You are on page 1of 36

SLOVNÍČEK

anglicko-slovenský

www.cambridge.org/elt/cz

www.oxico.sk
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

ENGLISH PRONUNCIATION SLOVAK

UNIT 1A

according (to) (pre) /əˈkɔː(r)dɪŋ ˌtuː/ podľa


close (adj) /kləʊz/ blízky, dôverný, dôkladný
clubbing (n) /ˈklʌbɪŋ/ chodiť po kluboch alebo baroch
exhibition (n) /ˌeksɪˈbɪʃ(ə)n/ výstava
gardening (n) /ˈɡɑː(r)d(ə)nɪŋ/ záhradkárstvo; záhradníčenie
inteligencia; chápavosť;
intelligence (n) /ɪnˈtelɪdʒ(ə)ns/ spravodajská služba
lie-in (n) /laɪ ɪn/ pospať si
meet up with (phrasal v irreg) /miːt ʌp wɪð/ splniť (požiadavku)
online (adv) /ˈɒnlaɪn/ byť pripojený k sieti
vyzdvihnúť (niekoho); zviezť
pick someone up (phrasal v) /pɪk ˈsʌmwʌn ʌp/ niekoho (autom)
recent (adj) /ˈriːs(ə)nt/ nedávny, súčasný, čerstvý
relative (n) /ˈrelətɪv/ príbuzný
satisfying (adj) /ˈsætɪsˌfa:ɪŋ/ uspokojujúci, vyhovujúci
tidy up (phrasal v) /ˈtaɪdi/ upratať
top ten (n) /tɒp ten/ desať najlepších
chat (v) /tʃæt/ rozprávať sa, „kecať“

UNIT 1B

almost (adv) /ˈɔːlməʊst/ skoro, takmer


can’t bear (v) /kænt beə(r)/ nemôcť zniesť / vydržať
granddad (n) /ˈɡræn(d)ˌdæd/ starý otec, dedko
keen on (adj) /kiːn ɒn/ nadšený pre
kick (v) /kɪk/ kopnúť, nakopnúť
vzťah, v ktorom sa city často menia
love-hate relationship (n) /lʌv heɪt rɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp/ od lásky k nenávisti a opačne
nerves (n pl.) /nɜː(r)vz/ nervozita
partly (adv) /ˈpɑː(r)tli/ čiastočne, sčasti
public transport (n) /ˈpʌblɪk ˈtrænspɔː(r)t/ verejná hromadná doprava
ring-tone (n) /ˈrɪŋɡˌtəʊn/ vyzváňací tón
run out of (phrasal v irreg)
/rʌn aʊt əv/ spotrebovať, vyčerpať

1
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

seem (v) /siːm/ zdať sa, pripadať


signal (n) /ˈsɪɡn(ə)l/ signál, znamenie
soap opera (n) /səʊp ˈɒp(ə)rə/ telenovela
sociable (adj) /ˈsəʊʃəb(ə)l/ spoločenský, priateľský

switch something off (phr. v) /swɪtʃ ˈsʌmθɪŋ ɒf/ zhasnúť, vypnúť


talkative (adj) /ˈtɔːkətɪv/ zhovorčivý, mnohovravný
text message (n) /tekst ˈmesɪdʒ/ textová správa, sms
though (conj) /ðəʊ/ i keď, avšak, predsa len, hoci
turn something off (phrasal v) /tɜː(r)n ˈsʌmθɪŋ ɒf/ vypnúť
veg (n) (=vegetable) /vedʒ/ zelenina
likes and dislikes (n pl.) /laɪks ən dɪsˈlaɪks/ záľuby- to, čo má a čo nemá rád
customer service (n) /ˈkʌstəmə(r) ˈsɜː(r)vɪs/ zákaznícky servis
none (quantifier) /nʌn/ žiadny; nič; nikto

UNIT 1C

amazingly (adv) /əˈmeɪzɪŋli/ úžasne, prekvapivo


blood pressure (n) /blʌd ˈpreʃə(r)/ krvný tlak
brain (n) /breɪn/ mozog, rozum
týkajúci sa; príslušný;
concerned (adj) /kənˈsɜː(r)nd/ zainteresovaný
confuded (adj) /kənˈ uːzd/ zmätený, popletený
create (v) /kriˈeɪt/ tvoriť, vytvoriť
decoration (n) /ˌdekəˈreɪʃ(ə)n/ dekorácia, ozdoba, výzdoba
disappointed (adj) /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ sklamaný
napodobnenina; niečo falošné /
fake (n) /feɪk/ nepravé
frustrated (adj) /frʌˈstreɪtɪd/ sklamaný, znechutený, frustrovaný
chemicals (n pl.) /ˈkemɪk(ə)lz/ chemikálie
laughter (n) /ˈlɑː ə(r)/ smiech
massage (n) /ˈmæsɑːʒ/ masáž
meditate (v) /ˈmedɪteɪt/ premýšľať, hĺbať, meditovať
naturally (adv) /ˈnætʃ(ə)rəli/ samozrejme, prirodzene, pravdaže
produce (v) /prəˈdjuːs/ vyrobiť, vyrábať, produkovať
reduce (v) /rɪˈdjuːs/ znížiť, zmenšiť, zredukovať
scared (adj) /skeə(r)d/ vystrašený, vyľakaný

2
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

shocked (adj) /ʃɒkt/ šokovaný, otrasený


stranger (n) /ˈstreɪndʒə(r)/ cudzinec, neznámy človek
všeobecný, celkový, svetový,
universal (adj) /ˌjuːnɪˈvɜː(r)s(ə)l/ univerzálny
watercolours (n) /ˈwɔːtə(r)ˌkʌlə(r)z/ vodové farby
yoga (n) /ˈjəʊɡə/ joga
defence (against illness) (n) /dɪˈfens/ obrana (proti chorobe)
clap (v) /klæp/ tlieskať, tľapkať
barbecue (n) /ˈbɑː(r)bɪˌkjuː/ ražeň; piknik s opekaním
environmental (adj) /ɪnˌvaɪrənˈment(ə)l/ týkajúci sa (životného) prostredia
firm (n) /fɜː(r)m/ podnik, firma
law firm (n) /lɔː fɜː(r)m/ právna firma
portfolio (n) /pɔː(r)tˈfəʊliəʊ/ dosky; ministerský úrad
progress (n) /ˈprəʊɡres/ pokrok, vývoj, postup
steak (n) /steɪk/ rezeň, biftek
get on (someone’s) nerves (v) /ɡet ɒn nɜː(r)vz/ ísť niekomu na nervy

UNIT 2A

allowed (adj) /əˈlaʊd/ dovolený, povolený, prípustný


Austria /ˈɒs.tɹi.ə/ Rakúsko
deadline (n) /ˈdedˌlaɪn/ uzávierka, konečný termín
laptop (n) /ˈlæpˌtɒp/ notebook
lie ( irreg v) /laɪ/ ležať; klamať
ought (v) /ɔːt/ mal by; mať povinnosť
overtime (n) /ˈəʊvə(r)ˌtaɪm/ nadčas (v práci)
permission (n) /pə(r)ˈmɪʃ(ə)n/ povolenie, dovolenie, súhlas
possibility (n) /ˌpɒsəˈbɪləti/ možnosť
praise (n) /preɪz/ pochvala
pressure (n) /ˈpreʃə(r)/ tlak, nátlak, napätie
tortoise (n) /ˈtɔː(r)təs/ korytnačka
whenever /wenˈevə(r)/ kedykoľvek, zakaždým
workaholic (n) /ˌwɜː(r)kəˈhɒlɪk/ pracovný fanatik, workoholik

UNIT 2B

aubergine (n) /ˈəʊbə(r)ˌʒiːn/ baklažán

3
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

bean (n) /biːn/ fazuľa


beef (n) /biːf/ hovädzie mäso
blender (n) /ˈblendə(r)/ mixér
boil (v) /bɔɪl/ vrieť, variť sa
broccoli (n) /ˈbrɒkəli/ brokolica
carrot (n) /ˈkærət/ mrkva
contain (v) /kənˈteɪn/ obsahovať
cookery (n) /ˈkʊk(ə)ri/ kuchárske umenie
courgette (n) /kɔː(r)ˈʒet/ cuketa
course (n) /kɔː(r)s/ kurz
despite /dɪˈspaɪt/ napriek, navzdory
eggplant (n) /ˈeɡˌplɑ:nt/ baklažán
freezer (n) /ˈfriːzə(r)/ mraznička
frying pan (n) /ˈfraɪɪŋ ˌpæn/ panvica
garlic (n) /ˈɡɑː(r)lɪk/ cesnak
grill (v/n) /ɡrɪl/ gril; grilovať
heat something up /hiːt ˈsʌmθɪŋ ʌp/ prihriať, ohriať
however (adv) /haʊˈevə(r)/ akokoľvek
income (n) /ˈɪnkʌm/ plat, príjem, dôchodok
intuition (n) /ˌɪntjuˈɪʃ(ə)n/ intuícia, predtucha, tušenie
lamb (n) /læm/ jahňacina; jahňa
market research (n) /ˈmɑː(r)kɪt rɪˈsɜː(r)/ prieskum trhu
microwave (n) /ˈmaɪkrəˌweɪv/ mikrovlnná rúra
organic (adj) /ɔː(r)ˈɡænɪk/ organický
oven (n) /ˈʌv(ə)n/ rúra, pec
pea (n) /piː/ hrach
pepper (n) /ˈpepə(r)/ čierne korenie
permanent (adj) /ˈpɜː(r)mənənt/ trvalý, stály, stabilný
popularity (n) /ˌpɒpjʊˈlærəti/ obľuba, popularita
quality (n) /ˈkwɒləti/ kvalita; akosť; vlastnosť
rapidly (adv) /ˈræpɪdli/ rýchlo
ready meal (n) /ˈredi mi:l/ hotové jedlo
rise (v) /raɪz/ vychádzať, stúpať (slnko)
roast (v) /rəʊst/ piecť, opekať, pražiť

4
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

rubbish bin (n) /ˈrʌbɪʃ bɪn/ smetný kôš; nádoba na odpadky


saucepan (n) /ˈsɔːspən/ rajnica, kastrólik
spare (adj) /speə(r)/ náhradný, zvyšný, rezervný
steady (adj) /ˈstedi/ pevný, stály, stabilný
steam (v) /sti:m/ variť v pare
supposed (adj) /səˈpəʊzd/ domnelý, údajný, predpokladaný
taste (n) /teɪst/ chuť, príchuť
Thai (adj) /taɪ/ thajský
three-course meal (n) /θri: kɔː(r)s mi:l/ jedlo s troma chodmi
wok (n) /wɒk/ typ panvice
zucchini (n) /zʊˈkiːni/ cuketa

UNIT 2C

addicted (adj) /əˈdɪktɪd/ závislý


although (conj) /ɔːlˈðəʊ/ hoci, aj keď, i keď, akokoľvek
amazed (adj) /əˈmeɪzd/ užasnutý, veľmi prekvapený
awake (adj) /əˈweɪk/ prebudený
boiling (adj) /ˈbɔɪlɪŋ/ variaci, vriaci
cure (n) /kjʊə(r)/ liečba, liek
delighted (adj) /dɪˈlaɪtɪd/ potešený
diet (n) /ˈdaɪət/ strava, výživa
electricity (n) /ɪˌlekˈtrɪsəti/ elektrina
exhausted (adj) /ɪɡˈzɔːstɪd/ vyčerpaný, vysilený
fabulous (adj) /ˈfæbjʊləs/ úžasný, rozprávkový
fairly (adj) /ˈfeə(r)li/ dosť; značne; spravodlivo
fall asleep (v) /fɔ:l əˈsli:p / zaspať
fascinated (adj) /ˈfæsɪneɪtɪd/ uchvátený, unesený, fascinovaný
furious (adj) /ˈfjʊəriəs/ zúrivý, rozzúrený, naštvaný
gorgeous (adj) /ˈɡɔː(r)dʒəs/ nádherný, oslnivý
gradable (adj) /ˈɡreɪdəb(ə)l/ stupňujúci (sa)
herbal (adj) /ˈhɜː(r)b(ə)l/ bylinný; rastlinný
huge (adj) /hju:dʒ/ obrovský, ohromný
hypnosis (n) /hɪpˈnəʊsɪs/ hypnóza
incredibly (adv) /ɪnˈkredəbli/ neuveriteľne

5
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

indeed (adv) /ɪnˈdiːd/ skutočne, vskutku, naozaj


insomnia (n) /ɪnˈsɒmniə/ nespavosť
lie (v irreg) /laɪ/ ležať, klamať
marvelous (adj) /ˈmɑː(r)vələs/ skvelý, úžasný, nádherný
meditation (n) /ˌmedɪˈteɪʃ(ə)n/ hĺbanie, premýšľanie, meditácia
nap (n) /næp/ zdriemnutie
nightmare (n) /ˈnaɪtˌmeə(r)/ nočná mora, zlý sen
pill /pɪl/ tabletka, pilulka
potato (n) /pəˈteɪtəʊ/ zemiak
salon (n) /ˈsælɒn/ salón
shattered (adj) /ˈʃætə(r)d/ zničený, úplne vyčerpaný
siesta (n) /siˈestə/ odpočinok, siesta
snore (v) /snɔː(r)/ chrápať
suddenly (adv) /ˈsʌd(ə)nli/ zrazu, naraz, náhle
suffer (from) (v) /ˈsʌfə(r)/ trpieť; znášať
tasty (adj) /ˈteɪsti/ chutný
terrified (adj) /ˈterəfaɪd/ vydesený, vystrašený
tiny (adj) /ˈtaɪni/ drobný, maličký, nepatrný
tiredness (n) /ˈtaɪə(r)dnes/ únava
unpopular (adj) /ʌnˈpɒpjʊlə(r)/ neobľúbený, nepopulárny
way of life (n) /weɪ əv laɪf/ štýl života
wide awake (adj) /waɪd əˈweɪk/ úplne bdelý
wink (v) /wɪŋk/ žmurkať
fast asleep (adj) /fɑːst əˈsli:p/ tvrdo spiaci
cause (v) /kɔːz/ spôsobiť
doze off (phrasal v) /dəʊz ɒf/ zdriemnuť si
dream (n/v) /dri:m/ sen, prianie; snívať sa
filthy (adj) /ˈfɪlθi/ špinavý, nečistý, hnusný, sprostý
heavy sleeper (n) /ˈhevi ˈsli:pə(r)/ tvrdý spáč
light sleeper (n) /laɪt ˈsli:pə(r)/ ľahký spáč

UNIT 2D

sleeper (n) /ˈsliːpə(r)/ spáč


babysit (v) /ˈbeɪbiˌsɪt/ strážiť niekomu dieťa

6
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

babysitter (n) /ˈbeɪbiˌsɪtə(r)/ pestúnka, opatrovník dieťaťa


concern (n) /kənˈsɜː(r)n/ vec, záležitosť, starosť
miserable (adj) /ˈmɪz(ə)rəb(ə)l/ biedny, chudobný, nešťastný
pot (n) /pɒt/ hrniec, kastról, nádoba
pretend (v) /prɪˈtend/ predstierať, fingovať, hrať

UNIT 3A

bite (irreg v) /baɪt/ hrýzť, štípať


Central America /ˈsentrəl əˈmerɪkə/ Stredná Amerika
deal (with) (v) /di:l/ vyriešiť, poradiť si, vyrovnať sa
Greece /gri:s/ Grécko
check into (phrasal v) /tʃek ɪntu:/ zapísať sa, zaregistrovať sa
check out of (phrasal v) /tʃek aʊt əv/ odhlásiť sa
lately (adv) /ˈleɪtli/ nedávno, v poslednom čase
particularly (adv) /pə(r)ˈtɪkjʊlə(r)li/ hlavne, najmä, obzvlášť
poisonous (adj) /ˈpɔɪz(ə)nəs/ jedovatý
put up with (phrasal irreg v) /pʊt ʌp wɪθ/ zmierovať sa; trpezlivo znášať
rainforest (n) /ˈreɪnˌfɒrɪst/ dažďový prales
see someone off (phrasal irreg v) /si: ˈsʌmwʌn ɒf/ vyprevadiť, sprevádzať
set off (phrasal irreg v) /set ɒf/ začať, rozbehnúť, spustiť
souvenir (n) /ˌsuːvəˈnɪə(r)/ suvenír, pamiatkový predmet
spider (n) /ˈspaɪdə(r)/ pavúk
surely (adv) /ˈʃɔː(r)li/ iste, určite, nepochybne
find out (phrasal v) /faɪnd aʊt/ zistiť, odhaliť, vypátrať
get back (phrasal v) /ɡet bæk/ vrátiť sa; získať späť
look forward to (phrasal v) /lʊk ˈfɔː(r)wə(r)d tʊ/ tešiť sa na
bring something back
/brɪŋ ˈsʌmθɪŋ bæk/ vrátiť, priniesť späť
(phrasal irreg v)
get around (phrasal irreg v) /ɡet əˈraʊnd/ zastaviť sa (niekde, u niekoho)

UNIT 3B

advantage (n) /ədˈvɑːntɪdʒ/ výhoda, prednosť, prospech


bench (n) /bentʃ/ lavica, lavička
cruise (n) /kruːz/ výletná / okružná plavba
diagram (n) /ˈdaɪəɡræm/ diagram, graf, schéma

7
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

disadvantage (n) /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/ nevýhoda


employ (v) /ɪmˈplɔɪ/ zamestnať, najať; použiť
prvá trieda; niečo vynikajúce /
first class (n) /fɜː(r)st klɑ:s/ prvotriedne
guidebook (n) /ˈɡaɪdˌbʊk/ knižný turistický sprievodca
guided tour (n) /ˌɡaɪdɪd tʊə(r)/ prehliadka so sprievodcom
independently (adv) /ˌɪndɪˈpendəntli/ nezávisle, samostatne
package holiday (n) /ˈpækɪdʒ ˈhɒlɪdeɪ/ zájazd cez turistickú kanceláriu
pocket (n) /ˈpɒkɪt/ vrecko, priehradka
publish (v) /ˈpʌblɪʃ/ publikovať, zverejniť
separately (adj) /ˈsep(ə)rətli/ oddelene, zvlášť, samostatne
south-east (adj) /ˌsaʊθˈiːst/ juhovýchodne
ekonomická / turistická /
economy class (n) /ɪˈkɒnəmi klɑ:s/ najlacnejšia trieda
kniha predávaná s veľkým
best-seller (n) /best ˈselə(r)/ úspechom

UNIT 3C

accommodation (n) /əˌkɒməˈdeɪʃ(ə)n/ ubytovanie


advertising /ˈædvə(r)ˌtaɪzɪŋ/ reklama, inzercia
beginner (n) /bɪˈɡɪnə(r)/ začiatočník
comfort (n) /ˈkʌmfə(r)t/ pohodlie, pohoda
competitive (adj) /kəmˈpetətɪv/ konkurenčný, súťažiaci
confidence (n) /ˈkɒnfɪd(ə)ns/ tajomstvo; dôvera
danger (n) /ˈdeɪndʒə(r)/ nebezpečenstvo, ohrozenie
difficulty (n) /ˈdɪfɪk(ə)lti/ ťažkosť, prekážka, problém
elephant (n) /ˈelɪfənt/ slon
enjoyable (adj) /ɪnˈdʒɔɪəb(ə)l/ príjemný, radostný
úprava / vylepšenie vzhľadu
facelift (n) /ˈfeɪsˌlɪft/ (auta, budovy...)
farmhouse (n) /ˈfɑː(r)mˌhaʊs/ statok, usadlosť
farming (n) /ˈfɑ:(r)mɪŋ/ hospodárenie
formation (n) /fɔː(r)ˈmeɪʃ(ə)n/ formovanie, tvorenie, tvarovanie
holidaymaker (n) /ˈhɒlɪdeɪˌmeɪkə(r)/ rekreant, výletník, dovolenkár
honesty (n) /ˈɒnɪsti/ poctivosť, úprimnosť
importance (n) /ɪmˈpɔː(r)t(ə)ns/ dôležitosť, význam
increase (v) /ɪnˈkri:s/ zvýšiť, stúpať, pribúdať

8
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

jeep (n) /dʒiːp/ džíp


jungle (n) /ˈdʒʌŋɡ(ə)l/ džungľa
kindness (n) /ˈkaɪn(d)nəs/ láskavosť, vľúdnosť, dobrota
oboznámený, zasvätený,
knowledgeable (adj) /ˈnɒlɪdʒəb(ə)l/ informovaný
laziness (n) /ˈleɪzines/ lenivosť
marsh (n) /mɑː(r)ʃ/ močiar, močarina, barina
modesty (n) /ˈmɒdɪsti/ skromnosť, umiernenosť
natural (adj) /ˈnætʃ(ə)rəl/ prírodný; prirodzený
nature (n) /ˈneɪtʃə(r)/ príroda; charakter, povaha
patience (n) /ˈpeɪʃ(ə)ns/ trpezlivosť
recover (v) /rɪˈkʌvə(r)/ obnoviť; získať späť; uzdraviť
review (n) /rɪˈvjuː/ recenzia, kritika, posudok
sadness (n) /ˈsædnəs/ smútok, žiaľ
safari (n) /səˈfɑːri/ safari, výprava do divočiny
surfing (n) /ˈsɜː(r)fɪŋ/ surfovanie
surgery (n) /ˈsɜː(r)dʒəri/ operácia, chirurgický zákrok
surrounded (adj) /səˈraʊndid/ obklopený
touristy (adj) /ˈtʊərɪsti/ turistami vyhľadávaný
tradition (n) /trəˈdɪʃ(ə)n/ tradícia, zvyk
traditional (adj) /trəˈdɪʃ(ə)nəl/ tradičný
ward (n) /wɔ:(r)d/ oddelenie (v nemocnici)
webpage (n) /web peɪdʒ/ webovská stránka
bay (n) /beɪ/ zátoka, záliv
lion (n) /ˈlaɪən/ lev
cosmetic surgery (n) /kɒzˈmetɪk ˈsɜː(r)dʒəri / plastická chirurgia
adventurous (adj) /ədˈventʃ(ə)rəs/ dobrodružný

UNIT 3D

belong (to) (v) /bɪˈlɒŋ/ patriť, prislúchať


bother (v) /ˈbɒðə(r)/ trápiť, obťažovať
bottled (adj) /ˈbɒt(ə)ld/ fľaškový
fort (n) /fɔː(r)t/ pevnosť, opevnenie
mosque (n) /mɒsk/ mešita
recommendation (n) /ˌrekəmenˈdeɪʃ(ə)n/ odporúčanie

9
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

rickshaw (n) /ˈrɪkˌʃɔː/ rikša


divide (v) /dɪˈvaɪd/ deliť, rozdeliť

UNIT 4A

covered (adj) /ˈkʌvə(r)d/ krytý, pokrytý


foreigner (n) /ˈfɒrɪnə(r)/ cudzinec
full-size (adj) /ˌfʊl ˈsaɪz/ v plnej veľkosti (nezmenšený)
gig (n) /ɡɪɡ/ dvojkolesový kočiar
live (adj) /laɪv/ živý, priamy (vysielanie)
onstage (adv) /ˈɒnˌsteɪdʒ/ na javisku
pie (n) /paɪ/ koláč
plastic (n) /ˈplæstɪk/ umelá hmota, plast
promoter (n) /prəˈməʊtə(r)/ propagátor, organizátor (akcie)
release a CD (v) /rɪˈliːs ə ˌsi: ˈdi:/ vydať CD
repair (v) /rɪˈpeə(r)/ opraviť
snooker (n) /ˈsnuːkə(r)/ gulečník
stone (n) /stəʊn/ kameň, skala
technician (n) /tekˈnɪʃ(ə)n/ technik
wild (adj) /waɪld/ divý, divoký, nespútaný
dressing room (n) /ˈdresɪŋ ru:m/ šatňa
charts (n pl.) /tʃɑː(r)tz/ rebríček naj...

UNIT 4B

adventurer (n) /ədˈventʃ(ə)rə(r)/ dobrodruh


achieve (v) /əˈtʃiːv/ dosiahnuť, docieliť
brave (adj) /breɪv/ statočný, odvážny
frostbite (n) /ˈfrɒs(t)ˌbaɪt/ omrzlina
independent (adj) /ˌɪndɪˈpendənt/ nezávislý, svojbytný, samostatný
painful (adj) /ˈpeɪnf(ə)l/ bolestivý, nepríjemný
practical (adj) /ˈpræktɪk(ə)l/ praktický, použiteľný, účelný
producer (n) /prəˈdjuːsə(r)/ výrobca, producent, tvorca
realise (v) /ˈrɪəlaɪz/ uvedomiť si
responsible (for) (adj) /rɪˈspɒnsəb(ə)l/ zodpovedný, rozvážny
sensible (adj) /ˈsensəb(ə)l/ rozumný, uvážlivý

10
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

sensitive (adj) /ˈsensətɪv/ citlivý, jemný


shed (n) /ʃed/ kôlňa, šopa
sink (v irreg) /sɪŋk/ klesať, potopiť sa, padnúť
stubborn (adj) /ˈstʌbə(r)n/ tvrdohlavý, vzdorovitý
talented (adj) /ˈtæləntɪd/ talentovaný, nadaný
army (n) /ˈɑː(r)mi/ armáda, vojsko
determined (adj) /dɪˈtɜː(r)mɪnd/ rozhodný, odhodlaný
experienced (adj) /ɪkˈspɪəriənst/ skúsený

UNIT 4C

allow (v) /əˈlaʊ/ dovoliť, umožniť


aloe vera (n) /ˌæləʊ ˈvɪərə/ aloe vera
anthropologist (n) /ˌænθrəˈpɒlədʒist/ antropológ
antiseptic (n, adj) /ˌæntiˈseptɪk/ dezinfekčný, antiseptický
aspirin (n) /ˈæsprɪn/ aspirín, acylpyrín
bark (n) /bɑ:(r)k/ kôra; štekot
beat (v) /bi:t/ biť, udrieť; poraziť (niekoho)
blood (n) /blʌd/ krv
burn (v) /bɜ:(r)n/ horieť, spáliť
drug (n) /drʌɡ/ liek, droga
effective (adj) /ɪˈfektɪv/ účinný, skutočný, efektívny
exhausting (adj) /ɪɡˈzɔ:stɪŋ/ vyčerpávajúci, unavujúci
fever (n) /ˈfi:və(r)/ horúčka
foxglove (n) /ˈfɒksˌɡlʌv/ náprstník
heal (v) /hi:l/ liečiť, vyliečiť
helper (n) /ˈhelpə(r)/ pomocník
lavender (n) /ˈlævəndə(r)/ levanduľa
leaf (n) /li:f/ list
malaria (n) /məˈleəriə/ malária
mixture (n) /ˈmɪkstʃə(r)/ zmes, mix
pain (n) /peɪn/ bolesť; žiaľ
pillow (n) /ˈpɪləʊ/ vankúš
purple (adj) /ˈpɜ:(r)p(ə)l/ červenofialový, purpurový
quinine (n) /kwɪˈniːn/ chinín

11
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

recovery (n) /rɪˈkʌv(ə)ri/ uzdravenie, zotavenie


remarkable (adj) /rɪˈmɑ:(r)kəb(ə)l/ mimoriadny, pozoruhodný
remedy (n) /ˈremədi/ liek; náprava, opatrenie
sap (n) /sæp/ miazga; šťava
scar (n) /skɑ:(r)/ jazva, kaz
soft (adj) /sɒft/ mäkký, jemný, hebký
teapot (n) /ˈti:ˌpɒt/ čajová kanvica
throat (n) /θrəʊt/ hrdlo
treat (v) /tri:t/ liečiť, ošetriť; zaobchádzať
treatment (n) /ˈtri:tmənt/ liečba, ošetrenie; úprava
unable (adj) /ʌnˈeɪb(ə)l/ neschopný
willow (n) /ˈwɪləʊ/ vŕba
within (prep) /wɪðˈɪn/ vnútri, v, vo, za
young-looking (adj) /jʌŋ lʊkiŋ/ mlado vyzerajúci
fortunately (adv) /ˈfɔ:(r)tʃənətli/ našťastie
break something open (phrasal v) /breɪk ˈsʌmθɪŋ ˈəʊpən/ násilím niečo otvoriť
B.C. (before Christ) /ˌbi: ˈsi:/ p.n.l. (pred naším letopočtom)

UNIT 4D

bad-tempered (adj) /ˌbæd ˈtempə(r)d/ nevrlý, zle naladený


bunch (n) /bʌntʃ/ strapec, zväzok, trs
considerate (adj) /kənˈsɪd(ə)rət/ ohľaduplný, šetrný
enthusiastic (adj) /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/ nadšený
express (v) /ɪkˈspres/ vyjadriť (sa)
generalization (n) /ˌdʒen(ə)rəlaɪˈzeɪʃ(ə)n/ zovšeobecnenie
generation (n) /ˌdʒenəˈreɪʃ(ə)n/ generácia; vytváranie
hard-working (adj) /hɑ:(r)d ˈwɜː(r)kɪŋ / pracovitý
immigration (n) /ˌɪmɪˈɡreɪʃ(ə)n/ imigrácia, prisťahovalectvo
injury (n) /ˈɪndʒəri/ zranenie, úraz
loyal (adj) /ˈlɔɪəl/ oddaný, verný, lojálny
moody (adj) /ˈmu:di/ náladový
offensive (adj) /əˈfensɪv/ útočný, agresívny
officer (n) /ˈɒfɪsə(r)/ dôstojník, policajt
scream (v) /skri:m/ kričať, vrieskať

12
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

soften (v) /ˈsɒf(ə)n/ zmäkčiť, zjemniť


spoilt (adj) /spɔɪlt/ rozmaznaný, skazený
tend (to) (v) /tend/ mať sklon (k)
violent (adj) /ˈvaɪələnt/ násilnícky, prudký
well-behaved (adj) /ˌwel bɪˈheɪvd/ dobre vychovaný
arrogant (adj) /ˈærəɡənt/ povýšený, arogantný

UNIT 5A

balcony (n) /ˈbælkəni/ balkón


basement (n) /ˈbeɪsmənt/ suterén
bungalow (n) /ˈbʌŋɡəˌləʊ/ bungalov, prízemný dom
condition (n) /kənˈdɪʃ(ə)n/ podmienka, stav
oddelený, odlúčený, samostatne
detached (adj) /dɪˈtætʃt/ stojaci (dom)
en-suite (adj) /ɒn ˈswiːt/ spálňa spojená s kúpeľňou
estate agent (n) /ɪˈsteɪt ˈeɪdʒ(ə)nt/ realitný agent
fitted kitchen (n) /ˈfɪtɪd ˈkɪtʃən/ (už) vybavená kuchyňa
garage (n) /ˈɡærɑ:ʒ/ garáž
characteristic (n) /ˌkærɪktəˈrɪstɪk/ charakteristika, vlastnosť, znak
location (n) /ləʊˈkeɪʃ(ə)n/ miesto, poloha, umiestnenie
loft (n) /lɒft/ povala, pôjd
luxury (adj) /ˈlʌkʃəri/ prepych, luxus
mainly (adv) /ˈmeɪnli/ hlavne, predovšetkým
overlooking (adj) /ˌəʊvə(r)ˈlʊkɪŋ/ prehliadajúci
property (n) /ˈprɒpə(r)ti/ majetok, vlastníctvo
rewrite (v) /ˌriːˈraɪt/ prepísať, znovu zapísať
rough (adj) /rʌf/ hrubý; drsný; nerovný; tvrdý
semi-detached (adj) /ˌsemidɪˈtætʃt/ polovica dvojdomu
slightly (adv) /ˈslaɪtli/ trocha, nepatrne, slabo
storey (n) /ˈstɔ:ri/ poschodie, podlažie
suburb (n) /ˈsʌbɜ:(r)b/ predmestie
terraced (adj) /ˈterəst/ terasovitý, stupňovitý
three-storey /θri: stɔ:ri/ trojposchodový
throughout (prep) /θru:ˈaʊt/ všade; po celú dobu
truth (n) /tru:θ/ pravda, pravdivosť

13
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

wooden (adj) /ˈwʊd(ə)n/ drevený; meravý, strnulý


cottage (n) /ˈkɒtɪdʒ/ chalupa
dining room (n) /ˈdaɪnɪŋ ˌru:m/ jedáleň (miestnosť)

UNIT 5B

load (of) (n) /ləʊd/ náklad, bremeno


drawer (n) /ˈdrɔ:ə(r)/ zásuvka, šuplík
evidence (n) /ˈevɪd(ə)ns/ dôkaz, doklad, svedectvo
get rid of /ɡet rɪd ɒv/ zbaviť sa niečoho
intention (n) /ɪnˈtenʃ(ə)n/ úmysel, zámer
jewellery (n) /ˈdʒu:əlri/ šperky, klenoty
junk (n) /dʒʌŋk/ haraburdie, odpadky
last (v) /lɑ:st/ trvať; vystačiť
mirror (n) /ˈmɪrə(r)/ zrkadlo
put something away (phrasal v) /pʊt ˈsʌmθɪŋ əˈweɪ/ odložiť; dať preč
racket (n) /ˈrækɪt/ raketa (šport)
separate (adj) /ˈsep(ə)rət/ oddelený, izolovaný
sort out (phrasal v) /sɔ:(r)t aʊt/ vytriediť, roztriediť
stuff (n) /stʌf/ vec, materiál, hmota
take someone out (phrasal v) /teɪk ˈsʌmwʌn aʊt/ vziať niekoho von
throw something away (phrasal v) /θrəʊ ˈsʌmθɪŋ əˈweɪ/ zahodiť
throw something out (phrasal v) /θrəʊ ˈsʌmθɪŋ aʊt/ vyhodiť
come back (phrasal v) /kʌm bæk/ vrátiť sa, prísť späť
get through (phrasal v) /ɡet θru:/ prejsť (skrz)
give something away (phrasal v) /ɡɪv ˈsʌmθɪŋ əˈweɪ/ dať preč, rozdať
atmosphere (n) /ˈætməsˌfɪə(r)/ atmosféra, ovzdušie
clear something out (phrasal v) /klɪə(r) ˈsʌmθɪŋ aʊt/ upratať, vypratať, odstrániť

UNIT 5C

best-selling (adj) /best ˈselɪŋ/ veľmi úspešný v predajnosti


bookshelf (n) /ˈbʊkˌʃelf/ polička na knihy
candle (n) /ˈkænd(ə)l/ sviečka, svieca
empire (n) /ˈempaɪə(r)/ ríša, impérium
entire (adj) /ɪnˈtaɪə(r)/ celý, úplný

14
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

kus nábytku pripravený


flatpack (n) /flætpæk/ k samostatnému zloženiu
zákazníkom
furnish (v) /ˈfɜ:(r)nɪʃ/ zariadiť nábytkom
loads (of) (n) /ləʊdz/ veľa, mnoho
predavač; predajca;
salesperson (n) /ˈseɪlzˌpɜ:(r)s(ə)n/ obchodný zástupca
trolley (n) /ˈtrɒli/ nákupný vozík; batožinový vozík
underneath (prep/adv) /ˌʌndə(r)ˈni:θ/ dole, pod, na spodnej strane
unfurnished (adj) /ʌnˈfɜ:(r)nɪʃt/ nezariadený nábytkom
furnished (adj) /ˈfɜ:(r)nɪʃt/ zariadený nábytkom
cheaply (adv) /tʃi:pli/ lacno
arrow (n) /ˈærəʊ/ šíp, šípka
coat hanger (n) /kəʊt ˈhæŋə(r)/ ramienko na šaty

UNIT 5D

adaptor (n) /əˈdæptə(r)/ adaptér, rozdvojka


air freshener (n) /ˈeə(r) ˌfreʃ(ə)nə(r)/ osviežovač vzduchu
cardboard (n) /ˈkɑː(r)dˌbɔː(r)d/ lepenka, kartón
corkscrew (n) /ˈkɔ:(r)kˌskru:/ vývrtka
cotton (n) /ˈkɒt(ə)n/ bavlna; bavlník
dirt (n) /dɜ:(r)t/ špina, nečistota
duster (n) /ˈdʌstə(r)/ prachovka
fan (n) /fæn/ ventilátor; fanúšik, priaznivec
highlighter (n) /ˈhaɪˌlaɪtə(r)/ zvýrazňovač
hole (n) /həʊl/ diera, jama
charger (n) /ˈtʃɑ:(r)dʒə(r)/ nabíjačka; zásobník zbrane
kettle (n) /ˈket(ə)l/ kanvica
marker pen (n) /ˈmɑ:(r)kə(r) pen/ zvýrazňovač
mate (n) /meɪt/ kamarát; kolega; spolužiak
material (n) /məˈtɪəriəl/ materiál, hmota, látka
mend (v) /mend/ opraviť; vylepšiť, zlepšiť
metal (n) /ˈmet(ə)l/ kov
mosquito coils (n pl) /mɒˈski:təʊ kɔɪlz/ odpudzovače komárov
mosquito repellent (n) /mɒˈski:təʊ rɪˈpelənt/ prostriedok odpudzujúci komárov
needle (n) /ˈni:d(ə)l/ ihla

15
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

pan scourer (n) /pænˈskaʊərə(r)/ drôtenka


pin (n) /pɪn/ špendlík
polish (n) /ˈpɒlɪʃ/ leštidlo
powder (n) /ˈpaʊdə(r)/ prášok, púder
rubber (n) /ˈrʌbə(r)/ guma, kaučuk
share (v) /ʃeə(r)/ deliť sa, rozdeliť sa; mať spoločné
smell (v) /smel/ cítiť, voňať / páchnuť
spacious (adj) /ˈspeɪʃəs/ priestorný, priestranný
stain (n) /steɪn/ škvrna, fľak
stain remover (n) /steɪn rɪˈmu:və(r)/ odstraňovač škvŕn
steel (n) /sti:l/ oceľ
tin (n) /tɪn/ cín; plechovka, konzerva
toothpick (n) /ˈtu:θˌpɪk/ špáradlo
wood (n) /wʊd/ drevo; les
wool (n) /wʊl/ vlna
cotton buds (n pl) /ˈkɒt(ə)n bʌd/ vatové tyčinky
ear plug (n) /ˈɪə(r)ˌplʌɡ/ tampón / upchávka do ucha
cool bag (n) /ku:l bæɡ/ termotaška
drawing pin (n) /ˈdrɔːɪŋ pɪn/ pripináčik

UNIT 6A

schôdzka, jednanie; menovanie;


appointment (n) /əˈpɔɪntmənt/ funkcia, post
excuse (n) /ɪkˈskju:s/ ospravedlnenie; výhovorka
láskavosť, služba (niekomu);
favour (n) /ˈfeɪvə(r)/ priazeň, prospech
choice (n) /tʃɔɪs/ výber, voľba, možnosť
mess (n) /mes/ neporiadok, chaos
čiastočný / skrátený (úväzok);
part-time (adj) /pɑ:(r)t taɪm/ diaľkový (študent)
savings (n) /ˈseɪvɪŋz/ úspory
unless (conj) /ənˈles/ iba ak; keď nie; ak nie
pan (n) /pæn/ panvica, pekáč

UNIT 6B

emphasize (v) /ˈemfəsaɪz/ zdôrazniť

16
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

fear (n) /fɪə(r)/ strach, obava


freedom (n) /ˈfri:dəm/ sloboda, voľnosť
starostlivosť o deti (činnosť;
childcare (n) /ˈtʃaɪldˌkeə(r)/ inštitúcia)
indoors (adv) /ɪnˈdɔ:(r)z/ vnútri, v budove
kidnap (v) /ˈkɪdnæp/ uniesť (niekoho)
media (n pl) /ˈmi:diə/ médiá, masmédiá
overall (adj) /ˌəʊvərˈɔ:l/ celkovo, celkom, úplne
overweight (adj) /ˌəʊvə(r)ˈweɪt/ príliš ťažký, nadmernej hmotnosti
protect (v) /prəˈtekt/ ochraňovať, brániť, hájiť
protective (adj) /prəˈtektɪv/ ochranný, ochranársky
psychological (adj) /ˌsaɪkəˈlɒdʒɪk(ə)l/ psychologický
psychologist (n) /saɪˈkɒlədʒɪst/ psychológ
receipt (n) /rɪˈsi:t/ predpis, recept; potvrdenie
safety (n) /ˈseɪfti/ bezpečie, bezpečnosť
therefore (conj) /ˈðeə(r)fɔ:(r)/ preto, z toho dôvodu, teda
thirsty (adj) /ˈθɜ:(r)sti/ smädný
trap (n) /træp/ nástraha, pasca
nesúci, nespôsobilý; nesúci vo
unfit (adj) /ʌnˈfɪt/ forme (psych. / fyz.)
in case (conj) /ɪn keɪs/ v prípade, že...

UNIT 6C

accidentally (adv) /ˌæksɪˈdent(ə)li/ náhodne, náhodou, neúmyselne


aim (n) /eɪm/ cieľ, zámer, zameranie
attitude (n) /ˈætɪˌtju:d/ postoj, stanovisko
career (n) /kəˈrɪə(r)/ profesia, povolanie; kariéra
carry (v) /ˈkæri/ niesť, nosiť, viezť
content (n) /ˈkɒntent/ obsah
cope (with) (v) /kəʊp/ vyrovnať sa s niečím
dramatic (adj) /drəˈmætɪk/ dramatický; divadelný
finger (n) /ˈfɪŋɡə(r)/ prst
fortunate (adj) /ˈfɔ:(r)tʃənət/ šťastný, majúci šťastie
cheer (someone) up (phrasal v) /tʃ:ə(r) ʌp/ potešiť / povzbudiť niekoho
intuition (n) /ˌɪntjuˈɪʃ(ə)n/ intuícia, tušenie

17
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

ladder (n) /ˈlædə(r)/ rebrík


loser (n) /ˈluːzə(r)/ ten porazený; smoliar
lucky charm (n) /ˈlʌki tʃɑ:(r)m/ talizman
optimist (n) /ˈɒptɪmɪst/ optimista
pick (v) /pɪk/ vybrať / zvoliť (si), zbierať, trhať
pleasant (adj) /ˈplez(ə)nt/ príjemný, milý, sympatický
protected (adj) /prəˈtektɪd/ chránený, zabezpečený
rabbit (n) /ˈræbɪt/ králik, zajac
reveal (v) /rɪˈvi:l/ odhaliť, prezradiť
shooting star (n) /ˈʃu:tɪŋ stɑ:(r)/ padajúca hviezda
shoulder (n) /ˈʃəʊldə(r)/ plece, rameno
sky (n) /skaɪ/ nebo, obloha
spill (v) /spɪl/ rozliať, vyliať
spirit (n) /ˈspɪrɪt/ duch, duša, prízrak
spot (v) /spɒt/ zahliadnuť, všimnúť si, uvidieť
superstition (n) /ˌsu:pə(r)ˈstɪʃ(ə)n/ povera
superstitious (adj) /ˌsu:pə(r)ˈstɪʃəs/ poverčivý
test (v) /test/ testovať, skúšať, kontrolovať
trust (v) /trʌst/ veriť, dôverovať
volunteer (n) /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ dobrovoľník
vice versa (adv) /ˌvaɪs ˈvɜ:(r)sə/ naopak, obrátene
wish (n) /wɪʃ/ prianie, želanie
make up one’s mind (v) /meɪk ʌp maɪnd/ rozhodnúť sa, predsavziať si
disaster (n) /dɪˈzɑ:stə(r)/ katastrofa, pohroma, nešťastie
approach (n) /əˈprəʊtʃ/ prístup, postoj
by chance (adv) / baɪ tʃɑ:ns/ náhodou, zhodou okolností
fertility (n) /fɜ:(r)ˈtɪləti/ úrodnosť, plodnosť

UNIT 6D

ahead (adv) /əˈhed/ vpredu, dopredu


capacity (n) /kəˈpæsəti/ kapacita; obsah; objem
destroy (v) /dɪˈstrɔɪ/ zničiť
footballer (n) /ˈfʊtˌbɔ:lə(r)/ futbalista
chair (a meeting) (v) /tʃeə(r)/ predsedať (na schôdzi)

18
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

interrupt (v) /ˌɪntəˈrʌpt/ prerušiť


maths (n) /mæθs/ matika, matematika
network (n) /ˈnetˌwɜ:(r)k/ sieť; reťazec
organiser (n) /ˈɔ:(r)ɡəˌnaɪzə(r)/ organizér, usporiadateľ
ourselves /aʊə(r)ˈselvz/ sa, (sami) sebe
outraged (adj) /ˈaʊtˌreɪdʒ/ pobúrený, urazený, nahnevaný
/ˈplænɪŋ
planning department (n) oddelenie plánovania
dɪˈpɑ:(r)tmənt /
provide (v) /prəˈvaɪd/ poskytnúť, obstarať, zabezpečiť
sergeant (n) /ˈsɑ:(r)dʒ(ə)nt/ seržant
suggest (v) /səˈdʒest/ navrhovať, navrhnúť, odporučiť
violence (n) /ˈvaɪələns/ násilie
festival-goer (n) /ˈfestɪv(ə)l ˈɡəʊə(r)/ ten, ktorý chodí na festivaly

UNIT 7A

attachment (n) /əˈtætʃmənt/ príloha


back-up (adj) /bæk ʌp/ záložný
broadband (adj) /ˈbrɔ:dˌbænd/ širokopásmový
click (n/v) /klɪk/ klik; klikať
clue (n) /klu:/ kľúč, vodidlo, stopa
delete (v) /dɪˈli:t/ vymazať
document (n) /ˈdɒkjʊmənt/ dokument
sťahovať, stiahnuť (z internetu);
download (v) /ˌdaʊnˈləʊd/ prijať
file (n) /faɪl/ súbor
fix (v) /fɪks/ stanoviť, určiť; opraviť
folder (n) /ˈfəʊldə(r)/ zložka, dosky
forward (v) /ˈfɔ:(r)wə(r)d/ poslať (adresátovi), poslať ďalej
hard disk (n) /hɑ:(r)d dɪsk/ pevný disk (na počítači)
hopeless (adj) /ˈhəʊpləs/ beznádejný
icon (n) /ˈaɪkɒn/ ikonka
keyboard (n) /ˈki:ˌbɔ:(r)d/ klávesnica
literate (adj) /ˈlɪt(ə)rət/ gramotný; sčítaný, vzdelaný
memory stick /ˈmem(ə)ri stɪk/ externá pamäť, USB-kľúč
modem (n) /ˈməʊdem/ modem

19
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

monitor (n) /ˈmɒnɪtə(r)/ obrazovka, monitor


mouse (n) /maʊs/ myš
password (n) /ˈpɑ:sˌwɜ:(r)d/ heslo
print (v) /prɪnt/ tlačiť
printer (n) /ˈprɪntə(r)/ tlačiareň
reply (v) /rɪˈplaɪ/ odpovedať
scanner /ˈskænə(r)/ skener
screen (n) /skri:n/ obrazovka
software (n) /ˈsɒf(t)ˌweə(r)/ softvér
technology (n) /tekˈnɒlədʒi/ technika; technológia
useless (adj) /ˈju:sləs/ neužitočný, zbytočný, nepoužiteľný
web (n) /web/ sieť

UNIT 7B

brother-in-law (n) /ˈbrʌðə(r) ɪn lɔ:/ švagor


clown (n) /klaʊn/ klaun, šašo
curly (adj) /ˈkɜ:(r)li/ kučeravý
dishwasher (n) /ˈdɪʃˌwɒʃə(r)/ umývačka riadu
distinct (adj) /dɪˈstɪŋkt/ odlišný, iný, rozdielny
electrical (adj) /ɪˈlektrɪk(ə)l/ elektrický
GPS (n) (=Global Positioning
/ˌdʒiː piː ˈes/ GPS, systém navigácie
System)
hair straightener (n) /heə(r) ˈstreɪt(ə)nə/ žehlička na vlasy
hairdryer (n) /ˈheə(r)ˌdraɪə(r)/ fén, sušič vlasov
hand-held (adj) /ˈhænd ˌheld/ ručný, prenosný
zariadenie (obvykle mobilný
hands-free (adj) /hændz fri:/ telefón), ktoré je možné používať
bez držania v rukách
petrol (n) /ˈpetrəl/ benzín
sense (n) /sens/ zmysel; význam; zmyslový orgán
wash (v) /wɒʃ/ umývať
webcam (n) /ˈwebˌkæm/ webová kamera

UNIT 7C

access (n) /ˈækses/ prístup


affect (v) /əˈfekt/ ovplyvniť; týkať sa; zapôsobiť

20
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

alert (n) /əˈlɜ:(r)t/ výstraha, poplach


attached (adj) /əˈtætʃt/ pripojený
computer virus (n) /kəmˈpjuːtə(r) ˈvaɪrəs/ počítačový vírus
computing (n) /kəmˈpju:tɪŋ/ počítačová veda
continent (n) /ˈkɒntɪnənt/ kontinent, pevnina
dancer (n) /ˈdɑ:nsə(r)/ tanečník
disk (n) /dɪsk/ disk
flu (n) /flu:/ chrípka
home-made (adj) /həʊm meɪd/ doma vyrobený
homepage (n) /həʊm peɪdʒ/ domovská stránka
infect (v) /ɪnˈfekt/ infikovať, nakaziť
infected (adj) /ɪnˈfektɪd/ infikovaný, nakazený
lecture (n) /ˈlektʃə(r)/ prednáška, pokarhanie
onto (prep) /ˈɒntə/ na, do
programmer (n) /ˈprəʊˌɡræmə(r)/ programátor
spread (v irreg) /spred/ šíriť, rozšíriť
unlike (prep) /ʌnˈlaɪk/ odlišný od, iný než, na rozdiel od
unopened (adj) /ʌnˈəʊpənd/ neotvorený
user (n) /ˈju:zə(r)/ užívateľ, spotrebiteľ
virus (n) /ˈvaɪrəs/ vírus
via (prep) /ˈvaɪə/ cez, skrz

UNIT 7D

client (n) /ˈklaɪənt/ klient, zákazník


/ˌɪndəˈrekt/
indirect (adj) nepriamy
/ˌɪndaɪˈrekt/
log on (phrasal v) /lɒɡ ɒn/ prihlásiť sa (do systému)
MP3 player /ˌem pi: ˈθri: ˈpleɪə(r)/ MP3 prehrávač
phase (n) /feɪz/ štádium, etapa, fáza
unlikely (adj) /ʌnˈlaɪkli/ nepravdepodobný
keep out (phrasal v) /ki:p aʊt/ nevpustiť, zabrániť vstupu

UNIT 8A

climate (n) /ˈklaɪmət/ podnebie, klíma

21
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

coal (n) /kəʊl/ uhlie


cool (adj) /ku:l/ chladný, studený; skvelý (hovor.)
disappear (v) /ˌdɪsəˈpɪə(r)/ zmiznúť, stratiť sa
extreme (adj) /ɪkˈstri:m/ extrémny, krajný
eyebrow (n) /ˈaɪˌbraʊ/ obočie
flooded (adj) /ˈflʌdɪd/ zaplavený
fog (n) /fɒɡ/ hmla
frequently (adv) /ˈfri:kwəntli/ často, opakovane
fund (n) /fʌnd/ fond, zásoba, rezerva
gale (n) /ɡeɪl/ víchrica
global (adj) /ˈɡləʊb(ə)l/ celosvetový, globálny, celkový
heat wave (n) /hi:t weɪv/ teplá vlna
homeless (adj) /ˈhəʊmləs/ bez domova, nemajúci domov
humid (adj) /ˈhju:mɪd/ vlhký
hurricane (n) /ˈhʌrɪkeɪn/ hurikán
chest (n) /tʃest/ hruď, prsia; truhla, debna
chilly (adj) /ˈtʃɪli/ studený, chladný, sychravý
ice cap (n) /aɪs kæp/ ľadová / snehová čapica
level (n) /ˈlev(ə)l/ úroveň, hladina; poschodie
lightning (n) /ˈlaɪtnɪŋ/ blesk, blýskanie
man-made (adj) /mæn meɪd/ vyrobený človekom; umelý
outdoors (adv) /ˌaʊtˈdɔ:(r)z/ vonku, v prírode
park ranger (n) /pɑ:(r)k ˈreɪndʒə(r)/ správca parku / rezervácie
polar (adj) /ˈpəʊlə(r)/ polárny
thunder (n) /ˈθʌndə(r)/ hrom, hrmenie
toenail (n) /ˈtəʊˌneɪl/ necht na nohe
tornado (n) /tɔ:(r)ˈneɪdəʊ/ tornádo
global warming (n) /ˈɡləʊb(ə)l ˈwɔ:(r)mɪŋ/ globálne otepľovanie
carbon dioxide (n) /ˌkɑ:(r)bən daɪˈɒksaɪd/ oxid uhličitý
plyn, ktorý spôsobuje skleníkový
greenhouse gas (n) /ˈɡri:nˌhaʊs ɡæs/ efekt
to be on stand-by /... stænd baɪ/ byť v pohotovosti
FAQs (n pl) (=Frequently Asked
/ˌef eɪ ˈkju:z/ často kladené otázky
Questions)

22
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

UNIT 8B

beer (n) /bɪə(r)/ pivo


carton (n) /ˈkɑ:(r)t(ə)n/ kartónová škatuľa, kartón
container (n) /kənˈteɪnə(r)/ kontajner, nádoba, debna
cornflakes (n pl) /ˈkɔ:(r)nˌfleɪks/ kukuričné lupienky
jar (n) /dʒɑ:(r)/ džbán, pohár
ketchup (n) /ˈketʃəp/ kečup
lemonade (n) /ˌleməˈneɪd/ limonáda
margarine (n) /ˌmɑ:(r)dʒəˈri:n/ margarín
marmalade (n) /ˈmɑ:(r)məleɪd/ džem
packet (n) /ˈpækɪt/ balíček, škatuľka
plenty (of) /ˈplenti/ plno, veľa
recycle (v) /ri:ˈsaɪk(ə)l/ recyklovať, znovu využiť
recycled (adj) /ri:ˈsaɪk(ə)ld/ recyklovaný
recycling bin (n) /ri:ˈsaɪklɪŋ bɪn/ smetiak na triedený odpad
recycling box (n) /ri:ˈsaɪklɪŋ bɒks/ škatuľa na triedený odpad
tkanivo, pletivo; papierová
tissue (n) /ˈtɪsju:/ /ˈtɪʃu:/ vreckovka
toaster (n) /ˈtəʊstə(r)/ hriankovač
tomato (n) /təˈmɑ:təʊ/ rajčina
tuna (n) /ˈtju:nə/ tuniak
bin (n) /bɪn/ odpadkový kôš, nádoba, schránka
crisps (n) /krɪsps/ zemiakové lupienky, čipsy

UNIT 8C

advise (v) /ədˈvaɪz/ radiť, poradiť


attach (v) /əˈtætʃ/ pripojiť, priložiť, pripevniť
believable (adj) /bɪˈli:vəb(ə)l/ uveriteľný, vierohodný
careless (adj) /ˈkeə(r)ləs/ bezstarostný, ľahkomyseľný
(byť si) vedomý, pri zmysloch, pri
conscious (adj) /ˈkɒnʃəs/ vedomí
correspondent (n) /ˌkɒrɪˈspɒndənt/ dopisovateľ, spravodajca
disloyal (adj) /dɪsˈlɔɪəl/ nelojálny, neverný
disorganized (adj) /dɪsˈɔ:(r)ɡənaɪzd/ neorganizovaný, zmätený

23
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

dissimilar (adj) /dɪˈsɪmɪlə(r)/ nepodobný, rozdielny, odlišný


estimate (v) /ˈestɪmeɪt/ odhadnúť, odhadovať
firefighter (n) /ˈfaɪə(r)ˌfaɪtə(r)/ hasič, požiarnik
harm (n) /hɑ:(r)m/ poškodenie, škoda, ujma
harmful (adj) /ˈhɑ:(r)mf(ə)l/ škodlivý, zhubný
harmless (adj) /ˈhɑ:(r)mləs/ neškodný, nevinný
hopeful (adj) /ˈhəʊpf(ə)l/ nádejný, plný nádeje, dúfajúci
obviniť, obžalovať; napadnúť; nabiť
charge (v) /tʃɑ:(r)dʒ/ (batériu)
chief (n) /tʃi:f/ vodca, veliteľ, šéf, vedúci
increase (n) /ɪnˈkri:s/ zvýšenie, vzrast, prírastok
informal (adj) /ɪnˈfɔ:(r)m(ə)l/ neformálny, neoficiálny, hovorový
insensitive (adj) /ɪnˈsensətɪv/ necitlivý, ľahostajný
intuition (n) /ˌɪntjuˈɪʃ(ə)n/ intuícia, tušenie
kiss of life (n) /kɪs əv laɪf/ umelé dýchanie z úst do úst
lifeguard (n) /ˈlaɪfˌɡɑ:(r)d/ plavčík
mature (adj) /məˈtʃʊə(r)/ dospelý; zrelý
mouth (n) /maʊθ/ ústa
nation (n) /ˈneɪʃ(ə)n/ národ
ocean (n) /ˈəʊʃ(ə)n/ oceán
overcharge (v) /ˌəʊvə(r)ˈtʃɑ:(r)dʒ/ predražiť; preťažiť
over-optimistic (adj) /ˈəʊvə(r) ˌɒptɪˈmɪstɪk/ prehnane optimistický
overpaid (adj) /ˌəʊvə(r)ˈpeɪd/ preplatený, platovo nadhodnotený
painless (adj) /ˈpeɪnləs/ bezbolestný
patient (adj) /ˈpeɪʃ(ə)nt/ trpezlivý
playful (adj) /ˈpleɪf(ə)l/ hravý, nezbedný
reattach (v) /ri: əˈtætʃ/ znovu pripojiť
repay (v) /rɪˈpeɪ/ splatiť; oplatiť
replay (v) /ˈri:ˌpleɪ/ hrať znovu, opakovať
reuse (v) /ri:ˈju:z/ znovu použiť
shark (n) /ʃɑ:(r)k/ žralok
strength (n) /streŋθ/ sila
strike (v irreg) /straɪk/ udrieť; štrajkovať; zaútočiť
terrifying (adj) /ˈterəˌfa:ɪŋ/ hrozný, strašný
uncommon (adj) /ʌnˈkɒmən/ neobvyklý, neobyčajný, zvláštny

24
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

under- (prefix) /ˈʌndə(r)/ pod-


underestimate (v) /ˌʌndərˈestɪˌmeɪt/ podceniť, podhodnotiť
undercharge (v) /ˌʌndə(r)ˈtʃɑ:(r)dʒ/ účtovať pod cenu
underpaid (adj) /ˌʌndə(r)ˈpeɪd/ zle / nedostatočne platený
underused (adj) / ˈʌndə(r)ju:zd/ nevyužitý
unmarried (adj) /ʌnˈmærid/ slobodný
unsuccessful (adj) /ˌʌnsəkˈsesf(ə)l/ neúspešný
divoká príroda, zvieratá vo voľnej
wildlife (n) /ˈwaɪldˌlaɪf/ prírode
zone (n) /zəʊn/ zóna, pásmo, oblasť
re- (prefix) /ri:/ predpona k vyjadreniu opakovania

UNIT 8D

bare (adj) /beə(r)/ nahý, bosý, holý, prázdny


bottom (n) /ˈbɒtəm/ dno, spodok; zadok
countryside (n) /ˈkʌntriˌsaɪd/ vidiek; krajina
forecast (n) /ˈfɔ:(r)kɑ:st/ predpoveď, prognóza
záležitosť, problém, otázka; číslo,
issue /ˈɪʃu:/ vydanie
misery (n) /ˈmɪzəri/ bieda, trápenie
outback (n) /ˈaʊtˌbæk/ vnútrozemie, pustiny
pray (v) /preɪ/ modliť sa
remind (v) /rɪˈmaɪnd/ pripomenúť, spomenúť si
shiver (v) /ˈʃɪvə(r)/ triasť sa, chvieť sa
snake (n) /sneɪk/ had
unimportant (adj) /ˌʌnɪmˈpɔ:(r)t(ə)nt/ nedôležitý, bezvýznamný
warning (n) /ˈwɔ:(r)nɪŋ/ varovanie, výstraha, upozornenie
weary (adj) /ˈwɪəri/ ustatý, malátny
čokoľvek, hocičo, všetko;
whatever /wɒtˈevə(r)/ akýkoľvek, hocijaký;
strict (adj) /strɪkt/ prísny, striktný; presný
stormy (adj) /ˈstɔ:(r)mi/ búrlivý, rozbúrený

UNIT 9A

allergy (n) /ˈælə(r)dʒi/ alergia


asthma (n) /ˈæsmə/ astma

25
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

cappuccino (n) /ˌkæpəˈtʃi:nəʊ/ kapučíno


snívať s otvorenými očami,
daydream (v) /ˈdeɪˌdri:m/ fantazírovať
digest (v) /daɪˈdʒest/ stráviť; vstrebať, spracovať
emergency (n) /ɪˈmɜ:(r)dʒ(ə)nsi/ núdza, naliehavý prípad
fast (v) /fɑ:st/ držať pôst, postiť sa
GP (n) (=General Practitioner) /ˌdʒi: ˈpi:/ praktický lekár
hunger (n) /ˈhʌŋɡə(r)/ hlad
infection (n) /ɪnˈfekʃ(ə)n/ infekcia, nákaza
migraine (n) /ˈmi:ɡreɪn/ migréna, bolesť hlavy
operating theatre (n) /ˈɒpəreɪtɪŋ ˈθɪətə(r)/ operačná sála
prescription (n) /prɪˈskrɪpʃ(ə)n/ lekársky predpis / recept
reaction (n) /riˈækʃ(ə)n/ reakcia, odozva, ohlas
specialist (n) /ˈspeʃəlɪst/ odborník, odborný lekár
surgeon (n) /ˈsɜ:(r)dʒ(ə)n/ chirurg
toxin (n) /ˈtɒksɪn/ toxín, jed
digestive (system) (adj) /daɪˈdʒestɪv/ tráviaci, zažívací
fast (n) /fɑ:st/ pôst
surgery (clinic) (n) /ˈsɜ:(r)dʒəri/ chirurgia
as if (conj) /æz ɪf/ ako keby, ako keď

UNIT 9B

ambulance (n) /ˈæmbjʊləns/ sanitka, ambulancia


burglar (n) /ˈbɜ:(r)ɡlə(r)/ lupič, zlodej
call something off (phrasal v) /kɔ:l ɒf/ odvolať /zrušiť niečo
figure (n) /ˈfɪɡə(r)/ postava; číslica; čiastka
first-ever (adj) /fɜ:(r)st ˈevə(r)/ vôbec prvý, úplne prvý
identify (v) /aɪˈdentɪfaɪ/ spoznať, rozoznať; určiť
protest (v) /ˈprəʊtest/ protestovať
pýtať sa; vypočúvať; vyšetrovať;
question (v) /ˈkwestʃ(ə)n/ spochybňovať
pomer, stupeň, miera; rýchlosť,
rate (n) /reɪt/ tempo
reject (v) /rɪˈdʒekt/ odmietnuť, zamietnuť
spokesperson (n) /ˈspə(r)ʊksˌpɜ:s(ə)n/ stúpenec, zástanca; hovorca
strike (n) /straɪk/ štrajk

26
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

take part (in) (v) /teɪk pɑ:(r)t/ zúčastniť sa


target (n) /ˈtɑ:(r)ɡɪt/ terč, cieľ
council (n) /ˈkaʊns(ə)l/ rada, výbor, zhromaždenie
ukážka, predvedenie,
demonstration (n) /ˌdemənˈstreɪʃ(ə)n/ demonštrácia
NHS (n) (=National Health Service) /ˌen eɪtʃ ˈes/ štátna zdravotná starostlivosť
carry out (phrasal v) /ˈkæri aʊt/ uskutočniť, realizovať, vykonať

UNIT 9C

announce (v) /əˈnaʊns/ oznámiť, ohlásiť, vyhlásiť


avoid (v) /əˈvɔɪd/ vyhnúť sa, zabrániť
body language (n) /ˈbɒdi ˈlæŋɡwɪdʒ/ reč tela
communication (n) /kəˌmju:nɪˈkeɪʃ(ə)n/ komunikácia, dorozumievanie
con artist (n) /kɒn ˈɑ:(r)tɪst/ podvodník
eye contact (n) /aɪ ˈkɒntækt/ očný kontakt
fraud (n) /frɔ:d/ podvod
imagination (n) /ɪˌmædʒɪˈneɪʃ(ə)n/ predstavivosť, fantázia
in spite of (prep) /ɪn spaɪt əv/ napriek tomu, navzdory
instinctive (adj) /ɪnˈstɪŋktɪv/ inštinktívny, pudový
Jr. (adj/v) (=Junior) /ˈdʒu:niə(r)/ ml. (=mladší)
prednášajúci, odborný asistent,
lecturer (n) /ˈlektʃərə(r)/ vysokoškolský učiteľ
liar (n) /ˈlaɪə(r)/ klamár, luhár
muscle (n) /ˈmʌs(ə)l/ sval
overdrawn (adj) /ˌəʊvə(r)ˈdrɔ:n/ prečerpaný, prekročený
psychology (n) /saɪˈkɒlədʒi/ psychológia
sociology (n) /ˌsəʊʃiˈɒlədʒi/ sociológia
starring (adj) /stɑ:(r)ɪŋ/ strnulo hladiaci
straight ahead (adv) /streɪt əˈhed/ priamo, rovno
uniform (n) /ˈju:nɪfɔ:(r)m/ uniforma, rovnošata
uniform (adj) /ˈju:nɪfɔ:(r)m/ rovnaký, stály, nemenný
various (adj) /ˈveəriəs/ rôzny, rozmanitý; mnohý
well-qualified (adj) /wel ˈkwɒlɪfaɪd/ kvalifikovaný
cash a cheque (v) /kæʃ tʃek/ vyplatiť šek
con (n) /kɒn/ podvod, podfuk

27
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

UNIT 9D

allergic (adj) /əˈlɜ:(r)dʒɪk/ alergický


Bless you! /bles ju:/ Na zdravie! (po kýchnutí)
blocked-up nose (n) /blɒk ʌp nəʊz/ upchatý nos
diarrhoea (n) /ˌdaɪəˈri:ə/ hnačka
dish (n) /dɪʃ/ misa; chod; jedlo, pokrm
hay fever (n) /heɪ ˈfi:və(r)/ senná nádcha
painkiller (n) /ˈpeɪnˌkɪlə(r)/ liek proti bolesti
paracetamol (n) /ˌpærəˈsi:təmɒl/ liek proti bolesti hlavy
penicillin (n) /ˌpenəˈsɪlɪn/ penicilín
rash (n) /ræʃ/ vyrážka
runny nose (n) /ˈrʌni nəʊz/ nádcha
sneeze (v) /sni:z/ kýchať
symptom (n) /ˈsɪmptəm/ symptóm, príznak
throw up (phrasal v irreg) /θrəʊ ʌp/ vracať
trainer (n) /ˈtreɪnə(r)/ tréner, inštruktor, školiteľ
wheezy (adj) /ˈwi:zi/ dýchavičný, sipľavý
smuggle (v) /ˈsmʌɡ(ə)l/ pašovať
standby (adv) /ˈstæn(d)baɪ/ pohotovostný, záložný

UNIT 10A

best man (n) /best mæn/ ženíchov svedok, družba


get in touch (with) (v irreg) /ɡet ɪn tʌtʃ/ dostať sa do styku, byť v spojení
groom (n) /ɡru:m/ ženích
honeymoon (n) /ˈhʌniˌmu:n/ svadobná cesta
bride (n) /braɪd/ nevesta
bridesmaid (n) /ˈbraɪdzˌmeɪd/ družička

UNIT 10B

deduction (n) /dɪˈdʌkʃ(ə)n/ dedukcia, odvodenie


dyed hair (adj) /ˌdaɪd heə(r)/ nafarbené vlasy
flowery (adj) /ˈflaʊəri/ kvetinový, kvetnatý
vyjadrenie prekvapenia či silných
Gosh! /ɡɒʃ/ emócií

28
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

look for (phrasal v) /lʊk fɔ:(r)/ hľadať


memory (n) /ˈmem(ə)ri/ pamäť, spomienka
mid-fifties (n) /mɪd ˈfɪftiz/ (vekom) päťdesiatnik
plain (adj) /pleɪn/ prostý; jasný
ponytail (n) /ˈpəʊniˌteɪl/ chvost, cop
shoulder-length (adj) /ˈʃəʊldə(r) leŋθ/ (vlasy) po plecia
striped (adj) /straɪpt/ pruhovaný, pásikový
teens (n) /ti:nz/ 13-19-roční
wavy (adj) /ˈweɪvi/ vlnitý, zvlnený
hang on (phrasal v irreg) /hæŋ ɒn/ počkať, vydržať

UNIT 10C

agreement (n) /əˈɡri:mənt/ dohoda, dohovor; zmluva; súhlas


come across (phrasal v irreg) /kʌm əˈkrɒs/ prejsť cez; naraziť (na niekoho)
come up with (phrasal v irreg) /kʌm ʌp wɪθ/ prispieť k; prísť s (nápadom)
court (n) /kɔ:(r)t/ súd; dvor; kurt
guarantee (n) /ˌɡærənˈti:/ záruka; kaucia; ručiteľ
church (n) /tʃɜ:(r)tʃ/ kostol
legal (adj) /ˈli:ɡ(ə)l/ právny, zákonný, dovolený, legálny
obvious (adj) /ˈɒbviəs/ zjavný, zrejmý, jasný, očividný
relácia s telefonickou účasťou
phone-in (adj/n) /fəʊn ɪn/ divákov / poslucháčov
point out (phrasal v) /pɔɪnt aʊt/ upozorniť, poukázať na
put something off (phrasal irreg v) /pʊt ɒf/ odložiť, presunúť niečo
pre-nuptial agreement (adj/n) /pri:ˌnʌpʃ(ə)l əˈɡri:mənt/ predmanželská zmluva
split up (phrasal v) /splɪt ʌp/ rozísť sa
pre- (prefix) /pri:/ pred- (predpona)
caller (n) /ˈkɔ:lə(r)/ volajúci
divide something up (phrasal v) /dɪˈvaɪd ʌp/ rozdeliť
get over (phrasal irreg v) /ɡet ˈəʊvə(r)/ prekonať
look something up (phrasal v) /lʊk ʌp/ vyhľadať niečo
go up (phrasal v) /ɡəʊ ʌp/ ísť hore, stúpnuť, zvýšiť sa

UNIT 10D

appearance (n) /əˈpɪərəns/ zjav, vzhľad; vystúpenie

29
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

code (n) /kəʊd/ kód, šifra; predpis, kódex


fuss (n) /fʌs/ zmätok, rozruch
nepríjemný; otrasný, nechutný,
nasty (adj) /ˈnɑ:sti/ odporný, protivný
reunion (n) /ri:ˈju:niən/ stretnutie, zraz, schôdza
silly (adj) /ˈsɪli/ hlúpy

UNIT 11A

audition (n) /ɔ:ˈdɪʃ(ə)n/ konkurz, skúšobný výstup


finances (n pl) /ˈfaɪnænsɪs/ financie, peňažné prostriedky
idiot (n) /ˈɪdiət/ idiot, blbec
lead actress (n) /li:d ˈæktrəs/ hlavná herečka

personal assistant (=PA) (n) /ˈpɜ:(r)s(ə)nəl osobný asistent (tajomník)


əˈsɪst(ə)nt/
project (n) /ˈprəʊdʒekt/ projekt, plán, štúdia
responsibility (n) /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ zodpovednosť
run (something) (v) /rʌn/ viesť, riadiť, spravovať
script (n) /skrɪpt/ scenár, text hry
shift (n) /ʃɪft/ smena; zmena, posun
sound (v) /saʊnd/ znieť, pôsobiť
stressful (adj) /ˈstresf(ə)l/ stresujúci
undercover (adj) /ˌʌndə(r)ˈkʌvə(r)/ tajný, utajený
wheelchair (n) /ˈwi:lˌtʃeə(r)/ invalidný vozík
in charge (adv) /ɪn tʃɑ:(r)dʒ/ poverený, vo vedení
cop (n) /kɒp/ policajt

UNIT 11B

badly-paid (adj) /ˈbædli peɪd/ zle platený


demanding (adj) /dɪˈmɑ:ndɪŋ/ náročný
dull (adj) /dʌl/ nudný, nezáživný, jednotvárny
glamorous (adj) /ˈɡlæmərəs/ prekrásny, okúzľujúci
challenging (adj) /ˈtʃælɪndʒɪŋ/ náročný; vyzývavý, provokatívny
champagne (n) /ˌʃæmˈpeɪn/ šampanské, sekt
nurse (n) /nɜ:(r)s/ zdravotná sestra, ošetrovateľka
repetitive (adj) /rɪˈpetətɪv/ opakujúci sa, monotónny

30
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

uspokojujúci, naplňujúci; dobre


rewarding (adj) /rɪˈwɔ:(r)dɪŋ/ ohodnotený
schoolteacher (n) /ˈsku:lˌti:tʃə(r)/ učiteľ /-ka
well-paid (adj) /wel peɪd/ dobre platený
bank statement (n) /bæŋk ˈsteɪtmənt/ bankový výpis

UNIT 11C

bullet (n) /ˈbʊlɪt/ guľka, strela


detective (n) /dɪˈtektɪv/ detektív
diamond (n) /ˈdaɪəmənd/ diamant
Dutch (adj) /dʌtʃ/ holandský
locked (adj) /lɒkd/ zamknutý
madly (adv) /ˈmædli/ šialene, bláznivo
payphone (n) /ˈpeɪˌfəʊn/ telefónny automat
pretty (adj) /ˈprɪti/ pekný, pôvabný
salesperson (n) /ˈseɪlzˌpɜ:(r)s(ə)n/ predavač
shut up (phrasal irreg v) /ʃʌt ʌp/ zavrieť; mlčať, držať zobák (hovor.)
smuggler (n) /ˈsmʌɡ(ə)lə(r) pašerák
squad (n) /skwɒd/ skupina, oddiel, tím, mužstvo
step (n) /step/ krok; schod
threaten (v) /ˈθret(ə)n/ hroziť, ohrozovať, vyhrážať (sa)
warn (v) /wɔ:(r)n/ varovať, upozorniť
warehouse (n) /ˈweə(r)ˌhaʊs/ skladisko, sklad
study (n) /ˈstʌdi/ pracovňa, študovňa
bug (v) /bʌɡ/ tajné odpočúvacie zariadenie

UNIT 11D

cancelled (adj) /ˈkæns(ə)led/ zrušený, odvolaný


rozsah; rozšírenie, predĺženie;
extension (n) /ɪkˈstenʃ(ə)n/ prístavba
notepad (n) /ˈnəʊtˌpæd/ poznámkový blok
sandy (adj) /ˈsændi/ piesočný
temp (n) (=temporary worker) /temp/ pracovník na výpomoc / záskok

31
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

UNIT 12A

afford (v) /əˈfɔ:(r)d/ dovoliť si; poskytovať


bothered (adj) /ˈbɒðə(r)d/ rozrušený
broke (adj) (=without money) /brəʊk/ na mizine, bez groša
have a go at (v) /hæv ə ɡəʊ ət/ skúsiť, pokúsiť sa o
obligation (n) /ˌɒblɪˈɡeɪʃ(ə)n/ záväzok, povinnosť
reckon (v) /ˈrekən/ počítať (s), predpokladať, pokladať
wish (v) /wɪʃ/ priať si, chcieť
yep (excl) /jep/ áno (hovor.)
hang around (phrasal irreg v) /hæŋ əˈraʊnd/ pofľakovať sa, potĺkať sa
could do with /kʊd du: wɪð/ vystačiť si s
feel up to (phrasal irreg v) /fi:l ʌp tu:/ cítiť sa na, byť schopný niečoho
be sick (of) (adj) /bi: sɪk/ byť otrávený / chorý z

UNIT 12B

boxer (n) /ˈbɒksə(r)/ boxer; plemeno psa


boxing (n) /ˈbɒksɪŋ/ box
financial (adj) /faɪˈnænʃ(ə)l/ finančný, peňažný
garden centre (n) /ˈɡɑ:(r)d(ə)n ˈsentə(r)/ záhradné centrum
management (n) /ˈmænɪdʒmənt/ riadenie, vedenie, manažment
obtain (v) /əbˈteɪn/ získať; dosiahnuť
číry, priesvitný; úplný; jemný;
sheer (adj) /ʃɪə(r)/ strmý
turning point (n) /ˈtɜ:(r)nɪŋ pɔɪnt/ bod obratu, rozhodujúci okamih
in touch (adv) /ɪn tʌtʃ/ v kontakte, v spojení

UNIT 12C

attract (v) /əˈtrækt/ priťahovať, vábiť, lákať


attraction (n) /əˈtrækʃ(ə)n/ príťažlivosť; pôvab; atrakcia
cliff (n) /klɪf/ útes
climber (n) /ˈklaɪmə(r)/ horolezec
coma (n) /ˈkəʊmə/ kóma
comic (n) /ˈkɒmɪk/ komik, zabávač; komiks
confuse (v) /kənˈfju:z/ spliesť, zmiasť

32
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

crawl (v) /krɔ:l/ plaziť sa


creation (n) /kriˈeɪʃ(ə)n/ tvorba, tvorenie; výtvor
creative (adj) /kriˈeɪtɪv/ tvorivý, kreatívny
creator (n) /kriˈeɪtə(r)/ tvorca
darkness (n) /ˈdɑ:(r)knəs/ tma, temnota
deep (adj) /di:p/ hlboký
disappoint (v) /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ sklamať
disappointing (adj) /ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/ rozčarujúci; urobiť sklamaným
disappointment (n) /ˌdɪsəˈpɔɪntmənt/ sklamanie
elbow (n) /ˈelbəʊ/ lakeť
embarrass (v) /ɪmˈbærəs/ uviesť do rozpakov
enjoyment (n) /ɪnˈdʒɔɪmənt/ potešenie, pôžitok
entertain (v) /ˌentə(r)ˈteɪn/ zabávať; hostiť
entertaining (adj) /ˌentə(r)ˈteɪnɪŋ/ zábavný
facing (adj) /ˈfeɪsɪŋ/ čelný
fall (n) /fɔ:l/ pád; pokles
headfirst (adv) /ˌhedˈfɜ:(r)st/ hlavou dopredu, strmhlav
intuition (n) /ˌɪntjuˈ:ʃ(ə)n/ tušenie, intuícia
midweek /ˌmɪdˈwi:k/ uprostred týždňa
peak (n) /pi:k/ špička, hrot, vrchol
pelvis (n) /ˈpelvɪs/ panva
photography (n) /fəˈtɒɡrəfi/ fotografia; fotografovanie
pollute (v) /pəˈlu:t/ znečistiť, zašpiniť, zamoriť
preferable (adj) /ˈpref(ə)rəb(ə)l/ vhodnejší; lepší; výhodnejší
preference (n) /ˈpref(ə)rəns/ prednosť
protection (n) /prəˈtekʃ(ə)n/ ochrana
radioactive (adj) /ˌreɪdiəʊˈæktɪv/ radioaktívny
relaxation (n) /ˌri:lækˈseɪʃ(ə)n/ relaxácia, odpočinok, uvoľnenie
rope (n) /rəʊp/ lano, povraz
science (n) /ˈsaɪəns/ veda
skull (n) /skʌl/ lebka
skyscraper (n) /ˈskaɪˌskreɪpə(r)/ mrakodrap
style (n) /staɪl/ štýl, elegancia; móda
super hero (n) /ˈsu:pə(r) ˈhɪərəʊ/ super hrdina

33
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

timely (adj) /ˈtaɪmli/ dobre načasovaný


tower (n) /ˈtaʊə(r)/ veža
vision (n) /ˈvɪʒ(ə)n/ vízia, predstava, ilúzia
weakness (n) /ˈwi:knəs/ slabosť; slabina
wrist (n) /rɪst/ zápästie
x-ray (n) /eks reɪ/ rentgen
fictional (adj) /ˈfɪkʃ(ə)nəl/ fiktívny, neskutočný; beletristický

© Cambridge University Press 2011

Slovníček bol vyrobený distribúciou OXICO pre potreby učebnice face2face intermediate
z vydavateľstva Cambridge University Press.

Slovníček si môžete bezplatne objednať na adrese:


OXICO
Panónska cesta 6
851 04 Bratislava

Na telefónnom čísle:
02/544 10 992, 02/544 10 993

Na emailovej adrese:
oxico@oxico.sk

Slovníčky na stiahnutie sú taktiež k dispozícii na webovej stránke:


www.oxico.sk

34
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak

Komponenty k učebniciam face2face:


 Student’s Book with CD-ROM/Audio CD
 Workbook with Key
 Teacher’s Book
 Class Audio CDs (3)
 Classware DVD-ROM (single classroom)

35