You are on page 1of 2

Minsan Ang Minahal Ay Ako

Transposed in Key of D for Zone 8 Choir


Arranged by: Cris Borela

## 4 ·
V 4 w w w w w w w
dooh dooh dooh dooh dooh dooh dooh

##
w w ú ä Ï Ï Ï nú Ï. Ï Ï Ï
9

V w ú ú
dooh dooh dooh dooh dooh dooh Ang ya kap mo'y ha ha nap ha

## Ï Ï .
Ï Ï Ï nú Ï Ï Ï Ï n Ï Ï . Ïj Ï Ï b Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
15

V J
na pin a ka la ko ang mun do ay a tin Ngu nit hin di pa la gan yan kay bi

## j
Vb Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï ä Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ ú ä Ï ú.
19

Ï ÏÏ ú
lis ma ka li mu tan na min san ang mi na hal ay a ko dooh

# j j
V # ä Ï ú. ä Ïj ú . ä Ïj ú . ä Ï ú. ä Ï ú. ä Ï ú.
23

J J
dooh dooh dooh dooh dooh dooh

## j
ä Ï Ï Ï Ï Ï nú Ï Ï Ï ÏÏ Ï ú Ï Ï Ï nú Ï Ï Ï Ï nÏ Ï î b
29 3

V u
3
dooh Ang hi mig mo'y a king a a wi tin ha bang a ko'y ka ka i la nga nin

Vb ú Ï Ï Î Ï. ÏÏ ú ä Ï ÏÏ .. ú
34

ú ú ú Ï. Ï Ï Ï
ooh ooh ooh ooh min san ay a ko Ang li ngap mo'y ha ha nap ha

j j Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ïj Ï Ï
V b Ï Ï . Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . ÏJ Ï Ï ú
39

na pin sa en tab la dong min san ay sa a kin at kung a ko ay ma li mu tan ka hit sa


©
2 Minsan

Vb Ï ú Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ ú Ï. Ï Ï ú äÏÏÏ ú Ï. Ï bú Ï. Ï
44

J J
3
a wit ko man la mang i yo sa nang ma tan da an Ba go tu lu yang lu mi san ng

Ï. Ï ú ä Ï Ï Ï .. ú Ï. Ï w
1.

V b Ï Ï Ï. ÏÏ ú
50 2.

J u J
min san ang mi na hal ay a ko Ang li ngap hal ay a ko

Related Interests