You are on page 1of 13

Porezi u BiH

Finansije i finansijsko pravo


Asistentica Nejra Neimarlija Roi,
(MA)
Porezi
Porezi su prihod drave i u itavom poreznom sistemu su najvaniji i
najizdaniji javni prihod
Oblik prisilnog davanja koji namee drava, koji nije namjenski
usmjeren i koji nema izravnu protuinidbu
U novije vrijeme moderne i savremene drave primjenjuju sve vie
poreza
Porezni sistemi su razliiti od zemlje do zemlje
Porezni sistem u BiH temeljne porezne
kategorije
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na imovinu
Doprinosi za socijalno osiguranje koje plaa poslodavac i zaposlenik,
Troarine, su posebna vrsta poreza koji se plaa na neke od proizvoda
poput naftnih derivata, duhanskih proizvoda, bezalkoholnih pia,
alkoholnih pia, piva, vina i kave
Kategorije poreznih stopa
Porez na dodanu vrijednost 17% (FBiH, RS, BD)
Porezu na dobit 10% (FBiH, RS, BD)
Porezu na dohodak 10% (FBiH, RS, BD)
U FBiH - Porez na dohodak je 10% od neto plae (u skladu s bruto
modelom).

U RS-u - Porez na dohodak je 10% od neto plae (u skladu s bruto


modelom).
Porez na dodanu vrijednost (PDV)
Jedinstvena stopa PDV-a 17%
Uprava za indirektno oporezivanje je zaduena za prikupljanje poreza na dodanu
vrijednost i koordinaciju pitanja fiskalne politike u cjelini. Ovo tijelo je takoer
odgovorno za prikupljanje carina i troarine na cijelom teritoriju BiH.
Porez na dodanu vrijednost je sveobuhvatan porez na potronju, a procjenjuje se na
temelju dodane vrijednosti na robu i usluge.
Primjenjuje na sve poslovne aktivnosti ukljuujui proizvodnju i distribuciju roba i
pruanje usluga.
PDV je potroaki porez jer ukupan iznos PDV-a ne plaa firma, ve krajnji potroa
Ocjenjuje se kao postotak cijene proizvoda ili usluga. Iznos poreza je vidljiv u svim
fazama, od proizvodnje do distribucije.
Stopa poreza na dobit
Dobit prenesena iz inozemstva ne oporezuje se u BiH ako prethodno
podlijee oporezivanju u inozemstvu
Nain obrauna poreza na dobit
Dobit se obraunava u skladu s vaeim zakonima,
oduzimanjem trokova od prihoda
Porezna osnovica ukljuuje profit, prihode i kapitalnu dobit, u skladu s
raunovodstvenim propisima. Izdaci moraju biti u skladu s
raunovodstvenim standardima.
Strani dravljani i porez u BiH
Svi stranci s prebivalitem u Federaciji BiH i Republici Srpskoj plaaju
porez na prihode ostvarene u kalendarskoj godini na teritoriji BiH.
Jednako tako, svi stranci koji ne prebivaju u BiH, ali koji ostvaruju
prihode u Federaciji BiH i Republici Srpskoj smatraju se poreznim
obveznicima.
U Brko Distriktu, stranci se tretiraju kao porezni obveznici, ako borave
na teritoriji Brko Distrikta u neprekinutom razdoblju od 183 dana
najmanje.
Porez na plate
Porez po osnovu radnog odnosa, izvan radnog odnosa i od samostalnog
obavljanja djelatnosti
Prihod opina i kantona i rasporeuje se po kantonalnim zakonima
Poreski obveznik je fizika osoba koja prihode ostvaruje u FBiH ili van FBiH, a
rezident je FBiH
Osnovica poreza je plata ostvarena u FBiH i van FBiH (bruto plata doprinosi
za socijalno osiguranje na teret osiguranika)
Osnovica poreza kod samostalnih djelatnika ne moe biti manja od minimalne
plate po kolektivnom ugovoru
Za dane kanjenja uplate poreza na plate, plaa se zatezna kamata u skladu sa
Zakonom o zateznim kamatama (0,06% dnevno)
Za naplatu poreza na plate nadlene su Poreska uprava i Finansijska policija
Porez na dobit privrednih drutava
Zakon o porezu na dobit privrednih drutava u FBiH
Profit (dobit) iskazan u bilansu uspjeha
Najprije se sainjava bilans uspjeha, a zatim bilans stanja
Poreski obveznici ovog poreza su:
Privredna drutva
Banke i druge finansijske organizacije
Drutva za osiguranje i reosiguranje imovine i lica
Zadruge i zadrune organizacije
Ustanove koje prodajom usluga i proizvoda ostvaruju dobit
Obveznici su rezidenti FBiH ili nerezidenti FBiH koji su ostvarili dobit na teritoriji FBiH
Porez na dobit privrednih drutava
Poreska osnovnica je oporeziva dobit koja je utvrena poreskim bilansom,
usklaivanjem s bilansom uspjeha
Kamata je neoporeziva prema Zakonu o porezu na dobit
Poreske olakice poreza na dobit
Za novoformirana privredna drutva ili zadruge (1. g. 100%, 2. g. 70%, 3. g.
30% olakica)
U sluaju poslovanja u slobodnoj carinskoj zoni (5 godina osloboenje)

Drutvo koje dobit investira u vlastitu proizvodnu djelatnost ili stanogradnju u


iznosu od 100% investirane dobiti
Za strana ulaganja u iznosu veem od 20% uea u domaem preduzeu

Privredno drutvo koje upoljava preko 50% invalidnih lica, osloboeno 100%
poreza na dobit dok ispunjava navedeni uslov
Porez na dobit fizikih lica
Plaa se u skladu s ostvarenom dobiti, u paualnom iznosu i u procentu
od svakog pojedinano ostvarenog prihoda fizikog lica
Obveznici: samostalni privrednici, profesionalni sportisti ili sportski
radnici, fiziko lice koje obavlja sporedne djelatnosti u privredi
(odgajanje ivine, pela...) i fiziko lice strani dravljanin koji ostvari
dobit od obavljanja djelatnosti na teritoriji Kantona
Vrijednost osnovice procjenjena na osnovu strune analitike slube
porezne uprave za svaku godinu posebno i utvruje se mjeseni iznos
obaveza (razrez poreza)
Lice koje plaa porez duna da izda putni nalog ili odsjeak iz kase
(ovjerena traka) za svaki pojedinano ostvareni prihod
Porez na dobit fizikih lica
Neki od rashoda samostalne djelatnosti: bruto plata poreskog
obveznika, nabavna vrijednost utroenog materijala, plaeni trokovi
energije, amortizacija, trokovi odravanja sredstava i slino
Visinu dokumentovanih trokova priznaje Porezna uprava kantona
Stopa poreza na dobit fizikih lica je 25%, a za sportske radnike je 15%
Uvjerenje o poetku obavljanja djelatnosti poreznom obvezniku izdaje
Opinski organ nadlean za poslove privrede
Druge vrste poreza fizikih lica
Porez na imovinu
Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
Porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehnikih unaprjeenja
Porez na nasljee i poklone
Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti
Porez na dobitke od igara na sreu