You are on page 1of 1

ROMÂNIA ANEXA Nr.

2
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău

Domnule inspector şef,

Subsemnatul(a) _____________________________________ fiul (fiica) lui __________________


şi al (a) __________________________________ născut(ă) la data de _______________________ în
localitatea ______________________________ judeţul/sectorul __________________________ cetăţenia
_______________ posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _______, nr. ________, eliberată de
_______________________, la data de _________________, C.N.P. ___________________ cu domiciliul
(reşedinţa) în localitatea__________________________, judeţul/sectorul ____________________, strada
___________________________ nr. ____ bloc_____, etaj ___, apartament____, absolvent(ă), al (a)
______________________________________________________ forma de învăţământ ______________,
sesiunea ____ , specializarea __________________________________ de profesie __________________,
salariat(ă) la ____________________________________________ , starea civilă____________________,
cu serviciul militar ________________________ , la arma ______________________, trecut în rezervă cu
gradul ____________________ .
Nr.telefon/contact.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău, în vederea ocupării funcţiei de
__________________________________________________________________________________din
cadrul ____________________________________________________________, prin încadrare directă,
din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea
postului vacant.
Am luat cunoştinţă de condiţiile şi procedurile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs,
menţionate în anunţul dat publicităţii.
Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile
Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare și ca
proba de evaluare a performanței fizice și testul scris să fie înregistrate audio-video.

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la


susţinerea acestuia la serviciul resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Semnătura __________________ Data _________________

NESECRET
Pagina 1 din 1