You are on page 1of 253

SCARLETT GYERMEKEI

Keenan �gy akarta, hogy Dara ker�lj�n be az angolok �rit�rsas�g�ba, �s k�zt�k �lve
harcoljon Irhon �rdekei�rt �gy ahogyScarlett O'Hara tette, persze eredm�nyesebben -
a dolgok azonbanm�sk�nt alakultak ... A Sidhek gyermek�nek, az amerikai
�ltetv�nyesekv�r�nek a Brit Birodalom legd�libb zug�ban kell ki�llnia az �let
�jpr�b�j�t - megv�vnia harc�t a becs�let�rt �s a boldogs�g�rt.

Pam�nak; k�sz�nettel a Csod��rt, amit kaphattam. Ugye, meg�rtedMargaret - v�ltoznak


az id�k, v�ltozik a vil�g. Ma m�r semmi semugyanolyan, mint volt egykoron.

Prol�gus
Dara, kicsi Dara, h�t n�ked mi dolgod itt? Eriggy vissza

nem j�tt m�g el a te id�d! V�rnak r�d odahaza. Nemj�hetsz m�g ut�nunk, hab�r, l�sd
csak, hi�nyzol nagyon.Sz�lj m�r valamit te is, �reg! Csak �lsz itt, mint
akinekhangj�t vett�k a t�nd�rek, pedig de nagyra volt�l veleoda�t! Na, h�t sz�l j
v�gre.
Keenan, a legend�s v�n dalnok szab�dva �ll aszoba sark�ban. Gy�ny�r�, ez�st h�rf�t
szorongata kez�ben, oly pomp�s darabot, amilyet csakis aSidhek k�pesek k�sz�teni.
De a h�rok most nemdalolnak, cs�ndesen, ijedten lapulnak az �reg b�rd�lel�s�bem.
No, csak sz�lj h�t - biztatja �t Grainne acailleach, �si b�lcsess�gek tud�ja.
Kicsinek l�tszikmost is, barna falev�l-arc�ban szorong�n csillognaka figyelmes
szemek, ahogy egyre csak unszolja adalnokot.
�gy, �gij - reccsen most a v�n szilfa, a hatalmas�regember is. H�t erigyj, eriggy
csak haza! Kor�nj�tt�l, jaj, t�lont�l kor�n! Semmi dolgod itt!Hajnali k�dfal,
sz�lsusog�s. A parti f�zek szok-ny�j�t emelgetik a hull�mok, amint b�dult egym�s-
kerget�sben buknak a kavicsok k�z�. Szigeti pirka-dat, szigeti ny�r.
Szigeti t�l. Hideg, hideg, hideg...Feh�r pal�st emelkedik, csill�mf�tyol
hom�ly�b�lint a k�t kedves �reg; feh�r alakjuk �tsejlik m�g a
11
szoba fal�n, azut�n eleny�szik. Menj,,fordulj vissza,
kicsim!
Egy arc, fenn a magasban. D�rbe fordult haj� f�rfi,kem�nyf�ba faragott von�sain
keser�s�g �s gy�tre-lem. Mi k�nozza vajon?
Hull�mok, cs�ndes hull�mok... messze kint a ta-von... cs�nak ring. Arcok �sznak a
felh�k hely�ben,istenek t�n, vagy t�nd�r-uralkod�k, de mind�j�kt�l, retteg
valamit�l. H�t f�lnek az istenek is?�s vihar k�l olykor... fekete, robajl� k�d�k
sz�let-nek valahonnan... valahonnan bel�lr�l?, s a g�rcs�k-ben vonagl� mennyd�rg�s
- vagy t�n a f�ld moraj-lik? - m�ly�b�l megsz�letik a f�jdalom.H�nyk�dik a cs�nak,
�s remeg... remeg... remeg.Azt�n es� hull a v�gtelenb�l, es� hull, forr�, s�s
�z�es�, am�g el nem szunnyad, meg nem hal a f�jda-
lom.
A sz�rke arc�, ez�stb�l val� bajuszt �s szak�lltvisel� doktor egym�shoz illesztette
hossz�, v�konyujjait, �s lassan b�logatott, mintha hossz�, bels�vit�k ut�n siker�lt
volna v�gre egyet�rt�sre jutnia�nmag�val. R�ncai a homloka k�zep�re tolultak,
sgondterheltnek l�tszottak a f�radt-k�k szemek is.
- Igen-igen - mondta m�ly �t�l�ssel, mint akihosszas orvosi �rtekez�sek eredm�ny�t
summ�zzae k�t sz�ban. - Nos h�t, �gy l�tom, khmm, bizonyosszempontb�l m�d ny�lik a
der�l�t�sra. Igen - fejtetteki b�vebben is, hiszen szak�rtelemmel egy�ltal�nnem
b�r� hallgat�s�ghoz besz�lt.
- Mondjon m�r valami �rtelmeset is, j�ember, azisten meg�ldja! - Butler, mint
valami barb�r hadis-ten, l�pett a doktor el�. Szem�ben az aggodalom �s
12
a t�relmetlens�g l�ngja �tv�z�d�tt lassan haragg�.Ha Scarlett nem teszi a karj�ra
h�v�s kez�t, tal�nmeg is ragadja a sz�rke ember gall�rj�t.
- Rhett, k�rlek mondta szel�den az asszony, �s azorvoshoz fordult. -
Rem�nykedhet�nk? - Hangj�-ban r�m�let �s f�jdalom sztxk�lt, szeme v�r�s volt
asz�ntelen zokog�st�l.
A sz�rke ember m�ltatlankod� arckifejez�se meg-enyh�lt, mindazon�ltal biztons�gos
t�volba h�tr�ltaz amerikait�l.

- N�zz�k, k�rem... a tudom�ny mai �ll�sa szerint,ha figyelembe vesz�nk minden... -


Pillant�sa meg-akadt a deres haj� f�rfi els�t�t�l� arc�n. - Igen -jelentette ki
sietve. - Hat�rozottan �ll�thatom, hogyigen. Hab�r meg kell mondanom, �s - emelte
felhossz� ujj�t - igenis meg kell mondanom, hogybiztosak m�g nem lehet�nk a
gy�gyul�sban... deminden rem�ny�nk meg lehet r�!
- Na v�gre, ember, ez a besz�d! - fakadt ki Butlerboldogan. - H�la Istennek! -
Azzal megfordult, �s�t�lelte asszony�t, aki fel-felcsukl� zokog�s k�ze-pette
kacagott, arc�t a f�rfi v�ll�ba temetve.
- Fiatalember, k�rem legyen kedves, �s hozzon egypoh�r vizet O'Hara asszonynak -
fordult a doktor asarokban �ld�g�l� Liamhez.
A fi� sz�tlanul felemelkedett. Lefogyott az elm�ltnapokban; von�sai �less� v�ltak,
ajka peng�v� z�rult, �s szeme al� s�t�t karik�kat v�stek az �tv irrasz-tott
�jszak�k.
Lelk�ben lassan csitult m�r a vihar, noha eleintenem volt k�nny� elfogadnia, hogy a
f�rfi, aki ilyens�lyosan megsebes�tette Dar�t, nem v�lhat haragjamartal�k�v�, mi
t�bb, m�g tisztelnie is kellene, hi-szen a l�ny apja. Ha tisztelet m�g nem is
�bredtbenne -- azt nem osztja egyk�nnyen a ember -
1
d�h�telaltatta m�r Butler k�ts�gbeesett aggodalma,�s Dara �llapot�nak lass�
javul�sa.A t�ny, hogy idegenek, r�ad�sul angolok h�z�ban�l �s azok kenyer�t eszi,
m�r-m�r elviselhetetlens�llyal nehezedett r�, mivel azonban semmit semtehetett
ellene - hiszen �jjel-nappal a l�ny mellett �lt,csak akkor hagyta mag�ra, ha a
doktor kik�ldte -h�t elaltatta a lelke h�borg�s�t. Valahogy �gy �reztemag�t, mint
er�nyes asszony az orvosi vizsg�laton.Senki m�s nem tehetne vele olyan cs�fs�gokat,
de ak�nyszer�s�g akkor �s ott k�telezi; lehunyja h�t aszem�t, �sszeszor�tja a
sz�j�t, �s t�r.T�rt h�t a fi� sz�tlanul. Leste a l�nyt, t�r�lgette ahomlok�t,
csit�totta ha h�nykol�dott �s f�lrebesz�lt,s �tkozta mag�t, ami�rt nem �rt �sei
praktik�ihoz,�s nem sz�llhat szembe a Dar�t t�p� d�monokkal. Smivel egyebet nem
tehetett, im�dkozott csup�n; se-g�ts�g�l h�vta az isteneket, az �si N�pet, Keenant
�sGrainne-t, minden hatalmat a f�ld�n �s azon t�l,adj�k vissza a vil�gnak a
l�nyt.Most, mikor kifordult az ajt�n; hogy enyhet hoz-zon O'Hara asszonynak,
felengedett v�gre a lelke.Lehunyta f�radt szem�t, s egyetlen hossz� pillana-tig a
falnak t�maszkodott, riehogy megrogyasszal�bait a megk�nnyebb�l�s. V�rtelen ajkaiba
nyom-ban n�mi sz�n k�lt�z�tt, amint felhagyott g�rcs�sszor�t�sukkal. Azt�n lassan,
mint aki most tanuljacsak, elmosolyodott.
�gy van j�l, h�gocsk�m. H�vhatt�l volna el�bb is, gy�n-g�cske vagy te m�g ahhoz,
hogy magadban csat�zz. L�sd,ketten egy�tt csak visszatal�ltunk a helyes
�sv�nyre.Mert rossz vid�kre t�vedt�l, h�gocsk�m, tudod-�? Gy�n-ge l�bnak nem val�;
visszat�rni nem el�g a haland� er�!
14
Feh�ren ragyog a szoba, a vend�g f�nye sz�gyenbevonja a Napot. Aranyhaj�, gy�ngyh�z
ruh�s le�ny,Moll Roe, a Sziget H�lgye sim�t v�gig a l�zas hom-lokon; �rint�se maga
a nyugalom.F�nyes, tavaszi nap t�nd�k�l a t� felett, gy�m�ntotsz�r a felsz�n
fodraira, s a sziget �nnepel. K�nnyedt�ncban libbennek a kert szobrai, illend�n
k�sz�ntikegym�st, s az �lt�ket hoz� vend�get, Moll RoeO'Cath�int. A l�ny kacag, s
haj�ban csilingelnek acsillagok...
Feh�rre meszelt falak, g�tikus �v� ablak; a sarokbanasztal, rajta kancs�, poh�r,
h�sz�n gyolcs �s k�l�n�s�vegcs�k. Egyszer�s�g�ben ugyan sz�p, de teljes-s�ggel
k�z�ns�ges helyis�g: nem sejlenek �t a falak,nem hull�mzik v�z a padl� hely�n, s
nem j�rnakt�nd�rek a mennyezeten �t. Milyen k�l�n�s:Hatalmas �gy, makul�tlan, feh�r
huzat� takar�,rajta kicsiny, feh�r k�z, mint valami pihen�, reszke-teg pillang�.
Most megrebben; rep�lne, de nem el�gaz ereje, lehull �jra meg �jra, m�gnem azt�n
felhagya pr�b�lkoz�ssal.
Dara lassank�nt felmer�lt az �ntudatlans�g s af�l-�ber �lmok v�zalatti vil�g�b�l,
�vatosan, bizony-talanul puhatolva a val�s�got, mintholmi veszedel-mes, idegen
k�zeget. Szeme le-lecsuk�dott, alig b�r-ta m�g az �lomneh�z pill�k s�ly�t, de
tekinteteegyre tov�bb id�z�tt m�r a kis szoba szer�ny l�tni-
val�in.
Nicsak, hiszen a sarokban �l valaki! Alszik. Vajon mi�rtnem fek�dt le, ha �lmos
volt? Olyan ismer�s!Liam megmoccant, mintha sz�l�tott�k volna; meg-reccsent alatta
a sz�k, feje a m m�sik v�ll�ra bukott, denem �bredt fel.
A semmib�l bukkant fel a n�v, ak�rha egyl�thatatlan l�ny s�gta volna. A semmib�l
bukkantfel, de nem sok�ig lebegett gazd�tlanul meglibbent,s letelepedett a
szunnyad� fiatalember v�ll�ra. Lf-am? �, hiszen � az.
Azut�n el�szott minden az �lom lusta, parttalanfolyam�n.
Nem voltak k�nny�ek a gy�gyul�s els� hetei. AHal�llal v�vott hossz� csat�roz�s ut�n
nyombanfelbukkant k�t ember, akiknek kit�r� �r�me �s meg-k�nnyebb�l�se t�bb volt
m�r, mint f�raszt�, s akikr�l mindezek tetej�be meg kellett tudnia: a sz�lei.A
s�t�t haj�, b�szke asszony k�p�t mindv�gig ott�rizte a sz�v�ben, erre most kellett
r�d�bbennie.Mindaz, ami �j �let�t jelentette, amit Grainne-t�lkapott, persze
elhom�lyos�totta, eltakarta az eml�-ket, sz�p lassan elaltatta a gyermeki l�lekben
az�desanya ut�ni s�v�rg�st, ki azonban nem irthatta;de a javasasszonynak nem is
voltak eff�le c�ljai.Most, amikor Scarlett k�nnyes szemmel, f�lt�nhajolt f�l� nap
mint nap, egym�s ut�n buktak fel-sz�nre a kisgyermekkor eltemetett eml�kei,
mintvalami els�llyedt haj� rakt�r�nak tartalma. S mi-k�nt a v�z alatt, lelke m�ly�n
is meg�rz�dtek a kin-csek: a szeretet gy�ngyei, a boldogs�g �kk�vei. Igaz,amikor
felny�lt a titokzatos l�da fedele, m�g csupahom�lyos, tengeri �led�kkel bor�tott,
s�lepte holmiker�lt el�, de a m�l� napok gy�ng�d keze hamaro-san letisztogatta
�ket, hogy ism�t �gy ragyoghassa-nak, mik�nt egykor, sok �vvel azel�tt.D�ra
megsebzett, bizonytalan, gyakorta retteg�lelke pedig �r�mmel mer�lt el e kincsek
pomp�j�-ban, hogy seg�ts�g�kkel elfeledje az �rnyakat, f�lel-meket. �gy t�nt,
"Mollroe" odaveszett az �let�rtv�vott C�zdelemben, s a l�ny test�ben v�gre
er�rekapott az anyja ut�n v�gy�d� gyermeki l�lek.Scarlett gondoskod�, f�lt�
szeretete ment�k�teletjelentett; melybe �r�mmel kapaszkodva, Dara las-sacsk�n
kivonszolhatta mag�t a h�borg� hull�mokk�z�l a naps�t�tte, biztons�gos partra.A
f�rfi, a deres haj�, �les von�s� Rhett Butler, akitapj�nak neveztek, eleinte csak
szorong�st v�ltott kia l�nyb�l. Noha k�l�n�s m�don eml�kezett a jelleg-zetes arcra,
s eml�kezett az est�re, amikor a s�t�t-s�gb�l felbukkan� idegen kimentette �ket a
r�m�-letb�l - kicsiny, lez�rt szelence m�ly�n bukkant r�az eml�kre, egy
besz�lget�st k�vet�en - ez kev�s-nek bizonyult ahhoz, hogy kit�r�lje lelk�b�l
azemelked� pisztoly k�p�t, s a sz�v�be markol� f�jda-lom hideg�t. A kem�ny, mark�ns
archoz �rzelmei-ben egyel�re m�g ez a k�pzet tartozott, minden m�studatos gondolat
volt csup�n.
Ak�rhogy is nem akarta megb�ntani ezt a f�rfit, azapj�t, �ntudatlan mozdulatai
minduntalan �rul�ilettek. Visszah�zta kez�t Butler tenyere al�l, meg-rezzent, ha
v�ratlanul sz�lt hozz�, s eg�sz test�benmegfesz�lt, amikor meg�lelte. Butler
figyelm�t ter-m�szetesen nem ker�lhette el mindez, de - j�llehet,mag�ny�ban
k�nnyeket csalt szem�be a k�n - ki-fogyhatatlan t�relemmel igyekezett megnyerni l�-
nya bizalm�t.
Mindenekel�tt �rr� lett �nmag�n, �s nem l�pettt�bb� Dara szem�lyes hat�r�n bel�lre.
Gyeng�dvolt �s kedves tov�bbra is, de gondosan �gyelt im-m�r, hogy ne hozza a
l�ny�t �s saj�t mag�tkellemetlen helyzetbe. Tudta ugyan, mennyire fon-tos volt e
d�nt�se, a gyors eredm�ny azonban m�g�t is meglepte. Noha tapodtat sem ker�ltek
k�ze-lebb egym�shoz, a l�ny megk�nnyebb�lt, felszaba-
16
dult, �s h�l�s volt Butlernek ez�rt. Nem indultakm�g el egym�s fel�, de a
t�skeboz�t m�r nem �llt ottk�z�tt�k - nem volt mit�l megh�k�lni.El�sz�r er�re
kellett kapnia, �s helyet kellett tal�l-nia Scarlett oldal�n ahhoz, hogy
felfigyeljen az ap-j�val k�z�s apr� rezzen�sekre, az egyszerre kimon-dott szavakra,
az egy ir�nyba tapogat�z� gondola-tokra, �sszhangban csend�l� nevet�sekre.
Hossz�id� telt el, mire meg�rthette: t�bbr�l van sz� pusztav�letlenekn�l. .
A f�rfi, akit Rhett Butlernek h�vnak, nem csup�negyetlen sz� miatt tartozik hozz�,
nem egyszer�enaz�rt, mert azt mondt�k: � az ap�d. Enn�l sokkal t�bblappang kettej�k
kapcsolat�ban; ott rejt�zik �ssze-villan� pillant�sukban, azonos v�laszaikban,
hang-talan megegyez�seikben.
Dara lassacsk�n r��bredt, val�ban a v�r szava k�ti�ket egym�shoz. Mire azonban az
els� �nk�ntelenmozdulat megsz�letett lelk�ben, s egy s�ta alkalm�-val az apja
v�ll�ra hajtotta a fej�t - igaz, n�h�nyszempillant�s ut�n zavarba j�tt, �s
elh�z�dott -hossz� id�nek kellett eltelnie. De az els� t�tovak�zeled�s kaput
nyitott, melyen �t azt�n egyre lel-kesebben �radtak az �rzelmek hull�mai.A
v�ratlanul felbukkan� sz�l�k mellett Liamhezf�z�d� viszonya is alaposan pr�b�ra
tette, felkavar-ta Dara lelk�t. Sebes�l�s�t megel�z�en a gyermek-kori j�bar�t
t�lt�tte ki minden perc�t, minden rez-d�l�s�t, term�szetes volt h�t, hogy a fiatal
l�ny l�-z�lmai l�ngol� szerelemm� sz�nezt�k e kapcsolatot.A val�s�g szem�rmetlen
f�ny�ben azonban szintenevets�gesnek, de mindenk�ppen zavarbaejt�nek,bolond
�lmodoz�snak t�nt a gondolat; olyasvala-minek, ami nem kaphat helyet a
mindennapokban.Hiszen Liam... �bel� nem lehet szerelmes az ember!Nem �l a f�ld�n
m�r senki, aki fontosabb lenne n�la,de... �s itt rendszerint elakadt a
gondolatmenet.Gyakorta eln�zte a sz�tlali fiatalembert, ha az �p-pen nem figyelt
r�, �s sz�ve csordultig telt az �r�k�sszetartoz�s szeretet�vel. Szerelem? Nem. Nem
�r felezzel semmif�le szerelem! Mindazon�ltal, hi�ba v�lte�gy, nem volt rend a
sz�v�ben m�gsem. Tapasz-talatlan vol t az �rzelmek ter�n, nem tudta eld�nteni,az�rt
tagadja-e a szerelmet, mert f�l t�le, vagy az�rt�rzi n�ha annak a bar�ts�got, mert
v�gy�dik ut�na.Hiszen nem is tudhatta, mi is az val�j�ban; a legen-d�k, dalokcsup�n
magasztoss�g�tzengt�k, mik�nt-j�t nem tan�tott�k.
Ahogy n�mi er�re kapott, r�videbb-hosszabb s�-t�kra indultak kettesben a kast�ly
vad sz�ps�g�parkj�ban, a b�szke t�lgyek, b�s szilf�k �s j�korabokrok k�z�tt.
Keveset besz�ltek, s ha sz�ltak, ak-kor is t�bbnyire a szigetet id�zt�k. �gy
k�s�rte �ketgyermekkoruk fakulatlan eml�ke, mint valami ked-ves nevel�n� -
szel�den, de elmaradhatatlanul.L�p�seikben ott dobbant a t�lparti szarvasok l�p-te,
nevet�s�kben az apr� hull�mok kacaja csilingelt,s ruh�juk surran�s�ban �letre kelt
a v�z feletti sz�lsuhan�sa. Eml�keik erej�vel var�zsolt�k a park f�ik�z� egykori
otthonukat, s a k�t �reget.Amikor azonban Scarlett �s Butler fogt�k k�zre,
segym�st�l v�ve �t a sz�t, � hatalmas vil�g csod�ir�lbesz�ltek neki, a l�nyt �pp�gy
elragadta a b�v�let,mint mikor a par�nyi sziget dalait hallgatta. Idegenorsz�gok,
k�l�n�s t�jak, �ri�si birodalmak, f�nyesv�rosok �s titokzatos g�pezetek keltek
�letre sz�leiszavai nyom�n, hogy azt�n hossz� �jszak�k �lmai-ban keveredjenek,
csat�rozzanak a b�k�s t� �s aszigeti h�z eml�k�vel.
A zavar pedig n�tt�n n�tt Dara lelk�ben. Scarlett�s Butler, Liam, a nagyvil�g, a
sziget - mind ott
j 19
kavargott benne, �s a juss�t k�vetelte. Eddigi �letesor�n soha nem tal�lkozott m�g
eff�le neh�zs�gek-kel, egyetlenegy is el�g lett volna, hogy felkavarja.Most pedig
egyszerre bukkantak el�, mik�nt zs�k-m�nyukra les� farkasok, s � csak d�bbenten
p�r-g�tt-forgott k�z�tt�k.
S mintha nem lenne el�g mindez, m�g egy j�t�kost�nt fel a porondon: kiss� t�tova,
kiss� f�lszeg, k�d-k�penybe burkol�z� alak, akinek pedig a leghat�-rozottabbnak
kellett volna lennie mind k�z�tt - �n-n�n maga. Ez a j�t�kos pedig t�vols�got akart
rrun-dent�l �s mindenkit�l, nyugalmat, csendet, hogymeg�rthesse v�gre �nn�n �let�t,
�s eligazodj�k avil�gban. De gy�nge volt m�g, t�lont�l gy�nge �r-v�nyre juttatni
akarat�t, m�g halov�ny sugallatokrais csak alig futotta az erej�b�l - de az�rt
igyekezett.Igyekezett sz�ntelen�l, s igyekezete jeleit mindenki�szlelhette, noha
�rtelmezni t�n nem tudta m�g.Dara egyel�re k�ptelen volt m�g lev�lasztani tisz-ta,
�rintetlen �nmag�t att�l, akit m�r ezernyi k�ls�v�gy hev�tett, s l�k�d�tt ide-oda.
�rezte ugyan ajelenl�t�t, �h�t valami ut�n, �m hi�ba kapott fel�, atestetlen alak
minduntalan ellibbent el�le - eltakar-t�k az �j v�gyak.
A l�nyt pedig csak sodort�k az �rzelmei tov�bb,mint v�ndor fecsk�t az �szi
sz�l.Dara �s Liam odalent s�t�ltak a parkban, k�v�rreh�zott b�r�nyfelh�ket
kergetett felett�k a d�lut�nisz�l. A kast�ly �rny�ka az �reg f�kra vet�lt, a nyu-
gati sz�rny ablakain par�zsk�nt villant a lenyugv�nap f�nye.
Az ez�st szak�ll� orves a balkonon �ld�g�lt Scar-lett �s Butler t�rsas�g�ban, �s -
megr�gz�tt szok�saszerint - fert�tlen�t� szag� ujjait �sszeillesztve ma-gyar�zott a
h�zasp�rnak.

- Nos k�rem, a kisasszony fiatal �s er�s - jelentetteki. - �r�m n�zni, milyen


gyorsan javul az �llapota.Mindazon�ltal - csettintett a nyelv�vel - egyel�renem
javasoln�m, hogy hosszabb �tra induljanakvele. T�lon-t�l nagy terhel�snek tartom az
ilyesmit.
- Meg�rtem, doktor �r - b�lintott Butler - csak-hogy hamarosan itt az �sz.
Egyr�szr�l nem szeret-n�m, ha mostoha id�j�r�si viszonyok mellett kelle-ne haj�ra
sz�llnia, m�sr�szr�l ugyanakkor nem ven-n�m sz�vesen, ha itt kellene t�ltenie a
telet. Hama-rosan el kellene teh�t indulnunk...A sz�rke ember �sszecs�cs�r�tette
sz�j�t az ez�stbajusz alatt, �gy t�prengett. Am�g gondolkodott, asz�l felk�szott a
falon, s a k�mellv�d ny�l�sain �tbesz�kkent a balkonra, hogy megcib�lja az
abroszt,�s elorozza az asztalkend�ket.
- Ejnye - kapta fel a fej�t Scarlett. - Hogy meger�-s�d�tt a sz�l! Tal�n be kellene
h�vru most m�r Dar�tis. Meg ne h�lj�n nekem!

- Hadd s�t�ljon m�g - sz�lt k�zbe az orvos. - Hanem t�vedek, khmm, akkor mentek le,
amikor �nmeg�rkeztem... igaz? Az pedig nem volt t�ls�gosanr�g... Nos, khmm, a
s�t�ra felt�tlen�l sz�ks�ge van,igen. Er�t ad neki. Mindazon�ltal-emelte fel
hossz�ujj�t - a sz�l val�ban veszedelmes lehet r�... Egykeveset... egy keveset
tal�n maradhat m�g, khmm,
igen.

- Persze... igaza van, doktor �r, csak h�t... annyiraf�ltem - mondta f�lszeg
mosollyal az asszony.
- Meg�rtem, hogyne �rten�m - biccentett az orvos.
- Vigy�zni is kell r�, ezt nem tagadom... de, khmm,hogy is mondjam csak, bez�rni
nem szabad, nem. -H�trad�lt sz�k�ben, kez�t az amerikai fel� ny�jtot-ta: - Ami az
�n k�rd�s�t illeti, Mr. Butler... bizony,
20 I 21
igaza van mindabban, amit mondott. Magam is �gyv�lem, tal�n jobb lenne, ha nem itt
t�lten� a telet al�ny, khmm, igen. Ugyanakkor, a tenger... a tengerkomoly gondot
jelent. M�r most is, igen, nem csu-p�n �sszel. - �sszeillesztett ujjak, t�preng�
tekintet.
- �n a magam r�sz�r�l azt javasoln�m, hogy, khmm,v�rjunk m�g egy kicsit... igen,
nyolc-t�z napot min-denk�ppen. Hiszen, gondolom, khmm, az utalam�gy is meg kell
szervezni�k..Scarlett a f�rj�re n�zett. Butler fels�hajfott, azut�nb�lintott.

- Rendben - mondta. - De, �gy v�lem, er�s�dik asz�l. H�vjuk fel most m�r Dar�t.
Elv�gre illend�lenne elmondanunk neki is, mit tervez�nk fel�le...
l.
D�l-Afrika, Fokv�ros, 1894 okt�bereA sz�lesen vigyorg� korm�nyos m�dos�tott kiss�
azir�nyon, s a Luncaster, orr�t a Salt River torkolata fel�ford�tva, m�lt�s�gteljes
lass�s�ggal be�szott a T�b-la-�b�lbe. Hossz� neh�z volt az �t Londont�lFokv�rosig,
embert, haj�t egyk�nt pr�b�ra tett -mindenki boldog izgalommal v�rtah�t a
kik�t�spillanat�t.
Az utasok a fed�lzetre t�dultak, hogy megpr�b�l-tat�saikat feledve gy�ny�rk�djenek
a T�bla-hegyl�legzetel�ll�t� sziklafalaiban, s az �rd�g-cs�cs ma-g�nyos k�pj�ban,
mely jobbra t�l�k, a v�rosm�g�ttemelkedett. A ver�f�ny sz�npomp�s h�tteret var�-
zsolt a kop�r k�tusk�k �s szirtfalak t�meg�b�l,olyan d�szletet szolg�ltatva ezzel a
telep�l�snek,mely m�lt�n lett lassacsk�n egyre h�resebb a vil�g-ban. A m�veltebb
b�m�szkod�k k�z�l n�h�nyanm�r a Platteklip-szorost is l�tni v�lt�k, azt a
horhost,melyen a feljegyz�sek szerint Antonio de Saldanha,portug�l haj�s 1503-ban -
a h�d�t�k k�z�l els�k�nt
- feljutott a hegy, tetej�re, hogy felm�rje a k�rny�k
�bleit.
J�llehet, Fokv�ros, s az eg�sz Fok-gyarmat 1806�ta angol k�zben volt, nem csak a
T�bla-hegy els�megm�sz�sa, de eg�sz Fokf�ld felfedez�se a portu-g�lok �rdeme.

22 23
Az els� feh�r haj�s, aki eljutott azokra a vizekre,melyeket a Lancaster az im�nt
hagyott a h�ta m�g�tt,Diego Cao, portug�l tenger�sz volt, �t pedig honfi-t�rsa,
Bartolomeu Diaz k�vette. Haj�it vihar �zted�lnek, l�nyeg�ben ennek k�sz�nhette,
hogy felfe-dezte az utat India fel� - megker�lve a J�rem�nys�g-fokot. e ugyan Cabo
Tormentoso-nak, Viharos-fok-nak keresztelte, de Ii. J�nos kir�ly Lisszabonban de-
r�l�t�bb volt: t�le sz�rmazik az elnevez�s, Cabo deBoa Esperanza, vagyis
J�rem�nys�g-fok. Az uralko-d� �gy v�lte ugyanis, ezen az �ton es�ly ny�lt
v�greIndia el�r�s�re. A sikerre azonban j� t�z �vet kellettv�rni, 1498-ban siker�lt
csak Vasco da GamanakAfrik�t megker�lve a Malabar partokig jutnia.Az angolok ehhez
k�pest igen lemaradtak. FrancisDrake, a h�rneves kalandor 1580-ban, Thomas Ca-
vendish 1588-ban ker�lte meg vil�gk�r�li �tja sor�na Fokot, partra azonban csak
1591-ben sz�llt JamesLancaster, a T�bla-hegy l�bain�l. K�s�bb, 1615-16-ban n�h�ny
b�n�z�t tettek itt partra, akiknek tov�b-bi sors�r�l nem sz�l a f�ma; s csak 1620-
ban nyilv�-n�totta a Saldanha-�bl�t az angol kir�ly tulajdon�v�a Brit Kelet-Indiai
T�rsas�g k�t �gyn�ke, Shilling �sFitz-Herbert. Tett�k azonban megmaradt saj�t ha-
t�sk�r�kben - nem jutott el az uralkod�i j�v�hagy�sig.Valamivel t�bb, mint sz�z
�vvel az els� eur�paiakut�n megjelentek a hollandok is. Van Linschotenm�g portug�l
haj�n k�pviselte Hollandi�t, �m 1595-ben Cornelis Houtman m�r holland b�rk�n
ker�ltemeg a Fokot, haz�j�b�l J�v�ba tartva. 1602-ben az-t�n megalakult a Holland
Kelet-Indiai T�rsas�g, smiut�n sok�ig sikertelen�l k�s�rletezett, hogy Mo-zambikban
hozzon l�tre t�maszpontot Indi�ba tart�haj�i sz�m�ra, 1631-ben elfoglalta
Mauritiust, a Fo-kon pedig �lelmiszerb�zist l�tes�tett. Az erre j�r�haj�sok az
�llom�st felhaszn�lva, hatalmas k�vekal� rejtett �zenetekkel m�g kiterjedt
levelez�st isfolytattak.
1647 m�rcius�ban a Haarlem, a T�rsas�g indiaiflott�j�nak egy nagy b�rk�ja
haj�t�r�st szenvedett aT�bla-�b�l k�zel�ben. A partra verg�d� leg�nys�gmajd egy
esztendeig �lt itt, m�g m�s holland haj�kfel nem vett�k �ket. Janssen, a Haarlem
kapit�nyajavasolta val�di t�maszpont l�trehoz�s�t a Fokon, sn�gy �vvel k�s�bb, 1652
�prilis�ban az egyik meg-ment� haj� orvosa, Johan van Riebeeck vezet�sealatt h�rom
holland haj� - a Goede Hoop, a Drome-daris �s a Reiger - kik�t�tt a T�bla-�b�lben.
Fokf�ldHolland gyarmatt� lett.
Mintegy m�sf�l �vsz�zadon �t tartott a hollandok,illetve "afrikaiv�" v�lt
honfit�rsaik, a b�rok uralmaFok-gyarmat felett. Ez id� alatt szinte �lland� k�z-
delmek folytak angolok, hollandok, franci�k, portu-g�lok �s �slakos feket�k k�z�tt,
minden lehets�gesfel�ll�sban. A legf�bb front persze a h�d�tani igyek-v� britek, s
a ter�letet imm�r haz�juknak tart� b�-rok k�z�tt h�z�dott- mik�zben ut�bbiak m�g
anya-orsz�gukkal, Hollandi�val is �lland� fesz�lts�gben�ltek. Az �slak�k pedig - a
koikoinok, szaanok,xos�k, zuluk �s becsu�n�k - lassank�nt fel�rl�dtekk�z�tt�k, noha
mindegyre igyekeztek kitartani.Anglia 1795-ig csak figyelte, mik�nt huzakodnaka
b�rok az �ket igen mostoha k�r�lm�nyek k�z�szor�t� Holland Kelet-Indiai
T�rsas�ggal. Febru�r-ban azt�n komolynak l�tsz� felkel�s robbant ki, ab�rok el�zt�k
a T�rsas�g "biztosait" �s megalak�tot-t�k saj�t "Nemzetgy�l�s�ket". A brit oroszl�n
csakerre v�rt. J�liusban kilenc hadihaj� horgonyzott lea Simon-�b�lben, majd - a
b�r telepesek fegyveresv�delm�t megt�rve - szeptemberben egy hatvanh�-rom haj�b�l
�ll� exped�ci� hatezer emberrel elfog-lalta a gyarmatot. Igaz ugyan, hogy az
amiensi b�-
24 25
keszerz�d�s ut�n ki kellett �r�tenie a ter�letet, �s�tadnia a Bat�viai
K�zt�rsas�gnak, �m Anglia 1806-ban ism�t, imm�r v�gleg megszerezte Fokf�ldet.Miut�n
Orane hercege ekkort�jt az 8 seg�ts�g�kkelker�lt a Holland tr�nra, ennek fej�ben
hatmilli�fontsterling�rt hivatalosan is "�tadta" a gyarmatotaz angoloknak.
A britek elsz�nt terjeszked�si politik�j�t azonbanm�g ez sem el�g�tette ki, �lland�
harcokat folytattaka b�rok �n�ll�v� v�lt �llamaival, Transvaallal,Orange Szabad
�llammal, Natallal, mik�zben folya-matosan t�rt�k le a zuluk ellen�ll�s�t is. Az
1850-es�vekben megalakult a D�l-Afrikai K�zt�rsas�g, ab�r �llam, Natal pedig brit
fennhat�s�g al� ker�lt.1877-ben az angolok Transvaalt is annekt�lt�k, �t�vvel
k�s�bb viszont Majub�n�l veres�get szenved-tek a b�rokt�l; s k�s�bbi pr�b�lkoz�saik
is kudarcbafulladtak - k�nytelenek voltak h�t �jra elismernif�ggetlens�g�t.
Ellent�telez�sk�nt megh�d�tottakazonban k�t, akkoriban alakult kis b�r �llamot,
Stel-lalandot �s Goshent.
Nemr�giben �jabb fejezet�hez �rkezett a b�r k�z-t�rsas�g t�rt�nete: 1886-ban
Transvaalban, a Vaal-foly� �s a Limpopo forr�sai k�zt h�z�d� magasf�l-d�n, melyet a
hely�ek Vitwatersrand n�ven ismer-nek, r�bukkantak a vil�g val�sz�n�leg leggazda-
gabb aranylel�hely�re- Mint m�r annyiszor az emberis�g t�rt�nelm�ben, az arany
ez�ttal is szem�-lyek �s n�pek sors�t v�ltoztatta meg gy�keresen. Asz�nen pedig
felbukkant k�t nagy politikus: CecilRhodes, a brit �s Paul Kr�ger, a b�r. Rhodes
hatal-mas angol gyarmatbirodalomr�l �lmodott, "Fok-f�ldt�l Kair�ig", Kr�ger pedig
elsz�ntan ragaszko-dott �llama f�ggetlens�g�hez. Dolga h�napr�l h�-napra egyre
nehezebb� vj�lt - b�rmennyire igyeke-zett is elker�lni, �gy t�nt, k�sz�b�n �ll az
�jabb
h�bor�.
Fokf�ld m�ltj�r�l persze vajmi keveset tudtak a"Lancaster" fed�lzet�n szorong�
utasok. Nagyobbr�sz�k egyszer� szerencsevad�sz - digger - volt,akiket a gyors
meggazdagod�s rem�nye vonzottD�l-Afrik�ba. Az eff�l�k be�raml�sa l�nyeg�ben1867
k�r�l kezd�d�tt, amikor b�r telepesek gy�-m�ntra leltek a Vaal-foly� torkolat�n�l,
az Orange �sa Vaal parti f�veny�ben. Az�ta �jabb �s �jabb hul-l�maik �rkeztek, a
sz�mos gy�m�ntlel�hely ut�nmost m�r t�bbnyire az �j kincs, az arany b�v�let�-ben.
Aligha �rdekelte �ket b�rmi is a p�nzen k�v�l.Az els� oszt�ly utasai k�z�tt sem
akadt sokkalt�bb, aki k�l�n�sebben tanulm�nyozta volna agyarmat t�rt�nelm�t.
Kiv�telt tal�n csak n�h�ny ta-pasztalt gyarmati tiszt, egy-k�t misszion�rius, nomeg
a m�velts�get mindenn�l t�bbre tart� id�s �ri-h�lgy jelentett; �k valamelyest
eligazodtak a z�rza-varos esem�nyek k�z�tt.
J�llehet, a hossz� �ton minden k�n�lkoz� lehet�-s�get igyekezett kihaszn�lni, Dara
O'Hara sem tar-tozott D�l-Afrika avatott ismer�i k�z�. Hi�ba olva-sott r�la, hi�ba
hallgatta a vizeny�s szem� brit tisztMawe kapit�ny t�rt�neteit �s Craig
misszion�riustanmes�it, csup�n bizonytalans�g�t siker�lt n�vel-nie. Valami k�l�n�s
aggodalom em�sztette kezdett�l fogva. A m�rhetetlen t�vols�g, az ismeretlenvil�g, a
rengeteg idegen ember, s maga a misztik�-val, l�ktet� er�vel �tsz�tt sz�, Afrika,
h�v�s �rnya-kat �bresztett fel lelk�ben - noha szorong�s�ra sem-mif�le val�s okot
nem tal�lt.
Meglehet, minden �lelme csup�n anyja betegs�g�b�l fakadt. Alig egy h�ttel azut�n,
hogy �rtes�t�stkapott fel�le, m�r el is hagyta �rorsz�got, hogy Londonba, onnan
pedig Fokv�rosba haj�zz�k, s a
26 27
messzi f�ldr�szen megtal�lja Scarlett O'Har�t. A h�rmegr�m�tette ugyan, de
meglepet�st nem okozott;kezdett�l fogva pr�b�lta anyj�t lebesz�lni a vakme-r�
v�llalkoz�sr�l. De mindhi�ba, Scarlett hajthatat-lan volt, j�llehet, szeml�tom�st
meggy�t�rte a d�n-
t�s.
Tal�n eg�szs�g�t �ppen ez a k�nz� t�pel�d�s gyeri-g�tette meg. Maradjon-e
nemr�giben megtal�ltgyermek�vel, vagy tartson �r�kk�n nyughatatlanf�rj�vel, Rhett
Butlerrel. Ugyan a legkev�sb� semszerette volna elhagyni Amerik�t, s m�g a gondo-
latt�l is rettegett, hogy h�napokra elszakadjon l�-ny�t�l, v�g�l m�gis a f�rfi
jav�ra d�nt�tt. Utols�egym�sra tal�l�sukkor megfogadta, soha t�bb�nem hagyja el, s
nem ad lehet�s�get a Sorsnak, hogym�g egyszer elszak�tsa t�le.
Hossz�, h�nyatott �let�t �llt m�g�tte, mely amel-lett, hogy sok mindenre
megtan�totta, ki is mer�tette.K�zdelmek, lemond�sok, szenved�sek sor�n �t ju-tott
v�gre r�vbe, szerette volna b�k�ben �lvezni ah�tral�v� id�t. Megszel�d�lt,
megfontoltabb� v�lt-rossz nyelvek azt mondan�k, meg�regedett.Holott val�j�ban nem
�rezte az �vek, a harcoks�ly�t. Boldog volt, s ez elegend�nek bizonyult ah-hoz,
hogy elsim�tsa arc�n a r�ncokat. De utaz�sram�r nemigen v�gyott. Mik�nt a
megpr�b�ltat�sok,�gy az ut�bbi �vek sodr� k�nnyelm�s�ge is elf�-rasztotta.
Nyugalmat szeretett volna; b�k�s, tal�negyhang�nak tetsz� h�tk�znapokat, szel�d,
sz�p�nnepeket.
�m minden v�gyn�l er�sebb volt a f�lelem, hogyRhettet ism�t elvesz�theti.
K�ptelennek tartotta ma-g�t arra, hogy m�g egy buk�st elviseljen. Volt
r�szeb�natban, lemond�sban �ppen el�g. Megk�zd�tt aboldogs�g�rt, s most foggal-
k�r�mmel ragaszko-dott hozz�. Ha Rhettnek mennie kell - m�rpedig af�rfit az �r�k�s
tev�kenys�g �ltette - akkor nemmarad otthon � sem.
D�nt�s�ben mindamellett jelent�s szerepet j�t-szott Dara viselked�se is. A l�ny m�r
gyermekkor�-ban is sokkal �n�ll�bb, sokkal kem�nyebb volt, mintami egy �desany�t
m�g igaz�n boldogg� tesz, az�vek sor�n azonban olyan jellemm� kov�csol�dott,mellyel
v�gk�pp nem tudott mit kezdeni a d�delge-t� gondoskod�s. Scarlett persze ismerte
Dar�t, pon-tosan tudta, hogy a l�ny szereti �t - �m ett�l m�gsemmivel sem volt
k�nnyebb betartania sok �vvelazel�tti fogadalm�t, miszerint nem t�ri
�ter�szakosszeretetrohamokkal a gyermek �ltal megvont hat�-rokat. Dara pedig
ez�ttal megmakacsolta mag�t:nem k�v�nt D�l-Afrik�ba utazni.Ugyan feles�ge �s l�nya
folyv�st k�rlelte, RhettButler, a feh�r haj� kalandor k�ptelen volt felhagyniaz
�zlettel - b�r, ami azt illeti, az ut�bbi �vtizedbencsaknem t�k�letesen egyenes
utakat j�rt. Ha f�lre�l-lok az �th�l, elrobog mellettem az �let- mondogatta,amikor
megpr�b�lt�k r�venni n�mi pihen�sre.Nem t�ntor�thatt�k el a fokf�ldi �tt�l sem,
hi�bahivatkoztak a megterhel�sre �s Butler kor�ra - ezzelcsak feld�h�teni�k
siker�lt. Scarlett v�g�l megadtamag�t, j�llehet, csup�n zavaros elk�pzel�sekkel
b�rtaz utaz�s pontos c�lj�t illet�en. �m Dar�t nem tud-t�k meggy�zni; �gy d�nt�tt,
ink�bb visszautazik�rorsz�gba, Liamhez.
A csaknem tragikus v�g� �rorsz�gi esem�nyeketk�vet�en a fi� mindaddig vel�k maradt-
John Mor-land fogadta �ket otthon�ba erre az id�re - am�gDara fel nem �p�lt s�lyos
sebes�l�s�b�l. Nem moz-dult mell�le, m�g �gyhoz k�t�tte a gyenges�g, sminden�v�
elk�s�rte k�s�bb is, mikor egyre hosz-szabb s�t�kat k�vetelt a gy�gyul�s.
Kapcsolatukism�t elm�ly�lt, m�gsem vetett lobot, mik�nt azt
28
l�z�lmaiban v�rta a l�ny. Elt�phetetlen vaskapcsokk�t�tt�k �ket egym�shoz, �m
ugyanakkor megaka-d�lyozt�k a k�zeled�st is - mintha igazi testv�rek,val�di
v�rrokonok lenn�nek. Egyik�k sem voltel�gg� j�ratos a l�lek rejtelmeiben ahhoz,
hogy elb�r-tak volna e k�l�n�s �rz�ssel:
�gy azt�n, amikor hossz�, nagyon hossz� id� ut�na l�ny m�r nagyobb utaz�sra is
v�llalkozhatott, ssz�lei magukkal akart�k vinni Amerik�ba, Liamegy napon elt�nt.
Dara tudta, hogy a fi� nem akartfelesleges kolonck�nt a csal�dra akaszkodnij s
az�rtt�vozott egyetlen sz� n�lk�l, hogy elej�t vegye akellemetlens�geknek, m�gis
f�jt neki ez a d�nt�s.Ha akarta volna, bizonnyal megtal�lta volna bar�t-j�t,
csakhogy �gy v�lte, nincs joga befoly�solni afi�t. M�sr�szt pedig, mik�nt azt
ny�ltan k�z�lte �de-sanyj�val is, nem sz�nd�kozott v�g�rv�nyesen acsal�ddal
maradni, legf�k�ppen nem Amerik�ban.�rorsz�gban n�tt fel, �zig-v�rig �rnek tartotta
mag�t,s �gy v�lte, semmi keresnival�ja a tengerent�lon -hiszen a T�nd�rek
Sziget�hez k�t�tte minden �lma.�m mivel alighogy fellelt sz�leit sem akarta kese-
r�s�gbe d�nteni, s ami azt illeti, k�v�ncsi is volt az"�jhaz�ra", �r�mmel elfogadta
az utaz�s gondola-t�t. Hosszas k�zdelme a hal�llal kibillentette egyen-s�ly�b�l,
nemigen tudta, mihez is kellene fognia ak�vetkez�kben. �rorsz�gt�l s n�p�t�l nem
t�ntor�t-hatta el semmi, Keenan O'Catha�n, a v�n b�rd hit�tnem puszt�thatta el
egyetlen pisztolygoly� - de id�-re volt sz�ks�ge. Er�sen meggyeng�lt a
l�badoz�ssor�n, s nem csup�n testileg. Biztons�gban volt,gondoskodtak r�la, nem
volt imm�r �nn�n mag�rautalva, nem kellett �r�k fesz�lts�gben, figyelemben�lnie,
mik�nt az erd� vadjainak. Pihenni kell most -mondogatta, amikor eff�le gondolatok
gy�t�rt�k, sezzel megnyugtatta mag�t. A val�s�g azonban sok-kal m�lyebben
gy�kerezett: megk�s�rtette az �jfajta
�let.
Mindazon�ltal elt�k�lten hitte, hogy a l�togat�snem fog sok�ig tartani, s
visszat�rtekor majd meg-keresheti Liamet. Scarlett, noha tudta, �nmaga ellenbesz�l,
megpr�b�lta r�venni gyermek�t, hogy ku-tassa fel a fi�t, miel�tt �tnak indulnak,
hiszen �nn�nszomor� tapasztalatai megtan�tott�k r�, milyen ve-szedelmesek az
eff�le, dac sz�lte d�nt�sek. Daraazonban - ugyan �nmag�nak sem vallotta be - meg-
riadt saj�t �rthetetlen �rzelmeit�l, hirtelen k�zzel-foghat�v� lett vonzalm�t�l
Liam ir�nt, s boldoganragadta meg a lehet�s�get, mellyel elod�zhatja
avisszavonhatatlannak r�ml� l�p�seket. Fiatal volt,tapasztalatlan �s makacs.
gy h�t, egy borong�s, h�v�s hajnalon a csal�dfelkerekedett, hogy elhagyja
�rorsz�got. Ugyanmindh�rman elk�vettek minden t�l�k telhet�t, tud-t�k, soha nem
k�sz�nhetik meg m�lt�k�ppen Mor-landnak �s asszony�nak, amit �rt�k tettek. A h�zas-
p�r nem csup�n otthont biztos�tott sz�mukra Daral�badoz�sa idej�re, de az "�rul�s"
v�tk�t is magukravett�k, hiszen olyan �reket �vtak, akikre v�rd�jatt�z�tt ki az
angol hat�s�g. A t�mad�st Mollro�sz�ml�j�ra �rt�k, mindannyian egybehangz�an �l-
l�tva, hogy � l�tt a vel�k utaz� Catherine de Grainnekisasszonyra. Egy ideig ugyan
zaklatt�k �ket pirosmund�ros tisztek k�l�nb�z� k�rd�sekkel, de az �gyhamarosan
elaludt.
Butler - ki nem gy�z�tt b�szk�lkedni k�l�n�ssz�ps�g� l�ny�val (ami azt illeti,
val�ban igen j�lfestettek egym�s mellett) - Amerik�ba �rkezv�nazon nyomban
felkutattatta �gyn�keivel az el�rhe-t� legjobb versenylovat, s elk�ldte a l�bolond
Mor-landnak. Nem hitte, hogy ezzel kiegyenl�theti tarto-z�s�t, de tudta, Bart
legal�bb igaz�n �r�l az aj�n-
30 I 1
d�knak, s ami tal�n m�g enn�l is fontosabb, �reznifogja, mennyire h�l�s neki az
amerikai.Az id� pedig rep�lt. Dara kicsiny gyermekk�ntj�rt utolj�ra Amerik�ban, s
az�ta �rorsz�got egyszersem hagyta el. Olyan volt sz�m�ra a vil�g, mint
egyk�pesk�nyv, melynek minden lapja �j meg �j cso-d�kat rejt. A felfedez�s �r�me
leny�g�zte �t, s kit�l-t�tte napjait. M�gis, amikor bizonyoss� v�lt a fok-f�ldi
utaz�s, egyetlen pillanatig sem gondolt arra,hogy a csal�dj�val tartson. �rorsz�g
visszav�rta, sb�rmennyire izgatt�k is a vil�g titkai, b�rmilyer�velcs�b�totta is az
�j �let, �gy �rezte, haza kell t�rnie.Egy�tt indult h�t anyj�val s apj�val a
charlestonih�zb�l, �m m�r a kik�t�ben elv�ltak �tjaik. A l�nya galway-i haj�ra
sz�llt, Scarlett �s Rhett pedig ne-kiv�gtak a nagy �tnak, melynek v�g�n Kimberley,a
gy�m�ntv�ros v�rta �ket.
Dara �s Liam t�tov�n �lldog�ltak csomagjaik'mel-lett, a j�kora rakt�r t�v�ben, ahol
vezet�j�kkel kel-lett volna tal�lkozniuk - amennyiben val�ban j�helyen v�rakoztak.
A fi�, tenyer�vel �rny�kolvaarc�t, �mulva leste a kik�t� forgalm�t. K�ptelen
voltbetelni a fekete b�r�, gyapjas haj� emberek l�tv�-ny�val, akik l�pten-nyomon
felbukkantak a t�meg-ben, zs�kokat cipelve, l�d�kat rakodva, vagy egy-szer�en csak
dolguk ut�n sietve. A l�ny mosolyog-va n�zte - kimondhatatlanul boldog volt, hogy
ba-r�tja v�g�l is vele tartott.
Amikor visszat�rt �rorsz�gba, a Willowisp udvar-h�zba, nyomban keresni kezdte, s
alig n�h�ny na-pon bel�l siker�lt is r�bukkannia: Liam egy maga-b�r� gazd�n�l
v�llalt munk�t. Noha bizony agg�-dott, mik�nt is siker�l majd els� tal�lkoz�suk,
szo-rong�sa feleslegesnek bizonyult; szinte ugyanann�la mondatn�l folytatt�k, ahol
annakel�tte abbahagy-t�k. Mintha egyetlen l�lek mozgatn� a k�t testet,mintha
egyetlen sz�v dobbanna mindkett�j�k�rt.�m a nagy k�rd�s, kettej�k dolga, tov�bbra
semold�dott meg. Ker�lt�k, mint valami tiltott kertet,melynek gy�m�lcsei azonnali
hal�lt hoznak pr�b�-l�ikra. Mindazon�ltal, amikor meg�rkezett a h�rScarlett
betegs�g�r�l, s Dara �gy d�nt�tt, minden-k�ppen anyja mellett a helye, nem habozott
megk�r-ni a fi�t, legyen a k�s�r�je a neh�z �ton. Liam azon-ban szab�dott, hiszen
alig volt p�nze, s nem k�v�ntism�t azo'Har�k vagyon�b�l �lni. �m Dara gyor-san
meggy�zte afel�l, hogy az �reg b�rd hagyat�k�-b�l telik az utaz�sra, s az �pp�gy
megilleti a fi�t,mint �t. Liam pedig bel�tta, hogy vagy elfogadja ezta lehet�s�get,
vagy egyed�l kell elengednie a l�nyta veszedelmesnek t�n� �tra. Mivel ez ut�bbit
sem-mik�ppen nem k�v�nta, r�b�lintott az aj�nlatra.Furcsam�d tehetetlennek �rezte
mag�t haz�j�n k�-v�l, s b�rmennyire sz�gyellte is, t�bbnyire �t kellettengednie a
vezet� szerepet, hisz Dara amellett,hogy l�nyegesen t�bbet tan�tott�k a vil�gr�l,
ko-moly utaz�nak is sz�m�tott hozz� k�pest. Am f�rgeesz�, talpraesett fiatalember
l�v�n igen gyorsan ta-nult, s ez kezdte visszaadni rohamosan fogyatkoz��nbizalm�t.
Fokf�ld partj�ra l�pve m�r � int�zte aformas�gokat, �s senki hib�t abban nem
tal�lhatott.
- Miss O'Hara, ha nem t�vedek - sz�lt a h�tukm�g�l egy pincem�ly hang. Liam, mint a
k�gy�p�rd�lt meg, s keze m�r a hossz� zeke rejtette t�rfel� mozdult. - Jan Theron
vagyok - folytatt� rezze-netlen�l az idegen,, mint aki �szre sem vette a k�l�-n�s
fogadtat�st. - Az �desapja k�ld�tt; Mr. Butler.�dv�zl�m �n�ket Fokf�ld�n - n�zett
v�gre Liamre
is.

32 r 33

- �, igen... k�sz�nj�k - mondta zavartan Dara, s 6is Liamre pillantott. - Eln�z�st,


valahogy... a m�sikir�nyb�l v�rtuk.
Theron elmosolyodott.

- Semmi baj. Az �n hib�m. De... ha az �desapjatudn�, milyen gyors kez� a k�s�r�je,


bizonnyal nemaggodalmaskodott volna annyit. - �s kezet ny�jtotta fi�nak. - Theron -
mondta, m�lyen a szem�be
n�zve.

- Liam U'Suilleabhain -biccentett az �r fiatalember,s �llta a pillant�st, kem�nyen


szor�tva a f�rfi kez�t.Arcizma sem r�ndult, holott Theronnak val�s�gosvasmarka
volt.

- Szint�n amerikai? - �rdekl�d�tt Theron, miut�nt�lestek a bemutatkoz�son.

- Nem. �r vagyok. �s a kisasszony is ir - felelte liamkim�rten.


�m a m�sik j� ked�ly�nek nem �rtott semmi.
- �, bocs�nat... �gy tudtam, Mr. Butler amerikai.T�vedtem volna? - n�zett
mosolyogva Dar�ra.
- Nem, nem, az ap�m val�ban amerikai... b�r �r�s�kt�l sz�rmazik. Az �desany�m
azonban �r, igaz� is Amerik�ban sz�letett. �n viszont �rorsz�gban,�s ott is �lek.
Tudja...
Am�g j�vend�beli vezet�j�k a l�nyra figyelt, Liamalaposabban szem�gyre vehette �t.
Theron igenmagas, �m nem t�ls�gosan nagydarab ember volt,eg�szen enyh�n ferde
v�llal. S�t�tsz�ke �st�k�t ro-vidre ny�ratta, napbarn�tott arc�n t�bbnapos, ha-
sonl� sz�n� borosta d�szelgett. Szeme val�sz�n�legk�k lehetett, de biztosan t�n
csak � maga tudta, mertszemr�se olyan keskeny volt, mintha �lland�an va-k�t� f�nybe
b�mulna. Abr�zat�t finoman metszett,kamp�s v�rcse-orr tette jellegzetesebb�, mely
meg-lep�en sz�p vonal�, de m�g �ppen f�rfias sz�j f�l�tt�velt. Liam egy�ltal�n nem
tartotta k�l�n�sebbenj�k�p�nek, de meg�rezte a szem�lyis�g�b�l �rad�kih�v�st, s ez
gyanakv�v� tette. �szint�n rem�lte,Kimberlybe �rv�n nem lesz t�bb dolguk vele.
- Lassacsk�n indulnunk kell - mondta a v�rcseor-r�, miut�n Dara elhallgatott. - A
csomagokra nelegyen gondjuk, m�r int�zkedtem fel�l�k - b�k�ttk�t feket�re, akik nem
messze �csorogtak. Int�s�rek�zelebb ballagtak, s felszedegett�k az �rek holmi-ja�.
- Az �llom�sra-megy�nk. Nincs messze, s nemkell agg�dniuk, nem lesz nagy meleg.
Csak mostkezd�dik majd a ny�r - magyar�zta a vezet�, selindult a poros utca fel�.
Dara fels�hajtott. �rorsz�gban m�r hideg �szi sze-lek z�gnak a f�k k�zt, s es�
�nt�zi a k�d�s r�teket.Nemsok�ra megkezd�dik a kar�csonyv�r�s, a ma-gyal�gak ideje.
Itt pedig... csak most kezd�dik majd any�r. S�hajtott megint, azt�n indult volna
T'heronut�n, �m bar�tja visszatartotta a f�rfit.
- M�r megbocs�sson, uram - sz�lt Liam a nekilen-d�l� vezet� ut�n. - V�letlen�l sem
akarn�m megs�r-teni, de... nem tudna mutatni valami bizonys�got,miel�tt elhordatja
minden holminkat?A v�rcseorr� megtorpant, visszafordult. Szemr�-sei, ha lehet, m�g
jobban �sszeh�z�dtak. Azut�nelnevette mag�t.

- Hi�ba, �gy l�tszik, �regszem - jegyezte meg, skordzek�je bels� zseb�b�l kis
bor�t�kot h�zott el�. -Ezt Mr. Butler k�ldi �nnek, kisasszony - ny�jtottaDar�nak,
azut�n Liam fel� fordult. - Nem is tudja,fiatalember, milyen hely�nval� errefel� az
�vatos-
s�g.
A "fiatalember huszonkilenc �v�vel legfeljebbhat-h�t esztend�vel lehetett fiatalabb
Theronn�l,joggal �rezte h�t oldalv�g�snak a megjegyz�st. Arcam�gink�bb
megkem�nyedett, de nem sz�lt. V�rta,hogy a l�ny v�gezzen a lev�llel.
- Igen - biccentett Dara. - Ap�m sorai. Azt �rjafany�m valamivel jobban van, s m�r
nagyon v�rminket... Az �rban - pillantott fel - pedig megb�zha-
tunk.

- Igaz�n k�sz�n�m - mosolygott Theron, s ism�tLiamre n�zett. - Indulhatunk? Nem


szeretn�m, halek�sn�nk a vonatot, mert meglehet�sen ritk�n j�r.Az els� oszt�ly�
kocsi - nev�kkel gondosan jelzett
- f�lk�j�ben z�tyk�l�dtek m�r hossz� ideje. A Kar-ru-vid�k lehangol�, egyhang�
t�jain, a Middleveld�s a Highveld k�z�tt robogtak, k�ves, homokospusztas�gban.
Ut�bb �td�b�r�gtek az Oranje-foly�felett, s noha a s�ks�g nem t�g�tott mell�l�k,
egy-egykopors� form�j� t�blahegy �s k�p alak� halom ho-lott n�mi v�ltozatoss�got.
Nagy ritk�n apr� telep�-l�sek, farmok is felbukkantak, n�hol �llatok lege-l�sztek
messze a s�nekt�l, jobb�ra azonban nemigenadott �letjelet a t�j.
Theron t�bbnyire aludt. Bor�st�s v�rcsefeje a p�r-n�nak t�maszkodva billegett ide-
�da, hal�nt�k�napr� verejt�kcseppek gy�ngy�ztek. id�r�l-id�refelpillantott,
kin�zett a v �ltozatlan vid�kre, azut�nszuny�k�lt tov�bb. Liam, noha eleinte
igyekezett�ber maradni, kisv�rtatva k�vette p�ld�j�t.Dar�t azonban, b�r a kerekek
egyhang� csattog�sas az ablak el�tt rohan� �res vil�g csaknem legy�rte,v�g�l m�gis
�bren tartotta az izgalom. Szeretettvolna t�bbet tudni a f�ldr�l, melyet �tszeltek,
s an�pr�l, amely e k�l�n�s birodalmat lakja. Meg-annyi k�rd�s mer�lt fel benne, de
a jelenlegi egyet-len v�laszforr�s egyre csak aludt. A l�ny hosszasant�rt, m�gnem
annyira elhatalmasodott felette azunalom, hogy nem b�rta tov�bb. Egy
alkalommal,amikor Theron ism�t kipislogott az ablakon, meg-sz�l�totta:

- Eln�z�st uram. Messze vagyunk m�g?A f�rfi elnyomott egy �s�t�st, megd�rzs�lte
szeme-it, azt�n r�mos�lvgott �tit�rsn�j�re. Cs�ppet seml�tszott rajta az az
elgy�t�rts�g, mely rendszerintr�telepszik az �tk�zben alv�kra.
- Nem. M�r igaz�n k�zel j�runk, kitart�s - mondtab�tor�t�n.

- Azt hiszem, egyhamar nem szeretn�k vonatra�lni - s�hajtott a l�ny. - Borzaszt�


hossz� ez az �t.
- Olyan �tsz�z m�rf�ld k�r�l van - vont v�llat am�sik. - Valamivel t�bb. De most
m�r t�nyleg nemtart sok�, megl�tja. Elhagytuk az Oranj�t, onnanm�r nem lehet t�bb
hetven m�rf�ldn�l. Figyelje,mikor megy�nk �t a Modder felett. Azut�n m�rlehet
k�sz�l�dni a lesz�ll�shoz.- Modder?

- Az Orange mell�kfoly�ja. K�zte �s a Vaal-foly�k�zt van Kimberley. Persze, az


angolok szeretnekmindennek m�s nevet adni. Az Oranj�t p�ld�ulOrange-nak mondj�k,
holott semmi k�ze a narancs-hoz. Or�niai Vilmosr�l, a holland uralkod�herceg-r�l
nevezte el Gordon ezredes, amikor felfedezte.
- Maga holland? - �rdekl�d�tt Dara, s k�zben re-m�lte, k�rd�se nem sz�m�t
tiszteletlens�gnek.Theron elh�zta a sz�j�t.

- B�r vagyok - mondta nyomat�kkal. - Am�gymeg francia. Az �seim hugenott�k voltak.


�n m�regy sz�t sem tudok franci�ul... illetve, nagyon keve-set. De a nagyap�m m�g
el�g j�l besz�lt, s a nev�nkis �si, francia n�v. Tudja, m�g Tizennegyedik
Lajoszavart ki minket Franciaorsz�gb�l... ha j�l eml�kszem.Dara nem tudta. R�mlett
ugyan neki valami ak�lvinist�k XVI, sz�zadi v�res polg�rh�bor�j�r�l, s
f 37
az azt k�vet� nantes-i ediktumr�l, meg annak �r-v�nytelen�t�s�r�l - hiszen �pp
eleget tanult �rainnMhor sziget�n vall�st�rt�netet - �m a r�szleteketm�r
szerencs�sen elfeledte. Nem is k�v�nta feleleve-n�teni �ket, m�g ha net�n a b�r-
francia k�pes is lettvolna r�. Sietve t�m�t v�ltott h�t.
- �, �rtem, bocs�sson meg. Tudom, hogy a hollan-dokkal h�t... nem t�l j� a
viszonyuk.A f�rfi, fej�t az �l�s p�rn�j�nak vetve felnevetett.
- Ugyan, a hollandok! Nem sok vizet zavarnakm�r. No persze voltak kem�ny
�sszet�z�sek a T�r-sas�g idej�n, de meg kell mondanom, az angolokmost sokkal
nagyobb veszedelmet jelentenek. �nam�gy nem vagyok valami nagy hazafi, de m�rmagam
is sokallom, amit m�velnek.
- H�t itt is az angolokkal van baj? - szaladt ki a l�nysz�j�n a megjegyz�s.

- N�zze kisasszony. Itt lenn d�len amerre a szemell�t, szinte minden�tt b�rok
�ltek. Embertelen�lkem�ny k�r�lm�nyek k�z�tt teremtettek maguk-nak otthont,
megk�zdve a term�szettel, a f�lddel, aT�rsas�ggal, meg a hottentott�kkal. Amikor a
nya-kukba �ltek az angolok, v�g�l felkerekedtek, hogymindent el�lr�l kezdjenek
valahol m�sutt, szaba-don. De nem lelhetnek b�k�t sehol! Mindenhov�ut�nuk mennek a
piroskab�tosok. Az a felfuvalko-dott h�lyag, az a Rhodes, v�r�sre akarja
festenieg�sz Afrik�t. �gy terjeszkedik, mint a pestis! -Theron egyre d�h�sebb lett,
b�r szeml�tom�st ural-kodott mag�n. - Transvaal �s Orange sincs bizton-s�gban.
Ami�ta gy�m�ntra �s aranyra bukkantak aRandon, a britek megint v�rszemet kaptak...
Eh! -legyintett, �s elhallgatott.
Dara kib�mult az ablakon. A k�ves vid�k helyetthaz�ja z�ld dombjait l�tta, s esz�be
jutott az �regtan�t�, kinek kiszabad�t�sa v�g�l is kudarcba ful-ladt, s aki a
britek tervei szerint lelte hal�l�t b�rt�-n�ben. L�badoz�sa alatt gyakran
k�s�rtette, Ameri-ka �ta azonban nem gondolt vele.
- Igen - biccentett. - Ismerem ezt a helyzetet.
- Olyan gazdag lehetne a b�rok orsz�ga! - fakadtki Theron. - Gy�m�nt, arany, v�z,
Oranj�ban �le-lem... minden, ami csak kell. De valahogy semminem marad meg... M�g
vas�tra sem telik, azt is azangolok l�tes�tett�k, holott ez most a
kereskedelemlegfontosabb z�loga. H�sz �vvel ezel�tt m�g alighatvan m�rf�ldnyi s�n
futott ezen a vid�ken. N�gy�v alatt csin�ltak bel�le k�tezret! Ezek most
m�rfelmennek a Randig, de m�g mindig az angoloknakhozz�k a legnagyobb hasznot. B�r
k�zben alig vanvas�tvonal, pedig egyre ink�bb l�tfontoss�g� len-ne. J�, van m�r
saj�t s�n a portug�l kik�t�ig, de alighaszn�lj�k...
Dara, j�llehet komor gondolatok foglalkoztatt�k,m�gis alig tudta elnyomni mosoly�t.
Ha Theron -saj�t bevall�sa szerint - nem "valami nagy hazafi"

mik�nt besz�lhet akkor az, aki annak tartja mag�t?Ugyanakkor persze marad�ktalanul
meg tudta �r-teni a b�rokat, s m�lys�ges keser�s�ggel t�lt�tte el,hogy a vil�gnak e
t�voli sark�ban sem szabadulhata brit uralomt�l.

- �s a fekete emberek? �k hogy ker�ltek ide?Meglepetten fordultak a k�zbesz�l� Liam


fel�. Az�r fi� meg sem mozdult, r�snyire nyitott pill�i al�ln�zett a v�rcseorr�ra.

- J�l aludt, fiatalember? - k�rdezte a f�rfi der�sen.


- Hamarosan meg�rkez�nk... a kafferekr�l k�rde-
zett?

- Nem tudom hogyan nevezik �ket. A fekete em-berekr�l k�rdeztem, akiket itt lehet
l�tni.
- Kafferek, hottentott�k, bushmanok, ahogy tet-szik - mosolygott Theron. - Ezek itt
laktak, miel�tt
38 39
megj�ttek a gyarmatos�t�k. Van azt�n sok olyan is,akit rabszolgak�nt hoztak be, a
b�ntuk meg vala-honnan az Egyenl�t� vid�k�r�l j�ttek. A hottentot-t�k meg a
bushmanok m�r megjuh�szodtak, de akafferekkel �s a basz�t�kkal sokbaj volt.
Mostans�ga zuluk �s a matebel�k l�zonganak olykor. Persze,az igazi csetepat�k
legink�bb a nagy trek alatt zajlot-tak, amikor a b�rok �szaknak v�ndoroltak.
Kem�nyid�k voltak azok... Hogy csak a legh�resebb csat�teml�tsem, Andries Pretorius
voortrekker-vez�r sze-k�rt�bor�t t�zezer zulu t�madta meg! A mieink �gyn�gy-
�tsz�zan lehettek, de visszavert�k a nyavaly�-sokat. H�romezer zulu v�re festette
v�r�sre a foly�
viz�t!

- Val�ban? - k�rdezte liam sz�ntelen hangon. - �sa b�rok vesztes�gei?

- �gy tartj�k, csak sebes�l�s esett. A d�rd�s maj-mok gyakorlatilag a t�bor


k�zel�be se jutottak!Liam lust�n Dara fel� ford�totta a fej�t, s hosszanr�n�zett.
Azut�n lehunyta a szem�t.A balkonos kis h�zat Butler egy �reg angolt�l vetteb�rbe,
aki m�g az els� gy�m�ntroham idej�n szedtemeg mag�t annyira, hogy fel�p�thette k�t
m�sikkalegy�tt, Kimberley villanegyed�ben. Az�ta perszesokat v�ltozott a vil�g, de
a h�zak m�g mindigtisztes meg�lhet�st biztos�tottak tulajdonosuknak.Dara a balkonon
�llt, s a lenyugv� nap f�ny�benf�rd� kicsiny kertet n�zte, mely sz�m�ra
idegenn�v�nyekkel volt ugyan tele, de legal�bb z�ldellt.L�tva csod�lat�t, Theron
m�r meg�rkez�s�k napj�nmegnevezett n�h�nyat k�z�l�k - �gy most felismer-te a
sz�znyi Protea k�z�l azt, melyet az angoloksugar bush-nak, cukorcserj�nek neveznek
cukortar-t�hoz hasonlatos vir�ga miatt, a pirosban �s r�zsa-sz�nben pomp�z�
bougainvtlle�-kat, melyek �ll�t�lagD�l-Amerik�b�l sz�rmaznak, s a feh�rvir�g�, ki-
csiny Aloealhid�-t, Kelet-Transzilv�nia ny�lt mez�s�gei-r�l. A gy�ny�r� vir�g�,
k�l�n�s alak� �s hars�nyanz�ldell� n�v�nyek nagyobb r�sze persze �gy is ismeretlen
maradt a sz�m�ra, �m e mit snm cs�kkentette sz�ps�g�ket.
H�rom napja �rkeztek meg a vir�gokkal k�r�lvettkis h�zba, s Scarlett �llapot�t
l�tva, Dara v�gre meg-nyugodott kiss�. oha l�tszott, hogy komolyanmegviselte a k�r,
Scarlett m�r kifel� l�balt betegs�-g�b�l, a tr�pusi l�zb�l, mely a partra sz�ll�st
k�vet�h�ten verte le l�b�r�l. Orvosa, eg, szik�r, h�rihorgas angol der�l�t�an
nyilatkozott, s hangs�ly�n�rz�d�tt, hogy kijelent�s�t nem puszta megnyugta-t�snak
sz�nja. Merricknek h�vt�k, Kimberlev egyiklegjobb orvos�nak tartott�k, j�llehet,
m�ltj�nak alamely s�t�t eml�ke Lizte D��-Afrika vigasztalan t�-jaira. Sokan
tal�lgattak efel�l, biztosat azonban csaka feles�ge tudott, aki h�s�ggel k�vette e
sz�m�zeat�sbe is, �m � hallgatott. Butler f�l�be is eljutottpersze a sz�besz�d,
eleinte bosszankodott is eleget;ami�rt �ppen �t aj�nl�tt�k neki. Merrick
azonbanhamar bebizony�totta, hogy b�rmif�le folt �ktelen�tiis m�ltj�t, �rti a
dolg�t. A b�tyja is Afrik�ban �lt papvolt, valahol a Zamb�zi mellett vezetett egy
kicsinymisszi�sh�zat - r�la azonban m�g annyit sem lehe-tett tudni, mint a
doktorr�l.
Most, amikor D�ra a balkonon �llt, b�dultansz�vta be a ezernyi vir�g illat�t,
Merr�ck doktorodabent �lt a nappaliban, �s azivarozott. MelletteRhett Butler es jan
Theron nyelte a f�st�t, s v�rt�k,hogy a doktor folytassa mondand�j�t - b�r, ami
aztilleti, a b�r gyan�totta, hogy neki nemigen fog �j-dons�ggal szolg�lni a
b�rihorgas angol. MerriekLobengul�r�l besz�lt, a matebel�k �s mashon�k ki-r�ly�r�l;
a t�ma term�szetszer�leg csak az amerikaiel�tt volt ismeretlen. Lobengula Mzilikazi
fia volt,apja vezette a zuluk Tshaka uralta n�p�b�l kiv�ltj�kora sereget �szak
fel�, s telep�tette le sz�mosv�res harc ut�n a Limpopo-foly�n t�l. �gy
sz�letettMatebeleorsz�g. Mzilikazi harminc esztendeiguralkodott, orsz�ga ez id�
alatt vir�gz�, b�k�s �l-lamm� lett. �t Lobengula k�vette, s j�rt apja nyom-dokaiban
- m�g meg nem �rkeztek ide is a feh�rek.Vad�szok, keresked�k, misszion�riusok �s
kalan-dorok j�ttek egyre nagyobb sz�mban, �m Lobengu-la bar�ts�ggal fogadta
valamennyit.
-Nyolcvannyolcban azt�n felbukkant a matebel�kv�gzete, Rhodes - f�jta ki a f�st�t
nagyot s�hajtvaMerrick. - Sz�ks�ge volt erre a f�ldre, �lmai megva-l�s�t�s�hoz...
Lobengul�nak volt egy igen j� bar�tja,Robert Moffat misszion�rius, s annak egy fia,
John.Nos, j�llehet, gyermekkora �ta bar�ti sz�lak f�zt�ka fekete kir�lyhoz, m�gis �
volt az, aki csapd�bacsalta Lobengul�t. Al��ratott vele egy szerz�d�st,melyet
hi�nyosan ford�tott le neki, s �gy gyakorlati-lag siker�lt opci�t szereznie
Matebelef�ldre, Rho-des sz�m�ra.

- Bev�lt angol m�dszer - morogta Theron, fintorrah�zva v�rcseorr�t.


A doktor nagyot szippantott szivarj�b�l, s hosszana b�rra n�zett.

- Att�l tartok, semmivel sincs t�bb sz�gyenkezni-val�nk az �slak�kkal szemben, mint


maguknak,Theron - mondta ut�bb. - Legfeljebb versengenilehetne, kik k�vettek el
v�resebb tetteket �s nagyobbcsal�sokat a rov�sukra.
A b�r felhorkant, s roppant �kl�t az asztalra ejtve,el�red�lt �lt�ben. Butler
azonban megel�zte mon-dand�j�ban.

- A gyarmatos�t�s sehol nem zajlott tiszta m�dsze-rekkel. K�r lenne most ideol�giai
vit�kba bonyol�d-'ni, azt hiszem... Hisz �gysem jutn�nk semmire.Minden csup�n
n�z�pont k�rd�se... nyilv�n az 6s-lak�knak is voltak v�res tetteik sz�p sz�mmal; s
azt semhiszem, hogy sosem hallottak volna a hazugs�gr�l.Theron a doktor szem�be
n�zett, keskeny szemr�-sei m�g�tt kif�rk�szhetetlen volt a tekintete. Ut�bbazt�n
v�llat vont, s visszad�lt sz�k�ben. Hallgatott.
- Folytassa, k�rem - fordult Butler az angol fel�.Merrick biccentett.

- K�sz�n�m - mondta, azut�n akkur�tus mozdu-lattal elnyomta szivarj�t a s�lyos �veg


hamutart�-ban. A cs�p�s f�st keskeny p�szm�ban emelkedettfelfel�, s sz�tter�lt a
mennyezet alatt. Dara odakintelh�zta az orr�t, �s bosszankodva n�zett h�tra av�lla
felett.

- Nos, teh�t - kezdett bele ism�t az orvos. - Loben-g�la hamarosan tudom�st


szerzett r�la, hogy cs�fulr�szedt�k, �m m�g ekkor is a b�k�s megold�st ke-reste.
Angli�ba �zent, a nagy feh�r kir�lyn�nek,hogy orvosolja s�relm�t. Hangzatos
sz�zatokon k�-v�l egyebet nemigen kapott v�laszul... hacsak aztnem tekintj�k
v�lasznak, hogy Rhodest sietve kine-vezt�k Matebelef�ld korm�nyz�j�ul. - Merrick
azseb�be ny�lt, s el�vette szivart�rc�j�t. - Ezzel pedig
- mondta, mik�zben kivett egy k�vetkez� sz�lat -megkezd�d�tt a fekete
�llamel�z�nl�se. Kineskere-s� kalandorok j�ttek a vil�g minden t�j�r�l, gyilkol-tak
�s fosztogattak. - Elgondolkodva forgatta ujjaik�z�tt a szivart. - A kir�ly m�r azt
sem b�nta volna,ha ki�ss�k f�ldje minden arany�t, de n�pe elpuszt�-t�s�t m�gsem
hagyhatta. K�zben Rhodes egym�s-nak ugrasztotta a mason�kat �s a matebel�ket, sebbe
term�szetesen belekeveredtek az arany�s�k is.A korm�nyz� pedig tavaly nekil�tott
rendet csin�l-
42 "
ni. G�ppusk�sai ezersz�mra m�sz�rolt�k Lobengu-la z�rt hadrendben t�mad� d�rd�sait.
- Elhallgatott;minden figyelm�t szivarja meggy�jt�s�nak szentel-te. Csak akkor
fogott ism�t besz�dbe, amikor a sz�r-ke f�st �jra bodorodni kezdett. - Amikor a
kir�lybel�tta tehetetlens�g�t, Bulaway�ban felgy�jtottaotthon�t, �s �szakra
menek�lt, a Zambezihez. Ma-sona- �s Matebelef�ld Rhodes �s band�ja, a BritD�l-
Afrikai T�rsas�g mark�ba ker�lt.Butler nem �rtette ugyan, mi�rt �ppen ezt a t�rt�-
netet mes�lte el a h�rihorgas angol, mindenesetrekeser� k�ppel b�lintott.

- �s mi lett a kir�llyal? - k�rdezte, hogy a doktortbiztos�tsa �rdekl�d�s�r�l.

- Id�n janu�rban halt meg, valahol a boz�tban, aZambezi partj�n. S�rba vittea
titk�t.Az amerikai felkapta a fej�t. Most kezdett csakigaz�n �rdekess� v�lni
sz�m�ra a t�rt�net. Nemigenvolt k�ze D�l-Afrik�hoz, kev�ss� tudta meg�rinteni�t
k�l�nb�z� n�peinek sorsa.

- Titk�t? - k�rdezte. - Mif�le titkot?


- Az elveszett kincs legend�ja - k�nt�lta g�nyosana b�r. - Ostoba mese a kafferek
arany�r�l.Merr�ck szel�den ingatta a fej�t.
- Nem hinn�m, hogy puszt�n mese lenne. Loben-g�la n�p�b�l sokan dolgoztak a feh�rek
b�ny�iban,s ezeknek visszat�rt�kkor ad�t kellett fizetni�k...gy�m�ntot! R�ad�sul
ismeretes n�h�ny, tizenhato-dik sz�zadb�l val� portug�l forr�s, mely arr�l ta-
n�skodik, hogy sz�mos parti v�ros k�sz�nheti gaz-dags�g�t a Matebelef�ldr�l
sz�rmaz� aranynak. Studunk az �si Zimbabwe gazdags�g�r�l is...A v�rcseorr�
cinikusan fels�hajtott, Butlert azon-ban felcsig�zta a t�ma.

- Elveszett kincs? M�gis, mekkora lehetett? - k�r-


dezte.

- T�bb, mint t�zmilli� fontsterlingre becs�lik...


- T�zmilli� fontsterling? De hiszen az rengeteg!
- Ugyan, Mr. Butler, - sz�lt k�zbe mosolyogvaTheron - ne vegye komolyan. Ostoba
mese, semmim�s. R�ad�sul veszedelmes is! Nem kevesen lelt�km�r hal�lukat miatta.

- Annak ellen�re, hogy nem l�tezik? - n�zett r�felh�zott szem�ld�kkel az amerikai.


- Annak ellen�re, hogy nem l�tezik - ism�telte mega b�r. - Az emberi ostobas�g
hat�rtalan!
- Nos, meglehet - b�lintott az amerikai. - Mindene-setre, �n �rdekesnek tal�lom a
t�rt�netet... mindenbizonnyal csak az�rt, mert idegen vagyok itt. Z�ld-f�l�. -
Merrickhez fordult. - Doktor, mes�lne m�gnekem egy kicsit? Tud valami k�zelebbit
is?Az angol halv�nyan elmosolyodott. Elnyomta szi-varj�t, azt�n Butlerre n�zett.
- �, igen - mondta tal�nyosan. Tudok k�zelebbitis, �s sz�vesen mes�lek �nnek. De
most, sajnos, men-nem kell. H�v a k�teless�g. - H�tratolta sz�k�t, fel-�llt. - A
kedves feles�ge miatt pedig ne agg�dj�kmost m�r. Fel�p�l hamarosan. Er�s asszony,
na-gyon er�s... Persze, sokat kell pihennie. �gyeljen,hogy egyel�re ne keljen fel,
�s aludjon, amikor csaktud. Nos, a viszontl�t�sra, uraim!Merrick doktor kiss�
meghajtotta mag�t, majd sar-kon fordult, �s t�vozott. Theron hosszan n�zett ut�-na.
Az angol v�gigs�etetta balkonon, intett Dar�nak
- aki id�k�zben lement a kertbe, s a vir�gok k�z�tts�t�lt - azut�n befordult a h�z
sark�n�l, hogy ah�ts� kapun menjen ki az utc�ra. Ekkor pillantottameg a fekete fi�t
a szalon ablaka alatt. A n�v�nyek-kel pepecselt buzg�n, munk�j�nak azonban nemvolt
semmi l�that� eredm�nye. A h�rihorgas angolfelbukkan�sakor felkapta a fej�t, szeme
megvillant
- d�h? b�ntudat? - majd ism�t beletemetkezett ta-l�nyos elfoglalts�g�ba.
Az orvos meg�llt, hogy megszeml�lje a fi�t. M�gsoha nem l�tta itt azel�tt, noha
hetek �ta l�togatta ah�zat. A fekete tudta, hogy n�zik; igyekezett min-den
figyelm�t a n�v�nyekre �sszpontos�tani, denem �llhatta meg, hogy h�tra ne pislogjon
a v�llafelett. Alacsony termet� volt, b�re ink�bb s�rg�s-barna, semmint-fekete,
orra lapos, s�t�t szeme sz�k�ll�s�, homloka dombor� - az angol �gy v�lte, csak-nem
tiszta v�r� koikoin lehet, s mint ilyen, val�s�-gos csoda. A koikoinok, D�l-Afrika
egyik leg�sibblak�i gyakorlatilag elt�ntek m�r a f�ld sz�n�r�l,fel�rl�dtek a d�lr�l
�rkez� feh�rekkel �s az �szakr�lbet�r� bantukkal v�vott hossz� harcokban,
illetveelkeveredtek a haz�jukat el�z�nl� n�pekkel.
- Besz�lsz angolul, fiam? - sz�l�totta meg �t Mer-rick, igyekezv�n tiszt�n,
�rthet�en besz�lni.
- Keveset, uram - pillantott fel a fekete.- Hogy h�vnak? Mi a neved?
- Muru, uram.

- �s mit csin�lsz te itt, Muru?- Kertet, uram.

- �rtem - b�lintott a doktor, noha nem lett sokkalokosabb. - M�g nem l�ttalak itt,
Muru. Mikor kezd-t�l dolgozni ebben a h�zban?

- �t nap. �t - mutatta a tenyer�t a fi�.Merrick elgondolkodott. Maga sem �rtette,


mi�rtkeltette fel a figyelm�t egy fekete kert�sz, aki a falt�v�ben n�v�nyekkel
foglalatoskodik. V�llatvont.Micsoda ostobas�g! Tele van munk�val, �s
ilyenl�nyegtelen dolgokkal foglalkozik.
- No, j� munk�t, Muru - sz�lt a kert�sznek, �stov�bbindult.

- K�sz�n�m, uram - hallatszott a h�ta m�g�l.Ahogy megfogta a kilincset, a


h�rihorgas angolm�g egyszer h�trafordult. A fi� ott kuporgott azablak alatt, �s egy
bougainvillea �gaival matatott.De m�gis, mi az �rd�g�t csin�l ez? Eh, h�t nem
teljesenmindegy?! Betette maga m�g�tt a kertkaput, s ahogyv�gigtekintett az utc�n,
m�r meg is feledkezett akert�szr�l. Rem�lem, a kis Orlowski gyereknek lement
al�za... -gondolta, ahogy elindult lefel� a dombr�l.Intermezzo
Franciaorsz�g, 1295 novembere
A sz�rke ag�r a kandall� el�tt fek�dt, s f�l�lombamer�lve hallgatta, mik�nt von�t a
sz�l az ablak el�tt.N�ha, amikor egy-egy k�l�n�sen er�s roham havatl�k�tt a
p�rk�nyra, felkapta fej�t, s �lmosan pislogott kifel�, a s�t�tbe.
Azt�n, ahogy csendes�lt a vihar, s v�gre megsze-l�d�lt a sz�l, elm�ly�lt az �reg
j�sz�g �lma is. Fej�tmells� l�bai k�z� ny�jtva aludt, keskeny pof�j�nmegb�k�lt
kifejez�ssel; r�gm�lt vad�szatokr�l �l-modott. Cs�ndesen vakkantott olykor, inas
l�baimeg-megr�ndultak, ahogy a lovak el�tt sz�guldottaz �lomb�li csalitosban. Ugyan
v�n volt m�r ahhoz,hogy �bren ilyesmit tegyen, de hossz� �vek derekasmunk�j�nak
jutalmak�nt megt�rt�k tov�bbra is; �l-modhatott h�t naphosszat, ha kedve
tartotta.�m ez�ttal �gy t�nt, a k�r�lm�nyek nem kedvez-nek az �lmoknak. Valahol
sarokvas nyikordult,majd hat�rozott l�ptek zaja hangzott a folyos� fel�l
- valaki a nagyterem fel� tartott. Bizony, r�g voltm�r, amikor a v�n ag�r az els�
neszre f�l�t hegyeztevolna; most is csak akkor riadt fel, amikor a bel�p�m�g�tt
d�ngve becsap�dott a terem ajtaja.
- No, te m�r megint alszol? - d�rm�gte a f�rfi,ahogy felfedezte a kandall� el�tt
hever� kuty�t. - Ej,csak meg ne �regedj�k az ember...Az ablakhoz l�pett; f�z�san
h�zta �ssze mag�npr�mszeg�lyes k�p�nyeg�t, amint meg�rintette az�tsz�reml� hideg.
Kifel� b�mult a havas �jszak�ba,hossz�k�s arc�n fesz�lts�g t�kr�z�d�tt. Hamaro-
san... -gondolta. -Hamarosan vissza kell t�rni�k. S ak-kor... akkor v�gre pontot
tehet�nk ennekaz eg�sz �tkozott�gynek a v�g�re! Megrezzent, amikor a lassan
ism�tfelt�mad� sz�l �jabb adag havatv�gott az ablaknak,de nem hagyta el hely�t.
L�tni akarta, ahogy a kato-n�k be�ramlanak az udvarra, megk�t�z�tt foglyai-kat
k�t�len r�ngatva maguk ut�n. Guillaume deNogaret, a beaucaire-i k�rzet kir�lyb�r�ja
megenge-dett mag�nak egy halov�ny mosolyt. Tal�n siker�lv�gre megoldania ezt a
k�nyes probl�m�t, melyhossz� ideje nem hagyta nyugodni. Sikertelens�gem�r-m�r azzal
fenyegetett, hogy elvesz�ti miatta akir�ly nemr�giben megszerzett bizalm�t. Hja,
hael�re tudta volna mindezt Montpellierben, ahol l�-nyegesen kevesebb gondja akadt
- hiszen mif�les�lyos aggodalmak gy�t�rhetnek egy jogtan�t�t -t�n el sem v�llalja e
m�lt�s�got. B�r, ami azt illeti,ami�ta lehet�s�ge nyit, hogy lecsapjon azokra
az�r�lt eretnekekre, ism�t vid�mabbak a napjai. Dru-id�k, no hiszen! �rd�gfattyak!
Nem el�g, hogy bar-b�r n�pek hamis isteneit im�dj�k, m�g val�sz�n�legki is
facsart�k azok hit�t. Akkor is el kellene �ketpuszt�tani, ha nem lenn�nek
gyilkosok, de �gy, hogyistentagad� feketemis�iken embert is �ldoznak...M�r nem
csup�n az egyh�z, de a kir�ly szem�lyes�zenet�t is megkapta, amelyben �fels�ge
"azonnalieredm�nyek felmutat�s�t" k�veteli. Nogaret meg-borzongott, ez�ttal azonban
nem a hidegt�l. M�gelgondolni is rossz volt, milyen k�vetkezm�nyekkelj�rna, ha
alkalmatlannak bizonyulna. Az ut�bbi he-
48 49
tekben pedig egyre t�bbet kellett eff�le s�t�t gondo-latokkal k�zdenie.
Mint valami sikaml�s hal, �gy siklott ki kezeik�z�l egyre-m�sra az eretnekek
t�rsas�ga, sz�gyenthozva a beaucaire-i k�rzetre, s ami tal�n m�g enn�lis rosszabb,
mag�ra a kir�lyb�r� szem�ly�re. Undokbetegs�ghez hasonlatosan f�szkelte be mag�t a
v�-rosba, egyre terjesztve istentelen tanait, s mindun-talan megneszelve az ellene
k�sz�l� terveket. Azemberek m�r-m�r arr�l kezdtek suttogni, vezet�ival�ban
var�zser�vel rendelkeznek, mik�nt azt ar�gm�lt id�k egy�gy� barb�rjai hitt�k
papjaikr�l.Nevets�ges! K�meik vannak minden�tt, �rthetetlenm�don bef�rk�ztek a
legbels�bb k�r�kbe is, meg-m�telyezt�k az eg�sz v�rost. �gy h�rlik, m�s k�rze-
tekben is fel�t�tte fej�t a k�r, b�r ezt - �rthet� okok-b�l - igyekszik titkolni a
nemess�g.Csakhogy Guillaume de Nogaret-t nem olyan f�-b�l faragt�k, hogy
kifoghatott volna rajta n�h�nyistentagad�. Kem�ny fej�, elsz�nt jog�szember
volt,aki mindenn�l el�bbre val�nak tartotta az �llam�r-dekeket, s az orsz�g jav�t.
Ez�ttal r�ad�sul az �llam�rdekeinek v�delme igencsak megegyezett �nn�nj�l felfogott
�rdekeinek meg�v�s�val is. �s l�m, is-ten v�g�l megseg�tette t�ntor�thatatlan
h�v�t. Hi-szen hogyan is �rt�kelhetn�nk m�sk�pp a t�nyt,hogy az �rd�gfattyak
egyik�t v�gre hatalm�ba ke-r�tette a retteg�s, �s feloldoz�st rem�lve feladta
at�rsas�g legf�bb vezet�it.
A kir�lyb�r� zordan b�mult ki az �jszak�ba, a je-gesen szikr�z� csillagokra.
B�lintott, mintha valamibels� vit�t z�rt volna le, �s cs�ndesen mondta:
- Hamarosan... Hamarosan a kezemben lesznek!A barlang s�t�tj�t sz�z meg sz�z
gyertya reszket�f�nye vil�g�totta be. A boltozat alatt, mintha csak akicsiny l�ngok
sz�lte �rnyak lenn�nek, alakok ku-porogtak, fekete k�mzsa rejtette arcukat a padl�
fel�ford�tva. Cs�ndesen k�nt�ltak valami idegenszer�,er�t �s hatalmat sugall�
sz�veget, vezet�j�k p�ld�-j�t k�vetve,, aki a sziklafalnak t�maszkod� k�olt�rel�tt
�llt. Hangjuk lassan egyre er�s�d�tt, m�gnemszinte mennyd�rg�ss� teljesedett a
rigmus, holottalig lehettek �tvenen odabenn. Azt�n hirtelen csendlett. Halk
surran�ssal, egyszerre mozdultak a csuk-ly�k, ahogy a feh�r arcok az olt�r fel�
fordultak. Avezet� - h�tral�k�tt k�mzs�ja al�l s�padtj sov�nyarc bukkant el�, �r�lt
t�zben izz� szemekkel sz�t-t�rta karj�t, s fel�v�lt�tt:

- Taranis! �jj k�z�nk, Taranis!A padl�n kuporg�k egy emberk�nt ism�telt�k sza-vait,
azt�n, amikor az olt�r el�tt �ll� f�rfi felkapotts a magasba emelt egy aranyozott
ker�k-szimb�lu-mot, elragadtatott h�rren�st hallatva ugrottak talp-ra. Taranis,
Taranis - ki�ltozt�k imm�r �ssze-vissza,nyakukat ny�jtogawa, hogy kil�ssanak az
el�tt�k�ll� m�g�l.
Az aranysz�n ker�ken megcsillant a gyertyaf�ny,f�ld�nt�li f�nybe vonva a
szertart�st ir�ny�t� f�rfi
arc�t.

- Taranis! Taranis az �let �s Taranis a hal�l! K�rj�k�t, hogy vezessen minket,


k�rj�k �t, hogy tekintsenle r�nk. �sibb �, mint b�rmi e vil�gon, im�djuk,mert �gy
akart�k a r�giek. T�le sz�rmazunk mind-annyian, t�le kaptuk az �letet s t�le kapjuk
a hal�lt...im�djuk �t ez�rt! �t im�dt�k az �seink, � tette nagy-gy� n�p�nket, nem
az a kis hazug isten, ahogy azostoba kereszt�ny papok hirdetik. T'aranis az Egyet-
len! Taranis vezet tov�bb minket a hal�l ut�n!A f�rfi letette a kereket, mozdulata
nyom�n hall-gat�i - mintegy var�zs�t�sre- nyomban elcsende-sedtek. Fesz�lt
v�rakoz�s �lte meg a termet. Azarcokat a k�zelg� ekszt�zis torz�totta Pl, a
szemekbenl�zas izgalom �gett. N�mi hat�ssz�net ut�n a vezet�sz�npadias lass�s�ggal
megfordult, hogy az olt�rf�l� hajolva cs�ndes, �rtelmetlen mormog�snak t�-n�
foh�szba fogjon. T�rsai �h�ttattal v�rakoztak, n�-melyik�k arc�n verejt�kcsepp
csillant, noha a bar-langban igen hideg volt. A szertart�s legnagysze-r�bb
pillanatai k�vetkeznek! A f�druida hamaro-san felmutatja a szent szobrot, azut�n
v�gre bemu-tathatj�k az �ldozatot, hogy elnyerj�k az isten j�in-dulat�t.
Az olt�r el�tt �ll� alak megremegett, hangja feler�-s�d�tt, �m szavait csak kevesen
�rtett�k az egybe-gy�ltek k�z�l; csup�n a legbels� beavatottak.
Ism�tfelegyenesedv�n, a f�rfi ekkor megfordult, s karj�ta h�vek fel� ny�jtva, a
magasba emelt egy szobrot.
- Taranis! Taranis! - �v�lt�tt�k a csukly�sok. -Taranis itt van vel�nk!
Ugyanebben a pillanatban l�ngok csaptak magas-ra a terem mindeddig s�t�ts�gbe
mer�l� sarkaiban,v�r�sl� f�nybe vonva a boltozatot. A f�druida �h�-tatos k�ppel
tartotta a szobrot, s lassan fordult k�rbevele h�vei el�tt. A r�tarany istenfigura
t�li k�nt�stviselt, felemelt jobbj�ban sarl�t tartott. Ahogy for-g�s k�zben a
lobog� l�ngok f�nye r�vet�lt, szemeharagv�n fel-felvillant a h�vek fel�.
- K�rj�tek Taranist! - ki�ltotta a vezet�. - K�rj�tek,hogy maradjon veletek, �s
vez�reljen a hal�l ut�n is!K�rj�tek!

- �ldozatot! �ldozatot az istennek! - z�gt�k ak�mzs�sok.


Valahol, a mindegyre lobog� l�ngok m�g�tt ekkordobok sz�laltak meg, tov�bb er�s�tve
a felhorgad�indulatokat, s a hom�lyb�l v�r�sbe �lt�z�tt n�kl�ptek el�. Megk�t�z�tt,
eltakart arc� alakot l�kd�s-tek maguk el�tt. A szerencs�tlen szinte minden l�-
p�sn�l megbotlott, hiszen semmit sem l�tott, l�baitpedig k�t�l akad�lyozta a szabad
mozg�sban.A dobok egyre gyorsabb ritmusban peregtek, af�druida, magasba emelve a
szobrot, egyre lend�-letesebben j�rt fel-al� a h�vek el�tt, akik most m�rsz�net
n�lk�l �v�lt�ttek.
- Taranis! Taranis!
K�z�pre taszig�lv�n �ldozatukat, a papn�k f�l-k�rbe �lltak az egybegy�ltek el�tt, s
m�g ketten azolt�rhoz k�t�tt�k a nyomorultat, a t�bbiek valamivad k�nt�l�sba
kezdtek - szavaikat azonban elnyel-te a hangzavar. A csukly�sokat imm�r nem
lehetettlecsit�tani. Amikor az eltakart �br�zat� alak m�r azolt�ron fek�dt, a
f�druida a fej�hez �llt, s f�l� tartot-ta a szobrot. Lehunyt szemmel, rezzenetlen�l
v�ra-kozott. �s akkor bel�pett az �ldozatot bemutat�
papn�.
V�r�s k�penyt viselt � is, homlok�t vir�gkoszor��vezte, kez�ben pedig sarl�t
szorongatott, az iste-nalakn�l l�v� szersz�m borotva�les m�s�t. Meg�lltaz �ldozat
felett, pillant�s�t v�gighordozta a ter-men, azt�n felemelte a sarl�t, s peng�j�t
megvillan-totta a h�vek fel�. Cs�nd lett nyomban.A n� leemelte homlok�r�l a
koszor�t, s cs�kotlehelve r�, a megk�t�z�tt alak fej�re helyezte.
-Taranis, aki �let �s hal�l ura vagy... - kezdte, azt�nd�h�sen elhallgatott.
Megzavart�k.A h�ts� sorokban valami kavarod�s t�madt; l�k-d�s�d�s, majd ki�ltoz�s.
N�h�ny pillanatig senkinem �rtette, mi t�rt�nik, m�gnem valaki fel�v�lt�tt:
- Poroszl�k! Itt vannak a poroszl�k!Kit�rt a p�nik. A h�tul �ll� h�vek - mit is
tehettekm�st - k�zitus�ba bonyol�dtak a beront� katon�k-kal, mig t�rsaik nagyobb
r�sze a barlang k�zep�nt�tov�zott; a papn�k ellenben menek�l�re fogt�k adolgot. Az
oldalj�ratokb�l azonban �jabb fegyvere-gek �rkeztek, el�lli a �tjukat. Elkeseredett
csata bon-kakozott ki.
A f�druida r�vid ideig �v�lt�zve biztatta a csukly�sokat, �m hamar be kellett
l�tnia, ez�ttal nincssemmi es�ly. Menek�lnie kellj s ki kell mentenie
azistenszobrot is. Felkapta h�t a figur�t, s k�mzs�j�tm�ly en az arc�ba h�zva,
fut�snak eredt. L�kd�s�d�alakok, f�ld�n hever� testek k�z�tt igyekezett eg�-rutat
nyerni, �s siker�lt is beugrania egy mell�kfo-lyos�ba an�lk�l, hogy k�rttettekvolna
benne. Szusz-szan�snyi id�re meg�llt, mag�hoz szor�totta a szob-rot, �s gyors
foh�szt int�zett Taranishoz. Ha az istennet�n meghallgatta volna, bizony, sz�rnyfi
sors v�rtvolna a poroszl�kra.
Maurice d'Amiens, Nogaret �j�szkapit�nya ma-gas, kiss� hajlott h�t�, harcsabajszos
f�rfi�, �sz�l�hal�nt�kkal �s tengerk�k szemmel - az �ldozatulsz�nt fogoly
k�tel�keit vagdalta �ppen, amikor, me-r� v�letlens�gb�l, Yriegpillantotta az
oldalj�ratbaaurran� alakot. Ha k�rdik, meg nem tudta volnamondani, mi k�sztette r�,
hogy ut�navesse mag�tde h�t, nem akadt senki, aki efel�l �rdekl�d�tt vol-na.
Embereire hagyta a f�lig megszabad�tott nyo-morultat, s a menek�l� ut�n lend�lt.A
s�t�t folyos�n nemigen l�thatott semmit, de j�lhallotta az el�tte botork�l� eretnek
l�pteit. Puszt�t�harag k�lt�z�tt sz�v�be. Az istentagad�, �tkozott f�reg!Hogy f�lti
b�n�s �let�t, nem mer szemben�zni sz�rny�v�tke k�vetkezm�nyeivel. El�reszegezte
kardj�t, smegszapor�zta l�pteit. Isten it�tete elo'? �xysem rnene
k�lhet!
Ahogy meghallotta �ld�z�j�t, a csuh�s megtorpant. Falnak vetett h�ttal �llt, minden
�z�ben reszketve, s csak hallgatta, mint �r egyre k�zelebb akatona. Lt�bb azt�n
ism�t fut�snak eredt volna; deannyira remegett a keze, hogy elejtette az istenala-
kot. A koppan�s messzire visszhangzott a j�ratban.Lehajolt, felemelte; s indult
volna tov�bb. Akkors�jtott le r� a kard.
Felbukott, v�gigv�g�dotta szikl�n. Jobbj�ban egy-re szorongatta a szobrot, balja
t�tov�n matatott afalon. Nem lehet �v�k a szobor! Amikor meg�rezte ahasad�kot,
tudta, Taranis m�gsem hagyta el telje-sen. Marad�k erej�t �sszeszedve felemelkedett
kis-s�, s halk s�haj k�s�ret�ben betuszkolta a figur�t areped�sbe. Csak rein�lni
tudta, hogy a poroszl�knem bukkannak r�.
A m�sodik kardcsap�s kioltotta az �let�t.Guillaume de Nogaret halkan felnevetett,
amikoralant felt�rult a kapu, s lovasai bekocogtak az ud-varra - pontosan, ahogyan
elk�pzelte, foglyokatvonszolva maguk ut�n. A zajra az �reg kutya ism�tfelriadt,
r�vidl�t�n pislogott gazd�j�ra, s n�h�ny-szor er�tlen�l megbillentette fark�t.
- Helyes - suttogta a kir�lyb�r�. - Ez�ttal h�t val�-ban nem siklottak ki a kez�nk
k�z�l!Megfordult, hogy emberei el� siessen, de alig h-pett n�h�nyat, m�r nyit is a
nagyterem ajtaja.
- Nagyuram! - hajolt meg el�tte Maurice d'Ami-ens. - Rendben teljes�tett�k
kegyelmed parancs�t.Rem�lem, mindennel meg lesz el�gedve.
- Mes�ljen, d'Amiens, mes�ljen! - n�gatta Nogaret.
- Mindent tudni akarok, a legnagyobb r�szletess�g-gel. Tess�k, �lj�n le, hallgatom.
Azut�n lemegyek,magam k�v�nom vezetni a vallat�st. K�sz�ts�k el� apinc�t, reggelre
eredm�nyt akarok!Az ag�r neh�zkesen felt�p�szkodott, s az �j�szka-pit�ny mell�
ballagott. Oly �regesen j�rt, hogy azember szinte azt v�rta volna, felny�g minden
l�p�-s�hez. Kedvelte a h�rihorgas f�rfit, akit�l mindigkapott egy-k�t j� sz�t,
valah�nyszor tal�lkoztak.D'Amiens le�lt, mik�nt utas�tott�k, s l�b�t a sz�famell�
kuporod� �llatnak t�masztva, besz�lni kez-
dett.
Besz�molt mindenr�l, amir�l tudom�ssal b�rt,pontosan, lelkiismeretesen. A
kir�lyb�r� gyakortabelek�rdezett, de faggat�z�sa nem billentette ki aker�kv�g�sb�l
a nyugodt besz�d� katon�t. Mon-dand�ja v�gezt�vel a kapit�ny az ersz�nye ut�nny�lt,
s el�hal�szott bel�le egy akkur�tusan kend�-be csavart holmit.
- Ezt - mondta szab�dva - a mellett az istentagad�mellett tal�ltam, amelyik olyan
nagyon igyekezettkifel�, de utol�rtem. Meglehet, igen szerette volnakimenteni...
�j�szatt�l durva ujjai nehezen boldogultak agyolccsal, de v�gre csak �rr� lett a
csomag felett, sb�szk�n t�rta ura el� a zs�km�nyolt holmit. J�ltudta, eg�sz
�let�ben szerzett javai egy�tt sem k�p-viselnek akkora �rt�ket, mint amir�l most
lemond,de sokkalta egyenesebb volt ann�l, semhogy meg-k�s�rtse e gondolat. A
kir�lyb�r� elh�lve ny�lt azaj�nd�k�rt.
Soha nem l�tott m�g ekkora k�k gy�m�ntot, mintamelyik az �j�szkapit�ny kez�b�l
sz�rta sz�t a kan-dall� t�z�nek f�ny�t.

3
Franciaorsz�g, 1894 okt�bere
A h�v�s, �szi est�n �gy imbolyogtak a Szajna viz�-ben t�kr�z�d� parti f�nyek, mint
holmi gonoszszellemek m�lyb�l felpar�zsl� tekintete. Az �regh�zak m�lyk�k �rny�kot
vetettek a foly�ra, ablaka-ikban a v�zt�k�r f�nyeinek p�rja vil�golt.
T�v�kbenkik�t�tt cs�nakok imbolyogtak; orrukat emelgetve,szab�lyos ritmusban
egym�shoz koccanva j�rt�km�lt�s�gteljes t�ncukat, a deszk�ikon dobol� foly��nek�re.
K�nny� sz�l lebegett a Szajna felett - s�rga levelekhad�t ejtve a hull�mokra, az
�szr�l d�nny�g�tt.Meg-megl�kte a ladikokat is, kibillentette egyhan-g� t�ncukb�l, s
m�ltatlankod� recseg�sre k�sztette�ket. Hideget hozott. P�rizs sz�ve, az Ile de
Cit�,ahol k�t �vezreddel ezel�tt bukkantak fel el�sz�r aparisi-ak, hallgatag k�dbe
burkol�zott.A f�rfi, aki a Cit� fel� tart� kis cs�nakban �lt,s�hajtva h�zta �ssze
mag�n k�peny�t. V�gigtekin-tett a foly� felett, azt�n a lass�, nyugodt temp�banh�z�
evez�s fel� fordult:

- Mit gondolsz �reg, kem�ny tel�nk lesz az id�n?- k�rdezte cs�ndesen.


A cs�nakos szusszant egyet. Felhagyott az evez�s-sel, akkur�tusan megd�rg�lte a
homlok�t, s csakazut�n sz�lalt meg.

- Meglehet - morogta, s az evez�k ut�n ny�lt.Hallgattak. A v�z der�sen fecsegett a


cs�nak orraalatt, de valahogy ez sem volt ugyanolyan, mintmeleg ny�rest�ken, amikor
az �reg h�lgyt�rsas�g-ban vitte utas�t a szigetre. Igaz, olyankor nem csu-p�n az
id�j�r�s, de a f�rfi hangulata is kellemesebbvolt. A cs�nakos hossz� �lete sor�n
megtanulta �r-telmezni az emberekb�l �rad� hull�mokat, m�g ak-kor is, ha azok meg
voltak gy�z�dve r�la, hogysiker�lt t�k�letes nyugalmat er�ltetni magukra.M�rpedig
az utas - az �reg szeretetteljesen csak�rfinak h�vta, j�llehet, m�r harmincon fel�l
j�rhatott
- most kifejezetten fesz�lt volt, b�r az arc�n ebb�lsemmi sem l�tszott.

- Tegy�l ki a szoborn�l �reg - k�rte a k�p�nyegesta s�t�tb�l lassan kibontakoz�


k�alak fel� b�kve. - Esne v�rj meg, h�v�s van m�r.
- Hosszan elmaradsz, �rfi?

- Nem hinn�m. De biztosat nem tudok.


- No, �n az�rt csak megv�rlak - biccentett a cs�na-kos. - Nem vagyok m�g annyira
f�z�s, meg azt�n...ki tudja, j�l j�het m�g a ladik, nem?Az utas kiss�
f�lrebillentett fejjel n�zte a �reget.Egyik�k sem l�thatta rendesen a m�sik arc�t,
�rny�-ko vetett r�juk a rakpart fala. Hallgattak egy sort

m�gnem partnak koccant a cs�nak orra, s az �regmegjegyezte:


No k�rem, meg�rkezt�nk.
A k�p�nyeges cs�ndesen felnevetett. el�llt, s le-n�zett a cs�nakosra.

- K�sz�n�m - mondta - Ha f�l�r�n bel�l nemj�nn�k, ne v�rj tov�bb. - Azzal kil�pett


a l�pcs�re, aelt�nt a sz�bor �rny�k�ban.
A Notre Dame s�t�t �p�lett�mbje mesebeli v�rkas-t�lyokat id�zve rajzol�dott ki az
esti �gbolt el�tt.B�styaszer� tornyaival, gonoszk�p� v�zk�p�ivel,faragott
t�mpill�reivel, mint a m�lt egy ittfelejtettdarabja �llt a t�r k�zep�n; sz�p �s
mocskos, boldog�s keser�, nagyszer� �s rettenetes esem�nyek ro-bosztus tan�jak�nt.
K�zel sz�znyolcvan �vig tartott,mire a k�z�pkor mesterei megalkott�k, s
idestovahatsz�z esztendeje szeml�li a mindegyre v�ltoz�vil�got.'Persze, maga sem
maradhatott v�ltozatlana sz�zadok sodr�ban. Hol isten, hol a n�p
nev�benalak�tgatt�k, cs�f�tott�k, legs�t�tebb napjait a forra-dalom alatt �lte;
�lelmiszerrakt�rk�nt szolg�lt. �maz id�tlen, r�g let�nt sz�zadok eml�k�be
fog�dz�katedr�lis t�l�lt mindent - fel�lemelkedett a botort�rt�nelemform�l�kon.
�lmodik tov�bb.A k�p�nyeges f�rfi, aki a Szajna fel�l �rkezett, egymell�kajt�n
nyitott a templomba. Egyetlen hangn�lk�l jutott be, a legkisebb nesz sem t�rte meg
akatedr�lis �h�tatos csendj�t. Meg�llt a magasba t�r�,d�szes oszlopok alatt, s
szem�gyre vette a f�haj�t,majd egyenk�nt a padsorokat. Mintha a templomn�h�ny
szobra sz�llt volna le talapzat�r�l, hogyh�dolat�t fejezze ki Isten el�tt,
lehajtott fej�, moz-dulatlan alakok im�dkoztak az olt�r el�tti sorokn�melyik�ben. A
m�ls% csendet csak nagy ritk�nt�rte meg egy-egy nes - ruhasz�vet s�rl�d�sa,deszka
roppan�sa, halk s�hajok - amit sokszoros�-ra er�s�tett a magas bolt�vek
sora.Szeml�l�d�s�t bev�gezve. a k�p�nyeges elindulta gy�ntat�f�lk�k fel�. B�zv�st
v�lhette k�s�rtetnekb�rki, amint egyetlen hang n�lk�l suhant a dereng�r�zsaablakok
s a h�laad� gyerty�k sz�lte �rny�kokk�z�tt. Noha a katedr�lis semmihez sem
foghat�hangulata mag�val ragadta, cseppet sem �r�lt mosta csendnek. Itt m�g egu
eg�r t�sszent�s�t is meg lehethallani! -bosszankodott mag�ban. - Ez a Greco meg-
bolondult!
Megtorpant, kiv�lasztotta a megfelel� f�lk�t, �sbenyitott. �sszerezzent,, amikor a
v�n sarokvasmegnyikordult, azt�n bel�pett, v�llat vonva beh�z-ta a csikorg� ajt�t,
�s letelepedett. M�st nemigentehetett. V�rt. Erezte, hogy a r�cs m�g�tt lapul va-
laki, hamarosan visszafojtott l�gz�s�t is meghallotta, de a meg�llapod�s szerint
nem kezdem�nyezhe-
tett.

- V�tkezt�l, fiam? - k�rdezte egy reszketeg hangoda�tr�l.


A k�p�nyeges elvigyorodott a s�t�tben.
- Rendszeresen, aty�m - felelte.
- B�n�s�k vagyunk mindannyian - hangzott fel a"h�v�mondat".

- S a b�n�s�knek b�nh�dni�k kell - v�laszolt ak�p�nyeges, a megbesz�ltek


szerint.R�vid cs�nd. A gy�ntat� sz�szm�t�lt valamit, l�g-z�se felgyorsult,
hangosabb lett. L�togat�ja izmaiugr�sra k�szen megfesz�ltek, keze a kilincs
fel�mozdult. Azut�n megint felhangzott a reszketeg
hang.

- Orl�ans-t�l nem messze - mondta alig hallhat�-an. - A Loire ment�n, egy kis
kast�ly, Chateau Mo-ulin. De j�l vigy�zz, az a hely maga a pokol! Nemhinn�m, hogy
valaha is j�rt�l volna f�lennyire is�rz�tf helyen. Egy eg�szen apr� hiba, �s cs�f
hal�-lod lesz!

- J�, j�... a l�nyeget, Greco.


- A f��p�let m�g�tt van egy �reg malom, onnanny�lik a bej�rat. A kert �r�kkel �s
kuty�kkal vantele... ott m�g a kuty�k is �r�ltek! A t�rk�pen m� -dent r�szletesen
megtal�lsz. Itt van, fogd.A r�cs alatt feh�ren dereng� pap�rlap bukkant fel,s
araszolt el�re. A k�p�nyeges k�t ujja k�z� cs�pte,�s �th�zta. Kusza vonalakon k�v�l
nemigen tudottm�st kivenni rajta. Gondosan �sszetekerte, �s a zse-b�be
s�llyesztette.
- Egy�b? - k�rdezte.

- Engem ne keress t�bbet. Ha elkapnak, v�gem...�s �gy van ez teveled is. Ezek nem
ismernek k�ny�-r�letet...

- Majd vigy�zok magamra. K�sz�n�m... az �g �ld-


jon.
A k�p�nyeges kisurrant a f�lk�b�l. A sarokvasreccsen�s�t�l nem hallhatta m�r az
utols� monda-
tot:

- Az isten legyen k�ny�r�letes hozz�nk...


- Megfelel, monsieur? -�rdekl�d�tt a pinc�r, miut�na vend�g meg�zlelte a pohar�ba
t�lt�tt k�stol�t. - Alegjobb bordeaux-i! T�k�letes aroma, kit�n� �vj�-rat, nemde?

- J� lesz, k�sz�n�m - b�lintott a f�rfi, �s felpillan-tott. - Kit�ltheti.


A pinc�r kez�ben azonban meg�llt az �veg. Elgon-dolkodva meredt a vend�g arc�ra.
- Valami baj van? - k�rdezte az h�v�sen. Minded-dig cs�fond�ros vid�ms�ggal
csillog� szeme �ssze-sz�k�lt, fiatalos von�sai megkem�nyedtek. A fel-szolg�l�
�nk�ntelen�l is h�tral�pett a s�t�t szem-p�rban felvillan� fenyeget�s el�l.
- Nnnem, uram... semmi baj, csak... csak olyanismer�snek t�nt. - A pinc�r v�gre
�sszeszedte ma-g�t, ler�zta a hideg pillant�s sz�lte ijedts�get. - Nemlakott
v�letlen�l Londonban... �gy h�t-nyolc �vvelezel�tt? Tudja, a Soh�ban dolgoztam
akkoriban,egy francia vend�gl�ben... m�r megbocs�sson a fel-t�telez�s�rt...
A f�rfi akkor m�r tudta, hogy a pinc�r val�banismerheti, m�gpedig viszonylag j�l.
Sokat j�rt akko-riban abba az �tterembe. J�llehet, kifejezetten ker�l-te az eff�le
tal�lkoz�sokat, ez�ttal nem volt kib�v�."Monsieur Jules", ahogy a Soh�ban nevezt�k,
�leseszg fi� h�r�ben �llott, el�bb-ut�bb nyilv�n r�j�n,kivel is van dolga - s ki
tudja, milyen k�vetkeztet�-sekre jut akkor? C�lszer�bbnek l�tszott ellen�rz�salatt
tartani az esem�nyeket.

- A Gall Kakas, igaz? - mosolyodott h�t el. - A GallKakas �s h�rneves pinc�re,


M�ns�eur Jules. Ami aztilleti, j�l felvitte isten a dolgodat. A Soh�b�l ap�rizsi
Palas-ba, hmm?
A pinc�r egyre sz�lesebb vigyorral hallgatta. istudta m�r, kivel hozta �ssze ism�t
a sors-
- May! - b�kte ki. - Nick May, az �ld�j�t! Az �rik�-ly�k! M�g ilyet!

- Szem�lyesen - nevetett az �rny�k- - Hogy ker�lszte ilyen el�kel� helyre, Jules?


Miel�tt v�laszolt volna, a francia v�gre kit�lt�tte a
bort.

- Tudod Nick, n�ha siker�lnek a dolgok - mondtaazt�n, cs�f b�kaarc�n sejtelmes


kifejez�ssel.
- Sz�val, ne k�rdez�sk�djek. Rendben - s�hajtottmegad�an a mestertolvaj, s
belekortyolt bor�ba. -Mondan�m, hogy �lj le mell�m, de att�l tartok, ittnem �gy
megy, mint oda�t a Kakasban, igaz?
- Hajajj - legyintett a pinc�r. - M�r �gy is figyel aza t�kfej Bertram... �s te,
Nick? Mif�le szelek sodor-tak erre? Feln�tt�l, megemberesedt�l... az�rt t�l so-kat
nem v�ltozt�l.

- Tudod, a szelek �sszevissza f�jnak - mosolygottaz �rny�k. - Kit erre sodornak,


kit arra. V�g�l is, azthiszem, mindkett�nket j� ir�nyba vez�reltek.
- M�g mindig... - kezdte Jules, de a m�sik leintette.
- Csitt, bar�tom - emelte ujj�t az ajkai el�. - A m�ltnem l�tezik. S ami nem
l�tezik, arr�l besz�ljenek az�r�emberek... nekik t�n szabad.A francia komoly
tekintettel szeml�lte a mestert�l-vajt. J�l eml�kezett m�g a k�ly�kk�p�,
folytonosanvigyorg� fi�ra, akinek cs�fond�ros modora m�rakkor is kem�ny lelket
rejtett. J�llehet, az arc fiatalosmaradt, a cs�fond�ros von�sok nem eny�sztek el,az
�rik�ly�k m�gis elveszett valahol az �vek �tvesz-t�j�ben. Noha a pinc�r a hely�be
l�p� f�rfir�l mit semtudott, el tudta k�pzelni, hogy m�g veszettebb h�revan, mint
valaha volt.

- Persze Nick, persze - b�lintott kim�rten. - A m�ltnem l�tezik. Vedd �gy, hogy nem
is tal�lkoztunk...bocs�ss meg, hogy alkalmatlankodtam. -M�r indultvolna, amikor az
�rny�k ut�nasz�lt.
- Ejnye Jules, azt hiszem cs�ny�n f�lre�rtett�l. - Apinc�r visszafordult: Nem
sz�lt, v�rt. Nick folytatta:
- Sz� sincs arr�l, hogy alkalmatlankodt�l volna.Ellenkez�leg, val�ban �r�l�k, hogy
tal�lkoztunk.Csup�n a diszkr�ci�dat k�rn�m. A legteljesebbdiszkr�ci�dat... do you
understand? - A francia b�lin-tott, ajka lassan mosolyra h�z�dott. - Rem�lem, si-.
ker�l majd nyugodtabb helyen is besz�ln�nk... aj�v�r�l, hmm? - fejezte be a
mestertolvaj.Fels�hajtott, s nagyot kortyolva a bordeaux-ib�l,h�trad�lt sz�k�ben.
Mosolygott. Monsieur Jules, na-
h�t!
Nem sokat id�ztek azonban gondolatai a Gall Ka-kas egykori felszolg�l�j�n�l. Ami�ta
el�sz�r besz�ltGrec�val - j�l eml�kezett r�, egy szeles, ny�rv�giest�n t�rt�nt a
Cit�n, k�penye sarka minduntalanbeleakadt a Szajna part bokraiba - az�ta egyv�gt�-
ben csak a nagy terv lebegett el�tte, s alig-alig tudtalek�tni m�s. Most pedig,
hogy az utols� adatokat ismegkapta, gondolatai sz�net n�lk�l a lehet�s�gekk�r�l
keringtek. Elm�lkedett, m�rlegelt, tervezett.Sok mindennel tal�lkozott m�r �lete
sor�n, kor�nt-sem tal�lta nevets�gesnek az �reg aggodalm�t. Havalaki, Greco
bizonnyal tudja, mif�le veszedelmeket rejt a Chateau Moulin, hiszen maga is ott
�lt,am�g meg nem el�gelte a t�rsas�g viselt dolgait.Nem k�v�nt ostoba m�don fejjel
rohanni a falnak.Eddigi tev�kenys�g�vel puszt�n a k�l�nb�z� �lla-mok rend�rs�g�t
h�vta ki maga ellen, ha �j terv�bebelev�g, meglehet mag�t a Sorsot.�m ez a t�ny
m�gsem ingatta meg egyetlen pilla-natra sem, hiszen ha sikerrel j�r, olyan k� lesz
abirtok�ban, melynek joggal j�rhat csod�j�ra azeg�sz feketepiac. Egy az elveszettek
k�z�l; egy azongy�m�ntok k�z�l, melyeknek nyoma volt ugyan at�rt�nelemben,
holl�t�kr�l azonban nem tud a nyil-v�noss�g.
Egyike a leg�rt�kesebbeknek.
Egvike a legveszedelmesebbeknek.S�lyosbrok�tf�gg�ny�k v�rv�r�s dereng�se. Gyer-ty�k
lobognak; l�ngjuk meglapul, elrugaszkodik agyenge l�g�ramlatok kedve szerint.
Hom�lyl� k�-f�lk�k, �js�t�t bolt�vek - az �rnyak birodalma. Csuk-ly�s alakok n�ma
sora k�zeleg a folyos�n, l�pt�kcsendesen surrau a k�padl�n. Fekete k�mzs�k, h�-
feh�r maszkok. R�m�lmok lak�i.Fegyelmezetten, egyetlen hang n�lk�l sorakoznakfel az
�rny�kokkal j�tsz�, W r�s brok�ttal d�sz�tettteremben; a m�rc�nvolt�rral szemk�zt.
K�v�lr�l felnem ismerhet�, m�gis szigor�an meghat�rozottrangsor vez�rli �ket.
V�rnak.
Amikor megvonaglik a brok�t, a el�l�p m�g�le aszertart�svezet�, mor�j fut v�gig az
egybegv �lte-ken. �h�tat. F�rfi �s n�� hangok.A szertart�svezet� v�r�s k�penyt
visel, k�mzs�jaalatt aranysarl�val d�sz�tett h�feh�r maszk ragyog.A jel a homlokon
kezd�dikj a penge �ve a bal szemet�ieli, a ny�l a bal orc�t takarja. Csend
van.Ut�bb a v�r�sk�penyes felemeli kez�t - ujj�n ru-bink�ves gy�r� csillan - �s
egyetlen sz�t ki�lt. Ajelenl�v�k megmozdulnak, izgatottan h�z�dnak afalak fel�,
szabadon hagyva a tecem k�zep�t. K�rtform�znak.
Ekkor a vezet� ism�t felki�lt, s hangja nyom�nmagas l�ng csap fel a k�r k�zep�n,
�gy t�nik, apuszta k�padl�b�l. K�ken lobog, meg-megvonag-lik, d�h�sen sziszeg. A v
�r�sk�penyes mindk�tkarj�t a t�z fel� t�rja, halkan k�nt�l, szavai elvesz-nek a
maszk m�g�tt. Azut�n megfordul, az olt�rrahajol - b� k�peny�t�l nem l�tszik, mivel
foglalatos-
kodik.
Lebben a sz�vet, lobban a l�ng - a vezet� ism�t ah�vekre tekint. Kiny �jtott
kez�ben arany sarl�t tart,lassan fordul vele k�rbe az elragadtatott
ki�lt�sokk�zepette:
A sarl� k�zep�n, a penge �s a markolat tal�lkoz�-s�n�l hatalmas: k�k gy�m�nt
ragyog.
- No, igy�l csak egy kis meleg tejet. mmdj�rt jobblesz, megl�sd!
A fogad�sn� sz�nalommal tekintett a t�zhely mel-lett kuporg� f�lkegyelm�re.
Fejcs�v�lva n�zte ron-gyos k�peny�t. foltozott, lukas l�bbelij�t, k�cos,�zott
�st�k�t. Ez a szerencs�tlen is, mit k�dorog ilyen
id�ben?
Val� igaz, a legkomiszabb vihar d�h�ng�tt oda-kint, ami�ta bek�sz�nt�tt az �sz.
Szakadt az es�, f�jta sz�l, s hideg volt, mint november derek�n.Az �gr�lszakadt
v�ndor alig t�z perce z�rgetett beaz iv� ajtaj�n; a leg�nyek ki akart�k haj�tani.
�mekkor berontott a sz�nre a fogad�sn�, s anyai sz�v�-nek minden er�j�vel v�delm�be
vette a nyomorul-tat. Igaz, t�ls�gosan nem is kellett er�sk�dnie, merta v�ndor
hamar igazolta, hogy ha meleg ruh�ra nemis, egy k�z�ns�ges vacsor�ra s egyszer�
sz�ll�srafutja a p�nz�b�l.
Most teh�t ott kuporgott a t�z mellett - �tf�zottodakint az istenadta, nyilv�n
gyalogszerrel utazik -m�g a foga is vacogott. Kese szalmaboglya-haj�,merev arc�,
ferde nyak� teremt�s volt, l�rvaarc�b�lt�n maga a mindenhat� sem tudta volna
kiolvasnia kor�t. Ha elvigyorodott, s bizony, most hogy be-fogadt�k, el�g gyakran
tette, ajkai m�g�l s�rga, od-vas fogak villantak el�. Mindamellett, a jelenl�v�knem
kis megk�nnyebb�l�s�re, tiszt�nak l�tszott.K�rmeit nem szeg�lyezte gy�szkeret,
megkopottruh�ja sem volt mocskos, s ami a legfontosabb, nem�rezt�k szag�t. Szeg�ny
bolond ez, de j�raval� -foglalta �ssze a l�tottakat a fogad�sn�, zs�rt�l�d�f�rje
megnyugtat�s�ra.
. - Ugye, jobban �rzed magad? - k�rdezte a g�mb�-ly� asszony, amint a v�ndor moh�n
felhajtotta a
tejet.
V�dence buzg�n b�logatott, mik�zben a k�penyem�ly�b�l el�hal�szott, szit�v� mosott
kend�velmegt�r�lte a sz�j�t.

- Vinom v�t... g�z�n�m - mondta h�l�s vigyorral.Olyan form�n ejtette a szavakat,


mintha gomb�c lettvolna a sz�j�ban. - Meleg... H�h�... - b�k�tt a t�z-helyre, �s
m�g k�zelebb f�szkel�d�tt.
- Odakozm�lsz, te - mosolygott a fogad�sn�.
- Gozma? - n�zett r� ijedten a f�lkegyelm�.Az asszony csak legyintett.

- No, hozok neked valami harapnival�t, azt�n me-hetsz a kuck�dba, aludni - mondta.A
v�ndornak sok�ig kellett v�rnia a vacsor�j�ra.�jabb vend�gek �rkeztek ugyanis,
hint�n, divatosszab�s�, meleg �ti ruh�kban. Els�bben is �ket kel-lett kiszolg�lni -
s akadt k�v�ns�guk b�ven. A f�lke-gyelm� nem hi�nyolta az �telt, �gy t�nt,
teljesenleny�g�zi �t az el�kel� t�rsas�g megjelen�se.H�rman voltak. K�t n� - egy
id�sebb �s egy fiata-labb - meg egy f�rfi. Az id�sebb h�lgy �gy negyvenfel�
j�rhatott, s szemmel l�that�an a purit�n erk�l-cs�ket vall�k t�bor�ba tartozott. �m
hi�ba volt aszigor� arckifejez�s, a fejtet�re szor�tott haj, a szolid
- b�r nyilv�n m�regdr�ga - ruha, mindez nem lep-lezhette el a n� �rett sz�ps�g�t.
K�l�n�s ellent�tfesz�lt a megjelen�se �s az arcvon�sai k�z�tt. Egye-d�l a szeme
illett ruh�zat�hoz. Ridegebb volt, minta novemberi �gbolt.
A fiatalabb valahogy minduntalan takar�sban ma-radt, hi�ba ny�jtogatta a nyak�t a
t�zhely mellettkuporg� v�ndor. Csup�n aranyf�ny� haj�t l�thatta,melyet az id�sebb
mint�j�ra, leszor�tva viselt, s ak�peny al�l el�ker�l� k�k kab�tk�t. N�ha-
n�hamegpillanthatta az arc�l�t is, ilyenkor nyomban iz-gatott csillog�s k�lt�z�tt
egy�bk�nt kifejez�stelentekintet�be.
A h�lgyek k�s�r�je fiatal f�rfi volt, alig valamivelharminc felett. Fekete �s
sz�rke kelm�kbe �lt�z�tt,t�rsn�ihez hasonlatos egyszer�s�ggel. �t azt�n voltalkalma
szem�gyre venni a f�lkegyelm�nek. A f�rfiugyanis oly alaposs�ggal �s undorral
b�multa meg�t, mint holmi k�l�nleges, �m igen cs�f �llatot szo-
k�s.
Feh�r b�r�, arisztokratikus von�s� arc�t r�vidreny�rt, fekete kecskeszak�ll
keretezte, a hasonl�k�p-pen kurt�ra v�gott bajusz az �ll k�t oldal�n csatla-kozott
hozz�. V�rtelen, pengev�kony ajka, sz�k ny�-l�s� orra �s merev tekintete
hihetetlen�l ellenszenvvess�, ugyanakkor ijeszt�v� tette. Kifog�stalan sza-b�s�
zek�je alatt sz�les v�llak fesz�ltek, mozg�sa,magabiztoss�ga nem mindennapi er�t
sejtetett. No-ha minden bizonnyal nemesi sz�let�s� volt, �gyt�nt, ink�bb test�re a
n�knek, semmint rokona. Amiazt illeti, a fiatal l�ny is ink�bb al�rendelt szerep�-
nek l�tszott az id�sebb h�lgy mellett.A f�lkegyelm� f�lrebillentett fejjel, bamba
mo-sollyal �llta a kecskeszak�llas vizsg�l�d�s�t, tekin-tet�ben gyermeki
�rtatlans�g t�kr�z�d�tt. A f�rfiviszolyogva b�multa egy darabig, azt�n m�ltatlan-
kodva elfordult.
Tal�n egy �ra is eltelt, mire a fogad�sn� teljes�tetteaz �j vend�gek minden
k�v�ns�g�t, s a v�ndor el�behozta a be�g�rt vacsor�t.
- Sajn�lom, hogy megk�stem - mondta mosolyog-va - de ez �ppolyan j� most is, mint
egy �r�nakel�tte. Egy�l!

- Kig? Kigezek? - k�rdezte csillog� szemmel af�lkegyelm�, borzas fej�vel az


el�kel�k fel� b�kve.Az asszony megfordult, szem�gyre vette a t�rsa-s�got, mintha
mindeddig sosem l�tta volna �ket.
- Ugyan, mit �rdekel az t�ged? Ne t�r�dj vel�k! -aj�nlotta j�indulat�an.

- De kigezek? makacskodott durc�san a borzas. -


Kig?
A fogad�sn� bossz�san s�hajtott. Ism�t h�tran�-zett, pillant�sa ez�ttal tal�lkozott
a kecskeszak�llassz�r�s tekintet�vel. Ijedten ford�totta vissza a fej�t.
- �gy sincs vel�k semmi dolgod! - morogta. - Akast�lyban laknak.
- A gasd�lyban?

- A Chateau Moulinben. Ott van szemk�zt, a foly�t�loldal�n. Gondolorri, nem mertek


�tmenni a g�z-l�n. . nem is csod�lom, ebben az id�ben, �reg este ..No, egy�l m�r!
A f�lkegyelm� kiny�jtotta a nyak�t, hogy kil�ssonaz asszony g�mb�ly� v�lla felett.
Szeme gyan�sancsillogott.

- erdzegn�? - k�rdezte izgatottan.- Micsoda??

-'erdzegn�? - ism�telte a borzas. - Igazi erdzegn�?M�g sozse nem l�ddam igazi


erdzegn�t... - Sz�j�telt�totta, feje f�lrebillent.
A fogad�sn� ell�gyulva n�zett r�.
- Ugyan, dehogy, kis but�m - mondta kedvesen. -Nem hercegn� az egyik sem. Az
id�sebbik ugyangr�fn� val�ban, de a fiatalabb csak valami fogadottl�ny, vagy
eff�le... Verd ki �ket a fejedb�l. H�t m�dolgod lehet neked �vel�k? Ink�bb egy�l,
mert el-h�l, azt�n pocs�kba megy... egy�l, mert megharag�-tasz! - vonta �ssze a
szem�ld�k�t.A f�lkegyelm� ijedt�ben maga al� r�ntotta a l�bait,kish�j�n kibor�tva a
t�lat. Szemeit felakasztva, ajk�tnyalogatva n�zett fel az asszonyra. A
fogad�sn�telhagyta a t�relme.

- Eh! - legyintett, �s fak�pn�l hagyta a borzast.A f�lkegyelm� ezt�n v�gre


nekil�tott � vacsor�j�-nak, s noha j��z�en falatozott, mindegyre csak
akast�lybelieket leste. Mire v�gzett a t�llal, v�geztekazok is. Hangos
sz�ktologat�s adta h�r�l, hogy sze-del�zk�dnek asztalukt�l, s szob�ikba
k�sz�l�dnek.�tjuk a t�zhely �s a borzas v�ndor mellett vezetettel. A fiatalabb
h�lgy az id�sebb mellett haladt, smivel alacsonyabb volt a gr�fn�n�l, a
f�lkegyelm�megint csak nem l�thatta rendesen. Ny�jtogatta fer-ii,',: de nyak�t,
f�szkel�d�tt, de mindhi�ba. Csup�n akecskeszak�llas haragj�t siker�lt kiv�vnia.
- Mit mer�szelsz, f�reg! - sziszegte a f�rfi, a sarokbakuporod� alak f�l�
tornyosulva. - Nem el�g, hogyszennyezed itt a leveg�t, m�g tolakodsz is? Nem�rtem,
mi�rt nem lehet kitiltani inn�t a koldusokat!
.

- fordult a s�padoz� fogad�s fel�.


- Vizeddem... nem vatyog golduzs - motyogtacs�ndesen a f�lkegyelm�. - Ne mongya.
- Pimasz alak! Feleselsz?! - fortyant fel a kecskesza-k�llas, �s jobbj�t pofonra
lend�tette.R�vid, gyors �s meglep� erej� volt a visszakezesmozdulat, l�tszott, hogy
a f�rfi gyakorta �l vele. Asz�gyenp�r mellett rendszerint v�r is serkent a nyo-
m�n.
Ez�ttal azonban meglep� dolog t�rt�nt. Az �t�sj�kor�t csattant - a t�zhely forr�
fal�n. A test�rfelszisszent, nemes von�s� arc�t eltorz�totta a f�jda-
lom.

- Pokolfattya! - ki�ltott a borzasra, aki m�g mindiga zugban kuporgott, igaz,


kicsivel od�bb, mint azim�nt. R�m�lett�l t�gra ny�lt szemmel r�zta a fej�t.
- Neb�ncs-neb�ncs-neb�ncs - hadarta sz�nalma-san, fej�re kulcsolva kez�t.
A kecskeszak�llast azonban nem tudta meghatni.Ism�t �t�tt, ez�ttal m�r �k�lbe
szor�tott k�zzel,egyenesen.
A t�zhely beleremegett a hatalmas erej� �t�sbe,ed�nyek �s kors�k potyogtak le
k�r�tte. �r�letl�ngja lobbant a f�rfi szem�ben, ahogy f�jdalm�tlegy�rve a
f�lkegyelm� ut�n perd�lt.A borzas ugyanis megint elker�lte az �k�lcsap�st;a sutb�l
a padl�ra bukfencezett, hajsz�lnyira a kecs-keszak�llas elz�g� �kle alatt. Most ott
kuporgott af�ld�n, r�m�lt k�ppel igyekezv�n maga el� h�zniegy sz�ket.

- Jajajj - suttogta, ajk�t nyalogatva. - Jajajj!A test�r arc�n vonaglott egy izom.
Szeme rezze-netlen�l meredt megcs�fol�j�ra. A fogad�s �s fel-es�ge ijedten �lltak a
pult m�g�tt, az asszony ak�t�nye sark�t gy�m�sz�lte a sz�j�ba, nehogy felsi-
koltson. Kev�ske vend�g�k lapulva hallgatott.Kiss� el�rehajolva, a test�r
el�rel�pett, hogy �ldo-zat�t a gall�rj�n�l fogva felr�ntsa a f�ldr�l. Senkiel�tt
nem volt k�ts�ges a nyomorult sorsa, ha afeld�h�d�tt f�rfi a kez�be kaparintja.Nem
lehettek k�ts�gei a f�lkegyelm�nek sem,mert abban a pillanatban, ahogy a
kecskeszak�llasut�nany�lt, �les hangon felvis�tva elr�gta mag�t apadl�t�l, �s
h�tralend�lt. Mindek�zben valahogyolyan szerencs�tlen�l kalimp�lt a l�b�val, hogy
azbeleakadt a fedez�k�l sz�nt sz�kbe; megemelte, segyenesen a lehajol� f�rfi k�p�be
l�kte.
- Gavriel? Gavriel! - hangzott ebben a pillanatbanodafentr�l. - Hol maradsz ennyi
ideig? Hozasd fela csomagokat!
A kecskeszak�llas felegyenesedett. Orrnyerg�tmegz�zta a sz�k, pofacsontja felett
felszakadt a b�r.Sz�ja sz�le remegett, szeme r�snyire sz�k�lt, orr�-ban s�polva
sz�guldott a leveg�, ahogy telesz�vtamellkas�t. Egyetlen pillanatig �gy l�tszott,
�v�ltveveti r� mag�t ellenfel�re. De a v�gs� roham. elma-
radt.
A f�rfi lehunyta a szem�t, azt�n megfordult, selindult felfel� a l�pcs�n. F�l�tr�l
visszafordult, sv�gign�zett a jelenl�v�k�n. Pisszenni sem mert sen-ki, csak a
borzas szipogott a terem padl�j�n kupo-rogva. Megk�nnyebb�lten s�hajtottak fel,
ahogy anemes�r elt�nt az emeleten.
M�r b�ntott ez az ember? - k�rdezte a f�lkegyel-m�, �rtatlan k�ppel pillantva a
fogad�sn�ra.Senki nem vette mag�nak a f�radts�got, hogy visz-szafojtsa mosoly�t.

i
Lesz�llt az �j. A fogad� elcsitult, lak�i nyugov�rat�rtek. A rongyos v�ndor egy
huzatos kamr�t ka-pott a p�nz��rt, a kast�lybeliek az emeleti lakosz-
t�lyt.
Megszel�d�lt a vihar is, el�llt az es�; elcs�ndes�lta k�rny�k. Csak egy-egy kutya
ugatott fel n�ha,eger�sz� macsk�t, tolvaj r�k�t, vagy csup�n rossz�lmokat l�tva, s
a orl�ansi �ton z�rg�tt elv�tve sze
k�r.
A hajnal k�zeledt�vel azt�n megmozdult valamiaz emeleti folyos�n. Egy alak suhant
v�gig a szob�kel�tt, nesztelen�l, ak�rha testetlen jelen�s volna. Alakoszt�ly
ajtaj�n�l megtorpant, lekuporodott. V�rt,a s�t�ts�get faggatta. Kisv�rtatva, hogy
semmi semmozdult, finom, apr�l�kos mozdulatokkal hozz�l�-tott a z�r felnyit�s�hoz.
Nem kellett sokat f�radniaia szerkezet minden k�pzeletet fel�lm�l�an egysze-r�
volt.
Az alak zajtalanul lenyomta a kilincset, s r�snyirenyitotta az ajt�t. Hallgat�zott,
majd, mik�nt k�s�rtetaz �jf�lt jelz� gong szav�ra, besurrant a hallba.Odabent
valamivel vil�gosabb volt, mint a folyo-s�n. A f�gg�ny�ket nem h�zt�k be, s a
ritkul� fel-
i
h�k k�z�l bekandik�lt egy-k�t csillag az ablakon.Olcs� eleganci�j�, de k�nyelmes �s
kifog�stalan �l-�llapotban l�v� b�torok, rend �s tisztas�g. A VidnmHal�sz
szobal�nyait kem�ny kezek ir�ny�tott�k.A behatol� mozdulatlanul �llt. N�gy ajt�
ny�lt aszalonb�l, s � csak egy m�g� szeretett volna bepil-lantaru - lehet�leg
els�re. R�vid mereng�s ut�n �gyt�nt, elhat�roz�sra jutott, mert elindult a jobb
oldali,ablakfel�li szoba fel�. L�ptei nyom�n alig hallhat�-an ny�sz�rg�tt a padl� a
vastag sz�nyeg alatt.Ha lehet, m�g nagyobb gonddal nyitotta ki a szobaajtaj�t, mint
az im�nt a szalon�t. Hiszen odabentm�r majdnem bizonyosan alszik valaki. Ahogy
r�sny�lt a f�lfa ment�n, meghallotta az egyenletes szu-szog�st. K�t ember
egyenletes szuszog�s�t.Atl�pett a k�sz�b�n, cs�ndesen, ak�r a sz�l a v�zfelett. A
szob�ban k�t �gy �llt egym�ssal szemk�zt,a falak ment�n. Mindkett�ben egyenletesen
emel-kedett �s s�llyedt a paplan.
A behatol� k�zelebb l�pett a jobb oldalihoz. Agr�fn�t pillantotta meg az ablak
dereng� f�ny�ben;az asszony v�r�ses haja most kibontva ter�lt sz�t ap�m�n. Rideg
pillant�s� szem�t lehunyva kifejezet-ten �rz�ki l�tv�ny volt.
R�vid szeml�l�d�s ut�n az alak h�tral�pett. Nemaz id�sebb n� miatt j�tt.
A m�sik �gyban a sz�ke l�ny fek�dt. M�lyen be-f�rta mag�t a paplan al�, aranyhaja
bebor�totta azarc�t. A sz�l odakint eltakar�totta az utols� felh�-foszl�nyokat is.
F�nyesen ragyog�, hideg �szi csil-lagok vil�goltak be az �vegen, f�ny�k ez�st
h�l�tsz�tt az alv� l�ny k�r�.
De nem csup�n �t vil�g�tott�k be, felderengettimm�r a hajnali l�togat� arca is. A
f�lkegyelm� volt.Arc�n azonban most nyoma sem l�tszott a balgamerevs�gnek, szem�ben
a tompa egykedv�s�gnek,j�llehet, von�sai tov�bbra is torznak hatottak. Fe-sz�lten
figyelt, eg�sz teste ugr�sra k�sz �bers�gett�kr�z�tt, �gy n�zte az alv�t. Am,
mintha csak aSors incselkedne vele, ez�ttal sem siker�lt megpil-lantania az arc�t.
K�zelebb l�pett, keze �nk�ntelen mozdulattal
.
ny�lt az �gy fel�, hogy f�lresim�tsa az arany tincse-ket. Ekkor azonban a gr�fn�
felny�g�tt �lm�ban, svehemensen megfordult, csak �gy ny�g�tt bel� afekhely.
Megrezzent a l�ny is. A f�lkegyelm� meg-merevedett, keze kiny�jtva maradt a
leveg�ben.Lassan, �vatosan fordult az asszony fel�, hogy l�ssa,ha esetleg kinyitn�
a szem�t. V�rt. M�sodpercek,percek teltek el, s az �ji l�togat� meg sem
rezzent.Csak akkor ernyedt el, amikor ism�t m�lly�, egyen-letess� v�lt mindk�t alv�
l�gz�se.Ekkor, b�cs�pillant�st vetve az arany hajzuhatag-ra, a f�lkegyelm�
visszah�z�dott az ajt�hoz. T�voz-ni k�sz�lt. A hajnali sz�rk�let m�r �lesen
kirajzoltaaz ablak n�gysz�g�t, odakint, a p�r�s dereng�sbens�t�t k�rvonalak
sejlettek fel a foly� t�loldal�r�l.A Chateau Moulin.
Rozzant szekere bakj�n harcsabajusz� �regemberkornyadozott. Rozzant volt maga is,
csak�gy, minta szek�r el� fogott gebe. Kitart�, finom es� szit�ltr�juk, ahogy
r��r�sen k�zeledtek a Chateau Moulinfel� vezet� fasorban. A l� b�natosan l�g�
fejjel me-redt maga el�, gazd�ja ellenben �rdekl�dve tekint-getett k�rbe, mintha
m�g soha nem j�rt volna ezena t�jon. .
B�rmily lassan haladtak is, egyszer csak el�rt�k akast�ly kapuj�t. A magasba t�r�
vasr�csok m�g�ttkomor b�sty�k, k�csipk�s tornyok emelkedtek afelh�k el�, a v�zk�p�
sz�rnyek sz�j�b�l es� csorgottvigasztalan z�rg�ssel, a pal�k s�t�ten f�nylettek
atet�n. Mintha maga az Ssz, az avarszak�ll�, felh�shomlok� uralkod� �lne a borong�
falak m�g�tt.Az �reg nagy gonddal vett sz�m�gyre mindent,amit csak l�thatott,
azut�n lek�sz�l�dott a bakr�l, sr��r�sen a cseng�zsin�rhoz ballagott.
Megr�ngatta,v�rt. Lova b�k�tlen�l pr�szk�lt a h�ta m�g�tt.Ablak nyikkant valahol,
bossz�s hang harsant akapush�z fel�l:

- Mi k�ne? - K�v�r, gyomorbajos k�p� f�rfi lestemogorv�n a csenget�t.


Bar�ts�gosan mosolyogva, a kocsis a szek�r fel�intett. Azott bajusza b�natosan
libegett a sz�lben.
- Bor- mondta sokat sejtet�en, �s egyre mosolygott
hozz�.
- Micsoda?

- Bor... bor - ism�telte az �reg lassan, szabatosan,hangosan.


A k�v�r arca elv�r�s�d�tt. D�h�sen f�jtatva hajoltki az ablakon.

- Azt hallottam, nem vagyok s�ket - d�h�ng�tt. -De mif�le bor?

- J�f�le v�r�s - bizonygatta a kocsis, elsz�ntanb�logatva. - Sokak szerint a


legjobb a k�rny�ken...no, nem mondom, Maurice-� sem rossz, de n�la sokf�gg az
�vj�ratt�l. Az eny�m mindig kifog�stalan!Tudja, nem nagy �rd�ng�ss�g...
- Ne fecsegjen nekem itt s�letlens�geket! - A ka-pust m�r v�gk�pp elfutotta a
pulykam�reg. - Aztmondja meg, kinek hozta a bort, ki rendelte �s mi-
kor?

- H�t a Gavriel �r, ki m�s? - �lm�lkodott a szekeresember. - A m�ltkorj�ban, amikor


t�vol j�rt... tudja,amikor az a fene id� v�t! H�rom hord�t a legjobbv�r�sb�l...
aszongya nekem, hogyaszongya: No,Philipe ap�...

- Nehogy elmes�lje nekem az �lete t�rt�net�t, mertmenten meg�t a guta! - d�h�ng�tt


a k�v�r. - Kinyi-tom a kaput, vigye h�tra a pinc�khez vagy a kony-h�hoz, �s pakolja
le. A konyh�n majd kifizetik, megt�n valami meleget is adnak, ha nem locsog
t�lsokat. A gazd�k nincsenek itthon. Na, v�rjon...
- Nincsenek? H�t hogyhogy nincsenek? csod�l-kozott a kocsis. - Nekem azt mondta a
Gavriel �r,hogy ma j�jjek! - Mag�ban azonban h�l�t adott az�gnek, ami�rt j�l
sz�m�tott. Ugyan l�tta a hint�telhajtani reggel, de nem tudhatta bizonyosan, ki
is�lt benne. Kellemetlen �lm�ny lett volna most�sszetal�lkozni a
kecskeszak�llassal. De csak to-v�bb h�borgott Ejnye, h�t most kinek adom �t abort?
A Gavriel �r szem�lyes rendel�se.-.
- Elhallgasson m�r, az isten is meg�ldja! - A kapusel�g�rd�lt vack�b�l, j�kora
kulcscsom�t z�rgetve.
- Ha nem fejezi be, bizony mondom, megv�rhatja akapu el�tt Gavriel urat!
A szekeres ember ezt nagyon nem szerette volna,megszeppenve elcsendes�lt h�t.
- Csak tartsa az utat, ker�lje meg a tornyot, akkorh�tra jut a konyh�hoz.
Marguerite majd eligaz�tjaazt�n... De ne k�dorogjon m�sfele, hallja-e!
Kuty�k�s.�r�k vannak minden�tt... ez �ri h�z.Persze ami azt illeti, neki kellett
volna h�trak�s�r-nie a sz�ll�t�t, de nem f�lt hozz� a foga. Esett, hidegvolt, az
asztalon pedig ott g�z�lg�tt a kedvenc �tele.Ha h�tramegy ezzel az ostob�val,
biztosan kih�l.V�llat vont. Eh, elv�gre a konyh�ig biztosan eltal�l,ott meg majd
foglalkozik vele Margu�rite.T�relmetlen�l n�zte, ahogy az �reg felk�sz�l�dika
bakra, �s behajt a kavicsos �tra. Bez�rta m�g�tte akaput, s m�r kocogott is vissza
az eb�dj�hez-
- �tkozott es� morgott, ahogy kih�mozta mag�t�t�zott szvetter�b�l. Nem is n�zett a
szek�r ut�n.Az �reg pedig k�rbekocsizta a kast�lyt. Gyan�sanbilleg� bajsz�t
igazgatva, bar�ts�gosan integetett aminduntalan el�bukkan�, zord �r�knek;
cinkosanmutogatva a hord�kra, h�velykujj�t a sz�j�hoz il-lesztve iv�st imit�lt, s
j��z�en vigyorgott hozz�. Azes�t�l mogorva �r�k nemigen t�r�dtek a hab�kosalakkal,
csak akkor �ll�totta meg egyik�k, amikorm�r nagyon elt�volodott a kast�ly
f��p�let�t�l. Deaz sem fogott gyan�t, j�indulat�an visszaigaz�tottaa helyes �tra.
Am a szekeres ember addigra m�rcsaknem mindent l�tott, amire k�v�ncsi
volt.Felmer�lt benne a gondolat, hogy meg sem �ll,visszamegy egyenesen a kapuhoz,
de azt�n esz�bejutott a k�v�r megjegyz�se, miszerint kaphat "vala-mi meleget" -
elmosolyodott h�t, s a konyha el�korm�nyozta az �zott j�sz�got. Lekecmergett a bak-
r�l, a hord�k k�z�l pokr�cot vett el�, s betakartavele a lovat, miel�tt bekopogott
volna a konyh�ba.A konyha szeml�tom�st �jabb �p�let volt. Az ere-deti falakhoz
toldott�k, gondosan �gyelve, hogy net�rj�k meg a harm�ni�t. Ablakait takaros f�gg�-
ny�k bor�tott�k, fal�ra v�r�sl� level� repk�ny k�-szott. T�szomsz�ds�g�ban j�kora
fa �llt, tet�re bo-rul� �gai halkan kocogtak a cserepeken. A k�m�-nyeib�l bodorod�
sz�rke f�st m�g otthonosabb�,h�vogat�bb� tette a szeml�l� sz�m�ra.R�vid t�bl�bol�s
ut�n a szekeres ember bekopo-gott a r�zkilincs� ajt�n.

- Hall�! - ki�ltotta. - Meghoztam a bort!Nem kellett sok�ig v�rnia. Mozdult a


kilincs, s azajt�ny�l�sban egy k�z�pkor�, �szt�v�r asszonybukkant fel. Kiss�
gyanakv�an m�regette az �reget.
- Mif�le borr�l besz�l, j�ember? - k�rdezte.
- H�t amit a Gavriel �r v�t sz�ves megrendelni -magyar�zta t�relmesen a kocsis. -
Adjon az istenj�napot, egy�bir�nt - biccentette meg a fej�t.
- Mag�nak is - vetette oda az asszony. Leplezetle-n�l m�regette a borsz�ll�t�t. -
Ki maga? Tal�lkoz-tunk m�r? Honnan j�tt? - sorolta a k�rd�seket.
- Philippe ap�nak ismernek a dombokon t�l -b�k�tt a h�ta m�g� az �reg. -
sz�l�sgazda vagyok.
- Soha nem l�ttam m�g mag�t...
- H�t, �n sem a t�nsasszonyt... no, �tveszi valaki aboromat?
Az asszony fels�hajtott, �s h�trasz�lt a v�lla felett:
- Jean-Paul, pakolj�tok le arr�l a szek�rr�l a hor-d�kat, �s vigy�tek le a pinc�be!
- Ism�t a kocsisran�zett. - No, maga meg ker�lj�n beljebb, azt�n igy�kvalamit. Van
egy kis friss s�tem�ny is...Odabent meleg volt, s frissen s�lt t�szta illata le-
begett a t�zhely felett. Az �reg elhelyezkedett egyl�c�n, s j��z�en falatozni
kezdett az el�rakott t�lb�l.
- Csak t�n nem felejten�k el azt a kis it�k�t, ugye..-
- d�nny�gte csendesen kisv�rtatva.
- Ej, kem�nyfej� egy ember maga, hallja-e - cs�v�l-ta a fej�t az asszony, ahogy
el�rakta a poharat. - Denem itt sz�letett, igaz? - k�rdezte v�ratlanul.A f�rfi
kez�ben meg�llt a poh�r.
- Hogy--. khmm? - k�sz�r�lte a tork�t.
- Eredend�en nem ideval�si. Nem t�sgy�keres -magyar�zta vend�gl�t�ja. - Nem �gy
besz�l, mintaz itteniek...

- �, h�t... nos, igen... csak t�z �ve �lek errefel�jtudja. Ae a sz�msz�daimnak m�r
nem is t�nik fel ak�l�nbs�g. �k �gy tekintik, mintha mindig is ott�ltem volna...
Igen �zletes ez a s�tem�ny!
- s azel�tt? Azel�tt hol lakott?Azel�tt...

- Marguerite! Hov� tegy�k a hord�kata - hangzottJean-Paul hangja odakintr�l.

- Ejnye - legyintett az asszony - semmit sem tud-nak magukban elv�gezni. Mondott


valamit Oavriel�r err�l a borr�l? - fordult a kocsishoz.
- Nemigen - cs�v�lta a fej�t az �reg.. - Csak annyit,hogy a legjobbat hozzam, mert
-end�geknek lesz.- Milyen v end�geknek?

- H�t azt �n honnan tudjam? - m�ltatlankodott az�reg. - Mi�rt, t�n soha nem j�r ide
vend�g?
- Jaj, dehogynem! - s�hajtott az asszony. - T�lont�lsok is. Olyankor feje tetej�re
�ll minden, mert el�rekell elk�sz�ln�nk... igaz, azt�n kimen�t kap majd-nem az
eg�sz szem�lyzet.

- Amikor j�nnek a vend�gek? - n�zett nagyot akocsis. - K�l�n�s...

- Igen, akkor. K�l�n�s vagy nem k�l�n�s, mag�-nak ehhez semmi k�ze! - szigorodott
meg Margue-rite hangja.

- J�l van, no - visszakozott a f�rfi. - Nyilv�n alegk�zelebbi end�gs�gre kell...


Mikor is lesz?
- Szombaton. H�, Tean-Paul, a els� fordul�ig vi-
gy�tek!
Az �reg fel�llt, gondosan megt�r�lgette a sz�j�t,majd megigaz�totta a sz�ket, s
megk�sz�r�lte a tor
k�t.

- Khmm... �n akkor menn�k is. K�sz�n�m a sz�ves-


l�t�st.

- Nincs mit, sz�vesen. Rem�lem j� lesz a bora. Nemszeretem magam int�zni az


ilyesmit. Legk�zelebbakkor j�jj�n, ha Gavriel �r itthon an!
- Akkor j�v�k... - mosolygott a szekeres ember.
- No, isten �ldja... Most mi leltet mit �lldig�ll ott,mint B�l�m szamara?

- A fizets�g, ha meg nem s�rtem. A kapus aztmondta, maga int�zi.


Mennyi lesz?
Marguerite kisz�molta a megnevezett �sszeget, saz �reg t�vozott.
Odakint feler�s�d�tt az es�, a kapus szitkoz�dvaker�lgette a t�cs�kat, ahogy
sietett kaput nyitni.Bossz�san b�cs�zott a kocsist�l, �s igyekezettvissza a fed�l
al�.
Az �reg h�trafordulva n�zte, amint esetlen�l �geta kapush�z fel�. Csendesen
felnevetett, amikor ak�v�r hangosan �tkoz�dva beletoccsant egy t�csakell�s
k�zep�be. Ha valaki hallja, meglep�d�tt vol-na, milyen fiatalos a
nevet�se.Csakhogy, nem hallotta senki.

4.

- Istenem, Izhett, mif�le �lmokat �z�l m�r megint?Scarlett f�radtan hanyatlott


vissza p�rn�j�ra, s le-hunyta szem�t. Kicsiny, de hangulatosan berende-zett
szob�ban fek�dt, melynek egyetlen ablaka akertre n�zett. Hars�nyan pirosl�
bougainvillea inte-getett el�tte, az alkonyatkor felt�mad� gyenge sz�l-ben. A
l�g�ramlat a helyis�gbe is besurrant, j�les�enfelfriss�tve a kiss� meg�lt
leveg�t.Az asszony felpillantott, s�padt arc�t odaford�tvaa szell�nek. Nemr�giben
ugyan s�t�lt egy kicsit akertben, ki is mer�lt, b�rmily keveset mozgott is, �ma
friss leveg� ut�ni v�gy�t aligha el�g�thette ki ar�vid id�.
Gyenge volt m�g, gyorsan elf�radt, �m most m�r�rezte, hogy ha lassan is, de meg fog
gy�gyulni.Nem mindig volt ebben olyan bizonyos. Betegs�geels� n�h�ny het�ben bizony
gy�t�rte a f�lelem,hogy e k�l�n�s, idegen orsz�gban kell befejeznie�let�t. Eleinte
annyira k�nozta a gondolat, hogy va-l�s�ggal remegett bel�. Azut�n megb�k�lt, s
m�rcsak az�rt im�dkozott, hogy megv�rhassa a l�ny�t,miel�tt meghal.
Lassan, nagyon lassan m�gis megh�tr�lt a l�z.Hi�ba k�s�rtett�k az asszonyt lid�rces
gondolatok,lelke er�sebbnek bizonyult elm�j�n�l - nem hagytamag�t meggyeng�teni.
�rr� lett a betegs�g felett,noha messze volt m�g a t�k�letes fel�p�l�s napja.F�rje,
amikor csak tehette, mellette �lt. Besz�lthozz�, mes�lt neki, vagy csak n�zte,
ahogy l�zt�lgy�t�rten, s�padt, p�rfoltos arccal, zih�lva veszi a
I
i .leveg�t, r�m�letes v�zi�kkal terhes �lomba mer�l-ve. F�lt � is. F�ltette
asszonya �let�t, s tal�n �nn�nlelki�dv�t is, hiszen felel�snek �rezte mag�t
Scarlet-t�rt. Ha � nem makacskodik, feles�ge soha nem jutel Afrik�ba, s nem
tal�lkozik e betegs�ggel sem.Nehezen tudta csak lek�zdeni a h��baval� �nv�dat

ahogy az �gy sz�l�n �lve az asszony beesett arc�t


n�zte.
Scarlett term�szetesen soha egyetlen sz�val semtett neki szemreh�ny�st, s nem
csup�n k�m�letb�l -val�ban nem gondolt ilyesmire. Hiszen mag�t�l�rtet�d�nek
tartotta, hogy f�rj�vel utazott egyetlenpillanatra sem mer�lt fel benne az ostoba
v�dasko-d�s. Maga d�nt�tt �gy, s m�g f�lelm�ben sem k�v�n-ta a f�rfira h�r�tani a
felel�ss�get, a v�rhat� trag�dias�ly�t: A trag�dia azonban nem k�vetkezett be,
seltakarodtak az �rnyak is. Rhett fell�legezhetett. Salighogy felszabadult a
lelkiismeretfurdal�s szor�-t�sa al�l, �lmai �jult er�vel t�rtek el�re.
- Ugyan-ugyan - menteget�z�tt most. - Csak me-s�ltem valamit.
Scarlett halv�nyan elmosolyodott. Ismerte � j�l azilyesmit. Csak mes�ltem
valamit... No hiszen!
i
Rhett a legend�s matebele kir�ly, Lobengula t�r-t�net�t besz�lte el feles�g�nek, s
noha igyekezettt�rgyilagos maradni, hangj�ban annyi lelkesed�scsengett, amennyi
b�s�ggel elegend� volt az asz-szonynak ahhoz, hogy gyan�t fogjon. J�llehet, m�gmaga
el�tt is igyekezett titkolni, a f�rfit bizony fel-lelkes�tette a Merrick doktor
mes�lte legenda - b�rigazs�g�ban val�j�ban er�sen k�telkedett. De h�t

ki ne szeretne hinni mesebeli kincsek l�tez�s�ben?


- Jaj, Rhett - suttogta Scarlett. - Olyan nagy gyerekvagy... s �n �gy szeretlek
�rte. - Mosolygott.
- Nem kell komolyan venni - der�lt a f�rfi is. - Detudod, az�rt �rdekel. Nem a
vagyon miatt... mirekellene nek�nk t�bb p�nz... csak h�t... - Tan�cstala-nul
elhallgatott.

- Csak h�t, nem tudsz meglenni �jabb �s �jabbkih�v�sok n�lk�l - fejezte be helyette
Scarlett. - De,Rhett, nem vagyunk m� ehhez egy kicsit �regek?A f�rfi zordan
�sszevonta feh�r szem�ld�k�t.
- Ugyan - morogta - az �regs�g nem az �vekf�ggv�nye. Puszt�n att�l f�gg, megadod-e
magad,vagy sem. Ha f�lre�llsz, elrobog...
- Melletted az �let - sz�lt k�zbe az asszony cs�n-desen. - Tal�n igazad van... Na,
mes�lj arr�l a feke-t�r�l... mi is a neve?
Butler f�lrebillentett fejjel n�zte feles�g�t. A szob�-ban megs�r�s�d�tt a hom�ly,
m�r csak ov�lis, feh�rfoltnak tetszett a s�padt arc. A f�rfi kiny�lt, s meg-fogta
az asszony takar�n pihen� kez�t. M�rhetetlenhull�mban �rasztotta el a szeretet.
- - Lobengula... ha j�l eml�kszem - mondta megha-
tottan.

- Lobengula - suttogta Scarlett. - Milyen dallamosneve van.


Butler valahol Merrick doktor t�rt�net�nek fel�n�ltartott, amikor Scarlett elaludt.
A f�rfi elhallgatott,s csak n�zte az alv� asszonyt.Cs�ndes kopogtat�s hangzott, s
az ajt�ban felbuk-kant Dara. Benneakadt a sz�, amint �szrevette, hogyanyja alszik.
Visszah�z�dott volna, de apja intett,hogy v�rja meg ezt is. Egy�tt l�ptek ki a
folyos�ra, sonnan a balkonra. -
Odakint Liam csatlakozott hozz�juk, aki kor�bbana l�nnyal besz�lgetett, de
Scarlettet nem akarta za-
varni.

- Elaludt - mondta Dara a fi�nak.i- Kimer�tette a d�lut�ni s�ta - f�zte hozz�


Butler. -De most m�r egyre t�bbet j�rhat majd ki. J�t fogtenni neki, azt hiszem. Az
orvos is ezt mondta.R�k�ny�k�lt a fakorl�tra, s a lassank�nt s�
ru ho-
m�lyba burkol�z� kertet n�zte. Noha feles�ge be-''tegs�ge igencsak megkeser�tette
az elm�lt heteketmost, hogy v�gre fell�legezhetett, be kellett valla-nia: j�l
�rezte itt mag�t, s nem szeretett volna ak�zelj�v�ben hazautazni. Persze, ezzel a
gondolattal egyel�re am�gy sem igen foglalkozhattak, hi-szen Scarlettet m�g j�
ideig nem tehetik ki a tengeri�t f�radalmainak. S noha Dara m�r kor�ntsem
voltannyira elragadtatva az orsz�gt�l, mint apja, �gyhat�rozott, � sem utazik el
addig, m�g anyja t�k�le-tesen fel nem �p�l. Rem�lte, hogy jelenl�t�vel er�tadhat
neki, net�n k�zzelfoghat� seg�ts�get is ny�jthat. N�mi lelkiismeretfurdal�s is
k�nozta, ami�rtnem volt mellette a legnehezebb napokban - ezenazonban hamar �rr�
lett. Soha nem volt t�ls�gosan�rzelg�s alkat.
'- Furcsa alak ez a Merrick doktor... - mondta t�-n�dve Dara. - T�nyleg valami b�nt
k�vetett el Ang-
li�ban?
Butler elfordult a kertt�l, s l�ny�ra n�zett. A bal-kon oszlop�nak t�maszkodott,
fej�t h�trahajtotta.H�feh�r haja derengett a kert s�t�t h�ttere el�tt.
- Ki tudhatja? - vonta meg sz�les v�ll�t. - Tal�nigen. De ez az � dolga. Itt j�l
v�gzi a munk�j�t, ahelyiek meg vannak vele el�gedve. �n is csak j�tmondhatok
r�la... Ami azt illeti, bizonyos emberekengem is b�n�z�nek tartanak. -
Elhallgatott, meginta kert fel� n�zett. A bokrok k�z�tt m�r eluralkodott
i

84
a s�t�t, az �g azonban m�g b�rsonyosan k�k volt. -�s nem is mondom, hogy nincs
igazuk. Tudom, leszmit lerendeznem, ha majd a v�gs� �t�l�sz�k el�cit�lnak... de
tudj�tok mit, �n cseppet sem b�nom...Vagyok aki vagyok, soha nem akartam �lszent
len-ni. Egyetlen �let�nk van, s nem is t�l hossz�... amennyorsz�g meg; ha hinni
lehet a papoknak, el�gunalmas hely lehet... Ki kell h�t haszn�lni a lehet�-s�geket.
Szerintem egyetlen szab�ly l�tezik: tudd, kitartozik hozz�d, s azt tartsd
tiszteletben mindenekfelett... bar�t, szeret�, rokon... mindegy.Cs�nd lett megint.
A ker�t�s menti f�kon madarakz�r�gtek, s ki�ltottak n�ha-n�ha az est�be. Megs�-
t�t�lt az �gbolt is, m�lyk�k pal�stj�n, mint csill�m-d�szek a templomi ruh�n,
felragyogtak a csillagok.
- �, nagy isten! - horkant fel v�ratlanul Butl�r. -Miket besz�lek itt �ssze-vissza.
Mint egy igazi, �r-zelg�s v�nember! Felejts�tek el, de azonnal... nemmondtam
semmit! �s sz�ljatok r�m, ha legk�zelebbeff�le zagyvas�gokba kezden�k. - Elfordult
a kert-t�l, s nagyot szusszanva belez�kkent a falnak t�-maszkod� sz�kek egyik�be. -
Ink�bb elmes�lemnektek, mir�l besz�lt a j� Merrick d�lut�n... igaz,Scarlett elaludt
rajta, de b�zom benne, hogy benne-teket t�bb fant�zi�val �ldott meg az �g. Meg
azt�n,ti m�g fiatalok vagytok, t�bbet kib�rtok. Igazamvan? El�re kell bocs�tanom,
egy�ltal�n nem �ll�tom,hogy igaz is; amir�l besz�lek... a doktor szent�l hiszbenne,
ez j�l l�tszik rajta, Theron azonban csak ki-neveti... h�t, nem tudom.
Liam, aki �gy �llt mindeddig a balkonon, minthacsup�n az oszlopok egyike volna,
most megmoz-dult. S�t�tbe olvad� alakj�t azonban m�g �gy is csaksejteni lehetett,
l�tni nem.

- Mr. Butler, ki ez az alak tulajdonk�ppen? - k�r-dezte sz�razon.

- Theron? Egy b�r - hangzott a lakonikus v�lasz.Liam halkan felnevetett.

- Igen, ezt � is mondta. De egy kicsit k�zelebbr�l.Hol ismerte meg, mivel


foglalkozik val�j�ban... mitkeres itt, az angolok k�z�tt, ha ki nem �llhatja �ket?
Butler hallgatott egy ideig. A kab�c�k hars�nyk�ntsa bet�lt�tte a megsz�let�
csendet.
- Egy ismer�s�m aj�nlotta, akinek gy�m�ntb�ny�-ja van itt - mondta v�g�l a f�rfi. -
Theron amolyanmindenes szak�rt�, helyi vezet�. Ismeri a k�rny�-ket, az itt �l�ket,
a viszonyokat. Ebb�l �l... nemtudom, lehet, hogy val�ban nem �llhatja az angolo-
kat... annyira az�rt nem k�nyes, hogy ne fogadja ela p�nz�ket. Sok mindenre
haszn�lhat� ember, sokatseg�tett, ami�ta itt vagyunk... De, mi�rt �rdekel ezt�ged
ennyire?
A fi� el�rel�pett, s�t�t sziluettje most elv�lt azoszlopt�l.

- Semmi k�l�n�s - b�kte ki r�vid t�tov�z�s ut�n. -Szeretem ismerni a k�r�ttem


�l�ket... amolyan �n-v�delem. �s Theron... sz�val, j� lenne ismerni.
- Nem hiszem, hogy t�l sokan lenn�nek, akik va-l�ban ismerik - kuncogott Butler. -
Ahhoz t�ls�go-san kem�nyfej� alak. De nem hinn�m, hogy k�l�-n�sebben sokat
sz�m�tana.

- Meglehet - vont v�llat a s�t�tben Li�m. No, mitis mes�lt az a doktor...?


Merrick doktor elt�n�se sokakat megd�bbentett,feles�g�t pedig teljes k�ts�gbees�sbe
d�nt�tte. Decsak Rhett Butler volt az, akit igaz�n elgondolkod-
tatott.
A h�rihorgas orvos aznap m�g minden beteg�tv�gigl�togatta - �rt Scarlettn�l is, b�r
csak egy r�vidid�re nagyon sietettj �s valahogy nyugtalannakt�nt - este azonban m�r
nem �rkezett haza. Keres-t�k minden�tt. Utolj�ra Mrs. Plumn�l �rt, az id�sh�lgy
remeg� hangon mes�lte el, mik�nt zajlott atal�lkoz�s.

- Ami azt illeti, alig foglalkozott velem, b�r a szo-k�sos dolgokat


v�gigk�rdezgette, amolyan k�tele-z�-form�n. M�skor mindig el szoktunk besz�lget-
ni... Ivott egy cs�sze te�t, de azt is csak �gy kutya-futt�ban, �s azt mondta, m�ra
v�gzett, egyenesenhazamegy. Tudtam j�l, ilyenkor m�g jav�ban dol-gozni szokott,
megk�rdeztem h�t, hogy "Doktor �r,enged�lyez v�gre egy kis pihen�t mag�nak?",
decsak idegesen elmosolyodott, �s ment.Mrs. Plum besz�mol�j�t�l sem lettek sokkal
oko-sabbak az �rdekl�d�k - az mindenestre bizonyosvolt, hogy az orvos nem ment haza
utols� beteg�t�l.Alig n�h�ny h�znyira laktak egym�st�l, eg�szenval�sz�n�tlennek
t�nt, hogy �tk�zben veszett volnanyoma. �nk�nt ad�dott h�t a k�vetkeztet�s vala-
hov� m�g elment, miel�tt hazafel� indult volna.Igen �m, de hov�?
Merrick doktort nerrugen l�tt�k sem kocsm�kban,sem az �r�ml�nyok k�z�tt.
Szeret�j�r�l sem tudottsenki. V�gtelen�l tisztess�ges ember volt, aki mun-k�ja ut�n
mindig egyenesen haza ment, s soha nemt�lt�tte kev�ske szabadidej�t feles�ge
n�lk�l.S ezzel nagyj�b�l be is z�rult a k�r. Az orvos elt�nt.Rhett Butlert azonban
nem hagyta nyugodni agondolat, hogy az esem�ny valamilyen m�don kap-csolatban lehet
a legend�s kinccsel. K�ts�gek k�z�tth�ny�dott, maga sem tudta eld�nteni, vajon az
�r-z�st egykor f�lelmetes �lesl�t�sa sz�lte-e, vagy csu-p�n "gyerekes v�gya a
kalandok ut�n", ahogyanfeles�ge nevezte. Mindenesetre, napokig nem mertesz�v�tenni
a gondolatot, 5 amikor m�r v�gk�ppnem tudta mag�ban tartani, akkor is ink�bb
Dar�tkereste meg. Tudta j�l, hogy feles�ge - b�r sok min-der�t meg lehetett
besz�lni vele - az eff�le tal�lgat�-sokra nem alkalmas. T�ls�gosan biztosan �ll a
k�z-zelfoghat� val�s�g talaj�n.

-Hmm, hogy is mondjam csak-d�nny�gte a l�ny,miut�n apja el�adta elgondol�s�t. - Ez


egy kicsit...mer�sz felt�telez�s, nem? �gy �rtem, nem hinn�m,hogy t�l sok... alapja
van.
A kertben �ltek, egy j�kora, vir�gz� cserje alatt,k�nyelmes karsz�kekben. Mellett�k
kis, kerek asz-talk�n friss�t�k �lltak, s egy kos�rban gy�m�lcs.D�lut�n volt,
meg�rkezett a d�lkeleti passz�tszelekel�h�rn�ke, hogy felkeverje a meleg, sz�raz
leveg�t.Rohamai alatt a cserje �gy r�zta sz�nes level� �gait,mint valami inger�lt,
v�r�sre v�ltozott polip.
- �gy gondolod? - Butler elt�prengett. - Tulajdon-k�ppen... igazad van. Nem tudom
al�t�masztani...m�gis �gy �rzem. Gondolj csak bele! -Hangja megintizgatott� v�lt. -
Merrick doktor besz�l a kincsr�l, �sutal r�, hogy bizony�t�kai vannak a
l�tez�s�re...meg�g�ri, hogy hamarosan felt�rja azokat. M�snappedig nyoma v�sz. Nem
tartod k�l�n�snek ezt azegybees�st?
Dara leny�lt a pohar��rt, �s j�les�t kortyolt a hi-deg italb�l.

- Sz�rnyen meleg van - mondta, �s megt�r�ltehomlok�t. Forgatta a poharat, n�zte,


ahogy megcsil-lan rajta a f�ny. - Ak�rhogy is - jegyezte meg kisv�r-tatva - �n
t�ls�gosan er�szakosnak tartom ilyenegy�rtelm�en �sszekapcsolni a k�t dolgot. A j�
dok-tor nyilv�n fontoskodni akart, ennyi az eg�sz. K�-l�nben is, ha ennek valami
k�ze lenne az elt�n�s�-hez, azok lenn�nek a leggyan�sabbak, akik hallot-t�k... te
�s Theron, nem igaz? �s mi az �rd�g okotoklett volna elt�ntetni ez�rt azt a
szerencs�tlen orvost?Nem �ll ez �ssze sehogy sem... sajn�lom - tettehozz�,
megpillantva apja mogorva �br�zat�t.
- Ahogyan elmes�lte nek�nk, elmes�lhette m�s-nak is - mutatott r� Butler a
k�ts�gtelen t�nyre. - Shogy mi�rt kellett ez�rt elt�ntetni? Ak�r meg akarjatal�lni
valaki a kincset, ak�r �ppen ellenkez�leg,meg akarja �rizni a titkot, k�nnyen
cselekv�srek�nyszer�l egy ilyen bejelent�s ut�n, hmm? HiszenMerrick egy�rtelm�en
utalt arra, hogy bizony�t�kaivannak! J�, amit itt mondott, vajmi kev�s, elfoga-dom.
De tal�n �ppen ott besz�lt t�bbet a kellet�n�l,ahol ink�bb hallgatnia kellett
volna! K�l�nben,t�nyleg �tkozott meleg van. V�har lesz, vagy mi...Val�ban,
egyszerre el�llt a sz�l, s a rezzenetlenleveg� fullaszt� s�llyal nehezedett a
kertre. Az �g.alj�n s�t�t cs�k jelent meg, sebesen terjeszkedett av�ros fel�.
Dara felpillantott, s a borul�st l�tva biccentett.�r�mmel �dv�z�lte a felh�ket.
Es�t s enyh�l�strem�lt t�l�k, hangulata javul�s�t, mely a t�tlen, me-leg napokban
egyre csak romlott.
- Igen... - mondta azt�n, r�vid t�preng�s ut�n. - �gykicsit m�sk�ppen hangzik,
igaz. Bevallom, eddigteljes k�ptelens�gnek tartottam az �tletedet.- Es most?
Dara felnevetett. Hihetetlen�l z�ld szemei gunyo-rosan csillogtak.

- Most? Most, mondjuk, mer�sz elk�pzel�snek.


- �, te! - A f�rfi is nevetett. - Felejtsem el, azt
mondod?
- H��t...

- Na j� - legyintett Butler. - �jabb adatok felbuk-kan�s�ig elnapolva.


Felpillantott az �gre. A borul�s �jabb, j�kora ter�-leteket h�d�tott meg. M�r
el�rte a v�ros sz�l�t, �r-ny�kba bor�tva a feh�r h�zakat.
- Misszter Buttler! Misszter. Buttler, uram! - A ki�l-t�s a balkonr�l hangzott.
Jim, a fekete h�ziszolga �lltott, s hevesen integetett. - Miszissz Buttler,
Scarlettasszonys�g szeretne besz�lni mag�val, misszterButtler, uram!

- Scarlett? - ugrott fel a f�rfi. - Csak nincs valami


baj

- Nem, nem! - vigyorgott Jim. - Nincs neki baj velenincsen. Csak besz�lni szeret
misszter Buttlerrel,
uram.

- Noh�t, ha besz�lni szeretne velem, akkor megyek


- biccentett Butler. - Maradsz m�g, vagy bej�sszhozz� te is? - fordult l�ny�hoz.
- Maradok. T�ged h�vott, nyilv�n t�ged akar l�tni.Majd k�s�bb bemegyek �n is -
felelt Dara mosolyog-
va.
Az �sz f�rfi t�vozott, a l�ny pedig lehunyta sze-m�t, s h�trahajtotta fej�t a
sz�kt�ml�ra. B�r fullaszt�k�dgomolyk�nt telepedett r� a h�s�g; m�gis el-nyomta az
�lom.
Itt vagyok... itt vagyok... A hang t�voli volt, mintharettent� messzes�gb�l, a
szelek sz�rny�n �rkezne.Dara megr�ndult, szempill�i megrebbentek, denem �bredt fel.
�n vagyok a vil�g... �n vagyok a hatalom... Doboksz�ltak, ritmusuk vad, l�ktet�
�temet dikt�lt, nyerser�t hirdetett. Hatalmas, �si, m�r-m�r elfeledettszellemek
eml�k�t id�zte fel, primit�v isteneket kel-tett �letre. A F�ld sz�let�sekor, az
ember megteremt�sekor b�b�skod� isteneket.
A l�ny ism�t �sszer�ndult, f�jdalmasan felny�
g�tt.
Idlozi... Idlozi seg�t minket... Rettegj�tek Idlozit... ittvagyok... a dobok egyre
er�sebben, egyre vadabbulperegtek, m�gnem ritmusuk t�voli, tompa morajl�s-s�
olvadt. Itt vagyok... A s�t�ts�g form�l�dni kez-dett. Lassan, lomh�n,
hat�rozatlanul...Dara halk ki�lt�ssal felriadt. V�gigsim�tott ver�-t�kt�l csatakos
haj�n. Alig h�rom percet alhatott,m�gis verejt�kben �szott a teste. S a dobok
morajl�-sa nem maradt abba.

- Mennyd�rg�s... - ismerte fel a t�voli hangot. -Csak mennyd�rg�s.


A balkonon ism�t felt�nt Jim feh�r ruh�s alakja.Vigyorgott, mint mindig.

- Misszi Dara, k�rem, tess�k j�nni. Misszter Buttlerszeret besz�lni vele!

- Megyek. - A l�ny ki�ltani szeretett volna, de csakrekedt suttog�s j�tt ki a


tork�n. Mi volt ez?K�b�n botladozott a h�z fel�.

- Misszi Dara, k�rem... baja van? - k�rdezte Jimaggodalmasan.

- Nem, nem, semmi baj... k�sz�n�m. - A l�nyfell�pett a balkonra, s megd�rzs�lte a


szem�t. Nemcsup�n l�t�sa, elm�je is kitisztult kiss�, mirebel�pettanyja szob�j�ba.
Scarlett az �gyon �lt, Rhett az ablak mellett afalnak t�maszkodott. Gy�r�tt
pap�rlapot tartott akez�ben, s amikor l�nya benyitott, �nnep�lyes arc-cal
meglobogtatta.

- H�t, erre m�g �n sem sz�m�tottam - jelentette ki,majd, Dara �rtetlen arc�t l�tva
hozz�tette - Az �jabb
adat!
Dar�t azonban t�ls�gosan megviselte nyomaszt��lma, csak nem �rtette, mir�l besz�l
az apja.
- Adat? Mihez? - k�rdezte tomp�n.Az �sz f�rfi fels�hajtott, s lemond�an legyintett
apap�rlappal.

- Merrick doktor �gy�hez - mondta. - Scarlett ta-l�lta az �j gy�gyszeresdobozban,


amit a doktor az-nap hagyott itt, miel�tt elt�nt. Olvasd.A l�ny �tvette a pap�rost,
s az ablakon besz�r�d�,lassan halv�nyul� f�ny fel� tartotta. Nyomban fel-ismerte az
orvos sz�lk�s, jellegzetes bet�it.
-Tisztelt Mr. Butler - olvasta f�lhangosanj azut�nmag�ban folytatta.
Amennyiben ez a lev�l az �n kez�be ker�l, az azt jelenti,hogy �n nem tudtam
elt�vol�tani agy�gyszeresdobozb�l,k�vetkez�sk�ppen bek�vetkezett az, amit�l
tartottam, (ha-csak valami egy�b baleset nem t�rt�nt velem, de azthiszem, nem
leszek olyan szerencs�s).Nem sokkal azut�n, hogy besz�ltem �nnek Loben-g�la
kincs�r�l, levelet kaptam egy ismeretlent�l, akiarra k�rt, tal�lkozzak vele egy
bizonyos elhagyottfejt�n�l ma este, mert szeretne lehet�s�get biztos�-tani, hogy
"p�nzz� tegyem inform�ci�imat". Sajnos

az aj�nlatot k�nytelen vagyok elfogadni, mert anya-giak tekintet�ben kor�ntsem


r�zs�s a helyzetem,bizonyos k�ts�gek gy�t�rnek azonban a bizton-s�gomat illet�en.
Arra k�rem teh�t, ha netal�n �nh�z ker�lne ez alev�l, tudjon r�la: valamif�le
�rm�ny �ldozata let-tem. 5ajnos, ennek mibenl�t�r�l magam sem tudokk�zelebbit,
hiszen az esem�nyek el�tt �rom e soro-kat. Amennyibemsorsomban kedvez�tlen
fordulat�llna be, �gy k�rem, keresse meg h�zamban azarany istenszobrocsk�t, majd
kutassa fel Jake Ham-mert, az arany�s�t. Mindkett� kulcsot jelenthet Lo-bengula
kincs�hez; �n magam sosem �reztem el�ger�t ahhoz, hogy belefogjak a kutat�sba. �nre
ha-gyom�nyozom e lehet�s�get - voltak�ppen magamsem tudom, mi�rt nem m�sra.
Megb�zom �nben,ugyanakkor k�pesnek �rzem arra, hogy kem�nyen,�m becs�lettel
v�g�gj�rja e kor�ntsem vesz�lytelen
f
utat. Cser�be mind�ssze egyetlen dolgot k�rek:gondoskodjanak a feles�gemr�l. Ha �n
nem leszek,nem lesz senkije. M�rpedig ha ebben a v�rosbanegyed�l marad...
Ezut�n r�szletes le�r�s k�vetkezett a szobrocska �saz arany�s� fellel�s�nek
m�dj�r�l. A lev�l a k�vet-kez� sorokkal z�rult.
Kedves feles�g�vel most m�r eg�szen biztosan nem leszsemmi baj. Nincs sz�ks�ge
m�sra, csak pihen�sre �s j�t�pl�lkoz�sra. Lassacsk�n egyre t�bbet kellene
s�t�lnia.Ha ne adj Isten m�gis orvosra lenne sz�ks�g, ha szabadk�rnem, ne Michaels
doktort v�lassz�k, ink�bb Nerstetkeress�k fel. Val� igaz, ho � a b�ny�szok orvosa,
m�gisink�bb �t aj�nlan�m.
Nos, k�sz�n�m, hogy id�t �ldoztak r�m. Az isten�ldja mind�i�ket.

Merrick
Dara bev�gezte az olvas�st, s felpillantott. Mostvette csak �szre, hogy Scarlett
szem�ben k�nnyekcsillognak.

- Szerencs�tlen doktor... - szipogta az asszony. -H�ny embert mentett m�r meg; s �t


nem tudtamegmenteni senki.

- Az�rt nem kell mindj�rt k�ts�gbeesni - v�lte But-ler. - Sok minden t�rt�nhetett
az angollal, nem fel-t�tlen�l a legrosszabb. . Neked mi a v�lem�nyed? -n�zett a
l�nyra.
Dara a fej�t r�zta. Leeresztette a pap�rost, s kin�-zett az ablakon.

- Veszedelmes er�k - mondta, �m maga sem tudta,


mi�rt.
Ebben a pillanatban vak�t�an �les f�ny villant oda-kint, k�s�rteties f�ny-aur�ba
vonva a szob�ban �ll�-kat. Elhalta ut�n els�t�t�lt a vil�g, �m hamarosan�jabb
vill�m sz�letett, majd m�g egy �s m�g egy.Egym�s sark�ban vonaglottak v�gig a
fekete �gen,mintha f�ktelen d�h�kben darabokra akarn�k szag-gatni a mennyboltot. A
vil�goss�g e torz pillanatai-
.
ban felf�nylett a kert is, f�i-bokrai mint dermeszt�k�lsej� pokollak� sz�rnyek
ragyogtak el� az �jsza4 k�b�l.
A l�ny az ablakhoz l�pett. Elb�v�lve n�zte azelemek vad t�nc�t; a pomp�s-iszony�
t�zij�t�kot, aterm�szet k�pr�zatos er�fitogtat�s�t. �gy �rezte,hirtelen egyed�l
maradt a vil�gban. Egymaga �ll asoseml�tott energia-viharban, mag�ban kell meg-
k�zdenie veszedelmes sz�rnyeivel, kiutat tal�lnia�tveszt�j�b�l.
Itt vagyok... A hang a vill�mf�nyben r�ng� bokrokal�l k�szott el�, mint a vid�k
f�lelmetes m�rgesk�-gy�ja, a fekete mamba. Hajl�kony volt, csendes �shal�los. Itt
vagyok... Rettegj�tek Idlozit... H�vj�tok Id-lozit... T�voli dobok sz�ltak; t�zek
l�ngja lobbant akavarg� s�t�ts�gben. Itt vagyok...Dara h�trah�k�lt. A k�gy� f�stt�
foszlott, csak avill�mok t�pt�k rend�letlen�l a h�l� ac�l sz�n�tfel�lt� eget. A
meleg alig enyh�lt valamit, a s�t�tfellegek nem hoztak es�t.
A szoba m�ly�n lassan egym�s mell� h�z�dott ah�rom sz�nalmas �rnyalak.
Kir�lyi pomp�val nem b�szk�lkedhetett ugyan, deel�g t�gas �s d�szes volt ahhoz,
hogy b�lteremk�ntszolg�ljon a gyarmati angol csal�doknak. H�tuls�sark�ban kis
emelv�nyt �csoltak, itt munk�lkodottelsz�ntan � brit hadsereg helyi alakulat�nak
zene-kara. V�r�s egyenruh�ik fojt� k�nyelmetlens�g�-ben verg�dve, v�r�sl� arccal,
de sz�pen j�tszottak.A parketten selyemruh�s h�lgyek keringtek pom-p�s uniformisban
fesz�t� tisztek �s eleg�ns elvilegkarj�n, a falak ment�n r�vidnadr�gos, lib�ri�s
feke-t�k sorakoztak, id�r�l-id�re friss�t�kkel k�n�lva avend�geket.
Azok, akik �ppen nem h�doltak a t�nc �r�meinek
- megvetett�k a sz�rakoz�s ezen form�j�t, esetlegelf�radtak, vagy net�n csak nem
akadt t�ncosuk -�rgus szemekkel lest�k, ki kit forgat; hogyan s h�-nyadszor t�ncol
vele. Id�sebb h�lgyek, savany� k�-p�, f�lt�keny ifj� egyenruh�sok, unatkoz�
�regurakb�mult�k a parketten sz�d�lt moszkit�k gyan�ntkering� p�rokat; a nyalka,
b�szke arc� f�rfiakat, skarjaikban az olvatag, net�n g�g�s �br�zattal sem-mibe
r�ved� h�lgyeket.
B�l volt, gyarmati b�l. A haz�jukt�l t�vol �l� an-golok elsz�nt k�s�rlete, hogy
megtarts�k otthoniszok�saikat; s �gy tegyenek, mintha a k�d�s Albionegyszer�en �ti
poggy�szukban lenne sz�ll�that�.Afrika, India, Burma vagy Borneo - egyre megy.
Azangol kult�ra egyetemes, a civiliz�ci� hatalma vi-l�gra sz�l�; �vezze b�r forr�n
t�z frikai nap, h�-v�s �r k�d�k, tigrisj�rta indiai dzsungel, a b�lteremminden�tt
egyform�n ragyog, s a zenekar j�t�kaelnyomja a puskaropog�st. A fels�bb k�r�k
sz�ra-koz�sa szent.
J�llehet, az els� pillanatt�l kezdve tudta, hogynem lenne szabad engednie apja
unszol�s�nak, Da-ra v�g�l m�gis beleegyezett, hogy elk�s�ri �t, s r�sztvesz az
est�lyen. Butler sz�m�ra �zleti szempontb�lvolt fontos a megjelen�s, de �gy
tartotta, l�ny�nakis j�t tenne egy kis kikapcsol�d�s. Azt m�r kor�nt-sem l�tta
bizonyosnak, hogy Liam is illeni fog ak�rnyezetbe, de az udvariass�g megk�vetelte
amegh�v�st - a fi� legnagyobb b�nat�ra. Mivel � semk�v�nt udvariatlan lenni,
elk�s�rte h�t ap�t �s le-l�ny�t; a gondosan felragasztott mosoly azonbanmintegy
fert�ly�ra alatt leolvadt arc�r�l.
..
Most a terem sark�ban �llt, mint az ut�lkoz�s ele-ven, �m rezzenetlen szobra, �s
megvet� �br�zattalszeml�lte a vend�gsereget. Dara, aki apj�ra val�tekintettel
igyekezett megfelelni az elv�r�soknak,megad�, hervatag mosollyal t�rte, hogy
vadidegenf�rfiak k�zr�l-k�zre adj�k, s elhalmozz�k ostobas�-gaikkal. Amerin ire
tehette, ker�lte a tiszteket
y am
ha v�gk�pp nem lelt kib�v�t, megkem�ny�tette lel-k�t, s merev maszkot �ltve
elfogadta karjukat - mi-k�zben sz�v�ben izzott az indulat.lelem l�v�n el�gg�
j�ratos az eff�le dolgokban, ere-i dend�en azt gondolta, majd megh�z�dik apja
h�tam�g�tt, s onnan mosolyog illedelmesen az �zletfe-lekre - ennyit v�g�l is igaz�n
megtehet, hiszen azapja annyira b�szke r�. Csakhogy nem sz�molt az-zal, hogy e
t�rsas�g meglehet�sen z�rt, s egy �j,r�ad�sul k�pr�zatosan csinos ifj� h�lgy
megjelen�-se val�s�ggal felbolyd�tja az ifjakat. �gy keringtekk�r�tte, mint
darazsak a cukorm�z k�r�l - s akkorm�r nem volt vissza�t. �gy kellett viselkednie,
minta t�bbi �rih�lgynek, ha nem akarta apj�t k�nos hely-zetbe hozni. M�r csak abban
rem�nykedhetett, hogynem kell sok�ig maradnia, hiszen Scarlett otthonmaradt, �s
Rhett nyilv�n siet majd vissza hozz�. Elsem tudta k�pzelni, mi okozhat �r�met a
t�bbi,hasonl� kor� l�nynak ebben a par�d�ban.K�l�n�sen a v�rosi hely�rs�g
parancsnoka t�ntet-te ki figyelm�vel. Gordon Sidwell ezredes javakora-beli,
medvetermet�, hars�ny hang� f�rfi volt; kiss�megereszkedett, kit�gult erekt�l
szederjes arc, k�-m�letlen szemp�x. Fiatalabb kor�ban kifejezettenj�k�p� lehetett,.
de az Afrikai szolg�lat szemmell�that�an megviselte. �ntelt, ellentmond�st nemt�rt.
Dara az els� pillanatt�l kezdvem�lys�gesen irt�zott t�le.
Liam m�r kor�ntsem bizonyult ilyen �nfel�ldoz�-nak. Tisztelte �s kedvelte Butlert,
esze �g�ban semvolt megb�ntani, m�gis, amikor a harmadik neg�-desen mosolyg� angol
d�m�t mutatta be neki, ker-tel�s n�lk�l megk�rte az amerikait, hogy a tov�bbi-akban
k�m�lje meg �t az ilyesmit�l. Butler nem s�r-t�d�tt meg, csak mag�ban vigyorgott,
�s fak�pn�lhagyta a fi�t, aki valamelyest megk�nnyebb�lveelfoglalta hely�t a
sarokban.
�gy t�nt, semmi �ron nem hajland� elmozdulnionnan, pedig, mik�nt Dara a f�rfiak
k�r�ben, � ah�lgyt�rsas�gban aratott osztatlan sikert. J�llehet,egy�ltal�n nem
illett r� a fiatal d�m�k k�r�ben mos-tans�g oly divatos "csinos fiu jelz�, hossz�
haj�val,mark�ns, a feh�r sebhelyt�l m�r-m�r vad arc�val �ssz�las termet�vel bizony
igencsak megdobogtatta aromantik�ra v�gy� n�i sz�veket. Az pedig, hogyeg�sz �ll�
este nem besz�lt, nem t�ncolt senkivel,csak megvet�en szeml�lte a b�loz�kat,
val�s�ggalolaj volt a t�zre. Mindezek nyom�n a h�lgyek na-gyobb r�sze "nyomban
beleszeretett" (mellkasraszor�tott k�z, �gre emelt tekintet, piheg� kebel),
af�rfiak z�me pedig "pimasz, p�khendi j�ttmentnek"nyilv�n�totta (kid�lled� mellkas,
lebiggyesztettsz�jsz�l, cs�r�mp�l� kard). S ha tudt�k volna, hogymindez mennyire
nem �rdekli az �rintettet!Ha t�bb nem is, egy f�rfi az�rt akadt a jelenl�v�kk�z�tt,
aki rokon l�leknek tekintette Liamet. Visel-ked�se nem sokban k�l�nb�z�tt az �r
fi��t�l, b�r �n�ha sz�ba elegyedett n�h�ny vend�ggel, s olykorel is mosolyodott -
igaz, t�bbnyire gunyorosan.Hogy m�gsem volt oly nagy sikere a d�m�k k�r�-en, annak
l�nyeg�ben k�t oka volt. egyr�szt m�rmindenki ismerte, semmif�le titokzatoss�g nem
96 97
lengte k�r�l alakj�t, m�sr�szt, mitagad�s, nem voltegy f�rfisz�ps�g. Arca sem
mark�ns, sem durva,sem �rdekes nem volt; egyszer�en csak cs�nya.Kesesz�n� k�chaj,
el�ll� f�lek, t�l�kszer�, hajlottorr, sz�les b�kasz�j - mintha csak �nmaga
par�di�jalenne. Csup�n m�ly �letb�lcsess�gr�l �rulkod�; figyelmes, sz�rke szeme
volt vonz� benne, besz�lget�partnerei rendre ennek f�ny�be kapaszkodtakmint
elt�vedt haj�k a vil�g�t�torony jelz�seibeNegyven pves bizonnyal elm�lt m�l am
enn�l pon-tosabb becsl�sre ismer�sei sem nagyon v�llalkoztak
volna.
D�rek Pearl-Merill valaha gy�m�ntb�ny�szk�nt�rkezett az orsz�gba, �m hogy eg�szen
pontosanmikor, azt senki sem tudta. Apr�cska sikereket �rtel, �nmaga fenntart�s�ra
�ppen elegend� bev�telt.A kimberley-i nagy k�rt�ben volt egy kicsiny claim-je,
annak hozam�b�l �ldeg�lt, ezernyi t�rs�hoz ha-sonl�an, m�g ki nem t�rt a blue
ground p�nik. Arengeteg egy�ni kitermel� keze nyom�n lassank�ntfel�rl�d�tt a yellow
ground, a s�rga talajr�teg; s egyk�kes s�v t�nt el�, melyet mindenki medd�nek tar-
tott.
�r�mmel adtak h�t t�l claim-eiken a b�ny�szok,am�g m�g lehetett. Pearl-Merill is
eladta a mag��t,potom p�nzen jutott hozz� egy nagyv�llalat, csak-�gy, mint a t�bbi
digger�hez. Egyik b�ny�sz semtudhatta, amit a gazdag v�llalkoz�k m�r r�gen ki-
vizsg�ltattak: hogy 50-60 l�b alatt, a k�k r�tegbenkezd�dnek az igazi gy�m�ntmez�k.
A p�rul j�rtdiggerek z�me �j b�ny�k ut�n n�zett, Pearl-Merillazonban felhagyott a
kincskutat�ssal. Hogy mivelkereste akkoriban a kenyer�t, arr�l nem sz�l a
f�ma;mindenesetre t�ny, hogy ezid�t�jt a k�rny�k egyiklegismertebb "vezet�je" volt,
Theron riv�lisa. Is-mert, tapasztalts�g��rt tisztelt, b�r nem igaz�n ked-velt alak.
Szolg�latait t�bbnyire a hadsereg vetteig�nybe, �gy n�mi befoly�ssal is
rendelkezett, amitazonban jobb�ra soha nem haszn�lt ki. Cs�ndes,cinikus, okos ember
volt, akit igaz�n senki nemismert, noha szinte minden nevesebb esem�nyenl�thatt�k.
- �, h�t ide b�jt, kedvesem!
Liam kish�j�n felugrott ijedt�ben. A t�l�korr� an-golt szeml�lte elm�ly�lten,
amikor a k�z�pkor�,kiss� testes, �m m�g viszonylag csinos h�lgy meg-lepte. Egyike
volt azoknak, akiket Butler mutatottbe a fi�nak; Mrs. Hogyish�vj�k. Liamnek
kisebbgondja is nagyobb volt ann�l, hogy megjegyezze anev�t. Minden erej�t
�sszeszedte, s r�mosolygott an�re, nagyj�b�l �gy, mint ahogy egy skorpi�ra mo-
solygott volna.

- Ejnye, h�t mi�rt szomorkodik itt mag�ban, ked-vesem? Mi�rt nem k�r fel valakit
t�ncolni? A l�nya-ink elepednek mag��rt - fuvol�zta a h�lgy. - J�jj�n,bemutatom az
unokah�gomnak. - A terem egy t�-volabbi pontj�ra mutatott, ahol egyenruh�kt�l�vezve
egy ifj�, v�r�s haj� sz�ps�g mosolygott.Liam arca idegesen megr�ndult. Alapj�ban
v�venem lett volna k�l�n�sebb baja a kicsinos�tott, vi-d�m l�nyokkal, hiszen a
legkev�sb� sem lehetett Stn�gy�l�l�nek nevezni, �m a megvetett angol k�r-nyezeten
k�v�l akadt m�g egy apr�s�g, mely fesz�-lyezte: nem ismerte az itt d�v� t�ncokat.
Mindemel-lett persze semmit sem k�v�nt kev�sb�, mint hogycsatlakozzon a v�r�s
sz�ps�get k�r�ldong� tisz-tecsk�khez.

- Khmm, igaz�n... igaz�n nagyon kedves, asszo-nyom... de azt hiszem, t�lont�l


unalmas t�rsas�glenn�k �n a h�lgyeknek... khmm, igen - mondtakiss� neh�zkesen,
mik�zben nyugtalanul tekintettk�rbe, h�tha seg�ts�gre bukkan.
98
Dara pillant�s�t ugyan siker�lt elkapnia, de sokranem ment vele. A l�ny elgy�t�rt
arccal keringett egypuf�k, alacsony f�rfi oldal�n, aki elsz�ntan magya-r�zott neki
valamit. Dara f�jdalmas grimaszt k�l-d�tt Liam fel�, azt�n elt�nt a t�ncol�k
k�z�tt.
- �, Mrs. Kendall, �r�l�k, hogy l�tom!Liam onnan kapott seg�ts�get, ahonnan
egy�ltal�nnem v�rta: a t�l�korr� l�pett mell�j�k.
- Hogy van, hogy van? - ked�lyeskedett tov�bbPearl-Merill.
Az asszony - Mrs. Kendall, ezek szerint - elkereke-dett szemekkel n�zte a kis
embert. Arc�n riadalom,ellenszenv �s meglep�d�s saj�tos elegye l�tszott.
- Mr. Pearl-Merill - biccentett kim�rten.
- Csak nem valamif�le tervei voltak fiatal bar�-tunkkal? - �rdekl�d�tt ny�jasan a
t�l�korr�. - Jaj,ugye nem? Ugyanis k�nytelen vagyok �t elrabolni...Tudja, valami
nagyon fontos dologr�l kell s�rg�senbesz�lnem vele. - Kacsintott, �s bizalmaskodva
k�-zelebb hajolt; alig �rt a n� v�ll�ig. - A hadsereg,hmm, �rti, ugye...? - Azzal
belekarolt a dermedtLiambe, �s elkorm�nyozta a balkon fel�.Mrs. Kendall nem
�rtette. De mivel a t�l�korr�tsoha nem �llhatta, nem volt neh�z napirendre t�rnieaz
eset felett.

- Nah�t, ez az alak! - motyogta, �s sarkon fordult,hogy visszat�rjen unokah�g�hoz


�s annak h�dol�-
ihoz.
Ahogy elt�ntek az asszony szeme el�l, Pearl-Me-rill nyomban elengedte a fi� karj�t.
- Bocs�sson meg a bizalmaskod�s�rt, uram -mondta furcsa orrhangj�n. - De �gy vettem
�szre,szorongatott helyzetbe ker�lt. Amennyiben t�ved-tem volna, �gy k�rem fogadja
bocs�natk�r�semet...avagy v�gyen el�gt�telt, ha �gy tetszik.Noha szavai elt�lzott
udvariass�gr�l tan�skod-tak, Liam ki�rezte bel�l�k a nem is igen leplezettg�nyt.
Len�zett a t�l�korr� cs�nya, komoly arc�ba.
- Nem t�vedett, uram - mondta kim�rten. Nemtudta m�g, hov� sorolja az angolt.
Mindenesetre,egyel�re idegen volt. - K�sz�net a seg�ts�g�rt, alegjobbkor �rkezett.
- A maga r�sz�r�l ezzel a leg-sz�vesebben befejezte volna a t�rsalg�st, s visszavo-
nultvolna egy, az el�z�n�l rejtettebb sarokba. Tudtaazonban, hogy az udvariass�g
m�st k�vetel. - De ah�lgy... Mrs. Kendall most nyilv�n neheztel �nre,nem? -
k�rdezte megad�an.
Pearl-Merill kurt�n felkacagott. Nevet�se �gyhangzott, mintha kavicsokat
kocogtatn�nak egy
m�shoz.

- �, Mrs. Kendall, no igen - kuncogott. - Nyilv�rval�ban neheztel. Csakhogy; tudja,


a h�lgy eddig isneheztelt r�m, mint ahogy sok-sok t�rsn�je is ebbena t�rsas�gban.
Az �r fiatalember sz�m�ra m�ris szimpatikusabb�v�lt a cs�f angol.

- Nocsak, ezek szerint nem �rvend t�l nagy n�p-szer�s�gnek e h�lgyek k�r�ben? -
k�rdezte, �m sza-vai m�g�tt tov�bbra sem volt val�s �rdekl�d�s. V�-gyakozva
pillantott a vir�gd�szes kij�rat fel�.
- Kevesen k�pesek elviselni, hogy nem igyekszemidomulni ostoba szab�lyaikhoz - vont
v�llat a t�l�-korr�. - Csakhogy, tudja, �ri pontosan az�rt j�ttemide annak
idej�n... t�bb, mint huszon�t esztendejem�r... hogy megszabaduljak azokt�l a
szab�lyokt�l.�k j�ttek ut�nam, senki n�m h�vta �ket, ha �rti miregondolok. - V�ll�t
vont megint. - Nem szeretnek...na �s? Van aki szeressen. - Ezt a t�m�t azt�n
nemfeszegette tov�bb. Hirtelen megtorpant, szembefor-dult Liammel, �s meghajtotta
mag�t. - Bocs�sson
100 101
meg, m�g be sem mutatkoztam. Der�k Pearl-Merillvagyok... amolyankarav�nvezet�.
- Liam O'Suilleabhain - biccentett a m�sik. Mostv�gre felt�mad t benne az
�rdekl�d�s. Karav�riveze-t�... teh�t ismerheti Theront. Tal�n most megtudhatvalamit
az "ellenf�lr�l". - �n is ismerek egy vezet�t
- folytatta nyomban, nem hagyva id�t a t�l�korr�-nak, hogy k�rd�seket tegyen fel a
k�l�n�s �r n�vhallat�n. - Tal�n hallott m�r fel�le... Jan Theronnakh�vj�k... b�r.

- Theron, hmm... - Pearl-Merill arc�n halov�ny�rny�k suhant �t. - Igen, ismerem...


fut�lag-mondtaazt�n. - Nem sok dolgom akad vele. Amolyan riv�-lis f�le... meg
azt�n, val�ban b�r, s ez is okoz bizo-nyos konfliktusokat... b�r nekem szem�ly
szerintsemmi bajom a b�rokkal, hi�ba vagyok angol. �npontosan olyan afrikainak
tartom magam, mint 6kmagukat. No persze, �k mintegy k�tsz�z esztendeje�lnek itt, �n
meg csak huszon�t �ve, de higgye el, ezalig sz�m�t valamit. Nekem ez �pp�gy a
haz�m,mint nekik. �n sem tudn�k m�r hov� menni, hi�bavagyok angol. - Egy pillanatra
elr�vedt a tekintete.
- Az embernek nem az az orsz�g a haz�ja, aholsz�letett, hanem amit a sz�v�ben
hord... K�sz�n�m,fiam - mondta hirtelen, ahogy leemelt egy poharat! a mell�j�k l�p�
fekete szolga t�lc�j�r�l. - Igyon ma-ga is, fiatal bar�tom - b�k�tt az italok fel�
saj�tpohar�val. - Igaz�n nem rossz. Tulajdonk�ppen, ezaz egyetlen, ami�rt �rdemes
l�togatni ezeket a mu-lats�gokat.
Liam nemet intett.

- Mit tud Theronr�l? - k�rdezte imm�r egyenesen.- Milyen ember?


Pearl-Merill lehunyt szemmel, �tszellem�lt arccalkortyolta ital�t.
- Azt�n mi�rt?

- Zamatos, foly�kony t�z, remek �vj�rat - forgattapohar�t a kis angol.

- Theronr�l k�rdeztem, uram! - horkantott Liam.


- Ja, vagy �gy... - kuncogott a t�l�korr�. - �szmondtam m�r, nem ismerem. Ker�l�m.
Nincs dol-gom vele... nincs dolga velem. - Felnevetett. - De, havezet�re lenne
sz�ks�ge a v�roson k�v�lre, engemh�vjon. Jobb vagyok!
Liam csal�dott volt ugyan, de nem akarta tov�bbfeszegetni a k�rd�st. Egy�bk�nt is
kezdte �gy �rez-ni, hogy Theron aff�le r�geszm�j�v� v�lt, amivelkit�ltheti az �res
napokat. Ideje felhagyni a sehov�sem vezet� gyanakv�ssal.
Nagyot s�hajtva ejtette h�t a t�m�t, s le�t�tte a kisember �ltal feldobott labd�t.

- Rendben van, csakis mag�hoz fordulok - mondtamesterk�lt mosollyal. - Szabad


mostan�ban? - k�r-dezte azt�n, mer� udvariass�gb�l.
- Mi�rt, csak nem k�sz�l valahov�? - kapaszkodotta k�rd�sbe nyomban Pearl-Merill. -
Valahov� j�messzire... t�l a Limpop�n, mondjuk? - Szeme mo-h�n csillogott,
hangj�ban annyi rem�ny csend�lt,hogy a m�sik szinte megsz�nta, ami�rt ki kell
�br�n-d�tania.

-Nem,riem,dehogy-mondta,szabadkoz�mosoly-lyal. - Nem nekem val� az ilyesmi...


Elgondolko-dott. Esz�be jutott Merrick doktor levele, s az elol-vas�s�t k�vet�
esem�nyek.
Rhett Butler ahogy tehette, azonnal megl�togattaMrs. Merricket, s �tadta neki a
levelet. Az asszony -noha l�tszott rajta, hogy s�r�ssal k�szk�dik - nyom-ban
el�kereste az elrejtett szobrocsk�t, melynek l�-tez�s�r�l mindaddig maga sem
tudott, s haboz�sn�lk�l odaadta az amerikainak. Butlernek perszeesze �g�ban sem
volt ingyen �tvenni a nyilv�nval�-an hatalmas �rt�k� szobrocsk�t, �gy hosszas
unszo-l�ssal v�g�l r�vette a n�t, hogy fogadjon el �rte egyakkora �sszeget, mely
akkor is leveszi a v�ll�r�l ameg�lhet�s gondjait, ha f�rje net�n nem ker�lne
el�.Megpr�b�lta arra is r�besz�lni, hogy hagyja el av�rost, hiszen igen vesz�lyes
lehet most ott marad-nia, ebbe azonban Mrs. Merrick nem volt hajland�beleegyezni,
b�rhogy gy�zk�dte, k�rlelte is Butler.Azt mindenesetre meg�g�rte, hogy senkinek
nembesz�l a szoborr�l �s a doktor level�r�l.Az aranyszobrocska teh�t az amerikaihoz
ker�lt,k�zzelfoghat�, leselked� �rd�gk�nt, mely mind-egyre a Lobengula-kincsr�l
suttogott a kalandv�-gy� f�rfi f�l�be. Egyre ink�bb �gy t�nt, a j�zangondolkod�s�
Scarlett v�gk�pp alulmarad a harc-ban, melyet a mesebeli aranyak ellen v�vott.
Butlera fej�be vette, hogy exped�ci�t szervez a kincs felku-tat�s�ra azonban m�g
nemigen tudta hogyan isfogjon hozz�.
�gy festett jelen pillanatban a helyzet, s Liambenfelmer�lt a gondolat, hogy egy
esetleges kutat��tvezet�s�re tal�n val�ban alkalmasabb lenne a t�l�-korr�, mint
Theron. Hogy ezt mi�rt gondolta �gy,azt persze maga sem tudta, hiszen Pearl-Merill
fizi-kuma �ppens�ggel ellenkez� �t�letre adott volnaokot - r�ad�sul m�g angol is
volt.
- ...de, ha net�n eszembe jutna valami ilyesmi,felt�tlen�l �rtes�tem - fejezte be
r�vid hallgat�s ut�n,s Pearl-Merillre mosolygott. Rem�lte, nem l�tszottrajta a
pillanatnyi meging�s, hiszen esze �g�bansem volt utalni b�rmif�le utaz�sra.
Ak�rmilyener�k is vesznek r�szt a Lobengula �r�ks�ge ut�nihajsz�ban, nyilv�n nyitva
tartj�k a szem�ket �s af�l�ket.
A t�l�korr� szomor�an lesett fel az �r fiatal-emberre. Sz�rke szeme tal�nyosan
csillogott.
- �rtem - b�logatott. - De �g�rje meg, hogy nemfeledkezik meg r�lam, ha esetleg �gy
ad�dna...Liam biztos�totta �jdons�lt ismer�s�t, hogy eml�-kezni fog r�, azt�n
sietve elk�sz�nt, s megk�nnyeb-b�lten kil�pett a balkonra.
Nem lehetett azonban egyed�l itt sem. Olvatagonmosolyg� p�rocsk�k t�masztott�k a
korl�tot sor-ban, mint valami k�l�n�s t�rlat szobrai. Mrs. Ken-dall unokah�g�t is
megpillantotta k�z�tt�k, egykem�nygall�ros, kacki�s bajuszt visel�, peckesgyarmati
tiszt t�rsas�g�ban. A l�ny nem l�tszottt�ls�gosan boldognak. N�nyk�pp unott arccal
hall-gatta a katon�t, �m szeme nyomban csillogni kez-dett, ahogy a sebhelyes
fiatalember felbukkant abalkonon. Leplezetlen�l mosolygott r�, s mosolyar�ad�sul
nem csup�n kedves, sokkal ink�bb kih�v�volt. Liam olyannyira zavarba j�tt, hogy
teljess�ggelmegfeledkezve �nmag�r�l, elkerekedett szemmelmeredt a v�r�s sz�ps�gre.
A tiszt az els� pillanatban azt hitte, siker�lt v�grevalami olyasmit mondania,
amivel fellelkes�tetteh�lgy�t, �m hamar tapasztalnia kellett mekkor�tt�vedett. Arca
elv�r�s�d�tt haragj�ban, s �gy for-dult az �r fiatalember fel�, mint a feld�h�tett
rinoc�-rosz. Mrs. Kendall unokah�ga sejtette, hogy nagybajt csin�lt, de
hirtelenj�ben semmi nem jutott azesz�be, amivel helyrehozhatn�.
- Liam! Liam! - hangzott ebben a pillanatban abalkonajt�b�l, s egy z�ld szem�
teremt�s l�pett afiatalember mell�. - Gyere, megy�nk v�gre! - A l�nyhangja szinte
ujjongott.

- H�la istennek - s�hajtotta. - M�r �ppen itt volt az


ideje.
A bajuszos tiszt �gy n�zett ut�nuk, mintha porr�akarn� �ket �getni a tekintet�vel.
Azut�n, amikorelt�ntek az ajt�ny�l�sban, nagyot szusszant, �svisszafordult
h�lgy�hez, hogy tov�bb puh�tgassaa k�kem�ny sz�v�t.
A v�r�s sz�ps�g azonban addigra kereket oldottSz�rke, rongyos fellegek kergett�k
egym�st az ab-lak el�tt, s borzas varjakat sodort a sz�l. M�ltatlan-k�d� ki�lt�suk
messze sz�llt a v�ros felett-Nick May kis szob�csk�j�ban, az �gyon hevert, s a
.l.. .
templomtornyot b�multa a hom�lyos �vegen �t.Vigasztalan id� volt, de legal�bb az
es� el�llt, s aszertesodr�d� fellegek l�tt�n a mestertolvaj rem�l-. te, nem is ered
el ism�t.
Szombat d�l volt. Mire lesz�ll az est, a Chateau
i.
Moulinban kell lennie, hogy v�grehajtsa �lete mind-eddig legveszedelmesebb
v�llalkoz�s�t - vagy bele-bukjon. Az orleansi kis fogad� rejtek�ben, gondo-san
el�k�sz�tett eszk�zei t�rsas�g�ban v�rta, hogyelj�jj�n az indul�s ideje.
Mozdulatlanul fek�dt, sze-m�t a torony keresztj�re meresztve, s hagyta,
hogy�tperegjenek elm�j�n az elm�lt napok esem�nyei.Elmosolyodott, amikor a
f�lkegyelm�re s az �regborsz�ll�t�ra gondolt - szeretett j�tszani. Igaz, "Phi-lippe
ap�val" kiss� elt�lozta a dolgot, nem lett volnaszabad a konyh�ban elid�znie; a
szak�csn� csak-nem gyan�t fogott. S ami azt illeti, a fogad�ban
isalakulhattakvolnarosszabbuladolgok. Sokkalrosz-szabbul.
Mindazon�ltal, hasznosnak �t�lte a megszerzett�rtes�l�seket, s hogy hozz�juk
juthatott volna net�nm�sk�nt is, az cseppet sem �rdekelte. R�g nem ameg�lhet�s�rt
v�llalta m�r az �kszerlop�s kock�za-t�t. P�lyafut�sa sor�n �pp el�g vagyont
gy�jt�ttahhoz, hogy felhagyhatott volna vele, ha akar. �meleddig m�g csak meg sem
k�s�rtette a gondolat.Hiszen a neves fest�m�v�sz sem teszi le p�ly�jacs�cs�n az
ecsetet csak az�rt, mert elegend�nek �t�lifelgy�lemlett vagyon�t.
Az �rny�k val�di mestertolvaj volt. M�v�szetnektekintette mesters�g�t,
szenved�lyb�l, �lvezetteldolgozott; puszt�n az �r�m�rt, amit a feladat sike-res
megold�sa hozott. S hogy ezzel n�h�ny elbiza-kodott, �ntelt, net�n k�rt�kony alakot
is siker�l fel-bosszantania, csak fokozta el�gedetts�g�t.J�tszott. Hal�los
j�t�kokat.
''I L�tta mindegyik�ket. Figyelemmel k�s�rte, ahogymeg�rkeznek. L�tta hint�ikat,
�ber k�s�r�iket, hal-lotta nevet�s�ket. T�l messze volt azonban ahhoz
a4
hogy b�rmelyik�k arc�t megjegyezhette, net�n fel-! ismerhette volna.

A
A gr�fn� �s Gavriel fogadt�k a vend�geket; azaranysz�ke l�ny nem mutatkozott, Nick
legna-gyobb b�nat�ra. A hint�kat a h�ts� udvarba ir�ny�-tott�k, a lovakat az
ist�ll�ba vezett�k a lov�szok.�gy t�nt, Marguerite igazat mondott: alig ker�lt
el�n�h�ny szolg�l�.
A mestertolvaj egy magas domb tetej�n hasalt,hossz�sz�l�, kisz�radt tarackok
rejtek�ben, s j�korakatonai l�tcs�v�vel a kast�lyt vizslatta. F�zott. Anedves f�ld
�t�ztatta ruh�j�t, h�t�n sz�lrohamokkorb�csa csattant. M�gsem mozdult, ki akarta
hasz-n�lni az alkonyi f�ny utols� pillanatait is; l�tni akartmindent, amit csak
lehetett.
K�zeledett az est. S�t�t k�peny�nek szeg�lye m�reltakarta a szemk�zti kiserd�
feny�it, k�nnyed p�-rafellegei sz�tter�ltek a patakparti r�t felett. Feketemad�r-
�rnyak h�ztak az alacsony �gen nagysz�rnycsattog�ssal; az �rny�k nem ismerte fel,
mi-
f�l�k.
Nagyj�b�l h�sz perc telt el az utols� vend�g �rke-z�se �ta. Huszan-huszon�ten
lehettek odabent. �gyl�tszott, nem j�nnek t�bben - vagy ha j�nnek is, Nickm�r nem
l�thatja �ket. A Chateau Moulinban f�-nyek gy�ltak, a felh�k k�z�tt pedig
felderengtek acsillagok. Az est lassan lehullott a vid�kre.A mestertolvaj h�tr�bb
h�z�dott, majd felemelke-dett. Le kellett ereszkednie a dombr�l, s odabent,
akast�lykertben v�rakozni tov�bb. Nem tudta pon-tosan mikor kezd�dik a szertart�s,
Greco csakannyit �rt a t�rk�phez mell�kelt lev�lben, hogy �jf�lel�tt, az okkult
jelek szerinti id�ben. Ez term�-szetesen semmit sem mondott az �rny�knak,
�mv�letlen�l sem szerette volna lek�sni az esem�nykezdet�t, hiszen az egyet
jelentett volna a kudarccal.Ebben az esetben el kellene halasztania a v�llalko-
z�st, s ezt minden �ron szerette volna elker�lni.Gy�l�lte, ha k�sleltetnie kellett
a terveit. Egyetlenegyszer fordult vele el�, hogy a buk�s vesz�lyemiatt az utols�
pillanatban el�llt sz�nd�k�t�l, s egyk�s�bbi id�pontban t�rt vissza - a m�dos�t�s
egybar�tja hal�l�hoz vezetett.
M�g egyszer, utolj�ra kilesett a f� k�z�l a gy�renmegvil�g�tott kast�lyra, azut�n
bev�ltott a fiatal f�kk�z�, s le�getett a dombr�l. V�gigfutott a magaskertfal
ment�n, majd meg�llapodott a sarokn�l. Mi-lyen idegen vil�g az emberek nagy r�sze
sz�m�ra!S�t�ts�g, magas ker�t�sek, sima falak, balkonabla-kok... Az �rny�k �gy
mozgott k�z�tt�k, mint holmi�ri�sira n�tt macska, mely minden �ldott nap por-ty�ra
indul az �jszaka birodalm�ban.A mestertolvaj mozdulatlanul �llt, hallgat�zott.
(Jt�bb v�kony, er�s k�telet kanyar�tott le a v�ll�r�l,s a v�g�re er�s�tett kis
kamp�t feldobta a ker�t�stetej�re. F�m k�ccant halkan a k�v�n, ahogy megfe-sz�tette
a k�telet. N em kellett hozz�, csup� n�h�nyszempillant�snvi id�, hogy �tlend�lj�n a
tu oldalra.Rendezett sorokban kuporg� bokrok zs�rt�l�dtekmagukban, ahogy, az esti
sz�l beb�jt az �gaik k�z�,mellett�k a kertet �tszel� patak futott. Balra
el�l,biztons�gos t�volban magasodott a f��p�let, n�-h�ny ablak�ban f�ny vil�golt,
d�szes kapuja felettf�kly�k lobogtak. El�tte �r�k s�t�ltak, id�r�l-id�rebel�pve a
narancssz�n p�szm�kba; j�kora kuty�katvezettek p�r�zon. Az �llatok r�vid, csillog�
sz�r�tr�tre festette a f�klyal�ng. A Pokol kapuj�t �rz�Kerberost id�zt�k a
szeml�l�d� esz�be.Jobbra, a patak t�lpartj�n s�t�ten rajzol�dott ki am�lom �p�lete.
Fekete foltn�l t�bb most nemigenl�tszott bel�le, Nick azonban j�l eml�kezett
perg�vakolat�, megrogyott falaira, fogh�jas tetej�re, s azegykori v�zi ker�k
korhad�, csonka tengely�re,mely feket�re �gett mutat�ujjk�nt ny�lt a kis patakf�l�.
Nem messze t�le p�pos h�t� hidacska �velt,kavicsos gyalogutat seg�tve �t a
v�zfoly�s felett.A mestertolvaj beh�z�dott egy% k�v�r �r�kz�ld�rny�k�ba, ahonnan
r�l�thatott mind a malom,mind a kast�ly bej�rat�ra, majd kicsiny
b�rersz�nythal�szva el� ruh�ja al�l, tartalma egy r�sz�t sz�t-sz�rta maga k�r�l.
K�l�nleges porkever�k volt ez,melynek elk�sz�t�s�t egy �reg orvvad�szt�l
tanultaannakidej�n, s a kuty�k szagl�s�nak megzavar�s�raszolg�lt. Mivel ritk�n
akadt dolga h�z�rz�kkel �hiszen t�k�ppen v�rosi lakoszt�lyokat l�togatott -ritk�n
haszn�lta e szert is. Mindeddig bev�lt; igenszerette volna. ha. ez�ttal sem hagyja
cserben.Sok�ig kellett v�rnia. Lassan v�n�lt az �j, egyrehidegebb lett. A fellegek
v�gk�pp eltakarodtak, kes-keny holdsarl� ragyogott az �gen, ak�r egy
aranyl�,hal�los fegyver. N�ha-n�ha �rszem l�ptei roppan-tak a k�zelben, kuty�ja
rosszkedv�en pr�szk�lt,valah�nyszor beleszimatolt a leveg�be. Nick ilyen-kor m�g a
l�legzet�t is visszafojtotta, s igyekezettm�g jobban visszah�z�dni a bokor
m�ly�be.F�zott, �s rohamosan n�tt benne a fesz�lts�g.Kezdte �gy �rezni, mintha
val�ban a Pokol kapujael�tt leskel�dne, s az �rd�g�k, alvil�gi fenevadakkincs�t
k�sz�lne megkaparintani. Nem �llhatta ahosszas v�rakoz�st. T�tlens�g�ben
minduntalan a. terv hib�it kereste, s rendre r�juk is bukkant; ami aztilleti, nem
n�vekedett t�le az �nbizalma. Vissza�tazonban nem vol t. Soha nem hagyta f�lbe a
megkez-dett munk�t.
V�gre, amikor m�r jeges t�k szurkodt�k minden�z�let�t, s szinte a foga is vacogott,
felt�rult a kast�lyajtaja. F�klyaviv�k l�ptek ki rajta, a l�ngok v�r�sl�f�nye
fekete csukly�kon t�ncolt.
- Na, v�gre - s�hajtott megk�nnyebb�lten a mes-tertolvaj. - M�r azt hittem, sosem
j�tt�k ki!Egyre k�nz�bb� v�l� fesz�lts�ge nyomban felen-gedett, ahogy v�gre
el�rkezett a cselekv�s ideje.Visszah�z�dott a cserje m�sik oldal�ra, s
v�delm�tkihaszn�lva megmozgatta kiss� elmerevedett tagja-it. Azut�n nesztelen�l,
mint valami t�lvil�gi �rny,�tlend�lt a patakon, a malomhoz futott, s meglapultegy
t�mpill�r s�t�t t�v�ben.
�jabb v�rakoz�s k�vetkezett, imm�r azonban acselekv�s izgalm�val �titatva. �j
rejtek�b�l nem l�t-hatta a csukly�sokat, de hamarosan meghallottal�pteiket a
kavicsos �ton, s a halk k�nt�l�st, mely amenetet k�s�rte. Lassan k�zeledtek, meg-
meg�llva;a megtorpan�sok idej�n feler�s�d�tt a k�l�n�s rig-
mus.
Az �rny�k felemelkedett, s h�t�t a hideg falnaksim�tva, lehunyta a szem�t. Vett
n�h�ny m�ly l�leg-zetet; s hagyta, hogy az �jszaka k�r�l�lelje, �t�ra-moljon
test�n. �rezte maga k�r�l a vil�got.A menet m�r a t�mpill�r k�zel�ben haladt, Nick
acsikorg� l�ptek �s a k�nt�l�s m�g�tt hallotta a k�m-zs�s k�penyek surran�s�t, s a
csukly�sok l�gv�tel�tis. Ahogy az utols� is elhaladt mellette, a mestert�l-vaj
sz�ml�lni kezdte a m�sodperceket. Egy, kett�,h�rom, n�gy, �t, hat, h�t, nyolc;
kilenc... most!Kil�pett rejtek�b�l, s sz�lhajtotta �rnyk�nt a k�m-zs�sok nyom�ba
lend�lt. L�tta, amint az utols� el-�tti alak k�penye meglibben a fordul�ban, s
hogyh�tramarad� t�rsa hamarosan k�veti. A sereghajt�azonban nem �rhette be a
menetet:Miel�tt befordulhatott volna � is, Nick utol�rte, sbal k�zzel betapasztva
sz�j�t, jobb k�ny�khajlat�baszor�tva a nyak�t; visszar�ntotta. A csukly�s kap�-
l�dzott, de az elszor�tott nyaki art�ri�k vajmi kev�sid�t engedtek neki. El�jult.
Az �rny�k bevonszolta a tehetetlen testet egy ajt�n�lk�li kis kamr�ba - tal�n
valami rakt�r lehetettegykor - s vill�msebesen megk�t�zte. Amikor v�g-zett,
leh�ntotta �ldozat�r�l a csukly�s k�penyt,majd leemelte a feh�r maszkot.
Ismeretlen, v�r�sszak�llas f�rfiarc bukkant el� al�la. Nick gyorsanfelpeckelte a
sz�j�t, alaposan besz�rta a helyis�get aporkever�kkel, azt�n a k�nt�l�k ut�n eredt.
Futt�-ban kanyar�totta mag�ra a k�penyt, helyezt� fel amaszkot, s nagyon rem�lte,
hogy m�g id�ben be�ria t�rsas�got.
Szerencs�je volt. �pp az utols� alak l�pett be avaskos t�lgyfaajt�n, amikor -
liheg�s�t visszafojtva
- felz�rk�zott a menet v�g�re. Ugyet sem vetettekr�, senkinek nem t�nt fel a
sereghajt� r�vid t�voll�-te. �gy t�nt, az els� feladatot hib�tlanul
siker�ltv�grehajtania.
L�pcs�n araszoltak lefel�; az �len halad�k kez�benf�kly�k gy�ltak. Nick a t�rk�p �s
a le�r�s alapj�nnagyj�b�l tudta, hogyan fest a "szent�ly", s miresz�m�that a
szertart�s sor�n, m�gsem �rezte mag�tigaz�n biztons�gban. Hiszen oly k�nnyen
hib�zhataz ismeretlen k�rnyezetben...
N�h�ny fordul� ut�n v�get �rt a l�pcs�sor, gyer-ty�k sz�zaival megvil�g�tott
folyos�n haladtak to-
v�bb.
Balra az audit�rium, mellette tan�csterem, jobbraa k�nz�kamr�k - sorolta mag�ban
Nick a t�rk�padatait. K�nz�kamr�k? Mi az �rd�g�t keresnek ittk�nz�kamr�k?
Mindeddig, mik�zben a v�zlatot tanulm�nyozta,fel sem t�nt neki a k�ptelen
megjel�l�s. Pusztanagyk�p�s�gnek tartotta, s �tsiklott felette. Most, akeskeny
folyos�n, a gyerty�k k�l�n�s, imbolyg�f�ny�ben bizony sokkalta k�zzelfoghat�bbnak
t�nta dolog. Viszolyogva leste a jobb oldalon felt�n�,s�t�ten �s�t� ajt�ny�l�sokat,
s egyre nyugtalanabbulszeml�lte az el�tte k�gy�z� sort is.A menet hirtelen
megtorpant. Elhallgatott a k�n-t�l�s, s a k�vetkez� pillanatban mag�nyos,
�rcesf�rfihang csend�lt fel. Valamely idegen nyelven,tal�n latinul besz�lt. Szavai
messzire csengve vissz-hangoztak a sz�k folyos�kon.
A mestertolvaj �gy v�lte, most fognak �tl�pni azonaz ajt�n, mely a nagyterembe
vezet; s amely �th�g-hatatlans�g�val erre a vakmer� v�llalkoz�sra k�ny-szer�tette
�t. Eleinte elj�tszott a gondolattal, hogymegk�s�rli felnyitni, de min�l tov�bb
tanul-m�nyozta Greco le�r�s�t, ann�l ink�bb k�ptelen v�l-lalkoz�snak tartotta.
Tal�n hossz� �r�k megfesz�tettmunk�j�val sikerrel j�rhatott volna, �m ezt kor�nsem
l�tta biztos�tottnak; meg azt�n, vil�g �let�benjobban szerette az eleg�nsabb
megold�sokat.El�lr�l z�rak kattan�sa, vasrudak csattan�sa, ac�l-p�ntok surran�sa
hangzott, majd; rruut�n a f�rfiv�gzett a ritu�lis sz�veggel, k�dos z�r
kerepdt.V�gre hatalmias csattan�ssal felt�rult a f�majt�.Nick felh�zott
szem�ld�kkel hallgatta a zajokat. Miez, valami katonai er�d kincst�ra?Ism�t
megindult a sor, felhangzott a rigmus. Mivelaz �rny�knak elk�pzel�se sem volt a
sz�vegr�l,cs�ndesen d�rm�gve baktatott a menet v�g�n. Mire� is bel�pett a terembe,
odabent m�r k�r�s-k�r�lgyerty�k �gtek; nyughatatlan f�ny�k v�r�s bro-k�tdrap�ri�kon
hull�mzott. A sor felbomlott, acsukly�sok az olt�r mell� l�p� vezet� k�r�
sereglettek. A mestertolvaj a t�rsas�g sz�l�re sodortattamag�t, s beh�z�dott egy
sz�les v�ll�, magas alak
m�g�.
Feh�r, arany sarl�val d�sz�tett rnaszk fordult fel-�j�k. �h�tatos csend telepedett
az egybegy�ltekre,csak az egyre fogy� gyerty�k serceg�se hallatszott.A maszk lassan
k�rbefordult, s a s�t�t szemnym�sokv�gigm�rt�k a h�veket:

- �r�l a sz�vem, hogy ism�t egy�tt l�thatlak tite-ket! - mondta az �rces hang�
f�rfi. - �nnep�nkmegint meg�rvendeztek a nagy Tarant! - Lelkesmoraj futott v�gig a
k�mzs�sokon, �m vezet�j�kfelemelt k�zzel csendre intette �ket. - �m miel�tt az�r�m
perceit engedn�nk peregni, szomor� k�teles-s�gem egy cs�f �lnoks�gr�l besz�molni
nektek, test-v�reim. - N�ma csend. Mintha m�g a gyerty�k semmern�nek szisszenni. Az
arany sarl� visel�je lass�,kisz�m�tott mozdulattal lel�pett az emelv�nyr�l:
-�rul�sr�l kell sz�lanom tin�ktek!Az els� sorok �nk�ntelen�l is h�tr�bb
h�z�dtak,ahogy lassan v�gigl�pdelt el�tt�k. Nick hirtelen na-gyon melegnek �rezte a
k�mzs�s k�penyt. Homlokagy�ngy�zni kezdett.

- Valaki vissza�lt a bizalmunkkal, testv�reim! -sziszegte a vezet�, s megtorpant eg


szerencs�tlencsukly�s el�tt, a mestertolvajt�l karny�jt�snyira. Acsuh�s
szeml�tom�st remegett.
Nick homlok�r�l elszabadult egy ver�t�kcsepp, sa maszk alatt v�gigfutva,
meg�llapodott az �ll�n. Amestertolvaj izmai megfesz�ltek, mint a rug�.
- igen, testv�reim, megint bek�vetkezett ez a sz�r-ny�s�g, hi�ba az int� p�lda, a
vakmer�k balsorsa -szavalta az aranysarl�s f�rfi, mik�zben tov�bbl�-pett. Nick
el�tt �llapodott meg. - Valaki megtagadtarend�nket, mi t�bb, bizonyos jelek arra
vallanak, atitoktart�s szent fogadalm�t is megszegte!Az �rny�k ellazult; mark�ba
belesimult a ruhaujj-b�l el�cs�sztatott k�s. K�szen �llt a harcra.
- �s sz�gyen�nket csak tet�zi, hogy ez�ttal m�gnem tudunk p�ld�s szigorral elj�rni
a nyomorultfelett... Az �rul�t, a reneg�tot m�g nem siker�ltk�zre ker�ten�nk!
A megk�nnyebb�l�s szinte tapinthat� volt a te-remben. A h�vek mozgol�dni kezdtek,
m�ly soha-lok jelezt�k, hogy t�bben m�g leveg�t sem mertekvenni az elm�lt
m�sodpercekben. Nick visszatoltaa k�st a hely�re. Mulattatod magad, bar�tom?Az
aranysarl�s visszament az emelv�nyre, az olt�r
el�.

- Mindazon�ltal, nyugodt l�lekkel biztos�thatokmindenkit afel�l, hogy a


legk�zelebbi alkalommalm�r a reneg�t b�nh�d�s�r�l sz�molhatok be. Net�nm�g tan�i is
lehettek az esem�nynek... - Helyesl�moraj futott �t az egybegy�lteken. - Most
pedig,t�rj�nk �t v�gre az �r�mtelibb gondolatokra!Sz�tt�rta a karj�t, s idegen
nyelv� lit�ni�ba fogott,melyet id�r�l-id�re a h�vek Taran! Dics�s�g Taran-nak!
ki�lt�sa t�rt meg. Az �rny�k h�s�gesen ki�lto-zott vel�k, noha alig-alig b�rta
visszafojtani a neve-t�st. K�s�bb, a l�ngok felt�r�se el�tti
l�kd�s�d�stkihaszn�lva, eg�szen az olt�r k�zel�be h�z�dott,b�r vigy�znia kellett,
nehogy felt�nj�n k�sleked�sea ritu�lis mozdulatok, ki�lt�sok sor�n. N�mik�pp
..
boh�cnak �rezte mag�t, ugyanakkor mulattatta is aj�t�k. Alig t�bb, mint
karny�jt�snyira �llt a sz�nok-l� f�rfit�l.
Azut�n el�rkezett v�gre az a pillanat, ami m�r �tis izgalomba hozta - j�llehet,
eg�szen m�s m�don,mint a h�veket. A szertart�svezet� felmutatta azarany sarl�t a
k�k gy�m�nttal.A gyerty�k f�ny�ben szipork�zva ragyogott asz�ps�ges.k�, a
titokzatos m�lt�, hal�los �kszer, azelveszettnek hitt D�monszem.
A mestertolvaj leny�g�zve n�zte, amint a k�mzs�si,... alak k�rbefordul vele az
egybegy�ltek el�tt. M�rhe-tetlen nyugalom �nt�tte el, mint mindig, amikor aterv
legk�nyesebb, legmeghat�roz�bb pillanatai k�-zeledtek. Lassan, araszonk�nt h�z�dott
t�volabb acsukly�sokt�l, az emelv�ny oldal�t �rny�kol� ho-
m�lyba.
A sarl� ek�zben visszaker�lt olt�rba �p�tett, felt�r-hetetlen rejtek�be - Nick
azonban tudta, tov�bbra ishozz�f�rhet� maradt. Nem z�rult r� a vastag ac�l-fed�l,
hiszen a szertart�srend szerint perceken bel�lism�t el� kell ker�lnie, hogy a rend
tagjai cs�kkalillethess�k. �m addig...
Gyer�nk, l�pj m�r el�re! Lelkes�tsd egy kicsit a bolon-dokat! A mestertolvaj
t�ls�gosan lass�nak �rezte azid�t; �loml�bon v�nszorogtak sz�m�ra a m�sod-
percek.
V�gre, mintha csak a s�rget�snek engedelmesked-ne, a szertart�svezet� kil�pett az
emelv�ny sz�l�re,hogy tiszteletad�shoz sz�l�tsa a h�veket. Karj�t is-m�t sz�tt�rta
- Taran! s�hajtott�k a k�mzs�sok r, slelkesed� hangon besz�dbe fogott.K�t sz�n�l
t�bbre azonban ez�ttal nem futotta azidej�b�l. Az �rny�k szempillant�s alatt
fellend�ltm�g�tte az emelv�nyre, s miel�tt b�rkinek is felt�ntvolna, hogy
egy�ltal�n ott van, letasz�totta a d�bbentegybegy�ltek k�z�. Azut�n az emelv�ny
h�tulj�hozugrott, s f�rge mozdulatokkal �tv�gta a j� el�rekiszemelt
f�gg�nyzsin�rokat.
A s�lyos mennyezeti drap�ri�k �gy hullottak al�,ak�r vihar idej�n a haj� t�pett
vitorl�i.Nick tudta, hogy nagyon kev�s az idele. Kikaptaaz olt�r m�ly�b�l a sarl�t,
s egyetlen szakavatottmozdulattal kifesz�tette foglalat�b�l a gy�m�ntot.Gyors
pillant�st vetett a teremre - a v�r�s k�rpitokegyel�re megnyugtat�an bebor�tott�k a
d�h�dtenkiutat keres� csukly�sokat. A mestertolvaj cs�nde-sen felkacagott, s az
arany peng�t visszal�kve rejte-k�be, elt�nt z oldalf�gg�ny�k m�g�tt h�z�d� kes-keny
folyos�n.
A labirintus falaib�l karok ny�ltak fel�, ahogy ro-hant. Megragadt�k k�penye
szeg�ly�t, megpr�b�l-t�k visszatartani; egyre nehezebben t�pte ki
mag�tszor�t�sukb�l.
Hallotta h�ta m�g�tt az �ld�z�k l�bainak dobba-n�s�t, s valami f�kevesztett
sz�rnyeteg liheg�s�t,amelyet soha nem pillantott meg, de mindegyre�rezte
jelenl�t�t, forr� lehelet�t. T�deje �gett, mell-kasa, ak�rha m�zs�s s�ly nehezedne
r�, alig emel-kedett - a fullad�s veszedelme csak tov�bb fokoztar�m�let�t.
Inaszakadt�b�l rohant. Id�nk�nt ajt�k mellett su-halt el, m�g�l�k f�jdalmas
sikolyok hallatszottak,s v�rmaszatos kezek ny�ltak ut�na (a k�nz�kamr�k!)." Egyre
k�zelebb dobogtak az �ld�z�k, egyre nehe-zebben kapott leveg�t Tudta, hogy V�ge,
nincs to-
v�bb.
fordult egy sarkon, valahonnan a s�t�tb�l ek-kor r�vetette mag�t a sz�rnyeteg. A
tork�nak ug-rott; m�g mindig nem l�tta, de �rezte meleg�t, sz�-r�s test�t az arc�n.
M�r szinte egy�ltal�n nem kapottleveg�t. Felord�tott, s ell�kte a r�met.Nick May; a
mestertolvaj zih�lva �lt fel az �gy�-
ban.
Az eleg�nsan berendezett szob�ba besz�r�d�tt azutcai l�mpa f�nye. Halv�ny
dereng�sbe vonta ab�torokat, a padl�ra dobott k�penyt �s utaz�t�sk�t,s egy
megszeppent, zavart kis l�nyt az �gy mellett.
- Er�s! Mi az �rd�g�t keresel te itt? - morogta az
�rny�k.
A sz�lk�ssz�r� tacsk� lehajtott fejjel lesett fel r�,farka v�ge bizonytalanul
billegett. M�g nem tudtaeld�nteni, mennyire haragszik r� a f�rfi.
- Sz�p dolog a bar�ts�g - folytatta Nick - de arranem jogos�t fel, hogy egy�tt h�lj
velem! s, hogy�desded �lmodban m�g az arcomra is hemperedj,az m�r v�gk�pp sok!
�rthet� vagyok?A kutya kiss� feler�s�tette a farkcs�v�l�st (�rtaninem �rthat), �s
m�g jobban lesunyta a fej�t, �mtekintet�t tov�bbra is az emberre f�ggesztette.
�gyt�nt, ha sok�ig marad �gy, v�gk�pp fennakadnak a
szemei.

- Mondd, Er�s, vajon mi�rt van az, hogy �n k�pte-len vagyok r�d huzamosabb ideig
haragudni? - s�-hajtott Nick. - Na, ne b�mulj m�r ilyen szerencs�tle-n�l... keress
magadnak valami der�kaljat, azt�naludjunk. De r�m ne fek�dj m�g egyszer, mert ket-
t�haraplak, meg�rtetted!?
Fark�t most m�r g�tl�stalanul cs�v�lva, a tacsk�fel�llt, s a padl�ra dobott
k�penyhez s�t�lt. Meg-szagl�szta, azt�n g�rbe l�baival addig t�rta, m�gk�nyelmes
fekhelyet nem k�sz�tett bel�le. Akkor,gondosan k�rbeforogva, ahogyan azt illik,
leheve-redett a k�zep�be, s nagyot szusszanva, �rtatlank�ppel felpillantott a
mestertolvajra.
- H�t tudod... - Az �rny�k nem tal�lt szavakat. -Meg fogom mondani Madame
Gren�ernek, hogyvagy vigy�z r�d, vagy felmondok. Arr�l nem voltsz�, hogy a
kuty�j�val kell osztoznom a lak�son!Er�s felemelte a fej�t, �s f�lrebillentett
fejjel hall-gatta az embert. Igyekezett meg�rteni, amit mond,de csak a Madame
Grenier-t �s a kuty�-t ismerte fel.A biztons�g kedv��rt billentett n�h�nyat a
fark�val,�s a m�sik oldalra biccentette a fej�t, h�tha �gysikerrel j�r.

- Eh, elegem van bel�led - s�hajtott a mestertolvaj,�s visszahanyatlott a


p�rn�j�ra. M�rhetetlen�l meg-k�nnyebb�lt, ami�ta r�j�tt, hogy a sz�rny�s�gesr�m
csup�n r�ssz �lom volt. Felemelte a fej�t, s az�gya mellett �ll� kis szekr�nyk�n
hever� b�rzacsk�-ra pillantott.
Megvan h�t a k�k gy�m�nt! Elmosolyodott. J�mulats�g volt.
M�g hallotta, amint a tacsk� nagyot szusszanvaelhelyezkedik a meleg k�penyen,
azut�n �jra el-
aludt.
N�h�ny h�ttel k�s�bb Nick a Folies &rgeresben�ld�g�lt. Id�nk�nt ell�togatott a
mulat�ba, megte-kinteni a leg�jabb m�sort, t�bbnyire ismer�seivel,n�ha azonban
egyed�l.
Tudta, hogy sokak sek�lyes id�t�lt�snek tartj�k azilyesmit, de ez nemigen
�rdekelte. et sz�rakoztattaa l�tv�nyos rev�, �r�m�t lelte a t�ncosn�k
frivolsz�ps�g�ben, mozg�s�ban. Pihentette a soksz�n�,csillog� kavalk�d,
elzsong�totta a l�tv�ny �s a har-s�ny zene - j�llehet, az ostoba dalm�vek
kiss�bosszantott�k.
Noha nem lehetett �ppen t�rzsvend�gnek nevez-ni, a pinc�rek �s a l�nyok nagy r�sze
m�r ismerte;nem kis n�pszer�s�gnek �rvendett a t�ncosn�k k�-r�ben. � maga is
kedvelte a ny�lt, mondhatni k�z�n-s�ges modor� ifj� h�lgyeket, s b�r nem szorult
r�,hogy k�reikb�l v�logassa n�ismer�seit, id�r�l-id�-re fel�d�t� v�ltozatoss�got
jelentettek sz�m�ra.Ami azonban enn�l sokkal fontosabb olt, a pin-c�rek is, de
legf�k�ppen a l�nyok, igen sokat tudtakP�rizsr�l �s lak�ir�l. A mestertolvaj pedig
ismerte atud�s fontoss�g�t, az �rtes�l�sek jelent�s�g�t-�ppen ez�rt nem b�zott
mindent a v�letlenre. Amulat� fecseg� term�szet� alkalmazottai szolg�l-hattak ugyan
hasznos �tletekkel, �rdekes h�rekkel,de t�lnyom�r�szt puszt�n pletyk�lkodtak - az
�r-ny�knak enn�l t�bb kellett. Az �vek sor�n komolyh�l�zatot hozott l�tre olyan
emberekb�l, akik -egy�b, mag�nterm�szet� �zelmeik ut�n j�rva - j�p�nz�rt nyitva
tartott�k a szem�ket �s a f�l�ket,rendszeres id�k�z�nk�nt jelent�st t�ve a
mestert�l-vajnak. Volt k�z�tt�k selyemfi�, utcal�ny, szat�cs,csavarg�, de m�g
erk�lcsrend�sz is.Mindegyik�kkel ott tal�lkozott, ahol mindkett�-j�k felbukkan�sa
term�szetes lehetett; Minette-el,az �r�ml�nnyal p�ld�ul a Rue des Moulins-beli bor-
d�ly, a Feh�r Vir�g f�lhom�lyos szob�j�ban. (A l�nyfeh�r b�re szinte vil�g�tott a
sz�les �gyon, �s sohanem akart p�nzt elfogadni pillanatnyi szolg�ltat�-sai�rt, csak
a sz�ll�tott h�rek�rt.) A szat�ccsal a bolt-j�ban tal�lkozott, a civil ruh�s
erk�lcsrend�sszel azutc�n besz�lgetett. (A rend�r mindent �s mindenkitismert a
ker�let�ben, b�r Nicknek �gy t�nt, eg�sz�let�t enged�ly n�lk�l m�k�d� utcal�nyok
kerget�-s�vel t�lti.) Sir�lyt, a gyorskez� bicsk�st �s selyem-fi�t a Folies
Bergeresben szokta v�rni.Sir�ly egyszerre t�bb l�nyt is dolgoztatott,
akik(legal�bbis a b�szke fiatalember szerint) nem tud-tak egym�sr�l. Mindegyik
szerelmes odaad�ssalcs�gg�tt rajta, s dolgozott kem�nyen, hogy min�lt�bb p�nzzel
l�ssa el - azt gondolv�n, ezzel kiv�v-hatj�k megbecs�l�s�t �s szeretet�t. Nicknek
rend-szeresen m�r-m�r legy�zhetetlen v�gya t�madt,hogy le�sse a nagyk�p� alakot,
amikor az az "ostobalib�k megkopaszt�s�val" hencegett. �m mindeddigsiker�lt
visszafognia mag�t, hiszen semmit nem �rtvolna el, legfeljebb elvesz�t egy embert;
r�ad�sul aszerencs�tlen l�nyoknak m�g felesleges munk�t isokoz, hiszen hosszasan
�polgathatt�k volna a fi�t.
- Van szerencs�m! Le�lhetek az asztal�hoz?Az �rny�k m�r az illatszerb�l is
sejtette, hogy aSir�ly �rkezik, a mesterk�lt hang azonban bizonyos-s� tette ezt.

- H�t persze - pillantott fel.A selyemfi� eleg�ns olt, mint mindig, noha �lt�-z�ke
n�mi lappang� �zl�stelens�get t�kr�z�tt. Delegal�bb l�tszott rajta, hogy k�lts�get
nem k�m�lve�ll�tott�k �ssze, s a fiatalember sz�m�ra ez volt alegfontosabb.
F�nyes, s�t�t haja, dacos, kem�ny von�s� arca,ugyanakkor kisfi�s mosolya igen
vonz�v� tette ah�lgyek k�r�ben, s ezt �l�nken t�kr�zte a t�ncosn�-k�n v�gigfut�
izgalom - Monsieur May �s a Sir�lyegy�tt; micsoda lehet�s�g!

- Hogy van, hogy van? - �rdekl�d�tt a selyemfi�,s arc�n megjelent az a bizalmaskod�


mosoly, ame-lyet az �rny�k ki nem �llhatott. - Minden rendben?
- Mert? Nem kellene rendben lennie? - k�rdezettvissza a mestertolvaj. Egyre ink�bb
�gy �rezte, rosz-szul d�nt�tt, amikor a Sir�lyt is bev�lasztotta a h�rszerz�k k�z�.
Veszedelmess� v�lhat. Igaz, annakidej�n megb�zhat�bbnak, alkalmasabbnak t�nt
afiatalember; nem volt ilyen elbizakodott �s nagykp�. �gy t�nt, v�gtelen�l
elk�nyeztett�k a n�k, snincs el�g esze ahhoz, hogy meg�t�lje, kivel mitengedhet meg
mag�nak. Nos, ha az utols� hat�ro-kat is �tl�pi, k�nos meglepet�sben lesz
r�sze.Nicknek esz�be jutott B�bert, az ifj�, �g�retes p�-lyafut�s el�tt �ll�
bet�r�. A meglepet�s az ostob�kaj�nd�ka, mondogatta gyakran. Szeg�ny
nagysz�j�,saj�t szeret�je sz�rta le a f�rd�ben - aligha vigasz-talta utols�
pillanataiban a tudat, hogy pontosan�gy v�gezte, mint sz�z �vvel el�tte Jean Paul
Marat,a jakobinus forradalm�r.

- N�zze azt a jobbsz�ls� sz�ps�get - intett a Sir�lya t�ncosn�k fel�. - Micsoda


cs�kos sz�j! Azt hiszem,ma este bel�togatok a kulissz�k m�g�... �s hogymosolyog!
H�t nem b�jos!? - Cs�kot dobott a sz�n-pad fel�.

- Felt�telezem, van valami oka annak; hogy meg-tisztelt�l a jelenl�teddel. Lehetne


olyan szerencs�m,hogy mihamarabb �rtes�l�k r�la? Azt hiszem, r�-�rsz azut�n
megh�d�tani a t�nckart - mondta Nick,felh�zott szem�ld�kkel. Ez az alak egyre
r�mesebb,gondolta k�zben. Ki kellene kapcsolni, de k�nnyenvesz�lyess� v�lhat akkor
is.
A selyemfi� fontoskodva mosolygott. �gy festettmost, mint valami �nel�g�lt p�va,
ami a baromfiud-var fej�v� k�v�nja kiki�ltatni mag�t.
- b, khmm, nos igen - b�logatott. - Val�ban akadvalamim az �n sz�m�ra... egy kis
h�rem, egy h�recs-k�m. - Elhallgatott. Nagyon szerette voln�, ha meg-b�z�j�t
t�relmetlennek l�thatn�; v�rta, hogy meg-s�rgess�k.
�m Nick a t�ncosn�ket n�zte. Ami azt illeti, afick�nak j� szeme van, merengett.
Val�ban b�jos azifj� h�lgy.

- Azt gondolom, tal�n �rdekelni fogja - folytatta am�sik csal�dottan, �s n�mik�pp


d�h�sen. - Tudja,meglehet�sen szerte�gaz� kapcsolataim vannak...R�vid hat�ssz�netet
tartott megint, de m�r nemnagyon rem�nykedett. - Az orgazd�kr�l van sz� -mondta
mogorv�n, miut�n az �rny�k egykedv�enr�pillantott. - �gy hallottam; a nevesebbj�t
megl�-togatta n�h�ny k�l�n�s alak... valami gy�m�nt ut�n�rdekl�dtek, igen behat�an.
Azt besz�lik, az orgaz-d�k alaposan megr�m�ltek t�l�k... ha net�n felbuk-kanna az a
bizonyos k�, aligha azt kapn� az elad�,amire v�r! Val�s�gos hajt�vad�szat folyik
egy vak-mer� tolvaj ut�n, aki olyan helyre hatolt be, ahov�tal�n nem kellett volna.
�rdekes t�rt�net, ugye?
- Az - hagyta annyiban az �rny�k. - Mint valamik�s�rtethist�ria. - Elmosolyodott. -
�s azt legal�bblehet tudni, kik hajszolj�k a vakmer�t? Vagy nev�k,arcuk, �rny�kuk
sincs?
A Sir�ly r�m�lten keresztet vetett. Sz�rke arccaltiltakozott:

- Ne g�nyol�djon a Gonosszal, m'sieur! Meghall-hatja, s akkor nincs kegyelem!Nicket


meglepte a selyemfi� heves kit�r�se. Mintvalami k�l�n�s, groteszk festm�ny,
olyannak t�nta s�padt �br�zat�, riadt fics�r a szalonkab�tos, ki-v�r�s�d�tt arc�
urak k�z�tt, a l�bukat dob�l� csip�j�ket ringat� t�ncosn�k sora� el�tt, akik
lelkesenb�gett�k: Oh, je taaime, je taaime...Ak�rha h�v�s fuvallat �rinten�, a
mestertolvajmegborzongott. Egyetlen szempillant�sra kimere-vedett el�tte a k�p; a
t�nckar megtorpant, a moh�v�gy gy nd�gelaarc�ra fagyott, a zene eln�mult...csak e
etlen al keringett k�rben a teremben.Fekete k�peny, fekete kalap, feh�r
mosoly...Azut�n szertefoszlott a l�tom�s. Nick gygyorsan a
pohara ut�n ny�lt, s egyetlen mozdulattal felhajtot-ta az abszintot. Alig tudott
�rr� lenni d�bbenet�n.Nagyon rem�lte, a Sir�ly nem vette �szre pillanatnyizavar�t.

- J�l van, j�l - morogta rekedten. - Hagyjuk h�tb�k�n az emberen t�li er�ket...
Teh�t mit lehet m�gtudni a dologr�l?

- Nagyj�b�l ennyit - vont v�llat a selyemfi�. Nyil-v�nval�an semmit nem vett �szre
megb�z�ja meg-ing�s�b�l, saj�t ijedelme pedig gyorsan tovat�nt. -A vad�szokat senki
nem ismeri... valami s�t�t szer-vezet tagjai, nyilv�n. Cs�ny�n megfenyegett�k
azorgazd�kat... ak�rmelyik�kn�l fog is jelentkezni azelad�, k�ts�gtelen, hogy
feladj�k. Sok j�ra nem sz�-
m�that.
A h�r nem lepte meg az �rny�kot. Pontosan ilyes-mire sz�m�tott. Hajt�vad�szat
�letre-hal�lra; ett�lvolt olyan veszedelmes ez a v�llalkoz�s, nem a d�-h�s
kuty�kt�l �s a felfegyverzett �r�kt�l a kast�lykertj�ben. T�n�keny mosoly jelent
meg a sz�ja sar-
-k�ban, ahogy esz�be jutott a s�lyos brok�tokkalk�szk�d� k�mzs�sok csoportja. Eddig
meglehet�-cen k�nnyen ment minden. T�lon-t�l is k�nnyen. Aneheze csak most
k�vetkezik.

- �s a tolvaj? - k�rdezte. - Mif�le lehet?


- Csak tal�lgatnak - felelte a m�sik. - Szerintem -biggyesztette le a sz�j�t -
valami felt�rekv� ifj� le-hetett. D�rzs�lt �regek nemigen mennek bele ilyes-mibe.
T�ls�gosan nagy a kock�zat, haszon meg nemlesz rajta. Szerintem a vil�gon sehol nem
adhat t�lrajta biztons�gban. Minden�tt utol�rik.Ugyan, ez tal�n t�lz�s, v�lte
mag�ban a mestert�l-vaj. V�rni kell, persze, ez ilyenkor term�szetes. �s
ak�s�bbiekben sem Franciahonban kell t�ladni a k�-v�n... de, hogy a vil�gon
sehol... elbizakodott gon-
dolat.

- Meglehet - mondta. - De azt nem hinn�m, hogyegyetlen valamireval� �tlet�k se


lenne!A Sir�ly elfintorodott.

- �tlet�k?! - d�nny�gte. = Nyilv�n van. De ki tud-hatja azt, mi j�r az eff�l�k


fej�ben . Mindenesetre, �nnemigen irigylem most azokat a fi�kat, akiket gya-n�snak
tarthatnak. Szerintem; ha nem ker�l megel�bb-ut�bb a k�v�k, ezek fenekest�l fogj�k
felfor-gatni az orsz�got.

- Ugyan m�r - ingatta fej�t az �rny�k. - Nem t�lz�silyen er�ket felt�telezni a


titokzatos vad�szok h�tam�g�tt? Meg azt�n, egy gy�m�nt �rt�ke is csakbehat�rolt...
nem �r meg ak�rmekkora f�radts�got.H�bor�t ind�tani meg igencsak k�lts�ges j�t�k,
nem?
Aggodalmasan k�rbepislantva, a selyemfi� k�ze-lebb hajolt megb�z�j�hoz. L�tszott,
hogy ez�ttalnem j�tssza meg mag�t. .

- S�t�t dolgok lappanganak itt, m'sieur, nekemelhiheti - suttogta. - Valami nincs


rendben ak�r�l a
124 125
k� k�r�l. M�s er�k munk�lnak most, mint amitmegszoktunk, �n amond� vagyok.
- Nocsak, nem is tudtam, hogy ilyen babon�s alakvagy, Sir�ly - der�lt Nick. De
valahogy hamisnak�rezte saj�t mosoly�t; lelke m�ly�n borzong�s futott
�t.
A m�sik komoran ingatta a fej�t.
- Mondjon amit akar, ez nem babona. Mindig ki-nevettem azokat, akik f�lnek a fekete
macsk�t�l, �s
I
azt sem hiszem, hogy a v�n Charlotte any� �jsza-"''..- k�nk�nt sepr�n r�pk�dne,
mint ahogy besz�lik...De az a k�... azzal valami nincs rendj�n. Mint ahogya
gazd�ival sincs. �s �n amond� vagyok, nem okosdolog hirdetni, hogy az �rd�g nem
l�tezik, mertm�g neki�ll �s bebizony�tja, hogy igenis itt van!
i
Nick meglepetten hallgatta ember�t. Mintha a r�-vid besz�lget�s alatt kicser�lt�k
volna a p�khendi

fontoskod� selyemfi�t. Hov� lett az az alak, aki�nn�n szem�ly�t�l eltelve


telepedett le az asztal-
hoz?

- Kiss�... khmm, hull�mz� a hangulatod ma - tettesz�v� megfigyel�s�t. - Vajon mi


okb�l?
-Hull�mz�?-A Sir�lyzavarbaj�tt. Mostvettecsak�szre, hogy cs�ny�n kiesett a
szerep�b�l. - Meglehet
- vetette oda dacosan. - Vannak dolgok, amik kitudnak billenteni a nyugalmamb�l...
de ez csakis az�n dolgom!
Nick visszakozva emelte fel k�t tenyer�t. Nemk�v�nta tov�bb bosszantani a m�sikat.
-Az a fick� ott-b�k�ttel�re d�h�dten a selyemfi�
- p�ld�ul mindig kihoz a b�ket�r�sb�l!A mestertolvaj a megjel�lt ir�nyba
pillantott, nohatudta, val�sz�n�leg csak egy szerencs�tlen vend�getl�t majd, akit a
Sir�ly gyorsan kiszemelt, hogy m�sir�nyba terelje a kedvez�tlen fordulatot vett
besz�l-
get�st.
Alacsony, r�vid l�b�, szak�llas, cs�nya kis ember-ke �llt a fal mellett, s egy
�nekesn�vel besz�lgetett,aki az el�z� sz�nben szerepelt. Mellette a f�rfi val�-
s�gos t�rpe volt.
Nick elmosolyodott.

- Ej, bar�tom, h�t mi bajod van neked szeg�nymonsieur Toulous-Lautreckel? Hiszen


legjobb tu-dom�som szerint a l�gynek sem �rt.
- Lautrec? - horkant a m�sik. - Igen, valami eff�l�-nek h�vj�k. Hogy mi bajom van
vele? N�zze csakmeg, milyen ronda! Mint maga az �rd�g, ugye?A mestertolvaj v�llat
vont.

- Na �s? - k�rdezte, n�mileg meg�tk�zve. - Hiszennem tehet r�la. Mint mondj�k,


gy�ny�r� kisfi�naksz�letett, r�ad�sul grand seigneurnek. Valami beteg-s�g tette
t�nkre, m�g iskol�s kor�ban... Szerintem,igen tehets�ges fest�.

- Ronda, ha mondom - er�sk�d�tt a m�sik. - �sm�gis j�ban van a l�nyokkal! Gyakorta


bord�lybanlakik! Csak gondoljon bele! Ez nem term�szetes.Beteges... �rd�gi!
Nick bosszankodva ingatta a fej�t. Norm�lis vajonez a Sir�ly egy�ltal�n?

- Kicsit k�l�n�s �letet �l, val�ban - mondta �vato-san. - De h�t m�v�sz, azokn�l
pedig megszokhattuka furcsas�gokat. Neki sem lehet k�nny�...
- Folyton a mulat�kat j�rja - �g�lt tov�bb a selyem-fi�. - Annakidej�n a Moulin
Rouge, most a Folies...meg ki tudja m�g h�ny. H�t milyen ember az, akiminden�tt
t�rzsvend�g?

- Sikeres - vetette k�zbe lakonikusan az �rny�k. -B�r, ez tal�n nem ilyen


egy�rtelm�. Eleinte nemigenismert�k, k�s�bb meg botr�nyt okozott... Biztosan
126

eml�kszel arra a plak�tra, amit n�h�ny �vvel ezel�tta Moulinnek k�sz�tett. A


mulat�t hirdette, .neg LaGoulue-t, a t�ncosn�t. Erk�l�stelennek, felh�bor�to-nak
titul�lt�k... de az �zletet alaposan fellend�tette.Zidler, a tulajdonos m�gis
eladta a mulat�t. Azut�nl�tt �t Lautrec a Foliesba.
A selyemfi� hallgatott. Megb�z�ja r�szben t�ve-dett: noha a Sir�ly jelenleg val�ban
kib�v�k�nt ho-zakodott el� a fest�vel, t�nylegesen gy�l�lte �t. Va-l�s oka nemigen
volt r�, csup�n az ellen�rz�s, amita nyomor�kok v�ltanak ki az eg�szs�ges, fiatal
em-berekb�l, no meg az irigys�g. M�r-m�r elvak�totta ad�h, ami�rt a t�rpe t�bb
l�nyt ismert, h�resebb sz�-n�szn�kkel �s t�ncosokkal tartott kapcsolatot, mint8, a
sz�vtipr� ifj�.
Feneketlen haragj�t k�ptelen lett volna megma-gyar�zni; n�ha m�g �nn�n mag�t is
meglepte. Ah-hoz azonban nem volt el�g kifinomult, hogy elgon-dolkodjon rajta.
Most azonban, megb�z�ja nyugodt hangj�t hall-gatva k�l�n�s dolog mer�lt fel benne.
Itt van ez azember, ez a cs�f gn�m, akit m�r j� ideje tiszta sz�v�-b�l gy�l�l - �s
szinte semmit nem tud r�la. Csak arossz�z� pletyk�kat jegyezte meg, azokat is
csakfel�letesen. El�g volt sz�m�ra annyi, hogy visszata-sz�t�, �s m�gis sikeres,
ellent�tben vele, aki - ezt�nmaga el�tt be kellett l�tnia - m�g a saj�t
ter�let�nsem vitte t�ls�gosan sokra.
&nneakadt h�t az �jabb ellenvet�s; felt�madtben-ne az �rdekl�d�s ellenfele ir�nt.
Noha �rzelmei mitsem v�ltoztak, �jabb k�zbesz�l�s n�lk�l hallgatta amestertolvajt.

- Egyszer bemutattak neki merengett Nick. -Missia Natansonn�l tal�lkoztunk... Nem


hinn�m,hogy ismered. �v� az egyik legh�resebb p�rizsi sza-lon. Zola, Anatole
France, Clemenceau is megfordult ott. Vel�k nem siker�lt tal�lkoznom.
Missiahamarosan r�j�tt, hogy nem nagyon illek a m�v�-szei k�z�. De Toulouse-Lautrec
igaz�n kellemes t�r-salkod� volt. B�rmit is mondsz is, �n megkedvel-tem.
Tehets�ges, szellemes, de nagyon szerencs�t-len fiatalember. R�ad�sul, azt hiszem,
alaposan be-leszeretett Missi�ba.. Ezen persze egy cseppet semcsod�lkozom. Ahogy az
a n� mosolyogni tud! Ak�ristal�nyod els�padna mellette -b�k�tt a sz�npadfel�. - Azt
mondod, sok l�nyt ismer, �s bord�lyok-ban lakik... szerintem csak egyetlen asszonyt
keres

akit szerethetne, s aki viszontszeretn�. De az istenekmegtagadt�k t�le ezt a


kegyet.A Sir�ly nem b�rta tov�bb rosszindulat� megjegy-z�s n�lk�l. �js�tet�
�rdekl�d�se kezdett elp�rolog-
- H�t, ezt egy�ltal�n nem csod�lom morogta. -Csak r� kell n�zni!
Legnagyobb meglepet�s�re megb�z�ja nem ellen-
kezett.

- �gy van. Ez egy�ltal�n nem csoda, mind�sszetrag�dia. Egy sokra hivatott ember
megt�rt, torz
sorsa.
- Milyen meghat�!

- Nem. Csak szomor�. �n ismerem ezt az embert,Sir�ly. Legal�bbis, azt hiszem. Jobb
sorsot �rdemel-
ne.

- Mindannyian jobb sorsot �rdemeln�nk, m'sieur


- v�gott k�zbe a selyemfi�. - Mi�rt �ppen ezt a t�rp�tkellene sajn�lni? J�, rendben
van, nyomor�k... att�lm�g nem kellene �gy �lnie, ahogyan �l! Ez
beteges,teljess�ggel beteges!
Nick l�tta, hogy a m�sik m�r megint belelovaljamag�t az �rtelmetlen haragba. V�llat
vont.Ahogy gondolod, bar�tom - mondta. - Att�l tar-tok, besz�lget�s�nknek egyre
kevesebb �rtelmevan. Tal�n visszat�rhetn�nk oda, ahonnan elindul-tunk... Van valami
egy�b h�red is, vagy csak a gy�-m�nt elt�n�se?
A Sir�ly mogorva pillant�st vetett a besz�lget�fest�re, azt�n a megb�z�ja fel�
fordult.
- M�s nemigen - d�nny�gte. - A Szigonyos lopottvalahol egy rubin nyak�ket, �s
siker�lt is eladnia...most nagy�r. �s r�ad�sul nem kergeti semmif�les�t�t hatalom.
- �szrevette Nick arc�n a k�tked�st. -Bolondnak tart m'sieur? Rosszul teszi.
- Ugyan, mi�rt tenn�m? - tiltakozott az �rny�k. -Csup�n csak nem l�tom olyan
s�t�ten a dolgokat,mint te, bar�tom. Tal�n pihenned kellene egy kev e-set, hmm? Nem
lehet, hogy t�lhajszolt vagy, s ez�rtv�led nyomodban az �rd�g�t?
A selyemfi� arc�n cs�nya mosoly t�nt fel.
- Az �rd�g nem az �n nyomomban van, m'sieur -mondta. - Hanem a tolvaj�ban!

-H�t, majd elv�lik-biccentettnick. -Tal�n t�nyleg�gy van... Mindenesetre, ha tudja


a menek�l�, merrefusson, az m�r f�l siker.
Ujj�t el�reszegezve, a Sir�ly ekkor megk�rdezte:
-Maga val�ban nem f�l az �rd�gt�l sem, m'sieur?A mestertolvajt v�ratlanul �rintette
a k�rd�s. Va-lahogy hideg lett a teremben; pedig a vend�gekv�r�s �br�zata,
felhev�lt tekintete m�sr�l tan�sko-dott. H�v�s fuvallatok... megtorpan� t�nc,
eln�mu-l� zene: S a rivaldaf�nyben...Maga val�ban nem f�l az �rd�gt�l sem, m'sieur?
Az �rny�k kez�ben cs�rrenve roppant �ssze azabszintos poh�r.

- Merde! - �tkoz�dott a mestertolvaj.Mintha csak a poh�r lett volna megid�z�je,


meg-roppant a borzongat� b�v�let is. A hideg �vegszi-l�nkokon forr� v�rcseppek
remegtek.je t'aaime, je t'aaime...

- Nem, Sir�ly - n�zett fel Nick, s szem�ben meg-csillantak a z�r�jelenet f�nyei. -


Nem f�lek �n m�raz �rd�gt�l sem - mondta, s nagyon rem�lte, hogyigazat besz�l.

6.
johann Nerst alkoholista volt. �nmag�ban ez a t�nym�g nem lett volna egy�rtelm�en
baj, csakhogyisz�koss�ga alaposan nyomot hagyott k�lsej�n, s ezbizony elriasztotta
t�le azokat, akiknek lehet�s�genyit v�logatni. �gy azt�n, noha val�j�ban jobb or-
vos, s ami azt illeti, sokkal jobb ember volt koll�g�-j�n�l, Michaelsn�l, csak a
b�ny�szok k�z�tt tev�-kenykedhetett. A szabad diggerek mellett az egyikk�zeli
compound-ot is ell�tta; a z�mmel feket�kkelzs�folt munk�stelep rengeteg f�rads�got
jelentett,�m j�vedelmet vajmi keveset.
Nemb�nta igaz�n. Csal�dja s k�l�n�s ig�nyei neml�v�n, be�rte azzal az �sszeggel,
amit �gy keresett -hiszen italra �s ruh�zkod�sra jobb�ra futotta bel�le.1: Egy
�regasszonyn�l lakott a v�ros sz�l�n, fill�rek�rtb�relt od�ban. Mind�ssze k�t
dolgot tartott fontos-nak - a tisztas�got �s a gondos munk�t. M�sra nesmigen adott
m�r az �letben.
Mint annyian el�tte, � is megtanulta, hogy egyet-len ember nem v�lthatja meg a
vil�got. let�r�d�tt.Kezdetben persze megpr�b�lt erej�n fel�l seg�teni
agy�m�ntb�ny�k rabjainak, a k�rny�k szeg�nyeinek,rr� t�bb, m�g a bajba jutott
szerencsevad�szoknakis. Meglehet�sen hamar fel kellett adnia. Imm�rszinte semmit
nem �rzett, amikor elvesz�tette egy-egy beteg�t. T�l sokat vesz�tett el k�z�l�k
ahhoz,hogy �rzelmei kitartsanak - egyszer�en elfogytak,ak�r a gyertya. Megtanulta,
hogy egyik haldokl��ppen olyan, mint a m�sik; nincs k�zt�k k�l�nbs�g.A hal�l Afrika
izz� ege alatt sem v�logat - csakvalamivel nagyobb kasz�val tarol.K�m�letlen�l
szigor� korl�tok k�z� k�nyszer�tetteh�t lelk�t, s hogy ott is tudja tartani,
r�kapott azitalra. Az alkohol k�d�n kereszt�l alig-ali hatol �ta b�z, a szenny, a
nyomor �s a kil�t�stalans�g.Csakhogy k�v�l reked m�s is. Nerstet el�bb a ba-r�tai
hagyt�k el, azut�n a feles�ge, legv�g�l a fia.Egyed�l maradt, de m�r ez sem
�rdekelte k�l�n�-sebben. Lassank�nt megsz�nt embernek lenni - leg-al�bbis ami
�nn�n, bels� vil�g�t illeti. Mint orvos,tov�bbra is a lehet� legt�bbet ny�jtotta,
imm�razonban szigor�an a korl�tokon bel�l. Meg sempr�b�lt falakat d�ngetni,
puszt�ba ki�ltozni, a Hal�lszeme k�z� k�pni. Mind�ssze becs�letes volt, gon-dos �s
tiszta. No meg tehets�ges, �m err�l azt tartot-ta, m�r-m�r semmit sem sz�m�t.
V�gezte a dolg�t.Scarlett val�s�ggal megr�m�lt, amikor a hatalmastermet�, k�v�r,
sav�szem�, v�r�s orr�, v�reres arc�doktor el�sz�r nyomult be a szob�j�ba. Hogy vi-
szolyg�s�t visszafojtsa, mindegyre azt hajtogattamag�ban: "Hiszen Merrick
aj�nlotta!" Mind-azon�ltal roppant h�l�s volt Rhettnek, ami�rt nemhagyta mag�ra a
r�miszt� k�lsej� orvos l�togat�saalatt. K�s�bb persze be kellett l�tnia, hogy
Nerstugyan val�ban nem t�l bizalomgerjeszt� ember, desemmivel sem rosszabb a
szakm�j�ban, mint sze-rencs�tlen Merrick volt.
A doktor tev�kenys�ge �s szavai nem csak ez-ir�nyban hatottak megnyugtat�lag,
kedvez�en nyi-latkozott az asszony �llapota fel�l is. Az ut�bbinapokban Scarlett
megint rosszabbul �rezte mag�t,s m�r att�l tartottak, visszat�r�ben van a
betegs�ge.Nerst azonban eloszlatta az aggodalmat, az id�j�-r�st t�ve felel�ss� a
k�rd�sben.. - Tudj�k - recsegte elk�peszt� b�doghangj�n - al�gbet�r�sek miatt van
az eg�sz. Ilyenkor okt�ber-ben j�kor�t v�ltozik az id�. A t�l sz�raz
�vszakmin�lunk... sz�raz a leveg� is-magyar�zta, lap�tnyitenyere mozg�s�val k�s�rve
szavait. - Okt�ber v�g�-re azt�n egyre f�lledtebb, nyomottabb lesz az id�,m�g meg
nem �rkezik az Egyenl�t� mell�l a nedves,b�r szint�n meleg �ramlat. Amikor a kett�
�ssze�tk�zik, akkor l�thatjuk azokat a hihetetlen vill�dz�-sokat, vill�mokat... a
minap is volt egy ilyen vihar.Azt besz�lik, meglehet�sen eredeti jelens�g. M�r-
mint, nincs ilyen minden�tt... Noh�t - vont v�llat -mindenesetre neh�z id�szak
azoknak, akik nemszoktak m�g hozz� az itteni �ghajlathoz. Ennyi azeg�sz. Most m�r
t�l van rajta - b�logatott biztat�anScarlett fel�. - Higgye el, asszonyom, nem
bagatelli-z�ln�m a dolgot, ha nem lenne r� okom. A s�lyosbetegek k�z�l igen sokan
halnak meg ilyenkor...Mivel a l�togat�s azon m�lys�gesen ritka d�lut�-nok egyik�re
esett, amikor �ppen nem sietett vala-melyik beteg�hezj Nerst doktor �r�mmel
elfogadtaButler megh�v�s�t egy italra. A c�mpound nyomo-r�s�gos lak�it�l aligha
v�rhatott eff�le invit�l�st, sm�veltebb besz�lget�t�rsa sem akadt m�r j�
ideje.El�gedett szusszan�ssal eresztette h�t tekint�lyestest�t a szalon egy
karossz�k�be.
- Nos, kedves doktor, mivel k�n�lhatom? - �rdek-l�d�tt Butler. - Vagy munka k�zben
nem iszik?Az orvos elfintorodott.

- Munka k�zben is iszom, meg munka ut�n is.Whiskyt k�rek.


- Tiszt�n, term�szetesen.
- Term�szetesen.
Hallgattak, am�g az ital meg�rkezett. Jim hozta be,feh�r keszty�s tenyer�n
egyens�lyozva a t�lc�t.
- Visziki, k�rem! - jelentette be mosolyogva.
- K�sz�n�m, fiam - vette �t a pohar�t Nerst. -Ennek legal�bb viszonylag j�l megy a
sora - jegyezt�meg, miut�n Jim elhagyta a szalont. - Nem mon-dom, f�nyesebb
p�lyaf,pt�st is l�ttam m�r, de a b�-ny�szokhoz k�pest... J�rt maga m�r odabent?-
Odabent?

- A b�ny�kban... vagy a telepeken. S�t�t helyek,ami azt illeti. Fojtogat�,


leveg�tlen, forr� akn�k,t�bb mint k�tsz�z m�ternyire a f�ld alatt... ak�r apokol.
Munka ut�n meg visszaterelik a szerencs�t-leneket a barakkokba... ugyanolyan
leveg�tlenek �sforr�ak, mint a b�ny�k. H�t csoda, ha az egyikbetegebb, mint a
m�sik? - Nerst egyetlen hajt�ssalkiitta whiskyj�t, s el�gedetten csettintett hozz�.
- �n �gy tudtam, itt nem d�vik a rabszolgas�g -h�zta �ssze szem�ld�k�t az amerikai.
- T�vedtem
volna?

- Eh, dehogy! Nem rabszolg�k ezek... munk�sok!Butler v�gigsim�tott a haj�n, azut�n


maga is kor-tyolt az ital�b�l. Csak azut�n k�rdezte meg:
- De h�t mi�rt vannak akkor t�borokban? Mi�rtvannak bez�rva?

- Mi�rt, mi�rt? - vont v�llat a doktor. - Az csemp�-szet miatt, term�szetesen.


M�sk�nt k�ptelenek meg-akad�lyozzni... ami azt illeti, �gy sem siker�l t�k�le-
tesen. Mindenesetre, mindezid�ig ez a legeredm�-nyesebb m�dszer. A feket�k �gy
k�zlekednek, minta vonat... meghat�rozott �tvonalon k�t v�g�llom�sk�z�tt. �gy a
legkisebb az es�lye, hogy ki tudj�kcsemp�szni a k�veket.

- Rafin�lt �tlet - b�lintott Butler. - �mb�r, kiss�k�m�letlen.

- Az. No persze, valahol meg lehetne �rteni ab�nyatulajdonosokat is... a csemp�szek


elk�peszt�-en ravaszak. Csakhogy gyal�zatosan kev�s a b�r�k,teljess�ggel egy�rtelm�
h�t, hogy igyekeznek kieg�-" sz�teni. Gondoljon csak bele, mit keres egy form�skis
k�v�n a tulajdonos!

- �s a munk�s, aki megtal�lta? Az semmit sem


kap?
Nerst h�trad�nt�tte hatalmas test�t a sz�kben. At�mla tiltakozva nyekkent.

- �, dehogynem - kuncogott a doktor. - Tavaly,m�rciusban, ha j�l eml�kszem, a


Jagersfontein-b�-ny�ban egy fekete r�bukkant egy k�kesfeh�r gy�-m�ntra. Azt hiszem,
kilencsz�zkilencven�t kar�tosvolt. Bizonnyal hallott m�r r�la... az
Excelsi�r.Mindm�ig ez a vil�gon ismert legnagyobb k�. Aztbesz�lik, nem eg�szen
hib�tlan, �gy csiszolatlanulolyan k�tmilli� doll�r k�r�li az �rt�ke. Csiszolvatal�n
�t, vagy nyolc.
�nk�ntelen�l is kiny�lt a pohara ut�n, de csal�-dottan tapasztalta, hogy �res.
Butler sietve sz�l�tot-ta Jimet, s meghagyta neki, hogy hozza be �s hagyjais bent
az eg�sz �veget.

- Nos teh�t - folytatta el�gedetten Nerst - ez�rt ahihetetlen kincs�rt... gondoljon


csak bele, a vil�glegnagyobb gy�m�ntja... jutalmul a megtal�l�t elbo-cs�tott�k a
szolg�latb�l, adtak neki egy takar�t, egylovat, meg �tsz�z doll�rt. Mit sz�l, sz�p
kis p�lya-fut�s, nem? Val�s�gos f�nemes lett. N�gy asszonytis vehetett, �s m�g �gy
sem szeg�nyedett el! - Az italut�n ny�lt, amit Jim kit�lt�tt neki, ez�ttal
azonbancsak a fel�t hajtotta fel. - Kisebb k�vek�rt is j�rpersze jutalom, de az
ar�ny hasonlatos. Mi�rt v�rj�kh�t, hogy a munk�sok felhagynak a csemp�szettel?
- Csak nem azt akarja mondani, hogy m�g a z�rttelepekr�l is folyamatosan
csemp�sznek? -k�rdeztemeglepetten Butler.
Csemp�sznek bizony! Persze, r�gebben egysze-r�bb volt. A szem�k sark�ba, hajukba,
l�bujjaik. k�z�, f�l�kbe rejtett�k vagy lenyelt�k, �s egyszer�-en els�t�ltak vele.
Ami�ta nem mehetnek ki a meg-szabott ter�letr�l, m�r l�nyegesen nehezebb a dol-guk.
De mindig van �jabb �s �jabb megold�s... Leg-ut�bb hallottam egy igaz�n �rd�gi
�tletr�l. - Nerstnagyot szusszant, �s rosszall�an megcs�v�lta a fe-j�t. - Az
orgazd�k kuty�kat k�ldtek be � telepre... azottaniak h�ssal szoktatt�k oda �ket.
Azt�n az egyikadagot telet�mt�k gy�m�nttal. A szerencs�tlen p�rak�s�bb hazament a
gazd�j�hoz... az meg lev�gta,hogy hozz�jusson a k�vekhez!

- Barb�r elj�r�s, val�ban - v�lte az amerikai. - Azember mindezekre nem is gondol,


amikor megcso-d�l egy-egy �kszert a h�lgyeken.
- �s mi mindent mes�lhetn�k m�g... eh, nem is�rdemes besz�lni r�la. �gysem tehet�nk
ellenesemmit. Csak sodr�dunk a vil�gban, �s igyeksz�nkfennmaradni... ak�r az
�llatok �rv�z idej�n. Az ap�mis gyakran mondogatta, hogy az �let olyan, ak�r
afojt�hurok: min�l jobban kap�l�dzunk, ann�l er�-sebben szor�t. - A j� doktor, hogy
er�t mer�tsen,elt�ntette az ital marad�k�t is. �m, mivel az �respoh�r l�w�nya is
lehangol�an hatott r�, gyorsantelet�lt�tte ism�t.
Butler elgondolkodva m�regette vend�g�t.
- Nerst... Ez n�met n�v, ugye? Maga n�met? -k�rdezte, miel�tt az orvos t�ls�gosan
elmer�lt vol-na a filoz�fi�ban.
A hatalmas termet� f�rfi felemelte a poharat, �mut�bb meggondolta mag�t, m�gsem
kortyolt bele.Visszatette az asztalra.

- Az vagyok - biccentett kurt�n. - De itt sz�lettem.Az ap�m az �tvenes �vekben j�tt


ide... Az angoloktelep�tett�k le, kedvezm�nyesen kapott birtokot...farmer lett.
�sszesen vagy ezerh�romsz�z n�metkaton�t helyeztek ide, olyanokat, akik a kr�mi
h�bo-r�ban harcoltak Anglia mellett. /utalomb�l, aztmondt�k... Val�j�ban persze a
gyarmat katonai ere-j�t akart�k �gy n�velni, f�leg a feket�k ellen. Ap�mat�s
t�rsait azt�n meglehet�sen sok n�met kiv �ndorl�k�vette, k�z�l�k val� az any�m is.
Engem Angli�-ban tan�ttattak.
Csakugyan?! - kapta fel a fej�t Butler. - Gratul�-lok, biztosan remek iskol�ja
volt. Dee... ha megnem s�rtem, ez nem lehetett olcs� mulats�g. Olyanj�l megy itt a
gazd�lkod�knak...? Tudom, semmik�z�m hozz�, de mindezid�ig eg�szen m�s
h�rekethallottam.

- J�l hallotta �ket - morogta Nerst kedvetlen�l. -Az ap�m sem a gazd�lkod�ssal t�rt
fel, �pp ellenke-z�leg, az�rt, mert eladta a farmj�t!a'! - Att�l tartok, tov�bbra
sem �rtem - n�zett r� ta-n�cstalanul az amerikai. - Annyira j� volt az a f�ld?A
doktor reszel�s hangon felkuncogott, azut�nminden �tmenet n�lk�l k�h�gni kezdett.
Cs�ny�n,f�jdalmasan k�h�g�tt. A roham elm�lt�val whisky-j�ben keresett enyh�l�st.
Bizony, j�l mondja - folytatta ut�bb. - Olyan j�volt az a f�ld:.. de nem
gazd�lkod�sra �m! Sokatszenvedt�nk v�le, m�gis alig-alig hozott
valamit.Mindenesetre, meg�lt�nk bel�le, ha kir�lyian nemis, de tisztess�ggel. Azt�n
egy alkalommal valakikider�tette, hogy a f�ld�nk�n, a m�lyben gy�m�nt-nak kell
lennie. Ami azt illeti, eg�szen pontosan amai napig sem tudom, mi az �rd�gb�l
gondolta.Valami v�llalat k�pvisel�je volt az illet�, s azonnyomban aj�nlatot tett
ap�mnak. Felnevetett, asz�k panaszosan nyikorgott a r�zk�d�st�l. - Vil�g-l�tott
ember vol t az id�sebb Nerst, meg azt�n, osto-b�nak sem lehetett mondani. Amikor
m�r bizonyo-san tudta, hogy az idegen igazat mond, val�bancsak nagyv�llalat
termelheti ki azt a gy�m�ntot,eladta a farmot. .csakhogy nem az�rt a
nevets�ges�sszeg�rt, amennyit el�sz�r k�n�ltak �rte! �gy fel-sr�folta az �rat, hogy
a v�llalat k�pvisel�je nemgy�z�tt futkosni a farm meg a megb�z�ja k�z�tt. Deaz
ap�mnak lett igaza. Megvett�k a f�ld�nket, m�g-hozz� az �reg �ltal megszabott �ron:
Nos, ami aztilleti, nem csak m�sik gazdas�g v�s�rl�s�ra futottabel�le...
Butler elmosolyodott.

- Igen, magam is hallottam, milyen cs�ny�n r�-szedt�k kezdetben a farmereket -


mondta, miut�n �is ki�r�tette a pohar�t. - J� hallani, hogy akadnakkiv�telek is.

- �, h�t hiszen legenda ma m�r a van Vlfyk, a dePlooy meg a Boer farmok sorsa
-b�logatott a doktor,kiss� elnehez�lt fejjel. - Egyszer� farmerek voltakmind,
kem�ny munk�val ford�tott�k term�re a f�ld-j�ket. Tisztesen �ltek bel�le, m�g ki
nem der�lt, hogya h�zuk fal�ban, amit a telek agyagj�b�l �s k�veib�lh�ztak,
gy�m�ntok csillognak. Persze, nyombanmegrohant�k a k�rny�ket a szerencsevad�szok,
le-hetetlenn� t�ve a farmerek �let�t. Ezek a gazd�kval�di f�ldm�vel�k voltak, nem
tartott�k semmirea gy�m�ntot, nem akartak kezdeni vele semmit...V�g�l alig t�bb,
mint t�zezer fontsterling�rt v�s�rol-ta meg a h�rom ter�letet k�t v�llalat, ha j�l
eml�k-szem, a London and South African �s a DunellEbden... valamikor
nyolcsz�zhetven el�tt. Mostan-s�g meg�rhet m�r t�zmilli�t is. Hihetetlen �sszege-
ket kerestek rajta... Kicsiny parcell�kat adtak b�rbediggereknek... egy-egy
ter�letet �ltal�ban h�rom-n�gyszer is ki tudtak adni egym�s ut�n... Igaz, amiigaz,
azok a f�ldm�vesek nemigen tudtak volna mitkezdeni a p�nzzel. - Elmosolyodott. -
Azt mes�lik,sok �vvel az elad�s ut�n az egyik Boer fiv�r elgon-dolkodott azon, hogy
tal�n t�bb p�nzt kellett volnak�rnie a f�ld�rt... A t�rsa erre megk�rdezte, mi
az�rd�gre kellett volna neki a t�bb p�nz... H�t, t�nvettem volna m�g egy
�kr�sfogatot, felelte Boer. -Nerst hars�nyan felnevetett, mint mindig, amikorezt a
t�rt�netet mes�lte.
Az amerikait azonban t�preng� hangulatba rin-gatta az ital.

- Ki tudja, tal�n nekik van igazuk - merengett. - Nopersze, �n k�ptelen lenn�k nap
mint nap a f�ldemendolgozni, �llatokat legeltetni meg ilyesmi, azt�nnapnyugta ut�n
�gyba b�jni az olajl�mp�s f�ny�-n�l... de ennek csup�n a nyughatatlans�gom az
oka.L�tja, m�g �sz fejjel is a vil�gban tekergek, ahelyett,hogy �lvezn�m az elm�lt
ek gy�m�lcs�t...
- Eh, �n nem hiszek a f�ldm�ves-idillben - ingattaa fej�t a doktor. - K�l�n�sen nem
itt, D�l-Afrik�ban.Az �n csal�domnak szerencs�je volt... csakhogy ke-veseket
r�szes�tett kegyeiben marad�ktalanul a sze-rencse. Sosem volt k�nny� �lete errefel�
a telepesek-nek. Kezdetben a holland T�rsas�g ny�zta �kef,azut�n az angolok... a
hat�rokon meg �lland�an�sszet�z�sbe ker�ltek a feket�kkel Ami perszeegy�ltal�n nem
csoda, hiszen v� eredm�nyben az �f�ldj�ket vett�k el a farmokhoz. g nem olyan k�ny-
ny� itt eligazodni, ha valakinek az igazs�g�t keresiaz ember! - Inger�lten forgatta
a poharat vaskosujjai k�z�tt. - Az �slak�kat elpuszt�tott�k vagy el�z-t�k a
hollandok, a mai b�rok �sei. Munk�jukat foly-tatt�k az angolok, akik azt�n a
b�rokat is el�zt�k af�ldjeikr�l. Ma is tart a harc, igaz, a par�zs pillanat-nyilag
nem l�ngol. De figyelje meg, n�h�ny �venbel�l kit�r a h�bor�, hi�ba igyekszik a
b�rok atyja,Kr�ger minden�ron elker�lni. K�t�lt�ncot j�r, �sak�rmennyire isten�tik
is, el�bb-ut�bb leesik... Azuluk; akikkel annyi baj van �lland�an, s akikneknagy
r�sz�t ugyancsak kiirtott�k m�r a b�rok megaz angolok, v�geredm�ny�ben ugyancsak
h�d�t�k.Egyenl�t�i Kelet-Afrik�b�l v�ndoroltak ide, s ma-guk sem k�m�lt�k a.helyi
�slakos bennsz�l�tteket...Na, most mondjon �t�letet! �s m�g szinte semmitnem
hallott a vid�k t�rt�nelm�r�l... - Nagyot f�jvahallgatott el, s ism�telten t�lt�tt
mag�nak. R�videtkortyolt az italb�l, azut�n a poharat visszatolta az�veg mell�.
Butler megfontolt, lass� mozdulatokkal k�vettep�ld�j�t, de � nem v�lt meg a
pohar�t�l. H�trad�ltsz�k�ben, s az aranyl�n csillan� italba b�mult. Mintvalami
var�zslatos, miniat�r b�bsz�nh�zban, �gyperegtek �lete bizonyos epiz�djai a poh�r
fenek�n.Az amerikai polg�rh�bor� k�pei... L�tta, mik�ntlesznek a pomp�s
egyenruh�ban fesz�t�, b�szkeany�k, szerelmes l�nyok lelkes ki�ltoz�sa
k�zepettevonul� ifjakb�l rtyomorult, v�rben �s mocsokbanfetreng� rongycsom�k, akik
s�rva k�ny�r�gnekmegv�lt�s�rt; l�tta a csatamez�k temetetlen halotta-it, hallotta a
veszeked� varjak r�m�letes ki�lt�sait.Azut�n �rorsz�g... Izzad�, kiv�r�s�d�tt k�p�
l�za-d�k, fejsz�t, pusk�t, furk�sbotot szorongatva... L�-v�sek csattan�sa,
hal�lsikolyok; feh�ren izz� f�jda-lom. F�st �s l�ng �s hal�l - a vil�gon minden�tt.
- Mire j� ez? - tette fel f�lhangosan a k�rd�st, amioly sok �ve keringett m�r
benne, de �nn�n ostobahi�baval�s�g�nak tudat�ban soha nem mert fel-sz�nre bukkanni.
- Mire...
Elakadt most is. Olyan felesleges, felsz�nes, elcs�-pelt gondolat. Mire j�? Ki
tudja, tal�n semmire.Tal�n csak unatkoz� istenek saj�tos t�rsasj�t�ka az
140
eg�sz. �lnek valahol a felh�k felett, nagy, kerekasztalukon sz�l� �s �des bor, s a
haland�kkal j�tsza-nak. Tologatj�k �ket, jobbra-balra tasz�tgatj�k, s le-sik,
mik�ppen tudnak kikeveredni a neh�zs�gekb�l.Kedvenceiket �vj�k, m�sokat megr�gz�tt
eszel�s-s�ggel igyekeznek elpuszt�tani - �m a legt�bbj�ket,a t�megeket csak �gy
nagy �ltal�noss�gban terelge-rik, hiszen nem juthat id� minden szerepl�
egy�nikidolgoz�s�ra. S m�g �r�lhetnek is azok, akiknekvalamif�le kockadob�s d�nh el
a sors�t, nem pedigegyetlen hanyag legyint�s...

- �, Mr. Butler - d�rm�gte Nerst - az eff�le k�rd�-seken hamar t�l kell jutni, ha
boldogulni akar azember! Manaps�g csak t�d�bajt�l gy�t�rt, f�lreis-mert k�lt�k
engedhetik meg maguknak, hogy ilyes-min t�prengjenek. �n a magam r�sz�r�l m�r sem-
min nem lep�d�m meg. - Keser�en elfintorodott. -Nehogy azt higgye, hogy az �n n�pem
p�ld�ul egyszemernyivel is jobb lenne. Nem is olyan r�gen an�met korm�ny m�g a
gyarmati h�d�t�sok hivata-los bejelent�s�vel szemben foglalt �ll�st... k�zbenpersze
a keresked�k rend�letlen�l terjeszkedtekD�lnyugat-Afrik�ban. Azt besz�lik, egy
br�mai ke-resked�, valami L�deritz nev�, nyolcvan fontster-ling�rt v�s�rolt meg
sz�z�tven angol n�gyzetm�r-f�ldnyi ter�letet egy fekete t�rzst�l, s nem
sokkalk�s�bb �tsz�z fontsterling�rt �s hatvan pusk��rtmintegy h�tsz�z�tven
n�gyzetm�rf�ldet az Orangemellett. No, persze a korm�ny sem tartotta mag�tsok�ig az
eredeti sz�lamokhoz. Ugyan Bismarckjegyz�kben tagadta, hogy gyarmatot k�v�nna
l�tre-hozni, ha engem k�rdez, szerintem m�r nyolc-vanh�romban elhat�rozta e
ter�letek elfoglal�s�t. -Felhorkant, s lend�letesen az asztal f�l� hajolt, vas-kos
mutat�ujj�t az amerikaira szegezve. Az ango-lok persze hajsz�lra ugyanezt a
politik�t folytatt�k
- jelentette ki elsz�ntan. - Hivatalosan biztos�tott�kN�metorsz�got, hogy nincs
semmif�le sz�nd�kukD�lnyugat-Afrik�val... Piha! Bizalmas forr�sb�l tu-dom, nyomban
ezut�n utas�tott�k Fok-gyarmatkorm�ny�t, hogy nyilv�n�ts�k brit birtokk� a vid�-
ket! Csakhogy lemaradtak. Bismarck n�met protek-tor�tuss� nyilv�n�totta L�deritz
birtokait... term�-szetesen fennen hangoztatva, csup�n a n�met keres-ked�k m�r
megl�v� birtokainak v�delm�ben cse-lekszik. - �jra h�trad�lt, mag�val ragadva a
poharatis. - Ehhez k�pest azonnal hadihaj�kat k�ld�tt ad�lnyugati partvid�kre, s
elfoglalta az �sszes jelen-t�sebb ter�letet Angol�t�l az Oranje-foly�ig... gon-
dolom, mondanom sem kell, hogy ez a vid�k t�nm�g n�metet sem l�tott addig soha!
Sebaj, a britekv�laszk�ppen bevonultak a becsu�n�k orsz�g�ba,�s s�rg�sen r�tett�k a
kez�ket...Sz�pen hangz� magyar�zat erre is akadt... a b�rokbet�r�s�t�l kellett
meg�vni a becsu�na t�rzseket.Mostanra �gy-ahogy lerendezt�k a k�rd�st,
term�szetesen szigor�an egym�s k�zt... az angol �s an�met korm�ny. Aligha k�rdeztek
meg egyetlen�slak�t is. �gy adj�k-veszik a feket�k haz�j�t, mint-ha v�g selymekr�l
lenne sz�. B�r, ami azt illeti - tettehozz� r�vid mereng�s ut�n - maguk a
bennsz�l�t-tek sem igen veszik mindig komolyan ezt a k�rd�st.A szv�zik t�rzsf�n�ke
p�ld�ul a nyolcvanas �vekalatt lassank�nt eg�sz orsz�g�t eladogatta kon-cesszi�ba,
egyes ter�leteket t�bbsz�r egym�s ut�n...term�szetesen mindig m�snak. J� �zletet
l�tott ben-ne, nyilv�n. A vev�k meg csak marakodjanak egy-m�ssal. - Felnevetett. -
Azt rebesgetik - mondtasz�lesen der�lve - hogy mindett�l f�ggetlen�leg�szben is
eladta az orsz�got valakinek, j�kora�sszeg�rt. - J�kedv�t megint k�h�g�s
akasztottameg; nehezen lett �rr� felette. - El nem tudja k�pzel-ni - mondta, amikor
v�gre legy�rte a rohamot, �sism�t sz�hoz jutott, elh�r�tva Butler seg�ts�g�t
-milyen sokat lehetne mes�lni D�l-Afrika t�rt�nel-m�r�l. Az emberek a vil�gban
pedig j�form�n aligtudnak r�la. Van, aki m�g csak nem is hallotta em-legetni, azt
sem tudja, hogy egy�ltal�n l�tezik. Denem untatom tov�bb... csak fecsegek itt
�ssze-vissza, mint valami v�n bolond. Pedig, elm�letilegegy�ltal�n nem vagyok m�g
�reg. Elm�letileg...Keser�en elhallgatott.

- S�lyosan t�ved, ha azt gondolja, hogy untat -mosolygott Butler. - Ellenkez�leg,


lebilincselve hall-gattam. Nem tartom...
" L�ptek dobbantak odakinn, s a t�llf�gg�nyt f�lre-l�kve Liam toppant be a
szalonba.
- Mr. Butler...! �, eln�z�st. Uram... - biccentettNerst doktor fel�. - Majd k�s�bb
visszaj�v�k. Meg-lehet�sen fontos h�reim vannak- mondta Butlernak,azut�n sarkon
fordult, s kiment.
- Nos h�t - emelkedett fel �lt�b�l az orvos - azthiszem, ideje elmennem.

- Maradjon csak b�tran - biztatta az amerikai. - Has�rg�s lenne a dolog, Liam


biztosan eml�tette vol-na... De csak annyit mondott, fontos.. Nerst visszatolta a
karossz�ket az asztal mell�, s at�ml�ra t�maszkodva v�laszolt:
- �pp eleget raboltam m�r az idej�t. - A whiskys�vegre n�zett, melyben j�csk�n
megcsappant a fo-lyad�k szintje. - �s �ppen el�g sok whiskyj�t ittammeg. Mennem
kell. K�sz�n�m a vend�gl�t�st. Isten�nnel. - Meghajolt, azut�n elindult kifel�. Az
ajt�b�lazonban m�g visszafordult. -A feles�g�nek val�bannincs semmi komoly baja. Ha
esetleg m�gis valamigond ad�dna, h�vjanak b�tran.
Odakint megpillantotta Liamet, aki Dar�val be-sz�lgetett a kertben.

- Fiatalember... Kisasszony... - biccentett fel�j�k, sinvit�l� mozdulattal intett a


szalon fel�. Egyenesder�kkal, hat�rozott l�ptekkel indult a kertkapu-hoz, csup�n az
arca volt v�r�sebb, mint �rkez�se-
kor.

- Nos, Liam, mi t�rt�nt? - fordult Butler �rdekl�d�arccal a bel�p� fiatalok fel�.


Az asztal �resen �lltel�tte, poh�rnak, �vegnek nyoma sem volt, a sz�ke-ket gondosan
elrendezt�k �jra. Jim m�r bent j�rt adoktor t�voz�sa �ta.
Dara �s Liam most ism�t megbolygatt�k a rendet.Kih�zt�k a sz�keket az asztal
mell�l, s le�ltek. Afiatalember komoly �br�zattal n�zett az amerikaira.
- Mrs. Merrick - mondta nyomat�kosan.- Mi t�rt�nt vele?

- Vele szerencs�re semmi, de az otthon�t cs�ny�nfeld�lt�k. Az asszony nem volt


otthon... v�letlen-e,vagy �gy akart�k, egyel�re senki nem tudja. Nemlenne meglep�,
ha sejten�nk, mit kerestek, igaz?
- Az aranyszobrocska - suttogta Butler. - Az az�tkozott szobor!
Dara nyugtalanul megmozdult sz�k�ben. Z�ldszeme aggodalmat t�kr�z�tt.

- Vajon mihez fognak ezut�n? - k�rdezte. - Hiszennem tal�lt�k meg. Hol van Mrs.
Merrick?
- Most m�r otthon. Valami j�t�konys�gi egyletbenvagy miben tev�kenykedik, ennek
�gy�ben j�rt ak-kor is, amikor az eset t�rt�nt.
- Rettenetes lehet szeg�nynek - s�hajtott a l�ny. -A f�rje, az otthona...

- Mikor t�rt�nt? k�rdezte Butler. - Otthon kellettvolna lennie az asszonynak?


Liam megr�zta a fej�t.

- Ezt nem tudom - mondta. - Kora reggel elmentotthonr�l, azut�n hatoltak be hozz�.
Igen fogh�jasakaz �rtes�l�seim... ami azt illeti, nem rohantam odaa sz�mat t�tani,
mint a f�l v�ros.- Hol hallott�l r�la?

- Pearl-Merill mes�lte. �gy volt, hogy megint kilovagolunk, kivitt volna minket a
nagy k�rt�h�z -pillantott Dar�ra - de �zent, hogy nem �r r�, valamik�zbej�tt.
Nemr�g tal�lkoztam vele az Elef�ntban,akkor hallottam t�le a t�rt�ntekr�l.A
t�l�korr� vad�sz, Pearl-Merill, valamilyen rej-t�lyes m�don el tudta feledtetni a
k�t �rrel, hogyn�p�k �si ellens�gei k�z� tartozik. Igaz, a kis emberszinte csak
sz�let�s�t �s anyanyelv�t tekintve voltangol, sz�ve �s lelke m�r r�ges r�g Afrik��
lett - s ezminden rezd�l�s�t meghat�rozta. S mik�nt nem le-hetett britnek nevezni,
hasonl�k�ppen nem volt h�-d�t�, gyarmatos�t� sem. R�sze lett a titokzatos kon-
tinensnek, ak�r e f�ld fekete b�r� sz�l�ttei, ak�r aszavann�k vadjai, ak�r a
viharok pora. Mindeztpedig �kesen bizony�totta, hogy maguk a bennsz�-l�ttek is
elfogadt�k, nem �gy, mint sok �njel�ltafrikait. Mi t�bb, azon kevesek, akiknek
siker�ltjobban megismerni�k, �gy v�lt�k, maga Afrika isgyermek�v� fogadta.
Ismerte az �sv�nyeket, a foly�kat, a vadont. Bar�t-ja volt a sz�l, �s gyakorta �gy
t�nt, m�g a viharokkalis j�ban van. A feket�k babon�s tisztelettel �vezt�k,azt
tartott�k r�la, var�zsereje van, s kapcsolatban �llaz istenekkel. �rtett emberhez;
�llathoz egyar�nt, skiismerte a term�szetet, az id�j�r�st is. Igen
komolytapasztalatokkal rendelkezett. Hogy var�zserejecsup�n ebben rejlett-e, avagy
a bennsz�l�tteknekvolt igazuk, s val�ban a fekete istenek seg�tettex,err�l mindenki
a maga sz�ja �ze szerint d�nt�tt.Nem k�vette a gyarmati eur�paiak szok�sait,
nemtartotta mag�t a szab�lyokhoz, a k�telez� gondola-tokhoz, divatos
vil�gn�zetekhez - gy�l�lt�k is �rtesokan. Mivel cs�f �s alacsony emberke volt,
nemokozott neh�zs�get megvetni, len�zni, kinevetni.�m, ha valamireval� karav�n
indult az orsz�g bel-sej�be, veszedelmes t�jakra, a szervez�k t�lekedtek�rte.
Hiszen j�l tudta mindenki, nem akadt m�gv�llalkoz�s, mely a vezet�se alatt b�rmely
okb�lkudarcba fulladt volna.
Pearl-Merill nagyon sokat tudott err�l a f�ldr�l.
- �s mi a v�lem�nye minderr�l a vad�sznak? -�rdekl�d�tt Butler. - Van valami
�tlete?
- Ami azt illeti, kezdi �sszerakosgatni a darabk�-kat - b�lintott elismer�en Liam.
- Persze, � nemtudhat semmir�l, amir�l Merrick t�j�koztatott min-ket, s ez�rt csak
a leveg�ben dob�l�zik az �tleteivel,de... n�ha val�ban k�zel j�r. Bevallom
�szint�n, m�rmegk�s�rtett a gondolat, hogy esetleg be kellene
avatni.
Az amerikai t�n�dve h�mm�g�tt.
- Tal�n val�ban okos dolog lenne. Mindenk�ppensz�ks�g�nk lesz valakire, aki
t�k�letesen ismeri ahelyi viszonyokat. Csakhogy �tkozottul nem mind-egy, ki legyen
az. Mi�rt �pp Pearl-Merill? �n a ma-gam r�sz�r�l p�ld�ul jobb viszonyban vagyok
The-ronnal. Az angolt j�form�n nem is l�ttam m�g.
- Nekem ugyan semmi bajom nincs Theronnal -sz�lt k�zbe Dara - nem �rtem, Liam mi�rt
nemkedveli, de az biztos, hogy Pearl-Merill sokkal ta-pasztaltabbnak t�nik.
�ltal�banjobbnak tartj�k, no-ha majdnem mindenki gy�l�li.

- No, tess�k! �s nekem ebben az alakban kellenemegb�znom? Akit mindenki ut�l?


- �n nem vagyok valami j� emberismer�, az igaz -d�rm�gte Liam. - Mit�l is lenn�k
az, hiszen sok�igk, alig-alig tal�lkoztam valakivel, k�s�bb pedig csakgy�l�lni
tanultam �ket, nem ismerni. De a t�nyakkor is t�ny... Theronban ellens�get l�tok,
Pearl-Merillben pedig, ott egye meg a fene, hogy angol,bar�tot. R�ad�sul - tette
hozz� r�vid hallgat�s ut�n
- �ll�t�lag t�nyleg � ismer itt mindent a legjobban.
/
A m�ltat, a jelent, �s a feket�i szerint a j�v�t is.
- �n azt gondolom - t�mogatta Dara a fiatalembertel kellene neki mondani az
esem�nyeket. Sokatseg�thet...
Butler megvonta a v�ll�t.

- Rendben van - mondta megad�an. - Atgondoloma dolgot. Csakhogy, van itt m�g egy
k�rd�s, amit? meg kellene vitafiunk. - R�vid hat�ssz�net k�vet-kezett. A fiatalok
�rdekl�dve figyeltek. Butler hang-ja komolyan, m�r-m�r komoran csengett,
amikorism�t megsz�lalt. - Val�j�ban nem tudom, felv�llal-hatom-e ezt az �gyet
egy�ltal�n... �gy �rtem, val�-''" sz�n�leg egyed�l �n vagyok az, akit igaz�n
lelkes�t! ez a titok. Nincs jogom benneteket is beler�ngatni,esetleg komoly
vesz�lyeknek kitenni. B�rmennyirek�noz is a v�gy, �n nem tarthatok a karav�nnal,
hanet�n el is ind�tan�m. Nem hagyhatom mag�raScarlettet, igaz�n nem tehetem meg...
�s ami aztilleti - tette hozz� r�vidke r�g�d�s ut�n - att�l tar-tok, nemigen �ln�m
t�l a megpr�b�ltat�sait, hi�ba�ltatom magam. R�g volt az nagyon, amikor m�g
apuskagoly� sem fogott rajtam... ma m�r az er�sebbnapsug�r is leter�tene. Noha nem
k�nny�, annyiraaz�rt nem vagyok bolond, hogy ne tudjam ezt be-l�tni �s elfogadni. -
Elhallgatott, mintha elgyeng�tet-te volna ez a vallom�s.
Liam �s Dara az id�s f�rfit n�zt�k. A h�feh�r,h�traf�s�lt hajat, a r�ncok
szabdalta, de m�g mindigkem�ny �s figyelmes arcot, a kiss� f�radtnak t�n�szemeket,
s az asztalra ejtett k�rges kezet. Az egye-nes h�tat, a sz�les v�llakat nem
rogyasztott�k megaz �vek, a m�ly, csendess� lett hang nem remegett -az amerikai
most is er�snek, hat�rozottnak l�tszott.M�gis fogva tartott�k a korl�tai. Kalandos
�lete so-r�n nem akadt legy�z�re, csup�n �nn�n teste gyur-te I lassank�nt, ahogy
elmorzsolt�k az �vek. S �m�g igaz�n szerencs�snek vallhatta mag�t, hiszensoha nem
l�tszott rajta, h�ny �vet is sz�ml�l val�j�-ban. Mik�nt eg�sz �let�ben, most is
fiatalabbnaktetszett a kor�n�l. Megjelen�se er�t �s b�lcsess�getsugallt, elm�je
f�rge volt, lelkesed�se csaknem t�-retlen. De a verseny v�g�n - b�rmily hossz�ra
ny�l-jon is k�zdelme - m�gis vesztesk�nt kell elhagyniaa porondot. Az �r�k bajnok
az Id�.Dara arra gondolt, milyen lesz vajon � �regen? F�liaz �vekt�l; a kort�l,
mely elgyeng�ti test�t, megfony-nyasztja arc�t, beb�rt�nzi a tehetetlens�g
ketrec�be.Olyan k�nny�nek l�tszott a fiatals�g magabiztoss�-g�val, a v�gtelen
lehet�s�gek tudat�val szemben�z-ni a vil�ggal. Elk�pzelhetetlennek t�nt, hogy egy-
szer �t is legy�rheti majd valami betegs�g, hogyseg�ts�gre szorul a legegyszer�bb
feladatokn�l is -hogy elj�het �rte a hal�l. N�ha-n�ha megrohant�kugyan eff�le
gondolatok, de mindig elrejt�z�tt el-�l�k. Oly t�voliak, oly hihetetlenek voltak,
m�gisoly ijeszt�ek; nem akarta, hogy utat tal�ljanak alelk�hez. Fiatals�ga
�r�kk�val�nak t�nt, s a kor va-lami olyasminek, ami csak m�sokat fenyeget.Lesz-e
�reg egy�ltal�n? Vagy egyike lesz azoknak,akik f�klyal�ngk�nt �lik �let�ket - vadul
t�ncolva, sgyorsan kihunyva? �rorsz�gi kalandjai, Mollroe�letre h�v�sa ezt �g�rt�k,
�m az�ta �jra lelassult at�nc, �rdektelenn� fakult a l�ng.R�m�lten tapasztalta,
hogy kiz�kkent az �lete, ki-z�kkent a szem�lyis�ge; val�s�ggal elsz�rk�lt. Las-s�,
�res �let ut�n fog megv�n�lni, egyhang� hal�-d�s ut�n, mint az emberek legt�bbje?
An�lk�l fogelgyeng�lni a karja, eltompulni az elm�je, hogy ere-j�ket valaha is
pr�b�ra tette volna? Egyetlen c�ljalegyen f�rjhez menni, gyereket sz�lni, s
b�rgy�nmosolyogva megfelelni az er�nyes �riasszony �s tisz-tes csal�danya k�pnek,
mik�nt azt a n�kt�l minde-n�tt elv�rj�k? Mintha hossz� �lomb�l �bredt volna,�gy
rohanta meg a felismer�s: jelen pillanatban alegjobb �ton j�r valami eff�le
v�gkifejlet fel�, j�lle-het, m�g csak a kezdeti l�p�sekn�l tart.Egyre vil�gosabban
l�tta, hogy hib�t k�vetett el,amikor ilyen szorosra f�zte kapcsolat�t a csal�dj�-
val - igaz, sebes�l�se miatt m�st nemigen tehetett.Egyre er�sebben �rezte, a b�k�s
csal�di �let nemneki val�, a biztons�g, a gondoskod�s r�nehezedik,mint valami
fullaszt� lepel, ami alatt lelke ellustul,i kifakul, elsz�ntelenedik.
Ki kell t�rnie, am�g teheti, miel�tt ereje v�gk�ppelhagyja. Ki kell t�rnie, hogy
meglelhesse elvesztett�nmag�t.
Noha sz�ve m�ly�n �rorsz�gba v�gyott, s att�l tar-tott, nincs a vil�gon m�sik hely,
mely �t meggy�-gy�thatn�, most m�gis �gy d�nt�tt, felv�llalja apjahelyett a
kih�v�st. A T�nd�rek Szigete messze van,r�ad�sul abban sem volt eg�szen bizonyos,
mihezis kellene fognia, ha visszat�r. Meglehet, Mollroemegszem�lyes�t�s�vel rosszul
ind�totta el �let�t -azut�n, hogy az �ton�ll�t el kellett veszejtenie,egyetlen �t
sem t�nt t�bb� igaz�n cs�b�t�nak.Most azonban lehet�s�g ny�lt a szabadul�sra.
Akincs, a vagyon ugyan nem �rdekelte k�l�n�seb-ben, a rejt�ly s az ismeretlenbe
ind�tott karav�nazonban ann�l ink�bb. Nem tudta, val�j�ban mitv�r t�le, de �rezte,
hogy nem szabad v�dol-nia; valamit tennie kell v�gre.S volt m�g valami, mely
cselekv�sre s�rgette.Nem hitte, hogy a lelk�ben id�r�l-id�re megsz�-lal�, s�t�t
hatalmak erej�t hirdet� hang puszt�n ak�pzelet sz�lem�nye lenne. �rorsz�g gyermeke
volt,az� a f�ld�, ahol a m�tosz �s a val�s�g k�zt nincshat�r, ahol a koboldok, a
t�nd�rek �s a boszork�-nyok ma is az emberek k�r�tt �lnek, mik�nt sz�za-dokkal
ezel�tt - csak �ppen jobban elrejt�znek. A J��s a Gonosz er�i ott lappanganak a
mindennapok�let�ben; �lc�zva, csup�n a kev�s beavatott sz�m�ra�rz�kelhet�en, m�gis
valamik�pp val�s�gosan.Dara j�l tudta, hogy az emberek ny�zsg�, sz�rket�meg�ben
olyan l�nyek rejt�znek, melyek ezeketaz er�ket szolg�lj�k, hordozz�k, s �r�k harcuk
ottzajlik a v�rosok; falvak, tany�k lak�inak szeme el�tt

- t�bbnyire m�gis l�thatatlanul. Kevesen akadnakakik tudnak r�luk, s m�g


kevesebben, akik ismerikn�h�nyukat. Nem is igen t�rekszik eff�le tud�sraf�ldi
haland�, hiszen aligha lehet veszedelmesebbdolog a vil�gon, mint ismerni a Gonosz
f�ldi hely-f tart�inak egyik�t. S a beavatottak tudj�k, hogy a J�er�inek ismerete
sem felt�tlen�l kedvez� az gysze-r� ember sz�m�ra - belekeveredni a Harcba, maga
a v�g.
Grainne �s az �reg b�rd tan�t�sai b�s�gesen ele-? gend�n�k bizonyultak ahhoz, hogy
a l�ny komo-lyan higgyen mindebben, ugyanakkor apj�t�l �r�-k�lt term�szete nem
engedte, hogy felv�llalja a le-hajtott fej� retteg� szerep�t - igaz, �r nevel�i is
vala-mi olyasmit igyekeztek sugallni, hogy esetleg lehetes�lye r�szt v�llalni a
lappang� hatalmak k�zdel-
m�ben.
Mindenesetre, elsz�nta mag�t, hogy szemben�z alelk�ben suttog� fenyeget�ssel. �gy
t�nt sz�m�ra,
151
mintha valami (valaki?) felfedezte volna a jelenl�t�t,s el akarn� �zni. Ez pedig
azt jelentette, hogy Daravalami�rtvesz�lytjelenthet r�, de legal�bbis zavarjaa
k�reit, ez�rt pr�b�lja megf�lemliteni. Nos, a l�ny�gy d�nt�tt, elfogadja a
kih�v�st, s az �rnyak nyo-m�ba ered.
Mindez persze hossz� napok �ta �rett m�r benne,l�pten nyomon ott bujk�lt a tudata
alatt, megjelentaz �lmaiban. lim most, miel�tt v�laszolt volna ap-j�nak, egyszerre
s�p�rt rajta v�gig, tiszt�n �s vil�go-san, oly er�vel, hogy pillanatokra elakadt
m�g al�legzete is.

- Mi�rt ne v�llalhatn�nk fel? - k�rdeztej amint


- visszat�rt gondolatai vil�g�b�l. - Neked csak a szer-vez�sben kell r�szt
v�llalnod... ami azt illeti, szerin-tem az egyik legfontosabb �s legk�nyesebb
feladat..mi pedig elmegy�nk a karav�nnal. Gondolom, L�-am is egyet�rt velem -
fordult a fiatalember fel�.
- �r�mmel fogok v�gre valamibe - b�lintott Liam,noha nem volt benn eg�szen
bizonyos, hogy val�-ban akar-e hosszasan k�borolni ezen az idegen,pokolian forr�
f�ld�n. A t�tlens�g azonban m�rannyira k�nozta, hogy azonnal r�b�lintott az aj�n-
latra. A maga r�sz�r�l persze nem �rtette, mi�rt nem! mennek vissza ink�bb
�rorsz�gba, ha m�r Daraam�gy sem lesz az anyja mellett, de mivel a l�ny �gyd�nt�tt,
� sem d�nthetett m�sk�nt a vil�g mindenkincs��rt sem hagyta volna, hogy egyed�l
menjen.Felmer�lt benne, hogy besz�l majd a l�nnyal, sesetleg megpr�b�lja r�venni a
hazautaz�sra, de mi-re id�ig �rt gondolataiban, fanyalogva kellett r��b-rednie:
ak�rmilyen meglep�, �t mag�t is vonzza azismeretlen.
Sok�ig hihetetlen�l sz�k vil�ga rohamosan t�gult,s m�g eleinte �lland�an menek�lni
szeretett volnavissza - an�lk�l, hogy tudatosan felismerte volna -az id� m�l�s�val
egyre jobban kiteljesedett benne av�gy, mind nagyobb szeleteket megismerni a vil�g-
b�l.
Butler �sszetonta karjait a mellkas�n, s fels�haj-tott. Fut� mosoly suhant �t az
arc�n.
- Hazug kutya lenn�k, ha azt mondan�m, abbanrem�nykedtem, hogy nemet mondtok -
vallotta be.
- B�r f�ltelek is benneteket, s atyai sz�vem ink�bbvisszatartana, tudom j�l, hogy
mindannyiunk sz�-m�ra keser� kudarc lenne, ha bele sem kezden�nk,megfutamodn�nk. -
Elkomolyodott, a l�ny�ra n�-zett. - Sz�leidt�l t�vol nevelkedt�l, Dara -
mondtacsendesen - engem sok�ig m�g csak nem is ismert�l.De a v�r nem v�lik v�zz�,
ahogy mondj�k... a kalan-doz�l�lek elfojthatatlan. Sokkal nyugodtabb lehet-n�k,
tudom, ha te is olyan lenn�l, mint a t�bbi l�ny...h�mezni tanuln�l, kicsinos�ri,a
v�rn�d az udvarl�-kat, b�lr�l b�lra repkedn�l, s te lenn�l minden�tt alegszebb...
mert te lenn�l, ebben bizonyos vagyok...De te nem ilyen agy, s nem is leszel soha.
Belepusz-tuln�l, ha ilyesmire k�nyszer�ten�d magad. Ha va-laki, h�t �n azt�n tudom,
milyen az, amikor valakita v�re, a lelke hajt. - Felnevetett. - s az az
igazs�g,hogy any�d sem k�l�nb, csak �ppen � m�s oldalr�lk�zel�tette meg a dolgot.
De mindegy is - legyintett
- a l�nyeg az, hogy te is kalandoz�nak sz�lett�l...nincs mit tenni. Persze, tudtam
�n ezt az els� sz�r-ny� pillanatt�l fogva, de titkon abban rem�nyked-tem, h�tha
csak t�ved�s az eg�sz... h�tha visszata-l�lsz a rendes, az unalmas ker�kv�g�sba,
hiszen egyapa sz�m�ra az mindig vonz�bbnak t�nik. De be-l�ttam, t�ged nem szabad
ilyesmibe k�nyszer�teni.Es azt hiszem - tette hozz� r�vid sz�net ut�n -magad is
r�j�tt�l erre.
Cs�nd lett. Csak az ablak alatt megh�z�d� bokrok
4
�gai motoztak a falon, ahogy a felt�mad� enyhe sz�lt�ncba vitte �ket.
Alkonyodott. A szalon sarkaiban megs�r�s�d�tta hom�ly, s valamelyest al�bbhagyott a
meleg is.Odakint m�g vil�gos volt, az ablakon �t j�l l�tszotta fekete kert�szfi�,
amint a p�zsitot tisztogatja.Dara hallgatott egy sort, gondolatai sebesen ker-
gett�k egym�st. Oly sok mindent mondhatott volnamost. De valahogy nem siker�lt
hely�nval� monda-tokra bukkannia, �res fecseg�shez pedig nem voltkedve. �gy csup�n
egyetlen b�lint�ssal v�laszolt ap-ja mondand�j�ra, azut�n megk�rdezte:- Theron vagy
Pearl-Merill?
Butler felvonta a szem�ld�k�t, s sz�tt�rta a karj�t.
- Azt hiszem - mondta, nem volna tisztess�ges, hamegtartan�m magamnak a d�nt�s
jog�t: Elv�gre tiviszitek v�s�rra a b�r�t�ket... ti�tek a jog, hogyvezet�t
v�lasszatok./

- Teh�t akkor Pearl-Merill - n�zett Liamre a l�ny.A fiatalember b�lintott. - Hidd


el - folytatta Dara -sokkal jobb, mint Theron. Arr�l m�r nem is besz�l-ve, hogy
szerintem �ri�si hiba lenne Liamet meg ab�rt �sszez�rni. El�g lesz nek�nk a sok
k�ls� gond
is...

- Rendben, rendben - emelte fel v�dekez�en atenyer�t Butler. - Elfogadom, legyen


Pe�rl-Merill.De ahhoz ragaszkodom - tette hozz� sietve, amikorl�tta, hogy l�nya
ism�t besz�dbe fogna - hogy be-sz�lhessek vele magam is, �s az indul�sig mindv�-gig
kapcsolatban legy�nk. Hogy egyenesen besz�l-jek: ellen�rizni akarom!
Dara elmosolyodott.

- Te vagy a parancsnok, megbesz�lt�k - mondtavid�man. - Pearl-Merill am�gy is


szeretett volnabesz�lgetni veled, ha j�l tudom. Nem lenn�k meg-lepve, ha gyan�t
fogott volna. M�r csak ez�rt is jobb,ha nek�nk dolgozik... ki tudja, mif�le zavart
kelthet-ne m�sk�nt.

- Soha nem besz�lt err�l a Lobengula-kincsr�l? -fordult Liamhez az amerikai.

- Nem... err�l nem esett sz� - ingatta a fej�t afiatalember. - Sok mindenr�l
mes�l... gyakorlatilagmindenr�l, ami a szeme el� ker�l, vagy esz�be jut,de
Lobengul�t m�g nem eml�tette. Kincsekr�l per-sze volt sz�...
- Mif�le kincsekr�l?

-�si v�rosokr�l... elveszettromokr�l, r�g�szekr�l.Azt mondta, a Zambezi �s a


Limpopo foly� k�z�tt,illetve a Zambezi �s az Orange k�z�tt nagyon sok 6sirom
rejt�zik. N�melyekn�l,j�rt m�r 8 is. A legna-gyobb valami Zimbe... Zimbabwe... ha
j�l eml�k-szem. Pearl-Merill h�rom �vvel ezel�tt j�rt ott, va-lami kutat�val. Azt
mondja, d�bbenetes l�tv�ny, esnem lenne meglepve, ha m�rhetetlen kincseket rej-
tene. A m�sik telep�l�s... v�rjunk csak... annak isvalami furcsa neve van...
Monota... Monomotapa,tal�n. Erre m�g nem siker�lt r�bukkanrua senkinek,pedig
sz�zadok �ta kutatj�k m�r... a kalandorokkedvelt c�lpontja, merterr�l is �gy
tartj�k, fejedelmikincset rejt. H�t... nagyj�b�l ennyi. �n nem tudokt�bbet, de �
�r�kig k�pes lenne besz�lni r�luk, azt
hiszem.

- Ez az a ter�let, ahol Lobengula is uralkodott,igaz? - merengett Butler. - Merrick


valami olyasmitmondott, hogy itt �ltek a matebel�k meg a mos�...khmm, mason�k.
M�giscsak lehet valami ezekben alegend�kban, hiszen olyan sok szempont egyezik.
- A legend�k mindig igazak - mondta Dara moso-lyogva, de m�ly meggy�z�d�ssel. -
Csak �ltal�banrosszul �rtelmezik �ket. Ez�rt a legt�bb embernek
154 155
nem mondanak semmit, s inivel nem �rtik, h�t ne-vetnek rajtuk.
- Figyelemre m�lt� �ll�spont, kisasszony.A balkon fel�l felcsend�l� hangra
mindannyianfelkapt�k a fej�ket. Mintha csak a folytonos emlege-t�s id�zte volna
meg, Pearl-Merill �llt az ajt�ban.A t�rr�l sokan �gy tartj�k, a vil�g egyik
legszebbtere. H�rom oldal�t nem z�rja le semmi, �gy nemcsup�n t�k�letes
szimmetri�j�val, szobraival, de-. r�ksz�gben tal�lkoz� �tjaival gy�ny�rk�dteti
aszeml�l�t, hanem a k�rnyez� l�tv�nnyal is.. Minden oldala pontosan
kett�sz�z�tvenkilencm�ter hossz�, keleten a Jardin des Tuileries, nyuga-ton a
Champs-Elys�es parkjai, d�len a Szajna �vezi,/ t�ls� partj�n a Bourbon-palot�val.
Csup�n �szakonszeg�lyezik �p�letek; Gabriel emeltette �ket csak-nem k�t �vsz�zada,
azon utas�t�sra, hogy idegenk�veteknek alkosson otthont. A palot�k
t�k�letesenazonosak, k�zt�k, a Rue de Royale v�g�ben a Ma-deleine-templom
emelkedik.
Sz�k�kutak �s szobrok �vezik a teret, gondos. szimmetri�ban fel�ll�tva a hatalmas,
�gbesz�k� em-. l�kmex, a luxori obeliszk k�r�l. A gig�szi oszlopotMohammed Ali,
Egyiptom alkir�lya aj�nd�koztaLajos F�l�pnek, m�g 1831-ben. Most egy n�gy m�-ter
magas gr�nit emelv�nyen �ll, melyen a sz�ll�t�s�s fel�ll�t�s hihetetlen munk�j�nak
egyes mozzana-tai hirdetik az ir�ny�t� Lebas m�rn�k dics�s�g�t. Azobeliszk emberi
elme sz�m�ra m�r-m�r felm�rhe-tetlen korok n�ma tan�ja: Krisztus el�tt
rruntegyezerh�romsz�z �vvel faragt�k ki, II. Ramszesz dics�tetteit hivatva
meg�r�k�teni. Feladat�t becs�lettelteljes�ti; ezred�vekkel ezel�tt elpusztult m�r a
civi-liz�ci� is, mely l�trehozta, de a r�zsasz�n syenitbefaragott hieroglif�k m�g
most is h�ven reg�lnek af�ra�r�l. A t�ren s�t�l� p�rizsiak nagyobb r�sze�gyet sem
vet a k�tsz�zharminc tonna s�ly�, k�zelhuszonh�rom m�ter magas remekm�re; a
t�v�benvizsg�l�d�, nyakukat ny�jtogat� alakok z�mmelidegenek.
Nem csup�n a k�t ikerpalot�t, mag�t a teret isGabriel tervezte, 1757-ben. A szinte
t�k�lyre vittszimmetria, a franeia k�nnyeds�ggel �tsz�tt monu-mentalit�s e remeke
akkoriban XV. Lajos nev�t vi-selte. A forradalom sor�n azonban led�nt�tt�k akir�ly
bronzszobr�t, s a hely a Forradalom tere lett.A Forradalom v�rt�l iszamos tere. Itt
l�pett v�rpad-ra XVI. Lajos, Charlotte Corday, Marie-Antoinette,� girondist�k,
Danton �s Robespierre.S mintha csak a Hal�l dohos illat�t akarn�k sz�-m�zni vele,
1795-ben �j nevet kapott a t�r: Place dela Concorde. Az Egyet�rt�s tere.A t�r
sark�n egy kicsiny, de eleg�ns k�v�h�zbanNick May �ld�g�lt. Kedvelte ezt a helyet;
a Place dela Concorde szerkezete s a ki�lt� ellent�t az �siobeliszk �s a francia
st�lus k�z�tt mindig friss�t�enhatott a gondolataira. Ez�ttal azonban
kor�ntsemm�k�d�tt olyan olajozottan az elm�je, mint szerette
volna.
El�tte, a kis asztalk�n er�s fekete g�z�lg�tt, meg-meglibbentve a cs�sze f�l�
borul� �js�g lehajl� sar-
k�t.
Az �rny�k elm�ly�lten b�ng�szte a lapot. A ven-d�gek halk zsong�sa, a k�v� �s a
s�tem�nyek illataellust�tott�k; fontolgatta, hogy hazamegy, s enged�-lyez mag�nak
egy r�vid d�lut�ni szieszt�t. Ut�bbazt�n elvetette az �tletet, hiszen ismerte
mag�tannyira, hogy tudja: mire haza�rne, a friss leveg�m�r r�g ki�zi bel�le az
�lmoss�got.Tov�bb olvasgatta h�t a cikkeket, b�r egyre ink�bbnehez�re esett rendet
teremteni az el-elmos�d�, sz�-d�lten meg-megl�dul� sorok k�z�tt. K�teles-s�gszer�en
belekortyolt k�v�j�ba, b�r gyan�totta,hogy nincsenek csod�k: kedvelte ugyan a
d�lut�nik�v�z�s szertart�s�t, �lmoss�g�n azonban sohanem seg�tett a forr� ital.
Megcsend�lt a bej�rat f�l� akasztott cseng�, hang-ja kiragadta Nicket a k�bulatb�l.
K�t komor k�p�,s�t�t kab�tba burkol�z� �r l�pett be a helyis�gbe;nyomukban hideg
�ramlott, s n�h�ny elt�vedt h�-pehely lejtette el t�n�keny hal�lt�nc�t. A
f�rfiakbiccentettek az �ld�g�l�k fel�, azut�n kom�tosmozdulatokkal kib�jtak
kab�tjukb�l.Nick elmosolyodott. Ha ezek nem rend�r�k, ak-kor �n elmegyek
szobainasnak, gondolta kaj�nul.Azut�n ism�t felvette az im�nt olvasott sz�veg sza-
kadoz� fonal�t.
A k�vetkez� oldal v�gre val�ban felkeltette �rdek-.l�d�s�t. �lmoss�ga
szertefoszlott, a sorok kiegyene-sedtek - Alfred Dreyfus �gy�ben �ll�t�lag
�jabbbizony�t�kok ker�ltek el�.
A vez�rkari kapit�nyk�nt szolg�l� Dreyfust okt�-ber 15-�n tart�ztatt�k le, katonai
titkok N�met Biro-dalom jav�ra t�rt�n� kiszolg�ltat�s�nak v�dj�val,egy,
val�sz�n�leg a n�met k�vets�gr�l sz�rmaz�terhel� irat alapj�n. Az �gy nagy port
vert fel, a sajt�szinte minden nap foglalkozott vele akkoriban.T�bb�-kev�sb�
egy�rtelm�en a tiszt ellen sz�laltakfel, elz�szi polg�ri zsid� sz�rmaz�sa alapj�n
anti-szemita hangulat� cikkekben k�vetelve gyors �sszigor� b�ntet�st. Nem tudni, ez
a hadj�rat mif�lebefoly�ssal b�rt a hadb�r�s�gra; bizonytalan h�rekkeringtek
csup�n, mivel az elj�r�st titokban folytat-t�k le. Bizonyos k�r�kben azonban
rebesgetni kezd-t�k, hogy a terhel� dokumentumok bizony k�teshitel�ek.
Azok k�z�l, akik a kapit�ny k�zvetlen ismer�ivoltak, sokan nem hittek b�n�ss�g�ben.
Nick n�-h�nyszor megfordult olyan t�rsas�gban, ahol akad-tak ilyenek, s �szinte
hit�k �t is meggy�zte. Dreyfus�rtatlans�g�nak p�rtj�ra �llt maga is. Sz�vb�l rem�l-
te, miel�bb kider�l az igazs�g.�m egyre ink�bb �gy t�nt, a tiszt nem
sz�m�thatkedvez� �t�letre. Ha nem der�l ki az igazs�g, lefo-koz�s �s
�letfogytiglani sz�m�zet�s v�rja. A h�rhedt�rd�g-sziget pokla.
Az �rny�k d�h�sen l�kte az asztalra az �js�got.Ennyit a francia
igazs�gszolg�ltat�sr�l! Megvet�enpillantott az elm�ly�lten besz�lget� rend�r�k
fel�;mintha szemernyit is tehetn�nek az igaztalan �t�let-r�l. Ha egyszer valakit a
G�pezet c�lba vett, sokkalbefoly�sosabb emberek sem menthetik meg, nemhogy a
k�z�ns�ges nyomoz�k. Nick persze mindeztnagyon j�l tudta, de mivel az �llam
k�pviselet�benjelen pillanatban csak ez a k�t ember tart�zkodott ak�zelben, r�juk
�sszpontosult h�t a mestertolvajkeser� d�he.
Maga sem tudta, mi�rt narag�totta meg ennyire acikk. �ltal�ban nemigen �rintett�k
meg a h�rek. Ol-vasta �ket,.mert ig�nyelte a t�j�kozotts�got, de �r-zelmileg
csaknem mindig k�v�l�ll� maradt. �nn�nbels� vil�ga �s a k�lvil�g k�z�tt akkora
szakad�kt�tongott, melyen alig-alig juthatott �t b�rmi is. Am�lys�g felett �t�vel�
keskeny hidat pedig gondo-san �rizte. Ez�ttal tal�n a Dreyfus bar�taival folyta-
tott besz�lget�s tal�lt utat m�gis a lelk�hez.V�llat vont, �s felhajtotta marad�k
k�v�j�t. Hi�bavolt benne h�rom kan�l cukor, m�gis, valahogykeser�nek �rezte.
Az East End sik�toraib�l indulva, Nick May nagyutat tett meg P�rizsig. P�rtfog�k,
tan�t�k, szeret�k,bar�tok �s ellens�gek sor�t hagyta maga m�g�tt,mire id�ig
eljutott. S j�llehet, mindv�gig t�rv�nyenk�v�lik�nt �lte �let�t, soha nem sorolta
mag�t agazemberek k�z� - mi t�bb, sz�vb�l gy�l�lte �ket, sha tehette, ellen�k
fordult. Persze, egy mestertolvajnem lehet soha az igazs�g makul�tlan lelk� bajno-
ka, az �rny�k nem is igyekezett eff�le szerepbentetszelegni. Tan�t�i egy r�sze
azonban let�r�lhetet-len b�lyeget hagyott rajta: az embers�g�t.Nick n�ma h�borg�s�t
megzavarva, ism�t meg-kondult a bej�rati cseng�. Ez�ttal k�t h�lgy �rkezett,mintegy
ellens�lyozva a f�rfiak im�nti komor bel�-
p�j�t.

- Jaj, milyen kellemes idebent! - lelkendezett egyi-k�k. - M�r majd lefagyott az


orrom! - Fiatal, cseng�,zabol�tlan hang.

- K�sz�n�m, fiam. - Kim�rten udvarias, halk org�-num. Az id�sebb h�lgy sz�lt a


pinc�rhez, aki lese-g�tette a kab�tj�t.
Nick felpillantott. Magas, kiss� molett asszonytl�tott, s�t�t t�nus�, nem
hivalkod�, de eleg�ns ru-h�ban. Az asztalokat m�rte v�gig, h�sos arc�n gya-nakv�
kifejez�ssel, mintha att�l tartana, hogy a szo-lid k�v�z� minden pillanatban gyan�s
iv�v� v�ltoz-hutna. S�r�, �szes szem�ld�k�t �sszevonta, m�lyen�l� szeme szigor�an
csillogott.M�g�tte fiatal, mosolyg�s l�ny �lldog�lt. � is ahelyis�get szeml�lte, de
szeml�tom�st ink�bb ma-guk a vend�gek �rdekelt�k, semmint az asztalok.Csig�kba
rendezett aranysz�n haj�n olvad� h�pely-hek csillantak, mik�nt csup�n egyetlen
bel�p�resz�nt, s�hajnyi �let� gy�m�nt�kszerek.Az �rny�k r�snyire nyitotta a sz�j�t,
�s elfeledtebecsukni.
Az ifj� h�lgyb�l olyan b�j �s rejtett�rz�kis�g �radt,mely egy szempillant�s alatt
mag�val ragadta amestertolvajt. Mozdulatai puh�k, macskaszer�ekvoltak, s noha
n�lk�l�ztek minden kih�v�, net�nk�z�ns�ges von�st, m�gis, valamik�pp
magukbanhordozt�k a n�iess�g minden �g�ret�t. Szab�lyos,�m kor�ntsem szabv�nyos
arc�n �jra �s �jra felra-gyogott a mosoly, szeml�tom�st rabul ejtve m�g amogorva
rend�rtisztvisel�ket is. Szeme k�k volt,ak�r a ny�ri koraest �gboltja, s a gyerty�k
f�ny�benapr�, ez�stsz�n szikr�k csillantak a m�ly�ben.Mindegyre mosolyra h�z�d�,
telt, m�r-m�r vastag-nak mondhat� ajkai felett arisztokratikus orr �velt,cimp�i
elragad�an remegtek, tulajdonosuk izga-totts�g�t t�kr�zve.
A gyermeki naivit�s �s az �rett, minden porcik�-jukkal cs�b�tani k�pes n�k
�rz�kis�ge keveredettebben a l�nyban, az �sszes valamire val� f�rfiem-berre hal�los
veszedelmet jelentve.
- Ez az asztal, ugye, megfelel, Mademoiselle Ar-mandine? - k�rdezte, egy ablak
melletti helyre mu-tatva, nem messze Nickt�l. Szokny�ja h�tulja meg-gy�r�d�tt kiss�
- nyilv�n konflisban �lt nemr�g.A molett h�lgy m�g jobban �sszevonta a szem�l-d�k�t
- a bozont m�r elt�nt az �sz haj alatt, valahola homloka tetej�n - �s szigor�
pillant�st vetett amestertolvajra. Az �rny�k becsukta a sz�j�t.Mademoiselle
Armandine belekarolt v�denc�be,�s elkorm�nyozta a terem legt�volabbi v�g�be. At�bbi
asztalnak h�ttal �ltette le a l�nyt, � maga pedig�gy helyezkedett, hogy - mik�nt
valami b�sz stra-t�ga - szemmel tarthassa a k�v�z�t.Nick elnyomott egy mosolyt. Azt
rem�lte, id�bentette, �m a matr�na el�tt semmif�le kih�g�s nemmaradhatott rejtve -
vasvillatekintete szinte keresz-t�l d�fte a "nyegle ifjoncot." Nick az �js�gja
m�g�menek�lt.
Nem b�rta azonban t�ls�gosan sok�ig; mindunta-lan ki-kipislogott a lapok m�g�l,
hogy elgy�ny�r-k�dj�k az ifj� h�lgy tart�s�ban, mozdulataiban, azaranysz�n csig�k
rebben�s�ben. Valamik�pp az �k�l�n�s �rz�se t�madt, hogy l�tta m�r valahol al�nyt.
De min�l er�sebben igyekezett megkapasz-kodni benne, ann�l t�volabbra sz�k�tt t�le
az incsel-ked� eml�k. Ut�bb azt�n feladta; ak�r l�tta m�r,ak�r nem, el�bb-ut�bb meg
kell vele ismerkednie.Ahogy m�ltak a pereek, �gy csontosodott benner�geszm�v� a
gondolat: nem m�lhat el az �lete an�l-k�l, hogy k�zeli - lehet�leg nagyon k�zeli -
kapcso-latba ker�lne az aranyhaj� sz�ps�ggel.A k�v�h�z halk, de sz�ntelen
zsong�s�ban nemhallhatta, mir�l besz�lnek azok ketten. Az id� m�l-t�val s a
s�tem�nyek meg�rkezt�vel az id�sebbh�lgy arckifejez�se is megenyh�lt kiss�, mi
t�bb,n�ha-n�ha m�g egy sov�ny mosolyt is megengedettmag�nak, v�dence valamely
mondat�ra.Nick az illend�s�g kedv��rt rendelt m�g egy feke-t�t, j�llehet, �lmoss�ga
szertefoszlott m�r; mindegy-re azon t�prengett, mik�nt ismerkedhetne meg al�nnyal.
T�rh�z�ban sz�mos megold�s szerepelt, snoha helytelen lenne azt �ll�tani, hogy soha
nem �rtekudarc, eleddig nem panaszkodhatott. Most m�g-sem tudott v�lasztani. Minden
lehet�s�gben tal�ltvalami kivetnival�t: egyiket sut�nak, m�sikat �tl�t-sz�nak,
harmadikat otromb�nak, tolakod�nak�rezte. Mindezenk�zben persze n�m�n
d�h�ng�tt,hiszen soha nem volt jellemz� r� ez a fajta tan�csta-
lans�g.

160 161
Mereng�sei k�zepette felk�dl�tt el�tte J�lia War-ren alakja. A neves londoni
p�nzember l�nya voltaz els� (�s mindeddig az utols�), aki eff�le hat�ro-zatlans�got
v�ltott ki bel�le.Az �rny�k elkedvetlenedett kiss�. Miss Warrenbeugyanis
beleszeretett - pontosan �gy, mik�nt az aromantikus reg�nyekben �rva vagyon. Vagy
leg-al�bbis, majdnem �gy. Ifj� volt akkor, s b�r m�r sokatl�tott, m�gis
tapasztalatlan. Ma m�r, az �vek t�vo-l�b�l megmosolyogta akkori �nmag�t:Mindeddig.
De most?
Nick egyre n�vekv� gyanakv�ssal vizsg�lta fris-sen �bredt tehetetlens�g�t, s
vetette �ssze az akkori,ifjonti �rzelmekkel. Aggodalma n�tt�n n�tt.Be kellett
l�tnia - noha �n�rzete k�r�mszakadt�igv�dekezett - hogy akadnak bizonyos hasonl�s�-
gok, m�g ha (szerencs�re!) t�k�letes azonoss�gr�lnem is lehet besz�lni. Az �rny�k
J�lia Warren �taegyetlen n�vel szemben sem �rzett ilyesmit.s ezt itt m�g csak nem
is ismeri!Nem tudta, nem �rtette, mi lehet az a v�gzetesdelej, mely k�pes volt �gy
elvar�zsolni. Hiszen olysok n�t ismert m�r meg; szebbek,
izgalmasabbak,tapasztaltabbak, gazdagabbak is voltak k�zt�k en-n�l a l�nyn�l. Nem
�rtette, s �ppen ez�rt megr�m�lt
t�le.
B�szke volt szabads�g�ra; t�k�letes f�ggetlens�-g�re, kiegyens�lyozott lelk�re �s
hideg d�nt�seire.(Noha � maga szent�l hitte, val�j�ban d�nt�sei so-hasem voltak az
emberi �rzelmekt�l f�ggetlenek.)J�llehet, r�gen t�rt�nt, m�gis vil�gosan
eml�kezettarra az �rzelmi z�rzavarra, amit Miss Warren keltettbenne. Ami bocs�natos
dolog volt egy k�ly�kn�l,ma m�r nevets�ges ostobas�g lenne.Az �rny�k felh�rpintette
feket�je marad�k�t, gon-dosan �sszehajtogatta az �js�got, �s intett a pinc�r-
nek.
- Garcon! Fizetek!
�s Nick May, a mestertolvaj valami olyasmit tett,amit eg�sz �let�ben ker�lni
igyekezett: megfutamo-
dott.

- Philippe de Comminges �s hitvese, B�atrice deComminges!


- Gr�f �tienne La Cerda!
- Monsieur Guillaume Braque!
Az ajt�n�ll� rend�letlen kitart�ssal sorolta az �r-kez� vend�gek nev�t. Csillog�
ruhak�ltem�nyek,hivalkod�an t�k�letes szab�s� frakkok, sz�mtalan�llat pusztul�s�t
k�vetel� sz�rmekeppek �s ragyo-g� �kszerek vonultak felfel� a l�pcs�n,
g�rcs�ss�merevedett mosolyok keresztt�z�ben.A h�zigazda, Isaac Camondo gr�f, a
neves m�-gy�jt� odafent �llt, s udvarias figyelemmel k�sz�n-t�tt minden egyes
�rkez�t.

- �, Madame Dujardin, micsoda megtiszteltet�s!


- Kedves Philibert, csakhogy megint l�tlak!
- Mademoiselle Condert, �r�mmel l�tom; hogyfel�p�lt betegs�g�b�l! Nagyon agg�dtunk
kegye-
d�rt.
- Simone, kedvesem...
Nick May a gal�ria korl�tj�nak t�maszkodva fi-gyelte a mas�roz� vend�gsereget, �s
mag�ban tisz-telettel ad�zott a gr�fnak. Hogy k�pes ezt kib�rni?�rhely�r�l
zavartalanul szeml�lhette a l�tv�nyt,ami minden est�lyen a legjobban �rdekelte: a
h�l-gyek haj�t, homlok�t �s dekolt�zs�t. �rdekl�d�s�tterm�szetesen nem holmi
alantas f�rfi�i �szt�n�ksarkallt�k - puszta szakmai k�v�ncsis�gb�l fakadt.Egy-egy
ilyen mulats�g fel�rt a leggazdagabb �k-szerki�ll�t�sokkal is, joggal tartott h�t
sz�mot a mes-tertolvaj �rdekl�d�s�re. Noha nagy �ltal�noss�gbanm�r tudta, melyik
el�kel� h�lgy�n mif�le �kekresz�m�that, n�ha szolg�ltak sz�m�ra meglepet�ssel.S ha
el�g nagy volt a meglepet�s... nos, akkor az�rny�k is meglepet�ssel viszonozta - a
maga m�d-
j�n.
A d�m�k szerencs�j�re azonban m�r csak az iga-L�n k�l�nleges darabok �rdekelt�k, s
azokat sem azest�lyek forgatag�ban szerezte meg. (j�llehet, sokesetben egyszer�bb
munka lett volna, �m egyr�sztaljass�gnak �rezte az ilyesmit a h�zigazd�val szem-
ben, m�sr�szt az est�lyek hangulat�t sem szerettevolna elrontani - �s egy�ltal�n:
valahogy nem illetta st�lus�hoz. N�lk�l�z�tt minden kih�v�st.De a vad�szter�let
felm�r�s�hez el sem tudottvolna k�pzelni enn�l jobb �s kellemesebb m�dszert.�llt
teh�t egy d�szes oszlop �rny�k�ban, �s cs�n-desen mosolyogva szeml�lte az
el�kel�s�gek �rada-t�t. Nocsak, La Foret b�r�n� �j diad�mot kapott! Itt voltaz
ideje, a r�givel m�r igencsak elmaradt a t�bbiek m�-g�tt... Hmm, k�r hogy hamis.
Vajon az igazit otthon �rzi,vagy maga sem tudja, hogy f�rjura igyekezett megsp�rol-
ni a gy�m�ntok �r�t? O, a kis Mademoiselle de Goth .szeg�nyk�m, m�r vagy harmadik
�ve viseli azt a f�lbeva-l�t. Ami igaz, az igaz: �rt�kes darab. De mit �llhat ki
at�rsn�it�l!? Madame Aubert...? Sosem hallottam ezt anevet. Valami p�nzember
feles�ge lehet; nem l�tszikarisz-tokrat�nak. �m a nyak�k, amit visel... igazi
mestermunka! Hi�ba, az �j m�gn�sok: csal�df�juk nincs, igyekeznekh�t antik
�kszerekkel p�tolni az �si v�rt. Le mern�mfogadni, hogy t�bb sz�z �ves csal�di
ereklyek�nt mutatj�kbe minden�tt! Figyelmet �rdemel.
- Mademoiselle Armandine Guilbert �s Mademo-iselle Victorine Chatellerault -
jelentette be az ajt�n-
�ll�.
Nick felszisszent. Az aranyhaj� l�ny �s nevel�n�jej�ttek felfel� a l�pcs�n.
Az id�sebb h�lgy visszafogott vonal�, s�t�t orgo-nasz�n ruh�ban pomp�zott, a
csill�ml� anyaggalversenyt ragyogott merev mosolya. �gy vonult fel-fel�, mintha
legal�bbis valami alkir�ly �desanyjalenne. Victorine kisasszony termetre szinte
elve-szett mellette, a f�rfitekintetek azonban m�gisnyomban felfedezt�k.
Gy�ngyh�zsz�n ruh�ja rafi-n�ltan �lelte k�r�l test�t, emelte ki idomait s hang-
s�lyozta csod�latos mozg�s�t. B�rki k�sz�tette is,pontosan tiszt�ban volt vele,
mif�le adotts�gokkalrendelkezik az �lt�z�k majdani visel�je. Vagy csu-p�n az
aranyhaj� sz�ps�g v�lasztott t�vedhetetle-n�l biztos k�zzel?
A h�lgyek elhaladtak Camondo gr�f el�tt, ill�enk�sz�nt�tt�k, azut�n lassan
elvegy�ltek a t�rsalg�kk�z�tt. Az �rny�k hosszan n�zett ut�nuk. Elb�v�l-te a l�ny
ring� cs�p�je, a csillan� anyagnak fesz�l�test vonala, a k�l�n�s m�don imbolyg�,
m�gis t�k�letesnek hat� mozg�s.
Mint egy nagymacska! Szavarrtra, mint egy nagymacs-ka! �mult a mestertolvaj.
Olyannyira elb�v�lte ajelens�g, hogy csak nagy sok�ra fedezte fel az ifj�h�lgy
nyak�t �kes�t� brilli�ns nyak�ket. Ut�bb m�gsok�ig nem tudott mag�hoz t�rni a
tapasztalatt�l:hi�ba pillantotta meg �ket, egy�ltal�n nem �rdekel-t�k a k�vek!
Er�t vett mag�n, �s nem ment a n�k ut�n. 1-iagyta,hadd t�njenek el az egybegy�ltek
k�z�tt; csak pil-lant�s�val k�vette �ket, am�g tehette. Nagyotszusszant, �s
visszafordult, hogy tov�bb szeml�ljeaz egyre gy�rebben �rkez� vend�geket. De
m�lys�-ges aggodalommal kellett bel�tnia, hogy nem �rdekli m�r egyetlen �rkez� s
egyetlen csillog� k6sem. Mindegyre Victorine ig�z� alakj�t l�tta maga
el�tt.
Megcs�v�lta a fej�t, �s elindult, hogy ker�tsen egyitalos-pinc�rt. Victorine
Chatellerault. Az �rd�gbe, mi-�rt kellett �ppen o'vel� botlanom?Tudta,
szedel�dzk�dnie kellene, nyomban el-hagyni az est�lyt, m�g miel�tt valaki bemutatja
�t al�nynak. Menek�lni, am�g nem k�s�. Ha meghalljaa hangj�t, ha belen�z azokba a
szikr�kkal t�zdeltszemekbe... oda lesz a szabads�g, az bizonyos.Szavamra, elment az
eszem! K�ly�kkorom �ta nem�reztem ilyen ostob�nak magam. Ez a gondolat, no mega
felhajtott ital n�mik�pp visszahozt�k elveszettnekhitt hat�rozotts�g�t. A t�voz�sra
mindazon�ltalnem siker�lt r�sz�nnia mag�t. K�r�ln�zett, h�thaakad valaki a n�pes
t�rsas�gban, akivel v�lthat n�-h�ny sz�t, s h�rom percn�l tov�bb lek�ti.
- No, n�zd csak, La Cerda! - Nick �gy tett, minthameglepte volna az ifj�
arisztokrata jelenl�te, holottl�tta, amint meg�rkezett. - Mit csin�lsz te itt,
egyeff�le �divat� mulats�gon?
A gr�f - magas, �szt�v�r, nagyorr� fiatalember,unott pillant�s�, sz�rke szemekkel
�s kesesz�n haj-jal - mosolyogva emelte pohar�t az �rny�k fel�.Szivarf�st illata
lengte k�r�l. V�zna alkata, f�radttekintete �s s�padt b�re miatt �gy festett, mint
egyelpuhult, beteges, ostoba �s l�ha nemesifj�. Mind-ebb�l azonban csak a k�t
ut�bbi felelt meg az igaz-s�gnak - nemes volt �s l�ha. Ami az elpuhults�gotilleti,
P�rizs egyik legjobb lovasak�nt �s v�v�jak�nttartott�k sz�mon, �s akik besz�lgettek
vele, bizonyostob�nak sem mondt�k - kiv�ve, ha maguk h�j�nvoltak a b�lcsess�gnek.
Mindezek mellett az egyikleg�jabb h�bort, az automobil lelkes h�ve volt.
- Nah�t, Nicholas May! - hajtott fejet a fiatalember,furcs�n, "Nikol� Mee" - nek
ejtve a mestertolvaj
nev�t.

- Ejnye, �tienne - nevetett Nick - h�nyszor el-mondtam m�r, hogy ne mekegj, mint
valami k�r�-dz�! �gysem hiszem el, hogy k�ptelen vagy megta-
nulni!

- Nem is vagyok k�ptelen, Mr. May - t�k�letes,oxfordi kiejt�s - de ez itt P�rizs, a


vil�g f�v�rosa...Itt �lsz �vek �ta, franci�ul besz�lsz, francia l�nyok...khmm...
�gy�ban h�lsz �s franci�ul szitkoz�dsz...Tiszta sor, nem, M�szj� Mee?

- Eh, tiens - nevetett az �rny�k. - Micsoda �ntudat!A gr�f fejb�lint�ssal nyugt�zta


a mestertolvaj sz�-j�t�k�t, azut�n belekarolt, �s egy nyugodalmasabbsarok fel�
invit�lta bar�tj�t.
- R�g l�ttalak, Nick - mondta, miut�n letelepedtekegy sz�f�ra, az egyik utcai ablak
beny�l�j�ban, vi-szonylag t�vol a vend�gsereg zsong�s�t�l. Az utc�nz�rg� kocsik
hangja ugyan eljutott hozz�juk, de eznemigen zavarta �ket. - Merre j�rt�l?Az �rny�k
a folyos� v�g�n suhan� selymek �sbrok�tok t�nc�t figyelte. Maga sem vette �szre,
demindegyre Victorine kisasszony gy�ngyh�zsz�nkelm�be burkolt alakj�t kereste..-
�lem a magam lass�, unalmas kis �let�t, �tienne
- felelt kiss� sz�rakozottan. - Sehol egy p�rbaj, egyverseny...

- ilyen figyelem mellett nem is lenne t�l sok es�-lyed - fintorodott el a gr�f. .-
Mondd, te soha nemarra figyelsz, amivel �ppen foglalkozol?Nick felnevetett, s
bar�tj�ra pillantott.
- Ne haragudj. Kiss� sz�rakozott vagyok ma este...pedig igaz�n nem szok�som.
La Cerda �sszevonta szem�ld�k�t.
- N� - jelentette ki kisv�rtatva, v�dl�n felemeltmutat�ujja m�g�l.
Ez�ttal a mestertolvajon volt a fintorg�s sora.
- Mi t�rt�nt, Nick? - firtatta a gr�f. - Ha j�l tudom,akadt m�r dolgod a szebbik
nem k�pvisel�ivel... desoha nem vettem �szre, hogy... khmm, hmm... k�roshat�ssal
lettek volna a... khmm, az elm�dre.
- Sz�val �gy festek, mint aki megbolondult - b�c-centett a m�sik. - Mondd csak ki
b�tran.
- �n ilyet nem mondtam... De egy kiss�, khmm,mereng�nek t�nsz. Ugye... ugye nem
vagy szerel-
mes?

- Az �n koromban! - mosolygott az �rny�k. - Nem,�t�enne, err�l sz� sincs, de...


val�ban k�l�n�s hat�s-sal volt r�m egy �j� h�lgy.

- Van.
- Tess�k?

- K�l�n�s hat�ssal van r�d egy ifj� h�lgy - hang-s�lyozta La Cerda. - Ne h�zelegj
magadnak olyas-m�vel, hogy m�lt id�ben besz�lsz. Meglehet, az id�sz�modra val�ban
gyorsan m�l�k, de a, khmm... ak�l�n�s hat�s sajnos nem. - Elhallgatott. S�padt
arc�nolyan hivalkod� k�z�ny �lt, mely fel�rt a legny�l-tabban feltett k�rd�ssel.
Az �rny�k mosolyogva cs�v�lta a fej�t.
- Szavamra, kedvem lenne megh�gni t�ged atudatlans�g k�nz� s�t�tj�ben!

- �n nem k�rdez�sk�dtem, egyetlen sz�val sem! -fortyant fel a gr�f.

- Sz�val val�ban nem.. Victorine Chatellerault.Mond neked valamit a n�v?


La Cerda haboz�s n�lk�l v�laszolt.
- Sosem hallottam. Csaknem k�ts�gtelen, egynem p�rizsi. De... gondolom nem egyed�l
j�tt.Van... khmm, k�s�r�je?

- Valami nevel�n�... Madamoiselle Guilbert, haeml�kezetem nem csal.

- Kiz�rtnak tartom, hogy rosszul eml�kezn�l...mindazon�ltal, ett�l sem lett�nk


okosabbak. �tszint�gy nincs szerencs�m ismerni. - Fel�llt, hogymozdulat�val
felh�vja mag�ra egy k�zel� inas fi-figyelm�t, aki poharakkal megpakolt t�lc�val
igyeke-zett a nagyterem fel�. Amint a fi� felfedezte �t, intettneki, majd le�lt.

- K�sz�n�m, fiam, most m�r mehetsz tov�bb -biccentett, miut�n az inas �tadott nekik
egy-egypoharat. Azut�n �jra a mestertolvajhoz fordult. -Megfelel� mennyis�g� ital
ut�n az ember sokkalvil�gosabban l�tja az �let dolgait. No persze, a m�r-t�kre
�gyelni kell...
N�ck a csill�ml� folyad�kba b�mult. Hirtelen meg-el�gelte a t�m�t. Micsoda
ostobas�g!
- Kedves bar�tom - v�gott a gr�f szav�ba - seg�t�-k�szs�ged n��gyekben m�lt�n h�res
eg�sz P�rizs-ban... ez�ttal azonban k�sz�nettel elh�r�tan�m, hameg nem s�rtelek.
Rendet kell tennem magamban,s ebben senki emberfia nem lehet a seg�ts�gemre.La
Cerda felvonta a szem�ld�k�t. Arca elkomo-'rult, �gy szeml�lte az �rny�kot n�h�ny
hossz� pil-lanatig. Azut�n v�llat vont, s nagyot kortyolt poha-
r�b�l.

-Mes�lj ink�bb az �rd�gszekerekr�l-v�ltott�m�tNick. - M�g mindig h�dolsz ennek a


h�bortnak?A gr�f �gy n�zett r�, mik�nt egy spanyol inkviz�-tor tekinthetett a
szents�ggyal�z�ra.
- Automobil a mondta tagoltan, fagyos arckifeje-z�ssel . - Szerintem remek
elnevez�s, felesleges becs-m�rl� kifejez�sekkel helyettes�teni. �s h�bortnak iscsak
az nevezheti, akinek k�pzel�ereje megrekedt ak�z�pkori s�t�ts�g szintj�n.
Nick mosolygott, s meglend�tette a pohar�t.
- Nevezd aminek akarod, csak mes�lj r�la - k�rte.'f:: - Noha a k�pzel�er�m minden
bizonnyal val�banmegrekedt valamif�le alapszinten, az�rt�rdekelnekezek a h�bor...
hmm, tudom�nyos v�vm�nyok. �gyhallottam, m�r versenyt is rendeztek ezeknek
az...automobiloknak. Vagy ez csak mese?
- Nem, egy�ltal�n nem mese. - La Cerda szemmell�that�an kivirult. - Val�ban
lezajlott az els� nem-zetk�zi verseny... �s �ppen itt, Franciaorsz�gban, aP�rizs-
Rouen-P�rizs �tvonalon! �n mondom ne-ked, Nick, hossz� id� �ta az els� val�ban
fontosesem�ny volt...

- Nem lehet, hogy ezzel az�rt vit�ba sz�lln�nak

egyesek? - der�lt a mestertolvaj.La Cerda s�rt�d�tt �br�zattal vonta meg a v�ll�t.


- Ak�rki is vitatn�, nem lenne igaza. Az automo-bilok� a j�v�, ez egy�rtelm�. �s
francia g�pek nyer-t�k a versenyt... igaz, n�metorsz�gi Daimler-moto-rokkal. De
megj�solhatom, hogy a Peugeot �s aPanhard hamarosan t�lsz�rnyalja a n�meteket! Be-
j�ratos vagyok a m�helyeikbe... igaz�n csod�lato-sak az �j�t�saik!

- Daimler... - morogta Nick elgondolkodva. - Haj�l eml�kszem, az els�k k�z�tt volt,


aki ilyesmikkelfoglalkozott. Igaz?
A gr�f b�lintott.

- Benz, Daimler �s Maybach. ak szerkesztett�kmeg az els� automobilokat. Alig nyolc


esztendejet�rt�nt, �s tess�k, n�zd meg, mire k�pesek ma m�rezek a g�pek.
Versenyeket rendeznek vel�k! Hitte" volna ezt akkor valaki? Megl�sd, hamarosan
nemkell majd konflisokban z�tyk�l�dni... automobilonmehetsz mindenhov�! �s nem
szennyezik be a v�-rost sem; manaps�g minden tele van l�citrommal...
- H�t, �n nem tudom - h�zta el a sz�j�t az �rny�k.
- Soha nem voltam a fejl�d�s ellens�ge... de ezek aj�rm�vek... Petr�leummeghajt�s�
motorok; nemgondolod, hogy kiss� veszedelmes j�t�k ilyen gy�-l�kony folyad�kkal
j�tszadozni? Ugyan nem na-gyon �rtek a dologhoz, de �gy hallottam, valamielektromos
�jt�s-r�l besz�lnek a b�lcsek... petr�le-um �s gy�jt�s egy�tt? �n ink�bb maradn�k a
konf-
lisn�l.

- Rem�nytelen vagy. Teljess�ggel rem�nytelen. Azautomobilok t�k�letesen


vesz�lytelenek... �s nem ispetr�leummal m�k�dnek.
Nick felfedezte, hogy a gr�f arc�n felt�nt az ajellegzetes, �tszellem�lt kifejez�s,
amelynek megje-len�s�t minden esetben hosszas tudom�nyos fejte-get�s k�vette. Noha
a mestertolvaj �ppen az�rt ke-resett t�rsas�got mag�nak, hogy csapong� gondo-latait
lek�thesse, semmi kedve nem volt meghall-gatni egy r�gt�nz�tt el�ad�st az
automobilok m�-k�d�si elv�r�l. Szabadkoz�n sz�tt�rta h�t a karj�t.
- Nem, nem, kedves �tienne - mondta mosolyogva
- ez�ttal nem esem �ldozatul a szenved�lyednek!

Tartson b�r ostoba maradinak a vil�g: nem szeret-n�m tudni, mit�l megy az
�rd�gszek�r! Legal�bbismost nem - tette hozz� l�legzetv�telnyi sz�net ut�n.La Cerda
lemond�an legyintett. A menthetetlen�lelk�rhoz�knak kij�r� sz�nalommal n�zett a
m�sik-
ra.

- Hov� lenne a vil�g, ha csupa olyan ember lakn�,mint te! - ingatta a fej�t.

- Nos, az val�ban �rdekfesz�t� lenne - biccentett amestertolwaj, de nem eg�szen


ugyanarra gondolt,mint a gr�f. - Mindazon�ltal, lek�telezn�l, ha egym�sik
alkalommal elmes�ln�d nekem az automobi-lok rejtelmeit... most, mi tagad�s, nem
�rzem el�g�sszeszedettnek magam az ilyesmihez.
- Mir�l kellene teh�t most besz�lnem? - �rdekl�-d�tt La Cerda n�mileg g�nyosan. -
Val�ban kiss�csapong�nak t�nsz. Tal�n az idei kalapdivat fordu-latait m�g tudn�d
k�vetni...?

- Eh, �regszem - fintorodott el savany�an Nick. -Maholnap...

- �h, kedves, kedves gr�fom! H�t ide rejt�z�tt el,maga rossz fi�!
Az �les, roppant kellemetlen hangra mindk�t f�rfifelkapta a fej�t. K�z�pkor�,
agyon�kszerezett, elkpeszt� fejd�szt visel� d�ma �llt el�tt�k, papag�j-sze-r� arc�n
v�r�s mosollyal. Karj�n, mint valami k�l�-n�s b�bu, fiatal, unott l�ny cs�ng�tt;
von�sai olyanhars�ny butas�gr�l �rulkodtak, mely m�r-m�r k�t-s�gess� tette a
teremt�s �pelm�j� volt�t.La Cerda k�ts�gbeesetten pillantott a mestert�lvajra. Arca
elborult, szem�be elgy�t�rt kifejez�sk�lt�z�tt. Azt�n h�siesen szembefordult a
j�vev�-nyekkel.

- Divion b�r�n�! - mondta, mik�zben fel�llt. - Mi-csoda megtiszteltet�s, igaz�n


�r�l�k! Kisasszony...
- fordult az �lmatag le�nyhoz. Majd pedig: - K�rem,engedj�k meg, hogy bemutassam
egy kedves bar-�tomat. Monsieur May, Angolhonb�l... Divion b�-r�n� �s le�nya,
�desap�m bar�tai... igen, khmm,
igen.
A mestertolvaj ekkorra m�r szint�n fel�llt, �s behi-zelg� mosollyal hajolt meg a
h�lgyek el�tt. Szent �g!Mif�le �tok lehet, ami ilyen bar�tokkal ver meg egy j�ra-
val� csal�dot?

- M�rhetetlen�l �r�l�k, mesdames...


- �, maga val�ban angol?! - harsogta az asszony. -Remek, igaz�n remek! Milyen
kitt�n�en besz�lfranci�ul... kitt�n�en! Ugye, mes�l nek�nk a haz�-
j�r�l?
- Ami azt illeti...

- Csak ne szabadkozz�k, fiatalember! Amilyenkitt�n�en �rt a nyelv�nkh�z, nyilv�n


ugyanilyenkitt�n�en tud mes�lni is. Helene el lesz rraggad-tatva, �gy bizony, el
lesz rraggadtatva... Igaz,
Helene?
A l�nyka v�lasz helyett felh�zta az orr�t �s meg-vonta a v�ll�t. Tomp�n csillog�
szemei a szemk�ztifalra meredtek.
Mint egy r�m�lom! Szavamra, mint egy r�m�lom!Nick lopva La Cerd�ra pillantott. A
gr�f merevenmosolygott; arc�t torz maszkk� gy�rte az igyekezet.Szeg�ny Etienne! Az
apj�nak nyilv�n fontos Divion b�r�bar�ts�ga.. s az ilyesmi bizony nagy terhet r�hat
alkal-masint az eg�sz csal�dra. Csakhogy sz�momra mit semjelent a nagyrabecs�lt
b�r�!

- Igaz�n t�lbecs�l, b�r�n� - mondta szel�d mo-sollyal az �rny�k. - Alig hiszem,


hogy volna es�-lyem �tienne nyom�ba �lni a szavak m�v�szet�nekter�n. Valah�nyszor
tal�lkozunk, mindig remek�lelsz�rakoztat! K�rdezze csak meg, milyen
remekt�rt�neteket tud most is!
Az asszony engedelmesen lecsapott a gr�fra. Nickelnyomott egy diadalmas mosolyt.
- Kedves, kedves gr�fom, h�t l�tja, milyen h�l�dat-lan teremt�s vagyok �n! Hogy
megfeledkeztemmag�r�l, pedig, isten a tan�m r�, mag�t kerestemeg�szen mostan�ig.
Illetve, hogy �szint�n besz�ljek;kerest�k, igaz, Helene?
�, h�t innen f�j a sz�l! Szerencs�tlen �tienne a kisze-melt �ldozat a mulya Helene
sz�m�ra!
- Ugyan, kedves b�r�n�, igaz�n k�r szabadkoznia
- kr�kogta La Cerda. - Kegyednek soha nem kellbizonygatnia a j�sz�nd�k�t...
kit�ntet� figyelmeigaz�n t�lzott. Magam is sokkal ink�bb aj�nlan�mMonsieur May
t�rsas�g�t, hiszen � m�giscsak vil�g-l�tott ember, nyilv�n sokkal t�bb �jdons�gr�l
�rte-s�lt, sokkal t�bb �rdekess�ggel sz�rakoztathatn�kegyedet, . �s persze, khmm,
Helene kisasszonyt,mint az �n unalomig ismert szem�lyem. Szer�nyfiatalember, de ha
megk�rik, bizonnyal nem fogvisszautas�tani k�t el�kel� h�lgyet. Nick, ugye,
nemteszel ilyet... Nick? Nick!
Sajn�lom, bar�tom, de ebbe nem fogsz beler�ngatni!�gyesebben kellett volna keverned
a lapokat - der�lt amestertolvaj, aki m�r biztons�gos t�volb�l, a nagy-terem
sokas�g�b�l figyelte a meglepetten k�rbete-kintget� gr�fot. Nem jelentett sz�m�ra
k�l�n�sebbneh�zs�get, hogy �szrev�tlen�l odahagyja a nemesit�rsas�got, am�g azok
egym�ssal voltak elfoglalva.Elborzadva vette szem�gyre m�g egyszer a k�t Di-vion
h�lgyet, azut�n elvegy�lt a vend�gek k�z�tt.Amikor felhangzott a, sikoly, Nick
t�vedhetetlenbizonyoss�ggal tudta, hogy elj�tt a pillanat, amitmindenk�ppen
szeretett volna elker�lni. Meg kellismerkednie Victorine Chatellerault-val.
- Jaj, Istenem! A nyak�k! - Mademoiselle Guilbertki�ltott k�ts�gbeesetten, nem is
t�ls�gosan messzea mestertolvajt�l. - Tolvaj! Tolvaj! Ellopt�k a ki-sasszony
nyak�k�t!
Szempillant�snyi id� alatt felbolydult a vend�gse-reg; mint megzavart hangy�k
kezdtek futkosni ide-oda. Noha a t�volabb �ll�k nem hallhatt�k a ki�lt�st,az
izgalom hamarosan r�juk is �tragadt. Fel-al� hul-l�mzott a t�rsas�g, a h�lgyek
r�m�lten tapogatt�kaz �kszereiket, a f�rfiak b�sz hangon el�gt�telt k�-veteltek, s
cselekv�sre s�rgett�k egym�st. Isaac Ca-mondo gr�f k�r�l m�r f�rt�kben t�m�r�ltek a
ven-d�gek, s megakad�lyozt�k az int�zked�sben; hi�baigyekezett a h�zigazda �rtelmes
utas�t�sokat oszto-gatni, alkalmazottai k�ptelenek voltak szavait meg-�rteni a
felfordul�s k�zepette.Az �rny�k megpillantotta Victorine kisasszonygy�ngyh�zsz�n
ruh�j�t. Az emberek k�zt n�ha fel-villant s�padt arca �s d�sztelen dekolt�zsa is: a
nya-k�k val�ban hi�nyzott. A nevel�n� ott �juldozottmellette, �m k�zben el nem
hallgatott volna egyet-len pillanatra sem. Noha szemmel l�that�an m�ly-s�gesen
megviselte a lop�s t�nye, roppantul �lvezte,hogy a figyelem k�z�ppontj�ba
ker�lt.Nick a vend�geket f�rk�szte. A tolvajnak most, a
- felfordul�s k�zepette kell eg�rutat nyernie, hiszenjelen helyzetben senkinek nem
t�nne fel a hi�nya.Az eff�le esem�nyek term�szetrajz�t ismerve,am�gy is hamarosan
v�rhat� n�h�ny megh�vott d�-h�s - vagy �ppen ijedt - t�voz�sa. Miadazon�ltal azsem
kiz�rt, hogy a tettes m�s, kev�ss� felt�n� utatv�laszt. Az �rny�k teh�t fesz�lten
figyelt; a lega-pr�bb �rul� jelre is �rz�kenyen.Tulajdonk�ppen meg sem lep�d�tt
igaz�n, amikormegpillantotta az ember�t.
Meny�t! H�t persze, hogy a Meny�t!Az inasruh�ba �lt�z�tt, borzas, kiss�,hajlott
h�t�alak egy mell�kfolyos� fel� t�rtetett elsz�ntan.Nicknek ugyan h�tat ford�tott;
id�r�l-id�re azon-ban visszapislogott - ekkor ismerte fel a mestert�l-
vaj.
Philippe Coque - vagy ahogy sz�les k�rben ismer-t�k, a Meny�t - az �kszert�lvajok
p�rjai k�z� tarto-zott. Piaci zsebel�st�l az eff�le, b�li
fosztogat�sigmindenf�l�vel megpr�b�lkozott, t�bb-kevesebb si-kerrel. �gyes kez�, �m
roppant gy�va ember volt, sa gy�v�k g�tl�stalans�g�val haszn�lta a k�s�t is.Nem egy
�let sz�radt m�r a lelk�n; minden lelem�-nyess�g�re sz�ks�ge volt, hogy �jra meg
�jra ki-cs�sszon a rend�r�k keze k�z�l, akik igaz�n sz�ve-
176
sen l�tt�k volna m�r valamelyik fegyenctelepreigyekv� haj� utasai k�z�tt.
Nick nagyj�b�l ennyit tudott r�la, nem t�bbet.Szem�lyesen nem ismerte, soha sem
tal�lkoztak - afizimisk�j�t azonban nem t�vesztette el.A Meny�t �tfurakodott n�h�ny
r�m�lten �sszeb�-j� d�ma k�z�tt, s elt�nt a kiszemelt folyos�n. Az�rny�k
ut�navetette mag�t. Sebesen ker�lgetve azembereket, hamarosan � is bel�pett a
folyos�ra.Keskeny, f�lhom�lyos k�zleked� volt ez, valahov�a csel�dsz�rnyba
vezetett; d�sztelen falai ment�nmessze visszhangzottak a menek�l� l�ptei.Nick nem
ismerte a j�r�st, s tartott t�le, hogy atolvaj valahol eg�rutat nyerhet. Mit sem
t�r�dve h�ta zajjal, amit eleg�ns cip�i �t�ttek, rohant a Meny�tut�n. Oszlopok,
beny�l�k maradtak el mellette, va-lahol el�l pedig felsejlett egy nagyobb ajt�. A
mene-k�l� l�ptei vezett�k - azut�n elhallgattak. Kilincsnem nyekkent, sarokvas nem
nyikordult, a tolvajteh�t meglapult valahol. �s most v�r. Kez�ben pe-dig -
megr�gz�tt szok�s�hoz h�ven - k�st szorongat.Az �rny�k megtorpant, f�lelt. �m
hall�s�t meg-zavarta a b�lterem fel�l �rad� zsong�s, nem siker�ltfelfedeznie a
Meny�t rejtek�t - j�llehet, biztosantudta, hogy a zsebes nem k�pes t�k�letesen
elcsit�-tani zih�l�s�t.
Lehajolt, s egyetlen hang n�lk�l megszabadult k�-nyelmetlen - �s k�nosan zajos -
l�bbelij�t�l, azut�nelindult, hogy kiugrassa a lapul� ellenfelet.Noha a b�li
�lt�zet egy�b darabjai sem kifejezettenilyen c�lra k�sz�ltek, a cip�
h�trahagy�s�val Nickimm�r �gy k�zeledett a Meny�thez, mint a v�gzettestetlen
k�ld�tte. Kisv�rtatva meghallotta a visz-szafojtott, �m m�g �gy is t�l hangos
l�gv�teleket.Kapkod� ritmusuk el�rulta, hogy a rejt�z� nagyonideges. Hov� lett az
�ld�z�? Mindeddig tiszt�n hal-lotta maga m�g�tt a fut� l�ptek csattog�s�t,
mostpedig...
Ha valami szolga eredt volna a nyom�ba, vagy azelsz�ntabb urak k�z�l valaki - de
vajon mi keltettefel a figyelm�t? - nem okozott volna gondot lesz�-molni vele. Bele
kellett volna rohannia a k�s�be. �smost ez a csend...
A Meny�t lassan, �vatosan kidugta a fej�t a beny�-l�b�l, k�s�t d�f�sre k�szen, has
magass�gban tartot-
ta.
K�sbb, valah�nyszor sz�ba ker�lt, mindig aztmes�lte, csak valami d�mon t�madhatta
meg ott as�t�tben. �s ami a legk�l�n�sebb volt k�tked� hall-gat�s�ga sz�m�ra: a
szem�n l�tszott, hogy m�r-m�rval�ban �gy hiszi.
Ahogy a tolvaj arca el�bukkant a sarok m�g�l, afal mellett v�rakoz� �rny�k
lecsapott r�. Balj�val ahaj�ba markolt, el�rer�ntotta, jobbj�val pedig les�j-tott a
tark�j�ra. A Meny�t egyetlen hang n�lk�lcsuklott �ssze.
Leguggolva az ernyedt test mell�, Nick sebesen�tkutatta az inasg�ny�t, s mag�hoz
vette a zsebesaznapi zs�km�ny�t. El�gedett biccent�ssel tettezsebre Victorine
kisasszony nyak�k�t, azut�n fel-�llt, felnyal�bolta a p�rul j�rt tolvajt, s
bevonszoltaegy kis kamr�ba, ahol takar�t� eszk�z�k sorj�ztakkaton�s rendben.
�gy gondolta, itt nem bukkanhatnak r�, m�g ma-g�hoz nem t�r - rem�lte, a Meny�tnek
lesz annyiesze, hogy hanyatt homlok elmenek�l, �s nem csin�l�jabb galib�t. Nagyon
nem szerette volna, ha valami szerencs�tlen m�gis beleszalad a tolvaj
k�s�be,ugyanakkor semmik�ppen nem szolg�ltatta volnaki a borzas alakot a
hat�s�goknak. Ez nem az �dolga volt.
Becsukta a kamra ajtaj�t, �s ment, hogy megismer-kedj�k Victorine Chatellerault-
val.K�l�n�s nyugalom sz�llta meg. Megtehette volna,hogy valami k�rm�nfont m�don
visszajuttatja ale�nynak az �kszert, s elker�li a tal�lkoz�st, de m�rtudta,
hasztalannak bizonyulna a k�s�rlet. A Sorsnem ereszti el kiszemelt �ldozatait - ha
most elker�-Lik is egym�st, legk�zelebb �yra �sszefutnak �tjaik.sok f�rads�got
megtakar�t, ha nem ellenkezik. Egy-szer - valahol, valamikor - mindenk�ppen meg
kellismerkednie a l�nnyal. H�t mi�rt ne most?l�ssuk, ki is az a Victor�ne
Chatellerault?
180

8.
Scarlett az �rny�kos szob�ban fek�dt, f�l�ton �lom�s �brenl�t k�z�tt. Noha
voltak�ppen megnyugtattaaz ijeszt� k�lsej� orv os v�lem�nye, egyel�re nemi-gen
�rezte �gy, hogy k�l�n�sebb oka lenne a der�-l�t�sra. Kimer�lt volt �s n�mik�pp
elkeseredett. K�-pek �s gondolatok kergett�k egym�st elm�j�ben,f�l�lom sz�lte, laza
l�ncolatot alkotva.Nyomasztotta �t ez k�l�n�s, idegen f�ldr�sz,�rthetetlen
siszonyaival, veszedelmes �ghajlat�val,a Taraiakt�l olyannyira elt�r� feket�ivel,
roppantalacsony szint�nek tartott kult�r�j�val.Hi�ba volt mellette Rhett, mindegyre
elveszett-nek, mag�nyosnak �rezte mag�t - honv�gy gy�t�r-te, j�llehet, maga sem
tudta m�r, mi ut�n. A h�zat,ahol legut�bb laktak, kellemesnek tartotta ugyan,de ha
felid�zte mag�ban, soha nem tal�lt r� arra anagyszer�, boldog-b�szke �rz�sre, amely
egykorTara, majd pedig Ballyhara gondolat�ra elfogtadEgy lak�h�z volt csup�n a sok
lehets�ges k�z�l; alak�sa, nem pedig az otthona. Mindazon�ltal, elegen-d� nyugalmat
�s biztons�got k�n�lt ahhoz, hogyf�rje �s l�nya mellett boldognak �rezze
mag�t.Igen, boldog volt �s el�gedett - bizonyos szintig,legal�bbis. Ahhoz
mindenesetre el�gs�gesnek bizo-nyult ez az �llapot, hogy vakk� �s s�kett� tegye
avil�g v�ltoz�sai �s l�nya visszafojtott verg�d�seir�nt. V�gre mindk�t ember
mellette volt, akiket af�ld�n mindenn�l jobban szeretett, s � �gy kapasz-kodott
ebbe � helyzetbe, mintha csak az �lete m�lna

rajta. Ami azt illeti, bizonyos tekintetben val�banerr�l volt sz� - nemigen b�rt
volna ki t�bb megpr�-b�ltat�st, �jabb harcokat. Bg�sz �lete m�sr�l semsz�lt, mint
�r�k�s v�gyr�l, k�zdelemr�l, hajsz�r�lvalami ut�n, ami mindegyre kisiklik a kezei
k�z�l.Lelke m�ly�n soha nem v�gyott t�bbre, mint b�k�re�s boldogs�gra, s �ppen ez
nem adatott meg neki soha.Rhett persze csak nevetett �s azt mondta, Scarlettmaga
�zte el minduntalan a b�k�t �s biztons�gotnyughatatlan, dacos term�szet�vel,
smegfeddteasz-szony�t, ami�rt az makacsul a vil�got okolta kudar-cai�rt. Scarlett
ilyenkor elsz�ntan vit�ba sz�llt vele
- hiszen par�zslott m�g benne a r�gi l�ng - deval�j�ban tudta, sok igazs�g rejlik
f�rje szavaiban.Csakhogy elm�ltak azok az id�k, amikor gondol-kod�s n�lk�l
szembefordult az �rral, �gy verekedtemag�t el�re. Nem k�v�nt t�bb� vad foly�k
�tj�ba�llni, csendes tavak idillj�t kereste csup�n. Miut�nv�gre �jra megtal�lta
Rhettet, boldogs�g�t m�r csakl�nya v�lt hal�la felh�zte be - s amikor
v�ratlanulr�bukkant Dar�ra, teljess� v�lhatott lelke b�k�je.Nem tudta, nem akarta
felismerni, hogy ez a b�kemesters�ges k�pz�dm�ny, melyet Dara k�nl�d�sa�r�n lehet
csak fenntartani. Tal�n - de h�t ki istudhatn� ezt biztosan? - akkor sem lett volna
erejetenni ellene, ha nem b�sty�zza k�r�l mag�t hamisel�gedetts�ggel, s nem siklik
�t a halov�ny jelek felett.De �tsiklott felett�k, minduntalan �tsiklott. �m�-totta
mag�t, m�gpedig oly tehets�ggel, hogy val�-ban elhitte: nincs felh� a tavaszi �gen.
Noha val�j�-! ban kor�ntsem volt marad�ktalanul el�gedettmindazzal, ami k�r�lvette,
hihetetlen er�vel hall-gattatta el a lelk�ben megsz�lal�, cs�ndesen zs�rt�-l�d�
hangokat. Hiszen megfogadta: semmivel nemlesz el�gedetlen h�tral�v� �let�ben, am�g
Rhet �sCica mellette maradnak.
Csakhogy, ami mellett otthon el tudott menni le-hunyt szemmel, s�ket f�llel, az
itt, ebben az isme-retlen vil�gban sokkal er�teljesebben �rintette-nemz�rhatta ki
imm�r az aggaszt� jeleket.Megv�ltozott k�r�tte a vil�g; m�sok lettek a szo-k�sok,
m�sok lettek a t�rv�nyek, �talakult a divat,�talakultak az emberek. Szinte sehol
nem l�thattam�r azt, amit m�ltb�li eml�kei alapj�n keresett. Va-l�s�ggal
elsz�rnyedt, milyen m�s volt minden fia-talkor�ban Tar�n, vagy k�s�bb, a
polg�rh�bor�alatt �s ut�n. Mintha nem is ugyanaz a vil�g lenne,mintha csak olvasott
volna r�la valahol. N�ha m�r-m�r �gy �rezte mag�t, mint valami reg�nyh�s,
akit�ved�sb�l m�sik k�nyvbe keveredett.A f�lhom�lyos szoba, a hossz� betegs�g
gyenge-s�ge, a besz�r�d� besz�lget�sek, Dara fesz�lts�gt�lmerev arca, semmitmond�
szavai, a minden rezd�-l�s�ben ismeretlen k�rnyezet, �s ki tudja, mi min-den m�g,
legy�rt�k ellen�ll�s�t, led�nt�tt�k a hamisb�ke oszlop�t. Meg�rtette, hogy mer�
�nz�sb�l nemer�ltethet �ssze olyan dolgokat, amelyek sehogysem alkotnak egys�get.
A megv�ltozott vil�ggal megb�k�lhet persze; nemolyan neh�z, csup�n el kell fogadni,
hogy imm�rm�sok �rnak m�s t�rt�neteket m�s st�lusban. Dar�tszabadon engedni azonban
m�r kor�ntsem l�tszottegyszer� feladatnak, m�r csak az�rt sem, mert Scar-lett j�l
l�tta, hogy volna lehet�s�ge fogva tartani �t.A l�ny m�r elindult a k�znapis�g fel�
vezet�, sz�rkeporral bor�tott �ton, s ha az �tjelz�ket gondosankarbantartj�k,
nemigen t�rhet le r�la.Scarlett mindezid�ig nem volt hajland� �szreven-ni ezeket a
korl�tokat; elhitette mag�val, hogy l�anyaszabad akarat�b�l nyeli a felvert port.
Most azon-ban, amikor k�nytelen volt v�gre szemben�zni aval�s�ggal, nem akarta
tov�bbterelgetni �t ezen az�ton - elt�k�lte, feld�nti az �sszes �rzelem-
ker�t�st,hogy szabadd� tegye a t�bbi ir�nyt is.Nehezen sz�letett meg a d�nt�s,
hiszen imm�rtudta biztosan: ha nem k�ti semmi, Dara eg�szenbizonyosan m�s
utatv�lasztmajd. Kanyarg�sabbat,g�r�ngy�sebbet - neki val�t.
Scarlett elmosolyodott, s egy pillanatra teljesenfel�bredt. Megk�nnyebb�lt,
val�s�ggal fell�legzett,miut�n v�gre sikeresen elsz�nta mag�t a d�nt�sre.�gy van
j�l, gondolta. Az 8 t�rt�nete val�j�banhossz� �vekkel ezel�tt v�get �rt - az �j kor
�j esem�-nyeiben m�r nem k�v�nt r�szt venni. B�k�re v�-gyott, val�di b�k�re. S noha
j�l tudta, Dara t�voll�te�lland� aggodalmat jelent majd sz�m�ra, nem hitte,hogy
b�rmelyik�k is boldog lehetne, ha er�szakkaltartan� vissza.
�j vil�g, �j t�rt�netek, merengett szel�d szomor�-s�ggal. Meg kell b�k�ln�nka
Sorssal, s akkora boldogs�gis k�nnyebben el�rhet�. �n ugyan m�r csak a
rezzenetlent�ra v�gyom, de Dar�t m�ga v�gtat� foly� vonzza igaz�n.�s persze -
mosolyodott el megint - � is �rral szembenfo r�b�lkozni, mik�nt �n tettem annak
idej�n.gy aludt el, mosolyogva. Nem k�rny�kezt�k m�ra nyomaszt� gondolatok.
Pearl-Merill vaskos, r�vid pip�ja csutor�j�t r�gcs�l-ta; �gy festett most a
karossz�kben kuporogva, mintvalami nagyra n�tt, cs�f man�. Dar�t
legal�bbismindegyre az �r mes�k apr�n�p�re eml�keztette -tal�n ez�rt is viseltetett
�szt�n�s bizalommal ir�nta.A t�l�korr� vad�sz fels�hajtott - a fogai k�zt szo-
rongatott pipa miatt ez ugyan ink�bb horkant�snakhangzott - �s f�lrebillentett
fejjel Butlerra pillantott.
- Hogy mi a v�lem�nyem Merrick doktor �gy�r�l?
- k�rdezte lassan, elny�jtottan. - Nos, vannak elk�p-zel�seim, de semmire nincs
bizony�t�kom... m�rpe-dig semmit sem szeretn�k kev�sb�, mint oktalanpletyk�kat
elind�tani. �gy h�t, ha megbocs�tanak -n�zett v�gig vend�gl�t�in - nem mondan�k
mostm�g semmit. Nem kenyerem a megalapozatlan sz�-besz�dek sz�t�sa...

- De?? - k�rdezte nyomat�kosan az amerikai.- Nem �rtem, mire gondol.

- A hangs�ly�b�l �gy t�nt, valami ilyesmivel akar-ta folytatni a mondatot, csak


meggondolta mag�t,K�rem, bocs�ssa meg, ha udvariatlan voltam... csakseg�teni
szerettem volna.
A vad�sz elmosolyodott, s�rga fogai mindegyreszor�tott�k a csutor�t. Azut�n v�gre
kivette a pip�t,s vend�gl�t�ja fel� b�k�tt vele.
- Meghiszem azt! - mondta, der�sen csillog� szem-mel. - Csakhogy, tudja, �n konok
ember vagyok... �,nehogy azt gondolj�k, az�rt nem besz�lek magukel�tt, mert �gy
v�lekszem, elpletyk�ln�k mindenfe-l�! Sz� sincs ilyesmir�l, efel�l mindenkit
biztos�-thatok. Csak h�t - a pipa megint meglend�lt, ez�ttala jobb v�lla f�l� - a
h�rn�v, no meg a hi�s�g k�telez...Roppantul r�stelln�m, ha ostob�nak bugyuta ta-
l�lgat�sok kapcs�n emlegetn�k a nevemet.
- Komoly �rv, meg kell hajolnom el�tte -biccentettButler udvariasan. - Rem�lem,
miel�bb birtok�bajut az �h�tott bizony�t�koknak, s akkor nem leszt�bb akad�lya,
hogy mi is �rtes�lhess�nk az elk�p-zel�seir�l.
Dara elm�ly�lten figyelte a t�l�korr� angolt. Megvolt r�la gy�z�dve, hogy a f�rfi
t�k�letesen biztos adolg�ban, s egy�ltal�n nem f�l att�l, hogy elgondo-l�sai
t�ved�snek bizonyulhatnak. Noha igaz�n m�gnem volt m�dja kiismerni az angolt,
bizonyos rez-/d�l�seit, inton�ci�it meg�rtette m�r, s mindezek aztsugallt�k neki:
Pearl-Merill nagyon udvariasan b�r,de kib�jt a k�rd�s al�l. Durv�bban, �m
l�nyegreto-r�bben megfogalmazva e t�nyt, egyszer�en haz�-
dott.
Persze, sz�mtalan c�lt�l vez�relve tehette, melyeki. k�z�l a legval�sz�n�bb a
puszta �nv�delem volt,ez�rt a l�ny m�g csak nem is neheztelt r�.
Elv�gre,gondolta .�mik�pp keser�en, �k azt�n val�ban ko-moly dolgokat hallgatnak el
a vad�sz el�l, s folya-matosan f�lrevezetik. Milyen alapon v�rn�k h�t el,hogy
felt�tlen bizalommal viseltessen ir�ntuk?�gy t�nt, e s�t�t f�ldr�sz valamely s�t�t
j�tszm�-j�ba siker�lt keveredni�k, ahol a v�gs� gy�zelem�rdek�ben semmilyen
�ldozatnem sz�m�t-ann�l isink�bb, mert az ember�let itt igaz�n nem tartozik
alegdr�g�bb �rt�kek k�z�. A kis vad�sz - legyenb�rmilyen tapasztalt Afrika-lak�-
val�ban k�nnyenMerrick doktor sors�ra juthat, ha meggondolatla-nul fecseg. S e
t�rv�nyek sajn�latosan igazak r�jukis, hi�ba �rkeztek a vil�g m�sik fel�b�l.
Idegens�g�knem jelent v�delmet, mi t�bb, csak k�nnyebb pr�-d�v� teszi �ket, ha
�vatlanul viselkednek.Dar�t, j�llehet figyelemre intett�k, kor�ntsem r�-m�tett�k el
ezek a gondolatok. Napr�l napra, �r�r�l�r�ra repedezett rajta az a v�kony m�z, amit
a nyu-galmas, k�nyelmes �let vont k�r�, hogy elz�rja lel-k�t a k�lvil�gt�l, hogy
zs�kutc�ba k�nyszer�tse, el-tomp�tsa. Nem sz�m�tott imm�r, hogy idegen ko-r�tte a
vil�g, hogy val�j�ban semmi sz�ks�ge akeresett kincsre - Mollroe �bredezett benne,
a kalan-dor, akit a kih�v�s, a k�zdelem �ltetett. Lassanugyan, de elcsitult az a
m�rhetetlen zavar, amit ahirtelen v�ltoz�sok keltettek lelk�ben; elhalv�nyulta
tan�cstalans�g, a tehetetlens�g - talpa ism�t r�ta-l�lt a szil�rd talajra.
�rorsz�g, a T�nd�rek Szigete, amire mindegyreelveszett �lomvil�gk�nt gondolt, most
v�gre hely�-re ker�lt a val�s�g sz�ved�k�ben is: t�masza, biztosmened�ke, h�t�t
v�d� mentsv�ra lett, melyre el�gvolt csup�n gondolnia, hogy er�vel,
nyugalommalt�ltse el. Nem �rezte imm�r otthontalan, c�ltalan�rv�nak mag�t n�lk�le.
Meg�rtette, hogy b�rhol j�ris a vil�gban, eml�kei elk�s�rik, meg�vj�k - nemhagyj�k
elveszni. Keenan szigete ott �l a sz�v�ben, sam�g nem hagyja el, nem vehet rajta
er�t semmiolyasmi, amir�l sok�ig �gy gondolta, m�ris elnyelte
�t.
Mindez persze nem egyik percr�l a m�sikra buk-kant fel benne, lassan �rlel�d�tt a
gy�tr� napoksor�n. �gy �rezte, mintha valami hossz�, keservesbetegs�gb�l gy�gyulna
fel lassank�nt, s l�badoz�saalatt fokozatosan tal�lt r� r�gi �nmag�ra. Az
elm�ltnapok esem�nyei k�ts�gtelen�l felgyors�tott�k a fo-lyamatot; minden mondattal
egyre hat�rozottabb�,minden gondolattal egyre vil�gosabb� v�lt - s
egyret�relmetlenebb�. Mintha v�re egyszerre sebesebbenkezdett volna �ramlani
ereiben, mintha egyre s�r-get�bb h�v�st hallott volna a messzes�gb�l. Tal�n
afogs�gban tartott farkas �rezhet hasonl�t, amikorketrec�ben fekve meghallja vad
t�rsai �nek�t. Va-d�szni indulunk, testv�r!

- Mes�ljen akkor az elveszett v�rosokr�l, k�rem.Dara v�ratlan k�zbesz�l�sa, a


hirtelen t�mav�lt�smegzavarta Pearl-Merillt. Gyors, majdhogynem se-g�lyk�r�
mozdulattal kapta fogai k�z� ism�t a v�npip�t,. s hogy id�t nyerjen, hosszan,
kom�tosanmegsz�vta. Borost�s arca behorpadt, j�kora orramegremegett-egyetlen kobold
sem ny�jthatottvol-na mulats�gosabb l�tv�nyt.
Mindazon�ltal, mire az ut�bb kif�jt, k�nyelmesenbilleg� f�stfelleg el�rte a
mennyezetet, a vad�szvisszanyerte egyens�ly�t.

- Az elveszett v�rosokr�l, kisasszony? No, l�tja,azokr�l sokkal sz�vesebben


besz�lek mondta el�-gedetten. a Csak h�t, �ppen melyikr�l? Merthogyharapott megint
a csutor�ra - akad n�h�ny. Ak�rkiak�rmit mond, komoly kult�r�ja volt itt hajdan
afeket�knek!

- Nos, ha szabad javasolnom valamit - n�zett But-ler a l�ny�ra - besz�ljen arr�l,


amit a legjobbanismer. Nem szeretn�nk, ha net�n bizonytalan tal�l-gat�sokra
k�nyszer�lne valamely t�nnyel kapcso-
latban.
Pearl-Merill felnevetett, cs�f arc�n sietve futottakszertesz�t a r�ncok.

- Touch�! -b�lintott. - L�tom, Mr. Butler, nem hagymegtorlatlanul egyetlen hib�t


sem. Helyes. Az igaziv�v� mind ilyen... Teh�t v�lasszak magam. - Elhall-gatott,
mintha mag�ban m�rlegeln� a k�rd�st; af�stkarik�k szapor�n sorj�ztak a mennyezet
fel�. -Airu azt illeti - kezdte ut�bb - val�ban rengeteg romvan a Zambezi �s a
Limpopo k�z�tt... nagyj�b�l �gy�tsz�z k�r�l tal�ltak eddig, sz�ra azonban csak
egy�rdemes. Jobban mondva kett�, csak �ppen a m�so-dik puszt�n a legend�kban
l�tezik... egyel�re-
- Zimbabwe �s Monomotapa, igaz? - sz�lt.k�zbe
Butler.
Az angol p�f�kelve b�logatott.
- Ahogy mondja, Mr. Butler, ahogy mondja. Zim-babwe romjait ismerj�k, magam is
j�rtam ott... per-sze, hogy val�ban �gy nevezt�k-e a gazd�i, azt nemtudhatjuk.
Monomotapa azonban csup�n mese...noha meggy�z�d�sem, hogy val�ban l�tezett.
Csak�ppen - vonta meg csontos v�ll�t - t�ls�gosan nagyez az orsz�g. - Lejjebb
cs�szott a sz�kben, k�nyelme-sen elhelyezkedett; arca mereng�v� v�lt, a f�stkari-
k�k sora egyenletess� rendez�d�tt. Pearl-Merill k�-szen �llt a mes�re.

- Sok titkot rejt ez a f�ld, igen sokat. Tal�n elj�n azid�, amikor nagy r�sz�t
megfejtik, de ma m�g csaklegend�k �lnek... aligha lehet bizonyoss�gk�nt elfo-gadni
b�rmit is. Nemigen hinn�m, hogy Ofir mes�sb�ny�i, ahonnan Salamon kir�ly kincse
sz�rmazott,vagy �ppen J�nos pap kereszt�ny orsz�ga errefel�lett volna, mik�nt azt
sokan h�resztelik, de hogyfejlett birodalom vir�gzottegykor a k�t foly� k�z�tt,az
nem k�ts�ges. Monomotapa... vagy ha bantu sza-vakra bontom, Mwana wa tapa, az
emberek ura....szer�ny v�lem�nyem szerint igenis val�s�gos hely!Mi t�bb, kora
leghatalmasabb �llama volt... m�r-hogy itt, Afrik�ban, term�szetesen.Tudj�k, �n
azon kevesek k�z� tartozom, akik nemcsup�n szeretik ezt az orsz�got, de ismerik is,
�s�rdekl�dnek a m�ltja ir�nt. Nem k�nny� a dolog,hiszen kev�s az ismeret, �s az is
nehezen hozz�f�r-het�. Persze, hivat�sos tud�sok, r�g�szek nyilv�nm�sk�nt
v�lekednek err�l, de ha nem az egyetemekk�nyvt�r�b�l szeml�ln�k a k�rd�st, �k is
meg�rte-n�nek. No, egy sz�nak is sz�z a v�ge, az�rt egy-k�tdolgot csak
�sszeszedegettem az �vek sor�n.Arab �s portug�l keresked�k besz�mol�iban sze-repel
el�sz�r az �llam neve, persze t�bbf�le v�lto-zatban. Abban viszont mind megegyezik,
hogy ha-talmasnak �s gazdagnak festi le, mely massz�v k�falm�g� rejti vir�gz�s�t. A
k��p�t�szet nemigen d�vottitt a feket�k k�z�tt, ez�rt a keresked�k ezt �rtelem-
szer�en a magas fejletts�g, a j�l�t, �s term�szetesena titokzatoss�g jel�nek
tekintett�k. Nagyszer�bbn�lnagyszer�bb mes�k terjedtek el az �llamr�l, me-lyeknek
alapos t�maszt ny�jtott a falai m�g�l el�ke-r�l�, s a karav�n�ton a partvid�kre
v�ndorl� arany.Monomotapa m�gnesk�nt vonzotta a keresked�ket�s kalandorokat, �m a
falakon bel�lre egy sem jut- .hatott k�z�l�k - nekem legal�bbis nem siker�lt ef-
f�le utal�sra bukkannom. Azt hiszem, az arany �s ak��p�t�szet mellett legink�bb
ennek k�sz�nhet� az�llam mes�s �s minden bizonnyal alaposan elt�l-zott h�re.

- �gy gondolja, legenda csup�n a nagy feketekir�lys�g? - vetette k�zbe az amerikai.


a Egyszer�kaffer-falvakr�l lenne sz� csup�n?Pearl-Merill rosszall�an csettintett.
- Bantuk, uram, b�ntuk! - mondta nyomat�kosan.
- M�gpedig f�k�nt makalang�k, ha nem t�vedek.Ami pedig az egyszer x falvakat
illeti... nos, ann�laz�rt j�val t�bbr�l besz�lhet�nk. N�zze - b�k�ttel�re �
pip�j�val - jelenleg �gy fest a dolog, hogyegy jelent�s m�ret�, makalanga uralom
alatt �ll�t�rzssz�vets�g lehetett, mely egy roppant szeren-cs�s helyen telepedett
le. A f�ld term�keny volt,�llatteny�szt�sre �s f�ldm�vel�sre egyar�nt alkal-mas,
emellett gazdag aranylel�helyei voltak... ter-m�szetes, hogy meg�ll�sra k�sztette a
v�ndorl� haj-lam� n�pet is. A helyet a term�szeti viszonyok miattremek�l meg
lehetett v�deni a t�mad�sokt�l, r�ad�-sul a k�zelben lapultak Zimbabwe romjai is...
gy�l-het�leg onnan sz�rmazik a k�fal �tlete. �gy tudni,a tizen�t�dik sz�zad k�r�l
Monomotapa vez�re... aportug�lok imper�tornak mondt�k... uralkodott aZambezi �s a
Limpopo k�z�tt, eg�szen az �ce�nig.
- �s hov� lett ez a hatalmas birodalom?
- Hov� lett R�ma, hov� Perzsia? - vont v�llat avad�sz. - Belvisz�lyok d�lt�k, k�ls�
ellens�g fenye-gette... sz�tesett. Manika, Sabia, Kiteve... mind anagy �llamb�l
sz�letett kiskir�lys�gok voltak, �r�kharcban egym�ssal �s Monomotap�val...
K�v�lr�lmeg f�k�nt a portug�lok igyekeztek r�tenru a kez�-ket, de minden
k�s�rlet�ket balszerencse �vezte.V�g�l le kellett mondaniuk r�la.
- �rdekes ter�let ez - d�nny�gte Dara elgondol-kodva. A f�rfiak k�rd�n pillantottak
fel�. - A k�tfoly� k�z�tti r�sz - folytatta a l�ny. - Ha nem t�ve-dek, itt �llt
Zimbabwe - n�zett a t�l�korr� angolra,aki helyesl�en b�lintott - itt j�tt l�tre
Monomotapa,�s itt uralkodott Lobengula is. Csupa titokkal �ve-zett n�v, s mind a
Zambezi meg a Limpopo k�z�tt.Var�zslatos vid�k lehet.

- Eg�sz Afrika tele van var�zslattal - mondta Pe-arl-Merill komolyan.

- Tudna mes�lni nek�nk valamit Lobengul�r�l is?


- k�rdezte Butler, aki meg�rtette, hogyan k�v�ntal�nya a megfelel� ir�nyba terelni
a besz�lget�st. -Annyi mindent lehet hallani fel�le mostan�ban. �nszerint mi az
igazs�g?
A vad�sz fels�hajtott. Tekintete elkomorult, hang-j�ba szomor�s�g k�lt�z�tt.

- Hogy mi az igazs�g? - morogta. - C is egyike voltazoknak a nagyszer� embereknek,


akiket v�g�l el-tiport az eur�paiak �lnoks�ga �s t�zereje.
- V�letlen�l sem szeretn�m megs�rteni, Mr. Pearl-Merill, de nem elfogult �n egy
kiss�?
- De - b�lintott hat�rozottan a kis ember. - Hogyne lenn�k elfogult?! Szeretem ezt
a f�ldet, �s szere-tem a n�p�t is... Nehogy azt higgye, vagyok olyanostoba, hogy
�t�lkezni, net�n igazs�got tenni igye-kezn�k! Eh, dehogy. Veszedelmes dolog lenne
azilyesmi, olyan sz�vev�nyesek itt a viszonyok. �n is,mint mindenki m�s, oldalt
v�lasztottam magam-nak, ennyi az eg�sz... a vesztes oldalt, persze.A be�ll�
csendben tiszt�n hallatszott a kertbencirpel� rovarok �neke. A h�zban valahol egy
ajt�csap�dott, valami cs�r�mp�lt, majd nevet�s hang-zott. A vad�sz elmosolyodott.

- F�lre�rt�s ne ess�k, �n tisztelem a v�laszt�s�t,uram - t�rta sz�t �lt�ben a


karj�t az amerikai. -Mindazon�ltal, magam is �gy v�lem, hogy a feke-t�knek nem
lehet es�lye ebben a k�zdelemben... De,ha �n is �gy gondolja, tal�n hagyjuk az
effajta elm�-leteket, �s t�rj�nk vissza a t�rt�nelemhez. Bevallom,leny�g�z a
t�j�kozotts�ga, �s roppant sz�vesenhallgatom a besz�mol�it... Tudja, mint
amolyanz�ldf�l� idegent, engem is roppantul �rdekelnek akafferek... eln�z�st, a...
a helyi bennsz�l�ttek kin-cseir�l sz�l� legend�k. Mondja, Mr. Pearl-Merill,val�ban
l�teznek elrejtett, hatalmas vagyonok, vagycsak szokv�nyos mese az eg�sz? Lobengula
kincse

p�ld�nak ok��rt...
A t�l�korr� felh�zta a szem�ld�k�t. Amint a l�nyfelvetette az elveszett v�rosok
k�rd�s�t, motoszk�l-ni kezdett benne a gyan�, hogy vend�gl�t�i sz�nd�-kosan
ir�ny�tj�k �gy a besz�lget�st - a t�ma m�rkezdetekt�l t�ls�gosan k�zel j�rt ahhoz
az elgondo-l�shoz, amely Merrick doktor �gye kapcs�n kiala-kult benne. Most pedig:
Lobengula kincse. Egyene-sen a tiltott ter�let kell�s k�zep�be!Ha nem ilyen - az
�sz amerikai szavaival �lve -z�ldf�l�ekr�l lenne sz�, akikr�l k�ptelens�g
m�gfelt�telezni is, hogy �tl�thatj�k a Merrick-�gy h�tte-r�t, egy�rtelm�en
csapd�nak tekinten� a helyzetet,r�ad�sul meglehet�sen durva csapd�nak. De �gy?
Egyszer�en nem vonhatnak p�rhuzamot Lobengu-la �s az orvos elt�n�se k�z�tt. Hiszen
mi alapj�ntehetn�k?
�rdekl�dnek a szerencs�tlen doktor fel�l, hiszeneg�szen egy�rtelm�en titokzatos
esem�nyek �vezikaz elt�n�s�t, r�ad�sul meglehet�sen k�zeli kapcso-latban is �lltak
vele - term�szetes h�t a k�v�ncsis�g.Hogy �ppen ri�la, a k�zismert vad�szn�l
k�rdez�s-k�dnek, ebben sincs semmi meglep� - mindenkitudja, hogy � az egyik
legt�j�kozottabb ember av�rosban. De, hogy mik�ppen ker�lnek el� r�gt�nezut�n,
minden �tmenet n�lk�l az elveszett v�rosok
- ahonnan m�r k�nnyed�n el lehet jutni Lobengul�-hoz - arra m�r nincs �sszer�
magyar�zat. Csup�n av�letlen, s egy fiatal l�ny csapong� fant�zi�ja? A"z�ldf�l�'"
idegenek legend�kra, titkokra �hes k�-v�ncsis�ga? Meglehet.
Az angol, hogy leplezze t�preng�s�t, szippantottm�g n�h�nyat pip�j�b�l, azut�n
gondosan kivertebel�le a hamut, s nekil�tott �jra megt�mni. Kopottb�rzacsk�t
hal�szott el� kab�tja zseb�b�l, �m mi-el�tt kibonthatta volna, az amerikai
meg�ll�totta.
- Egy pillanat, Mr. Pearl-Merill! Ugye megk�n�lha-tom most �n? - Fel�llt, odas�t�lt
a kom�dhoz, sfi�kj�b�l kiemelt egy m�ves szelenc�t. - Val�di, ki-t�n� hollandus
doh�ny - tette az asztalra. - Szolg�ljaki mag�t, k�rem!
A vad�sz b�lintott, akkur�tusan elpakolta a kisisz�kot, azut�n felemelte a szelence
fedel�t, �s bele-szagolt.

- Remek - mormogta el�gedett �br�zattal. - Val�-ban remek!

- �r�l�k - biccentett Butler. - Csak b�tran, ne k�-resse mag�t - intett a doboz


fel�.Mik�zben pip�j�t t�mk�dte nagy �lvezettel, a t�-l�korr� tov�bb gondolkodott.

K�v�ncsi lenn�k r�, vujon t�nylegannyira tudatlanok-emint amilyennek lenni�k


kellene. Vu Merrick besz�ltnekik valamir�l? Net�n valami�rt a bizalm�ba avatta�ket?
De h�t mi�rt tette volna? Lehet, hogy egyenesen azelt�n�s�hez is k�z�k van?
Ez ut�bbi gondolat olyan val�sz�n�tlennek t�nt,hogy a vad�sz csaknem
felnevetett.Ej, v�n csavarg�, h�t neked is elment az eszed! Mi�rtkell minden
v�letlenben konspir�ci�t l�tni? K�v�ncsiakakincsekre, h�t persze, hogy k�v�ncsiak!
Te is az volt�l
nem eml�kszel ? T�rtad a f�ldet, kutattad a r�gi t�rk�-peket. No hiszen. Mes�lj
csak nekik Lobengul�r�l, nem�rtasz azzal senkinek.
Amikor a holland doh�ny illatos f�stje v�gre el-�bodorodott, az angol besz�lni
kezdett. Mes�lt lo-bengul�r�l, szomor� sors�r�lj nemr�g bek�vetke-zett, tragikus
hal�l�r�l. Noha igen r�szletesen sz�-molt be mindenr�l, �jat v�geredm�ny�ben
nemmondott, hi�ba igyekeztek neki �gyesen megfogal-mazott k�rd�seket feltenni.
A kincs - nevetett kurt�n. - Tal�n val�ban l�tezik

ki tudja. Tal�n egyszer majd meg is tal�lja valaki, haaz istenek is �gy akarj�k.
Meg�ll�s n�lk�l keresisz�mtalan ember, ami�ta Rhodes katon�i sz�tsz�r-t�k a
matebel�ket �s mason�kat. Nincs mit csod�l-kozni ezen, hiszen hatalmas vagyonr�l
sz�l f�ma...az emberek k�zt mindig is akadtak olyanok, m�g-pedig sz�p sz�mmal, akik
az �let�ket is feltett�k egyilyen mes�re. Zimbabwe, Monomotapa, I. obengula�s ki
tudja m�g, h�ny legenda! Emberek sz�zai

tal�n ezrei indultak el a vakvil�gba, hogy titkoskincseket, halomba hordott aranyat


tal�ljanak... Aszerencs�sebbje csak lerongyol�dott �s elszeg�nyedett a kutat�sban,
a szerencs�tlenebbek csontj�t fe-h�rember nem j�rta r�n�kon csiszolja a sz�l... ha-
csak forg�ccs� nem �r�lt�k m�r el�tte a hi�n�k! Demindig vannak �jabb
v�llalkoz�k...Dara elnyomott eg mosolyt. �, a j� Pearl-Merill!Ioha nem sejtheti
m�g, mi j�r vend�gl�t�i fej�ben, az�rt
- biztos, ami biztos - igyekszik �ket j� el�re elr�m�teni akincsek legend�it�l!
De hiszen �n is vezetett eff�le karav�nokat, ha j�ltudom - mutatott r� Butl�r.

- Nos, ami azt illeti, val�ban - h�zta a sz�t az angol.


- Nem is vagyok r� k�l�n�sebben b�szke, a Zimbab-wei utat lesz�m�tva. Mi ugyan
visszat�rt�nk min-denhonnan, d biztos�thatom, kincset... legal�bbis asz� szoros
�rtelm�ben vett kincset... nem tal�ltunk.Persze, az �si romv�ros �nmag�ban is
kincsnektekinthet�... hab�r azt besz�lik, a sok szerencseva-d�sz m�r azt is
alaposan sz�tt�rta.
- Mes�lne err�l az �tr�l? - k�rte Dara, ez�ttal min-den leplezett sz�nd�k n�lk�l,
puszta �rdekl�d�sb�l.- Nagyszer� �lm�ny lehetett!

- Val�ban az volt, kisasszony. De �gy gondolom,eleget untattam ma m�r �n�ket. Nem


k�v�nokvissza�lni a t�relm�kkel, elb�cs�zom.Ugyan, hogyan mondhat ilyet!
Mindannyian na-gyon �lvezt�k a besz�mol�it. Maradjon m�g, k�-
rem!
A vad�sz elrakta a pip�j�t, s fel�llt.
- Nos, ha val�ban nem �ltem vissza az idej�kkel,annak sz�vb�l �r�l�k. M�gsem
maradhatok to-v�bb... sem az illem, sem az id�m nem engedi. Deegy m�s alkalommal
sz�ves-�r�mest �llok rendelke-z�s�kre, ha akadnak m�g k�rd�seik.
- Akadnak, persze, hogy akadnak, csak gy�zzemegv�laszolni �ket! a nevetett a l�ny.
- Nos, akkor a miel�bbi v iszontl�t�sra. K�sz�n�ma vend�gl�t�st, Isten �n�kkel!Dara
fel�llt, s az ajt�ig k�s�rte az angolt. AmintPearl-Merill - fej�be csapv�n elny�tt
kalapj�t -elt�nta sarok m�g�tt, a l�ny visszafordult a nappali fel�.
- Nos? k�rdezte, az ajt�f�lf�nak t�maszkodva.Az iv�t jobb�ra csak diggerek
l�togatt�k. S�t�t, do-h�nyf�sttel telt, koszos helyis�g volt; b�dogbor�t�s�pultja,
roskatag asztalai �j korukban sem lehettekt�ls�gosan sz�pek, mostanra azonban m�r
�gy fes-tettek, mintha szem�ttelepr�l v�logatt�k volna�ssze �ket. A sarokban t�r�tt
l�b�, fogh�jas pian�n�szorongott, viharvert alak csapkodta a billenty�it.Zen�szre s
yhangszerre egyar�nt r�f�rt volna egyalapos fel�j�t�s - b�r meglehet, hasznosabb
lett vol-na egyszer�en kihaj�tani mindkett�t. Hamisan sz�lta pian�n�, hamisan
�nekelt a zongorista, �m ez sen-kit nem bosszantott. A zajban nemigen lehetett iga-
z�n hallani �ket, meg azt�n, a vend�gek t�lnyom�r�sze am�gy sem ig�nyelt volna
jobbat. Viszonylagkev�s p�nz�rt sokat lehetett itt inni - ez sz�m�tottegyed�l.
Az asztalok k�r�l borost�s, koszlott alakok �ldo-g�ltek, v�reres szemmel b�multak
poharuk fenek�-re, vagy nagy hangon magyar�zt�k t�rsaiknak, nu-lyen remek claim-hez
jutottak v�gre. A hallgat�s�gegykedv�en b�logatott - j�l tudt�k, ha net�n val�-ban
ilyen szerencse �r valakit, az m�lyen hallgat adologr�l, nem harsogja ki a
kocsm�ban. De nemsz�ltak k�zbe; mindenkinek j�l esett hallgatni, mi-lyen lenne,
ha...

- �s akk�', bar�tom, istenemre mondom, a s�rgar�teg legajj�n, ahun m�n semmit se


rem�lem...
- Odaf�nn, az Orange fels� foly�s�n�l, egy rejtettmell�k�g mellett...

- Akkora k� volt, de akkora, hogy a hottentottakir�ly is f�ldh�z verte volna az


�lep�t �r�m�ben...Ezerszer v�gig�lmodott, soha meg hem �lt v�-gyak; a kisiklott,
gy�trelmes �letek t�nd�rmes�ikarcos p�link�t�l durva, afrikai napt�l sz�raz
torkokb�l zengve.
A jelenl�v�k z�me - hiszen csupa ilyet gy�jt�ttegybe ez az iv� - soha nem jutott
olyan fejt�h�z, amiak�r csak tisztes j�m�dot is biztos�tott volna a sz�-m�ra.
Szerencs�tlen, vagy egyszer�en csak k�tbal-kezes alakok voltak, akiket m�r csup�n a
betegesrem�ny tartott �letben: megtal�lni a nagy b�ny�t,vagy az �ri�s k�vet! Kora
hajnalt�l k�s� estig t�rt�kapr�cska claim-jeiket, este pedig �sszesereglettek
akocsm�ban, �s a szerencs�r�l reg�ltek egym�snak,mintha azt rem�ln�k, siker�l ily
m�don lek�telezni-
�k.
Noha rendre elt�nt k�z�l�k egy-egy, a l�tsz�mszinte �lland� maradt - a vil�g ok�dta
mag�b�l azut�np�tl�st. Botcsin�lta kalandorok, t�nkrementkispolg�rok, nemt�r�d�m
csavarg�k, lecs�szottb�n�z�k t�lt�tt�k fel a sorokat, hogy a vagyontmindhi�ba
hajszol� nyomorultak serege mindig tel-jes legyen.
A f�rfi, aki az ajt�hoz legk�zelebb �ll� sz�ken�ld�g�lt, csup�n ruh�zat�ban
hason�t�tt a t�bbiek-hez. Ez azonban �ppen el�gnek bizonyult: senkinem t�r�d�tt
vele.
A k�t h�tuls� l�b�ra �ll�tott sz�kkel a falnak t�-maszkodva, Jan Theron lust�n
forgatta pohar�t azasztalon, id�r�l-id�re elhessentve a legyeket arca �sitala
fel�l. Ki nem �llhatta ezt a helyet, de k�nytelenvolt itt tal�lkozni az ember�vel,
mert legal�bb biz-tosra vehette, hogy �gy elker�li a nem k�v�natosismer�s�ket. A
hom�ly, a forr�s�g �s a b�z val�s�g-gal elk�b�totta; fak� ing�t s�t�t foltokban
itatta �t aver�t�k.

-.jan?
- �lj le, Doug.
A b�r fel sem pillantott, amikor a tagbaszakadt,szak�llas fiatalember letelepedett
mell�.
196

/
Az �rkez� m�r j�rt a pultn�l, miel�tt Theronhozl�pett volna, s most j�t kortyolt az
op�losan f�nyl�poh�rb�l. H�sos arca �s form�tlan orra hamarosankipirult, hal�nt�k�n
patakzott a ver�t�k, szem�benm�gis el�gedetts�g l�tszott. �t szeml�tom�st egy�l-
tal�n nem zavarta a kocsma, �lete sor�n alig-alig j�rtenn�l jobb helyen. A p�linka
er�s volt, teh�t j�.i - Meleg van, affene - mondta. Csorba foga miattsziszegett
kiss�.

- A l�nyeget, Doug - morogta a b�r. - Ri,ahellem ezta diszn��lat.


A megtermett fiatalember �rtetlen�l pillantott k�-r�l. Mivel semmi kivetnival�t nem
tal�lt a k�rnye-zetben, megk�rdezte:
- Vizezt�k a p�link�dat?
A v�rcseorr� hideg pillant�sa nyom�n azut�n s�-etve hozz�tette:

- J�l van, j�l! De fene s�rg�s! Am�gy t�l sok �rde-kess�ggel nem szolg�lhatok.
S�t... asszem, semmi�rdekes.

- Mi az, hogy azt hiszed, Doug? Besz�lj nekem�rtelmesen, mert let�r�m a derekadat!
Mi volt Mer-rickn�l?
A szak�llas s�rt�d�tten megsz�vta az orr�t, szem-h�ja idegesen megrebbent.
- Asszem.. sz�val, hogy �gy tudom, semmi �rde-keset nem tal�ltak. - V�llat vont. -
Perssze, nemk�nny� �m biztosat tudni.
A b�r v�gre fel�fordult: .

- Ne besz�lj mell�, ha k�rhetn�m - mondta fenye-et�en. - Nem kavicsgy�jt�s�rt kapod


a p�nzt, igaz?pp eleget fizetek ahhoz, hogy n�mi f�rads�gotv�llalj �rte, hmm? Na,
ki vele, mi t�rt�nt!?- Morton... - d�nny�gte Doug.

- Mi van Mortonnal? Besz�lj m�r!


- Asszem... asszem elkapt�k. Megpr�b�ltuk kisza-golni, tal�ltak-e valamit a fi�k...
Morton asszonta,van egy remek �tlete... �s elment. Nem j�tt vissza...egy�ltal�n. �n
Mabunga embereivel besz�ltem... in-nen gondolom, hogy nincs semmi �rdekes. -
sz�dk�zben mindv�gig a pohar�ba b�mult. Azt�n elhall-gatott, �s egyetlen hajt�sra
kiitta a marad�k italt.Tov�bbra sem n�zett Theronra.

- Morton... az a t�kkel�t�tt alak! - s�hajtott a b�r.Egy�ltal�n nem �r�lt a h�rnek,


mi t�bb, halv�nyaggodalom fogta el a hallat�n. Ha Morton val�banleleplez�d�tt,
abb�l ak�r komoly kellemetlens�gekis fakadhatnak. Gondosan fel�p�tett terve
hirtelenrepedezru l�tszott.
Nem voltak naiv elk�pzel�sei, kezdett�l fogvatudta, hogy nem vesz�lytelen a j�t�k,
amibe belefo-gott. �m egyr�szt soha nem ri�sztotta a veszede-lem, m�sr�szt az
esetleges siker olyan vagyonhozjuttatn�, amely minden kock�zatot meg�r. Nos,
aneh�zs�gek az�rt vannak, hogy lek�zdje �ket azember...

- Mikor kellett volna tal�lkoznod azzal a sak�llal?-k�rdezte inger�lten.

- Reggel... ma reggel. �r�kig v�rtam r�, asszt�nkerestem is... ahol gondoltam,


megtal�lhatom. Se-holsincs... Pedig m�g Penny mac�it is felvertem,asszittem, ott
h�zza a l�b�rt! En...
- J�l van - szak�totta f�lbe Theron. - Fogd, �s t�njel egy id�re. Legjobb lenne, ha
elmenn�l a v�rosb�l.A saj�t �rdekedben! - De legf�k�ppen az eny�mben -tette hozz�
gondolatban.
Doug fel�llt, s a zseb�be gy�rte a b�rt�l kapottbank�kat. Nyugtalannak l�tszott.
- De h�t hov� menjek, Jan? - ny�sz�tette.
- Ahov� akarsz - s�hajtott T'heron. - De nagyongyorsan.

- De...
- T�nj m�r el!
Amint a megtermett fiatalember kioldalgott aziv�b�l, a b�r ism�t a falnak
billentette sz�k�t, �shossz� l�bain t�maszkodva, hint�zni kezdett. Le-hunyta
szem�t, s �j terveken t�prengett.Vajon ki �llhat a dolog m�g�tt? Ki tudhat m�g
arr�l,amir�l �gy sejtettem, csak �n tudok? Az a bolond Merrick... azt hitte,
b�k�ben �ld�g�lhet egy l�poros hord�tetej�n! H�t persze, hogy felrobbant alatta...
�s rohannikezd tek az esem�nyek. Csak gy�zzem az iramot!J�llehet, minden lehets�ges
oldalr�l megvizsg�ltaa t�rt�nteket, egy id� ut�n be kellett l�tnia, hogyk�ptelen
rendet teremteni az �sszevisszas�gban.S�lyos hib�nak bizonyult hagyom�nyosnak
tekin-teni a j�tszm�t.
Nyilv�nval� volt, hogy t�bben j�tsz�k a sakkpar-tit, s nem csup�n az elk�vetkez�
l�p�sek voltakismeretlenek, de a j�t�kosok kil�te, mi t�bb, a sz�mais. �rny�kban
lapul� fantomokkal kellett szimul-t�nt j�tszania - ez a kil�t�s pedig egy cseppet
semlelkes�tette. A t�t nagys�g�val kezdett�l fogva tisz-t�ban volt, de hogy a
j�tszma komolys�ga is ehhezlesz m�rhet�, arra nem sz�m�tott.No persze, val�j�ban
gondolhatott volna r�, hogyhozz� hasonl�an m�sok is csak a megfelel� alka-lomra
v�rnak, s nyomban bekapcsol�dnak a parti-ba, amint tehetik. Most azt�n itt van:
egyetlen t�blas ki tudja, h�ny j�t�kos, akik mind arra t�rekszenek,hogy egyed�l
mozgathass�k az �sszes figur�t. �s ezcsak egyetlen m�don lehets�ges: ki kell
iktatni at�bbi sakkoz�t!
- Nos, rendben van - suttogta maga el�, �s kinyi-totta a szem�t. �gy elmer�lt a
gondolataiban, hogymost val�s�ggal megd�bbentette a nyomor�s�gosiv� l�tv�nya. H�t,
annyira az�rt nem lehet s�lyos ahelyzet, hogy ezen a szem�tdombon kelljen
megold�sttal�lnom.
Fel�llt, kiny�jt�ztatta elg�mberedett tagjait, �s ki-l�pett az ajt�n.
Odakint alig volt h�v�sebb, s a k�rny�k nyomo-r�s�gos kunyh�i miatt a szagot sem
lehetett �ppen
-�d�t�nek mondani, de a vaskos f�stfelh� hi�nya �s'a csek�ly l�g�ramlat miatt m�gis
sokkal kelleme-sebbnek t�nt a helyzet. Az utca por�ban gyerekekj�tszottak, egy
k�zeli fal t�v�ben rongyos alak hor-tyogott. N�h�ny hihetetlen�l sov�ny, r�ht�l
kopaszkutya ker�lgette.
Theron kik�p�tt.

- Ez lenne a haz�m? - morogta ut�lkozva.Az ismeretlen fekete a k�vetkez� sarkon


l�pett el�.Theron m�g a hovatartoz�s�t sem tudta meg�t�lni;valami kever�k lehetett.
Sz�les, lapos orra, m�lyen�l� szemei �s kiss� lefittyed� sz�ja
mindenesetremeglehet�sen ellenszenvess� tette.
- Mit akarsz? - k�rdezte kurt�n a b�r.
- J� napot, miszter. Naty, sz�r�s arc� ember mond,velem tyere - felelt a fekete,
elk�peszt�en rossz an-gols�ggal.

- Doug?
- Nem �rt, nem, nem.

- A szak�llas... a sz�r�s arc� ember neve... Doug?A k�ld�nc f�l l�bra �llt,
meztelen talp�val d�rzs�l-gette a l�bsz�r�t.

- Nem tud, ember nem mond. Ember mond, te j�n.Theron elgy�t�rten fels�hajtott, s
v�gigpillantottaz utc�n. �res volt. Messze a h�ta m�g�tt n�h�nynagy hang� digger
sorj�zott be a kocsm�ba. Amintelt�ntek az ajt� m�g�tt, megint teljess� v�lt a
csend.
- Mi�rt t�ged k�ld�tt? - k�rdezte ut�bb.
- �n j� k�ld�nc - h�zta ki mag�t a fekete. - Lehettudni, �n j� k�ld�nc, Mz�li nem
j�.A v�rcseorr� nem k�vette el azt a hib�t, hogy Mzilikil�t�tfirtassa.
Hanet�nr�k�rdezne,v�lhet�enhosz-szas magyar�zatot kapna a rokons�gi fokokr�l �s
azillet� nyilv�nval�an sz�mos rossz tulajdons�g�r�l -felt�ve perszej ha Mzili
egy�ltal�n l�tezik. Nem tet-szett neki a dolog. Csapda? M�ris? M�sr�szr�l v�-szont;
ha Doug r�j�tt;valamire. .- Hov� kell menn�nk?

- Nem sok l�p�s... Arra - ny�jtotta ki balj�t a fekete.Kunyh�k, por, mocsok.


Mindezek m�g�tt b�rmirejt�zhet ott.

- Mit csin�l a sz�r�s ember? Mi�rt nem � j�tt?- V�r, miszter. �ll �s n�z.

- Mit n�z? A mindens�gedet, ne kelljen mindentegyenk�nt kiszedni bel�led, ostoba


fajank�!
- Nem tud, mit n�z. �n nem tud, mi j� feh�rember-nek. �n arra j�r, � mond, te j�n
velem, kap p�nz.a No persze, v�letlen�l arra j�rt�l, igaz? - Theron-nak hirtelen
elege lett az eg�szb�l. �gy nem jut sem-mire. Ha most elmegy innen, tal�n t�nyleg
lemaradvalami fontosr�l. Ha pedig csapda.. nem ez lesz azegyetlen, hi�ba ker�li el.

- Eh gyer�nk. Vezess! De figyelmeztetlek, harosszban s�ntik�lsz, kereszt�ll�lek,


mint egy ku-ty�t! - Hogy szavainak nyomat�kot adjon - s hogysz�ks�g eset�n k�zn�l
legyen -el�h�zta kab�tja al�la revolver�t.
A k�ld�nc arc�n rosszindulat� �rny�k futott �t afegyver l�tt�n, de nem sz�lt
semmit. H�tat ford�totta b�rnak, s elindult az im�nt jelzett ir�nyba.A v�rcseorr�
lassan k�vette.
Hirtelen ellens�ges dzsungell� v�lt k�r�tte a k�r-nyezet. A vak�t� napf�nybe has�t�
�les �rny�kok, ad�ledez� v�lyogfalak, a bel�thatatlan sarkok soka-s�ga mind-mind
lapul� t�mad�kat rejthet, akik arrav�rnak, hogy �ldozatuk k�z�j�k s�t�ljon.
Pillant�saide-oda cik�zott, �m j�l tudta, legfeljebb a v�letlensiethet a
seg�ts�g�re, ha val�ban ellene t�rne valaki.Vezet�je egyenletes iramban ballagott,
id�r�l-id�-re aggodalmasan h�trapillantva a pisztolyra. A b�rilyenkor
megbillentette a fegyver cs�v�t, mintegyfigyelmeztetve �t az elhangzott
fenyeget�sre.Ak�rha valami k�s�rtetfalun haladtak volna ke-reszt�l, nem akadtak
�ssze senkivel. A forr� cs�nd-ben csup�n a k�ld�nc csupasz talp�nak puffan�sa�s
Theron bakancs�nak dobban�sa hallatszott. L�p-teik nyom�n v�r�s por rebbent fel, s
�lt meg al�bsz�rukon.
Dabb, puff, dabb, puff...
A monoton ritmust ekkor b�nt�, �les csetten�st�rte meg. Valahol - m�gpedig igen
k�zel - kibizto-s�tottak egy pusk�t.
Theron m�r mozdult, hogy bevesse mag�t a leg-k�zelebbi kunyh� m�g�, de egy hang
megel�zte.- Meg�llj!
A b�r megtorpant. Tudta, ha le akart�k volna l�ni,m�r nem �lne. K�r�ln�zett.
A k�ld�ne elt�nt egy sarok m�g�tt, a n�ma k�ny-h�kon k�v�l m�st nem l�tott. Azaz...
n�h�ny l�p�sret�le, egy fal t�v�ben valamin megcsillant a napf�ny.Nagy�bl�
vad�szpuska n�zett vele farkasszemet.A Concorde t�r obeliszkje vetette r�juk
�rny�k�t as�padt d�lut�ni napf�nyben. csi v�setei �gy hatot-tak ebben a
megvil�g�t�sban, mintha k�l�n�s, sokl�b� rovarok sz�zai kapaszkodn�nak a
r�zsasz�nsyenit felsz�n�n.
Nem voltak egyed�l, m�sok is igyekeztek kihasz-n�lni az er�tlen, szinte ill�zi�nak
tekinthet� naps�-t�st - mag�nyos urak, egym�sba feledkezett p�rok�s kisebb
csoportok s�t�ltak a sz�k�kutak k�r�l,melyek az egyiptomi oszlopot fogj�k k�zre. A
kesz-ty�k, kalapok, kend�k �s t�likab�tok, no meg akopasz f�k - melyek felett a
vil�gki�ll�t�s csod�ja, azEiffel-torony csupasz vasv�za meredezett a
Szajnat�loldal�n - azonban minduntalan figyelmeztett�kaz �lmodoz�kat: t�l van
bizony, s a tavasz m�g
messze!
Nick az obeliszkr�l mes�lt, azut�n �tt�rt a sz�k�-kutakra:

- Akkor �p�tett�k �ket, amikor az oszlop ideker�lt.M�solatok. Az eredetiek a r�mai


Szent P�ter t�renl�that�ak...

- Nem igaziak? Nem is tudnak fr�csk�lni? - Ar-mandine kisasszony arc�n �szinte


meg�tk�z�s l�t-
szott.
Az �rny�k zavartan magyar�zatba fogott, Victo-rine pedig csak mosolygott.
M�sodszor tal�lkoztak az eml�kezetes est�ly �ta,amelyen Nick visszaszerezte
Victorine Chatellera-�lt ellopott nyak�k�t.
A l�ny - a mestertolvajnak igaza lett, nem csup�nalakja, hangja is ig�z� volt -
roppant h�l�snak l�t-szott, r�ad�sul �gy t�nt, m�ly benyom�st tett r� ahat�rozott
fell�p�s� f�rfi. Keble� szapor�bban emel-kedtek, szemeiben pedig felragyogtak az
ez�stsz�nszikr�k, ahogy k�sz�netet mondott az �kszer�rt.Mindazon�ltal azon az est�n
hamar elsodr�dtakegym�st�l, mivel Camondo gr�f v�ge�rhetetlen ex-kuz�l�sa
elbor�totta a k�t h�lgyet, Nick pedig egy�l-tal�n nem b�nta a dolgot - sz�vesen
kivonta mag�ta figyelem k�z�ppontj�b�l. Tudta j�l, hogy mostm�r r��rj a Sors majd
elv�gzi a t�bbit.N�h�ny napot kellett csup�n v�rnia, �m a b�v�l�hang s a
t�nd�rszemek mindv�gig k�s�rtett�k.Nyugtalans�ga, hat�rozatlans�ga azonban odalett-
most, hogy megt�rt�nt, amit ker�lni v�gyott, �nma-ga lehetett megint. K�l�n�snek
tal�lta ugyan az�rzelmek effajta gyors hull�mz�s�t, de mert alapve-t�en kedvez�nek
�t�lte dz �jabb fordulatot, nemfirtatta a h�tter�t.
V�gyott ugyan ism�t l�tni az aranyhaj� l�nyt -v�gya �jszak�nk�nt k�nk�nt gy�t�rte -
de belenyu-godott a megv�ltoztathatatlanba, s nem f�lt m�ratt�l, hogy bolond
k�ly�kk� teheti megint a szere-
lem.
Kiss� sz�gyenkezve ismerte be, hogy p�nikbaesett. Megr�m�tett�k �nn�n r�g�ta
szunnyad� �r-zelmei; a tudat, hogy egy n� nem csup�n k�nnyedsz�rakoz�sk�nt
bukkanhat fel �let�ben, kibillentetteegyens�ly�b�l.
Mik�nt sok hozz� hasonl� f�rfi�ben, Nick �let�benis hangs�lyos szerepet kaptak a
szebbik nem jelesk�pvisel�i. Szerette �s tisztelte a h�lgyeket, s nagyrabecs�lte a
tiszta szerelmet is, csak �ppen olyasvala-minek tartotta, mint a felfedez�k kietlen
t�jakonmeg�lt kalandjait - az ember sz�vesen olvas ilyesmi-r�l, de hogy �t is
�lje:..!
�ppen ez�rt gondosan �gyelt r�, nehogy b�rkinekis beleg�zoljon az �rzelmeibe. A
p�rizsi h�lgyekk�z�tt sz�p sz�mmal akadt olyan, aki pontosan aztv�rta el egy -
lehet�leg titkos - kapcsolatt�l, mint az�rny�k. Nem is t�rt�nt hasonl� eset, mint
sok �vvelazel�tt a londoni Marsh h�zasp�r szobal�ny�val,Ellennel, akit - mi tagad�s
- r�tul r�szedett. A sze-rencs�tlen teremt�s val�s�gos sziv�rv�nypalot�t�p�tett
mag�nak, ami azt�n cs�f reccsen�ssel temette maga al�, amint Nicknek nem volt t�bb�
sz�ks�ge
r�.
A mestertolvaj kor�ntsem volt �rzelg�s alkat, �tannakidej�n sokat gondolt azokra a
csel�dl�nyokra,akiket ifj�kor�ban kihaszn�lt. Akadtak elegen.Nem tehetett �rt�k
semmit, s aligha volt k�z�tt�kolyan, akinek sz�ks�ge lett volna r� ma is, de
mostm�r - feln�tt fejjel, �gymond - k�nos gondoss�ggalker�lte az eff�le
helyzeteket.S �me, itt van most Victorine Chatellerault.Fiatal, �rtatlan teremt�s,
valahonnan vid�kr�l, ne-vel�n�je k�s�ret�ben. Mi ez, ha nem tiltott gy�-
m�lcs?
De most m�r ez sem sz�m�tott. Sors. Milyen kelle-mes, b�rmikor el�r�ngathat�
var�zssz�!A Sors akarata.
Fatalist�k, buddhist�k, lust�k �s ravaszok jelmon-
data.
Az �rny�k nem sz�vesen sorolta mag�t egyik cso-portba se, m�gis e m�g� rejt�z�tt
minden gondolata
el�l.
�j j�t�k kezd�d�tt.
Nem�reztev�tkesnek, vagy �llhatatlannak mag�t,hiszen ez�ttal � is vesz�thetett -
nem a sz�rakozniv�gy�, vagy hideg �rdekb�l h�d�t� aranyifj� szere-p�t kapta. Az
es�lyek egyenl�ek maradtak, mik�p-pen eddig, amikor sz�v�t �thatolhatatlan
pajzsok�vt�k, csak�gy, mint a kiv�lasztott h�lgyek�t.Igen, �jak a szab�lyok. P�rbaj
arcv�d� �s plasztron
n�lk�l.
A mestertolvaj most m�r roppant k�v�ncsi volt, milesz a v�ge mindennek.
A harmadik nap reggel�n kapta meg a lev�lk�t. Azismeretlen illat, mely a bor�t�kot
k�r�llengte, szem-pillant�s alatt felkorb�csolta �rz�keit.Hoh�! Hiszen a kisasszony
bel�thatatlan el�nnyel raj-tol! Hol van itt az igazs�g? -Tisztelt Uram! Amennyiben
ideje engedi, sz�vesenl�tjuk holnap d�lut�n te�ra... Al��r�s... C�m...Hmm, te�ra
h�v, angol szok�s szerint... igaz�n figyel-
mes.
Mint kider�lt, Victorine kisasszony egy k�zelih�zban b�relt sz�ll�st (a Sors!), egy
p�rhuzamosutc�ban. �rdektelen �p�let, �rdektelen berendez�s
- �s sajnos, �rdektelen d�lut�n.A mestertolvaj azonban egy�ltal�n rem keseredettel,
valami ilyesmire sz�m�tott am�gy is. K�nyelmet-len sz�kek, kicsiny, agyond�sz�tett
cs�sz�k, akadoz�t�rsalg�s �s az elmaradhatatlan, ostoba nevel�n�.Ilyen k�r�lm�nyek
k�z�tt term�szetesen nem sok-ra jutott Victorine-nal, �m ez �ppen el�gnek bizo-
nyult ahhoz, hogy csod�lata elm�ly�lj�n. Ez a terem-t�s maga a megtestes�lt N�!
M�sodj�ra m�r � h�vta meg a h�lgyeket; k�v�h�z,azut�n kellemes s�ta, �s a Place de
la Concorde...
206
A sz�kbkutak feletti "f�lre�rt�s" tiszt�z�sa ut�n azifj�, mintegy f�lsz�zados
Madeleine-templom fel�indultak, rruvel Nick az im�nt mutatta meg a
p�rizsicsatornarendszer t�ren rejt�z� egyik f�bej�rat�t, s

V�ctorine t�st�nt l�tni szerette volna a m�sikat is

ami pedig a Napoleon �ltal befejeztetett templom"mellett lapult. Armandine


kisasszony ugyan "gusz-tustalan ostobas�gnak" min�s�tette a dolgot, de v�-denc�t
nem tudta elt�ntor�tani elhat�roz�s�t�l.Nickben felmer�lt a gyan�, hogy a l�ny
sz�nd�ko-san bosszantja Armandine-t. Eleinte der�lt ezen, dehamarosan r� kellett
d�bbennie, hogy a nevel�bbmindez�rt �t hib�ztatja, s nem Victorine-t.
- De igaz�n, Armandine, olyan izgalmas - mondtaa l�ny, s a mestertolvaj sem tudta,
komolyan besz�l-. - Bizony�ra olvasta Monsieur H�go k�nyv�t, a'.Iyomorultakat. Most
v�gre magunk is l�thatjuk...legal�bb a f�bej�ratokat!

- Sosem kedveltem t�lzottan Monsieur Hug�t -felelte zordan a nevel�n�. - Unalmasnak


�s �rdekte-lennek tartom a m�veit.

- Nos, elismerem; helyenk�nt val�ban kiss� sokatszapor�tia a sz�t, �s t�lzottan


hosszadalmas, de �r-dektelennek semmik�ppen nem nevezhetj�k. �nmindenk�ppen a
romantikus iskola egyik vezet�egy�nis�g�nek tartom... �nnek nu a v�lem�nye,Monsieur
Mav?
A mestertolvajt v�ratlanul �rte a k�rd�s. Nohaial�ban komoly figyelem l�tszott az
arc�n, lelkese-d�se kor�ntsem a t�m�nak, hanem Victorine ajkai-nak sz�lt. Jelen
pillanatban teh�t teljess�ggel mind-egy volt sz�m�ra, mir�l is besz�l a h�lgy, am�g
ak�v�natos ajkak mozognak.
- �, h�t, hmm...

- Victorine! Ne hozd zavarba az urat - reccsentk�zbe Armandine kisasszony. - Nem


v�rhatod elt�le, hogy �ll�st foglaljon valamelyik�nk mellett am�sik ellen�ben.
Ezt nevezem vitak�szs�gnek! der�lt mag�ban az�rny�k. Igaz�n h�l�s volt a
nevel�n�nek.A t�ma hamarosan jelent�s�g�t is vesztette, amintels�t�ltak a Madeleine
korinthoszi oszlopsora alatt,s r�fordultak a k�r�tra.
A hossz�, �v�nek befut�sa alatt t�bb n�vvel isb�szk�lked� bulv�r az egykori
v�rosfalat k�veti,sz�let�se a Napkir�ly idej�re tehet� - j�llehet, akko-riban m�g
csak s�t�nyok h�z�dtak a'f��ri kertek sa kolostorok k�z�tt. F�nyes p�lyafut�sa a
forrada-lom idej�n kezd�d�tt, s lassan P�rizs egyik legpezs-gbb ter�lete lett.
�ttermek, k�v�h�zak, sz�nh�zaksorakoztak itt, eleg�ns �zletek �rt�k eleg�ns vev�-
iket, s a j�rd�kon val�s�gos t�meg h�mp�lyg�tt.Ezen a s�padt napf�nnyel festett,
h�v�s t�li d�l-ut�non azonban kevesen s�t�lgattak erre. Akiketd�lt�jban szabad
leveg�re cs�b�tott a kellemes id�,mostanra kell�k�ppen �tf�ztak ahhoz, hogy k�v�-
z�kban keressenek mened�ket, net�n hazat�rjenekjs a t�zhely melege mellett id�zz�k
fel s�t�juk ese-m�nyeit. Azok pedig, akiket nem hatott meg a ha-lov�ny naps�t�s, �s
megr�gz�tt szok�sukhoz h�vencsak este indulnak el, hogy l�togat�sukkal szeren-
cs�ltess�k ismer�seiket, m�g nem b�jtak el� ottho-naikb�l. Az �ton ugyan
�gigz�rg�tt n�ha egy-egyb�rkocsi vagy hint�, a �v alogosok azonban egyrefogytak.
Armandine kisasszony elf�radt. 1'uf�k bok�j�tszor�totta a szemreval�, �m hossz�
s�t�kra kev�ss�alkalmas cip�, k�penye al� be-bekukkantott a felt�-mad�, s minden
roham�ban egyre �lesebb sz�l. Ar-ca kipirult, sz�ja sark�ba rosszkedv� r�nc
k�lt�z�tt.�m mindhi�ba igyekezett v�denc�t hazat�r�sre b�r-ni, a le�ny szeml�tom�st
remek�l �rezte mag�t, �ssemmi hajland�s�got nem mutatott a szabadon el-z�ty�g�
konflisok ir�nt.
A nevel�n�, miut�n minden �rvvel megpr�b�lko-zott a megh�l�st�l kezdve az
illetlens�gen �t a zon-goraleck�ig, fel�lt�tte legkomorabb �br�zat�t, s n�-h�ny
l�p�ssel lemaradva, konokul s�ntik�lt Nick �sVictorine ut�n.
A kapucinus ap�c�k egykori z�rd�j�nak magass�-g�ban j�rtak, s a l�ny - a
mestertolvaj legnagyobb�r�m�re - mag�r�l mes�lt.

- Tudja, �n Perpignanban n�ttem fel - mondta, sarc�ra �br�ndos kifejez�s k�lt�z�tt.


Nick komolyanb�lintott, noha soha nem hallotta ezt a nevet, s aztsem tudta,
Franciaorsz�gban van-e egy�ltal�n. -Odalent d�len, k�zel a Pireneusok keleti
l�baihoz, �F�ldk�zi-tengerhez �s Spanyolorsz�ghoz. Er�senkatal�n jelleg�, vid�m
v�roska... biztosan tetszenemag�nak!

- Katal�n? - pillantott �nk�ntelen�l a f�rfi Victori-ne m�zsz�n haj�ra.

- �, igen. Csak a pireneusi b�k�vel, valamikor atizenhetedik sz�zadban csatlakozott


az a vid�kFranciaorsz�ghoz... - magyar�zta a l�ny. - P�r sz�z�vvel azel�tt m�g
Mallorca kir�lyai sz�keltek a v�-rosban, azut�n meg Arag�ni��.

- Ezt �ppen �rtem - emelte fel keszty�s jobbj�t af�rfi - de megbocs�sson, semmit
sem tudn�k nehe-zebben elhinni, mint hogy katal�n csal�db�l sz�r-
mazik!
A l�ny cseng�n felnevetett; arany tincsekhullottakzabol�tlanul az arc�ba.

- �, h�t nem is, persze, hogy nem. Ap�m csal�djaugyan ott �lt m�r egy ideje, de �k
is amolyan bev�n-dorl�k voltak, val�di franci�k a bels� vid�kekr�l.Egy nemes
fam�lia oldal�ga... valami kir�lyi sze-sz�ly folyt�n vesztett�k el birtokaikat.
Any�mpedigStrassburgban sz�letett, n�met sz�l�kt�l... aligha-nem nekik k�sz�nhetem
a hajam sz�n�t. B�r, ki tud-hatja ezt biztosan? A t�rt�nelem
olvaszt�t�gelyegyakorta alkot k�l�n�s dolgokat.
- Nos, ha kegyedre pillantok, kisasszony, ink�bbazt mondan�m: gyakorta alkot
gy�ny�r� dolgokat -b�kolt a mestertolvaj.
Victorine nem pirult el, nem s�t�tte le a szem�t;r�mosolygott k�s�r�j�re.
Mosoly�ban nem volt sze-mernyi kac�rs�g sem, csup�n sz�ntiszta �r�m, Nick-nek m�gis
egy szempillant�s alatt melege lett, holotta sz�l m�r nem csak cs�pett, val�s�ggal
harapott.
- R�vid �let� dolog az ilyesmi, uram. �s nem is �rsokat - mondta szer�nyen
Victorine.
- Hmm, ezzel �n vit�ba sz�lln�k, ha nem harag-
szik!
A l�ny arca elkomorult, mintha a sz�l h�t�n �rkez�felleg - mely m�r a napot is
eltakarta - vetett volna�rny�kot r�.

- Any�m is sz�p volt, nagyon sz�p! Mi t�bb, m�gmost is az... m�gsem volt igaz�n
boldog soha -mondta olyan halkan, hogy a f�rfi alig �rtette.
- Nem akartam elszomor�tani...
-Tulajdonk�ppen... nem �rdekes. - A l�ny m�r �jramosolygott. - Tudja, az ap�m
tenger�sztiszt volt.Haditenger�sz. J�k�p�, d�lceg f�rfi, fess uniformis-ban... a
szabads�ga alatt ismerkedett meg any�m-mal, a tengerparton. Szerelem, eljegyz�s,
esk�v�...azut�n a h�tk�znapok. Az ap�m folyton �ton volt,alig-alig j�rt otthon.
T�bbnyire d�len haj�zott, Afri-ka partjain�l. - Hangj�ba az eml�kez�s
f�tyoloss�gak�lt�z�tt. - Nagyon v�rtam haza - mondta ell�gyul-va. - Azt hiszem,
valamif�le mesebeli h�st l�ttambenne, aki veszedelmes vizeken haj�zik, �s vadak-kal
harcol. Amikor otthon volt... barna volt, er�s, �smindig nyugtalan... sokat mes�lt
nekem. Szeretett
210
minket... de m�r nemigen tudott Perpignanban �lni.Persze, ezt csak j�val k�s�bb
�rtettem meg. Szfikvolt m�r neki a h�z, a v�ros, hidegek a telek, unal-mas az
�let... Kalandor volt, nem csal�dapa.Hallgatott egy sort; l�pteik tomp�n koppantak
aki�r�lt utc�n.
Kicsi voltam m�g akkoriban - folytatta kisv�rtat-va - de pontosan tudtam, merre
haj�zik az ap�m.Sokat j�rt Madagaszk�r fel�... csapatok j�ttek-men-tek ott,
nerrugen �rtettem ugyan, hogy mi�rt. Mam�r persze tudom: a korm�ny mindent
elk�vetett,hogy bekebelezze a szigetet, de az angolok is szemetvetettek r�. Az
�slakosok pedig... hova a n�p neve,ha j�l eml�kszem... �gyesen kihaszn�lt�k ezt a
v�-dekez�shez. Eml�kszem, amikor ap�m utolj�ra j�rtotthon, d�h�ngve mes�lte, hogy a
bennsz�l�tteketangol t�bornok vezeti... a nev�t sem felejtettem el,Willoughbynak
h�vt�k... Amennyire �n tudom,mind a mai napig nem siker�lt leverni a hov�kat,pedig
az�ta az angolok lepakt�ltak vel�nk... de nemhinn�m, hogy egy-k�t �vn�l t�bb lenne
h�tra a sza-bads�gukb�l. Azt rebesgetik, j�v� �v elej�n megintlerohanjuk a
szigetet... Sz�val, Madagaszk�r... Pontosan t�z �ve, nyolcvann�gyben, az els�
h�bor� v�-g�n, nem is sokkal a b�kek�t�s el�tt j�tt a hir, hogyaz ap�m elesett egy
�tk�zetben, valahol a partvid�-ken. Nekem ugyan nem mondt�k el, de sejtettem,hogy
valami baj van, hiszen az eg�sz csal�d gy�szbaborult, az any�m pedig �gynak esett.
�n pedig...hi�ba v�rtam haza a mesebeli h�st. K�t �v m�lva...any�m mindv�gig
betegeskedett, nagyon legyen-g�lt... a csal�d elk�ld�tt egy nagyb�csihoz. Nyaran-
ta, de gyakran t�len is, haza l�togathattam... nem istudom m�r, mikor mondt�k meg
nekem, hogy azap�m meghalt. �vek teltek el, any�m ism�t f�rjhezment, ap�m egyik
unoka�ccs�hez... l�nyeg�bencsak a csal�di b�ke kedv��rt.
Ism�t megszak�totta a t�rt�net fonal�t, s le is las-sult kiss�. A nevel�n6,
kihaszn�lva a lehet�s�get,m�ltatlankodva figyelmeztette a hidegre s a k�seim�ra, de
ez�ttal is hi�ba. Victorine tov�bb mes�lt.
- Alig n�h�ny �ve... l�togat�ban voltam otthon�ppen... egy f�rfi z�rgetett be
any�mhoz. Monteirokapit�nyk�nt mutatkozott be, ap�m egykori harcos-t�rsa volt...
n�gyszemk�zt akart besz�lni any�m-mal. Tudja, abban a r�gi h�zban a
kandall�k�rt�kval�s�gos h�l�zatot alkotnak... �n pedig rettenete-sen k�v�ncsi
voltam, mir�l besz�l a kapit�ny, akiap�m mellett harcolt.

- Hallgat�zott biccentett Nick, aki mindeddigcsak figyelmesen hallgatott.

- Igen, hallgat�ztam. - A l�ny hangja hideg lett, sijeszt�en kem�ny. - Monteiro


elmondta any�mnak,hogy az ap�m nem halt meg... boldogan �l, valahola Seychelles-
szigeteken. Asszonya van �s gyerekei...M�g ma is tiszt�n hallom, ahogy a hangja
ide-odaver�dik a k�rt�kben... Sajn�lom, asszonyom, de ez azigazs�g. Any�m persze
nem hitte el. A kapit�ny erremegmutatott neki egy gy�r�tt fotogr�fi�t...
valamiutaz� k�sz�tette. En az�ta sem l�ttam, de mindenbizonnyal Monteirot igazolta.
Cs�nd. A sz�l most m�r fennhangon jajongott ak�r�ton, a napot v�gk�pp eltakart�k a
f�lt�keny,�lomneh�z fellegek. A t�loldalon szakadt k�p�-nyegbe burkol�z� alak
imbolygott, elsz�ntan szor�-totta fej�be kopott kalapj�t - t�n csak az �rd�g lehe-
tett a megmondhat�ja, mik�nt ker�lt arra a k�r-
ny�kre.
a �s azut�n... Mi t�rt�nt azut�n k�rdezte cs�n-desen a mestertolvaj.
'tlictorine fels�hajtott, s kurt�n megvonta a v�ll�telerin e sze �l �t vadul me
lobo tatta a sz�l.P 1 g y g g

- Monteiro elt�nt... A mai napig nem tudom, mi�nhozta meg ezt a h�rt... legyen
�tkozott mind�r�kre!Az any�m z�rd�ba vonult... Nem tal�lkoztam veleaz�ta... senkit
nem akar l�tni a csal�db�l. �n pedig
- pillantott fel k�s�r�j�re r�vid sz�net ut�n - tnpedig itt vagyok... s tal�n, ez
az egyetlen, ami l�nye-
ges!
- Kocsis! Hall�, kocsis!
Armandine kisasszony hangja oly v�ratlanul s�-v�lt�tt fel m�g�tt�k, hogy mindketten
�sszerezzen-tek. Most vett�k csak �szre, hogy elhagyt�k m�r aPlace de I'Op�r�t is;
a nagyszer� �p�let�ri�s ottmagasodott a h�tuk m�g�tt.
A nevel�n� az �tpadk�n �llt, s hevesen integetettaz Opera ir�ny�b�l k�zeled�
konflisnak. Arckifeje-z�s�n l�tszott, hogy t�bb� nem hajland� engedni: hakell, a
h�na alatt viszi haza v�denc�t.A kocsi meg�llt az �t sz�l�n. Hatalmas felleghajt�-
ba csomagolt, nagybajsz� kocsis k�sz�nt�tte �ket;tal�n b�rmi lehetett. Sz�j�b�l
�ttetsz� p�rafelleglibegett el�, a l� orr�b�l felsz�k� k�dpamacsok ki-csiny m�sa.
-'jour, m'dame. Hov� lesz?

- Haza, de gyorsan! - Armandine kisasszony ter-m�szetesen nem a bakon kuporg�


felleghajt� m�-ly�b�l �rkez� k�rd�sre felelt, Victorine-t terelgette ab�rkocsi
fel�.
Nick halv�nyan mosolyogva nyitotta ki a h�lgyekel�tt az ajt�t, �s seg�tette be �ket
a p�rn�zott, �poro-dott szag� �l�sekre.

-Sajn�lom, hogy �gy kimer�tettem �n�ket- mond-ta. - De higgy�k el, kell n�ha egy
kis mozg�s ilyen-kor, t�len is. J�t tesz a v�rkering�snek, �s �desebb�var�zsolja az
�lmokat... Az �n �lmaimnak eg�szenbizonyosan hasznukra v�lik ez a d�lut�n -
n�zettVictorine szem�be.

- �, igaz�n ne v�dolja mag�t, uram - felelt a l�ny,s szem�ben t�ncot j�rtak az


ez�stsz�n szikr�k. - Na-gyon kellemes nap volt... Mindamellett, nem �rtem,mi�rt
kellene m�ris elb�cs�znunk. Hiszen oly k�zellakunk egym�shoz... Tartson vel�nk,
k�rem, hacsakm�sfel� nem k�sz�l. Van itt hely elegend�!Nick meghajtotta mag�t.

- Nem, nem k�sz�l�k m�sfel�. J�l esett a s�ta, j�lfog esni a pihen�s is.
K�sz�nettel elfogadom a meg-h�v�st, kisasszony!
A t�relmesen v�rakoz� kocsishoz fordult, miel�ttbem�szott volna a h�lgyek mell�:
- Rue de Gautier! Azut�n majd kicsit tov�bb.
- Hogy az �rd�g r�ncig�lja meg azt a nagy f�ledet,Er�s! Mi�rt nem hagysz nekem
b�k�t, mi?A kis kutya ott t�ncolt az �rny�k l�bai el�tt. Fel-felugr�lt r�,
megt�maszkodott a mestertolvaj t�r-d�n, s halkan, �r�mtelin ny�sz�g�tt. A f�rfi
lehajolt,megcir�gatta a lelkes j�sz�got, azt�n bek�sz�ntsz�ll�sad�n�j�nek.

- J� napot, Madame Grenier! Mit sz�l, milyen sz�pd�lut�nunk volt!?


A r�snyire nyitott ablak kit�rult, s keret�ben fel-bukkant Blanche Grenier
mosolyg�s arca.Nick szerint az asszonyr�l b�zv�st meg lehetettvolna mint�zni a
"sz�ll�sad�n�" szobr�t, s ki�ll�tanivalami k�zt�ren. Annak rendje s m�dja szerint
k�-v�r volt, j�indulat�, vid�m �s any�skod� - az a fajtan�, akinek pirospozsg�s
orc�ja, der�s k�k szeme �skedves mosolya vigaszt ny�jt a legm�lyebb k�ts�g-
bees�sben is, s m�r puszta megjelen�s�t�l is javul�smutatkozik a s�lyos betegek
�llapot�ban.K�t �vvel kor�bban, amikor Nick idek�lt�z�tt,m�g gyanakv�an fogadta a
f�rfit. j�k�p� ember, snnyira m�r nem is fiatal! Mi�rt nincs m�g csal�dja? Dea
mestertolvaj alig n�h�ny h�t alatt megh�d�totta azasszonys�got - no �s persze
Er�st, a sz�lk�ssz�r�tacsk�t - s az�ta Madame Grenier f�lt� szeretettelgondoskodott
az els� emeleti der�k fiatalemberr�l.A mestertolvajnak - mi tagad�s - egy�ltal�n
nemesett rosszul ez a gondoskod�s, b�r ugyanakkornem kis neh�zs�get is okozott. A
csod�latos regge-lik, a makul�tlan szob�k, a friss illat� �gynem�k�r�me mellett
jelent�s f�rads�got jelentett a renge-teg t�rt�net kiagyal�sa, hiszen a j� asszonyt
felet-t�bb �rdekelte kedves vend�g�nek m�ltja, jelene,j�v�je. Nick teh�t mes�lt. S
mivel az igazs�got -�rthet� okokb�l - nemigen �llt m�dj�ban bevallani,csak
naprak�sz t�rt�netekkel mer�szkedhetett sz�l-l�sad�n�je el�. Dolg�t persze
megk�nny�tette at�ny, hogy szil�rd l�bakon �ll� "m�sodik szem�lyi-s�gre" volt
sz�ks�ge Blanche Greniert�l f�ggetlen�lis, n�ha azonban �gy �rezte, az
asszonys�gn�l ke-m�nyebb pr�ba el� nem �ll�totta m�g senki ezt az
�lc�t.
Megtehette volna, hogy felmondja a lak�st, �sm�shov� k�lt�zik, valami olyan helyre,
ahol nincsarca sem a lak�knak, sem a tulajdonosnak. Nagyritk�n val�ban felbukkant
benne a gondolat, de so-ha nem kapaszkodott meg tart�san. Szerette a k�rny�ket, a
h�zat, a lak�st - �s szerette Madame Gre-mert. Mi t�bb, hi�ba morgott vele
sz�ntelen�l, sze-rette Er�st is. Mindamellett - ezt pontosan tudta,j�llehet �lete
megront�j�nak titul�lta gyakorta - �z�lland� k�szenl�t, az asszonys�g �r�k�s
�rdekl�d�-se �nn�n biztons�g�t is n�velte, a m�sodik szem�-lyis�g val�dis�g�t
seg�tette; nem hagyta ellankadnia fi yelm�t egyetlen pillanatra sem.
- g, h�t megj�tt v�gre?! - k�sz�nt�tte �t MadameGrenier. - Merre j�rt, olyan v�r�s
az orra meg af�le... lefogadom, hogy az eg�sz d�lut�nt odakintt�lt�tte!

- �gy bizony, nagyon kellemes volt s�t�lni.


- M�g hogy kellemes! Nem mondom, eb�did� t�jtm�g csak s�t�tt valami napocska... de
sokra azt semtartan�m... hanem azt�n! Olyan sz�l t�madt, azthittem, elviszi a
h�zat! Maga meg odakinn m�szk�l!
- No, az�rt nem volt az annyira veszedelmes -nevetett az �rny�k. - Hiszen kegyed is
kinyitotta azablak�t.
Az asszonys�g megvet�en legyintett, egyetlenmozdulatba s�r�tve v�lem�ny�t az
id�j�r�sr�l.
- No hiszen...! De nem is az�rt, mert melegem lettvolna! - mondta. - Tudja,
szeretem hallani, ha j�n-nek-mennek a l�pcs�h�zban. Ez az egyik legna-gyobb bajom a
hideggel... beszorulok a lak�somba,se nem l�tok, se nem hallok! Er�st is az�rt
szoktamkiengedni... csak h�t, � sem az a kimondott hegyi-
kutya!
Nevezett m�r elhagyta Nicket, s most az ablakp�r-k�ny fel� �gaskodott, hat�rozottan
gazdasszonyatudom�s�ra hozva, hogy val�ban elege van a leve-g�z�sb�l.
A mestertolvaj j�t der�lt mag�ban. Nos, igen. Ma-dame Greniernek val�s�gos
katasztr�fa lehet, haelszakad a vil�gt�l, az esem�nyek �lland� k�vet�s�-
t�l.

- M�rpedig messze m�g a tavasz - biccentettegy�tt�rz�n. - De ha megbocs�t, �n


felmenn�k, mertmost m�r, be kell valljam f�rfiasan, kih�lt �m akab�tom!

- Menjen csak, menjen, meg ne f�zz�k nekem!

Vegyen egy j� f�rd�t, azut�n felk�ld�k valami me-leget mag�nak. Mit sz�lna egy j�
kis hagymaleves-hez? Igaz, eb�dr�l maradt, de ennek csak haszn�l,ha �ll egy kicsit.

- H�l�s lenn�k �rte, Madame Grenier - hajtott fejetNick. -- Addig is, isten
�ldja... �s eressze m�r be azta szerencs�tlen csutk�t, mert m�g lefagynak azok
akurta l�bai y fordult vissza az els� l�pcs�fokr�l.A fordul�b�l m�g l�tta, hogy
nydik az ajt�, s atacsk� befurakszik a r�sen. Tudta, a j�sz�g els� �tjaa t�zhelyhez
vezet, s v�gigny�lva a sz�m�ra odak�-sz�tett rongysz�nyegen, a k�zvetlen h�s�gben
�ju-l�sszer� �lomba zuhan - mindig csod�lta, hogyb�rja ki azt a rettenetes meleget
a kis �llat. Er�sazonban nem csak b�rta, val�s�ggal im�dta a forr�->�got, t�len-
ny�ron egyar�nt.
Ha csak tehette, mindig a napra fek�dt a rekken�augusztusi h�s�gben is, l�g�
f�llel, elr�vedt sze-mekkel lihegve, m�g azt�n megel�gelte � is, �s be-sz�d�lt a
legk�zelebbi �rny�kba. Legink�bb azon-ban azzal hatotta meg gazdasszony�t, amint
ta-vasszal s �sszel, amikor a napf�ny csak fukaronm�rt foltokban l�togatta a
lak�st, Er�s a megfelel�rorm�ba hajtogatva mag�t, belefek�dt e f�nyt�cs�k-ba, s
h�s�gesen k�vette �ket a sz�nyegen, ahogy anap haladt odakinn.
H�t igen, v�rni kell m�g a naps�t�sre, - merengettaz �rny�k, amint bel�pett a
lak�s�ba.Esz�be jutottak a pasztells�rga tap�t�n t�ncol�l�nyfoltok, az ablak el�tt
z�lden vil�g�t� falevelek,s a nyitott ablakon be�raml� h�rsillat.
- No, igen morogta, amint ledobta s�lyos, ez�st-fej� botj�t, s megborzongott a
hideg sz�l eml�k�t�lOtthona most s�t�t volt, komor foltokk�nt ho-m�lylottak benne a
b�torok, a szell�ztet�s elmara-d�sa miatt �don szag �lt mindenen. L�mp�t gy�j-tott,
s a f�ny egyszeriben bar�ts�gosabb� var�zsoltaa szob�t.
A sarokban lapul� fenevad k�nyelmesj h�vogat�fotell� v�ltozott, az ablak el�tt
terpeszked� sz�rnysz�pen faragott �r�asztall�, s a sz�les �gy sem tet-szett t�bb�
szarkof�gnak. Nick lefejtette mag�r�l aneh�z k�p�nyeget, majd a zek�t is; ingujjra
vetk�-z�tt. A szob�ban egy�ltal�n nem volt hideg, Mada-me Grenier gondoskodott a
kellemes h�m�rs�klet-r�l akkor is, ha lak�i net�n nem tart�zkodtak otthon.A
mestertolv aj le�lt az �gyra - a gondosan elren-dezett, sim�ra h�zott �gytakar�n,
ak�r a megrepe-d� j�g felsz�n�n, ezernyi r�nc �bredt, s rohant szer-tesz�t. Nick
eleinte �gy �rezte ilyenkor, mintha va-lami remekm�v et tett volna t�nkre. Most m�r
per-sze arra sem eml�kezett, hogy valaha felmer�lt ben-ne eff�le gondolat. Nem is
t�nt fel neki, hogy ez�ttalmintha hanyagabbul sim�tott�k volna el a huzatot,mint
�ltal�ban.
V�gigny�lt az �gyon, s a mennyezetet b�mulva ad�lut�non merengett.
Victorine Chatellerault. Hogy lehet egy n� ennyire,val�s�ggal gyermekien �rtatlan,
ugyanakkor olyan �ihe-tetlen�l �rz�ki?
Az �rny�k kor�ntsem volt h�j�n tapasztalatoknaka szebbik nemet illet�en, tudta j�l,
hogy ez a fajtap�ros�t�s �nmag�ban m�g nem megy ritka-s�gsz�mba a h�lgyek k�r�ben.
Csakhogy Victorinekisasszony m�gis m�s volt - r�ad�sul megmagya-r�zhatatlanul m�s.
�ppen ez�rt egyre �rdekesebb,�s egyre k�v�natosabb.
Mindazon�ltal - no nem az�rt, mintha a legkisebbgyanakv�ssal is �lt volna, puszt�n
megszok�sb�l -a mestertolvaj elhat�rozta, hogy ut�naj�r egy kicsita kisasszonynak.
Ha valaki, � azt�n pontosan tudta,hogy messzir�l j�tt ember val�ban azt mond,
amitcsak akar, �lete sor�n ez�rt aff�le t�rv�nny� v�ltellen�riztetni mindazokat,
akik sz�m�ra fontoss�g-gal b�rnak, �m m�ltjukat nem ismeri.M�rpedig Victorine egyre
fontosabb lett a sz�m�-
ra.
Pillant�sa a mennyezetr�l az �r�asztalra siklott.Z�ld k�b�l faragott lev�lnehez�k
n�zett vele farkas-szemet; egy g�mb�ly�, jellegzetes maya arc, ka-nyarg� mint�kkal
d�sz�tett fejfed�ben. A Rue Bona-parte sz�mos r�gis�gkeresked�j�nek egyik�t�l kap-
-ta, apr� sz�vess�g�rt cser�be. Vaskos orr, kiss� sz�tny�lt sz�j, szigor� szemek; a
h�sos �ll lecsorbultvalahol az id� sodr�ban.
Vajon t�nyleg ilyen cs�fak voltak ezek? - futott v�giga mestertolvajon. Azut�n
hirtelen fel�lt, minthaskorpi� cs�pte volna meg.
A lev�lnehez�k mindeddig soha nem fordult az�gy fel�!
Nick kedvelte ugyan a szobrocsk�t, de nem szeret-

te volna, ha a k�m�letlen arcba kell b�mulnia rriin-den �bred�skor; a z�ld fej


teh�t az ablakon lesettl.kifel�, soha nem l�thatta az �gyat.Most pedig egyenesen a
mestertolvajra mered.r-Az �rny�k fel�llt, s az �r�asztalhoz s�t�lt. Tint�s-�veg
z�ld, k�k �s fekete tinta sz�m�ra, tollak egym�rv�nyb�l faragott s�rk�ny sz�j�ban,
�don, s�t�tt� �rett b�rmapp�ban mer�tett pap�r. T�k�letes�-endben, mint mindig.
De a s�rk�ny egy ujjnyival most od�bb lapul, �l-land� hely�r�l halv�ny lenyomat
�rulkodik a z�ldposzt�n. S hozz�ny�ltak az �vegekhez is. Leggyak-i'rabban a feket�t
haszn�lta, �gy mindig az volt az els�a sorban. Most megel�zi a k�k.A mestertolvaj
felemelte az �vegcs�t, majd letettemegint. Az �rint�s nyom�n k�k tinta tapadt az
ujj�-ra; hasonl�an j�rt a feket�vel �s a z�lddel is, holottnapok �ta nem haszn�lta
egyiket sem.Kih�zkodta a fi�kjait. Nem hi�nyzott semmije, �mitt m�r nem tudta
meg�llap�tani, v�ltozott-e valami-nek a helyzete. Az asztallap al� fut�, k�z�ps�
fi�kotmindig kulcsra z�rta, kulcs�t pedig'mag�n�l tartot-ta. A rekesz most is z�rva
volt, a d�szes z�rny�l�sk�r�l azonban - alapos vizsg�lat ut�n -
hajsz�lnyikarcol�sokat fedezett fel. Ott lettek volna eddig is,vagy v�kony dr�ttal
igyekezett valaki felnyitni az�rat? Nem tal�lt r� v�laszt; a rekesz tartalma min-
denesetre hi�nytalannak bizonyult.Meg�llt a szoba k�zep�n, k�r�ln�zett. Igen,
most,hogy alaposan szem�gyre vett mindent, nyilv�nva-l�v� v�lt el�tte: valaki
matatott a lak�s�ban. A be-rendez�si t�rgyak majdnem pontosan a hely�k�nvoltak, de
n�h�ny apr�s�g szinte mind�j�kkel hib�-
�zott.
Yvette, a szobal�ny persze mindennap rendet tettidebent, k�tnaponta pedig alaposan
kitakar�tott, �m�ut�na m�sk�nt maradt a lak�s. Bizonyos dolgok-nak t�vedhetetlen
bizonyoss�ggal tudta a hely�t -esz�be nem jutott volna p�ld�ul ford�tva
visszatennia let�r�lgetett lev�lnehez�ket, od�bb cs�sztatni as�rk�nyt - m�sok
hely�vel viszont, mivel Nick semtartotta fontosnak, nem sokat t�r�d�tt.�s
legf�k�ppen, nem vette volna mag�nak a b�tor-s�got, hogy kinyitogassa a
tint�s�vegeket.Az �rny�k visszaballagott az �gyhoz, �s le�lt.Mellette ott hevert a
neh�z, ez�stfej� bot. Felemelte,v�gigsim�tott a csaknem �k�lnyi, farkasfejet form�-
z� markolaton, azt�n megcs�v�lta a fej�t. Nem tud-ta elk�pzelni, hogy idegen
hatolhatott a lak�s�ba.Eml�kezett r�, hogy az el�z� �vben t�bbsz�r ism�s takar�tott
Yvette helyett, amikor az hazautazotta sz�leihez. Elk�pzelhet�nek tartotta most is,
noha
220
Yvette val�sz�n�leg kar�csonyra k�sz�l haza, s k�-l�n�s ok kell ahhoz, hogy Madame
Grenier k�tszeregym�s ut�n elengedje. Lehetetlennek mind-azon�ltal nem tekinthetc -
ellenben igen k�nnyenellen�rizhet�. �m. ha v�letlen�l nem err�l lenne
5Z(r..
A mestertolvaj komor arccal fonta ujjait a farkasfej
k�r�

- Hall�, Monsieur May! Hall�! - A sz�ll�sad�n�kopogott Nick ajtaj�n, mintha csak


h�v�sra �rkezettvolna. - Hoztam mag�nak egy kis levest!
- Maga egyj angyal, Madame Grenier! Ker�lj�nbeljebb. - Nick nem akarta mindj�rt a
k�rd�seivellerohanni az asszonyt, j�llehet, alig tudott t�relmet-lens�g�n
uralkodni.

- )� meleg, ne hagyja kih�lni! Leteszem az eb�dl�-asztal�ra... De azt�n �lj�n le


mell� t�st�nt!
- Persze, persze. Csak nem hagyom kih�lni! De...ugye nem s�rtem meg, ha megk�n�lom
egy kis ko-nyakkal? �lj�n le, m�ris hozom... Olyan vigasztalanlenne most egyed�l
asztalhoz �lni!Madame Greniert nem kellett k�retni; az �rny�knem is sz�m�tott
m�sra. Tudta, hogy az asszonyigen cak szeret egy poh�r j�f�le ital mellett elbe-
sz�lgetni.

- Remek! Remek, mint mindig! - dics�rte a levestkisv�rtatva, miut�n mindketten


letelepedtek azeb�dl�ben. - Tal�n csak szeg�ny any�m f�ztje �zlettjobban, b�r
sajnos, alig-alig eml�kszem m�r r�.A sz�ll�sad�n� szemei elf�tyolosodtak a
meghaatotts�gt�l.

- Ugyan, t�loz - mondta zavartan. - De az�rt �r�-


kik.
Ehhez hasonl� p�rbesz�d meglehet�sen sokszorhangzott m�r el k�z�tt�k, Madame
Grenier azon-ban minden egyes alkalommal ugyan�gy meghat�-dott. Az �rny�k ugyan
foly�konyan hazudott - no,nem az �telek �zletess�g�t illet�en, hanem a
csal�dieml�kek el�sorol�sakor - de akkor sem lett volnalelkifurdal�sa, ha net�n
hajlott volna az ilyesmire.Az asszonyt boldogg� tett�k az eff�le megjegyz�sek
- oly mindegy h�t, hogy Nick val�j�ban m�g azanyj�t sem ismerte, nemhogy a f�ztj�t.
- �gy hallottam, Yvette is sokat tanul mag�t�l. Am�ltkorj�ban eldicsekedett vele.
- �gyes l�ny, �rdemes foglalkozni vele - b�lintotta sz�ll�sad�n�. - Manaps�g sajnos
egyre kevesebbaz ilyen j�rav al�, talpraesett teremt�s. A legt�bbaz�rt j�n f�l
P�rizsba, hogy valami p�nzes alakotfogjon mag�nak! �s persze, ennek megfelel�en
�ll-nak a munk�hoz... m�g szerencs�s eset, ha nemmennek el loty�nak! K�pzelje csak,
szeg�ny sz�leik
otthon!
A mestertolvaj nem ker�lgette tov�bb a forr� k�s�t.
- Oh�j err�l jut eszembe! K�zeleg a kar�csony,Yvette nyilv�n hazautazik megint. Van
m�r ahely�-re valaki

- Eh, ne is mondja, monsieur. Legsz�vesebben elsem engedn�m... de nem tehetem meg,


persze, hogynem tehetem. Majd csak kib�rjuk azt a kis id�t.
- M�g nem utazott el, ugye? - Nick hangja eg�szenenyh�n fesz�ltt� v�lt.

-M�g csak az k�ne! - kerekedett el az asszonyszeme. - Amennyi a dolog, el sem


engedn�m!Akkor, j�n holnap takar�tani... vagy ma volt?Valahogy �sszekeveredtem egy
kicsit.Madame Grenier k�r�lpillantott az eb�dl�ben, az-ut�n kiny�jtotta a kez�t, s
v�gigh�zta az ujj�t azegyik sz�k t�ml�j�n.

- N�zze csak meg! - mutatta v�dl�n. - Le is t�rn�ma derek�t, ha ma lett volna.


Holnap lesz takar�t�s,ma csak rendbe szedte kicsit a dolgokat.Nick ugyan
makul�tlannak l�tta a sz�ket, mintmindig, de ez most egy�ltal�n nem volt
l�nyeges.Teh�t nincs m�sik szobal�ny. Yvette j�rt csup�n alak�sban, s � is csak az
�gyat tette rendbe, meg tal�negy-k�t apr�s�got. Term�szetesen, a rend kedv��rtvele
is besz�lni kell majd, de a l�nyegen ez m�r mitsem v�ltoztat.
Idegen j�rt a lak�s�ban.
A fi� a Pierre Drouot nevet nyerte ugyan a kereszt-s�gben, de bizonyos k�r�kben
csup�n mintpierrot-tismert�k. Azok pedig, akik becs�letes nev�n sz�l�-tott�k volna
- legf�k�ppen a csal�dja - m�r nem isigen voltak hajland�ak megismerni.Apja, a
mogorva, hirtelen harag� Marcel Drouotneve j�l csengett az �tv�s�k k�z�tt, anyj�nak
pedigvarrod�ja volt a Pont-Neuf k�zel�ben. Mindez ele-gend� h�tteret biztos�tott
k�t csinos, de nem t�ls�-gosan okos n�v�r�nek ahhoz, hogy m�dos, befoly�-sos f�rjet
kapjanak. A csal�d teh�t minden tekintet-ben tiszteletrem�lt� lehetett volna - ha
nincs Pierrot.Az �r�kk� nyughatatlan, pimasz k�p�, az �letetpuszt�n j� m�k�nak
tekint� ifj� volt a familia feketeb�r�nya. Noha kora gyermekkor�t�l fogva sokgond
akadt vele, �desanyja soha nem gondolta vol-na, hogy v�g�l csavarg� v�lik
sz�prem�ny� fi�b�l.M�rpedig - ak�rhogy is igyekezett Ad�le f�rje el�ttm�sk�nt
magyar�zni a dolgot - l�nyeg�ben err�lvolt sz�.
Pierre eleinte m�g csak megmaradt a sz�m�ra ki-jel�lt �ton, j�llehet, az er�skez�
ap�nak gyakortakellett feny�tenie ennek �rdek�ben, mesterleg�nyazonban soha nem
lett az �llhatatlan tanoncb�l.Tizen�t �vesen �llt v�gk�pp od�bb a sz�l�i
h�zb�l,elhagyva v�r�sre s�rt szem� anyj�t �s d�h�ng� ap-j�t. Azaz�ta eltelt n�gy
esztend�ben csup�n egyszerj�rt otthon, egy kar�csonyest�n; az �reg Marcel ki-
haj�totta az utc�ra, messzi f�ldr�l hozott aj�nd�kai-val egy�tt. Pierrot nem
pr�b�lkozott t�bb�.T�bbnyire P�rizsban �lt, de azt �ll�totta mag�r�l,szinte az
eg�sz vil�got bej�rta. Val�ban sok nyelvetbesz�lt, egyet-kett�t eg�szen j�l, s
helyt�ll�akvoltaka t�rt�netei is. Kalandornak vallotta mag�t, amelysz�m�ra azt
jelentette, hogy bele�ti az orr�t min-denbe, ami csak felkelti az �rdekl�d�s�t, s
egy pilla-natnyi �tlett�l vez�relve hajland� ak�r a vil�g m�sikfel�re is elutazni.
Hogy mindehhez honnan szerzett p�nzt, senkinem tudta, annyi mindazon�ltal biztosnak
l�tszott,hogy Pierrot nem felt�tlen�l szegi. meg a t�rv�ny-eket - legal�bbis, ha
m�dj�ban �ll. �gyes volt, kitar-t�, �s ha �gy hozta a sz�ks�g, ig�nytelen.
K�zelebbiismer�sei azonban tudni v�lt�k, hogy n�h�ny va-gyonos ember �ll a h�ta
m�g�tt, azoknak teljes�tialkalomadt�n bizonyos k�r�seit.E megb�z�k egyike volt Nick
May.
- R�g l�ttam, Mr. May. Legut�bbi tal�lkoz�sunkut�n s�rg�sen Madridba kellett
utaznom. Sosemgondoltam volna, hogy olyan veszedelmes hely! -sim�tott v�gig Pierrot
egy feh�r sebhelyen, a balk�zfej�n. - Ez�ttal vajon hov� sz�l�t a k�teless�gem?Az
�rny�k a hegre pillantott, azut�n vissza a fi�arc�ba. Pierrot szepl�s
holdvil�gk�p�n jellegzetesvigyor �lt, m�lybarna, hihetetlen�l �l�nk szemeiben
224
a v�rakoz�s izgalma csillogott. S�t�t, h�tul r�vidreny�rt haja el�l m�lyen a
homlok�ba hullott, ahogyaz asztallapra k�ny�k�lt. Nicket minduntalan j�ko-ra
tengeri vidr�ra eml�keztette, ami izgatottan lesia v�zben kerget�z� halakat.

- Nos? - k�rdezte a fi�, �s t�relmetlen mozdulattalkis�p�rte homlok�b�l a zavar�


tincseket; s�t�tsz�r-ke selyeminge ujj�n megcsillant a l�mpaf�ny .
- �r�l�k, hogy l�tlak, Pierrot - biccentett a mester-tolvaj. - Sajn�lom, ami
Madridban t�rt�nt, nem l�t-hattam el�re. Nagyon szomor� lettem volna, hanem tudsz
visszat�rni.

- H�t m�g �n, Mr. May, h�t m�g �n! De sohaseem�ssze mag�t, az ilyesmi benne van a
pakliban.Tudja, volt m�r rosszabb is.
Cs�ndes kiskocsm�ban �ld�g�ltek a Szajna part-j�n, P�rizs d�li hat�r�ban. Az
asztalon gyerty�k�gtek, a pinc�r tiszta abroszt ter�tett az asztalra,mikor a
vend�gek meg�rkeztek. A sarokban s�rgafog�, szalmaboglya-haj� �regember
harmonik�zottcs�ndesen; f�lig hunyt, tekn�sb�ka-szer� szemh�jaimeg-megrebbentek
n�ha. Olyannyira belefeledke-zett saj�t j�t�k�ba, hogy t�n akkor sem hagyta
volnaf�lbe, ha leemelik a feje f�l�l az �p�letet.
- Az a fontos, hogy itt vagy - b�lintott megint az�rny�k. - R��rsz?

- Hova kellene menni? Delhi, ohannesburg, Ran-goon? - vigyorgott Pierrot.


Ajk�t f�loldalas mosolyra h�zva, a mestertolvajlegyintett:

- Nincs ilyen szerencs�d, k�ly�k. Ez�ttal nem p�n-zelek exped�ci�t... csak


Perpignanba kellene men-ned, a...

- Spanyol hat�r mell� - fejezte be Nick helyett a fi�.


- H�t, nem t�l f�nyes kil�t�s. Madrid jobb volt.Nick v�llat vont.

- Ez van - mondta t�rgyilagosan. - R�ad�sul majd-nem biztosra veszem... s�t, nem


akarlak f�lrevezet-ni, eg�szen biztosra veszem, hogy semmi izgalomnem lesz a
dologban.

- Ez van - ut�nozta Pierrot a mestertolvaj v�llmoz-dulat�t: - Mivel szeretn�m, ha


gondolna velem aj�v�ben is, k�nytelen vagyok teljes�teni a csip-csupk�r�seit is,
hmm?
- �gy valahogy.
- Es mi lenne a dolgom?
Nick az asztalon �ll� gyerty�val babr�lt - a lecsur-ran� viaszcs�kokat kenegette
sz�t; idegesen reme-gett mozdulatai nyom�n a l�ng. A jajong� harmoni-kasz�
k�r�l�lelte �ket, s elvegy�lt � l�ktet� gyertya-f�nnyel.

- Egy csal�dnak kellene ut�nan�zru - mondtaut�bb. - A nev�k Chatellerault. F�k�ppen


egy l�ny,Victorine Chatellerault �rdekel.- K�zelebbi?

- Nincs k�zelebbi. Tudj meg r�luk mindent, amiPerpignanban megtudhat�... azut�n


majd megl�t-
juk.

10.
- Dobd el a pisztolyt!
A hang gazd�ja tov�bbra sem mutatkozott, csak apuska cs�ve ker�lt ki az �rny�kb�l.
Theron engedel-meskedett; revolvere v�r�s porfelh�t t�masztvapuffant a f�ld�n.

- Mit akarsz? - k�rdezte a puskacs�t�l.- �zenetem van a sz�modra.

- Saj�tos m�dj�t v�lasztottad a k�zvet�t�snek.A hang halkan felnevetett; finoman


megr�zk�dotta fegyvercs�.

- Tudod, csak a nyomat�k kedv��rt - felelte azt�n.


- F�l�, m�sk�l�nben nem venn�d komolyan... ami-lyen �nfej� vagy.
A besz�l� angolul sz�lt, m�gpedig tiszt�n, akcen-tus n�lk�l. Fiatal, angol f�rfi...
nem lehet t�ls�gosanr�gen Afrik�ban - gondolta a v�rcseorr�.
- Megtudhatn�m v�gre, mir�l van sz�? - k�rdeztenyugodtan.

- Hogyne. B�r nem hinn�m, hogy ne tudn�d m�ris.A b�r, b�rhogyan er�ltette a szem�t,
nem l�thatott�t a fal �rny�k�n. T�z� napon �llt, szem�t elvak�tot-ta a v�r�s homok,
homlok�n, hal�nt�k�n patakok-ban folyt a ver�t�k, s becsorgott az inge al�.Igen, az
idegen j�l v�lasztott. Mag�nyosan �llaegy terecske k�zep�n, kiszolg�ltatva a
gyilkos nap-nak s egy vad�szpusk�nak, melyb�l b�rmikor el-�mennyd�r�ghet a hal�l,
val�ban megsz�vlelen-d�bb� tesz b�rmilyen �zenetet.
- M�gis, ha kiseg�ten�l... - k�rte Theron, s vigy�-zott, hogy egykedv� maradjon a
hangja.
- �, a dolog roppant egyszer�. - A v�rcseorr�szinte �rezte, amint az idegen v�llat
von rejtek�n. -N �sd bele az orrod m�sok dolg�ba!
- Vagyis? - k�rdezte Theron a rend kedv��rt.
- Ejnye... h�t ilyen nehezen forog az eszed? Tartsdt�vol magad a Merrick-�gyt�l!
Feledkezz meg r�laegyszer s mindenkorra! �gy m�r �rthet�?- H�t, nem mondhatn�m...

- Na, ebb�l el�g volt! - csattant fel a rejt�zk�d�. -Eleget raboltad az id�met,
v�geztem. Legk�zelebbnem lesz figyelmeztet�s... a csatorn�b�l kaparhatj�kel� a
hull�dat! �s most t�nj el!A b�r biccentett, s lehajtotta a fej�t; pillant�s�val
arevolvert kereste. Mire feltekintett, a puskacs� - svele nyilv�n a rejt�zk�d� is -
m�r elt�nt a fal mell�l.A v�rcseorr� elh�zta a sz�j�t.
- �tkozottak - morogta, amint lehajolt a pisztoly�-
�rt.
Scarlett - oly hossz� id� �ta el�sz�r - v�gre vend�g-s�gbe k�sz�lt. K�l�n�s �rz�s
volt arra gondolni,hogy s�t�ja ez�ttal nem �r v�get a ker�t�sn�l, nemkell
visszafordulnia a hivalkod�an ragyog� bouga-invillea bokrokn�l; kimehet a kapun,
v�gigmehet azutc�n, �s ismer�s�kkel tal�lkozhat odakint.K�l�n�s, milyen k�nnyen
hozz�szokhat az emberegy besz�k�lt vil�ghoz. Ha valaki, � azt�n val�baneg�sz
�let�ben ragaszkodott a szabads�ghoz - rit-k�n, s akkor is csak k�nyszerb�l hagyta,
hogy �sz-szez�ruljanak k�r�l�tte a falak.Most azonban, hossz� betegesked�se alatt
t�k�le-tesen megb�k�lt helyzet�vel. Az �gy, a kicsiny szo-ba, s ha jobban lett, a
vir�gokkal teli kert jelentett�ksz�m�ra a nagyvil�got, s egy id� ut�n m�r a bizton-
s�got is. Valahogy �gy viszonyult mindehhez, minta vack�ba h�z�d� vad; hi�ba idegen
�s ellens�gesminden odakint, a k�zvetlen k�rnyezet melegemindent�l megv�d.
Amikor a les�t�t�tett, h�v�snek mondhat� szob�-ban fek�dt, s felid�zte mag�ban a
poros, szikl�svid�ket, a k�l�n�s, fatorn�cos �p�leteket �s a nyo-mor�s�gos
kunyh�kat, a t�z� napon teng�d� cser-j�ket �s az amerikai kandel�berkaktuszra
eml�kez-tet� naboomokat, bizony, nem sok kedvet �rzett hoz-z�, hogy kimenjen
k�z�j�k.
Jelenlegi vil�ga meglehet�sen sz�k�s v olt ugyan,de a szoba minden tekintetben
kellemes, a kert pe-dig egyenesen gy�ny�r� - mindez mened�ket, o�-zist jelentet
sz�m�ra az idegen, szeml�tom�st k�-m�letlen vid�k k�zep�n.
�m ahogy a betegs�g utols� nyomai is visszah�-z�dtak, s m�r az eml�keztet��l
h�trahagyott gyen-ges�g is t�n�ben volt, �mulatba ejt� sebess�ggelrohanta meg a
v�gy, hogy visszat�rjen az �letbe.�r�mteli izgalommal t�lt�tte el a gondolat,
hogyism�t vend�gs�gbe mehet, �j ismer�s�kkel besz�l-gethet, �jabb t�rsas�gokat
h�d�that meg, esetleg fo-gad�sokat szervezhet. E.k�l�n�s �llapotban mind abetegs�g
hossz� ideje, mind a nagy utaz�st megel�-z� id�szak k�l�n�s �lomnak t�nt csup�n -
valami-k�ppen egyiket sem tudta val�s�gosnak elfogadni.Mindazon�ltal, napr�l napra
egyre er�sebb, egyrehat�rozottabb lett, n�gnem azt�n el�rkezett az id�,amikor mind
az orvosa, mind a csal�dja lehets�ges-nek tartott�k, hogy Scarlett visszat�rjen a
t�rsas�gi
�letbe.
A kezdeti l�p�sek megt�tel�hez kiv�l�an alkal-masnak bizonyult a k�zvetlen k�rny�k,
ahol is ker-tes, gondosan meg�p�tett vill�kban szinte kiz�r�laggyarmati
tisztvisel�k laktak a csal�djukkal; sz�mos-sal k�z�l�k Butler m�r a meg�rkez�s�k
napjaibanfelvette a kapcsolatot. Igaz�n j� viszonyba perszecsak n�h�nyukkal
ker�ltek, ezek id�r�l-id�re megis l�togatt�k Scarlettet, aj�nd�kkal �s
j�k�v�ns�gok-kal halmozva el a beteg asszonyt - ezeket a l�toga-t�sokat azonban
igaz�n senki nem nevezhette "ven-d�gs�gnek".
Kenneth Trendell kapit�ny harmadik �ve szolg�lt afokf�ldi brit hadseregn�l. A
szik�r, komoly arc�fiatalember feles�g�vel �s k�t gyermek�vel n�h�nyh�znyira lakott
csup�n Butler�kt�l, egy nem t�ls�-gosan nagy, de igen kellemes vill�ban,
gondosan�polt kert k�zep�n. Cynthia Trendell - s�padt, cs�n-des asszony, nagy,
csod�lkoz� szemekkel; els� pil-lant�sra mindenki ostob�csk�nak v�lte, holott ko-
r�ntsem �rhette �t eff�le v�d - nagy gondot ford�totta kert�szked�sre.
Trendell kapit�ny v�rand�s feles�g�t �s h�romesztend�s kisfi�t Angli�ban hagyva
�rkezett Afrik�-ba, kilencvenegy nyar�nak viharos napjaiban. CecilRhodes ekkor m�r
k�t esztendeje �lt Matebele- �sMasonaf�ld korm�nyz�i sz�k�ben, s vezette a Bri-tish
South African Companyt, a h�rhedt Brit D�l-afri-kai T�rsas�got, mely az �jonnan
megszerzett ter�-letek min�l teljesebb kiakn�z�s�t volt hivatott szol-g�lni. A
vil�got nemr�giben j�rta be a Pretori�t�lmintegy harminc m�rf�ldre h�z�d�
Witwatersrandm�rhetetlen aranykincs�nek h�re - sz�molatlanul�z�nl�ttek az
uitlanderek, arany�s� kalandorok avid�kre. A Brit D�l-afrikai T�rsas�g
m�k�d�s�nekh�r�re g�tl�stalan csapataik Lobengula f�ldj�t ismegrohant�k - sokan
k�z�l�k azonban nem csup�na f�ldet t�rt�k kincsek ut�n, hanem gyilkoltak, fosz-
togattak A konfliktusok kedv�re voltak Rhodes-nak, aki csak a megfelel� �r�gyre
v�rt, hogy katonaib�ntet�exped�ci�t ind�tson Lobengula ellen, s �gyegyszer s
mindenkorra megszerezze a f�ldjeit.Trendellt �s embereit meg�rkez�s�k ut�n nyom-ban
�tvez�nyelt�k Rhodes fel�gyelete al�. Nem voltk�nny� a szolg�lat - Matebelef�ld�n
minduntalanakadt olyan ter�let, ahol forrongott a leveg� - deigaz�n komoly
csat�roz�sokra nexrugen ker�lt sor.K�t �vvel a fiatal kapit�ny �rkez�se ut�n
azonban -egy Rhodes �ltal provok�lt masona-matebele ellen-t�t kapcs�n, melybe
term�szetesen az arany�s�k isbelesodr�dtak - kit�rt a h�bor� az angolok �s Lo-
bengula k�z�tt.
A matebele vez�rnek semmi es�lye nem volt amodern fegyverek ellen, de b�tor
harcosokat ir�ny-tott - sz�mos v�r�skab�tos �jonc nem jelentkezett acsat�k ut�ni
n�vsorolvas�son. Trendell j� katonavolt, k�t �v alatt nagyon sokat megtanult a
feket�khadvisel�s�r�l - �gyesen vezette csapat�t. �m azegyik utols� �tk�zet sor�n
megszorultak egy W z-mos�sban; a matebel�k lev�lasztott�k �ket a f�csa-patt�l, s
csak irgalmatlan harc �r�n siker�lt kiv�gnimagukat.
A kapit�ny s�lyosan megsebes�lt a l�b�n. Az �t-k�zet ut�n m�g az ellens�ges
vid�kkel is meg kellettk�zdeni�k - napokig tart� bolyong�s ut�n siker�ltcsak a
f�csapat t�bor�ba visszat�rni. Trendell sebeelm�rgesedett, �szk�s�d�tt, puszt�n
hihetetlen sze-rencs�j�nek k�sz�nhette, hogy nem kellett lev�gnia l�b�t. De soha
t�bb� nem tudta kiel�g�t�en hasz-n�lni; t�rde merew� v�lt, combja elv�konyodott
-nem l�thatott el frontszolg�latot. Mivel nem k�v�ntmegv�lni a hadseregt�l,
Kimberleybe vez�nyelt�k,ahol aff�le szak�rt�k�nt m�k�d�tt k�zre a v�rospa-
rancsnoks�g munk�j�ban. Feles�ge �s gyermekeinem eg�szen egy �ve utaztak ut�na, s
telepedtek leKimberley "villanegyed�ben". �k v�rt�k most te�raa Butler h�zasp�rt.
A Trendell-h�z verand�j�n �ltek, vir�gos p�rn�valb�lelt, k�nny� n�db�torokon.
Hatalmas fa �rny�-kolta be a tet�t, a t�gas t�rben ki-bej�rt � gyenge sz�l
- a f�lledt d�lut�nokon ez volt a legkellemesebbhely az eg�sz udvarban.
A fotelokb�l a h�z el�tti, apr�l�kos gonddal �polt
- igaz, a v�zhi�ny miatt nem t�ls�gosan nagy - gyep-re l�thattak; fiatal fekete fi�
tisztogatta-gerebly�ztemost is, alakja hol itt, hol ott bukkant fel a gyepettark�t�
bokrok, cserj�k �s vir�g�gy�sok k�z�tt. Fe-ket�k dolgoztak m�sutt is. A ker�t�st
�vez� �r�k-z�ld s�v�nyt feh�r nadr�gba-ingbe �lt�z�tt, gyapjashaj� �reg ny�rta;
karj�t messzir�l is j�l l�that� teto-v�l�sok bor�tott�k, tal�n a f�rfiv� avat�s
eml�ke-k�nt. Sem a ruha, sem a tev�kenys�g nem illetthozz�. �gy�kk�t�ben,
oroszl�nvad�sz d�rd�val akez�ben valahogy sokkal val�s�gosabbnak festettvolna.
Trendell�k k�s�bb azt�n elmondt�k r�la,hogy a d�li ter�letekr�l sz�rmaz�
hottentotta, s hosz-sz� �vek �ta feh�rek szolg�lat�ban �ll; tal�n sohanem volt m�g
a kez�ben oroszl�nvad�sz d�rda.A s�rga k�vekkel felsz�rt utat, mely a kaput�l
az�p�let f�bej�rat�ig vezetett, k�t ifj� tisztogatta. Fel-szedegett�k a leveleket,
elegyengett�k a gygr�d�se-ket, k�zben mulats�gos t�rt�netekkel sz�rakoztatt�k
egym�st. Besz�d�kb�l a vend�gek egyetlen sz�tsem �rtettek, de minduntalan
felcsend�l� kacag�-suk �nmag��rt sz�lt.
Scarlettnek - mint oly sokszor mostan�ban - mind-err�l Tara jutott esz�be. �lete
egy jelent�s szakasz�-ban teljess�ggel term�szetes volt sz�m�ra, hogy n�-gerek
dolgoznak az �ltetv�ny�k�n, n�gerek l�tj�kel a h�z k�r�li teend�ket, s m�g a
gyerekeknek isn�ger szolga lesi a k�v�ns�gait. Teljes �llamokatm�k�dtettek a fekete
rabszolg�k. Ismerte �ket, minta saj�t tenyer�t, sokukat szerette, t�bbs�g�kben fel-
t�tlen�l megb�zott - hozz�tartoztak az �let�hez,olyan szorosan, mint ak�r az
�jszakai alv�s.A polg�rh�bor� alatti �s ut�ni id�szak persze na-gyon sokat rombolt
ezen a viszonyon. A Tara jelen-tette �v� burokb�l kiker�lv�n, Scarlett bizony meg-
tanulta gy�l�lni a n�gereket, megtanult f�lni t�l�k.
- �m ez az �rz�s tov�bbra sem �rintette az eml�ke-ket, amit az �ltetv�ny
legkedvesebb feket�i t�pl�l-tak sz�v�ben. Mammy �s a t�bbiek szinte a csal�d-hoz
tartoztak, viszonyuk soha nem v�ltozott, b�r-milyen viharok tomboltak is a
vil�gban.S most Afrika. Ahol a feket�k veszedelmes, ellen-s�ges vadak, f�lelmetes
ellenfelek, kiknek r�mtettei-r�l legend�kat mes�lnek, s akikkel l�pten-
nyomonh�bor�t kell v�vnia a feh�rembereknek. Noha k�p-telen volt r�, hogy tiszt�n
l�sson mindent, s �ppenez�rt eleve megk�rd�jelezett sz�mos t�rt�netet, azt�nmaga is
bel�tta, hogy Afrika feket�i mindenk�p-pen m�smilyenek, mint t�voli rokonaik, az
amerikairabszolg�k voltak.
Ellen�re annak, hogy m�r a feh�rek h�zain�l szol-g�latot teljes�t� afrikaiakt�l is
f�lt, vagy legal�bbistartott, olthatatlan v�ggyal szeretett volna "igazi

szel�d�tetlen n�gert l�tni, olyat, aki "l�ndzs�val �liaz oroszl�nt, �gy�kk�t�be


t�ncol a t�z k�r�l, �snekiront a pusk�s katon�knak is". Mindazon�ltal

azt k�nytelen volt elismerni, hogy val�sz�n�legnyomban el�julna az ijedts�gt�l, ha


v�gya egyszer-csak teljes�lne.
Pearl-Merill, az angol vad�sz egy alkalommalmeg�g�rter hogy t�k�letesen biztons�gos
k�r�lm�-nyek k�z�tt bemutat neki egy val�di fekete harcost,de azt�n Scarlett
�llapota megint romlott, s az �g�retfeled�sbe mer�lt. �m most, hogy a szell�j�rta
ve-rand�n �ld�g�lt, s te�scs�sz�j�vel a kez�ben a kert-ben dolgoz� n�gereket
figyelte, az asszonynak esz�-be jutott az �g�ret. El is hat�rozta nyomban,
hogyez�ttal nem hagyja feled�sbe mer�lru.Feh�r keszty�s, feh�r egyenruh�s fekete
szolgat�lt�tte �jra a cs�sz�ket, mik�zben Mrs. Trendellharmadszor s�hajtott fel:

- jaj, igaz�n r�stellem... nem �rtem, hol maradt el,m�r itthon kellene lennie.
S�padt, finomvon�s� arc�t enyhe p�r futotta be,pill�i zavartan verdestek. Meleg
tekintet� szemealatt k�kes �rny�k lapult; hi�ba igyekezett elt�ntet-ni, �t�t�tt a
p�derr�tegen.
Karcs�, mad�rcsont� asszonyka volt; hihetetlen�lkeskeny keze szinte �n�ll� �letet
�lt - mint valamiriadt kis �llat, rebbent ide-oda. A sz�gyen s a p�rjair�nti
aggodalom szeml�tom�st egyszerre gy�t�rte,egyre ink�bb al��sva a nyugalm�t.
- Ugyan m�r, Mrs. Trendell - b�tor�totta Butler -semmi baj. Ebb�l igaz�n ne
csin�ljon mag�nak gon-dot! Ken eg�szen biztosan itthon lesz perceken be-l�l...
ismerem �t, nyilv�n k�zbej�tt neki valami fon-tos elint�znival�, k�l�nben nem
maradna el. Minketmeg azt�n egy�ltal�n nem b�nt a dolog... b�rkivelel�fordulhat
ilyesmi, k�l�n�sen ha olyan remek in-t�zm�ny alkalmaz�s�ban �ll, mint a hadsereg!
- De igaz�n, kedvese - �rintette meg Mrs. Tren-dell kez�t k�nnyed�n Scarlett -
Rhettnek igaza van.Ne csin�lj gondot magadnak ebb�l...A fiatalasszony.
fels�hajtott. L�that�an nagyon j�lesett neki a b�tor�t�s, mindazon�ltal nem
nyugtatta
meg.

- Igaz�n kedvesek vagytok - fordult Searletthez. -De m�gis, annyira b�nt a dolog...
El�sz�r l�togatszmeg minket, �s tess�k... Ken k�ptelen hazaj�nniidej�ben. Pedig
annyira k�rtem! - Hangja durc�sancsengett, de alighogy ezt kimondta, nyomban
�rr�lett rajta az aggodalom: - Rem�lem, nem t�rt�ntsemmi baj...

- �s hol vannak ilyenkor azok a gy�ny�r� gyere-ke�? - k�rdezte Butler, hogy


elterelje vend�gl�t�jukfigyelm�t a f�rj�r�l. - Nem l�thatn�nk �ket?Mrs. Trendell
elmosolyodott. Aggodalmas von�-sai t�st�nt �trendez�dtek, b�szkes�g �s
szeretett�kr�z�d�tt rajtuk.

- �, a kis �rd�gfi�k�k - nevetett. - A h�z m�g�ttj�tszanak Connyval. Tudja, ha


kell�k�ppen kif�rad-nak, sokkal illedelmesebbek... Ez�rt azt�n mindenvend�gs�g
el�tt igyeksz�nk kell� sz�rakoz�st biz-tos�tani nekik.

- Figyelemre m�lt� taktika - mosolygott 8utler. -No persze, mit is v�rhatn�nk egy
olyan kiv�l� kato-n�t�l, mint Kenneth?!
Coriny is... hmm, bennsz�l�tt? -�rdekl�d�tt Scar-lett, s nagyon rem�lte, hogy
hangj�ban nem �rz�dika tiltakoz�s: ellen�re annak, hogy r�la �s Dara kiv�-tel�vel
l�nyeg�ben a gyermekeir�l is feket�k gon-doskodtak, a vil�g minden kincs��rt sem
b�zott vol-na az itteni n�gerekre feh�r gyermeket.
- � nem, dehogy - der�lt Mrs. Trendell. F ( velemj�tt, Angli�b�l. M�r ott is n�lunk
dolgozott. Tudja,Conny �rva... egyetlen hozz�tartoz�ja sincs Angli�-ban, csak egy
kellemetlen unokan�v�re, aki m�rhe-tetlen�l kihaszn�lta szeg�nyt. Amikor Ken megse-
bes�lt - az asszonyka arca elkomorult, hangja egy�rnyalattal m�lyebbre v�ltott, �m
mindezt l�that�-an �szre sem vette - �s mi ut�naj�hett�nk, szeretettvolna vel�nk
tartani. Qr�mmel elfogadtam a k�r�-s�t. Becs�letes, der�k le�ny, szinte mindenben
aseg�ts�gemre van. Egy�bk�nt - tette hozz� r�vidhallgat�s ut�n, akaratlanul is
f�lbeszak�tva Scarlet-tet, akinek m�r az ajk�n volt a k�vetkez� k�rd�s -amikor
pihen�napja van, vagy kimen�t kap, feketedadus vigy�z a gyerekekre. -
Elmosolyodott; l�t-szott rajta, hogy valami kedves eml�k jutott az esz�-be. - �gy
h�vjuk, Maman�ru. A gyerekek nevezt�kel �gy, mert a neve valami ehhez hasonl�... �n
semtudtam megjegyezni, de most m�r mindegy is. Rajtamaradt a Maman�ni.

- �s... j�l b�nik a kicsikkel? �gy �rtem... sz�val, azitteni feket�k is �rtenek
ahhoz a rengeteg dologhoz,ami n�lk�l�zhetetlen egy kisgyerekkel kapcsolat-ban? -
Scarlett k�nosan �gyelt, nehogy megb�ntsavend�gl�t�ja �rzelmeit, noha
legsz�vesebben egye-nesen nekiszegezte volna a k�rd�st: hogy" meri
egyciviliz�latlan vademberre b�zni a gyermekeit?
- �, Maman�ninek m�r j�kora a tapasztalata. Ides-tova �gy harminc esztendeje
szolg�lhat angol csa-l�dokn�l, b�r meglehet, hogy m�g r�gebben. Aztmondja, s�ld�
l�ny volt m�g, amikor elhurcolt�k at�rzs�t�l. Ak�rkire term�szetesen nem b�zn�m
akicsiket! - Elhallgatott, t�prengett valamin. - Egy�l-tal�n nem k�nny� eligazodni
ezeken az afrikaiakon
- mondta ut�bb. - Igaz, �n m�g csak egy �ve �lek itt,keveset tudok r�luk, azt is
ink�bb Kent�l, semminttapasztalatb�l. K�l�n�s emberek... ismerni kell �ketahhoz,
hogy tudjunk b�nni vel�k. �n m�g csak mostkezdem kitanulni �ket. - Felnevetett. -
Az �jakkaln�ha igaz�n buta helyzetbe ker�lhet az ember! Kenez�rt azt�n igyekszik
olyanokat szerezni, akik m�rr�g�ta dolgoznak feh�rekn�l... ez persze j�val na-gyobb
anyagi terhet jelent.

- No, n�zd csak, n�zd! - nevetett fel Butler. - Csakemlegetni kell, �s el�bb-ut�bb
felbukkan!
- Roppantul r�stellem magam - l�pett a verand�raKenneth Trendell kapit�ny. -
Sidwell ezredes h�va-tott abban a pillanatban, amint ki akartam l�pni akapun.
Sajnos, � nem az az ember, akinek ellentlehet mondani... Asszonyom, bocs�nat�t
k�rem ak�s�s�rt - l�pett Scarlett el�, �s kezet cs�kolt. - Rhett,ugye meg�rted? -
Kem�ny, bar�ti k�zfog�s, azut�n:
- Bocs�ss meg, kedvesem. Igaz�n sajn�lom, hogyilyen kellemetlen helyzetbe hoztalak.
- Megcs�koltaa feles�g�t, azut�n le�lt mell� az el�re odak�sz�tettfotelba.

- Semmi baj, dr�g�m - mosolygott az asszonyka, shangj�b�l szinte s�t�tt a


megk�nnyebb�l�s.
- Ejnye, te m�r megint hal�lra izgultad magadmiattam! - vonta �ssze szem�ld�k�t a
kapit�ny.
- �, �n nem... csak... Annyi rosszat hallani mosta-
n�ban.

- Jav�thatatlan vagy - mosolygott r� a f�rfi. y�lta fotelokon, �s megszor�totta


hitvese kez�t. Jobbkeze ujjai tintafoltosakvoltak, tal�njelent�st �rhatottd�lut�n.
- Ejnye, Rhett! - fordult az amerikaihoz. -Csak nem azt akarod mondani, hogy te�n
k�v�lsemmi m�st nem kapt�l inni? Menten els�llyedeksz�gyenemben!

- Ne tedd, �ri vagyok az oka - t�rta sz�t a karj�tButler. - A kedves hitvesed


kifog�stalan vend�gl�t�.T�ls�gosan meleg volt m�g az alkoholhoz, nemk�v�ntam.

- No, �n ugyan nem tudok elk�pzelni olyan mele-get, hogy ne esne j�l egy poh�r
whisky... Mindene-setre, most m�r kifejezetten h�v�s van.
- Val�ban? - sim�tott v�gig gy�ngy�z� homlok�naz �sz f�rfi.

- Bob! H�, Bob hozz nek�nk whiskyt gyorsan! �shozd ki az �veget is!
Valami nem. volt rendj�n a kapit�ny viselked�s�-vel. Hittese eg�szen bizonyosan
tudta, Butler er�-sen gyan�totta; Trendell nem bizonyult valami j�sz�n�sznek.
Az er�sen biceg� fiatalember �ltal�ban kevesetsz�lt, j�ked�lye - ha oda nem is
veszett - alaposanmegcsappantarosszeml�k�csata�ta. Cs�ndes,visz-szafogott ember
lett, elgondolkod�, jobb�ra befel�fordul�; s�lyos sebe komoly hegeket hagyott a
lel-
k�n is.
Valami hib�dzott h�t azzal a hars�ny lend�lettel,ami most hajtotta.

- Sehol nem l�tom Dara kisasszonyt! - n�zett k�r�lsz�npadias mozdulattal. - Hov�


dugt�tok? Csak aztne mondj�tok, hogy nem hozt�tok magatokkal! Asz-szonyom - fordult
Scarletthez - hogy tehette ezt?Scarlett nemigen ismerte Trendellt; � volt az egyet-
len, akin�l a fiatalember el�rte a k�v�nt hat�st.
- Ne is mondja, kapit�ny �r - felelte legyintve. -Odakint barangolnak valahol a
puszt�ban! Pearl-Merill... tudja, az a neves vad�sz... kivitte �ket haj-nalban.
Est�re �g�rkeztek haza... gondolhatja,mennyire agg�dom miattuk!
Arr�l m�r m�lyen hallgatott, hogy l�nya - nagyonkedvesen ugyan, �m igen
hat�rozottan - bejelentet-te, nem hajland� t�bb� te�kon, fogad�sokon �s es-t�lyeken
megjelenni, legfeljebb egy-egy kiv�teles al-kalommal, ha az v alami�rt roppant
fontos a sz�l�k-
nek.

238
"Nem az �n vil�gom" - mondta egyszer�en egyhosszas monol�g ut�n, s Scarlett nem
tehetett m�st

r�b�lintott. "Tudom" - felelte a l�nynak hat�rozot-tan, de a szeme gyan�san


csillogott. Tudta j�l, Daraelhagyja a k�z�s utat; let�r a legk�zelebbi el�gaz�s-
n�l, s att�l kezdve minden perc csak aj�nd�k, ami-kor vele lehet, amikor l�thatja.
De tartotta mag�tkem�nyen, nem hagyta, hogy a nedves csillan�sb�lval�di k�nnyek
legyenek. Hiszen megfogadta: le-d�nti a korl�tokat.

- �... igaz�n sajn�lom. Tal�n majd legk�zelebb -mondta Trendell. Vajon val�ban
elkomorult az ar-ca, vagy csak �rny�k esett r�
B�rr� volt is az igazs�g, nem der�lhetett ki. Har-s�ny csataki�lt�st hallatva, k�t
hirtelensz�ke kis-gyermek rontott a teraszra, szempillant�s alatt els�-p�rve minden
k�rd�st.
- Apu! Apuu!!!
Az el�l rohan� fi�cska; Trevor, hat esztend�s le-hetett. Egyetlen ugr�ssal termett
fenn a verand�n, ak�vetkez�vel m�r a kapit�ny �l�ben k�t�tt ki. Nap-barn�tott, k�k
szem�, karcs� kisfi� volt, von�saibanmind anyj�t, mind apj�t meg�rizte.�ccse, a
h�rom esztend�s William kurta l�bai ne-hezen birk�ztak a n�h�ny l�pcs�fokkal; m�r
az els�l�p�s ut�n r�j�tt, hogy gyorsabban, s f�leg biztosab-ban fel�r, ha nem
k�s�rli meg b�tyja m�dszer�t ko-vetni, hanem - b�rmennyire sz�gyenletes is vissza-
t�rni a pelenk�soknak val� m�dszerhez - kez�vel isbeseg�t. �gy h�t n�gyk�zl�b
k�zd�tte le az akad�lyt,azut�n futott, hogy kapjon m�g helyet �desapja �l�-ben.
Testv�r�vel ellent�tben � z�m�k, puf�k arc�gyermek volt, szeme k�kje azonban neki
is Cynthi-�t, m�g metsz�se a kapit�nyt id�zte.
- H�-h�, p�vi�nhorda! nevetett Trendell. - Micso-da viselked�s ez? Tess�k azonnal
lem�szni, �s �d-v�z�lni a vend�geinket!
Trevor, kelletlen�l ugyan, de engedelmesen le-csusszant apja �l�b�l, elsodorva
ezzel a kis Willt, akim�g csak akkor igyekezett felfel�. Nyomban kit�rtvolna
k�z�tt�k a csetepat�, ha a kapit�ny nem sz�l
k�zbe

- Gyerekek. K�rtem valamit. - A hangja cs�ndesvolt, m�g csak nem is fenyeget�, de a


testv�rekahelyett, hogy civakodni kezdtek volna, v�gre aButler h�zasp�r fel�
fordultak.
- Trevor Trendellnek h�vnak. J�napot - k�z�ltekiss� durc�san, de felemelt fejjel az
id�sebbik.
- J�napotkij�nok - csatlakozott hozz� Will is, az-ut�n gyorsan, nehogy a b�tyja
megel�zze, vissza-m�szott apja �l�be.

- J�napot - b�lintott fel�j�k az amerikai. - �n Rhettvagyok, � pedig a feles�gem,


Scarlett.
- Szerv�sztok - mosolygott r�juk az asszony is. -�r�l�k, hogy tal�lkoztunk.

- Mi�rt? - �rdekl�d�tt a kapit�ny t�rd�n �lve a kis


Will.

- Mert m�r sokat hallottam fel�letek.- A mam�t�l?


- Igen, t�le is.
Nem tudni, a r�vid besz�lget�s mif�le gondolatso-rokat ind�thatott meg a
fi�csk�ban, mindenesetrelecsusszant nehezen megszerzett hely�r�l, �s Scar-letthez
futott.

- Gyere, megmutatom neked a kuty�mat - mondta,bizalmasan k�zel hajolva az


asszonyhoz.
- �, az igaz�n remek lesz. Elj�het vel�nk a mamais? - n�zett Cynthi�ra Scarlett,
er�sen rem�nykedve,hogy nem kell kettesben maradnia Willel.
240
Elszokott m�r a kisgyermekekt�l, szerette volna,ha nem kell t�ls�gosan sokat
foglalkoznia a Tren-dell fi�kkal. Sz�gyellte ugyan kiss� a dolgot, dev�ltoztatni
nem tudott az �rz�sein; igazs�g szerintsaj�t gyermekei k�z�l is szinte csak Cica
volt azegyetlen, aki nem bosszantotta kicsikor�ban sem.Mindemellett sz�mos dologr�l
akart besz�lni ven-d�gl�t�j�val is - j�llehet, ha most hirtelen el� kellettvolna
sorolnia, tal�n egy sem jutott volna az esz�be
- �s tartott t�le, hogy a fi�k megzavarj�k az elterve-zett cseveg�st.

- Gyertek - �llt fel Mrs. Trendell. - Mutassuk megMrs. Butlernek a kuty�t �s az


udvart, rendben?Legal�bb nem zavarjuk a f�rfiakat sem - mosolygottScarlettre.

- b, asszonyom, ha a h�lgyek, s k�l�n�sen a ke-gyed jelenl�te zavarna, azt hiszem


itt volna az ideje,hogy elb�cs�zzak a f�ldi l�tt�l - b�kolt fel� az ame-rikai. -
Mindazon�ltal, a feles�gem bizonnyal sz�ve-sen tekinten� meg ezt gy�ny�r� kertet,
am�g a ka-pit�ny �r elmes�li nekem, mir�l besz�lnek egym�sk�zt a tisztek a
kaszin�ban!

- Nos, Kenneth? - pillantott k�rd�n Trendellre,miut�n az asszonyok k�zen fogt�k a


fi�kat, s elmentek. - Mi t�rt�nt?
A kapit�ny nem v�laszolt, csak felh�zta a szem�l-d�k�t, mint aki nem �rti, mire
gondol a vend�ge.
- Valami felzaklatott - jelentette ki t�rgyilagosanButler. - Ha nem akarsz r�la
besz�lni, term�szetesennem faggatlak. De vaknak az�rt ne tarts, m�r meg-bocs�ss.
A fiatalember f�loldalasan, kedvetlen�l elmoso-lyodott. Minduntalan zavarba ejtette
az �sz ameri-kai, hallatlan �lettapasztalat�val, m�r-m�r nyers�szintes�g�vel,
cinizmusba burkolt b�lcsess�g�vel,ami�ta csak megismerte. Noha t�rsas�gokban bar�-
toknak vallott�k egym�st, alig tudott r�la valamitazon t�l, hogy amerikai
�zletember. Most, ahogyv�gigsuhant benne ez a gondolat, csaknem felneve-tett.
Amerikai �zletember. No hiszen! Ha ezt semtudn�, akkor sem lenne t�le t�volabb egy
tapodtat
sem.
Ennek ellen�re, ezt el kellett ismernie, val�bankedvelte Butlert, s valami m�lyen
gy�kerez� �rz�s-b�l fakad�an tisztelte is. Ha �vatlan pillanatokban,

amikor az id�s f�rfi �ppen nem figyelt a k�lvil�grahanem valamif�le - ki tudja,


mir�l reg�l� - bels�hangot hallgatott, Trendell valami olyan, m�lys�ge-sen m�ly
tud�st l�tott a szemeiben, amit birtokolnicsak kev�s embernek adatik meg. A tud�son
t�lm�sr�l is �rulkodott ilyenkor a cserzett; r�ncok ba-r�zd�lta arc: a sokat l�tott
ember kem�nys�g�r�l, aviharok form�lta l�lek szil�rds�g�r�l. S a fiatal tiszt,ha
lehet, ezt m�g a b�lcsess�gn�l is t�bbre becs�lte.Az eddig ismert emberek k�z�l,
legal�bbis �gyv�lte, az apja volt hasonl�, de �t kor�n elvesztette.Trevor Trendell
- aki ut�n Kenneth nagyobbik gyer-meke a nev�t kapta - mindig valamif�le
k�szikl�bafaragott szobork�nt �lt fia eml�kezet�ben, de b�r-mennyire szenvedett is
miatta, arra m�r nem eml�-kezett a fiatalember, milyen is lehetett val�j�ban
az�desapja. Mivel gyermek volt m�g; amikor TrevorTrendell h�si hal�lt halt
Afrik�ban, k�s�bb is csu-p�n azokb�l a benyom�sokb�l mer�thetett, amelye-ket
akkorr�l �rz�tt. Komoly, keveset mosolyg� arca magasban, s m�ly, szeretetteljes
hang-l�nyeg�benez volt minden; no meg egy mar�knyi apr�bb-na-gyobb esem�ny, eml�k,
ami t�z �v alatt �sszetorl�-dott az �lmodoz� hajlam� fi�ban.Jobb h�j�n a csat�r�l
jegyzett h�t meg mindent,ahol az apja elesett. A zulu h�bor�ban veszett
oda,nyolcsz�zhetvenkilenc janu�r huszonegyedik�n,Isandhlwan�n�l, ami, ak�rmilyen
k�l�n�sen hang-zik is, a zuluk nyelv�n azt jelenti: a teh�n harmadikgyomra. Itt
szenvedt�k el a britek egyik leggy�szo-sabb veres�g�ket .frika megh�d�t�sa
sor�n.Chelmsford lord vezet�s�vel messze behatoltak azangol katon�k Zuluf�ldre
an�lk�l, hogy b�rmif�leellen�ll�sba �tk�ztek volna. Azt�n a lord megfelez-te
sereg�t, s m�g beljebb vonult. A h�tramaradtakatpedig k�rbez�rta Cetew,ayo, a zulu
kir�ly, aki mind-v�gig figyelemmel k�s�rte az angolok l�p�seit.Nyolcsz�z brit
katona esett el a k�l�n�s nev� he-
lyen.
Kenneth m�r nem eml�kezett r�, vajon ekkor ha-t�rozta-e el, hogy mindenk�ppen
katona lesz, s Af-rik�ban szolg�l, avagy valamikor k�s�bb. Ha �szin-te akart lenni
�nmag�hoz, be kellett l�tnia, hogysemmif�le bossz�v�gy nem f�t�tte, sem
akkoriban,sem a szolg�lat �veiben. Sokkal ink�bb �gy �rezte,teljess�ggel
term�szetes rendje a dolgoknak, hogyapja nyomdokait k�veti, folytatja, amit �
megkez-dett - mintha csak felvette volna a pusk�t a halottTrevor mell�l, s menetelt
volna tov�bb, helyette. Dem�g ez a magyar�zat is t�lzott racionalit�st felt�te-lez
a tett m�g�tt, amely minden �tgondol�s, k�ny-nyes szem� fogadkoz�s �s mereng�s
h�j�n sz�letett,valamif�le �nk�nt ad�d� sz�ks�gszer�s�gb�l.Az isandhlwanai csata
ut�n Chelmsford lord meg-maradt embereivel elmenek�lt. A veres�g ut�n ter-
m�szetesen lev�ltott�k, 5 Sir Evelyn Woodot k�ld-t�k vissza harmincezer f�s sereg
�l�n. Noha a zulukm�r kor�bban igyekeztek pusk�kat szerezni - ek-kort�jt fedezt�k
fel a kimborleyi gy�m�ntmez�ket,s sz�mos zulu szeg�d�tt el oda dolgozni, hogy
akapott p�nzb�l fegyvert v�s�rolhasson - nem �ll-hattak ellen 5ok�ig a brit
er�knek. Trevor Trendellalig t�bb, mint f�l �ve volt halott, amikor
Ulundin�lv�g�rv�nyesen veres�get szenvedtek; az angolok amenek�l� kir�lyt,
Cetewayot is elfogt�k.Trendell - valami k�l�n�s k�sztet�snek engedel-meskedve, amit
apja eml�ke �bresztett benne - nemsokkal Afrik�ba �rkez�se el�tt minden h�rt �ssze-
gy�jt�tt ezekr�l az esem�nyekr�l, amihez csak hoz-z�juthatott. N�h�ny t�rt�net
persze vil�gszerte is-mertt� lett - mint a Rorke's Drift-i dics�s�g,
aholsz�zharminc brit v�d� �ll�t�lag n�gyezer zulu meg-meg�jul� t�mad�sait verte
vissza, s Lajos herceg, III.Napoleon cs�sz�r fia hal�la, aki hadi tapasz-talatokat
szerezni ment Zuluf�ldre, s az Ityotyozi-foly� mellett esett el egy kisebb
�sszet�z�sben - �ma fiatalember szinte napra pontosan ismerte a zuluh�bor�
lefoly�s�t addig a pillanatig, am�g � magaAfrika f�ldj�re l�pett. Azut�n, hogy � is
r�sze lett afekete kontinens t�rt�nelm�nek, valahogy jelent�-s�g�t vesztette, mi
t�bb, �rthetetlen r�geszm�nekt�nt kor�bbi adatgy�jt� igyekezete - k�s�bb azon-ban,
Matebelef�ld vesz�lyei k�zepette nem egyesetben h�zott hasznot ezir�ny� tud�s�b�l.A
h�rom �v, amit csapat�val a matebel�k �s maso-n�k vid�k�n t�lt�tt, meg�rlelte
elm�leti tud�s�t, ssz�mos �jabb elemmel gazdag�totta. Megismerte azafrikai
viszonyokat, a feket�k hadvisel�si szok�sait;gondolkod�sm�djukat, viselked�s�ket,
megtanultb�nni vel�k - sebes�l�se ut�n nem v�letlen�l k�rt�kfel szak�rt�nek
Kimberleyben.
Szak�rt�i min�s�g�ben k�rette d�lut�n Sidwell ez-redes is, az�rt volt k�nytelen
vend�geit megv�ratni.S noha eredend�en elhat�rozta, hogy hallgatni fog,most m�gis
�gy d�nt�tt, besz�l r�la az amerikainak.
- Nos, val�ban - s�hajtott, s k�t kez�t �sszef�z�ttujjakkal a has�ra fektette. -
Ahogy, nagyon helye-sen, megjegyezted... valami felzaklatott. M�ghozz�alaposan. Nem
akartam sz�lni r�la, m�g neked sem,a n�knek pedig k�l�n�sen.

- Nocsak - vonta fel feh�r szem�ld�k�t Butler. - Ezkomolyan hangzik.

- �, ink�bb csak arr�l van sz�, hogy am�g nemtudunk biztosat, senkit sem szeretn�nk
felizgatni. Adolog... roppant k�l�n�s, �s sz�momra kiss� �rthe-tetlen. Ha t�nyleg
az, aminek l�tszik, m�g komolybaj is lehet bel�le... ha meg nem az... akkor b�rmi
lehet.
Az amerikai, b�rmennyire �t�rezte is Trendellgondj�t, felnevetett.

- H�t, fiam, lehet, hogy �reg vagyok �s tompul azagyam, de ebb�l egyetlen sz�t sem
�rtettem. Nemmondan�d el v�gre val�ban, hogy mir�l van sz�?
- Sajn�lom, ha zavaros voltam. Az eg�sz �gy kiss�zavaros sz�momra. - A kapit�ny
kiny�lt a pohar�-�rt, amit Bob az im�nt rakott el�b�k. - Nos, d�lt�jbantal�ltak k�t
holttestet odalent, a kunyh�k k�z�tt. Ez�nmag�ban m�g nem lenne k�l�n�sebben
�rdekes,a kunyh�k k�z�tt sajnos meglehet�sen gyakran ta-l�lnak holttesteket...
csakhogy er�sen �gy t�nik,ezek valamif�le ritu�lis gyilkoss�g �ldozatai lettek.
- Ritu�lis gyilkoss�g? - Az id�s f�rfin l�tszott, hogynem veszi komolyan a dolgot.
Trendell b�lintott.

- Aff�le had�zenet - magyar�zta, pohar�t forgatvaujjai k�z�tt. - Bizonyos vid�keken


az afrikaiak ily-m�don adj�k ellens�geik tudt�ra, hogy vad�szrufognak r�juk. -
Igyekezett egyszer�en fogalmazni, snem t�rt ki a r�szletekre.
- Vad�szni? De mi�rt? Kire?

- Nos, ezt m�g ki kell der�teni... hacsak mag�t�l kinem der�l.

- Na de fiam, ez itt Kimberley, nem? Egy v�ros,nem a pr�ri... vagy szavanna, vagy
mi az �rd�g!Mif�le vad�szatr�l besz�lsz te?- Embervad�szatr�l, Rhett.
Szavai kellemetlen �les�ggel koppantak. Butlermegh�k�lt kiss� csend telepedett
r�juk.A gyepen ott sertepert�lt a fekete fiu, az �reg akapu k�zel�ben nyeste a
bokrokat. Az utat m�rrendbe tett�k, makul�tlanul s �resen �velt �t a ker-ten, mint
valami roppant, lusta k�gy�. Valahonnana h�z m�g�l vid�m csahol�s hallatszott,
�nfeledtgyermeki ki�lt�sok k�zepette, a veranda tetej�n pe-dig a v�n fa levelei
motoztak az enyhe d�lut�nisz�lben. Minden oly b�k�s volt, oly kedves �s kelle-
mes.

- Ez itt Afrika, Izhett - folytatta kisv�rtatva a fiatalkapit�ny. s Amit itt l�tsz


- intett k�rbe - csupad�szlet, hamis b�ke! Mi alkottuk, hogy elhiggy�k,itthon
vagyunk itt is. De menj csak ki egyszer av�roson k�v�lre, s megl�tod, mennyire nem
�gy van!Sok-sok emberrel, pusk�kkal, v�rrel megszerezhet-j�k ezt a f�ldet, de
otthonunkk� nem tehetj�k soha.L�tt�l m�r katon�k �ltal meger�szakolt l�nyt? Meg-
kaphatta mind, sorban egym�s ut�n... de mit gon-dolsz, b�rta valamelyik is a
szerelm�t? Nem, Rhett,ez a f�ld soha nem lesz a mi�nk, hi�ba irtjuk sorra alak�it.
- Hallgatott egy keveset, azut�n tov�bb be-sz�lt. Rekedt volt a hangja, s valahogy
f�radtnakt�nt. - Ellen�nk van minden sz�vdobban�sa... a napheve, a vizekben
lappang� betegs�gek, a miazm�sszelek, az �tkozott moszkit�k, a m�rges rovarok
�sk�gy�k... az emberek �s a szellemek. A feket�ketlegy�zhetj�k, le is fogjuk
nemsok�ra.-. de Afrik�t
soha.
Hallgattak megint. Az �reg kalandor Trendell sza-vain t�n�d�tt. T�l sokat l�tott
m�r �let�ben ahhoz,hogy kinevesse, bolondnak tartsa a tisztet. Ugyan-akkor idegen
volt itt, a felsz�nen k�v�l semmit sem�rtett m�g, s nem tapasztalt olyasmit, ami a
saj�tszemsz�g�b�l n�zve is meger�s�thette volna a kapi-t�ny aggodalm�t.

- Mire gondolsz - k�rdezte cs�ndesen - mif�levad�szatr�l lehet sz�?


Trendell szusszan�sa kurta nevet�snek is beillett.
- Ki tudja? - felelte. - C�lba vehett�k a b�ny�szokat,a naplop�kat... vagy mag�t a
v�rost. Ha egy kir�lyvagy var�zsl� kiadja a parancsot, ezek nem k�rde-z�sk�dnek...
Az istenek jelet k�ldtek, hogy seg�te-nek nek�nk ki�zni a betolakod� feh�rembert -
k�n-t�lta eltorz�tott hangon. - Csak ennyi kell - vontv�llat ut�bb.

- De, ha j�l tudom, errefel� nemigen d�l m�r sem-mif�le h�bor� - jegyezte meg
�vatosan Butler.
- A h�bor� minden�tt d�l - legyintett elkeseredet-ten Trendell. -Egy�bk�nt igazad
van. Ez l�nyeg�benm�r r�g megh�doltatott ter�let. �ppen ez�rt nemnagyon �rtem.

- Es biztos vagy benne, hogy val�ban... hmm, ritu-�lis gyilkoss�g t�rt�nt?


A kapit�ny ism�t megvonta a v�ll�t.
- Biztos? Hogyan lehetn�k benne biztos? �gy �lt�kmeg �ket, csup�n ennyi biztos. De
hogy mi�rt?
- Kik az �ldozatok? Tudj�tok m�r?Trendell fintorogva b�lintott.
- K�t egykori b�ny�sz. Naplop�k, mindenre kap-hat� kalandorok. - Az �sz amerikai
biztosra vette,hogy a fiatalember cseppet sem sajn�lja �ket. - Azegyik�k Andrew
Morton, fel�gyel� volt egy k�zelifejt�ben. A m�sikr�l m�g nem der�lt ki
pontosan,kicsoda.
248
Butlert egy pillanatra meg�rintette a sz�nalom.Elpusztulni valami ostobas�g miatt
ezen a k�m�let-len kontinensen, an�lk�l, hogy b�rki is b�nk�dnaemiatt. K�t
nyomorult p�ra, akik elindultak ottho-nukb�l, mert azt gondolt�k, az �g�ret f�ldj�n
majdr�juk mosolyog a szerencse. Ki tudja, t�n csal�dot ishagytak h�tra, azzal
kecsegtetve �ket, hogy gazda-gon t�rnek vissza hozz�juk. S most bekaparj�k �keta
v�r�s homok al�...

- Vajon, mi�rt kellett meghalniuk? - k�rdezte, job-b�ra �nmag�t�l.

- H�t, ez az! - biccentett a kapit�ny, akit viszontszigor�an gyakorlatias


szempontb�l �rdekelt a ta-l�ny.- Miel�bb szeretn�m megtudni, hiszen alighamindegy!
A parancsnoks�g mindenesetre kell�k�p-pen felbolydult. M�g n�h�ny �rj�ratot is
kik�ldtek.Butler felkapta a fej�t; tekintet�be aggodalom k�l-
t�z�tt.

- Bizony-bizony - b�logatott Trendell. - M�r csakez�rt is szerettem volna


hallgatni, amikor megtud-tam, hogy Dara kisasszony odakint van.
Feleslegesaggodalmaskodnod...

- Tehet�nk valamit? - Az amerikai torka hirtelennagyon sz�razz� v�lt. �gy kapott a


whiskyspoh�rut�n, mintha az �lete m�lna rajta.
- Nem - ingatta a fej�t a fiatalember. - De hidd el,nem is �rdemes. Egyr�szt,
Pearl-Merill �rti a dolg�t,�s j�ban is van a k�rny�kbeli feket�kkel... M�sr�szt,nem
hinn�m, hogy igaz�n komoly lenne az �gy... �skimentek az �rj�ratok is. Mindenkit
figyelmeztet-nek, akivel tal�lkoznak.
Butler elh�zta a sz�j�t, de b�lintott. M�r r�stellte,ami�rt annyira elgyeng�lt az
im�nt. De b�rmennyi-re igyekezett is titkolni, egyetlen l�nya mindenegyes l�p�s��rt
gy�t�rte az aggodalom, s csak f�r-fi�i b�szkes�ge - no meg n�mi j�zan megfontol�s -
249
akad�lyozta meg abbanj hogy ezt l�pten nyomonel�rulja.
- �rtem, persze - morogta.

- Komolyan mondom, hogy nincs okod aggoda-lomra - nyugtatta Trendell. - Ha lenne.


magam ria-d�ztatn�m az eg�sz hely�rs�get!
- K�sz�n�m - mosolyodott el Butler, j folytattarolna, de a h�lgyek k�zeled�
besz�lget�se tork�raforrasztotta a sz�t.
Egym�sra pillantottak a kapit�nnyal egyik�kneksem kellett kimondania, mire gondol.
- Nos, zavarhatjuk m�r az urakat? - k�rdezte Mrs.Trendell. - Vagy m�g nem siker�lt
megoldaniuk avil�g nagy k�rd�seit?

- Savany� volt a besz�lget�s �n�k n�lk�l, asszo-nyom - �llt fel az amerikai. s Igaz
�r�m�nkre szolg�l,hog, v�gre visszat�rtek k�z�nk!O, maga h�zeleg, Mr. Butler!
Igaz�n irigylem afeles�g�t!

- Jaj, dr�g�m, h�t nehogy azt hidd, hogy otthon isilyen kedves! - nevetett
Scarlett. - Morg�s v�n med-ve m�r, csak az eff�le alkalmakra tartogatja a m�zet.
- H�lgyeim, h�lgyeim! - emelte fel a kez�t Tren-dell. - Ha szabadna k�rnem, menj�nk
most m�rbeljebb, s ott folytassuk ezt az �rdekes besz�lget�st

ugyanis idekint el�bb ut�bb mindent megsz�llnaka rov �rok... medv�t �s m�zet
egyar�nt.Nevett. P vonultak be a nappaliba, de a vend�gs�gm�r nem tartott sok�ig.
Butler fejf�j�sra hivatkozvas�rgette a hazat�r�st, �s a kapit�ny nem
tart�ztatta.Hasonl� helyzetben � is szeretett volna miel�bbotthon lenni.

1 l.
Napos volt a d�lut�n. Az �gen alig l�tszott felh�, haitt-ott rel is t�nt n�h�ny, az
�l�nk sz�l nyombanmessze kergette a v�ros f�l�l. Ha az ember keletnekfordult, �s
beleszimatolt a hideg leveg�be, meg�rez-hette a tenger s�szag� lehelet�t,
d�lnyugatra tekintve pedig felfedezhette a Pireneusok hom�lyba ve-sz� vonulat�t. Az
cisi Roussillon vette k�r�l, a F�ld-k�zi-tenger �s a panvol hat�r k�z� �kelt vid�k,
aholaz Ib�riai-f�lszigetre vezet� �t m�r a r�maiak idej�-ben is a �ros hely�n
keresztezte a foly�t. Igaz, ar�mai telep�l�st akkor m�g Ruscinonak nevezt�k
-kilencsz�zhuszonkett�ben eml�tik els�k�nt VillaPerpiniani n�ven, egy k�dex lapjain
- s a mai �p�-letek k�z�l sem �llt m�g egyetlen egy sem, �m av �ros gy�kerei
m�giscsak oly messzi Jm�ltban ka-paszkodtak, mely megrend�tett b�rmely utaz�t.A
polg�rok, ezek a r�szben spanvol, r�szben fran-cia (bizonyos reszben pedig ki tudja
mif�le) �s�klesz�rmazottai, posztosok, kelmefest�k, varg�k �s�tv�s�k k�sei ut�dai
persze nemigen t�r�dtek �n-n�n m�ltjuk m�lys�geivel - t�l azon, hogy igenb�szk�k
voltak r�, mindennapi �let�k term�szetesr�szek�nt �rtelmezt�k. Hogy a s�ros k�zep�n
�llMallorca kir�lyainak palot�ja? H�t persze. Ott �llm�r vagy hat-h�tsz�z
esztendeje...A vid�k sok�ig spanvol fennhat�s�g al� tartozott,�m a Francia udvar is
ig�nyt tartott r�. A vit�knakXIV. Lajos, a Napkir�ly vetett v�get egyszer s min-
denkorra - az �tvenn�gy esztend�n �t kem�ny k�z-zel uralkod� kir�ly
h�bor�ifranciaorsz�gnak nagy-hatalmi st�tuszt biztos�tottak, �gy a Pireneusi-b�ke-
szerz�d�sben � dikt�lhatta a felt�teleket. Spanyol-orsz�g ter�leteket adott �t a
franci�knak, az �j hat�ra Pireneusok vonulata lett. S hogy a rendez�s m�gselegyen
annyira f�j� az Ib�riai-f�lsziget egy r�sz�tural� IV. F�l�pnek, az isteni kegyb�l
uralkod� Nap-kir�ly feles�g�l vette a spanyol kir�lyl�nyt, M�ria-Ter�zi�t. A
katal�nokb�l egycsap�sra francia lett -pap�ron legal�bbis.
Am egy vid�k arculata csak lassan alakul, hi�baalkudoznak felette kir�lyok �s
politikusok; Perpig-nan teh�t mind a mai napig er�sen �rzi t�rt�nelmenyomait, a
spanyol m�lt eml�keit.Az Andorra ir�ny�b�l �rkez� foly� a Tet, �s a nar-bonne-i �t
egym�s mellett k�gy�zva, a Castillet t�-v�ben �ri el Perpignan v�ros�t. A kicsiny,
t�gl�b�lemelt, csipk�s b�sty�j� v�r valaha a v�ros kapujavolt; terasz�r�l, a
r�zsasz�n kupol�s harangtorony�rny�k�b�l igen kellemes kil�t�s nylik a vid�kre.A
Castillet sark�n�l, a hideg t�glafalnak t�masz-kodva �lldog�lt Pierrot, s a v�ros
fel� b�mult. Ahangulatos �p�letek sora, a Loge, az egykori konzu-li palota, s a
kov�csolt vaskapukkal �kes v�rosh�zafelett magasodott a Szent J�nos-sz�kesegyh�z -
va-lahol annak �rny�k�ban, egy Vaskez�nek nevezett,h�romsz�z�tven �ve halott gazdag
haj�tulajdonosegykori h�za k�zel�ben tal�lhatta meg a fi� a Cha-

tellerault csal�d otthon�t.


Lejjebb a narbonne-i �ton, Rivesaltes kocsm�j�banGilt mester, a kocsm�ros sz�vesen
sz�molt be Pier-.rofiak mindarr�l, amit a csal�dr�l hallott.
- �, a Chatellerault-k, igen! - horkantott sokat tu-d�n, �s sonk�nyi alkarj�ra
t�maszkodva, �thajolt apulton. - M�dos csal�d, igen m�dos. Csak �ppen...valahogy
nem szerencs�s, �n amond� vagyok!
- Nem szerencs�s? Azt�n mi�rt nem? - kerekedtekel Pierrot �rtatlan szemei.

- Sokat besz�ltek r�luk a n�pek egy id�ben - som-m�zta Gill mester, azt�n
magyar�zatk�ppen m�ghozz�tette: - M�rpedig, ha egy fam�li�nak rendbenmennek a
dolgai, arr�l ugyan mit besz�ljenek a n�-pek, nem igaz?
A k�ly�k elnyomott mag�ban egy mosolyt; tet-szett neki a sonkakar� �letb�lcsess�ge.
- �s mit besz�ltek r�luk a n�pek? - �rdekl�d�tt�vatosan.
M�g jobban kihaj�lva a pult f�l�tt, a kocsm�roslass� b�logat�sba kezdett; ezernyi
r�nc szabdaltaarc�ban �sszeesk�v� m�dra sz�k�ltek r�ss� a sze-
mei.

- H�t �ppen - h�zta a sz�t - az ifi�r, meg az idegen�jasszony! - �s olyan b�szk�n


n�zett a fi�ra, minthabizony most m�r a legm�lyebb titkokat is el�rultavolna.
Pierrot igen ostoba �br�zattal tekinthetettvissza r�, mert Gill mester - pultra
t�maszkod�kez�vel k�zelebb intve a k�lyk�t - �gy folytatta: - Noh�t, az ifi�r,
Guillaume uras�g, a tenger�sztiszt;messzi f�ldr�l hozott asszonyt mag�nak...
Magunkk�zt sz�lva, nem tudom m�r nem voltak neki j�k ami j�nyaink... nem hinn�m,
hogy b�rmiben is k�-l�nb lenne az a m�sik. No, nem mondom-h�z�dottvissza kicsit, s
intett beg�rb�tett mutat�ujj�val -.helyre asszonka volt ez is, l�ttam vagy
egyszerp�r-
252
szor. �s igen sz�p lett a gyermek�k is... m�r s�ld�l�ny lehet, de nemigen l�ttam
mostan�ban.
- Mi volt akkor a baj? - igyekezett Pierrot visszate-relni a nagydarab f�rfit a
megkezdett �tra.
- Hogy mi? - A kocsm�ros borost�s �br�zat�nmegint felt�nt a mindentud�
arckifejez�s. - Guilla-ume uras�g tenger�sz volt, haj�s. Azt besz�lik, va-lahon a
szerecsenek k�z�tt haj�zott furton-furt. �nugyan nem tudom elk�pzelni, becs�letes
keresz-t�ny embernek mi keresnival�ja lehet ott... de h�t,katona volt, nyilv�n azt
kellett tennie, amit dikt�lt apolitika, ugye. �n azt hiszem, az asszonka
sokatb�nk�dhatott... mert �t, mellik rendes asszonynem b�nk�dik, ha sokat van t�vol
az ura? Csakhogy
- emelte fel az ujj�t; szemei megint r�snyire sz�k�l-tek, amint hat�ssz�netet
tartott - volt Guillaumeuras�gnak egy unoka�ccse... volt neki ugyan sz�-mos,
merhogy igen szerte�gazott a familia, de azegyik �ppen Perpignanban �lt, �s
v�letlen�l tu-dom... mert, tudja fiatalember, akkoriban gyeng�dsz�lak f�ztek a
Chatellerault csal�d egyik komorn�j�hoz... na, nem komolyan, csak am�gy fel�d�l�s-
k�ppen, tudja, hogy van az... No, l�nyeg, ami l�-nyeg, t�le tudom, hogy az
unoka�cs... fene se em-l�kszik a nevire, pedig ma is ott lakik m�g a v�ros-ban...
�l�g sokat legyeskedett az asszonka k�r�l. �s
- eg�szen kihajolt a pult m�g�l; terjedelmes pocakjanekinyom�dott a peremnek,
fokhagymaszag� lehe-lete Pierrot arc�ba csapott - Aline szerint... Aline aza
bizonyos komorna, sz�val szerinte... igaz, hossz��s kem�ny harc �r�n, de sz�p
sikereket �rt el! Bi-zony! Am�g a tenger�sz a messzi vizeket j�rta... h�t,�gy van
ez. Az asszony k�nyes vir�g... annak vir�t,aki �polgatja!

- H�, Gill! Mit piszmogsz m�n annyit azzal a k�-ly�kkel?! Hozz bort, t�st�nt! -
Harcsabajusz�, t�s-k�nyire ny�rt haj� f�rfi t�relmetlenkedett az
egyiksarokasztaln�l. Keszeg kis emberke volt, alig l�t-szott ki az el�tte sorakoz�
kancs�k m�g�l.A kocsm�ros bossz�san legyintett fel�.
- Nem volt m�g el�g, Pikt? - Azt�n h�trapillantotta v�lla felett. - ligy�l neki
bort, Marie. �s fizettesdki vele, a t�bbivel egy�tt - morogta a k�v�r szolg�-l�nak,
amint kiss� visszaszuszakolta mag�t a pult-r�l. - Ej, h�t egy j�t besz�lgetni sincs
m�n ideje azembernek - cs�v�lta a fej�t, Pierrothoz int�zve aszavait megint.

- Ugyan, sose m�rgel�dj�k, Gill mester, �n hallga-atom - biztos�totta �t t�retlen


figyelm�r�l a k�ly�k.
- Ott tartott �ppen, hogy a fiatalasszonyn�l melegfogadtat�sra lelt az unoka�cs. Mi
t�rt�nt azut�n?
- Hogy mi? - A testes f�rfi szeml�tom�st kibillentanekd�t�z� hangulat�b�l; Marie-t
figyelte, amintkicsoszog a harcsabajusz�hoz. Tudni akarta, sike-r�l-e behajtani a
tartoz�st.
Pierrot gyilkos pillant�st tjetett a t�relmetlenked�vend�gre, azut�n �jabb
k�s�rletet tett, hogy a kocs-m�rost visszaterelje a Chatellerault csal�dhoz.
- �gy hallottam - kezdte �vatosan - hogy a tenge-r�sztiszt m�r meghalt. Odaveszett
valahol idegen-
ben!
Szerencs�je volt J a hal nyomban r�harapott acsalira.

- Mi az hogy! ejtette j�kora tenyer�t a pultra Gill.


- H���, nagy riadalom volt �m akkoriban Perpig-nanban! Az asszonka, Guillaume
uras�g feles�geval�s�ggal belebetegedett a h�rbe... Azt besz�lik -hajolt megint
k�zelebb a k�ly�kh�z, hangj�t sutto-g�ra fogva - valami sz�rny�s�ges leviat�n, vagy
miaz �rd�g falta fel az eg�sz haj�jukat! Egyetlen �rval�lek sem maradt �letben...
eg�szben nyelte le ab�rk�t! - b�logatott m�ly �t�l�ssel, �s arc�ra ki�lt aszent
borzad�ly. - Nagyon veszedelmesek �m a sze-recsen vizek, �gy mondj�k!

- Tengeri sz�rny?? - kerekedtek el Pierrot szemei.


- Biza'! Azok a vizek teli vannak mindenf�le �rd�-gi teremtm�nnyel... az istentelen
szerecsen var�zs-l�k miatt!

- Nem csoda, hogy belebetegedett a h�rbe szeg�nyasszony - s�hajtott r�m�lt


�br�zattal Pierrot.A kocsm�ros ravaszk�san hunyor�tott, mutat�ujjaism�t a leveg�be
lend�lt, hogy el�re jelezze: fontosh�r k�vetkezik.

- No, de az�rt legv�g�l m�giscsak hozz�ment ah-hoz az unoka�csh�z - kuncogott. -


Meg kell adniugyan, csak n�h�ny �v elm�lt�val, ahogy az illend�.R�vid t�preng�s
ut�n a k�ly�k nagy komolyanb�lintott.

- Azt hiszem - kezdte megfontoltan - nem is sza-bad elv�rni egy asszonyt�l, hogy
mag�nyosan �ljele az �let�t, ha elvesz�ti is a f�rj�t. M�gsem lehetminden �zvegyb�l
ap�ca!
Erre m�r hangosan felkacagott Gill mester.
- Nem-e? No, ebb�l pedig az lett v�g�l, ak�rhogyis! - Nem folytatta, v�rta, mit
mond erre a fi�; de azcsak hallgatott, s n�zett r� �rtetlen �br�zattal. - Bi-zony,
ap�c�nak �llt az, nem is olyan nagyon r�gen.- Ap�c�nak? De h�t mi�rt?
A kocsm�ros elkomorult; Pierrot megd�bbenvel�tta, hogy gyors, r�vid mozdulatokkal
keresztet
vet.

- Nemigen tudni azt - morogta Gill.


- Ejnye, h�t csak besz�lnek valamit? - k�v�ncsisko-dott a k�ly�k. - Aline, a
komorna... � mit mondott?
- Aline... Nem voltunk m�r... j�ban akkoriban.Csak r�vid ideig tartott a dolog...
- De az�rt csak k�rdezett t�le efel�l, Gill mester -billentette f�lre a fej�t
Pierrot. - Ugye, k�rdezett. Mitmondott h�t mag�nak Aline?
A pult nedves lapj�t b�mulva, a testes f�rfi az orr�td�rzs�lgette. Azut�n
felpillantott, �s azt mondta:
- Aline egy babon�s liba. Azt mondta, az �rd�g j�rtaz asszony�n�l, �s
megfenyegette, ami�rt hozz�-ment a szeret�j�hez, a f�rje hal�la ut�n. Ez�rt
vonultkolostorba az asszonya.
- Az �rd�g???
Gill bossz�san v�llat vont.

- Mondom, hogy ostoba liba. Val�ban j�rt egyidegen n�luk, ezt �ppen tudom, mert
Marie igaz�-totta �tba Perpignan fel�. Senki nem tudja, mit akar-hatott ott, de az
asszony nem sokkal k�s�bb, min-denki sz�m�ra teljesen v�ratlanul, kolostorba vo-
nult... Ez a kerge n�szem�ly meg elkezdte terjeszte-ni, hogy az �rd�g j�rt ott
n�luk. Hogy �rezte ak�nb�zt, m�ghogy az idegen soha nem vette le afekete kalapj�t,
hogy ne l�ss�k a szarva! Na; ehhezsz�lj�k az ifi�r valamit!
Az ifi�r nem tudott sz�lni semmit. Az arc�n azelv�rt d�bbenet honolt, mik�zben azon
t�prengett,vajon siker�l-e valami hasznosat is megtudnia asz�sz�ty�r fogad�st�l,
vagy csup�n a helyi babona-gy�jtem�nyben szerezhet j�rtass�got.
- �s milyen volt az az idegen? - k�rdezte, csak hogyel�bbre billentse a t�rsalg�st.
- Marie is �rezte rajtaa k�nb�zt?
Lemond�an legyintve, a kocsm�ros megsz�vta azorr�t, �s les�jt� pillant�st vetett a
k�v�r l�nyra.
- Ez??? - Hangj�ban m�lys�ges elkesered�s csen-gett. - Annyit mindenesetre siker�lt
megtudnomt�le, hogy fekete kalap t�nyleg volt azon az embe-
ren.
A Castillet csipk�s ormai alatt �llva, Pierrot felne-vetett, amint esz�be jutott
Gill mester elgy�t�rt �b-r�zata. Marie, a lehetetlen teremt�s a kocsm�rosl�nya volt
- a k�ly�k teljess�ggel �t tudta �rezni azatya k�ts�gbees�s�t.
Magasba haj�totta ar. alm�t, amit mindeddig azujjai k�z�tt p�rgetett - �gy
k�pzelte, a b�stya egyikk�arca kancsal�t, amikor a gy�m�lcs egy szempil-lant�sra
meg�ll az orra el�tt - azut�n elkapta, �s azseb�be s�llyesztette. R�kacsintott a
faragott fejre�s nekiv�gott a Place de la Loge fel� vezet� �tnak.Pontos
elk�pzel�sei nemigen voltak m�g arr�l, ho-gyan is l�pjen tov�bb. Ami azt illeti,
hossz�t�v�elgondolkod�sok egy�ltal�n nem jellemezt�k az�let�t; ha akadtak is
olykor, csup�n meglehet�senhom�lyosak. Pierrot a m�nak �lt, legfeljebb a hol-
napnak. Hogy mi lesz holnaput�n? Ki tudhatn� aztel�re - m�sr�szr�l pedig, am�gy is
kider�l.Hirtelen elhat�roz�sai, pillanatny� �tletei sodort�kel�re az �letben,
olykor p�ratlan eleganci�val r�ntvaki szorult helyzetekb�l m�skor viszont
ugyanilyenlend�lettel keverve elk�pzelhetetlen kalamit�sok-i: ba. A k�ly�k soha nem
panaszkodott; el�gedett volta sors�val, mely tobz�d� �tletszer�s�ggel vetette �t.
ide-oda a vil�gban. Szabad volt, s enn�l t�bbre nemv�gyott.soha. �gy �lt, ak�r
gyertyal�ng a sz�lben -libegve, meg-megugorva, elhajolva, f�nyesen. �studta
mindennek az �r�t is- tudta, hogy egyszernyom n�lk�l elf�jja majd egy er�sebb
sz�lrohamtal�n m�g m�l� f�st sem marad ut�na. De addig?Ha fiatalon halsz meg, nem
�regszel meg soha.Pierrot ballagott a v�n �p�letek k�z�tt, s mint olygyakran
hasonl� helyzetekben, sz�jt�ti �lm�lkod�s-ra k�sztette az id�. A Loge alapk�v�t
1397-ben rak-t�k le, a v�rosh�z�t a XIII. sz�zadban emelt�k, acitadella k�zep�n
�ll� palot�t 1284-ben kezdt�k �p�-teni - s noha az �vsz�mokkal a fi� nem
lehetetttiszt�ban pontosan, a falakb�l �rad� �sis�g val�s�g-

gal r�nehezedett. Sz�m�ra, aki az id�t t�bbnyire�r�kban, ritk�bb esetben napokban


m�rte, miszti-kus, hatalmas hegyek m�ly�n szunnyad� sz�rnyekk�p�ben jelentek meg a
sz�zadok, melyek id�r�l-id�re lust�n el�cammognak, �s felfalnak
n�peket,civiliz�ci�kat, v�rosokat. �m �gy t�nt, Perpignantvalamik�ppen elker�lt�k.
Mire el�rte a Szent �nos-sz�kese h�zat, a fi�ban
J
v�gk�pp megszil�rdult a gondolat, miszerint - elte-kintve az utaz�s, a megismer�s
�r�m�t�l - nemigenbukkan itt semmi �rdemlegesre; a Chatellerault csa-l�d sorsa
tal�n megihletne bizonyos reg�ny�r�kat,de Monsieur May sz�m�ra aligha jelent
�jdons�got.Pierrot mindezid�ig legal�bbis nem lelt semmiolyasmit, amit az �rny�k
elbesz�l�s�b�l � maga netudott volna.
Tapasztalatb�l tudta, hogy vannak olyan helyek -falvak, v�rosok, t�jak - a
vil�gban, ahol hi�ba reg�lminden egyes k� sz�zad�vekr�l, nem lappang sem-mif�le
titok a falak �rny�k�ban; legal�bbis nemolyan, mely fonad�k�val besz�n� a jelenkor
lak�itis. Ugyanakkor j�rt m�r nem egy vid�ken, amelyb�lszinte �radt a fesz�lts�g,
lett l�gyen b�r ny�zsg�, �jtelep�l�s, vagy elhagyott, �sr�gi rom. Nem tal�ltsoha
magyar�zatot a jelens�gre, noha keresett. V�-g�l elfogadta, hogy a vil�got �tsz�v�,
sorsokat ir�-ny�t� h�l�k bizonyos helyeken s�rfxbben fesz�lnek
- n�hol val�s�gos csom�pontokat alkotva - m�gm�sokat elker�lnek, vagy alig
�rintenek. Tudta,hogy l�teznek emberek, akik szem�ket lehunyvak�pesek megl�tni e
fonatokat - s m�g sok mindenegyebet - �m � nem tartozott eme kiv�lasztottakk�z�.
M�gis, h�nyatott �lete sor�n megtanult - vagytal�n csak megkapott? - valamit, ami
k�zelebb juttat-ta a sors bizonyos vet�leteinek meg�rz�s�hez.Olyasmi volt ez, mint
valami igen �rz�keny mgszer
- kijelz�je a legfinomabb jelre is kilend�lt, �m alegapr�bb porszem is megzavarta a
m�k�d�s�t.Ahogy beleszimatoltperpignan tiszta, �les leveg�-j�be, ahogy
felpillantott a katedr�lis leny�g�z�, jel-legzetesen d�li st�lus� t�mbj�re, hi�ba
telepedett�ll�ra az elm�lt korok s�lya, nem �rezte a titkok, akaland semmihez sem
hasonl�that� arom�j�t. K�lo-n�sk�ppen, ennek ellen�re szinte biztosra vette,hogy a
fonad�kok innen sem hi�nyozhatnak - csu-p�n � nem �rint k�z�l�k �ppen egyet
sem.Kitekert nyakkal b�mult fel a katedr�lis szobraira,v�zk�p�ire; mindegyiket
alaposan szem�gyre vette,s k�zben megpr�b�lta elk�pzelni, mi j�rhatott ak�farag�
esz�ben, amikor megalkotta �ket. A r�m-s�ges v�zk�p�-sz�rnyek l�tt�n minduntalan
arragondolt, vajon szeg�ny mestereknek milyenek le-hettek az �lmaik. Vagy ez m�r
csak a k�sei ut�kort�ved�se, s a k�farag� val�j�ban kedves teremtm�-nyeit l�tta e
l�nyekben? Aligha kaphat v�laszt r�.
- Nem unatkoztok itt? - k�rdezte a csorbult szob-rokat. - Sok sz�z �v ezen a
helyen! Nekem kicsitunalmas lenne. No, mindegy, ti tudj�tok.R�fintorgott egy
k�l�n�sen �d�z v�zk�p�re, azt�n
- sajg� nyak�t massz�rozva - elindult Bernard Xan-cho, a vaskez� haj�tulajdonos
h�za fel�.Az �reget a t�r sark�n pillantotta meg. �gy �lt al�mpaoszlop t�v�ben,
mintha maga is �vsz�zadosszobor lenne, a ny�r heve, t�l szele �r�ln� �vr�l �vre

mindig ugyan�gy. Pedig Pierrot esk�dni mert vol-na r�, hogy az im�nt m�g nem volt
ott...Hatalmas, galambsz�rk�v� kopott, de makul�tla-nul tiszta kab�tj�ba burkol�zva
valamif�le szerke-zet f�l� hajolt, ami - b�r alig-aliglehetett hallani ad�dol�
sz�lt�l - halk dallamot cincogott. Semmik�ts�g: a f�rfi a kihalt t�rnek zen�lt.
Alig f�l l�p�s-nyire t�le, a h�ta m�g�tt egy asszony �llt: puf�k,sok-sok kend�be
bugyol�lt teremt�s - but�cska ar-c�n b�k�s �r�m �s b�szkes�g ragyogott; hallgatta a
zen�t.
Ahogy.a fi� k�zelebb �rt, mindketten r�pillantot-tak; az asszony mosolygott, a
f�rfi intett, k�tszeregym�s ut�n. Pierrot �szt�n�sen megtorpant - kinem �llhatta a
koldusokat. De a zen�sz megint in-tett, h�vta �t, s a fi�t meg�rintette valami.Most
m�r kivehette a dallamot is, elk�l�n�lt a sz�lmonoton d�nny�g�s�t�l. A k�ly�k nem
ismerte fela hangszert: kellemes hangja volt, cs�ndesen,visszafogottan cseng�, ak�r
valami k�l�n�s mando-r lin�. Ki tudja mi�rt, valahogy b�k�s kar�csonyestetid�zett;
gyertyaillat�t, h�t�l puh�t.Feledve �dzkod�s�t, Pierrot a k�l�n�s p�rhoz l�-pett.
Az asszony csak mosolygott; b�k�s �r�me ta-l�n csak az angyalok�hoz lehetett
foghat�. A f�rfifelpillantott - olyasf�le arca volt; amilyennek Pierrota mes�k
t�rp�it k�pzelte: �polt, kerek szak�ll, pirosorca, piros orr �s okos, ravaszul
csillog� szemek -b�lintott, de nem sz�lt. Nem akasztotta meg, befe-jezte m�g a
dallamot. -
Hangszere teljess�ggel ismeretlennek t�nt a fi�el�tt. Valamif�le dobozos szerkezet
volt, h�rfaosz-lop�s h�rrendszerrel, gombokkal, bonyolultnakl�tsz� kieg�sz�t�kkel -
az �reg t�mpe ujjai fabillen-ty�k�n t�ncolva csalt�k el� a cseng� hangokat.Azt�n
elhalt a dallam. Utols� csend�l�s�t a kated-r�lis fel� l�d�totta a sz�l, ak�rha
saj�tjak�nt k�v�ntvolna b�szk�lkedni vele. A fi�, mintha csak b�b�jal�l szabadult
volna, k�r�ln�zett. Szinte furcs�llta,hogy az elm�lt m�sodpercek alatt nem
telepedetth�takar� a t�rre, s nem gy�ltak kar�csonyi gyerty�kaz ablakokban.
- Akkordos citera.
Pierrot megrezzent.
- Tess�k?

- Akkordos citera - ism�telte az �reg zen�sz. A


r
puf�k asszony finoman a f�rfi v�ll�ra tette a kez�t.Mosolygott.

- Az�rt tal�lt�k ki, hogy mindenki� lehessen a zene�r�me - folytatta a k�l�n�s


ember. - Hallgasd csak.�s j�tszani kezdett megint.
Egyszer� volt a dallam, s - most m�r l�tta a fi� is -nem lehetett k�l�n�sen neh�z
j�tszani a hangsze-ren. M�gis ahogy felcsend�lt, a b�ke mint k�zzel-foghat� lepel
sz�llt al�, s burkolta be a teret, a h�romembert. Mintha kirekedtek volna a
vil�gb�l. Lelas-sult, meg�llt az id�, �rtelm�t vesztette minden, miaddig
l�nyegesnek t�nt. Csup�n a pillanat sz�m�-tott. Az id�tlen l�tez�s.
Amikor a k�l�n�s citera ism�t elcs�ndes�lt, az�reg felpillantott a fi�ra. A
ravaszul csillog� sze-mekben egyetlen villan�sra mintha vil�gok m�lys�-gei
t�kr�z�dtek volna.

-Fogd ezt- mondta a zen�sz, �s id�marta b�risz�k-j�b�l el�hal�szott egy pap�rlapot


a sok k�z�l. - Em-l�k, hmm?
Pierrot, mintha �lomban cselekedne, �tvette a pa-p�rost. Egy kottalap volt,
sz�lk�s, gondosan szer-kesztett jelekkel. A fi� biccentett, azt�n sut�n elk�-
sz�nt... Nem tudott volna sz�mot adni arr�l, mik�nthagyta h�tra a k�t �reget.
Amikor visszan�zett, m�r nem l�tta �ket sehol -tal�n a t�rre belop�dz� k�nny� k�d
miatt.De a sz�l m�g ellopott egy-egy cseng� akkordot,�s elhintette �ket a h�zak
k�z�tt.Az egykori haj�sgazda otthona, csak�gy, mintannyi minden itt a v�rosban,
t�bb sz�z �v terh�tny�gte, fiatalabb volt azonban, mint a Loge vagy av�rosh�za -
g�tikus ablakait renesz�nsz jelleg�, paj-z�n jeleneteket �br�zol� fr�z d�sz�tette.
A le�r�sokalapj�n nem volt neh�z r�ismerni.A Chatellerault csal�d h�za azonban
t�volabb �lltann�l, semhogy innen meg lehetett volna figyelni -Pierrot r�j�tt, hogy
a helyiek fogalma a t�vols�gok-r�l bizony m�s, mint az �v� - ez�rt elhagyta a
v�n�p�letet, s tov�bb ballagott. Id�k�zben beborult fe-lette az �g, �s a semmi j�t
nem �g�r�, �nz� egyenle-tess�ggel elter�l� fellegekb�l apr�szem� es� kez-dett
szit�lni. A fi� maga k�r� kanyar�totta k�p�nye-g�t, s a fej�re vonta a csukly�t.
�gy festett most, mintvalami rejtelmes k�z�pkori utaz�, aki a b�lcsek k�-v�nek
titk�t firtatva j�rja a vil�got. �m kor�ntsem�rzett eme tud�shoz m�lt�
emelkedetts�get: �hesvolt, f�radt, kicsit m�r f�zott is, �s semmi kedve nemvolt
�t�zni.
Megsz�llhatott volna persze valahol, az �rny�kelegend� p�nzzel l�tta el az �tra, �m
eredend�enarra gondolt, mire fel�r a Chatellerault-h�zhoz, t�-mad valami �tlete,
amellyel bebocs�t�st k�rhet.Nos, az �p�let m�r ott emelkedett n�h�ny
l�p�sselel�tte, de m�g mindig nem �tl�tt esz�be egyetlenelfogadhat� gondolat sem.
Ritk�n fordult el� veleilyesmi, �m azt m�r megfigyelte, hogy �rdektelenhelyzetekben
l�nyegesen lassabban dolgozik az
agya.
Elfogyott az utols� m�ter is. Az es� jobban r�kez-dett, felf�nylettek a tet�k s az
utc�k. A k�ly�k fel-sand�tott az �p�letre - nagy volt �s �reg, sz�most�rs�hoz
hasonl�an. Bej�rata f�l�tt, kicsiny f�lk�-ben egy szobor kuporgott f�z�san, s v�rta
a nyarat,mint valami ittfelejtett k�lt�z� mad�r. Csorbult voltm�r �s sz�rk�re
kopott; fiatal l�nyt �br�zolt, tavaszi�lt�zetben.
Pierrot hunyor�tott, amint felfel� fordul� arc�bahullottak az es�cseppek.

- Nos, te mit gondolsz - k�rdezte cs�ndesen aszobort�l.


Azut�n nagy hirtelen gondolt egyet, �s fell�pve an�h�ny l�pcs�fokon, bez�rgetett a
h�zba. Alea iactaest, mondta volna hasonl� esetben Ceasar - a kockael van vetv e.
Most m�r - hacsak nem �res a h�z -mindenk�ppen ki kell tal�lnia valamit; ha
m�skornem, h�t abban a pillanatban, amikor kiny�lik azajt�. Ki<<�l� m�dszer lusta,
vonakod� elm�k sz�m�-ra. Ha valakit behaj�tanak egy m�ly foly�ba, nyom-ban
jelent�s�g�t veszti a t�pel�d�s, vajon nem hi-" deg-e a v�z. Az ember ilyenkor agy
�szik - vagymegfullad.
Ajt� nyikordul, halk, �m egyre k�zeled� l�ptekhallatszanak. Egy reccsen�s, azt�n-
Mit �hajt, fiatalember?
Egykor tal�n szemreval�, az �vek sor�n azonban. m�r megereszkedett, fekete haj�,
spanyolos arc�l�n� �llt Pierrot el�tt. S�t�t ruh�ja el�tt feh�r k�t�nytviselt, mely
kiemelte arc�nak s�rg�s �rnyalat�t.
- �, hmm... j� napot, asszonyom. A nevem PierreRacine... K�rem, bocs�ssanak meg a
h�borgat�s�rt,de tudja, Victorine kisasszony... Victorine Chatelle-rault kisasszony
mondta, hogy ha r� hivatkozom,b�rmikor bez�rgethetek ide... Tudja, �ton vagyok,�s
most hogy eleredt az es�...
- Vict�rine? Maga ismeri a kis Victorinet? - der�ltfel a n� szigor� arca. -No, ne
�lljon m�r ott azes�ben, ker�lj�n beljebbf
Pierrot h�l�lkodva l�pett be az ajt�n. Ez lehet Aline,gondolta, �s az asszonyra
mosolygott. H�t, a foly�bamindenesetre beugrottam, most m�rcsup�n vitetnem
kellmagam az �rral. Csak z�tonyra ne fussak.
- Ulj�n le itt, kedvesem, azonnal sz�lok az �rnak -mutatott Aline ey I�c�ra a fal
mellett, majd t�vo-
zott.
Ez vajon ki lesz? - merengett a fi�. Guillaume uras�gval�sz�n�leg nem... vagy az
unoka�cs, vagy az apa.Mindj�rt kider�l.
Az asszony kisv�rtatva visszat�rt.
- J�jj�n be, kedvesem. Adja ide a k�peny�t, kiter�-tem sz�radni. - Megv�rta, mig
Pierrot kib�jt nedvesk�p�nyeg�b�l, �tvette t�le, azut�n kinyitotta el�ttea hallba
vezet� s�lvos ajt�t. No, csak menjen be �s�lj�n le. Az �r hamarosan lej�n. �.llj�n
csak b�tran akandall� el�..- j� meleg.
K�z�pen �lldog�lva, a k�ly�k szem�gyre vette aj�kora hallt. �don illat lengte
k�r�l, s az �reg h�zakra jellemz�, mindent kirekeszt� biztons�g �rz�se.Massz�v,
neh�z, kort�l s�t�t b�torok sorj�ztak k�r-ben; a fotelokat vastag k�rpit fedte, a
falakon s�lyosdrap�ri�k �s d�szes keret�, sz�zadok alatt boron-"g�ss� �rett
festm�nyek f�ggtek. A m�ly b�llet� ab-lakok az utc�ra n�ztek; lomh�n al�oml�,
m�lyb�borb�rsonyf�gg�ny�k rekesztett�k ki az es��ztattak�lvil�got.
A bels� falat j�kora kandall� uralta; k�t-h�romfahas�b par�zslott benne, id�r�l
id�re lust�n lobotvetve, mintha csak a v�n h�z lelk�t voln�nak hivat-va jelk�pezni.
A feket�re kormoz�dott, reped�sek-kel szabdalt p�rk�nygerend�n ed�nyek
sorj�ztak:m�zeumba val� darab mindah�ny. �gy kuporog-tak ott egym�s mellett, mint
valami v�n reg�s em-l�keinek k�l�n�s gy�jtem�nye. Csak kezedbe ve-" szel egyet, �s
m�r hallod is, mir�l mes�l...Pierrot a zsar�tnok f�ny�be l�pett. Megb�v�lte
akandall� felett f�gg�, mag�nyos penge l�tv�nya. Akard makul�tlanul, f�nyesen �s
szem�rmetlen�l -h�velye n�lk�l, p�r�n - f�gg�tt a falon, arany v�se-tekkel �kes
kosara m�g az �rny�kban is derengett.�gy festett, mintha pillanatokkal kor�bban
v�s�rol-t�k volna, m�gis �radt bel�le az elm�lt sz�zadokfenyeget� tapasztalata. A
k�ly�k szinte �rezte, mi-k�nt hurkol�dnak k�r�tte csom�v� a sors l�thatat-lan
fonalai.

- Fernando Alvarez de Toledo y Pymentel, Albaharmadik hercege forgatta el�sz�r, a


schmalkaldenih�bor�ban,1547-ben.
A hang az emeletre vezet� fal�pcs�r�l j�tt; Pierrotnem l�thatta az �rny�kba
burkol�dz� besz�l�t.
- B�r sokak szerint v�rengz� gyilkos volt, tehets�-g�t k�ts�gtelen�l kiemelked�nek
kell mondanunk.
- A hang cs�ndes volt, m�gis tekint�lyt parancsol��s figyelmet k�vetel�; kiss�
reszel�s. - Tizenn�gy�vesen kezdte meg katonai p�lyafut�s�t Fuenterra-bia
ostrom�n�l. Mintegy h�sz �v m�lt�n Kaszhlia�s Arag�nia f�helytart�ja, negyven
esztend�sengy�zelemre viszi a cs�sz�ri hadat az Elb�n�l, �tven�vesen Mil�n�
f�korm�nyz�ja, majd N�poly alkir�-lya �s It�lia f�kapit�nya. - A besz�l� egyre
lejjebbhaladt a halkan nyikorg� l�pcs�k�n, �m mindv�gig�rny�kban maradt. Pierrot
f�ldbe gy�kerez� l�bbalhallgatta. M�r azon sem lep�d�tt volna meg, ha egyp�nc�los
k�s�rtet �ttetsz� alakja bontakozik ki a ho-m�lyb�l. - Hatvan esztend�s, amikor
leig�zza a l�-zad� N�metalf�ldet, �s m�sodik F�l�p kinevezihelytart�v�.
K�m�letlens�ge azonban k�zrej�tszikaz �szaki tartom�nyok elszakad�s�ban, ez�rt
visz-szah�vj�k... �gy mondj�k, csak � maga mintegy ti-zennyolcezer eretneket adott
�t az inkviz�ci�nak.Felette �r a hetvennek, amikor f�parancsnokk�nt
1
r�szt vesz Portug�lia megh�d�t�s�ban, �s megkapjaannak helytart�i c�m�t. E c�m
birtokosak�nt, het-ven�t esztend�sen hal�lozik el. Figyelemre m�lt�szem�lyis�g
volt, nem gondolja, fiatalember?Az utols� mondatn�l l�pett be a hallba. Nem voltsem
p�nc�los, sem �ttetsz�: h�s-v�r embernek l�t-szott. B� ujj�, patyolatfeh�r batiszt
inget viselt, s�t�tmell�ny�nek vonal�t csak az �ral�nc arany �ve t�rtemeg. Fekete
nadr�gj�t egyetlen r�nc, egyetlen pihesem �ktelen�tette, f�nyes lakkcip�j�t v�r�ses
deren-g�sbe vonta a kandall� f�nye.
Hatvan esztend� felett j�rhatott m�r, �m hogymennyivel, nemigen lehetett volna
pontosan meg-mondani. Szik�r, ib�riai ac�llal metszett arc�le av�gletekig
becs�letes, k�rlelhetetlen jellemre val-lott, h�feh�r bajusz�t �s szak�ll�t spanyol
m�drany�rta; f�rk�sz tekintet� sz�rke szemei el�tt, �gyt�nt, semmi nem maradhat
rejtve.Pierrot els�sorban is v�gre becsukta a sz�j�t. Fel-pillantott a kardra,
azut�n vissza a l�pcs� alj�ban�ll� f�rfira.

- �gy v�lem, jelent�s �rdemek lenn�nek m�g egyteljes csal�d sz�m�ra is, uram -
v�gta ki, amintsiker�lt �nmag�ra tal�lnia. M�r mosolygott. -PierreRacine-nak
h�vnak... K�rem, bocs�sson meg nekem,ami�rt h�borgatom. �g�rem, nem leszek
hosszasana terh�re.
Az �reg�r elengedte a faragott karf�t, �s el�bbrel�pett. An�lk�l, hogy sz�nd�k�ban
�llt volna, Pier-rot h�tr�lt kiss�.

- Victorine bar�tai nem lehetnek a terhemre. K�l�-n�sen, ha h�rekkel is szolg�lnak


r�la. - A reszel�shang v�giglebegett a hallon; �tja sor�n mintha v�-gigsim�tott
volna minden egyes b�toron. - A nevemH�l�e Raymond de Chatellerault... Victorine
�de-sapj�nak apja vagyok. Foglaljon helyet, fiatalember.A k�ly�k a nadr�gj�ba
t�r�lte a tenyer�t, �s k�r�l-n�zett. Valahogy egyik fotel sem l�tszott arra val�-
nak, hogy bele�ljenek. Mintha csak ki�ll�t�si darablett volna mindah�ny.

- Igen, k�sz�n�m. De csak �n ut�n, uram - b�kteki ut�bb.


A f�rfi kurt�n biccentett, �s le�lt egy t�zh�z k�zelifotelba. Pierrot k�vette a
p�ld�j�t; amint le�lt,nyomban megrohanta az �rz�s, hogy keresztbe kel-lene vetnie a
l�bait, �s szivarra gy�jtani. El�bbi v�-gy�n nehezen lett �rr�, az ut�bbival
azonban nemsok gondja akadt, l�v�n, hogy egy�ltal�n nem do-h�nyzott; m�g a f�st�t
is nehezen �llhatta.
- Nos, ha lenne sz�ves n�h�ny sz�ban elmondani,miben lehetek a seg�ts�g�re,
fiatalember... - Gr�nit-ba faragott arc; csak valami b�b�j folyt�n lehet k�-pes a
besz�dje.

- �n... Pierrot nagyot nyelt, elakadt. - Igazs�gszerint �n csup�n mened�ket


szeretn�k erre az �j-szak�ra - folytatta nagy lend�lettel. - Tudja, uram,�n
�tv�snek tanulok... Most az orsz�got j�rom, hogytapasztalatokat gy�jtsek.
Perpignanban igen sok r�-gi mester �lt - Ki-is mondta ezt? Tal�n Monsieur May.Adja
az �g, hogy iga legyen! - �tba ejtettem h�t av�rost... de eleredt az es�, �s �ppen
erre j�rtam.V�geredm�nyben, ennyi a t�rt�netem. Victorine ki-sasszony tan�csolta,
hogy z�rgessek be ide, ha meg-szoruln�k az �ton... De semmik�ppen nem
akarokzavarni. Ha alkalmatlankodn�k...Az �reg�r felemelte a karj�t. A keze feh�r
volt, azujjai finomak, mint valami zongoram�v�sz�. Pier-rot �nk�ntelen�l is
k�r�lpillantott, de sehol neml�tott zongor�t. Tekintete egyetlen villan�sra a spa-
nyol peng�re t�vedt, azut�n visszav�ndorolt ven-d�gl�t�j�ra.

- Mondtam m�r, fiatalember - sz�lt Chatellerault.


- A vend�gjog szent dolog ebben a h�zban. Nepazaroljunk h�t t�bb sz�t erre. -
Cs�ndesen, vissza-fogottan besz�lt, a fi� m�gis �gy �rezte, minthar�parancsoltak
volna. - Arra k�rem ink�bb, besz�l-jen az unok�mr�l, legyen sz�ves. R�gen, igen
r�gennem hallottam fel�le. Honnan ismeri �t, �s hol tal�l-
koztak?
Pierrot felfigyelt. Mintha apr� reped�st l�tott vol-na az �reg�r szenvtelens�g�n.
�larc tenne csup�n,amit a f�rfi kifel� ford�t? Ha levenn�, vajon fesz�ltaggodalom
t�nne el� al�la? Vagy csup�n a zsar�t-mok f�nye �z tr�f�t vele?

- P�rizsban. P�rizsban tal�lkoztunk... hetekkelezel�tt - felelte t�rgyilagosan.


- P�rizsban? - Chatellerault-t szeml�tom�st meg-lepte a h�r.
Igen. Tudja, uram..- - Szedd �ssze magad, fiam!Gyer�nk! - Van egy megrendel�nk
P�rizsban. Egyfiatalember. T�bbsz�r dolgoztunk m�r neki, ig�-nyes, j� �zl�s� �r...
� mutatott be a kisasszonynak.Azt hiszem... sz�val, az az �r udvarol
Victorinekisasszonynak... �gy fest, legal�bbis. Med�lt... egynagyon sz�p med�lt
k�sz�ttetett neki, amely annyiratetszett a kisasszonynak, hogy el akart j�nni a m�-
helybe... H�t, �gy. Sajnos, sokkal t�bbet nemigentudok. K�tszer-h�romszor voltak
bent n�lunk, az-ut�n �n elj�ttem. Amikor utolj�ra tal�lkoztunk, ak-kor aj�nlotta
fel nekem a sz�l�h�z�t, az �n otthon�t,uram. Victorine kisasszony nagyon j�lelk�
ifj�h�lgy. - Ph� Vnlt mcir jobb is, de az�rt megj�rja.Az arc gr�nit, a szemek
metszett ach�t.
- K�l�n�s. Victorine teh�t P�rizsban van.
- Mi�rt, nem ott kellene lennie, uram? - A sz�rkeszemek �gy v�gtak fel�, ak�r a
t�r. Pierrotnak bekellett l�tnia, hogy hib�zott. Jobban teszi, ha nemk�rdez�sk�dik
t�bbet, k�l�n�sen nem ilyen osto-b�n. Ez az ember itt nem a Rivesaltes-i kocsm�ros.
- Tud arr�l, fiatalember, mit csin�l az unok�mP�rizsban?

- Nem, uram. - A fi�nak nem nagyon kellett meg-j�tszania az elbizonytalanod�st. -


Igaz�n csak keve-set tal�lkoztunk, �s akkor is az �tv�smesters�gr�lbesz�lgett�nk.
- Hol lakik? Kivel?

- Nem tudom hol, uram, de azt v�letlen�l igen,hogy egy id�sebb h�lggyel. A
nagyn�nje tal�n...?El�kel� d�ma, mindenesetre. -Monsieurmay igaz�nmegmondhatta
volna ki az a n�szem�ly. Persze meglehet,�sem tudja.
- A nagyn�nje... igen, tal�n a nagyn�nje. De P�rizs-ban? - A hanghordoz�sb�l
ez�ttal nyilv�nval�ankit�nt, hogy az �reg�r csak mag�nak sz�nta e m�g-jegyz�seket.
Pierrot nem is k�vette el a hib�t, hogymegsz�laljon, j�llehet, m�r a nyelve hegy�n
voltaka szavak.
Hallgass, bolond, hallgass! Egyszer tanuln�d m�r megv�gre befogni a sz�dat! -
intette mag�t. Nem voltk�nny� dolog a b�lcs gondolatra hallgatni - aki m�gaz utcai
szobrokkal is sz�vesen fecseg, bizony, nehe-zen marad csendben az eff�le
helyzetekben.
- Az az �r... a megrendel�j�k. Nem Maurice Fien-nes-nek h�vj�k v�letlen�l? -
k�rdezte Chatelleraultr�vid sz�net ut�n.
�s most mit csin�ljak? Fiennes-nekvalljam, vagysem?
- Nem, uram, nem ez a neve - vonta meg a v�ll�t a
k�ly�k.

-Szemmell�that�aner�sf�rfi. Sz�lesv�ll�. R�vid-re ny�rt fekete kecskeszak�llt


visel, a sz�ja keskeny,az orra v�kony. Meglehet�sen ellenszenves, b�r j�-k�p� alak.

- Nem hinn�m, hogy azonos lenne a kett�, uram -felelte halkan Pierrot, �m k�zben
orrcimp�i m�rremegtek az izgalomt�l. V�gre valami �j! L�ssuk, l�s-suk, ki ez az
ember?!
Az �reg�r fels�hajtott, �s h�trahajtotta a fej�t. Le-hunyt szemmel besz�lt
vend�g�hez.
- Nagyon k�rem, ha a legkisebb hasonl�s�g islehets�ges, mondja meg. Harminc�t �ves
lehet mos-tans�g... arisztokratikus jelens�g... igen agressz�v.Veszedelmet jelent
Victorine sz�m�ra.Chatellerault hangj�ban most m�r �rezhet� volt azaggodalom.
M�rpedig ez csak azt jelentheti, hogy b�rkiis ez a Fiennes, komolyan f�lti t�le az
unok�j�t!
- Ha seg�thetn�k valamiben, marad�ktalanul meg-tenn�m, uram. Nem tudhatom, nrterre
j�r most ez amonsieur Fiennes, de hogy nem azonos a kedvesmegrendel�nkkel, abban
csaknem bizonyos va-gyok. - A k�ly�k szavai igaz�n �szint�n hangzottak,ann�l is
ink�bb, mert ez�ttal kiv�telesen komolyangondolta amit mondott. -
Vend�gl�t�ja felpillantott; a fellobban� zsar�tnokmegvil�g�totta az arc�t. Hideg
t�zben izzottak azach�t szemek.

- Az unok�m egy rokonunkhoz k�lt�z�tt, aki v�l-lalta a tan�ttat�s�t - kezdte


sz�ntelen hangon. - Az�desapja... a fiam elesett Madagaszk�ron. -
Egyetlenm�sodpercre hallgatott el csup�n, m�gis �rezhet�volt, hogy Guillaume
eml�k�nek ad�zik a pillanat-nyi csenddel. Ki tudja, mif�le messzes�gekbe juthat
271
el ennyi id� alatt a gondolat? - Victorine nagyj�b�lnegyed�vente l�togatott haza,
azt�n megritkultak al�togat�sai, �s egy id� ut�n csak ezzel az alakkaljelent meg.
Maur�ce Fiennes-k�nt mutatkozott be

de nekem valahogy az volt az �rz�sem, nem ez azigazi neve. - Pierrot k�nyelmetlen�l


megmoccant;sz�vesen elt�nt volna most a k�rlelhetetlen szemekpillant�sa el�l. - M�r
�nmag�ban ez is elegend�ahhoz, hogy megvessem: az ember egyik leg�rt�ke-sebb kincse
a neve! - H�t persze, ha valaki de Chatelle-rault! - igyekezett vigasztalni mag�t a
k�ly�k. -Csakhogy az a f�rfi minden tekintetben megvet�srem�lt�... �s
meggy�z�d�sem, hogy vesz�lybe sodor-ja az unok�mat. Igyekeztem meggy�zni
Victorinet,v�g�l azt�n kitiltottam a h�zamb�l azt az alakot. Elis t�nt, de
Victorine sem j�tt t�bbet. K�rd�seinkre arokon, aki nevelte azt felelte, z�rt
iskol�ba j�r, tanul.Nem sok keresnival�ja lehet teh�t P�rizsban, elm�-letileg.
Az id�s f�rfi Pierrotra n�zett. A vassz�rke szemekpillant�s�ra a fi�ban bennakadt a
l�legzet; csak m�-sodpercekkel k�s�bb siker�lt kif�jnia.
- Ha most azt gondolja, fiatalember, egy fecseg�v�n bolondot hallott, fel kell
vil�gos�tanom, hogyt�ved. Nem az�rt besz�ltem mag�nak err�l, merttal�ltam v�gre egy
balekot, aki m�g meghallgat. - .Pierrot apr� mozdulatokkal, sebesen ingatta a
fej�t;sz�ja r�snyire ny�lt. - Az�rt mondtam el, mert k�rniszeretn�k valamit
mag�t��, ellen�re annak, hogyl�nyeg�ben semmi k�ze nem lenne a csal�d
bels��gyeihez. - Kis sz�netet tartott, felpillantott a tole-d�i peng�re. A fi�
nagyot nyelt, �s felhagyott v�grea fejcs�v�l�ssal. - Nem akarok bolondot
csin�lnimagamb�l - folytatta f�radtan az �reg. - Ha Victori-ne val�ban valamelyik
rokon�val tart�zkodik P�-rizsban, hogy l�ssa a f�v�rost �s tanuljon, abbansemmi
rossz nincsen. Nem szeretn�k botorul r�jukt�rni... Ugye, meg tudja ezt tudakolni
nekem, fiatal-
ember?
A k�ly�kt�l csak egy kurta biccent�sre futotta.K�ptelen volt r� magyar�zatot
tal�lni, de ebben ak�l�n�s, �don k�rnyezetben �gy hatott r� az �reg-�r, mintha
mag�val a legend�s Arthur kir�llyal hoz-ta volna �ssze a sors. Leny�g�zte,
megr�m�tette,hihetetlen tiszteletet �bresztettbenne-pedig imm�rszemmel l�that�an
egyszer� - noha kor�ntsem k�-z�ns�ges - ember volt csup�n, aki v�gtelen�l agg�-dik
az unok�ja miatt. De valahogy m�g ez a v�rat-lanul megmutatkoz� esend�s�g is csak
fokozta Pi-errot csod�lat�t, hiszen ismerte az �si igazs�got:gyenges�geiket csak a
nagyon er�sek lehetnek b�t-rak bevallani. Mindeddig munk�lt benne az �nv�-delem
cinizmusa: felfuvalkodott h�lyagnak igyeke-zett l�tni vend�gl�t�j�t, aki sz�nalmas
b�bb� v�liknyomban, ahogy kiker�l megszokott d�szletei k�z�l.De v�gre is be kellett
l�tnia, hogy ez�ttal nemgy�zedelmeskedhet a cinizmus. Chatellerault soha,semmilyen
k�r�lm�nyek k�z�tt nem v�lna b�buv�,hiszen embers�ge oly m�lys�gekben
gy�kerezik,ahov� Pierrot m�g csak bepillant�st sem merhetrem�lni.
Fejet hajtott h�t ism�t, �s nagyot nyelt a fi�, hogysz�raz tork�n v�gre kif�rjen
n�h�ny sz�.
-Term�szetesen, uram. Igyekezni fogok - mondta.
- K�sz�n�m. - Chatellerault egyenes der�kkal �lta hely�n, h�ta nem �rt a fotel
t�ml�j�hoz.
- Ha levelet �rok, az, gondolom, megfelel� lesz. - Avar�zslat megfogant, el�lt
Pierrot lelke m�ly�n. A" fi� �nmaga volt megint. - De nu van akkor, ha ez
a...Fiennes m�gis ott van valahol?
2 . 273
Az �reg�r nem felelt. Csend �lte meg a hall v�nb�torait, csak a lassan elpar�zsl�
fahas�bok pattan-tak n�ha m�ltatlankod�n, ami�rt hi�ba volt pusztu-l�suk: hiszen a
t�z kihunyt m�gis. A falikarok l�m- .p�sai azonban er�re kaptak - s�rga
f�nyt�cs�katsz�rtak sz�t a helyis�gben. A k�ly�k v�laszra v�rvapillantott a h�z
ur�ra.
Az ach�t szemek rezzenetlen�l meredtek a toled�ipenge arany v�setekkel �kes
kosar�ra. .Meleg volt ugyan, de a cs�ndes szell� az �get�sirama mellett kellemesen
simogatta az arcukat. Pe-arl-Merill lovagolt el�l, �t Dara k�vette, s ahol tehet-
te, Liam is mellette poroszk�lt. A sort egy nagyszer�termet�, b�szke fekete z�rta,
az angol vad�sz h�embere, Mzili.
A d�lid�t, a legnagyobb meleget s�rga szikl�k�rny�k�ban t�lt�tt�k, apr�cska forr�s
mellett. A r�-miszt� �sszevisszas�gban egym�sra hajig�lt gig�szik�vek �s a
reped�seikben tany�t ver�, ig�nytelenbokrok oltalm�ban, a bar�ts�gosan locsog� v�z
mel-lett val�s�ggal kellemesnek mondhatt�k a h�m�r-s�kletet, �m odakint a puszt�n
m�r remegett a leve-g�. A janu�r, v ele a ny�r val�di heve m�g csakk�zeledett, de
az �reknek m�r �gy is t�lz�snak t�nta Nap k�m�letlens�ge.

Hajnal �ta �ton voltak; a t�l�korr� megmutattanekik a vid�k legszebb helyeit, a


d�li szieszta ut�npedig egy b�r telepes kis farmj�t akarta vel�k meg-l�togatni.
Ott sorj�ztak h�t a dombok k�z�tt kanyarg� �sv�-nyen; ing�k s�t�t foltokban tapadt
a h�tukra, lovag-l�csizm�jukra v�r�ses b�rsonyt vont a por, hajuk�sszetapadt
kalapjuk alatt. Csup�n Mzilin, a vad�szzulu sz�rmaz�s� ember�n nem l�tszott a h�s�g
�s af�radts�g legkisebb nyoma sem. Sz�tlanul, egyenesder�kkal �lt lov�n ugyan
jobban szeretett gyalo-golni, Pearl-Merill kedv��rt azonban megtanultmegmaradni a
nyeregben - s csak akkor hallott�kfurcsa, torokhang� ki�lt�s�t, ha valami
felbukkan��llatra akarta felh�vni az �rek figyelm�t. A k�t fiatalsz�m�ra minden
k�nt feledtet� �lm�nyt jelentett azidegens�g�ben is leny�g�z� t�j, s a
minduntalanmeg-megjelen�, soha nem l�tott �llatok l�tv�nya.Mindamellett, egyik�k
sz�v�ben sem tudott szere-tet, vagy legal�bb n�mi vonz�d�s �bredni a vid�kir�nt,
mely ol annyira k�l�nb�z�tt az � kedves fr-orsz�gukt�l. yk, akik a smaragdz�ld
erd�k �s az�r-k�k tavak vil�g�b�l �rkeztek, vadnak �s k�m�letlen-nek, noha
mindenekel�tt roppant �rdekesnek tar-tott�k mindazt, ami k�r�lvette �ket. Ak�r
valamiveszedelmes, �m gy�ny�r� k�gy�t - meg kell figyel-ni, k�r�lcsod�lni, azut�n
mag�ra hagyni.Kettej�k k�z�l azonban csak Dara volt az, akitval�ban leny�g�z�tt az
�lm�ny- Liam csup�n �rdek-l�d�tt, azt is meglehet�sen mogorv�n. Az � �let�resoha
nem volt jellemz� a korl�tlan szabads�g, av�gtelenben val�, hat�rokat nem ismer�
sz�rnyal�s.A vil�g sz�m�ra valami megfoghatatlan, meg�rthe-tetlen �s ebb�l ad�d�an
ellens�ges k�zeg volt sok�-ig, melyet j�zan esze mostan�ban m�r fel tudottm�rni -
legal�bbis �gy v�lte - �rzelmi vet�leteiazonban mit sem v�ltoztak. Ismer�s, otthoni
k�r-nyezetben sem �lt soha v�dtelen l�lekkel, idegenbenazonban, mint holmi
s�ndiszn�, nyomban bez�rult,kifel� ford�totta a t�sk�it, s nem volt hajland� "ki-
g�mb�ly�dni" senki kedv��rt. F�ltve �rz�tt, �rz�-keny bels� vil�g�t a
bizalmatlans�g kem�ny falai�vt�k, s a k�lvil�g bizony csak igen
neh�zkesenf�rk�zhetett �t ezeken.
Mindemellett egyre er�sebben �lt benne az elleh-kez�s is - �gy �rezte, semmi
keresnival�ja nincs ezenaz idegen f�ld�n, semmi joga arra, hogy
hi�baval�utazgat�sokra fecs�relje az idej�t, am�g �rorsz�g n�-pe a holnap�rt, az
�let�rt k�zd. Liam nemigen d�n-t�tt hosszas fontolgat�sok alapj�n, cselekedeteitnem
ir�ny�tott�k komoly m�rlegel�sek: sokkal in-k�bb egyszer�en �rezte mikor mit kell
tennie.�m �rz�sei most megzavarodtak. Dara m�sfel�vonzotta �t, mint amerre
meggy�z�d�se vezettevolna. A l�nyt nem akarta mag�ra hagyni, egyfajtabels� t�rv�ny
volt ez is. Ugyanakkor �sei eml�kem�st parancsolt. K�t h�r fesz�lt teh�t,
egym�ssalellent�tes ir�nyban - az egyiknek el�bb-ut�bb elkellett szakadnia.
Dara ezzel szemben d�bbenten ismerte fel, hogyolyan �tra l�pett, melyen haladva
egyre teljesebbpomp�j�ban t�rul fel el�tte a vil�g, s egyre apr�bbpontt� zsugorodik
m�g�tte eddigi �lete: R��bredt,hogy k�nnyen eljuthat addig a pontig,
ahonnanvisszafordulva nem l�t m�r m�st, csak egy szob�cs-k�t, mely kedves,
k�nyelmes �s h�vogat�, �m egyikfal�t�l a m�sikig csup�n n�h�ny l�p�s az �t - b�rt�n
teh�t.
Meg kell majd tapasztalnia, milyen neh�z megfe-lel�en megv�lasztani az utat, s
milyen neh�z v�gigis haladni rajta. Tudta, nem lesz k�nny� dolga, demeg�rtette azt
is, hogy nem az �lland� t�pel�d�s ahelyes megold�s.
Arc�t a sz�lbe ford�tva, teljes sz�vvel �tadta h�tmag�t a tapasztal�s gy�ny�r�nek,
s nem hagyta,hogy a j�v�re vonatkoz� s�t�t sz�nekkel, merevvonalakkal festett
gondolatok megzavarj�k. �lvezteaz �letet, a k�r�tte ny�zsg� vil�got megint, oly
hosz-sz� id� �ta el�sz�r marad�ktalanul.�r�m�t tudta lelni ism�t egy k�l�n�s
form�j� fal�tv�ny�ban, a haj�t libegtet� sz�lben, a bokrok rej-tek�be lend�l�
antilopokban; m�g az egyre jobbanr�t�r� f�radts�gban is. Hiszen mikor volt r�sze
utol-
277
j�ra abban a csod�ban, hogy hajnalt�l napestig val�barangol�sba, lovagl�sba
f�radjon bele?hogy is mondta Grainne, a �n cailleach?"Ostob�k a n�pek! sod�kat,
var�zslatokat haj-h�sznak, k�ptelen t�rt�neteket agyalnak ki, holottmaga az �let a
csoda. Mindaz, ami k�r�lvesz ben-n�nket Tele san var�zslattal, h�t hogyne. De
aar�zslat nem f�ld�nt�li dolog; a var�zslat a term�-szetb�l fakad. Tanuld meg
�szrevenni, kicsi Dara,mindazt, ami k�r�tted �l. Mert min�l t�bbet l�tszmeg bel�le,
ann�l t�bbet kapsz meg az erej�b�l, �gybizony. �s nehogy azt hidd, az �l csup�n,
ami mo-zog. O, dehogy! Lelke van mindennek a f�ld�n

mindennek, ami k�r�lvesz; tanuld meg �szrevenni!Vedd �szre a k�vek, a f�k, a foly�k
lelk�t; tanuldmeg �rteni �ket, �s veled lesznek minden�tt, min-denkor. Mert l�sd,
er�t itthon �d, de sz�vets�gesekreminden�tt lelhetsz szerte a vil�gban,
b�rmerrej�rsz is."A l�ny elmosolyodott, ahogy esz�be jutott kedvestan�t�ja. �,
Grainne! Milyen r�gen is volt.K�l�n�s m�don, hihetetlen �less�ggel �ltek
bennegyermekkora eml�kei att�l a perct�l fogva, ahogyKeenan sziget�re tette a
l�b�t. Az �vek nem tudt�khom�lyba burkolni, k�d�s bizonytalans�gba d�nte-ni azokat
a k�peket - noha az elm�lt h�napokbanmintha vesztettek volna r�gi f�ny�kb�l.Most
azonban, ha felid�zte mag�ban a v�n kertet,vagy a verand�t a h�z el�tt, mely felett
Moll Roeszobra �rk�d�tt, olyan er�vel rohant�k meg a m�ltsz�vmelenget� eml�kk�pei,
hogy amikor lova meg-botlott egy g�r�ngyben, kish�j�n lebucsk�zott r�la.
- Na!? - morogta mellette Liam.
- El�br�ndoztam - magyar�zta � l�ny. - Eml�kszelm�g, amikor Grainne meggy�gy�totta
Ree-t?Liam levette kalapj�t, �s v�gigsim�tott a haj�n.Arc�n ver�t�k gy�ngy�z�tt.

278

- Nemigen - vallotta be, n�mik�pp elkeseredetben,�s fej�be nyomta �jra a kalapot. -


Arra viszont ann�link�bb, amikor t�ged gy�gy�tott meg, hmm?! Eml�k-szel? Amikor azt
az �ll�t�lagos feh�r szarvast l�ttad.Dara csendesen felnevetett. H�t hogyne eml�ke-
zett volna. Mindenre eml�kezett, eg�szen pontosan.�m az �lmokat a val�s�gt�l -
csak�gy, mik�nt akkor
- most sem tudta elv�lasztani.
- Nem �ll�t�lagosan feh�r, tudod j�l - r�tta megbar�tj�t. - Hiszen Keenan is
megmondta!- Igaz - biccentett a m�sik.
&sz�lget�s�ket a zulu halk ki�lt�sa szak�totta meg.Mzili kiny�jtott karral mutatott
az egyik, mellet-t�k emelked� domboldalra. Mindketten arrafel�n�ztek, de
b�rmennyire igyekeztek is, egyel�re sem-mit sem l�ttak. El�tt�k Pearl-Merill is
visszafogta alov�t, majd n�h�ny l�p�st h�tr�lt.A gy�rf�v�, szikl�s, a b�rok �ltal
kopje n�vvelilletett dombocsk�n.semmi nem mozdult. Kev�skecserj�j�t alig-alig
billegtette a sz�l; a z�rg� leveleklibben�s�t ak�r madarak is okozhatt�k, amint
az�gak k�z�tt bujk�lnak.

- Sz�p p�ld�ny, de milyen sz�p! - nyilatkozottelismer�en a t�l�korr� vad�sz.Dara �s


Liam �sszen�ztek, a fi� felvonta a szem�l-
d�k�t.

- Nem l�tj�k? - kuncogott az angol. - Ott, a g�mb�-ly� szikla, meg a h�rom bokor
k�z�tt, majdnem acs�cson...

- Igen - suttogta Dara, s Liam is b�lintott. - Igen,ott van. Mi ez?

- A hottentott�k kudunak h�vj�k. Antilopf�le.Megl�tott minket, de �gy �t�lte,


messze vagyunkahhoz, hogy menek�lnie kelljen. Nem mozdul, h�t-ha nem vessz�k
�szre... Mellesleg, �n is elmentemvolna mellette. Mzilinek �tkozottul j� szeme van!
279
A kudu - nagy test�, csavart szarv� �llat, sz�rk�ssz�r�n feh�r cs�kokkal - meg sem
rezzent. V�rta,hogy a kis t�rsas�g v�gre hat�rozzon. Ismerte azellens�geit, ismerte
az embert is, igaz mindeddigjobb�ra csak feket�ket l�tott. Tudta, hogy lass�ak
�shangosak, b�r k�pesek �lni an�lk�l, hogy r�v etn�kmagukat a pr�d�ra. Ilyen
messzir�l azonban �rtal-matlanok. Mire pedig k�zelebb �rn�nek, � m�r �r-kon-bokron
t�l lenne.
Sz�p volt, �s a maga k�l�n�s m�dj�n t�k�letesnekl�tszott. F�nyes sz�re alatt
rug�k�nt m�k�d� izmokfesz�ltek, melyek k�pesek lehettek megseg�teniak�r az oroszl�n
ellen�ben is. Nem f�lt teh�t a t�voliemberekt�l.
Dara az angol pusk�j�ra n�zett. Egy gyakorlott,biztos kez� vad�sz n�h�ny pillanat
alatt meg tudn��lni az antilopot. Egy - a nyeregtokb�l kicsusszan afegyver; kett� -
kibiztos�t, v�llhoz szor�t; h�rom -c�loz; n�gy - l�. Ennyi volna csup�n a
nagyszer�vad �lete.
De a fegyver nem ker�lt el�.

- Izitka sz�p �llat - biccentett Pearl-Merill, majdmegn�gatta a lov�t, s


tov�bbindult.A kudu abban a szempillant�sban elrugaszkodott
- k�vek z�poroztak l�bai nyom�n, s m�r el is t�nt adomb m�g�tt. Szemmel alig tudt�k
k�vetni.V�ratlanul, egy kicsiny patakot k�vete s egy kopj�tmegker�lve pillantott�k
meg a farmot. Pearl-Merillpersze tudta, merre tart, �m ha valaki am�gy tal�-lomra
k�sz�l a dombok k�z�tt, csak szerencs�j�nekk�sz�nheti, ha r�bukkan.
. Apr�cska v�lgyben fek�dt; dombok �vezt�k min-den�nnen, ugyanakkor maga is
lejtett, d�lkeletnek.A patak hossz�ban szelte �t - most m�g vid�manfecsegett, �m az
igazi ny�r rekken� sz�razs�g�banbizony gyakorta elfogyott bel�le a v�z, s�lyos gon-
dot teremtve ezzel a v�lgy lak�inak.Bal partj�n kukorica n�vekedett; az �ltetv�ny
tel-jes eg�sz�ben elfoglalta azt az oldalt, s m�g a domb-ra is felk�szott. A jobb
part gy�r f�v�n birk�k legel-tek, s n�h�ny marha k�r�dz�tt zavartalan nyuga-lommal.
M�g�tt�k, a v�lgy v�g�ben alacsony f�ktakar�s�ban apr�cska �p�let lapult, s ott
�p�tett�kfel a kar�mokat is.
A barmokra loncsos, sov�ny kuty�k �gyeltek.Mindeddig ott lihegtek az itat�v�j�
�rny�k�ban, �mamikor az idegenek befordultak a farmra, d�h�dtcsahol�ssal t�ncolt�k
k�rbe �ket.
- Ej-ej, el�g legyen - d�rm�gte Pearl-Merill. - Indu-na, Kaffer, nyughassatok!
H�jj, Umfana, h�t nemismersz meg?
A nev�k�n sz�l�tott ebek megbillentett�k csak-nem kopaszra kopott farkukat, de
nemigen v�ltakcsendesebb�. Idegenek l�ptek a ter�let�kre, k�teles-s�g�k mindaddig
zaklatni �ket, am�g gazd�juk megnem �rkezik, �s �t nem veszi a betolakod�k
�rz�s�t.Hars�nyan csaholtak h�t tov�bb, noha a lovak l�baut�n val� kapkod�ssal
felhagytak v�gre.
- Mif�le k�l�n�s nevek ezek? - �rdekl�d�tt Dara,mik�zben az �szibarackf�k fel�
k�zeledtek, csahos
.
�rz�ik k�s�ret�ben. - Nem b�r szavak, ugye? Vala-hogy m�sk�ppen hangzanak.

- Nem, kisasszony, val�ban nem b�r - helyeselt avad�sz. - Az �reg Andrias


Vanderbylt megr�gz�ttszok�sa, hogy zulu neveket ad a kuty�inak. Ez aff�lebossz�,
azt hiszem. Mzili �ppen ez�rt nemigen �ll-hatja az �reget... T�rzsf�n�k, ifj�
harcos, ilyesmik. -V�llat vont, felnevetett. - Mindenkinek megvannak
280
a r�geszm�i... Igaz, Andriasnak �ppen nem ez azegyetlen.
�rtek az �szibarackosba; az �gak k�z�tt m�r j�ll�tszott a kis h�z, s a keskeny
verand�n �ll� alak. Akuty�k egyike - eredend�en tal�n feh�r, koszlottsz�r�, f�rge
eb, bund�j�n teny�rnyi kopasz foltok-kal - el�rerohant, s hangos ugat�ssal
figyelmeztettegazd�j�t, m�g a t�bbiek tov�bbra is az idegeneketterelt�k.

-.H�j-h�, �reg! - kurjantott az angol j� el�re. - �nvagyok az, Pearl-Merill! Tedd


le a flint�dat, de �zi-ben! Nem szeretn�m, ha v�letlen�l kilyuggatn�d azirh�mat.
Az ajt� el�tt �ll� alak erre leengedte a pusk�j�t,amit eddig l�v�sre k�szen,
v�ll�hoz szor�tva tartott,de nem engedte ki a kez�b�l. Megv�rta, m�g a t�r-sas�g
k�zelebb �r, azut�n megk�rdezte:
- Kiket hozt�l ide, �tkozott rooinek? - Kellemetlenhangja volt, s noha az �regs�g
z�ng�i recsegtekbenne, messzire hangzott. Angolul sz�lt, de minthasz�nd�kosan
rosszul ejtette volna a szavakat.Dara l�tta, hogy Liam szeme els�t�t�l,
�tny�ltteh�t, �s megszor�totta a karj�t. A fi� r�n�zett, �selfintorodott; Dara alig
�szrevehet�en megvonta a
v�ll�t.

- Vend�geket, mogorva v�nember! - felelt a t�l�-korr�, meg�ll�tva lov�t a b�r


farmer el�tt.Andrias Vanderbylt bizony val�ban �reg volt m�r,lehetett vagy nyolcvan
esztend�s. �gy festett, mintvalami �letre kelt, k�t l�bon j�r� m�mia -
csontjairar�tapadtak a kisz�radt, dr�tk�t�lszer� izmok, b�res�t�tre �s
pergamensz�razra aszal�dott, s arckopo-ny�j�n �gy fesz�lt, mintha egy�ltal�n nem
lennealatta h�s. M�lyen �l�, s�t�t lyukk�nt el�mered�szemei csak tov�bb m�ly�tett�k
a f�lelmetes hason-l�s�got.
Transvaali b�rok m�dj�n, nyiratlanul hagyott se-sz�n� tincsei csapzottan cs�ngtek
lyukas kalapjaal�l, elkeveredve a szak�ll f�rtjeivel. Ruh�zata, afolt h�t�n folt,
sz�nehagyott nadr�g �s ing - ut�bbik�ny�k�n a told�s f�nyes volt m�g �s hars�ny,
nem-r�giben ker�lhetett oda - hasonl�k�pp rendetlen�ll�gott rajta. Ak�rha
mad�rijeszt�re aggatt�k volna
�ket.
Az �reget szemmel l�that�an az utols� sejtj�igkiszipolyozta Afrika - a k�m�letlen
naps�t�s, az �r�-k�s kem�ny munka, a v�ge�rhetetlen megpr�b�lta-t�sok - s nem
hagyott bel�le m�st, csak valamiv�gtelen�l leegyszer�s�tett, �nmag�val �s m�sok-kal
egyar�nt k�m�letlen, elpuszt�thatatlan szerkeze-tet, melynek egyetlen c�lja csup�n
a fennmarad�s.
- Azt�n, minek? - recsegte mogorv�n a farmer.
- Mert m�g soha nem l�ttak ennyire ronda v�nem-bert, mint te vagy - kuncogott
Pearl-Merill, �s leug-rott a nyeregbo�. - No, tal�n beljebb mehetn�nk,vagy mi!
Nem tudni, minek k�sz�nhet�en, de a b�r enge-dett kiss�.

- Andrias ianderbvit - kaffantotta, �s biccentett afiatalok fel�. M�r azok is


lecsusszantak a nyeregb�l,s viszonozt�k a bemutatkoz�st; Dara igyekezettkedvesen
viselkedni, Liam nem f�rasztotta mag�tilyesmivel. - Maguk is angolok? - k�rdezte
kurt�naz �reg.

- �rek, Andrias, �s m�r most kem�nyebb ellenfeleiaz angoloknak, mint te eg�sz


�letedben b�rmikor isvolt�l! - magyar�zta komoly �br�zattal a t�l�korr�.Csak a
szeme mosolygott.
Vanderbylt v�llat vont, �s a pusk�val a bej�rat fel�
intett.

- Be lehet menni - k�z�lte. A viharvert vad�szfegy-ver, mint valami balj�s


ir�nyjelz�, meredt az ajt�ra.a r�geszm�i... Igaz, Andriasnak �ppen nem ez
azegyetlen.
Be�rtek az �szibarackosba; az �gak k�z�tt m�r j�ll�tszott a kis h�z, s a keskeny
verand�n �ll� alak. Akuty�k egyike - eredend�en tal�n feh�r, koszlottsz�r�, f�rge
eb, bund�j�n teny�rnyi kopasz foltok-kal -el�rerohant, s hangos ugat�ssal
figyelmeztettegazd�j�t, m�g a t�bbiek tov�bbra is az idegeneketterelt�k.

-.H�j-h�, �reg! - kurjantott az angol j� el�re. - �nvagyok az, Pearl-Merill! Tedd


le a flint�dat, de �zi-ben! Nem szeretn�m, ha v�letlen�l kilyuggatn�d az�rh�mat.
Az ajt� el�tt �ll� alak erre leengedte a pusk�j�t,amit eddig l�v�sre k�szen,
v�ll�hoz szor�tva tartott,de nem engedte ki a kez�b�l. megv�rta, m�g a t�r-sas�g
k�zelebb �r, azut�n megk�rdezte:
- Kiket hozt�l ide, �tkozott rooinek? - Kellemetlenhangja volt, s noha az �regs�g
z�ng�i recsegtekbenne, messzire hangzott. Angolul sz�lt, de minthtsz�nd�kosan
rosszul ejtette volna a szavakat.Dara l�tta, hogy Liam szeme els�t�t�l,
�tny�ltteh�t, �s megszor�totta a karj�t. A fi� r�n�zett, �selfintorodott; Dara alig
�szrevehet�en megvonta a
v�ll�t.

- Vend�geket, mogorva v�nember! - felelt a t�l�-korr�, meg�ll�tva lov�t a b�r


farmer el�tt.Andrias Vanderbylt bizony val�ban �reg volt m�r,lehetett vagy nyolcvan
esztend�s. �gy festett, mintvalami �letre kelt, k�t l�bon j�r� m�mia -
csontjairar�tapadtak a kisz�radt, dr�tk�t�lszer� izmok, b�res�t�tre �s
pergamensz�razra aszal�dott, s arckopo-ny�j�n �gy fesz�lt, mintha egy�ltal�n nem
lennealatta h�s. M�lyen �l�, s�t�t lyukk�nt el�mered�szemei csak tov�bb m�ly�tett�k
a f�lelmetes hason-l�s�got.
Transvaali b�rok m�dj�n, ny�ratlanul hagyott se-sz�n� tincsei csapzottan cs�ngtek
lyukas kalapjaal�l, elkeveredve a szak�ll f�rtjeivel. Ruh�zata, afolt h�t�n folt,
sz�nehagyott nadr�g �s ing - ut�bbik�ny�k�n a told�s f�nyes volt m�g �s hars�ny,
nem-r�giben ker�lhetett oda - hasonl�k�pp rendetlen�ll�gott rajta. Ak�rha
mad�rijeszt�re aggatt�k volna
�ket.
Az �reget szemmel l�that�an az utols� sejtj�igkiszipolyozta Afrika - a k�m�letlen
naps�t�s, az �r�-k�s kem�ny munka, a v�ge�rhetetlen megpr�b�lta-t�sok - s nem
hagyott bel�le m�st, csak valamiv�gtelen�l leegyszer�s�tett, �nmag�val �s m�sok-kal
egyar�nt k�m�letlen, elpuszt�thatatlan szerkeze-tet, melynek egyetlen c�lja csup�n
a fennmarad�s.
- Azt�n, minek? - recsegte mogorv�n a farmer.
- Mert m�g soha nem l�ttak ennyire ronda v�nem-bert, mint te vagy - kuncogott
Pearl-Merill, �s leug-rott a nyeregb�l. - No, tal�n beljebb mehetn�nk,vagy mi!
Nem tudni, minek k�sz�nhet�en, de a b�r enge-dett kiss�.

- Ancirias Vanderbvit - kaffantotta, �s biccentett afiatalok fel�. M�r azok is


lecsusszantak a nyeregb�l,s viszonozt�k a bemutatkoz�st; Dara igyekezettkedvesen
viselkedni, Liam nem f�rasztotta mag�tilyesmivel. - Maguk is angolok? - k�rdezte
kurt�naz �reg.

- �rek, Andrias, �s m�r most kem�nyebb ellenfeleiaz angoloknak, mint te eg�sz


�letedben b�rmikor isvolt�l! - magyar�zta komoly �br�zattal a t�l�korr�.Csak a
szeme mosolygott.
Vanderbylt v�llat vont, �s a pusk�val a bej�rat fel�
intett.

- Be lehet menni - k�z�lte. A viharvert vad�szfegy-ver, mint valami balj�s


ir�nyjelz�, meredt az ajt�ra.Pearl-Merill csendesen somolygott j�kora orra
alatt

- Kisasszony - invit�lta Dar�t udvarias mozdulat-tal. - L�pjen be b�tran. Hisz


hallotta, beenged, nemfog l�ni!
Odabent f�lhom�ly fogadta �ket, �s a kinti h�m�r-s�klethez k�pest kellemes h�v�s. A
v�lyogb�l emelth�z falai �tj�t �llt�k valamelyest a h�s�gnek.A helyis�g konyhak�nt
�s nappalik�nt szolg�lt; any�lt t�zhelyen k�t kormosra �gett ed�ny �rv�lko-dott, a
sarokba tolt asztal k�r�l h�rom fav�zas, b�rsz�jakb�l font sz�kre esett a h�tuls�
fal kicsiny, �vegn�lk�li ablak�nak f�nye. Nagyj�b�l ennyi volt ateljes berendez�s;
a konyha szeg�nyes felszerel�seegy falra er�s�tett, j�kora polcon kapott
helyet.K�toldalt egy-egy alacsony ajt� ny�lt, a bal oldalir�s�n �t kurta l�b� �gy
fekete k�rvonalai sejlettekfel, a jobb oldali csukva volt. A v�laszfalak nem�rtek a
zs�ptet�ig - valamivel fejmagass�g felettpolcszer� peremben v�gz�dtek, ahol
mindenf�lefelhalmozott kacat zs�fol�dott; poros dobozok, ki-csorbult b�gr�k,
gyerty�k, doh�nylev�l, tavalyiaszalt barack, s ki tudja, mi minden m�g.Sarokba
t�masztva fegyver�t, a farmer az asztalfel� legyintett, azut�n a polchoz l�pett, s
valamitsz�szm�t�lt. L�togat�i - a vad�sz ir�ny�t�s�val -letelepedtek az asztalhoz.
Nem esett egyetlen sz�sem. A k�t �r a helyis�g purit�n titkait firtatta -
ak�rbefut� perem rejt�lyes t�rgyait, s a gerend�kr�lsz�rad� kukoricacs�vek
t�rsas�g�ban cs�ng� hol-
mikat.
Vanderbylt tev�kenys�ge nyom�n kisv�rtatvaer�s k�v� illata t�lt�tte be a szob�t. A
b�r felny�lt aperemre, b�gr�ket hal�szott el�; ingujj�val kit�r�l-gette; majd
vend�gei el� tette �ket. Azut�n, amikorelk�sz�lt a forr�, fekete ital, horpadt
b�dogkancs�-ba t�lt�tte, �s lerakta az asztal k�zep�re.Ut�bb beballagott a
h�l�szob�ba, odabent z�rg�ttvalamivel, majd el�bukkant, kez�ben egy
t�ml�tlankissz�kkel. Akkur�tusan elhelyezte az asztal mel-lett, s letelepedett.
Liam h�tratolta sz�k�t, fel�llt.
- Majd �n �l�k azon - k�z�lte kurt�n.A farmer felpillantott r�, r�snyire sz�k�lt
szemmelb�multa n�h�ny pillanatig, azut�n biccentett.Egyetlen sz� n�lk�l �t�lt a
fiatalember hely�re,majd maga el� h�zta az egyik b�gr�t, melyet azangol id�k�zben
m�r megt�lt�tt k�v�val.Tov�bb hallgattak. A k�t fiatal udvariass�gb�l be-le-
belekortyolt a b�gr�j�be - noha Amerik�ban voltalkalmuk megismerni a k�v�t,
megkedvelni�k sohanem siker�lt. K�l�n�s m�don, valamik�ppen nemv�lt k�noss� a
csend. Dara arra gondolt, hogyanfestene ez angol vagy amerikai t�rsas�gban,
te�z�sk�zben. Csaknem felnevetett, amikor elk�pzelte ak�nl�d� arcokat, a
k�ts�gbeesett besz�lget�si k�s�r-leteket.
Azut�n elfogyott a k�v�, �s Pearl-Merill fels�haj-
tott.

- L�tom, virul a gazdas�g! - mondta, �s hangs�lyaalapj�n Dara nem tudta, vajon


g�nyol�dik-e vagy
sem.

- Fene megeszi - morrant az �reg.


- Ej, nem tudsz te m�st, csak zs�rt�l�dni! Nem voltmarhav�sz, elker�lt az �sz�g...
H�t most mi bajod?
- Tudod te j�l. Nem lesz rendben itt semmi, am�gaz �regl�ny a nyakunkon �l!
A vad�sz j��z�t nevetett, mintha valami tr�f�t hal-lott volna. Dara ugyan nemigen
�rtette, mir�l vansz�, de �rdekl�dve figyelt. Liam kiss� unatkoznil�tszott.

- Ej, rebellis v�nember, h�t hogy besz�lsz te akir�lyn�dr�l?

- Kir�lyn�je �m az a j� �reg f��rd�gnek, rooinek!Meg t�n a magadfajt�nak, de hogy


nekem nem, azis biztos!

- Fokf�ldi vagy, ha b�r is - emelte fel mutat�ujj�t�ls�gos komolys�ggal a


t�l�korr�. - M�rpedig itt�fels�ge Vikt�ria kir�lyn� uralkodik.
- Az - biccentett Vanderbylt. A kicsiny mozdulat-ban annyi keser�s�g, annyi
csal�d�s �s rem�ny-vesztetts�g s�r�s�d�tt, hogy Dar�nak hirtelenk�nny sz�k�tt a
szem�be.
Egyetlen szemvillan�sra nem a,kib�rhatatlan mo-dor� b�r farmert l�tta raga el�tt,
hanem Dan Can-royt, a fiatal �r gazd�t, aki, miut�n kisfia �s feles�gebelehalt a
n�lk�l�z�sbe, szembeszeg�lt a h�za le-d�nt�s�re �rkezett angol katon�kkal, s
b�rt�nbe ke-r�lt. �t ugyan megmentette "Mollro�', de mi van at�bbi sok ezer
szerencs�tlennel? aket vajon ki mentimeg? Megmenti-e egy�ltal�n valaha valaki?A
l�ny a szem�hez kapott, s let�r�lte a nedvess�-get. Rem�lte, senki nem vette �szre.
Az �reg �s azangol szeml�tom�st nem t�r�d�tt vele, Liam azon-ban az asztal alatt
megszor�totta a karj�t. Dara h�l�-san hunyor�tott vissza r�.
Khmm, noh�t. �s Pieter, meg Gerhardus? - Pearl-Merill komolyan zavarba j�tt. Nem
gondolta, hogytr�f�ja �gy megkeser�ti a gazd�t. Rossz napja lehet az�regnek - v�lte
mag�ban.

- Odak�nn vannak - b�k�tt Vanderbylt az ablakfel� az �ll�val.

- Mi ut�n j�rnak? - �rdekl�d�tt tov�bb t�relmesena t�l�korr�, aki tudta, hogy


mindent egyenk�nt kellmegk�rdeznie, ha tudni k�v�n valamit.
296

- Bah! - horkant fel a b�r. - Pieter a fej�be vette,hogy asszonyt vesz mag�nak!
Mintha bizony volna
mib�l.

- Noh�t, ha elment, akkor csak van valamije.


- No hiszen, amit t�lem kapott. Egy-k�t birka,valami takar�, miegym�s.
A vad�sz mindegyre tov�bb faggat�zott, Van-derbylt pedig el�sz�r kurt�n, azut�n
mind hosz-szabb �s kerekebb mondatokban v�laszolgatott. Da-ra, aki nem volt
teljesen j�ratlan a besz�lget�sekvezet�s�nek elm�let�ben - az eldugott kis
kolostor-ban sok olyasmit tan�tottak neki, amir�l el nemtudta k�pzelni, hogy valaha
is a haszn�ra lehet -lassacsk�n felfedezte az angol sz�nd�k�t: Pearl-Me-rill
el�rte, hogy az �reged� d�lut�nban �t�veljenel�tt�k a v�nember �lete.
Ez�rt hozta el a fiatalokat ide, ez�rt a nyolcvanesztend��rt, mely egy ember sors�n
�t j�kora dara-bof befoglalt Fokf�ld t�rt�net�b�l, s mely az �regfarmer kurta-
furcsa modor�ban, keser� b�lcsess�-geivel f�szerezve leny�g�z� �lm�nyt jelentett.
Fog-h�jas �sszefoglal� volt ugyan, s csapongott igen-csak, a maga m�dj�n m�gis
valamik�pp eg�ssz�teljesedett, hipnotikus figyelemre k�sztetve a hall-gat�kat.
Andrias Vanderbylt t�zsgy�keresb�r volt, ugyan-nyira az, hogy m�r meg sem tudta
mondani, csal�d-ja pontosan mikor is �rkezett Fokf�ldre. Mint alegt�bb burgher, �
is szerette volna v�lni, hogy va-lamelyik t�voli �se m�r a Haaflem fed�lzet�n is
ottvolt, ez azonban term�szetesen nem lehetett igaz.Az mindenesetre t�ny, hogy a
Vanderbyltek m�r itt�ltek a t�bb, mint sz�z �vvel ezel�tti francia meg-sz�ll�s
idej�n is; ebb�l az id�b�l nem csup�n apj�t�lhallott anekdot�kat, k�t megs�rgult,
foszladoz� le-velet is �rz�tt az �reg a fal-perem dobozainak egyi-
287
k�ben. �m, hogy a k�t id�pont k�z�tt mikor �rkez-hetett az els�, mindenre elsz�nt
Vanderbvit erre avid�kre, m�r sosem der�l ki.
Amikor az angolok elfoglalt�k a gyarmatot, a csa-l�d - ugyan sz�ntelen k�zdelemben
a Holland Ke-let-indiai T�rsas�ggal �s a koikoin bennsz�l�ttekkel
- viszonylagos j�m�dban �lt, farmjuk el�g j�vedel-met biztos�tott ahhoz, hogy
eltartsa �ket. A sz�zad-fordul� ut�n h�rom �vvel bek�vetkez� megsz�ll�sazonban m�g
a gy�l�lt T�rsas�gn�l is k�ts�gbeej-t�bb helyzetbe sodorta a telepeseket. A britek
beve-zett�k a gyarmaton a szabadkereskedelmet, s sz�m-talan olyan rendelkez�st
hoztak, mely lehetetlenk�vetelm�nyek el� �ll�totta a farmereket �s a v�gle-tekig
�lezte a m�r am�gy is k�nyes viszonyukat afeket�kkel. A rendeletek legkisebb
megszeg�s��rtpedig k�m�letlen megtorl�ssal feleltek.A telepesek sora tov�bb
romlott, s ez nem hagyta�rintetlen�l a Vanderbylt csal�dot sem. Tizenk�t�vvel a
brit uralom kezdete ut�n azt�n v�gs� k�t-s�gbees�s�kben fell�zadtak a b�rok, de
mindhi�ba.Felkel�s�ket levert�k, vezet�iket kiv�gezt�k. Ebbenaz �vben sz�letett
Andrias.
Anyja egy f�rfirokona egyike volt annak a hatembernek, akiket a l�zad�s vezet�s��rt
felakasztot-tak, �gy a csecsem� els� tal�lkoz�sa a britekkel aSlaanters Neken, a
H�h�r hegy�n t�rt�nt.n m�g persze nem tudhattam, mi folyik ottrecsegte a v�n farmer
a kicsiny szoba f�lhom�ly�ban. - Any�m mes�lte el, j� csom� id�vel k�s�bb.Azt
mondta, egyv�gt�ben s�rtam, a t�bbi gyerekkel�s a feles�gekkel egy�tt, akiknek mind
v�gig kellettn�zni�k az akaszt�st. Az angolok k�telezt�k �ket...Mind a hat l�zad�t
egyetlen f�ra akasztott�k, �az nem b�rta el a j�kora s�lyt, leszakadt. Az
el�t�lteknem haltak meg, a f�ldre zuhanva magukhoz t�rtek.
288
Telepesek t�mege k�ny�rg�tt, k�vetel�dz�tt ke-gyelem�rt. de mindhi�ba - a m�sodik
k�s�rlet m�rsikerrel j�rt.
A Vanderbylt csal�d pedig tov�bb k�zd�tt a fenn-marad�s�rt, sok-sok honfit�rs�val
egyetemben. Apolg�ri jogok legnagyobb r�sz�t megvont�k a burg-herekt�l,
teljess�ggel kiz�rt�k �ket a gyarmat ir�-ny�t�s�b�l, gazdas�gi helyzet�k pedig
mindegyreromlott. Brit farmereket telep�tettek be a legjobbf�ldekre, �s hivatalos
nyelvv� tett�k az angolt, ho-lott a n�pess�gnek nagyj�b�l a h�tnyolcada
csup�nhollandul tudott. Azut�n elkezdt�k sorra betiltani atelepesek �js�gjait is.

- Eml�kszem... mindm�ig eml�kszem arra a napra,holott �ppencsak t�z esztend�s


lehettem, amikorap�m berontott a konyh�ba... Valami fura pap�rosttartott a
kez�ben... nagy, er�s, bar�zd�s marka volt,de most remegett az indulatt�l. Azt
mondta, ez azangol p�nz, �s mostant�l ezt kell majd haszn�lni. �nnemigen �rtettem,
mi�rt nagy baj ez... p�nz az is,csak legyen bel�le.
Az 1825-�s p�nzreform, az angol bankjegyek be-vezet�se �jabb telepesek buk�s�t
hozta meg, mik�z-ben a brit int�zked�sek m�g tov�bb gy�t�rt�k, b�-sz�tett�k a
b�rokat. Mozgalmak szervez�dtek, for-rongott a gyarmat, m�gnem azt�n 1834-ben
l�zad�s-hull�m s�p�rt v�gig a ter�leten. Az igazi nagy csa-p�st azonban az 1834-es
rabszolgafelszabad�t�s je-lentette.
Fok-gyarmat �let�ben korai t�rt�net�t�l kezdvefontos szerepet j�tszottak a
rabszolg�k. �rdekes m�-dan, az eredetileg itt �l� n�pek nem bizonyultakmegfelel�
forr�snak - egyr�szt kevesen voltak, m�s-r�szt pedig t�bbs�g�ket nem siker�lt
rabszolg�v�tenni - ez�rt a ter�let mint v�s�rl� jelentkezett arabszolgapiacon.
F�legj�va, Madagaszk�r, Ang�la,
289
kor�bban K�na �s Jap�n szolg�ltatott embereket, deker�ltek ide rabszolg�k m�s
helyr�l is.
- Akadt k�z�tt�k olyan is - g�c�g�tt a gazda -amelyik orsz�got alap�tott, �gy �m!
Nem hiszik?Pedig �gy van... Adam Koknak h�vt�k, merthogymiel�tt kir�ly lett, egy
telepes szak�csa volt! Az�rd�g se tudja, honnan j�hetett, mondj�k, t�n szu-d�ni
n�ger volt, Mozambikb�l. No, mindegy is, l�-nyeg a l�nyeg, egyszercsak fogta mag�t,
�sszegy�j-t�tt egy nagy csom� hottentott�t... eg�szen ponto-san griqu�t meg
f�lv�rt... igen-igen, sok b�rhotten-totta n�t v�lasztott mag�nak... egyh�zi
�ld�ssal,m�ghozz�! No, a csapat�val azt�n �tkelt az Oranj�n,�s orsz�got alap�tott.
�s persze dinaszti�t, hoh�, h�tpersze! Amikor �n sz�lettem, m�r a m�sodik
kir�lyuralkodott... a Drakensbergen, a S�rk�ny-hegys�-gen n�r a negyedik vezette �t
�ket... itt leltek �jhaz�ra... Hmm, ma m�r azt is elfoglalt�k az angolok.Pearl-
Merill egy�tt�rz�en h�mm�g�tt. Tudta,hogy az �reg Andrias feles�ge �s gyermekei
hal�laut�n griqua n�t vett maga mell�. A k�t fi�, Pieter �sGerhardus t�le val�k; a
fiatalabbat hatvan eszten-d�sen nemzette a farmer. Az asszonyokkal azonbannem volt
szerencs�je - a griqua n� is mag�ra hagyta�t az �letben.
A b�rok gazdas�ga k�t �vsz�zadon �t a rabszolg�-kon nyug�dott, melyeket f�k�nt
angol keresked�k-t�l v�s�roltak. Ennek ellen�re nem ellenezt�k volnaa
felszabad�t�st, de a m�d, ahogyan a britek eztmegval�s�tott�k, gyakorlatilag
legt�bbj�ket t�nkre-tette. Miut�n l�nyeg�ben j�l�t�k, egyeseknek pusz-ta l�t�k
alapj�t sz�ntett�k meg, nem volt imm�rmarad�suk. Kezdet�t vette a nagy trek.
- Ezrek �s ezrek indultak neki, sz�zak �s sz�zakpusztultak el - merengett
Vanderbylt. Ott harcoltam�n is az ap�m �s a b�ty�im mellett. Irtottuk a kaffe-
reket, �s csak ment�nk el�re... Azt mondj�k, h�siid�k voltak. �n pokolinak
nevezn�m, ha engemk�rdezn�nek. De ugyan ki k�rdez meg egy ilyen v�nbolondot?

- Nyugalmat, b�k�t, boldogul�st nem tal�ltunksehol. El�sz�r a h�gaim haltak meg,


azt�n any�m,v�gezet�l az ap�m. H�sz esztend�s sem voltamm�g. A b�ty�immal
tov�bbhaladtunk Trichardt �svan Rensburg csapat�val, eg�szen a Zoutpansber-gig, de
sehol nem lelt�nk �j haz�nak val� helyet. AZoutpansbergn�l azt�n az �lland�sul�
visz�lyokszakad�shoz vezettek. Van Rensburg csapata lev�lt�s keletnek indult. A
b�ty�im vel�k tartottak...m�ig sem �rtem, �n mi�rt maradtam. De megmaka-csoltam
magam, hi�ba unszoltak. Soha t�bb� nemhallottunk fel�l�k... ott vesztek
mindannyian.Trichardt csoportja k�s�bb az Olifants-foly� men-t�n leereszkedett a
Drakensberg keleti l�baihoz. Avad hegyek k�z�tt t�bbsz�r darabokra kellett szed-
ni�k a szekereket, csak �gy juthattak �t a szikl�sgerinceken. Odalent, a tr�pusi
s�ks�gon mal�ria ti-zedelte soraikat, �llataikat cecelegyek t�madt�k -nem sokan
�rt�k el a tengerpartot.
- H�rom �vig, h�rom �tkozott �vig gy�tr�dt�nk...semmi�rt! - Vanderbylt keser�s�ge
szinte k�zzel-foghat� val�s�gg� v�lt hallgat�i el�tt. - V�gletekigelcsig�zva,
l�zt�l, n�lk�l�z�st�l, kafferekt�l tizedel-ve, m�r-m�r �r�ltk�nt k�boroltunk...
hogy n�h�nyszerencs�s h�rmond�nak siker�lj�n haj�ra sz�llni, �svisszat�rni a d�li
partokra, ahonnan elindult. H�t ezvolt sz�momra a dics�s�ges trek.Voltak persze
olyan voortrekkerekis, akik v�rosokatalap�tottak �s zuluk ezreit l�tt�k halomra, s
m�sbennsz�l�tteket, akik d�rd�t ragadva v�dt�k f�ld-j�ket a betolakod�kt�l.
Sz�k�rv�raik k�r�l hullot-tak a pusk�t m�g sosem l�tott matebel�k...
Hatsz�zcsapd�ba ejtett �s legyilkolt b�r�rt cser�be k�s�bbh�romezer zulu harcossal
fizetett Dingaan kir�ly...Senki nem tudja ma m�r, h�ny fekete �s h�ny feh�r�letet
k�vetelt a nagy utaz�s.Vanderbylt sorsa nem lett sokkal k�nnyebb az-ut�n sem, hogy
betegen, elgy�t�rten, de �lve visz-szat�rt d�lre. Noha egyszer s mindenkorra
kiveszettbel�le a kalandv�gy, k�nytelen volt elv�llalni miri-den munk�t, ami csak
ad�dott. Volt vezet�, j�sz�g-igazgat�, fel�gyel�, m�gnem siker�lt szert tennieegy
kis farmra a hat�rvid�ken. Megn�s�lt, gyerme-kei sz�lettek: k�t fi� �s egy k�sei
l�ny. A k�zelben�l� xos�kkal, ha nem is t�k�letes egyet�rt�sben, demegf�rt.
A xos�k azonban ekkor m�r �vtizedek �ta gondotjelentettek az angol korm�nynak, mert
egyr�szr�lnem akart�k elhagyni f�ldjeiket, m�sr�szr�l pedignem voltak hajland�ak a
telepesek birtokain dol-gozni. �t h�bor�t is ind�tottak ellen�k ez id�
alatt,mindhi�ba. Utolj�ra azt�n, az 1856-os nagy �llatj�r-v�ny idej�n "pr�f�t�kat"
k�ldtek k�z�j�k, akik azthirdett�k: minden r�gi, nagy xosa vez�r felt�mad �s�j,
csod�latos csord�kat hoz mag�val, amennyibena mostani, fert�z�tt �llom�nyt mind egy
sz�lig el-puszt�tj�k, �s az el�tkozott term�st marad�ktalanulmegsemmis�tik.
A f�lrevezetett, �hez� n�p engedelmeskedett...Huszon�tezern�l t�bb�n pusztultak el
a bek�vet-kez� hihetetlen �h�ns�g sor�n, mintegy sz�zezrenmenek�ltek keletre �s
negyvenezren telep�ltek �tFok-gyarmatra ahol azt�n a brit telepesek napsz�-mosai
lettek.-
Csakhogy akadtak elkesered�s�kben megvadultcsoportok is, akik jobb h�j�n a
hat�rvid�k farmereiret�madtak vak d�hvel.

- A faluba mentem aznap - peregtek a v�nembersz�raz szavai. - Hmm... eml�kszem,


el�bb kellettvolna mennem, de gond volt a szek�rret, nem indul-hattam, csak k�t
nappal k�s�bb... mikorra Jan, azid�sebb fiam megjav�totta. Addigra meg Deltje ki-
k�ny�r�gte, hadd j�hessen velem... Enged�kenyhangulatban voltam. Sz�pen termett a
barack, voltmit bevinni a faluba... m�sk�l�nben nem sok p�nzthozott az a n�h�ny
morgen f�ld. �r�lt�nk, mertelk�lt egy-k�t dolog a h�zba. Nem szoktam hagyni,hogy
elk�s�rjen, mert minden h�vs�gos butas�gotmegk�v�nt, de most nem b�ntam.
Elhat�roztam,veszek neki valami sz�pet... - Hallgatott egy sort;messzire haj�zott
eml�kei hossz� folyam�n. - Csakez�rt maradt �letben a l�nyom - mondta azt�n csen-
desen. - Csak ez�rt...
Amikor visszat�rt a falub�l, h�z�t por�g �gve ta-l�lta; az elkeseredett xos�k
haragja senkit �s semmitnem k�m�lt. Feles�ge �s k�t fia hal�la ut�n eladta afarmot.
Ekkor k�lt�z�tt id�, Kimberley k�zel�be. Al�nya nem maradt vele sok�ig; n�h�ny �v
m�lt�n�sszeismerkedett egy b�ny�sszal, �s elhagyta a kisbirtokot.

- Egy uittander, egy senkih�zi idegen, egy arany�s�vitte el Deltj�t! Amikor


kider�lt, le akartam l�ni...el�sz�r a l�nyt, azut�n azt az alakot. Persze, nem
vittr� a l�lek, azut�n meg m�r k�s� volt. Most odafenn�lnek Johannesburgban. N�ha
�r, de b�r ne tenn�! Alevelein az �ll: Mrs. J�ke Hammer... Mintha nem
lennebecs�letes, b�r neve!
K�l�n�s, gy�l�lk�d� hangs�llyal ejtette a nev�t;ha nem �gy tesz, Dara tal�n fel sem
figyel. �gy azon-ban felkapta a fej�t, az er�sen kiemelt n�v valahon-nan ismer�snek
r�mlett sz�m�ra. De mert mindenkiel�tt nyilv�nvat�v� v�lt, mennyire megveti az
�regfarmer a vej�t, nem mert faggat�zni: Rem�lte, majdcsak kider�l m�g valami az
arany�s�r�l, �m a gazdanem fecs�relt r� t�bb sz�t, s Pearl-Merill is jobbnakl�tta
m�sfel� ir�nyozni a k�rd�seit. Ahogy tov�bbgy�r�z�tt a s�lyos t�rt�net, Dara is
megfeledkezett
r�la.
Ennek ellen�re hamarosan �jra eml�t�sre ker�lt,m�gpedig oly m�don, ahogyan senki
sem v�rta.Bizony, igen megny�ltak m�r odakint az �rnyak,noha Vanderbylt puszt�n
r�vid, csapong� t�rt�-neteket mes�lt nyolcvan k�zdelmes esztendej�r�l.Recseg�,
sz�raz hangja, mint holt �szi lev�l keren-gett a szob�ban; a v�nember �gy
bolyongott �nn�n -m�ltj�ban, mint �ji lepke a s�t�t verand�n - ide-odaver�dve, meg-
megpihenve n�ha, azut�n tovalib-benve megint.
Dar�t elragadta a b�mulat. �me, ott volt el�tte egyember, egy mogorva, sz�jasra
aszott, elpuszt�thatatlanul kem�ny f�rfi, akinek sorsa, �lete egybefono-dott egy
n�p t�rt�nelm�vel, aki reg�nyeket t�lthetne meg az �t�lt esem�nyekkel, tank�nyveket
�rhatna tele a megtapasztalt b�lcsess�gekkel - s aki itt �lmag�ban, t�vol a
vil�gt�l, kuty�i �s f�lv�r gyerme-kei t�rsas�g�ban.
Vajon h�ny �s h�ny hasonl� ember �l a F�ld eldu-gottv�lgyeiben? Vajon h�ny �s h�ny
ember adhatn��t azt a m�rhetetlen tud�st, amit a k�zdelmek �rlel-tek meg benne
hossz�, k�m�letet soha nem mutat� .�vek sor�n? �s vajon h�nyan lenn�nek, akik
hajlan-d�nak mutatkozn�nak meghallgatni �ket, akikmegk�s�reln�nek tanulni t�l�k?
Dara persze tudta, hogy Vanderbylt soha nemgondolt a tud�s t�rh�zak�nt �nmag�ra, s
�let�re,mint tapasztalatok, b�lcs gondolatok forr�s�ra -k�zd�tt csup�n, hogy
fennmaradjon. Menetelt el-�re, mert tudta, aki megtorpan ak�r egyetlen pilla-natra
is, nyomban elpusztul. Egyszer� volt a felad-v�ny, sz�rny�s�gesen egyszer�, s
aligha ker�lhetn�el az �reg haragj�t az, aki net�n "csod�latos �let�t-nak" nevezn�
mindezt.
� l�ny �vakodott h�t, hogy gondolatait szavakba�ntse, ann�l is ink�bb, mert
gyan�totta, nem 8 azegyetlen a vil�gon, aki hasonl� helyzetben eff�l�kenmereng.
Elnyomott egy halov�ny mosolyt."N�ha val�ban meglep, milyen kisl�ny tudsz len-ni" -
mondta neki Liam n�h�ny nappal kor�bban.Eg�szen pontosan m�r nem is eml�kezett,
mi�rt, �marra ann�l ink�bb, milyen d�h�s lett akkor. Pedigigaza volt � fi�nak, Dara
tudta j�l; s most m�r egy�l-tal�n nem neheztelt r�.
Gyermekk�nt �mult mindazon; amit hallott, denem b�nta volna egy�ltal�n, ha Liam
kineveti: �gy�rezte, nem is lenne joga feln�ttnek vallania mag�tezen a d�lut�non.
Ezernyi k�rd�se lett volna m�g, �m mind k�z�l az�rdekelte legjobban, mik�ppen
sz�v�dhetett bar�t-s�g a v�n b�r �s az angol vad�sz k�z�tt. �rezte, ak�t ember
kapcsolata a civakod� felsz�n alatt igenm�ly, de nem ragadtatta mag�t olyan
tapintatlan-s�gra, hogy eredet�re r�k�rdezzen. V�rta, mikorbukkan fel Pearl-Merill
alakja a t�rt�netekben, �mmivel maga a vad�sz ir�ny�totta a besz�lget�s me-net�t,
erre alig-alig ker�lt sor. Ut�bb azt�n m�gis-csak akadt egy k�rd�s, amire a b�r �gy
felelt:
- Akkoriban m�r magad is j�rt�l erre, tudhatn�d.Harmadj�ra, vagy t�n negyedj�re
tal�lkoztunk...�s el�sz�r? El�sz�r mikor? - biztatta �ket mag�bana l�ny, de a
kisv�rtatva felhangz� vad csahol�s sz�t-zil�lta minden rem�ny�t.

- Ki a fene? - egyenesedett fel �lt�b�l Vanderbylt

�s m�r ny�lt is a pusk�j��rt.

- Tal�n a fi�k - v�lte Pearl-Merill, de maga semhitte. A kuty�k �d�zabbul


acsarogtak, mint amikor�ket k�s�rt�k. Csak idegen j�rhatott a farmon.A v�nember
kil�pett a verand�ra, Pearl-Merill k�-vette. � is mag�val vitte a fegyver�t. Liam
�szt�no-sen h�tramaradt; semmi �rtelme nem volt a veran-d�ra t�m�r�lnie. Ehelyett
fel�llt, s megvizsg�lta, kilehet-e jutni valamelyik oldalsp helyis�gb�l a
h�b�udvarba. Gy�l�lte, ha megszor�tj�k, s odakintr�lalkalmasint a b�rnak is t�bbet
seg�thetett. A jobboldali kamr�ban r�bukkant egy keskeny ajt�ra.
- H�, meg�llj! - harsant odakintr�l az �reg d�h�shangja. - Mit keres maga a
f�ldemen? Takarodjon,mert kereszt�ll�v�m! - Ahogy gazd�juk megsz�lalt,a kuty�k
elcsendesedtek.
Valaki v�laszolt az �szibarackf�k k�z�l, de oda-bent a h�zban nem lehetett �rteni a
szav�t. R�gt�nut�na Pearl-Merill csit�t� hangj�t hallott�k:
- Ne l�gy botond, Andrias. Hadd mondja el, mit
akar.

-. Nekem egy b�d�s angol katona n� mondjonsemmit, k�l�n�sen ne a birtokomon! Eriszd


el apusk�mat, ha mondom!!
F�tyolosan m�g, de imm�r �rthet�en hangzott al�togat� magyar�zata:

- K�rdezni akarok csup�n. Tegye m�r le azt az�tkozott fegyvert!


R�vid motoszk�l�s a verand�n, azt�n a vad�szj�sz�nd�k�, �m igen nyomat�kos hangja:
- Ne h�zz �jat a katonas�ggal, Andrias. Tudod j�l,hogy semmi �rtelme.

- A fene bel�j�k - somm�zta v�lem�ny�t Van-derbylt. Majd hangosabban: - Mi az


�rd�g�t akar?Ne j�jj�n k�zelebb!
Dara a szoba �rny�k�ban maradva az ajt� mell�h�z�dott, �s kilesett. Szemk�zt vele,
a f�k alatt fia-tal, egyenruh�s brit katona �lt tajt�kos lov�n. Azarca csak
elmos�dva l�tszott; nagy darab, er�snekt�n� fick� volt.

-Maga Andrias Vanderbylt? - k�rdezte hars�nyan.Milyenp�khendi, milyen magabiztos -


r�zk�dott mega l�ny. Milyen egyform�k ezek minden�tt!
- Az - biccentett a gazda. - Mi dolga velem?
- Ismer egy bizonyos Jake Hammert. - A katonanem k�rdezett, kijelentette.
A l�ny l�tta, hogy a vad�sz megszor�tja a farmerkarj�t. - Csak lassan, Andrias,
csak lassan - mormol-
ta.

- Nincs k�z�m hozz� - jelentette ki Vanderbylt.- M�r nem itt lakik?

- Sosem lakott itt, �rti, sosem!- A maga l�ny�t vette el.

- Elvette, elvitte. Az�ta se l�ttam, �s h�l�s vagyokaz �gnek ez�rt. Most pedig
t�nj�n el! Nem akaromitt l�tni, amikor �jra kij�v�k! - A v�nember meglen-d�tette a
pusk�j�t, majd sarkon fordult, �s bemas�-r�zott a h�zba.

- Mit akarnak att�l az embert�l? - �rdekl�d�tt at�l�korr� vad�sz.

- Felelnie kell a v�tkei�rt - v�laszolt kurt�n a kato-


na.

- Most? Hossz� �vek �ta nem �l m�r Kimberley-


ben!

- Most ker�ltek el� a megfelel� bizony�t�kok.T�nyleg nem lakik itt?

- T�nyleg - biccentett Pearl-Merill.


296 297
A katona nem sz�lt, a h�zat, a kertet m�regette.
- Ehhez kell egyp�r ember - b�kte ki v�g�l. - Magaitt lakik?
Dara l�tta, hogy Pearl-Merill von�sai megkem�-nyednek, ujjai megfesz�lnek a
fegyveren.
- Kett� percet adok - mondta cs�ndesen. - Ebbebelef�r m�g egy nkos k�rd�s, meg az,
hogy megfor-d�tsa a lov�t, �s elinduljon. - A hangja metszett, ak�ra sivatagi �j
hidege.
A lovason l�tszott, hogy t�pel�dik. Felhorgadtbenne a d�h, h�t hogyne horgadt
volna, �m azes�lyek ellene sz�ltak. Igaz�n sajn�lta, hogy egye-d�l �rkezett.

- Hol lehet megtal�lni Hammert? - k�rdezte csiko-


rogva.

- Nem tudom - vont v�llat a vad�sz. - Csak annyittudunk, hogy a feles�g�vel egy�tt
elhagyt�k Fokf�l-
det.
A katona sz�ra nyitotta volna a sz�j�t, de a t�l�-korr� ingatni kezdte a fej�t, �s
kibiztos�totta a fegy-
ver�t.

- Megvolt a k�rd�s - mondta. - Most j�het a m�so-dik pont.


Amint a t�volod� lovas ut�n n�zett, Dar�ban mo-toszk�lni kezdett egy eml�k. Noha
kev�ss� volt va-l�sz�n�, hogy a k�t ember azonos, a l�ny most m�gismegd�bbent.
Tudta m�r, hol tal�lkozott Jake Hammer nev�vel.
13.
Meg�rkezett az igazi t�l. S�t�tek voltak a d�lut�nok,.kil�t�stalanok a reggelek,
fagyosak az �jszak�k. Ap-r�, kem�ny h�dar�t sodort mag�val a sz�l, vad el�-
gedetts�ggel v�gta az emberek arc�ba, �s hordtahalomba a l�pcs�k el�tt. K�s�bb
azt�n a kicsinyj�gkrist�lyok milli�rdjai m�r az utc�k k�v�t is elfog-lalt�k: b�li
forgatagot id�zve �ramlottak a konflisokkerekei nyom�n.
A Szajna partja fel�l csipk�s sz�l� h�rtya ny�jt�-gatta dermedt ujjait a foly�
k�zepe fel�, mintha at�loldalon n�vekv� testv�reit igyekezne miel�bbel�rni.
Berzenked� sir�lyok l�boltak rajta, napr�lnapra egyre beljebb.
Az emberek nem sz�vesen l�ptek az utc�ra; hadolguk m�gis �gy hozta, s�t�t kab�tok
�s gazdagpr�mek rejtek�be b�jva, leszegett fejjel siettek, hogymiel�bb meleg helyre
ker�ljenek ism�t. Ha pedigsem sz�rm�j�k, sem kab�tjuk nem akadt, s melegresem
siker�lt jutniuk hossz� �jszak�kon �t; h�t meg-fagytak cs�ndesen.
Nick a I'lace de le Concorde-ra n�z� cukr�szd�ban�ld�g�lt, szok�sos d�lut�ni k�v�ja
felett. Szembenvele Pierrot puszt�totta harmadik t�ny�r s�tem�-ny�t; a sz�ja
sz�l�re tapadt morzs�kkal �gy festett,ak�r egy el�gedett macska, amely �ppen most
loptael a vas�rnapi asztalr�l a desszertet.Moh�s�g�t csup�n az mentette, hogy nem
m�skont�j�ra csemeg�zett: miut�n megt�rt k�ldet�s�-b�l, s az �rny�k kifizette
j�rand�s�g�t, nagyvona-l�an megh�vta megb�z�j�t, t�lts�k kellemesen a be-sz�mol�t.
M�g azt sem b�nta, ha Nick v�laszt he-lyet, b�r el�re tartott t�le, hogy pontosan
eff�le unal-mas k�v�z�t fog javasolni.
- A s�tem�ny�k legal�bb finom - nyugtatta megaz �rny�kot, miut�n el�z�leg
kifejtette, mennyirekispolg�rinak tartja az ilyen helyeket.
- �r�l�k - b�lintott a mestertolvaj. - De szabadnaesetleg k�rnem, hogy most m�r
foglalkozz a t�rt�-nettel is? Mindezid�ig meglehet�sen sz�kszav�
volt�l.
A k�ly�k s�rt�d�tt k�ppel nyelte le az utols� kr�-mest, majd v�llat vont.

- Nem tudom, mire k�v�ncsi m�g, monsieur May


- mondta, �s megt�r�lte a sz�j�t. - Mondtam m�r,nincs ott semmi �rdekes... azaz, az
�reg�r persze�rdekes, de nem �gy...

- Guillaume Chatellerault, Victorine apja.. mitgondolsz, t�nyleg meghalt?

- Fogal�nam sincs. Az �reg�r mindenesetre �gytudja, �s m�g mindig igen neki van
keseredve, azthiszem legal�bbis. Az a komorna, Aline sem tudjam�sk�ppen. - Pierrot
elfintorodott, mik�zben gon-dolkodott. - Ott minden olyan, mintha csakugyanmeghalt
volna - jelentette ki v�g�l. - �jjel, amikorm�r mindenki aludt, k�r�ln�ztem kicsit
a h�zban...persze csak igen �vatosan. Tudja, hogy nem vagyokigaz�n sz�gyenl�s
alkat, de azt hiszem, ott meghal-tam volna sz�gyenemben, ha elkapnak.
- De h�t, mi�rt is kaptak volna el, nem igaz? -mosolygott az �rny�k.
Felgy�rve az orr�t, a k�ly�k legyintett. .
- Eh, ha maga is l�tta volna az �regurat! - mondtam�ly �t�l�ssel. - Nem ak�rki az,
nekem elhiheti. �na maga hely�ben m�g a kisasszonnyal is vigy�zn�k.Hisz m�giscsak
az � unok�ja!
Nick nevetett.

- J�, oda fogok figyelni - biztos�totta a fi�t. - Foly-tasd csak! Tal�lt�l valamit?

- Semmi �rdekeset. Ahogy az ilyen nemesi csal�-dokban szok�s, a tenger�sz szob�ja


val�s�gos em-l�km�. M�g k�pek is vannak r�la... festm�ny, megaz a hogyish�vj�k,
f�nyk�p. J�v�g�s� fick� volt. Akisasszony szob�j�t is megtal�ltam. H�t, az am�-lyan
r�zsasz�n... ha �rti, mire gondolok. Ahhoz seigen ny�ltak, gondolom, hazav�rj�k a
h�lgyet.Az �rny�k belekortyolt h�l�ben l�v� k�v�j�ba.
- �s az az ember, a kapit�ny, aki a h�rt hoztaVictorine anyj�nak... senki nem
furcs�llja? Hiszennyilv�nval�an miatta vonult kolostorba az asszony.
- �, dehogynem - kuncogott Pierrot. - Aline szerintmaga volt az �rd�g! De �pk�zl�b
�tlete senkineksincs... Hiszen az az alak elt�nt, mintha a f�ld nyeltevolna el,
pedig m�g kerestette is az �reg�r. EztAline-t�l tudom, besz�lgettem vele egy kicsit
n�gy-szemk�zt. Az �reg�rt�l egy nagy csom� dolgot nemlehetett megk�rdezni... Az
asszony pedig, Victorinekisasszony anyja �gy bez�rk�zott, hogy m�g leveletsem �r.
Nem is tudj�k, hol lehet!
- K�l�n�s egy t�rt�net - merengett a mestertolvaj.
- K�l�n�snek k�l�n�s - biccentett Pierrot - de�ppens�ggel semmi �j sincs benne.
Hiszen csaknemsz�r�l sz�ra ezt mes�lte nekem maga is, monsieurMay. Kiv�ve persze az
udvarl�t, de ha a t�rt�net akisasszonyt�l sz�rmazik, akkor semmi meglep�nincs ebben
sem.

- Udvarl�? - kapta fel a fej�t Nick. - Pierrot fiam,lehet, hogy kezdesz


megb�zhatatlan lenni? Mi�rt" nem besz�lt�l eddig err�l?
A k�ly�k megszeppenfiek v�lt k�ppel vonta mega v�ll�t.

- Elfelejtettem. Nem hinn�m, hogy k�l�n�sebbenl�nyeges lenne. - Az �rny�k


els�t�t�l� tekintet�tl�tva, sietve hozz�tette: - Valami alak k�s�rgette ha-La att�l
a rokont�l, akin�l tanult. Maurice Fiennes.Az �reg�r nagyon ut�lta, meg is k�rt,
hogy �rjakneki, ha itt lenne P�rizsban a kisasszonnyal. De h�t
- t�rta sz�t a karj�t - nincs itt, ugye? Jaj, �s van ittm�g valami - tette hozz�
kisv�rtatva. Nick felh�zottszem�ld�kkel n�zett r�. - Victorine
kisasszonynakigaz�b�l nem volna szabad P�rizsban lennie, azaz...sz�val valami
iskol�ban tanul, �s az �reg�r nem �rti,mi�rt van P�rizsban. Azt is szerefi� tudva
ki az ah�lgy, aki vele van.

- Erre �ppen felelhetn�k neki - mosolyodott elNick. - Victorine befejezte az


iskol�t. A h�lgy vala-mif�le t�rsalkod�n�, akit a nagyb�tyja adott mell�,hogy
elk�s�rje a f�v�rosba. Eredend�en � is vel�ktartott volna, de valami k�zbej�tt, �gy
csak a k�th�lgy �rkezett. Hmm?

- Nekem megfelel - gy�rte fel az orr�t P�errat,megr�gz�tt szok�sa szerint. -


Rem�lem, az �reg�r-
nak is.
Az �rny�k kib�mult a s�r�s�d� s�t�ts�gbe. Nemlappang itt semmif�le titok a
h�tt�rben. Igaz�b�lnem is �rtette, mi�rt k�ldte d�lre Pierrot-t. UramIsten, ha
minden n� ut�n ilyen nyomoz�st rendez-ne, eg�sz rend�r�rs�t kellene m�k�dtetnie! A
min-den eddigin�l er�sebb vonzalom azonban felzaklat-ta - akarta, rem�lte, hitte,
hogy a k�ly�k nem bukkansemmi gyan�sra, �m most, amikor a fi� l�nyeg�ben�res k�zzel
t�rt vissza, m�gsem tudott igaz�n meg-k�nnyebb�lni. K�sz �r�let! - gondolta
d�h�sen.Rendszeresen tal�lkozott Victorine Chatellerault-val, nagy ritk�n,
hihetetlen csalafintas�gok �r�nm�g kettesben is, Armandine kisasszony k�tes �rt�-k�
k�s�rete n�lk�l. A nevel�n� oly kitart�ssal �sfelel�ss�ggel �rizte v�denc�t,
amilyenre akkoribanm�r egyre ritk�bban volt p�lda a f�v�rosban.Eleinte t�bbnyire
s�t�ltak, ut�bb azonban a mostoha id�j�r�s k�v�h�zakba szor�totta �ket. Est�n-k�nt
Oper�ba, sz�nh�zba, esetleg szalonokba j�rtak,b�r ez ut�bbival vigy�zniuk kellett,
hiszen Arman-dine kisasszony szigor� erk�lcs� b�r�juk volt.Victorine elb�v�l�
t�rsas�gnak bizonyult, s ennekmegfelel�en alaposan el is b�v�lte a
mestertolvajt.Nick mindeddig soha nem tapasztalt �r�mmel j�rtP�rizs �ltala kev�ss�
kedvelt, t�bbnyire mer� k�te-less�gb�l l�togatott nevezetes helyeire, �s
keser�g�nnyal �llap�totta meg, hogy siker�lt eljutnia abbaa sokat cs�folt
�llapotba, amikor m�r nem sz�m�t,hol van az ember, csup�n az, hogy,kivel. Nem iga-
z�n tudta elk�pzelni, mindez hov� vezethet, deegyel�re nem is k�v�nt ilyesmivel
foglalkozni. Min-denesetre, b�rmennyire var�zslatosnak tal�lta is ah�lgyet, abban
az�rt t�bb�-kev�ss� bizonyos volt,hogy a h�zass�g int�zm�nye egy�ltal�n nem
nekival�. s mint ilyen, ker�lend�. Innen pedig m�r �n-k�nt ad�dott a k�rd�s mi lesz
vajon minderr�l av�lem�nye Victor�ne-nak?
Kapcsolatuk k�rlelhetetlen�l ellen�rz�tt volta �saz �rny�k mer�ben szokatlan
visszah�z�d�sa mi-att viszonyuk szigor�an a l�lek �s a szellem s�kj�nbonyol�dott,
n�h�ny kedves k�zfog�st�l eltekintve.Noha Nick olyan er�s testi vonzalmat �rzett a
l�nyir�nt amilyennel m�g soha nem tal�lkozott, foggalk�r�mmel k�zd�tt ellene. Maga
sem tudta, mirev�r, legink�bb tal�n csod�ra. Ugyanis sz�gyenbenem akarta hozni
Victorine-t, a h�zass�g gondolataellenben �gy r�m�tett, mint valami gy�gy�thatat-
lan betegs�g. Szenvedett h�t, �m k�zben m�rhetet-len�l ostob�nak v�lte mag�t.
N�ha �gy �rezte, mintha lelke egy r�sze elhagyn�a test�t, �s egy l�mpaoszlop
tetej�r�l figyeln� �nma-g�t, amint ott s�t�lgat alant egy ifj� �rh�lggyel,
�sell�gyult arccal hallgatja, figyeli -nyomukban pedigott mas�rozik Armandine
kisasszony, ak�r valamihadba vonul� porosz lovastiszt. Ilyenkor m�g aztsem tudta
eld�nteni, s�rjon avagy nevessen.Nick May, az �rny�k! A mestertolvaj, az
�jszak�kcsendes l�pt� ragadoz�ja! H�t miv� lesz a vil�gdics�s�ge?
De hi�ba volt minden g�ny, a var�zslat tart�snakbizonyult, �s er�snek. Nem
eresztette, ak�rhogy isigyekezett j�zan megfontol�sra b�rni �nmag�t. Am-b�r, ha
igaz�n �szinte akart lenni, nem is igyekezettolyan nagyon.
Ell�gyul�sa mindazon�ltal nem lehetett olyaner�s, hogy �jszak�nk�nt ne t�rjen
vissza eredeti �n-mag�hoz. Egyr�szr�l - mivel a titokzatos t�rsas�gt�lelorzott k�k
gy�m�nthoz m�g j� ideig nem akartny�lni - �jabb �kszerekkel gyarap�totta megb�zha-
t� orgazd�i gy�jtem�ny�t, m�sr�szt h�dolnia kelletta gy�m�ntokkal vet�lked� m�sik
szenved�ly�nek,az asszonyoknak is.
Victorine-hoz f�z�d� viszonya nem akad�lyoztameg abban, hogy megl�togassa r�gi
ismer�seit b�-d�t� illat� h�l�szob�ikban, mi t�bb, k�zdelme al�ny er�s vonzereje
ellen csak fokozta v�gy�t azodaad�an �lel� karok ir�nt. P�rizs nemes asszonyaipedig
nem t�r�dtek vele, kivel j�r Oper�ba az Ar-ny�k; az �jszakai gy�ny�r az �v�k volt
marad�kta-lanul, s �k h�l�s s�hajokkal fogadt�k, mik�zbenf�rjeik t�bbnyire a
folyos� m�sik v�g�ben hortyog-
tak.
Hajnalonta, amikor csendesen felosont a l�pcs�n,hogy h�ziasszony�t �s Er�st fel ne
�bressze, s ruh�s-t�l v�gigny�lt az �gyon, maga mell� haj�tva a far-kasfejes botot,
a mennyezetet b�mulva azt�n elgon-dolkodott, mi lehet mindennek a v�ge. Persze,
sem-mire nem jutott azon t�l, hogy amikor az alamuszi�lom ker�lgetni kezdte, minden
egyszerre kavaro-dott fel benne - zs�ros mosoly� orgazd�k, a t�nd�r-sz�rnyakon
repked� Victorine, meztelen kebl�, �l-veteg asszonyok �s a z�rzavart csahol� tacsk�
-m�gnem m�r azon volt, hogy �v�ltve kihaj�tja azeg�sz t�rsas�got a szob�b�l -
ilyenkor felriadt.Az ablakhoz ballagott, len�zett a t�li �jszak�valk�szk�d� utcai
l�mp�sra, a s�rga t�cs�ban gomoly-g� k�dre, �s arra gondolt, ideje lenne v�ltani.
Hely-sz�nt, nevet, �letet.
Meglehet, sokat szolg�lt m�r ez a mostani. Persze,�lete val�j�ban csak egy lehet az
embernek, nem ist�ls�gosan hossz�, de m�gis, tal�n becsaphat� aSors - �j n�ven, �j
helyen �jra kezdeni, s a r�gitlevedlett b�rk�nt valahol h�trahagyni; tal�n elhitet-
het�, hogy az egy m�sik �let lesz.M�sk�l�nben az �let egyszer�en csak elm�lik. Fel-
torl�dnak a napok, peregnek, egyik a m�sik ut�n,ak�r valami gig�szi homok�ra
szemei, s az embernem veszi �szre, hogy mindegyik homokszemcset�k�letesen egyforma.
V�rni a k�vetkez� napot,amikor �jra lehet tal�lkozni Victorine-nal, v�rni aszerd�t,
amikor operael�ad�s lesz, v�rni a h�tv�g�t,amikor ki lehet lovagolni... �s csak
m�lnak a ked-dek, szerd�k, vas�rnapok �lnokul, ahogyan perget-j�k, hajtjuk �ket,
min�l sebesebben - m�gnem azt�nelfogynak egyszer.
Az ember olyan, mint a sivatagi v�ndor - van egyt�ml�nyi vize, s ha azt ki�r�ti, az
�t v�get �r. Akijobban s�f�rkodik, messzebre jut - aki rosszul, el�bbd�l ki a
karav�nb�l. Csakhogy a sivatag v�gtelen,�gy azt�n senki nem juthat �t rajta,
s�f�rkodj�k ak�r-hogyan is.
Ebben az id�ben t�bbsz�r is esz�be jutott WillMorris, vagy ahogyan ut�bb nevezt�k,
Izhett Butler,a r�gi bar�t. Igen, � azt�n komoly es�lyt kapott,hogy egyszer �s
mindenkorra elvesz�tse kor�bbi�let�t - m�s k�rd�s, hogy nem �lt vele valami oko-
san, arr�l nem is besz�lve, hogy v�gezet�l visszata-l�lt a r�gihez. Mindenestre,
szerencs�s fick�nakmondhat�. Keveseknek adatik meg ez a lehet�s�g.Nick nem volt
el�gedetlen. �, nem. e telhetetlenvolt. Szerette jelenlegi �let�t, �s pontosan
tudta, avil�gon keveseknek adatik meg az a szabads�g,amellyel � b�r. Csakhogy
minduntalan gy�t�rte av�gy - sz�vesen �lt volna m�s �letet is, s�t, t�bbet.Haj�zott
volna messzi tengereken, idegen vize-ken, arab kal�zok, majd j�gt�bl�k k�z�tt, vagy
laktavolna Kelet legend�s kolostorait, hogy lelke meg-tisztulv�n, tud�ja legyen a
titkoknak, s tal�n �ltvolna valami egzotikus hatalmass�g tr�nj�n is,puszt�n az�rt,
hogy megtapasztalja milyen az, ha azembernek ezer feles�ge van.
Tal�n, ha id�ben kezd hozz�, neki is v�ghatottvolna. De elk�nyelmesedett; tudta,
m�r nem lennek�pes v�gigcsin�lni. �s irigyelte kicsit Pierrot-t fia-tals�g��rt,
lend�let��rt, gy�k�rtelens�g��rt.
- Megette a fene - d�rm�gte az �rny�k a cukr�szdakis asztala felett.

- Tess�k? - n�zett r� Pierrot, bocs�natk�r� mo-sollyal. �jabb s�tem�nyek sorakoztak


el�tte. - Eln�-z�st... gondoltam, amig t�n�dik, eszem m�g egy kiskr�mest. Tudja,
nem akartam zavarni.Chateau Moulin-t belepte a h�. A kert bokrai feh�rgomb�cokk�nt
lapultak sorban, mint hatalmas,sz�rnyuk al� dugott fejjel alv� madarak, s a behava-
zott utakon csup�n az �r�k �s kuty�ik l�bnyomas�t�tlett, �mb�r reggelre, mik�nt az
gondos kert�sz-hez illik, azt is eltakar�totta a t�l.A kast�ly tornyair�l ugyan
rendre lecs�szott a h�

�m a faragv�nyok, oromd�szek mind hetyke sapk�tviseltek, s a p�rk�nyon is vastagon


lapult a feh�rtakar�. Az �nsz�n �g pedig egyre csak ontotta akavarg� pelyheket,
tobz�d� b�kez�s�g�ben mitsem t�r�dve a morgol�d� emberekkel.�tkoz�d�sban a kapus
j�rt az �len, akinek napjaitmostans�g t�bbnyire a bej�rat �s a kocsi�t
takar�t�sat�lt�tte ki. M�r kora hajnalban v�ll�ra vette a sz�leslap�tot meg a
gallysepr�t, �s vonult a kov�csoltvaskapu fel�, mint valami elh�zott obsitos.
Hi�bava-l� volt azonban az igyekezete - egy-k�t �r�n�l to-v�bb nem tartott soha,
m�g a t�l ism�t elt�ntettenagy m�gonddal sz�tt feh�r lepl�n a szakad�st.Ilyenkor a
kapus megint csak felkerekedett... �s �gyment ez napok �ta. Nem lehetett tudni, ki
haragu-dott jobban a m�sikra, az utat tisztogat� ember,avagy a feh�r kez� m�v�sz.
A kast�ly lak�i nemigen hagyt�k el otthonukat,hiszen odakint; a ker�t�sen k�v�l nem
akadt senki,aki harcba sz�llt volna a patyolatfeh�r inv�zi�val;az utakat t�bb
hely�tt m�teres h�torlaszok bor�t�t-t�k. Szerencs�re nem is szorultak r�, hogy
kimenje-nek: a kamr�kat gondos k�zek j� el�re telehordt�kmindennel, amire sz�ks�g
lehetett.A gr�fn� az emeleti nappali ablak�ban �llt, �s akertet b�multa. A
cs�cs�ves ablakon �t l�tta, aminta kapus - aznap tal�n harmadszor - v�ll�ra
vetettszersz�maival a bej�rat fel� mas�rozik. Megvet�enelmosolyodott. Milyen
felesleges munka! Hiszen ak�rny�k j�rhatatlan, se kintr�l, se bentr�l nem
indulkocsi, hogy ig�nybe vegye a letakar�tott felhajt�t. Dea kapus elsz�ntan s�p�r,
hiszen utas�t�st kapott.Helyes. M�s dolga am�gy sincs.�t mag�t m�r bosszantotta
kiss� ez a bez�rts�g,b�r meglehet, ha tehette volna, sem hagyja el akast�lyt. De
hajl�thatatlan term�szete nem t�rte,hogy korl�tozz�k; m�g az id�j�r�s hatalm�t�l
sem.S mivel ez ellen az �g vil�gon semmit nem tehetett,csak forrongott benne az
el�gedetlens�g. K�sz sze-rencse, hogy a k�t nappal kor�bbi �tmeneti enyh�-l�st
kihaszn�lva a,post�s nekiv�gott, �s elhozta afelgy�lt leveleket, k�l�nben m�g a
h�rek hi�ny�t�lis szenvedne. Igaz, a levelek jobb�ra semmitmond�-ak voltak, de
legal�bb megkapta �ket, �s tudta, hogyemberei v�gzik a dolgukat, ha egyel�re
eredm�ny-telen�l is.

- Khmm, gr�fn�, k�rem - hangzott egy cs�ndeshang a h�ta m�g�l.


Az asszony ijedten perd�lt meg.
- Gavriel! - sziszegte a kecskeszak�llas f�rfi l�tt�n.
- Meg�rj�tesz! H�nyszor mondtam m�r, hogy nek�zlekedj �gy, mint egy k�gy�! Kopogj
vagy sz�lj,miel�tt bej�ssz, olyan neh�z ezt meg�rteni?
- Nem, gr�fn� - n�zett a n� szem�be a test�r.Von�sai rezzenetlenek maradtak, noha
lett volnamit el�rulniuk.
De hogyan is mondhatta volna meg az asszony-nak, hogy az�rt l�pi meg valah�nyszor
csak teheti,mert �gy alkalma nylik zavartalanul szeml�lni, m�gha csak h�tulr�l is.
Hogyan mondhatn� meg, mi-lyen er�fesz�t�s�be ker�l, hogy ne l�pjen m�g�, fon-ja
ujjait a dereka k�r� �s cs�koljon a nyak�ba, vagym�g ink�bb, ne pender�tse meg, �s
t�pje le kebl�r�la ruh�t. H�nyszor, � h�nyszor k�pzelte m�r el �l-matlan
�jszak�kon, milyen illata lehet a gr�fn� �l�-nek, milyen �ze a sz�j�nak, milyen
�rint�se a kebl�-nek - �s milyen sz�ne a v�r�nek.K�v�nta az asszonyt, �r�lten
k�v�nta, ahogy f�rficsak n�t k�v�nhat ezen a f�ld�n = s gy�l�lte ez�rt.Gy�l�lte
rideg pillant�s� szemeit, gy�l�lte fennh�-j�z� modor�t, elutas�t� viselked�s�t.
Legal�bbannyiszor gondolta el, milyen k�nny� lenne elpusz-t�tani, ah�nyszor az �le
ut�n �h�tozott.S m�r csak emiatt is �r�m�t lelte a gr�fn� riadal-m�ban. Legal�bb
ilyenkor �gy �rezte, hatalma lehetaz asszony felett. Milyen egyszer� is lenne
egyetlen�t�ssel elt�rni azt a merev nyak�t! De tal�n nagyobb�lvezetet jelentene
lassan, fokr�l fokra kiszor�tanibel�le a szuszt, figyelemmel k�s�rve, mik�nt
t�vozikbel�le az �let, mik�nt kap�l�dzik h�r�gve a l�bai
el�tt.
De j�l tudta, soha nem fogja megtenni. Nem �lhetimeg az asszonyt, mert azzal
elpuszt�tan� �r�lt v�-gya t�rgy�t, s ezzel �nmag�t is. Vasmarokkal szor�-totta h�t
indulatait, a gyilkost s a f�rfi�it egyar�nt.Szent�l hitte, Tarant szolg�lja ezzel
is.
- Mit akarsz? - k�rdezte hidegen a gr�fn�. �nsz�nszenei �tn�ztek a f�rfin. Ki nem
�llhatta ha gyeng�-nek l�tt�k.
Gavriel k�hintett.

- Csak a levelek fel�l szeretn�k �rdekl�dni - feleltszenvtelen�l. - A gr�fn�


elmulasztott fel�l�k t�j�-koztatni... �n pedig szeretn�m tudni, mi t�rt�nikodakint.
Az asszony biccentett. Alapj�ban v�ve alig akadtgondja Gavriellel, j�l tudta,
nehezen tal�lna helyettem�sik embert, ha net�n elvesz�ten�. Pontos volt,megb�zhat�,
a maga m�dj�n el�g eszes is - �s meg-felel�k�ppen veszedelmes. N�ha azonban �gy
�rez-te, lappang valami a rezzenetlen �larc m�g�tt, s eznyugtalan�totta olykor.
Roppant k�nos lenne, ha �p-pen Gavrielr�l der�lne ki, hogy �r�lt.
- Sajnos, nem sokat mondhatok - s�hajtott. - Senkinem tal�lt m�g semmit, Cotin
pedig elk�vetett egyj�kora bakl�v�st. Felhatalmaz�s �s bizony�t�k n�l-k�l lefogatta
az ember�t. Eredm�nyre persze nemjutott... nem tudni, mi lesz a dologb�l, de Cotin-
nekki kell t�rni a nyak�ti
A test�r g�piesen b�lintott. Ha a gr�fn� �gy v�li,Cotin-nek vesznie kell, akkor
Cotin veszni fog. Vannak hib�k, amikre nem l�tezik feloldoz�s. Igen.Vannak ilyen
hib�k.
A gr�fn� kibomlott hajjal, hanyatt fekve az �gyon, kit�-rulkozva...
De vajon �t ki tudn� megb�ntetni, ha hib�zna?
- A t�bbieknek m�g csak gyan�juk sincs? - k�rdez-te, hogy el�zze a k�s�rt�st.

- �gy t�nik, nincs. Nem szabad elfelejten�nk,hogy ak�rki volt is a tettes, csak a
legjobbak k�z�lval� lehetett. Nagyon �gyesnek kell lenn�nk, �srengeteg t�relemre
lesz sz�ks�g�nk.Az asszony lassan �jra a kert fel� fordult. Gavrielegy hossz�
pillanatra lehunyta a szem�t. Csak egyet-len mozdulat.

- Menj most. Mondd meg mindenkinek, eb�dig nezavarjatok - mondta, h�tra sem
fordulva.Az �j j�t�kszer, az apr�d, igaz? -. futott �t a f�rfin as�t�t gondolat. �m
hangosan csak annyit mondott:
- Ahogy k�v�nja, gr�fn�. - �s t�vozott.Az asszony n�zte m�g egy ideig, hogyan
keresg�l-nek �lelmet a madarak a h�bor�totta bokrok alatt,de hamarosan �tj�rta a
hideg; f�zni kezdett. Azablak ment�n �tsziv�rgott a fagy, s a hatalmas k�ly-h�ban
is mintha al�bbhagyott volna a t�z.A h�l�szob�ban ellenben kellemes meleg.
van,gondolta. �s persze ott v�rja �t a kis Bijoux is... Adr�ga kis Bijoux, aki
annyi �r�met tud neki okoznia mag�nyos t�li napokon. �nk�ntelen�l is elmoso-
lyodott. Elfordult az ablakt�l, �s a szob�ja fel� in-
dult.
A s�lyos brok�tok �s k�nny� selymek bor�tottah�l�szob�ban val�ban kellemes meleg
fogadta - er-re mindig nagyon �gyeltek a szolg�k. S a finomanf�nyl� p�rn�k k�zt ott
fek�dt Bijoux; k�nny� pap-an takarta egyik l�b�t, egy�bk�nt fedetlen volt ateste.
Sz�ke, k�cos haja, s�padt arca �s nagy, barnaszemei szinte elvesztek a puha
v�nkoson. A gr�fn�v�gign�zett v�kony combj�n, lapos has�n, az �gy�k�rny�k�n.
Milyen kicsi, milyen t�r�keny. Nem csoda, hogy senkisem tudja r�la, fi�-e vagu
l�ny.� azonban tudta. �, nagyon is j�l tudta.Von�sai ell�gyultak, amint az �gyon
hever� mez�-telen testet n�zte. S amikor Bijoux lusta, �lvetegmozdulattal
kiny�jtotta a karj�t, a gr�fn� v�gyakoz-va l�pett el�re.
Megoldotta az �v�t, s ruh�ja csendes hussan�ssalomlott a padl�ra.
A Bois de Boulogne, a szerelmesek, a titkos tal�lk�kkertje kopasz f�ival, �gaikat
p�r�n kit�r� bokraival,v�kony h�r�teggel fedett �tjaival �s f�z�san kupor-g�
csalitosaival bizony nemigen volt m�lt� h�rnev�-re. Aligha akadt olyan elsz�nt p�r,
akik a XV. Lajos�ta h�rhedt szerelmi liget cserj�i k�z�tt siettek volnamost titkos
l�gyottra. Nem csend�lt kacag�s, nemsurrantak �vatos l�ptek, nem hangzottak a
lopottszerelem s�lyos s�hajai sehonnan; csak a rig�k ser-tepert�ltek nagy zajjal az
avarban.M�gis akadtak olyanok, akik ny�ron s t�len egyar�nt felkerest�k a Boist,
hogy h�doljanak szenvedly�knek - mely egyeseket �pp�gy f�t�tt, mik�n atitkos v�gy a
szerelmeseket, m�sokat azonban pusz-t�n a t�rsadalmi elv�r�s vezetett - s a lehull�
h�val�pp�gy dacoltak, mint a ny�r hev�vel.A t�li �lm�t alv� liget cs�ndj�t t�voli,
egyre er�so-d� d�b�rg�s verte fel, mint amikor rekken� ny�r-ban zivatar k�zeleg. S
noha a d�b�rg�knek val�banvolt n�mi k�z�k a viharhoz, m�gsem a term�szetrendje
zavarodott meg.
Neh�z pat�k t�pt�k a s�ta�t fagyott f�ldj�t, h�porzott, g�r�ngy rep�lt a
nyomukban.K�t lovas bukkant fel a kanyarban, nyakt�r� se-bess�ggel robogtak az
ut�nuk kapkod� �gak k�z�tt.Az el�l halad�, b�szke nyak� sz�rke m�n
lovasasz�legyenes gerinccel d�lt el�re, az eleg�ns t�li lo-vagl��lt�ny sz�rnya �
combj�t csapkodta; tart�sa,mozdulatai a kifinomult iskol�zotts�got, a maga-biztos
tapasztalatot t�kr�zt�k. Szorosan a sark�ban,v�r�sre t�gul� orrlikakkal fekete
cs�d�r nyargalt;olyan elsz�ntan t�rtetett el�re, mintha maga is k�-v�nn� a
gy�zelmet. Nyerg�ben szeml�tom�st m�siskola k�pvisel�je �lt - ha iskola ok�totta
egy�ltal�n,s nem valami kalandort�l leste el a lovagl�s tudo-m�ny�t. Combj�val
szor�tva a nyerget, szinte �llt akengyelben, g�rbe h�ttal hajolt lova nyak�ba,
sid�nk�nt nagyot kurjantva biztatta. Kor�ntsemny�jtott olyan biztos, el�kel�
l�tv�nyt, mint az �lenhalad�, �m gyors volt nagyon.
El�g gyorsnak azonban nem bizonyult.Ki�rv�n egy keresztez�d�sek alkotta terecsk�re,
azels� lovas visszafogta lov�t; az �llat fagyott g�r�n-gy�ket sz�rva torpant meg.
T�rsa; noha szint�n las-s�tott, alaposan t�lrobogott rajta, vissza kellett ko-
cognia hozz�.

- M�r megint te nyert�l, �tienne - nevetett Nick afekete cs�d�r nyerg�ben. -


�tkozottul bosszant�l�tni a magabiztoss�godat!
A sz�rke m�n lovasa, �tienne La Cerda gr�f mo-solygott.

- Hogy �szinte legyek, bar�tom, engem pedig azbosszant, hogyan k�pes egy ember, aki
ilyen elk�-peszt� m�don lovagol, ennyire megszor�tani. Igaz-s�g szerint, neked nem
volna szabad fennmaradnia nyeregben!

- M�g szerencse, hogy soha nem'tanultam elm�letialapokat, �gy ezt nem tudhatom...
teh�t fennmaradok.Nevet�s�ket elnyelte a kop�r liget, amint k�nny�kocog�sban
elindultak egym�s mellett, visszafel�.Gondolataikba mer�lve haladtak; a pat�k
dobba-n�sa, mint valami k�l�n�s, meditat�v zene t�rteme a csendet.

- Etienne, hallott�l te valaha valami Taran nev�...istens�gr�l, vagy eff�l�r�l? -


k�rdezte v�ratlanul amestertolvaj.

- Tar�n? Ismer�sen cseng - mondta �vatosan agr�f. - Mi�rt?


Nick nem v�laszolt r�gt�n.

- Hallottam mostan�ban a nev�t - mondta ut�bb. -Mit tudsz r�la?

- Van egy m�, amit egy r�mai k�lt� eposz�hoz�rtak, aff�le magyar�z�sz�veg - kezdte
lassan LaCerda. - Abban olvashat� a neve, meg m�g n�h�nym�s, �si �r�sban. T�l sok
j�t nem felt�telezn�k r�la,ezek alapj�n.
Hallgattak megint. A sz�rke bokrok sietve marad-tak el m�g�tt�k, a v�llukon meg�lt
a sz�lling�znikezd� h�. La Cerda arc�n t�preng� kifejez�s honolt.
- Gall istens�g- kezdett bele a magyar�zatba. - El�ghom�lyos a szerepe, sz�momra
legal�bbis... igaz�nnem vagyok t�ls�gosan j�ratos a t�m�ban, puszt�nolvastam r�la
n�h�nyszor. �ll�t�lag a ker�k volt ajelk�pe, amit egyesek a Nap szimb�lum�nak
tarta-nak... �gy tartj�k, a druid�k, a kelta papok t�lesz�rmaztatj�k magukat.
Ugyanakkor, ha j�l eml�k-szem - folytatta r�vid elm�lked�s ut�n - az Alvil�gistene
is. A kelta felfog�s szerint, ak�rcsak a keresz-t�nyekn�l, a hal�l nem az �let
v�ge, hanem annakegyfajta... kiteljesed�se. �gy v�g�l is nem olyan meg-lep�, hogy
�sszekapcsolj�k a teremt�s isten�t, a na-pistent, a hal�l isten�vel.

- Sz�val, a hal�l istene - mormolta Nick. = Vala-hogy, el�re sejtettem.


A verseny heve elillant m�r bel�l�k, a lovagl��l-t�ny alatt megb�v� ver�t�k jeges
r�teget vont b�r�kf�l�. Az alacsony, �nsz�n �g alatt megmoccant a T�l.
- A magyar�z�irat szerint ember�ldozatot is k�ve-telt - mondta a gr�f. - Azt �rja,
valami f�ba szor�tottember el�get�s�vel lehetett kiengesztelni, illetve ke-gyeit
elnyerni. V�rszomjas egy alak lehetett.
- Az - hagyta helyben a mestert olvaj.Egy�ltal�n nem b�nta, hogy hamarosan h�tra-
hagyj�k a Bois de Boulogne-t.
Azokban az id�kben Nick fel�letesebben int�zte adolgait, s ezt maga is �tl�tta. Egy
kis szabads�g,h�mm�g�tt mag�ban ilyenkor, noha az esetlegesveszedelemmel
t�k�letesen tiszt�ban volt. Voltakazonban olyan h�rek, amelyek az �gynevezett fel-
s�bb k�r�kbe nem juthattak el, legal�bbis val�s for-m�jukban semmik�pp. Ahhoz, hogy
a felr�ppen�,t�tova, �m m�gis �rdekesen hangz� h�reket tiszt�n�rt�kelhesse,
mindenk�ppen besz�lnie kellett "oda-lent" dolgoz� embereivel.
De nem csup�n ez tette sz�ks�gess�, hogy felke-resse a Sir�lyt.
Aznap, amikor Pierrot megh�vta �t cukr�szd�zni
- m�g most is elmosolyodott, valah�nyszor esz�bejutott - meglehet�sen sok�ig
elmaradtak. Amikorelb�cs�ztak a k�v�z� el�tt, m�r nem csup�n a na-pok �ta
fenyeget�z� h�felh�k s�t�t�tett�k az eget;beesteledett.
Nick elg�mberedett �s el�lmosodott a hossz��cs�rg�st�l, �gy d�nt�tt, s�t�l egyet,
miel�tt b�rko-csit fogad. Ut�naintett h�t a k�ly�knek, miel�tt azbeleolvadt az
�p�letek �rny�k�ba, beburkol�zottvastag k�peny�be, �s nekiv�gott, hogy �tszelje
aConcorde teret.
A t�r l�mp�sai k�z�tt alig-alig j�rt ember, de hat�bben lettek volna, az �rny�knak
minden bi-zonnyal akkor is felt�nik az az alak, amelyik egykapualjb�l lend�lt
ut�na. Noha csapnival� kezd�-nek �ppen nem.lehetett nevezni, ha igaz�n �gyes,nem
kellett volna felt�nnie.
A mestertolvaj nem el�gedett meg a gyan�val,biztosra akart menni. Nyugatnak fordult
h�t, hogye a Champs-Elys�es-t �vez� parkon �tv�gva tegyepr�b�ra ember�t. A p�rizsi
el�kel�k palot�i m�g�ttv�gigh�z�d� pagony ugyammost fogh�jas volt kis-s�, a f�k
t�li p�res�ge kor�ntsem jelentett akkorael�nyt, mint a ny�ri pompa, de a bokrok, a
pavilo-nok, s a Petit Palais meg a Grand Palais k�zti utakb�zv�st elegend�ek voltak
ahhoz, hogy egy�rtelm�-v� tegy�k Nick el�tt, vajon val�ban k�vetik-e.Nos, val�ban
k�vett�k. Az alak a nyom�ban volt,ak�rmerre fordult a park s�ta�tjain. J�llehet,
�berenfigyelt a m�g�tte settenked�re, Nick nem akarta
314 315
el�rulni, hogy tiszt�ban van jelenl�t�vel. Err�l ittlegal�bb m�r siker�lt tudom�st
szereznie. Ha ny�l-tan leleplezi, legk�zelebb egy �gyesebbet k�ldenek,azt�n m�g
�jabbat, m�gnem az egyik majd val�banjobb lesz n�la - felt�ve, ha egy�ltal�n akad
ilyen atitokzatos ellenf�l soraiban. Nem-nem, j� lesz ezegyel�re, m�g ki nem
der�ti, mit akarnak t�le. evajon mi�ta vannak a nyom�ban?1 t�ls�gosan r�g�ta nem
lehetnek, ilyen ny�ltan leg-al�bbis biztosan nem. Ami�ta felfedezte, hogy vala-ki
kotor�szott a lak�s�ban, ugr�sra k�szen �lt, olyanfigyelmesen, ak�r az erd�k
vadjai. Mindebb�l kifel�term�szetesen semmi nem l�tszott - �vakodott el-�rulni
mag�t.
Val�sz�n�nek tartotta, hogy a megcs�folt szektapr�b�lkozik vele - �s nyilv�n sz�mos
m�s t�rs�valis. Sz�m�tott valami ilyesmire. Noha inkognit�jacsaknem t�k�letes volt,
nagyon j�l tudta, hogy bizo-nyos k�r�k sz�m�ra nem l�tezik lehetetlen. Nemarra
k�sz�lt h�t, hogy elt�nj�n a szem�k el�l - t�k�-letesen semlegesnek k�v�nt csup�n
l�tszani, �rtal-matlannak, v�tlennek. Hogy elunja �t megfigyelnia mindenhat� Szem.
Ennek legk�nyesebb pontja �ppen abban �llott,hogy igen kevesen �ltek az orsz�gban,
akik elrabol-hatt�k a k�k gy�m�ntot. A szekta ezeket nyilv�nfigyelteti, ehhez
k�ts�g sem f�rt. Meg kell h�t felelniaz ig�nyeiknek, �s nem szabad hib�zni. Noha
keve-sen voltak, ahhoz az�rt elegen �s �ppen el�g maga-van, hogy m�g a f�lelmetes
t�rsas�g se pr�b�lhassamindegyik�ket lerohanni, �s kiverni bel�l�k esetle-ges
v�tkess�g�ket. Ki kellett sz�rni�k a gyan�sakat.Olyan ez, ak�r valami
hajt�vad�szat. Aki megriad�s menek�lni kezd..
Nick j�les�t s�t�lt a k�t palota k�r�l, azt�n, amikora hideg m�r igencsak emelgette
a k�p�nyege szeg�-ly�t, kiballagott a Champs-Elys�es-re, �s meg�ll�totte konflist.
g veted, kis settenked - somolygott, ahogy a kocsiz�kkenve elindult alatta.
K�vet�je t�bbsz�r felbukkant �s elt�nt; akkor azon-ban, amikor �gy d�nt�tt,
felkeresi a Sir�lyt �s elbe-sz�lget vele, a mestertolvaj nagyon �gyelt r�,
hogyelvesz�tse.
Ism�t a holies-ban tal�lkozott a j�v�g�s� selyem-fi�val. Olyan ritk�n �ltek itt
egy�tt, hogy nekem kel-lett megfigyel�t�l tartaniuk.
A Sir�ly p�khendibb �s fennh�j�z�bb volt, mintvalaha, �mb�r �gy t�nt, mintha csup�n
szorong�s�tleplezn� ezzel. Amikor az �rny�k bel�pett, egyny�l�nk, v�r�s haj�
l�nnyal �lt az asztaln�l, �s am�sort n�zte. Az ifj� h�lgy l�that�lag roppantb�szke
volt a lovagj�ra; �gy cs�gg�tt rajta, mintvalami selyemmajmocska.
Nick letelepedett a k�zel�kben. Nem kellett sok�-ig v�rnia, embere amint felfedezte
�t, ler�zta mag�-r�l a nyafog� teremt�st, �s �t�lt a mestertolvajhoz.
- �, �dv�zl�m, m,sieur! Hogy van? �r�l�k, hogyl�tom - ked�lyeskedett.
Az �rny�k fintorogva szagolt bele a leveg�be.
- H�t m�g �n, Sir�ly - mondta. �j k�lnit hasz-
n�lsz

- Eh, a a m�sik olcs� pacsuli volt. Nem illett


hozz�m.

- �r�l�k, hogy tal�lt�l m�sikat. Magadhoz ill�t -biccentett Nick. - Mi �js�g


errefel�?

- Szereztem egy �j l�nyt - b�k�tt a h�ta m�g� apomp�s fiatalember. - Cl�o... remek
darab lesz, csakm�g kezd�. Nevelni kell-tette hozz� magyar�z�lag.A mestertolvaj
r�n�zett a fiatal, ny�g�s arccal �l-d�g�l� l�nyk�ra. H�ny �ves lehet vajon?
Tizenh�t?V�kony, feh�r kez�t �sszekulcsolta az �lla alatt,ahogy a sz�npadon �nekl�
n�ket n�zte; v�r�s hajaf�nytelen csig�kban omlott keskeny v�ll�ra, fejlet-len
keblei alig-alig emelt�k meg a bl�z�t.Nick felh�zta a szem�ld�k�t. Ism�t felt�madt
ben-ne a r�gi v�gy: igen szerette volna le�tni az �nel�-g�lt selyemfi�t.

- �s m�g? - k�rdezte k�s�bb, amikor siker�lt er�tvennie mag�n.


A Sir�ly tekintete riadtan rebbent meg. �nk�nte-len�l is k�r�ln�zett a teremben,
miel�tt besz�lnikezdett, holott tudta j�l, kik �lnek k�r�l�tte.
- Felbolydult itt minden - suttogta. - Ami�ta elt�ntaz a gy�m�nt... tudja, annak a
k�l�n�s t�rsas�gnaka k�ve, amir�l a m�ltkoriban besz�ltem... na, ami�taaz elt�nt,
h�t, �n mondom, val�s�ggal veszedelmeslett itten az �let. Mindent, de eg�szen
komolyanmondom, mindent elleptek az idegenek! �gy ny�-zs�gnek, mint h�bor�ban a
k�mek... jut eszembe,hallotta, hogy h�bor� lesz? �gy fest, megy�nk an�metek
ellen... tudja, al��rtunk valami pap�rost azoroszokkal... tiszta sor, megy�nk a
n�meteknek!
- Sir�ly, Sir�ly - s�hajtott a mestertolvaj. - Minek�t�d az orrod olyasmibe, amihez
nem �rtesz, k�l�-n�sen akkor, amikor eg�szen m�sr�l van sz�. Azo-kat az
egyezm�nyeket m�r tavaly al��rt�k, s b�rt�nyleg meger�s�dtek a revansot k�vetel�
p�rtok,nem lesz h�bor�. -Olyan hangon magyar�zott, mintegy t�relmes, de m�r
v�gtelen�l megf�radt tan�t�. -Folytasd, amit elkezdt�l, ha lehet.A selyemfi� kurt�n
v�llat vont. Ha nem, h�t nem.A m'sieur nyilv�n jobban tudja, mert
hisz"'odaf�nt"folyton ilyesmir�l besz�lnek.

- Noh�t, itt mindenesetre ny�zs�gnek az idegenek


-t�rt vissza engedelmesen megkezdett t�m�j�hoz. -Ellen�rz�s alatt tartj�k az
�kszerpiacot, �s azt besz�-lik - hajolt k�zelebb megb�z�j�hoz - figyeltetik
alegnevesebb tolvajokat is! A Nagyokat!L�tszott az arc�n, hogy m�r-m�r csodak�nt
�rt�-keli ezt a tettet. Sz�mukra a mestertolvajok kil�teegyike volt a vil�g nagy
miszt�riumainak; alakjukk�r� legend�k sz�v�dtek, az alaptalan tal�lgat�sokminden
kocsmaasztaln�l el�ker�ltek. Val�j�banpersze senki nem tudott semmit. S a
titokzatos t�r-sas�g most figyel teti ezeket a tolvajokat! Mintha csakk�z�ns�ges
�ton�ll�k lenn�nek.
- Nocsak - mosolygott Nick. - H�t azok a mesebelih�s�k is sebezhet�ek? Mellesleg,
engem ink�bb azlep meg, hogy egy�ltal�n l�teznek. Na de h�t, hafigyeltetik �ket...

- M�r megint g�nyol�dik, ni sieur - duzzogott aSir�ly. - Pedig ezek komoly dolgok.
- Megnyalta azajk�t, tekintete megint k�rberebbent. - A P�re-La-chaise temet�ben, a
Mur des F�d�r�s el�tt a napok-ban tal�ltak egy holttestet. Azt besz�lik, igen
cs�f�llapotban volt... Ugyannyira, hogy a rend�r�k tel-jes h�rlez�r�st, vagy mi a
fen�t rendeltek el, sz�valnem �rhattak r�la a lapok. De hi�ba nyomoznak,nem fognak
azok tal�lni semmit! A t�rsas�g csin�l-
ta...!
Nick nagyot szusszant, �s megcs�v�lta a fej�t.
- Most m�r minden sz�rny�s�get ennek a t�rsas�g-nak a nyak�ba varrtok?

- Sok mindent tudunk mi idelent, n� sieur, eztmaga is tudja.


- Ez igaz - biccentett az �rny�k. - �s ki volt az aszerencs�tlen, azt is tudj�tok?
- V�letlen�l igen, b�r nekem nem sokat mond:valami Emile Darras. Azt besz�lik,
m�dos kereske-d� volt... sose hallottam a nev�t.Az �rny�kkal fordult egyet a
mulat�. Hallottaugyan, hogy a m�sik tov�bb besz�l, de m�r nem�rtette.
Emile. Errule halott. Meggyilkolt�k.Emile Darras, a Haj�s (hogy mik�nt ragadt r� ez
an�v, m�r tal�n sosem fogja megtudni) az egyetlenvolt a nagy francia bet�r�k k�z�l,
akihez Nicketbar�ts�g f�zte. Igaz, ezt sem lehetett �ppen komoly-nak nevezni,
hiszen az � vil�gukban ez elk�pzelhe-tetlen lett volna, mindazon�ltal kedvelte a
mindigked�lyes, pocakos, kopaszod� kis embert. Kevesettal�lkoztak, tal�n �ppen
az�rt, nehogy szorosabbraf�z�dj�k a bar�ts�guk, s ennek megfelel�en az �r-ny�k nem
tudott r�la t�lzottan sokat - �gy volt he-
lyes.
Kelmekeresked�k�nt �lt a nagyvil�g sz�ne el�tt,rangos �zletet vezetett P�rizs
sz�v�ben, a legel�ke-l�bbek k�z�tt. Megnyer� modor�, sz�v�lyes, el�z�keny embernek
ismerte mindenki, �ruj�ban sohanem lelhettek hib�t; sokan l�togatt�k h�t a leggaz-
dagabbak k�z�l. A fecseg� komorn�k, k�nnyenb�szk�lked� �rh�lgyek seg�ts�g�vel
azut�n m�rnem volt neh�z �jszakai �tjait megszerveznie.Nem volt m�r fiatal; �lete
sor�n sok mindent el�rt,de nem csup�n a m�rt�kletess�g intette tev�kenys�-ge alapos
korl�toz�s�ra -bizony, teste sem szolg�ltam�r �gy, mint r�gen. Fontolgatta a teljes
visszavo-nul�st, egy-egy k�l�n�sen k�v�natos zs�km�nyazonban m�g megk�s�rtette.
Most pedig...
Azt besz�lik, igen es�j�llapotban vott.Nicknek esz�be �tl�tt els� tal�lkoz�suk.
K�l�n�seset volt, sz�niel�ad�sba ill�. Az �rny�k Colbert, aneves p�nzember
asszony�nak tiar�j�t igyekezettmegszerezni - �l eml�kezett a rue de Grenelle-
ipalota meglepe m�reteire - amikor elt�nt neki,hogy valaki m�s is ker�lgeti az
utcai l�mp�k besz�-r�d� f�nyfoltjait a hossz� folyos�n. Darras volt az,a Haj�s.
A tal�lkoz�s persze k�nos volt, h�t hogyne lettvolna az, �m h�la a k�t f�rfi
szerencs�s term�-szet�nek, hamarosan t�ltett�k magukat rajta. Az�rny�k eleg�nsan
�tengedte a tiar�t Darrasnak, mi-vel az n�h�ny perccel el�bb �rkezett a
helysz�nre,mint �. Seg�dkezet mindazon�ltal nem ny�jtott,puszt�n csak v�gign�zte,
mik�nt boldogul az id�-sebb f�rfi.
A t�rsas�g sin�lta...
Igen, a t�rsas�g. De mi�rt? �vli k�sztette �ket erreaz esztelen tettre?
Olyan ez, ak�r valami hajt�vad�szat. Aki megriad�s menek�lni kezd...
Szeg�ny Haj�s. Sosem volt valami b�tor ember. s�ppen �miatta.

- Ismerte - hatolt el tudat�ig a k�rd�s.


- Hogy

- Azt k�rdeztem, ismerte-e, m'sieur - ism�teltehangosabban a Sir�l... - Ebben a


b�get�sben besz�l-getni sem lehet tisztess�gesen!Val�ban, a teljes k�rus
r�zend�tett a z�r�jelenetsor�n. A mestertolvajnak fel sem t�nt addig.
Lassanb�lintott.

- igen. J�rtam n�ha a �zlet�ben. Tudod, nagyonsz�p kelm�i voltak. Szerett�k a


l�nyok - tette m�ghozz�, hogy a elyemfi� is �rtse, mir�l van sz�
- Hajajj, h�t persze, hogy szeretik-b�logatott szak-�rt� m�dra. - Csak vigy�zni
kell vel�k, nem szabadelkapatni �ket! A m�ltkorj�ban is...A P�re-Lachaise
temet�ben, a Mur des F�d�r�s el�tt...De mi�rt �ppen ott? Itt v�gezt�k ki
hetvenegybena komm�n�rokat... de mi k�ze van ehhez Darras-nak? A komm�n�rok...
l�zad�k. L�zad�k, akik ahatalom ellen fordultak. Igen, a hatalom ellen...A
rend�rs�g nyilv�nval�an politikai h�tteret tulaj-don�t a dolognak. De �k �s �n, mi
tudjuk, hogym�sr�l van sz�. Eg�szen m�sr�l.Az �rny�k keze �k�lbe szorult az asztal
alatt.K�nyszer�tette mag�t, hogy a Sir�lyra figyeljen,ak�rmilyen ostobas�gokat
fecseg is. De az m�r is-m�t a t�rsas�gr�l besz�lt:
...mert cs�nya dolgok t�rt�nhetnek m�g, m'sieur!�n azt gondolom, nem kellett volna
azt a k�vetellopni t�l�k.
�s egyre ink�bb �gy gondolta a mestertolvaj is.Nem �nmag�t f�ltette - a t�bbieket.
Azokat, akikgyeng�bbek n�la, akik belebukhatnak a szekta k�-m�letlen nyomoz�s�ba.
Hib�t k�vetett el, amikorcsak �nmag�val sz�molt, csak a saj�t erej�vel, s
nemgondolt arra, m�s tal�n nem ilyen er�s.Visszajuttathatta volna persze a
gy�m�ntot a tulaj-donosoknak, s ezzel elej�t vehette volna a harc to-
v�bbgy�r�z�s�nek. Csakhogy akkor az ellenf�l is-m�t el�gedetten elk�nyvelhet
mag�nak egy v�reser�szakkal kiv�vott gy�zelmet.Nem tudta r�sz�nni mag�t.
M�g nem.

14.
A magas, v�kony, ideges tekintet� f�rfi egy dom-bocska tetej�n �llt, �s a l�bai
el�tt f�nyes-k�ken elte-r�l� tavat n�zte. Piros brit egyenruh�t �s tr�pusisisakot
viselt; v�r�sesre cserzett arc�n ki�tk�z�tt asz�ke borosta, a s�rt�k k�z�tt ver�t�k
csillogott. Kis-s� f�lrebillentette a fej�t-mint mindig, ha nyugtalanvolt - �s
ujjai le-fel motoszk�ltak a v�ll�n f�gg� LeeMetford puska sz�j�n. Szapor�n
pislogva, szem�t�sszeh�zva b�mult a messzes�gbe.Szemk�zt, a t�lparton, az ott m�r
Mozambik, aportug�l gyarmat, messze fenn �szakon pedig N�-met Kelet Afrika partj�ra
futnak a hull�mok. Ellen-s�g minden�tt, amerre a szem ell�t.Ami azt illeti, a h�ta
m�g�tt ugyan brit ter�leth�z�dik, de m�g a k�t t�lparti riv�lissal aligha akaddolga
az elk�vetkez� hetekben-h�napokban, ab�szk�n cseng� Brit K�z�p-afrikai
Protektor�tusn�ven, alig egy �ve angol tulajdonn� nyilv�n�tottter�letb�zv�st
szolg�l sz�m�ra el�g kellemetlens�g-
gel.
Idestova t�z esztendeje m�r, hogy Anglia l�trehoz-ta az els� konzul�tust a Nyassza-
t� partj�n, a T�rsa-s�g pedig hozz�l�tott a ter�letek megv�s�rl�s�hoz.Ily m�don
elm�letileg hozz�jutott a nyugati �s a d�lipartvid�khez, az itt �l� n�pek
ellen�ll�sa mind-azon�ltal nem sz�nt meg, �gy mik�nt az lenni szo-kott, Britannia
hamarosan h�bor�t ind�tott ellen�k.H�d�t� hadj�rata azonban nem hozta meg a
v�rt,gyors eredm�nyt - a feket�k imm�r hatodik eszten-deje k�zd�ttek otthonuk�rt.
Peter Baldock, a brit gyarmat hadsereg hadnagya,n� tagad�s, meglehet�sen rossz
b�rben volt. Eg�sz-s�ge �s ideg�llapota rohamosan romlott, ami�ta egyf�lledt,
legyekt�l �s rossz h�rekt�l hemzseg� d�lut�-non megkapta kinevez�s�t az �j
Protektor�tusba.Ez�rszer el�tkozta m�r Afrik�t addigra is, de a nyo-mor�s�gos,
semmire sem j� fokf�ldi hely�rs�gben,ahol naphosszat whiskyt�l b�dultan hevert
t�bori�gy�n, legal�bb nyugodtan v�rhatta a b�k�s, lass�hal�lt. Dolga nemigen akadt,
rangja - azon az Istenh�ta m�g�tti helyen legal�bbis - elegend� volt ah-hoz, hogy
b�k�n hagyj�k. A nap legnagyobb r�sz�-ben csak fek�dt h�t, t�gra ny�lt szemmel
meredve amennyezetre, s unottan, g�piesen h�zott n�ha amellette �ll� �vegb�l; egy
id� ut�n m�r a legyeketsem hajtotta el.
Soha nem volt r�szeg. Val�j�ban nem ivott nagyonsokat. A whisky csak eltomp�totta,
seg�tett elvisel-het�v� tenni az elviselhetetlent. Olyan volt, minthaldokl�nak a
morfium - semmit nem old meg, csaka k�nt enyh�ti.
Peter Baldock nyugodtan, b�k�ben v�rta a hal�lt,s nem berzenkedett. M�r azon sem
elm�lkedett,mik�nt is ker�lt ide. Eleinte elt�prengett m�g ki�ll-hatatlans�gon,
arroganci�n, a bajt�rsi �rz�s �s visel-ked�s hi�ny�n - szavakon �s mondatokon,
amelye-ket el�z� feletteseit�l hallott, �m lassacsk�n r��b-redt t�k�letes
hi�baval�s�gukra. A porf�szekben,ahol napjai peregtek, teljess�ggel �rdektelen
voltm�r minden.
�llapot�val term�szetesen nem volt egyed�l, ha-sonl� ap�tia �lt a leg�nys�gen is;
tal�n csak a szol-g�latukra rendelt feket�ket nem �rintette meg. Ne-kik �ppen
el�gnek bizonyult az a tev�kenys�g, amitnap mint nap el kellett l�tniuk. Baldock
m�r-m�rcsod�lta �ket ez�rt. -
Akadtak hajnalok, amikor fel�bredv�n, nem mertekinyitni a szem�t, mert att�l f�lt,
abban a pillanatbanmeg�r�l, amint megl�tja a barakkja fal�tvagy meny-nyezet�t.
Persze, el�bb-ut�bb mindenk�ppen felkellett emelnie �lomneh�z, s�rga szemh�jait -
�sv�g�l sohasem �r�lt bele a l�tv�nyba, puszt�n un-dor fogta el. M�rhetetlen
undor.Eleinte sokat k�nozta m�g a m�lt, a h�trahagyott,messzi otthon eml�ke.
v�ratlanul �s h�vatlanul, k�-m�letlen �less�ggel bukkant fel benne az �rorsz�giBran
Castle k�pe, apja, Thomas Baldock �s nevel�-n�je, Meredith arca. �rdekes m�don,
testv�rei ne-migen k�s�rtett�k. Annak idej�n, amikor m�g aztgondolta, elmetorn�val
kell szembesz�llnia az egy-kedv�s�ggel, k�l�nbn�l k�l�nb elm�leteket gy�r-tott
ennek magyar�zat�ra. De hamar felhagyott ve-le. Micsoda ostobas�g volt ezen r�g�dni
- a testv�reisoha nem �rdekelt�k, ennyi az eg�sz.M�st gondolt a katonas�gr�l amikor
elindult ha-zulr�l, �s eg�szen m�st gondolt a gyarmati hadse-regr�l. A kaland, az
ismeretlen vonzotta, a lehet�-s�g, hogy fegyvert viselhet, hogy h�bor�zhat. L�-
nyeg�ben, nem is volt gond mindezzel; b�tor �seszes katon�nak tartott�k, nem
v�letlen�l haladtgyorsan a rangl�tr�n. Csakhogy, amint haladt el�re,�gy kapott
egyre nagyobb teret ki�llhatatlan term�-szete. Min�l nagyobb hatalom birtokosa
volt; ann�link�bb szabadon eresztette arroganci�j�t, uralkodniv�gy�s�t �s
paranoi�it. A hadsereg k�ztudottan ki-v�l� hely eff�le r�geszm�k kiteljes�t�s�hez,
nekiazonban valahogy nem volt szerencs�je. Elbukott.Hogy ki �s mi�rt "'emelte" ki
megint, arra soha nemkapott v�laszt - igaz, val�j�ban nem is k�rt. Ismeret-len�l
k�romolta j�tev�j�t, amikor moszkit�k mart�k �s b�ntuk nyilaztak r� a boz�tb�l.
Lev�ltott�k azeg�sz hely�rs�get; valakinek esz�be jutottak, aki�gy d�nt�tt, m�gsem
hagyja csendesen meg�r�lni
�ket.
Pedig Baldock, err�l egyre ink�bb meg volt gy�-z�dve, sokkal sz�vesebben
v�lasztotta volna azt am�dj�t a t�bolynak; mert, hogy elm�je itt is meg-bomlik,
ahhoz nem f�rhetett k�ts�g. Csak �ppensokkalta k�nosabb k�r�lm�nyek k�z�tt.�j
�llom�shely�n azt a feladatot kapta, hogy csa-pat�val der�tse fel �s semmis�tse meg
a l�zad� benn-sz�l�ttek rejtett t�bor�t. A parancs alig n�h�ny sor-ban taglaln� a
teend�t, szok�sos katonai sz�kszav�-s�ggal. Felder�teni �s megsemmis�teni - h�t
persze, misem egyszer�bb ann�l. Hogy a t�bor valahol bentvan az ellens�ges tr�pusi
vid�k k�zep�n, hogy azes�z�sek minden bizonnyal utol�rik majd a sza-kaszt, s hogy a
bennsz�l�ttek eg�sz �ton lesb�lvad�sznak majd az egys�gre, ezzel mintha egy�lta-l�n
nem sz�moltak volna �j felettesei. .Most, amikor ott �llt a csenev�sz bokrok k�z�tt
�slen�zett a Nyassza-t�ra, m�r nem is �rdekelte ig�-z�n, milyen kiv�l� c�lpontot
ny�jt piros kab�tj�bana gy�r n�v�nyzet k�z�tt. Val�j�ban nem is b�ntavolna m�r, ha
egy settenked� kaffer lel�vi v�gre,csak a f�jdalomt�l f�lt. Nemegy bajt�rs�t l�tta
k�nokk�z�tt odaveszni, alamuszi ny�lvessz�t�l �tj�rt t�-
d�vel.
A puska, ha megfelel� helyen tal�l a l�v�s, ebb�la szempontb�l tiszta fegyver -
b�r, ami azt illeti, afeket�k sokkal t�bbet b�rtak, mint az eur�paiak.K�pesek
voltak napokig szenvedni olyan sebekt�l,amibe minden t�rv�nyszer�s�g szerint
nyombanbele kellett volna pusztulniuk. De persze, err�l m�rnem a britek tehettek.
A ny, a d�rda ezzel szemben rettenetes eszk�z -Baldock m�g mindig megborzadt,
valah�nyszoremberei test�be l�tta hatolni a primit�v hegyeket.Elm�letileg nagyobb
es�ly lenne fel�p�lni ezekb�l asebekb�l, persze k�rh�z �s megfelel� orvosi
ell�t�smellett. De ilyesmir�l legfeljebb a sebl�zt�l gy�t�rt. haldokl�k
hallucin�ltak errefel�.�gy h�t, noha nem rettegte a hal�lt, f�lelem j�rta �tminden
pillanat�t, amikor embereit vezette a f�k, abokrok k�z�tt, vagy csat�ba
bocs�tkozott a benn-sz�l�ttekkel. Nem tudta, honnan mer�tette az er�tahhoz, hogy ne
l�je le k�njukban ny�sz�t� sebes�lt-jeiket, hiszen hangjuk �s l�tv�nyuk m�r-m�r
meg-�rj�tette. Minduntalan arra kellett gondolnia, el�bbut�bb el kell j�nnie annak
a napnak, amikor majd 6fog vinnyogni a t�bor k�zep�n, �s tudta j�l, akkorsem akad
majd senki aki seg�thetne - ha m�ssal nem,legal�bb egy megv�lt� puskagoly�val.R�vid
szeml�l�d�s ut� visszah�z�dott h�t mostis a cserj�sbe; gy�zedelmeskedett a
vad�szokt�l ret-teg� �llat �si �szt�ne. Fedez�k�b�l tov�bb b�multaa lust�n ny�jt�z�
tavat, �m hogy mi v�gre, arr�lnem tudott volna sz�mot adni. Egyetlen igaz
indokalehetett csup�n: addig sem kellett tov�bb mennie. Anyugati part hegyei k�z�tt
k�sz�lva, bizony ritk�nl�thatta ilyen nyugodtnak a Nyassz�t; viharos h�-napok
j�rtak.
Letelepedett egy szikl�ra, mely �gy kuporgott adomb tetej�n, mint holmi alv�
rinoc�rosz; rem�lte,nem riaszt fel egyetlen oltalm�ban szunnyad� �tko-zott k�gy�t
sem. Hallotta pihen�re rendelt embereineszez�s�t a h�ta m�g�tt. Gy�l�lte �ket
egyt�l-egyig, gy�l�lte mind�j�ket, puszt�n az�rt, mert r�-szesei voltak ennek a
pokolnak, tan�i k�nl�d�s�nak,lass� megt�bolyod�s�nak. Nem b�nta volna egy�l-tal�n,
ha sorban elvesz�ti mindegyiket. Am�gy semakadt k�z�tt�k egyetlen egy sem, aki
b�rmit is �rtvolna - a hadsereg tudja, kiket kell eff�le szolg�latraosztani.
N�zte a t� felett Mozambik fel� tart� madarakat.L�m, nekik mit sem sz�m�t, melyik
orsz�g vettebirtokba az adott ter�letet; csak �tr�ppennek a hat�rfelett, ha �gy
hozza kedv�k, s nem t�r�dnek azember ostoba j�t�kaival.
H�bor�, h�bor�, h�bor� - l�ktetett benne a gon-dolat. Feleslegesen �l� emberek
felesleges hal�la,�r�ltek j�t�ka.
�t �vvel kor�bban a portug�lok elfoglalt�k a Lo-urenco Marques �s a transvaali
hat�r k�z�tt �p�tettvas�tvonalat, majd benyom�ltak a Manika vid�k�-re, hogy
�sszek�ttet�st hozzanak l�tre m�sik gyar-matukkal, Angol�val. Csakhogy a britek
erre azid�re m�r megsz�llt�k a barotce t�rzsek ter�leteit,�s Massi-Kessin�l
meg�tk�ztek a portug�l csapa-tokkal. Portug�lia megh�tr�lt, s egy �v m�lva meg-
�llapodott Angli�val a gyarmatok hat�rvonalait il-let�en. Az Angol�val val�
�sszek�ttet�sr�l viszontle kellett mondania.
A k�t �llam b�k�t k�t�tt, de a ter�leten nem ma-radtak abba a h�bor�k. M�g a brit
birtokon �lland�kisebb csat�roz�sok folytak, addig Mozambik d�liter�let�n a
gazaf�ldi zuluk felszabad�t� h�bor�jazajlott, Gung�nyama vezet�s�vel. Britek,
portug�-lok �s b�ntuk hullottak tucatsz�m Afrika szenvtelenege alatt - katon�k,
akiknek nev�k�n �s rangjukont�l egykor saj�t �let�k is volt. Sorsuk,
t�rt�net�k;am�g azt�n a lajstromot ellen�rz� k�zben siet� tollvon�sa be nem
fejezte, egyszer s mindenkorra.Baldock hadnagy kik�p�tt. Szeml�ld k�v�lr�l
azembereket, tartsd �ket b�bunak, sakkfigur�nak. �,milyen hasznos felfog�s!
Egyetlen sz�ps�ghib�jacsup�n, hogy gyalogok sz�m�ra el�rhetetlen megol-
d�s.
A szikladarabon, nem messze t�le hangy�k vonul-tak rendezett sorban, a menet a
t�loldal �rny�k�bant�nt el. A katona let�pett ej f�sz�lat, �s hegy�t amas�roz�k
k�z� tolta. Kett�szakadt a sor, az el�lhalad�k tov�bbmentek, a t�bbiek
megtorpantak,izgatottan vizslatt�k k�rbe a f�sz�lat. Mivel nemtal�ltak benne semmi
�rdekeset, megker�lt�k, �st�rsaik ut�n siettek.
Baldock megcs�v�lta a fej�t. Milyen k�nny� �ketmegzavarni. Milyen k�nny� lenne
leseperni egyet-kett�t a k�r�l -v�gtelen t�vols�gba ker�ln�nek acsapatt�l,
kiszakadn�nak a vil�gukb�l, tal�n sohanem tal�ln�nak vissza.

- Hangy�k vagyunk mi is - morogta az orra alatt,amint tov�bb bolygatta a


menetel�ket a f�sz�l he-gy�vel. - �tkozott kis hangy�k. Menetel�nk, mene-tel�nk,
azt�n j�n a f�sz�l �s huss.:.Felemelt egyet a vonul�k k�z�l. A rovar k�ts�gbe-
esetten futkosott, de a leveg�be emelt f�sz�lr�l nemvolt menekv�s.
A f�rfi b�multa egy darabig, forgatta, hogy mindiga szeme el�tt legyen. A csillog�,
fekete kis harcosnem adta fel, szaladg�lt fel-al�. Nem l�tta be, hogymindhi�ba. A
mas�roz�knak fel sem t�nt a hi�nya,haladtak tov�bb rend�letlen�l.
- Szerencs�tlen bolond - mormolta a hadnagy, �svisszaeresztette a sorba. A hangya
nyomban csatla-kozott a menetoszlophoz, s egyetlen pillanattal k�-s�bb a f�rfi m�r
nem tudta, melyik is volt az.Elhaj�totta a f�sz�lat, keze �k�lbe szorult. Felpil-
lantott az �gre. Csak n�zte, n�zte a vak�t� f�nyess�-get, m�g k�nnybe nem l�badt a
szeme.
- Peter Baldock, hadnagy. Afrika, Brit K�z�p-afri-kai Protektor�tus-motyogta maga
el�, majd elism�-telte m�g egyszer. - A fene esne bele - tette hozz�
ut�bb.
A legkisebb meglepet�st sem �rezte, amikor oda-lentr�l meghallotta a l�v�st. Lassan
h�trafordult, dea bokrokt�l semmit rem l�thatott. Az els�t �jabbl�v�sek k�vett�k,
de csak sz�rv�nyosan, t�tov�n.H�t persze, hiszen az ellens�g nem l�tszik.
- Megj�ttetek, mi? - d�rm�gte Baldock. Torz mo-soly jelent meg az arc�n; �gy
festett most, mintvalami k�l�n�sen elt�lzott marionettfigura.Lassan fel�llt, szinte
g�pies mozdulattal billentettele v�ll�r�l a Lee Metfordot, �s a cserj�k
takar�s�banmegindult t�rsai fel�. Valami ler�zhatatlan beideg-z�d�s vitte el�re,
mely egyetlen pillanatra sem en-gedett teret a v�gynak, hogy hagyja sors�ra csapa-
t�t, s csak �ld�g�ljen a dombtet�n, m�g odalent gy�zaz egyik f�l. Hiszen sz�ve
szerint ezt tette volna -csakhogy a sz�v�nek m�r r�g nem volt joga b�rmi-ben is
ir�ny�tani �t.
Megg�rnyedve, mintha g�rcs k�nozn�, lopakodottlefel�; ajk�ra r�fagyott a torz
mosoly. Nem gondoltsemmire. A f�ldet b�multa, a hossz� sz�r� f�velbor�tott, nedves
talajt. N�ha felpillantott, v�giglesetta bokrok, f�k sor�n. M�r l�tta az apr�cska
tiszt�sonlapul�, piros kab�tos alakokat. Nem mozdult egyiksem, hallgattak a pusk�k.
Vajon ez�ttal h�nyan hal-tak meg k�z�l�k?
A tiszt meg�llapodott egy fa t�v�ben. Nem mentk�zelebb a csapat�hoz, hiszen minek
z�rassa bemag�t � is? Ha egy�ltal�n mutatkoznak m�g a feke-t�k, innen oldalr�l
t�bbet tehet ellen�k. No persze,meglehet, r�g od�bb�lltak m�r, s �k
hi�baval�anrostokolnak itt napnyugt�ig. De nemigen akadmajd, aki �nsz�nt�b�l
felemelkedne, hogy ellen�-rizze. Hiszen gyakorta �ppen erre v�rtak a n�v�ny-zet
k�zt rejt�zk�d�k.

- Rorke's Driftn�l h�s�k harcoltak - motyogta ma-g�ban Baldock. - Az ostoba


kafferek sorban mas�-roztak a pusk�ik el�. �s mi? - csendesen felnevetett.
- Mi csak patk�nyok vagyunk... erd�kben cs�szva-m�szva pusztulunk el egyenk�nt...
mert a mi kaffer-jaink nem bolondok. De nem �m!M�gsem kellett sok�ig a tiszt�son
vesztegelni�k.Az egyik brit felki�ltott, ny�lvessz� j�rta �t a v�ll�t
- a langal�ta Jennings volt az, a hadnagy felismertea hangj�t - azut�n sz�tny�lt a
n�v�nyzet, �s el�ug-
- r�ltak a bennsz�l�ttek. D�rd�ikat r�zva, ki�ltozvarohantak a t�rdre emelked�
angolokra. Baldtick sz�-m�ra m�r ak�r unalmas is lehetett volna a l�tv�ny,annyit
tal�lkozott vele az elm�lt hetekben - unalmaslehetett volna, ha nem t�lti el
feneketlen retteg�smindah�ny alkalommal.
Remeg� k�zzel emelte l�v�sre fegyver�t, s a LeeMetford egy�tt d�rrent t�rsai els�
sort�z�vel. Afeket�k rohama megt�rni l�tszott, a legel�l rohan�kjav�t h�tral�kt�k a
goly�k, kez�kb�l kifordult ad�rda; de a t�bbiek �tugr�ltak felett�k, �s m�r rajtais
voltak a feh�reken. A m�sodik sort�z m�g letag-l�zta n�h�nyukat, azut�n
megkezd�d�tt az elkese-redett k�zitusa.
Baldock m�lyeket l�legezve igyekezett �rr� lennikeze remeg�s�n, hiszen imm�r igen
pontosan kellettc�loznia, m�g ha csak a harcol�k k�r�l �l�lkod�kral�tt is - ugyan
k�l�n�sebb lelkifurdal�sa nem lettvolna, ha saj�t ember�t l�vi le, de nem akarta
feles-legesen szapor�tani a gondjait. A ver�t�k patakok-ban folyt v�gig az arc�n;
cs�pte a szem�t, belecsur-gott nyitott sz�j�ba, benedves�tette a fegyver agy�t.A
neh�z, p�r�s leveg�ben alig kapott leveg�t, kishi-j�n megfojtotta �nn�n
izgalma.Sz�net n�lk�l k�romkodott, saj�t szavaib�l igye-kezv�n b�tors�got mer�teni,
s n�mi er�t ahhoz, hogy
330 331
tov�bb l�v�ld�zz�n. Katon�i elkeseredetten csat�z-tak a tiszt�s k�zep�n, fekete �s
feh�r holttestek k�ztbotladozva, szuronnyal, k�ssel, puszta k�zzel. Atisztvalami
k�l�n�s, n�ma balettnek l�tta az eg�szet
- holott a k�zd�k ord�tottak, ha volt r� okuk, ha nem
- s b�nt� �less�ggel �gett elm�j�be minden, a c�lt�s-ke felett l�tott k�p. Tudta,
ha net�n megint leszolyan el�tkozott, �s t�l�li ezt a csat�t is, �jabb jele-
netekkel fog gazdagodni r�m�lmai zs�folt t�rh�za.C�lzott, l�tt. C�lzott, l�tt.
Amikor a h�ta m�g�tt megreccsent egy �g, egyet-len t�red�k pillanatra bel�villant �
gondolat: most,v�gre. Mozdulatlan c�lpontot h�tulr�l csak nemhib�z el egyetlen
�tkozott kaffer sem! A tiszta, gyorshal�l. Az �h�tott megv�lt�s.
�m az �let�szt�n, mit mindeddig aludni v�lt, er�-sebbnek bizonyult a l�lek
f�sults�g�n�l. A testeszinte �n�ll�an cselekedett: l�bai rug�k�nt vetett�koldalra.
Egy bokorba zuhant, de m�ris megperd�lt,�s a f�l� magasod� fekete �rnyba l�tt.Azt�n
elvesztette az eszm�let�t.V�rmaszatos, barna arc hajolt f�l�.
Aggodalmasanvizsg�lgatta, azut�n el�gedett mosoly ter�lt sz�t
rajta.

- �dv�zl�m, uram - mondta Quinn tizedes, amintBaldock kinyitotta a szem�t. Vastag


ajkai m�g�tts�rga fogak sorakoztak. -�r�l�k, hogy �jra k�zt�nk
van.
A hadnagy elmorzsolt egy cifra k�romkod�st;Quinn vigyorgott.

- A kafferekkel ne legyen gondja, t�l vagyunkrajtuk - nyugtatta felettes�t - nem


voltak valami
sokan.
Baldock megpr�b�lta felemelni a fej�t, de nyom-ban olyan f�jdalom has�tott bel�,
hogy fel kelletthagynia a k�s�rletez�ssel. K�rdezni akart valamit,de ez sem
siker�lt neki azonnal.
- Ne t�rje mag�t, uram - mondta j�indulat�an akatona. - Egyel�re minden rendben
van.
- Vesztes�gek? - ny�gte ki v�gre Baldock. Nyelveneh�z volt, mintha agyaggal vont�k
volna be, �s �ppolyan �z� is.

- Gould, Knepper, Richards - sorolta cs�ndesen atizedes.


- Sebes�ltek?
- Sokan - vont v�llat Quinn.
A hadnagy lehunyta a szem�t. �tkozottak! Mosthallgathatja megint a jajgat�sukat,
�jszakai ny�gd�-csel�s�ket. Hirtelen vak�t� r�m�let rohanta meg. �svele? Vele mi
t�rt�nt?
Teste megfesz�lt, egyetlen r�ndul�ssal fel�lt. Atizedes ijedten h�k�lt h�tra.

- Nyugodjon meg, uram, nincs semmi baj!Baldock v�gign�zett mag�n: egy takar�n
fek�dt, atiszt�son, ruh�ja piszkos volt, de v�rt, k�t�st neml�tott. Nem f�jt
semmije, csak a hal�nt�ka l�ktetett.A.homlok�hoz ny�lt, de ne �rzett k�t�st a
fej�n.
- Mi t�rt�nt velem? - n�zett a tizedesre.Quinn a bokrok fel� intett a fej�vel.
- A boz�tban tal�ltuk meg, uram - mondta. - Egy�tl�tt kaffer alatt. �n tudtam, hogy
ott van, merthallottam a l�v�seit. De azut�n cs�nd lett, �s amintr��rtem ilyesmire,
agg�dni kezdtem. De szerencs�-re nincs semmi baj.

- Nem... nem sebes�ltem meg? - k�rdezte sz�raztorokkal a hadnagy, �m alig mondta


ki, m�r meg isb�nta. Rettegett a v�laszt�l.
- Nem, uram.
A k�t sz� jelen pillanatban t�bbet �rt a vil�gonb�rmin�l. Baldock fels�hajtott,
lehunyta a szem�t,�s visszaereszkedett a takar�ra.�ps�gben maradt megint. Nem
fogj�k elfert�z�d�sebek marni a test�t, nem fog sebl�zban fetrengeni,k�nj�ban
�v�lteni. Egyel�re.

- Van valami parancsa, uram? - k�rdezte Quinn. -Ell�tjuk a sebes�lteket, azut�n


tov�bb kellene �ll-nunk egy kiss�. Nem biztons�gos ez a hely.Baldock j�v�hagy�lag
b�lintott. Ki sem nyitotta a
szem�t.

- Hozok egy kis vizet, uram - emelkedett fel mel-l�le a tizedes.


Madarak csertegtek, emberek besz�lgettek �s z�-r�gtek k�r�l�tte, de a hangok nem
tudt�k elnyomnia zokog�st. valamelyik sebes�lt katona s�rt k�nj�-ban. Tal�n a
tejf�l�ssz�j� Shackelfor - gondolta Bal-dock iszonyodva. Uram Isten, h�t l�j�tek
m�r le,hiszem t�l, hiszen m�g gyerek.Peter Baldock - aki maga sem sokkal olt t�l
ah�szon - soha nem vette embersz�mba az ifj� Shac-kelfort, de most, hogy itt
jajvesz�kelt a k�zel�ben,�gy �rezte, puszta k�zzel tudn� megfojtani. A fiu�ppen
annyi id�s volt most, mint a hadnagy, mikorafrik�ba j�tt.
A zokog�sba ny�g�sek, zitkoz�d�sok vegy�ltek,s Baldock az arc�ra bor�totta a
tenyer�t. Tudta, ha-marosan fel kell �llnia �s c-�gig kell j�rnia az embe-reit,
�jra parancsot, c�lt kell adnia nekik. Elv�gre 8a parancsnok - �s nem sebes�lt meg.
Tov�bb kell h�tvezetnie a csapatot.
Csaknem fel�v�lt�tt a gondolatra. lem akarja ve-zetni a csapatot, nem akarja l�tni
a sebes�lteket,nem akar m�r semmit, csak azt, hogy hagyj�k b�-k�n! Hagyj�k b�k�n.
Verejt�k �s v�r szag�t �rezte a tenyer�n. Hal�n-t�k�n l�ktetett egy �r, d�b�g�se
harci dobok hangj�tid�zte. .

- D�g�ljetek meg - mormolta, �s neh�zkesen felt�-p�szkodott. Leporolta


egyenruh�j�t, noha k�lsej�nez sem sokat seg�tett. Lehajtott fejjel, sz�delegve
�lltegy r�vid ideig, azut�n nagyot s�hajtott, �s k�rbe-pillantott a tiszt�son.
Quinn tizedes m�r megszervezte az �rs�get a s�r-tetlen katon�kb�l - ott �lltak a
t�bor k�r�l, fesz�ltenvizslatva a bokrok �rny�k�t. A t�bbiek a sebres�lte-ket
l�tt�k el, a felcsernek seg�tettek, vagy a halottfeket�ket l�kd�st�k egy halomba.
Gould, Knepper�s Richards, a h�rom angol halott a tiszt�s sz�l�nhevert,
zubbonyukkal letakart arccal.Baldock kik�p�tt.

- Isten �vja a kir�lyn�t - sziszegte. Ut�bb felszegteaz �ll�t, �s felki�ltott: -


Emberek! - Verejt�kben f�r-d�, �g� szem�, s�padt arcok fordultak fel�. - Igye-
kezzenek miel�bb bev�gezni a foglalatoss�gukat,azut�n lemegy�nk a t�hoz. Mindenkire
r�f�regy kistiszt�lkod�s. Ism�tlem, kicsi. Tov�bb kell �llnunkinnen. De arcot-kezet
moshatnak majd.Senki nem sz�lt hozz�. Amikor elhallgatott, a ka-ton�k nyomban
visszafordultak teend�ikhez, mint-ha valamif�le hangra �rz�keny g�pezetek
lenn�nek:Baldoch k�rbes�t�lt k�z�tt�k; vitte valami bels�er�, valami fogasker�k,
amit k�ptelen volt meg�ll�-tani. G�p volt maga is, ak�rcsak a leg�nyei, s
ami�takiszak�tott�k a fokf�ldi hely�rs�g semmittev�s�b�l,a szerkezet - noha maga
k�v�nta a legkev�sb� - ism�tbeindult.
Shackelfor elcs�ndes�lt v�gre, a felcser nyilv�nmorfiumot adott neki. A hadnagy nem
tudta r�ven-ni mag�t, hogy k�zelebbr�l is megn�zze; csak mesz-szir�l pillantott r�.
A fi� halottfeh�ren, f�lrebillent
334 335
fejjel fek�dt, szeme al� m�lylila �rny�kot lehelt aHal�l. V�rt�l lucskos zubbony�t
�sszekulcsolt kezeszor�totta a has�ra, feh�r ujjai k�z�tt lassan s�t�ted�b�borsz�n
cseppek v�r�sl�ttek.Baldock sejtette, mi lehet a zubbony alatt.. Szempill�i szapora
remeg�sbe fogtak, ahogy fel-sz�k�lt benne a retteg�s. Hogy n�mik�pp �rr� le-hessen
felette, elindult, hogy szem�gyre vegye, mitv�geztek emberei a feket�kkel.
- Majd eltakar�tj�k �ket az �llatok - vetette odaQuinn; amikor elhaladt mellette.A
hadnagy b�lintott, majd v�ratlanul felki�ltott:- Meg�llj!
A katona, aki a f�ld�n hever� bennsz�l�ttbe akar-ta d�fni szurony�t, f�l�ton
meg�ll�totta a fegyvert.
- Igen, uram? - n�zett felettes�re. Egy mellbe l�ttbantu felett �llt, k�szen arra,
hogy befejezze a moz-dulatot, de � hadnagy egy int�ssel od�bb parancsolta.Baldock
leguggolt a haldokl� mell�. A sebes�ltmellkas�n goly��t�tte lyuk ny�lt, ak�r valami
r�tvir�g a Pokol kertj�ben. A harcos szeme nyitva volt,hom�lyos tekintettel meredt
az angolra.
- J�jj�n valaki, aki tud vele besz�lni! - Baldock nem�rtette a helyi nyelvj�r�st.

- Gibson! - kurjantott Quinn. - A hadnagy �rhoz!A sz�l�tott - h�rihorgas, napsz�tta


haj�, savany��br�zat� k�z�pkor� f�rfi, aki �lete nagyobb r�sz�taz afrikai
gyarmatokon t�lt�tte - kisv�rtatva legug-golt a tiszt mell�.

-Uram? - k�rdezte langyos �rdekl�d�ssel.


- K�rdezze meg, vannak-e m�g a k�rny�ken - b�-k�tt a hadnagy a fekete fel�.
Gibson arc�n kelletlen kifejez�s futott �t, de nemtette sz�v�; mennyire
hi�baval�nak tartja a k�s�rle-tet. A v�r�ben fekv� bantu fel� fordult, �s
mondottneki valamit.
A harcos nem l�tszott tudom�sul venni a megsz�-l�t�st. M�r nem n�zett egyik�kre
sem, szeme vala-hov� a f�k koron�j�ra meredt. Gibson megism�teltekurta k�rd�s�t,
azut�n v�rakoz�an a tisztre n�zett.Baldock f�radtan sim�tott v�gig homlok�n.A
bennsz�l�tt ekkor felny�g�tt. Mellkasa megre-megett; er�tlen�l k�h�g�tt, sz�j�b�l
v�rhab bukottel�, amint n�h�ny sikertelen k�s�rlet ut�n besz�lnikezdett. Szavai
halkan, fuldokl� k�h�g�st�l szag-gatva sorj�ztak egym�s ut�n.
Gibson egyre figyelmesebben hallgatta, arca n�-vekv� meglepet�st t�kr�z�tt. A
hadnagy csak nagyneh�zs�gek �r�n tudta legy�rni k�v�ncsis�g�t,mindazon�ltal nem
k�rdezett k�zbe - l�tszott; hogya sebes�lt val�j�ban �nmag�ban besz�l, nem
mertemegzavarni. A szavak rohamosan halkultak, a sz�-netek n�ttek, azut�n a harcos
mind�r�kre elhallga-tott. T�grany�lt szeme mindegyre a f�k koron�j�ra
meredt.

- Mi a fen�t mondott? Mir�l besz�lt? - k�rdeztet�relmetlen�l Baldock.


- Uram, ez az ember matebele... volt - mondtafelh�zott szem�ld�kkel a tolm�cs. -
Nem tudom,hogyan ker�lt ide... mindenesetre,. matebele nyel-ven besz�lt, �s folyton
Lobengul�t emlegette.- Lobengul�t?

- A kir�lyuk, uram. Matebele kir�ly. Azaz, hogycsak volt, mostans�g halt meg.
Nemr�giben.
- Igen, eml�kszem. Rhodes, Cecil Rhodes �zte el -b�logatott Baldock. - Azt
besz�lik, valahov� a Zam-b�zihoz menek�lt... de h�t, az nincs t�ls�gosan k�-zel. -
A halott harcosra n�zett. - Mit mondott m�g?
-Semmi �rdekeset, uram-vont v�llat Gibson. - Azthajtogatta, hogy megy a kir�ly�hoz,
mert Lobengu-l�nak sz�ks�ge van r�... meg ilyesmik. F�lrebesz�lt.A hadnagy
biccentett.

- Rendben van - mondta - menjenek a dolgukra.N�zte, amint a messzir�l �rkezett


harcos tetem�tis a t�bbi k�z� l�kik, �s elt�prengett. Vajon mik�ntkeveredett ide ez
az ember? Hallott Lobengula ki-r�ly kincs�nek legend�j�r�l �gy sz�lt a f�ma,
aZambezi partj�n, valamelyik barlangban rejtette el.Tal�n ez a fekete tudott volna
mondani r�la valamit?Egyetlen pillanatra elj�tszott a gondolattal, hogyesetleg
�rdemes lenne tov�bbi menek�lt matebel�kut�n nyomozni a vid�ken, h�tha akad k�zt�k
olyan,aki ismeri a rejtekhely titk�t. De amilyen gyorsan�rkezett, olyan gyorsan
tova is t�nt az �tlet. A had-nagyot nem �rdekelte m�r a kincs sem.- Uram?!

- Mit akar, tizedes? - rezzent fel Baldack.


- Uram, ha gondolja, indulhatn�nk.
- Rendben, tizedes. Vez�nyeljen sorakoz�t - bic-centett a hadnagy, �s elfordult.
- Khmm, uram - sz�lt ut�na Quirm.- Igen, tizedes?
9 Mi legyen a mi halottainkkal, uram?Baldock visszafordult, �s a tiszt�s sz�l�n
sorakoz�,letakart alakokra n�zett.

- �, igen, azok h�rman - s�hajtotta. - Hozz�k ma-gukkal; a parton eltemetj�k


�ket.N�gyen vannak, uram.
- Shackelfor?
A tizedes b�lintott.

- H�t hozz�k �t is, csak t�nj�nk m�r el err�l az�tkozott helyr�l! - sziszegte
Baldock, �s sarkon for-dulva, mag�ra hagyta ember�t.
A feh�rre meszelt, angol gondoss�ggal berendezettiroda tekint�lyes m�ret�, �rt�kes
stinkzvood �r�aszta-la m�g�tt �l� Sidwell ezredes egyre inger�ltebb lett,noha ezt
igyekezett titkolni. A medvetermet�, v�r�sarc� f�rfi� apr� szemei azonban �rulkod�n
csillog-tak a d�s, r�tsz�ke pofaszak�ll felett - r�gebbi be-osztottai m�r �rtettek
e jelb�l, s ilyenkor meglapulvav�rt�k a k�zelg� t�mad�st.
Trendell kapit�ny azonban nem tal�lkozott olyangyakran az ezredessel, hogy szem�nek
csillog�s�b�lk�pes legyen meg�t�lni a hangulat�t, s ha net�nm�gis felismeri, akkor
sem mondhatott volna m�st
- legfeljebb csak elcsod�lkozik, mi�rt ingerli a hatal-mas termet� embert az �
v�lem�nye.
- �gy teh�t, uram, azt kell mondanom, sokkal in-k�bb val�sz�n�, hogy csak �gy
csin�lt valaki, mint-ha a feket�k lettek volna a tettesek... nyilv�nval�anaz�rt,
hogy f�lrevezessen benn�nket- foglalta �sszea fiatal tiszt mindazt, amit az elm�lt
percekben azezredes el� t�rt. - Mindez term�szetesen nem z�rjaki, hogy esetleg
val�ban a bennsz�l�ttek �lt�k megazt a k�t embert, de akkor is csak szem�lyes okok-
b�l... �s c�ljuk ez esetben is puszta f�lrevezet�s volt.B�r meg kell mondanom -
tette hozz� r�vid s�hajk�s�ret�ben - �n ezt sem tartom val�sz�n�nek. Nemvall az �
�szj�r�sukra.

-Mit gondol teh�t, Trendell kapit�ny -�rdekl�d�ttaz ezredes v�szj�sl�


sz�v�lyess�ggel, �s mindk�tkez�vel asztal�ra tenyerelt - kik lehettek a tettesek?
N�zz�k csak, esetleg a k�t elvetem�lt ily m�don lett�ngyilkos az�rt, hogy �jabb
h�bor�t robbantson ki?A fiatalember nem �rtette, mi�rt g�nyol�dik velea m�sik.
Gondosan ut�naj�rt a k�rd�snek, igaz�nsok id�t t�lt�tt nyomoz�ssal mind a
helysz�nen,mind a k�rny�kbeli bennsz�l�ttekn�l, s igen alapo-san vizsg�lta meg az
�ldozatokat is. V�lem�ny�t= komolyan megalapozottnak tartotta, s nagyon
nemszerette, ha nem ismerik el a munk�j�t. Ellent�tesv�lem�nyen term�szetesen lehet
valaki, �m ez nemfelt�telezi mindenk�ppen a g�nyos hangnemet. Fa-gyosan v�laszolt
h�t:

- Bevallom, uram, ez a megold�s mindeddig nemjutott eszembe. Fel�letes voltam


tal�n...?Sidwell felemelkedett sz�k�b�l, eltakarva a falonl�g� festm�nyt, Vikt�ria
kir�lyn� arck�p�t. Nagyotf�jt, miel�tt megsz�lalt volna.
- Kapit�ny, �n minden bizonnyal nagyon alaposmunk�t v�gzett, de amit �ll�t, az
enyh�n sz�lvaval�sz�n�tlen - mondta lassan. - N�zz�k csak, kinek�llna �rdek�ben
ilyen k�rm�nfont elj�r�st v�laszta-ni, amikor ezzel csak felkelti a figyelmet? Az
�gvi-l�gon senki nem foglalkozott volna k�t megk�seltcsavarg�val... most meg
tess�k, katonai nyomoz�slettbel�le! M�gis, mit gondol, kinek �llna �rdek�ben
i
ilyesmi?
Ami azt illeti, ezen m�r Trendell is elgondolko-dott, kiel�g�t� magyar�zatot
azonban nem tal�lt.Szak�rt� volt, nem pedig nyomoz�tiszt, esz�be semjutott olyasmi,
hogy esetleg puszt�n a gyilkos telje-s�tette ostob�n az utas�t�st: tereld a gyan�t
a kafferek-
re!

- Nem tudom, uram - mondta teh�t ny�ltan. -Magam sem �rtem, de ett�l f�ggetlen�l
nem mond-hatok m�st. A t�nyek erre utalnak.
- A t�nyek, a t�nyek - csapott az asztalra az ezre-des, �s j�rk�lni kezdett fel-al�
Vikt�ria kir�lyn� k�p-m�sa alatt. - �n csak k�vetkeztet, kapit�ny. Ne kezel-je �gy
a k�rd�st, mintha val�s tudom�sa lenne amegold�sr�l!
Trendell csak egy l�legzetv�telnyi sz�net ut�n v�-laszolt. Soha nem �llhatta a
pofaszak�llas tisztet, smost egyre ink�bb sz�ks�ge volt minden �nuralm�-ra, hogy ne
fortyanjon fel.

- Ez val� igaz, uram - mondta, �s hangj�t kifak�tot-ta a f�kentartott harag. -


Csakhogy a k�vetkeztet�-seim megalapozottak, b�tran v�llalom �rt�k a fele-l�ss�get.
K�rem vegye �t a jelent�semet, azut�n te-gyen bel�t�sa szerint.
Sidwell viselked�s�ben hirtelen, s a fiatalembersz�m�ra �rthetetlen v�ltoz�s �llt
be. Megtorpant,komor von�sait sz�v�lyesre rendezte, s ehhez igaz�-totta hangj�t is.

- �, kedves bar�tom, h�t ne vegye ennyire zokona h�borg�somat - mondta


j�indulat�an. - Meglehe-t�sen felbosszantottak a napi esem�nyek... �s a h�r,amit
hozott... noha elvileg, ha val�ban igaza van,akkor igaz�n kedvez� fordulatot
jelent... meg kell�rtenie, m�gis megzavart. Felbor�totta az elk�pzel�-seket.
El�lr�l kell kezdeni a nyomoz�st... N�zz�kcsak, h�t ki szereti, ha kibillentik a
ker�kv�g�sb�l?
- El�bbre l�pett, kit�rta a karj�t; most val�ban �gyfestett, mint egy hal�los
�lel�sre k�sz�l� medve. Akapit�ny kish�j�n h�tral�pett el�le. -
Term�szetesen�tveszem a jelent�s�t, �s m�rlegelem a benne foglal-takat... az
eredm�nyr�l �rtes�tem.
- K�sz�n�m, uram - felelte Trendell kurt�n.
- Ugyan, kedves kapit�ny - sz�v�lyeskedett a m�-sik. - En tartozom k�sz�nettel a
munk�j��rt. Demost m�r ne t�rje mag�t tov�bb... ett�l kezdve a midolgunk lesz az
�gy. �g�rem, mindenr�l �rtes�tenifogom. �s most tegy�k f�lre a hivataloskod�st.
Fog-laljon helyet, mindj�rt hozatok be te�t... n�zz�kcsak, vagy ink�bb. whiskyt
k�rne? H�t persze, egyfiatal, er�s f�rfinak mi�rt is aj�nlgatok te�t, igaz? Na�lj�n
m�r le!
�gy l�tszik, r�j�tt v�gre, ho siker�lt v�rig s�rtenie -gondolta Trendell. De semmi
kedve nem volt udva-riasan fecsegni a termetes tiszttel sem tea, semwhisky mellett.

- K�sz�n�m, uram, nagyon kedves �nt�l, de sokm�g a dolgom - h�r�totta el a


megh�v�st. - Tudja, ajelent�s miatt h�tt�rbe szorultak egy�b munk�im.Sidwell
meg�rt� �br�zattal b�lintott, �s "mit lehettenni" mozdulattal sz�tt�rta vaskos
karjait.
- Ahogy gondolja, kapit�ny - biccentett. - �n iga-z�n nem akarom tov�bb ig�nybe
venni az idej�t,�pp eleget raboltam m�r eddig is. De legal�bb ezzela k�rd�ssel nem
kell t�bbet foglalkoznia, igaz?
- Igaz, uram. K�v�n m�g valamit, uram?
- Nem; kapit�ny, igaz�n nem. �s m�g egyszer, .k�sz�n�m.
Amint - feszes tisztelg�s ut�n -Trendell elt�vozott,az ezredes pulykav�r�s arccal
csapott az asztalra;�r�szersz�mai z�r�gve gurultak sz�t a csiszolt la-
pon

- Kedves bar�tom, mi? - d�h�ng�tt a liszt. - M�gilyen ostobas�got! -


Amint m�sodszor is lecsapott z �r�asztalra, r�vidbilleg�s ut�n f�ldre zuhant �s
sz�tsz�r�dott Tren-dell jelent�se. A sok-sok lap csaknem beter�tette az
irod�t.

- Val�ban alapos munk�t v�gzett az �tkozott! -sziszegte az ezredes, �s beler�gott a


dosszi�ba.Az alkony sebt�ben adta �t hely�t az estnek, �s anagy siets�gben m�g
v�r�s, lila �s s�rga f�nyfoltjaitis az �g alj�n felejtette. A kertre s�r� hom�ly
borult,a bokrok alatt s a verand�n pedig m�r fel�bredt azigazi s�t�ts�g. Z�gtak a
kab�c�k, a vir�gok neh�zillata meg�lt a p�zsit felett.Pearl-Merill pip�ja id�r�l-
id�re felizzott a veran-da s�t�tj�ben, halv�ny, r�t f�nybe vonva az angolr�t arc�t
- mesebeli t�rpe a kov�csm�hely parazsael�tt. A vad�sz k�nyelmesen elmer�lt
karsz�k�ben,�gy hallgatta Butler besz�mol�j�t. Dara az apja mel-lett �lt, Liam
pedig a korl�tnak t�maszkodott.
- Teh�t �gy - b�logatott kom�tosan Pearl-Merill,amint az amerikai bev�gezte
besz�mol�j�t. - Val�-s�gos �sszeesk�v�s, hmm?
Butler kurt�n felnevetett.

-Tudja, �n nagyon sok�ig nem akartam beavatnimag�t - vallotta be - de a l�nyom


meggy�z�tt.�szint�n megmondom, most m�r �n sem hiszem,hogy megb�nn�nk.

- No, csak nyugt�val dics�rj�k a napot. Majd kide-r�l - intett pip�j�val a vad�sz.
- De... egyet �ruljanakel nekem. Maguk val�ban fel akarj�k kutatni azt akincset?
�gy �rtem... mi k�ze van egy tisztes ame-rikai polg�rcsal�dnak Lobengula elrejtett
vagyon�-
'hoz?

- No, most j�l megkaptuk - nevetett fel az �szamerikai. - Kedves Mr. Pearl-Merill,
az�rt azt be kelll�tnia, hogy t�zmilli� font jelent�s �sszeg... meg-mozgatja m�g az
eff�le unalmas polg�rok fant�zi�j�tis, mint amilyenek mi vagyunk.
- Azt hiszem, f�lre�rtett, Mr. Butler...Az amerikai legyintett.

- Ugyan, hagyj csak. Nem �rtettem �n f�lre... Ne-vezze kalandv�gynak, vagy aminek
akarja. Boldoglenn�k, ha utolj�ra m�g siker�lne megszerveznemegy ilyen
exped�ci�t... �s ak�r hiszi, ak�r nem, nema p�nz miatt, j�llehet m�g mindig tudn�k
vele mitkezdeni. De... m�lt� b�cs� lenne, ha �rti, mire gon-
dolok.

342 343
A vad�sz �rtette. Pontosan �rtette. Kurt�n biccen-tett, akkur�tusan kif�jta a
pipaf�st�t, s csak azut�nsz�lalt meg.

- �llok rendelkez�s�kre... �s ak�r hiszik, ak�r nem,nem a p�nz miatt... hiszen


j�szerivel nem is tudn�kmit kezdeni vele. De majd tan�csot k�rek mag�t�l;Mr.
Butler. Esetleg majd befektetem a b�ny�j�ba,
hmm?
- Maga mindenr�l tud? - cs�v�lta a fej�t Butler. -Pedig igaz�n nem vertem
nagydobra.
- � - somolygott az angol - errefel� a kicsi dobukis �ppen el�g hangosak. �s,
el�gedett?
- Mondhatni - szusszantott Butler. - De elt�rt�nk at�rgyt�l. Meg tudja szervezni az
exped�ci�t, �s eltudja k�s�rni?

- Hogyne - felelte haboz�s n�lk�l a vad�sz, a pipacsutor�ja mell�l. De azt�n nem


sz�lt t�bbet, s averand�t nyomban bet�lt�tte a kab�c�k �neke.Az alkony elmaradt
f�nyt�cs�it lassan felitta az�jszaka; az udvar felett kecskefej� h�zott el,
Jimpedig kihozta �s meggy�jtotta a l�mp�st. Ellen�riz-te az italokat, megk�rdezte,
hozhat-e m�g valamit;azut�n beleolvadt a s�t�ts�gbe.
- Mindazon�ltal - kezdte �jra Pearl-Merill - okta-lans�g lenne azt gondolni, hogy
egyszer� dologlesz. Az a legkisebb baj, hogy messze van, s az alegnagyobb, hogy
ezernyi kalandor kutat ut�na. Ak�t nagy gond k�z�tt pedig akad sz�mtalan kisebb-
nagyobb... de megoldjuk. Mint mondtam, az �t nemlesz k�nny� - n�zett az id�s
amerikaira.Butler elmosolyodott. A l�mpa finoman imbolyg�f�ny�ben olyb� t�nt az
arca, mintha fat�rzsb�l fa-ragt�k volna.

- Ne agg�djon, nem k�v�nok magukkal tartani -mondta kiss� szomor�an. - A kisasszony


�s a fiatal-ember k�pviselnek majd - intett Dara �s Liam fel�. -�ket pedig ne
f�ltse..: �n majd f�ltem �ket magahelyett is.

- �rtem - biccentett a vad�sz. - Dara kisasszonymeg�llja a hely�t, ebben nem


k�telkedem, pedigelveimmel tulajdonk�ppen ellenkezn�k, hogy h�l-gyeket vigyek
magammal... Nos, �n m�r holnaphozz�l�tok a szervez�shez. - Pearl-Merill szeml�to-
m�st meg�l�nk�lt. - �gy v�lem, a k�sleked�s csakh�tr�nyunkra lehet. Ha m�sra nem is
gondolunk;csak Jake Hammerre, ugye. Merrick doktor szerintn�lk�l�zhetetlen a
tov�bbl�p�shez... de mint kide-r�lt sz�munkra, m�r m�s is keresi. Oly
mindegypillanatnyilag, mi�rt. b, h�t err�l jut eszembe - intettaz amerikai fel� a
pip�j�val. - Mr. Butler, megmutatn�, k�rem, azt a bizonyos szobrocsk�t... amit sze-
g�ny doktor hagyom�nyozott �nre.
- Sz�vesen - b�lintott Butler. - De, tudja t�ls�gosan�rt�kes darab ahhoz, hogy a
p�rn�m alatt tartsam...legk�zelebbre elhozom �nnek.
Pearl-Merill vizsla pillant�st vetett r� pipaf�stjerejtek�b�l, de nem elle cezett.
- K�sz�n�m - mondta urt�n. - Nos, teh�t, mintmondtam, miel�bb Johannesburgba
kellene utaz-nunk, �s el� kell ker�ten�nk azt az arany�s�t. Arra-fel� ugyan nemigen
kedvelik az angolokat - �sn�ndannyian annak sz�m�tunk majd, hi�ba minden
- mindazon�ltal nem hinn�m, hogy ebb�l komo-lyabb gond sz�rmazna. - Fel�llt. -
Igen-igen, teh�tJohannesburg... Nos, ugye megbocs�tanak, �n mostvisszavonuln�k. �t
kell gondolnom ezeket a dolgo-kat. - Olyan izgalom fogta el, mint a
vad�szebet,amikor megpillantja a vadat.

- Menjen csak, Mr. Pearl-Merill, menjen - mosoly-gott Butler. - De az�rt aludjon is


valamit, ne csakgondolkozz�k! J� �jszak�t.
A t�voz� angol s a mindeddig cs�ndesen figyel�fiatalok "j��jtje" szinte egyszerre
hangzott fel, �m avad�sz m�g visszafordult a l�pcs�r�l.
-M�g egy k�rd�s, Mr. Butler - lend�tette fel a pip�t;
- Vannak m�g saj�t emberei, vagy csup�n e k�t .der�k ifj� �r?

- Nem, nincs m�s - ingatta a fej�t Butler. - Hab�r, -�rtam egy r�gi bar�tomnak...
ha megkapja a levelet;�s nem v�ltoztatt�k meg nagyon az �vek, bizonnyal�rdekelni
fogja a k�rd�s. De - tette hozz� r�vidkesz�net ut�n - aligha hiszem, hogy val�ban
ideutaz-na. Fontos ezt el�re tudnia?

- Nem, nem felt�tlen�l. Majd elv�lik - mondta avad�sz, �s elb�cs�zott. J�kora orra
alatt fel-felpa-r�zslott a doh�ny, amint �thaladt a kerten.
.
A lev�l - elmos�dott pecs�tekkel, k�l�n�s b�lyegek-kel - a m�rv�nyb�l faragott
s�rk�ny mellett hevert,kiss� al�cs�sztatva, nehogy elvigye valami k�szafuvallat.
Hossz� utat j�rt be, messzir�l �rkezett.Postavonatr�l haj�ra, haj�r�l postavonatra
ker�lt,m�g postakocsin is z�tyk�l�d�tt, mire a p�rizsi pos-t�s mag�hoz vette, s a
g�mb�ly� n�i k�zbe nyomta.
- Noh�t, maga se l�tott m�g ilyen levelet lelkem,lefogadom! Afrik�b�l j�tt!
-b�szk�lkedett a kefebaj-sz� post�s, mintha bizony maga hozta volna a mesz-szi
f�ldr�szr�l id�ig. - Itt van a pecs�ten, l�ssa, lel-kem... aszondja, capecoloni,
Afrika... valami angolvid�k lehet, �gy l�tom. A lak�ja ismer�s arrafel�...?Most
mondja meg, mi dolga lehet egy p�rizsinakazokkal a szerecsenekkel?
Madame Grenier ill�en r�csod�lkozott a bor�t�k-ra, n�h�ny centime-mal jutalmazva
�rte a kefebaj-sz�t, azut�n felballagott a l�pcs�n, hogy betegye ac�mzett, monsieur
May szob�j�ba.A fiatalember nem volt otthon, tudta j�l, l�tta el-menni az ablaka
el�tt; Er�s is �szrevette �s ki akartmenni hozz�, de az asszony nem engedte.
MonsieurMay sietni l�tszott, s ilyenkor nem szerette, ha ak�ra kutya, ak�r a
gazd�ja feltartott�k.A lev�l azonban fontosnak t�nt - olyan sok pecs�tvolt rajta,
�s annyira messzir�l �rkezett - v�letlen�lsem szerette volna, ha a lak�ja esetleg
k�s�bb jutna
346 347
hozz� csak az�rt, mert � m�r alszik, amikor a fiatal-ember hazat�r. Mert monsieur
May bizony gyakor-ta kimaradt, de h�t, igaz�n nem meglep� az ilyesmiifj�
�riemberekn�l. Oper�ba, sz�nh�zba j�rnak, m�gt�n mulat�kba is, noha ez ut�bbit
igaz�n nem n�zteki az els� emeleti der�k lak�b�l.Igaz ami igaz, az � fiatalkor�ban
sok minden m�s-k�ppen volt, de sz�rakozni akkor is elj�rtak a fiata-lok. Halv�ny,
elr�ved� mosolyt csalt az arc�ra agondolat, mennyit j�rt t�ncmulats�gba maga is,
mi-el�tt f�rjhez ment volna.
Nem volt igaz�n biztos a dolg�ban, de �gy sejd�-tette, a fiatalember �jabban
komolyan udvarolhatvalakinek... Madame Greniernek igaz�n j� szemevolt az
ilyesmihez. I-la megk�rdezik, nemigen tudtavolna megmondani, mire alapozza e
felt�telez�st, ak�v�ncsiskod�nak v�lhet�leg meg kellet volna el�-gednie valami
eff�le magyar�zattal: �, hisz l�tszikrajta, mint leg�nyemberen a tapasztalat!
M�rpedig, ha val�ban �gy van, akkor mostan�banm�g t�bbet fog kimaradni, ez nem
k�ts�ges. H�t,v�g�l is �g an j�l, csak m�r v�gre megfogn� asz�v�t - na �s a kez�t!
- egy der�k l�ny. J�raval�,rendes fiatalember ez a monsieur May, igaz�n gon-
dolhatna m�r a csal�dalap�t�sra. M�soknak ilyen-kor m�r k�t-h�rom gyereke is van.
Az ember nem�lhet mindig csak a munk�j�nak!J�llehet, nem l�tta, hogy a fiatalember
hazat�rtvolna, az illend�s�g kedv��rt az�rt bez�rgetett.Ahogy v�rta, nem kapott
v�laszt, �gy kiv�lasztottaa megfelel� kulcsot, �s bement a lak�sba.Ejnye, monsieur
May nagyon siethetett, csak egy-szer ford�totta r� a kulcsot. Ha el nem felejti,
sz�v�is teszi a dolgot. Az ilyesmi k�nnyelm�s�g. lelem,mintha komolyan vesz�ly
fenyegetne, hiszen � iga-z�n �gyel a h�zra, de akkor is; rendnek kell lennie.Igen-
igen, sz�lni fog... csak ne felejtene el mindentmostan�ban! Igaz�n rettenetes ez a
t�l Az embervalahogy mindig �gy lelassul t�le...�tballagott az el�t�ren, be a
szob�ba, az �r�asztal-hoz, �s letette a levelet; m�g be is tolta a s�rk�ny al�a
sark�t, biztos ami biztos. K�r�ln�zett. Rend volt,mint mindig, a szobal�ny m�r
j�k�r reggel kitakar�-tott. El�gedetten biccentett, azut�n �jra az
asztalrapillantott
�gy, itt nyilv�n mindj�rt megtal�lja, mihelyst ha-za�r. Gondos ember, nem fog
�tsiklani felette afigyelme.
A lev�l teh�t meg�rkezett v�gre rendeltet�si hely�-re, hossz� �tja befejez�d�tt.
Most m�r csup�n ac�mzettre kellett v�rakoznia.
�m alig l�pett ki az ajt�n Madame Grenier, aligcs�rrent a kulcs a z�rban, f�rge
ujjak m�ris felemel-t�k a levelet, szakavatott mozdulattal felbontott�k...k�s�bb
pedig isszaz�rt�k �gy, hogy csak figyelmesszeml�l�nek t�nhetett volna fel
beavatkoz�s.A lev�l pedig visszaker�lt a z�ld poszt�ra, a s�r-k�ny oltalm�ba. hogy
imm�r jogos tulajdonosa ismegtal�lhassa.
December els� het�ben megenyh�lt az id�, s azut�nsem esett t�bb h�. Chateau Moulin
kiszabadult apatyolatfeh�r rabs�gb�l, de a megereszkedett h�t�-meg, a fel�zott
talaj �s a sz�ntelen�l csepeg� ereszek.sem jelentettek t�ls�gos megk�nnyebb�l�st. A
f�k�s bokrok nedves fekete �gai szomor� l�tv�nytny�jtottak az �nnepi feh�r k�nt�s
h�j�n, k�r�tt�k aterh�kt�l megszabadult, k�cos �r�kz�ldek vert se-regk�nt
igyekeztek felegyenesedni, s az olvadt fol-tokban lelapulva s�rg�llot a tavalyi
f�.A kapus v�gre gy�ztesen ker�lhetett ki m�r-m�rkil�t�stalannak tetsz� k�zdelm�b�l
- az �t a bej�rat-t�l feket�n ragyogott a vaskapuig, s�t, n�h�ny sz�zm�ternyit m�g
azon is t�l, eg�szen a nagy kanyarig,ahol a falu fel� vezet� szek�r�t bev�ltott a
dombok ?

k�z�. Att�l tov�bb persze m�g tartotta �ll�sait a T�l,noha blok�dj�t m�r
t�bbsz�r�sen �tt�rt�k l�val,szek�rrel egyar�nt.
A vedleni l�tsz� halmok k�r�l, a h�bor�tatlansz�nt�kon m�g hib�tlanul hevert a
feh�r lepel, var-jak seregei mas�roztak rajta fel �s al�, �lelem ut�nkutatva. A
kast�ly torny�b�l �gy festett az a vid�k,mint holmi m�kkal telesz�rt asztalkend�.Ha
majd a h� v�gk�pp latyakk� v�lik, �s nem j�n�jabb fagy, megint nem lehet j�rni
odakint, hiszen akocsik tengelyig s�llyednek a s�rba. A l� m�g csak-csak elcs�szk�l
cs�dig beragadva, de csak az v�llal-kozik ilyesmire, akit nagyon szor�t a
k�teless�g.Monsieur Lamarche, a kast�ly egyik gyakori vend�-ge is hasonl� id�ben
j�rt cs�ful az elm�lt �sz�n: a! lova megcs�szott, � meg lebucsk�zott a partfalon,
afalu hat�r�ban. Az�ta is er�sen biceg a bal l�b�ra.Most, amikor a h� m�r
megroggyant, s a torlaszokis megereszkedtek, de a f�ld m�g nem �zott �t t�l-
s�gosan, valamelyest j�rhat� volt az �t, ha egyk�ny-nyen nem is: Maga a gr�fn� is
hint�ba �lt, �s a lovak,no meg a szolg�k keserves er�fesz�t�se mellett elhaj-tatott
valahov�. Igen fontos dolga lehetett, m�sk�-l�nben aligha v�llalkozott volna az
�tra; hiszen nem Vcsup�n azok mer�ltek ki, akik a neh�z alkotm�nytigyekeztek
el�rejuttatni, neki mag�nak sem lehetett .k�nny�. A parasztok k�z�l sokan l�tt�k,
amint ke-rekein vaskos s�rk�l�nc�ket cipelve araszol el�re ahint�, lovakat �s
embereket egyar�nt pr�b�ra t�ve.B�rhov� ment is, nagyobb �tra �rve bizonnyal
-k�nnyeb lett a dolga, �m visszafel� ugyancsak megkellett k�zdenie a nedves
talajjal. Hi�ba indultakid�ben hazafel�, bizony r�juk esteledett, mire be-csuk�dott
m�g�tt�k a Chateau Moulin kov�csoltvaskapuja.
A gr�fn� inger�lt volt, s mint ilyenkor mindig,veszedelmes. Aki tehette, el is
ker�lte mind a szol-gan�pb�l, akiknek pedig nem adatott meg ez a sze-rencse,
nyakukat beh�zva, szem�ket les�tve igye-keztek hib�tlanul teljes�teni a parancsait.
�m azasszony mindenben tal�lt kivetnival�t, s csak a f�r-d� - s a f�rd�ben Bijoux
kedvess�ge - nyugtatta megkiss�. -
Gy�l�lte B�liveau-t, a szomsz�dos kis k�ria k�v�r,malack�p� tulajdonos�t, aki
"fontos poz�ci�t t�lt�ttbe,Taran Szent Sz�vets�g�ben', s mint ilyen, nem�ltallott
ebben az id�ben �sszej�vetelt szervezni ak�rny�ken lak� n�h�ny tag sz�m�ra. A
gr�fn� nemb�jhatott ki a megh�v�s al�l; nagy sz�gyen lett vol-na, ha �ppen a
Sz�vets�g feje marad t�vol.Taran Szent Sz�vets�ge, � egek! A gr�fn�nak hosz-sz�
ideje m�r nevethetn�kje sem t�madt e gondolat-ra, csup�n b�gyadt undor fogta el.Az
asszony, noha � volt a vezet�j�k, m�lys�gesenmegvetette a "boh�cokat", ahogy
mag�ban neveztea Sz�vets�g tagjait, nem k�l�nben mag�t az eg�szszekt�t �s eszm�it.
A gr�f, nyugodj�k b�k�ben, m�gvadul �s fanatikusan hitt benne; apj�t�l �r�k�lte
ehitet, mik�nt az is, �s �gy tov�bb, a csal�di legendaszerint a kezdetekt�l fogva.
6k �rizt�k a k�k gy�-m�ntot is, imm�r vagy k�tsz�z esztendeje, j�llehet
avisszaszerz�s k�r�lm�nyeit m�r hom�ly �vezte.A gr�f azonban gyermektelen�l halt
meg - egyet-len fia sajn�latosan megel�zte �t - �gy �si szok�sjogszerint feles�g�re
hagyom�nyozta a Sz�vets�g ve-zet�s�t. Az asszony pedig - noha voltak�ppen osto-
bas�gnak tartotta a Taran k�r�li misztik�t, elfogad-
350 351
ta a megb�z�st, mert r��bredt, mekkora �zleti lehe-t�s�g rejlik a dologban. A
Sz�vets�g teh�t �j vezet�t
kapott.
A gr�f �r �r�lt volt - a gr�fn� kapzsi, telhetetlen,kiel�g�thetetlen �s
hatalomv�gy�. maga is megd�b-bent, milyen �ri�si, milyen er�s szervezet
sz�laittarthatta a kez�ben; voltak�ppen eg�szen kis ter�letfelett uralkodott
csup�n, a t�bbi l�nyeg�ben �nma-g�t�l m�k�d�tt. Politikusok, p�nzemberek,
k�z�letiszem�lyis�gek emelkedtek �s buktak, vagyonokcser�ltek gazd�t, r�szv�nyek
hullottak, poz�ci�kcser�l�dtek, s mind m�g�tt - ha csak r�szben is - ottlehetett a
Sz�vets�g. A gr�fn� tudta, .soha nem l�t-hatja �t az eg�sz p�kh�l�t; de nem is volt
r� igaz�nk�v�ncsi. �t supan egyetlen dolog �rdekelte: �n-
maga.
Ahhoz persze, hogy minden v�gy�t ki�lhesse, tel-jes�tenie kellett zamos
k�telezetts�get, amihezsemmi kedve nem volt, de tudta, hozz�tartoznak aj�t�khoz -
ha �th�gna a zab�lyokat, nyomban el-bukna. Elj�tszotta hat amit v�rtak t�le, mind-
azon�ltal egyre kev�sb� tudta meg�rizni a nyugal-
m�t.
elen pillanatban a legkellemetlenebb �s leg�ge-t�bb k�telezetts�ge a gy�m�nt
isszaszerz�se volt.Gyan�totta, a f�rje idej�ben nem eshetett volna megez a cs�fs�g;
- igaz�n �r�lhetett, hogy a Sz�vets�gtagjai ezt nem k�rt�k sz�mon rajta. �k csup�n
ateljes er�vel t�rt�n� nyomoz�st k�vetelt�k.
- �s van-e valami h�re, kedves gr�fn�? - k�rdezteny�jas mosollyal B�liveau. �gy �lt
a k�l�nb�z�hagyat�kokb�l �sszev�s�rolt �don b�torok, t�kr�k,festm�nyek �s szobrok
k�z�tt, mint valami k�l�n�-ben p�nzs�v�r t�r�k r�gis�gkeresked�. Az
asszonylegsz�vesebben megfojtotta volna. Ehelyett kedve-sen visszamosolygott ra.

- Sajnos, az els� gyan� t�vesnek bizonyult... m�rint�zkedtem a v�tkes �gy�ben -


mondta kim�rten.R�vid hat�ssz�netet tartott, komor pillant�ssal �r-z�keltette, mire
is gondol. - H�rom �jabb ember�nkjelentette, hogy komolyan gyanakszik... ebb�l
kettbl�tszik igaz�n alaposnak, egy ingadozik. A t�rel-metlenked� p�ld�ja
megfontol�sra intett minden-
kit.

- Igen - b�lintott okoskod� �br�zattal a k�v�r -val�ban nem lenne helyes magunk
ellen hangolni ak�zv�lem�nyt. M�gsem ind�thatunk ny�lt h�bor�t!
- Mennyire �r�l�k, hogy egyet�rt velem, monsieurB�liveau - sug�rzott a gr�fn�,
mik�zben azt gondol-ta: Mintha b�rmit is sz�m�tana a v�lem�nyed!Lelke m�ly�n
azonban tudta, hogy ha a f�rfi sze-m�lyes v�lem�nye nem is, de a t�rsas�g�
bizonynagyon is fontos. Ha t�ls�lyba ker�ln�nek a v�resmegtorl�st k�vetel� hangok,
annak igen komolyk�vetkezm�nyei lehetnek.
A Sz�vets�g er�s volt, de nem ny�lt h�bor�krarendezkedett be - noha megvoltak arra
is az eszk�-zei. Az asszony att�l f�lt, egy ny�lt �sszecsap�s akorm�nnyal �s a
k�zv�lem�nnyel - vagyis a felsz�n-re bukkan�s - k�nnyen �sszez�zhatn� minden �l-
m�t. Igenis fontos volt h�t, hogy min�l t�bbenegyet�rtsenek vele. -

- �n tudom, dr�ga gr�fn� - mondta B�liveau -hogy kegyed fort�lyos �gyess�ggel


ir�ny�tja az�gyet, de nem volna kedves m�gis kicsik�t... b�veb-ben besz�molni a
t�rt�ntekr�l? - Fekete diszn�sze-me k�v�ncsian csillogott, vaskos ujjai
t�relmetlen�lbabr�lt�k az asztalter�t� rojtjait.
- A P�re-Lachaise-re k�v�ncsi?
- Nem-nem, hiszen arr�l volt kedves besz�molni...ink�bb arra lenn�k k�v�ncsi, kik
keveredtek gyan�-ba, �s mi a terve vel�k?
Az asszony h�v�sen elmosolyodott. Bizonyos ese-tekben - m�ghozz� nem is ritk�n -
igen el�ny�snektal�lta a Sz�vets�g szigor� rendj�t. �r�mmel id�ztemost is.

- Ejnye, monsieur B�liveau - mondta megrov�an.


- Csak nem kell �nt figyelmeztetnem, mennyire fon-tos a titoktart�s ebben az
�gyben! Tudja j�l, hogyegyszer�en nem besz�lhetek... hi�ba szeretn�mmegosztani
�nnel a h�reimet, s kik�rni a tan�cs�t.A k�v�r emberen l�tszott, hogy gyanakszik,
desemmit nem tehetett. A gr�fn�nak igaza volt. Ennekellen�re k�s�bb is t�bbsz�r
megpr�b�lt visszat�rnia k�rd�sre, leplezettnek v�lt form�ban, �m mindun-talan
kudarcot vallott.
Otthon, a Chateau Moulin h�l�szob�j�ban azasszony megvet�en felnevetett, amikor
esz�be ju-tott a f�rfi csal�dott �br�zata. Mellesleg, B�liveau-nak semmi �ron nem
besz�lt volna az �gyr�l - ak�rmilyen lelkes �s ostoba h�ve is Tarannak, megr�g-z�tt
fecseg�.
Mindazon�ltal, most m�r � maga is szeretett volnaimm�r valami biztosat tudni.
Nick a Caf� de le R�gence-ben �ld�g�lt d�lut�n,�kszerekr�l besz�lgetett egy
k�z�pkor�, pocakos�rral, aki kacki�s, felfel� p�d�rt bajuszt hordottpisze orra
alatt. Az �kszer�sz �ntudatos �s hat�ro-zott viselked�se azonban marad�ktalanul
feledtetnitudta megmosolyogtat� k�lsej�t.A k�v�h�zat nem kisebb szem�lyek
l�togatt�kegykor, mint Diderot �s Rousseau, s mind a mainapig �rzik az asztalt,
amin maga B�naparte Napo-leon sakkozott, de a mestertolvaj angol volt, nemhatotta
meg az ilyesmi. Nemigen szerette a helyet,mindamellett kifog�sa nem volt oly er�s,
hogy mi-atta ellentmondjon besz�lget�partnere k�v�ns�g�-nak. Ha � a R�gence-t
kedveli, h�t legyen. Az igazatmegvallva, valamik�pp illett is hozz� a patin�s k�-
v�h�z.
Az �rny�kot kiss� ugyan bosszantotta, hogy est�-re szinte ugyanide kell majd
visszat�rnie - a sz�nh�zigaz�n nem esett messze - de k�l�n�sebb fontos-s�ggal ez a
dolog sem b�rt. Csup�n az sz�m�tott,hogy Victorine-nel t�ltheti az est�t megint.A
p�d�rt bajsz� �r t�ls�gosan is besz�desnek bi-zonyult aznap; szerencs�sen haladtak
az �zleti�gyei, s ez k�zl�kenny� tette. Az �rny�k persze�r�lt ennek, hiszen az
eff�le h�rek mindig haszno-sak - nem is besz�lve a t�rgyal�s t�nyleges eredm�-
ny�r�l - de ez�ttal m�r att�l tartott, k�nytelen leszudvariatlanul f�lbeszak�tani
besz�lget�partner�t.Az id� haladt, neki pedig m�g Victorine kisasszo-ny�rt is el
kellett mennie.
Szerencs�re azonban, hi�ba l�tszott v�gtelennek,az �kszer�sz ideje is elfogyott
egyszer, s �gy Nickneknem kellett kellemetlenkednie. A Saint-Hnnor�npedig igen
hamar siker�lt kocsit tal�lnia...A Th�atre Francais �p�lete a kir�lyi palota, a
i'alaisRoyal d�lnyugati sz�rny�hoz csatlakozik. Ez ad ott-hont a m�lt�n neves
Com�die Francaise-nek, a t�bb,mint k�tsz�z �ve alap�tott t�rsulatnak, mely
akkorh�rom t�rsas�g egyes�l�s�vel sz�letett - ezek egyi-ke volt Moli�re komp�ni�ja.
A sz�nh�z el�tti t�r napk�zben is igen forgalmasvolt, est�nk�nt azonban, az
el�ad�sok ideje el�tt �sut�n val�s�ggal egym�st �rt�k a b�rkocsik �s hin-t�k.
Mindamellett, nem mind �llt meg a Th�atreFrancais el�tt, hiszen a Louvre fel�l
�rkez�k itt for-dultak az Opera fel� vezet� sug�r�tra; m�rpedig azOpera �pp oly
n�pszer�s�gnek �rvendett, mint pr�-zai t�rsa.
Nick, Victorine �s az elmaradhatatlan Armandinekisasszony kocsija �pp megfelel�
id�ben ker�ltemeg a k�t sz�k�kutat, s �llt meg az �p�let el�tt. Amestertolvaj
feleslegesen aggodalmaskodott, nemk�stek el. Kiseg�tette a h�lgyeket, kifizette a
konflist,azut�n csatlakoztak a befel� vonul�khoz.
- Olyan izgatott vagyok - vallotta be a l�ny. - Sohanem j�rtam m�g itt, b�r m�r
hallottam fel�le. Aztmondj�k, nagyszer� �lm�ny.

- Rem�lem, nem fog csal�dni. Igaz�n nem rossz,de nekem �ltal�ban egy kicsit...
t�ls�gosan is francia
- magyar�zta Nick. - B�r, gondolom, ez �nt nemfogja annyira zavarni, mint
engem.Victorine halv�nyan elmosolyodott.
- �, azt hiszem, nem-mondta. -Nem is gondoltamr�, hogy Moli�re k�vet�i... idegenek
lehetnek egyk�lf�ldinek.

- No, az�rt ezt �n sem mondtam - szabadkozott az�rny�k. - M�s. Tudja, nem egy
darabot l�ttam m�ritt, ami�ta Franciaorsz�gban vagyok... meg lehet
Szoknl.
A l�ny mosolygott megint.

- Ezt hallan� szeg�ny Moli�re!


- Odabent elmondhatja neki - vont v�llat a f�rfi. -Ott van a hallban, �s lesi'a
csod�lat�ra �rkez�ket.- Maga tr�f�l!

- Ha mondom... Houdon faragta meg vagy k�tsz�z�ve... igaz, csak mellig - nevetett
Nick.
- Ej, milyen gonosz maga - nevetett vele Victorineis. - Meg�rdemeln�, hogy be se
menjek mag�val!
- Ezt, ugye nem mondja komolyan.
- H�t - torpant meg egy pillanatra a l�ny - val�ban
nem. .
- V�gtelen�l megk�nnyebb�ltem - hajtott fejet el-�tte a f�rfi mosolyogva.
N�h�ny pillanatig, am�g a kisasszony a nevel�n�-vel besz�lt, Nick figyelmesen
szem�gyre vette al�nyt. �gy �rezte, van valami k�l�n�s a viselked�-s�ben, valami r�
nem jellemz� visszafogotts�g, ta-l�n burkolt szomor�s�g. Noha m�rhetetlen�l k�-
v�ncsi volt, mi lehet ennek az oka, egyel�re nemtette sz�v�. Rem�lte, Victorine
maga ad r� magya-r�zatot az este folyam�n, s ha nem, m�g mindig r��rtolakod�n
k�rdez�sk�dni.
Az el�csarnokba l�ptek, a sz�rakozni v�gy� p�ri-zsiakkal egy�tt haladtak el a k�t
n�alak, a Trag�dia�s a Kom�dia megszem�lyes�t�i el�tt.
- Nos, ha az ember ezt a szobrot n�zi - intett aKom�dia fel� a mestertolvaj - meg
tudja �rteni Na-poleont.

- Mire gondol? - n�zett r� n�mik�pp �rtetlen�lVictorine.

- �, h�t eszerint nem ismeri a t�rt�netet? - mosoly-gott a f�rfi. - Napoleon


Moszkv�ban, az oroszorsz�-gi hadj�rat k�zep�n rendelkezett a Com�die-r�l,m�ghozz�
p�ld�tlan enged�kenys�ggel. - �nk�nte-len�l is lehalk�totta a hangj�t, semmi kedve
nemvolt Armandine szem�rmesked� k�zbekotyog�s�thallgatni: - �gy mondj�k, ennek oka
egy bizonyosMars kisasszony volt, a komp�nia egy tagja, akiir�nt igencsak
�rdekl�d�tt a cs�sz�r.
- �s mi k�ze mindehhez ennek a szobornak?
- Maga Mars kisasszony �llt modellt hozz�, mint aMisanthrope C�lim�ne-je. 6 a
Kom�dia. A Trag�diamodellje pedig - mutatott Nick a lassan m�g�j�kker�l� alakra -
Rachel volt, Phaedra szerep�ben.Victorine h�trapillantott, a Kom�dia szobr�ra.
- �gy. �n pedig, tisztelt uram, egyet�rt a nagyNapoleonnal - mondta, s ajkai k�r�l
halv�ny mo-soly j�tszott.

- Mi tagad�s - vallotta be t�redelmesen a mester-


tolvaj.
Tov�bbsodr�dtak a keppek �s s�t�t k�p�nyegekk�z�tt, elhaladtak a foyer-ban g�nyos
mosollyal�ld�g�l� V oltaire-szobor mellett - Ott van monsieurMoli�re is, mutatott a
t�volabb �ll� mellszoborraNick - azut�n, t�ljutva a sz�nh�zl�togat�s mindenk�telez�
formas�g�n, v�gre le�lhettek a p�holyuk-
ban.
Armandine kisasszony mindv�gig l�tv�nyosanlelkendezett, sz�v�re szor�tott k�zzel
s�hajtozott a"sok sz�ps�g" l�tt�n - Nick nem is igen �rtette, mi-k�nt tan�s�that
ily nagy lelkesed�st egy olyan �p�letir�nt, mely a nem �ppen purit�n �s szigor�
erk�lcs�sz�n�sz-vil�gnak ad otthont. Gyan�totta azonban,hogy a nevel�n�t bizony
k�nnyen elb�v�li m�g atalmi pompa is, mindaddig; m�g mere, erk�lcseits�rtve nem
�rzi.
Az �rny�k cs�ndesen elmosolyodott, amikoresz�be jutott, mit mes�lt Victorine a
kisasszonyr�l.Amikor m�sodszor tal�lkoztak a mestertolvajjal, sArmandine ebb�l arra
a k�vetkeztet�sre jutott, hogykomolyra fordult a dolog, maga el� �ltette
v�denc�t,.�s szigor� hangon elreg�lte neki a h�ga t�rt�net�t.Armandine h�ga
cs�ny�cska teremt�s volt, mind-azon�ltal bizonyos csal�di megfontol�sokb�l - �de-
sanyjukat m�r-m�r kezdte sz�j�ra venni a k�rny�k,ami�rt t�ls�gosan sokat j�rt
hozz�juk egy k�z�pko-r�, j� ki�ll�s� �r - kor�n adt�k f�rjhez. Term�-szetesen a j�
ki�ll�s� �r vette feles�g�l, �gy k�v�ntaaz illend�s�g. Az esk�v�i szertart�s m�g
tetszettatizenhat �ves l�nynak, s m�g akkor sem fogottgyan�t, amikor �desanyj�val
�s f�rj�vel egy�tt ki-vonultak a p�lyaudvarra, hogy n�sz�tra menjeneka
tengerpartra. �gy tudta, h�rmasban utaznakmajd. Az �desanya azonban - hogy, hogy
nem -lemaradt a vonatr�l, s a'l�ny kettesben maradt al�nyeg�ben vadidegen
f�rfival.A f�rj pedig mindj�rt az els� �jszaka khmm, hogy ismondjam csak, h�t...
sz�val �rv�nyes�teni akarta, khmm,igen, a h�zast�rsi jogait. Armandine kisasszony
�rtat-lan �s tudatlan h�ga pedig minden egyes alkalom-mal megverekedettvele, �s
ellen�llt, eg�szen Nizz�-ig. K�s�bb persze, amikor m�r t�bb�-kev�sb� meg-�rtette,
mit is jelent csal�dot alap�tani, egyszer -egyetlenegyszer - engedett ura
k�zeled�s�nek, hogylehet�v� tegye a gyermek�ld�st, �m azut�n megma-kacsolta mag�t,
�s megingathatatlan er�nyess�g�reeg�sz �let�ben b�szke volt.
A t�rt�netb�l a nevel�n� szerint levonhat� f�nyestanuls�g pedig a k�vetkez�k�ppen
hangzott: L�tha-tod l�nyom, a f�rfiakkal nagyon kell vigy�zni! L�gyr�sen, mert
el�bb-ut�bb mind az er�nyed ellen t�r!Rengeteget nevettek szeg�ny Armandine rov�s�-
ra; Victorine �ltal�ban k�nnyen �s sz�vesen neve-tett, Nick pedig igaz�n szerette
hallani. Most azon-ban, ahogy az els� felvon�sra v�rtak, m�g mosolyrais alig
h�z�dtak ajkai, s a besz�lget�s is akadozott.Nick most m�r biztosan tudta, hogy
valami em�sztia l�nyt, de csak nem vitte r� a l�lek, hogy k�v�ncsis-kodj�k. �gy
�rezte, Victorine mag�t�l is el fogjamondani, mi b�ntja.
De ehelyett csak fel�letes dolgokr�l besz�ltek,olyasmir�l, ami egyik�ket sem
�rdekelte igaz�n.K�nyszeredett� v�lt a besz�lget�s�k, ami pedig ezt-d�ig soha nem
fordult el�.

- Hallottam az �j h�djukr�l, oda�t Londonban -mondta r�vid hallgat�s ut�n


Victorine.
- H�dr�l? - A mestertolvaj hirtelenj�ben nem �rtet-t�, mi k�ze lehet itt b�rminek
is holmi hidakhoz.
- Igen-igen. Ne mondja, hogy semmit nem tudr�la. A Tower Bridge!

- Ja, vagy �gy - biccentett Nick lehangoltan. Sz�valcseveg�nk, gondolta cinikusan.


- Hogyne, h�t v�greelk�sz�lt... m�g Londonban �ltem, amikor elkezd-t�k. Idestova
nyolc esztendeje.A l�ny a k�z�ns�get szeml�lte, j�szerivel oda semfigyelt, �gy
mondta:

- �gy hallottam, nagyon modern szerkezetet �p�-tettek bele. Szempillant�s alatt fel
tudja emelni azo-kat a sz�rnyen neh�z h�dsz�rnyakat, ha haj� halad�t alatta.

- Tal�n nem vagyok valami nagy hazafi - s�hajtottfel a f�rfi - de az igazat


megvallva, alig tudok vala-mit a Tower Bridge-r�l. Elk�sz�lt... nagyj�b�l ez
minden.
Victorine k�s�bb sem tal�lt �nmag�ra. Zavartnakl�tszott, �gy t�nt, minden er�vel
leplezi rosszked-v�t, �s legsz�vesebben elmondan�, mi gy�tri, denem akarja
elrontani az est�t, ez�rt h�zza-halasztja.�gy azt�n val�ban siker�lt elrontania az
est�t.A sz�ndarab megkezd�s�ig megt�rgyalt�k m�gLesseps m�rn�k dicstelen hal�l�t -
igaz, err�l Ar-mandine kezdett besz�lni, legal�bb olyan.indoko-latlanul, mint
Victorine a Tower-h�dr�l. A m�rn�k,aki a Szuezi-csatorn�t �p�ttette �s a Panama-
csatorna terveinek kezdem�nyez�je illetve �p�t�s-vezet�jevolt, a napokban h�lt meg
a La Ch�naie-kast�lyb�n,elborult elm�vel, ezerszer el�tkozva. Amilyen di-cs�s�get
�s �nnepl�st hozott sz�m�ra a Szuezi-csa-torna, olyan m�lys�gekbe tasz�totta a
Panama-csa-torna k�r�li botr�ny �s korm�nyv�ls�g.
- Egy ember t�nd�kl�se �s buk�sa - mormoltaNick, akinek m�r alaposan elege volt az
�js�gh�rekk�r�l kering� t�rsalg�sb�l.
Victorine is meg�rezte, hogy nem fesz�theti tov�bba h�rt. Gy�tr�d� pillant�st
vetett a f�rfira, �gy t�nt,ki�nti v�gre a sz�v�t. �m ekkor megkezd�d�tt azel�ad�s,
Moli�re "K�nyesked�k"-je.Az �rny�k komoran b�multa a leeresztett f�g-g�nyt,
Victorine a j�v�-men� embereket n�zt�. T�lvoltak m�r a vallom�son, a l�ny
bejelentette, hogynagy val�sz�n�s�ggel hossz� id�re el kell
utazniaFranciaorsz�gb�l, tal�n �vekre is.
- Tudja, a nagyb�ty�mat elsz�l�tj�k az �rdekelts�-gei, �s ragaszkodik hozz�, hogy
vele tartsak. �gyv�li, csak javamra szolg�lhat a tapasztalat. Meg az-t�n.:. azt
hiszem, t�rsas�gra is sz�ks�ge van.
- �s hova... khmm, hova utaznak? - k�rdezte Nicksz�raz torokkal. K�l�n�s m�don, m�g
nem tudtafeldolgozni a h�rt, m�g nem r�zta meg igaz�n.A l�ny sok�ig hallgatott.

- Johannesburgba. Afrik�ba - mondta azt�n hal-kan, les�t�tt szemmel.


Nick kurt�n, cs�ny�n felkacagott.
- Afrik�ba?! Igaz�n, nem mehetn�nek m�g egykicsit messzebbre? - k�rdezte olyan
hangon, mintakinek ep�v� v�lt a sz�j�ban a sz�.
- �n... �n igaz�n nem tehetek r�la. - Victorine kicsi-nek �s szerencs�tlennek
l�tszott, ahogy sz�k�benkuporgott. - Musz�j... musz�j elmennem vele. Hi-szen,
l�nyeg�ben teljesen t�le f�gg�k. .
- Ez csak �tmeneti �llapot - vetette oda a mester-tolvaj, �t sem gondolva, mire
utalt ezzel.
360 361

- Nem, Nem igaz�n - ingatta a fej�t zavartan a l�ny.


- �s, tudja, �n szeretem �t. Ha most mag�ra hagy-n�m, sokat �rtan�k neki,
tudom.Hallgattak megint. Az emberek zsong�sa �gy �lel-te k�r�l �ket, mint vir�gos
r�ten a milli�nyi rovarhangja. �m ha most hirtelen, holmi var�zslat folytt�n
val�ban egy ilyen r�tre ker�ltek volna, t�n �szresem veszik a v�ltoz�st.
Gondolataikba mer�ltekmindketten, keser�s�g�kbe r�vedve t�prengtek, r�-g�dtak. Nick
t�rte meg a csendet
- Johannesburg... az valahol D�l-Afrik�ban van,igaz? - k�rdezte t�rgyilagosan,
amolyan "�js�gh�r
hangon.
Victorine sz�tlanul b�lintott. Csak k�s�bb tette
hozz�
- Transvaalban.

- Van ott m�g egy�ltal�n b�rmif�le civiliz�ci�?Vagy emberev�k k�z� viszi mag�t a
tisztelt nagy-
b�tyja.
A l�ny halv�nyan elmosolyodott.
- �gy tudom, Johannesburg ma m�r el�g nagyv�ros... ottani m�rc�vel, legal�bbis.
Aranyat b�-ny�sznak a k�rny�ken, meg t�n gy�m�ntot is. Gaz-dag vid�k.

- Es ez�rt megy oda a nagyb�tyja - biccentett amestertolvaj. - Mag�val is


b�ny�sztatni akar, vagycsak � fog kapirg�lni a homokban? - k�rdezte egyren�vekv�
d�hvel, amit legink�bb �nn�n v�ratlanszentimentalizmusa v�ltott ki.- Nick.. k�rem.

- Eh! - legyintett az �rny�k. Hirtelen esz�be �tl�tt,hogy a nevel�n� hamarosan


visszat�r a "k�zmos�s-b�l", s neki megint el kell viselnie rettenetes fecse-g�s�t,
Legsz�vesebben fel�v�lt�tt volna a gondolat-
ra. .

- Ne d�h�ngj�n... k�rem - sz�lt halkan a l�ny. -Hiszen m�g egy�ltal�n nem biztos a
dolog. Megle-het, m�gsem siker�l a nagyb�ty�m �zlete, �s akkornem kell elutaznunk.
n...f�n. nem fogom unszolni.
- El�red�lt, �s megfogta a mestertolvaj kez�tNick fels�hajtott, �s kurt�n
b�lintott.
- Tranavaal... ez nem angol gyarmat, ugye - k�r-dezte, csak hog ne kelljen n�ma
csendben �zni�k.
- Nem. Holland telepesek lakj�k, azt hiszem. Deigaz�n szinte semmit nem tudok r�la.
Ennyit is csaka nagyb�ty�m level�b�l...
A f�rfi megint b�lintott, azut�n csak hallgattak,am�g Armandine kisasszony meg nem
�rkezett egysz�nh�zi szolga k�s�ret�ben, aki visszavezette az el-t�vedt �rih�lgyet.

- Olyan hatalmas ez az �p�let - nevetett k�nysszeredetten a nevel�n�.


Valahogyan eltelt az este. V�get �rt az el�ad�s, s �kki�ramlottak a f�nyesen
megvil�g�tott t�rre, hogybesz�lljanak a k�gy�z� sorban �rkez� kocsik egyik�-be.
Mintha csak el�re megbesz�lt�k volna, egyik�ksem hozta sz�ba t�bbet az utaz�st.
Elv�gre messzevolt m�g, felesleges lett volna megm�telyezni min-den tal�lkoz�st a
b�cs� pillanat�ig.Nick hazak�s�rte a h�lgyeket, azut�n elvitette ma-g�t a
legk�zelebbi b�rba. be�lt a sarokba, �s csakn�zte az �jjeli lepk�kk�nt ide-oda
r�ppen� vend�ge-ket s a m�ly dekolt�zs�, vastagon r�zsozott kokot-tokat, amint
igyekeztek elcs�b�tani a f�rfiakat, vagyg�rbe h�ttal �ltek a pult mellett, �s
gazdag partner-r�l �lmodoztak. Zsong�sukba divatos sl�gerekhangja vegy�lt; Nick nem
is igen hallotta, milyen�r�ggyel pr�b�lnak asztal�hoz �lni a l�nyok, egy-szer�en
csak elzavarta valamennyit, sorban egym�sut�n, m�gnem azt�n nem akadt egy sem, aki
kedve-sen n�zett volna r�.
Konyakot rendelt, de alig-alig kortyoltbele, jobb�-ra csak forgatta az ujjai k�z�tt
a poharat. A bevettszok�s szerint most le kellene innia mag�t, azut�nhagyni, hogy
valamelyik l�ny a szob�j�ba cipelje. Alegrosszabb, ami t�rt�nhetne, hogy
r�szegs�g�ben ap�nz��rt nem kapna semmit; err�l a k�rny�kr�lnem felt�telezte, hogy
kizsebelve kihaj�tan�k az ut-
c�ra.
Elmosolyodott. Az lenne csak a sz�p! Nem, han-gulat�nak imm�r nem sok k�ze volt az
alkohol �sfestett l�nyok ut�n �h�toz� csal�dotts�ghoz. Gon-dolkodni v�gyott, s
ehhez most valahogy nem hi-�nyzott az az egyetlen poh�r konyak sem. Voltak�p-pen
nem is igen �rtette, mi�rt nem ment haza. Amennyezet halov�ny f�ny-mint�it b�mulva,
t�p-rengett m�r az �gy�n �ppen eleget; most sem csalo-dott volna.
De a dong�s, a zaj most valamik�ppen megnyug-tatta, s noha val�j�ban soha nem
rajongott a b�roksl�gerei�rt, most azokat is j�l esett hallania. Nyo-masztotta
volna a szoba csendje, s b�ntotta volna amennyezet �ress�ge. �gy �rezte,
legnehezebb �tjaitis k�nnyebben tervezte meg ann�l, mint ami mostv�r r�, ha rendbe
akarja szedni a gondolatait.Kiker�lv�n a l�ny b�vk�r�b�l, m�r h�l�s volt ma-g�nak
az �nfegyelem�rt, mely megakad�lyozta ab-ban, hogy els� �r�lt �tlete nyom�n ott
helyben meg-k�rje Victorine kez�t. Felkavarodott lelk�nek na-gyon is logikusnak
t�nt a l�p�s, hiszen akkor al�nynak nem kellene felt�tlen�l Afrik�ba utaznia -�m a
tudatos �nje nyomban k�zbel�pett, s l�m, im-m�r �r�mmel gondol erre.
M�sr�szr�l viszont, szegezte szembe �nmag�val ak�rd�st, ideje d�nteni. Egyszer s
mindenkorra. Vic-torine elutazik. Elutazik olyan messzire �s olyanhossz� id�re, ami
m�r t�bb egyszer� elnapol�sn�l;v�gleges d�nt�st ig�nyel.
Ha sz�ks�ge van a l�nyra, nyilv�nval�an tenniekell valamit... ak�r el is kell
vennie. �m, ha nincs?Akkor k�r keseregni b�rmin is. Victorine elutazik, �pedig
annak rendje �s m�dja szerint elfelejti. A gon-dot leveszi a v�ll�r�l, megoldja
helyette a t�vols�g.Tal�n jobb is �gy. Hiszen kezdett�l fogva tudta,hogy a
v�gtelens�gig am�gy sem tarthatja fenn ezta f�loldalas �llapotot. Nem csin�lhat
Victorine-b�l�r�k menyasszonyt... szeret�t pedig m�g kev�sb�.�s m�gis... valahogy
nem tudta �r�mmel fogadniezt a megold�st, hi�ba �rezte, hogy nem volna sza-bad
ellenkeznie. Enn�l csod�latosabb kiutat keresvesem tal�lhatott volna egyre
�sszekusz�l�d�bb hely-zet�b�l. Ak�rha a Gondvisel�s �ltette volna a nagy-b�csi
elm�j�be a johannesburgi �zlet gondolat�t.De ak�rhonnan indultak �s ak�rhov�
jutottak isgondolatai, egyvalamir�l nem feledkezhetett meg -szerette Victorine
Chatellerault-t.- Ugye, le�lhetek, m'sieur?
Az �rny�k �gy elmer�lt a mereng�sben, hogyelmulasztott id�ben r�morranni a l�nyra,
miel�tt azle�lt volna. Felpillantott.
H�sz�ves forma, k�telez�en kifestett, de sz�p arc�teremt�s telepedett az
asztal�hoz, az t�pus, akit "kem�nyh�s�nak" mondanak az �lvhajh�szok. B�ja-it
mindazon�ltal nem m�rte sz�k�sen a Teremt� - �pedig nem fukarkodott a
bemutat�sukkal, ha m�regyszer �gy alakult.

- Miou - mondta hat�rozottan a megd�bbent mes-tertolvajnak.


Nem-nem, tiltakozott mag�ban Nick, sem r�sze-gen, sem j�zanul nem togok egyetlen
l�ny szob�j�-ban sem kik�tni. M�g az �v�ben sem.
- Rossz l�ra tett�l, kincsem - morogta. - Keressm�sik befut�t.

- Csakhogy nekem te kellen�l - felelte Miou, �sszavai meglep�en �szint�n


hangzottak. - �n a j�r�saalapj�n v�lasztom a lovat... nem baj, ha nem lesz
befut�.
Az �rny�k most alaposabban szem�gyre vette akis pillang�t. F�radtnak l�tszott, �s
v�s�ri �kszerl�gott a nyak�ban, de az arca nem volt petyh�dt,hangj�b�l nem �rz�d�tt
f�sults�g vagy mesterk�ltbujas�g; szemei kedvesen csillogtak, m�ly�k�n pe-dig - j�l
l�tta vajon, vagy csup�n az ostoba f�rfi�ihi�s�g csalta meg? - �szint�nek tetsz�
v�gy lapult.Sz�p volt �s k�v�natos.
Nick csak n�zte; a l�ny hetyk�n �llta a pillant�s�t.A mestertolvaj biztosan tudta,
hogy nem b�nn�meg ezt az �jszak�t. Hirtelen �tlett�l ind�ttatva be-ny�lt pr�mmel
b�lelt kab�tja bels� zseb�be, kitapin-totta a kis b�rzacsk� sz�j�t, �s k�t ujja
k�z� csippen-tett valamit.

- Ny�jtsd ki a tenyered, �s hunyd le a szemed -utas�totta a pillang�t. Miou


t�tov�z�s n�lk�l enge-delmeskedett.
Az �rny�k �thajolt az asztal felett, k�nny� cs�kotlehelt a l�ny ajk�ra, �s
kiny�jtott tenyer�be tett va-
lamit.

- T�nj el ebb�l a vil�gb�l. Kev�s ez tehozz�dsuttogta, azt�n felemelkedett, �s


kiment a b�rb�l.A l�ny tenyer�n kicsinyj csod�latosan csiszolt ru-bin villogott.
Ahogy az �rny�k elhaladt Madame cremer �ltalael�tt, s farkasfejes botja odakoccant
a l�pcs�h�z, atacsk� nyomban felugatott odabent. Noha sz�m�tottr�, a magas
fejhangra Nick m�gis �sszerezzent.
- Er�s - mondta halkan - csak �n vagyok! Cs�nd
legyen!
Felballagott az emeletre, bement a lak�sba, �s f�-radtan le�lt az �gyra. Most m�r
nem �lltak hadrend-be a gondolatai, csak kavarogtak, mint valami fosz-togat�
rabl�banda a faluban. Valahogy �gy �rezte,a k�l�n�s kis pillang�, Miou volt az, aki
v�gk�ppkibillentette egyens�ly�b�l. Vagy �ppen ellenkez�-leg, � z�kkentette vissza
a r�gi ker�kv�g�sba?Ak�rhogyan is volt, aznap �jjel m�r nem k�v�ntVictorine-r�l
t�prengeni, s nagyon rem�lte, elk�vet-kez� napjai sem aff�le �nem�szt�ssel telnek
majd.Fel�llt, ledobta v�ll�r�l a k�penyt, kibontotta ma-g�t a kab�tb�l, azut�n
l�mp�t gy�jtott. Akkor l�ttameg a levelet, amikor - gy�l�letes kispolg�ri szok�s
-v�gigfuttatta tekintet�t az �r�asztal z�ld poszt�j�n.Kivitte a k�penyt �s a
kab�tot, t�lt�tt mag�nak egypoh�r konyakot - most kifejezetten v�gyott r�, ab�rban
v�g�l nem itta meg - azt�n le�lt az asztalm�g�, hogy szem�gyre vegye a bor�t�kot.
- Kimberley, Cape Colony - olvasta mormogva apecs�tet. - Mi az �rd�g...
T�relmetlen�l t�pte fel, s kihajtogatta a levelet.Sok-sok �ve nem akadt dolga
Afrik�val, ma pedigimm�r m�sodszor tolakszik az �let�be. A t�volif�ldr�szr�l
�rkezett k�ldem�ny l�tt�n - dacolva at�relmetlen k�v�ncsis�ggal - m�giscsak
felbukkantel�tte Victorine szomor� arca, hi�ba akarta sz�m�z-ni reggelig. Amint
azonban pillant�sa az al��r�sram�, icieme mum�em mutam

- Rhett! - kurjantotta. - Az �rd�gbe, nah�t! Mitkeres ez Afrik�ban?


Sietve kezdte olvasni a d�lt bet�s, hat�rozott soro-kat, s arc�n egyre
hat�rozottabb form�t �lt�tt a mo-
soly.

- Gy�m�ntb�nya - f�ttyentett kisv�rtatva. - Ez m�rvalami. A j� �reg Morris soha nem


apr�zta el.Hirtelen megrohant�k az eml�kek. Fiatal volt m�g�s lelkes, amikor D�l-
Afrik�ban j�rt, nem kisebbrem�nyekkel telve, mint hogy tart�s �s
j�vedelmez�kapcsolatot alak�tson ki a gy�m�ntcsemp�szekkel.T�lzottan tapasztalatlan
volt azonban, vagy t�n t�l-zottan idealista - ma m�r aligha tudta volna meg-mondani
- az �zlet mindenesetre kudarcba f�lt.Ma is j�l eml�kezett a kavarg� soksz�n�s�gre
�snyomaszt� siv�rs�gra, a b�ny�k gyomorkavar�nyomor�ra �s a tulajdonosok k�pr�ztat�
gazdags�-g�ra, �nn�n undor�ra �s csod�lat�ra. Tolakod� ha-t�rozotts�ggal bukkant
fel benne a k�rd�s: hogyanl�tn� vajon mindezt most? S m�g�tte m�r ott lappan-gott -
igaz, egyel�re csak b�tortalanul - a gondolat:hiszen Victorine is Afrik�ba
utazik... mi�rt is ne?Tov�bb olvasv�n Butler level�t, csakhamar felka-
cagott.
-Johannesburgba?
Kisv�rtatva befejezte az olvas�st, a pap�rost a bo-r�t�kra dobta, azut�n lejjebb
cs�szott a sz�kben, �sh�trad�lt.
Butler Johannesburgba h�vta �t, holmi izgalmaskalandot, kincskeres�st emlegetve...
s a leveletugyanazon a napon kapta meg, amikor Victorinebejelentette, Afrik�ba
utazik - m�gpedig �ppen Jo-hannesburgba. Mif�le k�l�n�s j�t�ka ez a Sorsnak?Vajon
ez is annak a k�l�n�s kapcsolatnak az ered-m�nye, melyr�l hitte -vagy tal�n csak
szerette volnahinni - hogy �let�k vonal�t �sszek�ti, �t- meg �t-hurkolja?
Nick, s ezt k�nytelen volt imm�r bel�tni, a magam�dj�n beleszeretett Victorine-ba,
j�llehet, roman-tikusabb lelkek t�n m�g nem nevezn�k �gy ezt az�rz�st. �t azonban
J�lia Warren �ta nem vonzottaennyire egyetlen n� sem, �s f�k�ppen, nem em�sz-tette
mag�t el�tte senki�rt. J�zan pillanataiban bekellett l�tnia, hogy nem jellemz� r�
ez a fatalizmus,�s ideje lenne v�gre m�s oldalr�l szem�gyre vennia k�rd�st, �m soha
nem tudott huzamosabb ideigmegkapaszkodni ebben a gondolatban. Mint az os-toba
emberek, ha megtetszik nekik egy �tlet: al�nnyal kapcsolatban kezdett mindent az
"eleve el-rendeltetett" szemsz�g�b�l n�zni - j�llehet, egy�b-k�nt soha semmilyen
szempontb�l nem volt jellem-z� r� az ostobas�g.

- Johannesburg... - mormolta maga el�, �s felemel-te, m�g egyszer �tfutotta a


levelet; m�g a bor�t�kot�s a pecs�teket is szem�gyre vette.Mindegyre ott motoszk�lt
benne valami bizonyta-lans�g, valami s�t�t gyan�, hogy elt�r hossz� �vekalatt
megszokott szok�sait�l, hogy t�ls�gosan enge-d�keny �nmag�val szemben, s ez
veszedelembe so-dorhatja -de mindhi�ba. Mindez halov�ny, t�ls�go-san is halov�ny
sejtelem maradt csup�n, m�g csakform�t sem kapott; k�dk�nt gomolygott csak a
f�rfilelk�ben, m�g a gondolat, hogy m�gsem kell elsza-kadnia a l�nyt�l, lassacsk�n
eg�sz l�ny�t kit�lt�tte.J�l tudta, �nmag�t�l, holmi koholt �r�ggyel sohanem
kerekedett volna fel, hogy Victorine-nal tart-son, vagy ut�namenjen - hagyta volna
utazni, slassacsk�n elveszni a m�ltban, b�rmily k�nokkal j�rtvolna is mindez. �m
�gy, hogy �ppen r�gi bar�tjah�vta, �s �ppen gy�m�ntok gyakori felemleget�s�-vel...
m�r el�re tudta, nem lesz ereje nemet monda-
ni.
F�rfi�i b�szkes�ge, s az a kev�ske j�zan �sz, melyelrejt�z�tt valahov� az elme
zugaiban, elker�lve �gyaz �ltal�nos fegyverlet�telt, ugyan m�g mindig til-takozott,
de ellenkez�s�kkel szemben r�gt�n felma-gaslott az �rv: Rhett Butler, a r�g nem
l�tott bar�t;milyen nagyszer� lesz �jra tal�lkozni vele! S mind-ezek felett akadt
m�g egy ellens�g�k: Nick �r�k,olthatatlan kalandv�gya, melyet Franciaorsz�g
m�regyre kev�sb� tudott kiel�g�teni.A f�rfi fel�llt, kiny�jt�zott. Gondolatai
sebesenkergett�k egym�st, m�g �t�lt�z�tt, s hanyatt dobtamag�t a j�kora �gyon. A
mennyezeten ott t�ncoltaka j�l ismert foltok, az utcai l�mp�k felrajzolt f�ny-vi-
r�gai. Tudta, zaklatott elm�je sok�ig nem fog elnyu-godni m�g; k�pek sokas�g�t
�rli, s nem hagyja alud-
ni:
Pedig a hajnal nem volt messze m�r.
- 16.
Johannesburg, az aranyb�l sz�letett v�ros...A p�ld�tlanul gyors fejl�d�s� telep�l�s
ugyan ab�r Lucas Johannes Meyer t�bornokr�l kapta a ne-v�t, aki sz�mos csat�t
vezetett az �slakosok ellen,majd pedig szembesz�llt a Natal ir�ny�b�l t�mad�brit
csapatokkal. Sz�let�se �s felvir�gz�sa azonbanl�nyeg�ben idegen kalandoroknak
k�sz�nhet�.Ferreira kapit�ny szerencsevad�szai 1886-ban �r-keztek erre a vid�kre,
el�tt�k sz�zadokon �t csup�nbantu p� sztorok legeltett�k itt az �llataikat.
Nyolcesztend� telt el az�ta, s ma m�r vir�gz� v�ros v�rjaaz utaz�t.
A kalandorok ugyanis megtal�lt�k, ami�rt �rkez-tek - m�rhetetlen mennyis�g� aranyat
a Vaal �s aLimpopo k�z�tt - �s s�traik hely�n m�r n�h�nyh�nap m�lva fabarakkok
�lltak, egy �v leforg�saalatt mintegy t�zezer embernek adva otthont.Egyre t�bb �s
t�bb ember �rkezett gazdags�gotrem�lve a nagyvil�gb�l, a vid�k pedig - amelyet
ab�rok Witwatersrandnak, a Feh�r Vizek Hegys�g�-nek neveznek - b�kez�en fogadta
�ket. Egyesekval�ban nagy vagyonra tettek szert, m�sokra nemmosolygott igaz�n a
szerencse, de a v�ros minden-kib�l csak hasznot h�zott, �gy n�h�ny �v alatt felvi-
r�goztatta az aranyl�z.
H�rom esztend� m�lt�n m�r l�vas�t k�zlekedettaz utc�in, n�gy �v�be telt, mire
bevezett�k a villany-vil�g�t�st, �s alig t�bb, mint nyolc esztend� alatt tettszert
k�zel sz�zezer lakosra, akiknek nagyj�b�l afele sz�rmazott Eur�p�b�l.
Transvaal b�rjai mindv�gig ferde szemmel n�zt�kaz idegenek be�z�nl�s�t, noha
k�ts�gtelen�l Wit-watersrand arany�nak k�sz�nhett�k, hogy m�r-m�r katasztrof�lis
p�nz�gyi helyzet�ket siker�ltrendbe tenni�k.
A telepesek, Andries Pretorius �s oort-
miut�n
rekkerei megnyitott�k el�tt�k a Vaal foly�n t�liter�leteket, kisebb �llamokba
t�m�r�ltek, melyekk�z�tt - �m nem ritk�n m�g egyes telepescsoportokk�z�tt is -
�lland� �rdekellent�tek, visz�lyok fesz�l-tek, r�szben szem�lyes, r�szben vall�si
s�rl�d�sokmiatt. Ez ut�bbiak m�g polg�rh�bor�hoz is vezettek, mely mellett
�lland�ak voltak az �sszet�z�seka bennsz�l�ttekkel is. Pretorius - imm�r Martin
Ves-sel, Andrias fia - a hatvanas �vekben t�bbsz�r ismegpr�b�lt hadj�ratot
szervezni, hogy kelet fel�kij�ratot szerezzen a tengerhez, de soha nem
j�rtsikerrel. �lland� hadserege nem volt az �llamnak,a fegyverbe sz�l�tott farmerek
pedig term�szetesen'onakodtak f�ldj�ket �s csal�djukat odahagyva ka-landoz�sra
indulni, mi. t�bb, az �llam�gyek ir�ntik�z�mb�ss�g�kt�l vezetve, legt�bbj�k m�g
ad�tsem volt hajland� fizetni.
�gy azt�n, noha a Sandriveri Konvenci� elismerteTransvaal f�ggetlens�g�t, s az
�llamocsk�kat is siker�lt egyes�l�sre b�rni - Martin Vessels Pretoriuseln�klet�vel,
D�l-afrikai K�zt�rsas�g n�ven - egy-s�ges, �n�ll� �llamk�nt val� m�k�d�se bizony
so-k�ig ingatag l�bakon �llt, p�nz�gyi helyzete pedigm�r a hatvanas �vekre
kritikuss� v�lt. Ez a helyzetk�s�bb csak romlott, �gy Anglia - mely tizen�t �ven�t
nem avatkozott bele a b�rok bel�gyeibe - azon�r�ggyel, hogy az �llam k�ptelen
megbirk�zni bel-s� neh�zs�geivel, tov�bb� komoly zulu t�mad�sfenyegeti, annekt�lta
a ter�letet, �s h�rom �ven �t
uralta.
1880-ban azonban a b�rok fell�zadtak, s az els�angol-b�r h�bor�ban gy�zelmet
aratva, el�zt�k abriteket, �gy Transvaal ism�t szabad �llam lehetett.Helyzete
azonban nem sokat v�ltozott mindaddig,m�g fel nem bukkantak Ferreira arany�s�i.A
b�r farmerek egy r�sze hirtelen j�kora vagyon-hoz jutott, hiszen ott, ahol arany
ut�n t�rt�k a f�ldet,j� p�nzt k�rhettek farmjaik�rt. A piac meg�l�nk�l�-se, a
v�mok, a sz�ll�tm�nyoz�s �s egy�b j�vedelmekpedig mag�t az �llamot is gyorsan
kir�ntott�k ak�ty�b�l - �m Transvaal �kr�sszekere az �j �tonsem volt k�pes igaz�n
j�l haladni.A f�ldek jelent�s r�sz�t aranyb�ny�t nyit� angolc�geknek adt�k el, �gy
ezek kiestek a mez�gazda-s�gb�l, saj�t iparuk megteremt�se helyett pedig in-k�bb
Fokf�ldr�l hozt�k be a sz�ks�ges term�keket
- �kr�sszek�ren - esetleg angol aranyb�ny�kba fek-tett�k a p�nzt. Az �kr�kkel val�
sz�ll�t�s azonbanhamarosan medd� v�llalkoz�ss� v�lt, amikor azangolok
meghosszabb�tott�k a fokf�ldi vas�tvona-lat Transvaalig, a b�ny�k pedig hamarosan
mindbrit k�zbe ker�ltek. Igaz ugyan, hogy a b�r kor-m�ny felismerte a vas�t
rendk�v�li jelent�s�g�t, deeleinte nem �llt rendelkez�s�re megfelel� anyagih�tt�r,
�gy ism�t az angolok fogtak �p�tkez�sbe, �smeghosszabb�tott�k a fokf�ldi vonalat -
Fokf�ldv�lt teh�t a sz�ll�t�s egyeduralkod�j�v�; a vas�tvo-nalakba fektetett �sszeg
k�t � alatt n�gymilli�fontsterlinggel n�tt.
Transvaal csak a ter�let�n halad� szakasz meg-v�lt�s�nak jog�t tartotta fenn
mag�nak. Ugyanak-k�r koncesszi�t adott egy holland t�rsas�gnak egy,a portug�l
kik�t�h�z, Lourenco Marques-hez veze-t� vas�tvonal meg�p�t�s�re, mely m�r
csaknemeg�sz�ben b�r ter�leten haladt kereszt�l. �m hasz-not ez is alig hozott,
mivel a kik�t� alkalmatlans�gamiatt csak ritk�n haszn�lt�k.
Mindazon�ltal, a politikai �letbe egyel�re nem si-ker�lt bet�rni�k a k�lhoniaknak.
Rengeteg idegen�rkezett az orsz�gba, jobb�ra kalandorok, sz�lh�-mosok �s gyors
meggazdagod�st keres� szerencse-vad�szok, akik egy�ltal�n nem k�v�ntak itt letele-
pedni; a korm�ny nem korl�tozta szabads�gukat,ellenben politikai jogokat el�bb �t,
k�s�bb m�r csaktizenn�gy esztendei leteleped�s eset�n volt hajlan-d�biztos�tani. A
rendelkez�s teljess�ggel �rthet�: hanem �gy j�rnak el, el�bb-ut�bb az idegen
arany�s�kszavazatai ir�ny�tott�k volna az orsz�got. A j�vev�-nyek - kiknek t�lnyom�
t�bbs�ge Angli�b�l �rke-zett - azonban rossz n�ven vett�k ezt a "megk�l�n-
b�ztet�st"; el�gedetlenkedtek, �s Fokf�ldr�l csem-p�szett fegyverekkel l�zad�sra
k�sz�ltek.Paul Kruger, a n�pszer� b�r eln�k - akit n�pe csakOom Paulnak, Paul
ap�nak nevezett - val�s�gosistencsap�sk�nt kezelte a witwatersrandi arany fel-
fedez�s�t. Csaknem k�t �vtizedes eln�ks�ge alattmind�ssze h�romszor l�togatta meg
Johannesbur-got, noha a csillog� v�ros igaz�n nem esik messze asz�khelyt�l,
Pretori�t�l. V�lem�ny�t nem rejtettev�ka al�; �gy mondj�k, egy alkalommal �gy
kezdtesz�noki besz�d�t: Kedves polg�rok, bar�tok, gyilkosok,tolvajok �s rabl�k!
�gy t�nik, noha igaz�n ritk�n j�rt arrafel�, OomPaul m�gis j�l ismerte az arany
v�ros lak�it.A f�rfi, aki a hom�lyos szoba sark�ban, az alacsony�gyon fek�dt,
egyike volt a megvetett uitlandereknek. Kopott, maszatos nadr�gban, �tizzadt pamu-
tingben hevert az oldal�n, karj�t a feje al� hajtva.Merev tekintettel b�multa a
d�ng�lt padl�t, felettelegyek hada z�mm�g�tt.
Csapzott, s�t�t haj�ba �sz sz�lak keveredtek, hom-lok�t r�ncok szabdalt�k,
m�ly�kben meglapult apor. Egyenletesen, m�lyen l�legzett; mintha aludna;lapos
bokszol�orra el�tt nyugodt ritmusra billegettegy tollpehely.
N�ha hosszabb id�re lehunyta a szem�t, ilyenkor�gy festett, mintha s�rg�s
gipszmaszkot bor�tottakvolna az arc�ra. Elhagyatottnak �s betegnek l�t-szott;
hossz�, �szt�v�r teste lel�gott a der�kaljr�l.A f�jdalom, mely a test�t - vagy
tal�n a lelk�t? -r�gta, ismeretlen volt minden orvostudor el�tt, �mval�s�gos
volt�r�l nem hagyott k�ts�get a f�rfi gy�t-r�d� tekintete, rebben� szemh�ja. Titkos
utakonj�rt, m�lyebben ann�l, semhogy eur�pai doktor fel-t�rhatta volna; term�szet�t
nem tan�tott�k egyete-mek. Ott volt m�gis. Alattomosan, lassan, m�gisgyilkos er�vel
�rkezett, minden nappal egyre m�-lyebbre r�gva mag�t, egyre nagyobb k�nt okozva.A
f�rfi pedig csikorg� fogakkal t�rte, tudv�n tud-va, hogy nem menek�lhet el�le.Jake
Hammernek h�vt�k, s hossz� �vekkel ezel�ttelhagyta m�r haz�j�t, Angli�t, ahol
Liverpool feketevid�k�n textilmunk�sk�nt dolgozott. Apja m�gmarh�t legeltetett a
Ribble partj�n, �pp hogy eltart-va csal�dj�t, de a fia sora se ment jobban,
hi�bak�lt�z�tt a v�rosba.
Eleinte persze azt gondolta - mert fiatal volt �szabol�tlan - hogy ha saj�t kez�be
veszi a sors�t �smegszabadul apja nyers, kem�ny ir�ny�t�sa al�l,azonnal jobbra
fordul minden. �gy tartotta, az �reg
374
nyakass�ga miatt nem jut el�bbre a csal�d; 8 pedignem k�v�nta az apja �ltal
teremtett k�ty�ban le�lniaz �let�t.
Egy tariszny�nyi holmival v�gott neki a vil�gnak,amit az anyja lopkodott �ssze neki
a kamr�b�l - nemis jutott tov�bb Liverpool textilgy�rain�l. M�g ek-kor is hitte,
hogy saj�t erej�b�l tov�bbl�phet, nohaa m�dj�t egyre kev�sb� l�tta m�r. Egyre csak
v�gy�-dott valami ut�n, valami t�voli, megfoghatatlanszellem ut�n, amit mag�ban
csak szerencs�nek ne-vezett. Tudta j�l, Angli�ban aligha bukkanhat r�.(ake
�rasz�mra tekergett a kik�t�ben, ahol egy-m�st �rt�k a hatalmas haj�k - igaz, sokuk
�rorsz�gb�l j�tt, de akadt nem kev�s, mely Amerika �g�ret�thozta, s n�ha befutottak
m�g messzibb vizek v�n-dorai is. A f�rfi egy id� ut�n egyre gyakrabban �ltbe a
dokkok kocsm�iba; amikor csak tehette, hall-gatta a nagyhang� matr�zok anekdot�it,
hagytamag�t �lomba ringatni a titokzatos, t�voli orsz�gokt�rt�neteit�l.
Nem �rdekelt�k t�rsai titkos �sszej�vetelei, a lud-d�ta g�prombol�k ut�dainak
sehov� sem vezet��r�k�s szervezked�se a gy�rtulajdonosok ellen,nem �rdekelte m�r
saj�t nyomora sem. A tizenk�t�r�s munka �s n�h�ny �r�nyi �jult alv�s k�z�ttcsaknem
minden nap kiment a dokkokhoz, hogymeghallgathassa a "t�nd�rmes�it". Mint valami
k�-b�t� folyad�kot, �gy itta a tenger hull�mai m�g�l�rkez� haj�sok szav�t.
Amikor a matr�zok meghozt�k a d�l-afrikai k�-fogyhatatlan gy�m�ntlel�helyek h�r�t,
napokignem tudott aludni. Amint lehunyta a szem�t, meg-jelent el�tte a csod�latos
foly�v�lgy, ahol kavicsokhelyett gy�m�nt hever szertesz�t, s emberek s�t�l-gatnak
tariszny�val a v�llukon, abba pakolva a k�-nyelmesen �m gondosan kiv�logatott,
legtetszetes-sebb darabokat. Gy�m�nt hever ott minden�tt, �ppcsak le kell hajolni
�rte, mondogatt�k a tenger�szek.Jutna b�ven a vil�gon mindenkinek - csak h�t,
nagyon messze van, ugye. .
Jake, hi�ba igyekezett j�zan esz�re hallgatni, nemtudott elszakadni a b�v�lett�l.
Gy�m�ntot tal�lni,meggazdagodni �s megszabadulni v�gre a textilrgy�ri csarnok
g�peit�l, a puszt�t� robotol�st�l, akil�t�stalans�gt�l! �, egek, micsoda csod�latos
gondolat! Nem lehet a vil�gnak olyan t�voli sarka, aho-v� ne volna �rdemes
elzar�ndokolni �rte.Egy napon, amikor a gv�rak f�stje �s a k�d �gy �lta v�ros
felett, mint egy rosszindulat�, m�rgez� fel-h�, jake Hammer munk�t kapott egy
d�lnek tart�haj�n, s megkezdte hossz� �tj�t az ismeretlen D�l-Afrik�ba. Azzal a
haj�val azonban csak Portug�li�-ig jutott, ott �jabbat kellett keresnie. K�t
h�napigvesztegelt Lisszabonban; p�nze alig volt, csaknem�hen halt. Mindenf�le
munk�t elv�llalt, noha ko-r�ntsem volt k�nny� dolga, hiszen eleinte csak an-golul
besz�lt- Megbetegedett, de v�gre siker�lt fel-ker�lnie egy keresked�haj�ra, amely a
zuezi-csaatorn�n �t Mozam.bikba tartott. I-lammer teh�t meg-l�thatta Afrik�t.
Csakhogy Kimberlev �s l.�urenco Marques k�z�ttm�g t�bb sz�z m�rf�ld v�rt r�, vas�t
ekkor pedigm�g nem volt azon a szakaszon. Hossz� �t �llt m�rm�g�tte. Sok mindent
elfelejtett r�gi �let�b�l, �ssz�mos �j dolgot megtanult, de ez a t�vols�g
bizonylegy�zhetetlennek r�mlett el�tte, ak�rmennyire iav�gyott a gy�m�nt, a
gazdags�g ut�n.
- K�pzeljetek el eg liverpooli textilmunk�st,amint partra sz�ll Mozambik
kik�t�j�ben mes�ltek�s�bb, ha elragadta az anekdot�z� h�v. -Ott �lltama kik�t�ben,
v�llamon a kis zs�kommal, �s aztmondtam magamnak no, Hammer, te oszt�n
j�l�tgondoltad a dolgot odahaza, mi..? M�g azt setuttam, merre kellene mennem, nem
hogy mik�p-
pen!

- Mer am�g haj�ra v�rt az ember, addig csak rend-ben volt, hisz olyan kellett ugye,
amelyik D�l-Afri-k�ba megy. De ott azt�n...! H�, pajt�s, azt hittembelehalok a
k�ts�gbees�sbe. P�nzem alig, a betegs�gcsak nem akart elhagyni, el�ttem meg a nagy
ide-gen... Majdhogynem visszak�ny�r�gtem magamarra az el�tkozott haj�ra!

-No, akkor oszt�n tal�lkoztam k�t f�ldimmel, akikm�r r�gebben ott t�bl�boltak, mer
az egyik�ketszint�n valami nyavalya k�nozta. Vel�k oszt�n j�lmegh�nytuk-vetett�k a
dolgokat, �s nekiv�gtunk.De nem �m a sz�razf�ldnek, �, dehogy! Lehaj�z-tunk
Durbanba valami �cska, szedett-vedett kisb�rk�n... amikor el�sz�r megl�ttam, att�l
f�ltem,m�r att�l els�llyed, hogy a fed�lzetre l�p�nk. On-nan oszt�n gyalogosan
indultunk befel�. K�s�bbtal�lkoztunk m�sokkal is, de nem k�sz�nt�k
megmindegyiket... No, persze, ha siker�lt volna olyanhaj�ra lelnem, ami mingy�r
Fokv�rosba visz, min-den sokkal egyszer�bb lett volna. Csak h�t... nemi-gen
v�logathattam, meg azt�n, nem tuttam �n sem-mit err�l a vid�kr�l.
Neh�z, viszontags�gos �t ut�njutott el Kimberley-be. Eredeti k�t t�rs�b�l egy
meghalt valahol a S�r-k�ny-hegys�g nyugati lejt�in, a m�sik azonbanmindv�gig
kitartott vele. A gy�m�ntv�rosban az-ut�n szembes�lhettek a keser� igazs�ggal: a
gy�-m�nt egy�ltal�n nem hevert a f�ld�n, k�t�len kellettal�ereszkedni �rte a m�ly
k�rt�kbe, kem�ny mun-k�val kifejteni �s felhozni - ami azonban a legna-gyobb baj
volt, eff�le k�telek sz�zai cs�ngtek m�r ab�ny�kban, s emberek ezrei futkostak
k�r�l�tt�k.Kimberley k�rzet�ben csak feket�b�l mintegy negy-venezer dolgozott
akkoriban, s term�szetesenegyetlen egy sem a saj�t claim-j�n.
Nagyv�llalatoktartott�k k�zben a legjobb ter�leteket, de egy�nidiggerb�l is
rengeteg t�rta a f�ldet- igaz, ezek z�meis t�rsas�gokt�l b�relte a ter�let�t.Hammer
�s t�rsa, a kem�nyk�t�s� sk�t kalandor,noha v�gtelen�l elkeser�tette �ket a
val�s�g, m�g-sem adt�k fel. Olyan hihetetlen k�zdelmeket kellettv�vniuk, m�g
eljuthattak id�ig, hogy semmi �ronnem h�tr�ltak volna meg. Munk�t v�llaltak, s
addigkuporgattak, m�g saj�t claim-et nem b�relhettek,melynek hozam�b�l, ha a v�rva
v�rt gazdags�ghozk�zel nem is ker�ltek, de kil�bolhattak a nyomor-
b�l.
Az egykori textilmunk�s, noha soha nem volt k�-v�rnek mondhat�, m�gink�bb
lefogyott, �m igenmeger�s�d�tt, �s l�lekben is megkem�nyedett. Ko-nok, sz�v�s
embernek ismert�k, aki soha nem f�ltmegk�zdeni a maga igaz��rt, s�t ha kellett,
ak�r�k�llel is �rv�nyt szerzett neki. Ha valamit a fej�bevett, t�z�n-vizen
kereszt�lvitte, nemigen t�r�d�ttm�sok v�lem�ny�vel.
Ek�ppen vette feles�g�l Deltje Vanderbyltet is,semmibe v�ve a l�ny apja �s saj�t
t�rsai ellenkez�s�t.De nem b�nta meg, Deltje j� p�rnak bizonyult.Hogy az asszonynak
mi volt a v�lem�nye, arr�lpersze megint csak nem k�rdez�sk�d�tt az arany-
�s�.
H�zass�ga idej�n m�r nemigen kutatott gy�m�ntut�n, egyre kev�sb� �rte meg a munka.
A viszonyokalaposan megv�ltoztak, egyre ink�bb csak a nagyt�rsas�gok m�dszereivel
lehetett hozz�f�rni akincshez. A nagy k�rt� lassacsk�n meghaladta ah�tsz�z l�bnyi
m�lys�get, a felsz�ni b�ny�k sz�leipedig egyre-m�sra omlottak be, medd� k�zetek t�-
meg�vel bor�tva az �rt�kes r�tegeket.Hammer ekkort�jt sok mindennel
foglalkozottjhogy meg�lhet�s�ket biztos�tsa, �m ennek ellen�reegyre rosszabb
k�r�lm�nyek k�z� ker�ltek. Ekkor�rkezett a h�r Witwatersrand arany�r�l.Az egykori
textilmunk�s pedig gondolt egyet, ko-csira rakta feles�g�t �s minden holmij�t, s
nekiv�-gott, hogy r�szes�lj�n a sz�let� Johannesburg ara-ny�b�l. B�r m�dj�ra
k�lt�ztek, �kr�ket fogva anagy szek�r el�, melyen imm�r Deltje mellett k�tfi�cska
is �ld�g�lt; �gy vonultak a aal-foly� men-t�n �szakkeletnek, a b�rok orsz�g�ba. Nem
voltakegyed�l, az arany h�re kisebbfajta v�ndorl�st keltetta vid�ken - mik�nt
annakidej�n Kimberley gy�-m�ntj�t�l, most a Rand arany�t�l v�rt�k sorsukmegv�lt�s�t
az emberek.
Hammer �s csal�dja �rkeztekor m�r �l�nk kisv�-ros �llt az egykori s�tort�bor
hely�n; a fabarakkokk�z�tt komolyabb �p�letek is emelkedtek, s az ut-c�kon rengeteg
ember k�borolt. A hat�rozott l�pt�helyiek sodr�ban egyre-m�sra t�nedeztek fel a
t�to-va, zs�kjukat, utaz�t�sk�jukat szorongat� �jonnan�rkez�k, 5 az ing�s�gaikat,
csal�djukat szekerekencipel� v�ndorok - a telep�l�s hat�rain t�l pedig ottsorj�ztak
az arany�s�k medd�h�ny�i.A gy�m�ntb�ny�szt sz�vesen fogadt�k Johannes-burg �s a
Rand aranyforr�sai. R�mosolygott a sze-rencse, de sikereiben nagy szerepet j�tszott
tapasz-talata is, amivel sok k�r�l�tte ny�zsg� szerencseva-d�sz nemigen
b�szk�lkedhetett. R�vid id� leforg�-sa alatt tehet�s ember lett bel�le, m�r-m�r a
vagyo-nos jelz�vel is illethett�k. �m mire id�ig eljutott,m�r elhamvadt benne a
v�gy, hogy visszat�rjenAngli�ba, s nehezen szerzett javaiv al ott boldogul-jon. Oly
r�g indult el hazulr�l, s oly sokat k�zd�ttm�r a d�li �g�v alatt, hogy lassacsk�n
afrikaiv� v�ltmaga is. Tem akarta viszontl�tni sz�l�f�ldj�t, ateheneket, a ler�gott
f�vet, a kiszikkadtparasztokat,s m�g kev�ss� Liverpool f�st�s h�zait, beteg mun-
k�sait. Letelepedett ink�bb Johannesburg k�rny�-k�n, f�ldet �s h�zat v�s�rolt, s
mivel belef�radt m�ra k�tkezi munk�ba, embereket �s int�z�t fogadott.Tehette,
hiszen szerencs�je hosszan kitartott.Ahogy az megesett m�r oly sok f�rfiemberrel
anagyvil�gban, hossz� �vek ut�n a r�gi bar�t felbuk-kan�sa zavarta meg a b�k�s
nyugalmat. A sk�t ka-landor nem nyughatott, m�g Hammer a verand�npip�zva m�latta az
id�t - bej�rta D�l- �s Kelet-Afri-
k�t.
Egy h�v�s d�lut�non, amikor szomor� es� perme-tezte a f�ldeket, s a borong�s �g a
medd�h�ny�konl�tszott megt�maszkodni, � sk�t belovagolt Ham-mer udvar�ba. Izgatott
volt, s szeme csillog�s�n azegykori textilmunk�s l�tta, hogy nem csup�n a vi-
szontl�t�s �r�me lelkes�ti. Sokat mes�lt, elreg�ltemerre j�rt, mit l�tott, �m
hangs�ly�n mindegyre�rz�d�tt, a v�g�re nagy dolgokat tartogat.
- Am�gy - mondta mintegy mell�kesen forronga leveg� odafent, a D�l-afrikai T�rsas�g
ter�letein. -Elvigyorodott, v�r�s r�kaarc�n ezerfel� futottak azapr� r�ncok. - A �
�reg Rhodes ki akarja ebrudalnionnan a kaffereket. M�r al� is �ratott valami
pap�rtazzal az ostoba kir�llyal, Lobengul�val... Csapd�bacsalta, �s opci�t szerzett
az orsz�g�ra. John Moffat,Livingstone s�gora volt a csali. - Fel�llt, a
verandakorl�tj�hoz s�t�lt, �s r��t�tt az oszlopra. - No, denem is ez a l�nyeg -
mondta az es�be b�mulva.Azut�n visszafordult a gyanakv�n hallgat� angolfel�. -
Bizalmas forr�sb�l tudom, hogy Rhodes el�r-kezettnek l�tja az id�t a v�gs�
lesz�mol�sra... elfogja s�p�rni Bulawayo kafferjeit, elzavarja Loben-
gul�t.

- �s? - sz�lalt meg Hammer, hossz� id� �ta el�-


sz�r.
A sk�t vigyorogva n�zett r�, szeme ravaszul csil-
logott.

- Az a v�ros, Bulawayo... tele van kincsekkel! -mondta lassan, mintha hangj�val


igyekezne dele-jezni a m�sikat. - A v�n �rd�g hatalmas vagyonthar�csolt �ssze
uralkod�sa alatt. - El�bbre l�pett,lehajolva megragadta bar�tja karj�t. -Ott a
hely�nk,Jake - sziszegte.- ott a hely�nk! Akkora z�rzavarlesz a rajta�t�skor, hogy
a kutya sem fog r�nk figyel-ni..: leakasztjuk a leg�rt�kesebb darabokat,
azut�nhuss...! - Kez�vel intett, a felr�ppen� madarakrautalva. - Megvessz�k az
eg�sz vil�got, Jake!Hammer nem v�laszolt. Kin�zett az udvarra; af�radhatatlan es�
�ztatta szekerekre, Deltje kis kert-j�re, a kapub�l indul�, v�ros fel� kanyarg� �t
gy�-lekez� t�cs�ira. A vil�got? Hisz � m�r megvette avil�got. Mindene megvan, nem
kell neki m�r semmiegy�b. �s m�gis...
Felpillantott a fesz�lten v�rakoz� kalandorra, sfelt�madtak benne a m�lt eml�kei.
K�zdelmes,gy�trelmes �vek voltak, nem v�gyott ut�nuk... denem tudta volna
megmondani, nem volt-e boldo-gabb a mindenre elsz�nt sk�t mellett, mint most,
averanda �s a pipa j�llakott, sz�rke es� mosta nyu-galm�ban.

- Bulawayo...? - suttogta maga el�.V�gre t�rt�nhetne valami; v�gre �jra


�rezhetn�sz�j�ban az izgalom oly sokszor el�tkozott �z�t, or-r�ban �nn�n ver�t�ke
szag�t. �s b�rmi t�rt�nne is,�tne megint.
Tudta persze, mennyire csal�ka ez az �rz�s, j�leml�kezett, mennyit k�ny�rg�tt
Istenhez egy kisnyugalom�rt, biztons�g�rt, b�k��rt. Tudta azt is, hamost �jra
elindul, hamarosan vissza fog v�gyni abirtok�ra, s tal�n m�g ink�bb �h�tja majd a
nyugal-mat �s k�nyelmet, mint annakel�tte. Hiszen sok �velszaladt felette, s noha
�regnek �ppen nem �reztemag�t, de elszokott m�r a megpr�b�ltat�sokt�l.Mindezek
ellen�re - tal�n m�r-m�r �ntudatlanul -b�lintott.

- Igen - suttogta. - Ott a hely�nk.Alapos felk�sz�l�s ut�n v�gtak neki, Hammer tar-
tal�kainak j� r�sz�t felem�sztett�k a k�lts�gek. Delt-je meg sem pr�b�lta
lebesz�lni a f�rj�t, tudta j�l,�gyis hi�ba tenn�. Seg�tett ink�bb az �lelem csoma-
gol�s�n�l, megvarrta a szakadt holmikat, �s csendesszomor�s�ggal b�cs�zott, amikor
elj�tt az indul�s
ideje.
Hammer k�s�bb soha nem tudott pontosan visz-szaeml�kezni erre az �tra, noha
lid�rces �lmaibangyakran �jra�lte egyes pillanatait.Szinte zavartalanul jutottak el
Matebelef�ldre,csup�n egyszer ker�lt sor kisebb �sszet�z�sre �t-k�zben. Gondosan
ker�lt�k a nagyobb csat�k hely-sz�neit, lopva igyekeztek megk�zel�teni
Bulawayot.Kor�ntsem volt k�nny� a dolguk, de tapasztalatuk�s kiv�l� felszerel�s�k
�tseg�tette �ket a neh�zs�ge-
ken.
Mivel pontosan nem ismerhett�k a rajta�t�s id�-pontj�t, elrejt�ztek �s v�rtak. �gy
azt�n, t�volr�lugyan, de szemtan�i voltak a nagy �tk�zetnek. L�t-t�k, mik�nt
hullanak Lobengula d�rd�sai a kelepel�g�ppusk�k t�z�ben, s l�tt�k k�s�bb a kir�ly
l�ngol�palot�j�t is; a menek�l� maga gy�jtotta fel, miel�ttelhagyta volna v�ros�t.
Az �rd�ng�s sk�t - aki �r�k nyughatatlank�ntvizslatta egyre a vid�ket -valamik�ppen
kider�tette,hogy a matebel�k kimenek�tett�k a kincseiket, s Bu-laway�ban
feltehet�en nem maradt semmi. Nemv�rt�k h�t be Rhodes embereit, akik majd
v�gigd�lj�k a telep�l�st, hanem a kincs nyom�ba eredtek.K�vett�k �ket, eg�szen a
Zamb�ziig. Hogy mik�ntsiker�lt a hossz� �ton mindv�gig �szrev�tlen�l afeket�k
sark�ban maradniuk, ezt voltak�ppen �ksem �rtett�k, de aligha t�prengtek rajta
hosszasan.A foly� k�zel�ben azut�n k�l�n�s dolog t�rt�nt.A kincseket menek�t�
csapat egy r�sze n�h�nysz�las, b�szke harcos, akik mindv�gig elk�l�n�lteka t�bbit�l
- v�ratlanul, egyetlen borzalmas szemvil-lan�snyi id� alatt lem�sz�rolta a t�bbit.
Azut�n ma-guk vett�k fel a holmit, �s tov�bbindultak.Hammer �s a sk�t meg�rtett�k,
hogy imm�r na-gyon k�zel jutottak a kincs leend� rejtek�hez. Mivelv�letlen�l sem
akartak lemaradni, m�g k�zelebblop�ztak a feketeharcosokhoz. Aszerencseistenasz-
szonya tal�n �gy gondolta, t�ls�gosan vissza�ltek abizalm�val. Vagy egyszer�en csak
hib�ztak? Olymindegy ma m�r.
A menek�l�k felfedezt�k k�vet�iket.L�fegyvereinek nem sok haszn�t vehette a
k�tszerencsevad�sz, oly gyorsan rohant�k le �ket.Hammer m�g hazat�rte ut�n is
gyakorta felsikol-tott, ha �lmai felid�zt�k, mik�nt �t�tte �t test�t a k�td�rda, s
mik�nt rogyott a f�ldre, saj�t v�r�be.K�l�n�s m�don, nem vesz�tette el az
eszm�let�t -v�gign�zhette, mik�nt szabdalj�k �ssze bar�tj�t afeld�h�d�tt matebel�k.
A sk�t er�s volt, sz�v�s �s�gyes: sok�ig szenvedett h�t, mire elsz�llt bel�le
az�let, �s r�zuhant Hammerre. Az egykori textilmun-k�s csak ekkor �julhatott el.
Az elk�vetkez� napokb�l szinte semmire nem em-l�kezett. Mag�hoz t�rt, talpra
k�zd�tte mag�t; a kistiszt�son, ahol a bels� test�rs�g lem�sz�rolta a t�bbifeket�t,
mag�hoz vett n�h�ny holmit, azut�n csakbotork�lt a foly� ment�n lefel�, m�g v�gk�pp
el nemhagyta az ereje. El�jult, s lid�res �lmokkal viaskod-va v�rta a rohamosan
k�zelg� hal�lt.Amikor ism�t felnyitotta a szem�t, feh�rre meszeltkamr�ban fek�dt.
Sebeitbek�t�zt�k, test�t megtisz-t�tott�k. Hihetetlen szerencs�je m�giscsak
kitartott:siker�lt elverg�dnie egy apr�cska misszi� k�zel�be,s a papok r�bukkantak.
A Hal�l azonban m�g �gysem akart lemondani r�la, jogos zs�km�ny�nak te-kintette �t;
a papok gy�gy�t� tudom�nya kev�snekbizonyult volna, �m a vend�g�k - Stephen
Mernekatya testv�r�ccse - orvos volt, s � is szembesz�llt akasz�ssal.
Hammer lassan fel�p�lt. Merrick doktor mindv�-gig gondosan �polta, aff�le
k�ldet�snek tekintette,hogy a sebes�ltet visszaperelje a Hal�lt�l. Nem ma-radhatott
t�ls�gosan sok�ig a kis misszi�ban, v�rtaa k�teless�g otthon�ban, a messzi
Kimberleyben -�m mire indulnia kellett, a szerencsevad�sz m�r t�lvolt az
�letvesz�lyen.
A hazautaz�st megel�z� �jjelen Hammer elmes�l-te az orvosnak Lobengula kincs�nek
t�rt�net�t, sb�rmennyire tiltakozott is a j� doktor, h�l�ja jel��lelfogadtatott
vele egy k�l�n�s aranyszobrocsk�t. Asebes�lt nem tudott sz�mot adni arr�l, mik�nt
tettszert a szoborra; halv�ny �s zavaros eml�kei alapj�n�gy gondolta, valamelyik
csata sz�nhely�n bukkan-hatott r� - feltehet�en ott, ahol egym�sra t�madtaka
feket�k.
Merrick doktor teh�t visszautazott Kimberleybe,utaz�t�sk�ja m�ly�n a matebele
kir�ly kincs�b�lsz�rmaz� szobrocsk�val. Hammer pedig, amint va-lamelyest
meger�s�d�tt, Johannesburgba indult.Nem volt k�nny� dolga a vad vid�ken, de
m�gisszerencs�velj�rt.
A test�n �t�tt sebek sz�pen gy�gyultak, �m lelk�tmintha k�l�n�s k�r r�gta volna.
Hi�ba t�rt hazakedves birtok�ra feles�ge �s fiai mell�, a lid�rces�lmok nem hagyt�k
el, mindegyre k�s�rtett�k, s egy-re �jabb, egyre r�miszt�bb k�pekkel
gazdagodtak.L�tni v�lte, hogy am�g � meg a sk�t a feket�kkelviaskodnak, a
h�tt�rben, a barlang sz�j�n�l, ahov�a terhet ledob�lt�k a harcosok, habz� sz�j�,
d�h�d-ten k�nt�l� var�zsl� �ll, s vadul r�zva a r�aggatottholmikt�l z�rg� botj�t,
�tkot ki�lt a vakmer� feh�-rekre. Hammer tudta j�l, a var�zsl� rabul ejtette aSk�t
kalandor t�voz� lelk�t, �rajta pedig nyomothagyott, mely el�bb-ut�bb az �r�letbe
tasz�tja majd.�llapota csak romlott a hetek, h�napok m�l�s�-val; hi�ba volt Deltje
minden kedvess�ge, mindengondoss�ga. Nem seg�thettek rajta az orvosok sem,j�llehet,
a k�rny�k �sszes doktora megfordult m�rn�la, m�gnem az utols�t maga haj�totta ki,
megtiltvaa csal�dnak, hogy m�g egyszer b�rmif�le sarlat�ntengedjenek a h�zba.
Ideje nagy r�sz�t a szob�j�ba z�rk�zva t�lt�tte,egyed�l hadakozva bels� r�meivel.
Ereje lassacsk�nelhagyta, elm�je zavarodott� v�lt, ha el nem is bo-rult m�g.
Eleinte minden �tkez�sen r�szt vett, ut�bbazonban m�r csak vacsor�ra tudta
el�csalni a feles�-ge - t�rsas�g�ban mindazon�ltal nem sok �r�me telta csal�dnak.
Mindegyre a kaffer var�zsl� �tk�t em-legette; ak�rmir�l k�rdezt�k is, el�bb-ut�bb
biztonsz�ba hozta.
s csak fek�dt a szoba m�ly�n, hevert ott, ak�rvalami darab fa, s�rga arc�ra fagyott
�r�k�s f�l-elemmel v�rva a v�get, az enyhet ad� hal�lt.Odalent Kimberleyben mit sem
tudtak minderr�lazok, akik a szerencs�tlen arany�s�hoz k�sz�l�d-tek, hogy kitudj�k
titkait. Pearl-Merill l�nyeg�benelk�sz�lt a szervez�ssel; azt �zente, ugyan
"odafentm�g t�l sok az es�", ennek ellen�re n�h�ny napm�lva ak�r el is indulhatnak,
hiszen akad tennival�Transvaalbanis. Dara �s Liam azonban gyan�tott�k,hogy t�bbet
kell v�rniuk, mivel johannesburgigButler is szeretett volna vel�k tartani, �t
azonbanegyel�re h�tr�ltatt�k az �zleti �gyei. Fesz�lt v�ra-koz�s hangulata
telepedett az eg�sz csal�dra.Scarlett sz�rny� k�zdelmeket v�vott �nn�n mag�-val,
nehogy kit�rj�n bel�le az aggodalom - sem af�rj�t, sem a l�ny�t nem akarta k�nnyek
k�z�tt visz-szatartani, noha sz�ve szerint ezt tette volna. Liametis �ppen �gy
f�ltette; lassank�nt m�r �gy tekintett az�r fiatalemberre, mint saj�t fi�ra.K�l�n�s
�rz�s volt: ha arra gondolt, gyermeketm,Dara mellett Liam alakja jelent meg, s nem
az Ame-rik�ban �l� Ella �s Wade. Nem tudta ok�t adni,mi�rt alakult �gy, �m Tar�n
tett legutols� l�togat�sanyilv�nval�an k�zrej�tszott. N�h�ny h�nappal Af-rik�ba
utaz�suk el�tt l�togatt�k meg az O'Hara bir-tokot, s b�r mindenki roppantul
igyekezett, nemsiker�lt feloldani a fesz�lts�get. Tara �s lak�i virul-tak, noha az
�vek nem m�ltak el felett�k nyomtala-nul. �n�ll�, f�ggetlen �letet �ltek, melyben
Scarlett-nek m�r nem jutott hely; az asszony megb�k�lt agondolattal, s nem keresett
minden�ron visszautat.
A
M�s �let jutott oszt�lyr�sz�l mind�j�knek.�m a nemr�giben megtal�lt, t�r�keny b�k�t
mostvesz�lyben �rezte. Visszafojtott gy�tr�d�se megintlegyeng�tette, �m ezt is
igyekezett eltitkolni, nehogysazt higgy�k, �gy akarja zsarolni �ket. Megkem�ny�-
tette a lelk�t, s mosolygott, megpr�b�lt �r�lni Butlerizgatott v�rakoz�s�nak, Dara
kalandv�gy�nak, denem sok sikerrel. Fesz�lt volt �s ideges, s hogymindezt valahogy
levezesse, a n�gerekkel kiab�lt.Liam sem t�nt kiegyens�lyozottnak. Noha sohanem
volt valami besz�des, most m�g a szokottn�l iskevesebbet sz�lt, arc�n pedig �j,
komor r�ncok sz�-
lettek.
Egy este, k�t nappal Pearl-Merill �zenete ut�nLiam a verand�n �llt, s homlok�t az
oszlopnak t�-masztva, a s�t�t kertet b�multa. Egyed�l volt.Egy�tt l�legzett az
�jszak�val, t�dej�t �tj�rta a vir�-gok neh�z illata.
Felpillantott a ragyog�, idegen csillagk�pekkel teli�gboltra, s ujjai megfesz�ltek
a korl�t f�j�n. Hazav�gyott.
Egyre er�sebben �rezte sz�l�f�ldje vonz�s�t, a ha-zah�v� sz�t, mely az �r
szelekb�l, az es�b�l s ahang�val ben�tt szikl�k reped�seib�l sz�letett,hogy
lek�zdve a hatalmas t�vols�got, felzend�lj�na lelke m�ly�n. �gy �rezte, minden
egyes nap�rt,amit az idegen �g alatt t�lt, egy-egy �r ember fizet az�let�vel, s ez
a gondolat m�telyk�nt r�gta �t.Noha voltak�ppen nemigen tudta m�g haza�rvemilyen
�ton is kellene tov�bbindulnia, de �gy tar-totta, a Smaragd Sziget hamar helyet
mutatna nekiharcosai sor�ban. Am �gy, messze t�le m�g csakrem�nye sem lehet, hogy
b�rmiben is seg�tsen haz�-j�rnak, n�p�nek.
A vonz�s egyre n�tt.
Fesz�ltek, s�rva csikorogtak a l�ncok, amik Dar�-hoz k�t�tt�k a fiatalembert. De
nem engedtek.Nem hagyhatta mag�ra a l�nyt ebben a veszedel-mes, idegen vil�gban.
Semmik�ppen sem hagyhattamag�ra, m�g akkor sem, ha nem �rtett egyet jelen-legi
sz�nd�kaival.
Liam h�ta m�g�tt megmoccant a hom�ly, �s Darakarcs� alakja bontakozott ki a
s�t�ts�gb�l. Halkanl�pett a f�rfihoz, �gy siklott mell�, mint f�rge kisvitorl�s a
m�l� oltalm�ba. Egy pillanatra megtor-pant m�g�tte, azut�n belekarolt.Hallgattak
egy keveset; a kertet, a vaksin hunyor-g� csillagokat n�zt�k. Ut�bb Dara
f�szkel�dni kez-dett, s felpillantott a bar�tj�ra.
- Mi b�nt? - k�rdezte cs�ndesen, noha pontosantudta a v�laszt. De �gy tartotta,
Liamnek mag�nakkell besz�lnie r�la, hiszen mindaddig, m�g csak n�-m�n t�preng, nem
tal�lhat kiutat.Liam nem v�laszolt azonnal. Mit is mondhatottvolna? Semmi �ron nem
akarta b�ntani a l�nyt,m�rpedig az igazs�got maga is f�jdalmasnak tal�lta.De nem
tan�totta meg senki a kertel�s k�tes �rt�k�m�v�szet�re, ez�rt h�t, amikor m�r t�l
hossz�rany�lt a csend, �gy sz�lt:

- Nem j� ez �gy. Sehogy sem j�.Dara b�lintott. A s�t�tben apr� rebben�snek


hatottcsak a mozdulat.
- Tudom - suttogta.
Hallgattak megint, s azt tal�lgatt�k, vajon mi j�r-hat a m�sik fej�ben.

- Semmi dolgunk itt - mondta ut�bb a f�rfi. - Mi�rtnem megy�nk vissza az


otthonunkba..: oda, aholsz�ks�g van r�nk, ahol v�rnak. Itt feleslegesek
anapjaink... csak peregnek egym�s ut�n, semmireva-l�n. H�t nem l�tod? - Nem n�zett
a l�nyra, a feket�nkuporg� bokrokra meredt. - Egy�ltal�n, mit kere-s�nk mi itt?

- �n... - kezdte Dara, de nyomban elakadt. - Azthiszem - v�gott bele ism�t, - �n


sok mindent m�s-k�nt l�tok, mint eddig. Megv�ltoztam... Annyi, deannyi minden
�rdekel... L�tni szeretn�m a vil�got...l�tni, �s amennyire lehet, ismerve is. �n...
�n azthiszem, nem b�rn�m ki t�bb� egy helyen, bez�rva.Valami... valami elszabadult
bennem. - Botladozvabukkantak el� a szavai, akadozva, mint az elcsig�-zott utazt
l�ptei, hiszen m�g �nn�n lelk�ben is csaknehezen tudta megragadni a v�ltoz�st,
szavakbapedig nem �nt�tte m�g senki el�tt. - �rtesz.. �rteszengem, Liam
A f�rfi fels�hajtott. Elfordult a kertt�l, lepillantotta l�nyra.

- Nem tudom - ingatta a fej�t lassan. - Megv�ltoz-t�l... ezt �rzem. De mi�rt? Mi�rt
fordult�l el a... -Elakadt, megfelel� kifejez�st keresett, de nem tal�lt.
- Mit keresel? Mit adhat neked az idegen vil�g, amita haz�dt�l nem kaphatsz meg? M�
ford�that el �ror-sz�gt�l, amikor annak oly nagy sz�ks�ge van r�d?Dara lehajtotta a
fej�t, homlok�t bar�tja karj�nakt�masztotta.

- �, Liam - suttogta elkeseredetten, s szem�benfelbukkantak az els� k�nnycseppek. -


Ne k�nozz teis..- div sok mindennel kell megk�zdenem. A m�lt,a jelen... �s igen, a
j�v�. Mind itt van - szor�tottakebl�re a kez�t - idebenn. Utat kell tal�lnom
k�z�tt�k... �s ez neh�z... nagyon neh�z.Liam sz�tlanul b�lintott. Halv�nyan � maga
is�rzett valamit Dara bizonytalans�g�b�l, de ci csu-p�n az �t megv�laszt�s�val
k�szk�d�tt, az ir�nythat�rozottan ismerte, s rezzenetlen�l tartotta. Al�ny pedig...
�gy tetszett, � keresztez�d�sben �lldo-g�l, s nem tudja, merre induljon tov�bb. De
m�rvonzza, er�sen vonzza az ismeretlen, sosemj�rt �s
v�ny.

- �s most.-. mi legyen? - k�rdezte a f�rfi.Dara felszegte a fej�t. K�nnyei


felsz�radtak; sosemtudott s�rni igaz�n. Halv�nyan elmosolyodott. Errea k�rd�sre
legal�bb k�szen �llt a v�lasza - igaz,t�ls�gosan messzire ez sem mutatott.
- Azt szeretn�m - mondta kedvesen - ha elk�s�r-n�l... a k�ncs nyom�ban. Tudod,
vajmi kev�ss� hi-szek benne, �s nem is veszem t�ls�gosan komolyan,ez ink�bb ap�m
vessz�parip�ja... de �rdekel, �s... �s,ha netal�n m�gis siker�l... Liam, gondolt�l
te m�rarra, micsoda �sszegr�l van sz�? - A l�ny hangjakomolyra v�ltozott. - �n nem
�rtek az ilyesmihez,de azt hiszem, hihetetlen dolgokra lehetne jutni�rorsz�gban a
r�nk jut� r�szb�l! Any�m sokat me-s�lt a Feni�nusokr�l, t�le tudom, hogy
mindigp�nzsz�k�ben vannak... Tal�n meg kellene keres-n�nk �ket, ha visszat�rt�nk...
b�r Keenan nem tar-totta �ket valami sokra. De m�gis csak egy szerve-zett egys�g:..
bizonnyal nagyobb a tapasztalatuk.Nem hiszem, hogy ne tudn�nak mit kezdeni a va-
gyonnal...
Dara egyre bizonytalanabbul besz�lt. Nem �reztea szavai hitel�t, noha komolyan
gondolta, amitmondott. De nem tal�lt m�g�tt�k igaz lelkesed�st,csak valami k�l�n�s
k�teless�g�rzetet.A f�rfi v�ratlanul felnevetett. Kurt�n, csendesen.
- Ne k�szk�dj, kedves - suttogta. - Ne h�bor�zz�nmagaddal... nem �rdemes. -
Hallgatott egy sort,azut�n hozz�tette: - Megk�s�relj�k megtal�lni ezta... mesebeli
kincset. Azut�n majd megl�tjuk. Elv�g-re, a foly�k soha nem �llnak meg...Azut�n
csak �lltak kart karba �ltve. A l�ny Liamv�ll�nak hajtotta a fej�t; �gy n�zt�k az
�jszak�t. As�t�ts�g pedig visszalesett r�juk a kert bokrai al�l,f�ltve �rizve
titkait, elrejtve mag�ban a lappang�veszedelmeket.
Dara megborzongott. R�g nem hallotta m�r a t�-volban puffog� dobokat, s a fenyeget�
hangot, melya titokzatos er�t hirdette - m�r azt gondolta, csup�naz utaz�s izgalmai
fesz�tett�k t�l annakidej�n az�rz�keit. De most ism�t megrezd�lt a hom�ly, cs�n-des
kavarg�sba fogtak az �rnyak, s cs�ndes morajl�sosont v�gig az �g alj�n. Vihar
k�zeledne?Itt vagyok... - suttogta a hideg hang megint.Liam �tkarolta a megrezzen�
l�nyt; karja erejehirtelen nevets�ges k�pzelg�ss� alacsony�totta a je-lens�get. A
morajl�s eln�mult, a hang nem sz�ltt�bbet, s a bokrok alatt is elnyugodtak az
�rnyak.Dara fels�hajtott.

- Tudod - mondta nagyon halkan - n�ha olyanneh�z... Keenan �s Grainne megtan�tott


az 8s�k ere-j�nek tisztelet�re �s hit�re, de �n... �n tov�bbra sem�rtem igaz�n
mindezt. �gy �rzem, mintha k�l�n�s�ramlatok t�velyegn�nek bennem, amik
roppantfontosak lehetnek, de �n nem tudom uralni �ket...nem tudom, mire val�k, nem
tudom, mit akarnakt�lem. Er�snek kellene lennem, �s bizonyos tekin-tetben val�ban
az vagyok, de nem el�gg�. Meggyen-g�t az �r�k�s bizonytalankod�s. -
Elgondolkodott,azut�n hozz�f�zte: - Mintha... mintha a testem, azelm�m ereje kev�s
lenne m�g, hogy befogadja mind-azt, ami bennem lakozik. - Hirtelen felnevetett,
mintakit zavarba ejt �nn�n kit�rulkoz�sa. - Azt hiszem,t�ls�gosan fiatal vagyok
m�g. Vagy egyszer�encsak bolond? - n�zett fel a f�rfira.
- Ugyan - ingatta a fej�t Liam. - �n soha nem�rtettem a l�lek f�jdalmaihoz, �s most
sem tudokt�bbet r�la. De �gy hiszem, ott lehet a baj, hogyt�ls�gosan hirtelen esett
a v�ltoz�s... ha �rted, miregondolok. - Nehezen tal�lt megfelel� p�ld�t, deamikor
m�gis r�bukkant, hat�rozottabb� v�lt ahangja. - Olyan ez - r .adta - mint a tany�n
�l�ember, amikor el�sz� negy fel a nagyv�rosba...megzavarodik, nem ismeri ki mag�t,
t�bl�bol. Gyer-mekk�nt viselkedik, holott az otthon�ban er�s, ha-t�rozott f�rfi,
aki �sszetart �s ell�t egy csal�dot.Furcs�llja, �s nyilv�n sz�gyelli is... holott
igaz�nnem nagy dolog. Ford�tva ugyan�gy �ll. - V�llatvont egy szusszan�snyi
cs�ndben, azut�n folytatta:
- Magam sem vagyok ezzel m�sk�nt - vallotta be.
- Csak �ppen... engem nem vonz a nagyvil�ghaza v�gyom, oda, ahol kiismerem magam,
aholtudom, ki vagyok, �s mit tehetek. Tan�csolhatn�mneked is, ne keress m�s utakat,
maradj a r�gi �sv�-nyen, �s �jra biztosnak �rzed majd a l�pteidet... denem teszem.
Magad szabod meg az utadat, abbasenki egy sz�val bele nem sz�lhat. Csak
�ppen...Elhallgatott, s a cs�nd most s�lyosan libbent a l�nyv�ll�ra. - Jobb
szeretn�m, persze, ha visszafordul-n�l. De rossz szavam akkor sem lesz, ha maradsz
-fejezte be ut�bb. Liam, s a hangja rekedt volt nagyon.Dara felpillantott a
f�rfira, �s sz�v�t csordultig t�l-t�tte a meghatott szeretet. Pontosan tudta,
milyenvihar d�lhat bar�tja lelk�ben - err�l �rulkodott szo-katlan besz�dess�ge is;
Liam m�gis nyugodt �smeg�rt� maradt. Nem nehez�tette a l�ny dolg�t fe-lesleges
sz�lamokkal vagy a zsarnok szeretet milli��les fegyver�vel - v�lem�nyt mondott
csup�n a ma-ga szokott cs�ndes m�dj�n, amiben m�gis bennevolt, mennyire ragaszkodik
Dar�hoz.A l�ny fels�hajtott. �, Grainne, gondolta keser�-en, milyen j� is lenne, ha
val�ban olyan er�s lehet-n�k, mint amilyen er�t ti sz�ntatok nekem!�gy �rezte, nem
lehet m�lt� a n�vhez, amit az �regjavasasszonyt�l kapott. Dara, a T�lgy, a kelt�k
leg-szentebb f�ja, az �g isten�nek jelk�pe, a legnagyobber� hordoz�ja - �s �, a
bizonytalan �tkeres�. Vajmikev�s k�z�k lehet egym�shoz... legfeljebb
valamigy�kerevesztett magonenak volna j�, a gy�ng�bbikfajt�b�l.
Nem �rtette, mi k�nozza, mi hajtja mindegyre.Nem gondolt r�, nem gondolhatott r�;
hiszen aligismerte sz�leit, hogy nem csup�n �r �s�k c�r�t kapta�r�k�l t�l�k, de aj
keser�des, �tkos-�ld�sos �r�knyughatatlans�got, a megpihenni k�ptelen, mindig�jra
v�gy� kalandorlelket is, mely most l�zadoznikezdett az ellen, hogy csup�n egy etlen
c�l vez�relje�t az �leten.
Ez a nyughatatlans�g szeg�lt szembe Keenan v�-gakarat�val, s tasz�totta a
bizonytalans�g �rv�ny�-be a l�nyt, nem adva neki egyetlen kapaszkod�t,kicsiny
t�mpontot sem. �rul�nak, �llhatatlannak�rezte mag�t, azt hitte, gy�nges�g csup�n,
m� elt�n-tor�tja a megszabott �tt�l �r�k lelkifurdal�s gy�t�r-te, hiszen nem
lehetett m�g tiszt�ban vele, milyenhatalmas erwel kellene felvennie a harcot -
nemtudta m�g, mit jelent a kalandoz�v�r.Szomor�an elmosolyodott, �s felpillantott
Liamre.
- Tudod, annyit gondolkodtam m�r - mondta -mit is tehetn�k Irorsz�g�rt. Mollroe-nak
meg kelletthalnia, ez nyilv�nval�... De ki j�hetne ut�na? Cathe-rine de Grainne
kisasszony, aki fel�p�t egy m�sodikBallyhar�t? 1-allottad te is any�m t�rt�net�t,
tudod,mi lett a sorsa a felkel�k faluj�nak... Azt hiszem,egyre ink�bb a politika
k�rd�se lesz az �r mozgalom,nem pedig a fegyveres felkel�sek�. �s b�rmennyire�gy
tartom j�nak, okosnak magam is, �n nem akarokpolitikus lenni... k�ptelen lenn�k
ilyesmire. M�sutat pedig, legal�bbis egyel�re nem l�tok. - Sz�ne-tet tartott, ut�bb
hozz�f�zte - Ha r�bukkanok vala-mire, nyomban visszat�rek, ezt biztosan tudom.
Deaddig...?
K�rd�se hosszan lebegett a leveg�ben, gondolatoktucatjait seg�tve a vil�gra.
Mereng�n hallgattakmindketten.
V�g�l a f�rfi t�rte meg a csendet.
- Addig? - k�rdezte, s a hangja valamivel vid�mab-ban csengett, mint eddig. - Addig
megpr�b�lunkn�mi p�nzt szerezni az �r politikusoknak, hmm?
17.
V�get �rt az �esztend� - ki cs�ndesen, ki zajos �n-neps�gek k�zepette b�cs�ztatta.
Elm�lt, s �tadtahely�t a megsz�ml�lhatatlan rem�ny terh�t�l lass�l�pt� �jnak, 1895-
nek.
P�rizs, mik�nt mindig, most is l�tv�nyosan �nne-pelt. Zs�fol�sig teltek a b�rok, a
mulat�k, a b�lter-mekben b�dult m�morban keringtek az el�kel�s�-gek. Ver�t�kezve
emelgett�k l�bukat a lok�lok l�-nyai a t�nckarokban, a p�diumokon egym�st v�l-
tott�k a testis�g istenn�inek kiki�ltott �nekesn�k. Alelkes k�z�ns�g sz�m�ra
kif�nyes�tett mosolyuk ne-migen pal�stolhatta f�radts�gukat - �m a
cs�p�igfelhas�tott szokny�k, m�ly, �g�retes dekolt�zsokb�zv�st lek�t�tt�k a
nagy�rdem� figyelm�t.Nick soha nem kedvelte ezt az �jszak�t. Bosszan-totta, hogy az
emberek valami k�l�n e c�lra tartoga-tott �rvendez�sbe, vid�ms�gba lovalj�k
magukat, sarcukon dermedt vigyorral er�lk�dnek hajnalig,mik�zben - meglehet -
aligha akad minek �r�lni�k.Am�gy sem tartotta k�l�n�sebben �r�mteli ese-m�nynek az
�vek fordul�s�t; akk�nt viszonyult eh-hez is, mint a sz�let�snapokhoz. Mi�rt kell
boldo-gan meg�nnepelni, hogy ism�t lepergettegy eszten-d�nyi homokszem a nek�nk
rendelt mennyis�gb�l?Nem is akadt senki, aki k�sz�nt�tte volna a mester-tolvaj
sz�let�s�nek napj�t- m�r csak az�rt sem, mertm�g maga sem volt tiszt�ban a pontos
d�tummal.Az ��v utols� napj�n, mint m�r kor�bban annyi-szor, csak sodr�dott a
v�rosban; az ismer�seit l�to-gatta v�gig, de sehol nem t�lt�tt hosszabb id�t.Aff�le
b�cs�z�snak sz�nta e k�rutat, utols� tal�lko-z�snak, miel�tt haj�ra sz�ll, hogy
megl�togassaRhett Butlert - Afrik�ban.
Ez a gondolat mindegyre mosolyt fakasztott azarc�n: a vil�g m�sik fel�re kell
utaznia, hogy l�ssaaz �reg kalandort, holott hossz� �vekig sokkaltak�zelebb voltak
egym�shoz. Mindazon�ltal, egyrejobban tetszett neki az �tlet. Hiszen kedv�re
val�volt az �t, a helysz�n, a kaland lehet�s�ge; s a pusztat�ny: valami �jba,
valami m�sba foghat, kil�phetazonos kaptaf�ra form�zott napjaib�l, egy id�remaga
m�g�tt hagyhatja unalomig ismert t�rsas�g�t.Victorine kit�r� �r�mmel fogadta a
h�rt, hogy af�rfi is Afrik�ba utazik - az �rny�k �vakodott aff�lekifejez�seket
haszn�lni, mint "elk�s�ri", "vele megy"
- s �ppen Johannesburgba. Term�szetesen nyom-ban javasolta, keljenek �t egyazon
haj�val a tenge-ren, hiszen �gy "sokkalta kellemesebb lesz a hossz��t" �s tal�n
vonatra is egy�tt sz�llhatnak majd,hiszen "nyilv�n nem t�ls�gosan j� ott a
k�zleked�s".Nicknek nem akadt ellenvet�se, noha n�mely ke-v�sb� romantikus
pillanat�ban az�rt felmer�lt ben-ne a gondolat: milyen �rdekes lenne egyed�l
utazni.Egy ilyen hossz� haj��ton annyi minden t�rt�nhetaz emberrel. Az igazat
megvallva, n�ha kiss� meg-rettent annak lehet�s�g�t�l, hogy minden �ldottnap
Victorine-nal s�t�ljon fel-al� a fed�lzeten, udva-rias �s nyilv�nval�an ellen�rz�tt
cseveg�sbe k�ny-szer�tve. Est�nk�nt feltehet�en t�nc, azut�n a kabin-j�ba k�s�rheti
a h�lgyet; illedelmes k�zcs�k, mosoly�s kedvess�g. Esetleg alkonyi s�t�k a h�ts�
fed�lze-
ten.

397
Id�r�l-id�re b�tortalanul hadba indul� cinizmusaazonban minduntalan veres�get
szenvedett. A mes-tertolvaj �rzelmei ez�ttal minden eddigin�l messzetart�sabbnak �s
er�sebbnek bizonyultak. "Hi�ba na;azt hiszem, �regszem" - mondogatta n�ha
Er�snek,aki az ut�bbi id�ben - mintha csak meg�rezte volna,hogy Nick elhagyja �ket
- mindegyre ott sertepert�lta nyom�ban, amikor az �rny�k otthon tart�zko-
dott.
Az indul�s napja azt�n sokkal gyorsabban �rke-zett el, semmint szerette volna. �gy
�rezte, rengeteg�gyet hagyott befejezetlen�l, sz�mos k�rd�st meg-oldatlanul - �s
egy�ltal�n, mi keresnival�ja lehetneki a vil�g v�g�n? �m halaszt�st nem kapott;
ajanu�rral egy�tt P�rizs is elmaradt m�g�tte.Hull�mok. Sz�rk�k, z�ld �rny�kokkal.
Lust�k, t�-relmesek, hatalommal telik. Valami k�l�n�s, foly�-kony f�m j�t�ka �nn�n
sz�rakoztat�s�ra. �ce�n:id�tlen �lom, gondolatok �breszt�je; a V�gtelenanyagi
form�ja.
Hull�mok. Haragv�k, gyilkos indulatt�l remeg�k;fekete ac�l nyughatatlan t�mege.
�jk�k �rnyak, vad-feh�r, sz�lt�pte tarajok. �ce�n, a Hal�l �r�kk�n �jrarendez�d�,
kiel�g�thetetlen �hs�g�nek hegyvid�ke.V�zt�meg-szirtek, v�zt�meg-v�lgyek; retteg;
mi el-nyeletni �t�ltetett.
Nick a h�ts� fed�lzeten �ld�g�lt, egy l�pcs� �gy-ahogy sz�lt�l �s v�zpermett�l
v�dett �rny�k�ban, sazon t�prengett, milyen sok maradt az emberben az6si
�szt�n�kb�l, az el�d�k babon�s r�csod�lkoz�-s�b�l. Eleddig azt gondolta, csak a
t�z, az izz�zsar�tnok l�tv�nya k�pes elb�v�lni �t- mik�nt nyil-v�n m�r az els�
embert is, aki megpillanthatta, tal�nvalami vill�ms�jtotta fa �gaib�l lakm�rozva.
�m,
L
amint haj�juk ki�rt az Atlanti-�ce�nra, meg kelletttapasztalnia, hogy nem sokkal
kisebb a hull�mz�v�z var�zsereje.sem.
A nyugodt id�ben lomh�n, m�r-m�r elk�pzelhe-tetlen lass�s�ggal g�rd�l�, ezerf�le
sz�nt kikever�hull�mok l�tv�nya k�ts�gtelen�l hipnotikus er�velb�rt. A gondolatok,
a testet elhagy� l�lek vil�g�baseg�tette �t a fog�kony szeml�l�t, egy olyan
t�rbe,ahov� a val�s�g durva anyagi form�ja soha nemjuthatott. A v�gtelen horizontig
ny�jt�z�, irgalmatlan er�r�l �lmod� tenger elzsong�tott, elvar�zsolt,hamis
biztons�gba ringatott minden tapasz-talatlant; mintha a vihar, a vad szelek �s a
gyilkostajt�k sosemhallott-soseml�tott legenda voln�nak
csup�n.
�m amikor els�t�t�lt az �g, �s az �nsz�n fellegekaz �nsz�n hull�mhegyek feh�r
taraj� homlok�negyens�lyoztak, s a haj�, a ki�zet�sre �t�ltetettbeto-
lakod�esetlen�lbukd�csoltk�z�tt�k,bizonyszem-pillant�s alatt szertefoszlott a
bizalom; nem maradt
- nem maradhatott - m�s, csak a f�hajt� f�lelem.Alant a felfoghatatlan m�lys�g,
odafent a s�lyosmennybolt, a h�borg� felsz�nen pedig a mindegyreel�re t�rekv�,
semmi kis alkotm�ny. Nick gyakortagondolt a hajdanvolt haj�sokra, a nem is olyan
mesz-szi m�lt tenger�szeire, akik kisebb-nagyobb vitorl�-saik fed�lzet�n j�rt�k a
vil�g tengereit; mit �rezhet-tek vajon azok vihar idej�n?
A Nick l�ba alatt dohog� g�pek er�t �s megb�zha-t�s�got sugalltak, a j�kora
haj�test, az eleg�ns �smagabiztos tisztek nyugtat�lag hatottak az utasok-ra, a
pazar kabinok, a szalon, a zenekar pedig feled-tette a sz�razf�ld t�vols�g�t. �m
vihar idej�n m�ga k�nyelmes kabinban sem �rezhette mag�t t�ls�-
398 399
gos biztons�gban az ember, lett l�gyen b�r m�golyelsz�nt is.
�s odalent, a haj�fen�kben szorong� utasok?Mintha l�thatatlan, �m �th�ghatatlan
hat�r fesz�ltvolna � luxusfed�lzet alatt: m�g�tte kezd�d�tt apokol. A m�lyben,
leveg�tlen termekbe zs�folvautaztak a nincstelen v�ndorok, az �j, jobb �let,
der�sj�vend� kedv��rt �tnak indul� nyomorultak. Eme-letes �gyaikon kuporogva,
�lland� hom�lyban,t�bbnyire betegen szorongt�k v�gig az utat, amitodafent zen�s,
t�ncos vacsor�k �s megannyi elm�s�tlet hivatott elviselhet�v� tenni a vagyonosak
sz�-m�ra. A haj�t�rsas�gokat m�gis ink�bb az � �ssze-kuporgatott fill�rjeik
tartott�k el, semmint a kissz�-m� el�kel� luxusjegye. �vente �tlagosan egymilli�-m
v�gtak neki az �ce�noknak, hogy valamely t�voliparton szerencs�t pr�b�ljanak.A
fenti utasokat -noha legt�bbj�k tudott a fed�lzetalatti vil�gr�l - gondosan �vta a
t�rsas�g, nehogynyugalmukat vagy j��rz�s�ket megzavarja a p�r-n�p. Nicket eleinte
bizony fesz�ltt� tette a tudat,hogy mik�zben � mosolyogva pezsg�zik odafent,
am�lyben m�g leveg� is alig jut az embereknek. Demivel nem volt kifejezetten
�rzelg�s alkat, hamaro-an sz�m�zte a gondolatot elm�je legm�ly�re. Amestertolvaj
hajlott arra, hogy a kellemetlen dolgo-kat, amiket nem tud befoly�solni, egyszer�en
kire-kessze az �let�b�l, mintha egy�ltal�n nem l�teznnek. Mivel nem tehetett
ellene, el kellett h�t fogad-nia. Egyszer�, noha megalkuv� szab�ly - mind-amellett
sok esetben roppant hasznos. Gondot csakakkor okozhat, ha kiker�lhetetlen�l,
k�zvetlen k�-zelb�l kell szembes�lni valamely "kitasz�tott" jelen-
s�ggel.
�rdekes m�don, V�ctor�ne kisasszonyt nem l�t-szott k�l�n�sebben megviselni a
kiv�ndorl�k sorsa.Szemmel l�that�an �gy tartotta, az als�bb n�posz-t�lyoknak
t�nylegesen ott a hely�k. Kereszt�ln�zettrajtuk, �szre sem vette �ket, �m ez a
semmibe v�telmer�ben k�l�nb�z�tt Nick v�dekez� magatart�s�-t�l - m�lyr�l,
meggy�z�d�sb�l fakadt.Az �rny�kot - j�llehet, tiszt�ban volt vele, hogy akisasszony
Franciaorsz�g egyik legr�gebbi nemesicsal�dj�nak sarja, s mint ilyenn�l, nem
meglep� azeffajta hozz��ll�s - bizony v�ratlanul �rte ez a ko-z�ny. Valahogy nem
illett a l�nyr�l alkotott k�pbe,ak�rmilyen helyt�ll� magyar�zat volt is az
ereibenfoly� sz�ntiszta k�k v�r.
"K�v�ncsi vagyok" - merengett mag�ban a mester-tolvaj - "mit sz�lna hozz�, ha
elmondan�m neki, �nhonnan j�ttem. Vajon nyomban elhervadna az agy�ny�r� mosolya, ha
megtudn�, hogy egy egykoriutcak�lyk�t t�ntet ki a kegyeivel?"Az eff�le gondolatok
persze m�r az �j er�re kap�cinizmus sz�l�ttei voltak, mely a haj� el�rehaladt�-val,
az id� m�lt�val egyre ink�bb visszak�vetelte az�t megillet� helyet a mestertolvaj
lelki egyens�ly�-ban. Mindezt term�szetesen kor�ntsem csak Victo-rine szeg�nyeket
s�jt� k�z�nye eredm�nyezte - hi-szen Nick sem volt az a l�nglelk� forradalm�r. �ma
lomha egykedv�s�ggel egym�sra k�vetkez� na-pok soraj a hossz�, egyforma
tal�lkoz�sok, �s nemutols� sorban a nagyb�csij Fr�d�rique jelenl�te fel-�bresztette
a mestertolvajban a szunnyad� k�telke-
d�st.
Victor�ne csod�latos - �s rendk�v�l k�v�natos -teremt�s, ezzel nem akadt hiba. �m
min�l t�bb id�tt�lt�tt vele, min�l gyakrabban l�tta, hallgatta �t az�rny�k, ann�l
ink�bb meg�rett benne a felismer�s:nem szerelmes Victorine Chatellerault-ba.'Tal�n
so-sem volt az, vagy ha m�gis, az szalmal�ng lehetettcsup�n. Ez a l�ny m�gsem neki
rendeltetett.Napr�l napra, apr� jelek sor�n �t jutott el id�ig, sa gondolat s�lyos
lavin�kat ind�tott �tnak bens�j�-ben. A k�ts�gbees�s ritka pillanatai v�ltakoztak
amegk�nnyebb�l�ssel �s a k�z�nnyel, n�ha a k�tke-d� bizonytalans�ggal. Mindek�zben
pedig, legna-gyobb megd�bben�s�re, �jra �s �jra felsejlett el�ttea kis pillang�
k�pe, akinek abban a nevesincs b�r-ban a rubint aj�nd�kozta. Nem tudta mire v�lni
adolgot, b�r sejtette, valamif�le keresztez�d�si pontlehetett volna az �let�ben, ha
akkor �s ott m�sk�ntcselekszik.
"Pierrot-t kellene megk�rdezni" - morfond�rozott
- "8 j�ratos az ilyesmiben." Ut�bb azt�n �gy d�nt�tt,sz�m�zi a k�rd�st jelen
gondjai k�r�b�l, hiszen b�-s�gesen akad t�prengeni val�ja en�lk�l is. Pierrotmessze
van, nem seg�thet; majd besz�l vele, amikorvisszat�r P�rizsba - ha ugyan
megtal�lja.Rem�lte, k�ts�geit nem t�kr�zi viselked�se; sem-mire sem ment volna
vele. Mivel �r�k�s morfond�-roz�sa ellen�re is tan�cstalan maradt, az id�h�z�s�si
m�dszer�hez folyamodott �s azon igyekezett,hogy �lc�ja mindv�gig t�k�letes
maradjon, m�g ki-utat nem tal�l. Lelke m�ly�n persze tudta, �gysemcselekedhet
m�sk�nt, egyszer mindenk�ppen k�-z�lnie kell a l�nnyal, hogy �tjaik elv�lnak, �m
min-den �z�ben berzenkedett a gondolatt�l, s igyekezettmin�l k�s�bbre tolni a
szak�t�s pillanat�t.Maga sem �rtette azonban pontosan, hogy mi�rt.Nem akart
f�jdalmat okozni Victorine-nak, rendbenvan. De m�gsem ez volt az egyetlen ok.
Mintha afelismer�s ellen�re is k�t�tte volna valami a l�ny-hoz; n�ha val�s�ggal
beleborzongott, ha arra gon-dolt, �r�kre elt�nhet mell�le a var�zslatos
teremt�s.Valahogy �gy k�pzelte el, amikor k�z�pkori t�rt�-netekben megbabon�ztak
valakit.Tal�n, ha nem lett volna jelen minduntalan egyfelesleges harmadik, minden
m�sk�nt alakul. �mterm�szetesen nem lehetett elv�rni egy ifj� �ri-h�lgyt�l, hogy
egyed�l mutatkozz�k egy fiatal-ember t�rsas�g�ban - meg azt�n, a hossz� haj��tsem
Victorine kedv�t t�kr�zte. Armandine ki-sasszony szerep�t teh�t ez�ttal Fr�d�rique
nagyb�-csi t�lt�tte be.
A f�rfi mindegyre olyan benyom�st keltett Nick-ben, mintha �ppen akkor harapott
volna valamik�l�nlegesen fanyar vackorba; arcvon�sai, tekintete�s hanghordoz�sa
legal�bbis ilyesmire utaltak. El-m�lt m�r �tven esztend�s, gyermekkor�ra a
v�resforradalmak p�rizsi esem�nyei nyomt�k r� b�lye-g�ket - ki tudja, t�n ez
keser�tette meg v�g�rv�nye-
sen.
Az �rny�k kezdett�l fogva roppant ellenszenves-nek tal�lta �t. Mindenr�l
fens�bbs�ges unalommalbesz�lt, mintha az eg�sz vil�gon semmi sem akad-na, ami le
tudn� k�tni. Ajka felett vonalnyi bajuszlapult; a sz�j megvet� g�rb�let�t k�vetve
m�g in-k�bb kihangs�lyozta a fanyar hanghordoz�st.Arc�n v�kony, sz�rke b�r fesz�lt,
nyugtalan, okosszemei alatt �tsejlettek az erek. Az alakj�t k�r�llen-g� kellemetlen
hangulathoz pomp�san illett biceg�j�r�sa. "Mint valami felfuvalkodott egyiptomi el-
�kel�s�g s�t�l� teteme" - summ�zta nem t�ls�gosanh�zelg� v�lem�ny�t a
mestertolvaj.Fr�d�rique b�csi Victorine-hoz f�z�d� viszonyasem nyerte meg igaz�n az
�rny�k tetsz�s�t. Nekiugyan soha nem lehetett tudom�sa egyetlen nagy-b�tyj�r�l sem,
�m meggy�z�d�se volt, ha lett volnaneki ilyen, minden bizonnyal sokkalta bens�s�ge-
402 403
sebb kapcsolat alakul ki k�z�tt�k. Elv�gre a l�nym�giscsak Fr�d�rique h�z�ban �lt
az ut�bbi �vek-
ben...
A biceg� f�rfi, �gy tetszett, szint�n nem tartja va-lami nagyra a mestertolvajt,
noha ennek meg�t�l�senem bizonyult k�nny�nek - Fr�d�rique mindenki-hez egyform�n
sz�lt. Mindazon�ltal - k�ny-. szer�s�gb�l persze - el�fordult, hogy besz�dbe ele-
gyedtek egym�ssal a s�t�l�fed�lzeten, esetleg asz�l�rny�kos oldal nyugsz�keiben
�ld�g�lve.Szinte kiz�r�lag politik�r�l esett sz� k�z�tt�l amag�n�let k�rd�seit
mindketten szigor�an ker�l-t�k. Nick ugyan eleinte igyekezett Victorine-r�l k�r-
dez�sk�dni, de a nagyb�csi kurta, semmitmond�v�laszai hamar kedv�t szegt�k. Ha
voltak is a f�rfi-nak b�rmif�le �rzelmei, igen gondosan titkolta �ket.A
mestertolvajt ut�bb m�r olyannyira bosszantottaez a k�z�ny, hogy vesz�lyes j�t�kba
kezdve, mind-untalan megpr�b�lta kibillenteni bel�le Fr�d�rique-et. Term�szetesen
sz�k hat�rt szabott mag�nak,semmi esetre sem sz�nd�kozott megs�rteni Victori-ne
rokon�t - �gy azt�n nem is jutott semmif�le ered-
m�nyre.
A l�ny ezalatt t�bbnyire k�ts�gbeesetten igyeke-zett fenntartani az egyens�lyt,
mindk�t f�lnek meg-felelve biztos�tani a g�rd�l�keny t�rsalg�st. Igyeke-zete
meglehet�sen felt�n� volt, m�r-m�r er�ltetett;az �rny�k egy alkalommal -
term�szetesen n�gy-szemk�zt - sz�v� is tette a dolgot, de a helyzetazut�n sem
javult igaz�n. Victorine mindegyre sza-badkozott a nagyb�csi k�l�nc mogorvas�ga
miatt,a mestertolvajnak pedig egyre ink�bb kezdett elegelenni a lehetetlen
helyzetb�l.�gy �rezte, mintha valami furcsa sz�ndarabbacs�ppent volna. Semmi nem
volt a hely�n, senkinem viselkedett term�szetesen - m�g 8 maga sem.Ugyanakkor, ha
egyenk�nt akart p�ld�kat hozni,hat�rozott esetekkel, szavakkal megt�mogatni ho-
m�lyos �rz�seit, minduntalan kudarcot vallott.

Nem tudott megkapaszkodni semmiben.Langyos sz�l kerengett a fed�lzeten, a magas


k�m�-nyek felett �ttetsz� b�r�nyfelh�k libegtek. Kellemesd�lut�n volt, a hideg,
kop�r Eur�p�b�l �rkez�knekval�s�gos fel�d�l�s. Sokan s�t�ltak a fel�p�tm�nyk�r�l, s
a nyugsz�kek is hamarosan megteltek nap-f�rd�z� utasokkal. Nick a nagyb�csi k�tes
�rt�k�t�rsas�g�ban �lvezte a kellemes id�t, s arra gondolt,
5
mennyivel jobban �rezn� mag�t, ha lehunyt szem-mel a Nap fel� ford�thatn� az arc�t.
Erre azonbanegyel�re rem�nye sem volt; Fr�d�rique elm�ly�lt apolitikai helyzet
taglal�s�ban.
- �n mondom mag�nak, fiatalember - mondta ko-moran - ha ez �gy megy tov�bb, b�zv�st
sz�m�tha-tunk egy �jabb forradalomra! A p�rok �r�k�sencsak z�gol�dnak... mindegy,
minek nevezik magu-kat, a l�nyeg, hogy sehogy sem tudn�k nyugtonmaradni.
Szocialist�k, piha! Hallott m�r r�luk?Munk�soszt�ly, munk�shatalom! H�t k�rdem
�n,miv� lesz a vil�g, ha a farok cs�v�lja a kuty�t?
- Nem hinn�m, hogy komolyan kellene venni azilyesmit-v�lte a mestertolvaj. - Ami�ta
vil�g a vil�g,mindig voltak eff�le ellent�tek.
- Voltak bizony - helyeselt savany� �br�zattal am�sik - �s n�zze csak meg, mennyi
k�rt okoztak!Ha egyszer a v�rszomjas cs�rhe hatalmat kap, azisten legyen irgalmas
az orsz�ghoz.
- Ugyan, ehhez az�rt m�giscsak kev�s az el�gedet-lenked�s.

- Csak ne vegye �ket f�lv�llr�l, fiatalember! N�zzecsak meg, m�r a korm�ny is


felismerte a vesz�lyt.Tavaly komoly t�rv�nyeket szavaztattak meg elle-n�k, ennek
ellen�re m�gis megalakult a sz�vets�-g�k. - Fr�d�rique megvet�en horkantott. -
CGT,piha! A Munka �ltal�nos Sz�vets�ge... ehhez mitsz�l? Nevets�ges! �s nehogy azt
higgye, csak n�-lunk van ilyesmi! Angli�ban �s N�metorsz�gbanhasonl� a helyzet.
K�rdem �n, mi lesz ebb�l?
- Nem tudom - ismerte be t�redelmesen Nick, scsak mag�ban tette hozz�: "De nem is
igen �rdekel".A nagyb�csi ajka felett ut�lkozva gy�r�d�tt �sszea keskeny bajusz.

- �n azonban tudom, fiatalember, nagyon is j�ltudom. - �gy t�nt, ez a t�ma m�g �t


is kibillentiunott fens�bbs�g�b�l. - Anarchia! Mondhat b�rmitaz a k�t n�met, Marx
meg Engels, gy�rthatnak sz�-pen sz�l� filoz�fi�kat, a vil�gban megvan minden-kinek
a maga helye, �s ha ez a rend a feje tetej�re �ll,abb�l nem lehet m�s, csak
anarchia �s �sszeoml�s.La Tour du Pin, Albert de Mun, Le Plav - a f�rfib�szke
el�gedetts�ggel sorolta a neveket- �k l�tt�khelyesen! Nem csoda, hogy L�o p�pa
kilencvene-gyes "Rerum novarum"-�nak is a paternalizmus azalapja. A n�p, nevezz�k
ak�r munk�soszt�lynakmagukat, �r�kk� kiskor� marad, �s ir�ny�t�st ig�-nyel! -
El�red�lt, m�g�tte a sz�l nyomban beleka-pott a nyugsz�k sz�vet�be. -
Hivat�srendekre tagoltrendszer... egyed�l ez lehet m�k�d�k�pes!
- A p�pa? - vonta fel a szem�ld�k�t Nick. - H�t m�r� is ilyesmivel foglalkozik?

- M�ghozz� nagyon helyesen - biccentett a m�sik,�s visszad�lt a sz�k�be. Sehogyan


sem illett hozz� asz�vetalkotm�ny, s�lyos, faragott karossz�kben lettvolna a helye.
- Az �llam �s a kl�rus �rvendetesenk�zeledik egym�shoz, a k�z�s veszedelem ellen�-
ben. A kilencvenkettes enciklik�ban Leo m�r k�z-vetlen�l felsz�l�t a polg�ri
t�rsadalom politikairendj�nek elismer�s�re... En magam ugyan nem lel-kesedem
k�l�n�sebben a kereszt�ny egyh�z�rt, deebben az esetben val�ban hely�nval� az
�sszefog�s.Hiszen ez a... ez a munk�soszt�ly - hangja szintecs�p�g�tt a g�nyt�l -
m�g �nmag�n bel�l sem k�pesegys�get teremteni, hogyan akarn�nak h�t hatalom-hoz
jutni? Radik�lisok, allemane-ist�k, anarchist�k,s ki tudja, m�g mif�le szerzetek
hadakoznak egy-m�ssal. �s ezek akarnak vezet� szerephez jutni azorsz�gban?

- A t�rt�nelem sor�n soha nem siker�lt szil�rdn�phatalmat l�trehozni - mutatott r�


a mestertolvaj.Igyekezett �sszeszedni mag�t, mert az im�nt kish�-j�n elszundik�lt.

- H�t persze, hogy nem! I'r�b�lja elk�pzelni, mif�le�llam lenne az, ahol a gy�ri
munk�sok meg a pa-rasztok vez�nyeln�nek! N�melyik�k �rni-olvasnisem tud. Ap�ik,
nagyap�ik, �kap�ik mind mind ak�t kez�k munk�j�b�l �ltek, soha semmi k�z�k nemvolt
a politik�hoz vagy a gazdas�ghoz. H�t mitm�veln�nek ezek egy orsz�ggal, k�rdem �n?
- Felteszem, k�ptelenek lenn�nek hossz�t�von�letben tartani.

- De megpr�b�ln�k-b�k�tt a leveg�be Fr�d�rique.


- �k azt�n semmik�ppen nem hinn�k el, hogy csakroml�sba viszik az orsz�got!
Szocialist�k, piha!K�pzeljen el egy politikust, akinek olaj sz�radt ak�rme al�!
Nick halv�nyan elmosolyodott. Sosem gondoltavolna, hogy akad t�ma, ami ennyire
felbosszantja ahalv�r� nagyb�csit.

- Tudom�som szerint ezt az eszm�t az�rt nemcsup�n munk�sok vallj�k a maguk�nak -


mondta. -
406 407
A Quartier Latin di�kjai k�z�tt igen sok k�vet�jeakad p�ld�ul.

- Eh, divath�bort, semmi m�s - legyintett Fr�d�ri-que. - Mag�val sodor olyan


embereket is, mint Mil-lerand vagy Briand... de ez nem jelent semmit. N�-h�ny
elt�vedt tanult ember nem gondolkodhat egyeg�sz t�meg helyett... meg azt�n, ha m�r
egyszermegfert�z�dtek, azok sem besz�m�that�ak t�bb�. -Elhallgatott, a mestertolvaj
pedig rem�nykedve le-hunyta a szem�t, s �lvezte, amint a napsugarakmeg�rintik az
arc�t. A m�sik azonban kisv�rtatvamegint besz�lni kezdett: �ssze kell fogni ellen�k
-jelentette ki hat�rozottan. - Besz�ntetik a munk�t,er�szakoskodnak... k�t �ve meg,
Carmaux k�rny�-k�n egy Jaur�s nev� szocialista nyert a v�laszt�so-kon. Csak
gondoljon bele, hov� vezethet ez!Nicknek egy�ltal�n nem volt kedve
belegondolni.T�relme hat�r�ra �rkezett; �gy d�nt�tt, valamilyen�r�ggyel fak�pn�l
hagya a politik�ba temetkezettnagyb�csit, �s elrejt�zik a fed�lzeten.
- �gy bizony, fiatalember - fejtegette tov�bb asavany� �br�zat� f�rfi - �ssze kell
fogni, �s nagyonkem�nyen fell�pni! Mint a Dreyfus �gyben - b�k�ttujj�val a
leveg�be. - L�tja, az v�gre egy rendes,karak�n l�p�s volt!
Az �rny�k felegyenesedett �lt�ben.
- Maga �gy gondolja, hogy jogosan �t�lt�k el akapit�nyt? - k�rdezte, �s hangj�ba
hideg �l k�lt�-
z�tt.

- H�t persze - n�zett Nickre meg�tk�zve a m�sik.


- Ez csak term�szetes, nem? Mi j�rna egy haza�ru-l�nak, ha nem az �rd�g-sziget? -
�sszevonta aszem�ld�k�t: - Oh�, fiatalember, csak nem maga isantiszemita usz�t�snak
tekinti a pert?
- Koholtnak �s hamisnak tekintem - felelte kim�r-ten Nick. - Hogy mi k�ze van hozz�
az antiszemi-tizmusnak, az k�l�n�sebben nem �rdekel. Meggy�z�d�sem, hogy Dreyfus
�rtatlan. Csak eszk�z voltvalami ocsm�ny politikai j�tszm�ban.Fr�d�rique megvet�s�t
ez�ttal szinte tapintani le-hetett. Sz�ja lebiggyedt, a vonalnyi bajusz
h�s�gescsatl�sk�nt k�vette.

- Ejnye, fiatalember - mondta fanyarul - mag�t �gymegt�vesztett�k... vagy sz�vb�l


osztja a l�zad�k n�-zeteit? Net�n... a v�re hajtja a kapit�ny p�rtj�ra?
V�geredm�ny�ben mindegy is... egyik esetben semaj�nlom, hogy t�ls�gosan hars�nyan
hangoztassa av�lem�ny�t.
Az �rny�k elmosolyodott. Jellegzetes mosolyvolt, valahogy egyszerre kaj�n �s
fenyeget� - azonkevesek, akik j�l ismert�k �t, ilyenkor nyombanelhallgattak �s
sietve od�bb�lltak, nehogy t�ls�go-san k�zel legyenek, amikor a mestertolvaj
d�hekirobban.

- Engedtess�k meg nekem - mondta cs�ndesenNick - hogy saj�t v�lem�nyem legyen, s


azzal aztkezdjek, amit akarok. Ami pedig a v�remet illeti - anagyb�csi szem�be
n�zett, tekintete fagyos volt,ak�r a t�li �jszak�k - nos, ahhoz rajtam k�v�l
legfel-jebb annak lehet n�mi k�ze, alti veszi mag�nak ab�tors�got, �s megk�s�rli
kiontani!Victorine Chatellerault a korl�tnak t�maszkodvan�zte a k�t f�rfit.
Mellette egy cs�ny�cska, m�rhe-tetlen�l elk�nyeztetett l�ny �lldog�lt - egy
nagyb�nyav�llalat f�r�szv�nyes�nek gyermeke - �ssz�ntelen� fecsegett. Victorine-t
eleinte csaknemmeg�rj�tette az ostobas�gaival, de hamarosan r�j�tt,hogy kor�ntsem
kell odafigyelnie, el�g, ha n�ha-n�-ha b�lint, vagy azt mondja: Nah�t! A l�nyk�t
ezt�k�letesen kiel�g�tette, m�g az aranyhaj� sz�ps�gzavartalanul elmer�lhetett
gondolataiban.Victorine meg�rezte, hogy az �rny�k megv�lto-zott, j�llehet, val�s
jeleket nem tudott volna sorolni.Att�l tartott, a f�rfi el�bb-ut�bb ki akar majd
szaba-dulni �rzelmei b�kly�j�b�l, s ezt � semmik�ppennem hagyhatta. Valamit
mindenk�ppen tennie kel-lett, miel�tt Nick v�gk�pp h�tat ford�t neki.L�tta, amint a
fiatalember fel�ll a nyugsz�kb�l,mereven biccent Fr�d�rique fel�, azut�n elsiet a
h�t-s� fed�lzet ir�ny�ba. Victorine els� gondolata azvolt, hogy ut�na megy, de
ut�bb m�gsem mozdult.A mestertolvaj feszes mozdulataib�l arra k�vetkez-tetett,
alaposan felbosszanthatta a besz�lget�s; hamost k�veti, abb�l aligha sz�lethet
kellemes t�rsal-g�s. Jobb lesz, ha v�r egy kicsit, am�g a f�rfi meg-nyugszik
valamelyest.
T�relmesen hallgatta h�t m�g negyed �r�n keresz-t�l a r�szv�nyes-l�nyka fellengz�s
fecseg�s�t ru-h�kr�l, kocsikr�l �s birtokokr�l, azut�n udvarias�m t�k�letesen �res
mosollyal eln�z�st k�rt, �s ma-g�ra hagyta a fodrokba-bodrokba csomagolt kis te-
remt�st.
A tatfed�lzeten bukkant Nickre; a f�rfi a korl�tn�l�llt, �s a haj� kavarta feh�r
tajt�kot leste. Haj�t �sk�nny� fel�lt�je sz�r�t cib�lta a sz�l, felette nagy,feh�r
madarak kerengtek.
A l�ny szorosan mell� l�pett, arca s�rolta a mes-tertolvaj v�ll�t. Alattuk remeg�s
futott �t a lemeze-ken, ahogy egy hatalmas hull�m oldalba kapta ahaj�t. A test
megbillent, Victorine �szt�n�sen a f�r-fib� kapaszkodott. Tovahaladv�n, a haj�
vissza-nyerte egyens�ly�t, �m az aranyhaj� sz�ps�g nemengedte el az �rny�k karj�t.

- Nick?
A mestertolvaj lepillantott Victorine arc�ra. Sz�p,Uram Isten, milyen sz�p!
Kapcsolatuk sor�n tal�n m�g egyszer sem ker�ltennyire k�zel a l�nyhoz. �gy lobbant
fel benne ak�v�ns�g eleddig lefojtva par�zsl� zsar�tnoka, ak�r-ha olajat �nt�ttek
volna r�. Karj�t perzselte a kiskezek �rint�se, arc�t finoman meg-
meg�rintetteVictorine lehelete, tudat�t elk�d�s�tette haj�nakb�-d�t�illata. Mintha
felizz�tottv�r �radna sz�tereiben:�rezte, mik�nt szabadulnak el benne az �szt�n�k.
- Megint felbosszantotta a nagyb�ty�m?Az �rny�kot v�ratlanul �rte a hangulathoz
egy�l-tal�n nem ill� k�rd�s, mindazon�ltal h�l�s volt �rte
- seg�ts�g�vel elkergethette a tudat�ra teleped� k�-d�t, s visszafoghatta szabad
pr�d�l�sra v�gy� �sz-
t�neit.
- �, semmi k�l�n�s - mondta sz�raz to: okkal. - Neis t�r�dj�n vele. T�ls�gosan
belefeledkezt�nk a po-litik�ba... �s az ilyesmi engem hamar kif�raszt. -Victorine
m�g mindig k�zel volt hozz�. T�ls�gosan
k�zel.

- Igaz�n sajn�lom, hagy... ilyen nehezen �rtik megegym�st. Tudja, a nagyb�ty�m


igaz�n nem rosszember. Csak, olyan mag�nak val�. Nehezen boldo-gul m�sokkal...
sokszor m�g a k�zelebbi ismer�sei-
vel is.

- Van ez �gy - biccentett a f�rfi. - De oly sokszork�rtem m�r, ne em�ssze mag�t


emiatt. Nem hin-n�m, hogy b�rmif�le trag�dia sz�rmazna abb�l, hanem lesz�nk j�
bar�tok Fr�d�rique-kel. Nem le-sz�nk �r�kk� �sszez�rva... a haj��t hamarosan v�-
get �r.
A madarak egyre csak ki�ltoztak a fej�k felett,id�nk�nt le-lecsapva a nyomvonalban
h�nykol�d�halakra. A sz�l meger�s�d�tt kiss�, v�zpermetetsz�rt a korl�tn�l �ll�kra,
s feh�r tajt�kfodrot illesz-tt a feln�vekv� hull�mokra.

- Ne haragudjon, k�rem. - Victorine lehajtotta afej�t. - De tudja, �n annyira


�r�l�k, hogy egy�ttutazhatunk... roppant sajn�ln�m, ha mag�nak ezkellemetlens�get
okozna. Puszt�n... ez�rt aggodal-maskodom annyit. Ugye megbocs�jt!?Aranysz�n haj�t
el�ref�jta a sz�l; Nick nem l�that-ta az arc�t, csak a rakonc�tlanul t�ncol�
tincseket.Elgyeng�lt megint. H�t hogyan is mondhatn� megezek az �rtatlan
teremt�snek, hogy v�ljanak el az�tjaik egyszer s mindenkorra? �mb�r, ha most ma-
g�ba n�zett, nem is volt oly bizonyos benne, hogyval�ban el akarja hagyni a l�nyt.
Az �rd�gbe m�r ezzela bizonytalans�ggal! Mint valami esetlen k�ly�k
- H�t lehet haragudni �nre? - mosolygott a k�-sasszonyra. - Nem, nem. H�t persze,
hogy nemharagszom... csup�n k�rem, hogy ne besz�lj�nkt�bbet a nagyb�tyj�r�l. Annyi
m�s, sokkal kelleme-sebb t�ma akad. Haszn�ljuk k�.Victorine felnevetett.

- �nnep�lyesen meg�g�rem, hogy nem kellemet-lenkedem t�bbet-jelentette ki. Szem�ben


ragyogtakaz apr� szikr�k, �rz�ki ajka m�g�l el�bukkantak agy�ngysorhoz hasonlatos
fogak. Egy �jabb er�teljeshull�m ism�t a f�rfihoz l�kte �t.htick val�s�ggal
megsz�d�lt. Most kezdte csakmeg�rteni, mily sokat seg�tettek neki P�rizs sz�pasz-
szonyai abban, hogy Victorine fel� meg�rizhesse ag�ncsn�lk�li lovag
�llhatatoss�g�t. A haj�n akadtugyan h�rom olyan h�lgy is, aki feltehet�en k�sz-
s�ggel adta volna oda mag�t a mestertolvajnak, �ma haj� t�ls�gosan z�rt vil�g volt
eff�le kalandoklebonyol�t�s�ra. Az �szt�n�k pedig egyre er�seb-r�zt�k ketrec�ket,
mi t�bb, olykor ki-kit�rtekm�g�le, s egyre nehezebben siker�lt visszaterelni
�ket.

- Nagyszer� - b�lintott az �rny�k, s igyekezetttudom�st sem venni r�la, hogy a


kisasszony elfelej-tett visszah�z�dni t�le a legut�bbi hull�ml�k�s �ta.Pr�b�lkoz�sa
azonban meglehet�sen hi�baval�nakbizonyult; hiszen hogyan is lehetne figyelmen
k�v�lhagyni a forr� test �rint�s�t, a m�mor�t� illatot, s atitokzatos m�lys�gekbe
r�nt� szemek pillant�s�t?A mestertolvaj k�zd�tt, de m�r sz�m�ra is nyil-v�nval�v�
v�lt, hogy el�bb-ut�bb elvesz�ti a csat�t.M�rpedig most, hogy ily k�zelre ker�lt a
veres�gpillanata, megsz�laltak benne a veszedelmet jelz�hangok - csakhogy ugyancsak
k�s�n.A l�ny szem�ben f�nyesen ragyogtak a szikr�k,pupill�ja kit�gult, s mint
valami feneketlen k�t,vonzotta az �rny�k tekintet�t. Ajkai sz�tny�ltak,apr� fogai
feh�ren vil�goltak m�g�tt�k.Nick k�r�l fordult egyet a vil�g; a tenger imm�r
akopony�j�n bel�l z�gott, a hull�mok mintha a sz�vek�r�l csobbantak volna, test�t
pedig l�gies-k�ny-nyed, halkan kacag� alakok �rintett�k, meggondo-latlan �r�mre, az
�rz�kek felel�tlen �lvezet�re buz-d�tva. A f�rfi feje el�rebillent, sz�ja
Victorine-�hozk�zeledett. Nem l�tta a l�ny ajk�t, csup�n forr�s�-g�t �s �des
illat�t �rz�kelte.
- Mademoiselle Chatellerault! H�t itt van?!A nyafog� hang �sszez�zta a var�zst. A
vil�g ahely�re billent, a val�s�g sz�ved�ke beforrott; el-t�ntek az �rz�ki �r�m�k
k�s�rt� szellemei. A mes-tertolvaj sz�d�lten l�pett h�tra. Ujjai a korl�tra fo-
n�dtak - a f�m h�v�se v�gk�pp visszar�ntotta �t aval� vil�gba.

- M�r minden�tt kerestem - l�pett k�zelebb a r�sz-v�nyes-l�nyka. - Olyan nagy ez a


haj�, m�r azthittem, soha nem tal�lom meg!
Victorine arca egyszerre t�kr�z�tt haragot, enyhezavart �s kimer�lts�get. Nick m�g
soha nem l�ttailyen k�l�n�snek. Csakhogy t�ls�gosan meg voltzavarodva ahhoz,
hogysem hosszasabban elt�n�d-j�n rajta.
Amikor a nyafka teremt�s �jra megsz�lalt - "K�p-zelje, Mademoiselle Chatellerault,
nagy b�l lesz holnap este!" - az �rny�k alaposabban szem�gyre vette �t, s mire
ism�t Victorine-ra n�zett, m�r nyom�tsem tal�lta a k�l�n�s kifejez�snek.Ak�rha
csup�n k�pzel�d�tt volna az im�nt.A b�lt maga a kapit�ny nyitotta meg, s
elmondta,hogy az est folyam�n �tl�pik az Egyenl�t�t - ennektisztelet�re rendezt�k a
nagyszab�s� �nneps�get.Szavait hangos lelkesed�s fogadta, a vend�gek egyemberk�nt
k�vetelt�k, hogy pontosan �rtes�ts�k�ket a nagy pillanatr�l. Term�szetesen csak
azokathev�tette fel ennyire a h�r, akik m�g sohasem hagy-t�k el az �szaki f�ltek�t;
a tapasztalt utaz�k tudt�k,hogy semmi k�l�n�s nem lesz a dologban.
- L�rif�ri, ugyan m�r - morgott a sarokasztaln�l,egymag�ban �ld�g�l� v�n keresked�.
- Mindigugyanaz az ostoba felhajt�s.
maga m�r megsz�ml�lni sem tudta, h�nyszorl�pte �t az Egyenl�t�t. A b�lok semmi �jat
nemmondtak'neki, �ltal�ban el is ker�lte �ket, �m mostvalahogy nem volt kedve
egyed�l maradni. Megf�-radt �z�letei igencsak sajogtak, s ez arr�l tud�s�totta�t,
hogy komolyabb viharra sz�m�thatnak az �jjel -de legal�bbis er�s sz�lre. Jobb
ilyenkor t�rsas�gbanid�zni, semmint a f�lke mag�ny�ban aggodalmas-kodni. Hi�ba
tette meg oly sokszor m�r e t�vot, ahaj�test alatt �s�t� �hes m�lys�g gondolat�val
seho-gyan sem tudott megb�k�lni.
Egyenruh�s pinc�rek hada billegett a feld�sz�tettasztalok k�z�tt, a zen�szek
frissen f�nyezett mosoly-lyal j�tszott�k divatos mel�di�kat, a minden estefell�p�
�nekesn� pedig hable�nynak �lt�z�tt az al-kalom tisztelet�re; jelmez�r�l b�ven
hullott a csil-l�mpor, s potyogtak a rosszul felt�z�tt ez�st pikke-
lyek.
A vend�gek k�z�l sokan m�r a t�ncparketten ke-ringtek, m�sok csoportokba ver�dve
t�rgyaltak ak�zelg� esem�nyr�l. Richaut, a fiatal bank�r min-den �ldott este az
els�k k�z�tt cs�pett be; nem voltez m�sk�nt ez alkalommal sem. K�d�s
tekintettel,csapzott hajjal t�maszkodott a pultnak, s a b�rpin-c�rt oktatta, hogyan
is kell biztons�gosan befektet-
ni.
Monsieur Tronche, aki �zletembernek vallottamag�t, �m a legt�bb utas szerint
k�z�ns�ges kalan-dor lehetett ink�bb, imm�r hetedik napja udvarolta m�r nem fiatal,
�m m�g mindig igen mutat�sMadame Battendier-nek, a m�dos �zvegy-asszonynak.
Mindeddig alig-alig jutott el�re vala-mit, de a mai este k�l�nlegess�ge tal�n
lend�thet az�gy�n - mindazok, akik kezdett�l fogva figyelem-mel k�s�rt�k
tev�kenys�g�t (egyesek nem �ltallottakkomoly fogad�sokat k�tni siker�re avagy
kudarc�-ra) legal�bbis �gy v�lekedtek, nem t�vesztett�k h�tszem el�l �ket egyetlen
pillanatra sem.
- Meginog, �s beadja a derek�t, figyelje csak meg,bar�tom - mondta a sz�las termet�
spanyol utaz�asztalt�rs�nak, a h�jas francia tisztnek. - Nekemazt�n van
tapasztalatom az ilyesmiben - tette hozz�a nyomat�k kedv��rt, s megp�d�rte pomp�s,
f�nyesbajusz�t.

- Ejnye-ejnye, de nagyra van az �r - v�gott visszaa nyug�llom�ny� katona. - �n sem


voltam mindigfogatlan oroszl�n, ami azt illeti. Ej, de sok sz�pvad�szatot �ltem
meg! Most pedig azt mondom,Tronche belebukik a k�s�rletbe. - Neh�zkesen szu-szogva
lenyelt n�h�ny korty bort, azut�n folytatta:
- A h�lgy igazi, kem�ny derek� francia d�ma... nemhatja meg egy mihaszna kalandor a
b�kjaival!
- No majd megl�tjuk - somolygott a j�k�p� spa-nyol. - Hajland� tartani a t�tet?Az
egykori tiszt felhorkantott.
- Hogy tartom-e? Megemelem! A nyakamat te-szem r�, hogy az az �tkozott bety�r soha
nem jutAurore Battendier �gy�ba!
A spanyol felnevetett; hib�tlan fogsora szinte csil-logott az �nnepi
kivil�g�t�sban.
- A nyak�ra nem tartok ig�nyt, bar�tom - mondtavid�man. - �m a t�tet csak akkor
emelje, ha �llni istudja, mert vesz�teni fog, erre nyugodtan felk�sz�l-
het!

-Ejnye-ejnye, h�t majd megl�tjuk-ny�g�tt a k�v�rfrancia. - De mondja csak, mi a


v�lem�nye arr�l akedves fiatal p�rr�l ott? - b�k�tt a parketten suhan�Victorine �s
Nick fel�.
Asztalt�rsa elkomorodott. Gondterhelten v�gigsi-m�tott olajjal h�traf�s�lt haj�n,
pillant�sa elid�z�tta t�ncol�kon; csak azut�n v�laszolt.
- Nos, nem is tudom - kezdte lassan. - Valahogy�gy �rzem, az a fiatalember... hogy
is mondjam
csak...

- Ahogy akarja, csak b�kje m�r ki! - buzd�totta anyug�llom�ny� tiszt.

- Nos, amint tudja, �n spanyol vagyok. N�lunk...n�lunk sok olyan hagyom�ny �s hit
�l m�g, amitm�sutt m�r csak ostoba babon�nak tartanak. Bo-szork�nyok,
j�vend�mond�k, teny�rj�sok mindenv�s�rban akadnak.

- �s?

- �s �nnekem �gy tetszik, mintha ezt a fiatalembertelb�jolt�k volna - mondta ki


v�gre egyenesen a spa-nyol, hangj�ban n�mi sz�gyenkez�ssel.A tiszt kez�ben meg�llt
a poh�r. Nagyot nyelt,azut�n kiny�gte:
- Ez ostobas�g.

- H�t meglehet - vont v�llat a m�sik. - Mondtam,mi m�sk�nt l�tunk dolgokat.


Am�gy... igaz�n sz�pp�r, nem tagadom... De n�zze csak, n�zzen csakoda! - mutatott
hirtelen egy m�sik t�ncol� p�rra. -M�g most is �gy tartja, semmi es�lye a kalan-
dornak?

- Jaj, Nick, �n olyan j�l �rzem magam - mondtaVictorine elragadtatva, miut�n


Poszeid�n sorrakoccintott minden utassal az Egyenl�t� �tl�p�s�nekalkalm�b�l.
A j�kora szak�llal �s h�rom�g� szigonnyal felsze-relt tengeristent a feh�r leplekbe
csavart m�sodtisztalak�totta igen nagy sikerrel - a r�vid besz�d�t k�-vet�en
felcsattan� taps legal�bbis �rra utalt, hogysiker�lt elnyernie a k�z�ns�g
tetsz�s�t.
- Nos, ennek �n val�ban nagyon �r�l�k - el�ztemeg a nagyb�csi a mestertolvaj
v�lasz�t - mind-azon�ltal k�z�ln�m kell, hogy ideje visszavonulni.K�s�re j�r.

- �, nem - jajdult fel a l�ny. - K�rlek, Fr�d�riqueb�csi, ne m�g! Hiszen j�szerivel


csak most kezd�dikaz igazi b�l! Ne l�gy ilyen kegyetlen! - Seg�lyk�r�enn�zett
Nickre, de a mestertolvaj nem l�tszott �szre-venni - arra m�r v�gk�pp nem volt
hajland�, hogyb�rmi�rt is k�rlelje a vackorba harapott f�rfit.
- Nem hinn�m, hogy a legkisebb �rdekess�gr�l islemaradn�l. Eddig is csupa ostobas�g
zajlott, ezt�nsem lehet jobb. - Fr�d�rique hajthatatlannak l�t-
szott.
Victor�ne k�ts�gbeesetten n�zett k�r�l. A parkettzs�fol�s�g megtelt, az emberek
egy�tt �nekeltek akiss� m�r berekedt �nekesn�vel, �s j�form�n min-denki sz�ntelen�l
nevetett.

- K�rlek, b�csik�m, hadd maradjak m�g - mondtaszinte r�m�lten. - Te pihenj le


b�tran. Monsieur Maymajd igv�l r�m - tette hozz� hirtelen elsz�nts�g-gal, �s
megragadta nagyb�tyja kez�t. Szem�ben,mint valami k�l�n�s �rt�k� �kk�, egy-egy
k�nny-csepp csillogott.
- Khmm, ejnye, no - n�zett k�r�l zavartan rr�d�-rique. - Nah�t, ez a l�n, ez a
l�ny, khmm.
- Ugye, ugve maradhatok! - kapott a f�rfi bizony-talankod�s�n Victorine. - legal�bb
eg kicsit m�g!Frederique komor pillant�sa hol unokah�g�ra;hol a mestertolvajra
callant.

- No, rendben van - b�lintott v�g�l. - De csak egykeveset! Fiatalember - fordult


Nick fel� - gondolommegk�rhetem, hogy v�gv�zzon erre a gyermekre.Az �rny�k egyetlen
sz� n�lk�l b�lintott. Az �th�tral�v� r�sz�ben lehet�leg nem k�v�nt
besz�dbeelegyedni a fanyar �riemberrel.Fr�d�rique b�csi teh�t t�vozott, unokah�ga
szem-mel l�that� �r�m�re. Victorine k�rbepender�lt asark�n,.alt�n megragadta Nick
kez�t:
- Gyer�nk, menj�nk t�ncolni! Egyetlen percet semakarok elvesztegetni ebb�l az
�jszak�b�l!�s val�ban: igencsak lankadtan j�tszott m�r a ze-nekar a n�h�y kitart�
t�ncosnak, amikor a ki-sasszony arra k�rte partner�t, k�s�rje vissza a kabw -j�ba,
mert el�radt kiss�. Nick mintegy �lombanny�jtotta karj�t a l�nynak. A t�ncok
k�zels�ge, Vic-torine �rz�ki var�zsa ism�t elb�v�lte �t, hasonl�b�dulatba ringatva,
mint el�z� d�lel�tt, a tatfed�l-zeten. Ez�ttal azonban nem akadt senki, aki kir�n-
gatta volna a b�vk�rb�l; a vad �szt�n�k meg�ll�t-hatatlanul �z�nl�ttek el�
ketrec�kb�l.
- Olyan gy�ny�r� volt ez az este - suttogta V�cto-rine. - Olyan k�r, hogy nem
tarthat tov�bb.
- Hiszen lesz m�g itt t�ncmulats�g - mondta amestertolvaj rekedten. Neh�znek �rezte
a fej�t, pe-dig igaz�n alig ivott. Leveg�re v�gyott, sz�vesens�t�lt volna a
sz�lf�tta fed�lzeten, de Victorine m�ra kabinj�ba igyekezett.

- �, csakhogy az elm�lt perceket soha nem lehetvisszahozni - mosolygott szomor�an a


l�ny. - Min-den esem�ny csak egyszer t�rt�nhet meg az ember-rel. Nincs semmi, ami
megism�telhet�. Ki kell h�thaszn�lni minden alkalmat, mert ha elv�sz... ugyan-az
soha t�bb� nem ad�dik �jra.Meg�rkeztek Victorine kabinja el�. A f�lhom�lyosfolyos�n
egyetlen l�lek sem j�rt; az utasok t�bbs�gelefek�dt m�r, a val�di korhelyek pedig
kitartottak
m�g.
Az aranyhaj� sz�ps�g feln�zett a mestertolvajra;szem�ben lassan felragyogtak a
var�zslatos szikr�k,s felny�lt a pupilla feneketlen k�tja.
-Nem szabad elvesztegetni az �letet - b�gta a l�ny,s �tkarolta Nicket.
A mestertolvajt pedig mag�val ragadta valami le-gy�zhetetlen, illatos �radat.

18.
Baldock hadnagy egy p�lmalevelekb�l �sszehor-dott der�kaljon hevert, s arra
gondolt, tal�n ez�ttalv�gre siker�l meghalnia.
A f�jdalom, melyt�l annyira rettegett, v�g�l m�g-is csak megtal�lta �t, �m sokkalta
borzalmasabbnakbizonyult, mint azt legrosszabb �lmaiban is gondol-ta volna.
Pillanatnyilag ugyan �ppen nyugta voltt�le, ami�ta a morfium j�t�konyan sz�t�radt
erei-ben, de tudta, a v�gtelens�gig ez sem ny�jthat eny-h�l�st. T�ls�gosan k�bult
volt azonban ahhoz, hogyel�re f�ljen az �jra�led� k�nt�l. Csak hevert f�l�jul-tan,
s hagyta, hadd lebegjen a k�l�n�s, �ntudatlan�llapot k�dbevesz� tenger�n. Tal�n fel
sem fogta,hogy ha akarna, akkor sem tehetne m�sk�nt.V�gtagjait egy�ltal�n nem
�rezte; nem is eml�ke-zett r�, vajon megvan-e valah�ny, vagy csonkoltnyomor�k lett
bel�le az utols� csata sor�n. �lmokk�s�rtett�k, mint megannyi borzalmas-
gy�ny�r�,�r�kk�n v�ltoz� akvarell; k�rvonaltal�n, elmos�d�,ingerked� k�pek.
Valamelyest felismerhette benn�k az elm�lt na-pok esem�nyeit, �m k�l�nbs�get tenni
nem tudottgroteszk k�pzelg�s �s val�s eml�kk�pek k�z�tt.Meglehet, nem is akart.
Oly mindegy volt m�r, vajon t�nyleg tengernyfekete harcos rohanta-e le �ket, s
val�ban �gy ny�-zs�gtek, mik�nt a hangy�k - s�t, ha jobban megn�z-. te, mind�j�knek
�les r�g�k n�ttek ki az arc�b�l -avagy l�zas k�pzelg�s volt csup�n? Kegyetlen�l in-
cselked� k�pr�zat? Az elm�lt esem�nyeken mit semv�ltoztatott.
A napok egybefolytak am�g j�ratlan erd�s�gek-ben, s�pped�s n�dasokban, szertelen
hirtelens�g-gel felbukkan�, meredek fal� hegyek �tveszt�j�ben,rovarokt�l �s
fert�z�tt v�zt�l gy�t�rten kutattak atitokzatos, m�r-m�r mesebelinek tartott falu
ut�n,ahol a h�rszerz�k szerint a l�zad�k legnagyobb csa-pata rejt�z�tt.
Szinte minden nap elvesz�tettek egy embert; kikor�bbi s�r�l�sekbe halt bele, kit a
l�z em�sztett el,kit az �gak k�z�tt rejt�z� z�ld mamba mart hal�lra,amikor ind�nak
n�zve megmarkolta. S nem egyakadt, aki pusk�j�t elhaj�tva egyszer�en fut�snakeredt;
t�rsai csak b�multak ut�na, m�g el nem nyeltea vadon.
K�zben pedig szakadatlanul zuhogott az es�. Foj-t� p�r�t lehelt a f�ld, vizes volt
minden�k, m�gnemkezdtek att�l tartani, el�bb-ut�bb a b�r�k is le�zik
r�luk.
Ezernyi form�ban lesett r�juk a hal�l, s e form�kjelent�s r�sze ismeretlen volt a
sz�mukra. Menetel-tek ebben a pokolban, mert �gy sz�lt a parancs.Meneteltek, �s
fogytak.
Baldock, �s az emberei is mind, lassank�nt magukis az �rd�g�kh�z v�ltak
hasonlatoss�, k�lsej�kbens lelk�kben egyar�nt - �m ez a v�ltoz�s cs�ppet semtette
otthonosabb� sz�mukra a k�rnyezetet. A had-nagy - s�rga arcb�re r�fesz�lt ki�ll�
pofacsontj�ra,v�r�ses borost�j�ra port �s apr� rovarokat tapasz-tott a ver�t�k,
gyulladt szemei b�borsz�nben �gtek,ak�r valami temetetlen �l�holt� - napok �ta
aligsz�lt, csup�n kurta parancsokat vakkantott katon�-inak, n�ha meglehet�sen
�rtelmetlen�l.Quinn, a j�ked�ly�, pohos valesi tizedes is sokatvesz�tett t�retlen
optimizmus�b�l, �m �gy t�nt,sokkal ink�bb k�pes helyt�lini mint felettese. Gon-
dosan �gyelt arra, hogy a fegyelem ne lazuljon megt�ls�gosan, s ha a hadnagy
esetleg indokolatlan,net�n ostoba parancsot adott ki, figyelmesen meg-akad�lyozta a
v�grehajt�st - Baldocknak m�r felsem t�nt az ilyesmi.
A Nyassza-t� menti �tk�zet ut�n; ahol a fiatalShackelfor is odaveszett, egy �zben
siker�lt csup�negy kis misszi�s t�bort �rinteni�k, rajtuk k�v�l nemtal�lkoztak
feh�r emberrel. Noha t�l�k kaptak n�mit�j�koztat�st, hamarosan v�g�rv�nyesen
elkevered-
tek.
Imm�r sokkal m�lyebben hatoltak be a j�ratlan -�s t�bbnyire j�rhatatlan - vadonba.
A feket�k egyetlen alkalommal sem bocs�tkoztak vel�k ny�lt �tko-zetbe: a s�r�b�l
l�v�ld�ztek r�juk, s ritk�tott�k so-raikat. Retteg�s�k �s k�ts�gbees�s�k m�r-m�r
l�za-d�ssal fenyegetett, �m miel�tt szervezett form�banfel�thette volna a fej�t,
egy elhamarkodott l�p�sm�ris elej�t vette.

- Az �rd�gbe is, hadnagy, ennek �gy semmi �rtel-me. K�vetelem, hogy forduljunk
vissza!A tagbaszakadt katona egy r�vid pihen� sor�nl�pett Baldock el�, �s pusk�j�t
felettes�re szegezvek�z�lte k�v�ns�g�t.

- Hetek... vagy h�napok �ta bolyongunk ezen azel�tkozott vid�ken, minden eredm�ny
n�lk�l.Mindannyian meg fogunk d�glew sorban egym�sut�n! Azonnal forduljunk vissza!
Elcsig�zottan kuporogva egy fa�ri�s t�v�ben, ahadnagy j�szerivel meg sem �rtette,
mit is akar azel�tte magasod� fick�. Mire v�gre elnehez�lt elm�jefelfogta, a katona
m�r kibiztos�totta a lee Metfor-
dot.

- Gyer�nk, hadnagy! Adja k� a parancsot! - �v�l-


t�tte.
A tiszt k�l�n�s �less�ggel l�tta a v�reres szemeket,az orr k�t oldal�n lefel�
v�gtat� ver�t�kcs�okat, asz�j sark�ban remeg� habfoszl�nyt, s a s�t�ten
�s�t�cs�torkolatot.
"Szeg�ny. Ez is megbolondult" gondolta lakoni-
kusan.
Csak a d�rren�s t�r�tette mag�hoz, csak akkor tu-datosult benne, nu is t�rt�nik
val�j�ban. R�m�ltenkapott a zubbony�hoz, v�rta a forr�, kibuggyan�v�rt, a
s�t�ts�gbe tasz�t� f�jdalmat. De semmit nem
�rzett.
A hatalmas termet� katona csuklott �ssze el�tte,arc�ra r�fagyott az acsarg� d�h;
homlok�n cs�flyuk �ktelenkedett.
- Talpra, emberek! Sorakoz�! - �v�lt�tt Quinn.Kez�ben f�st�lg� cs�v� katonai
revolvert tartott. -Aki nem engedelmeskedik, kereszt�ll�v�m. Vil�-
gos?
Mire a katon�k megmozdultak, m�r Baldock is ott�llt a tizedes mellett, Lee
Metfordj�t l�v�sre k�szentartva. Arca a szokottn�l is s�padtabb volt, s a ver�-t�k-
bar�zd�k is s�r�bben sz�ntott�k v�r�ses boros-t�j�t, de a keze nem remegett.
- Aki m�g egyszer visszafordul�st emleget, aztmeztelen�l zavarom neki a
kaffereknek, �rthet�!? -ki�ltotta rekedten. - A pihen�nek v�ge. Indul�s!Pace,
Urich, Kaplan az el��rs, Stone, Hemsley �sWolf h�tv�dnek!
A menetoszlop pedig �jra elindult. A bak�k egy-m�s ut�n l�pt�k �t l�zad� t�rsuk
holttest�t, gondo-san �gyelve, hogy ne n�zzenek a merev, v�reresszemekbe.
Ut�bb a napok egym�sra k�vetkez�se is elvesztet-te a jelent�s�g�n tal�n senki sem
tudta m�r, mi�tat�velyegnek a vadonban. Egy id� ut�n elmaradtaka feket�k nyilai,
�gy t�nt, �thaladtak az ellen�rz�ttter�leten - �m mivel semmi jel�t nem
tapasztalt�k,hogy arrafel� kellene keresni�k az elrejtett t�bort,tov�bbhaladtak a
h�rszerz�k - vad�szok, v�ndormisszion�riusok - �ltal megjel�lt, meglehet�sen bi-
zonytalan ir�nyba. A k�s�r� bennsz�l�ttek m�r r�gelsz�kd�stek mell�l�k, nem maradt
senki, aki ak�rcsak kicsit is j�ratos lett volna errefel�.! . Baldock imm�r
napk�zben is �lmodott, de �gy voltezzel az emberek nagyobb r�sze is. Megold�stugyan
nem hozott, de k�nnyebb� tette a napi t�vlegy�r�s�t. Mindannyian tudt�k, hogy
elt�vedtek,de senki nem merte kimondani. Est�nk�nt, azapr�cska t�zek k�r�l
�ld�g�lve arr�l besz�ltek,h�ny nap lehet m�g h�tra a c�lig, s gy�r�tt t�rk�pe-ken
mutogatt�k egym�snak, merre is j�rnak �ppen.Az, hogy minden este eg�szen m�s
pontokon kalan-doztak t�r�tt k�rm�, koszos ujjaik, senkit nem za-vart. Valamik�ppen
kapaszkodniuk kellett a val�-s�gba, a j�zan �szbe, hiszen ha kimondt�k
volna,elt�vedt�nk az afrikai vadonban, aligha menthette vol-na meg �ket b�rmi is a
t�bolyt�l.Nem voltak h�s�k. Amikor megijesztett�k �ketf�ltek, amikor nem l�ttak
kiutat k�ts�gbeestek, samikor harcoltak, �nn�n �let�k�rt k�zd�ttek, nema messzi
t�volban tr�nol� kir�lyn��rt. Egyik�k semrendelkezett k�l�nleges adotts�gokkal,
katonak�ntsem szereztek kiemelked� �rdemeket. Tal�n �ppenez�rt esett r�juk a
v�laszt�s: igaz�n nem volt k�r�rt�k. A gyarmati hadseregnek nem fognak hi�-nyozni,
ha net�n ittvesznek mind; az a n�h�ny hoz-z�tartoz� meg, aki esetleg visszav�rja
�ket Angli�-ba... nos, ez alatt a n�h�ny �v alatt hozz�szokhattakm�r a hi�nyukhoz.
A legt�bbnek meg am�gy semvolt senkije.
Mind tudt�k m�r, hogy a hadnagyukra nemigensz�m�thatnak. Noha valamelyest
igyekezett tartanimag�t, a leverts�g olyannyira eluralkodott felette,hogy k�ptelen
volt elvezetni a csapat�t. Csak balla-gott lehajtott fejjel; s azt k�pzelte,
gyermekfejjel is-m�t Royal Seal bokrai k�z�tt b�j�csk�zik Meredith-el, s �lvezi,
hogy a r�m�lt nevel�n� sehogy semtal�lja �t. Id�nk�nt felnevetett - ha valaki
elmentel�tte, �gy gondolta, Meredith s�t�l a k�zel�ben, de

m�g �gy sem veszi �szre. Amikor sz�ltak hozz�nyomban visszat�rt a val�s�gba;
pontosan tudta holvan, mi a feladata, ki �ll el�tte. Alkalmasint m�gd�nteni is
k�pes volt olykor; csakhogy egyre lassab-ban, �s egyre ritk�bban. Hely�t teh�t a
tizedes vette�t, oly finoman �s �vatosan, amennyire ez egy�lta-l�n lehets�ges volt.
Quinn azon kevesek k�z� tartozott, akik k�pesekvoltak a helyzettel a maga val�j�ban
szemben�zni.Nem �lmodozott, nem k�pzelgett, nem mutogattavaksin a t�rk�pen, merre
is j�rnak �ppen. Kerekk�p�n elsz�nt kifejez�ssel j�rt-kelt az emberek k�-z�tt, �s
igyekezett �sszetartani a sz�thull�s hat�r�n�ll� osztagot.
Kem�ny volt �s k�m�letlen ha kellett, �m mindigakadt egy-k�t j� szava is, �s
embersz�mba vette azembernek m�r-m�r alig nevezhet� bak�kat. Hihe-tetlen er�vel
b�rt; utols�k�nt t�rt nyugov�ra, els�-k�nt ugrott talpra, a napi pihen�k alatt
pedig sorraj�rta a katon�kat, hogy lelket �nts�n bel�j�k. Ak�r-ha ac�lb�l �nt�tt�k
volna: nem kezdte ki a vadonnedvess�ge, nem t�rte meg a terhel�s.�gy azt�n, amikor
egy esti t�borhelyen az arc�bak�p�tt egy k�gy�, soha nem tapasztalt p�nik uralko-
dott el �z osztag felett.

- �risten, mif�le sz�rnyeteg ez? - meredt Baldockaz ut�bb elpuszt�tott �llatra,


mik�zben a felcser ir�-nyit�s�val t�bben a k�nl�d� tizedesen igyekeztekseg�teni.
- Gy�r�snyak� kobra - vetette oda a seborvos. -N�zze meg, ott van a nyakred�n a
s�rga gy�r�. J�lvan, Quinn, j�l van - fordult vissza az �ldozathoz. -Mindj�rt
kimossuk a szemedet.

- A szem�t? - l�pett k�zelebb elh�lve a hadnagy. -De m�gis, nu az �rd�g t�rt�nt


itt? Mondja m�r elvalaki �rtelmesen, a mindens�git!
- Mit lehet ezen m�g magyar�zni?! - fortyant fel afelcser. - Szemen k�pte a
kobra...�gy szokta kezdenia t�mad�s�t. Ha folytatta volna, �s megmarjaQuinnt, m�r
val�sz�n�leg halott lenne. Enny el�g,hadnagy �r?

- Nem. Nem el�g - mondta Baldock. A s�rt� hang-s�lyt figyelmen k�v�l hagyta. - IVU
lesz most Quin-
nel?
A felcser felpillantott felettes�re, arc�n a kelletlen-s�g mellett a megvet�s
�rny�ka is teret kapott.
- Tal�n siker�l megmentenem a szeme vil�g�t,hadnagy �r, amennyiben hagy v�gre
dolgozni -k�z�lte kim�rten.
Baldock mogorv�n visszavonult, hogy �tadja ma-g�t az �lmainak. Miel�tt letelepedett
volna egy fat�v�be, m�g odavetette a tizedes k�r�l csoportosul�katon�knak:

- Az�rt az 8rs�get gondolom lesznek sz�vesekmegszervezni.


Quinn tizedes v�g�l nem vakult meg, �m a k�nokk�nj�t �lhette �t, m�g visszah�z�dott
szem�r�l agyullad�s. A csapat mindaddig soha nem j�rt ilyk�zel az erk�lcsi �s
fizikai sz�tz�ll�shez, mint azok-ban a napokban, amikor a tizedesnek csak arra fu-
totta az erej�b�l, hogy valamik�ppen �nmaga tal-pon maradjon.
A kem�nyk�t�s� walesi, b�r m�g nem l�tott iga-z�n t�k�letesen, amint tehette, ism�t
igyekezett lel-ket �nteni t�rsaiba - a sz�thull�st azonban m�gsem8 akad�lyozta meg,
hanem a falu felbukkan�sa.Hossz� napok teltek el a gy�r�snyak� kobr�valval�
tal�lkoz�s �ta; hogy eg�szen pontosan mennyi,azt senki sem tudta. Noha m�g az es�s
�vszakbanj�rtak, megfogyatkoztak a zivatarok. Az �lelm�k �sviz�k m�r r�gen
elfogyott, vad�szni pr�b�ltak, �s an�h�ny megb�zhat�an ismert n�v�ny
gy�m�lcseitgy�jt�tt�k - az igaz�n nagy gondot ink�bb a v�zhi�nya okozta. Nem mintha
nem bukkantak volnailyen vagy olyan form�ban az �d�t� ned�re, �m alegt�bb esetben
betegek lettek t�le; tiszta forr�s csaknagy ritk�n ker�lt el�b�k, s egyre kevesebb
es�vizettudtak �sszegy�jteni. �gy l�tszott, nincs m�rmessze a v�g.
Ekkor botlottak bele a feket�k egy faluj�ba.Jellegzetes kraal volt, b�r n�mik�ppen
elt�rt a ha-gyom�nyost�l: m�g �ltal�ban egy ker�t�sen bel�lcsup�n egy nagycsal�d
kapott helyet, itt - �gy t�nt
- t�bben is laknak. Ez az elrendez�s annakidej�n anagy hadikraalokat jellemezte.
�gy mondj�k, Din-gaan kir�ly t�bora - a h�rhedt Mgungundlovu, melyezerh�tsz�z
kunyh�t sz�ml�lt - is hasonl� elrende-z�ssel �p�lt, �m a b�k�s fogadtat�s, az �hs�g
�s azelcsig�zotts�g feledtette a megmaradtakkal a k�te-lez� �vatoss�got.
Az utango, a k�ls� ker�t�s j�kora teret hat�rolt, �ma bels� marhakar�mban nem sok
�llat akadt. A kett�k�z�tt sorakoztak az endlik, a lak�kunyh�k. Csak-nem t�k�letes
f�lg�mb alak�, fonott fav�zas, f�velfedett alkotm�nyok voltak; zs�pjaikat nagy
lyuk�
426
h�l� v�dte a sz�lt�l, a bej�ratot takar� gy�k�nyzabl�tpedig kar� t�masztotta meg.
A f�n�k tekint�lyes m�ret� hajl�ka az utango bej�-rat�val ellent�tes oldalon, de
afel� tekintve emelke-dett, mellette a gabonat�rol�k �s a feles�gek kuny-h�ja �llt,
nem messze a takarm�nyg�d�rt�l. ub-baszt� f�lg�mb�k lapultak a k�t kar�m �ve
k�z�tt,lak� �s f�z�helyis�gek, eg�szen a bej�rat melletthelyet kap� �jabb nagy
alkotm�nyig: ez volt azilawu, a felserd�l� fi�k otthona. .Kevesen mutatkoztak a
kunyh�k k�z�tt, amikor abritek felbukkantak; n�h�ny asszony, gyerekek, ak�ls�
sert�skar�m k�r�l egy-k�t f�rfi. Felfedezv�naz �rkez�ket, a gyerekek vis�tva
rohantak be ottho-naikba, s az asszonyok is visszah�z�dtak. Valahon-nan az �p�letek
�rny�k�b�l harcosok b�jtak el�, �malig tucatnyian.
- Uram, nem lesz ez �gy j� - morogta Quirm. -Csin�ljuk szab�lyosan, ahogy kell, ha
m�r nem ve-z�nyel rohamot.

- Mire vez�nyeljek rohamot, tizedes? k�rdeztef�sultan Baldock. - Arra a csoportnyi


marh�ra megkecsk�re, vagy a gyerekekre? Esetleg arra az �t-hatharcosra gondol, ott?
A walesi nyugtalanul pislogott, �s megvakarta af�le t�v�t. Nem tetszett neki a
helyzet, de sokat nemtehetett.

- Nem, uram - b�kt ki keservesen. - De legal�bb�ll�tsa hadrendbe a fi�kat!

- Hogyne, hogy mindj�rt elmenjen a kafferek ked-ve a t�rgyal�st�l, mi? �lelemre,


v�zre �s pihen�srevan sz�ks�g�nk, �s nem �tk�zetre, tizedes!�gy h�t megv�rt�k, m�g
a feket�k ill�k�ppen�ssze�ll�tott�k k�vets�g�ket; hogy megtudakolj�k,mit is keres
b�k�s �s engedelmes falujukban a feh�rember a harcosaival.
Quinn maga mondta el nekik, rrut k�v�nnak, s abennsz�l�ttek k�nnyen beleegyeztek-a
tizedes sze-rint t�l k�nnyen. De nem csup�n Baldock, a bak�kis sz�vesebben ker�lt�k
volna az �tk�zetet; s aligv�rt�k m�r, hogy megpihenhessenek. A vadon ut�na
szeg�nyes kraa oly vonz�nak temt, ak�r egy els�oszt�ly� sz�lloda valahol
Brightonban-Bevonultak h�t.
Az elemi �vint�zked�seket az�rt betartatta vel�kQuinn �s Baldock, elv�gre
ellens�ges ter�leten j�r-tak - ezt m�g a hadnagy is k�nytelen volt bel�tni. Azid�
azonban m�lt, �s semxru olyasrru nem t�rt�nt,ami a legkisebb gyan�ra is okot adott
volna.�lland� �rs�get tartva, pusk�jukat a kez�k �gy�-ben tudva, a leg�nyek ettek
�s ittak, mi t�bb, meg ismosakodhattak. A gyerekek �s az asszonyok igenhamar
el�ker�ltek megint, s a kunyh�k bej�rat�b�llest�k a k�l�n�s idegeneket. A b�trabb
apr�s�gokk�zelebb is mer�szkedtek, hogy megtapogathass�ka soseml�tott
felszerel�seket, ruh�kat.
- M�r megbocs�sson, uram - h�mm�g�tt Quinn,mik�zben les�t�tt szemmel vizsg�lgatta
csizm�jaorr�t - de nekem tov�bbra sem tetszik ez az eg�sz.
- Mi a baj m�r megint tizedes? - s�hajtott elgy�t�r-ten Baldock. Nagyon szerette
volna, hogy v�gremag�ra hagyj�k az �lmaival.

- N�zzen k�r�l, uram - kasz�lt sz�les k�rben akarj�val a walesi. - J�kora falu ez,
igaz?
- Igaz - hagyta r� a felettese.
- Es hol van a t�bbi kaffer? Mi�rt csak ilyen keve-sen laknak itt?

- H�t k�rdezze meg t�l�k, az �rd�gbe is.A tizedes kelletlen�l elh�zta az orr�t.
- M�r megk�rdeztem - b�lintott, csizm�j�val a f�l-det rugdalva. - Azt mondt�k
d�lr�l v�ndoroltak ide,�s csak bek�lt�ztek ebbe a kraalba. Elhagyottan ta-l�lt�k,
rendbe hozt�k, �s most itt �lnek. Azt mond-t�k, nem kell sok id�, �s ben�pes�tik.
- Akkor meg mi a fen�t nyaggat engem, tizedes? -horkant fel a hadnagy. - Mi�rt kell
a k�k�n is csom�tkeresni? Tartson �rs�get, ne dob�lj�k sz�t a pusk�-kat... �s
hagyjon b�k�n, ha szabad k�rnem!Quinn felemelte a fej�t, �s k�r�ln�zett a
t�borban.Olyan b�k�s volt, olyan idilli; m�r-m�r romantikus.�s olyan... hamis!

- Igenis, uram - mondta cs�ndesen, �s mag�rahagyta a parancsnokot.


Mi lehet a t�bbi kunyh�ban? Mi�rt vannak ezek ilyenkevesen? M�g, hogy bek�lt�ztek!
Egy�ltal�n nem jellem-z� ezekre az ilyesmi!
A kem�nyk�t�s� walesit nem gy�zte meg a feke-t�k sz�v�lyess�ge; egyre jobban
gyanakodott. Igenszeretett volna bepillant�st nyerni n�melyik kuny-h�ba, �m hi�ba
mesterkedett, sehogyan sem sike-r�lt. Ekkor j�tt r�, hogy a nagy b�kess�g ellen�re
abennsz�l�ttek egyetlen pillanatra sem vesz�tikszem el�l �ket.
A nyakamat r�, hogy csapd�ba s�t�ltunk! A fene esneebbe az �tkozott hadnagyba,
olyan tehetetlen, ak�r egycsecsem�!
A falu f�n�ke - feh�rre m�zolt arc�, tollas fejd�sztvisel�, hatalmas termet� fekete
- m�r visszavonulthajl�k�ba. El�z�leg hosszasan t�rgyalt a vend�gek-kel;
k�lcs�n�sen felsorolt�k egym�s v�lt �rdemeit,�s nyilatkoztak messzire mutat�
j�sz�nd�kukr�l.De a tizedest nem gy�zte meg a bennsz�l�tt vez�r -�gy tartotta, a
kifejez�stelen arcban t�ls�gosan ra-vaszul csillogtak a szemek.
Gyanakv�n szeml�lte a f�n�ki endli bej�rat�t vi-gy�z� sz�las harcost.

- Wolf, Simmons, Stone! Hozz�m! - kurjantottut�bb oda a h�rom legmegb�zhat�bbnak


tartott ba-
k�nak.

- Meggy�z�d�sem, hogy a kafferek forralnak elle-n�nk valamit - mondta, amikor a


h�rom leg�nyfelsorakozott el�tte. - Fel kellene r�znotok a t�bbie-ket, de �gy, hogy
lehet�leg a kafferek meg ne ne-szelj�k a dolgot. Nem lesz k�nny� a dolgotok, merta
nyavaly�sok kem�nyen r�sen vannak �m! A be-sz�m�thatatlanokkal ne is
k�s�rletezzetek.
- Bocs�nat, uram, de eg�szen biztos �n ebben? -k�rdezte �vatosan a tejf�lsz�ke
Simmons. - �gy�rtem, olyan... bar�ts�gosnak l�tszanak.Quinn keser�en elmosolyodott.

- H�t ez az, Simmons - mondta csendesen. - Mertez a vid�k messzef�ld�n h�res a


bar�ts�gos kaffer-jeir�l, mi? - Kik�p�tt. - Hamarosan ide j�rnak majdaz �ri n�pek
nyaralni, �s nem a F�ldk�zi-tengerpartj�ra! Na gyer�nk, csin�lj�k amit mondtam!A
katon�k sarkon fordultak.

- �s - sz�lt ut�nuk a tiszt - legyenek nagyon �vato-sak. - Ha �tk�zetre ker�lne a


sor, megpr�b�ljukbevenni magunkat abba a nagy kunyh�ba, ott. Nemvalami remek
er�d�tm�ny, de a semmin�l tal�njobb... csak r�nk ne gy�jts�k!Hosszan n�zett a
t�voz� katon�k ut�n.
- Legk�zelebb �n k�p�m szemk�zt a kobr�t, hanincs igazam! - morogta az orra
alatt.Lassan v�n�lt a d�lut�n. Megny�ltak a kraal �r-nyai, v�r�ses dereng�s vont
ragyog� r�teget a zs�p-fedelekre; a s�rban v�kony l�b�, p�khas� gyerekekj�tszottak
koszlott ty�kok �s beesett horpasz�, fol-tokban kopasz kuty�k k�z�tt. A feln�ttek
nagy t�nc-ra k�sz�ltek a vend�gek tisztelet�re.F�lmeztelen, gy�ngy�kkel �kes, sud�r
n�k sora-koztak fel a t�r egyik oldal�n, m�g vel�k szemk�zta f�rfiak v�rakoztak.
M�g�tt�k dobosok �ltek akunyh�k t�v�ben, a britek sz�m�ra l�thatatlan
jelre,egyszerre kezdtek bele v valami vad ritmusba. Azasszonyok k�rusa csakhamar
csatlakozott a puffo-g�sukhoz.
Csoszogott, hajladozott mindk�t sor, bonyolult-nak tetsz� l�p�sekkel k�zeledtek-
t�volodtak; a t�n-cosok a nyakukat tekergett�k, �nekeltek. A v�r�ska-b�tosok
csoportba ver�dve lest�k �ket, egyszer�agyaged�nyb�l kortyolva valamif�le
erjesztett italt,ami kor�ntsem eml�keztetett ugyan a whiskyre, delegal�bb minden
k�ts�get kiz�r�an alkoholtartal-m�nak bizonyult.
Csak kevesen akadtak, akik hallgattak Quinn -gyelmeztet�s�re, �s
el�vigy�zatoss�gb�l egyetlenkortyot sem fogyasztottak - �gyesen
kil�ttyintett�kkors�ik tartalm�t. A t�bbs�g ivott ugyan, de feltettsz�nd�k�ban �llt
j�zans�g�t mindenk�ppen meg-�rizni; �m nem kevesen maradtak, akik �gy d�nt�t-tek,
csak a r�szegs�g seg�thet nyomor�s�gos �llapo-tukon. Ezek a pusk�ikat is elhagyt�k
valahol - Wolf�s Simmons azonban mindet �sszeszedte, nehogy abennsz�l�ttek kez�be
ker�ljenek.
- Stone - s�gta a tizedes a mellette �lldog�l� le-g�nynek - tartsa szemmel a
f�n�k�t, �s ha kit�rne aribilli�, l�je le! Rem�lem, ez kell�k�ppen megzavar-ja majd
�ket.

-Igen, uram - biccentett a baka. - Mit gondol, mikort�madnak? - � volt tal�n az


egyetlen, aki cseppetsem k�telkedett a tiszt igaz�ban. Nem csup�n az�rt,mert vakon
megb�zott benne, hanem mert maga ishasonl� k�vetkeztet�sre jutott.Ami�ta Anglia
betette a l�b�t erre a ter�letre, � ittteljes�tett szolg�latot - igaz, legink�bb
kis misszi�kv�delm�ben - volt teh�t n�mi tapasztalata. M�rpe-dig az �szt�nei most
azt s�gt�k, a kraal b�k�snekl�tsz� n�pe bizony val�ban gyilkos terveket
forralellen�k.
Quinn r�mosolygott a form�s le�nyz�ra, aki tele-t�lt�tte ki�r�lt ed�ny�t, majd
lopva kil�ttyintette azitalt. Az �res b�gr�t azut�n gondosan a sz�j�hozemelte, s
csak azut�n v�laszolt Stone-nak.
- Hamarosan - mondta kurt�n,. - Bizsereg a tark�m
- tette hozz� kisv�rtatva, magyar�zatk�ppen. - N�z-ze csak, milyen bamb�n lesik
der�k katon�ink azo-kat a pomp�s, hull�mz� kebleket! Csetepat� lenneitt akkor is,
ha nem k�sz�ln�nek am�gy is ilyesmirea kafferek. A r�szeg barmok el�bb-ut�bb
n�kiesn�-nek a n�knek. .

- Nem lesz semmi gond, uram - d�rm�gte Stone,aki meg�rezte felettese hangj�ban a
fesz�lts�get. -Besz�ltem a fi�kkal. (k a hely�k�n lesznek... �sennyi el�g ia.
Hiszen ezek nyilv�n arra sz�m�tanak,hogy mindannyian ler�szeged�nk. Ha pedig kil�-
v�m a f�gazembert, v�gk�pp elvesz�tik majd a fej�-
ket!
A ritmus gyorsult. A dobok peregtek, a l�bak sebes.�temben topogtak, vert�k a
finom, s�rg�s port. An�k �s f�rfiak sora �ssze�rt, a p�rok - mereven,szinte
kih�v�an b�mulva a m�sik arc�ba -megker�l-t�k egym�st, tekintet�k mindv�gig
�sszekapcsol�-dott. Azut�n ism�t elt�volodtak, �m az �tem csaktov�bb fokoz�dott,
eksztatikus lelkesed�sbe sodorvaa t�ncosokat.
Ring� cs�p�k, sebesen emelked�-s�llyed� keblekjrepked� gy�ngysorok �s tolld�szek...
A britek nagyt�bbs�ge m�morosan tapsolt, arcuk ver�t�kezett,szem�k csillogott,
ahogy neh�z csizm�ikkal vert�ka taktust.
Ekkor �j, fenyeget�en d�b�rg� hang �bredt a sor-ban, ak�rha k�zelg� vihar jelezn�
j�tt�t: a f�rfiakr�vid l�ndzs�ikkal vert�k b�rpajzsukat, m�g azasszonyok n�melyike
trill�zva, f�ls�rt�n rikoltottfel. A robaj egyre er�s�d�tt, gyorsult, szinte
m�regybefolyt; s a katon�k test�ben remegett, minthasz�t akarn� robbantani
�ket...�s akkor elszabadult a pokol.
A t�ncol� f�rfiak - tal�n egy trill�z� rikolt�sra,ut�lag m�r senki nem eml�kezett
r� - hirtelen meg-torpantak, a k�rben �ll� - �s �l� - angolok fel�fordultak, �s
elhaj�tott�k l�ndzs�ikat; egy-egy j� el-�re kiszemelt �ldozatra. Nyilv�nval�an
mindegyik-nek megvolt a maga c�lpontja - �s egyik sem t�vesz-tette el azt.

- Kezd�dik, uram - ki�ltotta Stone abban a pilla-natban, amikor a harcosok


felemelt�k d�rd�ikat.Azut�n csak h�rrent egyet, fegyver�t elejtette, �st�rdre
rogyott. �mulva meredt a mellkas�b�l ki�ll�,durv�n megmunk�lt ny�lre.

- Affen�... be - ny�gte, miel�tt felbukott volna.Quinn m�g l�tta, hogy a hadnagyot


is leter�ti egyl�ndzsa, azut�n t�rdre vetette mag�t, hogy kihasz-n�lja az el�tte
sodr�d� testek ny�jtotta fedez�ket.Stone ott hevert mellette. Halott volt, arc�ra a
haragbar�zd�i fagytak. Hihetetlen�l groteszk l�tv�nytny�jtott a mell�b�l ki�ll�
r�ddal.
- D�gv�sz! - morogta a tizedes. - Sajn�lom, fiam -vetett egy utols� pillant�st a
bak�ra, azut�n sietveiszkolt a legk�zelebbi kunyh� oltalm�ba, hogy fel-m�rhesse a
helyzetet.
A t�ncosn�k elt�ntek, a t�ren sz�mos v�r�s egyen-ruh�s alak fek�dt. A harcosok
k�zitus�ba bonyo-l�dtak a talpon maradt britek egy r�sz�vel, a Stone�ltal
figyelmeztetett katon�k azonban szab�lyosrendben vonultak az el�re kijel�lt kunyh�
fel�, id�-r�l id�re sort�zzel �rasztva el a mindeddig �resnekv�lt hajl�kokb�l
el�t�r� harcosokat. A f�n�k nemmutatkozott.

- D�gv�sz! - ism�telte a walesi. - F�l napot �ltekodabent egyetlen mozdulat,


egyetlen sz�, egyetlenhangos szusszan�s n�lk�l az �tkozottak!�gy �t�lte, a
szab�lyszer�en visszavonul�kkalnem lesz gond, �gy h�t v�ll�hoz emelte a pusk�t, �sa
k�zelharcba keveredett bajt�rsakon igyekezett se-g�teni - an�lk�l persze, hogy k�rt
tenne benn�k. Ilym�don ritk�n juthatott csak l�v�shez, �s j�llehet,n�h�ny
bak�tval�ban siker�lt megmentenie, hama-rosan felismerte, hogy hossz�t�von nem megy
sem-mire - ann�l is ink�bb, mert a feket�k szemmell�that�an felfedezt�k, s n�h�nyuk
igyekezett �tmegk�zel�teni.
Nem volt t�ls�gosan messze a Stone �ltal ki�ll�tottcsapatt�l, megpr�b�lt h�t
felz�rk�zni hozz�juk, �m-b�r a kunyh�k k�z�tt egyre t�bb bennsz�l�tt
harcosny�zsg�tt. L�tt �s t�lt�tt, t�lt�tt �s l�tt, s ha �gyhozta a sz�ks�g,
szuronnyal d�fte le az �tj�ba �ll�t.Vaskos patakokban csorgott r�la a ver�t�k,
cs�ptea szem�t, elhom�lyos�totta a l�t�s�t: nem tudta bi-zonyosan, vajon t�nyleg
mozdulni l�tta Baldockot,vagy csak k�pr�zat csalta meg. Am�gy is mindegyvolt - nem
juthatott el a hadnagyhoz,'megk�s�relruegyet jelentett volna az �ngyilkoss�ggal.
Tov�bbverekedte h�t mag�t a visszavonul� egys�gig, ke-m�nyen megk�zdve minden egyes
l�p�s�rt.A kis csapat val�s�gos �dvrivalg�sban t�rt ki

amint a tiszt meg�rkezett k�z�j�k. M�r elfoglalt�k�ll�saikat az �res �p�tm�ny


k�r�l, s megkezdt�k azostromra val� berendezked�st. Odakint m�g k�z-d�tt n�h�ny
t�rsuk, de legt�bbj�ket m�r meg�lt�kvagy s�lyosan megsebes�tett�k - semmi rem�nynem
ny�lt a megseg�t�s�kre. N�h�nyuknak tal�n
434 435
siker�lt eg�rutat nyernie, �s a kraalon k�v�l elrejt�z-ni a k�m�letlen fekete
harcosok el�l, de a bentmara-d�k helyzet�n ez mit sem v�ltoztatott.
- Mondjon valami biztat�t, Simmons - sz�lt a tei-f�lsz�ke katon�hoz a kiss� m�g
zih�l� tizedes. -H�nyan vagyunk?

- Tizennyolcan, uram. Illetve most m�r tizenkilen-cen, �nnel egy�tt - jelentette a


baka. - H�szan indul-tunk a t�rr�l, Malkovichot �s Craig-et �tk�zbenelvesztett�k.

- Van valami fogalmuk arr�l, mennyien lehetnekezek az �rd�g�k?

- Nincsen, uram - ingatta a fej�t tan�cstalanul Sima-mons. - De mindeddig �gy t�nt,


egyre t�bben van-nak. Az ut�bbi percekben mintha m�r nem v�ltoznaa sz�muk.
Quinn kipillantott a zs�p r�sein, �s �kl�vel r�verta combj�ra.

- Ennyi is el�g, a fene egye meg! L�szer?


- �llhatn�nk �ppen rosszabbul is... Takar�koskod-nunk kell. - Simmons les�t�tte a
szem�t, s beharaptaaz als� ajk�t. - Uram - kezdte ut�bb cs�ndesen -Stone-r�l... nem
tud valamit? Ide kellett volna j�n-nie neki is... de m�g nem �rkezett meg.A walesi
a t�r fel� n�zett. A szertesz�t hever� piroskab�tos alakokat innen nem lehetett
felismerni; ar-cuk csak elmos�dott folt volt csup�n a sz�rke por-
ban.

- Nem is fog, Simmons. Meghalt- mondta a tizedesan�lk�l, hogy visszafordult volna.


- Mindj�rt a lege-
lej�n.
A leg�ny zavartan k�hintett.

- �rtem.. uram - mondta. - K�sz�n�m, uram.Az id� megtorpant k�r�tt�k, ak�rha


megel�geltevolna az �r�k�s sodr�st, a pillanatok, pereek �r-v�nyl�s�t. A Nap v�rbe
fordult arccal b�mult le afalura. Alacsonyan j�rt m�r, �gy festett, ak�r valamif�k
cs�cs�ra akadt, k�l�n�s ballon. Nem mozdultaz id�, nem mozdult a leveg�, s nem
mozdultak av�r�s szeg�ly� felh�k sem a m�lyvasz�n �g alatt.Csak a legyek d�nny�gtek
k�z�mb�sen.
- Mihez fogunk most, uram? - k�rdezte a k�zelbenkuporg� Wolf k�zleg�ny. �that�,
�l�nk-k�k szemeivoltak, tisztas�guk valahogy a skandin�v tavasztjuttatta a szeml�l�
esz�be: R�hajolt a pusk�j�ra, arcaa z�v�r meleg f�mj�re simult.

- V�runk - felelte egykedv�en a walesi. - Mi m�sttehetn�nk? - Kilesett megint a


kunyh� m�g�l, denemigen l�tott v�ltoz�st odakint. - El�bb-ut�bb t�-madni fognak.
Nem hiszem, hogy megv�rn�k az�jszak�t. - Csizm�ja orr�val torz �br�kat rajzolt
aporba; azut�n visszafordult, �s az �gk�k szem� k�z-leg�nyre n�zett: - Mind egy
sz�lig ki kell irtanunk�ket... k�l�nben nem jutunk ki innen soha.Wolf sz� n�lk�l
b�lintott, s figyelm�t ism�t a pus-kacs� ir�ny�ba ford�totta. Egy halom gally
m�g�ttkuporgott, tal�n a ker�t�s jav�t�s�hoz hordt�k �ssze.Lbfegyver ellen aligha
jelentett volna v�delmet, dejelenleg �ppen elegend� volt.
A kis csapat m�g�tt, az utangohoz kapcsolva ak�ls� kecskekar�m h�z�dott, �llatot
azonban mostnem l�ttak benne; a feket�k nyilv�n elrejtett�k �ketvalahol, sz�m�tva
az �tk�zetre - feltehet�en ez�rt�lldog�lt oly kev�s marha is a bels�
cser�nyben.Mindebb�l nyilv�nval�v� v�lt - ha net�n akadtvolna m�g, aki k�telkedett
benne - hogy j� el�retudtak az �rkez�s�kr�l, v�rt�k �ket, s felk�sz�ltek
afogad�sukra. Kor�ntsem egyszer� falura bukkan-tak h�t, hanem harcosokat
egybegy�jt� t�borra, ha�ppen nem is arra, amit a parancs szerint keresni�kkellett.
Kev�sen m�lott, hogy a feket�knek nem siker�ltt�k�letesen v�grehajtaniuk a
terv�ket; ha nincs agyanakv� term�szet� tizedes, tal�n m�r egyetlenkatona sem �lne
az osztagb�l. Baldoek aligha aka-d�lyozta volna meg a trag�di�t.
- Szerencs�tlen hadnagy - mormolta Quinn az orraalatt. - Vajon �l-e m�g?
Mereng�s�t fegyverropog�s szak�totta f�lbe; a bal-sz�rnyon nyitottak t�zet valamire
a katon�k. A ti-zedes oldal�n is felugatott egy-egy fegyver, �m ha-marosan
elhallgatott: a l�v�szek nem l�ttak semmit,amire �rdemes lett volna l�szert
pazarolni. T�lolda-li t�rsaik azonban sz�net n�lk�l l�v�ld�ztek, j�lle-het, egy
igazi z�r�t�znek er�teljesebbnek illett vol-na lennie.

- Mi az �rd�g folyik ott! - fordult h�tra Quinn. -Mit gondolnak ezek, c�ll�v�ld�ben
vannak a vurst-
liban?

- Valaki megpr�b�l eljutni hozz�nk, uram - tud�-s�tott Simmons, aki n�h�ny


leg�nnyel egy�tt a kecs-kekar�m k�rny�k�t tartotta szemmel, nehogy h�tbat�madj�k
�ket, s �rhely�r�l bel�tta a bal sz�rnyat is.
- Nem l�tom m�g, ki az... Azt hiszem, igen, tal�nsiker�lni fog neki!
Urich bukott be k�z�j�k elcsig�zottan, t�bb ko-moly sebb�l v�rezve. N�h�nyan
megpr�b�ltak se-g�teni rajta, noha sokat nem tehettek: a felcser vala-hol odakint
hevert, egy d�rda szegezte a f�ldh�z.Wolf egy c�mk�tlen lapos �veget hal�szott el�
zub-bonya bels� zseb�b�l, �s odahaj�totta a sebes�ltmel-lett kuporg� t�rs�nak.

- Ink�bb a sebeire locsold, mint a tork�ra - vetetteoda. - �tkozottul er�s �s


�tkozottul rossz.Azt�n megkezd�d�tt a roham.
Mintha val�ban a pokol �rd�gei sz�llt�k volnameg a telep�l�st, hirtelen
mindenhonnan fekete har-cosok ugrottak el�, s rohantak �v�ltve, d�rd�t r�zvaa
maroknyi brit fel�. Hogy mik�ppen tudt�k ilyenhat�konyan, ilyen nesztelen�l
beker�teni �ket, senkisem tudta. De j�ttek, j�ttek mindenfel�l.
- Fegyvert v�llhoz! - rendelkezett nyugodtanQuinn, noha a visszafojtott
idegess�gt�l m�r r�nga-ni kezdett egy izom az arc�n. - C�l...! T�z!!!Amikor a
parancs elhangzott, a t�mad�k els� hul-l�ma til�r szinte karny�jt�snyira volt csak
a heve-ny�szett fedez�kek m�g�tt kuporg� angolokt�l. Azegybeolvad� d�rren�s �gy
torpantotta meg roha-mukat, mintha massz�v k�falnak rohantak volna.Mind�ssze
kett�nek siker�lt �tt�rnie, �m azokkal av�rakoz� szuronyok v�geztek. Az els�
t�mad�s,m�g j�form�n el sem indult, m�r meg is t�rt.A l�tv�nyos kudarc l�tnival�lag
elbizonytalan�-totta az ostroml�kat; a m�sodik hull�mot egyel�renem ind�tott�k el.

- Ne okoskodjatok - mormogta a tizedes. - yertekcsak, gyertek, miel�tt kital�ltok


valami val�ban oko-
sat!
�gy l�tszott, akadt el�g embere a bennsz�l�tt ve-z�rnek, mert kisv�rtatva �jra
hadrendbe vez�nyel-te, �s az angolokra k�ldte �ket. Sok-sok torokb�lharsant ism�t a
csataki�lt�s, amint a harcosok meg-indultak, hogy els�p�rj�k a maroknyi feh�r
katon�t.
- Fegyvert v�llhoz! C�l! - Quinn fesz�lts�ge roha-mosan enyh�lt, m�r a tenyer�t sem
kellett folyton-folyv�st a nadr�gj�ba t�r�lnie, hogy ne cs�szk�ljonbenne a Metford.
- T�z!!!
Vihar �zte h�pelyhek, ha ablak�vegen z�z�dnak
sz�t.
�m ez�ttal t�bben jutottak �t; m�r nem volt el�g ar�juk v�r� h�rom szurony.
L�v�szeknek kellett abajt�rsak seg�ts�g�re sietni, s ahonnan fel�lltak, r�sny�lt a
v�delmen.
A feket�k vez�re, noha m�g nemigen ismerte al�fegyver erej�t, kor�ntsem volt ostoba
- felfedeztea lehet�s�get, �s kapott az alkalmon. Rohamra k�ld-te a harmadik, az
utols� hull�mot.Simmons, Urich, Harns, Burnett, Margolin k�zleg�-nyek, Quinn
tizedes �s Peter Baldock hadnagy.H�t ember. H�t ember, aki t�l�lte a pokoli
csat�t,s csaknem egy teljes napon �t temette bajt�rsait.Tizenegyen voltak �letben
az utols� roham ut�n,amikor nem maradt m�r egyetlen d�rd�s harcossem talpon, de
csak heten �rt�k meg a harmadik napreggel�t. Wolf, az �gk�k szem� leg�ny volt az
utol-s�, aki kilehelte a lelk�t, holott �gy tetszett, nemakadt m�g egy ember, aki
ily elsz�ntan ragaszko-dott volna az �lethez. Seborvos �s megfelel� gy�gy-szerek
h�j�n nem seg�thettek a legs�lyosabb sebe-s�lteken.
A hadnagy - a jobb v�lla alatt �rte a d�rda, �rintettea t�d�cs�csot, �s �t�t�tte a
lapockacsont sz�l�t is,�gy hatolt a kem�ny talajba - valami hihetetlencsoda folyt�n
�letben volt m�g a negyedik napon is,�s nem tudott meghalni k�s�bb sem, hi�ba
k�ny�r-g�tt Istenhez, akit val�j�ban m�r r�gen elhagyott -vagy az �r hagyta el �t?
Ki tudn� ezt megmondani?Uv�ltve �tkoz�dott, s�rva k�ny�rg�tt, rekedtensuttogva
k�rlelte t�rsait is, v�lts�k meg k�njait�l,l�j�k le v�gre, hiszen �gysem lehet
hasznukra m�r,mi t�bb, nem is volt soha - de a katon�k nem t�r�d-tek jajong�s�val.
Etett�k, itatt�k, amennyire tudt�k,tisztogatt�k a seb�t, s jobb h�j�n valami
undor�t�szag� ken�ccsel kenegett�k, amit a kraal asszonya-it�l kaptak; a sebes�lt
n�k is azzal kezelt�k magu-kat. �rtani nem tudtak vele hadnagyuknak, rosz-szabb m�r
aligha lehetett az �llapota, s ki tudja, n�ham�g'haszna is akadt az eff�le
f�zeteknek.Emberei f�lt� gondoss�ggal b�ntak ugyan a kev�s-ke megmaradt morfiummal,
de h�rom nap eltelt�-vel nem akadt m�r senki, akivel osztoznia kellettvolna a
tisztnek, s�r�bbenjuthatotth�taz enyh�l�sthoz� �lmokhoz. Nem mindig volt persze
k�sz�netezekben az �lmokban, sokszor nagyobb k�nt jelen-tettek, mint a meggy�t�rt
test �ber szenved�se, det�bbnyire az�rt val�ban kiragadt�k a f�rfit a f�jda-lom
horgas karmai k�z�l, hogy valami b�k�s, �terit�jra r�p�ts�k, ahol m�r eml�k�t sem
tal�lta a bor-zalmaknak. �s ezen a k�l�n�s, csod�kat rejt� s�konvalami megkezd�d�tt
a lelk�ben. Valami v�ltoz�s...�rdekes m�don, a harcosok pusztul�sa ut�n a
faluasszonyai �s gyermekei elfogadt�k a feh�rek ural-m�t - egykedv� belet�r�d�ssel
teljes�tett�k paran-csaikat. Jelent�s r�sz�ket lefoglalta ugyan a halottaktemet�se,
de a t�bbi zoksz� n�lk�l �llt a katon�krendelkez�s�re. Mindazon�ltal, a bak�k
figyelmeegyetlen percre sem lankadt, ak�rmivel foglalkoz-tak is, mindig �rszem
vigy�zta nyugalmukat; l�v�nazonban, hogy mind�ssze �ten voltak szolg�latk�-pesek,
ez meglehet�sen komoly terhet jelentett sz�-
mukra.

- Mi lesz most? - k�rdezte a tizedik nap reggel�nSimmons a sz�raz f�sz�lat r�gcs�l�


tizedest�l. - Mi-hez kezd�nk?

- Megpr�b�lunk visszamenni - mormolta Quinnan�lk�l, hogy a szalmasz�rat kivette


volna a fogai
k�z�l.

- Vissza a hely�rs�gbe? Minek? �s legf�k�ppen,hogyan? - A katona arca �szinte


d�bbenetet t�kr�-
z�tt.
Quinn felpillantott r�. Kik�pte a f�sz�lat, megt�-r�lte ver�t�kez� homlok�t.

- Nem tudom - mondta ki �szint�n. - De meg kellpr�b�lnunk.


Simmons ell�kte mag�t az oszlopt�l, aminekmindeddig t�maszkodott, �s leguggolt a
f�ld�n �l�tiszt mell�.

- Minek, uram? Mi a f�szkes fen�nek? Hogy ottd�g�lj�nk meg a vadonban? - sziszegte.


- Nem, fiam. - A tizedesen a nyugtalans�g legcse-k�lyebb jele sem l�tszott. -
Az�rt, hogy besz�mol-junk a trag�di�r�l, �s megvigy�k a h�rt bajt�rsainkh�si
hal�l�r�l. Ennyivel tartozunk nekik.A k�zleg�ny elt�tott sz�jjal hallgatott. Oly
ostob�nfestett most, hogy a walesi egyetlen sz�rny� pilla-natig azt hitte, r�gvest
kit�r rajta a t�boly. De nem.Simmons kisv�rtatva becsukta a sz�j�t, �s lehunytaa
szem�t.
- Hogy megvigy�k a hal�lh�r�ket... - suttogtaut�bb. - H�t ez pomp�s! Hogy megvigy�k
a hal�l-h�r�ket! �s a mi hal�lh�r�nket ki fogja megvinni

uram?
- Majd a kesely�k, Simmons!
Mindketten felkapt�k a fej�ket: Baldock hadnagy�llt felett�k, k�t kar�ra
t�maszkodva, ingatagon.Borost�ja �polatlan, k�cos szak�ll� tereb�lyesedett,k�t�se
elmocskol�dott, �tv�rzett; csak a rorigyosegyenruha alapj�n lehetett - nagy nehezen
- felis-merni benne a gyarmati tisztet.Quinn �s a baka talpra ugrottak.
- Uram!? - jelentkezett a tizedes.Baldock legyintett.

- Ugyan hagyja, tizedes. Ink�bb azt �rulja el ne-kem, val�ban h�j�n van-e minden
elk�pzel�snekafel�l, hogy az �rd�gbe tudn�nk kiverg�dni innenvalami civiliz�lt
vid�kre.
A pohos walesi arc�n lelkes vigyor ter�lt sz�t,amint parancsnoka szem�be n�zett.
- �r�l�k, hogy gy�gyul�ban van uram - mondta,egyre csak vigyorogva. - Axru azt
illeti, van n�mihalov�ny elk�pzel�sem, de vajmi kev�s ahhoz, hogytervnek lehetne
nevezni. Ha nincs ellene kifog�sa,�sszeh�vn�m a fi�kat, hogy besz�lj�nk r�la.
El�ger�snek �rzi mag�t hozz� a hadnagy �r?Baldock arc�n f�jdalmas fintor futott �t.
V�gign�-zett mag�n; a g�cs�rt�s kar�kon, amire t�maszko-dott, gy�nge, meg-megremeg�
l�bain, a b�z�s, el-koszlott k�t�sen... Azt�n sz�th�zta cserepes ajkait -mosolynak
sz�nta.

- Nem - mondta kisv�rtatva. - De att�l tartok,n�lk�lem is besz�ln�nek a dologr�l...


M�rpedig �nhallaniakarom,mif�lebolonds�gokatfecsegnek�sz-
sze!

- �rtettem, uram - biccentett Quinn. - K�sz�n�m,


uram.
Azut�n Simmonshoz fordult, �s j�kor�t csapott av�ll�ra:

- Hallottad a hadnagy urat - mondta neki. - Eriggy,szedd �ssze a fi�kat! Igyekezz,


mondd meg nekik,hogy haza megy�nk!

442 443
Quinn �s a baka talpra ugrottak.
- Uram!? - jelentkezett a tizedes.Baldock legyintett.

- Ugyan hagyja, tizedes. Ink�bb azt �rulja el ne-'kem, val�ban h�j�n van-e minden
elk�pzel�snek
19.
Z�ld dombok, katon�s rendben sorakoz� naboomok,feh�r fal� tanya�p�letek,
facsoportok, itt-ott lege-l�k. Zakatolt, z�tyk�l�d�tt k�z�tt�k a vonat,hossz�-
hossz� ideje imm�r.
Nick ide-oda billeg� fejjel szundik�lt a f�lk�ben,hal�nt�ka f�nylett a ver�t�kt�l.
J�llehet, errefel� amagass�g miatt m�r valamivel kellemesebb volt ah�m�rs�klet mint
Fokv�rosban, s az �szaki es�z�-sekb�l is jutott a vid�kre, a mestertolvaj
p�rizsit�lhez szokott szervezete m�g ezt is sokallta; nem isbesz�lve a k�nyelmetlen
alv�s okozta kellemetlen-s�gekr�l.
Alm�ban - mint mostan�ban oly gyakran - �jra �lteazt az �jszak�t, amit Victorine
karjaiban t�lt�tt ahaj�n. Elveszettnek, tan�cstalannak �rezte mag�t,ha arra az
�jszak�ra gondolt: olyan er�k �bred�s�ttapasztalta meg, melyek l�tez�s�r�l
mindeddig sej-telme sem volt.
�lomk�nt �lte meg m�r akkor is a t�rt�nteket;hi�ba pr�b�lt pontosan
visszaeml�kezni, k�d�s �r-zetei, elmos�dott k�pei maradtak csup�n, s
valamif�lelmetes, megfellebbezhetetlennek r�ml� bizo-nyoss�g: imm�ron val�ban
Victorine-hoz tartozik.Hozz� kell tartoznia.
Hallott m�r eff�le �r�lts�gekr�l kor�bban is, decsak nevetett, ha megpr�b�lt�k
komolyan vetetnivele. �s most �nn�n b�r�n kellett tapasztalnia, mi-lyen csek�ly
erej� egy f�rfisz�v. J�zan �sszel perszemeg�rtette, hogy valamif�le �rd�gi j�t�k
�ldozatalett, de egyszer�en k�ptelen volt �tj�t �llni �nn�nelszabadult, zabol�tlan
�szt�nvil�g�nak.�gy �rezte mag�t, mintha megt�bolyodott volna.Mintha kett�v�lt
volna tudatos �s �rzelmi �nje, s akett� p�rharc�b�l a j�zan �sz ker�lt ki
t�k�letesvesztesk�nt. Legink�bb az d�bbentette meg, hogypontosan l�tta, milyen
ostoba m�don uralj�k �t az�szt�n�k, de nem tehetett ellene semmit.
Victorineegyetlen csod�latos, m�morba f�l� �jjelen megba-bon�zta �t, elszabad�totta
a lelke legm�ly�n lakoz�,mindeddig gondosan lel�ncolt, a tudatos �nnek fity-tyet
h�ny� sz�rnyeket. �s Nick - noha mindegyreigyekezett - egyel�re nem tudta
megf�kezni �ket.Soha sem hitte volna, hogy ilyesmi megt�rt�nhetvele. �ppen vele,
aki mindeddig oly k�nnyed�n.haj�zott a l�lek tenger�n, k�tetlen�l, szabadon, ma-
gabiztosan elker�lve minden gondot �s k�teles-s�get. �s m�gis akadt egy r�, aki
kifogott rajta, aki�rthetetlen m�don rabul ejtette. K�nj�ban m�r csakkacagni
tudott.
Mindez persze mit sem v�ltoztatott viselked�s�n,viszonyain, tudatos �let�n -
mind�ssze egyetlen s�-lyos d�nt�st nem engedett kimondani: nem szakad-hatott el
v�glegesen Victorine Chatellerault ki-sasszonyt�l.
Sz�ks�ge volt a k�zels�g�re, a teste meleg�re, acs�kj�ra; �gy v�gyott az �lel�s�re,
ak�r megr�gz�ttmorfinista az adagj�ra. �s mindek�zben tudta, hogycsup�n ostoba
�szt�n�k j�tszanak vele, tudattalanem�ci�k ir�ny�tj�k, mint holmi vadembert.Er�nek
erej�vel igyekezett kit�rni a rabs�gukb�l,s nem csup�n az�rt, mert hi�s�g�t
s�rtette ez aszerep - sejtette m�r, igaz igencsak megk�sve, hogynem v�letlen�l
keveredett a l�ny h�l�j�ba. Mpgfon-toltan ir�ny�totta valaki az esem�nyeket, s
imm�ronnem volt neh�z kital�lni, mi�rt.V�szreakci�i s �let�szt�ne minden vad
v�gy�d�sellen�re �ber maradt, de a kett�s nyom�s m�rhetetlen�l kimer�tette. Tudta,
hogy t�ls�gosan sok�fgnem b�r el vel�k: el�bb-ut�bb valamelyiknek gy�-
zedelmeskednie kell. Vagy ler�zza mag�r�l a felsza-bad�tott �llati �szt�n�k
uralm�t, vagy vak �s s�ketb�bu lesz.
Nem t�lt�tte el igaz �r�mmel ez a lehet�s�g.A johannesburg� �p�let sokban
hasonl�tott ahhoz,amit Butler Kimberleyben b�relt, �m ennek emeleteis volt, a
f�ldszinti felett egy m�sodik, hosszan v�-gigfut� terasszal. F�b�l �p�lt, a
pal�nkokat frissenfestett�k feh�rre, s kicsiny, de takaros kert is tarto-zott
hozz�. A "villanegyedben" emelkedett, vi-zonylagos t�vols�gban a nv�zsg�, zs�folt
k�z-pontt�l, ahol a zsebmetsz�t�l a bank�rig xrundenf�-le ember �lt, �s j�rt
�gyletei.ut�n.Az id� sokkal gyorsabban m�lt, mint ahogy azamerikai j�rt a dolga
ut�n, s Pearl-Merillnek is akad-tak ut�bb neh�zs�gei a tov�bbindul�s megszerve-
z�s�vel. Noha a vad�sz v�ltig �ll�totta, hogy azon avid�ken m�g b�s�gesen tartanak
az es�z�sek, s ezt-d� alatt semmi �rtelme elindulni, Dara �s Liamfesz�lt
nyugtalans�ggal, nehezen t�rt�k a v�rako-
z�st.
Rossz kedv�ket csak fokozta, hogy az arany�s�,Jake Hammer igaz�n nem azt ny�jtotta
amit v�rtakt�le. Lelkes, legfeljebb z�rk�zottan ravasz alakrasz�m�tottak, aki
azonban mindenk�ppen �r�mmelfogadja a lehet�s�get, hogy seg�ts�get kap a
vagyonfelkutat�s�ban, amire �nmag�ban mindeddig nemmert v�llalkozni. A
szerencs�tlen�l j�rt Merrlckdoktor level�b�l legal�bbis valami ilyesmire k�vet-
keztettek.
Nos, keser�en kellett csal�druuk.Az elk�pzelt kalandor helyett egy
szerencs�tlenbolondot tal�ltak, egy testi �s szellemi roncsot, aki�gy festett,
mintha csak n�h�ny napja lenne h�traaz �letb�l. Ami azt illeti, val�ban csak h�lni
j�rt bel�a l�lek.
Pearl-Merill �s Butler puszt�n csak d�h�ng�tt, �mDara elgondolkodott azon, amit a
f�rfiak semmire-val�, l�zas locsog�snak neveztek.
- Mi�rt akarj�tok magatokra vonni az �tkot? Me-nek�ljetek, am�g lehet! - recsegte a
szerencs�tlenarany�s�. - A var�zsl� ellopja a lelketeket... ellopja,vagy
elsorvasztja... L�ss�tok csak, velem mit tett!Deltje, Hammer feles�ge valamik�ppen
kicsaltaur�t a verand�ra a vend�gek �rkez�sekor, ott �ld�-g�ltek h�t, s pr�b�lt�k
faggatni az egykori szeren-csevad�szt. Hammer hunyorogva s�ppedt egynyugsz�kbe,
b�ntotta a szem�t a f�ny, s nyugtalaru-totta a h�rom idegen. Id�be telt, mire
egy�ltal�nsz�ra b�rt�k, �m sok�ig abban sem volt semmi k�-
sz�net.

- A j� �reg Mac - motyogta Hammer. - Szinteminden �ldott �jjel hallom, ahogy


vinnyog a lelke...Rabs�gban van, nem menek�lhet! Ugyan nemigenhinn�m, hogy a
Paradicsomba ker�lne, de m�g akereszt�ny pokol is jobb lenne szeg�nynek!
- Mi t�rt�nt ezzel a... Mac-kel, Mr. Hammer? -�rdekl�d�tt �vatosan Butler.
Az arany�s� vaksin hunyorgott fel�, elgy�t�rt ar-c�n a bizalmatlans�g �rny�ka
terpeszkedett.
- Mi? Ki maga? Ismerte a bar�tomat? k�rdezteagressz�ven.
Deltje bocs�natk�r�en n�zett az amerikaira, az-ut�n az ura mell� l�pett, �s a f�rfi
v�ll�ra tette a
kez�t.

- Vend�gek, Jake - mondta szel�den. - K�rlek, v�-laszolj nekik.

- Merrick doktor k�ld�tt minket - mondta b�tor�-t�an Pearl-Merill. - Azt mondta,


maga seg�teni fognek�nk...

- Merrick? Merrick doktor... - Az arany�s� elr�-vedt. - Igen - biccentett


kisv�rtatva. - Igen. Eml�k-szem r�. � j� ember. Maguk ismerik �t?Butler fel�llt
�lt�b�l, �s leguggolt az egykori sze-rencsevad�sz sz�ke el�.

- Igen, Mr. Hammer - felelte. - Tudja, a feles�gemnagyon beteg volt... Merrick


doktor gy�gy�tottameg. �... nos, � val�ban j� ember. - Kis sz�netettartott, azut�n
megk�rdezte: - Hajland� lenne seg�-teni nek�nk?
Nehezen boldogultak az arany�s�val, noha Deltjeszavai alapj�n igyekeztek
felk�sz�lni a tal�lkoz�sra.
- Szeg�ny j� uram - mondta akkor cs�ndesen azasszony, s szem�be k�nnyek gy�ltek -
nem b�rtaelviselni mindazt a sz�rny�s�get, amin kereszt�l-ment, amikor azt a
kincset kutatt�k a bar�tj�val.Mac odaveszett, Jake pedig sebes�lten, legyeng�l-ten
j�tt haza... Azt�n sz�p lassan megbomlott azelm�je is. Minden bizonnyal a r�m�lmok
miatt...Sok az egy embernek, ami �t �rte odafent.A Kimberleyb�l �rkezett
t�rsas�gnak el kellett is-mernie, hogy Hammerrel val�ban nem menneksokra - hogy nem
k�s�ri el �ket az �tra, az mindene-setre bizonyosnak l�tszott. T�rk�pet, pontos
le�r�stsem rem�lhettek t�le, minden Lobengul�val kap-csolatos k�rd�sre csak azt
hajtogatta: a var�zsl� ellop-ja a lelketeket!

- Mac... akinek elrabolta a lelk�t a... var�zsl� -pr�b�lkozott Dara. - � hol


veszett oda?
- A j� �reg Mac - mormolta az arany�s�. - Igen,odaveszett... Meg�lt�k... val�s�ggal
sz�tszabdalt�k.
- Hol t�rt�nt, Mr. Hammer, megmondan�? - un-szolta �vatosan Butler is.
Az egykori szerencsevad�sz vizeny�s, kifejez�ste-len tekintettel meredt az
amerikaira, rendezetlenhaja a homlok�ba hullt.

- L�ttad a var�zsl�t?! - suttogta Butler arc�ba.


- Nem, Mr. Hammer - felelt t�relmesen Butler. - �nnem l�ttam, de maga biztosan
l�tta... Hol? Hol t�r-t�nt mindez, Mr. Hammer?
A k�cos f�rfi h�trahajtotta a fej�t, s lehunyta aszem�t. Sov�ny teste val�s�ggal
elveszett a nyug-sz�kben.

- A barlang el�tt... a barlang el�tt, a foly�n�l -lehelte. Olyan halkan sz�lt, hogy
az amerikainakeg�szen k�zel kellett hajolnia hozz�, hogy meg�rtse.
- Remek... de melyik foly�n�l?
- A Zambezin�l... odafent a Zambezin�l... A j� �regMac. - Hammer szemh�ja
megremegett, s�rga arc�nf�jdalom g�rcse vonaglott �t.

- Frtem, Mr. Hammer - b�lintott Butler. - �s megtudn� mondani azt is, hol van az a
barlang... amiel�tt a var�zsl�t l�tta?

- Quebrabasa... Quebrabasa... - ism�telgette hal-kan Hammer.


Butler hirtelen �tlett�l vez�relve a kab�tzseb�beny�lt, �s kiemelte a gyolcsba
bugyol�lt arany term�-kenys�gi szobrot. Kicsomagolta, s az arany�s� el�tartotta.

- Ismeri ezt a szobrot? - k�rdezte t�le. Abban re-m�nykedett; a szobor l�tv�nya


tal�n fel�l�nk�ti azegyre ink�bb ap�ti�ba s�llyed� f�rfit. A reakci�azonban
alaposan meglepett mindenkit.Hammer r�meredt az aranysz�n alakra; egyetlenhossz�
pillanatig n�m�n b�multa, azut�n ki�ltoznikezdett:

- Nem, nem! Vigy�tek innen, �tkozottak! t�tkozottak vagytok mind... �tok, �tok �l
rajtatok, vigy�tek
innen!
Megpr�b�lt felugrani, de a m�ly nyugsz�k nemengedte - r�vid ideig k�zd�tt, ut�bb
azonban el-vesztette az egyens�ly�t, �s felbukott. Butler seg�te-ni akart neki, �m
az arany�s� rikoltozva menek�ltel�le, a f�ld�n k�szva.

- Ne! K�rem, uram, hagyja, majd �n! - Deltje r�m�l-ten igyekezett f�rje ut�n, �s
siker�lt is el�rnie, nu-el�tt az lebucsk�zott volna a veranda l�pcs�j�n. Le-
kuporodott mell�, megfogta a karj�t, �s csit�tanipr�b�lta.

- j�l van, Jake, j�l van. Nincs Semmi baj... semmi. -H�tran�zett a tan�cstalanul,
zavartan �lldog�l�vend�gekre. - K�rem, menjenek most - mondta. -Bocs�ssanak meg, de
addig nem nyugszik meg,am�g itt vannak... K�rem.
Butler, Pearl-Merill �s Dara a d�bbenet csendj�beburkol�zva s�t�ltak a kis
homokfut�hoz; az angol�lfi a bakra, apa �s l�nya sz�tlanul telepedtek ap�rn�zott
�l�sre. Visszan�zve l�tt�k, hogy az asz-szony �s egy megtermett, sz�las fiatalember
- azegyik fi� lehetett - felnyal�bolj�k az id�k�zben el-csendes�lt f�rfit, �s
becipelik a h�zba.A b�relt vill�ig egyik�k sem sz�lt. Lelkifurdal�sgy�t�rte
mind�j�ket, ami�rt �gy felbolygatt�k aHammer-h�z am�gy is k�nyes nyugalm�t, s
otrom-b�n beleg�zoltak a lak�k �let�be. Dara el�tt mind-egyre ott lebegett Deltje
Hammer alakja.Micsoda �llhatatos, b�tor asszony! Mennyi gon-dot, mennyi keser�s�get
jelenthet sz�m�ra az �sz-szeomlott f�rj, a l�nyeg�ben gyermeki szintres�llyedt
f�rfi. M�gis egyenes der�kkal, t�relmesen,t�retlen hittel viseli gondj�t, olyan
szeretettel, mi-k�nt anya a beteg gyermeknek. Micsoda sors lehetaz �v�, micsoda
terheket hordozhat a v�ll�n! �smindezen t�l m�g arra is maradt ereje, hogy a
h�zab�k�j�t durv�n felr�g� idegenekkel szel�d udvaria-s�ggal besz�ljen, s csak
akkor sz�ljon ellen�k, ami-kor m�r elk�vett�k a legrosszabbat is. Ha
�nmag�ban�zett; Dar�nak el kellett ismernie, hasonl� helyzet-ben � bizony abban a
percben kihaj�totta volna at�rsas�gukat, amint kider�lt, mit is akarnak val�j�-ban.
Most el�sz�r �tl�tt fel benne a gondolat: tal�nm�gsem j�t�k, amibe belefogtak.A
villa el� kanyarodva, Pearl-Merill a tark�j�ral�kte kalapj�t, �s megd�rg�lte
tekint�lyes m�ret�orr�t. Tan�cstalan �br�zattal n�zett utasaira.
- H��t - ny�jtotta a sz�t - nem mondhatn�m,hogy sokkal okosabbak lett�nk. Vajmi
csek�ly seg�t-s�get kaptunk szerencs�tlen Hammert�l.Butler bossz�san horkantott.

- Vajmi csek�lyet? - k�rdezte zordan. - Mondjukcsak ki b�tran: egy fikarcnyit sem!


Na, ezt az�rt nem mondan�m - ellenkezett avad�sz, �s komor k�pe felder�lt kiss�. -
Hammerelv�gre el�rulta, hogy a Quebrabas�n�l l�tta azt avar�zsl�t, vagy mifen�t..-
ha l�tta egy�ltal�n, �s nemcsak k�pzel�d�tt. Az a legnagyobb baj, hogy sem-mit nem
vehet�nk k�szp�nznek, amit mond. Meg-lehet, csupa l�z�lombeli �lm�ny minden, amit
em-
leget!
Dara id�k�zben leugrott a kocsir�l, s el�rement,hogy cukorral k�n�lja a lovat.
Szok�sa szerint min-dig tartott a zseb�ben n�h�ny szemet, sz�ks�g ese-t�re. Onnan
k�rdezte a vad�szt:
- Mi az a Quebra... Quebrabasa?- Egy zuhatag a Zamb�zin.
- Maga ismeri?
- Egyszer j�rtam ott. Sz�p vid�k. Fort Salisburyt�lvagy k�tsz�z-k�tsz�z�tven
m�rf�ldre �szakra.s innen? Innen milyen messze van? - d�rm�g�ttk�zbe Butler, m�g
mindig a kocsin �lve.Pearl-Merill h�trafordult a bakon.
- H�t, megvan t�n vagy kilencsz�z is - k�z�ltet�rgyilagos hangon. - Nem kis
t�vols�g, ami azt
illeti.

- A vas�t meddig megy? - �rdekl�d�tt Butler. -Gondolom, azon a Salisburyn t�l m�r
nemigen,
igaz?
Az angol el�sz�r csak �rtetlen�l meredt az �szkalandorra, azut�n hars�nyan
felkacagott.
- Jaj, uram, megbocs�sson - t�r�lgette a szem�t -minduntalan megfeledkezem r�la,
hogy maga ame-rikai. Hogy Salisburyn t�l? Nem, Mr. Butler, a Rarrdon t�l semmif�le
vas�t nincsen! Mondj�k ugyan,hogy �p�l odafent is valami, de az a tengerhez
megymajd, nem errefel�. Bizony, nem lehet vonaton utaz-ni �szaknak, sajn�lom. - Es
egyre csak nevetett.
- �rd�g�t, na! - morgott Butler. - Hagyja m�r abba!
- Val�ban sajn�lom, uram - menteget�z�tt a va-d�sz. - De enn�l kedvesebb dolgot,
biz isten, r�genhallottam! De bel�tom, �n vagyok az ostoba: h�tcsak term�szetes,
hogy egy amerikai �zletembervas�ton k�v�n kincskeres� exped�ci�ra indulni, el-v�gre
igen nagyok a t�vols�gok!
- Ez a Salisbury... ez az utols� feh�r telep�l�s arra-fel�? - sz�lt k�zbe Dara
(j�llehet, neki mag�nak isvissza kellett nyelnie kuncog�s�t), mert att�l tartott,az
apja m�g val�ban felbosszantja mag�t.
- Azon t�l m�r csak misszi�sh�zak akadnak... haakadnak - fordult ism�t fel� az
angol. - Fort Salis-bury is alig �t esztend�s, amikor �n ott j�rtam, m�gcsak egy
c�l�per�d volt ott, Pennefather ezredesparancsnoks�ga alatt. Az�ta
tal�nvalamibarakkv�-ros is feln�vekedett, ki tudja. Rossz arrafel� az ut�n-p�tl�s,
meg azt�n csetepat�k is akadnak... amolyanvad vid�k, na - vonta meg a v�ll�t
mintegy �ssze-foglal�sk�ppen.

- �s csak gyalog lehet megk�zel�teni - morogtakedvetlen�l az amerikai.

- H��t - d�rg�lte meg az orr�t Pearl-Merill - leg-feljebb �szv�rrel. - B�r,


Mozambikb�l tal�n n�milegk�zelebb van. M�g meggondolom.Butler azon kapta mag�t,
hogy aggodalmas, ell�-gyult tekintettel mered a lovat babusgat� l�ny�ra.Hossz�
hetek teltek el a Hammern�l tett l�togat�s�ta, s az indul�s egyre csak
halaszt�dott. Apr�bb-nagyobb neh�zs�gek ad�dtak, m�gnem Pearl-Merillk�nytelen volt
bevallani, hogy hihetetlen izgalm�-ban egyszer�en rossz tervet dolgozott ki.
- Miel�bb indulni akartam, s ha magam vagyok,m�r �ton is lenn�k - mondta, zavartan
d�rg�lvej�kora orr�t. - De id�k�zben r�j�ttem, hogy megtudom gyors�tani, �s
legf�k�ppen k�nny�teni azutunkat. Ez pedig �jabb id�t ig�nyel... m�sr�szr�lazonban
�gy gondolom, m�g ezzel egy�tt is t�lkor�n �rn�nk a Zambezihez, �s magukat semmi-
k�ppen sem akarom kitenni az es�z�seknek.Higgy�k el, az maga a pokol!
�gy h�t, tov�bb v�rtak.
Rhett Butler azonban egy�ltal�n nem b�nta a k�s-leked�st, j�llehet, eredetileg �
lelkesedett a roman-tikus terv�rt a legink�bb. �gy t�nt, az �sz kalandormindezid�ig
egy�ltal�n nem m�rte fel, mit is jelentval�j�ban a v�llalkoz�suk. Kilencsz�z
m�rf�ld a vad,ellens�ges vid�ken, t�vol minden civiliz�lt telep�-l�st�l, lesben
�ll�, ellens�ges bennsz�l�ttekt�l �ve-zetten - amikor szembes�lt a felt�telekkel,
hirtelen�gy �rezte, nem teheti ki a l�ny�t ekkora veszede-
lemnek.
Csakhogy k�sei volt a megb�n�s: Dar�t m�r elra-gadta a h�v, a messzes�g ig�zete, az
ismeretlenvonz�sa - nem lehetett meg�ll�tani. Hi�ba igyeke-zett lebesz�lni az apja,
hajthatatlan volt, s egyret�relmetlenebb�l viselte a k�nyszer� v�rakoz�st.Butlernek
nem akadt t�mogat�ja, hiszen ScarlettKimberleyb�l nem �llhatott mell�, Liam
�g�retet tetta l�nynak, Pearl-Merill pedig tal�n m�g Dar�n�l islelkesebbnek
l�tszott - j�llehet, � volt az egyetlen,aki pontosan tudta, mire v�llalkoznak. Az
amerikainem b�zott meg az es�s �vszakban sem, �gy egy�zben m�r Kimberleybe is
visszat�rt, hogy Scarlettetmegl�togassa - esk�vel fogadtatva meg mindenki-vel:
addig semmik�ppen nem indulnak el, m�g �vissza nem t�r. Azut�n megkapt�k Nick May
leve-l�t; �t is meg kellett h�t v�rni.A k�t fiatal pedig roppant nehezen t�rte a
t�tlen-s�get. Johannesburg v�rosa - ny�zsg� forgataga el-len�re - nem sok
tennival�t k�n�lt nekik. Ennekr�szben az volt az oka, hogy b�r v�ros l�v�n, lak�iaz
afrikaans nyelvet besz�lt�k, amib�l az irek term�-szetesen egyetlen sa�t sem
�rtettek, az angol nyelvetismer� idegenek legnagyobb r�sz�vel pedig nemi-gen volt
�rdemes besz�dbe elegvedni. Emellett r�-ad�sul a vil�g minden t�j�r�l ideseregl�
gy�lev�szszerencsevad�sz had miatt a k�zbiztons�g sem voltt�k�letes - ezt egy
alkalommal a saj�t b�r�k�n istapasztalhatt�k.
Dara -j�llehet, megkapta mindazt a nevel�st, ami-re egy �rih�lgynek sz�ks�ge lehet
- kor�ntsem voltszende l�nyk�nak mondhat�; bizony nem tartotta asz�j�t, ha
s�relmezett valamit. Johannesburg utc�inpedig, k�l�n�sen, ha elhagyt�k az el�kel�bb
negye-det, b�zv�st sz�m�thattak a h�lgyek k�retlen, nemritk�n otromba
megjegyz�sekre. Az �r l�ny az els�ilyen alkalommal - ahelyett, hogy szemles�tve to-
v�bbsietett volna - elmondta v�lem�ny�t a l�h�t�k-r�l, akik szellemesnek v�lt
�lceket pufogtattak arov�s�ra.
Nos, mivel a tr�f�lkoz�k a nemes Britannia sz�l�t-tei voltak, nem jelentett
sz�mukra neh�zs�get meg-�rteni, minek is tartja �ket a sz�kimond� kisasz-szony. Ha
nem lett volna Liam oly kiemelked�enj�rtas az �k�lharc ter�let�n, bizony, igaz�n
kedve-z�tlen�l is alakulhattak volna az esem�nyek...�gy azt�n a k�t fiatal alig
mozdult ki a h�zb�l, csakakkor indultak el, ha Pearl-Merill is elk�s�rte �ket.A
tapasztalt vad�sz mellett nem kellett att�l tartani-uk, hogy b�rmif�le kalamit�sba
keverednek.Az emeleti nappaliban �ld�g�ltek egy j�kora ka-tonai t�rk�p f�l� hajolva
akkor is, amikor odalentr�lkocsiz�rg�st hallottak, majd kisv�rtatva Butler lel-kes
ki�lt�s�t:

- A mindens�git, ember! Hiszen ez Nick May,szavamra! H�t meg�rkezt�l, te


csirkefog�!Tudt�k persze, hogy a mestertolvaj �rkezik, hiszens�rg�nyz�tt
Fokv�rosb�l, de csak �r�kkal k�s�bbrev�rt�k. Butler ki akart menni el� az
�llom�sra, m�rel� is k�sz�ttette a homokfut�t. Most csak �llt ahallban kit�rt
karral; �s az els� kit�r�s ut�n hirtelen-j�ben nem tal�lt szavakat.
Az �rny�k - utaz�t�sk�val a l�ba mellett, k�nny�fel�lt�vel a karj�n, jobbj�ban
elmaradhatatlan far-kasfejes botj�t szorongatva - mosolyogva n�zte �tj�l l�tszott
rajta, hogy igencsak meghat�dott.
- H�t, j� r�gen volt - b�kte ki v�g�l.Dara a l�pcs� tetej�r�l n�zte, ahogy
meg�lelik-meglapogatj�k egym�st, amolyan hamis�tatlan f�r-fi-ell�gyul�ssal. Az
ut�bbi napokban, ami�ta bizto-san tudt�k, hogy Mr. May �rkezik, sokszor elgon-
dolkodott azon, vajon milyen lehet apja r�gi bar�tja,a legend�s �rny�k Nick.
Annyit tudott r�la, hogy harminc �v k�r�li, j�k�p�fick�, amolyan h�tpr�b�s alak -
az apja legal�bbis�gy jellemezte. S tudta azt is, hogy annakidej�n na-gyon szoros
bar�ts�g f�zte egym�shoz a k�t f�rfit.Nem is �rtette, hogyan v�lhatott el ily
er�teljesen az�tjuk, hogy �vek �ta nem is l�tt�k egym�st. Egyret�bb k�ts�g gy�t�rte
ugyan afel�l, mi lesz Liam �saz � sorsa, de abban bizonyos volt, hogyi
k�ptelenlenne �vekre elszakadni a bar�tj�t�l. B�r meglehet,k�t f�rfi k�z�tt ez
tal�n m�sk�nt van...A fiatalember, aki odalent Butler kez�t szorongatta, els�
pillant�sra nemigen tetszett a l�nynak. Va-lahogy... t�l finomnak, t�l �riasnak
tal�lta. A besz�-de, a mozdulatai, az eg�sz megjelen�se... t�ls�gosankidolgozott,
t�ls�gosan kim�velt volt az �r k�vekcsiszolatlans�g�hoz szokott Dara sz�m�ra.Mint
valami... mint valami macska. len, mint egyhatalmas macsku! - tal�lta meg a
megfelel� hasonlatot
a l�ny.
Kiss� fel�lr�l ugyan, de cs�fond�ros, ugyanakkorm�gis kem�ny von�sokat l�tott,
hat�rozottan elkes-kenyed� orrot, �l�nken csillog�, okos szemeket. la-l�n a
tal�lkoz�s �r�me tette, mindenesetre �gy t�nt,a fiatalember arca akkor is halv�ny
g�nnyal moso-lyog, amikor ajka komoly marad.
- Milyen volt az �t, Nick? Gyere m�r beljebb, aszem�lyzet majd gondoskodik a
holmidr�l! - Butlerv�gre megtal�lta a hangj�t, noha izgatotts�ga matsem cs�kkent. -
Tal�n legjobb lesz, ha megmutatoma szob�dat... tedd rendbe magad, azut�n majd be-
sz�lget�nk. Azt hiszem, lesz mir�l!
- H�t, ami azt illeti - mosolygott a mestertolvaj. -Az igazat megvallva, nagyon
sz�vesen lef�r�dn�k,ha megoldhat�. Ezek az afrikai vonatok...
- Hadd el - legyintett az amerikai. - De legal�bbid�ig elj�n! Te m�g nem is tudod,
milyen nagy sz�ez... No, de hogy nem k�sett, ma t�bb, el�bb �rkezett
?!

- Azt hiszem, ebben �n vagyok a ludas - ismerte beaz �rny�k. - Eln�ztem az


id�pontokat, bocs�ss meg.De nem volt semmi baj... kicsit nehezen siker�ltugyan, de
l�tod, eljutottam id�ig. Tudod, semmikedvem nem volt �r�k hosszat �csorogni azon
asz�rny� �llom�son. Gondoltam, annyi id� alatt m�rcsak megtal�llak! Elv�gre a c�med
megvolt... Ha-nem - tette hozz� n�mi sz�net ut�n - ez a nyelv,amin az itteniek
mekegnek! Mif�le zagyval�k?Butler felnevetett.

- Az af rikaans - mondta. - A b�rok anyanyelve. Denehogy zagyval�knak merd nevezru


el�tt�k! Pedig
- j�t�kos aggodalommal k�r�ln�zett, �s lehalk�tottaa hangj�t- val�ban az, m�gpedig
eg�szen elk�pesz-t�! Pearl-Merill bar�tunk, majd megismered hama-rosan, m�r
kiokos�tott fel�le valamelyest, de arr�llemondtam, hogy valaha is �rtsem vagy
besz�ljem.�llit�lag a hollandus nyelv az alapja, de ma m�rnem �rtik egym�st...
francia, n�met, angol, indiai,mal�j, hottentotta, busman, meg az �rd�g tudjam�g,
mif�le nyelvek alak�tott�k, b�v�tett�k. Pearl-Merill azt mondta, valamif�le elemi
nyelv-tank�nyv�k ugyan van, de sz�t�rt m�g nem k�sz�-tettek. Nincs k�nny� dolga az
idegennek... No, degyere, v�gre megmutatom a szob�dat.
- Dara! Dara, megj�tt Nick! Merre vagytok? - ki-ab�lt az amerikai, mik�zben felfel�
ballagtak a re-cseg� l�pcs�n. - B�jj el�!
A fenti l�pcs�fordul�ban tal�lkoztak. A kis vil�g�-t�ablak er�s f�nyp�szm�i ragyog�
aur�t vontak al�ny alakja k�r�, s megvil�g�tott�k a mestertolvajvon�sait is. A p�re
f�ny m�lyebbre hatolt, semminta f�rfi gondolta volna.
Val�ban finoman kidolgozott, de nem l�gy. Kem�ny,ak�r a csiszolt m�rv�ny - futott
�t Dar�n az elemz�s,ahogy r�pillantott a vend�g �lesen megvil�g�tottarc�ra. �m a
mestertolvaj hamarosan �szt�n�senvisszah�z�dott a hom�lyba, �gy a tov�bbi megfi-
gyel�snek egyel�re v�ge szakadt.
- Kisl�nyom, hadd mutassam be neked egyik leg-kedvesebb bar�tomat... - mondta
Butler. - NicholasMay. Tudod - fordult Nickhez - sokat mes�ltemneki r�lad... T�n
jobban ismer, mint te saj�t maga-
dat!

- Ez az�rt tal�n t�lz�s - mosolygott a l�ny. - DaraO'Hara -mutatkozottbe a


szertart�sos udvariass�g-gal kezet cs�kol� fiatalembernek. - De... tal�n jobbhelyet
is tal�lhatn�nk enn�l a sz�k l�pcs�n�l?
-Mindenekel�tthagyjunk egy kis nyugtot szeg�nyfi�nak - javasolta Butler. - T�bb,
mint ezer m�rf�ldetvonatozni nem kis dolog... Azut�n majd lecsapunkr�, �s mindenr�l
kifaggatjuk!

-Nocsak-nocsak-nevetett a mestertolvaj. -�n arrasz�m�tottam, te mes�lsz majd nekem


leny�g�z�en�rdekes t�rt�neteket... hiszen valami ilyesmi�rt j�t-tem, vagy t�vedn�k?

- Na, csak eriggy f�r�dni! Rob majd W egmutatja,mit hol tal�lsz... Rob! H�,Rob!
Gyere csak, a vend�-g�nknek sz�ks�ge van r�d!
Nick �gy �rezte, val�s�ggal kicser�lt�k. Megf�r-d�tt, �t�lt�z�tt, szund�tott-
merengett vagy t�z per-cet - hihetetlen gy�ny�rt jelentett sz�m�ra, hogynem
z�tyk�l�dik alatta a fotel - azut�n kil�pett aszob�j�b�l, hogy megkeresse
vend�gl�t�it.Ami azt illeti, k�nnyebben l�legzett att�l is, hogyegyel�re nem kell
tal�lkoznia Victorine-nal �s anagyb�tyj�val, noha tudta, a l�ny ut�ni
v�gyakoz�sel�bb-ut�bb �rr� lesz felette megint. Ugyanazzal avonattal utaztak, de
k�l�n f�lk�ben. Az �llom�sona k�t Chatellerault-t kocsi v�rta - felaj�nlott�k,
hogyelviszik Nicket ahov� k�v�nja, de a mestertolvaj aztmondta, hamarosan j�nnek
�rte is. M�snapra tal�l-koz�t besz�ltek meg, de az �rny�k most m�r b�nta,hogy nem
volt ereje visszautas�tani azt is, mik�nt a
kocsit.
Odalent, a hallban tal�lt r� vend�gl�t�ira. Megis-merkedett a tart�zkod�an, mi
t�bb, kiss� elutas�t�-.an viselked� Liammel, s a kisv�rtatva meg�rkez�Pearl-
Merillel is, de mi tagad�s, figyelm�t t�bbnyireButler l�nya k�t�tte le.
Nem gondolta volna, hogy amerikai bar�tj�nakilyen k�l�n�s sz�ps�g� gyermeke van.
L�v�n, hogy�szt�nvil�g�t egyel�re teljes eg�sz�ben Victorinek�t�tte le, s Dar�t
egy�bk�nt sem �rintette volnatiszteletlen gondolatokkal, �rdekl�d�se
szigor�aneszt�tikai ind�ttat�s� volt, �m ily form�ban megle-het�sen er�teljes.
Valami k�l�n�s, nem evil�gi er�t �rzett �radni al�nyb�l, s idegenszer�nek t�nt
sz�m�ra a sz�ps�geis. A f�nyesfekete hajhoz t�rsul� smaragdz�ld, kiss�ferde
metsz�s� szemek, a finom s�klapok hat�roltaorr, kicsiny f�lek, a fodrosan �vel�
sz�j - hirtelenr��bredt, hol l�tott kiss� hasonl� arcokat: az
�regk�nyvkeresked�n�l, k�ly�kkor�ban; r�gi mes�s-k�nyvek az erd�k t�nd�reit
�br�zolt�k ilyk�ppen!Hamarosan persze elragadta �t is a besz�lget�ssodra, hiszen az
elm�lt �vek esem�nyei mindk�tr�szr�l sz�mos mes�lnival�t k�n�ltak; egym�sba fo-
n�d�, szerte�gaz�, soha ki nem mer�l� t�m�kat.mindezek ellen�re a k�t r�gi bar�t
pontosan tudta,hogy az igaz�n �rdekes t�rt�netek csak akkor ker�l-nek majd el�,
amikor majd v�gre zavartalanul ket-tesben maradnak.
Jobb�ra �gy is csak Butler �s Nick hangj�t lehetetthallani, �m amikor Pearl-Merill
meg�rkezett, �ha-tatlanul ter�t�kre ker�lt a tervezett exped�ci�, err�lpedig az
angol vad�sz besz�lt legink�bb. A k�t an-gol gyorsan megtal�lta a hangot, mindenki
legna-gyobb �rem�re k�lcs�n�sen igen kellemes �s �rde-kes t�rsas�gnak tartott�k
egym�st, sok kellemetlen-s�gt�l k�m�lve meg ezzel a t�rsas�got.A f�rfiak elm�ly�lt
besz�lget�s�t kihaszn�lva, Da-ra alaposabban megfigyelhette apja vend�g�t. T�lvolt
m�r a k�ls� elemz�sen, sokkal ink�bb �rdekelteaz az apr�s�g, ami m�r egy ideje nem
hagyta nyu-godni: �gy �rezte, valami nincs rendben a fiatal-emberrel - valamif�le
zavart l�tott benne, minthavalami okn�l fogva felbillent volna a lelki egyens�-lya.
trsakj�val k�s�bb jutott el od�ig, hogy felismer-je: a f�rfiban valamif�le vad
�szt�n�k, tal�n r�gyaklobognak oly szabadon, ahogyan emberben csaknagyon ritk�n.
Meglepte e felfedez�s, �s kiss� meg is r�m�lt t�le;nem tudta mire �lni. Kifel�
alig-alig jelent megbel�le b�rmi is, a vend�g hihetetlen akarater�veluralkodott
mag�n - de most, hogy m�r tudta, mitkeressen, Dara felfedezhette ennek apr�, �m
nyil-v�nval� jeleit. ajon mi billenthette ki ilu er�sen a lelkeegyens�ly�t
Grainne persze biztosan tucatnyi magyar�zatotsorolt volna el� nyomban, �s Dara i
eml�kezettbizonyos tan�t�saira, de ami teljess�ggel �rthet� �selfogadhat� volt a
Szigeten, az �reg cailleach ma-gyar�zata hallat�n, valahogy nem t�nt
t�lzottanval�sz�n�nek itt �s most az arany�s�k v�ros�ban,egy P�rizsb�l �rkezett
�rra vonatkoztatva.A l�ny elsz�gyellt mag�t kiss�. Egy-k�t esztende-je m�g
bizonyosan nem jutott volna esz�be megk�r-d�jelezni a javasasszony tan�t�sait,
ak�rmilyen k�r-nyezet �vezte is. A m�lt �s a jelen ilyet�n �ssz��t-k�z�se zavarba
ejtette; felhagyott h�t a vend�g vizs-g�lgat�s�val, s ink�bb a besz�lget�sre
figyelt. Denem tudott marad�ktalanul megfeledkezni a k�r-d�sr�l. Elhat�rozta, hogy
valami m�don megpr�b�la v�g�re j�rni. s kider�teni, vajon ostoba k�pzelg�s�ldozata
lett csup�n, avagy Grainne b�lcsess�ge va-l�ban �rv�nyes az �r legend�kon t�l
is.Amikor �jra felvette a t�rsalg�s fonal�t, Pearl-Me-rill �ppen arr�l besz�lt,
hogy szerinte semmi �rtel-me �tv�gni a Brit-D�l-afrikai T�rsas�g ter�let�n,
�ssz�razf�ld�n megtenni azt a veszedelmes kilenc-sz�z m�rf�ldet, amikor haj�val
megtehetik az �tlegnagyobb r�sz�t.

- Van egy valamivel t�bb, mint h�romsz�z m�rf�l-des vas�ti szakasz a portug�l
kik�t�ig... onnan pe-dig felhaj�zhatn�nk a Zamb�zi torkolat�hoz - ma-gyar�zta. -
Persze, a Quebrabasa onnan is van vagyn�gysz�z m�rf�ldnyire, de az�rt ez m�gsem
kilenc-sz�z! Mit sz�lnak? Egy�bk�nt, m�r mindent meg-szerveztem... most m�r val�ban
csak az id�j�r�sonm�lik, mikor indulunk.
Butler csak h�mm�g�tt, l�tszott rajta, hogy egy-r�szr�l ugyan �r�l a vad�sz
aj�nlat�nak, m�sr�szr�lazonban tal�n sz�vesebben venn�, ha ink�bb az el-halaszt�s
mellett d�ntene a t�rsas�g - eff�le fordulatlehet�s�g�ben persze maga sem hitt
igaz�n.
- No hiszen, m�giscsak vonattal mennek kincsetkeresni? - d�rm�gte ut�bb, amint
nyilv�nval�v�v�lt, hogy az angol a v�lem�ny�re k�v�ncsi. - Azthittem, ez csak
amerikai �zletembereknek val�!
- Ejnye... - der�lt a t�l�korr�. - H�t �gy akarjon j�taz ember...

- A magam r�sz�r�l t�mogatn�m Mr. Pearl-Merillind�tv�ny�t - sz�lt k�zbe Nick. -


Min�l kevesebbetkell gyalogolni, ann�l jobb... �n, sajnos, meglehet�-sen k�nyelmes
ember vagyok.
A vad�sz b�natos �br�zattal ingatta a fej�t.
- Tudom �n, Mr. Butler is jobban szerette volna, havas�t vezet a kincsesbarlangig -
mondta - de mittehet�nk, ha egyszer nincsen! A legjobb, amit aj�nl-hatok az, amit
az im�nt v�zoltam. Gondolkodjanakrajta, de ne t�ls�gosan sokat... most m�r
igaz�nbizsereg a talpam!
Apa �s l�nya egym�sra n�zett. Tekintet�k �ssze-kapcsol�dott; egyik�k sem sz�lt, de
szavakra nemis volt sz�ks�g. Pontosan tudt�k, mire gondol a
m�sik.
Butler �s Nick aznap este nagyon sok�ig �ld�g�lteka verand�n. Az amerikai
szivarf�stje t�tova t�ncbankunkorodott a hatalmas holdt�ny�r fel�, el�zve
arovarokat, s mereng� eml�kez�sre k�sztetve a be-sz�lget�ket. Csend, nyugalom �s
b�ke �vezte �ket;halk surran�ssal b�koltak csak a cserj�k, ha nagyritk�n k�nnyed
sz�l b�jt az �gaik k�z�. A fej�kfelett, a veranda mennyezet�n kis gy�kok
suhantakhangtalanul, a k�nnyelm�, figyelmetlen rovarokravad�szva, melyeket
megsz�d�tett a szivarf�st. N�-ma precizit�ssal fogdost�k �ket, egy-egy sikeres ro-
ham ut�n el�gedett, �m nem t�ls�gosan hossz� pi-hen�re vonulva vissza.
Megv�n�lt az �jszaka, az idegen csillagk�pek j�-kora utat v�ndoroltak be, mire a
m�ltid�z�s keser-�des hangulata csendesen eleny�szett, s �tadta he-ly�t a jelenval�
k�rd�seinek. Butler lelkesen, �m�rezhet� aggodalommal m�lyedt bele azokba
ar�szletekbe, melyek a d�lut�ni megbesz�l�sb�l ki-maradtak, �m sz�mot tarthattak a
mestertolvaj �r-dekl�d�s�re. Ami azt illeti, Nick �rdekl�d�s�veligaz�n nem
hib�dzott semmi, pontosan olyan h�v-vel fogadta a mes�s gy�m�ntkincs legend�j�t,
ami-lyenre az amerikai sz�m�tott. Term�szetesen �t sema vagyon t�nyleges nagys�ga
vonzotta: az a k�rd�slelkes�tette igaz�n, vajon mif�le �kk�vek rejt�zhet-nek a
titokzatos barlang m�ly�n. Egy afrikai nagy-kir�ly gy�jtem�nye bizton
tartalmazhatott nagysze-rg, k�l�nleges darabokat, olyanokat, melyek m�l-t�n
sz�m�thattak a mestertolvaj �rdekl�d�s�re.Amikor azonban a jelen m�s k�rd�sei
bukkantakel�, az �rny�k szava lelassult, hangja tomp�n csen-gett, s megkurtultak a
v�laszai. �reg bar�tja azon-ban nem h�tr�lt meg, k�v�ncsis�ga legy�zte tapin-tat�t,
s addig faggatta a mestertolvajt, m�g az - nagyneh�zkesen, bizonyos dolgot c�l
makacsul hallgat-va - el�t�rta az elm�lt h�napo esem�nyeit; besz�-molt Victorine
Chatellerault-r�l.Furcsa bizonytalankod�sair�l, elszabadult v�-gyair�l nem tett
eml�t�st, m�r csup�n b�szkes�gb�lsem; meg azt�n, tartott att�l is, hogy az
amerikaiegyszer�en csak �rzelg�s bolondnak n�zi. Sz�gyell-te a dolgot �nn�n maga
el�tt is, nemhogy a r�gibar�t el�tt, akivel annakidej�n egy�tt h�doltak al�ha �let,
a k�nny� sz�v boh�m �r�meinek.Besz�mol�ja teh�t sz�ks�gszer�en kurt�n-
furcs�nsiker�lt - nem jelentett sz�m�ra megk�nnyebb�l�st,sem faggat�j�nak
el�gedetts�get.
- �rdekes t�rt�net - h�mm�g�tt Butler. - Csak egykicsit... hi�nyosnak t�nik a
sz�momra.
- Sajn�lom - vont v�llat meglehet�sen bar�ts�gta-lanul az �rny�k. - Err�l nem
tehetek.
- Nem? H�t, meglehet. Akkor viszont �n �reg-szem... nehezebben �rtek meg
dolgokat... �sszef�g-g�seket.

- Eh! - legyintett a mestertolvaj.


- L�nyeg�ben teh�t mi�rt j�tt�l Afrik�ba? - szegez-te neki Butler r�vid hallgat�s
ut�n a k�rd�st. - A l�nyut�n, vagy a levelem miatt?
Nick k�nyszeredetten felnevetett.
- Mit gondolsz - s�hajtotta ut�bb - �n vajon tu-dom? Szeretn�m azt vallani, csak �s
kiz�r�lag a teinvit�l�sod k�sztetett erre az elk�peszt�en hossz��tra... de att�l
tartok, ez �n�ltat�s.
- Legal�bb �szinte vagy - vont v�llat az �sz kalan-dor. - De, ami azt illeti, te
sem fiatalodsz... annakidej�n nem volt�l ilyen hihetetlen�l �rzelg�s!
- �rzelg�s...? Nem, azt hiszem most sem vagyok
az.
- H�t akkor?
A k�rd�s ott mart, kettej�k k�z�tt f�ggve aleveg�ben. A mestertolvaj keze lassan
�k�lbe szo-rult a sz�k karf�j�n; ujjai kifeh�redtek az er�fesz�t�s-t�l. Ut�bb azt�n
siker�lt �rr� lennie mag�n. Kezeism�t elernyedt, ujjaiban �ramlani kezdett a v�r.
- Igen - mondta sz�raz torokkal. - N�ha bizonymegingok �n is... Tal�n t�nyleg
�regszem.A bokrok s�t�tj�ben valami nyikkant; r�viden, f�j-dalmasan. Az �jszaka
leple alatt ism�t elr�ppentegy�let, s egy k�gy�nak most j� ideig nem kell
�jabbzs�km�ny ut�n n�znie. Alhat b�k�ben.A hall alacsony, nagy asztal�t, ak�rcsak a
k�nyel-mes, sz�pen faragott sz�keket stinkwood-b�l, b�d�s-f�b�l k�sz�tett�k. Ez a
kedvelt �s keresett b�torfaonnan kapta a nev�t, hogy kiv�g�s ut�n r�vid
ideigkellemetlen, er�s szagot �raszt; k�s�bb ennek nyo-ma sem marad. �r�kz�ld
n�v�ny, h�sz-huszon�tm�ter magasra n� a d�lkeleti partokon. D�l-Afrikalegkiv�l�bb
b�torf�ja, ig�nyes �p�letek tetszet�sberendez�s�t adja.
A Butler b�relte k�tszintes h�z b�torainak jelent�sr�sze ebb�l k�sz�lt, jelezve az
�p�ttet� finom �zl�s�t�s elk�pzel�s�t, hogy mely oszt�ly k�pvisel�i sz�-m�ra
tervezte.
A m�ves sz�kek �s a gy�ny�r� asztal azonbanez�ttal senki figyelm�t nem vonta
mag�ra: a jelen-l�v�ket t�ls�gosan lek�t�tte egym�s tanul-m�nyoz�sa.
Victorine Chatellerault, Fr�d�rique b�csi, Dara,Rhett Butler, Liam �s Nick May �gy
�llt�k k�r�l azasztalt, mint valaxru katonai t�rgyal�s zord k�pvise-l�i. Egyetlen
pillanatra mintha megfagyott volnasz�mukra az id� - mindegyik�k belefeledkezett va-
lami er�teljes hat�sba, mely szempillant�snyi id�reteljess�ggel eluralkodott
felette.Fr�d�rique az �sz amerikai von�sait f�rk�szte n�-vekv� bizalmatlans�ggal -
bizony, hossz� id� telt elaz�ta, amikor P�rizsban egy roppant hasonl�, �mm�g ereje
telj�ben lev�, f�nyesfekete haj� kalan-dorral ker�lt komoly �sszet�z�sbe. Csak
rem�lnitudta, hogy m�gsem azonos a k�t ember, vagy ham�gis, tal�n nem eml�kszik m�r
r� a m�sik f�l.Aggodalma felesleges volt: Butler az aranyhaj�sz�ps�g b�vk�r�be
ker�lt egyetlen szempillant�salatt. Noha �rdekl�d�s�ben m�r nyoma sem akadtaz
egykori h�vnek, arra b�s�ggel elegend�nek bizo-nyult, hogy ne foglalkozz�k a
nagyb�csival. Olyk�ppen szeml�lte a l�nyt, mint egy k�l�nlegesensz�p kivitel�
�kszert - �r�lt, hogy l�thatja, hogygy�ny�rk�dhet benne; �gy �rezte; f�nye szebb�
va-r�zsolja a napot. Egyszer�, b�k�s �s - keser�en is-merte be - �reges �r�m volt
ez.Liamlelk�t semhagyta �rintetlen�l a francia kisasz-szony, j�llehet benne
leger�sebbnek a k�v�ncsis�gbizonyult. �gy n�zett Victorine-ra, mint egy isme-retlen
vil�g ismeretlen k�ld�tt�re. �jdons�g voltsz�m�ra minden, amit rajta l�tott: a
k�l�n�s divatotk�vet�, szabadosnak tetsz� ruha, az arany f�rt�ketelrendez� frizura;
a finom k�zmozdulatok s a b�d�-t�, sz�vet bizserget� illat.
�m ha net�n olyan valaki veti vizsg�l�d� tekinte-t�t a kis csoportra, akinek
megadatott l�tni a l�lek�s az elme k�z�ns�ges haland�k el�l elrejtett meg-
nyilv�nul�sait, bizony mit sem t�r�d�tt volnamindezekkel. Mit sem t�r�d�tt volna,
mert mindenfigyelm�t k�ts�gtelen�l Dara �s Victorine Chatelie-rault k�ti le.
Az ifj� h�lgyek �gy m�regett�k egym�st, mint k�tn�st�ny p�rduc, ha vad�szter�let�k
hat�r�n tal�l-koznak. Szem�k kif�nyesedett, orrcimp�ik megre-megtek, karjukon
megfesz�ltek az izmok. �m afesz�lts�get kor�ntsem egyszer� irigys�g keltettebenn�k,
nem az oktalan l�nyk�kra jellemz� f�lt�-kenys�g, r�tarti b�szkes�g. Sokkalta
m�lyebb, nohaegyel�re parttalan indulat �bred kebl�kben; valamimegfoghatatlan �s
felfoghatatlan er� �radt mind-kettej�kb�l, mely azonnal felismerte a m�sik jelen-
l�t�t. Felismerte �s tasz�totta.Fekete �s feh�r, s�t�ts�g �s f�ny, t�z �s v�z -
hal�l�s �let. A v�gtelen messzes�g er�inek csek�lyke pa-razsa, t�r�keny n�i
testekbe z�rva.A langyos, tunya d�lut�nban mintha j�gszikr�kragyogtak volna fel
k�z�tt�k, ahogy egym�sba kap-csol�dott a tekintet�k. �gy akaszkodott egym�sbaa
smaragd �s az �ce�n sz�nvil�ga, mint hossz� cs�-kot v�lt� kardpeng�k; szinte a
vasak csend�l�s�t ishallani lehetett.
Mindez n�h�ny r�pke szempillant�s erej�ig tartottcsup�n. Azut�n megt�rt a var�zs, a
meg�ll�tott id��jra elindult, az asztal k�r�l megmozdultak az em-
berek.
�m Dara m�r pontosan tudta, mif�le hatalomkezdte ki apja bar�tj�nak lelk�t, tudta,
hol keresse avad v�gyak forr�s�t - �s meg�rtette, hogy Grainneb�lcsess�g�t nem
szabad megk�rd�jeleznie, ak�r-milyen kontinens ege fesz�l is feje felett.
20.

- Mi az, hogy nem csin�lnak semmit? A maga em-berei nem csin�lnak semmit, Watt,
az�rt nem kapok�rtelmes jelent�seket hetek �ta! Aj�nlom, hogy n�z-zen a k�rm�kre,
mert ha �n teszem meg, mondha-tom, cs�ful j�rnak!
A hatalmas termet� f�rfi d�h�dten j �rk�lt fel �s al�a szob�csk�ban, id�nk�nt
inger�lten sim�tva v�gigd�s pofaszak�ll�n. Az el�tte �ll� kesehaj� fiatal-ember nem
sz�lt. Megtanulta m�r, hogy nem �rde-mes k�s�rletezni�, ha nem k�rdezik; olykor
m�gakkor is felesleges. Sz�tlanul �lldog�lt h�t, v�rta,hogy a m�sik kid�h�ngje
mag�t, �s sz�t �rtsenek
v�gre.

- Es az arany�s�? Mi van az arany�s�val?V�gre elhangzott egy k�rd�s, amire


felelhetett, dea Waltnak sz�l�tott fiatalember m�gsem t�nt igaz�nel�gedettnek. Sej
tette, hogy v�lasza csak m�gink�bbfelingerli felettes�t. Halkan k�hintett, hogy
valamelyest leplezze zavar�t, azut�n azt mondta:
- Azt hiszem, uram, az az ember t�k�letes zs�kutcaa sz�munkra.

- Ezt meg hogy �rti, Watt? - k�rdezte a medvev�szj�sl� nyugalommal.

- H��t, ���, ami azt illeti, az az ember megbolon-dult... teljesen bedilizett.


A fel-al� j�rk�l� f�rfi megtorpant. Apr� szemeirosszindulat�an szegez�dtek feszeng�
ember�re.
- N�zz�k csak. Azt akarja mondani, Watt, hogynem tudtak kiszedni semmit Jake
Hammerb�l? -�rdekl�d�tt halkan.
A fiatalember-mit tehetett m�st- k�nyszeredettenb�lintott.

- Igen, uram. Nem ment�nk vele semmire...A medve ekkor ord�tani kezdett;
pofaszak�lla re-megett, szeme szinte elt�nt a k�v�r red�k alatt.
- Tehetetlen, nyomorult banda! Semmirekell�,gy�lev�sz n�ps�g! Hogy az �rd�gbe
tudtak ered-m�nytelen�l t�vozni az egyetlen szemtan�t�l?! K�r-deztek t�le
egy�ltal�n valamit, vagy csak v�rtak r�t�relmesen, h�tha el�rulja a titkait? Meg�ll
az �sz!A fiatalember nem tudta bizonyosan, vajon helye-sen cselekszik-e, amikor
megpr�b�l v�laszt adni �k�zbevetett k�rd�sre:

- Igen, uram, faggattuk. Term�szetesen. De az azember �r�lt... csak fecseg


�sszevissza valami va-r�zsl�r�l, aki meg�tkozta �ket, �s nem hajland�semmi
�rtelmeset mondani. Sajn�lom, uram.Alig f�l l�p�snyire az embere el�tt, a
pofaszak�llasf�rfi g�nyosan b�logatva hallgatott. Amikor az ta-n�cstalanul
befejezte, a medve felhorkant:
- K�sz? N�zz�k csak, ez minden, amit fel tud hoznia ments�g�re? - Miel�tt a
kesehaj� b�rmit v�laszol-hatott volna, r�f�rmedt: - �s az idegenek? Vel�k mivan?
Tal�n, ha b�vebben kifejten�, vajon mit csin�l-nak, amikor maga szerint semmit nem
csin�lnak?Watt fels�hajtott. �, hogy gy�l�lte a felettes�t, ezta k�v�r, undor�t�
poj�c�t! De semmit nem tehetettsorsa ellen; �gy rendeltetett, s hacsak nem
t�rt�nikcsoda, �gy is marad m�g j� ideig. Csak legal�bb l�tnavalami t�nyleges
hasznot a dologb�l... de erre alighavan rem�ny; az eg�sz kincs-hist�ria
nyilv�nval�ancsup�n a p�nzs�v�r medve �lma. �m, ha m�gsem...ha m�gsem, akkor igen
r�vid id�n bel�l maga m�-
468 469
g�tt hagyja ezt az �tkozott orsz�got... El�tte azonban m�g szuronyt tol a k�v�r
diszn� lapock�i k�z�!Mindez egyetlen szemvillan�snyi id� alatt suhant�t rajta,
hangosan azonban csak ennyit mondott:
- Johannesburgban id�znek, uram. Ezeml�tom�stexped�ci�ra k�sz�lnek, de m�g nem
indultak el.�lland�an figyelj�k �ket. Tal�n... tal�n az es�z�sek-t�l tartanak.
Hosszas kioktat�sra sz�rmitott, ord�toz�sra, a szo-k�sos jelenetekre. Val�s�ggal
megd�bbent, amikora pofaszak�llas f�rfi csak ennyit mondott:T�nj�n el innen, Watt -
Cs�ndesen sz�lt, m�r-m�r k�rlel�n.
A kesehaj� nem v�rta meg, irug meggondolja ma-g�t; eleget t�ve a k�telez�
formul�knak, sietve t�vo-
zott-

- �tkozott, tehetetlen alakok - mormolta a mag�ramaradt medve, �s ny�gve


beleereszkedett az ablakalatt �ll� sz�kbe.
A dolgok kor�ntsem az elk�pzel�sei szerint ala-kultak. A pomp�snak �g�rkez� terv
lassank�nt meg-fenekleni l�tszott, a fogaskerekek lassultak; el-el-akadtak, az id�
pedig veszedelmesen fogyott.A pofaszak�llas f�rfi nem els�sorban az id�j�r�s-t�l
tartott; noha az id� jelenthetett kisebb neh�zs�ge-ket, � sokkal s�t�tebb fellegek
gy�lekez�s�t�l f�lt.H�bor� el�jel�t �rezte a csontjaiban, m�rpedig r�gihadfi l�v�n,
ritk�n csalatkozott az ilyesmiben.Kr�ger vezet�se alatt a D�l-Afrikai
K�zt�rsas�gAnglia szem�ben egyre nagyobb sz�lk�t jelentett.Nem csup�n a
Matebeleorsz�got bekebelez�j meg-�ll�thatatlannak tetsz� Cecil Rhodes - �s persze
azeg�sz brit korm�ny - nagy �lm�t, a Fokf�ldt�l Kai-r�ig terjed� �sszef�gg�
gyarmatbirodalom l�treho-z�s�t akad�lyozta, de nyilv�nval� �s k�zzelfoghat�javakkal
is rendelkezett: rengeteg arannyal. NagyBritannia - hossz� csat�roz�sokat k�vet�en
- �vekignem avatkozott bele a b�r k�zt�rsas�gok �let�be;marakod�, egyre jobban
elszeg�nyed�, r�vid �let�-nek l�tsz� �llamocsk�k voltak, melyek j�
es�llyelfulladhattak saj�t tehetetlens�g�kbe. A Witwaters-rand arany�nak
felbukkan�s�t�l kezdve a helyzetjelent�sen megv�ltozott.
A transvaali �llam jelent�s v�m- �s ad�j�vedel-mekhez jutott, mely szempillant�s
alatt kir�ntotta ak�ty�b�l, emellett pedig maguk az aranyb�ny�k isfelkeltett�k az
angol gazdas�gi �let �rdekl�d�s�t.Igaz ugyan, hogy a b�r gazdas�g gyenges�ge �s
abritek r�men�ss�ge r�v�n a b�ny�k �s a sz�ll�tm�-nyoz�s haszn�nak legnagyobb
h�nyada angol zse-bekbe v�ndorolt, a Rand aranya m�gis er�sen fog-lalkoztatta
Britannia korm�ny�t - ann�l is ink�bb,mert Paul Kr�gerrel az �len a b�rok mindent
meg-tettek, hogy amennyire csak sz�k�s lehet�s�geikb�ltelik, f�ken tarts�k az angol
gazdas�g transvaalif�ld�n val� terjeszked�s�t, �s megn�velj�k saj�t r�-
szesed�seiket.
Az angol hatalom terjeszked�si v�gy�t l�nyeg�-ben egyetlen ember, Cecil Rhodes
jelk�pezte, ez anagyra hivatott, hihetetlen erej� �s k�pess�g�, �mg�tl�stalan
ember. M�g a b�rok �l�n Paul Kr�ger�llt, aki kilenc�vesen vett r�szt a nagy
trekben, s m�rakkor megtanulta gy�l�lni a briteket. Kr�ger diplo-m�ciai �rz�ke
el�tt egyetlen pillanatig sem maradhatott rejtve Nagy Britannia sz�nd�ka.
T�k�letesenj�ll�tta a h�d�t� nagyhatalom politik�j�nak mozga-t�rug�it. Elt�k�lt
v�gy vezette, hogy orsz�g�t �sn�p�t megmentse a lerohan�st�l, meg�rizze �n�ll�-
s�g�t, s biztos�tsa a f�ggetlens�g gazdas�gi h�tter�t.Ugyanakkor pontosan tudta,
hogy egy esetlegesh�bor� eset�n csak csek�ly es�llyel �llhatnak ellena hatalmas
h�d�t�nak, ez�rt m� den eszk�zzel igye-kezett azt elker�lni, az angol provok�ci�k
ellen�re.Kihaszn�lta a lehet�s�get, hogy N�metorsz�g �rde-kei is er�sen megk�v�nt�k
a nagy brit gyarmatbiro-dalom kialakul�s�nak megakad�lyoz�s�t, s �r�m-mel. fogadta
a kijelent�st, miszerint N�metorsz�gk�szen �ll Transvaal f�ggetlens�g�nek
megv�d�s�-re. M�g kor�bban erre csak utal�sok t�rt�ntek, 1895janu�rj�ban, a n�met
cs�sz�r sz�let�snapj�n Preto-ri�ban rendezett �nneps�gen a n�met konzul egye-nesen
bejelentette, hogy orsz�g�nak �rdek�ben �ll ab�r f�ggetlens�g meg�rz�se.
V�laszbesz�d�ben -Kr�ger ny�ltan kimondta, imm�r tudja, hogy ha azegyik nagyhatalom
a l�b�ra akar l�pni, a m�sikigyekszik majd megakad�lyozni.Az angolok mindett�l
f�ggetlen�l nem hagytak felk�s�rleteikkel, s a pofaszak�llas f�rfi nagyon j�l tud-
ta, hogy nem is fognak; aligha veszik komolyan an�metek �g�rget�seit. Hi�ba k�zd
foggal-k�r�mmelKr�ger ap� - k�sz�b�n �ll a h�bor�.A medvetermet� alak g�rnyedten
�lt sz�k�ben,mintha nem b�rn� a gondok s�ly�t. Komoly t�pren-g�sre k�nyszer�lt: ha
val�ban kit�r a h�bor�, s atransvaali ter�letek ily m�don l�nyeg�ben j�rhatat-lann�
v�lnak, ezzel jelent�s akad�ly g�rd�l el�be akincs megszerz�s�t illet�en. Noha
Lobengula egy-kori t�bora, Bulawayo �ppen nem b�r ter�letenfekszik, a csat�roz�sok
akkor sem hagyhat�k figyel-men k�v�l. M�sr�szr�l ugyanakkor h�bor� eset�nk�nnyebben
mozoghat odakint ak�r egy nagyobbegys�g is; j�val kisebb felt�n�st kelt, mint
b�k�ben.Ak�rhogy is, nem elhanyagolhat� szempont ez sem.El�ny�k �s h�tr�nyok - a
legf�bb kellemetlens�gaz, hogy nem az � kez�ben van a d�nt�s. Nem �t�lhetsaj�t
kedve szerint, hogy megv�rja-e a b�rok lero-han�s�t vagy sem, hiszen semmik�ppen
sem hagy-hatja, hogy az idegenek megel�zz�k. Ha azok elin-d�tj�k exped�ci�jukat,
neki is ind�tani kell az embe-reit. �tkozott egy helyzet, hogy � nem tarthat vel�k!
De nincs mit tenni, nem hagyhatja el a poz�ci�j�t -ahhoz t�ls�gosan is bizonytalan
a gy�zelem lehet�-
s�ge.
M�r megint nem marad m�s, mint v�rni. V�rni azellenf�l l�p�s�t, �s ahhoz igaz�tania
a saj�tj�t.A pofaszak�llas f�rfi gy�l�lt v�rakozni, �s k�l�n�-sen gy�l�lte, ha
m�sok szably�k meg a lehet�s�geit.�m, mint a nem t�ls�gosan eszes emberek �ltal�-
ban, gyakorta k�nyszer�lt ilyesmire.Johannesburg, noha transvaali v�ros volt,
sz�mosidegennek adott otthont. A kerek kalapos, k�rsza-k�llas b�rok k�z�tt bizony
mindenf�le n�ps�gny�zsg�tt az utc�kon, legnagyobb r�szt term�-szetesen angolok.
Jan Theron tudta mag�r�l, hogy az itteniek �t isink�bb idegennek n�zik, hiszen mind
k�ls�ben,mind viselked�sben t�vol ker�lt m�r n�p�t�l. K�l�-n�sebben nem b�nta -
sosem �rdekelte az ilyesmi.Ami odabent lakozott, az csakis az �v� volt, �s
�gytartotta, nincs hozz� k�ze senkinek; teljess�ggelmindegy h�t, mi jelenik meg
bel�le m�sok sz�m�ra.Otthbnosan mozgott az arany�s�k v�ros�ban,nem esett volna
nehez�re elker�lnie Rhett Butlert �st�rsas�g�t; ha akarta volna, k�nnyed�n
elt�nhetettvolna a szem�k el�l. De feleslegesnek tartotta abujk�l�st, mi t�bb, maga
kereste fel az amerikait azemeletes vill�ban.

- Hallottam, hogy maguk is �truccantak ide Kim-berleyb�l - mondta der�s mosollyal,


a hall ajtaj�ban�llva. - Egy kis orsz�gj�r�s?

- Igen, valami aff�le - biccentett Butler. - De ker�l-j�n beljebb, �s mes�lje el,


vajon maa mit keres erre-
fel�?
Thero bel�pett, hossz� �rny�ka v�gigsiklott afestett falon.

- Akadt n�mi dolgom a b�ny�kn�l, de m�r bev�-geztem... Gondoltam, felkeresem


magukat. Egy-r�szr�l, j� ismer�s�ket mindig sz�vesen l�t az em-ber, m�sr�szr�l meg
tal�n sz�ks�g�k is lehet r�m...vagy net�n magukban is boldogulnak a b�r nyelv-
vel?
Az amerikai, sz�les mozdulattal helyet mutatvavend�g�nek, der�s �br�zattal cs�v�lta
a fej�t.
- Nem, Mr. Theron, sz� sincs r�la - mondta. -Elk�pzelni sem tudom, hogy valaha is
k�pes lenn�kmegtanulni!

- Pedig igaz�n egyszer� - nevetett a b�r. - Az ig�kalakja nem v�ltozik a szem�lyek


nem�t�l �s sz�m�-t�l f�gg�en, csak m�ltid�ben ker�l el� egyge el�tag,s a f�neveknek
sincsenek nemei �s alakjai. Az egye-d�li neh�zs�get tal�n a kiejt�s jelentheti, a
k�l�nf�lekett�s mag�nhangz�k miatt. A legnehezebb han-gunk az o... - Hossz�, z�ng�s
� hangot ejtett, de �gy,hogy el�sz�r valamif�le magas fejhanggal indult, sazut�n
cs�szott le a m�ly �-ra, er�sen rezegtetve ahangszalagjait, mint a sv�jci
n�metek.Butler �sszer�ncolta a szem�ld�k�t, �s tr�f�sanelfintorodott.

- Azt hiszem, �n megmaradok az anyanyelvemn�l


- mondta. - Tudja, az �n koromban m�r nemigentanul meg az ember ilyen elk�peszt�
produkci�kat.
- H�t, akkor bizony sz�ks�ge lesz egy tolm�csra,ha Transvaalban akar boldogulni. -
Theron maga el�h�zott egy sz�ket, �s letelepedett.Az amerikai is le�lt, szemben
vele, a kertre tekint�ablak al�. Napbarn�tott arc�ra f�nyes s�vokat von-tak az
�vegen bet�z� sugarak p�szm�i.
- Ami azt illeh, Mr. Pearl-Merill m�r volt sz�vesfelaj�nlani a seg�ts�g�t - k�z�lte
vend�g�vel udva-rias, �m hat�rozott hangon. - Mindenesetre, k�sz�-n�m a
figyelmess�g�t... Maradjunk h�t ann�l a t�-teln�l, hogy j� ismer�s�kkel sz�vesen
tal�lkozik azember, rendben?! Mes�ljen, k�rem, maga szerint mit�rdemes tudni err�l
a v�rosr�l?A b�r arc�n mintha enyhe kelletlens�g suhantvolna �t, de oly gyorsan,
hogy k�ptelens�g lett volnajelent�s�get tulajdon�tani neki. Amikor
megsz�lalt,hangja �ppoly der�s volt, mint ezid�ig.a der�k Pearl-Merill -
b�logatott. - No persze,� az�rt nem ismeri Transvaalt �gy mint �n, de az�rtnyugodt
vagyok: j� kezekben vannak. �rti a iolg�t.Ezt el kell ismernem, annak ellen�re,
hogy csak egyangol...
Dara az �p�let �rny�k�ban, a h�ts� kert k�t j�koraak�ci�ja alatt �ld�g�lt
nyugsz�k�ben. L�tta Therontbel�pni a kapun - meglepte a f�rfi felbukkan�sa, elsem
tudta k�pzelni, mit kereshet itt, �s hogya buk-kant r�juk -de semmi kedve nem volt
besz�lni vele.Elzsong�totta a kellemes meleg, a csend, a korad�l-ut�ni hangulat.
�jjel esett ugyan, de a reggel ki se-perte az eget.
Nem �llt fel, hogy �dv�zmje a vend�get. Kihasz-n�lta az �rny�k v�delm�t, nem h�vta
fel mag�ra afigyelmet: nem is vette �szre a b�r.M�g hallotta, hogy az apja besz�dbe
elegyedik aiajt�ban �ll� vend�ggel, azt�n, ahogy a nappali el-nyelte a hangokat,
hamarosan elszund�tott.
474 475
Arra riadt, hogy valaki n�zi. Nem aludt t�ls�gosanm�lyen, �lm�ba belesz�tte a
k�rnyezet hangjait, �mnem hallotta semmi jel�t annak, hogy b�rki is k�zelment volna
hozz�. A tekintet ereje azonban m�gisarr�l �rulkodott, hogy alig n�h�ny l�p�sr�l
meredr� egy szemp�r.
A l�ny szemh�ja felpattant, ujjai r�fon�dtak anyugsz�k karf�j�ra; mi tagad�s,
megijedt kiss�. Decsak apja r�gi bar�tja, a P�rizsb�l �rkezett f�rfi �llt
el�tte.

- Bocs�sson meg - k�rte Nick. - Azt hiszem, meg-ijesztettem... Nem �llt


sz�nd�komban.Dar�t el�nt�tte a d�h. Nem sz�nd�kozott vissza-fogni a haragj�t -
v�lasza m�gsem siker�lt igaz�nindulatosra.

- De legal�bb �szrevette... az is valami - mondta azak�cia t�rzs�nek t�maszkod�


fiatalembernek.Volt valami a f�rfi arckifejez�s�ben, ami elvette al�ny d�h�nek
�l�t. Azok a cinkosan csillog� szemek,a sz�j sark�ban sz�ntelen�l ott bujk�l�
mosoly �r-ny�ka... valahogy nem tudott r� igaz�n haragudni,holott val�j�ban
gy�l�lnie kellett volna ami�rt les-kel�d�tt.

- Igaz�n sajn�lom - mondta Nick, �s finoman, alig�szrevehet�en meghajtotta mag�t. -


Bevallom, nemtudtam ellen�llni a k�s�rt�snek. Magam is a nyug-sz�kek b�k�j�re
v�gytam... �s itt tal�ltam kegyedet.
-Kisfi�s egyszer�s�ggel v�llatvont. -Olyan kedves,olyan nyugodalmas volt, ahogyan
aludt... j�l esettr�n�znem.
A teljes igazs�got megtartotta mag�nak - val�j�-ban sokkalta er�teljesebb hat�ssal
volt r� a l�tv�ny.Nem csup�n b�josnak �s gy�ny�r�nek l�tta a l�nyt,m�lys�gesen m�ly
megnyugv�st is keltett benne,mintha puszta jelenl�t�vel elcsit�totta volna a lelk�-
ben d�l� �szt�n-vihart, a b�kly�jukat vesztett v�-gyakat. Nem el�sz�r �rezte ezt
Dara k�zel�ben, �mmindeddig kor�ntsem hatott r� ilyen er�vel.
- Helyes - f�jt a l�ny, mint egy felbosszantott vad-macska. - Rem�lem,
kib�m�szkodta mag�t. - Fel�llt,t�vozni k�sz�lt. - �s mondja csak - k�rdezte vissza-
fordulva - maga mindig �gy j�r, mint a szellemek?A mestertolvaj sz�ja sark�ban
elm�ly�lt a cinkosf�lmosoly; Dara n�vekv� d�hvel �llap�totta meg,ho k�ptelen r�
val�ban haragudni.egy�ltal�n nem - ingatta a fej�t a f�rfi. - Csak,tudja, amikor
valami igaz�n nagy �r�m �r, nem �rle a l�bam a talajra...
Dara megdermedt, mint a t�tova s�ndiszn�, mi-el�tt �sszeg�mb�ly�d�sre sz�nn� el
mag�t. Sma-ragd szemei m�ly�n z�ld lobok sz�lettek, arca kipi-rult. Felgy�lt benne
a m�reg, ugyanakkor zavarbais esett - nem tudott mit kezdeni a sosem
tapasztalt�llapottal. Anyja v�re forrongott most benne, de 6err�l mit sem tudott; a
legsz�vesebben sarkon for-dult volna, hogy fak�pn�l hagyja az idegent, det�ls�gosan
sz�gyenletesnek tal�lta a menek�l�st.Nem tudta, mihez fogjon; soha �let�ben nem
�reztemag�t ilyen ostob�nak. Mintha kiford�tott�k volna�nmag�b�l.
Az �rny�k minden megfontol�s h�j�n, szinte �n-tudatlanul ny�jtotta ki fel� a kez�t.
A l�ny nemh�z�dott el; a s�ndiszn� m�g mindig nem g�mb�-ly�d�tt �ssze. Nick
megfogta a kez�t - Dara �ssze-r�ndult, �gy �rezte, mintha egy vill�m
energi�jafutott volna �t test�n egyetlen szemvillan�snyi id�alatt - �s gyeng�den
maga fel� h�zta.
- Ne menjen el - k�rte Nick. - J�jj�n, �lj�n le velem�s mes�ljen.

- Mir�l? - k�rdezte r�vetegen a l�ny. Kez�t lassankih�zta a f�rfi�b�l, szem�ben


z�ld szikr�kvillantak,ahogy megcsillant rajtuk a lombokon �tt�z� Nap
f�nye.

- Mindegy. B�rmir�l - vont v�llat a mestertolvaj. -Szeretn�m, ha mes�lne nekem...


esetleg �nekelne.Tud �nekelni

- Tanultam - b�lintott Dara. �gy �rezte, v�grelefoszlott r�la a k�l�n�s


tehetetlens�g, m�gsemakarta m�r fak�pn�l hagyni a f�rfit. Visszaiilt anyugsz�kbe,
ami m�g � izte teste lenyomat�t.Az �rny�k az ak�cia t�v�be telepedett, l�bait ma-ga
al� h�zta, �s a l�nyra mosolygott.
- Gondoltam - b�lintott. - Hangszeren is j�tszik
- Kelta h�rf�n, �s egy kicsit lanton is.
-�.
Csend lett. Egyik�k sem sz�lt, a f�rfi a szokottmosoly-�rny�kkal sz�ja szeglet�ben
n�zett a sma-ragdsz�n szemp�rba, m�g a l�ny el nem fordult.
- Milyen al �let P�rizsban - k�rdezte Dara kisv�r-
tatva.

- H�t, eg�sz m�s mint itt - nevetett az �rny�k.- Mit csin�l ott?

- Csillagokat gy�jt�k az �jszak�ban- Nem �rtem.

- �kszerekkel foglalkozom... Tudja, hogy a magaszeme olyan, mint a legtiszt�bb t�z�


smaragd? me-raude-nak mondj�k a franci�k.
- De maga nem francia.

- Nem. Angol vagyok. Tudnm, egy �r szem�ben ezel�g nagy b�n. .


A tereb�lyes ak�ci�k gy�nge szell�ben motoz��gai k�l�n�s �rnyj�t�kot .var�zsoltak a
f�ldre. R�-vid �lt�, sz�ntelen�l egym�sba alakul� folt-alakoksuhantak, p�r�gtek,
siklottak a napf�nyben f�rd�gyepen, ahogyan odafent a lezelek �v�dtek a
sz�llel.Azut�n hirtelen egy elrajzolt felh� keveredett a Napel�, s az �rny-l�nyek
f�rge serege egyetlen szempil-lant�s alatt eleny�szett. Belef�ltak a felh�
s�t�tj�be;mintha sosem lettek volna. Dara zem�ben is ki-hunytak a z�ld csillagok.
Nick h�trahajtotta a fej�t, tark�j�t nekit�masztottaa fa t�rzs�nek. N�zte egy ideig
a f�l�borul�, eserny�szer� koron�t, 5 az �gak k�zt �tvil�gl� sz�rke-feh�r,k�nny�
felh�t, mely lassan �szott el a Nap el�tt.Amikor elhagyta, �s az �les sugarak
d�rdak�nt su-hantak el� m�g�le, a mestertolvaj lehunyta a sze-m�t, s hagyta, hogy a
lombsz�rte f�ny v�gig�m�lj�naz arc�n.
K�l�n�s, gondolta. Mif�le ereje lehet ennek a l�ny-nak, mif�le hatalom �rad bel�le,
mely k�pes �t ilyk�nnyed�n megnyugtatni, elfeledtetni vele Victori-ne Chatellerault
vad �rz�kis�g�t? Ha mellette volt

Nicket nem k�s�rtette a v�gy, r�gi �nmaga lehetettmegint: vid�m, k�nnyed, �s


kiegyens�lyozott.Sajnos, az �ld�sos hat�st nem �rizhette meg; haDara elt�volodott,
benne �jra el�t�rtek a v�gy sz�r-nye�. Csaknem minden este tal�lkozott Victorine-
nal, s a francia kisasszony gondosan �gyelt r�, hogytal�ljon lehet�s�get a b�kly�k
megszor�t�s�ra.C5, azok a m�mor�t� �lelkez�sek, izz�, vad cs�kok,forr� �jszak�k!
Victorine teste maga tolt a t�k�letesgy�ny�r. A l�ny a szerelem istenn�jek�nt
b�v�lte ela mestertolvajt, s tasz�totta a gy�ny�r mocsar�ba,ahonnan egyed�l
k�ptelen volt kiverg�dni. T�ved-hetetlen ujjak, telt ajkak, m�zszin f�rt�k,
rugalmas-kem�ny keblek �s l�ngol� combok bocs�jtott�k r� avar�zst...
Az �rny�l halkan fels�hajtott - bens�j�ben acsa-rogni kezdtek a felbujtott
sz�rnyek. Riadtan nyitot-ta ki szem�t, s hajtotta el�re a fej�t.Dara �t n�zte. Z�ld
szemeib�l nyugalom, v�gtelennyugalom �radt, s valami olyan j�s�g, amely burok-k�nt
�lelte k�r�l a fiatalembert.Nick �nk�ntelen�l elvigyorodott. e azt�n sohanem volt a
n�k j�t�kszere, soha sem ir�ny�tott�kh�l�szoba-parancsnokok, piheg� keblek,
olvatagtekintetek... �s most tess�k. Itt van egyszerre k�tl�ny is, akik sosem
tapasztalt hatalommal b�rnakfelette. T�nd�rek? Boszork�nyok?Sokkal
elk�pzelhet�bbnek tartotta, hogy puszt�n�s egyszer�en � maga bolondult meg.Amikor
Victorine �s Dara el�sz�r tal�lkoztak, s ott�lltak egym�ssal szemk�zt a stinkwood-
fa asztal k�toldal�n, Nick egyik�k hat�s�t sem �rezte mag�n;mintha kioltott�k volna
egym�s erej�t. A f�rfi csakvalami tompa, meghat�rozhatatlan fesz�lts�get �r-zett
k�z�tt�k, valami k�l�n�s nyom�st, mely �sz-szes�r�tette a leveg�t, s r�nehezedett a
t�dej�re.Akkor m�g nem tulajdon�tott ennek k�l�n�sebbjelent�s�get, most azonban
kezdte egyre hat�rozot-tabban �gy v�lni, hogy meg�r�lt. Vagy pedig...
- Ki ez a... Victorine kisasszony? - k�rdezte v�rat-lanul Dara, rezzenetlen
tekintettel meredve a mes-tertolvaj arc�ba.
Nicket v�ratlanul �rte a k�rd�s; k�hintett.
- Victorine kisasszony? Khmm, h�t... egy �si fran-cia nemesi csal�d gyermeke. De
ezt m�r kegyed is
tudja.
Dara csak b�lintott. K�rd�se tov�bbra is �lt.
- Nos - hajtotta le a fej�t Nick zavart mosollyal -az igazs�g az, hogy magam is
alig tudok r�la vala-mit. K�l�n�s tudom, de �gy igaz... nem ismerj�kegym�st
t�ls�gosan r�gen.
- �rtem - b�lintott a l�ny.
K�nozt�k a k�rd�sek, de egyiket sem tartotta alkal-masnak arra, hogy feltehesse egy
l�nyeg�ben telje-sen idegen f�rfinak. Elv�gre hogyan is �rdekl�dhet-ne afel�l,
vajon apja bar�tja tiszt�ban van-e azzal,hogy mif�le �szt�n�k tombolnak benne, s
ezek�rt kitehet� felel�ss�. Hogyan k�rdezhetn� meg, vajonj�-e neki mindez,
�nsz�nt�b�l �l-e �gy... �s egy�lta-l�n, tudja-e, hogy amit �rez, mesters�gesen
gerjesz-tett v�gy... a Gonosz fegyvere!?Nem, ezeket a k�rd�seket soha nem teheti
fel.Vagy mag�nak kell v�laszt tal�lnia - a m�dj�t m�gelk�pzelni sem tudta - vagy
t�vol kell tartania ma-g�t a dologt�l. De vajon megteheti-e, hogy t�volmarad? Hib�t
k�vet el, ha beavatkozik, vagy k�te-less�ge k�zbel�pni?
Megannyi k�rd�s, egyetlen v�lasz n�lk�l. b, Gra-innen, ha most itt lenn�l!
Fpln�zett az �gak k�z�. Istenem, mily�n idegen ittminden! Mennyivel k�nnyebb lenne
odahaza... At�lgyek �rny�k�ban, Leah-val az oldal�n; ujjai ez�st h�r-fah�rokon
futnak, a bokrok k�z�l hallja az apr�n�p nesze-z�s�t, a sz�l s�haj�ban Grainne �s
Keenan hangj�t. Nemest�nd�rek l�bnyom�t �rz� patakok mellett, hatalmas
erej�r�n�kkal v�sett �si k�vek oltalm�ban... Otthon!Otthon soha nem t�tov�zna
ennyit, nem bizonyta-lankodna. Az �r f�ldt�l kapja az er�t, az �r erd�kt�la
b�tors�got, az �r foly�kt�l a b�lcsess�get... Nemtanulta m�g meg, mik�nt keressen
mag�nak sz�vet-s�geseket az idegenben.
S az a m�sik... a francia l�ny, � vajon megtanulta?�gy l�tszott, �t nem zavarja,
hogy t�vol van a haz�-j�t�l. Hogy is mondta Grainne?Oly sokarca van a gonosznak,
l�nyom. De felismerhetedmindet, ha el�g hozz� az er�d... csakhogy vigy�zz!
Hafelismered, ki is h�vod magad ellen: S ahhoz m�r sokkalnagyobb er�d kell legyen,
hogy meg�llj ellen�ben... Agonosz minden�tt otthon van, neked azonban szeretnedkell
a leveg�t, mely k�r�l�lel, az eget, mely f�l�d borul, sa f�ldet, mely a talpad al�
simul, hogy hatal mat nyerhess
t�l�k!
A gonosz minden�tt otthon van...Olyan k�l�n�s volt ez a gondolat a
napsi.at�tted�lut�nban, a t�sk�s ak�cia sz�tsz�rt �rny�k�ban,egy nyugsz�kben �lve.
Olyan hihetetlen, olyan t�-voli... �s m�gis, olyan igaz.
Dara a mestertolvajra n�zett. Ki ez a f�rfi? - gon-dolta. Nem tudok r�la semmit.
Egy idegen, ap�mr�gi bar�tja, akit ezid�ig soha sem l�ttam. s m�gis,� hozta el�m
�jra r�gi �nmagamat. Azt az elveszett-nek hitt l�nyt, aki egykor a Sziget f�i
k�z�tt bolyon-gott, Moll Roe O'Cath��n l�bnyomaiban j�rt, s afeh�r szarvas�n�r�l
�lmodott.
�nk�ntelen�l is beny�lt k�nny� kab�tja al�, �smark�ba z�rta a Sziget Hqlgy�t
�br�zol� med�lt. Ameleg f�m a tenyer�be simult, s � imm�r nem k�tel-kedett abban,
vajon helyes-e, ha tettre sz�nja el ma-
g�t-
Az este k�nnyed l�pteivel m�r r�g v�gigfutott afeh�r l�cker�t�s ment�n, hogy
elterpeszkedjen a kertfelett, fekete m�lys�gekre �s holdf�ny f�r�szt�ttes�vokra
osztva a vil�got. H�s�ges k�s�r�i, a m�ly-vasz�n �s vajs�rga f�nyszeletek az �g
alj�n mindad-dig kitartottak, m�g csak a mindenhat� �jszaka elnem t�r�lte �ket
urukkal egy�tt, s fel nem gy�jtottaragyog� l�mp�sait, a milli�nyi csillagot.A
fekete tint�ba zuhant kert k�zep�n az emeletesvilla feh�rje derengett, mintha a
nappal mag�basz�vott m�rhetetlen mennyis�g� napf�nyt sug�roz-n� most vissza, hogy
ir�nyjelz�k�nt szolg�lhassonaz �jszaka megannyi v�ndor�nak. K�r�tte mocca-natlan
volt a vil�g; az �j v�ndorai tal�n m�gsemtartottak ig�nyt a hivalkod�
ir�ny�t�toronyra. T�vo-labb azonban, a bokrok fodros szokny�i alatt �s abarn�ra
p�colt mell�k�p�letek m�g�tt t�ncolt, lib-bent, fordult a s�t�ts�g, ahogy �letre
kel� �rnyaktucatjai incselkedtek vele. Rovarok, k�gy�k, b�k�k,apr� ragadoz�k keltek
�tra, hogy �dv�z�lj�k az�jabb vad�szat �jjel�t, s nagy rem�nyekkel indulja-nak
k�r�tjukra. Vad�szok cserk�sztek nagy gond-dal a fekete lepel alatt, t�bbnyire a
r�m�letr�l �lmo-d� �ldozatokra, olykor azonban egym�sra is. Zs�k-m�nyol� �s
zs�km�ny - a k�m�letlen t�rv�nyek nemk�l�n�tett�k el egym�st�l megnyugtat�
bizonyos-s�ggal a k�t csoportot.
Az a lopva mozdul� alak azonban, mely k�nnyedf�rges�ggel �pp akkor lend�lt �t az
alacsony ker�t�sfelett, amikor a keskeny holdsarl� f�nye megbicsak-lott, aligha
tartott att�l, hogy zs�km�nyk�nt v�gziezen az �jszak�n. A villanegyed kertjeiben
nemakadt akkora ragadoz�, amelyt�l tartania kellettvolna, csup�na cs�ndes hal�l
n�pe, a k�gy�k jelent-hettek r� komoly vesz�lyt, �gy azt�n �gyelt is
r�jukkell�k�ppen.
Megtorpant kiss�, amint beljebb ker�lt. Leste, nemmozdul-e kutya vagy �jjeli�r
valahol - az eff�le �r�h�zakn�l soha nem lehetett tudni, s m�g akkor sem�rtott az
�vatoss�g, ha nem jeleztek neki el�re eff�levesz�lyt. De, mik�ppen �g�rt�k, nem
akadt semmi,mely megg�tolta volna a behatol�t, hogy �tsuhan-jon a vir�gok k�z�tt a
gyepen, �s el�rje a feh�renvil�gl� �p�let oldal�t.
Ott meg�llt �jra. Felemelt fejjel vizslatta az ablako-kat; noha a sz�ml�l�s �ppen
nem volt er�s oldala,m�giscsak megtal�lta azt, melyet keresnie rendelte-tett. Ahogy
ott �llt, fekete teste �lesen elv�lt a l�cekfeh�rj�t�l - ha b�rki n�zett volna most
a h�z fel�,nyomban felfedezhette volna. Csakhogy, err�l azoldalr�l m�g napk�zben
sem igen t�r�d�tt senki avill�val, �jnek �vadj�n pedig m�g �gy sem.A h�vatlan
l�togat� elfutott a kiv�lasztott ablakal�, mez�telen talpa annyi neszt sem csapott,
minthaeg�r szaladt volna a f�ben. Felk�mlelt megint, hall-gat�zott, s miut�n semmi
nem adott okot a gyanak-v�s�ra, nekiindult. Oly k�nnyed�n kapaszkodottfelfel� a
sima falon,.puszt�n a deszk�k illeszt�seithaszn�lva seg�ts�g�l, mintha csak
k�nyelmes l�travezette volna. I<isv�rtatva el�rte a kiv�lasztott ny-
l�st. -
A p�rk�nyba kapaszkodva m�r k�nny� dolgavolt. F�rge ujjai v�gigfutottak a kereten -
meg-k�nnyebb�lten tapasztalta, hogy az ablak val�bannyitva v�rja, amik�nt �g�rt�k
neki. �vatos mozdu-lattal l�kte be, s a k�vetkez� pillanatban m�r vda-bent �llt a
szob�ban.
Most hib�zott, tudta j�l. r�ls�gosan sietett, elmu-lasztotta ellen�rizni, ajon nem
tart�zkodik-e vala-ki odabent. Azt mondt�k neki, a helyis�g �res lesz,de ez nem
jelent semmit - soha nem szabad azilyesmit ellen�rizetlen�l elfogadni. � pedig
belen-d�lt, megr�szeg�lve a gyors ikert�l; csak a zeren-cs�je �vta, nem az esze. A
szoba val�ban �res volt.M�r a szagr�l tudta, hogy feh�r ember lakja ahelyis�get.
Feh�r f�rfi, aki nemr�giben �rkezett Af-rik�ba. Megb�z�i err�l nem t�j�koztatt�k,
nem tar-tott�k sz�ks�gesnek. Igazuk volt.A behatol� megvet�en a padl�ra k�p�tt,
azut�nhozz�l�tott, hogy t�vir�l hegyire �tkutasson min-dent a holmi ut�n, ami
annyira �rdekelte a megbi-�it. Gyorsan �s gondosan dolgozott, figyelm�t nemker�lte
el semmi, s m�g arra is �gyelt, hogy lehet�-leg semmif�le nyomot ne hagyjon maga
ut�n. Ennek�rdek�ben indul�s el�tt m�g meg is f�rd�tt a patak-ban, mert tudta, hogy
az avas k�kuszolaj szagak�nnyen el�rulhatja. Imm�r, hogy a gyorsan foly�v�z elvitte
az �rul� olair�teget - a saj�t szem�vell�tta, amint ezer f�nyben szipork�zva
tovasuhan afelsz�nen: nagy var�zslat! - m�r nem fedezhette felsenki emberfia, hogy
ott j�rt a h�zban. Feh�r emberfia legal�bbis semmik�ppen.
Hamar v�gzett, a szoba nem volt igaz�n nagy, s azidegen sem �rkezett t�ls�gosan sok
holmival. Akutakod�nak jutott ideje a berendez�s, a padl� �s afalak �tvizsg�l�s�ra
is; megb�z�i pontosan meg-mondt�k, meddig lehet a lak� t�volmarad�s�ra sz�-m�tani.
M�g azt is megengedhette mag�nak, hogyegyes, soha nem l�tott t�rgyakat csup�n a
maga�r�m�re vegyen szem�gyre - �m t�bb�kr�l �gy semtudta eld�nteni, mik�nt is
szolg�lhatj�k gazd�jukat,pedig nem voltak teljess�ggel ismeretlenek el�tte afeh�rek
holmijai.
Munk�ja v�gezt�vel m�g egyszer alaposan k�r�l-n�zett, meg�llap�totta, hogy nem
hagyott semmitfigyelmen k�v�l.
Ennek ellen�re nem tal�lta meg, amit keresnie kel-
lett.
Nick May hazafel� ballagott a villanegyed kertjeik�z�tt. Lassan l�pkedett a
holdf�nyben, h�s�gest�rsa, az ez�stfej� bot egy�tt koppant l�pteivel. Afinoman
v�sett farkasfej engedelmesen simult te-nyere al�; az ez�stm�ves igaz�n j� munk�t
v�gzett,holott a bot v�g�re �nt�tt, elnagyolt g�mbb�l �gykellett megform�znia az
alakot, hogy a fejet nemv�laszthatta el mag�t�l a s�tap�lc�t�l.A f�rfi meg�llt, �s
nagyot szippantott az �jszakabalzsamos leveg�j�b�l. Felette elsz�ntan ragyogtaka
csillagok - mintha az �g sz�mtalan mos�sban szi-t�v� kopott k�rpitja m�g�l
t�nd�k�ln�nek el�. T�-volb�l, valahonnan a medd�h�ny�k t�j�k�r�l k�l-toz�s
foszl�nyai hallatszottak; inger�lt veszeked�s,ut�bb valami r�m�lt ord�t�s, azut�n
csend. lezarany�s�k t�bor�ban �jabb n�zetelt�r�s felett csitri-tak el a hull�mok.
Lassan ugyan, de kezdett m�r kitisztulni Nickelm�je; a b�dulatb�l, mely mindeddig
s�r� k�dk�ntk�r�l�lelte, minden l�legzetv�tel�vel egyre t�bb t�-vozott. Olyb� t�nt
sz�m�ra, mintha s�lyos illat�mocs�ri vir�gok k�z�l s�t�lna lassan felfel�, a
tisztaleveg�j� hegyek k�z�.
�m most, hogy meg�llt �s lehunyta a szem�t,nyomban maga el�tt l�tta Victorine
s�t�tben vil�gl�meztelen test�t, ajk�n �rezte puha ajk�t, orr�ban�rz�ki illat�t.
Ujjai r�fon�dtak a farkasfejre; er�nekerej�vel emelte fel s�lyos szemh�jait, �s
indult to-v�bb. �jra elcs�ndes�lt a var�zs, �s az �rz�ki �szto-n�k testetlen
k�s�rtetei, melyek Erinn�szekk�nt t�n-colt�k �t mindegyre k�r�l, h�tr�bb h�z�dtak
kiss�.Mire haza�rt, �rr� lett az incselked� eml�kek fe-lett, de j�l tudta, �lm�ban
nyomban visszat�rnekmajd, �s vele maradnak hajnalig. Le�lt az �gya sz�-l�re; a
holdf�ny bes�t�tt az ablakon, feh�rez�st s�-vot vet�tve a szob�ra, s a f�rfi
arc�ra. Nick �gymeredt a f�ld�nt�li f�nybe, mint egy megbabon�-zott emberfarkas.
Azut�n v�ratlanul felnevetett. Halkan, kurt�n -vid�man.
K�l�n�s j�t�kszab�lyokat szabott sz�m�ra ez�ttala Sors, de ha �gy kell lennie, h�t
�ll el�be! Elt�rtugyan a megszokott�l, de a j�t�k csak j�t�k maradt,b�rmilyenek is
a felt�telek - a t�t pedig oly gyakranvolt �let vagy hal�l.
Ez�ttal ugyan sokkal ink�bb a b�bu, vagy a bili-�rd-goly� szerep�t osztott�k neki,
semmint a val�dij�t�kos�t, �m az�rt t�lz�s lenne azt �ll�tani, hogymegfosztott�k
volna minden szabad akarat�t�l. To-logatj�k, l�kd�sik, igyekeznek sarokba
szor�tani,lyukba tasz�tani - csakhogy �r� az�rt nem csup�n afizika t�rv�nyei
�rv�nyes�lnek. Nem, kor�ntsem.Legal�bbis egyel�re.
Fel�llt, ledobta ing�t az �gy mell� t�masztott s�ta-p�lca el�. Elmosolyodott. Ha
Er�s most itt lenne,nyilv�n azonnal bef�szkeln� mag�t az elsz�rt ruha-darabba
-valami k�l�n�s megfontol�sb�l azt tartot-ta az eff�le dolgokr�l, hogy csakis az �
sz�m�raker�lhettek a padl�ra. Az �rny�k szinte sajn�lta,hogy reggelre kelve nem
kell majd kir�znia ing�b�laz �lmos k�p�, m�ltatlankod� kuty�t. Mint holmirongybaba,
olyan volt az �bredez� j�sz�g; a mester-tolvajnak minduntalan az a k�pzete t�madt,
hogyilyenkor k�nnyed�n �ssze lehetne gy�rni, mint ah�goly�t.
A tacsk�r�l term�szetesen P�rizs jutott az esz�be,P�rizsr�l pedig a t�l. Milyen
k�l�n�s; a Szajna tal�nm�r befagyott, az Ile de Cit� kopasz f�it z�zmaracifr�zza, a
Notre Dame v�zk�p�inek sz�j�b�l j�gcsa-pok cs�ngnek.
Az �rny�k nem szerette igaz�n a telet, sz�vesen �ltvolna a tr�pusokon, most m�gis
visszaforgatta vol-na az id� kerek�t. A hideg, sz�llel-b�lelt P�rizsbanm�g boldog
volt; m�g hitt valamiben. Igaz, lelkem�ly�n megr�m�lt t�le, �s tal�n kib�v�kat is
kere-sett, de azt gondolta, a Sors ez�ttal val�ban valamikomoly dolgot rendelt el
sz�m�ra.De nem. Csak egy �jabb j�t�k ez is. Egy �jabb�tkozott, keser�, hal�los
j�t�k.A fekete fi�cska aligha lehetett t�bb tizenh�romesztend�sn�l. S�t�t b�r�n
k�kuszolaj csillogott, la-pos orra felett m�lyen �ltek a kifejez�stelen
szemek,r�vidnadr�gja valahonnan Eur�p�b�l sz�rmazott -enn�l t�bbet nemigen
�llap�thatott meg r�la a szem-l�l�. Ami azt illeti a f�l� magasod� feh�r f�rfit
nemis igen �rdekelte egy�b, csak a h�r, amir�l a gyerekbesz�molt.
Johannesburgban mindenre tal�lhatott embert,aki �gyesen l�tott hozz�; a biceg�
eur�pai ugyanteljess�ggel j�ratlan volt errefel�, akadt azonban is-mer�se, aki
p�tolta hi�nyoss�gait. A k�lyk�t is �szerezte.
Tom - a nevet a misszi�ban kapta a fi�cska, aholnevelkedett, az igazira m�r nem
eml�kezett - f�k�ntlop�sb�l tartotta fenn mag�t, de k�l�nf�le megb�za-t�sokat is
elfogadott. Igaz�n tehets�ges volt, �gyazt�n gyakorta vett�k ig�nybe a
szolg�latait.M�r arra sem eml�kezett, hogyan ker�lt a misszi-�ba, arra azonban
ann�l ink�bb, mennyire gy�l�ltott �lni. 1Ci nem �llhatta a feh�r ember isten�t,
mely-nek im�d�s�val l�pten-nyomon zaklatt�k, a fegyel-met, a tanul�st. Egyetlen
dologra volt j� csup�n azeg�sz: megtan�tott�k a feh�rek nyelv�re, �gy azt�nmost
kit�n� �zleteket k�thetett vel�k.M�rpedig kellett a p�nz, Johannesb�rgban nemvolt
k�nny� meg�lni, �s dr�ga volt a dagga is. Ak�b�t�szerre m�g a misszi�ban szokott r�
- ruh�kat�s n�ha ed�nyeket lopott, ami�rt cser�be azt�n meg-kapta a sz�d�t�
n�v�nyt. Mivel a jellegzetes szagr�l�s a gyerek v�ltoz�s�b�l tan�t�i hamarosan
r�j�ttekviselt dolgaira, Tomot b�ntet�sb�l bez�rt�k, hogyim�dkozzon �s elm�lkedjen
tettei helytelen volt�-r�l. A fiu megsz�k�tt.
Sok�ig bolyongott mindenfel�, t�bbsz�r kish�j�n�hen is halt, m�gnem azut�n eljutott
az arany v�ro-s�ba �s r�j�tt, milyen k�nnyed�n meg�lhet a feh�rb�r�, �m s�t�t lelke
emberekb�l. Ez a s�nta, ame-lyiknek most besz�molt, nem besz�lte igaz�n j�l azta
nyelvet, amit a misszi�ban angolnak neveztek, deaz�rt meg�rtett�k egym�st, �s ami a
legfontosabbvolt, rendesen fizetett. A p�nz pedig eg�szen k�z-�rthet� nyelven
besz�l.

- Mindent nagyon gondosan vizsg�ltam, uram -jelentette ki Tom, �s feln�zett


megb�z�ja arc�ba. -Nincsen ott az a holmi, amit nekem mondott meg-keresni ott.
Ebben �n eg�sz�ben nagyon bizonyos
vagyok.

- Ejnye - morrant az eur�pai. - Mindent j�l meg-


n�zt�l?
A fi�cska arca grimaszba r�ndult; a s�t�t arc lep-lezetlen megvet�st t�kr�z�tt,
noha tal�n Tom magasem akarta �gy.

- �n elmondtam - biccentett kurt�n. - Abban aszob�ban nem volt sehol sem a holmi,
arw t mondottkeresni.

- Biztosan j� szob�ban volt�l?


- Fh - legyintett a k�ly�k. - Maga elmondta j�l,hogyan kell megtal�lnom azt az
ablakot, amin ne-kem m�sznom kell. Biztosan nem vagyok ostoba
szam�r!
De a f�rfit nem lehetett ilyen k�nnyen meggy�zni.
- T�. Mondd el, mit l�tt�l - rendelkezett.A fekete fi�cska homlok�n �sszeszaladtak
a r�n-cok. Nem lehetett tudni, vajon a bossz�s�g, vagy at�preng�s bar�zd�i-e.

- Nagy t�ska volt b�rb�l �gy alatt - mondta kellet-len�l. - Ruh�kat l�ttam benne
sorban, �s tov�bb�dolgokat azonk�v�l...
- Mif�le dolgokat?
Tom v�llat vont.
- Nem fontos dolgokat.
- Rendesen v�laszolj, amikor k�rdezek! - Az eur�-pai hangj�b�l komoly fenyeget�s
csend�lt; a k�ly�k�rz�keny volt az ilyesmire.

- Nem tudom - b�kte ki s�rt�d�tten. - Eddig m�gnem siker�lt nekem l�tnom olyan
dolgokat... ez ittegy ostoba v�ros - t�rta sz�t v�kony karjait.A f�rfi felnevetett.

- J�l van. Hagyjuk. Most elmehetsz, de tal�n kel-lesz m�g nekem.


A gyereknek nem kellett k�tszer mondani. B�lin-tott, katon�san sarkon fordult, �s
m�lt�s�gteljes l�p-tekkel elballagott.
A biceg� eur�pai b�mult ut�na egy r�vid ideig,azut�n � is elindult.
Meglehet, hogy nem is � a mi ember�nk, t�pren-gett. Vagy, ha � is az, valahol
otthon hagyta a zs�k-m�ny�t. Hiszen minek is hozta volna mag�val. Eh,ez a l�ny, a
meg�rz�seivel! D�h�dten csapott �kl�-vel a leveg�be, egy dolga ut�n siet� fiatal
suhancr�m�lten t�rt ki el�le.
No persze, merengett tov�bb, imm�r nem is ak�r�l van sz� csup�n. Ha net�n siker�lne
ez az �r�ltterv, sokkal nagyobb kincs birtok�ba juthatunk,mint amir�l eddig ak�r
csak �lmodtunk is. Mind-azon�ltal, valahogy a k�vet is vissza kell majd sze-rezni.
Vajon t�nyleg ez a fick� vitte el? Olyan val�-sz�n�tlennek t�nik... de a l�ny
esk�szik r�. Milyensz�p is lenne, k�t legyet �tni egy csap�sra! Lecsapnia vagyonra,
�s visszaszerezni az elorzott k�vet...micsoda dics�s�g!
El�gedett mosoly derengett fel az ajk�n, amikorarra gondolt, hogy a lehet� legjobb
�ton haladnak agy�zelem fel� - igaz, az �t v�ge m�g messze volt, deha nem
k�nyszer�ti �ket let�r�sre semmi, akkor nemsz�m�t, milyen hosszan kell haladniuk.
No persze,min�l gyorsabban �rnek c�lt, ann�l kev�sb� fenye-geti �ket vesz�ly.
Igen, igyekezni kell h�t, s�rgetni az esem�nyeket.Ugyanakkor vigy�zni, nehogy a
legkisebb porszemis beker�lj�n a fogaskerekek k�z�; a tervek n�ha olyk�nnyen
f�lresiklanak.
Mosolya elm�ly�lt; nem, ez�ttal nem lehet sz�semmif�le porszemr�l. Hiszen imm�r
minden k�t-s�get kiz�r�an �k ir�ny�tj�k az esem�nyeket.
21.
A P�rizs k�zeli kis kolostor cell�j�ban gyertyaf�nyt�ncolt, mesebeli sz�rnyetegk�nt
vet�tve a falra ab�k�sen olvasgat� f�rfi �rny�k�t. Az egyszer� kisasztalon, sz�ken,
keskeny der�kaljon �s a h�feh�rfalon l�g� fesz�leten k�v�l csup�n egyetlen polc
�segy apr� �jjeliszekr�ny kapott helyet a szob�csk�-ban; mellett�k �ppen annyi t�r
maradt mind�ssze,hogy a cella lak�ja .v�gigs�t�lhasson az ajt�t�l avastag falba
v�gott g�tikus ablakig.Ha kitekintett, a kolostor sz�k, �m odaad� gond-dal rendben
tartott kertj�re l�tott, s a kereng� egyr�sz�re, ahol szinte mindig akadt egy-egy
elm�lye-d� bar�t. Most azonban csak a t�li s�t�ts�gre, a feh�rlepelben dereng�
bokrokra vethetett volna egy pil-lant�st, s tal�n a keskeny, �les f�ny�
holdsarl�ra,mely �gi v�ndor�tj�n r�vid id�re megpihent a ko-lostorkert felett.
Nem is kelt fel asztala mell�l, ink�bb olvasm�ny�-ba temetkezett, mint minden
d�lut�n, ami�ta a ko-rai s�t�t �s az er�s hideg a szob�j�ba sz�m�zte �t.M�g volt
egy kis ideje vacsor�ig, igyekezett kihasz-n�lni, hogy befejezhesse a k�nyvet, s
�jat tudjonk�rni a k�nyvt�ros testv�rt�l. Noha a meg-meglib-ben� gyertya gyenge
f�nye er�sen f�rasztotta a sze-m�t, hamarabb v�gzett a h�tral�v� oldalakkal,
mintgondolta volna.
Fels�hajtott, h�trad�lt a nyikorg� sz�ken, �s lassanbecsukta a k�nyvet. A lecsap�d�
fed�lap keltettel�g�rv�ny kish�j�n eloltotta a gyerty�t; a l�ng
ijedtenlekuporodott, szemvillan�snyi ideig izz� pontk�nt�lt csup�n, azut�n hirtelen
�jfent kiny�jt�zott, n�-h�nyszor a magasba lend�lt, majd megnyugodvavil�golt
tov�bb. A f�rfi �rnya a gyertya-szabta gro-teszk koreogr�fia szerint t�ncolt a
feh�r falon -ut�bb azonban felemelkedett, megn�tt, �s elindultaz ajt� fel�.
A szoba lak�ja h�na al� szor�tott k�nyv�vel kil�-pett a folyos�ra. Behajtotta a
paliszander sz�nre p�-colt ajt�t, �s elindult, hogy megkeresse a
k�nyvt�rostestv�rt. V�gigcsoszogott a hossz�, �res folyos�n; al�ptek halk zaja
visszhangot verve futott v�gig adurva k�falak ment�n.
Egy kerne ny�l� ajt� el�tt megtorpant; kinyitotta,�s kil�pett a kereng�re. Meg�llt,
nagyot szippantotta hideg, h�szag� leveg�b�l. A cs�ndes, �nnepl�-fe-h�rbe �lt�z�tt
udvar b�k�je k�r�l�lelte �t, s nyom-ban mag�val ragadta a lelk�t valami olyan
vil�gba,melyr�l csak a nagy b�lcsek m�veiben olvashat az
ember.
A hold a k�polna teteje mellett ragyogott, sz�gyen-l�sen csup�n keskeny sarl�j�t
t�rva a t�li vil�g el�.F�ny�ben megannyi miniat�r csillagk�nt szipor-k�ztak a
feny�k �gaira fagyott h�pelyhek, s oly �les�rny�kok szabdalt�k fel a kertet, ak�rha
fekete kar-tonb�l has�tott�k volna �ket.
Mivel a hideg hamarosan utat tal�lt csuh�ja al�, aszeml�l�d� b�natosan
fels�hajtott, m�g egyszer k�-r�ln�zett, igyekezv�n meg�rizni mag�ban a t�li�lomba
burkol�z� sz�ps�g �h�tat�t, azut�n vissza-h�z�dott a folyos�ra, gondosan bet�ve
maga m�-g�tt az ajt�t. K�l�n�s, milyen kem�nyen tartja ma-g�t a t�l. Lassacsk�n m�r
tavaszodni illen�k.Ami azt illeti, az �si falak k�z�tt sem volt t�ls�go-san meleg;
a f�rfi megszapor�zta l�pteit, hogy mi-el�bb el�rje a k�nyvt�ros testv�r cell�j�t -
a szob�k-ban t�bbnyire el�g kellemes volt az id�, csak n�h�nyszerzetes tartotta
sz�ks�gesnek, hogy lelke �p�l�sev�gett fagyoskodj�k.
M�r el�re �r�lt, hogy maga m�g�tt hagyhatja azord folyos�t, amikor meg�llt az ajt�
el�tt. Beko-pogtatott.

- Igen, ker�lj beljebb! - Jules, a k�nyvt�ros fiatalember volt,. v�kony, alacsony


kis emberke j�korap�paszemmel, borzas �st�kkel; illett hozz� a hangjais. - Hogy
tetszett a k�nyv? - �rdekl�d�tt, amintvend�ge bel�pett hozz�.

- Igaz�n �rdekesnek tal�ltam - d�rm�gte az �rke-z�. Nem csalatkozott. A


szob�csk�ban val�ban kel-lemes volt a h�m�rs�klet, ha melegnek nem is lehe-tett
�ppen nevezni. Az apr� emberke nem szeretettf�zni. - B�r, meg kell mondanom, amit a
p�pai csal-hatatlans�g kapcs�n fejteget, nekem egy kicsit t�l-zottnak t�nik...
igaz, �n nem vagyok pap, nem ta-nultam teol�gi�t.

- �lj csak le - intett az �gy fel� Jules testv�r. � magaaz asztal mellett �ld�g�lt,
valami r�ginek t�n� f�li-.�nst tanulm�nyozott amikor megzavart�k. - Nemfogadod el,
hogy a p�p�t a Szentl�lek seg�ti, amikoraz egyh�z legf�bb tan�t�jak�nt �ltal�nos
�rv�ny�tanb�li d�nt�st hoz?
A vend�g nagyot szusszanva huppant le a der�k-aljra, majd �ll�t simogatva a
h�zigazd�ra n�zett.
- Nem is ezzel van nekem bajom - mondta cs�nde-
sen.

- H�t akkor mivel? - �rdekl�d�tt Jules testv�r.


- N�zd, Jules. Lehet, hogy a Szentl�lek val�banseg�ti a p�p�t eff�le d�nt�sekn�l...
�n ezzel nemsz�llok vit�ba, mert nem �rzem magam el�gs�ges-nek a t�m�hoz. De
egyszer s mindenkorra dogma-tikusan kijelenteni egy emberr�l, egy f�ldi haland�-
r�l... m�g ha az maga a p�pa is... hogy t�vedhetetlen?!Te helyesnek tartod ezt?

-A p�pa nem egyszer� f�ldi haland�... Legal�bbis,amikor egyh�zi m�lt�s�g�ban


tekintj�k - magya-r�zta a k�nyvt�ros. Elfordult asztal�t�l, ujjait �sz-szeillesztve
besz�lt vend�g�hez, minden fontosnak�t�lt sz�n�l megbillentve a k�t kez�b�l form�lt
ko-sarat. - �s l�tod, az�ta