قاري صاحب‪ ،‬دا پيپسي تيزه خو ډېره ده‪،‬‬
‫لکن‪ ،‬په بعد کي ډېر سرور لري‪“.‬‬
‫او هلته لږ شکمن قاري صاحب بله چاره نييه‬
‫درلوده‪ ،‬چي‪ ،‬کرار کرار‪ ،‬دا مګ تر پييايه ورسييوي‬
‫د خوب وهلي ښايسته دې ماحول پييه زړه ک ښي‬
‫قاري صاحب په ژوند کي په اول ځلي‪ ،‬د ناقابييل‬
‫بيان‪ ،‬سرور په څپييو کييي‪ ،‬وزن ګېدی‪ .‬عاشييو‪ ،‬د‪،‬‬
‫ډنر ښه انتظام هم کړی وو‪ ،‬په خصوصيت سره‪،‬‬
‫د‪ ،‬سجي غوښه په پېخر پرته وه‪ .‬قاري صاحب‪،‬‬
‫په خلص لس سره استفاده ورڅخه وکړه‪.‬‬
‫او هلته‪ ،‬عاشو‪ ،‬د خپل ښکار په نګرانۍ لګيا‬
‫وه چي کله و دام ته آمادګي پيدا کوي‪.‬‬

‫‪323‬‬

‫د‪ ،‬عاشو عادت دا وو چي‪ ،‬د ښکار پييه شييپه‬
‫هغې ډېره کمييه غييذا‪ ،‬خييوړله‪ .‬نييو ځکييه زغييرده‬
‫پورته سوله‪ ،‬خو و قيياري صيياحب تييه ي يې وويييل‪،‬‬
‫چي‪ ،‬ته‪ ،‬مشغوله اوسه‪ ،‬زه بيرته راځمه‪.‬‬
‫د څه ساعتونو پسته چي راستنه سييوه‪ ،‬نييو د‬
‫قيياري صيياحب‪ ،‬سيياه ځييای پيير ځييای ودر ېدله‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬د شب خوابۍ په نري لباس کي‪ ،‬له هري‬
‫زاويې څخه تقريبا ً لڅه وه‪ .‬کله چي دا‪ ،‬وايليين پييه‬
‫لس کي و‪ ،‬قاري صيياحب تييه نييژدې کښېنسييتله‬
‫نو‪ ،‬قاري د جنسي هيجان پييه توپييان کييي راګييير‬
‫سو‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬د ځان سره‪ ،‬د نعمييان اسييتري سييوې‬
‫يوه جامه هيم‪ ،‬را اخيسييتې وه‪ ،‬هغييه ييې و قياري‬
‫صاحب ته حواله کړه چي ”قياري صياحب‪ ،‬سييتا‪،‬‬
‫لګولی عطير ډېر تييز دی‪ ،‬پير ميا ډېر بيد اثير‬
‫کوي‪ ،‬ته‪ ،‬مهرباني وکړه‪ ،‬دا جامې په غيياړه ک يړه‪.‬‬
‫بيا زه وتا ته‪ ،‬وايلن ږغوم‪ ،‬تييه چييي زمييا دومييري‬
‫خيييال سيياتې‪ ،‬زه هييم بايييد چييي سييتا د سيياتيري‬
‫دپاره‪ ،‬خو‪ ،‬څه وکړم‪“.‬‬
‫قاري صاحب‪ ،‬چي د‪ ،‬غسل خانې‪ ،‬لر ونيوله‪،‬‬
‫نو عاشو ږغ ورپسې وکړی‬
‫”قاري صاحب‪ ،‬هلته مسواک خو نسته‪ ،‬لکن‬
‫خوله په منجن ښه پرې مينځه‪“.‬‬
‫قاري د آئينې په وړاندي‪ ،‬په ځان کي‪ ،‬يو‪ ،‬بل‪،‬‬
‫خونييدور‪ ،‬او‪ ،‬زړور‪ ،‬ځييوان وليييدی‪ ،‬څييوک چييي د‬
‫موجودي لمحې د سرور او مسرت پييه څپييو کييي‬
‫لهو بهېدی‪ .‬هغه‪ ،‬خوله صفا کيړه‪ ،‬د سيترګو را‬
‫بهيدلي رانجييه ييې هييم‪ ،‬پرېمنځييل‪ ،‬او جييامې ييې‬
‫بدلي کړې‪ .‬او د ګل سيييمې ييياد پييه زړه کييي‪ ،‬و‬
‫عاشو ته‪ ،‬غبرګ سو‪.‬‬

‫‪324‬‬

‫کله چي قيياري صيياحب‪ ،‬ډرائين يګ روم تييه ور‬
‫دننه سو‪ ،‬نو‪ ،‬ښکلي عاشو‪ ،‬د خپل وايلن په نغمه‬
‫کي له دنيا جهانه بې خبره‪ ،‬د خپييل آنييو جيان‪ ،‬پييه‬
‫شاوخوا کي په پرواز وه‪.‬‬
‫قاري‪ ،‬په ډېره زړورتيا سره‪ ،‬و دې تييه نييژدې‬
‫کښېنسييتی‪ ،‬او‪ ،‬پييه اوږو سييترګو يييې‪ ،‬د دې د‬
‫ښکاره بدن غوښي شييلولې‪ .‬کلييه چييي عاشييو‪ ،‬د‬
‫وايلن د نغمو پييه توسييط‪ ،‬آنييو جييان پييه داخييل او‬
‫خارج کي واغوستۍ نو د وېګنيير )‪THE LAST‬‬
‫‪ (SONG OF SWAN‬د راج هنيييس د اخييييري‬
‫مرګنۍ نغمې‪ ،‬په ږغېدو راغليه‪ .‬نغميه وه کيه‪ ،‬د‬
‫اور لمبييه‪ ،‬ټيييوله محيييط ييييې پيييه آغيييوش کييي‬
‫واخيست‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬عاشو‪ ،‬وايلن له غيږي وايستی‪ ،‬نو‪،‬‬
‫ښکار يې په پښو کي‪ ،‬و‪ ،‬قربانۍ ته آماده په نظر‬
‫ورغلی‪ .‬هغه‪ ،‬قاري صيياحب‪ ،‬تييرلس ونيييوی‪ ،‬او‪،‬‬
‫قاري صاحب‪ ،‬لکه مېږه‪ ،‬د ليوه سره‪ ،‬پييه منييډه‬
‫ولړی‪.‬‬

‫‪325‬‬

‫قاري صاحب‪ ،‬په جنسي حييواله‪ ،‬ډېر فعييال‬
‫کردار ترسره ورسوی‪ ،‬او پييه تکييرار سييره‪ ،‬دوه‪،‬‬
‫درې ځلي تيير خپييل مييراد پييوري ورس يېدی‪ .‬کلييه‬
‫چي‪ ،‬ستړی‪ ،‬بې سييده بيييده سييو‪ ،‬نييو‪ ،‬عاشييو‪ ،‬را‬
‫وپاسېدله‪ ،‬نېغه‪ ،‬ډرائينګ روم ته راغله‪ ،‬او بيا‪ ،‬و‬
‫هغه غسل خانې ته ور دننه سوه چيييري چييي‪ ،‬د‪،‬‬
‫قيياري صيياحب‪ ،‬جييامې ځ ړېدلې‪ .‬د بغييل پييه يييوه‬
‫جوب کي يې‪ ،‬عاشو‪ ،‬روپۍ پيدا کړې‪ ،‬قميييص ي يې‬
‫بيرتييه وځييړوۍ‪ ،‬او‪ ،‬د يييوې بلييي خييوني لره يييې‬
‫ونيوله‪ .‬دروازه يې لک کړه‪ ،‬بيا يې د بلب په ر ڼا‬
‫کي چي رقم وشمېری دا هم د مل اخييتر محمييد‬
‫شريعت يار‪ ،‬د اووه نيم زره روپۍ سييره برابييري‬
‫وختلې‪ .‬شړۍ يې پيير مييخ راکييش کيړه او‪ ،‬د خپييل‬
‫انتقام د تکامل تر احساس لندي‪ ،‬په اطمينييان و‬
‫خوب ته تياره سوه‪.‬‬
‫”ګل سيمې ما ستا او خپل انتقام لييه قيياري‬
‫صاحب څخه واخيست‪“.‬‬
‫د ماخوسييتن لمونييځ يييې قضييا کييړی‪ ،‬قيياري‬
‫صاحب‪ ،‬چي لمر ختلی‪ ،‬لييه خييوبه را وپاسيېدی‪،‬‬
‫نو‪ ،‬نېغ په نيغه‪ ،‬و غسل خانې تييه‪ ،‬ولړی‪ ،‬خپلييي‬
‫جامې يې په غاړه کړې‪ ،‬او‪ ،‬په چټکۍ سييره‪ ،‬ي يې د‬
‫خپلي مدرسې لر ونيوله‪.‬‬

‫‪326‬‬

‫دا هم‪ ،‬د‪ ،‬ده‪ ،‬او‪ ،‬عاشييو اخيييري ملقيات وو‪،‬‬
‫که څه هم پسته هغه څو ځلي د هغ يې و کييور تييه‬
‫راغلی خو هلتييه بييه‪ ،‬کييولپ ل ګېدلی وو چيييري‬
‫چييي د‪ ،‬دويييم ملقييات پييه هييوس وو‪ ،‬هلتييه ي يې‪،‬‬
‫ورکي پيسې‪ ،‬او فرنګياني نجوني هييم هيييري نييه‬
‫وې‪ .‬مدرسه خو مدرسه‪ ،‬د ژوند‪ ،‬پييه بيياب ي يې‪ ،‬د‬
‫نظيير ټييولي زاويييې بييدلي راغلييې‪ .‬خييو د بسيييار‬
‫کوښښونو باوجود‪ ،‬بيا‪ ،‬يې د عاشو سره‪ ،‬ملقات‬
‫په نصيب نه سو‪ .‬او ويل کيږي چي‪ ،‬د فرنګيييانو‪،‬‬
‫نجونو‪ ،‬د وصلت لمبې پييه زړه کييي‪ ،‬پييه ل يږ شييپو‬
‫کي‪ ،‬د عاشو څخه د‪ ،‬اخيستي رنييځ پييه سييوب‪ ،‬د‬
‫خپل‪ ،‬ويرجن انجام سره مخامخ سو‪.‬‬
‫څو ورځي پسته‪ ،‬عاشو‪ ،‬لييه دې کييوره‪ ،‬خپييل‬
‫ضروري څيزونه‪ ،‬را غونډ کړو‪ ،‬مالک مکان ته يې‪،‬‬
‫وويل چي دا‪ ،‬اوس بل ځای منتقله سييوې ده‪ ،‬نييو‬
‫ځکه مکان پرېږدي‪.‬‬
‫د سييامان د وړلييو پييه بيياب يييې‪ ،‬درې‪ ،‬څلييور‬
‫ورځيي مهليت ورڅخيه واخيسيت‪ .‬بييا ييې انيييس‬
‫پوپل ته‪ ،‬ټيلي فون وکړی‪ ،‬چييي‪ ،‬دا‪ ،‬فرنيچيير‪ ،‬او‪،‬‬
‫نور‪ ،‬څيزونه‪ ،‬په بازار کي خرڅ کړي‪ ،‬او‪ ،‬دا رقييم‬
‫په خپل استعمال کي راوړي‪.‬‬
‫انيييس ډېر منييت ورتييه وک يړی چييي‪ ،‬د يييوه‬
‫ملقات‪ ،‬موقعه خو ورتييه وبخ ښي‪ .‬عاشييو ورتييه‬
‫وويل چي‪ ،‬لږ موده ل‪ ،‬انتظار وباسه‪ ،‬زما او ستا‬
‫ملقات به په يقيني توګه کيږي‪.‬‬

‫‪327‬‬

‫په دې دوران کي څو مياشتي نوري په چټکۍ‬
‫سره تيري سوې‪ .‬د عاشو‪ ،‬د انتقييام‪ ،‬او مبييارزې‪،‬‬
‫سنګر ل هغسي تود وو‪ .‬هغه د‪ ،‬يوه‪ ،‬انسان نمييا‬
‫درنده‪ ،‬په بڼه‪ ،‬په يوه خوا يې‪ ،‬د خلګو پييه وجييود‬
‫کي‪ ،‬د‪ ،‬ژوند ريښې رېبلې‪ ،‬او‪ ،‬په بله خوا‪ ،‬يييې‪ ،‬د‬
‫انسييان دوسييتۍ‪ ،‬سييره کلييک‪ ،‬پېوسييتون هييم‬
‫درلودی‪.‬‬
‫د بدن د تجارت په رقييم ي يې‪ ،‬د مظلومييانو او‬
‫ضييرورتمنو‪ ،‬احتييياجونه‪،‬لييه منځييه وړل‪ .‬د خپييل‬
‫يقيني مرګ‪ ،‬د اعتبار په سوب‪ ،‬اوس د ژونييد لييه‬
‫هره اعتباره مستغي غوندي ګرځ ېدله‪ .‬هغيې د‪،‬‬
‫قدرت په جنګ کي‪ ،‬د ډېرو سييرونو فصييلونه‪ ،‬د‪،‬‬
‫اېډز په لور‪ ،‬سره‪ ،‬رېبلي‪ ،‬وو‪.‬‬
‫اوس به يې کله کله څه‪ ،‬نا آرامييي‪ ،‬او سييتړيا‬
‫غوندي محسوسوله‪ .‬کلييه کلييه بييه د دې تشييکيک‬
‫ښکار سوه‪ ،‬چي زه او‪ ،‬زمييا انتقييام‪ ،‬د لمتنيياهي‬
‫کاينات‪ ،‬په وسعتونو کي‪ ،‬به‪ ،‬د‪ ،‬عظيم خدای پييه‬
‫نظر کي‪ ،‬وي هم او که نه! که ګرسره‪ ،‬هغه پييه‬
‫ما خبر هم نه وي‪ ،‬نو‪ ،‬بيا‪ ،‬زمييا دا عمييل بييه‪ ،‬څييه‬
‫معنا ولري؟ مرګ چي‪ ،‬يو کايناتي‪ ،‬لزمييي عمييل‬
‫دی‪ ،‬که‪ ،‬ګرسره‪ ،‬د هغه لوی ذات په خيال کي‪،‬‬
‫يو ښکلی مثبييت اصييول وي نييو بيييا‪ ...‬خييو زميا د‬
‫انتقام اخيستلو‪ ،‬مفهوم ډېر بدل راغلی‪.‬‬
‫آيا‪ ،‬هغييه‪ ،‬و توپييانو‪ ،‬زلزلييو‪ ،‬او نييورو تخريييبي‬
‫عناصرو ته هم‪ ،‬سزا ورکوي کييوم چييي‪ ،‬پييه يييوه‬
‫ساه کي په زرګونو‪ ،‬خلګ وژنييي! چيييري داسييي‬
‫خو نييه ده چيي زه د انتقييام پييه مغييالطه کيي‪ ،‬د‪،‬‬
‫نييورو‪ ،‬عناصييرو پييه‪ ،‬څ ېر د‪ ،‬هغييه لييوی خييدای‪،‬‬
‫غوښتني ترسره کومه؟‬

‫‪328‬‬

‫که چيري په امکاني حواله‪ ،‬خبره هم داسييي‬
‫وي‪ ،‬نو‪ ،‬د دې مطلب خو داسييو‪ ،‬چييي زه د خپييل‬
‫ذات په جنګ راوتلې يمه؟‬
‫بهرحال اوس خو د‪ ،‬غبرګېدو‪ ،‬امکان نسته‪.‬‬
‫کشکي يو‪ ،‬وجييودي زړور فلسييفي مييي شييناخته‬
‫وای‪ .‬کشکې دا‪ ،‬سندهي اميير جليييل چييي پييه ډان‬
‫کي هفته په هفته ‪ MYSTIC NOTES‬ليکي‪ ،‬په‬
‫رابطه کي ورسره پاته وای‪.‬‬
‫هغې چييي د مييرګ لر اختيييار کيړې وه‪ ،‬مييرګ‬
‫ورڅخه په اجتناب ښکاره کېدی‪ .‬نييه ي يې د ژونييد‬
‫کولو زړه درلييودی‪ ،‬او نييه ي يې‪ ،‬د مييرګ پييه جيياده‬
‫باندي‪ ،‬د مرګ وخوا ته‪ ،‬پر خپلييه مرضييي بانييدي‪،‬‬
‫يون درلودی سو‪ .‬خييو دومييري ضييرور پوه ېدله‪،‬‬
‫چي د سدهارتهي ي پييه څ ېر‪ ،‬رفتييه رفتييه‪ ،‬دننييه او‬
‫دبانييدي‪ ،‬د هغييه د سيينګ مرميير‪ ،‬د يييوې ښځنۍ‬
‫مجسمې بڼه‪ ،‬اختيار کړې په ډبره سييره بييدليږي‪.‬‬
‫او‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د ب يې حس يۍ و دې‪ ،‬تسييلط لرونکييي‪،‬‬
‫احساس ته هم ډېره ليواله وه‪” .‬که مييرګ‪ ،‬مييي‬
‫په خپله‪ ،‬د ژوند‪ ،‬حفاظت کوي‪ ،‬نو په عبوري دې‬
‫دور کي‪ ،‬د بې حسۍ احساس هم يو غييټ نعمييت‬
‫دی“‪.‬‬
‫په دې عبوري دور‪ ،‬کي‪ ،‬پر کييومه خييبره چييي‬
‫هغه ډېره حيرانه او‪ ،‬هم پرېشانه وه‪ ،‬هغه د آنو‬
‫جييان او‪ ،‬د شيييرينو څخييه لهييم‪ ،‬د لتعلقييۍ او‪،‬‬
‫بېګانګۍ رشته وه‪ .‬د‪ ،‬دې په داخل او خارج کي‬
‫يوې لمتناهي توري خل ځای نيييولی وو‪ .‬هغييه تيير‬
‫تکوين وړاندي‪ ،‬رڼا سپڼونکې توره تياره په هييره‬
‫خوا‪ ،‬غوړېدلې وه‪.‬‬

‫‪329‬‬

‫اوس‪ ،‬ژوند‪ ،‬مرګ‪ ،‬يقين‪ ،‬آنو‪ ،‬شيرينو‪ ،‬بلکييې‪،‬‬
‫مدمقابل خدای هم ورتييه‪ ،‬څييه خيياص‪ ،‬معنييا‪ ،‬نييه‬
‫درلوده‪ .‬خو‪ ،‬د کايناتي وحدت په تناظر کييي‪ ،‬ل د‬
‫ژوند د کليت سره‪ ،‬پييه يييوه نييرۍ لکيين مبهييم او‬
‫کمزورې رشته تړلې وه‪ .‬کله کله به يې‪ ،‬د قييدرت‬
‫د عناصييرو سييره‪ ،‬پييه پټييه خييوله‪ ،‬د‪ ،‬زړه خييواله‬
‫ترسره رسوله‪ ،‬او داغه يې‪ ،‬تر ټولييو لييويه‪ ،‬تکيييه‬
‫وه‪.‬‬
‫يوه ورځ سري ماښام يو چا ټيلي فون ورتييه‬
‫وکړی‪ ،‬او دا تمنا يې څرګند کړه که‪ ،‬نن شييپه‪ ،‬د‬
‫هغه د يوه راغلي مېلمه په نوم کړي‪.‬‬
‫”ښه نو‪ ،‬ستا مېلمه د کوم ځای دی؟“‬
‫”هغه د کراچي څخه تعلق لري‪ ،‬ما ستا ذکيير‬
‫ورته کړی وو‪ ،‬نو‪ ،‬له خپلو‪ ،‬مصروفياتو څخه‪ ،‬يييې‬
‫په مشکل سره وخت ايستلی دی او سييتا سييره‪،‬‬
‫د ملقات‪ ،‬وږی دی‪“.‬‬
‫”زما په موبايييل کييي ستاسييو‪ ،‬تصييوير‪ ،‬راتييه‬
‫مخامييخ دی‪ ،‬او‪ ،‬تييا تييه خييو معلييومه ده‪ ،‬چييي زه‬
‫دويم ملقات کله هم نه کوم‪“.‬‬
‫”نه‪ ،‬انيتا‪ ،‬زه و تا ته دوکه نييه درکييوم‪ ،‬پييه دا‬
‫پلمه دي نه رابولم‪ ،‬که درواغ وختله دا خبره‪ ،‬نييو‬
‫بيا ستا لر خو څوک نه سي نيولی‪“.‬‬
‫”صحيح ده زما يو بل کمټ منييټ وو‪ ،‬زه بييه‬
‫هغه‪ ،‬ته شا وګرځوم‪ ،‬ښه نو‪ ،‬اېډرېس؟“‬
‫”د آبپارې چوک څخه چي د اسييټيډيم پييه لييور‬
‫راکږه سې نو‪“....‬‬
‫”هو‪ ،‬بس بس‪ ،‬را په ياد سييو‪ ،‬زه بييه د لسييو‬
‫بجو په شاوخوا کي در ورسېږم‪“.‬‬

‫‪330‬‬

‫پر مقرره وخت بانييدي‪ ،‬افتخييار د دې انتظييار‬
‫کوی‪ .‬او‪ ،‬دوست يې ل موجود نه وو‪ .‬دوی دواړو‪،‬‬
‫پر مختلف موضوعاتو باندي خييبري سييره کييولې‪،‬‬
‫خيياص موضييوع يييې‪ ،‬د‪ ،‬چيييف جسييټس افتخييار‬
‫چوهيييدري د معزوليييۍ خيييبره وه‪ ،‬د‪ ،‬حفصيييه د‬
‫مدرسې د جارحيت حامل سلوک وو‪ .‬خو دا اوس‬
‫هم جوته نه وه‪ .‬چييي مل‪ ،‬ملټييري‪ ،‬او‪ ،‬عييدليه پييه‬
‫رشتيا چي خپل اتحاد مييات ک يړی دی کييه دا هييم‬
‫هغه د اردو په اصطلح‪ ،‬يوه ”ټوپي ډرامه“ ده‪.‬‬
‫چييي د مېلمييه انتظييار اوږد سييو‪ ،‬نييو‪ ،‬انيتييا د‬
‫چرسو او‪ ،‬هيروئينو دوه س يګرېټه ډک ک يړل‪ ،‬يييو‬
‫يې سر کړی‪ ،‬او بيا يې‪ ،‬افتخار ته ور واړوی‪ ،‬چي‬
‫دا سګريټ ختم سو‪ ،‬نو‪ ،‬انيتا‪ ،‬د اسم ذات لکټ‬
‫له غاړي وکښۍ په هېنډ بېګ کييي ييې واچييوی او‬
‫سر کړی‪.‬‬
‫خپل وايلن يې ُ‬
‫په دې دوران کي‪ ،‬د افتخار پر موبايييل بانييدي‬
‫زنګ راغلی‪ ،‬هغه د خپل دوست سره‪ ،‬پييه ک ښته‬
‫ږغ‪ ،‬وږغېدی‪.‬‬
‫”ياره ډېر‪ ،‬ناوخته يې‪ .‬ښه نييو‪ ،‬زه دروازه در‬
‫خلصيييومه‪ ،‬او‪ ،‬د دې سيييره‪ ،‬افتخيييار‪ ،‬دبانيييدي‬
‫ووتی‪“.‬‬
‫ً‬
‫دی او د ده مېلمه‪ ،‬تقريبا په يوه لمحه کييي‪،‬‬
‫دروازې تييه را ورسييېدل‪ .‬هغييه تپييوس ورڅخييه‬
‫وکړی‪ ،‬چي ”انيتا راغله او که نه“ او بيييا ي يې تيير‪،‬‬
‫غوږو‪ ،‬يوه خوږه نغمه سوه‪.‬‬
‫”ياره افتخاره‪ ،‬دا خو د وايليين لييويه‪ ،‬اسييتاذه‬
‫ښکاري‪ ،‬او‪ ،‬بيا د‪ ،‬نغمې پييه څپييو کييي‪ ،‬ب يې درکييه‬
‫وبهېدی‪“.‬‬
‫افتخار پر اوږه لس ور کښېښود‪ ،‬او و دننييه‬
‫خوا ته يې د حرکت کولو اشاره ورته وکړه‪.‬‬

‫‪331‬‬

‫مېلمييه ورتييه وويييل‪ ،‬چييي ”ييياره‪ ،‬دا شييين‬
‫خوپې‪ ،‬انګريزي په رواني سره نه سم ويلی‪ .‬د‪،‬‬
‫کوټي په خلګو دا يوه لويه‪ ،‬کمي ده‪ ،‬که نه‪ ،‬نييور‬
‫به يې ډېر خوند کړی وای‪“.‬‬
‫”هغه هم‪ ،‬د اسپين څخييه‪ ،‬راغل يې يييوه ښځه‬
‫ده‪ ،‬انګريزي د هغې دپيياره هييم‪ ،‬دويمييه ژبييه ده‪،‬‬
‫پروا مه کوه‪ ،‬بس نېغ ور ننوځه‪ ،‬زه‪ ،‬درپسې يم‪،‬‬
‫د يوې ډيري نوي‪ ،‬جنسي تجربې سره بييه‪ ،‬غيياړي‬
‫غړۍ سې‪“.‬‬
‫مېلمه چي کله تر‪ ،‬درشييل ور واو ښتی‪ ،‬نييو‬
‫سر توره ناسته‪ ،‬وايلن ږغونکې‪ ،‬ښځه يييې ډېره‬
‫پيير زړه ښه ول ګېدله‪ .‬خييونه‪ ،‬ل تيير اوسييه‪ ،‬د‬
‫سګريټ په دود‪ ،‬او بوی سره‪ ،‬ډکه معلوم ېدله‪،‬‬
‫په خونه کي‪ ،‬د چرسو‪ ،‬او هيروئنو ګډ هييوار‪ ،‬دود‬
‫يې‪ ،‬پر اعصابو باندي ښه اغېزه واچوله‪.‬‬
‫انيتا‪ ،‬پټي سترګي‪ ،‬د نغمو په بهييير کييي‪ ،‬لييه‬
‫هره چا‪ ،‬بې خبره د تخليقي وجد سره‪ ،‬پېوسييت‬
‫وه‪ ،‬کله چي‪ ،‬مېلمه نييور هييم ور نييژدې سييو‪ ،‬نييو‬
‫عين په دې لمحې کي‪ ،‬هغې د‪ ،‬خپل نوي ښکار‪ ،‬د‬
‫موجودګي تر احسيياس لنييدي چييي سييترګي را‬
‫روڼي کړې نو‪ ،‬له حيرته‪ ،‬پر پښو جګه ودرېدله‪.‬‬
‫”آصف جانه ته‪ ،‬او‪ ،‬دلته‪“.‬‬
‫”اهو‪ ،‬زما خدايه‪ ،‬عاشو‪ ،‬دا ته ي يې‪ “.‬آصييف د‬
‫سره څخه تر نوکه‪ ،‬په لړز راغلی‪.‬‬
‫”آصف جانه‪ ،‬کله کله داسي هم کييږي‪ .‬مييوږ‬
‫د کومي پاکي دنيييا خل يګ‪ ،‬پييه کييوم ګنيياه لړلييي‪،‬‬
‫ماحول کي سره مخامخ يو‪“.‬‬
‫”عاشييو زه وېر ېږم چييي‪ ،‬سيياه مييي و نييه‬
‫دريږي‪ “.‬رشتيا هم‪ ،‬د آصف څېره د زعفران پييه‬
‫څېر‪ ،‬ژړه برېښېدله‪.‬‬

‫‪332‬‬

‫عاشييو ل خپلييه حوصييله‪ ،‬برقييرار سيياتلې وه‪،‬‬
‫هغې‪ ،‬آصف تر لس ونيوی او تيير خپييل څن يګ ي يې‬
‫کښېنوی‪.‬‬
‫”آ خ ېر عاشييو‪ ،‬د دې مطليب څيه دی‪ ،‬آييا د‬
‫نعمان د مړيني‪ ،‬پسته‪ ،‬ته د مجبورۍ پييه اسيياس‬
‫باندي داسي کوې؟“‬
‫”نه آصف جانه دا‪ ،‬اوږده قيصييه ده‪ ،‬حوصييله‬
‫وکړه‪ ،‬زه به زغرده‪ ،‬وتا ته‪ ،‬تفصيل وښودم‪“.‬‬
‫افتخييار پييه دروازه کييي ه ېښ پ ېښ ولړ وو‪.‬‬
‫هغه پوهېدی چييي څييومري نييازک صييورت حييال‬
‫واقع دی‪ .‬هغوی د رشتو‪ ،‬د‪ ،‬تقدس د شکسييت د‬
‫پي ښي سييره مخامييخ وو‪ .‬هغييه د سچوئيشيين د‬
‫اقتضاد پييه ر ڼا کييي‪ ،‬يييوې خييوا تييه سييو‪ ،‬او چييي‬
‫بيرته‪ ،‬خوني ته را دننه سو‪ ،‬نو يې په لسييو کييي‪،‬‬
‫د بئير ګيلسونه وو‪ ،‬و‪ ،‬دواړو‪ ،‬وچ حلقييو تييه ييې‪،‬‬
‫يو‪ ،‬يو‪ ،‬په لس کي ورکړی‪.‬‬
‫او‪ ،‬د‪ ،‬دوی دوو‪ ،‬له نظره وتلی‪ ،‬و‪ ،‬يييوه خييوا‬
‫ته کښېنستی‪ ،‬چي په خپله هم‪ ،‬تر ضروري حده‬
‫پوري خو‪ ،‬د عاشو‪ ،‬د ژوند په اسييرار سييره خييبر‬
‫سي‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬له افتخييار څخييه خييواهش و درلييودی‬
‫چي د‪ ،‬دې او د آصف په ګلس څه‪ ،‬وهسکي هم‬
‫ورګډه کړي‪ .‬د افتخييار د مرسييتي پسييته‪ ،‬هغييوی‬
‫دواړه په خاموشۍ سره‪ ،‬د خپلو ګلسونو سييره‬
‫مشغول سو‪.‬‬

‫‪333‬‬

‫د مرګ غوندي‪ ،‬درنييه‪ ،‬خاموشييي‪ ،‬پييه تسييلط‬
‫راغلييه‪ ،‬فقييط‪ ،‬د هغييوی د‪ ،‬کوشييني کوشييني‪،‬‬
‫غوړپونيييو‪ ،‬بازګشيييت‪ ،‬اور ېدل ک ېدی سيييو‪.‬‬
‫لفظونه څومري بې معنا‪ ،‬وختل‪ ،‬د‪ ،‬لزواله دوک‪،‬‬
‫او خجالت‪ ،‬سپېره شب آسييا‪ ،‬خييوپ پيير زړونييو‪،‬‬
‫او‪ ،‬ماحول باندي‪ ،‬ځای پر ځای پروت وو‪.‬‬
‫د‪ ،‬شخصيييتونو اعتبييار‪ ،‬او د عييزت جنييازې‪،‬‬
‫بربنډي پرتې وې‪ .‬افتخار لزم وګڼل چي‪ ،‬د مرګ‬
‫سره مماثل دا‪ ،‬سکوت مات کړي‪ .‬او‪ ،‬دواړو تييه‬
‫يې داسي وويل چييي ”زمييا خيييال دی چييي‪ ،‬اوس‬
‫نو‪ ،‬د ماخوستن د‪ ،‬ډوډۍ‪ ،‬ضرورت پر ځييای ک يړو‪،‬‬
‫والله چي‪ ،‬زه خو په خپله ډېر وږی يم“‪.‬‬
‫هلته‪ ،‬آصف او‪ ،‬عاشييو‪ ،‬هييم‪ ،‬د ده دا‪ ،‬تجييويز‬
‫ډېر خوښ کړی‪ ،‬په دې نه‪ ،‬چي‪ ،‬هغوی هم‪ ،‬لييوږه‬
‫محسوسييوله‪ ،‬بلکييې‪ ،‬پييه دې‪ ،‬چييي‪ ،‬دا سييکوت‪،‬‬
‫ماتول د هغوی دواړو په وس پوره هم نه وو‪.‬‬
‫”اهو‪ ،‬افتخار‪ ،‬ښه خييبره ده“ عاشييو ځييواب‬
‫ورته ورکړی‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬افتخار‪ ،‬د‪ ،‬بيياورچي خييانې‪ ،‬خييوا تييه‬
‫هڅه وکړه‪ ،‬نو‪ ،‬عاشو ورته وويل چي زه غييواړم‪،‬‬
‫ستا مرسته وکړم‪ ،‬او بيا يې‪ ،‬آصف هييم‪ ،‬ورسييره‬
‫ولړ کړی‪ ،‬او‪ ،‬درو‪ ،‬واړو‪ ،‬په ګډه سره‪ ،‬د‪ ،‬ډنر په‬
‫تيارېدو کښي د يوه او بل سره مرسته وکړه‪.‬‬
‫هلته‪ ،‬وهسکي کرار کرار‪ ،‬د آصف او‪ ،‬عاشو‪،‬‬
‫و حوصلې ته‪ ،‬پايه ورکړه‪ ،‬او‪ ،‬هغوی د‪ ،‬موجييودي‬
‫لمحييې تيير درنييه ډبييره لنييدي‪ ،‬د سيياه اخيسييتلو‬
‫جوګه راغلو‪.‬‬
‫له ډنر پسته‪ ،‬عاشو‪ ،‬او‪ ،‬آصف بيرته‪ ،‬ډرائينيګ‬
‫روم ته راغلل‪ ،‬او پر صوفه باندي يييوه او بييل تييه‬
‫نژدې کښېنستل‪.‬‬

‫‪334‬‬

‫عاشو‪ ،‬پر م ېز پييروت خپييل د لس ب ېګ را‬
‫اوچييت کييړی‪ ،‬او‪ ،‬لييه هغييه څخييه يييې‪ ،‬لکييټ را‬
‫وايستی او په خپله غاړه کي يې آويييزان کييړی‪ .‬د‬
‫آصييف سييترګي د‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د‪ ،‬ښايسييتې سييينې‬
‫دپاسه‪ ،‬د څه سيياعت دپيياره‪ ،‬د اللييه پيير مقييدس‪،‬‬
‫اسم باندي کراري سوې‪ ،‬يوه س يړه سيياه ي يې تيير‬
‫خولې ووتله‪ ،‬او‪ ،‬پوښتنه يې ورڅخه وکړه چي‪ ،‬دا‬
‫بيا څه اسرار دی؟‬
‫”آصف د دې مطلب دا‪ ،‬دی‪ ،‬چي‪ ،‬زما او ستا‬
‫تر منځ‪ ،‬جنسي اړيکي‪ ،‬هيڅ هم امکان نييه لييري‪.‬‬
‫زه د خدای نوم په غاړه خو‪ ،‬له چييا سييره پروتييه‬
‫نه سم کولی‪ ،‬کله چي داسي موقعه راسي نييو‪،‬‬
‫زه بيا‪ ،‬لکټ له غاړي باسم‪ ،‬او کله چي هغه زما‬
‫په غاړه‪ ،‬ځړيږي‪ ،‬نو بيا د دنيا يو سړی هم‪ ،‬ما نييه‬
‫سي حاصلولی‪“.‬‬
‫آصف يوه اوږده سړه ساه واخيسييتله‪ ،‬د څييه‬
‫ويلو اراده يې وکړه‪ ،‬خو لفظونه يې پر لبو باندي‪،‬‬
‫يخ پاته سو‪.‬‬
‫عاشييو پييوه سييوه‪ ،‬چييي هغييه‪ ،‬د‪ ،‬دې د‪ ،‬بييدن‬
‫سره اوس هم اسييتفاده کييول غييواړي‪ ،‬هغ يې تييه‬
‫جوته وه‪ ،‬چي نارينه اکثره‪ ،‬د جنسييي خواهشيياتو‬
‫په اړه‪ ،‬اخلقي منطق‪ ،‬او‪ ،‬د رشتو و تقدس تييه‪،‬‬
‫څه زيات‪ ،‬احترام نه لري‪.‬‬
‫د‪ ،‬عاشو پر شونډو‪ ،‬يوه ب يې رحمييه‪ ،‬ظالمييانه‬
‫خندا را پورته سوه او‪ ،‬هغې و آصييف تييه‪ ،‬داسييي‬
‫مخاطبه وکړه‬

‫‪335‬‬

‫”آصف جانه زه پوهېږم‪ ،‬چي ته‪ ،‬څه غواړې‪،‬‬
‫لکيين زه د انسييانيت تيير معيييار‪ ،‬لو ېدلې‪ ،‬نجليۍ‬
‫اوس هم‪ ،‬څه‪ ،‬اصولونه لرم‪ .‬زه د جنسي اړيکي‬
‫په حواله‪ ،‬ستا‪ ،‬ژوند‪ ،‬او‪ ،‬د جميلې کييور‪ ،‬بربييادول‬
‫نه غيواړم‪ .‬تيه بيه نيو واييې چيي دا څرن ګه‪ ،‬نيو‪،‬‬
‫راسه چي‪ ،‬له سره قصه درته وکړم‪“.‬‬
‫”لکين ګوره‪ ،‬دا خيبري بيه زميا او سيتا تير‬
‫منځ‪ ،‬امانت پرتې وي‪ .‬زه ستا راز‪ ،‬او ته به زمييا‪،‬‬
‫راز پټ ساتې‪ .‬ولي چي موږ‪ ،‬دواړه‪ ،‬بلکې اکييثره‬
‫خلګ د ژوند په حمام کي‪ ،‬لڅ ژوند سره ت ېروو‪.‬‬
‫زما په قصه کي‪ ،‬به سيتا د‪ ،‬جنسيي غو ښتني رد‬
‫هم‪ ،‬څرګند سي‪ ،‬چييي زه نييو ولييي د‪ ،‬تييا سييره‪،‬‬
‫پروتي ته‪ ،‬تياره نه يمه‪ .‬زه خو بربيياد يمييه لکيين‪،‬‬
‫جميله چييي زمييا دوسييته ده‪ ،‬تييه چييي زمييا‪ ،‬ورور‬
‫غوندي‪ ،‬پاته سوی ييې‪ ،‬زه‪ ،‬زړه نييه سييم کييولی‪،‬‬
‫چي‪ ،‬ستاسو‪ ،‬ريښې د ژوند له مځکي وباسم‪“.‬‬
‫”غوږ راتييه ونيسييه‪ ،‬د هيير سييوال ځييواب بييه‬
‫درته ورسېږي‪ ،‬زه هم غواړم چي‪ ،‬د چييپ درن يې‬
‫ډبري مي له زړه څخه ليري سي‪ .‬آصف ګرانييه‪،‬‬
‫په کوټي خو به دي ياد وي‪ ،‬چييي‪ ،‬مييوږ دوسييتان‪،‬‬
‫په يوه ټولۍ کي‪ ،‬سره ګرځېدلو‪“......‬‬
‫کله چي‪ ،‬عاشو خپله قصه تمامه کړه‪ ،‬نييو‪ ،‬د‬
‫شپې اخيري وخييت وو‪ .‬افتخييار ل د وختييه‪ ،‬خپلييي‬
‫خوني ته تللی وو‪ ،‬او‪ ،‬دوی دواړه‪ ،‬په ډراينګ روم‬
‫کي‪ ،‬سره يوازي ناست وو‪.‬‬

‫‪336‬‬

‫”عاشو‪ ،‬زه لويه ګيله درڅخه لرمه‪ ،‬دومييري‬
‫مشييکل‪ ،‬او سييتړی ژونييد دي ت ېروی‪ ،‬او زه او‬
‫جميله دي‪ ،‬له هر څه څخه‪ ،‬بې خبره وساتلو‪ .‬پييه‬
‫خدای مي دي قسم وي چي‪ ،‬سرونه مييي تيير تييا‬
‫قربان کړي وای‪ “.‬د ده په ږغ کي د اوښکو نمي‬
‫شامله وه‪.‬‬
‫”نه آصف جانه‪ ،‬دا‪ ،‬دروند صليب فقط زما د‬
‫غيياړي دپيياره‪ ،‬جييوړ‪ ،‬سييوی دی‪ ،‬زه بييه ي يې وړم‪.‬‬
‫سهار ته نژدې وخت دی‪ ،‬د خوب وږمه رابانييدي‪،‬‬
‫څرخي‪ ،‬راسه چي لږ سترګه خييوږه ک يړو نييوري‬
‫خيبري بييه بييا سييبا سيره کيوو‪ “.‬عاشيو پييه نمييو‬
‫سترګو مخاطبه ورتييه وک يړه او د ترخييو او ښکو‬
‫يوه څپه يې‪ ،‬پر ږغ باندي را واوښتله‪.‬‬
‫”ښه خبره ده داسييي وک يړه‪ ،‬تييه‪ ،‬پيير صييوفه‬
‫باندي پرېوځه‪ ،‬زه دلته لندي‪ ،‬پر غالۍ باندي به‪،‬‬
‫ځای برابر کړم‪ “.‬آصف ځواب ورته ورکړی‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬د صوفې کوشن تر‪ ،‬سر لنييدي ک يړی‪،‬‬
‫د معمول په مطييابق ييې‪ ،‬مييخ د کعييبې پيير لييوري‬
‫واړوی‪ ،‬اسييم ذات يييې پييه خييوله کييي ونيييوی‪،‬‬
‫سترګي يې پټي کړې‪ ،‬او د فکر پيه ګرداب کيي‬
‫ډوبه ولړه‪.‬‬
‫آصف‪ ،‬واړه بلپان مړه کړه‪ ،‬د‪ ،‬دباندي د بلب‬
‫پر نييرۍ ر ڼا کييي ييې خپييل ځييای سييم کيړی‪ ،‬او‪،‬‬
‫وغزېدی‪ .‬بيا مقدسي د مور په شيياني مهربيياني‬
‫شيييپې‪ ،‬پييير دواړو سيييتړو روحيييانو بانيييدي خپيييل‬
‫کوڅرونه‪ ،‬خواره کښېښودل‪.‬‬

‫‪337‬‬

‫عاشييو‪ ،‬د‪ ،‬دوک او شييرمندګۍ پييه سييوب‪ ،‬د‬
‫روح په انتها کي د مات ګيلس پييه څ ېر‪ ،‬ريچيې‬
‫ريچې‪ ،‬په انتشار اخته وه‪ .‬هغې يييوه اوږده‪ ،‬سيياه‬
‫واخيستله‪ ،‬او د چنار په خوناب اوښکو يې‪ ،‬يو چييا‬
‫ته داسي مخاطبه وکړه‪.‬‬
‫”زما د سرکشۍ باوجوده‪ ،‬زمييا دا ګمييان نييه‬
‫وو‪ ،‬چيي‪ ،‬تييه بييه ميا د دومييري لييوی ذلييت سييره‬
‫مخامخ کړې‪ .‬زما خيييال خييو دا وو‪ ،‬چييي سييتا پييه‬
‫لس کييي تيير ټولييو لييويه سييزا‪ ،‬د مييرګ پييه ب ڼه‬
‫موجودګي لري‪ ،‬او‪ ،‬زه چي په خپله‪ ،‬د مرګ‪ ،‬په‬
‫انتخاب سره‪ ،‬مبارزې ته راوتلې ومييه‪ ،‬نييو د خپييل‬
‫يقيني شکست په حواله مي‪ ،‬څه‪ ،‬تاسف هم نييه‬
‫درلودی‪“.‬‬
‫”لکيين ښايسييته خييدايه‪ ،‬د آصييف سييره‪ ،‬د‬
‫ملقات په سوب‪ ،‬تاسو چي و ما تيه کيومه سيزا‬
‫راکړه‪ ،‬زما په وهم و ګمان کي ل نه وو‪ ،‬چي ته‬
‫دومري سختي هييم راسييره کييولی س يې‪ .‬ښکلې‬
‫خدايه‪ ،‬تاسو و خپل لوی ظرف تييه نييه وکتييل‪ ،‬او‬
‫زه دي په اخييري معرکيه کيي د ذليت پيه وسيله‬
‫قتل کړم‪ ،‬کوم چي ستا د عظمتونييو پيير حقيقييت‬
‫باندي‪ ،‬يوه نيوکه ګرځېدی سي‪“.‬‬
‫”ښکلې خدايه‪ ،‬زه ستا مبارزې تيه‪ ،‬د مينيي د‬
‫اشتعال‪ ،‬وسله په لس کي‪ ،‬او په نفي کي د پټ‬
‫اثبات‪ ،‬پر اساس او اعتماد سره راوتلې وميه‪ .‬زه‬
‫نه پوهېدمه چي‪ ،‬ته‪ ،‬د رشتو پييه دې ډول نزاکتييو‬
‫باندي نه پوهېږې‪ ،‬که نه‪ ،‬خودکشييي خييو و ميياته‬
‫څييه مشييکل اميير نييه وو‪ .‬ښکلې خييدايه‪ ،‬سييتا د‬
‫خدايي بصيرت‪ ،‬فراست او مهربانۍ څخه‪ ،‬ډېره‬
‫مايوسه سومه‪“.‬‬

‫‪338‬‬

‫عاشو‪ ،‬د ټولو بارانونو په شييبنم زار‪ ،‬او ښکو‬
‫سره وژړل‪ ،‬او‪ ،‬بيا د‪ ،‬دوک په دا خييوپ او تييياره‬
‫کي يو وخت د‪ ،‬خييوب‪ ،‬و ګڼ ځنګلييه تييه‪ ،‬شييوه‬
‫سوه‪.‬‬
‫هلتييه د عييرش دپاسييه‪ ،‬د عاشييو‪ ،‬لفظييونه‪ ،‬د‬
‫لوی څښتن پر پاک زړه باندي د‪ ،‬غښو په تييوګه‪،‬‬
‫ولګېدل‪ .‬بلکيفه پر مقدس زړه يې يو خيال‪ ،‬پييه‬
‫غځوني راغلی‪.‬‬
‫”اهو عاشو خدای تييه کلييه هييم د بنييده سييره‬
‫سيالي کول نه ښايي ولي چي مخلوق کلييه هييم‪،‬‬
‫د خييالق‪ ،‬همسييري نييه سييي کييولی‪ .‬د‪ ،‬قييدرتي‬
‫تحديد او ځانګړي بيې وسيۍ پييه وړانييدي‪ ،‬د هغييو‬
‫سرکشي‪ ،‬او‪ ،‬بغاوت په يوه محدوده دايره کي د‬
‫نېست سره برابر ښکاري او نېست نو بيا هيييڅ‬
‫معنييا هييم نييه لييري‪ .‬زه سييتا او ښکي‪ ،‬شييکوه‪ ،‬د‬
‫ميني اشتعال‪ ،‬او د نفي و اثبات ته‪ ،‬پر خپييل زړه‬
‫باندي ځای ورکوم‪ ،‬لږ انتظييار وک يړه‪ ،‬عاشييو‪ ،‬زه‬
‫کله هم‪ ،‬د خپل لوی ظرف او فطرت په مخالف‬
‫سمت کي منزلونه نه وهم‪“.‬‬
‫د‪ ،‬دې مقدس لفظونو سره سم د خييوب پيير‬
‫تييورو ګڼو ځنګلونييو بانييدي‪ ،‬د ښکلي خييدای‬
‫جمييال‪ ،‬د‪ ،‬يييوه ځلنييده‪ ،‬پ ُيير جلل لميير پييه څ ېر‬
‫راوختی‪ .‬او د عاشو‪ ،‬ظاهر او باطن يې‪ ،‬په خپييل‬
‫پيياک ځلنييد‪ ،‬محيييط کييي‪ ،‬پييه حصييار واخيسييتل‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬د خوب له حاله کلمه وويله‪ ،‬چي روح يې‪،‬‬
‫د‪ ،‬ديدار نور تاب نه درلود‪ ،‬نييو‪ ،‬د لييوی خييدای‪ ،‬د‬
‫نور‪ ،‬په وړاندي نسکوره پر مځکه پرېوتله‪.‬‬

‫‪339‬‬

‫څه ساعت پسته‪ ،‬دا نور يې د‪ ،‬وجود په ټولييو‬
‫انتهاوو کي‪ ،‬د يوه غټ برقي رو په څ ېر‪ ،‬جيياري‬
‫او ساري راغلی او‪ ،‬دې روحاني قييوت‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د‬
‫تييين او‪ ،‬روح پيييه ټوليييو منطقيييو ک ښي بحييياله‬
‫وګرځوله‪ ،‬دا برقي رو پسته‪ ،‬په پييوره قييوت او‬
‫متنييوع رنګونييو سييره پييه دې کييي پييه انجييذاب‬
‫راغلی‪ .‬په عيني حال کښي يې د زړه په سييترګو‬
‫په وجود کښي ليه وختونيو خييزه سيوې ليييوۍ پييه‬
‫تېښته وليدله‪.‬‬
‫هم له ټولو شيطاني او حېواني فطرتونييو او‬
‫صورتونو څخه آزاده راغله‪ .‬چي ابتدائي تزکيه يې‬
‫په نصيب سوه نو بيا‪ ،‬په روحاني وزرو‪ ،‬د رڼا پييه‬
‫سرعت سييره‪ ،‬لييوړه پييورته سييوله‪ ،‬کلييه چييي د‪،‬‬
‫آسييمان و کن ګرو تييه نييژدې سييوه‪ ،‬نييو‪ ،‬انسيياني‬
‫صورت ييې‪ ،‬پيه نيور سيره بيدل سيو‪ ،‬او‪ ،‬د ليوی‬
‫څ ښتن پييه مقييدس‪ ،‬نييور کييي‪ ،‬پييه هييري خييوا‪،‬‬
‫لمکانه‪ ،‬خوره ولړه‪.‬‬
‫او بيا يې وليييدل! چييي هييم د هغييه‪ ،‬مهربييانه‪،‬‬
‫لمتناهي او بېکران نييور سييره واصييل بيرتييه تيير‬
‫مځکييي پييوري راغلييه‪ ،‬او‪ ،‬پيير واړو‪ ،‬منطقييو او‬
‫سمندرو باندي د لمر د پلوشييو پييه څ ېر‪ ،‬هييواره‬
‫پرېوتله‪.‬‬
‫کله چي يې سترګي را خلصي سييوې‪ ،‬نييو ل‬
‫ټوله محيط‪ ،‬په يييوه مقييدس نييور سييره رو ښانه‬
‫ځلېدی‪ .‬د‪ ،‬هغې ټوله مخ او‪ ،‬ګر ېوان‪ ،‬د تشييکر‬
‫او لزوالي ميني په اوښکو سره‪ ،‬ناوده وو‪ ،‬او‪ ،‬د‬
‫دې پر‪ ،‬نجات يافته زړه باندي‪ ،‬د اسم ذات‪ ،‬ذکيير‬
‫جاري وو‪.‬‬

‫‪340‬‬

‫هغې د‪ ،‬زړه په سييترګو سييره وليييدل‪ ،‬چييي‪،‬‬
‫واړه رنځونه ييې‪ ،‬ليه وجييوده‪ ،‬د ميوټه د رييګ پييه‬
‫څېر‪ ،‬ورژېدل‪ .‬د خوب په حال کي ليدلی خدای‬
‫يې‪ ،‬د وجود او فکر و نظر‪ ،‬برخه وګرځېدی‪ .‬او‪،‬‬
‫د زمان مکان لييه هييره تقسيييم څخييه‪ ،‬ميياوراء‪ ،‬د‬
‫روح کاينييات سييره هييم کنيياره‪ ،‬او جييوخته‪ ،‬پيياته‬
‫سوله‪.‬‬
‫عاشو د کيييف او سييرور‪ ،‬د آسييماني کيفيييت‬
‫سره مخامخ وه‪ .‬د يقيني تجديد حيات په حييواله‪،‬‬
‫دومري باوري وه‪ ،‬چي د غرونو د‪ ،‬پر شييا کولييو‪،‬‬
‫قوت يې په خپل ځان کي محسوسوی‪.‬‬
‫هغييه اوس هييم‪ ،‬د صييوفې دپاسييه‪ ،‬نسييکوره‬
‫پرته‪ ،‬کرار کرار ژړېدله‪ .‬او نييه پوه ېدله چييي د‬
‫دې خدايي مهرباني‪ ،‬څه توضيح او توجيح وکړي‪.‬‬
‫”ښکلې خدايه‪ ،‬واقعي چييي لييوی او مهربييانه‬
‫ذات يې‪ .‬زما بايللی جنګ دي‪ ،‬زما په فتح را بييدل‬
‫کييړی‪ ،‬او د خپييل لييوی ظييرف‪ ،‬پيير اسيياس دي‬
‫لزواله احسان راسره وکړی‪“.‬‬
‫هلته آصف هم د غېر معمولي صييورت حييال‬
‫په سوب راوېښ سييو‪ ،‬خييونه خييو خييونه‪ ،‬دبانييدي‬
‫ټول محيط په يوه مقدس نور سييره اراسييته وو‪.‬‬
‫ګرده کور‪ ،‬د ګلونو په وږمو سره‪ ،‬ډک وو‪ .‬هغه‬
‫نه پوهېدی چي څه اسرار‪ ،‬واقع دی‪ ،‬د ح ېرت‪،‬‬
‫او مسرت په ګډ امييتزاج سييره‪ ،‬ح ېران ناسييت‬
‫وو‪.‬‬

‫‪341‬‬

‫آصف‪ ،‬و ګريان‪ ،‬عاشو ته نژدې ورغلی‪ .‬کله‬
‫چييي يييې سييترګي د‪ ،‬دې پيير‪ ،‬مقدسييي نييوراني‬
‫څېرې باندي ولګېدلې‪ ،‬نو‪ ،‬د‪ ،‬ښايسييت د رعييب‬
‫تر اثر لندي‪ ،‬څو ګامونه مخ په شييا‪ ،‬وتمب ېدی‪.‬‬
‫عاشو هغه پخييوانۍ عاشييو نييه وه‪ .‬هغييه لييه سيير‬
‫څخه تر نوکه‪ ،‬د يوه فانوس په څېر روښانه‪ ،‬او‪،‬‬
‫ښايسته برېښېدله‪ .‬د‪ ،‬پېښ سوي ټييول صييورت‬
‫حال ژوندی عکس العمييل ييې پييه وجييود کييي پييه‬
‫غورځنګ ښکاره کېدی‪.‬‬
‫د‪ ،‬هغييې ښايسييته تييورو سييترګو‪ ،‬د ځلنييد‬
‫لمرونو‪ ،‬نور‪ ،‬او‪ ،‬اعتماد را برسيېره کيړی وو‪ .‬او‬
‫هغه وخت خو بيييا آصييف ډېر حيييران سييو‪ ،‬کلييه‬
‫چي‪ ،‬له‪ ،‬خلصو دربچو څخه‪ ،‬څو کمپلييياني دننييه‬
‫راغلې‪ ،‬او‪ ،‬د عاشو د څېرې او‪ ،‬بييدن پييه طييواف‬
‫بوختي سوې‪.‬‬
‫دبانييدي تيير خپييل وخييت وړانييدي د سييهار پييه‬
‫مغالطه مبتل مرغانو په خپل ذکر او‪ ،‬ر ېز اختييه‬
‫سو او‪ ،‬پر دې بيا ډېر پيه حييرت مبتل وو‪ ،‬چيي د‬
‫شيينه آسييمان دپاسييه‪ ،‬دا‪ ،‬نييری پشييم لييه کييومه‬
‫اوري‪.‬‬

‫‪342‬‬

‫د کاينات معمول په ځای نه وو ولړ‪ ،‬د علييت‬
‫او معلول قانون بې تسلطه برېښېدی‪ .‬ژوند او‪،‬‬
‫اروا‪ ،‬د خدايي تجديد په حصييار د نو ښتونو سييره‬
‫مخامخ وو‪ .‬د‪ ،‬انسييان‪ ،‬خييدای او کاينييات تقسيييم‬
‫خپييل مفهييوم لييه لسييه ورک يړی وو‪ ،‬د‪ ،‬خييدای د‬
‫خدايي صييفاتو پييه برکييت سييره‪ ،‬د انسييان رذيييل‬
‫روحييانو هييم‪ ،‬د‪ ،‬اسيياطيري ديوتا ګانو‪ ،‬و‪ ،‬ارفييع‬
‫مقاماتو ته غاړي غزولې‪ .‬حال‪ ،‬ماضي‪ ،‬مستقبل‪،‬‬
‫ازل او ابد‪ ،‬تر تکوين وړاندي ”نکتييه يييز“ وحييدت‬
‫ترلسييه کييړی معلوم ېدی‪ .‬ژونييد‪ ،‬پيير انسيياني‪،‬‬
‫کاينيياتي او مابعييد الطبيعيياتي سييطحو بانييدي‪ ،‬د‬
‫تفريييق‪ ،‬لييه سييتړي څخييه خلص زړه او ذهيين‬
‫ترلسه کړی‪.‬‬
‫په دې تناظر کي‪ ،‬هوا و متجسس درختو‪ ،‬او‪،‬‬
‫و نورو عناصرو ته‪ ،‬د پېښ سوي صورت حال په‬
‫باب داسي وضاحت ترسره ورسوی‪ .‬ژوند ځکييه‬
‫خپل نوښت له لسه نه ورکوي‪ ،‬چي لوی خدای‪،‬‬
‫کله نا کله هم داسي‪ ،‬د‪ ،‬يو چا د ميني په حييواله‪،‬‬
‫د عييرش و فييرش‪ ،‬تجديييد ترسييره رسييوي‪ ،‬او د‬
‫خپل ذات او صييفاتو پييه نييور او قييوت سييره ييې‪،‬‬
‫تزئين او‪ ،‬آرائش تييه‪ ،‬مييخ اړوي هغييه ټييول خل يګ‬
‫چي )‪ (ANIMAL FAITHS‬يعني حېواني يقين او‬
‫روحاني کمال په زړه کي لييري‪ ،‬پييه دې تجديييدي‬
‫عمل سره‪ ،‬منور‪ ،‬زړونييه او ذهنييونه لييري‪ .‬او لييه‬
‫خپله خاکه‪ ،‬په بيرته‪ ،‬د نييوي ژونييد سييره ز ېږي‪.‬‬
‫هغوی ټوله په اثبات او يقين سره پر دې تجديدي‬
‫حقيقت باندي پوخ يقين لري‪.‬‬

‫‪343‬‬

‫پييه ح ېرت او خييوف کييي مبتل‪ ،‬آصييف‪ ،‬پييه‬
‫لچاري سره‪ ،‬چي بل څه يې له مخه نييه ک ېدل‪،‬‬
‫نو ‪،‬لئيټ يې آن ک يړی‪ .‬د دې سييره سييم‪ ،‬د ژونييد‬
‫معمول‪ ،‬په غو ړېدو راغلييی‪ .‬آسييماني ښايسييته‪،‬‬
‫موسم‪ ،‬د خپل ازلي ښايسييت او وږمييو سييره‪ ،‬و‬
‫لمکان ته‪ ،‬په مراجعت سييو‪ .‬پييه دې دوران کييي‪،‬‬
‫افتخار هم‪ ،‬په حېرت کي غرق‪ ،‬خوني تييه‪ ،‬دننييه‬
‫راغلی‪ .‬هغه هم د غېر معمولي پيښي پييه اثراتييو‬
‫سره مدرک زړه درلودی‪ .‬يو داسي ادراک چييي‪،‬‬
‫حقيقت يې په ابهام سره متصف وو‪.‬‬
‫عاشييو د‪ ،‬ښايسييت او مينييي‪ ،‬د اسيياطيري‬
‫ديوۍ وينس په انساني صورت سييره مزينييه‪ ،‬پييه‬
‫کاينات کي د خپييل خييور‪ ،‬وور‪ ،‬ذات د‪ ،‬راټولولييو‬
‫په سعي بوخته راغله‪ .‬کله چي‪ ،‬دا پر خپلييو پ ښو‬
‫باندي‪ ،‬نېغه ودرېدله‪ ،‬نو د سينې دپاسه‪ ،‬آويزان‬
‫د اسم ذات‪ ،‬لکټ يې‪ ،‬د يوې سرې سييکروټي پييه‬
‫څېر ځلېدی‪ .‬او په کمره کي خييوره د بلييب ر ڼا‬
‫يې‪ ،‬تر خپل اثر لندي‪ ،‬ارغوان وګرځوله‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬داسي معلومېدله چي‪ ،‬و‪ ،‬دباندي تييه‬
‫د‪ ،‬وتلو په هييوا ده‪ ،‬کلييه چيي دا پييه لڅييو پ ښو د‪،‬‬
‫دروازې و خوا ته په هڅه سوه‪ ،‬نو نظر يې د مېز‬
‫دپاسييه‪ ،‬د شييراب پيير‪ ،‬پرتييو ګيلسييونو ون ښتی‪،‬‬
‫کوم چي‪ ،‬د الهي مقدس نيور پيه سيوب ازخييود‪،‬‬
‫ريچييې ريچييې پراتييه وو‪ .‬هييم د‪ ،‬ډيکوريشيين پييه‬
‫حواله‪ ،‬د افتخار‪ ،‬راوړي ټول بتان او‪ ،‬تصويرونه‪،‬‬
‫سرنګون او شکسته په نظر ورغله‪.‬‬

‫‪344‬‬

‫دا پوه سوه‪ ،‬چي‪ ،‬د دې د روحاني واردات په‬
‫حواله‪ ،‬دا‪ ،‬ژوندي خارجي شهادتونه دي‪ ،‬دې دوی‬
‫دواړه‪ ،‬نظر انداز کړه‪ ،‬خپل هينډ ب ېګ‪ ،‬او‪ ،‬د کيار‬
‫کيلۍ يې ترلسه کړې‪ ،‬س يېنډل او‪ ،‬وايليين ي يې تيير‬
‫شا پرېښوول‪ ،‬او‪ ،‬د‪ ،‬دروازې وخييوا تييه‪ ،‬د خييوب‬
‫په څ ېر‪ ،‬وبه ېدله‪ ،‬و‪ ،‬دروازې تييه تيير رس يېدلو‪،‬‬
‫وړاندي‪ ،‬دروازه په خپله ورته خلصه سوله‪.‬‬
‫دلتييه آصييف او افتخييار پييه لشييعوري تييوګه‪،‬‬
‫قييدمونه ورپسييې واخيسييتل‪ ،‬ع ېن د‪ ،‬درشييل‬
‫دپاسييه‪ ،‬کلييه چييي عاشييو‪ ،‬د دې وخييوا تييه مييخ را‬
‫واړوی‪ ،‬نيييو هغيييوی دواړه‪ ،‬د دې د شخصييييت د‬
‫افسييون او د ښايسييت د رعييب تيير اثيير لنييدي‪،‬‬
‫سرنګون پر ګوډو باندي کښېنستل‪ .‬عاشييو‪ ،‬پييه‬
‫خاموشۍ سره‪ ،‬دباندي ووتله‪.‬‬
‫دباندي‪ ،‬هر څه بدل وو‪ ،‬د ظاهري هېئت پييه‬
‫شا‪ ،‬هر يو څيز په خپل ذات کي ) ‪THING IN IT‬‬
‫‪ (SELF‬د‪ ،‬پيښي سوي‪ ،‬واقعې په حييواله‪ ،‬د حييق‬
‫اليقين د‪ ،‬روحاني ارتفاعي احساس سييره غيياړه‬
‫غړۍ وو‪.‬‬
‫هوا‪ ،‬درختو‪ ،‬ستورو‪ ،‬او د شنه آسمان دپاسه‬
‫ورېدونکي نييري بيياران واړو‪ ،‬پييه کاينيياتي ژبييه د‬
‫دې‪ ،‬شکريه ادا کړه‪ ،‬چي له قرنيو پسييته‪ ،‬هييم‪ ،‬د‬
‫دې د لزوالي ميني په حواله‪ ،‬څښتن‪ ،‬پر دوی‪ ،‬او‬
‫پر ټوله ښار‪ ،‬او کاينات باندي‪ ،‬د خپييل ښايسييت‪،‬‬
‫او جمال و انکشاف ته‪ ،‬په رجوع راغلی‪.‬‬

‫‪345‬‬

‫عاشو‪ ،‬د‪ ،‬موټر د‪ ،‬دروازې ترڅنګه‪ ،‬تر ډېره‬
‫پوري‪ ،‬د‪ ،‬دې عناصرو سره په روحاني ګفتګوی‬
‫مشييغوله پيياته سييوله‪ .‬کلييه چييي د نييري بيياران د‬
‫شېبو په توسط‪ ،‬په داخل او خارج کي‪ ،‬سېراب‬
‫او پيياکه راغلييه‪ ،‬نييو د غييوټۍ پييه څ ېر ي يې مييخ د‬
‫آسمان پيير لييوري پييورته ونيييوی‪ ،‬او‪ ،‬پييه خلصييو‪،‬‬
‫برندو تورو سترګو کي ي يې‪ ،‬د خپلييو او ښکو تيير‬
‫څن يګ تيير ډېره‪ ،‬د دې غ ېر معمييولي‪ ،‬مقييدس‪،‬‬
‫معجزانه باران څاڅکي را ټولوله‪ .‬او کله چييي د‪،‬‬
‫خدای د موجودګي او‪ ،‬د بخ ښښ احسيياس ي يې د‬
‫زړه د افق دپاسه‪ ،‬د‪ ،‬لمر‪ ،‬په صييورت پييه څييرک‬
‫راغلی‪ ،‬نو پير ب ڼو او ښکي‪ ،‬او پير لبيو‪ ،‬بانيدي د‬
‫ازلي مسرت خندا‪ ،‬ول متناهي وسعتونو‪ ،‬او شپږ‬
‫جهتونو‪ ،‬ته په پرواز ولړه‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬د اذانو سره سمه‪ ،‬و خپييل فليييټ تييه‬
‫ورسييېدله‪ .‬هغييه نييه پوه ېدله چييي و خپييل دې‬
‫ارتفيياعي او‪ ،‬روحيياني‪ ،‬احسيياس تييه څييه نييوم‬
‫ورکړي‪ .‬هغه په خپييل ذات کييي څييه بييدله سييوه‪،‬‬
‫چي د کاينات د تجديد په حقيقت هم بلده راغله‪.‬‬
‫عاشييو‪ ،‬و معلومييو واړو اصييطلحاتو تييه‪ ،‬شييا‬
‫وګرځوله‪ ،‬او بې نومه دا‪ ،‬روحاني تېقين يييې‪ ،‬د‪،‬‬
‫خپيييل زړه او ذهييين‪ ،‬لبييياس وګرځيييوی چيييي د‬
‫نامعلوم ذات‪ ،‬د لمريان وصل ټول موسمونه يې‪،‬‬
‫د وجود په معلومو او نامعلومه‪ ،‬منطقو کييي‪ ،‬پييه‬
‫لږ ساعت کي ژوري ريښې نيولي دي‪ .‬د دې ژوند‬
‫چي د نېست سيره‪ ،‬برابير وو‪ ،‬اوس ييې د‪ ،‬واړو‬
‫کايناتي عناصييرو‪ ،‬دايمييي معروضيييت و ځييان تييه‬
‫ګټلی وو‪.‬‬

‫‪346‬‬

‫د دې د وجود‪ ،‬بې ثمره ونييه‪ ،‬ښاخ پييه ښاخ‪،‬‬
‫اوس‪ ،‬پييه متنييوع‪ ،‬م ېوه جيياتو سييره‪ ،‬بييار آوره‬
‫راغلې وه‪ .‬رشتيا هم که چييا د زړه پييه بينييا‪ ،‬نظيير‬
‫ورته کتلي وای نو ځيني اندامونه يې په سييېبونو‬
‫بار ځنګېدل‪.‬‬
‫عاشو اوس په داخل او خارج کي‪ ،‬د سمندر‪،‬‬
‫او لميير پييه څ ېر‪ ،‬لييه ځييانه‪ ،‬څخييه معمييوره‪ ،‬او‬
‫شتمنه ښورېدله‪ .‬او دا پوهېدله‪ ،‬چي‪ ،‬نه صرف‬
‫دا چييي د سييپېره ب يې خونييده سيياه ي يې د سييور‬
‫ساندو ګلونو په وږمو بدله سييوې ده بلکييې واړه‬
‫وجودي اظهاريت يې هم‪ ،‬کايناتي ژبييه ايييز‪ ،‬رن يګ‬
‫اخيستی دی‪.‬‬
‫هغې درسته مياشييت پييه پټييه خييوله يييوازي د‬
‫ځان په سنګت کي‪ ،‬او‪ ،‬د خدای نييور د يييادونو د‬
‫شپول په حصييار ت ېره ک يړه‪ .‬او د غييير ضييروري‬
‫روابطو څخه په احتراز پاته وه‪.‬‬
‫په دې دوران کي‪ ،‬عاشو‪ ،‬ورو‪ ،‬ورو د ژونييد و‬
‫ځانګړي معمولتو تييه پييه رجييوع راغلييه‪ .‬هغيې د‪،‬‬
‫ډاکټيير شيييرينو‪ ،‬آنييو جييان‪ ،‬جميل يې‪ ،‬آصييف جييان‪،‬‬
‫انيس پوپل‪ ،‬د نييور شييناخته وو‪ ،‬جمييال شيياه‪ ،‬او‪،‬‬
‫افضل شوق صاحب سره خپلي رابطييې ترسييره‬
‫ورسولې‪.‬‬
‫آنييو‪ ،‬او شيييرينو‪ ،‬د‪ ،‬دې د قلييبي واردات پيير‬
‫حقيقت باندي ډېر‪ ،‬خوشحاله وو‪ .‬هغوی اوس د‪،‬‬
‫اچکي په څېر پاکه‪ ،‬عاشييو بيرتييه پييه لسييو کييي‬
‫درلوده‪.‬‬

‫‪347‬‬

‫لکيين داسييي عاشييو‪ ،‬چييي‪ ،‬د واړه قربييت‬
‫باوجوده‪ ،‬د هيڅ يو چييا پييه دسييترس کييي نييه وه‪.‬‬
‫شيرينو نه پوهېدله چي‪ ،‬د دې روحاني تجربه‪ ،‬د‪،‬‬
‫نفسياتو په کييومه اصييطلح سييره ونومييوي ولييي‬
‫چي‪ ،‬التباس او مغيالطې‪ ،‬هييڅ کليه هيم‪ ،‬د يقيين‬
‫ريښه نيه سييي درليودی‪ .‬او کلييه چيي‪ ،‬بييا ييې‪ ،‬د‬
‫عاشو د پمييز پييه هسييپتال کييي يييو نييوی ټېسييټ‬
‫واخيسييتی نييو ډېره حيرانييه سييوه‪ ،‬ولييي چييي‪،‬‬
‫اوسيينی ‪ H.I.V‬ټېسييټ ييې مثبييت نييه وو‪ ،‬يعنييي‬
‫عاشو‪ ،‬بالکل روغه رمټه وه‪.‬‬
‫پييه دې دوران کييي‪ ،‬پيير يييوه مناسييبه مييوقعه‬
‫بانييدي‪ ،‬آنييو‪ ،‬ورتييه د خيياله خيياتمې د مييرګ‪ ،‬او‪،‬‬
‫شيييرينو‪ ،‬د م ېړه څخييه د طلق اخيسييتلو خييبر‬
‫ورکړی‪ .‬څييو ورځييي پسييته‪ ،‬آنييو بيرتييه کييوټي تييه‬
‫ولړی‪ .‬خو‪ ،‬تيير منييځ ي يې رابطييه برحييال‪ ،‬ژونييدی‬
‫وسيياتله‪ .‬د خييدای پييه مبييارزې وتلييې‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د‪،‬‬
‫خدای ميني‪ ،‬اوس په يوه مثالي انسان بدله کړې‬
‫وه‪ .‬هغيييه اوس د ح ېوانيت‪ ،‬او بهيمييييت ليييه‪،‬‬
‫ګردابه‪ ،‬دبانييدي راوتليې‪ ،‬د کاينيياتي باشييندګۍ د‬
‫عزت سره غاړه غړۍ وه‪ .‬ليوۍ عاشو‪ ،‬اوس پييه‬
‫فرشتې سره بدله سوې ښکاره کېدله‪.‬‬
‫انيس پوپل‪ ،‬هم د فرصت وخت اکييثره‪ ،‬د دې‬
‫سره تېروی‪ ،‬او زغرده عاشو پوه سوه‪ ،‬چي‪ ،‬د‪،‬‬
‫ده او‪ ،‬کلډيا‪ ،‬په منځ کي په امکاني حواله‪ ،‬کومه‬
‫پېښه‪ ،‬پييه سييپڼېدو ده‪ .‬او‪ ،‬د دې کو ښښ هييم دا‬
‫وو چي‪ ،‬داسييي وسييي‪ ،‬ولييي چييي دا پوه ېدله د‬
‫ژوند بصيرت‪ ،‬فقط‪ ،‬د‪ ،‬مينييي د جييدلياتي رشييتې‬
‫څخه زېږي‪.‬‬

‫‪348‬‬

‫لکن د‪ ،‬ټولو معمولتو بيياوجوده‪ ،‬دا پوه ېدله‬
‫چييي‪ ،‬اوس د دې دپيياره يييو نارمييل ژونييد ت ېرول‬
‫لحاصله او بې ثمييره کييار دی‪ .‬د‪ ،‬دې‪ ،‬زړه ذهيين‪،‬‬
‫او روح واړه اوس و خدای ته فقييط و خييدای تييه‬
‫په رجوع بوخت وو‪ .‬دا اوس‪ ،‬په خدایي تقدير او‪،‬‬
‫الفت سييره متصييف‪ ،‬د عييامي انسييانانو پييه منييځ‬
‫کي‪ ،‬عاميانه ژوند تېرولو ته‪ ،‬آماده نه وه‪.‬‬
‫د هغيييې را ز ېږېدلو‪ ،‬کوڅرنيييو‪ ،‬دا اقتضيييا‬
‫درلوده‪ ،‬چي‪ ،‬دا‪ ،‬اوس د‪ ،‬تن لييه بنييده‪ ،‬خلصيييت‬
‫ښکلي مرګنيييييي جبليييييت )‬
‫وميييييومي‪ ،‬او د‬
‫‪ (THANALOS‬پييه مرسييته اوس د روح کائينييات‬
‫سره پېوستون پيدا کړي‪.‬‬
‫د‪ ،‬ازل او ابييد‪ ،‬د وسييعتونو‪ ،‬مشيياهدې کولييو‬
‫پسته يې‪ ،‬روح‪ ،‬د بدن‪ ،‬په تنګ محيط کي د ډيري‬
‫ساه تنګۍ ژوند تېروی‪ .‬عاشو‪ ،‬اوس‪ ،‬په مکمييل‬
‫يکسوئي سره‪ ،‬د مهربان ښايسته مييرګ د لري‪،‬‬
‫د‪ ،‬ابديت و سييمندرونو تييه‪ ،‬د ور ګډېدلو‪ ،‬اراده‬
‫تر پام لندي نيييولې وه‪ .‬هغييه مييرګ‪ ،‬چييي عظيييم‬
‫جسر )ُپل( په‬
‫خدای‪ ،‬د بنده او د ځان تر منځ‪ ،‬د‪ُ ،‬‬
‫نوم نومولی دی‪.‬‬
‫د مييرګ د پخييواني احسيياس‪ ،‬او‪ ،‬د اوسييني‬
‫مرګ په طلب کييي د ميياهيت پييه لحيياظو البتييه د‬
‫شرق او غرب‪ ،‬فاصله پرته وه‪ .‬د اولييين مييرګ د‬
‫غوښتني‪ ،‬بنييياد‪ ،‬پيير انتقييام‪ ،‬او‪ ،‬د اوسييني مييرګ‪،‬‬
‫طلب پر مينه بنا وو‪ .‬نو ځکه يې‪ ،‬مفهوم هم ډېر‬
‫توپير سره درلودی‪.‬‬

‫‪349‬‬

‫د خييدای پييه نييور سييره‪ ،‬د‪ ،‬خييدای معرفيييت‪،‬‬
‫ژوند‪ ،‬د‪ ،‬ازل تر‪ ،‬ريښې پوري‪ ،‬بدل کړی‪ .‬د‪ ،‬ژوند‬
‫انتشار‪ ،‬او پېچيدګي‪ ،‬د خپل ظاهر پر شا‪ ،‬اوس‬
‫يو روحاني وحدت را برسېره ک يړی‪ .‬د عاشييو‪ ،‬د‬
‫فکر‪ ،‬زلفي چي شانه‪ ،‬راغلې‪ ،‬نو ژوند‪ ،‬پييه خپييل‪،‬‬
‫اصليت يعنيي موضيوعيت کيي هيم‪ ،‬ييوه خيدايي‬
‫سليقه ترلسه کړه‪.‬‬
‫عاشييو پييه دې ډېره حيرانييه وه‪ ،‬چييي کلييه‬
‫انسان په داخل کي‪ ،‬و اثبات ته پييه رجييوع سييي‪،‬‬
‫نو‪ ،‬په خارج کي‪ ،‬ژوند خپله ب ڼه څييومري متغييير‬
‫ک ښېږدي‪ .‬د شيييرينو سييره اکييثره‪ ،‬پيير خپييل‬
‫روحاني واردات باندي به يې خبري کولې‪ .‬که څه‬
‫هم هغې د علم نفسييياتو پييه ر ڼا کييي د دې هيييڅ‬
‫توجيح او توضيح ترسره رسييولی نييه سييوه‪ ،‬خييو‬
‫دومري ضرور‪ ،‬پوهېدله‪ ،‬چي‪ ،‬د خدايي ميني پييه‬
‫سوب‪ ،‬پييه عاشييو کيي‪ ،‬د مييرګ جبلييت‪ ،‬پييه لييوی‬
‫قييوت سييره‪ ،‬کييرار کييرار د سييپڼېدلو پييه هڅييه‪،‬‬
‫بوخت دی‪ .‬او‪ ،‬دا‪ ،‬د روحيياني طلييب پييه سييوب د‬
‫اطمينان سره مخامخ ده‪.‬‬

‫‪350‬‬

‫کييه څييه اول هييم‪ ،‬دا‪ ،‬د بيميياري د اختييياري‬
‫انتخاب په سوب له لويه سره‪ ،‬له مرګ څخه بييې‬
‫خوفه وه‪ ،‬خو‪ ،‬بيرتييه هييم‪ ،‬د‪ ،‬نييامعلوم انجييام لييه‬
‫ويري‪ ،‬د ماښام د تور نفسياتو پييه حصييار راګييير‬
‫وه‪ .‬او‪ ،‬اوس‪ ،‬چي يې د خدای د ميني‪ ،‬احسيياس‪،‬‬
‫د‪ ،‬زړه د افق دپاسه د‪ ،‬ځلنييد لميير پييه څ ېر پييه‬
‫لس کيييي درليييودی‪ ،‬او د ژونيييد‪ ،‬موضيييوعي او‬
‫معروضي واړي منطقې يې د هغه په نييور کييي د‪،‬‬
‫دې پر خوښه‪ ،‬و نامعلوم ته په ګډه‪ ،‬د دې سييره‬
‫و سفر کولو ته آماده ښکاره کېدلې‪ ،‬نو دا اوس‬
‫و نامعلوم ته‪ ،‬په هڅه کولييو کييي د هيييڅ تذبييذب‪،‬‬
‫ښکار نه معلومېدله‪.‬‬
‫شيييرينو پوه ېدله‪ ،‬چييي تيير عاشييو‪ ،‬پييورته‬
‫زړوره هسييتي اوس د مځکييي پيير مييخ بييل ځييای‬
‫موجودګي نه لري‪.‬‬
‫شيييرينو پييه اول ځلييي د‪ ،‬دې سييوال سييره‬
‫مخامخ سوه‪ ،‬چي د مثالي ژوند تېرولو دپيياره‪ ،‬د‬
‫ميني او‪ ،‬بې خوفي‪ ،‬په احساسيياتو کييي کييوم يييو‬
‫زيات‪ ،‬ارزښت لري؟‬

‫‪351‬‬

‫د دې روحيياني واردات پسييته‪ ،‬نييه صييرف دا‬
‫چي‪ ،‬عاشو‪ ،‬بدله سوه‪ ،‬بلکې‪ ،‬خپل ټول دوسييتان‬
‫يې هم‪ ،‬تيير ډيييره حييده پييوري‪ ،‬پييه فکييري سييطح‬
‫باندي‪ ،‬متاثر کړو‪ .‬د خدای په مينييه کييي د‪ ،‬شييمع‬
‫په دود‪ ،‬ورو ورو‪ ،‬په خپل روح کييي سييوزېدونکې‬
‫عاشو‪ ،‬په ورځ کي تر لميير‪ ،‬او پييه شيپه کيي‪ ،‬تير‬
‫سيييپوږمۍ زيييياته‪ ،‬ښايسيييته بر ېښېدله‪ .‬واړه‬
‫دوسيييتانو ييييې پيييه غ ېر محسيييوس تيييوګه‪ ،‬دا‬
‫موسمونه خپل ک يړي وو‪ .‬اوس د دې پييه صييحبت‬
‫کي نه صرف دا چي‪ ،‬د‪ ،‬امين‪ ،‬مسيرت‪ ،‬پياکۍ او‬
‫نجات احساسات‪ ،‬پېژندل کېدای سول‪ ،‬بلک يې د‬
‫ژونييد د اعتبييار‪ ،‬او معنييويت څ ېره هييم ‪،‬ليييدل‬
‫کېدای سوه‪.‬‬
‫د خدايي ميني باوجوده‪ ،‬د عاشو مينييه‪ ،‬اوس‬
‫هم‪ ،‬د آنو او‪ ،‬شيييرينو سييره برقييراره وه‪ ،‬البتييه‪،‬‬
‫اوس يې په مېکانزم کييي جييوهري فييرق راغلييی‬
‫وو‪ .‬د دې مينه اوس د‪ ،‬جنسيت څخييه‪ ،‬ميياوراء‪ ،‬و‬
‫روحانيت ته‪ ،‬ډېره نژدې وه‪.‬‬
‫د دې مينيييي اوس‪ ،‬د‪ ،‬دی دواړو سيييره هيييم‪،‬‬
‫هغه د خدای مينييي بيې سيياختګي او برجسييتګي‬
‫درلوده‪ .‬عاشييو اوس د خييدايي مينييي پييه حصييار‬
‫کييي‪ ،‬د‪ ،‬خييدای‪ ،‬آنييو‪ ،‬شيييرينو‪ ،‬او کاينييات سييره‬
‫بلتفريقه‪ ،‬په وحدت منسلک وه‪ .‬ځکييه د روح تيير‬
‫انتها پوري هوسا‪ ،‬او د خپل ذات په هر جهت کي‬
‫د‪ ،‬خييدايي ارادې پييه تييوګه آزاده او‪ ،‬خودمختيياره‬
‫وه‪.‬‬

‫‪352‬‬

‫د‪ ،‬ډيرو شپو پسته قصه ده‪ ،‬چي‪ ،‬يييوه شييپه‪،‬‬
‫دې و آنو ته ټيلي فون وک يړی‪ ،‬او‪ ،‬ورتييه وې ويييل‬
‫چي‪ ،‬د وېګنز‪ ،‬مرګنيۍ نغمييه‪ ،‬راتييه پيير موبايييل‬
‫باندي وږغوه‪ .‬او‪ ،‬هييم‪ ،‬اوږده چټ يۍ واخلييه‪ ،‬دلتييه‬
‫ستا موجودګي‪ ،‬لزم راته برېښي‪.‬‬
‫د آنو‪ ،‬زړه د نابلدو وسوسييو‪ ،‬ښکار راغلييی‪،‬‬
‫هغه د نغمې د غوښتني په حييواله پييه اثبييات کييي‬
‫ځواب ورکړی‪ ،‬او بيا چي يې کله په وايلن باندي‪،‬‬
‫په مرګنۍ نغمه ګوتي پييوري ک يړې‪ ،‬نييو‪ ،‬د‪ ،‬زړه‪،‬‬
‫او وايلن تارونو يې په جوخته‪ ،‬د نغمې لييه سييوزه‪،‬‬
‫دود پورته کړی‪.‬‬
‫هلته‪ ،‬عاشو‪ ،‬پييه پټييه خييوله‪ ،‬تيير ډېره کييرټ‬
‫کرټ وژړل‪ .‬چي د زړه غبار يې تر سييترګو تييوی‬
‫سو‪ ،‬نو ډېر په کرار سره يې داسي وويل چي‬
‫”آنو د زړه سره د فراق لمحييه سييپڼيږي‪ ،‬د‬
‫جدائي موسم‪ ،‬په وختونو کي‪ ،‬خپله ريښه ټين ګه‬
‫نيولې ده‪ .‬لکن زه به په غ ېر محسييوس تييوګه‪،‬‬
‫هر وخت ستا په شاوخوا کي‪ ،‬اوسم‪“.‬‬
‫بيا څه يوه اونۍ پسته‪ ،‬آنو‪ ،‬راغلی‪ ،‬هغه د دې‬
‫ځلييي اوږده رخصييتي را اخيسييتې وه‪ .‬لکيين کلييه‬
‫چي هغه عاشو وليييدله نييو‪ ،‬ټييولي اند ېښنې ييې‪،‬‬
‫ورکي سوې ولي چي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬پييه عييادي تييوګه‪،‬‬
‫ډېر عاميانه‪ ،‬او‪ ،‬روه‪ ،‬ژوند تېروی‪ .‬هغې اوس د‬
‫ژوند په ټولو سرګرميانو کي برخه اخيسييتله‪ .‬د‪،‬‬
‫دوستانو سيره لييدل‪ ،‬هوټلنيګ ييې کياوه‪ ،‬بلکيې د‬
‫سېل دپاره‪ ،‬به‪ ،‬د آنو‪ ،‬سره ګډه ووتله‪.‬‬
‫د خپلو دوستانو دعوت به ي يې کيياوه‪ ،‬د عييامو‬
‫خلګو عاميانه ښايسته ژوند يې تيروی‪.‬‬

‫‪353‬‬

‫لکن شيرينو‪ ،‬ته عيييان وه‪ ،‬چييي هغييه و يييوې‬
‫فيصلې ته رسېدلې ده ځکه چي‪ ،‬دومييري نارمييل‬
‫ژوند تېروي‪.‬‬
‫آنو‪ ،‬او شييرينو‪ ،‬پيه ييوه احسياس تړليي‪ ،‬پيه‬
‫غېر محسوس توګه‪ ،‬و‪ ،‬يوه او بل تييه پييه سييفر‬
‫وو‪ .‬لکن شايد چي‪ ،‬دا د ميني تړون نه‪ ،‬بلکييې د‪،‬‬
‫دوسييتۍ پيياک احسيياس وو‪ .‬د‪ ،‬هغييوی دواړو پييه‬
‫زړونو‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د مينييي‪ ،‬مشييترک اغييزن دوک‬
‫لړلييی وو‪ .‬د‪ ،‬دوک دې‪ ،‬مشييترک‪ ،‬قييدر‪ ،‬هغييوی د‬
‫احساس په يوه نري سپڼسي سره‪ ،‬باهم ساتلي‬
‫وو‪.‬‬
‫هسي شيرينو‪ ،‬د‪ ،‬آنييو‪ ،‬موجييودګي‪ ،‬لييه هغييه‬
‫وخته‪ ،‬په خپله وينه کي تحليل درلوده‪ .‬کله چييي‪،‬‬
‫دا‪ ،‬او عاشو‪ ،‬تر هغه څادر‪ ،‬لندي سييره جوخييتي‬
‫راغلې کوم چي‪ ،‬د‪ ،‬وصييال پييه شييپه‪ ،‬پيير آنييو‪ ،‬او‪،‬‬
‫عاشو هوار‪ ،‬او آلوده پاته سوی وو‪.‬‬
‫د‪ ،‬هغه څادر‪ ،‬په لمس کي‪ ،‬شيرينو‪ ،‬د آنو‪ ،‬د‪،‬‬
‫بدني‪ ،‬وږمو په حصار‪ ،‬محصور پيياته سييوې وه او‬
‫له هغه وخته يې په غېر محسوس توګه يوه بييې‬
‫نومه‪ ،‬رشته ورسره‪ ،‬درلوده‪.‬‬
‫عاشو‪ ،‬د‪ ،‬آنييو‪ ،‬سييره پيير خپييل قلييبي واردات‬
‫باندي هيڅ هم خبره ل نه وه کړې‪ ،‬لکيين د‪ ،‬بييدل‬
‫سوي عاشو‪ ،‬په حقيقت سره د‪ ،‬ځييان د‪ ،‬خبرتيييا‬
‫دپاره‪ ،‬آنييو‪ ،‬يييو اشييتياق ضييرور درلييودی‪ .‬هييم دا‪،‬‬
‫سوب وو‪ ،‬چي‪ ،‬يوه ورځ هغه‪ ،‬د غرمې د ډوډۍ پر‬
‫وخييت‪ ،‬د شيييرينو هسييپتال تييه ورغلييی‪ ،‬او‪ ،‬بيييا‪،‬‬
‫دواړه‪ ،‬د طعام دپاره‪ ،‬اسلم آباد هوټل تييه‪ ،‬مخييه‬
‫وکړه‪.‬‬
‫د‪ ،‬سوپ د شغل په منځ کي‪ ،‬شيرينو پوښتنه‬
‫ورڅخه وکړه‪ ،‬چي‬

‫‪354‬‬

‫”په څه فکر کي ډوب يې؟“‬
‫”هسي‪ ،‬د عاشو خيال را په زړه سييو‪ “.‬هغييه‬
‫ځواب ورته ورکړی‪.‬‬
‫”شيرينو يوه خبره خو جوته ده‪ ،‬چي‪ ،‬دا‪ ،‬پييه‬
‫جوهري حواله ډېره بدله سوې ده‪ ،‬م ګر ولييي؟‬
‫حال يې نه راته معلوميږي‪“.‬‬
‫”اهو آنو جانه‪ ،‬هغه شايد چي‪ ،‬د يوه روحاني‬
‫واردات‪ ،‬سره په پېژندګلوۍ متصف راغلييې ده‪،‬‬
‫ځکييه ييې‪ ،‬ژونييد‪ ،‬و‪ ،‬ارتفيياعي هييدفونو تييه‪ ،‬غيياړه‬
‫غزولې معلوميږي‪ “.‬شيرينو له تفصيييله څخييه ډډه‬
‫ووهله‪.‬‬
‫”شيرينو زه په نفسياتو خو نه پوهېږم‪ .‬لکن‬
‫يو غېر واضييح احسياس لييرم پييه زړه کييي‪ ،‬چييي‬
‫شايد‪ ،‬عاشو‪ ،‬اوس زمييوږ لييه منييځ څخييه و کييوچ‬
‫کولو ته‪ ،‬تصميم نيولی دی‪ “.‬آنيو خپليه اند ېښنه‬
‫ښکاره کړه‪.‬‬
‫”اهييو آنييو جييانه‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د مييرګ د مينييي د‬
‫نفسياتي صورت حال سره مخامييخ ده‪ .‬چييي پييه‬
‫نيييتيجه ييييې‪ ،‬د ميييرګ جبليييت هيييم ورو‪ ،‬ورو‪ ،‬را‬
‫ويښيږي‪ .‬هغې شايد‪ ،‬د خپل روحيياني واردات پييه‬
‫سييوب‪ ،‬د‪ ،‬ژونييد‪ ،‬جييوهري موضييوعيت پېژنييدلی‬
‫دی‪ ،‬او د قلبي ماهيت په وجه اوس د هغه سره‪،‬‬
‫اتصال غواړي‪ .‬نو خييال ييې تير ژونيد‪ ،‬زيياته‪ ،‬پير‬
‫مرګ باندي مرتکز معلوميږي‪“.‬‬
‫شيرينو غوښت چي له آنو څخه حقيقت پييټ‬
‫کړي‪.‬‬

‫‪355‬‬

‫”نييو شيييرينو‪ ،‬زمييا بييه څييه علج وي؟ زه بييه‬
‫ژوند څرنګه او‪ ،‬د‪ ،‬چا دپاره بيا کوم؟ دا خييو‪ ،‬تيير‬
‫ساه هييم ضييروري ده زمييا دپيياره‪ .‬پييه دې حييواله‬
‫زموږ د سيمي د يوه پښتانه شاعر يو‪ ،‬آزاد نظييم‬
‫را پيييه زړه سيييو چيييي عنيييوان ييييې دی ”خيييامه‬
‫اندېښنه“‬
‫”تا ويل هېره مي نه کړې زما شاعره‪،‬‬
‫ما ويل ”اندېښنه مه کړه د زړه سره‪،‬‬
‫”ته تر ساه ضروري څوک يې‬
‫زه نو ساه اخيستل څنګه هېروی سم“‬
‫”آنييو‪ ،‬ترجمييه ي يې څييه ده؟“ شيييرينو تپييوس‬
‫ورڅخه وکړی‪.‬‬
‫کله چي آنو‪ ،‬يې په اردو ترجمه ورته وکړه نو‬
‫د‪ ،‬شيرينو تر خولې بې ساخته واه ووتلييه‪ .‬او‪ ،‬بيييا‬
‫يې دراز تور باڼوګان په اوښکو تر پاته سو‪.‬‬
‫”آنييو‪ ،‬د نفسييياتو د علييم پييه ر ڼا کييي مييوږ‬
‫عموميًا‪ ،‬د مينييي توجيييح د‪ ،‬سيېکس پييه اسيياس‬
‫باندي کوله‪ .‬اوس په اول ځلي‪ ،‬د‪ ،‬عاشو د ميني‬
‫په حواله‪ ،‬زه د ميني په روحيياني حقيقييت بانييدي‬
‫پوه راغلم‪ .‬زه تر اوسييه پييه دې کييي ورکييه يمييه‪،‬‬
‫چييي‪ ،‬د‪ ،‬دې د شخصيييت د‪ ،‬افسييون او سييحر‪،‬‬
‫سوب څه دی؟ جنسي جاذبيت؟ يا دا يييو ناکييافي‬
‫ځواب دی‪ .‬بهرحال حقيقت هر څه چي دی‪ ،‬هغه‬
‫بالذات د ژوند تمثيل غوندي عاشو‪ ،‬په نژدې کي‬
‫له موږ څخه‪ ،‬و نامعلوم ته‪ ،‬په هڅه ښکاري‪ .‬آنو‪،‬‬
‫زه وېرېږم چي دا د يو څو مياشتو خبره ده‪“.‬‬
‫د‪ ،‬دې سره سم‪ ،‬شيييرينو‪ ،‬و آنييو تييه لس ور‬
‫وغزوی او‪ ،‬ورته وې ويل چي‬

‫‪356‬‬

‫”آنو د عاشو‪ ،‬د امکاني فراق په رڼا کييي‪ ،‬د‪،‬‬
‫دې د غم د ګاللو دپاره دا ضروري راته بر ېښي‬
‫چييي‪ ،‬مييا او تييا و يييوه او بييل تييه‪ ،‬د‪ ،‬دوسييتۍ او‪،‬‬
‫اخلص لس ورکړو‪ .‬کييه نييه عليحييده عليحييده د‪،‬‬
‫دواړو‪ ،‬د ژوند بربادي‪ ،‬يقيني خبره ښکاري‪“.‬‬
‫کله چي‪ ،‬آنو‪ ،‬په تشکر سره خپل لس‪ ،‬د دې‬
‫پييه لس کييي ورکييړی‪ ،‬نييو‪ ،‬و‪ ،‬دواړو تييه داسييي‬
‫احساس سو‪ ،‬چييي لسييونه ييې‪ ،‬يييو چييا‪ ،‬جييوخت‬
‫سره‪ ،‬ور وګڼدل‪.‬‬
‫هلته‪ ،‬د کور پيه بيالکونۍ کيي د کلډييا سيره‪،‬‬
‫ولړه عاشو‪ ،‬بې سوب‪ ،‬په خندا راغله‪.‬‬
‫کلډيا په ح ېرت تپييوس ورڅخييه وکيړی چيي‬
‫”خېر خو دی؟“‬
‫روشن ضميري عاشو د دې پر سييترګو لس‬
‫کښېښودی چي يې بيرته ک يړی نييو‪ ،‬کلډيييا ډېره‬
‫حيرانه راغله‪ .‬هغ يې ليييري پييه اسييلم آبيياد هوټييل‬
‫کييي‪ ،‬د ټېبييل دپاسييه‪ ،‬ناسييت‪ ،‬شيييرينو او آنييو‬
‫وليدل‪ ،‬او د هغو باهم لسونه يې‪ ،‬تر نظر سييول‪.‬‬
‫او بيا بيرته‪ ،‬دا منظر تحليل راغلی‪.‬‬
‫کلډيا‪ ،‬د‪ ،‬ح ېرت او خييوف ښکار‪ ،‬او‪ ،‬ګنيګ‬
‫پاته سوه‪ .‬عاشو‪ ،‬د‪ ،‬دې پيير اوږه لس ک ښېښود‬
‫او‪ ،‬ورته وې ويل چي‪ ،‬راځه‪ ،‬هغوی نوې دوستي‬
‫سره بنا کړه‪ ،‬په خوشحالي کييي بييه ځينييي ډوډۍ‬
‫وخورو‪ ،‬په لره کي به‪ ،‬انيس هم راسره واخلو‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬دوی درې واړه‪ ،‬د هوټل ډائيننګ هال‬
‫ته ور دننه سو‪ ،‬نو هغوی دواړه‪ ،‬هيم حېرانيه‪ ،‬او‬
‫هم خوشحاله سو‪.‬‬
‫شيرينو ورته وويييل چييي ” ښکلی اتفيياق دی‬
‫چي تاسو هم‪ ،‬راپېښ سواست‪“.‬‬

‫‪357‬‬

‫عاشو په خندا ورته وويل چي ”اتفاق نه دی‪،‬‬
‫موږ درې واړه‪ ،‬ستاسو د نوي دوسييتۍ‪ ،‬د تبريييک‬
‫دپاره‪ ،‬راغلو‪ ،‬د کومي ژمنه چي‪ ،‬څه ساعت لييه‬
‫مخه‪ ،‬تاسو سره وکړه‪“.‬‬
‫هغه دواړه ډېر ح ېران‪ ،‬او‪ ،‬تيير څييه حييده د‬
‫خوف ښکار سو‪.‬‬
‫”ګوره‪ ،‬تاسو‪ ،‬پرېشاني مه کييوی‪ ،‬زه اوس‬
‫هم ستاسو پر مينه او خلوص بانييدي يقييين لييرم‪.‬‬
‫زه خبره يمه چي زما د مرګ د امکان پر اساس‬
‫باندي‪ ،‬تاسو‪ ،‬دا لزم وګڼلييه چييي‪ ،‬د يييوه او بييل‬
‫تکيه وګرځی‪ .‬کومه خبره چييي مييا هييم غو ښتله‬
‫هغه‪ ،‬تاسييو هييم احسيياس ک يړه‪ .‬کييه رشييتيا مييي‬
‫وپوښتی نو‪ ،‬زما په غرور او اطمينان کي اضييافه‬
‫هم سوه چي‪ ،‬زه څومري اهم يم ستاسو دپيياره‪.‬‬
‫کشکې ستاسو د ميني په مشکينو سايو کييي تيير‪،‬‬
‫ډېرو وختونييو پييوري اوس يېدلی سييوای‪ .‬راسييئ‬
‫چي هم د دې دوستۍ تجديد يو ځلی بيا وکړو‪“.‬‬
‫او‪ ،‬بيا د‪ ،‬عاشو پر غوښتنه‪ ،‬د انيس‪ ،‬او کلډيا‬
‫لسونه هم‪ ،‬د دوی درو‪ ،‬سره‪ ،‬د ميني او محبييت‬
‫يو مخمس جوړ کړی او‪ ،‬پنځو واړو‪ ،‬چي وخنييدل‬
‫نو له مسرته‪ ،‬او رنځ يې سييترګي ابلنييي راغليې‪.‬‬
‫په ميياځيګر کييي لييه هوټييل څخييه‪ ،‬کلډيييا‪ ،‬انيييس‬
‫پوپل‪ ،‬او‪ ،‬آنو‪ ،‬د موسيقي په يوه پروګرام کييي د‬
‫شرکت دپاره‪ ،‬په ګډه‪ ،‬مېروټ هوټل تييه ولړل‪.‬‬
‫د‪ ،‬عاشو‪ ،‬او‪ ،‬شيييرينو‪ ،‬منييزل څييه نييور وو‪ .‬ولييي‬
‫چي‪ ،‬عاشو‪ ،‬د يوه ضروري کييار پييه حييواله‪ ،‬د دې‬
‫ملګري غوښتله‪.‬‬

‫‪358‬‬

‫هغوی د شيرينو په کار کي نيغي‪ ،‬د افتخييار و‬
‫کور ته ولړې‪ .‬افتخار‪ ،‬د هغوی پييه راتللييو سييره‪،‬‬
‫ډېګګر خوشييحاله سييو‪ .‬افتخييار‪ ،‬د هغ يې شييپې پييه‬
‫احترام کي‪ ،‬ډېر پييه ادب سييره‪ ،‬د دوی خييدمت‬
‫وکړی‪ .‬عاشو‪ ،‬د آصف تپوس ورڅخه وکړی چييي‬
‫نوري څو شپې‪ ،‬يې دلته وکړې‪.‬‬
‫”هغه درسته يوه بله اوونۍ دلته ت ېره ک يړه‪،‬‬
‫او ستا‪ ،‬د تلش هڅه به يې ډېره کوله‪ ،‬بيا چيي د‬
‫کور له خوا‪ ،‬تقاضا پسې وه‪ ،‬نييو‪ ،‬بېرتييه ولړی‪“.‬‬
‫افتخار ډېر په احترام سره‪ ،‬ځواب ورکړی‪.‬‬
‫په دې دوران کي روشن ضميري عاشو ته دا‬
‫خبره عيان سوه چي‪ ،‬افتخار‪ ،‬د ‪ AIDS‬د رنځ پييه‬
‫لپېټ کي دی‪ .‬که څه هم دی ل تر اوسه نييه دی‬
‫په خبر‪ .‬کله چي د‪ ،‬رخصت کېدلو وخت راغلييی‪،‬‬
‫نو‪ ،‬عاشو ورته وويل چي‬
‫”افتخار‪ ،‬هغه شپه‪ ،‬زمييا وايليين‪ ،‬او س يېنډلن‬
‫دلته پاته سول‪“.‬‬
‫”اهو‪ ،‬ما ډېر په احترام سره خونييدي اي ښي‬
‫دي‪ ،‬زه يې دستي درته راوړم‪“.‬‬
‫کلييه چييي‪ ،‬هغييه دواړه‪ ،‬څيزونييه د عاشييو پييه‬
‫حييواله کييړه‪ ،‬نييو‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د هغييه پيير سيير لس‬
‫کښېښودل او‪ ،‬دعا يې ورته وکړه چي‬
‫”افتخار‪ ،‬خدای دي له هره رنځييه او مصيييبت‬
‫څخه وږغوره‪“.‬‬

‫‪359‬‬

‫او په ناخبره افتخار کي‪ ،‬د ‪ AIDS‬د را پييورته‬
‫کېدونکي رنييځ ر ېښه ځييای پيير ځييای وچييه پيياته‬
‫سوله‪ .‬د‪ ،‬روحاني واردات پسته‪ ،‬عاشييو‪ ،‬پييه اول‬
‫ځلي‪ ،‬په دا شييپه‪ ،‬د خييدايي مينييي همييراز‪ ،‬خپييل‬
‫وايليين وږغييوی‪ .‬خييو د دې ځلييي‪ ،‬د‪ ،‬راج هنييس د‬
‫مرګنۍ نغمې مرتعش احساس ي يې نييه درلييودی‪،‬‬
‫بلکې د څوارلسم د سپوږمۍ‪ ،‬خونک احساس ييې‬
‫پيير زړونييو بانييدي اوروی‪ .‬شيييرينو‪ ،‬آنييو‪ ،‬او واړه‬
‫محفيل سياه نيييولې وه‪ .‬د‪ ،‬هغيې ذات‪ ،‬او‪ ،‬نغميې‪،‬‬
‫ټوله محيط پييه يييوه نييوراني شيپول کيي خونيدي‬
‫ساتلی وو‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬په اخيييره کييي‪ ،‬شيييرينو‪ ،‬او‪ ،‬انيييس‬
‫پوپل‪ ،‬و رخصتي ته تيار سو‪ ،‬نو‪ ،‬عاشو‪ ،‬پييه غ ېر‬
‫متوقع توګه‪ ،‬داسي وويل چي‬
‫”آنييو تييه او‪ ،‬دا‪ ،‬واړه‪ ،‬پنځييه شييپږ خل يګ زمييا‬
‫دوستان ياست‪ .‬زه د‪ ،‬دوی ګردو په وړاندي‪ ،‬يييو‬
‫خواست درته کوم‪ ،‬هيله لرم چييي راسييره و ب يې‬
‫منې‪“.‬‬
‫د آنو پر څېره باندي يو نوی رنګ راغلييی‪ ،‬او‬
‫هغه په اثبات کي ورته په سر اشاره وکړه‪.‬‬
‫”آنو د ژوند اعتبار خييو نسييته‪ ،‬زه غييواړم کييه‬
‫کله زما اخيري وخت راغلی‪ ،‬نو خپلي سييترګي‪،‬‬
‫د زلزله زدګانو په کېمييپ کييي‪ ،‬مېشييته‪ ،‬ړنييدې‬
‫کشميري نجلۍ ته‪ DENOTE ،‬ک يړم کييومه چييي‪،‬‬
‫خور‪ ،‬ده‪“.‬‬
‫زما د ملزمي‪ ،‬فائزې‪ُ ،‬‬
‫د آنو او شيرينو‪ ،‬دواړو څېرې ژړي راغلييې او‬
‫پر خپل ځای ښخ پاته سول‪.‬‬
‫آنو په صد کوښښ سره داسي وويل چي‬
‫”عاشييو‪ ،‬دا خييو‪ ،‬ښه خييبره ده‪ ،‬لکيين‪ ،‬مييوږ‬
‫قيمتا ً خو هم و هغې ته‪ ،‬دا خدمت کولی سو‪“.‬‬

‫‪360‬‬

‫”نييه آنييو‪ ،‬دا بييه زمييا د ت ېر ژونييد‪ ،‬کفيياره‬
‫وګرځي‪ .‬او هسي هم زه غواړم چييي‪ ،‬د‪ ،‬زرين يې‬
‫په توسييط‪ ،‬دا ښايسييته دنيييا د څييه نييوري مييودې‬
‫دپاره تر نظر لندي وساتم‪ .‬په کوم کي چييي تييه‬
‫راڅخه پاته کېږې‪ .‬اهو شيرينو زه غواړم‪ ،‬چي تا‪،‬‬
‫بيا په ازميښت کي واچوم‪ .‬او د هسپتال د سييتړو‬
‫سره دي مخامخ کړم‪“.‬‬
‫ولي چي دا مشوره نييه وه بلک يې فيصييله وه‪،‬‬
‫نو هغوی دواړه لچاره او خاموشه پاته سول‪.‬‬
‫د درستي يوې هفتې په اوږدو ک ښي د عاشييو‬
‫او زرينې د سترګو د تفصيلي معائينې پسته‪ ،‬چي‬
‫ميډيکل رپورټ پيير اثبييات بانييدي تمييام سييو‪ ،‬نييو‪،‬‬
‫عاشييو ډېره‪ ،‬خوشييحاله سييوه‪ ،‬او‪ ،‬د زرينييې د‬
‫مسرت خو بيا انتها نه وه‪.‬‬
‫لکن‪ ،‬آنو‪ ،‬بيا‪ ،‬په دې لړ کييي خپييل‪ ،‬يييو‪ ،‬ب ېل‬
‫اېپروچ درلودی‪ .‬او‪ ،‬هغه په اوسني صورت حال‬
‫کي د هييڅ ييو چيا سيره پير دې بانيدي خيبره نيه‬
‫وکړه‪.‬‬
‫هغه په پټه خوله په صييد اصييرار سييره ډاکټيير‬
‫منور پاشا چي د سترګو يو نامتو ډاکټر وو‪ ،‬خپييل‬
‫هم خيال يې وګرځوی‪ .‬او‪ ،‬د‪ ،‬غټو پيسو ژمنه ي يې‬
‫ورسره وکړه‪ .‬که څه هم منور پاشا دا يو رسکي‬
‫‪ RISKY‬کار بلييی‪ .‬آنيو‪ ،‬دا‪ ،‬مييوزون وګڼلييه چيي‪،‬‬
‫شيرينو‪ ،‬هم‪ ،‬پيير مييوقعه بانييدي خييبره ک يړي تيير‪،‬‬
‫وخت وړاندي‪ ،‬انکشاف‪ ،‬امکان ليري چيي‪ ،‬د‪ ،‬ده‬
‫پر فيصله باندي‪ ،‬منفي اثر واچوي‪.‬‬
‫درې څلييور ورځييي پسييته‪ ،‬عاشييو‪ ،‬و‪ ،‬آنييو تييه‬
‫اجازه ورکړه چي بيرته کييوټي تييه تللييی سييي‪ .‬او‬
‫دلته يې د يوه نارمييل‪ ،‬انسييان د ژونييد د تېرولييو‪،‬‬
‫تصميم ونيوی‪.‬‬

‫‪361‬‬

‫وخت مخ په وړاندي‪ ،‬په چټکۍ سره‪ ،‬په يييون‬
‫بييوخت وو‪ .‬د‪ ،‬انيييس پوپييل او کلډيييا مينييه‪ ،‬پيير‬
‫ځوانۍ راغلې وه‪ .‬په دې دوران کي‪ ،‬عاشو‪ ،‬د څو‬
‫ورځو دپاره‪ ،‬جميله‪ ،‬بچيان او آصيف هيم‪ ،‬اسيلم‬
‫آباد ته‪ ،‬راوبلل‪ ،‬او د هغييوی پييه صييحبت کييي ي يې‬
‫ډيري په زړه پوري شپې تيري کړې‪.‬‬
‫په دې منځ کي ماريا‪ ،‬اټلي ته ستنه سوې وه‪،‬‬
‫لکن د عاشو سره يې خپله رابطه ټين ګه سيياتلې‬
‫وه‪ .‬انيييس پوپييل او‪ ،‬کلډيييا‪ ،‬د پ ښتو ډرام يې‪ ،‬يييو‪،‬‬
‫پروجېکټ تر نظر لندي ساتلی وو‪ .‬په کوم کييي‬
‫مرکييزي موضييوع‪ ،‬پييه يييورپ کييي د ميشييته‪،‬‬
‫افغانانو‪ ،‬ژواک ګرځېدلی وو‪ .‬د‪ ،‬ډبنګ د سهولت‬
‫په اساس باندي‪ ،‬کلډيا‪ ،‬په دې ډرامې کي مرکزي‬
‫کردار درلودی‪ .‬د دې پروجېکټ‪ ،‬سپانسير شيپ‪،‬‬
‫تر لويه حده عاشو ترسره ورسوی‪.‬‬
‫او بيا‪ ،‬د‪ ،‬نومبر اوله نېټييه وه چييي‪ ،‬آنييو تييه‪،‬‬
‫عاشو ټيلي فييون وکيړی‪ .‬او‪ ،‬پييه سييبا کييي ييې د‪،‬‬
‫راتللييو خواسييت ورتييه وکييړی‪ .‬د‪ ،‬آنييو‪ ،‬د تپييوس‬
‫باوجوده يې‪ ،‬خبره ورته نه وښودله‪.‬‬
‫تيير دې وړانييدي يييې‪ ،‬ميياريه‪ ،‬او جميلييه هييم‪،‬‬
‫اسلم آباد ته راغوښتي وې‪ ،‬او په اصرار يې ورته‬
‫ويلييي وو‪ ،‬چييي‪ ،‬پييه اولييه هفتييه کييي ضييرور‪،‬‬
‫راورسېږي‪.‬‬
‫آنو‪ ،‬د سلو اند ېښنو سييره‪ ،‬پييه سييبا کييي را‬
‫ورسېدی‪ ،‬لکيين‪ ،‬عاشييو هييم‪ ،‬د پخييوا پييه څ ېر‪،‬‬
‫نارمل غوندي برېښېدله‪ .‬د جميلې او‪ ،‬ماريييا پييه‬
‫راتلو سره بيا نوره هم خوشحاله ښکاره کېدله‪.‬‬
‫کله چي‪ ،‬د موقعې په مناسبت‪ ،‬د‪ ،‬آنو‪ ،‬د شيييرينو‬
‫سره خبره وسوه نو زړه يې تر تلو تېر سو‪.‬‬

‫‪362‬‬

‫”شيرينو‪ ،‬د‪ ،‬ټولو خلګو د راغو ښتلو‪ ،‬سييوب‬
‫درته څه ښکاري‪“.‬‬
‫”آنيييو‪ ،‬کيييوم آسيييمان زميييوږ پييير سيييرونو‪،‬‬
‫رانړېدی‪ ،‬نو‪ ،‬رانړېږي‪“.‬‬
‫”له دې څخه دي مراد څه دي‪“.‬‬
‫”آنييو‪ ،‬زه ګمييان کييوم چييي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د‪ ،‬دې‬
‫مياشتي پر نهه تاريخه‪ ،‬لييه مييوږ څخييه‪ ،‬پييه کييوچ‬
‫کولو‪ ،‬لس پوري کوي‪“.‬‬
‫د شيييرينو وينييا‪ ،‬د آنييو پييه زړه کييي‪ ،‬د ژونييد‬
‫اعتماد‪ ،‬د چيني لوښي په څېر رېز مرېز کړی‪.‬‬
‫”لکن شيرينو‪ ،‬د نهه نېټه بيا ولي؟“‬
‫”په دې آنييو‪ ،‬چييي عاشييو‪ ،‬هييم پييه دا شييپه‪ ،‬د‬
‫خپل روحاني واردات سره مخامخ سييوې وه‪ ،‬او‪،‬‬
‫دا غواړي چي‪ ،‬هم په دې شپه‪ ،‬کي له دنيييا څخييه‬
‫پرده وکړي‪“.‬‬
‫آنو‪ ،‬د‪ ،‬دوک په يوه تييور خييوپ کييي لييه ځييانه‬
‫ورک سو‪ .‬او کرار کرار‪ ،‬د زړه دپاسييه‪ ،‬د‪ ،‬شيګو‬
‫د پاڼ په څېر په رژېدو سو‪.‬‬
‫”شيرينو زه يو خواست درته کييوم‪ ،‬کييه زمييا‬
‫مدد وکړې‪“.‬‬
‫”څه آنو‪ ،‬ولي نه‪“.‬‬
‫”شيرينو ته غوږ راته ونيسيه‪ ،‬د آميده حيالتو‬
‫په تناظر کي چي زه څه غواړم‪ ،‬په هغييه کييي تييه‬
‫مرسييته راسييره وکييړه‪ “.‬د آنييو د لهجييې‪ ،‬التجييا‬
‫شيرينو په روح کي سخته زخمي کړه‪.‬‬
‫”آنو زه ستا خبره څرنګه پر مځکييه اچييولی‬
‫سم؟“‬
‫”نه شيرينو‪ ،‬اول ژمنه راسره وک يړه‪ ،‬او بييل‪،‬‬
‫دا‪ ،‬چي‪ ،‬نصيحت به هم نه راته کوې‪“.‬‬

‫‪363‬‬

‫د‪ ،‬شييرينو پير ښايسيتو وچيو لبيانو بانيدي‪ ،‬د‬
‫لچيياري او سييتړي مينييي يييو‪ ،‬خيياورينه‪ ،‬مسييکا‬
‫وسپڼېدله او‪ ،‬ژمنه يې ورسره وکړه‪ .‬او بيا‪ ،‬آنو‪،‬‬
‫د ډاکټيير منيور پاشيا سيره‪ ،‬د خپليي منصيوبې پيه‬
‫تفصيل سره دا خبره وکړه‪.‬‬
‫شيرينو يوه اوږده ساه واخيستله‪ .‬تور اوږده‬
‫باڼوګان ي يې‪ ،‬پييه او ښکو تيير‪ ،‬راغلييو‪ ،‬او ه ېښه‬
‫پېښه پاته سوله‪.‬‬
‫”لکن ته واي يې چييي ډاکټيير‪ ،‬پييه دې حييواله‪ ،‬د‬
‫ډيري اندېښنې ښکار دی‪ .‬سييتا کسييي‪ ،‬و‪ ،‬زرينيې‬
‫ته‪ ،‬او‪ ،‬د‪ ،‬عاشو‪ ،‬کسي و تا ته‪ ،‬ل ګول‪ ،‬هغييه پييه‬
‫دې سييوب بييه ‪ RISKY‬ګڼي چييي‪ ،‬تييه د‪ ،‬دوو‪،‬‬
‫اپرېشنو سره مخامخ کېږې‪ .‬نو ځکه‪ ،‬د کاميابۍ‬
‫او ناکامۍ شييرح ي يې نيمييی نيمييی ده‪ .‬آنييو جييانه‪،‬‬
‫خدای نخواسييته کييه داسييي وسييي نييو‪ ،‬پييه ړنييدو‬
‫سترګو به بيا ژوند څرنګه تېروې؟“‬
‫”شيرينو که چيري سييتا او د ډاکټيير اند ېښنه‬
‫رشتنۍ هم سي نو څه! ګراني‪ ،‬د‪ ،‬عاشو‪ ،‬پسته‪،‬‬
‫ليدلو ته پاته کېږي هم نيو څيه؟ د‪ ،‬عاشيو پسيته‬
‫خييو‪ ،‬ورځييي هسييي هييم‪ ،‬پييه شييپو بييدليږي‪ ،‬زمييا‬
‫دپاره‪ ،‬بيا نو دا څه فرق اچوي؟“‬
‫”آنو‪ ،‬زه د ميني د دې رنګ جيذباتيت پييه حيق‬
‫کي نه يمه‪ ،‬دا خو سراسر‪ ،‬د‪ ،‬تاوان سودا ده‪“.‬‬

‫‪364‬‬

‫”شيرينو‪ ،‬مينه يو منطق نه لري او ضييروري‬
‫نه ده چي انسان هر کييار د ګټييي دپيياره وک يړي‪.‬‬
‫هغييه کييار ارز ښت لييري‪ ،‬چييي بيياعث د‪ ،‬روح د‬
‫اطمينان ګرځي‪ .‬ما او تا دوکانداران خو نييه يييو‪،‬‬
‫چييي پييه ګټييه پس يې پرېشييانه سييو‪ .‬مينييه خپييل‬
‫ځانګړی مابعد الطبيعات لييري‪ ،‬خپييل اصييول‪ ،‬او‬
‫خپلي پېمانې لييري‪ ،‬او شيييرينو د مينييي ظيياهري‬
‫تاوان‪ ،‬د‪ ،‬روح د ابديت‪ ،‬بيياعث جييوړيږي‪ .‬مييوږ او‬
‫تاسو‪ ،‬خو د صداقت‪ ،‬جوييا‪ ،‬ييو‪ .‬پيه وختونيو کيي‬
‫قيام او نييه قيييام څييه اهميييت لييري؟ کلييه چييي د‬
‫صداقت نور په زړه کيي ځيای ونيسيي‪ ،‬نيو بييا د‬
‫سترګو نور‪ ،‬له پييامه ايسييتل ک ېدی سييي ولييي‬
‫چي د زړه سترګي‪ ،‬بنييا سييي‪ ،‬نييو بيييا انسييان‪ ،‬د‬
‫خدای په سترګو سره دېد کوي‪“.‬‬
‫آنييو سيياه ونيييوله خييو د لهجييې صييداقت او‬
‫طاقت يې د شيرينو و زړه ته لر پيدا کړه‪.‬‬
‫دا بلييه ورځ‪ ،‬چييي آنييو‪ ،‬او‪ ،‬عاشييو سييره يک يړ‬
‫سو‪ ،‬نو‪ ،‬عاشو‪ ،‬ورته وويل چي‬
‫”آنو جانه هيڅ يو څوک هم په خپل مرګ خبر‬
‫نه دی‪ ،‬لکن بياهم‪ ،‬د ژوند اعتبار خييو نسييته‪ .‬مييا‬
‫غوښتل چي‪ ،‬دوې درې خبري درسره وکړم‪“.‬‬
‫”ما وصيت نامه ليکليې ده‪ ،‬زمييا د منقييوله او‬
‫غېر منقوله جائيداد‪ ،‬وراثت و تا ته حواله سييوی‬
‫دی‪ .‬آنو‪ ،‬ته حوصله وکړه‪ ،‬ما واوره زما خبره مه‬
‫ګوډوه‪ .‬پر خپل وار به بيا ته خبره وکړې‪“.‬‬
‫”که چيري زه کله‪ ،‬مړه سوم نو‪ ،‬ميا دلتيه‪ ،‬د‬
‫افراسياب تر څنګه ښخه کړه‪ .‬زه غواړم په کوم‬
‫ښار کييي‪ ،‬کييه څييه هييم د خييوب لييه حيياله‪ ،‬مييا د‪،‬‬
‫خدای څېره لېدلې ده‪ ،‬هم په هغييه ښار کييي و‪،‬‬
‫خاورو ته وسپارل سم‪“.‬‬

‫‪365‬‬

‫”و انيس پوپل ته‪ ،‬د‪ ،‬هغه د‪ ،‬پښتو ډرام يې پييه‬
‫حواله چي ما کوم‪ ،‬غټ رقم ورکړی دی هغه بيييا‬
‫مه ورڅخه اخلييه‪ .‬زه غييواړم چييي‪ ،‬دی‪ ،‬و‪ ،‬پ ښتو‬
‫ډرامې‪ ،‬ادب‪ ،‬او و پښتو ژبييي تييه‪ ،‬د چييوپړ وهلييو‬
‫وسايل په لس کي ولري‪ .‬آنو دا زمييا ارمييان دی‬
‫چي‪ ،‬تورزن‪ ،‬پښتانه‪ ،‬په هنري او ادبييي دنيييا کييي‬
‫هم د‪ ،‬سر لوړۍ ژوند تېر کړي او د خپليو توپکيو‬
‫لييه نليييو‪ ،‬څخييه‪ ،‬د قلييم څييوکي وتراشييي‪ ،‬او پييه‬
‫تهذيبي او فکري حواله‪ ،‬په زړه پوري نړۍ والييه‪،‬‬
‫تاريخي پېژندګلوي ولري‪“.‬‬
‫”نو‪ ،‬اوس چي کومه خبره درته کومه‪ ،‬شييايد‬
‫چي ډېره عجبه درته وبرېښي کلييه چييي مييي و‬
‫خاوري ته سپارې نو‪ ،‬زما دا مخامخ پراته‪ ،‬سييپين‬
‫سېنډل‪ ،‬او زما وايلن هم راسره ښخ کړه‪ .‬وايلن‬
‫مي تر سر لندي بالښت ک يړه‪ ،‬ګز ي يې زمييا پيير‬
‫سييينه بانييدي ک ښېږده‪ ،‬او‪ ،‬س يېنډل را پييه پ ښو‬
‫کړه‪ .‬او بله خبره دا‪ ،‬آنو‪ ،‬زه چي په کومييو جييامو‬
‫کي مړه سم‪ ،‬نو‪ ،‬د غسل پسته‪ ،‬د هغييو د پاسييه‪،‬‬
‫کفيين را واغونييده‪ .‬دا جييامې‪ ،‬سيېنډل‪ ،‬او‪ ،‬وايليين‬
‫زمييا د روحيياني‪ ،‬واردات شيياهدان دي‪ .‬او زمييا د‬
‫نوي ژوند او ژواک‪ ،‬همراهيان دي‪ .‬آنو ګوره زما‬
‫د جنازې و لمونځ ته‪ ،‬چييي کلييه هييم‪ ،‬مل‪ ،‬را و نييه‬
‫بولې‪ ،‬په خپله لمونييځ راک يړه‪ .‬ک ېدی سييي چييي‪،‬‬
‫چييي سييتا د دعييا پييه برکييت خييدای راتييه‪ ،‬عفييوه‬
‫وکړي‪ ،‬ولي چي‪ ،‬دعاوي د خپل قبوليت دپيياره‪ ،‬د‬
‫اخلص ضرورت لري‪“.‬‬

‫‪366‬‬

‫”آنو جييانه‪ ،‬تييه خييو ډېر زهييير سييوې‪ ،‬د‪ ،‬دې‬
‫مطلييب خييو نييو دا نييه دی چييي ګوا‪ ،‬زه اوس‬
‫دسييتي مييرم‪ ،‬هسييي پيير امکانيياتو بانييدي خييبره‬
‫وسوه‪ ،‬راځه چييي‪ ،‬د‪ ،‬راول ډېم وخييوا تييه‪ ،‬ولړ‬
‫سو‪“.‬‬
‫لکن کله چي آنو‪ ،‬سترګي پورته کيړې او‪ ،‬د‪،‬‬
‫عاشو د سترګو سره څلور سوې‪ ،‬نو د عاشو پر‬
‫زړه باندي آرې وچلېدلې‪.‬‬
‫”عاشو ته خو‪ ،‬خوش نصيبه يې‪ ،‬د لوی خدای‬
‫د ميني پر آسرا موږ پرېږدې‪ ،‬ستا پسته به‪ ،‬موږ‬
‫په کومه تکيه ژونييد ت ېروو‪ ،‬مييوږ خييو د خييدای د‬
‫ميني او جمال‪ ،‬تکيه هم نه لرو‪“.‬‬
‫د آنو په ښايستو سترګو کي د ژړانييدو شييپو‬
‫دوک‪ ،‬ودودېدی‪.‬‬
‫”آنو جانه‪ ،‬هر کييار خپييل ټيياکلی وخييت لييري‪.‬‬
‫انساني غوښتني‪ ،‬عموميا ً نيمييه خيوا پيياته کييږي‪،‬‬
‫ولي چي هغه غوښتني اکثره د اشياوو د کاينيياتي‬
‫اسکيم سره‪ ،‬سمون نه خوري‪“.‬‬
‫”زما او سييتا ارادې‪ ،‬پييه ضييمني حيييثيت کيي‪،‬‬
‫فعاليت لري کنييه‪ ،‬غټييه ازلييي او ابييدي باشييعوره‬
‫اراده ده‪ ،‬چييي مقتييدر فعيياليت لييري‪ .‬زه غييواړم‬
‫چي هم په دې غټه باشعوره اراده کييي‪ ،‬کاينيياتي‪،‬‬
‫آزاد ژوند ولرم‪ ،‬خدای زمان مکييان ولييرم‪ ،‬او پييه‬
‫غ ېر محسييوس تييوګه‪ ،‬د تييا سييره‪ ،‬پييه بېرتييه‬
‫جوخت ژوند ولرم‪“.‬‬
‫”او ګوره تيه بييا څيه غيواړې‪ ،‬زميا د مړينيي‬
‫پسته چي‪ ،‬ته کوم پلن لرې‪ ،‬آيا هغه څييه منطييق‬
‫لري؟“‬
‫”کوم پلن“ آنو‪ ،‬حيران سو‪.‬‬

‫‪367‬‬

‫”آنو‪ ،‬جانه‪ ،‬زه د زړونو حال ويلی سيم‪ ،‬زميا‬
‫د کسو په خپلولو سييره‪ ،‬امکييان سييته‪ ،‬او تييه پييه‬
‫خبر يې‪ ،‬چي ته‪ ،‬د مشکلتو سره مخامخ ک ېدای‬
‫سې‪ ،‬نييو بيييا ولييي و دې خطيير تييه‪ ،‬ځييان مخامييخ‬
‫کوې؟ په دې آنو‪ ،‬جانه‪ ،‬چي په اسکيم آف تهنګز‬
‫کي دا طې ده‪ ،‬نو ځکه ته په راضييي ي يې کييه څييه‬
‫هم ته په دې مغالطه کييي مبتل ي يې‪ ،‬چييي دا سييتا‬
‫آزاده اراده ده‪“.‬‬
‫”هم داسي‪ ،‬زه د‪ ،‬ژوند له حصاره‪ ،‬و وتلو ته‬
‫ګمارل سوې يمه‪ ،‬کنه آنو‪ ،‬د چا‪ ،‬زړه غييواړي د‪،‬‬
‫دومري ښکلو‪ ،‬خلګو د ميني د ښکلي جهيانه دي‬
‫څوک کډه وکړي‪“.‬‬
‫”آنو زړه مييه وهييه‪ ،‬زمييا روح بييه د ک ړېدلي‬
‫زاڼي په څېر‪ ،‬هر وخت‪ ،‬ستا د سيير دپاسييه‪ ،‬پييه‬
‫طواف ګرځي‪ .‬آنو ما ايلييه ک يړه‪ ،‬اجييازه راک يړه‪،‬‬
‫چي په خلص زړه سيره‪ ،‬خيدای وليرم او پيه دې‬
‫توګه‪ ،‬په بيرته ستا حقيقت هم وګرځم‪“.‬‬
‫د‪ ،‬عاشو دې لفظونو د‪ ،‬مرهم کار وکييړی او‪،‬‬
‫د‪ ،‬آنو‪ ،‬ژړانده زړه يو خدايي اطمينان پيدا کړی‪.‬‬
‫د‪ ،‬ډېم د غيياړي دپاسييه‪ ،‬ژړ لميير‪ ،‬سييتړی‬
‫سييتړی‪ ،‬بر ېښېدی‪ .‬آنييو نييه پوه ېدی چييي څييه‬
‫ووايي‪ .‬د‪ ،‬عاشو د امکاني مرګ‪ ،‬سکوت‪ ،‬ي يې تيير‬
‫وختونو وړاندي پر زړه بانييدي‪ ،‬د ما ښام د سييايو‬
‫په توګه‪ ،‬په نزول ښکاره کېدی‪.‬‬
‫”ښايسييته خييدايه‪ ،‬دومييري اذيييت؟ دومييري‬
‫اذيت‪ ،‬خو‪ ،‬فقط‪ ،‬د تخليق کارانو‪ ،‬زړونه‪ ،‬سييهلی‬
‫سيي‪ ،‬زميا دومييري‪ ،‬تييوان د‪ ،‬څيه دی؟ د عاشيو‪،‬‬
‫پسييته‪ ،‬تييه راتييه ووايييه‪ ،‬د ژونييد څييه جييواز‪ ،‬پيياته‬
‫کيږي؟ ښکلې ذاتييه‪ ،‬د دې ژړي لميير‪ ،‬بغييير‪ ،‬ورځ‪،‬‬
‫کله‪ ،‬وجود درلودلی سي؟“‬

‫‪368‬‬

‫”او کييه چيييري مييا تييه پييه شيياعرانه بصيييرت‬
‫سره پېژندلې نييو هييم بييه‪ ،‬بيييا‪ ،‬ژونييد‪ ،‬يييوه معنييا‬
‫درلودلې وای‪ .‬دلته خييو‪ ،‬زمييوږ تعلييق يييو رسييمي‬
‫غونيييدي ب ڼه ليييري‪ .‬سيييتا د‪ ،‬واړي موجيييودګۍ‬
‫بيياوجود‪ ،‬زه‪ ،‬د‪ ،‬سييرابونو پييه سييفر بييوخت ژونييد‬
‫تېرومه‪ .‬زما د زړه سييترګي ړنييدې دي‪ ،‬او تييه د‬
‫خپل ګرېزان فطييرت پييه سييوب‪ ،‬مييا د نېسييت‬
‫سره‪ ،‬برابر ګڼې‪ ،‬چي نييه د مينييي اعتبييار وي او‬
‫نه د ژوند خدايي بڼه‪ ،‬بيا نو ژوند خو د ګنيياه يييو‬
‫عمل پاته کيږي‪ ،‬څوک ي يې‪ ،‬د لرلييو‪ ،‬ل ېواله پيياته‬
‫کېدای سي‪“.‬‬
‫”آنو ډېر خاموشه يې‪ ،‬زه خيبره يميه چيي د‪،‬‬
‫خييدای سييره پييه مکييالمه بييوخت ي يې‪ .‬خييدای پيير‬
‫تخليقي سطح باندي پېژندل يو آفيياقي ارز ښت‬
‫لري‪ .‬زه خبره يمه‪ ،‬ته هم‪ ،‬و دې کار ته ګمييارل‬
‫کېږې‪ .‬هغه وخت ليييري نييه دی‪ ،‬چييي تييه‪ ،‬زمييا د‬
‫ميني‪ ،‬د‪ ،‬دوک له لري‪ ،‬هم و دې ارفييع مقييام تييه‬
‫غاړه وغزوې‪“.‬‬
‫”آنو په لږ شپو کي‪ ،‬به د پلر سييمندر د څپييو‬
‫دپاسه‪ ،‬زما او ستا وصال وي‪ .‬آنو څه پييه خيياورو‬
‫کي قبر‪ ،‬څه په اوبو کي‪ ،‬دا واړي رسمي خييبري‬
‫دي‪ .‬پرېشاني مه کوه‪ ،‬زغرده به‪ ،‬زما او ستا د‪،‬‬
‫روحانو‪ ،‬ادغام وسييي‪ ،‬او بيييا بييه‪ ،‬د‪ ،‬روح کاينييات‬
‫سره موږ جوخت ګرځو‪“.‬‬

‫‪369‬‬

‫”آنو‪ ،‬مرګ په معييروف معنييا کييي مييه اخلييه‪.‬‬
‫اصلي حرکيت خو د مرګ پسته‪ ،‬و منځ ته راځي‪،‬‬
‫کله چييي‪ ،‬خل يګ‪ ،‬د‪ ،‬روح د خييودۍ‪ ،‬او ب يې خييودۍ‬
‫سره د کاينياتي باشيندګۍ عيزت ترلسيه کيوي‪،‬‬
‫چيييري چييي د بنييدګۍ رسييمي ب ڼه‪ ،‬پييه آفيياقي‬
‫تسليم و رضا ځان بدلوي‪ ،‬چيري چي‪ ،‬خدای‪ ،‬پييه‬
‫خدايي نور سره‪ ،‬پر روحانو باندي نزول کوي‪“.‬‬
‫”آنييو پيير دې مقييام بانييدي‪ ،‬انسيياني روح‪ ،‬د‬
‫کاينيياتي عناصييرو‪ ،‬لکييه لميير سييتوري سييپوږمۍ‪،‬‬
‫مځکيه‪ ،‬او سييارو پييه څ ېر‪ ،‬تير کاينيياتي قوانينيو‬
‫لندي‪ ،‬هوسا‪ ،‬او‪ ،‬ابدي ژونييد ترلسييه کييوي‪ ،‬آنييو‬
‫شايد چي د ‪ ،COSMIC MYSTICISM‬د ربط و‬
‫فکر‪ ،‬رولينه‪ ،‬انساني مځکنۍ رېښه هييم‪ ،‬پيير دې‬
‫مقييام بانييدي د مييرګ پييه برکييت‪ ،‬پييه موضييوعي‬
‫حواله خپل ځان پيه جيګ‪ ،‬چينييار سيره بيدلوي‪ ،‬د‬
‫لييوی څ ښتن‪ ،‬د نييور پييه لزوالييه ښايسييتو بييارانو‬
‫سره د‪ ،‬ځان پييالنه کييوی‪.‬او د منطقييي ُانسيييت )‬
‫‪ (LOGICAL AFFINICY‬تر کميياله پييوري‪ ،‬غيياړه‬
‫غزوي‪“.‬‬

‫‪370‬‬

‫”عاشييو‪ ،‬تييه چييي هرڅييو‪ ،‬مييرګ فيلسييوفائز‬
‫کړې‪ ،‬زما خو مينه نه ورباندي راځي‪ .‬زه يو عييام‬
‫سيدها سادا اپېروچ لرم‪ ،‬که ته زمييا نييه ي يې‪ ،‬نييو‬
‫ژوند له ما بېګانه دی‪ ،‬دا چي‪ ،‬پس له مرګه به‬
‫بيا څه پېښېږي‪ ،‬دا زما د نن مسييئله نييه ده‪ .‬يييو‬
‫عدم او بل عدم‪ ،‬دا‪ ،‬د‪ ،‬زړه دپاره د تسلۍ خبري‬
‫دي‪ .‬زما پ ېش نظيير ژونييد دی‪ .‬او تييه پييه خييدای‬
‫پسې ګرځې‪ ،‬په هغه چا پسې چي لزما ً به ورتييه‪،‬‬
‫مخ اړوې‪ ،‬دا‪ ،‬له وختونو وړانييدي‪ ،‬ژونييد او مينييي‬
‫ته شا ګرځول‪ ،‬څييه زيييات منطقييي ارز ښت نييه‬
‫لري‪ .‬عاشو ته چي ځان ته نجات غواړې‪ ،‬تر شييا‬
‫پاته خلګ پييه ژونييد کيي و دوزخ تييه حييواله کييوې‪،‬‬
‫والله تييه ووايييه‪ ،‬ګرانييي‪ ،‬د غودغرضيۍ انتهييا نييه‬
‫ده؟“‬
‫”آنييو جييانه‪ ،‬ښې خييبري دي وک يړې‪ ،‬لکيين د‬
‫اشياوو د پلن اقتضا‪ ،‬او‪ ،‬د مرګ د جبلت غوښتنه‬
‫دومييري جييوته ده‪ ،‬چييي زمييا تلييل لزمييي اميير‬
‫ښکاري‪ .‬آنو جييانه‪ ،‬زه مييرګ هييم سييتا د مينييي د‬
‫اعتبار پر اساس قبلوم‪ .‬که زما زړه په تا او سييتا‬
‫په مينه موړ نه وای نو ما کله هم و خدايي ميني‬
‫ته‪ ،‬ارتفاعي‪ ،‬اقدام ترسره نييه سييو رسييولی‪ .‬دا‬
‫ستا د ميني ګداز او بصيرت دی‪ ،‬چي زما و ورځ‬
‫ته يې‪ ،‬د نجات په وزورنييو سييره‪ ،‬د پييرواز کولييو‪،‬‬
‫قوت په لس ورکړی دی‪ .‬که څه هم ما خدای د‪،‬‬
‫خدای په نور سره وپېژندی لکن اولين زڼی ييې‬
‫هم‪ ،‬ما ستا له ميني څخه اخيستی وو‪ .‬او بيا آنييو‬
‫زه چي د ايتهر برخه جوړه سم‪ ،‬نو بيرته به هييم‪،‬‬
‫ستا په شاوخوا کي اوسم‪“.‬‬

‫‪371‬‬

‫آنيو پيه دوک لړليي ييوې مسيکا سيره‪ ،‬دا تير‬
‫لس ونيييوله‪ ،‬او پييه خاموشييۍ څنييګ پيير څنييګ‬
‫ورسره روان سو‪.‬‬
‫”کشييکې لييويه خييدايه‪ ،‬نييه ژونييد وای‪ ،‬او نييه‬
‫مرګ‪ ،‬کشکې نه کور وای او نييه مقصييد‪ ،‬بييس‪ ،‬د‬
‫هوا په څېر‪ ،‬پييه ګډه تيير ابييده زمييوږ يييون وای‪.‬‬
‫هسييي ښايسييته خييدايه‪ ،‬ډېره سييختي دي نييه‬
‫راسره وکړه؟ ښکاره خبره ده‪ ،‬چي‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو د‬
‫ميني په حواله‪ ،‬راسره رقيب سوې نو زما‪ ،‬ما ته‬
‫خو لزمه ده‪ .‬مينه خو‪ ،‬زما هم مثالي ده‪ ،‬لکيين‪،‬‬
‫ظاهره ده‪ ،‬د خدای خپل لوړ مقام دی او د بنييده‬
‫خپييل پسييت تقييدير دی‪ ،‬د مقييابلې‪ ،‬او مقايسييې‬
‫ګنجائش خو نه وځي‪ .‬لکن ښکلې خدايه‪ ،‬زه هم‬
‫د مبارز ويني‪ ،‬سړی يم‪ ،‬د‪ ،‬ځان په بربادۍ به پييه‬
‫لزم توګه‪ ،‬انتقام درڅخه واخلم‪“.‬‬
‫ګورو چي ل آنو نييور څييو د خييدای سييره پييه‬
‫مکييالمه بييوخت وای‪ ،‬چييي عاشييو‪ ،‬داسييي ورتييه‬
‫وويل‬
‫”آنو جانه زه ستا د زړه په حال خبره يييم‪ ،‬د‪،‬‬
‫خييدای څخييه د انتقييام اخيسييتلو خيييال لييه زړه‬
‫وباسه‪ .‬دا ډېر مهييال کييار دی‪ .‬زمييوږ او ستاسييو‬
‫مقييام د تسييليم و رضييا دی‪ .‬څييه سيياعت دمخييه‪،‬‬
‫موږ د ‪ COSMIC MYSTICISM‬خبره نه کوله‪“.‬‬
‫”اهو ګراني تا کوله‪ ،‬ما‪ ،‬نه‪ “.‬آنو د دې خبره‬
‫قطع کړه‪.‬‬

‫‪372‬‬

‫په دې دوران کييي هغييوی‪ ،‬د‪ ،‬ډېم پيير غيياړه‪،‬‬
‫غاړه يوې تاريکي‪ ،‬او تنها ګوښې ته را رس يېدلي‬
‫وو‪ .‬عاشو پر خپل ځای‪ ،‬قرار وکړی‪ ،‬څه سيياعت‬
‫يييې‪ ،‬د آنييو‪ ،‬د څ ېرې پييه مينييه سييره جييايزه‬
‫واخيستله‪ ،‬او بيا يې‪ ،‬آنو د خپييل ليڅييو پييه حصييار‬
‫کي واخيست‪ ،‬او‪ ،‬يوه‪ ،‬تر ژوند هم ل تييوده‪ ،‬تييره‬
‫او ژوره‪ ،‬بوسييه يييې د‪ ،‬ده پيير لبييو بانييدي ثبييت‬
‫کښېښودله‪ .‬آنو د وجود په انتها کي د سمندر په‬
‫څېر را پورته سو‪ ،‬او‪ ،‬د روح تر انتها پوري ښاد‪،‬‬
‫او کامران راغلی‪.‬‬
‫او‪ ،‬بيا عاشو داسي ورته وويل چي‬
‫”آنو‪ ،‬دا بوسه مي‪ ،‬د خدای د ميني بيياوجوده‬
‫په دې درکړه چي‪ ،‬اوس هم دا يقييين ولييرې چييي‬
‫زه له تا سره مينه لرم‪ ،‬او سييتا لييه زړه څخييه دا‬
‫مغالطه ليري کړم چي ستا د ميني په مقابل کي‬
‫د خدای و ميني ته ترجيحي مقام ورکوم‪“.‬‬
‫آنو لوړ د آسمان پر لوري وکتل او زيرلب يې‬
‫داسي وويل‬
‫”ښکلې خدايه‪ ،‬دا زما د خپلي ميني‪ ،‬او عزم‪،‬‬
‫ګټه ده که ستا د‪ ،‬خدايي لوی فطرت او ظرف‪،‬‬
‫څرګندونه ده‪ .‬هر څيه چيي دي‪ ،‬سيتا پيه مقابيل‬
‫چي ما‪ ،‬د عاشو‪ ،‬دا ژوند ورکونکې بوسه وګټلييه‬
‫نو اوس يې و تا ته حواله کييوم‪ .‬سييتا د مينييي پييه‬
‫مقابل کي دا افتخار‪ ،‬زما دپاره لويه اثاثه ده‪ .‬زه‬
‫په انساني ظرف او حوصييله سييره لس ورڅخييه‬
‫اخلم‪“.‬‬
‫عاشو‪ ،‬فضا بدله کړه‪ ،‬زړونه بييدل سييو‪ .‬آنييو‪،‬‬
‫په‪ ،‬اساطيري اعتماد سره‪ ،‬د عاشو و بېلتون ته‬
‫روحاني آمادګي پيدا کړه‪.‬‬

‫‪373‬‬

‫او پييه دا بلييه ورځ و کييوټي تييه‪ ،‬د معمييول د‬
‫ژوند دپاره ستون سو‪.‬‬
‫درې واړوه بيياخبره‪ ،‬خل يګ‪ ،‬د نومييبر د نهمييي‬
‫شپې په انتظار وو‪ .‬د عاشو خو خېر‪ ،‬دا‪ ،‬روحاني‬
‫او نفسياتي غوښتنه وه‪ ،‬لکيين پيير دا نييورو‪ ،‬دوو‪،‬‬
‫باندي هره لحظه‪ ،‬د قيامت په دود تېرېدله‪.‬‬
‫چي قيييامت راځييي نييو‪ ،‬رانييژدې سييو‪ .‬آنييو‪ ،‬د‬
‫عاشييو‪ ،‬د يييادوني وړانييدي ل‪ ،‬د نومييبر پيير اولييه‬
‫نېټييه‪ ،‬بيييا‪ ،‬اسييلم آبيياد تييه‪ ،‬را ورسييېدی‪ .‬پييه‬
‫نفسياتي حواله آنو‪ ،‬د يوه دېوال په څېر‪ ،‬نيم په‬
‫لمر کي او نيم په سيوري کي وو‪.‬‬
‫شيرينو‪ ،‬کوښښ کاوه‪ ،‬چييي‪ ،‬ځييان او‪ ،‬آنييو پييه‬
‫نفسياتي توګه‪ ،‬پر پښو ولړ وساتي‪ .‬د عاشو‪ ،‬د‪،‬‬
‫روحاني حوصلې باوجوده‪ ،‬هغه دواړه‪ ،‬د سهار د‪،‬‬
‫اخيرني څراغونو په څېر‪ ،‬کييرار کييرار د ژونييد او‬
‫مسرت د لمبې سره‪ ،‬په بېلتانه ښکاره ک ېدل‪.‬‬
‫دا د دوی دواړو دپاره يوه ډېره نييوې تجربييه وه‪،‬‬
‫چي‪ ،‬د خپل جانييان‪ ،‬د مييرګ انتظييار وک يړي‪ .‬او د‬
‫معمييول د ژونييد تېرولييو مجبييوري هييم پييه غيياړه‬
‫ولري‪.‬‬
‫د هغييوی دپيياره هيييڅ يييو څيييز هييم معنييا نييه‬
‫درلوده‪ .‬هره موجودګي‪ ،‬د نېست سره‪ ،‬برابره‬
‫معلومېدله‪ .‬لکن عاشو‪ ،‬بالذات د هيڅ تاسف او‬
‫خوف ښکار نه وه‪ .‬هييره ورځ مييخ پييه وړانييدي و‬
‫نهمييه نېټييه‪ ،‬تييه ي يې د‪ ،‬ژونييد‪ ،‬لمييبې‪ ،‬سيياعت پييه‬
‫ساعت‪ ،‬تازګي پيدا کوله‪.‬‬

‫‪374‬‬

‫د عاشييو پيير ښايسييته لبييو بانييدي‪ ،‬د متوقييع‬
‫آزادۍ په سوب‪ ،‬يوه دل آويزه مسيکا بيه تيل تير‬
‫تلييه خييوره وه‪ .‬د مييرګ مينييي‪ ،‬د‪ ،‬ژونييد‪ ،‬مفهييوم‬
‫ورته بدل کړی وو‪ .‬ژوند اوس د دې په لس کي‪،‬‬
‫د‪ ،‬تاوده موم په څېر‪ ،‬يو مواد وو‪ ،‬هغې پر خپلييه‬
‫غو ښتنه بانييدي‪ ،‬چييي يييې زړه غو ښت‪ ،‬هغييه‪،‬‬
‫صورت يې‪ ،‬ور بخښلی سو‪ .‬هغ يې غو ښت‪ ،‬چييي‬
‫خپل ژوند‪ ،‬او ميني‪ ،‬د مرګ په‪ ،‬شب صفته‪ ،‬پيياک‬
‫تور نور کييي‪ ،‬نغ ښتی‪ ،‬او خونييدي وسيياتي‪ .‬او‪ ،‬د‬
‫ژوند مابعد الطبيعاتي‪ ،‬تجربې عنصر‪ ،‬مرګ ته مخ‬
‫وګرځوي‪.‬‬
‫په دې دوران کي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬آنييو‪ ،‬او‪ ،‬زرينييه يييو‬
‫ځلي بيا تر‪ ،‬معاينې لندي ونيول سو‪ .‬که څه هييم‬
‫نتييائج مثبييت معلوم ېدل‪ ،‬خييو ډاکټيير‪ ،‬د آنييو‪ ،‬پييه‬
‫حواله‪ ،‬د پس و پېش ښکار وو‪.‬‬
‫په اخيري دوو‪ ،‬درو‪ ،‬ورځو کي عاشييو‪ ،‬فقييط‬
‫پر مشروباتو باندي اکتفا وکړه‪ .‬او‪ ،‬د‪ ،‬يو داسييي‪،‬‬
‫اطمينان‪ ،‬او مسرت سره‪ ،‬غاړه غړۍ وه‪ ،‬چي‪ ،‬د‬
‫امکاني ميرګ پيه پ ېش منظير کيي ييې هييڅ ييو‬
‫منطقي جواز نه درلود‪.‬‬
‫شيرينو بالخصوص ډېره حيرانييه وه‪ ،‬چييي د‬
‫انسانانو‪ ،‬د اجتماعي نفسياتو په تناظر کي‪ ،‬دا‪ ،‬د‬
‫خوف پر ځای‪ ،‬څرنګه‪ ،‬د اطمينييان احسيياس پييه‬
‫زړه کي لري‪.‬‬

‫‪375‬‬

‫د‪ ،‬دې بيييې خيييوفۍ پيييه سيييوب‪ ،‬د‪ ،‬دې پيييه‬
‫اسيياطيري ښايسييت کييي نييوره هييم اضييافه را‬
‫برسېره سوې وه‪ .‬پييه اول ځلييي شيييرينو پييه دې‬
‫پييوه سييوه‪ ،‬چييي‪ ،‬د‪ ،‬نفسييياتو علييم‪ ،‬ل د انسييان‬
‫بشپړه‪ ،‬مطالعه ترسره نييه سييي رسييولی‪ ،‬ولييي‬
‫چي‪ ،‬هغه علم‪ ،‬په اصطلحي او معنوي حواله‪ ،‬ل‬
‫د يقين هيڅ توجيح او توضيح نه سي کولی‪.‬‬
‫د دې ترڅنګ دا نور‪ ،‬هم د ډيرو سوالونو سره‬
‫مخامخ وه‪ .‬ژوند‪ ،‬خدای‪ ،‬مينه‪ ،‬زه‪ ،‬لمر‪ ،‬سييمندر‪،‬‬
‫عاشو‪ ،‬او آنو ټوله موجودات د خپلي موجييودګۍ‬
‫په حواله څه‪ ،‬دليل لري؟‬
‫که چيري‪ ،‬وجود‪ ،‬د سايې‪ ،‬دليل لري‪ ،‬نو‪ ،‬خييو‬
‫ډېر وجودونه‪ ،‬لکه خدای خو سايه هم نييه لييري‪،‬‬
‫يا زموږ په مشاهده کي نه راځي‪ ،‬نو بيا؟‬
‫هوا په‪ ،‬کرار سره پييه غييوږ کييي ورتييه وويييل‬
‫چي‬
‫”په زړونييو کييي‪ ،‬يقييين‪ ،‬د‪ ،‬خييدای وجييود‪ ،‬پييه‬
‫نوراني څرک سره زېږي‪ .‬کنييه‪ ،‬ح ېواني يقييين‬
‫‪ ANIMAL FAITH‬چييي و مييرګ تييه‪ ،‬پيير ژونييد‬
‫باندي‪ ،‬ترجيح ورکوي‪ ،‬څه منطق درلودی سي؟“‬
‫”داسي يييو‪ ،‬يقييين‪ ،‬د شيياعرانه بصيييرت‪ ،‬او‪،‬‬
‫ح ېواني يقيين پيه اميتزاج سيره پيه زړونيو کيي‬
‫ر ېښه غيييزوي‪ ،‬او د ژونيييد معروضييييت‪ ،‬تييير‬
‫موضيييوعيت پيييه جيييار‪ ،‬راوليييي‪ .‬عاشيييو‪ ،‬ښه‬
‫سوداګره ده‪ ،‬کشکي تاسو‪ ،‬په محدود شييعوري‬
‫دايرو‪ ،‬کي اوسېدلي خلګ په دې پوهېدلی‪.‬‬

‫‪376‬‬

‫د ډاکټر منور پاشا غوښتنه دا وه‪ ،‬کييه چيييري‪،‬‬
‫رشتيا‪ ،‬د عاشو د مرګ وخت راسي نو‪ ،‬اول خييو‬
‫دي‪ ،‬د‪ ،‬دې د سييترګو‪ ،‬سييم دسييتي‪ ،‬اپرېشيين‬
‫وسي‪ ،‬د‪ ،‬دې کسييي‪ ،‬محفييوظ ک يړي‪ .‬بيييا د‪ ،‬اييياز‬
‫خان‪ ،‬کسي و‪ ،‬زرين يې تييه‪ ،‬ول ګوي‪ ،‬او چييي اييياز‬
‫خان د بل اپرېشن قابل سي نو‪ ،‬د‪ ،‬عاشو کسي‬
‫و اييياز خييان تييه ول ګوي‪ .‬کييه څييه هييم دا د لييوی‬
‫لګښت‪ ،‬خوارۍ او له خطر څخه ډک کار وو‪ ،‬خو‬
‫اياز خان‪ ،‬و دې ته‪ ،‬مطلق‪ ،‬تيار وو‪.‬‬
‫که څه هم حييالت د معمييول پييه مطييابق وو‪،‬‬
‫لکن په امکاني حواله‪ ،‬مرګ‪ ،‬په خپل ټول وقييار‪،‬‬
‫او‪ ،‬اقتييدار سييره‪ ،‬کييرار کييرار ځييان سييپڼوی‪ .‬د‬
‫نومبر نهمه نېټه هم را ورسېدله‪ ،‬ماخوسييتن‪ ،‬د‬
‫يوولسو‪ ،‬بجو په شيياوخوا کييي‪ ،‬عاشييو‪ ،‬د‪ ،‬آنييو او‬
‫شيرينو څخييه دا غو ښتنه ودرلييودله‪ ،‬چييي‪ ،‬د څييه‬
‫ساعت دپاره‪ ،‬ګډ دباندي سره ووځي‪ .‬بيييا د‪ ،‬دې‬
‫پر اصرار‪ ،‬دوی درې واړه‪ ،‬و شاه فيصييل مسييجد‬
‫ته نژدې‪ ،‬چمني ته‪ ،‬له موټر څخه‪ ،‬راکښته سول‪.‬‬
‫چمنی‪ ،‬وېران غوندي ښکاره ک ېدی‪ ،‬يييو بنيييادم‬
‫هم‪ ،‬موجود نه وو‪ .‬لکن‪ ،‬آسمان‪ ،‬د سييپوږمۍ او‪،‬‬
‫ستورو په رڼا سره‪ ،‬منور برېښېدی‪.‬‬
‫هلتييه‪ ،‬چييي‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو او‪ ،‬ځلنييد ښايسييته‬
‫دوست ستوري سييترګي سييره څلييور سييوې نييو‬
‫هغه ډېر په مينه ورته سييترګه ووهلييه او‪ ،‬ورتييه‬
‫وې ويل‪ ،‬چي‬

‫‪377‬‬

‫”راځه ګراني ځنډ‪ ،‬مه په کښېباسه‪ .‬ښکاره‬
‫خبره ده‪ ،‬کايناتي باشندګي زيات ارزښت لييري‪،‬‬
‫او بيا چي د چا په زړه کي د خدای‪ ،‬د څېرې نور‬
‫د لمر په څېر ځليږي نو پر هغو بانييدي خييو هيييڅ‬
‫هم کلنګ نسته‪ .‬راځه‪ ،‬موږ‪ ،‬او‪ ،‬خدای ټييوله سييتا‬
‫په انتظار يو‪“.‬‬
‫د عاشو‪ ،‬پر ښايسته لبو باندي يييوه مقدسييه‪،‬‬
‫خندا را برسېره سوه‪ .‬او‪ ،‬د ب ڼو څييوکي ي يې‪ ،‬د‪،‬‬
‫خييدايي مينييي پييه سييوب‪ ،‬تييري راغليې‪ .‬هغيې‪ ،‬د‪،‬‬
‫شيييرينو لس‪ ،‬د‪ ،‬آنييو پييه لس کييي ورک يړی‪ ،‬او‪،‬‬
‫داسي يې ورته وويل‬
‫”هيله کوم چي ما به په ګډه ييياده وسيياتئ‪“.‬‬
‫او پسته د‪ ،‬آنو په غېږ کيي‪ ،‬يخيه پخيه ولو ېدله‪.‬‬
‫آنو دا په غوزي کييي‪ ،‬را ټييوله کيړه‪ .‬کييرار ييې پيير‬
‫چمني باندي پرې ايستله‪ ،‬او په ځييير ځييير ييې تيير‬
‫ډېره ورته کتل‪ .‬شيرينو په پټه خوله کييرار کييرار‬
‫ژړله‪.‬‬
‫آنييو‪ ،‬د‪ ،‬دې پييه سييترګو کييي ګوتييو نيولييو‬
‫وړاندي‪ ،‬د‪ ،‬دې د‪ ،‬ښايستو م يړاوو سييترګو )چييي‬
‫اوس يې هم و آنو ته کتل( له بڼو څخه او ښکي‬
‫په خپلو لبو واخيستلې‪ ،‬او‪ ،‬بيا څو قييدمه‪ ،‬مييخ پييه‬
‫شا ورڅخه ولړ چي خپله حوصله را غونډه کړي‪.‬‬
‫آنو‪ ،‬د‪ ،‬خل په څ ېر‪ ،‬لييه هيير احسيياس څخييه‪،‬‬
‫عيياري‪ ،‬او مجتنييب معلوم ېدی‪ .‬بييس دومييري‬
‫احساس ييې درلييودی چييي پييه داخييل کييي ييې د‪،‬‬
‫واوري موسمونه‪ ،‬غاړي غزوي‪.‬‬

‫‪378‬‬

‫يوه شيييرينو وه چييي‪ ،‬خپلييه حوصييله ييې‪ ،‬پيير‬
‫ځای ساتلې وه‪ .‬هغې سم دسييتي‪ ،‬و ډاکټيير منييور‬
‫پاشا ته ټيلي فون وکړی‪ .‬او‪ ،‬د هغه پيير وينييا ي يې‪،‬‬
‫دا غييوره وګڼلييه چييي عاشييو سييم دسييتي و‪،‬‬
‫هسييپتال تيييه ورسيييوي‪ .‬پيييه لييږ سيياعت کييي‪،‬‬
‫اېمبييييييولنس را ورسييييييېدی‪ .‬او‪ ،‬دوی واړه‪ ،‬و‬
‫هسپتال ته ورسره ولړو‪.‬‬
‫پييه سييهار کييي‪ ،‬د‪ ،‬عاشييو مييړی د‪ ،‬دوی پييه‬
‫حواله سو‪ .‬او‪ ،‬دواړو د نورو دوستانو پييه مرسييته‬
‫سره‪ ،‬د عاشو‪ ،‬د تدفين کار ترسييره ورسييوی‪ .‬د‬
‫غم د سختي فضا باوجوده‪ ،‬اياز خان او شيييرينو‪،‬‬
‫دواړه‪ ،‬په نفسياتي حواله‪ ،‬پيير خپلييو پ ښو بانييدي‬
‫ولړ وو‪.‬‬
‫د ژونييد‪ ،‬خييارجي ب ڼه هييم هغسييي ښايسييته‬
‫معلومېدله‪ .‬که څييه هييم د عاشييو او‪ ،‬افراسييياب‬
‫سره نژدې قبرونو‪ ،‬د ژوند‪ ،‬د ب يې ثبيياتي‪ ،‬ويرجنييه‬
‫بدله په ګډه سره ويله‪ .‬آنو‪ ،‬د‪ ،‬عاشو‪ ،‬د سييپارلو‬
‫په وخت د هغې وصيت په ياد ساتلی وو‪ ،‬د مل پر‬
‫ځای يې لمونځ په خپله ورکړی‪ ،‬د هغييې وايليين او‬
‫سېنډل يې‪ ،‬هم ورسره ښخ کړو‪ .‬د هغې د غيياړي‬
‫د خدای د نامه زنځير يې په خپله غياړه کيړی‪ .‬او‪،‬‬
‫د دې د‪ ،‬تورو ښايستو‪ ،‬کسو د خپلولو پييه انتظييار‬
‫کښېنستی‪.‬‬
‫د‪ ،‬ډاکټر منور پاشا د ش يېډول پييه مطييابق‪ ،‬د‬
‫آنو‪ ،‬کسي و زرينې ته‪ ،‬او‪ ،‬د عاشو کسييي و‪ ،‬آنييو‬
‫ته‪ ،‬ولګېدل‪ .‬د‪ ،‬آنييو‪ ،‬او‪ ،‬زرينيې د مسييرت‪ ،‬هيييڅ‬
‫پای نه ښکاره کېدی‪.‬‬

‫‪379‬‬

‫آنو‪ ،‬اوس‪ ،‬دنيا د‪ ،‬عاشو په سترګو ليدله‪ .‬که‬
‫څه يې هم احساس خپل وو لکن‪ ،‬د عاشو کسي‬
‫په سترګو کي ګرځول‪ ،‬د عاشو‪ ،‬د مرګ‪ ،‬دوک‪،‬‬
‫ته‪ ،‬يوه نوې اسيياطيري معنييا‪ ،‬ور وبخ ښله‪ .‬هغييه‬
‫ډېر خوشحاله وو‪ ،‬چي‪ ،‬د‪ ،‬عاشو‪ ،‬غوښتنه يې پيير‬
‫ځای کړه که څييه ييې پييه هغييه کيي ليږ رد و بييدل‬
‫وکړی‪.‬‬
‫د‪ ،‬وختونييو سييره کييرار کييرار‪ ،‬د عاشييو نظيير‬
‫منقلييب راغلييی‪ ،‬او‪ ،‬آنييو‪ ،‬بييه‪ ،‬د‪ ،‬دې د نظيير پييه‬
‫توسيط اوس اکيثره‪ ،‬پيه خپيل زړه کيي‪ ،‬د‪ ،‬دې د‬
‫موجودګۍ ننداره کوله‪ .‬د زمان مکييان پييه فييرق‬
‫سييره‪ ،‬هغييوی اوس‪ ،‬پييه يييوه وجييود کييي‪ ،‬سييره‬
‫جوخت وو‪ .‬د عاشو هغه نظر چييي‪ ،‬د‪ ،‬خييدای پييه‬
‫صورت سره آشنا وو‪ ،‬د آنو د روح پر مځکو يييې‪،‬‬
‫د‪ ،‬لمرونييو د ک ښت‪ ،‬و‪ ،‬کييار تييه‪ ،‬مل وتړلييه‪ .‬پييه‬
‫نتيجه يې‪ ،‬ژوند‪ ،‬له هييره تحديييد‪ ،‬تيييارې او خييوف‬
‫څخه‪ ،‬وژغورل سو‪.‬‬
‫کله چي آنو‪ ،‬ته‪ ،‬ډاکټر اجازه ورکړه نييو هغييه‪،‬‬
‫په رېزه رېزه زړه له شيرينو څخه‪ ،‬رخصييت را‬
‫واخيستی‪ .‬لکن دا ژمنه يې ورسييره وک يړه‪ ،‬چييي‬
‫په حتمي توګه به‪ ،‬رابطې سره ساتي‪.‬‬

‫‪380‬‬

‫د آنييو ژونييد‪ ،‬د ظيياهري معمولتييو بيياوجوده‪،‬‬
‫جوهري‪ ،‬تغير را برسېره کړی‪ .‬هغييه اوس ژونييد‬
‫کول غوښت‪ .‬د عاشو‪ ،‬کسو‪ ،‬د ژوند ټييولي لري‪،‬‬
‫ورته روښانه کښېښودلې‪ .‬اوس نه په داخل کييي‬
‫تاريکه وه او نيه پيه خيارج کيي ړنيدې لري‪ .‬آنيو‪،‬‬
‫اوس د‪ ،‬لمر په لرو د هغه سره په ګډه په يييون‬
‫بوخت وو‪ .‬يو داسي سييفر‪ ،‬چييي هيييڅ منييزل ي يې‬
‫عيان نه وو‪ .‬د نامعلومو منطقو سفر‪ ،‬چي کييومه‬
‫حوصله غواړي‪ ،‬آنو‪ ،‬هغه اوس په خپله وينه کييي‬
‫تحليل درلوده‪.‬‬
‫هغه ډېر خوشييحاله وو چييي‪ ،‬عاشييو ي يې پييه‬
‫سترګو کي رغړېدله‪ ،‬اوس د فرقت هيڅ ستړې‬
‫ورته مخامخ نه وه‪ .‬هغه دا افتخار درلودی چي د‬
‫ميني په ټول تاريخ کييي‪ ،‬يييو‪ ،‬وصييل هييم دومييري‬
‫بشپړه او کامل نه دی پاته سوی‪ .‬هيييڅ يييو څييوک‬
‫هم داسي نه دی تېر سوی چي جانييان پييه خپلييو‬
‫سترګو کي‪ ،‬شبنم زار ولري‪.‬‬
‫آنو اوس د‪ ،‬اوږده ژوند‪ ،‬تمه داره وو‪ .‬هغييه د‬
‫ميني د سلبييت څخه کنار کنار‪ ،‬و کايناتي ُانيست‬
‫ته‪ ،‬په رجوع معلومېدی لکن له اپرېشيين څخييه‬
‫څييه نهييه مياشييتي پسييته يييې‪ ،‬د زيييارت څخييه د‬
‫واپسۍ په سفر کي‪ ،‬موټر وجنګوی‪.‬‬
‫هغه دوې ورځي پييه هسييپتال کيي بيې هو ښه‬
‫پروت وو‪ .‬يو لس‪ ،‬او څو پښتۍ يې ميياتي وې‪ ،‬او‬
‫د سر د خوږو په سوب يې‪ ،‬د سييترګو نظيير پيير‬
‫ځای قرار نه معلومېدی‪ .‬د پخوا پييه مقابييل کييي‬
‫اوس هر څيز په ګړز لړلی ښکاره کېدی‪.‬‬

‫‪381‬‬

‫هغه‪ ،‬شيرينو ته‪ ،‬هيڅ هييم اطلع ور نيه کيړه‪.‬‬
‫هغه نه غوښتل چي‪ ،‬دا پرېشانه کييړي‪ ،‬حييالنکه‬
‫پييه دې دوران کييي هغيې دوه‪ ،‬واره د معمييول پييه‬
‫مطابق ټيلي فون هم ورته کړی وو‪.‬‬
‫حسيين اتفيياق پييه دې ورځييو کييي‪ ،‬جميلييه او‪،‬‬
‫ُ‬
‫آصف مېنګل هم په کوټه کي وو‪ ،‬خو‪ ،‬اياز خان‪،‬‬
‫دوی‪ ،‬دواړه هم منع کړه چييي شيييرينو خييبره نييه‬
‫کړي او بيا څو ورځي پسته‪ ،‬اياز خان‪ ،‬ته اجييازه‬
‫ورکړل سوه چي‪ ،‬له هسپتال څخه‪ ،‬کور ته تللی‬
‫سي‪.‬‬
‫آصف او جميله بييه اکييثره د‪ ،‬ده پو ښتني تييه‬
‫راتللو‪ ،‬خو ده‪ ،‬له هغوی څخه هم‪ ،‬د خپل نظيير د‬
‫کمزورۍ خبره پټه وساتله‪ .‬هغه په خپل زړه کييي‬
‫و يوې فيصلې ته رسيېدلی وو‪ ،‬او‪ ،‬دا فيصييله ييې‬
‫د‪ ،‬آئينده د ژوند رهنما اصول ټاکلی وو‪.‬‬
‫هغيييه غو ښتل چيييي‪ ،‬د عاشيييو د ښايسيييتو‬
‫سترګو بڅري‪ ،‬د‪ ،‬ده د سترګو په سمندر کي د‪،‬‬
‫ماځيګر د ژړي لمر په څېر يخ سي‪.‬‬
‫د وخت سره کرار کرار د عاشو نظر مخ پييه‬
‫داخل‪ ،‬د آنو و زړه تييه منقلييب راغلييی او د آنييو د‬
‫زړه دپاسه‪ ،‬د يوې نوي سترګي په تخليقييي کييار‬
‫بوخت پاته سو‪ .‬په کوم مقدار چي‪ ،‬د اييياز خييان‪،‬‬
‫د زړګي سترګو رڼا پيدا کوله هم په هغه شرح‬
‫يې‪ ،‬په خارج کي د ديد کولو‪ ،‬صلحيت ختم ېدی‪.‬‬
‫او‪ ،‬اييياز خيان پييه دې سييودا ډېر مطمييين وو‪ .‬او‬
‫زغرده داسي ورځييي راغليې چييي‪ ،‬اييياز خييان پييه‬
‫مکمييل تييوګه‪ ،‬د بصييارت‪ ،‬صييلحيت لييه لسييه‬
‫ورکړی‪.‬‬

‫‪382‬‬

‫دا خبره چي د پټېدو نه وه نو زغرده‪ ،‬آصييف‬
‫مېنګل او‪ ،‬جميله هم په پييوه سييو‪ ،‬او د انتهييائي‬
‫اصرار باوجوده‪ ،‬اياز خان د هغوی د علج کولو و‬
‫خبره ته پر ”نې دادن“ ناست وو‪.‬‬
‫هلتييه شيييرينو لييه حييالتو بييې خييبره‪ ،‬وخييت‬
‫ناوخت په دا ګيله به بوخت وه چيي‪ ،‬دی وليي و‬
‫اسلم آباد ته‪ ،‬نه راګرځي‪ .‬اياز خان بييه پييه زړه‬
‫پوري پلمې ورتييه کييولې‪ .‬او خپييل خيريييت بييه ييې‬
‫ورته وړاندي کوی‪.‬‬
‫خو يوه ورځ پيير شيييرينو بانييدي‪ ،‬هغييه وخييت‬
‫قيامت تېر سو‪ ،‬کله چي‪ ،‬جميلې له کراچي څخه‬
‫پر ټيلي فون باندي ټوله تفصيييل ورتييه و ښودی‪.‬‬
‫شيرينو يوه سيړه سياه واخسيييتله‪ .‬د هغيې څخييه‬
‫يې‪ ،‬څه ضروري پوښتني وکړې‪ .‬او‪ ،‬ټيلي فون يې‬
‫بند کړی‪.‬‬
‫نيين اييياز خييان‪ ،‬ډېر‪ ،‬غمجيين وو‪ ،‬عاشييو او‬
‫شيرينو يې دواړي پر زړه ګرځېدلې‪ .‬په کور کي‬
‫له نوکرانو پرته‪ ،‬په زړه پييوري يييو شخصيييت ي يې‬
‫هم نه درلودی‪ .‬کله کله به ي يې خيييال ور پييه زړه‬
‫سو‪ ،‬چي کشکې په دې مشکل وخت کي‪ ،‬هغييه د‬
‫ژوند ملګرې خاتمه خو ژوندی وای‪.‬‬
‫”ژوند څومري بڼي بدلي کړې باداره؟“ هغييه‬
‫د ځان او‪ ،‬خدای سره به اکثره په مکالمه بوخت‬
‫راغلی‪.‬‬

‫‪383‬‬

‫”لکن د‪ ،‬دې څخه دا مه اټکلوه چي ګوا‪ ،‬زه‬
‫شکوې‪ ،‬يا شېون ته هڅه کاندم‪ .‬نه‪ ،‬ولي چييي د‬
‫ژوند هره څېره ډېره ښايسته ده‪ .‬بييس تنهييائي‬
‫کله کله په زړه خولې ل ګوي‪ .‬کييه نييه د عاشييو د‬
‫کسو هغه منقلب بڅري‪ ،‬چي په درون کييي مييي‪،‬‬
‫بصييارت او بصيييرت دواړه سييپڼوي‪ ،‬او سييتا د‬
‫ښايست او‪ ،‬نور کرهڼګګه ي يې زمييا پيير زړه بانييدي‬
‫پېل کيړې ده‪ ،‬دا زمييا دپيياره ډېر لييوی ارز ښت‬
‫لري‪ .‬ښکلې خدايه زه که تا پېژنم نييه‪ ،‬لييرم خييو‬
‫دي ضرور‪ .‬که څه هم د بل د نظر په توسييط دي‬
‫لرم لکيين پييه ح ېواني يقييين سييره دي لييرم‪ ،‬او‬
‫ح ېواني يقييين د منطييق او فلسييفو احتييياج نييه‬
‫لري‪“.‬‬
‫”ښکلې خدايه‪ ،‬کومه ذره چي ځلند لميير پييه‬
‫خپل محيط کي په حصييار لييري‪ ،‬نييو‪ ،‬بالييذات پييه‬
‫خپلييه هييم‪ ،‬آفتيياب ګرځييي‪ .‬څييوک چييي و دې‬
‫هوسايي او نجييات تييه ورسيييږي‪ ،‬هغييوی نييو بيييا‪،‬‬
‫شکوې نه کوي باداره‪“.‬‬
‫د اياز خان مخ د‪ ،‬دروازې په خوا وو‪ .‬هغه پيير‬
‫صوفه ناست‪ ،‬په برندو‪ ،‬بې نييوره سييترګو سييره‬
‫يې هيڅ يو شي ته نه کتل‪ .‬د خپييل ځييان‪ ،‬خييدای‪،‬‬
‫عاشييو‪ ،‬او شيييرينو سييره پييه ب يې ربطييه ګفت ګو‬
‫باندي اخته وو‪.‬‬
‫پييه دې دوران کييي د‪ ،‬دروازې‪ ،‬د خلصييېدو‪،‬‬
‫نرۍ ږغ يې تر غوږو سو ” څوک يې؟“‬
‫چي ځواب ييې نييه ودرلييود نييو‪ ،‬ييې دا ګميان‬
‫وکړی چي‪ ،‬باد به‪ ،‬را پوري وهلې وي‪ .‬لکن هغييه‬
‫وخت يې زړه و خولې ته راغلی‪ ،‬چي د شيييرينو د‬
‫خوشبويي وږمه يې په برخه سوه‪.‬‬

‫‪384‬‬

‫”اهييو ښکلې خييدايه‪ ،‬څييومري احسييان دي‬
‫وکړی چي نن دي‪ ،‬زما د قبر په څ ېر تييور وران‬
‫کور د ليري ليري اوسېدونکي شيرينو پييه وږمييو‬
‫او خوشبويي را معمور کړی‪“.‬‬
‫لکن کله چي يې په پټه خوله د يو چا ژړا تيير‬
‫غوږو سييوه‪ ،‬نييو‪ ،‬ج يګ پيير پ ښو ودر ېدی‪ ،‬او پييه‬
‫چټکييۍ سييره‪ ،‬يييې قييدمونه پييه هغييه خييوا ور‬
‫واخيستل‪ ،‬لکن چي د ټېبل سره يې نوک وواهه‬
‫نو‪ ،‬پر ځای ودرېدی‪.‬‬
‫”څوک يې شيرينو ته يې کيه بيل څيوک ييې؟“‬
‫هغه د اميد او نا اميدۍ پر سرحد ولړ وو‪.‬‬
‫شيرينو د ژوند او مرګ پرسييرحد ولړه کييرار‬
‫کرار ور نژدې سوه‪ .‬د اييياز خييان لسييونه ي يې پييه‬
‫لسو کيي واخيسييتل‪ ،‬او‪ ،‬يييوه ژړانييده بوسييه ييې‬
‫ورباندي ثبت کښېښودله‪.‬‬
‫اييياز خييان‪ ،‬شيييرينو پييه غييږ کييي ونيييوله‪ ،‬او‪،‬‬
‫دواړو‪ ،‬پييييه خلص زړه سييييره د ورکييييو‪ ،‬دوو‪،‬‬
‫کوشنيانو په څېر‪ ،‬د يوه او بل په ګر ېوانه کييي‬
‫وژړل‪.‬‬
‫”آنو ولي دي داسي وکړه‪ ،‬ولي دي پييه مينييه‬
‫کي و بزدلۍ ته هڅه وکړه‪“.‬‬
‫”آنو! عاشو خو زرينې ته‪ ،‬د سترګو نور ځکه‬
‫ورکييوی چييي پييه دې تييوګه د دې ښکلي دنيييا د‬
‫نندارې کولييو‪ ،‬مسييرت پييه برخييه ولييري‪ .‬تييا د دې‬
‫رابطه د‪ ،‬معروض سره وشييلوله‪ ،‬دا دي فقييط د‬
‫ځان د ياد پوري محدود کړه‪“.‬‬

‫‪385‬‬

‫”شيييرينو‪ ،‬د عاشييو د موجييودګۍ بغييير‪ ،‬دنيييا‬
‫زما دپاره‪ ،‬يوه معنا نه ليري‪ .‬د امييد او رجيائيت‪،‬‬
‫څراغ خو ما هم کوښښ کاوه چي بل يييې وسيياتم‬
‫خو‪ ،‬بيا دا حادثه پېښه سوه‪ ،‬او ما ځان د حييالتو‬
‫په حواله کړی‪“.‬‬
‫”ښه نو آنو‪ ،‬دومري لويه حادثه وسييوه او تييا‬
‫زه خبره نه کړم‪“.‬‬
‫”په دې شيرينو چي زه وېرېدم چي ته زمييا‬
‫غو ښتنه نييه راسييره من يې‪ ،‬او زمييا د سييترګو د‬
‫علج کولو‪ ،‬کار بيا په مخه اخلې‪“.‬‬
‫هغوی دواړه‪ ،‬څنګ پر څنيګ پيير صييوفه سييره‬
‫کښېنستل‪ .‬د‪ ،‬کال بېل پر ږغ باندي‪ ،‬نوکر دننييه‬
‫راغلی‪ ،‬او‪ ،‬آنو و هغه ته‪ ،‬د چييای د انتظييام کولييو‬
‫هدايت وکړی‪.‬‬
‫”شيرينو کور دي څنګه پيدا کړی؟“‬
‫”ما د جميلې څخييه پييه تفصيييل سييره تپييوس‬
‫وکړی‪ .‬په دروازه کي هم دې هلييک ل يږ مزاحمييت‬
‫ښکاره کړی‪ ،‬لکن ما و يوې خوا تييه پييوري وهييی‬
‫او تيير تييا پييوري‪ ،‬مييي سييتا خوشييبويي‪ ،‬رهنمييايي‬
‫وکړه‪“.‬‬
‫آنو يوه سړه ساه واخيسييتله‪ .‬او‪ ،‬د ول ړېدو‬
‫هڅه يې وکړه‪ .‬شيرينو پوښتنه ورڅخه وکړه چي‬
‫”څه غواړې‪ ،‬ما ته ووايه‪“.‬‬
‫”نه‪ ،‬شيرينو‪ ،‬زه غواړم چي په خپييل لس‪ ،‬د‬
‫څنګ له خوني څخه تا ته‪ ،‬يخي اوبه راوړم‪“.‬‬
‫”لکن آنو‪ ،‬دا کار خو زه هم کولی سم‪“.‬‬
‫”اهو شيرينو‪ ،‬لکين زميا زړه غيواړي چيي دا‬
‫کار زه درته وکړم‪“.‬‬
‫”د‪ ،‬څو مياشتو پسته‪ ،‬داسي کييارونه زه پييه‬
‫ډېره آسانۍ سره کولی سم‪“.‬‬

‫‪386‬‬

‫شيرينو په پټييه خييوله بيييا وژړل‪ ،‬هغييه‪ ،‬ديوتييا‬
‫غوندي سړی‪ ،‬د خپلي مجبورۍ باوجوده څييومري‬
‫باوقاره‪ ،‬او ښايسته برېښېدی‪.‬‬
‫روان آنييو‪ ،‬پيير ځييای ودر ېدی‪ .‬مييخ يييې د‪،‬‬
‫شيرينو پر خييوا را واړوی او تپييوس ي يې ورڅخييه‬
‫وکړی‪.‬‬
‫”شيرينو ته ژاړې ولي؟“‬
‫”نه آنو‪ ،‬کومه يم چي ژاړم“‬
‫”شيرينو ستا هره اوښکه‪ ،‬زما د زړه په منيځ‬
‫کي توی سوه‪ .‬ځکييه دا درواغ نييه سييي ک ېدای‪.‬‬
‫زما او ستا د‪ ،‬ملقات‪ ،‬مسرت په غييم سييره مييه‬
‫بدلوه‪“.‬‬
‫”ستا موجودګي زما د ژوند‪ ،‬د تور تمونو پيير‬
‫مخ باندي‪ ،‬د سپېدو په څ ېر‪ ،‬غييوړيږي‪ .‬سييتا پييه‬
‫وجه‪ ،‬د فاصلو باوجوده‪ ،‬زما حوصله‪ ،‬برقراره وه‬
‫او ده‪ ،‬او‪ ،‬دا‪ ،‬د ژونييد تېرولييو‪ ،‬دپيياره‪ ،‬يييوه لييويه‬
‫آسرا ده‪“.‬‬
‫شييييرينو‪ ،‬د غيييم ليييه شيييدته‪ ،‬سيييرنګون‬
‫کښېنستله‪ ،‬او په فکرونييو کييي ډوبييه ولړه‪ .‬کلييه‬
‫چي آنو‪ ،‬بوتل او ګيلس په لس‪ ،‬بيرته را غبرګ‬
‫سو‪ ،‬نو دا يې ومخ تييه ور ت ېره سييوله‪ .‬بوتييل او‬
‫ګيلس يې د‪ ،‬ده له لسونو وکښی‪ ،‬نژدې ي يې پيير‬
‫مېز باندي کښېښودل او داسي يې ورته وويل‬
‫”آنو سبا زمييا او سييتا‪ ،‬د واپس يۍ ټکټييان دي‪،‬‬
‫ستا سره مشوره مي مهمه نه وګڼله‪“.‬‬
‫”لکن شيرينو‪“.....‬‬
‫”لکيين وېکيين هيييڅ نسييته‪ ،‬لزم بييه راسييره‬
‫ځې‪“.‬‬
‫”ته خبره خو واوره“ آنو نه پوهېدی چي څه‬
‫ووايي‪.‬‬

‫‪387‬‬

‫”هو ووايه څه وايې؟“ د شيرينو په لهجه کييي‬
‫خښم په څرک راغلی‪.‬‬
‫”شيرينو ‪ ،‬زه يو نابينا‪ ،‬مجبوره سړی يم‪ .‬مييا‬
‫هم په دا‪ ،‬خپله محدود دايره کييي پر ېږده‪ .‬هغييه‬
‫ښار چيري چي‪ ،‬عاشو‪ ،‬او‪ ،‬افراسييياب دواړه پييه‬
‫کي ښخ دي‪ ،‬هلته به زما د دې مجبورۍ احساس‬
‫نور هم شديد سي‪ .‬شايد زه هلته دا خبره زييياته‬
‫محسوسه کړم چي کشکې کييه نييور څييه نييه وای‬
‫ما‪ ،‬د دوی دوو‪ ،‬قبرونه خو ليدلی سوای‪ .‬او‪ ،‬بيا‪،‬‬
‫شيرينو‪ ،‬خلګ به څه وايي؟“‬
‫”خلييګ بييه څييه وايييي؟ چييي وايييي هغييه دي‬
‫وايي‪ “.‬شيرينو نوره په اشتعال سوه‪.‬‬
‫” ګوره شيييرينو‪ ،‬چييي زه او تييه‪ ،‬ګډ سييره‬
‫اوسو‪ ،‬نو‪ ،‬څو‪ ،‬رنګه تبصرې به واورو‪“.‬‬
‫شيرينو‪ ،‬آنو تر لس ونيوی‪ ،‬مخ پيير کعبييه ي يې‬
‫ودروی‪ .‬او داسي يې وويل‬
‫”آنييو‪ ،‬د‪ ،‬قبييول او ايجيياب وخييت دی‪ .‬زه د‪،‬‬
‫لوی خدای پييه موجييودګي کييي‪ ،‬تييا‪ ،‬د م ېړه پييه‬
‫حېث قبلوم‪ .‬ته هم څ ښتن خپييل ګواه ک يړه او‬
‫ما‪ ،‬د خپلي‪ ،‬ښځي په حېث قبوله کړه‪“.‬‬
‫د آنو د څېرې رن يګ د زعفييران پييه څ ېر ژړا‬
‫راغلی‪.‬‬
‫”لکن شيرينو زه يييو مجبييور انسييان يييم‪ .‬تييه‬
‫ولي زما دپاره خپييل ژونييد بربييادوې‪ “.‬د هغييه بيې‬
‫نوري سترګي سر په ژړا راغلې‪.‬‬

‫‪388‬‬

‫”آنو‪ ،‬کوم اعتراض چي ما درلودی سييو زه د‬
‫هغه پر اساس باندي و تا ته‪ ،‬د‪ ،‬ژونييد د مل ګري‬
‫په حيث لس در غزومه‪ .‬دا زه د رحم پييه سييوب‬
‫نه‪ ،‬بلکې زموږ د باهمي الفت په سوب پيير ځييان‬
‫باندي منمه‪ .‬آنو د انکار ګنجائش نسييته‪ .‬د انکييار‬
‫په صورت کي دا واوره‪ ،‬بيا زه و بلي انتها ته مخ‬
‫ګرځولی سم‪“.‬‬
‫”هغه څه“ آنو ‪ ،‬د څه اندېښنو ښکار سو‪.‬‬
‫”آنو په داسي صورت حييال کييي‪ ،‬زه‪ ،‬زمييوږ‬
‫دواړو په قتل لس پوري کولی سييم“ د شيييرينو‬
‫په لهجه کي د اباسيند د څپو قوت او زوږ په نڅييا‬
‫وګرځېدی‪.‬‬
‫ورسره د دې د ميني صداقت د ده د زړه پييه‬
‫منځ کي د يوه تېره غشي په څېر ترازو سو‪.‬‬
‫آنو يوه اوږده په وير لړلې ساه واخيسييتله او‬
‫داسي يې ورته وويل‬
‫”لکيين شيييرينو زه يييو شييرط لييرم کييه يييې‬
‫راسره منې‪“.‬‬
‫”اهو آنو‪ ،‬ووايه“‬
‫”هغه دا چي ته به مييا‪ ،‬د سييترګو و علج تييه‬
‫نه مجبوره کوې‪ .‬عاشو چي پييه قييبر کييي د کييوم‬
‫تور تم سره مخامخ پرته ده‪ ،‬زه هم د مځکي پيير‬
‫مخ‪ ،‬په يوه داسي تور احساس‪ ،‬کي ژوند تېرول‬
‫غواړم‪ .‬د هغيې سيره‪ ،‬ورتيه حيالت‪ ،‬زميا دپياره‪،‬‬
‫باعث اطمينان ګرځييي‪ .‬کييه تيير ځلنييدو لمرونييو‬
‫لندي زموږ مينه باقي پاته نه سوه‪ ،‬نو‪ ،‬د‪ ،‬ژوند‪،‬‬
‫تيارې خو بايد سره‪ ،‬شئير )‪ (SHARE‬کړو‪“.‬‬
‫شيييرينو پييه پټييه خييوله‪ ،‬د هغييه نيييولي دواړه‬
‫لسونو ته بوسييه ورک يړه‪ ،‬او آنييو پييوه سييو‪ ،‬چييي‬
‫معاهده طې ده‪.‬‬

‫‪389‬‬

‫هغييه د شيييرينو پيير مقييدس‪ ،‬ځلنييد ښايسييته‬
‫تندي باندي يوه‪ ،‬تييوده بوسييه ثبييت ک ښېښودله‪.‬‬
‫مخ يې د آسمان پر لور کييوز ک يړی او داسييي ي يې‬
‫وويل‬
‫”ښکلې خدايه‪ ،‬ستا د مهربييانيو‪ ،‬کنييار نسييته‪.‬‬
‫زه ستا په موجودګي کي او ستا د ابدي ذات تر‬
‫ګواهي لندي سييتا لييه کاينيياتي نييوره‪ ،‬جييوړه‪ ،‬دا‬
‫شيرينو په خپله نکاح کي قبلومه‪“.‬‬
‫د قبول او ايجاب پسته‪ ،‬د دوی د مينييي کييور‬
‫په يوه مقدس آسماني نور ډک سو‪ .‬له نامعلومه‬
‫خوا يو ډک ښايسته ووره‪ ،‬د کور دپاسه‪ ،‬په مينييه‬
‫ناکه‪ ،‬توګه په اورېدو راغلييی‪ .‬د بييام دپاسييه‪ ،‬د‬
‫بيياران پييه پييازيب کييي‪ ،‬هغييوی د عاشييو د‪ ،‬خنييدا‬
‫مترنم څرک د زړونو په غييوږو‪ ،‬پييه واضييح تييوګه‬
‫اورېدی سو‪.‬‬
‫پای‬