You are on page 1of 40

,"i?Ji,h$':""?JU:11,1t^. p.

g$_Ep
REGION IV-A CALABARZON

MGA LARAWAN AT SUSING SALITA


PARA SA
PRIMER NA ARALIN
(MTB-MLEI

IDEYA NI CONCEPCION U. SAN ANTONIO

GUH]T NINA EMMANUEL trMNACE AT LEO PADIT


b-ai+ c,. I.
cctrrot
o

dit L.l
I sq
LpaA:vL 0. tr
Nihq
*qtqwclt
LP^A* l/ lW fr\' el,cm a@ocle'tl