‫‪16‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ اول ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﺎد ﺗﻮن ﻧﺮه‪:‬‬

‫‪SHAHRE SHADI Persian Satirical Monthly‬‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﮑﺎﻫﻰ و ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ‬ ‫ﺳﺎل دوم‪ ،‬ﺷﻤﺎره‪vol. 2, NO. 16 | AUGUST, 2017 | 16 :‬‬
‫ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ‬
‫از روزی ﮐﻪ ﺷﻨﮕﻮل ﭘﺎ ﺑﻪاﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮔﺬران ﻧﻬﺎد ودرداﻣﺎن ﭘﺮﻣﻬﺮاﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻏﺮﺑﺖ زده دراﯾﻦ ﺳﻮی دﻧﯿﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ‪،‬‬
‫دﻟﺶ ﺧﻮش ﺷﺪ ﺑﻪاﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ آن را دردﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻟﺒﺶ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﺑﺎزﺷﺪ وﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ درآن ﺑﺮق ﺷﺎدی‬
‫ﻣﯽ درﺧﺸﯿﺪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮد‪.‬‬
‫در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺑﺮگ ﺑﺮﮔﺶ را ورق ﻣﯽ زد‪ ،‬ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﺶ از ﺧﻨﺪه ﮔﻞ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ وﻟﺒﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﯽ‬
‫ﺷﺪ وﺷﻨﮕﻮل‪ ،‬ﺑﺎد درﻏﺒﻐﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ وﺧﻮد را ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ دﯾﺪ وﺑﺮﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﯿﺶ ازﭘﺎﻧﺰده ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪاﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻨﮕﻮل وﺷﻨﮕﻮﻟﯿﺎن اداﻣﻪ دارد‪.‬‬
‫درﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره اﻧﺘﺸﺎر‪ ،‬ﺷﻨﮕﻮل ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻬﺮی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم " ﺷﻬﺮﺷﺎدی " ﺗﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﺎدی‬
‫ﺧﻮد و دﯾﮕﺮاﻧﻨﺪ ﺑﻪاﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﻨﺪ و در آن ﺳﮑﻨﺎ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫"ﺷﻬﺮ ﺷﺎدی " ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﮕﻮل دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ وﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ازدل ﻣﺮدم وﺑﻨﺸﺴﺘﻪ درﮐﻨﺎرﻣﺮدم وﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ‬
‫دردﺳﺘﺎن ﭘﺮﻣﻬﺮﺷﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮد ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز‪:‬‬
‫اﻣﺎن ﺑﺰرگ زاد‬
‫ﺷﻨﮕﻮل و " ﺷﻬﺮ ﺷﺎدی " اورا ﺑﺎ دﯾﮕﺮﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫وﯾﺮاﺳﺘﺎر‪:‬‬
‫" ﺷﻨﮕﻮل " ﺑﺎ دﻟﺶ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ وﺑﺎ دﻟﺶ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ وﺑﺎ دﻟﺶ ﺑﺮﺻﻔﺤﻪ ﺳﭙﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻘﺶ ﮔﻞ ﻧﺸﺎط و ﺷﺎدی‬ ‫ﮔﻠﯽ‬
‫واﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺮاح‪:‬‬
‫راﻣﯿﻦ دوﺳﺘﺎن‬
‫ﺷﻨﮕﻮل ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ " ﺷﻬﺮ ﺷﺎدی " وﮐﻮﭼﻪ وﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺑﻬﺎروﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﭘﺎﺋﯿﺰوزﻣﺴﺘﺎن‬
‫ﻣﺎﻧﻮس وﮔﻞﻫﺎﯾﺶ ﻫﺮﮔﺰﺧﺰان ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻞﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﮕﻮل دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﻣﻬﺮﺷﺎن ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺮو ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ وﻓﺎ‬
‫ﺑﺮﻧﺪ ودرﮔﻠﺪانﻫﺎی ﺑﻠﻮرﯾﻦ ذﻫﻨﺸﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧﺪ وآنﻫﺎ را آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وﺳﺎﻟﯿﺎن‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﺳﺎل دوم‬
‫ﺑﻌﺪ‪ ،‬دلﻫﺎی آﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻧﯿﺰﺷﺎد ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس‪:‬‬
‫ﺷﻨﮕﻮل ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ وﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻧﯿﺰراه او را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ودرﻣﯿﺎن ﺑﺮگﻫﺎی‬ ‫‪647-894-4222‬‬
‫ﺳﺮاﺳﺮآﮔﻬﯽﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮕﺸﺎن‪ ،‬ﮔﺎه ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻃﻨﺰوﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰﻣﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﺎدی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن‬ ‫‪shangool@shangool.ca‬‬
‫را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ واﯾﻦ درس را ﺷﻨﮕﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد داد‪ ،‬ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮق‬
‫داد و ﺑﺮﻟﺒﺎﻧﺸﺎن ﮔﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﺎﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای‬
‫ﺷﻨﮕﻮل‪ ،‬آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان‪" ،‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدی " روز ﺑﻪ روز ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﺷﻮد و ﺑﺮ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ‬ ‫ﻫﻤﯿﺎری ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺷﺎدی‪:‬‬
‫وﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎﯾﺶ اﻓﺰوده ﮔﺮدد وﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را اﻧﺴﺎنﻫﺎ ی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺎدی وﺷﺎد ﮐﺮدن دﯾﮕﺮا ن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ‬ ‫‪Scotia Bank 282660026514‬‬
‫‪Shangool Publication Inc.‬‬
‫وﺑﻪ آرزوی ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﺎدﻣﺎ ﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎن اﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺎﯾﻨﺪه وﺷﻨﮕﻮل ﺑﺎﺷﯿﺪ‬

‫‪1 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017‬‬
‫ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺪرى‬

‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن‬
‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪای ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﺰارو‪ 200‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻣﯽﺑﺨﺸﺪ‪.‬آراﻣﮕﺎهﻫﺎ وﻗﻠﻌﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰازآﺛﺎر و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ‬
‫درﺑﺎﺧﺘﺮاﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮاردارد و ﺑﻠﻨﺪی آن ازﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ‬
‫ﻫﺰار و ‪ 700‬ﻣﺘﺮاﺳﺖ‪ .‬ﮐﺸﺎورزی و دام داری ﺷﻐﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن‬
‫ﻣﻨﻄﻘﻪ راﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ‪ .‬درﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ و زﯾﺒﺎﯾﯽ‬
‫ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ازاﻧﻮاع ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﻮﭼﻚ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ‬
‫ازﺳﺮﭘﻨﺠﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪاﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ‬
‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‬
‫ازاﻧﻮاع ﻣﺮﻏﻮب وﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ روﻧﺪ‪.‬‬
‫ﮐﺸﺎورزی و دام داری‬
‫ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ‪ ،‬ﭘﯿﺎز‪،‬‬
‫ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺒﻪ‪ ،‬ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ‪ ،‬داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ‪ ،‬ﮔﻨﺪم‪ ،‬ﺟﻮ‪ ،‬ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺑﺮﻧﺞ‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ‬
‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪای ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﺰار و ‪ 200‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬در‬
‫ﺑﺎﺧﺘﺮ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار دارد و ﺑﻠﻨﺪی آن از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﺰار و‬
‫‪ 700‬ﻣﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻧﺠﻒ آﺑﺎد‬
‫و ﻓﻼورﺟﺎن‪ ،‬از ﺧﺎور ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرﮐﻪ‪ ،‬از ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و‬
‫ﺑﺨﺘﯿﺎری و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرﮐﻪ و اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری‬
‫ﻣﺤﺪود اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن ﺑﺨﺸﯽ از دره زاﯾﻨﺪه رود اﺳﺖ ﮐﻪ در‬
‫اراﺿﯽ ﭘﺎی ﮐﻮﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺎک آن از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﮐﻮهﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن در‬ ‫ﻫﻨﺮﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻣﺮدم زرﯾﻦ ﺷﻬﺮ)ﻣﺮﮐﺰﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن( ﺑﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی‬
‫اﺛﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺼﻠﯽ‪ ،‬و رﺳﻮبﻫﺎی زاﯾﻨﺪه رود ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ‬ ‫ﺧﻮش ﻧﻘﺶ و ﻇﺮﯾﻒ‪ ،‬ﻓﺮش ﺑﺎﻓﯽ‪ ،‬زﯾﻠﻮﺑﺎﻓﯽ و‪ ...‬اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﺳﺖ‪ .‬آب وﻫﻮای ﻟﻨﺠﺎن از ﯾﮑﺴﻮ زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮد و‬ ‫ﻟﻨﺠﺎن ازﻧﻈﺮﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن دارای‬
‫رﻃﻮﺑﺖ زاﯾﻨﺪه رود و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮای ﮔﺮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار‬ ‫ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎرﻧﻔﯿﺲ و ﻣﺮﻏﻮﺑﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ‬
‫دارد‪ ،‬از اﯾﻦ رو از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﺎدراﺗﯽ دارﻧﺪ دارای ﻃﺮحﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن و ﻧﺠﻒ آﺑﺎد و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺗﺮﻧﺞ‬
‫ﻣﺤﺮاﺑﯽ‪ ،‬اﻓﺸﺎن‪ ،‬ﻟﭽﮏ ﺗﺮﻧﺠﯽ‪ ،‬ﺷﮑﺎرﮔﺎﻫﯽ و درﺧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬رودﺧﺎﻧﻪ‬
‫زاﯾﻨﺪه رود ﮐﻪ ﯾﮑﯽ اززﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ رودﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ‬
‫ازﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن )زرﯾﻦ ﺷﻬﺮ( ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﭼﺸﻢ اﻧﺪاززﯾﺒﺎﯾﯽ‬
‫ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ‪.‬آراﻣﮕﺎهﻫﺎ وﻗﻠﻌﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰازآﺛﺎرو ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ‬
‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ آﯾﻨﺪ‬
‫ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ‬
‫رودﺧﺎﻧﻪ زاﯾﻨﺪه رود ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ رودﻫﺎی اﯾﺮان‬
‫اﺳﺖ از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺠﺎن )زرﯾﻦ ﺷﻬﺮ( ﻋﺒﻮرﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز‬

‫‪$20‬‬
‫‪ | 2‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
3 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017
‫ﻫﺪاﯾﺎى ﯾﺎران‬
‫از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارﺳﺎﻟﻰ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﻰ آﻗﺎى ﻣﻨﺼﻮر ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن از اﺻﻔﻬﺎن‬

‫ازﺑﺮﻧﺎرد ﺷﺎو‪:‬‬ ‫ازﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﯽ‪:‬‬
‫ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎدﺷﺎوﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻦ زﻧﯽ زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ ﻣﺮدی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‬ ‫ﻣﺮدی ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری زﻧﯽ رﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎرازﺧﻮد‬
‫اﮔﺮﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﭽﻪ دﻧﯿﺎ ﺷﻮد!‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪:‬‬
‫ﺑﺮﻧﺎرد ﺷﺎو ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﻢ ازﺧﻔﺖ و ﺳﺒﮏ ﮐﺎری دوروﺑﺮاﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﭘﺴﻨﺪیﻫﺎ‬
‫ﺻﺒﻮر‪.‬‬
‫اﮔﺮﻫﻮش ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و زﯾﺒﺎﺋﯽ او ﺑﻪ ﻣﻦ رﻓﺖ! ﭼﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ‬
‫ﺳﺮﮐﻨﯿﻢ؟!‬ ‫زن ﻧﻈﺮی ﺑﺮاوﮐﺮد وﮔﻔﺖ‪ :‬اﮔﺮﺗﻮﺑﺮﻧﺎﭘﺴﻨﺪیﻫﺎ ﺻﺒﻮرﻧﺒﻮدی‪ ،‬اﯾﻦ‬
‫ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺰرگ را ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪی!‬

‫ازﻃﻠﺤﮏ‪:‬‬
‫ازﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی‪:‬‬
‫واﻋﻈﯽ ﺑﺮﻣﻨﺒﺮﮔﻔﺖ‪:‬‬
‫ﭘﯿﺮﻣﺮدی را ﻣﯽ زدﻧﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﺳﻨﯽ ﺑﻮد!‬
‫اﮔﺮﻧﺎم آدم وﺣﻮا را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ودرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎوﯾﺰﯾﺪ‪ ،‬ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ‬
‫درﻧﯿﺎﯾﺪ!‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻔﺮﻋﺒﻮرﻣﯽ ﮐﺮد وازﺿﺎرﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ‪ :‬اﺳﻢ اﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟‬
‫ﻃﻠﺤﮏ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺮدک ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯽ؟ ﺷﯿﻄﺎن درﺟﻮارﺧﺪاوﻧﺪ و‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ :‬ﻋﻤﺮان!‬
‫درﺑﻬﺸﺖ‪ ،‬آدم و ﺣﻮا را ﻓﺮﯾﻔﺖ! آن ﮔﺎه درﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ؟!‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺰﻧﯿﺪش! ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺎم ﻋﻤﺮﺑﺮﺧﻮد دارد وﻫﻢ اﻟﻒ و ﻧﻮن ﻋﺜﻤﺎن‬
‫را!!‬
‫ازﻧﺎﺷﻨﺎس‪:‬‬
‫ﻣﺮد زﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری دﺧﺘﺮرﻓﺖ‬ ‫ازﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ‪:‬‬
‫ازﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻦ ﻣﺮد ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪای ﻫﺴﺘﻢ!‬ ‫ازﺷﯿﺨﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ‪:‬‬
‫ﭘﺪردﺧﺘﺮﮐﻪ از زﺷﺘﯽ ﻣﺮد درﻋﺠﺐ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺮد را ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻪ ﻻزم؟‬
‫ﺑﻠﻪ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻠﻘﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬دوﻟﺖ ﻣﺎدرزاد‬
‫اﺳﺖ!‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ :‬اﮔﺮﻧﺒﻮد!‬
‫ازﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ‪:‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎ‬
‫ﮔﺎرﺳﻮن ﻟﯿﻮان ﻗﻬﻮه را ﭘﯿﺶ روی ﻣﺸﺘﺮی ﮔﺬاﺷﺖ و رﻓﺖ‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ :‬اﮔﺮﻧﺒﻮد!‬
‫ﻣﺸﺘﺮی ﻟﯿﻮان را ﺑﺮداﺷﺖ و درآن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎررﻗﯿﻖ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻨﻮا‬
‫وآﺑﮑﯿﺴﺖ‪ ،‬ﮔﺎرﺳﻮن را ﺻﺪا ﮐﺮد‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ :‬اﮔﺮﻧﺒﻮد‬
‫ازﮔﺎرﺳﻮن ﭘﺮﺳﯿﺪ‪ :‬اﯾﻦ ﻗﻬﻮه اﺳﺖ وﯾﺎ ﭼﺎی؟!‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬دﻟﯽ داﻧﺎ‬
‫ﮔﺎرﺳﻮن ﭘﺎﺳﺦ داد‪ :‬ﺗﻮ اﮔﺮ ﻓﺮق ﭼﺎی و ﻗﻬﻮه را ﻧﻤﯽ داﻧﯽ؟ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ :‬اﮔﺮﻧﺒﻮد‬
‫ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟!‬
‫ﮔﻔﺖ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﯿﻨﺎ‬
‫وﺑﺎزﻫﻢ ازﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ‪:‬‬
‫ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ :‬اﮔﺮﻧﺒﻮد‬
‫ﻣﻌﻠﻢ ازﺷﺎﮔﺮدان ﭘﺮﺳﯿﺪ‪:‬‬
‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺮﮔﯽ ﻣﻔﺎﺟﺎ )ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ(‬
‫اﮔﺮﺳﻄﻞ ﭘﺮازاﻟﮑﻞ را ﺟﻠﻮی ﺧﺮﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد‪ ،‬ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ‬
‫ﮐﺎرﭼﯿﺴﺖ؟‬
‫ازﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن‪:‬‬
‫ﺷﺎﮔﺮدان ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ‪ :‬ﻫﺮﮐﻪ اﻟﮑﻞ ﻧﺨﻮرد ﺧﺮاﺳﺖ!‬
‫ازﺑﻬﻠﻮل ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ‪ :‬دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﺑﺼﺮه را ﺑﺸﻤﺎر‬
‫ﻣﻌﻠﻢ‪ :‬اﮔﺮاﻟﮑﻞ را روی ﮐﺮمﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟‬
‫ﮔﻔﺖ‪ :‬از ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺮون اﺳﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻗﻼن را‬
‫ﺷﺎﮔﺮدان ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ‪ :‬ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮑﻞ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺮمﻫﺎﯾﻤﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ!‬
‫ﺑﺸﻤﺎرم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮏ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ‬

‫‪ | 4‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
‫اﯾﻨﻮ ﻣﯿﮕﻦ ﻋﺎﺷﻘﯽ ! وﻟﯽ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری‬
‫ازﻋﺸﻘﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺎ ﯾﻪ ﺑﺎرون ﭘﺎک ﻣﯿﺸﻪ!‬
‫ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺮم و ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺬری !‬
‫‪5 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017‬‬
‫‪ | 6‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
‫ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ازﻗﻮل ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮی!‬
‫روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ‬
‫ﭘﺪرﺑﻮد‬
‫ﺑﺎ آرزوی آن ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻤﻪ ﭘﺪران ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎرک‬
‫ﺑﻮده ﺑﺎ ﺷﺪ و ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺮ ﻣﻬﺮ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ آﻧﺎن ﺑﺮ‬ ‫ﺧﺪا وﻧﺪ رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﺪی ﻧﻤﯽ زد!‬
‫ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﺰت ﺑﺮﻗﺮار و ﮔﺴﺘﺮده‬
‫ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ روان ﭘﺪران از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ‬ ‫ﭘﺪرم ﻣﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﭼﺮا ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﮓ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﺎ‪ ،‬دزدﻫﺎ وﻋﻮاﻣﻠﺸﻮن‬
‫ﻧﯿﺰدرود ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﺮاﻣﻪ واﮔﻪ ﺳﮓ ﺗﻮی ﺧﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﻪ ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﺷﺐﻫﺎ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ و آب از ﻗﻨﺎت و ﭼﺎه ﻣﺮدم‬
‫ﭘﺪر ﯾﺎر زﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ‬ ‫ﻣﯽدزدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﺖ زارﻫﺎی ﺧﻮدﺷﻮن‬ ‫ﺧﻮﻧﻪاﯾﻦ ورو اوﻧﻮرش ﻧﻤﺎزﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ؟‬
‫ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و اﮔﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪن اﯾﻦ‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻪ!‬
‫ﭘﺪر ﻣﺮدی ز ﺟﻨﺲ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ‬
‫ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮن ﻧﻤﯿﻮﻣﺪ!‬
‫در آﻏﻮش ﭘﺪر اﯾﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﻢ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﺎ‪ ،‬درﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ‬
‫***‬ ‫دزدﻫﺎ وﺧﻼﻓﮑﺎ را ﮐﻪ از دﯾﻮار ﻣﺮدم ﺑﺎﻻ‬
‫از او آرام ﺟﺎن و ﺗﻦ ﮔﺮﻓﺘﻢ‬
‫ﻣﯿﺮن‪ ،‬ﺳﮕﻪ واق واق ﻣﯽ ﮐﻨﻪ و ﭘﺎﭼﻪ ﺷﻮن ﭘﺪرم ﻣﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﭼﺮا ﺑﯿﻦ زن و‬
‫ﺑﻪ ﺧﺮدی ﯾﺎور و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮم ﺑﻮد‬ ‫ﺷﻮﻫﺮا دﻋﻮا ﻣﯿﺸﻪ؟‬ ‫رو ﻣﯽ ﮔﯿﺮه و آﺑﺮوﺷﻮن ﻣﯿﺮه!‬
‫ﺑﻪ اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽ رﻫﺒﺮم ﺑﻮد‬ ‫ﭼﺮا ﻧﻤﯽﮔﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﻧﺠﺴﻪ؟ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻪ!‬
‫ﭘﺪر ﮐﻮﻫﯽ ﺳﺘﺮک و ﭘﺮ ﺻﻼﺑﺖ‬ ‫ﻣﯿﻮ ﻣﯿﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ‪ ،‬اوﻧﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺟﻔﺘﺶ و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﯾﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮات ﻣﯽ ﮔﻢ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ‪.‬‬
‫وﺟﻮدش ﻣﻬﺮ ﺑﻮدی و ﻧﺠﺎﺑﺖ‬ ‫دوﺳﺘﺎش وﻏﺬا!‬
‫ﯾﻪ روززﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﮐﺒﻮد‪ ،‬ﻣﯿﺮه ﭘﯿﺶ‬
‫ﭘﺪر ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدر در ﺷﺐ وروز‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ‪ :‬دﯾﮕﻪاﯾﻦ روزا زﯾﺎد ﺑﺎ ﺳﮓ دﮐﺘﺮوﻣﯿﮕﻪ‪ :‬ﺷﻮﻫﺮم ﻫﺮروزﮐﻪ ﻣﯿﺎد ﺧﻮﻧﻪ‬
‫ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن درﺷﻮروﻫﻢ ﺳﻮز‬ ‫ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻮن روزا ﻣﯿﺮن دزدی و ﻣﻨﻮ ﻣﯽ زﻧﻪ‬
‫ﺷﺒﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺑﻦ!‬
‫ﺑﻪ ﻋﻤﺮی در ﺗﻼش و در ﺗﮑﺎ ﭘﻮ‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻣﯿﮕﻪ‪ :‬ﻫﺮوﻗﺖ ﺷﻮﻫﺮت اوﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﯾﻪ‬
‫ﻟﯿﻮان ﭼﺎی ﺳﺒﺰﺑﺮداروﺷﺮوع ﮐﻦ ﺑﻪ ﻏﺮﻏﺮه‬ ‫***‬
‫ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺎری زﻫﺮﺳﻮ‬
‫ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﯽ دوﻧﯽ ﭼﺮا ﻣﯿﮕﻦ ﺗﺎر زدن ﮐﺮدن ﭼﺎی!‬
‫ﭘﺪر ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻮ ﻃﻔﻠﯽ ﺑﯽ رﯾﺎ ﺑﻮد‬ ‫ﺣﺮوﻣﻪ؟‬
‫ﺑﻌﺪ ازﻣﺪﺗﯽ زن ﻣﯿﺮه و ﺳﺮﺣﺎل و ﺷﺎدﻣﺎن‬
‫ﭘﺪر دﻧﯿﺎﺋﯽ ازﺻﺪ ق وﺻﻔﺎ ﺑﻮد‬ ‫ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﯿﮕﻪ‪ :‬دﯾﮕﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻨﻮ ﻧﻤﯽ زﻧﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻪ!‬
‫ﻣﺮا دﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺑﺮد‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم دورﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﻣﯽ وراﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺧﻮب ﺷﺪه‪.‬‬
‫ﭘﺪر ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎ ﻧﻢ را ﻧﯿﺎ زرد‬ ‫زﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻦ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺧﺒﺮ دﮐﺘﺮﻣﯿﮕﻪ‪ :‬اﮔﻪ ﻫﺮوﻗﺖ ﺷﻮﻫﺮت ﻣﯿﺎد ﺟﻠﻮی‬
‫ﺑﺴﯽ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ی زﻧﺪ ﮔﺎ ﻧﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و اوﻧﺎﺋﯽ ﮐﻪ ازﺑﺎﺧﺒﺮی ﻣﺮدم ﻣﯽ زﺑﻮﻧﺘﻮﺑﮕﯿﺮی ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﺪی ﻧﻤﯿﻔﺘﻪ!‬
‫***‬ ‫ﺗﺮﺳﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎررا ﺣﺮوم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم دورﻫﻢ‬
‫ﺑﻪ ﺧﺮدی‪ ،‬ﻧﻮﺟﻮا ﻧﯽ و ﺟﻮا ﻧﯽ‬
‫ﺟﻤﻊ ﻧﺸﻦ‪.‬‬
‫زﻣﻬﺮش درسﻫﺎ آ ﻣﻮﺧﺘﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ‪:‬اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف روﺑﺮات‬
‫ﻣﯿﮕﻢ‪ ،‬ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻦ ﺑﺎﺷﻪ؟‬ ‫***‬
‫زﻧﻮرش ﺟﺎن و دل اﻓﺮوﺧﺘﻢ ﻣﻦ‬
‫ﭘﺪرم ﻣﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﯽ دوﻧﯽ ﭼﺮا ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻮی ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﭼﺸﻢ‪.‬‬
‫ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﺴﺖ آ را ﻣﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﺟﻦ ﻫﺴﺖ و ﻣﺮدم را ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻮﻧﻦ؟‬
‫ﮔﻔﺖ‪ :‬اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺰﺷﮏ‪ ،‬آدﻣﻮ ﻣﯽ ﮐﺸﻪ!‬
‫دﻟﻢ از دو رﯾﺶ آ ﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻪ!‬
‫اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻬﻨﺪس‪ :‬روی ﺧﺎک ﺳﻘﻮط ﻣﯽ‬
‫دﮔﺮ ﮔﻠﺨﻨﺪهﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ در ﺑﺮ‬
‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﺎ‪ ،‬دزدﻫﺎ وﺧﻼف ﮐﻨﻪ!‬
‫ﻣﺮا دﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ‬ ‫ﮐﺎرﻫﺎ ﺷﺐﻫﺎ ﺗﻮی ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﻫﺮﮐﺎری دﻟﺸﻮن‬
‫اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﻠﻢ‪ :‬راﺳﺖ راﺳﺖ راه ﻣﯿﺮه وآدﻣﺎ‬
‫ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﻢ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻫﺴﺖ‬ ‫ﺑﺨﻮاد ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺑﮑﻨﻦ و ﻣﺮدم از ﺗﺮس ﺟﻦ ﻧﯿﺎن‬
‫روﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ!‬
‫ﺳﺮاﻏﺸﻮن!‬
‫ﮔﺮا ﻣﯽ ﯾﺎ د او ﺑﺎ ﺟﺎ ن ﻣﻦ ﻫﺴﺖ‬ ‫ﻓﻬﻤﯿﺪی؟‬
‫***‬
‫زﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ ﺑﺮادر‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﺑﻠﻪ‪ ،‬ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽ‬
‫ﭘﺪرم ﻣﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﯽ دوﻧﯽ ﭼﺮا ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ‬
‫رﻓﯿﻘﻢ‪ ،‬ﯾﺎورم‪ ،‬ای ﺳﺮورﻣﻦ‬ ‫رم!‬
‫اﻧﺪ ﺗﻮی ﺑﯿﺎﺑﻮﻧﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﻗﻨﺎت آب ﺷﺐﻫﺎ‬
‫اﮔﺮ ﻗﺪر ﭘﺪر را ﺧﻮب دا ﻧﯽ‬ ‫ﻋﺮوﺳﯽ ﺟﻦﻫﺎﺳﺖ و ﻣﺮدم را ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻮﻧﺪﻧﺪ ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﺸﺖ زد ﺗﻮ ﺳﺮم!‬
‫ﺑﻪ راه زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺷﺐﻫﺎ ﺳﺮاغ ﭼﺎه آب و ﻗﻨﺎتﻫﺎ ﺷﻮن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻮﻏﻠﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ!‬
‫ﻧﺮﻧﺪ؟‬
‫" اﻣﺎن"‬
‫ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﻧﻪ!‬

‫‪7 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017‬‬
‫ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ازﻫﺰاران‬
‫دﮐﺘﺮاﺳﺪاﻟﻪ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ‬

‫ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد‬ ‫اﺑﻦ ﯾﻤﯿﻦ‬
‫ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﻢ‬ ‫آب اﻧﮕﻮرﻧﮑﻮﺧﻮرﮐﻪ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ وﺣﻼل‬
‫ﺟﺮات ﻧﮑﺮده ام ﮐﻪ در آﺋﯿﻨﻪ ﺑﻨﮕﺮم‬ ‫آب زﻣﺰم ﻧﺨﻮری ﺑﺪ ‪ ،‬ﮐﻪ ﺣﺮاﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ازدﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻋﺪﻧﺎﻧﯽ‬ ‫ﺣﺎﻓﻆ‬
‫ﺧﻮاﺳﺘﻢ ‪ ،‬ﺑﻮﺳﻢ ﻟﺒﺶ آرام ازﭼﻨﮕﻢ ﮔﺮﯾﺨﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺧﺮاﺑﺎت ﻧﺸﯿﻨﺎن ز ﮐﺮاﻣﺎت ﻣﮕﻮ‬
‫ﺧﻮاﺳﺘﻢ آرم ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺶ ﮔﻔﺖ آﺧﺮزورﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﻫﺮﺳﺨﻦ ﺟﺎﺋﯽ وﻫﺮﻧﮑﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد‬

‫ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ‬ ‫ﻻادری‬
‫درآﻏﺎزﻣﺤﺒﺖ ﮔﺮ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﺑﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﭘﯿﺮی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺮﺑﺰﻧﺪ ﻣﻮی ﺳﭙﯿﺪ‬
‫ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ دل زﻣﻬﺮت ﺑﺮﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ دارم‬ ‫ﻫﺮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺸﻖ ﻧﺪارد ﭘﯿﺮاﺳﺖ‬

‫ﺣﺴﻦ ﺑﯿﮏ رﻓﯿﻊ‬ ‫ﻣﻮﯾﺪ ﺛﺎﺑﺘﯽ‬
‫ذوق ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ وﺻﺎل ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ارزد‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮔﺬران‬
‫ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﮕﺮان ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ‬ ‫اﯾﻦ ﯾﮏ دم ﻋﻤﺮرا ﮐﻪ داﻧﯽ ﮔﺬرد‬

‫ﮐﻠﯿﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد ﻗﺰوﯾﻨﯽ‬
‫رازدارآﻣﺪه ای ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﭘﺮواﺋﯽ‬ ‫ﺟﺎن ازﻣﻦ و ﺑﻮﺳﻪ ازﺗﻮ ‪ ،‬ﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺪه‬
‫ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ازدﻫﻦ ﺗﻨﮓ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﻧﺮود‬ ‫زﯾﻦ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﺸﻮ ﭘﺸﯿﻤﺎن و ﺑﺪه‬

‫ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ‬ ‫رﻓﯿﻘﯽ ﻣﺮوزی‬
‫زاﻫﺪ ﭼﻪ ﺑﻼﺋﯽ ﺗﻮ‪ ،‬ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﻨﯽ ﻧﺎز ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﻨﯽ ﺑﺎز‬
‫ازدﺳﺖ ﺗﻮ ﺳﻮراخ ﺑﻪ ﺳﻮراخ ﮔﺮﯾﺰد‬ ‫ازﻋﺸﻖ ﻣﻦ و ﺣﺴﻦ ﺗﻮ آﺛﺎر ﻧﻤﺎﻧﺪﺳﺖ‬

‫آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی ﯾﮏ ﺧﻮاﺑﻪ اﻓﻘﯽ آﻣﺎده ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ازﺳﺎﮐﻨﯿﻦ‬
‫ﻓﮑﺮﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻗﺮاره ﮐﺠﺎ ﺑﺮه؟!‬ ‫زﻧﺪه ﺗﻬﺮاﻧﯽ!‬
‫‪ | 8‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
9 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017
‫ا ﻓﺎ ﺿﺎ ت‬
‫ی ﺷﻨﮕﻮل‪ ،‬ﺟﺎن‬
‫ﺮش ا ﻧﺪر‪ ،‬ﻣﯿﺎن‬
‫ﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮔﻮﻫ‬
‫ی ﻧﮑﻮ‪ ،‬رﻓﺘﺎرﻧﯿﮏ‬
‫از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺸﻨﻮا‬
‫اﯾ‬
‫روی ﺧﻮش‪ ،‬ﺧﻮ‬
‫ﺷﻨﮕﻮل‬
‫ﺪ در دو‪ ،‬ﺟﻬﺎن‬
‫ﺷﺎدﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨ‬

‫و از ﺑﺰرﮔﺎن‪:‬‬
‫ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺗﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ وﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ‬
‫ﮐﺴﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪاﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻋﺸﻘﺘﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ‬
‫دﻫﯿﺪ‪)) .‬ﻣﺎدرﺗﺮزا((‬
‫ازاﯾﻦ زﯾﺒﺎﺗﺮﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮﻟﺒﺨﻨﺪ را ﺑﺮروح اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد‪ ،‬اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎرا زﻧﯽ ﺑﺮزﺑﺎن ﺟﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ‬
‫را درراه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺻﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻨﯽ وﻫﻢ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی دردﻣﻨﺪ ودل‬
‫ﺷﮑﺴﺘﻪ وﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ او دراﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده وﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واﻗﻌﯿﺎﺗﯿﺴﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ وﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ واﮔﺮﻫﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﺎد زﯾﺴﺘﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد‪.‬‬
‫ﺑﺮای آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرﮔﻮار‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ ازﺳﺨﻨﺎن اورا ﻣﯽ ﺣﻮاﻧﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﺷﻮد وﻣﺎرا ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ‬
‫ﺑﻬﺘﺮﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ‬
‫***‬
‫اﮔﻨﺲ ﮔﻮﻧﮑﺴﺎ ﺑﻮﺟﺎﮐﺴﯿﻮ)ﻣﺎدرﺗﺮزا( ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاراﻣﻮرﺧﯿﺮﯾﻪ درﻫﻨﺪ‬
‫وﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ‬
‫***‬
‫ﻣﺤﺒﺖ‪ ،‬ﺗﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ روانﻫﺎ را ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫***‬
‫اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ‬
‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪا را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬
‫***‬
‫ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ واژه دردﻧﯿﺎ‪ ،‬واژهی ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰﺑﺎزﮔﻮ‬
‫ﻧﺸﻮد‪.‬‬
‫***‬
‫اﺟﺎزه ﻧﺪه ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ‪،‬‬
‫ﺷﺎدﺗﺮوﺧﻮﺷﺤﺎل ﺗﺮﺑﺮود‪.‬‬
‫***‬
‫اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ازدوردوﺳﺖ داﺷﺘﻦ‪ ،‬ﮐﺎردﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ‬
‫آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ازﺧﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬
‫***‬
‫اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺎم ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ‪ .‬اﮔﺮﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﺮاﻏﯽ را روﺷﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪام درآن‬
‫ﻧﻔﺖ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ‪.‬‬
‫***‬
‫اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﺷﺘﯽ در ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ‪.‬‬
‫***‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻣﻬﻢ‪ ،‬ﻣﯿﺰان ﻋﺸﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﺎن دارﯾﻢ‪.‬‬
‫رواﻧﺶ ﺷﺎد و راﻫﺶ ﭘﺮ رﻫﺮو ﺑﺎد‬

‫‪ | 10‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
11 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017
‫ﺟﺸﻦ ﻫﺎى اﯾﺮاﻧﯿﺎن‬
‫ﺗﯿﺮﮔﺎ ن‬
‫ﯾﮑﯽ ازﺟﺸﻨﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ درﺗﯿﺮروزازﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ ‪ 13‬ﺗﯿﺮدرﮔﺎﻫﺸﻤﺎر‬
‫اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺟﺸﻦ درﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺗﯿﺸﺘﺮ )ﺳﺘﺎره ﺑﺎران‬
‫آوردرﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ( اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ در روزﺗﯿﺮ )روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ(‬
‫ازﻣﺎه ﺗﯿﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪ .‬درﺗﻮارﯾﺦ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﯿﺮﮔﺎن روز ﮐﻤﺎن ﮐﺸﯿﺪن‬
‫آرش ﮐﻤﺎﻧﮕﯿﺮ و ﭘﺮﺗﺎب ﺗﯿﺮازﻓﺮازاﻟﺒﺮزاﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﺗﯿﺮﮔﺎن ﺑﻪ‬
‫رواﯾﺘﺎﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ درآﺛﺎراﻟﺒﺎﻗﯿﻪ‪ ،‬روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن‬
‫در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺟﺸﻦ درﮐﻨﺎر آبﻫﺎ‪ ،‬ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻤﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ آب وآب ﭘﺎﺷﯽ‬
‫و آرزوی ﺑﺎرش ﺑﺎران درﺳﺎل ﭘﯿﺶ روﻫﻤﺮاه ﺑﻮده وﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ‬
‫ﺟﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آب در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ »آﺑﺮﯾﺰﮔﺎن« ﯾﺎ‬
‫»آب ﭘﺎﺷﺎن« ﯾﺎ »ﺳﺮ ﺷﻮران« ﯾﺎد ﺷﺪهاﺳﺖ‬
‫در ﮔﺬﺷﺘﻪ »ﺗﯿﺮﮔﺎن« روز ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﮔﺎه ﺑﻪ »روزآرش‬
‫ﺷﯿﻮاﺗﯿﺮ« ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪهاﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺟﺸﻦﻫﺎی ﺷﺎﻫﺎن در روز ﺗﯿﺮﮔﺎن‬ ‫اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﮔﺮدﯾﺰی در »زﯾﻦ اﻻﺧﺒﺎر« ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از‬
‫را ﻧﺰد ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ آرزوﯾﯽ دردل دارﻧﺪ وﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ‬ ‫ﺟﺎوداﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﮐﯿﺨﺴﺮو« را در اﯾﻦ روز و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮی‬
‫درﻣﺮاﺳﻢ »ﭼﮏ دوﻟﻪ« ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ وآنﻫﺎ ﺟﺴﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺧﻮد درآب ﭼﺸﻤﻪای داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‬
‫اﻧﮕﺸﺘﺮی‪ ،‬ﮔﻮﺷﻮاره‪ ،‬ﺳﻨﺠﺎق ﺳﺮ‪ ،‬ﺳﮑﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ درآب دوﻟﻪ‬ ‫ﺟﺸﻦ ﺗﯿﺮﮔﺎن ﺑﺠﺰ اﯾﻦ روزدرﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﯿﺮروزازﺳﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺰدﻫﻢ‬
‫ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ دﺧﺘﺮ‪ ،‬دوﻟﻪ را ﺑﻪ زﯾﺮدرﺧﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺒﺰﭼﻮن‬ ‫ﻓﺮوردﯾﻦ )ﺳﯿﺰده ﺑﺪر( وﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه )ﻗﺎﻟﯿﺸﻮﯾﺎن اردﻫﺎل(‬
‫ﺳﺮوﯾﺎ ﻣﻮرد ﻣﯽﺑﺮد و درآنﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارد‪ .‬درروزﺟﺸﻦ ﺗﯿﺮﮔﺎن وﭘﺲ‬ ‫ﻧﯿﺰﺑﺮﮔﺰارﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫ازﻣﺮاﺳﻢ آﺑﺮﯾﺰان‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دردوﻟﻪ ﺟﺴﻤﯽاﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﯿﺖ‬ ‫ارﻣﻨﯿﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰدرروزﺳﯿﺰدﻫﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ آﯾﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬
‫وآرزوﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ درﺟﺎﯾﯽ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و دوﺷﯿﺰه‪ ،‬دوﻟﻪ را از‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﺟﺸﻦ ﺗﯿﺮﮔﺎن اﺳﺖ‪ .‬درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬
‫زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﯽآورد‪ .‬دراﯾﻦ ﻓﺎلﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺎﻧﻮان‬ ‫ﻓﺮاﻫﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه در اول ﺗﯿﺮ‬
‫ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﺳﺎل ﺧﻮردﮔﺎن ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد‬
‫ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ودﺧﺘﺮ‪ ،‬درﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮﺷﻌﺮ‪ ،‬دﺳﺖ ﺧﻮد را درون دوﻟﻪ ﻣﯽﺑﺮد‬
‫وﯾﮑﯽ ازﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد‪ ،‬ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺟﺴﻢ‬
‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺖ‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﻪ و‬
‫آرزوی او ﺑﻮدهاﺳﺖ‪.‬‬
‫دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺗﯿﺮوﺑﺎد‬
‫درآﻏﺎزﺟﺸﻦ ﺑﻌﺪ ازﺧﻮردن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ‪ ،‬ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﯿﺮوﺑﺎد« ﮐﻪ‬
‫از‪ 7‬رﯾﺴﻤﺎن ﺑﻪ ‪ 7‬رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ‬
‫و درﺑﺎد روزازﺗﯿﺮﻣﺎه )‪ 9‬روزﺑﻌﺪ( اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﺎزﮐﺮده و درﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪی‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ آرزوﻫﺎ وﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ‬
‫ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺒﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻌﺮ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم‬
‫ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬
‫ﺗﯿﺮ ﺑﺮو ﺑﺎد ﺑﯿﺎ‬ ‫آرش ﮐﻤﺎﻧﮕﯿﺮ و روز ﺗﯿﺮﮔﺎن‬

‫ﻏﻢ ﺑﺮو ﺷﺎدی ﺑﯿﺎ‬ ‫ﻓﺎل ﮐﻮزه‬

‫ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺮو‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮازﻣﺮاﺳﻢ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ازﺟﺸﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ »ﻓﺎل‬
‫ﮐﻮزه« )ﭼﮏ دوﻟﻪ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬روز ﻗﺒﻞ ازﺟﺸﻦ ﺗﯿﺮﮔﺎن‪ ،‬دوﺷﯿﺰهای را‬
‫روزی ﺑﯿﺎ‬
‫ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﮐﻮزه ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ دﻫﺎن ﮔﺸﺎدی ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﻨﺪ‬
‫ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺮواری ﺑﯿﺎ‬ ‫ﮐﻪ »دوﻟﻪ« ﻧﺎم دارد‪ ،‬اواﯾﻦ ﻇﺮف را از آب ﭘﺎﮐﯿﺰه ﭘﺮﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ‬
‫دﺳﺘﻤﺎل ﺳﺒﺰاﺑﺮﯾﺸﻤﯽ را ﺑﺮروی دﻫﺎﻧﻪ آن ﻣﯽاﻧﺪازد آﻧﮕﺎه »دوﻟﻪ« از‬

‫‪ | 12‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
‫ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻮت!‬
‫اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن ﺳﻮﺳﻤﺎرﯾﻪ وﻟﯽ‬
‫ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﻪ ای ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!‬

‫‪13 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017‬‬
‫ﺑﺰرﮔﺎن ﻃﻨﺰ اﯾﺮان‬

‫از ﮔﻞ آﻗﺎ‬
‫ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران!!‬
‫اﺑﺮار‪ :‬رادﯾﻮ ﮐﻮﯾﺖ درﻗﺎﻫﺮه ﻣﺴﺘﻘﺮﺷﺪ‬
‫ﮔﻞ آﻗﺎ‪ :‬ورادﯾﻮ ﻗﺎﻫﺮه ﻫﻢ در واﺷﻨﮕﺘﻦ‪ .‬دی‪.‬ﺳﯽ‬
‫***‬
‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ‪ :‬ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺣﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان ﻋﺮاﻗﯽ را ﻧﯿﺰ در‬
‫ﺟﻨﮓ ﺗﻘﺒﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ!‬
‫ﮔﻞ آﻗﺎ‪ :‬و ﺣﺎﻻ دارد ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﺗﻘﺒﻞ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬
‫***‬
‫اﻃﻼﻋﺎت‪ :‬ﺑﺎزار ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه زﯾﻨﺘﯽ در ﺗﻬﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫ﮔﻞ آﻗﺎ‪ :‬ﺧﻮاﺟﻪ در ﺑﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﯾﻮان اﺳﺖ!‬
‫***‬
‫ﮐﯿﻬﺎن‪ :‬ارﺗﺶ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن اﺳﺖ‬
‫ﮔﻞ آﻗﺎ‪ :‬ﺑﻠﻪ وﻟﯽ‪....‬آﻣﺎده ﻓﺮار!‬
‫***‬
‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ‪ :‬ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﮔﺮﻣﺴﺎر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ و در زﻣﺴﺘﺎن‬
‫از ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ!‬
‫ﮔﻞ آﻗﺎ‪ :‬در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎش ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ!‬
‫اﺑﺮار‪ :‬ﻣﻮشﻫﺎی ﻟﻨﺪن دوﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﺶ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ آن اﺳﺖ‬
‫ﮔﻞ آﻗﺎ‪ :‬ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻟﻨﺪن ﺟﻤﻌﺎ ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ!‬
‫***‬
‫رﺳﺎﻟﺖ‪ :‬آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻣﺼﺮ را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ‬
‫ﮔﻞ آﻗﺎ‪ :‬ﻻﺑﺪ از ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن؟!‬
‫***‬
‫ﻧﺎﻣﻪاﯾﺮان‪ :‬ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ و آﮔﻬﯽ ﺑﺮ در و دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ‬
‫ﮔﻞ آﻗﺎ‪ :‬ﻣﮕﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺠﺪد ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟!‬
‫***‬
‫ﮐﯿﻬﺎن‪ :‬ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﻮدرا دوﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ‬
‫ﮔﻞ آﻗﺎ‪ :‬ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺼﺮ و ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﺒﺨﺸﺪ!‬
‫***‬
‫رﺳﺎﻟﺖ‪ 40 :‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮدرﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮب ﺑﯿﮑﺎرﻧﺪ‬
‫ﮔﻞ آﻗﺎ‪ :‬ﭼﺮا ﻧﻤﯽ روﻧﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﻮﭘﻦ ﻓﺮوﺷﯽ و ﺳﯿﮕﺎرﻓﺮوﺷﯽ؟!‬
‫***‬
‫اﺑﺮار‪ :‬دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ را دروﻏﮕﻮ و ﺑﺎ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد‬
‫ﮔﻞ آﻗﺎ‪ :‬ﺗﻮ ﺧﻮدت دروﻏﮕﻮﺋﯽ! آﺧﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﺑﻪاﯾﻦ ﮐﻠﻔﺘﯽ داﺷﺖ؟!‬
‫***‬
‫ﮐﯿﻬﺎن‪ :‬درداﻧﻤﺎرک رﻓﺘﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد!‬
‫ﮔﻞ آﻗﺎ‪ :‬ﭘﺲ آﺷﻐﺎلﻫﺎرا ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺎرو ﻣﯽ ﮐﻨﻪ و ﻣﯽ رﯾﺰه ﺗﻮی ﺟﻮی آب؟!‬
‫***‬
‫اﻃﻼﻋﺎت‪ :‬ﺗﻬﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ‪ 5212‬ﺗﻦ آﺷﻐﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ‬
‫ﮔﻞ آﻗﺎ‪ :‬ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی رﮐﻮرد زدﯾﻢ!‬
‫‪ | 14‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
‫ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺰرگ و رﯾﺶ ﮐﻢ ﭘﺸﺘﯽ داﺷﺖ ازدوﺳﺘﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ ‪:‬‬
‫ﮐﻤﯽ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺰه!‬
‫ﺗﻮ ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﭼﺮا رﯾﺶ ﻣﻦ رﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ ؟‬
‫دوﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮداری ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ‪ ،‬آ ﻓﺘﺎب ﺑﻪ رﯾﺸﺖ‬
‫ﻧﻤﯽ ﺧﻮره ‪ ،‬ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ رﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ!‬
‫ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﺋﯽ ﺑﻮد وازﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن‬
‫ﺧﻮاﺳﺖ ‪ ،‬ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮه ﺗﺎ او را ﻏﯿﺐ ﮐﻨﻪ!‬
‫ﻣﺮدی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ وﮔﻔﺖ ‪:‬‬
‫ﻋﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮال و ﺟﻮاب اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل!‬ ‫آﻗﺎ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم ‪ ،‬ﯾﻪ ﮐﻢ ﺻﺒﺮﮐﻦ ﻣﻦ ﺑﺮم ﻣﺎدرزﻧﻤﻮ ﺑﯿﺎرم!‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪه؟‬
‫ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺟﺪﯾﺪ؟!‬
‫ﺷﺨﺺ ﺑﯽ ﺳﻮادی ازدوﺳﺘﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ ‪ :‬اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺨﻮان‬
‫ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯿﻪ ؟‬
‫دوﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺷﺐ ﺑﯿﺎرﺗﺎ ﺑﺨﻮﻧﻢ ‪ ،‬ﻣﻦ روزﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺨﻮﻧﻢ !‬
‫ﯾﮏ ﻧﻔﺮازﺟﻠﻮی داروﺧﺎﻧﻪ ای رد ﺷﺪ و ﯾﮏ ﻣﺎ ر را ﺗﻮی ﺷﯿﺸﻪ‬ ‫ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ روز و ﺷﺐ؟‬
‫ای دﯾﺪ!‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬آﺧﻪ ﻣﻦ ﮐﻼس ﺷﺒﺎﻧﻪ درس ﺧﻮﻧﺪه ام !‬
‫ﺑﺎ ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻫﻤﻪ ﺟﻮرﺗﺮﺷﯽ ﺧﻮرده ﺑﻮدم ﺟﺰﺗﺮﺷﯽ ﻣﺎر !‬

‫ﻣﺮد ﮐﭽﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ورود او‬
‫ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺎ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻋﻘﺪ اﺳﻢ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮم ﭘﺎرﻣﯿﻼ ﺷﮕﻮن آﺑﺎدی‬ ‫ﻣﺮد ﻣﯽ ﮔﻪ ‪ :‬ﭼﻪ ﻣﺮﮔﺘﻮﻧﻪ ‪ ،‬اوﻣﺪم آب ﺑﺨﻮرم!‬
‫ﺑﻮد‬
‫ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻋﻘﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﯾﻬﻮ آﺧﻮﻧﺪه ﮔﻔﺖ‪:‬‬
‫دوﺷﯿﺰه ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻗﺮا ﻗﻮزﻟﻮی ﺟﺎدوغ آﺑﺎدی اﺷﮕﻠﻮن ﺗﭙﻪ اﺻﻞ‬
‫‪ ،‬وﮐﯿﻠﻢ؟!‬ ‫ِ‬
‫ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻦ آﻧﻘﺪر رودرﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داره ﮐﻪ ﻗﺮاره ﻓﺮدا ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ ﺑﯿﺎ د ﺧﻮﻧﻤﻮن‬
‫اﻧﮕﺎری ‪ ،‬ﺑﺮق ﺳﻪ ﻓﺎز ﮔﺮﻓﺘﻢ !‬ ‫را ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﻨﻪ !‬
‫ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﮔﺮدﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻪ !‬
‫ﻣﯿﮕﻢ ‪ :‬ﻣﮕﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ‪ ،‬ﯾﺎرو ﻓﺮدا ﺑﯿﺎد ؟‬
‫ﻣﯿﮕﻪ ‪ :‬ﭼﺮا وﻟﯽ ﻣﯿﺎد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ ﺧﻮﻧﻤﻮن ﮐﺜﯿﻔﻪ ‪ ،‬آﺑﺮوﻣﻮن ﻣﯿﺮه!‬
‫دارم ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ‪ ،‬ﻣﯿﮕﻪ ﭼﻘﺪر وزوز ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﯽ؟‬
‫از ﺑﺲ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪم رﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﺑﻪ ﺧﻮدم‬
‫زدم ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﻢ !‬
‫ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺗﻮرا ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ‬
‫دﯾﮕﺮان ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ!‬
‫ﻗﺎﺗﻞ ﮔﻔﺖ ‪ :‬آﻗﺎی ﻗﺎﺿﯽ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺷﻪ دﯾﮕﺮان را اﻋﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ‬
‫ﻋﺒﺮت ﻣﻦ ﺑﺸﻪ!‬

‫‪15 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017‬‬
‫ﮐﻼﺳﯿﮏ ‪1‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫اﻓﻘﻰ‪:‬‬
‫‪-١‬ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش واﻟﺪﯾﻦ – ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺪرن‬
‫‪3‬‬
‫‪-٢‬ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدن – ﺗﻨﻬﺎ‬
‫‪4‬‬ ‫‪ -٣‬ﻧﻮﻋﯽ ﺣﯿﻮان درﯾﺎﺋﯽ – ﮔﺸﺎده‬
‫‪ -٤‬رخ – ﺟﻤﻊ ﻣﻦ و ﺗﻮ –ﺻﻔﺖ اﺳﺖ‬
‫‪5‬‬
‫‪ -٥‬ﮐﺎری ﮐﻪ درﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﺧﺪای دروﯾﺶ‬
‫‪6‬‬ ‫‪ -٦‬دﺳﺖ اﺳﺖ –در آن ﻫﻨﺮ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ‬
‫‪-٧‬ﺻﺪای ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﭼﯿﺰی – ﺑﺎزﮐﻦ‬
‫‪7‬‬
‫‪ -٨‬ﺧﻮش ﺧﻮراک – ﺑﺎزی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﺷﻔﺘﻪ‬
‫‪8‬‬ ‫‪ -٩‬ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ – ﻫﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ‬
‫‪ – ١٠‬ﻓﺎش – ﺣﺮف ﻧﺴﺐ‬
‫‪9‬‬
‫ﻋﻤﻮدی ‪:‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪-١‬ﻣﺎه اول ﺳﺎل –ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ‬
‫‪ -٢‬ﻣﺤﺼﻮل – ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ارزش اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫‪ -٣‬ﺑﻪ زرﻧﮓ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ -‬ﺑﯿﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی‬
‫‪ -٤‬ﺟﻨﺲ ﻣﺮد – ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آب درﯾﺎ – ﮐﺸﻨﺪه‬
‫‪ -٥‬ﻣﺠﻨﻮن اﺳﺖ‬
‫‪ -٦‬ﺑﻨﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ‬
‫‪ -٧‬ﻧﺎﺑﻮد اﺳﺖ – ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی درون ﺑﺪن – ﻣﻄﺎﺑﻖ و دﻗﯿﻖ‬
‫‪ -٨‬ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﺮﺑﺪه ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ‬
‫‪ -٩‬ﺑﺮﺧﯽ از آدم ﻫﺎی ﺑﯽ ﺧﯿﺎل را ﺑﺪون آن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ – ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬
‫‪ – ١٠‬اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن را ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ – اﺑﻬﺖ‬

‫ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺧﺎرﺟﯽ!‬
‫آﺧﺮﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﻘﻪ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن!‬

‫‪ | 16‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
‫ﺗﺎﺑﻠﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﮏ! ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏ رو ﻋﺸﻘﻪ!‬

‫ﭘﺪر وﻓﺎدار!‬
‫ﻣﺎدر ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎر!‬

‫‪17 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017‬‬
‫ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ‬
‫ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﺪروﺟﺪ ﭘﺪری واﻧﺪرﺟﺪ ﭘﺪری وﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎدری وﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد‬
‫را ﻣﯿﺪاﻧﺪ ازﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ اورا درﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده وﺑﺮای‬
‫اﻃﻼع آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ!‬
‫ﻓﺼﻞ اول‪:‬‬
‫اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺗﻘﯽ اﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﺑﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﻪ اﺑﻦ ﺣﯿﺪراﺑﻦ ﮐﺎﻇﻢ اﺑﻦ ﻣﻼﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ‬
‫اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮاﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ اﺑﻦﻫﺎدی‪ ،‬ﮐﻪ او ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻪ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ‬
‫اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻫﻮﭘﯿﺪا در ﺳﻨﻪ‬
‫ﭼﺮت اﻟﺜﯿﻞ ﻫﺰار و ﺧﺪاﺳﺎل!‬
‫ﻓﺼﻞ دوم‪:‬‬
‫از ﺗﻮﻓﯿﻖ‬
‫و ﻗﺒﻞ ازاوﻫﺎدی اﺑﻦ ﺻﻔﺪر ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﺟﻮاد اﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﺑﻦ ﺑﺮاﺗﻌﻠﯽ اﺑﻦ‬
‫ﭼﺮاﻏﻌﻠﯽ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻫﻮﭘﯿﺪا در ﺳﻨﻪ‬
‫ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺳﻨﻪ ﺗﻮﭘﻮز‪ ،‬ﻟﯿﻞ ‪ 120‬ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد!‬
‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم‪:‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ازﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ اﺑﻦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﺑﻦ اﺑﻮاﻟﻔﻼن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺶ ﺗﺎ اﺑﻮل‬
‫دﯾﮕﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﺒﺮﮐﺎت ﮐﻪ آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻫﻮﭘﯿﺪا ﺑﻪ‬
‫ﺳﺎل ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد آدم و ﺣﻮا و دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﺎﻟﻢ!‬
‫ﺿﻤﻨﺎ درﮐﺘﺎب ﺧﻄﯽ ﮐﻮﻓﯽ ﮐﻪ درﻣﻨﺰل ﺣﻘﯿﺮ از ﭘﺪران ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻄﻮری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺠﺮه‬
‫ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺪران اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ درﻧﻔﺮ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰارم ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و او‬
‫ﻧﯿﺰ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﯿﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎی ﻫﻮﭘﯿﺪا داﻣﺖ ﺑﻘﺎء!‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻨﮕﻮﻻﻧﻪ‪:‬‬
‫ﺑﺎ درود ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻓﯿﻖ وﺗﻮﻓﯿﻘﯿﺎن ازﺟﻤﻠﻪ "ﻣﺮﺷﺪ " ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاﯾﻦ ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ای ﮐﺎش ﻣﯽ ﺑﻮد وﻣﯽ‬
‫‪61‬‬
‫دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ اﻓﺮادی ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دراﯾﺮان ﮐﻪ ﻧﺴﻠﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﺮﺧﯽ ازﻫﻤﻘﻄﺎراﻧﺸﺎن ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ‬
‫ازاﺣﺪاث ﺟﻨﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽ رﺳﺪ وﻫﻨﻮزﺑﺮﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرﺗﻨﺪ وﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺠﺮه‬
‫ﻧﺎﻣﻪای از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﺮﻣﺮاد ﺳﻮارﻧﺪ وﺣﺎﺿﺮﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪ‪ ،‬ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ازاﯾﻦ دوﻧﺴﻞ ﺑﺮﻣﺮدم ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﺑﻮده اﻧﺪ وﻣﺠﺎزات وﯾﺎ ﭘﺎداش آنﻫﺎ را‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ داد!‬
‫آﻣﯿﻦ ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ!‬

‫‪ | 18‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
‫ﻧﺎز ﻧﻔﺴﺖ‪ ،‬وﻓﺎﺗﻮ ﻋﻘﺸﻪ داش ﺷﻨﮕﻮل!؟‬ ‫آدم ﯾﺎد زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﻔﺘﻪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺮﻫﺎ را در اﯾﺮان ﺑﺮادران‪،‬‬
‫‪19 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017‬‬ ‫ﮐﺘﮏ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻦ و ﺗﻮ‪ ،‬ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ!‬
‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫ﮐﻼﺳﯿﮏ ‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫اﻓﻘﯽ ‪:‬‬
‫‪3‬‬ ‫ا‪-‬ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﺮان‬
‫‪-٢‬ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ روح اﺳﺖ ‪ -‬ﮐﻨﺎر‬
‫‪4‬‬
‫‪-٣‬ﻧﻘﻄﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ – ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار در ﻗﻮل و ﻗﺮار ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ‬
‫ﻋﺸﻘﯽ‬
‫‪5‬‬
‫‪ -٤‬ﺻﺪﻣﺘﺮ – ﯾﮑﯽ از اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﺮﺑﯽ‬
‫‪6‬‬ ‫‪ -٥‬ﺳﺮزﻣﯿﻦ – رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف‬
‫‪ -٦‬ﺑﻪ ﺗﻨﺪی – ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آن ﺧﻮش اﺧﻼ ﻗﯿﺴﺖ‬
‫‪7‬‬
‫‪ -٧‬از ﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ – ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺎزی ﻟﯽ ﻟﯽ – ﻏﺪه‬
‫ﭼﺮﮐﯿﻦ‬
‫‪8‬‬
‫‪ -٨‬ﺑﺎ ﺳﺮ و دﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮری را رﺳﺎﻧﺪن‬
‫‪9‬‬ ‫‪ -٩‬آزاد – ﻋﻼﻣﺖ رﺿﺎﺳﺖ – دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ‬
‫ﻋﻤﻮدی ‪:‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪-١‬ﭘﺮﻧﺪه آﺑﯽ ﺧﻮردﻧﯽ – دﺳﺘﻮرﮐﺎر‬
‫‪ -٢‬ﺟﺪاﮐﺮدن – ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ و راﻧﻨﺪه‬
‫ﺗﺎﮐﺴﯽ‬
‫‪ -٣‬ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی – ﻣﻮش اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‬
‫‪ -٤‬ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎت – ﻋﺎر واروﻧﻪ‬
‫‪ -٥‬ﺑﯽ آﻻﯾﺶ و ﺧﺎﻟﺺ – وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت اﺳﺖ‬
‫‪ -٦‬ﻟﻬﺠﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪ – روز ﻣﻮﻋﻮد‬
‫‪ -٧‬ﻧﺎﻣﯽ ارﻣﻨﯽ – ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ‬
‫‪ -٨‬ﻧﺠﺎت ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ اﺳﺖ‬
‫‪ -٩‬ﺧﻮاﻫﺮ درﮔﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ ازاﻗﻮام اﯾﺮان – از ﺷﻬﺮﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن‬
‫‪ -١٠‬ﺟﻨﺲ ﻣﺮد – در ﻫﻨﮕﺎم اﺑﺮاز ﺷﺎدی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ‬

‫‪ | 20‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
21 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017
‫ﮔﺎف ﻫﺎی ﺷﻨﮕﻮل!‬

‫ﺷﻨﮕﻮل ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻪ ‪ ،‬روی دﯾﻮارﺧﻮﻧﺸﻮن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻪ‪:‬‬
‫ﺑﻪ زودی دراﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ ﮔﺮدد!‬

‫ﺷﻨﮕﻮل ﭼﺸﻤﺶ ﻣﯿﻔﺘﻪ ﺑﻪ آﺋﯿﻨﻪ‪ ،‬ﯾﻪ ﮐﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ‪،‬‬ ‫ازﺷﻨﮕﻮل ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ‪ :‬ﺗﺮﻣ‬
‫ﺰاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮای ﭼﯿﻪ؟‬
‫اﻧﮕﺎراﯾﻦ آﻗﺎ آﺷﻨﺎﺳﺖ!‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺳﺮﭘﯿﭻ ﻫﺎ‬
‫ﮐﺎرﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس را ﻣﯽ ﮐﻨﻪ!‬
‫ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯿﮕﻪ‪ :‬آﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻤﯿﺪم! اﯾﻦ ﻫﻤﻮﻧﯿﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز‬
‫ﺗﻮآراﯾﺸﮕﺎه ﺟﻠﻮی ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد!‬

‫ﺷﻨﮕﻮل ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن و دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد‬ ‫‪ ،‬ﻓﺮوﺷﻨﺪه ا زش ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ ‪ :‬آﻗﺎ‬
‫ﺷﻨﮕﻮل ﻣﯿﺮه ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ ﺑﺨﺮه‬
‫دوﺳﺘﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ‪ :‬از ﺧﺪا ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮای؟‬
‫ﭼﺸﻢ ﺑﺬارم ؟‬
‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﯾﻪ ﭘﺴﺮﮐﺎ ﮐﻞ زری!‬ ‫ﺪوه ‪ ،‬ﻣﯿﺮه ﭘﺸﺖ درﺧﺖ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﺸﻪ!‬
‫ﺷﻨﮕﻮل ﻣﯿﮕﻪ ‪ :‬ﺑﺬار‪ ،‬وﻣﯿ‬
‫دوﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻨﻮزازدواج ﻧﮑﺮدی؟‬
‫ﺷﻨﮕﻮل ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻮ ﮐﺎرﺧﺪا ﺷﮏ ﻧﮑﻦ‪ ،‬اﮔﻪ ﺑﺨﻮاد ﺑﺪون ازدواﺟﻢ‬
‫ﻣﯿﺪه!‬

‫ﺧﺘ‬ ‫وز‬‫ر‬ ‫‪،‬‬ ‫ﻪ‬ ‫ﮐﻨ‬ ‫ﯽ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺷﻨﮕﻮل ﭘﺪرش ﻓﻮت‬
‫ﻢ ﭘﺪرش ﮐﻠﯽ آدم‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺴ‬
‫ﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﺎن‬
‫ﮔﺎف ﻫﺎی ﺷﻨﮕﻮل‬ ‫ﻂ‬ ‫ﻠﯿ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻔﺘ‬ ‫ﻫ‬‫وز‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮه ﺑﺮا‬
‫ﺑﻔﺮوﺷﻪ!‬
‫ﺷﻨﮕﻮل ﺑﻪ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮﺧﺎرﺟﯿﺶ ﻣﯿﮕﻪ‪I LOVE YOU :‬‬

‫دﺧﺘﺮه ﻣﯿﮕﻪ‪ I LOVE YOU TOO :‬ﺷﻨﮕﻮل‬
‫ﻣﯿﮕﻪ‪I LOVE YOU 3 :‬‬

‫دﺧﺘﺮه ﻣﯿﮕﻪ‪WHAT? :‬‬

‫ﺷﻨﮕﻮل ﻣﯽ ﮔﻪ‪ :‬ﻣﮕﺎوات‪ ،‬ﮐﯿﻠﻮوات‪ ،‬ﻗﺒﺮﺑﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺪو‬ ‫ازﺷﻨﮕﻮل ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ‪ :‬اﯾﻤﯿﻞ داری؟‬
‫ﻧﮑﻦ !دﯾﮕﻪ‬ ‫ﻣﯿﮕﻪ ‪ :‬ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮن ‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮردم ‪ ،‬ﺧﻮدﺗﻮن‬
‫ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ!‬

‫‪ | 22‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
‫ﺗﻌﺎرف!‬
‫اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻨﺰﻫﺎ وﺗﺠﺎرب‪ ،‬ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎرف درﻣﯿﺎن‬ ‫درﻣﯿﺎن ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞﻫﺎی ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن‪ ،‬ﻣﺜﻠﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دارد‪ ،‬ودرﺣﻘﯿﻘﺖ دروﻏﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم‬ ‫)ﺗﻌﺎرف آﻣﺪ‪ ،‬ﻧﯿﺎﻣﺪ دارد!( آﻧﭽﻪ ازاﯾﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ‬
‫روزﻣﺮه و در ﺑﺴﯿﺎری ازرواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﭙﺬﯾﺮد‬
‫وﻫﺮدوﻃﺮف ﻧﯿﺰﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫وﯾﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮد‪ ،‬وﺑﺮداﺷﺖ دﯾﮕﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮاﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ‪،‬‬
‫و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ آن ﻣﺒﺎدرت‬ ‫اﮔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺎرف ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮدی‬
‫ﻣﯽ ورزﻧﺪ‪.‬‬ ‫درﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺣﺘﯽ زﯾﺎن ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ورﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ازﺗﻌﺎرﻓﺎت اﺻﻮﻻ ازﺑﯿﺦ وﺑﻦ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺟﺎ‬
‫ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮوﯾﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻼﺋﻖ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت‬ ‫ﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﻖ ﻟﻘﻪ زﺑﺎن وﯾﺎ ﻋﺎدت‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺒﺎﻫﺖ دارد‪ ،‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‬
‫ﻧﺪارد؟ وآن را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط وﮐﻮﺷﺶ‬ ‫وﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﻃﻨﺰ! ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ دراﮐﺜﺮ ﻣﻮارد و ﺑﺨﺼﻮص‬
‫درﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ؟‬ ‫درﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪاره! ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﯿﻢ! واﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﻓﺎت‪ ،‬واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮﻻﻋﻤﻠﯽ‬
‫اﮔﺮﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازاﯾﻦ اﺑﺰارﺑﻪ داﻣﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت‬
‫ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ وﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد وﮔﺮوهﻫﺎ ی ﺑﯿﺸﺘﺮی‬
‫ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻮارﺑﺮدوﭼﺮﺧﻪ‪ ،‬آﻓﺘﺎﺑﻪای دردﺳﺘﺶ وﻋﺎزم دﺳﺘﺸﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ وﯾﺎ درزﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﺐ وﺟﺬب‬
‫ﺑﻮد‪ ،‬دوﺳﺘﺶ را دﯾﺪ وﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ درﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟‬
‫ﺑﺎﺷﯿﻢ!!‬
‫آﯾﺎ ﺑﮑﺎرﺑﺮدن اﯾﻦ روش‪ ،‬زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش دروغ واﺳﺘﻔﺎده‬
‫وﻟﯽ واﻗﻌﺎ آﯾﺎ ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻼﺷﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ازاﺑﺰارﻫﺎی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‬
‫ارﺗﺒﺎط وﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮاﺑﺮازﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ و ﯾﺎ وﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ دررواﺑﻂ ﺧﺪﺷﻪ‬
‫ﺑﺮای ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن وازاﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ داﻧﺴﺖ وﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽ ﺗﻮان وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟‬
‫ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﺻﺮﻓﻨﻈﺮازﺗﻌﺎرﻓﺎت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ وﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ‪ ،‬ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮازﻧﺸﺎن دادن‬
‫درﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻃﻨﺰوﯾﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ وﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان‪ ،‬اﻇﻬﺎراﺗﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪،‬‬
‫درﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺗﻌﺎرﻓﺎت وﺟﻮد دارد و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮﻻ ﺧﻨﺪه آورو ﻣﻀﺤﮏ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ روزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ‪.‬‬
‫ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﻮﮐﺮﺷﻤﺎﺋﯿﻢ! ﻗﺪم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ‬
‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯽ درﺣﺎل ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﻮد ودوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎرﯾﺪ! وازاﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ درﭘﺎرهای ﻣﻮارد‪ ،‬ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ‬
‫اﻓﺴﺎراﻻﻏﺶ را دردﺳﺖ داﺷﺖ از راه رﺳﯿﺪ‪ ،‬آﻧﮑﻪ درﺣﺎل وﻋﻼﻗﻪ را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و درﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﮐﺎﻣﻼ‬
‫ﻏﺬاﺧﻮردن ﺑﻮد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺎرف ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ! ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎرﻓﯽ ﺑﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫ودوﺳﺘﺶ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ وﮔﻔﺖ‪،‬‬
‫ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ‪ ،‬آﻧﭽﻪ ﺑﻄﻮراﻋﻢ ازﺗﻌﺎرف ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﺠﺎد‬
‫ﻣﺘﺸﮑﺮم‪ ،‬وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ اﻓﺴﺎراﻻﻏﻢ را ﮐﺠﺎ ﺑﺒﻨﺪم؟! وآن ﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦ‬
‫ﺣﺲ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی وﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻼﻗﻪ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای‬
‫داد‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻮک زﺑﺎن ﻣﻦ؟!‬
‫اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻣﻮردﻧﻈﺮاﺳﺖ‪.‬‬

‫‪23 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017‬‬
‫ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻟﻄﯿﻔﻪ ﻫـﺎ!‬

‫‪ | 24‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
25 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017
‫دﻧﯿﺎى ﻣﻼ ﻧﺼﺮاﻟﺪﯾﻦ‬ ‫اﻧﺪرزﻧﺎﻣﻪ!‬
‫دﺧﺘﺮﻣﻼ ﻧﺰد ﭘﺪرآﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺎد ﮐﺘﮏ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻟﻮى روﻣﻰ‪ ،‬از ﻣﺜﻨﻮى دﻓﺘﺮ دوم‬
‫ﻣﻼ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و دﺧﺘﺮش را ﺑﺰد و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺣﺎل ﺑﺮو و ﺑﻪ‬
‫ﮐﻮدﮐﯽ در ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﭘﺪر‬
‫ﺷﻮﻫﺮت ﺑﮕﻮ‪:‬‬
‫اﮔﺮﺗﻮ دﺧﺘﺮ ﻣﺮا ﻣﯽ زﻧﯽ! ﻣﻦ ﻫﻢ زن ﺗﻮرا ﻣﯽ زﻧﻢ!‬ ‫زارﻣﯽ ﻧﺎﻟﯿﺪ و ﺑﺮﻣﯽ ﮐﻮﻓﺖ ﺳﺮ‬
‫***‬ ‫ﮐﻪای ﭘﺪرآﺧﺮ ﮐﺠﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؟‬
‫ازﻣﻼ ﻧﺼﺮاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ‪:‬‬
‫ﺗﺎ ﺗﻮرا در زﯾﺮ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻔﺸﺮﻧﺪ‬
‫ازﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب ﭼﯿﺰی ﻣﯽ داﻧﯽ؟‬
‫ﮔﻔﺖ‪ :‬از ﺗﻤﺎم اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ آن ﺑﺎ اﻃﻼﻋﻢ!‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪت ﺧﺎﻧﻪای ﺗﻨﮓ و زﺣﯿﺮ‬
‫ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮ ﭼﻬﺎر درﻫﻢ را ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ؟‬ ‫ﻧﯽ درآن ﻗﺎﻟﯽ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﺼﯿﺮ‬
‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭼﻬﺎردرﻫﻢ را ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ‬
‫ﻧﯽ ﭼﺮاﻏﯽ در ﺷﺐ و ﻧﯽ روز ﻧﺎن‬
‫ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ دو درﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ او‬
‫ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﯾﮑﺴﺎن ﺷﻮد!‬ ‫ﻧﯽ در آن ﺑﻮی ﻃﻌﺎم و ﻧﻪ ﻧﺸﺎن‬
‫***‬ ‫ﻧﯽ دری ﻣﻌﻤﻮر و ﻧﯽ در ﺑﺎم‪ ،‬راه‬
‫ﻣﻼ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری زردآﻟﻮ ﮐﻪ درآﺳﺘﯿﻦ داﺷﺖ ازراﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و‬
‫ﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﺎه‬
‫ﺟﻤﻌﯽ را دﯾﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ‬
‫روی ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﺮﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ درآﺳﺘﯿﻦ ﭼﻪ دارم ﺑﻪ او ﯾﮏ‬ ‫ﺟﺴﻢ ﺗﻮ ﮐﺎن ﺑﻮﺳﻪ ﮔﺎه ﺧﻠﻖ ﺑﻮد‬
‫زردآﻟﻮ ﺟﺎﯾﺰه دﻫﻢ!‬ ‫ﭼﻮن رود در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻮر و ﮐﺒﻮد‬
‫ﻫﻤﮕﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ :‬ﻣﺎ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﻮﭼﻪ درآﺳﺘﯿﻦ‬
‫داری!‬ ‫ﺧﺎﻧﻪای ﺑﯽ زﯾﻨﻬﺎر و ﺟﺎی ﺗﻨﮓ‬
‫***‬ ‫ﮐﻪ درآن ﻧﻪ روی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻪ زﻧﮓ‬
‫ﭘﺴﺮﻣﻼ درﻣﺠﻠﺴﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪاﯾﻦ‪ ،‬ﺑﭽﻪ‬ ‫زﯾﻦ ﻧﺴﻖ اوﺻﺎف ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد‬
‫ﮔﺎوﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎزﻧﮑﺮده اﺳﺖ!‬
‫ﻣﻼ ﮐﻪ ﺣﻀﻮرداﺷﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻓﮑﺮﻧﮑﻨﯿﺪ ازﻣﻦ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ! اﯾﻦ داﻧﺶ‬ ‫وز دو دﯾﺪه اﺷﮏ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﻓﺸﺮد‬
‫ازذات وﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﺎﻻی اوﺳﺖ!‬ ‫ﮔﻔﺖ ﺟﻮﺣﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر ای ارﺟﻤﻨﺪ‬
‫***‬ ‫وﻟﻪاﯾﻦ را ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ!‬
‫ﻣﻼ‪ ،‬ﺷﻠﻮارﮐﻬﻨﻪ و ﭘﺎره ﭘﺎره ﭘﺪرش را ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮی داد و ﮔﻔﺖ ﯾﺎدﮔﺎر‬
‫ﭘﺪرم را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﯽ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻮض آن‬ ‫ﮔﻔﺖ ﺟﻮﺣﯽ را ﭘﺪر‪ ،‬اﺑﻠﻪ ﻣﺸﻮ‬
‫را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ!ﻣﺮد ﻓﻘﯿﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرهﻫﺎ و وﺻﻠﻪﻫﺎی ﺷﻠﻮار‬ ‫ﮔﻔﺖ ای ﺑﺎﺑﺎ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎ ﺷﻨﻮ!‬
‫اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ‪:‬‬
‫اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ او ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ‬
‫ﺧﺪارﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﺪرت را ﭼﻪ زود ﺑﻪ ﻓﮑﺮرﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﻓﺘﺎد‪،‬‬
‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎن درازاﯾﻦ ﺷﻠﻮار را ﺑﭙﻮﺷﺪ!‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎراﺳﺖ‪ ،‬ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ و ﺷﮏ‬
‫اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ دﻫﯽ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻠﻮاری ﻧﺼﯿﺒﺖ‬ ‫ﻧﯽ ﺣﺼﯿﺮوﻧﯽ ﻃﻌﺎم و ﻧﯽ ﭼﺮاغ‬
‫ﮐﻨﺪ! ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ دﯾﻨﺎرم دﻫﯽ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﻠﻮارﻧﻮازﺧﺪاوﻧﺪ‬
‫ﻧﻪ درش ﻣﻌﻤﻮر و ﻧﯽ ﺑﺎم وﺣﺼﺎر‬
‫ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻢ!‬
‫***‬
‫ﻣﻼ ﺑﻪ ﺑﺎزاررﻓﺖ وﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﯾﮏ ﭘﯿﺮاﻫﻦ زری‬
‫ﺑﺮای زﻧﻢ ﺑﺪه!‬
‫ﻣﺮدﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻼ ﺗﻮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی‪ ،‬ﻗﺼﺪ داری زﻧﺖ را ﻃﻼق دﻫﯽ؟‬
‫ﮔﻔﺖ‪ :‬آری اوﺷﺮط ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺮاﻫﻦ زری ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺨﺮم ﺑﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ آﻣﺪه ﺗﺎ ﻃﻼق را ﺟﺎری ﮐﻨﯿﻢ!‬

‫‪ | 26‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
‫ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺣﺠﺎب اﻃﺎق ﺧﻮاﺑﺶ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده !‬ ‫ﻇﺎﻫﺮا اﻣﺎم زاده دﻧﺒﻼن دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ! واﻻ‬
‫اوﻧﻢ درﻟﯿﺴﺖ ﻏﺬاﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ!‬
‫‪27 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017‬‬
‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ﻦ‬ ‫ﯾ‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬
‫ر‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻧ‬ ‫و‬
‫دﮐﺘﺮﺗﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﻮﻋﻤﻞ ﮐﻨﻪ‪:‬‬
‫ﻣﯿﮕﻪ رﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ‬
‫ﮐﻢ ﺻﺒﺮﮐﻨﯽ ‪ ،‬ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬
‫دﮐﺘﺮﻣﯿﮕﻪ ‪ :‬آﻗﺎ ﺑﻬﺘﺮه ﯾﻪ‬
‫ﻨﻪ ‪ ،‬ﯾﻪ ﺑﺎره ﺳﺮﺗﻮﻋﻮض ﮐﻦ!‬
‫ﺴﺖ ﮐﻪ درﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم‬ ‫ﮐ‬
‫ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ‪ :‬اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرﯾ‬ ‫ی درﺻﻮرت ﺗﻮاﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﺸﻪ!‬
‫ﯾﺮﯾﻮن دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ دزدیﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎ ﯾﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﺶ ﻧﻔﺮ رﺋﯿﺲ دزدﻫﺎ در ﺗﻠﻮ‬
‫ﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارد!‬ ‫ﺷ‬
‫ﻮدﺷﻮن اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟ‬
‫ﺧ‬

‫ﺴﺖ ﮐﻪ درﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم‬
‫ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ‪ :‬اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرﯾ‬
‫ﯾﺮﯾﻮن دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ دزدی ﻫﺎی‬
‫ﺷﺶ ﻧﻔﺮ رﺋﯿﺲ دزدﻫﺎ در ﺗﻠﻮ‬
‫ﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارد!‬
‫ﺧﻮدﺷﻮن اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟ‬
‫ﯿﮕﻪ‪ :‬اﻣﺸﺐ ﺷﺎم ﻣﯿﺎم ﺧﻮﻧﺘﻮن‬
‫ﻧﺎﻣﺰدم زﻧﮓ زده ﻣ‬
‫ﭼﺸﻢ‪ ،‬ﺧﻮب ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯽ!‬
‫ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻪ‬
‫ﭘﺮﺳﯿﺪ‪ :‬ﺷﺎم ﭼﯽ دارﯾﺪ؟‬
‫ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش‬
‫ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﺧﻮراک ﺑﺮه!‬ ‫ب‬ ‫زن ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ازﺧﻮا‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﻋﻠﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺟﻠﻮش!‬ ‫درﮐﻨﺎرش ﻧﯿﺴﺖ‬
‫اوﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﯾﻪ‬
‫ﻻن ده روز اﺻﻼ ﺑﺎﻫﺎم ﺗﻤﺎس‬ ‫ﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ دﯾﻮار‬
‫ﭼﺮا زد زﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ و رﻓﺖ و ا‬ ‫دﻧﺒﺎل او ﮔﺸﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ درآ‬
‫ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ‬ ‫ﺑﻪ‬
‫ﻧﻤﯽﮔﯿﺮه؟‬ ‫ﺖ دارد واﺷﮏ ﻫﺎﯾﺶ را ﭘﺎ ک‬
‫زل زده و ﻟﯿﻮاﻧﯽ ﻗﻬﻮه دردﺳ‬
‫ﮕﻪ ﺧﻮراک ﺑﺮه‪ ،‬ﻋﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ؟!‬
‫ﺑﺒﯿﻨﻢ‪ ،‬ﻣ‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!‬
‫ﺰم ؟ ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ای و‬
‫زن ﭘﺮﺳﯿﺪ ‪ :‬ﭼﯽ ﺷﺪه ﻋﺰﯾ‬
‫ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟‬
‫ﭘﺴﺮ‪ :‬ﺑﺎﺑﺎ ﺧﻮﻧﻤﻮن ﺟﻦ داره؟‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﻣﻮن اﻓﺘﺎدم و دﻟﻢ‬
‫ن‪ ،‬ﺟﻦ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد؟ ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ؟‬ ‫ﺎل‬ ‫ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﯾﺎد ﺑﯿﺴﺖ ﺳ‬
‫ﭘﺪر‪ :‬ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎﺟﻮ‬
‫ﺘﻤﻮن ﮔﻔﺖ ﺧﻮﻧﺘﻮن ﺟﻦ داره!‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ !‬
‫ﭘﺴﺮ‪ :‬آﺧﻪ ﮐﻠﻔ‬
‫ﺎﺳﺎﺗﻮ ﺑﺮدارﺑﺒﺮﻣﺖ ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫زن ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﭼﺮا ﻋﺰﯾﺰم؟‬
‫ﭘﺪر‪ :‬ﭘﺎﺷﻮ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﺒ‬
‫ﺎدﺗﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮی‬
‫ﭘﺴﺮ‪ :‬ﭼﺮا ﺑﺎﺑﺎﺟﻮن؟‬ ‫ﻣﺮد ﺑﺎ ﺑﻐﺾ درﮔﻠﻮ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﯾ‬
‫ر‪ :‬آﺧﻪ ﻣﺎ اﺻﻼ ﮐﻠﻔﺖ ﻧﺪارﯾﻢ!‬ ‫ﻮدﯾﻢ و ﭘﺪرت ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﻣﻮن‬
‫ﭘﺪ‬ ‫ﭘﺎرک روی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑ‬
‫ﮐﺮد؟‬
‫زن ﮔﻔﺖ‪ :‬آره ﻋﺰﯾﺰم!‬
‫ﺻﺎﺣﺒﺨﻮﻧﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﮔﺮﻓﺖ و‬ ‫ﺪﯾﺪم ﮐﺮد ﮐﻪ ا ﮔﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮم‬
‫ﺳﺮﻣﯿﺰﺷﺎم ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺮد ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﯾﺎدﺗﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ ﺗﻬ‬
‫و درﻣﯿﺎن ﺳﺮﻓﻪ داد ﻣﯽ زد‬ ‫ﻣ‬
‫ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﻓﻪ‬ ‫ﺖ ﺳﺎل ﻣﯿﻨﺪازﻣﺖ زﻧﺪون!؟‬
‫ازدواج ﻧﮑﻨﯽ ﺑﯿﺴ‬
‫ﻓﺎﺿﻼب! ﻓﺎﺿﻼب!‬ ‫ﺰم ‪ ،‬ﯾﺎدﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪش ﻣﺎرا ﺑﺮد‬
‫ب ﺧﻮﻧﻪ زده ﺑﺎﻻ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫زن ﮔﻔﺖ ‪ :‬آره ﻋﺰﯾ‬
‫ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼ‬
‫ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻮد ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺤﻀﺮوﻋﻘﺪ ﮐﺮدﯾﻢ!‬
‫ﮐﻪ ﻓﺮارﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬دﯾﺪﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ‬
‫آب ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻤﺶ دوﯾﺪ!‬ ‫رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم زﻧﺪون اﻣﺮوز روز‬
‫ﯾﮏ ﻟﯿﻮان‬ ‫ﺮد ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد وﮔﻔﺖ ‪ :‬ا ﮔﻪ‬
‫ﻧﻢ ﺑﯿﭽﺎره ﺷﻮﻫﺮﺷﻮ ﺻﺪا ﻣﯽ‬ ‫ﻣ‬
‫ﺗﺎزه ﻫﻤﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺧﺎ‬ ‫آزادی ﻣﻦ ﺑﻮد!‬
‫ﮐﺮده!‬
‫ﻓﺎﺿﻞ‪ ،‬آب‪ ،‬ﻓﺎﺿﻞ‪ ،‬آب!‬
‫‪ | 28‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
‫از ﭘﺎﻫﺎش ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﭘﺴﺮه! ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎد‪ ،‬واﻻ‬
‫ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺶ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺎﺳﯿﺲ اﺳﺖ!‬
‫آﺑﺮورﯾﺰی ﻣﯿﺸﺪ!‬
‫‪29 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017‬‬
‫ﺣﺮف ﻫﺎى ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﻬﻢ‬

‫ﻋﺮوس ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺨﺘﻦ‬
‫ﻏﺬا ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮش ازروی ﮐﺘﺎب‬
‫آﺷﭙﺰی ﺑﻮد وﺳﻄﺮﺑﻪ ﺳﻄﺮﻣﯽ رﻓﺖ‬
‫ﺟﻠﻮ‬
‫ﺷﻮﻫﺮﮐﻪ ازﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮگ‬
‫اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ‪:‬‬
‫ﻋﺰﯾﺰم ‪ :‬ﻏﺬا ﮐﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻪ؟‬
‫ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎرﺳﻄﺮ دﯾﮕﻪ‬
‫ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪه!‬

‫ﻣﺮدی از دﮐﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ‪ :‬آﻗﺎی‬
‫دﮐﺘﺮ ﭼﺮا ﺟﺮاﺣﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ‬
‫ﭘﺎرﭼﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺸﻮن ﻣﯽ‬
‫ﺑﻨﺪﻧﺪ؟‬
‫دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ‬
‫ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ!‬

‫ﻣﺮدی ﺧﺎک آﻟﻮد از ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ‪،‬‬
‫دوﺳﺘﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﻮده ای؟‬
‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺮای دﻓﻦ ﻣﺎدرزﻧﻢ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪ‬
‫ﻗﺎض ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دزد‪ :‬ﺗﻮﻣﺘﻬﻤﯽ‬
‫ﺑﻮدم‬ ‫ﮐﻪ دﯾﺸﺐ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺟﯿﺐ اﯾﻦ‬
‫ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺎک آﻟﻮده ای ؟‬ ‫آﻗﺎ را زده ای!‬
‫ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ‪ :‬آﺧﻪ ﺧﺪاﺑﯿﺎﻣﺮز‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ‫دزد ‪ :‬آﻗﺎی ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا دروغ‬
‫ﻣﯽ ﮐﺮد!‬ ‫ﻣﯿﮕﻪ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ دارم دﯾﺸﺐ‬
‫ﺳﺎﻋﺖ دوازده داﺷﺘﻢ ﻗﻔﻞ درﯾﻪ‬
‫ﻣﻐﺎزه را ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪم!‬

‫ﻣﺮد ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد ﮐﻪ ‪ :‬ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ام‬
‫ﺑﻪ ﻣﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده وﮔﻔﺘﻪ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮر!‬
‫ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﯽ ﺧﻮد ﮐﺮده ‪ ،‬ﺑﺮو ‪ ،‬ﺑﻪ‬
‫ﮐﺎرت اداﻣﻪ ﺑﺪه!‬

‫‪ | 30‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
!‫آﮔﻬﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﻨﮕﻮل‬

31 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017
5 6 5
8 6 9 2 7 2
Puzzle 13(Hard, difficulty rating
8 0.73) 4 Puzzle

‫ﺟـﺪاول ﺳـﻮدوﮐـﻮ‬
5 8
6 7 8 9 4
4 6 7
5 6 2
PuzzlePuzzle
1 (Easy,
1 (Easy,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.34) 0.34) PuzzlePuzzle
2 (Easy,
2 (Easy,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.39) 0.39) Puzzle 3 (Easy, difficulty rating 0.33) Puzzle
9 8 7 5
1 1 3 3 9 9 1 91 9 7 47 4 6 4 3
5 1 7 8
4 24 92 59 5 3 3 3 63 6 9 9 1 183 48 6 9 7 2
9 9 3 3 3 3 6 6 3 2 5 9 43 9
2 2 7 7 9 9 7 7 9 59 5 93 1 35 4 6
4 4 6 6 3 3 2 2 5 85 8 4 4 3 13 1 8 6 4 9
5 5 7 7 1 1 7 37 3 5 5 5 9 7 2
5 5 6 6 5 5 7 7 6
8 8 6 96 29 72 7 2 2 4 4 3 93 9 3 4 2 8
13(Hard,
PuzzlePuzzle 13(Hard,
difficulty 8 rating
difficulty
rating 0.73) 4
8 0.73) 4 PuzzlePuzzle
2 (Hard, 16 difficulty
26 (Hard, 1ratingrating
difficulty 4
0.67) 0.67) 84 8 31(Hard,
Puzzle 3 difficulty7 rating
6 0.64) 2
Puzzle
Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May 27 17:57:
5 5 8 8 6 36 23 2 9 9 1 16 9 1 8
6 6 7 87 8 9 49 4 2 2 9 89 8 6 6 9 5 3 6 1
4 64 6 7 7 4 4 6 6 5 5 7 3
5 5 6 6 2 2 6 6 7 7 2 3 8 1 4
PuzzlePuzzle
3 (Easy,
3 (Easy,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.33) 0.33) PuzzlePuzzle
4 (Easy,
4 (Easy,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.42) 0.42)
9 9 8 8 7 7 5 5 4 4 2 2
6 46 3
54 35 1 71 87 8 1
5 1
5 5 85 68 26 72 73 8 7 4 9
3
8 83 48 684 96 79 7 2 62 6 3 3 9 9 3 4
3 23 2 5 95 9 34 34 9 39 83 268 82
6 18 11 51 5 7 3 6 9
39 139 1 53 53 4 4 6 6 49 4
9 9
5 49
5 34 3 2 8 5 3 7
8 8 6 6 4 4 9 9 1 81 8 6 46 4
Puzzle 1 Puzzle
(Easy, difficulty
1 Puzzle
(Easy, difficulty
1rating
(Easy,0.34)
difficulty
rating 0.34)
rating 0.34)
Puzzle 2 Puzzle
(Easy, difficulty
2 Puzzle
(Easy, difficulty
2rating
(Easy,0.39)
difficulty
rating 0.39)
rating 0.39)
Puzzle 3 Puzzle
(Easy, difficulty
3 Puzzle
(Easy, difficulty
3rating
(Easy,
Puzzle0.33)
difficulty
1rating
Puzzle
(Hard,0.33)
1difficulty
rating
Puzzle
(Hard, 0.33)
1difficulty
rating
(Hard,0.73)
difficulty
rating 0.73)
rating 0.73)
Puzzle 2 Puzzle
(Hard, 2difficulty
Puzzle
(Hard, 2difficulty
rating
(Hard,0.67)
difficulty
rating 0.67)
rating 0.67)
Puzzle 3 Puzzle
(Hard, 3difficulty
Puzzle
(Hard, 3difficulty
rating
(Hard,0.64)
difficulty
rating 0.64)
rating 0.64)
Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Wed May 27 17:54:
7 1 76 13 768 132 684 329 845 29 45 9 1 5 9 15 96 152 967 524 678 243 78 43 8 5 3 6 59 64 593 648 1931 4487 12312 4587 12712 4567 2732 568 739 68 39 8 5 9 6 53 62 534 627 349 278 491 78 91 8 6 1 5 63 59 632 591 324 918 247 18 47 8 7
8 4 82 49 825 496 251 963 517 63 17 3 3 7 6 34 69 348 695 482 957 821 57 21 7 3 1 2 38 21 389 217 6896 5175 67964 5875 67364 5895 7344 892 341 92 41 2 1 1 7 12 75 129 758 293 586 934 86 34 6 1 4 9 12 94 128 947 285 473 856 73 56 3 6
9
5 5 9 9 7 27 2 5 5 8 8
5 93 54 931 547 316 472 168 72 68 2 8 8 2 87 24 871 243 719 435 196 35 96 5 1 6 4 17 45 176 452 3769 8528 39693 8128 39293 8148 9263 145 267 45 67 5 9 7 4 98 43 986 431 867 312 675 12 75 2 8 5 7 84 76 845 763 459 631 592 31 92 1 2
3 6 38 62 384 625 847 251 479 51 79 1 4 9 1 42 13 427 136 278 369 785 69 85 9 9 5 3 91 37 912 375 5128 7754 51286 7954 51686 7984 1626 984 623 84 23 4 8 3 2 86 24 861 243 615 437 159 37 59 7 2 9 6 29 65 293 658 931 587 314 87 14 7 4
4
6 6 8 8 6 6 3 53 5 2 2
9 41 96 417 963 178 635 782 35 82 5 6 2 5 68 52 684 529 843 291 437 91 37 1 8 7 7 82 76 821 764 9215 2643 98159 2343 98459 2313 8479 316 475 16 75 6 7 5 9 74 98 745 986 452 861 523 61 23 1 5 3 4 57 41 576 419 763 192 638 92 38 2 8
5 2 57 28 579 281 793 816 934 16 34 6 7 4 3 79 38 795 381 956 812 564 12 64 2 4 4 5 46 59 468 593 4687 3932 46871 3732 46571 3722 6511 729 518 29 18 9 3 8 5 31 59 317 592 176 924 768 24 68 4 3 8 1 38 17 384 172 846 725 469 25 69 5 9
2 3 43 4 2 2 8 8 6 6
7 29 71 293 714 935 148 356 48 56 8 5 6 4 53 47 539 478 391 786 912 86 12 6 6 2 8 64 82 645 829 8453 1291 84537 1691 84937 1671 4957 673 952 73 52 3 2 2 1 25 17 253 174 538 749 386 49 86 9 9 6 8 95 83 957 836 572 364 721 64 21 4 1
1 8 14 85 146 859 462 597 623 97 23 7 2 3 8 21 85 216 854 167 543 679 43 79 3 7 9 9 75 93 754 931 7542 6316 73428 6216 73828 6256 3898 251 894 51 94 1 4 4 3 47 36 478 369 781 695 812 95 12 5 7 2 3 76 32 761 324 618 249 185 49 85 9 5
6
31(Hard,
PuzzlePuzzle 331(Hard,
3 difficulty
7 rating
difficulty 67 rating
6 0.64)
0.64) 2 Puzzle
Puzzle 492(Hard,
49(Hard,
1 difficulty
41rating
difficulty 4 rating 8
0.64) 0.64) 8
3 65 37 652 378 529 784 291 84 91 4 9 1 7 96 71 963 712 635 124 358 24 58 4 2 8 1 23 18 237 186 2374 9869 25745 9469 25145 9439 5185 437 186 37 86 7 6 6 8 69 81 692 815 924 153 247 53 47 3 4 7 2 41 28 419 285 197 856 973 56 73 6 3

Generated
Generated
Puzzle 4 Puzzle by http://www.opensky.ca/sudoku
by http://www.opensky.ca/sudoku
(Easy, difficulty
4 Puzzle
(Easy, difficulty
4rating
(Easy,0.42)
difficulty
rating 0.42) on WedonMay
rating 0.42)Wed27May
17:57:33
27 17:57:33
2015 GMT.
2015
Puzzle 4GMT.
Enjoy!
Puzzle Enjoy!
(Hard, 4difficulty
Puzzle
(Hard, 4difficulty
rating
(Hard,0.64)
difficulty
rating 0.64)
rating 0.64)

4 6 6
1 43 19 435 198 356 982 567 82 67 29 9 7 1 1 8 8 4 2 4 8 8 9
5 24 57 248 576 489 763 891 63 91 3 9 11 1
5 6 52 64 523 647 239 471 398 71 98 1 8 1 8 13 84 139 845 397 456 972 56 72 6 2
9 9 9
7 98 72 986 721 863 215 634 15 34 5 4 5 35 63 6 1 81 8 6 5 75
9 67 91 673 912 734 128 345 28 45 8 7 5
8 5 84 53 841 539 412 397 126 97 26 7 6 5 4 51 46 517 469 178 692 783 92 83 2 3
7 7 7
3 71 38 712 386 124 869 245 69 45 9 5 3 3 7 8 7 2 42
7 89 72 895 723 956 231 564 31 64 1 84 84
6 2 69 25 697 254 978 543 781 43 81 3 1 3 2 36 28 361 284 615 847 159 47 59 7 9
1 2 2
8 17 86 179 863 795 634 952 34 52 4 3 2 83 18 1 4 4 4 3 48 39 482 397 821 975 216 75 16 5 2 26
3 4 35 47 358 472 581 726 819 26 19 6 9 9 1 95 13 956 138 562 384 627 84 27 4 7
2 9 26 91 264 915 647 158 473 58 73 8 3 9 7 269 72 652 724 6531 243 51963438 19 638 9 8

3 3 8 78 47 4 9 9 2 2
3 3 4 4 3 83 98 9 1 1
7 37 63 6 9 9 5 35 3 4 74 7
2 2 8 8 5 5 3 3 7 7 2 2 4 4 3 3
‫ﯾﺮان‬by‫درا‬http://www.opensky.ca/sudoku
‫ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ورزش‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ راه‬2015 GMT. ‫اﺧﻄﺎر ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن‬
Generated
Generated
by http://www.opensky.ca/sudoku on WedonMay
Wed27May
17:54:05
27 17:54:05 2015 GMT.
Enjoy!Enjoy!

1396 ،‫ ﻣﺮداد‬- 16 ‫ ﺷﻤﺎره‬- ‫ | ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى‬32
!!‫ﻓﻌﻼ ﻣﺸﮑﻞ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارﯾﺪ‬ PLEASE SHOW YOUR PASSPORT TO AFTABEH DAR!

33 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017
‫زﻧﮓ ﺳﻼﻣﺖ!‬
‫روش ﻫﺎى ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻰ ﻫﺎى دور ﮐﻤﺮ‬
‫ﯾﮑﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ‪ -5‬ﺣﺮﮐﺖ دوﭼﺮﺧﻪ‬
‫درﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺰان‬
‫‪ -6‬اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ‬
‫ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ‪ ،‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻦ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﮔﺮ اﻧﺪازه ﮐﻤﺮ ﺷﻤﺎ از ﺑﺎﺳﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ‬
‫ﺷﮑﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﺮﺑﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ دراز ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت ﺷﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮی آﺳﻮده‬
‫و ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺷﻤﺎرا ﺗﻬﺪﯾﺪ‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺪون ﻟﺒﺎس‪ ،‬دور ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را از ﺳﻄﺢ ﻧﺎف اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ ‪ -7‬ﺑﻨﺸﯿﻦ – ﭘﺎﺷﻮی ﻣﻌﮑﻮس‬
‫آﻣﺪه را ﮔﺮد ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﭘﺎ‬
‫ﺑﺎﺳﻦ ﺧﻮد را از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه‬
‫را ﮔﺮد ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی را از ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ‬
‫آﻣﺪه را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬
‫ﻋﺪد دورﮐﻤﺮ را ﺑﻪ ﻋﺪد دورﺑﺎﺳﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫دورﺑﺎﺳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دور ﮐﻤﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻦ ﺑﺮای‬
‫زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ‪ ٪80‬ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﺮای ﻣﺮدان از ‪ ٪90‬ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﮑﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت‬
‫‪ -9‬ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﭼﻮن در روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬
‫ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮده و ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪:‬‬
‫ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﻄﺢ دﺷﻮاری آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ‬
‫ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﻋﻀﻼت ﺷﮑﻢ ﺷﻤﺎ‬ ‫‪ -1‬ﮐﺮاﻧﭽﯽ‬
‫ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و از آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت‬
‫ﺳﺨﺖ ﺗﺮی را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻓﻘﻂ ‪ 16‬دﻗﯿﻘﻪ از وﻗﺖ روزاﻧﻪ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻪ‬
‫ﻗﺴﻤﺖ و ﭘﺎﻧﺰده ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدرﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫درﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻫﺮﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻔﺲ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﭘﯿﺶ ازاﻧﺠﺎم‬
‫‪ -2‬اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺎ ﺑﺮ روی ﭘﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرب‬
‫ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻞ دم را اﻧﺠﺎم داده و درﻫﻨﮕﺎم ﻓﺸﺎر ﺑﺎزدم را و ﻫﺮﮔﺰ درﻓﻮاﺻﻞ‬
‫ﺗﮑﺮار ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ ﻧﺪارﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻮرب ﭘﺎ‬
‫‪ -4‬اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻮرب ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ‬

‫‪ | 34‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
‫ﻣﯽ دوﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده؟‬
‫دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮی درﻣﯿﻨﺴﻮﺗﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﺳﮓ‬
‫ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮدار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﺸﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه! و او ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮدارﻣﯽ ﺷﺪ!‬
‫اﯾﻨﺠﺎ اﻫﻮاز اﺳﺖ ﺑﺎ ‪ 53‬درﺟﻪ ﺣﺮارت!‬ ‫واﻗﻌﺎ ﺑﻬﺶ ﻇﻠﻢ ﺷﺪه وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺑﺎ ﺳﮓ داره!‬

‫‪35 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017‬‬
‫‪ | 36‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
‫اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺮان‪،‬‬
‫ﻫﯿﺠﺎن دﺧﺘﺮان‪،‬‬
‫ﻓﺮار ﭘﺴﺮان‪،‬‬
‫ﭘﺎی ازدواج اﺳﺖ درﻣﯿﺎن!‬

‫‪37 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017‬‬
‫ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺳﻼم‬
‫ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮﭼﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ‬
‫و ﺑﻪ آدرس ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺠﻠﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ‬
‫‪ shangool@shangool.ca‬ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ‪.‬‬

‫دوﺳﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﻮﻟﻮی ﺷﻬﺮ ﺷﺎدی‪ ،‬ﮐﯿﺎﻧﺎ و ﺣﻨﺎ ﻗﻠﯽزاده ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﺸﻨﮓ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ‪ .‬از ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ‪.‬‬

‫ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮب‬
‫ﯾﺎدﺗﻮن ﻧﺮه ﻫﺮﭼﻪ دا ﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺷﻌﺮ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮه‪ ،‬و درد دل دارﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ‬
‫ﻗﺸﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ‬
‫واﮔﺮﻣﯿﺘﻮا ﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎﻻ واﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ‬
‫آدرس ﻣﺠﻠﻪ ﮐﻪ روی ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪ و داﺧﻞ آن‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ‪ .‬ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﺮای‬
‫ﺻﻔﺤﻪ )ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﻼم( ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﺧﻮدﺗﺎن ﭼﺎپ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻪ‬
‫ﯾﮏ ﺟﺎﯾﺰه ﺧﻮب داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ‬
‫زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮرا اﮔﺮﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ‬
‫ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫از ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دراﯾﺮان رﻓﺘﻪاﯾﺪ وﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬
‫دﯾﺪهاﯾﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮازﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب وﺷﺮق‬
‫وﻏﺮب اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﻃﻼع دارﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ‬
‫ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ درﻫﺮﯾﮏ ﭼﻪ ﮐﺎ رﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم‬
‫ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﭼﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ وﭼﻪ‬
‫ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺠﺎی ﻣﯽ آورﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ | 38‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
‫ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎم دﻋﻮام ﺷﺪ‪،‬‬
‫دﺳﺘﺸﻮ ﺑﺮد ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﺻﻮرﺗﻢ‪ ،‬ﻣﻨﻢ ﯾﻬﻮ‬ ‫ﯾﺎدش ﺑﻪ ﺧﯿﺮ!‬
‫رﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﻓﺎزﻫﻨﺪی‪ ،‬ﮔﻔﺘﻢ‪:‬‬ ‫اﯾﻦ ﻋﻨﻮان و ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را ﯾﮑﯽ ازﺷﻨﮕﻮل دوﺳﺘﺎن وﺳﺎﮐﻨﯿﻦ داﺋﻤﯽ ﺷﻬﺮﺷﺎدی آﻗﺎ رﺳﻮل‬
‫ﻋﺰﯾﺰ و ﺧﺎﻧﻤﺸﺎن ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ازاﯾﺸﺎن ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم‪،‬‬
‫ﺑﺰن ﺑﺎﺑﺎ‪ ،‬ﺑﺰن‪ ،‬ﺑﺰن ﺑﺬار ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر‪ ،‬ﺑﺎﻻ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎدش ﺑﻪ ﺧﯿﺮﺑﺨﻮا ﻧﯿﺪ!‬
‫ﺳﺮﻣﻪ‪ .‬ﺑﺰن ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ‬
‫ﻧﺸﺪم‪ ،‬ﺑﺰن ﺑﺎﺑﺎ‪.‬‬
‫ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮی رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 7‬ﺗﺎ ‪ 7٫15‬ﺻﺒﺢ‬
‫و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﺑﺎوری‪ ،‬ﺑﺎﺑﺎم ﯾﻪ ﭼﮏ زد ﺗﻮ‬ ‫وﺟﻮد داﺷﺖ!‬
‫ﮔﻮﺷﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮزﭘﺮده ﮔﻮﺷﻢ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺸﺪه!‬
‫ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺒﻮد!‬
‫دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﯾﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺮ‬
‫ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﺪهاﯾﺪ‪ .‬ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫درﺑﻪ در‪ ،‬دﻧﺒﺎل ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻮی ﻣﺎ را ﺑﺮاﻣﻮن ﺟﻠﺪ ﮐﻨﻪ!‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺘﺮ در ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﺪ ﭘﻨﺒﻪ‬
‫داﻧﻪ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪه؟ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻪ روی ﺷﺶ وﮐﻮﭼﯿﮑﻪ روی ﭼﻬﺎر!‬
‫ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ‬
‫ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﯿﺎد‬ ‫آرزو ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮﺑﻪ ﮐﻼس ﭼﻬﺎرم ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺗﺎ اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪا د‬
‫ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎرﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ!‬

‫وﻗﺘﯽ ﺻﺪای ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﯿﻮﻣﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﭘﺮﯾﺪﯾﻢ ﺑﯿﺮون و ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮاش دﺳﺖ ﺗﮑﻮن ﻣﯽ دادﯾﻢ!‬
‫"اﮔﺮ ﮐـﺴﯽ‪ ،‬در ﻣﺮاﺳﻢ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﻦ‪،‬‬
‫ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ‪ ،‬دﯾﮕﺮ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ‬
‫ﺗﻮی ﮐﻼس ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎرا ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﯾﻢ‪ ،‬ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺪوم ﭘﺎراﮔﺮاف ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ‬
‫ﮐﺮد‪".‬‬
‫ﺑﺨﻮﻧﯿﻢ!‬
‫‪ -‬ﺑﺨﺸﯽ از وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻦ ﻟﻮرل‬
‫ﻫﻤﺶ ﻓﮑﺮﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ اﮔﻪ ﭘﻨﮑﻪ ﺳﻘﻔﯽ ﺑﯿﻔﺘﻪ‪ ،‬ﮔﺮدن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ!؟‬
‫ﭼﺎدرﻣﺎدرﻣﻮن را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﮔﻢ ﻧﺸﯿﻢ!‬
‫زوج ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ‪ :‬زن ﻻل ﻣﺮد ﮐﺮ‬
‫زوج ﻏﺮﯾﺒﻪ‪ :‬زن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺮد ﮐﺎرﻣﻨﺪ‬ ‫وﻗﺘﯽ درﺳﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ازﻧﻈﺮﻣﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺮاش ﯾﻪ دﻓﺘﺮ ﺻﺪ ﺑﺮگ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ!‬
‫زوج ﻣﺒﺎرز‪ :‬زن ﺑﺎ ﺳﻮاد ﻣﺮد ﺑﯿﺴﻮاد‬
‫زوج ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ‪ :‬زن زﺷﺖ ﻣﺮد زﺷﺖ‬
‫زوج ﺷﮑﺎک‪ :‬زن ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﺮد ﺧﻮش‬ ‫وﻗﺘﯽ دوﺳﺘﻤﻮن ﺗﻮی ﯾﻪ ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﮕﻪ‪ ،‬ﯾﻪ درس ازﻣﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﺮﺑﻮد‪ ،‬آخ‪ ،‬ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ!‬
‫ﺗﯿﭗ‬
‫زوج ﺑﺪﺑﺨﺖ‪ :‬زن ﭘﻮﻟﺪار ﻣﺮد ﺑﯽ ﭘﻮل‬
‫ﺑﺮای دررﻓﺘﻦ ازﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﭘﺎی ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل ﮐﻼس و ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﺪادﻣﻮن را ﻣﯽﺗﺮاﺷﯿﺪﯾﻢ!‬
‫زوج ﻋﺎﻗﻞ‪ :‬زن ﻣﺠﺮد ﻣﺮد ﻣﺠﺮد‬
‫زوج اﯾﺪه آل‪ :‬دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﮕﺮد!‬
‫اﻓﺘﺎدن زﻧﮓ ورزش ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺪرﺳﻪ اوﻧﻢ روزﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ازاﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬
‫ﻣﺪﯾﺮﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﺑﻮد!‬

‫ﯾﺎدش ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ‪ ،‬ﭼﻪ زود ﺑﺰرگ ﺷﺪ ﯾﻢ و ﺧﻮدﻣﻮن ﻫﻢ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ‪،‬‬

‫ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﭽﻪ ﮔﯽ ﻫﺎ!!!‬
‫ﺷﻨﮕﻮل ‪ :‬ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﺪاﻗﺖ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮدن‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ!‬

‫‪39 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1‬‬ ‫ﮐﻼﺳﯿﮏ ‪3‬‬
‫اﻓﻘﻰ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-١‬ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه اش دردﺳﺮﺳﺎز اﺳﺖ – وﺳﯿﻠﻪ دﻓﺎع درﻫﻨﮕﺎم‬
‫‪3‬‬
‫ﻧﺒﺮد‬
‫‪-٢‬آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪه – ﻧﺎﻣﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ‬
‫‪4‬‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻮ وﻣﻦ – ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺟﺪی –‬
‫‪ -٤‬ﻗﺒﻞ از ازدواج اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ – ﻣﺎه ﻧﺎﻗﺺ‬
‫‪5‬‬ ‫‪ -٥‬ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ – اﺷﺎره ﺑﻪ دور – ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم‬
‫ﺷﻮد‬
‫‪6‬‬
‫‪-٦‬اﻧﺒﻪ آﺷﻔﺘﻪ – ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ زور ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‬
‫‪7‬‬ ‫‪ -٧‬ﻫﻤﺎن آﻗﺎﺳﺖ – ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ –‬
‫‪ -٨‬ازﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ – ﺟﻨﺲ اﺳﺖ‬
‫‪8‬‬ ‫‪ -٩‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻟﺸﮕﺮ – ﮔﺮو ﮔﺬاری‬
‫‪ – ١٠‬ﺑﺎ ورق ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ – رخ –‬
‫‪9‬‬
‫ﻋﻤﻮدى‪:‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪-١‬ﻣﺎﻣﺎن – ﺣﺸﺮهای ﺑﺪ ﺑﻮ – ﻗﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ‬
‫‪ -٢‬ﺑﺮد آن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ – ﺻﻮرت اﺳﺖ‬
‫‪ -٣‬ﻣﺮغ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ – ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ ﭼﯿﺰی‬
‫‪ -٤‬ﮐﺎری درﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯿﺴﺖ‬
‫‪ -٥‬ﺳﻨﮓ ﭼﺨﻤﺎق – ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ازﻫﻨﺪواﻧﻪ‬
‫‪ -٦‬ﻫﻢ دﯾﻮ و ﻫﻢ ﭘﺪر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ! – ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺬرش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ – ﺣﺮف رد‬
‫‪ -٧‬ﻟﺒﺎس ﺷﻨﺎ – در ﭘﺎﭼﻪ ﮐﻪ اﻓﺘﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز اﺳﺖ‬
‫‪ -٨‬اول ﺻﺒﺢ – اﮔﺮ اﺳﺖ – اﺑﺰار ﺑﺮﯾﺪن‬
‫‪ -٩‬ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺴﺎب ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری – ﭼﺮب زﺑﺎﻧﯽ‬
‫‪ -١٠‬دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن – ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ‬

‫ﻣﮋده ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎرج ازاﯾﺮان ‪ ،‬اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﺎرا روﺷﻦ‬
‫ﮐﺮد‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ دزدﮔﯿﺮﻫﻢ ﺟﺰواﻋﻤﺎل ﻧﻨﮕﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎﺳﺖ ُﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان‬
‫ﻫﻨﺮ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ و ﺑﺲ!ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن دراﻣﺮﺳﺮﻗﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ!‬‫ُ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای‬
‫داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری !‬
‫‪ | 40‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
‫ﭼﯿﻪ؟ ﺧﺐ داره ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮش ژاﮐﺖ ﻣﯽﺑﺎﻓﻪ!‬
‫ﻣﮕﻪ ﻋﯿﺐ داره؟‬

‫ﺣﺎﻻ اﯾﻨﻢ ﺑﺬارﯾﺪ ﮔﺮدن اﻧﻘﻼب! ﺷﻤﺎﮐﻪ از ﺗﻮن ﺑﺮﻣﯿﺎد! ﺧﯿﺎره دﯾﮕﻪ‪ ،‬ﮔﺎﻫﯽ‬
‫ﻣﯿﺸﻪ ﻧﺎرﻧﺞ ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﮕﯽ! ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ! ﻣﯿﮕﯿﺪ ﻧﻪ! ﺑﺮﯾﺪ از وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﯾﻪ‬
‫ﻋﻤﺮﺑﯿﻞ زده ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ!‬

‫‪41 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017‬‬
‫از زﺑﺎن اﯾﻦ و آن‬

‫ﮐﻔﺶ ﮐﻮدﮐﯽ را درﯾﺎ ﺑﺮد‬
‫ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ ﺗﺎزه ازدواج ﮐﺮده وﯾﺎ ﻣﯽ‬
‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ‬ ‫ﮐﻮدک روی آب ﻧﻮﺷﺖ ‪:‬‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ !‬ ‫ای درﯾﺎی دزد!‬
‫زﯾﺮا ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ درداروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫وﻟﯽ آن ﻃﺮف ﺗﺮ‬
‫ﻣﺮد‬
‫اﺳﺖ وﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺨﺮﻧﺪ!‬
‫ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺖ ‪:‬‬ ‫ی ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ‬
‫ای درﯾﺎی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ!‬

‫رﯾﺎ ﻏﺮق ﺷﺪ!‬
‫ﺟﻮاﻧﯽ درد‬
‫دری ﻧﻮﺷﺖ‪:‬‬ ‫آﻗﺎﺋﯽ رﻓﺖ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮد ﻣﯿﻞ ﺑﺨﺮه ﮐﻪ ﺗﻮی ﺧﻮﻧﻪ ورزش‬
‫ﻣﺎ‬
‫درﯾﺎی ﻗﺎﺗﻞ!‬ ‫ﮐﻨﻪ!‬
‫ای‬
‫ﯽ آن ﻃﺮف ﺗﺮ‬ ‫ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﯿﺎ اﯾﻦ ارزوﻧﻪ را ﺑﺒﺮﮐﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﯾﮏ‬
‫ﮐﺮد وﻧﻮﺷﺖ‪:‬‬ ‫وﻟ‬
‫وارﯾﺪی ﺻﯿﺪ‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ داره!‬
‫ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﻣﺮ‬
‫ی ﺑﺨﺸﻨﺪه!‬ ‫ﺧﺮﯾﺪارﭘﺮﺳﯿﺪ ‪ :‬ﭼﺮا؟‬
‫ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ!‬ ‫ای درﯾﺎ‬
‫وﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫ﮔﻔﺖ ‪ :‬آﺧﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﺎد اﻫﻞ ورزش ﺑﺎﺷﯽ ! ﻫﻨﻮزﯾﮏ‬
‫ﺘﻨﺎء ﻧﮑﻨﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺟﯽ ازراه رﺳﯿ‬
‫دﯾﮕﺮان اﻋ‬ ‫ﻣﻮ‬ ‫ﻣﺎه ﻧﺸﺪه ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدوﻧﯿﺶ!‬
‫ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت‬
‫درﯾﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ!"‬ ‫"‬
‫ﺮﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ‬
‫ﻣﺘﻨﻮ ع دﯾﮕﺮ‪:‬‬ ‫اﮔ‬
‫ﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی‬
‫ﻪ ﻏﺬاﻫﺎﺋﯽ را‬ ‫وﺑﺎزﻫﻢ ﻧ‬
‫ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ‪ :‬ﭼ‬
‫ﺴﺮی ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ‬
‫از ﭘ‬
‫وﺳﺖ داری؟‬ ‫ه اﺳﺖ‬
‫د‬ ‫ﺘﻪ ﺷﺪ‬
‫ﻧﻈﺮﮔﺮﻓ‬
‫ﻮﭼﻮﻟﻮ ﻣﯿﮕﻪ‪:‬‬ ‫ر‬ ‫ﺷﺮورد‬
‫ﭘﺴﺮﮐ‬ ‫د‬ ‫ﯽ ازاﻓﺮا‬
‫ل ﻣﺮ غ ﮐﺒﺎﺑﯽ‬ ‫ﮏ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ی ﺑﺮﺧ‬
‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﯾ‬ ‫ﺨﺖ ﺑﺮا‬
‫ﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫زاﺗﯽ ﺳ‬
‫اواﯾﻦ ا‬ ‫ﺮا ﻣﺠﺎ‬
‫ﭼﯿﭙﺲ‬ ‫ﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺠﺎزات‬ ‫ﻪ‬ ‫اﺧﯿ‬
‫ﻼﻓﮑﺎره‬ ‫ﺷﻮد ﻣ‬ ‫ﮐ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ‬
‫ﺳﺖ وﻣﻮﺳﯿﺮ‬ ‫ﺖ درﯾﺎﻓ‬ ‫ﺧﻼف‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻣﺎ‬ ‫ﻓﺮاد ﺧ‬ ‫ﻪ ﺳﺎﺧ‬ ‫ﺐ ﮐﺎر‬
‫ﻬﻤﻨﺪ!‬ ‫ﺠﺎزات ا‬ ‫و ﭘﺮواﻧ‬ ‫ﺲ ﻣﺮﺗﮑ‬
‫ﻣﯽ ﻓ‬ ‫ﺗﺮﯾﻦ ﻣ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫ﻫﺮﮐ‬
‫ﺧﺮی را‪ ،‬ﻣﺮد‬ ‫آب اﻧﮕﻮر‬ ‫ﺪﯾﮕﻪ را‬ ‫ﻦ ﺳﺎده‬ ‫ﺮداری‬
‫ﻣﯿﮕﻪ‪ :‬اﯾﻦ آ‬ ‫ف ﻫﻤ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮاﯾ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻬ‬
‫ﻤﻮﻣﺠﺘﺒﯽ‬ ‫ﺪ وﺣﺮ‬ ‫درﺣﺎل‬ ‫زﻣﯿﻦ‬
‫وﻟﯽ ﻋ ن ﻣﺰه ﺑﺨﻮره!‬ ‫ﻫﺴﺘﻨ‬
‫ﯿﻪ ﻫﻢ‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺢ ﺷﻨﮕ‬
‫اوﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺪو‬ ‫ف ﺷﺒ‬ ‫ﺗﻮﺿﯿ‬
‫ﺮدوﻃﺮ‬
‫ﺪازﻧﺪ!‬ ‫ﭼﻮن ﻫ‬
‫ه ﻣﯽ اﻧ‬ ‫!‬
‫را زود را‬
‫وﮐﺎر‬

‫‪ | 42‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
‫روش ﻣﻮﺛﺮدردرﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ!‬
‫ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ دﭼﺎراﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪم وﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی روان‬
‫ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮا راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ وﮐﻤﮏ‬
‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫اﯾﺸﺎن ﭘﺲ ازﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻦ ودﯾﺪن ﺣﺎل وروزم ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ داد‬
‫ﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮرده ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺷﻮی‬
‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف داروﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ و ﭼﻮن آن را‬
‫ﺑﺎﯾﺪت ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮏ ﺧﺮوس زﻧﺒــﺎ ره ﺷـــﻮی!‬ ‫ﺑﺎز ﮐﺮدم‪ ،‬روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪:‬‬
‫" ﺗﺮﮐﯿﻪ "!؟‬
‫ﺻﯿـﻐﻪ د ا ﺋـﻢ‪ ،‬ﯾﺎ ﻋــﻘــﺪ‪ ،‬ﻧـﺪ ا رد ﺗــﻮ ﻓـﯿـﺮ‬
‫ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری اﺳﺒﺎب واﺛﺎﺛﯿﻪ را ﺑﺴﺘﻢ وﻋﺎزم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪم واﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻬﺮآﻧﺘﺎﻟﯿﺎ‪،‬‬
‫ﺑﺎﯾﺪ آن ﻗﺪ ر ﺑــﺰا ﺋـﯽ ﮐﻪ ﺗـﻮ ﺑﯿﭽـﺎ ره ﺷـﻮی‬
‫ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯿﻢ رﻓﺘﻢ واﻟﺤﻖ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد‪ ،‬دراﯾﻦ‬
‫ﭼﻮن ﮐﻪ ا ﻣﺮوز ز ﺗـﺨـﻢ ﺗـﻮ ﺑﺴﯽ ﺳـﻮد ﺑـﺮﻧـﺪ‬ ‫ﺷﻬﺮودﯾﮕﺮﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮروﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎی آن ﭼﻪ ﺷﺐﻫﺎ و روزﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ را‬
‫ﭼﺎره ا ت ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺬ ﯾﺮﻓﺘﻪ وا ﯾﻦ ﮐـﺎره ﺷـﻮی‬ ‫ﮔﺬراﻧﺪم‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯿﻢ ازﻣﯿﺎن رﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎرﺳﺮﺧﻮش‬
‫وﺳﺮﺣﺎل و ﺷﻨﮕﻮل ﺑﻪ ﮐﺸﻮرم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ!‬
‫ﻋـﺎ ﻗﺒـﺖ روز و ﯾـﺎ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﺎ رﯾﮏ و ﺳـﯿﺎه‬
‫وﻗـﺖ زا ﺋﯿـﺪ ن ﯾـﮏ ﺗـﺨــﻢ زﻫـﻢ ﭘﺎ ره ﺷـﻮی‬ ‫ازآن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ ازاﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﻨﻢ‬
‫ﺑﻪ دﯾﺪارش ﺷﺘﺎﻓﺘﻢ واوﻧﯿﺰﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺣﺎ ل وﻫﻮاﯾﻢ ﺷﺪ وﮔﻔﺖ‪:‬‬
‫آن زﻣـﺎ ن ا ﺳﺖ ﮐﻪ آزاد ﺷﻮی از ﻏﻢ آ ﻧﮏ‬ ‫ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ درروﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪم‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬
‫ﺧﻮد ﻃﻌﺎ م ﺷﺐ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺷﮑﻢ ﺑﺎ ره ﺷﻮی‬
‫راه ﻧﺠﺎت ازاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻓﻘﻂ‬
‫ﻣـﺮگ‪ ،‬درﺣﺎ ﻟـﺖ زا ﺋﯿﺪ ن ﯾـﮏ ﺗـﺨـﻢ ﻃــﻼ‬ ‫" ﺗـﺰﮐﯿﻪ "!!‬
‫ﺻﺪ ﺷﺮف دارد ازآ ﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ‪ ،‬ﭘﺘﯿﺎره ﺷﻮی‬ ‫اﺳﺖ!!‬
‫ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻧﻘﻄﻪ را روی ﺣﺮف )ر( درﯾﺎدداﺷﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم‪،‬‬
‫ﺑﺪون ﮐﻼﻣﯽازﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎراﻓﺴﺮدﮔﯽ‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ‪:‬‬
‫" ﺗﺮﮐﯿﻪ "!!‬

‫ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ ازﮔﺮﺑﻪ اﺳﺖ ؟ﯾﺎ‬
‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻠﯽ؟‬

‫‪43 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017‬‬
‫ﻋﺎ ﺷﻘﺎ ﻧﻪ‬

‫دﯾﺮوز‬

‫ازﺑﺲ اﻣﺮوزه ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎده ‪ ،‬ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮداری ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد‬
‫ﭘﯿﺮﺷﺪی!ﺗﺎزه اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺧﺮج ﻋﻤﻠﺶ‬
‫واوﯾﻼﺳﺖ!‬

‫ﮔﺪاﺋﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ ‪ ،‬ﻣﻬﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ازﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﺪاﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟!‬
‫اﻣﺮوز‬ ‫زوج ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ!‬

‫ﺟﻮاب ﺟﺪول ﮐﻼﺳﯿﮏ ‪3‬‬ ‫ﺟﻮاب ﺟﺪول ﮐﻼﺳﯿﮏ ‪2‬‬ ‫ﺟﻮاب ﺟﺪول ﮐﻼﺳﯿﮏ ‪1‬‬

‫‪ | 44‬ﺷﻬﺮ ﺷﺎدى ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 16‬ﻣﺮداد‪1396 ،‬‬
45 | Shahre Shadi, Issue 16, August 2017
‫‪16‬‬
‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﮑﺎﻫﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ‬

‫ﺑﺒﺮﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ‬
‫ﺳﺎل دوم‪ ،‬ﺷﻤﺎره‪vol. 2, NO. 16 | AUGUST, 2017 | 16 :‬‬

‫‪SHAHRE SHADI Persian Satirical Monthly | TEL: 647-894-4222 | 3 Ellesmere st., unit 417. Richmond Hill. l4b 4n2‬‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻰ‬
‫را از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ‪ ITC‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‬
‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8‬ﺷﺐ‬ ‫‪ | 46‬ﺷﻨﮕﻮل ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪ - 13‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ‪1396 ،‬‬