You are on page 1of 13

Dou niversitesi Dergisi, 7 (1) 2006, 59-71

GAZ TRBNLERNN OPTMAL PERFORMANS ANALZ


OPTIMAL PERFORMANCE ANALYSIS OF GAS TURBINES

Burhanettin ETN
Yldz Teknik niversitesi, Makine Fakltesi, Makine Mhendislii Blm

ZET : Son yllarda, gaz trbinlerinin elektrik retiminde ve kojenerasyon


sistemlerinde kullanm her geen gn hzla artmaktadr. Gaz trbin
performansndaki dler elektrik retim kapasitelerinin azalmasna ve retim
maliyetlerinin artmasna neden olmaktadr. Bu almada, ak evrimli gaz trbin
modeli alnarak termodinamik analizi yaplmtr. Performans kriteri olarak net g
ve termik verim alnm ve kompresr basn oran, trbin giri scakl, izentropik
verimler ve basn kayplarnn performans zerine olan etkisi incelenmitir. Visual
Basic programlama dilinde yazlan programla oluturulan model zmlenmi ve
maksimum evrim performansn veren optimum tasarm parametreleri
belirlenmitir.
Anahtar Kelimeler: Termodinamik analiz, ak evrimli gaz trbin.
ABSTRACT : The usage of gas turbines increases rapidly in the electricity
production and cogeneration systems in recent years. Decreasing performance of
gas turbines causes not only reducing the capacity of electricity production but also
increasing production cost. In this study, the thermodynamic analysis of the open
cycle gas turbine model is examined. The power output and the thermal efficiency of
system are chosen as the performance criteria and the effects of compressor
pressure ratio, turbine inlet temperature, isentropic efficiencies and pressure losses
on the performance are analyzed. Developed model has been analysed by using a
computer program written in Visual Basic language and the design parameters
giving maximum power and efficiency are determined.
Keywords: Thermodynamic analysis, open cycle gas turbine.

1. Giri
Gaz trbinlerinin kurulu sreleri ksa ve yatrm maliyetleri dier sistemlere gre
dktr. Ayrca ok ksa srede devreye girip kabilirler. Bu nedenle; zellikle son
yllarda elektrik enerjisi retiminde ve kojenerasyon sistemlerinde gaz trbinlerinin
kullanm her geen gn hzla artmaktadr (etin 2005, Erdem vd., 2003, Najjar
Y.S.H. 2000, Teppenstall T. 1998, Erdem vd., 2004).
Gaz trbinlerinin uygulama sahas vardr: Sadece g reten ak evrimli gaz
trbin sistemleri, s ve gcn birlikte retildii kojenerasyon sistemleri ve gaz
trbinleri ile buhar trbinlerinin birlikte kullanld kombine evrim sistemleri.
Ak evrimli gaz trbin sistemlerinin termik verimleri olduka dk olmasna
ramen, hzl devreye girebilmeleri ve yatrm maliyetlerinin dier sistemlere gre
dk olmas nedeniyle, pik yklerin karlanmasnda tercih edilmektedir (etin
2005, Erdem vd., 2004).

60

Burhanettin ETN

Kojenerasyon sistemleri, yakttan elektrik ve s enerjisi reten sistemlerdir.


Kojenerasyon sistemlerinin toplam verimlerinin yksek olmas, kullanm yerinde
retim yaparak elektrik retim ve datm kayplarn azaltmalar ve yk
deiimlerine hzl uyum salamalar gibi avantajlar vardr. Ayrca, yksek toplam
verimlerinden dolay yakt tketimini drerek, hem iletmelerin enerjiye
harcadklar masraflar drmekte, hem de evreye atlan emisyonlar
azaltmaktadr. Kojenerasyon sistemlerin kullanmlar, yukarda belirtilen
avantajlarndan ve konvansiyonel elektrik enerjisi ve s enerjisi retim sistemlerine
gre sahip olduu stnlklerinden dolay giderek artmaktadr (etin 2005, Erdem
vd., 2004).
Kombine evrim sistemleri ise, gaz trbinleri ile buhar trbinlerinin beraber
kullanld sistemlerdir. Dolaysyla kombine evrim sistemi, gaz trbini evrimi ile
buhar trbini evriminin birlemesinden olumaktadr. Gaz trbini evrimleri, buhar
evriminden daha yksek scaklkta alrlar (Horlock, 1997, engel ve Boles,
1989). Gaz trbinlerinde yksek scaklklara kmak iin trbin kanatlarnda etkin
soutma yaplmas ve kanatlarn seramik gibi yksek scakla dayankl
malzemelerle kaplanmas gerekir. Gaz trbini evriminde yksek scaklklara
klabilmesine ramen, gazlar trbini ok yksek scaklklarda terk ettikleri iin,
yksek sl verimlere ulalamamaktadr. Bu nedenle gaz trbin sistemlerinin sl
verimleri, genellikle buhar evrimli sistemlerin sl veriminden dktr (Byktr
1985, Cole 1991). Kombine evrim sistemleri, gaz trbin evrimlerinin st
scaklnn yksek olmas ve buhar trbinli evrimlerin alt scaklklarnn dk
olmas avantajn birletirerek, gaz trbinlerini terk eden scak gazlarn, buharl g
evriminin s kayna olarak kullanlmasn salarlar. Bylece, gaz trbini evrimde
gazlarn yksek scaklkta dar atlmasyla ortaya kan dezavantaj ortadan
kaldrlm ve %60lara varan evrim verimlerine ulalm olur. Kombine evrim
sistemlerinin verimi bir yandan yksek kaliteli ekipmanlara, dier yandan bu
komponentlerin optimizasyonuna baldr. Gaz trbin evrimi, toplam kombine
evrim gcnn 2/3n retir. Geri kalan 1/3 ise, atk s kazanl buhar trbini
evrimi salar. Dolaysyla yksek performans iin, komponentlerin optimizasyonu
olduka nemlidir (Casarosa et al., 2004).
Ak evrimli gaz trbin sisteminin performans kriterleri net g kts ve termik
verimdir. Performans deerlerine etki eden tasarm parametreleri ise evre scakl
(T1), gaz trbin giri scakl (TGS) ve kompresr basn orandr (Prc). Tasarm
parametreleri evrim performansn en st seviyede salayacak ekilde seilmelidir.
Kompresr basn oran ve gaz trbin giri scakl sistemin almas esnasnda
sabit kalrken, evre scakl deimektedir (Erdem vd., 2003).
Bu almada, ak evrimli gaz trbin sistemi model olarak alnarak, termodinamik
analizi yaplmtr. almada performans kriteri olarak g ve verim, deiken
parametre olarak ise kompresr basn oran, trbin giri scakl, basn kayplar,
trbin ve kompresr izentropik verimleri alnmtr. Dier deikenler ise sabit
kabul edilmitir. G ve verim ifadeleri bu karar deikenlerinin fonksiyonu olarak
formle edilmitir. Visual Basic programlama dilinde yazlan programla oluturulan
model zmlenmi ve termodinamik adan optimum dizayn artlar belirlenmitir.

Gaz Trbinlerinin Optimal Performans Analizi

61

2. Termodinamik Metodoloji
Enerji retim sistemleri ok karmak ve kompleks yapdadrlar. Gerek bir tesis ele
alndnda irili ufakl birok komponent vardr. Bu nedenle sistem
zmlemelerinde baz kabullerin yaplmas gerekir (Sevilgen, 2002). Bu kabuller
de analiz sonularn etkilemektedir. ekil 1de ak evrimli gaz trbin sisteminin
ematik resmi gsterilmitir. Ak evrimli gaz trbin sistemini oluturan ana
elemanlar; kompresr (K), yanma odas (YO), gaz trbini (GT) ve jeneratrdr (J).

Y ak t
YO
3
-o

GT

H av a

G az

ekil 1. Ak evrimli gaz trbin modeli

2.1. Net G
Ak evrimli gaz trbin sisteminin net gc (Wnet), gaz trbin gc (WGT) ve
kompresr glerinin (WK) farkna eittir (3).

& g .(h 3 h 4 ) = m
& g . c pg (T ) .T3 c pg (T ) .T4
WGT = m
3
4

& h .(h 2 h1 ) = m
& h . c ph (T ) .T2 c ph (T ) .T1
WK = m
2
1
Wnet = WGT WK

(kW)

(kW)

(1)

(kW)

(2)
(3)

Burada, h ak noktalarna ait entalpi deiimlerini, T1 evre scakln, T2


kompresr k scakln, TGS=T3 trbin giri scakln, T4 trbin k
& g gaz debisini, cph ve cpg de srasyla havann ve
& h hava debisini, m
scakln, m
gazlarn sabit basnta zgl s kapasitelerini gstermektedir.
Kompresr k scakl T2 ve trbin k scakl T4;
P (k h 1)/k h 1
T2 = T1 .1 + rc

cis

(K)

(4)

1
T4 = T3 .1 tis . (k 1)/k
g
g
Prt

(K)

(5)

62

Burhanettin ETN

ifadelerinden elde edilebilir. Burada; Prc kompresr basn oran, Prt trbin basn
orann, kh havann zgl s orann, kg gazlarn zgl s orann, cis kompresr
izentropik verimini, tis trbin izentropik verimini gstermektedir (6-11).
Prc =

P2
P1

P3 == P2 .(1 YO )

P4 = P1 . 1 +
Prt =

(6)
(bar)
(bar)

(7)
(8)

P3
P4

k h (T ) =

c ph (T )

k g (T ) =

c pg (T )

(9)
(10)

c vh (T )

(11)

c vg (T )

c vh (T ) = c ph (T ) R h

(kJ/kgK)

(12)

c vh (T ) = c ph (T ) R h

(kJ/kgK)

(13)

cvh ve cvg havann ve gazlarn sabit hacim zgl ssn, Rh ve Rg havann ve gazlarn
ideal gaz sabitini, YO ve yanma odas ve ktaki basn kayp parametresini
gstermektedir.
Gazlarn (mg) ve yaktn (mf) ktlesel debileri, termodinamiin birinci kanununa
gre yanma odasndaki ktle ve enerji dengesinden bulunabilir (14-15).
&g =m
& h +m
&y
m

(kg/s)

c
.T c
.T
& y =m
& h . pg (T3 ) 3 ph (T2 ) 2
m

LHV.

c
.T
y
pg (T3 ) 3

(14)
(kg/s)

(15)

Burada LHV yaktn alt sl deeri, y yanma verimidir. Buna gre yanma odasnda
verilen sl g (WYO); (16) eitliinden elde edilebilir.
& y .LHV. y
WYO = m

(kW)

(16)

Havann ve gazlarn sabit basntaki zgl s kapasiteleri cph ve cpg, scakln


fonksiyonu olarak ifade edilmitir ve denklemlerde de bu kullanlmtr (etin 2005,
Siveira ve Tuna, 2003).
9,45378.T 2
c ph (T ) = 1,04841 0,000383719.T +
10 7

5,49031.T3 7,92981.T 4

+


1010
1014

2
6,99703.T 2,71298.T
c pg (T ) = 0,991615 +
+
5
7
10
10

1,22442.T3

1010

(kJ/kgK) (17)

(kJ/kgK)

(18)

Gaz Trbinlerinin Optimal Performans Analizi

63

2.1 Termik Verim


Ak evrimli gaz trbin sisteminin termik verimi (g), net gcn yanma odasnda
verilen sl gce oran eklindedir. Buna gre termik verim (19) ifadesinde olduu
gibi yazlabilir.
g =

Wnet
W YO

(19)

3. Uygulama
Kompresr basn oran 2 ile 40 arasnda deitirilerek ak evrimli gaz trbin
sisteminin termodinamik analizi yaplm ve dizayn parametrelerinin net g ve
termik verim zerine olan etkileri belirlenmeye allmtr. Analiz iin yaplan
kabuller ise yledir: hava ve yanma rnlerine ideal gaz prensibi uygulanmtr,
tam yanma reaksiyonunun olduu dnlmtr, sistem dzgn akl alnmtr,
analizin daha genel olmas iin kompresre girite hava debisi 1 kg/s kabul
edilmitir, referans evre scakl 288 K, referans evre basnc 1 bar alnmtr.
ncelemelerde yakt olarak doalgaz alnm ve doalgazn alt sl deeri modele
dardan girilen bir deer olarak eklenmitir. Farkl bir yakt seilmesi durumunda
model buna da cevap verebilmektedir. Dier sabit parametreler ise Tablo 1de
gsterilmitir.
Tablo 1. Sabit parametreler (etin, 2005)
cis, tis

0,88

T1 (K)

288

0,98

TGS=T3 (K)

1300

LHV (kJ/kg)

47966

Ra (kJ/kgK)

0,287

P1 (bar)

Rg (kJ/kgK)

0,2968

YO,

0,02

ma (kg/s)

3.1 Trbin Giri Scaklnn Net G ve Termik Verime Etkisi


Trbin giri scakl 900 K ile 1600 K arasnda deitirilerek, performansa olan
etkisi incelenmi ve elde edilen eriler ekil 2-5de verilmitir. ekil 2 ve 3de,
kompresr basn oranyla net gcn ve termik verimin deiimleri gsterilmitir.
Herhangi bir TGS deeri iin, kompresr basn orannn artmas ile net g ve
termik verim nce artmakta ve bir maksimumdan geip daha sonrada dmektedir.
Dolaysyla, her TGS deeri iin net gc ve termik verimi maksimum yapan
optimum bir kompresr basn oran vardr.
ekil 4de ise net gcn, termik verimle deiimi ayn eri zerinde gsterilmitir.
Eri kompresr basn oranna gre elde edilmitir. Dolaysyla, her noktadaki
kompresr basn oran birbirinden farkldr. ekil 2 ve 3den de aka grld
zere, ayn artlar iin net gc ve termik verimi maksimum yapan kompresr
basn oranlar birbirinden farkldr. Gaz trbininin termodinamik adan optimum
alma aral, bu iki deer arasnda olmaldr. nk bu optimal aralkta, gaz
trbin sisteminin net gc ve termik verimi maksimum deerler civarnda
deimektedir.

Burhanettin ETN

64

600

TGS=1600 K

TGS=1500 K

TGS=1100 K

TGS=900 K

TGS=1300 K

W net (kW)

400

200

10

20

30

40

Prc

ekil 2. Kompresr basn oran ile net gcn deiimi

TGS=1600 K

TGS=1500 K

TGS=1100 K

TGS=900 K

TGS=1300 K

0,38

0,28

0,18

0,08
0

10

20

Prc

30

40

ekil 3. Kompresr basn oran ile termik verimin deiimi

65

formans Analizi
Gaz Trbinlerinin Optimal Per

TGS=1300 K

TGS=15 00 K
TGS=90 0 K

TGS=16 00 K
TGS=11 00 K
0,4

0,3

0,2

0,1

0
100

200

400

300

500

600

Wnet (kW)

imle deiimi
ekil 4. Net gcn termik ver

1200

TGS=1600 K

TGS=1500 K

TGS=1100 K

TGS=900 K

TGS=1300 K

TS(K)

900

600

300

0
0

10

20

30

40

Prc

n ile
ekil 5. Kompresr basn ora

S) deiimi
trbin k scaklnn (T

klnn (TS) deiimi


oran ile gaz trbini k sca
n artmasyla
ekil 5de kompresr basn
iin, kompresr basn orann
eri
de
S
TG
bir
ngi
rha
He
.
da, TGS artna
gsterilmitir
Ayn kompresr basn orann
dir.
kte
me
d

kl
sca

trbin k
da artmaktadr.
bal olarak trbin k scakl

Burhanettin ETN

66

3.2 zentropik Verimlerin Net G ve Termik Verime Etkisi


Trbin ve kompresr izentropik verimleri 0,75 ile 0,95 arasnda deitirilerek,
termodinamik analizler tekrarlanmtr. ekil 6da kompresr basn oranyla net
gcn, ekil 7de ise kompresr basn oranyla termik verimin deiimleri
gsterilmitir. Trbin giri scaklnda olduu gibi, her izentropik verim deeri iin
de net gc ve termik verimi maksimum yapan optimum bir kompresr basn oran
vardr.

500

W net (kW)

375

=0,95
=0,90
=0,85
=0,80
=0,75

250

125

10

20

30

40

Prc

ekil 6. Kompresr basn oran ile net gcn deiimi

0,5
0,4
=0,95
=0,90
=0,85
=0,80
=0,75

0,3
0,2
0,1
0
0

10

20

30

40

P rc

ekil 7. Kompresr basn oran ile termik verimin deiimi

Gaz Trbinlerinin Optimal Performans Analizi

67

0,5
0,4
=0,95
=0,90
=0,85
=0,80
=0,75

0,3
0,2
0,1
0
0

100

200

300

400

500

Wnet (kW)

ekil 8. Net gcn termik verimle deiimi

900

TS(K)

770
=0,95
=0,90
=0,85
=0,80
=0,75

640
510
380
250
0

10

20

30

40

P rc

ekil 9. Kompresr basn oran ile trbin k scaklnn (TS) deiimi


ekil 8de net gcn termik verimle deiimi ayn eri zerinde gsterilmitir. Eri
zerinde her noktadaki kompresr basn oran birbirinden farkldr. ekil 9da ise
kompresr basn oran ile gaz trbin k scaklnn deiimi verilmitir.
3.3 Basn Kayplarnn Net G ve Termik Verime Etkisi
Bu ksmda, basn kayp parametresi 0 ile 0,08 arasnda deitirilerek, performansa
olan etkisi incelenmitir. Analiz sonucunda optimum kompresr basn oran deeri
asndan, basn kayp parametresinin net g ve termik verim zerine ok fazla

Burhanettin ETN

68

etkisinin olmad grlmtr. Optimum noktalar deimemekte, net g ve termik


verim sadece deer olarak deimektedir (ekil 10-12).

W net (kW)

400

=0,08
=0,06
=0,04
=0,02
=0

300

200

100
0

10

20

30

40

Prc
ekil 10. Kompresr basn oran ile net gcn deiimi

0,4

0,3

=0,08
=0,06
=0,04
=0,02
=0

0,2

0,1

0
0

10

20

30

40

Prc
ekil 11. Kompresr basn oran ile termik verimin deiimi

Gaz Trbinlerinin Optimal Performans Analizi

69

0,4

0,3

=0,08
=0,06
=0,04
=0,02
=0

0,2

0,1

0
0

100

200

300

400

Wnet (kW)

ekil 12. Net gcn termik verimle deiimi


ekil 12de net gcn termik verimle deiimi ayn eri zerinde gsterilmitir.
Eriler kompresr basn oranna gre izilmitir. Dolaysyla her noktadaki
kompresr basn oran birbirinden farkldr.

4. Tartma ve neriler
Bu almada, ak evrimli gaz trbin sistemi iin net g ve termik verim
performans kriteri olarak alnarak kompresr basn oran, trbin giri scakl,
basn kayplar, trbin ve kompresr izentropik verimlerinin performans zerine
olan etkisi analiz edilmitir.
Trbin giri scakl iin, net g ve termik verimi maksimum yapan optimum
deerler Tablo 2de gsterilmitir. Trbin giri scaklnn artmasyla net g ve
termik verim ile bunlar maksimum yapan optimum kompresr basn oranlar
ykselmektedir. rnein; trbin giri scakl 900 K alndnda net gcn ve
termik verimin maksimum deerleri srasyla 151,2 kW ve 0,2787; bu noktalardaki
optimum kompresr basn oranlar ise 5 ve 9 olmaktadr. Trbin giri scakl
1600 K alndnda ise, net gcn ve termik verimin maksimum deerleri srasyla
527,7 kW ve 0,3971; bu noktalardaki optimum kompresr basn oranlar ise 16 ve
35 olarak elde edilmitir.
Tablo 2. TGS iin optimum deerler
TGS (K)
Wnet,max(kW); Prc,opt
g,max; Prc,opt
900

151,2 ;

0,2787 ; 9

1100

254,2 ;

0,3224 ; 14

1300

366,6 ; 10

0,3677 ; 21

1500

477,4 ; 14

0,3900 ; 30

1600

527,7 ; 16

0,3971 ; 35

Burhanettin ETN

70

Tablo 3de, trbin ve kompresr izentropik verimleri iin net g ve termik verimi
maksimum yapan optimum deerler verilmitir. Analizlerden, izentropik verimin
artmasyla net g ve termik verimin ykseldii grlmtr. rnein; izentropik
verim 0,75 alndnda net gcn ve termik verimin maksimum deerleri srasyla
217 kW ve 0,1990; bu noktalardaki optimum kompresr basn oranlar ise 5 ve 9
olmaktadr. zentropik verim 0,90 alndnda ise, net gcn ve termik verimin
maksimum deerleri srasyla 391 kW ve 0,3976; bu noktalardaki optimum
kompresr basn oranlar ise 11 ve 25 olarak elde edilmitir.
Tablo 3. zentropik verim iin optimum deerler
Wnet,max(kW); Prc,opt
g,max; Prc,opt

0,75

217 ;

0,1990 ; 9

0,80

273 ;

0,2588 ; 13

0,85

331 ; 9

0,3249 ; 17

0,90

391 ; 11

0,3976 ; 25

0,95

451 ; 16

0,4779 ; 36

Net g ve termik verimin yksek olmas isteniyorsa, trbin giri scakl ve


izentropik verimler mmkn olduu kadar yksek seilmelidir. Fakat trbin giri
scakln belirleyen, gaz trbinlerinde kullanlan malzemelerin sl dayanm
snrdr. Bu da ekonomiyle ilgilidir ve sistem maliyetlerini ok artrabilir. Benzer
ekilde izentropik verim deerleri, tamamen retici firmann belirledii deerlerdir
ve deitirilemez.
Sonu olarak termodinamik analiz bir sistemin sadece performansn
deerlendirmektedir ve maliyetleri dikkate almamaktadr. Dolaysyla,
termodinamik performans maksimum yaplmak istendiinde, sistemin toplam
maliyeti ok yksek olabilir. Ya da tam tersi olarak, sadece maliyetler minimum
yapmak istendiinde sistem performans ok debilir. Bu nedenle, maliyetlerin
etkisi de dikkate alnmaldr. Bu ekilde daha anlaml sonular elde edilebilir.

5. Sonular
Ak evrimli gaz trbin sisteminin termodinamik analizinden elde edilen sonular:
1.

2.

3.

Ak evrimli gaz trbin sisteminin net gc ve termik verimi zerinde en


nemli etkiye sahip olan parametrenin trbin giri scakl ile trbin ve
kompresr izentropik verimlerinin olduu, basn kayplarnn ise ok fazla
etkisinin olmad belirlenmitir.
Her parametre iin, net gc ve termik verimi maksimum yapan iki farkl
kompresr basn orannn olduu grlmtr. Gaz trbininin basn oran bu
iki deerden biri ya da arasnda bir deer olmaldr. nk bu aralkta net g
ve termik verim maksimum deerler civarnda deimektedir.
Ayn trbin giri scakl iin, termik verimi maksimum yapan optimum
kompresr basn oran, net gc maksimum yapan deerinden daima byk
kmaktadr.

Gaz Trbinlerinin Optimal Performans Analizi

4.

71

Trbin giri scaklnn ve izentropik verimlerin artmasyla termik verim ve net


gcn artt ve buna bal olarak da optimum kompresr basn orannn
ykseldii belirlenmitir.

Referanslar
BYKTR, A.R. (1985). Termodinamik:Cilt 2. Uluda niversitesi Basmevi.
CASAROSA, C., DONATINI, F. & FRANCO, A. (2004). Thermoeconomic
optimization of heat recovery steam generators operating parameters for
combined plants. Energy, 29, 389-414.ss.
COLE G, H.A. (1991). Thermal power cycles. London, E. Arnold.
ENGEL, Y. & BOLES, M.A. (1989). Thermodynamics an engineering approach.
McGraw-Hill.
ETIN, B. (2005). ok amal enerji retim sistemlerinin termoekonomik
optimizasyonu. Yaynlanm Doktora Tezi, YT Fen Bilimleri Enstits,
stanbul.
ERDEM, H.H., SEVLGEN, S.H., ETN, B. & AKKAYA, A.V. (2004).
Kojenerasyon sistemlerinin yakt fiyatlarn ve birim yakt maliyetlerinin analizi.
Sigma Mhendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, say 1, 128-138.ss.
ERDEM, H.H., SEVLGEN, S.H., ETN, B., AKKAYA A.V. & DADA, A.
(2003). Gaz trbin sistemlerinde evre scaklnn performansa etkisi. 14.
Ulusal Is Bilimi ve Teknii Kongresi, Isparta.
HORLOCK, J.H. (1997). Aero-engine derivative gas turbines for power generation :
thermodynamic and economic perspectives. Journal of Engineering for Gas
Turbines and Power, 119, 119-123.ss.
NAJJAR, Y.S.H. (2000). Gas turbine cogeneration systems : a review of some
novel cycles. Applied Thermal Engineering, 20, 179-197.ss.
SEVILGEN S.H. (2002). Enerji retim sistemlerinin ekserjoekonomik analizi.
Yaynlanm Doktora Tezi, YT Fen Bilimleri Enstits, stanbul.
SILVEIRA, J.L & TUNA, C.E. (2003). Thermoeconomic analysis method for
optimization of combined heat and power systems : part I. Progress in Energy
and Combustion Science, 29, 479-485.ss.
TEPPENSTALL, T. (1998) Advanced gas turbine cycles for power generation : a
critical review. Applied Thermal Engineering, 18, 837-846.ss.