You are on page 1of 1

4.

Slow-beat
G

I.Lz e . s t
2. Az é r - zé st

1í . ta -nl sem tu - ooo.


meg - á1
sem tu - dod.
el - hall - gat tat 'nr
F
G

A sze let meg ror - dí - ta -nl ú cy sem tu - ooo.


- mod- ni ú gy sem tu - dod.
Az á| . mot meg nem á!|

G FisT F7 E7
G lFis I D{ 92D

1.2 Uj ja id

jó té g e1 . vesz- tett á1.


van.nak a
G4F

ked majd egy szé p na - pon.


visz . sza hoz - zák né

CmlEs

jó ba .rá hogy az
A .zé tt van - nak
A?Cb

. sá got eEy
el - t nt bol - dog
G

j . ba-rá hogy az el . t nt bol . dog


van.nak a

i dé z - zé k egy ta .

@ 1975 by Editio Musica, Budapestengedé lyé vel


kiadja a Solo Music BudaPest 1993
SMBNo.S