You are on page 1of 3
MINISTERUL JUSTITIEL - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUL COMERTULUL OFICIUL REGISTRULUL COMERTULUI de pe lingi TRIBUNALUL ARGES (Cod unie de inregistrare 31036462 ‘Numi de ordine in registrul comertului 4317872012 ldentificator unie fa nivel european ROONRC.I3/1787/2012 CERTIFICAT INREGISTRARE MENTIUNI | Exemplar ne: 1 es eet 20 Mentiunea nr. 96711 din 06.12.2017 avand ca obiect inregistrarea modificarilor privind SAFETY SMART. MANAGEMENT SRL 51 invegistrarea datelor din declaratia-tip model 3 este inser 07.12.2017 in baza rezolutiei nr. 20672 din 07, 12.2017. in registrul comertului la data de Data eliberarii: 08.12.2017 Anexe: Rezolutie cod 11-10-1386 2012 = ROONRC.J3/1787/2012 31036462 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEL UL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTJULUI strului Comerfului de pe lings Tribunalul Arges DOSAR NR. 96711/06.12.2017 REZOLUT IA nr, 20672 /07.12.2017 Pronuntati in sedinta din data de: 07.12.2017 2MNATA conform 0.U.G. nr. 116/209, aprobata cu modificati si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile si completdrile ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 96711 din data 06.12.2017 pentru SAFETY SMART MANAGEMENT SRL, cod unic de inregistrare: 31036462, numar de ordine in registrul comertului; J3/1787/2012, identificator unic la nivel european: ROONRC.J3/1787/2012. Asupra cererii de fati: Prin cerer strata sub nr. 96711 din data 06.12.2017 s-a solicitat, inregistrarea in registrul comertului a unor modificati referitoare la: solicitant declaratii si i dectaratia tip - model 3 pe propria rispundere in registrul comerfului. in sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile menfionate in cererea de inregistrare, Examinand inscrisurile mentionate PERSOANA DESEMNATA, constatand c& sunt indeplinite cerintele legale. in conformitate cu art. 1,2 si 6 din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completiri prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare. ale Legit nr. 31/1990, republica completirile ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicati, rile ulterioare, precum gi ale urmeaza a admite prezenta cerere privind soli irarea in registrul comertului a modificétilor PENTRU ACESTE MOTIVE iN CONDITHLE LEGH DISPUNE a de inregistrare asa cum a fost formulati si dispune inregistrarea in registrul comerfului_a menfiunilor cu privire la: solicitant declarafii, inregistrarea datelor din declaratia model 3 pe propria raspundere in registrul comerfului, potrivit datelor din: Declaratie-tip pe propria rispundere ~ model 3 nr, 96711 din 06.12.2017, Dispune publicarea rezolutiei pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului. -cutorie de drept Cu drept de plingere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Specializat Arges in conditiile art. 6 alin. (3) - (5) si urmatoarele din 0.U.G. 116/2009, aprobati cu modificari si completari prin Legea nr. © ulterioate Pronunfata in gedinja din data de: 07.1 PERSOA Dumit Adriana Referent/Redactat: D.R.A. Data: 07.12.2017 MINISTERUL JUSTITIEL OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUL OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe lingi TRIBUNALUL ARGES testi, B-dul LC. Bratianu nr. 28, Cod postal 110005; Telefon: +4 0248.218.884; Fax: 14 0248.2233 Website: www.onre.ro; E-mail: oreag@ag.onre.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091; CERTIFICAT CONSTATATOR (1) lit. ©) din Legea nr. 359 / 2004 icarea formalitifilor la inregistrarea persoanelor fizice, ilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscali a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, ‘cu modificarile si completirile ulterioare, cliberat in baza declaratiei pe propria rispundere turegistratd sub nr, 96711 din 06.12.2017 SAFETY SMART MANAGEMENT SRL. Sediu social: Municipiul Pitesti, Strada VIOLETELOR, Nr. 1, Bloc PS11, Scara A, Etaj 3, Ap. 15, Judet Arges. Cod unic de tnregistrare 31036462 din data 20.12.2012. Numiir de ordine in registrul comerfului J3/1787/2012 din data 20.12.2012. Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J3/1787/2012. Prezentul certifieat constatator atest ci s-a inregistrat declaratia pe propria rispundere din care rezulti modificirile intervenite fata de declaratia tip depusi anterior siinregistrati la Oficiul Registrului Comerfului de pe Ming Tribunalul Arges sub numrul $50S71/ 17.12.2012, eu privire la indeplinirea conditiilor de functionare, specifice pentru fiecare autoritate publica, activitatea declaraté, incadratd in clasa CAEN : 4791 Comert cu aminuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 7490 Alte activititi profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. Activitati proprii de birou pentru societate Ja sediul social din Municipiul Pitesti, Strada VIOLETELOR, Nr. 1, Bloe PS11, Seara A, Etaj 3, Ap. 15, Judet Arges. Valabilitate: pind la modificarea condifiilor de functionare sau activititilor pentru care s-a dat declaratia pe propria rispundere. DIRECTOR, Julia Maria MARINE Eliberat la data: 08.12.2017 AMA