SULIT

5228/1

5228/1
Pendidikan Syariah Islamiah
Kertas 1
Ogos
2010
1 ¼ jam

BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
Kertas 1
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap
soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan
objektif yang disediakan.

4.

Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

Lihat sebelah]
5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster

SULIT

SULIT

2

5228/1

 
 
‫ رﺿﺎ ﻣﻨﺮﳝﺎ ﻗﻀﺎء دان ﻗﺪر اﷲ‬




1

 A
 B
 C
‫ﻣﻌﺮوف‬ D


2

 A
 B
‫اﺧﻼق‬ C
 D
‫ ﳐﻠﻮق‬
‫ﻣﻌﺎف‬



3

A
B

 C


 D

5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster

SULIT

3

SULIT

5228/1





4

 ‫ ﺑﺮﺻﻔﺔ‬ A


B


C


٢ D
‫إﺧﺘﻴﺎري‬
‫إﺧﺘﻴﺎري‬


A





B

5

C
D



6

 A
 B
 C
 D

 

7

 A
 B
‫ﻗﻠﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬

C

‫ ﰲ‬ D
Lihat sebelah]

5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster

SULIT

SULIT 4 5228/1 ٢ 88    A  B ٢ C ٢ D   ‫ﻓﻜﺘﻮر‬  9 I ‫ ﺣﺪﻳﺚ‬ II  III ‫ﻳﺚ‬‫اﳊﺪ‬ IV III  II،I A IV  II،I B IV  III،I C IV  III،II D  ‫ وﺿﻌﻲ‬ 10 101 A (32 : ‫ )اﻹﺳﺮاء‬         B ِ ِ ِ ِ َ ‫ﻻَ ِﻳﺮث‬‫ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ‬ " ‫اﻟﻜﺎﻓﺮ‬ ُ َ َ َ ‫اﳌﺴﻠﻢ‬ ُ ْ ُ َ‫اﳌﺴﻠﻢ َوﻻ‬ َ ْ ُ ‫اﻟﻜﺎﻓﺮ‬ ُ ِ َ َ‫" ﻻ‬‫ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ‬ " ُ‫وﺿﻮءَ َﻟﻪ‬ ََ َ ُ َ‫ﺻﻼة ﳌ ْﻦ ﻻ‬ 5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster C D SULIT .

5 SULIT 5228/1   ‫ﻛﻮﻓﱳ‬   11 ‫ اﻟﻘﻴﺎس‬A ‫ اﻹﲨ ﺎع‬B ‫اﻹﺳﺘﺤﺴﺎن‬ C ‫ اﻹﺳﺘﺼﺤﺎب‬D   ‫ﻓﻮ‬ 12   A B  ‫ ﻣﻨﺴﺨﻜﻦ‬C ‫ ﻣﻨﺴﺨﻜﻦ‬D    13               110  7 ‫اﳋﺸﺮ‬ 4 3  2 ‫اﳋﺸﺮ‬ Lihat sebelah] A                  5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster B C D SULIT .

SULIT 6 5228/1    14 ‫ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ‬ ‫اﻹﺳﺘﺼﺤﺎب‬ ‫ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﰊ‬ ‫اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺮﺳﻠﺔ‬ A B C D    15  A  B ‫وﺿﻮء‬ ‫ﺑﺮوﺿﻮء‬ C  D       :  ‫ﻓﺮﻣﺎن اﷲ‬      16 ‫ ﻧﻔﻲ‬A B ‫ ﺷﺮط‬C ‫ اﺳﺘﻔﻬﺎم‬D 5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT .

7 SULIT 5228/1            (240 : ‫)ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‬ : ‫دﻣﻨﺴﻮﺧﻜﻦ‬ 17  A  B  ‫ ﻧﻔﻘﺔ‬ C  D   18 :  ‫ ﻓﺮﻣﺎن اﷲ‬18                                43 ‫ﻟﻔﻆ‬ ‫ﻓﺘﻴﻤﻤﻮا‬ ‫ﻓﺎﻣﺴﺤﻮا‬ ‫ﻓﻠﻢ ﲡﺪوا‬  Lihat sebelah] 5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster A B C D SULIT .

        A ٢ B  C  ‫ﺑﺎﻟﻎ‬ D   20 :  ‫ ﻓﺮﻣﺎن اﷲ‬20                                                                                                            (12‫) ﺳﻮرة اﳊﺠﺮات‬                 ‫اﷲ‬ A ‫ اﻟﻔﺎرﺳﻲ‬ B  C ٢ D 5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT .8 SULIT 5228/1   19 :  ‫ ﻓﺮﻣﺎن اﷲ‬19           (59 58: ) ...

9 SULIT 5228/1 .22 21 :  ‫ ﻓﺮﻣﺎن اﷲ‬21                          (59:)      ‫ﻟﻔﻆ‬  ‫ ﻓﻌﻞ اﳌﺎض ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل‬A  ‫ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع‬B  ‫ ﻓﻌﻞ اﳌﺎض‬C  ‫ ﻓﻌﻞ اﻻﻣﺮ‬D    22 I    II  III IV   III  II،I IV  II،I IV  III،I IV  III،II Lihat sebelah] 5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster A B C D SULIT .

SULIT 10 5228/1  X   X 23   A ٢ B  C   15 D    24 ‫ﻛﺎﻓﺮ‬ A ‫ﻛﺎﻓﺮ‬ B ‫ﻛﺎﻓﺮ‬ C  D      25     A    B  C  D 5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT .

‫ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن‬ ْ ً ْ َ‫ﺗ‬       A   B   C   D   27 ‫ﻓﺎﺳﻖ‬      A B C D   28     20 A 40 B 80 C 100 D Lihat sebelah] 5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT .SULIT 11 5228/1  26 : 26 ٍ ِ ‫ﻋﻦ َِأﰊ‬ ِِ ‫أﺣﺪﻛﻢ ِﰲ‬ ِ ‫رﺳﻮل ﱠ‬ ‫اﻟﻠﻪُ َ َْ ِ ﱠ‬ ‫ﺻﻠﻰ ﱠ‬ ‫اﻟﻠﻪ َ ﱠ‬ ‫ﺻﻼﺗﻪ‬ ‫وﺳﻠﻢ ِ َإذا َ ﱠ‬ ُ ُ َ ‫ﻗﺎل‬ َ َ ‫ﻗﺎل‬ َ َ ‫اﳋﺪري‬ ‫ﺳﻌﻴﺪ ُْ ْ ِ ﱢ‬ َ ْ ُ ُ َ َ ‫ﺷﻚ‬ َ َْ َ َ َ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ِ ْ ََ‫ﺳﺠﺪﺗ‬ ِ ْ َْ‫اﻟﺸﻚ و‬ ِ ْ َ ‫ـﻠﻢ‬ ‫ﻛﻢ َ ﱠ‬ ‫ـﲔ‬ ً َ ‫ﺻﻠﻰ‬ َ َ ‫ﻟﻴﱭ‬ ُ ُ ْ َ‫ـﻘﻦ ُﰒﱠ ﻳ‬ ْ َ ‫ﺴﺠﺪ‬ ْ ‫ﻋﻠﻰ َﻣﺎ‬ ْ َ ‫ﻳﺪر‬ ْ َ ‫َﻓ‬ َ ‫ـﻠﻴﻄﺮ ْح ﱠ ﱠ‬ َ َ ‫اﺳَﺘـْﻴ‬ َْ َْ ‫ﺛﻼﺛﺎ َ ْأم أَْرﺑَ ًـﻌﺎ َﻓ‬ ‫ﻛﺎن َ ﱠ‬ ‫ﻛﺎن َ ﱠ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﲤﺎﻣﺎ ﻷَ ْرَ ٍﺑﻊ َﻛﺎﻧََـﺘﺎ‬ ْ ِ َ ‫ﺻﻼﺗﻪ‬ ْ َِ ‫ﻳﺴﻠﻢ‬ َ َ ‫وإن‬ َ َ ‫ﻓﺈن‬ ُ َ َ ‫ﺷﻔﻌﻦ َ ُﻟﻪ‬ ً ََ ‫ﺻﻠﻰ‬ َ ْ َ َ ‫ﲬﺴﺎ‬ َ َ ُ ‫ـﺒﻞ َ ْأن‬ ً َْ ‫ﺻﻠﻰ‬ َ ْ ‫َﻗ‬ ِ ِ َ ‫ـﺮﻏﻴﻤﺎ ِ ﱠ‬ ( ‫) رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬ .

SULIT 12 5228/1   29  29 ِ ِ ‫ﻣﺎﻟﻚ‬ ِ ِ ِ ‫اﻟﻠﻪُ َ َْ ِ ﱠ‬ ‫ﺻﻠﻰ ﱠ‬ ‫ﱠﱯ َ ﱠ‬ ِ ِ َ ‫ﻋﻦ‬ ِ ْ ‫ﺟﺎﺑﺮ‬ ‫وﺳﻠﻢ‬ َ َ ‫ﲰﺮة‬ َََُ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺣﲔ ﺟﻲءَ ِﺑﻪ ِ َإﱃ اﻟﻨِ ﱢ‬ َ ٍ َ ‫ﺑﻦ‬ ُ َْ‫ﻗﺎل َر‬ َ َ ‫أﻳﺖ‬ َْ َ ْ ‫ﻣﺎﻋﺰ‬ َ َ َ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ِ ‫رﺳﻮل ﱠ‬ ٍ ِ ِ َ ‫ﺸﻬﺪ‬ ِ َ ‫ﻗﺼﲑ َ ْأﻋﻀﻞ َﻟﻴﺲ‬ ِ ‫اﻟﻠﻪ َ ﱠ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ُ ُ َ ‫ـﻘﺎل‬ َ َ َ‫زﱏ ﻓ‬ َِ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ َ َ ِ َ َ‫رداءٌ ﻓ‬ َ َ ُ‫ﺑﻊ َﻣﱠﺮات َﱠأﻧﻪ‬ ْ َ َ ْ ُ َ ٌ َ ‫رﺟﻞ‬ َ َ‫ﻋﻠﻰ ﻧَ ْـﻔﺴﻪ أَْر‬ ٌ َُ ِ ِ ‫ﻗﺎل ﻻ و ﱠ‬ ‫وﺳﻠﻢ َﻓ َ َ ﱠ‬ ‫اﻟﻠﻪ َ َْ ِ ﱠ‬ (‫)رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ وأﺑﻮ داود‬ .ُ‫ـﺮﲨﻪ‬ َ َ ‫اﻷﺧﺮ‬ ْ َ ُ‫اﻟﻠﻪ ِﱠإﻧﻪ‬ ََ َ َ‫ﻗﺎل ﻓ‬ َ َ ‫ﻗﺪ‬ ُ‫ﱠ‬ َ َ َ َ‫ـﻠﻌﻠﻚ؟‬ ُ َ ‫زﱏ‬ َ َ َ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬   ‫ ﻓﻨﺜﺎﺑﻴﱳ‬‫ﺣﺪﻳﺚ‬  A  B  C  D   30  30 ِ ِ ِ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﱠ‬ ِ ‫اﻟﻠﻪ ﱠ ﱠ‬ ِ ُ ‫ﻗﺎل‬ ِ ‫أﻫﻞ اﻟﻨ‬ ِ ْ َ ‫ﻣﻦ‬ َ َ ‫ﻋﻦ َِأﰊ ُﻫَﺮْﻳ ََـﺮة‬ ْ‫ﱠﺎر َﱂ‬ َ ‫رﺳﻮل ﱠ‬ ْ ‫وﺳﻠﻢ ﺻْﻨ َـﻔﺎن‬ ُ َ َ َ ‫ﻗﺎل‬ َْ َ َ َ َْ َ ُ‫ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ‬ ِ ِ ِ ٌ َِ َ ٌ َ ِ َ ٌ َ ِ َ َ َ َ ُِ ْ َ ِ َ َْ َ ْ َ َ ٌ َ ْ ُ َ َ ٌ ْ َ َُ‫ََأر‬ ِ َِ ْ ‫اﻟﺒﺨﺖ‬ ِ ِ ‫ﱠ‬ ِ ْ ‫ﻛﺄﺳﻨﻤﺔ‬ ‫رﳛﻬﺎ‬ ْ ‫ﻳﺪﺧﻠﻦ‬ َ ْ َِ ‫اﳉَﻨﱠﺔَ َوﻻ‬ ٌ ِ َ ‫ﳑﻴﻼت‬ ٌ ُِ ْ ُ َ ْ َ َ ‫رءوﺳﻬﻦ‬ َ َ ِ ‫ﳚﺪن‬ ُ ُ ُ ُ ‫ﻣﺎﺋﻼت‬ َ َ ْ ُ ْ َ ‫اﻟﻤﺎﺋﻠﺔ ﻻ‬ ِ ِ ‫ﻟﻴﻮﺟﺪ ِﻣﻦ‬ ‫َِ ﱠ‬ ( ‫) رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﻛﺬا‬ َ َ‫ﻛﺬا َو‬ َ َ ‫ﻣﺴﲑة‬ ََ ِ ‫وإن‬ َ َ ْ ُ َ َُ ‫رﳛﻬﺎ‬   ‫ﺣﺪﻳﺚ‬    A  B  C  D 5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT .

II A B C D    34  A  B Lihat sebelah] 5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT .13 SULIT 5228/1  ‫وﻗﻒ‬ 31    A  B  C ‫ ﻣﻮﻗﻔﻜﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ‬D       32 ‫ دم ﺗﺮﺗﻴﺐ دان ﺗﻘﺪﻳﺮ‬A ‫ دم ﺗﺮﺗﻴﺐ دان ﺗﻌﺪﻳﻞ‬B ‫ دم ﲣﻴﲑ دان ﺗﻘﺪﻳﺮ‬C ‫ دم ﲣﻴﲑ دان ﺗﻌﺪﻳﻞ‬D  33  I II    III  IV III  II.I IV  III.I IV  II.I IV III.

SULIT 14 5228/1  C  D    35 ‫ﻛﺮﻳﻀﺎءن‬ A   B  C  D ‫ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ آﺟﻞ اﻳﺎﻟﻪ‬ 36     A    B   ٢ C   D ‫ﻓﺴﺦ‬           37 ‫ﻃﻼق ﺑﺪﻋﻲ‬ ‫ﻃﻼق رﺟﻌﻲ‬ ‫ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺻﻐﺮى‬ ‫ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﻛﱪى‬ 5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster A B C D SULIT .

SULIT 15 5228/1    38 ‫ ﺧﻠﻊ‬ ‫ ﻓﺴﺦ‬     A B C D    39   ‫ﻧﻔﻘﻪ‬ A   ‫ ﻧﻔﻘﻪ‬B   C   ‫ ﻧﻔﻘﻪ‬D    40 ‫ﻳﺚ‬‫وار‬ A ‫ﻓﻨﺜﺎﺑﻴﱳ‬   B   C   D KERTAS SOALAN TAMAT Lihat sebelah] 5228/1 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT .

SULIT 5228/2 5228/2 Pendidikan Syariah Islamiah Kertas 2 Ogos 2010 2 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 3. Jawapan anda hendaklah ditulis dengan menggunakan tulisan jawi dalam kertas jawapan yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak Lihat sebelah] 5228/2 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Kluster SULIT . Jawab lima soalan sahaja. 2. Kertas soalan ini mengandungi enam soalan.

  ii     .  iii     i b  ii    5228/2 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT .2      [2] [4] [  4 ] [6] [4]  ‫ﻣﻌﺮﻓﺔ‬i a     1             .

SULIT [2]   i a   [  4 ]   [4] [  6 ]                                     5228/2 3 2       ii     iii       b    ‫ﲣﺼﻴﺺ‬ c   ‫ ﻓﺮﻣﺎن‬        :‫)اﻟﺒ ﻘﺮة‬ (228         ‫ﻓﺮﻣﺎن‬                   (49 : ‫)اﻷﺣ ﺰاب‬           [4] Lihat sebelah] 5228/2 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT .

4     3                                  ‫ﻓﺮﻣﺎن‬                                                                            (12  11)   [  2 ]   [4]   i a  ii [6]    b [4]    ‫ﻓﺮﻣﺎن‬ c                      [  4 ] 5228/2 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster (d) SULIT .

‫ﻛﺬا‬ َ َ‫ﻛﺬا َو‬ َ َ ‫ﻣﺴﲑة‬ َ َ ْ ُ َ َُ [  2 ]   ‫ﺣﺪﻳﺚ‬i a       ii [4]  [6]   ٢ b      c [4]    [4]     d        Lihat sebelah] 5228/2 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT .SULIT 5228/2 5  4 ِ ِ ِ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﱠ‬ ِ ‫ﺻﻠﻰ ﱠ‬ ِ ‫رﺳﻮل ﱠ‬ ِ ‫أﻫﻞ اﻟﻨ‬ ِ ْ َ ‫ﻣﻦ‬ ‫أرﳘﺎ‬ ُ ُ َ ‫ﻗﺎل‬ َ َ ‫ﻗﺎل‬ َ َ ‫ﻋﻦ َِأﰊ ُﻫَﺮﻳْ َـﺮَة‬ َُ ََ ْ‫ﱠﺎر َﱂ‬ ُ ‫اﻟﻠﻪ َ ﱠ‬ ْ ‫وﺳﻠﻢ ﺻْﻨ َـﻔﺎن‬ َ َ َ ََْ ‫اﻟﻠﻪ‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌ ُ ٌ َِ َ ٌ َ َ ٌ َ َ َ َ َ ُِ ْ َ ِ َ َْ َ ْ َ َ ٌ َ ْ ُ َ َ ٌ ْ َ ِ َِ ْ ‫اﻟﺒﺨﺖ‬ ِ ِ َ َ ‫رءوﺳﻬﻦ‬ ِ ِ ْ ‫ﻨﻤﺔ‬ ‫رﳛﻬﺎ َ ِ ﱠ‬ ‫رﳛﻬﺎ‬ ْ ‫ﻳﺪﺧﻠﻦ‬ َ ْ َِ ‫اﳉَﻨ َﱠﺔ َوﻻ‬ ٌ َ ْ ُ َ ‫ﻛﺄﺳ‬ ْ ‫ﻣﺎﺋﻼت ُُ ُ ُ ﱠ‬ َ َ ِ ‫وإن‬ َ َ ِ ‫ﳚﺪن‬ َ َ ْ ُ ْ َ ‫اﻟﻤﺎﺋﻠﺔ ﻻ‬ ِ ِ ‫ﻟﻴﻮﺟﺪ ِﻣﻦ‬ (‫) رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬ .

‫ﺧﻠﻊ‬  ii ‫ ﺿﻌﻲ‬i a   6   ٢‫ وﺿﻌﻲ‬ii   : ‫ ﻋﻦ اﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل‬  (‫) رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬ ‫ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻻ ﻳﺮث‬    [4]   ‫ ﻓﺮﻣﺎن‬              43     5228/2 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster     SULIT .‫ﻓﺴﺦ‬‫ﺧﻠﻊ‬iii i b   ii         [2]                         5   [  6 ]  [  4 ] ‫ﺧﻠﻊ‬  i a  .6 [2] [  4 ] [4]   .

SULIT 5228/2 7 [  4 ]   ‫ﻓﻜﺘﻮر‬ b  [6]  c     [  4 ]    i  d        RM3000        ii       RM1000      RM500  KERTAS SOALAN TAMAT Lihat sebelah] 5228/2 © Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster SULIT .

Peraturan Pemarkahan ini adalah sulit sehingga peperiksaan dijalankan. 2. Peraturan pemarkahan ini adalah untuk kegunaan pemeriksa sahaja. Peraturan pemarkahan ini mengandungi 2 halaman bercetak .5228/1 Pendidikan 5228/1 Pendidikan Syariah Islamiah Kertas 1 Ogos 2010 SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ____________________________________________ PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH PERATURAN PEMARKAHAN Kertas 1 1.

C 18. D 16. D 37. A 35. A 40. A 15. D 22. B 21. C 36. A 17. B 13. B 23. C 31. A . A 4. B 29. D 3. B 2.JAWAPAN PSI KERTAS 1 – 5228/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PSI SBP 2010 1. B 25. C 6. C 26. A 19. B 12. C 9. B 5. A 30. C 33. B 10. D 11. D 14. D 34. B 28. D 32. B 20. C 24. C 38. D 39. D 27. A 8. A 7.

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 11 halaman bercetak ًٚ‫ٓش‬ ‫ فراتىران فمركهه‬/‫جىافه‬ ٍٖ‫ءي دإ ٓٔلشخبٌبءي دؿٖ ٌو‬ٞٛ‫ ٓـزب‬ُٚ‫اهلل اٌب‬ ‫د‬ٞ‫) ٓوص‬i( (a) 1 . Peraturan pemarkahan ini adalah untuk kegunaan pemeriksa sahaja. Peraturan Pemarkahan ini adalah sulit sehingga peperiksaan dijalankan. 4.5228/2 Pendidikan Syariah Islamiah Kertas 2 Ogos 2010 SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ____________________________________________ PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH PERATURAN PEMARKAHAN Kertas 2 3.

ٙٞ‬‬ ‫‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪2x2=4m‬‬ ‫‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪2x2=4m‬‬ ‫‪ٓ 6‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪3x2=6m‬‬ ‫‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪2x2=4m‬‬ .ٙ‬‬ ‫ػبُْ اٌٖ‪.‫ر٘زؾ ‪ٝ‬ع‪ٞ‬دس‬ ‫اهلل عجبظبي ك٘خٍلزب دإ ك٘زذثٍش عِ‪ٞ‬س‪ ٙٝ‬ػبُْ ٌؾ‬ ‫‪ٓ 2‬شً‪ٚ‬‬ ‫دؿٖ‬ ‫ًغٔل‪ٞ‬سٗبءٕ‪.‬‬ ‫دأٌبًٗ دإ داً‪ٞ‬ءي ا‪ ٍُٚٝ‬ا‪ٝ‬سؽ‬ ‫دأٌبًٗ دإ داً‪ٞ‬ءي ا‪ٍُٚٝ‬‬ ‫ثشأٌبٕ ع‪ٜ‬بط‪ /‬داعش ٌؾ ٍٓٔغ‪ٌٖٜ‬‬ ‫دإ إعالّ‬ ‫ا‪ٝ‬سؽ‬ ‫اٗزبسا ٓ‪ٞ‬ءٖٓ دإ‬ ‫)‪(b‬‬ ‫(‪)i‬‬ ‫رٍط كشث‪ٞ‬ارٖ ٓبءٗغً ٌؾ ٓضججٌٖ ثشالً‪ٞ‬س ث٘خبٕ ػبُْ‪:‬‬ ‫‪ ‬كٔجبؿ‪ ٖٗٞ‬دًب‪ٝ‬اعٖ ربٗ‪ ٚ‬رٍـعً ٓضججٌٖ ثشالً‪ٞ‬س ًغبدٌٖ ربٗ‪ٚ‬‬ ‫س‪ٗٝ‬ز‪.‬‬ ‫ٓٔلشخبٌبءي اداس عبر‪ًٞ ٞ‬اعب ٌؾ ٓ‪ٜ‬ب ثغش‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ‬دٍَُ‬ ‫ٓـ‪ٞ‬اعبءي ػبُْ اٌٖ رِ‪ ٚ‬ك‪ٝ ٕٞ‬ع‪ٞ‬د عٔ٘غن ٓبءٗغً اٌذ‬ ‫ال‪ٍٛ‬ش‪.‬‬ ‫(‪ )ii‬د‪ٝ‬ا خبسا ٓـَ٘ اهلل اٌبُ‪: ٚ‬‬ ‫‪ ‬دٍَُ ٗوًِ ‪ٓ :‬ـَ٘ اهلل دؿٖ ٓـع‪ٗٞ‬بًٖ دٍَُ‪ ٢‬اُوشءإ دإ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪ ‬دٍَُ ػوِى ‪ :‬اهلل ٓٔشٌ٘ز‪ٓ ٌٖٜ‬بءٗغً ٓـع‪ٗٞ‬بًٖ ػوَ كٌٍٍشإ‬ ‫ا‪ٗٝ‬ز‪ٞ‬م ٓـَ٘ اهلل عشرب ًجغشٗش‪.‬‬ ‫(‪ )iii‬د‪ٝ‬ا كشثٍزاءٕ اٗزبسا ر‪ٞ‬ؽٍذ اُشث‪ٞ‬ثٍخ دإ ر‪ٞ‬ؽٍذ األُ‪ٍٛٞ‬خ ‪:‬‬ ‫ر‪ٞ‬ؽٍذ األُ‪ٍٛٞ‬خ‬ ‫ر‪ٞ‬ؽٍذ اُشث‪ٞ‬ثٍخ‬ ‫ثشأٌبٕ ث‪ٜ‬ب‪ٝ‬ا اهلل ع‪ٜ‬بط ٌؾ ثشؽن‬ ‫ثشأٌبٕ ث‪ٜ‬ب‪ٝ‬ا اهلل ع‪ٜ‬بط ٌؾ‬ ‫ًٌٍٍِٓٔ‪٘ٓ ،‬خٍلزب دإ ٓ٘زذثٍش دعٔج‪ ٚ‬دإ دكبر‪ ًٛٞ‬داُْ ثشػجبد‪.

‬‬ ‫كشعبٓبءٕ ػِخ كذ ًذ‪ٝ‬ا ٓغئِ‪ٚ‬‬ ‫‪ٓ 2‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪2x2=4m‬‬ ‫‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪2x2=4m‬‬ .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(a‬‬ ‫(‪)i‬‬ ‫ٓوص‪ٞ‬د اُوٍبط اٌبُ‪ٓ ٚ‬ضبٓبًٖ ٓغئِ‪ٌ ٚ‬ؾ رٍذم دعِغٌٖ ؽٌ‪ٓٞ‬ش‬ ‫داُْ ٗص دؿٖ ٓغئِ‪ٌ ٚ‬ؾ دعِغٌٖ ؽٌ‪ٓٞ‬ش داُْ ٗص ًشإ رشداكذ‬ ‫كشعبٓبءٕ ػِخ كذ ًذ‪ٝ‬ا ٓغئِ‪ ٚ‬رشعج‪ٞ‬د‪.‬‬ ‫‪ .3‬اُؼِخ ‪ٌ :‬أٌذ‬ ‫ثشداعشًٖ ٗص‪.‬‬ ‫ع‪ٞ‬اكٖ ٓ٘بعج‪ ٚ‬درشٌٔب‪.2‬اُلشع ‪ٌ :‬أٌذ كشًبسا ٌؾ دهٍبعٌٖ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ‬كٔجبًشإ رشث‪ًٞ‬ب ٓضججٌٖ ثشالً‪ٞ‬س ٓغأُ‪ ٚ‬عشث‪ ٞ‬دإ كٍ٘لٍغٖ‬ ‫ا‪ٝ‬ص‪.‬‬ ‫(‪ )ii‬د‪ٝ‬ا س‪ ًٕٞٝ‬اُوٍبط‪:‬‬ ‫‪ .ٕٝ‬‬ ‫(‪ً )ii‬غبدٌٖ ػبُْ دإ خٌشا‪ٝ‬اال ر٘ذا ً‪ٞ‬ع‪ٞ‬دٕ دإ ًجٍغوغبٗبءٕ اهلل‪.‬‬ ‫د‪ٝ‬ا ؽغ‪ ٚ‬ا‪ٗٝ‬ز‪ٞ‬م ٓٔج‪ٞ‬هزٌٍٖ ًج٘شٕ كشصبربءٕ دأرظ‬ ‫‪ ‬ث‪ ًٓٞ‬ع٘زٍبط ثشك‪ٞ‬رش كذ كوغٍش ا‪ٗٝ‬ز‪ٞ‬م ٓٔغزٌٍٖ ًغبدٌٖ عٍبؽ‬ ‫دإ ٓبُْ عٍٍِ‪ ٚ‬ثشظ٘زً‪.‬‬ ‫‪ ‬كالٍٗذ ثشاٌذاس ٓـٌٍ‪ٞ‬د ا‪ٝ‬سثٍزش ر٘لب ثشالً‪ ٞ‬عجبسؽ‬ ‫كشُـعشٕ‪.‫‪ ‬كٔج‪ٞ‬اؿٖ عٔل‪ ٚ‬عبسف ًذاُْ ع‪ٞ‬ؿبي ٓضججٌٖ ثشالً‪ٞ‬س ظـع‪ٞ‬إ‬ ‫عٍغزْ‬ ‫عبٍُشإ ٌؾ اًٖ ٓـؼبهجزٌٖ ث٘غٍش ثغش كذ ٓ‪ٞ‬عٍْ ‪ٞٛ‬عٖ‪.‬‬ ‫اإلعٔبع‬ ‫اُوٍبط‬ ‫ٓضبٓبًٖ ٓغئِ‪ٌ ٚ‬ؾ رٍذم دعِغٌٖ ًغلبًزٖ ػِٔبء ٓغز‪ٜ‬ذ رش‪ٛ‬بدف‬ ‫ؽٌ‪ٓٞ‬ش داُْ ٗص ًشإ رشداكذ ع‪ٞ‬ار‪ ٞ‬ؽٌ‪ ّٞ‬ششع‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ٌؾ عبّ اٗزبسا األصَ دؿٖ‬ ‫‪ .4‬ؽٌْ األصَ ‪ٌ :‬أٌذ ؽٌ‪ ّٞ‬األصَ ٌؾ‬ ‫(‪ )iii‬د‪ٝ‬ا كشثٍزاءٕ اٗزبسا اُوٍبط دإ اإلعٔبع‪.‬‬ ‫‪ ‬الؿٍذ دإ ثٍ٘زؾ رٍذم كشٗ‪ ٚ‬س‪ٗٝ‬ز‪ ٙٞ‬عٌبٍُل‪ ٕٞ‬رٍبد رٍبؽ ‪.1‬األصَ ‪ٌ :‬أٌذ كشًبسا ٌؾ دهٍبعٌٖ ًلذاس‪.

ّٞ‬‬ ‫رشداكذ ٗص ٌؾ ث‪ ٍُٚٞ‬دع٘ذسًٖ‬ ‫ؽٌ‪.‬‬ ‫)‪ ( C‬خبسا‬ ‫‪2x2=6m‬‬ ‫‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫ثبظً ٗص ثشاٌٌ‪ٞ‬د‪:‬‬ ‫اداُ‪ُ ٚ‬لظ ػبّ ٌأٌذ‬ ‫‪ٓ 6‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪=4m1x4‬‬ ‫عٔغ‬ ‫دؿٖ اٍ‬ ‫‪ /‬ثشٓوص‪ٞ‬د عٔ‪ٞ‬ا كشٓل‪ٞ‬إ ٌؾ دطالهٌٖ ‪٘ٛ‬ذهِ‪ٚ‬‬ ‫ٓ٘‪ٞ‬ؿع‪ ٞ‬ػذ‪ٛ‬ش عالٓب رٍط ًبًُ ع‪ٞ‬خً‪.‫رشعج‪ٞ‬د‬ ‫رٍذم رشداكذ ٗص ٌؾ ث‪ٍُٚٞ‬‬ ‫دع٘ذسًٖ ؽٌ‪.‬‬ ‫‪ٔٓ ‬جٍزاًٖ اٗزبسا ٓبءٗغً دؿٖ ؽٍ‪ٞ‬إ‪.ّٞ‬‬ ‫)‪ (b‬رٍط ؽٌٔ‪ ٚ‬كشٌ٘ز‪ ٚ‬دإ السؿٖ ٌؾ رشداكخ داُْ ؽٌ‪ ّٞ‬ششع اٌبُ‪:ٚ‬‬ ‫‪٘ٓ ‬ذٌغٍلٌٍِٖ٘ دٌشي ٓبءٗغً‪ٞٛ +‬ساٌٖ‬ ‫‪ٓ ‬ـ‪ٞ‬عً رب‪ٛ‬ق ًإٌٔبٖٗ ٓبءٗغً‬ ‫‪ٓ ‬شؿغؾ ٓبءٗغً ا‪ٗٝ‬ز‪ٞ‬م ٓالً‪ً ًٖٞ‬جبءٌوٖ دإ ٓ٘خع‪ٚ‬‬ ‫ًغب‪ٛ‬زٖ‪.‬رزبكً رِ‪ٚ‬‬ ‫"‪ٌ/‬ؾ ٓٔجب‪ٝ‬ا ٓوص‪ٞ‬د‬ ‫دؿٖ اٌخ‬ ‫كشٓل‪ٞ‬إ ٌؾ دطالم رزبكً ثِ‪ ّٞ‬دعز‪ٞ‬ث‪ ًٛٞ‬دًخ‪ٞ‬اٌٍُٖ دسكذ ػذح‬ ‫‪ )i( (a) 3‬د‪ٝ‬ا الساؿٖ ٌؾ رشداكذ داُْ اٌخ ‪:‬‬ ‫ الساؿٖ ٓـ‪ٍٜ٘‬ب ا‪ٝ‬سؽ ألٌٖ‬‫ الساؿٖ ٓ٘خال دٌشي ع٘ذٌشي‬‫ الساؿٖ ٓٔـعٍَ دؿٖ ظِشٕ ٌؾ ث‪ٞ‬س‪ٝ‬م‬‫ الساؿٖ ث‪ٞ‬س‪ٝ‬م عـٌب‬‫ الساؿٖ ٓـٍ٘زٍق ًغبُ‪ ٖٜ‬ا‪ٝ‬سؽ ألٌٖ‬‫‪ -‬الساؿٖ ٓـ‪ٓٞ‬لذ‬ ‫‪ٓ 2‬شً‪ٚ‬‬ ‫(‪ )ii‬عجت ٗض‪ ٍٝ‬اٌخ "‪ ‬‬ ‫‪ "‬اٌبُ‪: ٚ‬‬ ‫‪ ،‬دخشٌزبًٖ ث‪ٜ‬ب‪ٝ‬ا رشداكذ عأ‪ٝ‬سؽ ُالًً دًبُـٖ ‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪ٞ٘ٓ ‬س‪ٝ‬د‬ ‫ًبًٓ ٌؾ ٓٔل‪ٞ‬صأي د‪ٝ‬ا ‪ٍٛ‬ـعب رٍط ٗبّ ‪ /‬الُ‪ ٞ‬سآبي ٌؾ‬ ‫ٓٔـعٍِش دؿٖ ٗبّ ٌؾ رٍذم دع‪ًٞ‬بءٌش ‪ٓ /‬ي ر‪ٞ‬س‪ ِٚٗٝ‬اٌخ اٌٖ‪.‬‬ .

‬‬ ‫ك٘ذ‪ٝ‬د‪ٝ‬م‪٢‬‬ ‫)‪ (b‬تيض ًأداءٕ ٌؾ د‪ٛ‬بس‪ٝ‬عٌٖ ٓـ‪ٓٞ‬لذ ‪:‬‬ ‫‪ ‬ا‪ٝ‬سؽ ٌؾ دظبًٍُٔ ‪ٛ‬بس‪ٝ‬ط ٓ٘خشٌزبًٖ ‪ٓ /‬ـبد‪ً ٝ‬لذ ؽبًٍْ ارب‪ٝ‬‬ ‫كٍ‪ٜ‬ن ثشً‪ٞ‬اعب ا‪ٗٝ‬ز‪ٞ‬م ٓ٘ذاكزٌٖ ًؼبدٌِٖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ا‪ٝ‬سؽ ٌؾ رٍذم ثشر‪ٞ‬ثخ اًٖ ٓ٘ذاكذ ًٔ‪ٞ‬سًبءٕ اهلل‪ /‬رٍذم ٓ٘ذاكذ‬ ‫ء اهلل‪.‬‬ ‫*ع‪ٞ‬اكٖ ٓ٘بعج‪ ٚ‬درشٌٔب‪.‬‬ ‫ر٘زؾ ؽٌ‪ ّٞ‬ثبظً عبر‪ٓ ٞ‬غئِ‪ٚ‬‬ ‫‪ٓ ‬ـ‪ٓٞ‬لذ ا‪ٗٝ‬ز‪ٞ‬م ٓ٘ذاكزٌٖ‬ ‫دسكذ ‪.‬‬ ‫‪ ‬كشكخب‪ ٖٛ‬دًبُـٖ ا‪ٓٝ‬ذ اعالّ ‪ٛ‬بسي اٌٖ آذ ثشر٘زبؿٖ دؿٖ‬ ‫اعالٍٓخ ‪ /‬عٔ‪ٞ‬ا ا‪ٓٝ‬ذ اعالّ اداُ‪ ٚ‬ثشعب‪ٝ‬داسا ٌؾ‬ ‫كشٌ٘غٍق‬ ‫ٓ٘غبدي رشاط كٔج٘ز‪ٞ‬هٖ ٓشبسًخ اعالّ‪ .‬‬ ‫)‪ ( C‬د‪ٝ‬ا عجت ا‪ٝ‬سؽ ٌؾ رٍذم ثشر‪ٞ‬ثخ داؿعق ظبٍُْ‪:‬‬ ‫‪ ‬ا‪ٝ‬سؽ ٌؾ رٍذم ثشر‪ٞ‬ثخ اًٖ ٓ٘ذد‪ ٌٖٛ‬دٌشٌش ًلذ ػزاة دإ‬ ‫ٗ٘زً‪.‬‬ ‫‪ٓ ‬ـ‪ٓٞ‬لذ ا‪ٗٝ‬ز‪ٞ‬م ٓٔلشًٌِٖ٘ عغأ‪ٝ‬سؽ دؿٖ ظِشٗش ٌؾ ٓش‪ٜٞ‬س‪.‬‬ ‫ثبُغٖ اهلل ٌؾ كذٌ‪ٚ‬‬ ‫‪ ‬ا‪ٝ‬سؽ ٌؾ رٍذم ثشر‪ٞ‬ثخ اًٖ ثشرش‪ٝ‬عٖ ٓالً‪ً ًٖٞ‬ظبٍُٖٔ دإ‬ ‫كٍ٘٘ذاعٖ رش‪ٛ‬بدف ا‪ٝ‬سؽ ألٌٖ‪.‫‪ٞ٘ٓ ‬س‪ٝ‬د اإلٓبّ أؽٔذ ًزٍي سع‪ ٍٞ‬اهلل عٔلبي دٓذٌ٘‪/ ٚ‬‬ ‫ٓٔل‪ٞ‬صبءي‬ ‫‪ ‬ظِشٕ رشر٘ز‪ ٞ‬دإ دكـعٍَ دؿٖ ظِشٕ رشعج‪ٞ‬د ‪ٓ /‬شٌي‬ ‫ٓٔجشٌزب‪ ٞٛ‬ثعٍ٘ذا ث‪ٜ‬ب‪ٝ‬ا ٓشٌي رٍذم ع‪ٞ‬ى دكـعٍَ دؿٖ ظِشٕ‬ ‫رشعج‪ٞ‬د ‪ٓ /‬ي ر‪ٞ‬س‪ ِٚٗٝ‬اٌخ اٌٖ‪.‬‬ ‫‪ٓ ‬ـ‪ٓٞ‬لذ ر٘زؾ ًج‪ٞ‬س‪ٝ‬هٖ ا‪ٝ‬سؽ‪ٌ٢‬ؾ ثشرش‪ٝ‬عٖ‪/‬رشؿٖ‪ٓ ٢‬الً‪ًٖٞ‬‬ ‫ٓؼصٍخ( ) دؿٖ ر‪ٞ‬ع‪ٞ‬إ ا‪ٗٝ‬ز‪ٞ‬م ٓٔجشي آشٕ‪.‬‬ ‫‪ ‬كشكخب‪ ٖٛ‬دًبُـٖ ا‪ٓٝ‬ذ ‪ٛ‬بسي اٌٖ آذ ثشخـع‪ ٚ‬دؿٖ‬ ‫‪ٓ 6‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪x2=6m6‬‬ ‫‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪2x2=4m‬‬ ‫‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪2x2=4m‬‬ .‬‬ ‫‪ ‬ا‪ٝ‬سؽ ٌؾ رٍذم ثشر‪ٞ‬ثخ اًٖ ٓ٘غبء‪ ٌٖٛٝ‬دٌشي دسكذ سؽٔخ اهلل‪.‬‬ ‫)‪ ( d‬د‪ٝ‬ا ؽغ‪ ٚ‬ثبظً ٓٔج‪ٞ‬هزٌٍٖ كشصبربءٕ" كشكخب‪ ٖٛ‬دًبالؿٖ ا‪ٓٝ‬ذ‬ ‫اعالّ كذ‬ ‫‪ٛ‬بسي اٌٖ ث‪٘ٓ ٍُٚٞ‬خٔشًٖ أٌٍظ اعالّ عجبظبي اُذٌٖ‪" .

‬‬ ‫اٌبُ‪:ٚ‬‬ ‫‪ )i( (a) 4‬د‪ٝ‬ا ظ‪ُٞٞ‬ؿٖ ا‪ٗ ًِٛ‬شاى ٌؾ رشداكذ داُْ‬ ‫ ظ‪ُٞٞ‬ؿٖ ٌؾ ثشًالً‪ٞ‬إ ظبٗظ عشرب ٓـعـع‪ً ٞ‬ز٘زشٖٓ‬‫ا‪ٝ‬سؽ ألٌٖ‪.‬‬ ‫ كشٓل‪ٞ‬إ ٌؾ ٓ٘ذد‪ ٌٖٛ‬ػ‪ٞ‬سح ٌؾ ث‪٘ٓ ٍُٚٞ‬ذ‪ٝ‬س‪ٝ‬ؽ ًلذ كشث‪ٞ‬ارٖ‬‫ٓؼصٍخ‪.‬‬ ‫‪ٓ 2‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪2x2=4m‬‬ ‫‪ٓ 6‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪6x2=6m‬‬ ‫‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪2x2=4m‬‬ ‫‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪2x2=4m‬‬ .‬‬ ‫ ػِٔبء ٓـٍغز٘جبغ ؽٌ‪ ّٞ‬ثشداعشًٖ‬‫ ٌؾ ثشٓوص‪ٞ‬د ا‪ٗ ًِٛ‬شاى‪.‬‬ ‫ ا‪ ٍُٚٝ‬اٌذ ؽٌ‪ ّٞ‬ثشًالً‪ٞ‬إ ظبٗظ دإ ك٘ذد‪ ٖٛ‬ػ‪ٞ‬سح اداُ‪ٚ‬‬‫ؽشاّ‪.‬‬ ‫*ع‪ٞ‬اكٖ ٓ٘بعج‪ ٚ‬درشٌٔب‪ .‬‬‫ رٍذم ثشث‪ٞٛٞ‬ؽ عجبٍُوش ثشظ‪ٞ‬سا‪ ٝ‬كذ كشًبسا ٌؾ ث٘ش ع‪ٜ‬بط‪.‬‬ ‫)‪ (b‬رٍط ثبرظ ثشظ‪ٞ‬سا‪ٌ ٝ‬ؾ درزلٌٖ ا‪ ٍُٚٝ‬ششع اٌبُ‪:ٚ‬‬ ‫ رٍذم ثشُجٍ‪ ٖٜ‬عٔبط ثشظ‪ٞ‬سا‪ ٝ‬رزبكً عوذس ا‪ٗٝ‬ز‪ٞ‬م‬‫ٓـ‪ٍٜ‬ج‪ٞ‬سًٖ ‪ٛ‬برً‪.‬‬ ‫كشكخب‪ ٖٛ‬ا‪ٓٝ‬ذ اعالّ ٓضججٌٖ ٓشبسًخ اعالّ ٓ‪ٗٞ‬ذ‪ٝ‬س دإ‬ ‫ٍٓغٌٍٖ عشرب دك٘ذؽ ‪ٍ٘ٛ‬ب ا‪ ٍُٚٝ‬ا‪ٝ‬سؽ ث‪ ًٖٞ‬اعالّ‪ .‬‬‫ عزٍبف كشث‪ٞ‬ارٖ ٌؾ ٓ٘شٌٔب ثبُغٖ ٗشاى اداُ‪ ٚ‬ؽشاّ دإ‬‫ثشد‪ٝ‬عب ثغش‪.‬‬ ‫اٌبُ‪:ٚ‬‬ ‫(‪ )ii‬خبسا ػِٔبء ٓـٍغز٘جبغ ؽٌ‪ ّٞ‬دسكذ‬ ‫ا‪ َٛ‬اُ٘بس‪.‫‪‬‬ ‫كشٌ٘غٍق ر‪ُٞ‬ن اٗغ‪ٞ‬س‪ً ،‬بعٍ‪ ٚ‬عبٌؾ دإ ثٌشط عبّ ٌؾ‬ ‫در‪ٗٞ‬غ‪ٞ‬هٌٖ ا‪ ٍُٚٝ‬سع‪ ٍٞ‬اهلل‪ .‬‬ ‫ رٍذم ٓضبًٍزً ا‪ٝ‬سؽ ألٌٖ عٔأدا دؿٖ كشًزإٔ ارب‪ ٝ‬كشث‪ٞ‬ارٖ‪.‬‬‫)‪ ( C‬د‪ٝ‬ا ػبهجخ كشث‪ٞ‬ارٖ ٓـعـع‪ً ٞ‬ز٘زشآٖ ػ‪ٞ‬اّ ًلذ ٓشبسًخ‪:‬‬ ‫ ٍٓ٘ٔج‪ ٌُٖٞ‬ثشثبظبي ٓغئِ‪ ٚ‬ع‪ٞ‬عٍبٍ داُْ ٓشبسًخ علشرً‬‫ظغبال عٔغٍؾ‪.

ٝ‬‬ ‫ٓـ‪ٞ‬سؿٌٖ ثٍالؿٖ طالم ٌؾ دًٌٍٍِٓ ع‪ٞ‬آً‬ ‫‬‫ اٌغزشي ٓغزً ٓـِ‪ٞ‬اسًٖ ثبٌشٕ ٌؾ دكشعز‪ٞ‬ع‪ٞ‬ءي ًلذ‬‫ع‪ٞ‬آً‬ ‫ًخ‪ٞ‬اًُ عي‬ ‫ ًزٍي ثشػذح‪ ،‬اٌغزشي رٍذم ثشؽن ٓ٘ذاكذ‬‫ؽبٍَٓ‪.‬‬ ‫*ع‪ٞ‬اكٖ ٓ٘بعج‪ ٚ‬درشٌٔب‬ ‫اٌبُ‪ ٚ‬كشكٍغ‪ ٖٜ‬اٗزبسا ع‪ٞ‬آً اٌغزشي دؿٖ ثبٌشٕ‬ ‫‪ٓ )i( (a) 5‬وص‪ٞ‬د‬ ‫(ر‪ًٞ‬شٕ)‬ ‫رشر٘ز‪ً ٞ‬لذ ع‪ٞ‬آً ٓالُ‪ٞ‬ءي‬ ‫طالم ارب‪ٝ‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ٓ 2‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‪ ( d‬د‪ٝ‬ا ُـٌ‪ٌ ٚ‬ؾ ث‪ ٍُٚٞ‬اٗذا الً‪ ًٖٞ‬ا‪ٗٝ‬ز‪ٞ‬م ٓٔج٘ز‪ ٞ‬كٍ‪ٜ‬ن عٌ‪ُٚٞ‬‬ ‫ٓـبرغً ٓغئِ‪ٚ‬‬ ‫دٌغٍلٍِٖ كالعش‪:‬‬ ‫ ٓٔجشي ٗصٍؾخ ًلذ ساًٖ ٌؾ ٓالً‪ً ًٖٞ‬غبُ‪ ٖٜ‬دٌغٍلٍِٖ‪.‬‬ ‫‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪2x2=4m‬‬ ‫‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪2x2=4m‬‬ ‫(‪ )iii‬دوا كشثٍزاءٕ اٗزبسا‬ ‫دإ‬ .‫ اًٖ ثشالً‪ ٞ‬كشكخب‪ ٖٛ‬داُْ ٓشبسًخ ‪ /‬ثشالً‪ ٞ‬كشظبد‪ ٖٛٝ‬داُْ‬‫ٓشبسًخ‪.‬‬‫ ٓـبعن ساًٖ ٌؾ ثشٓغئِ‪ ٚ‬ا‪ٗٝ‬ز‪ٞ‬م ٓضشرأي‬‫كش‪ٝ‬ظشاّ‪/‬اًزٍ‪ٌٞ‬زً ٌؾ صٍؾخ‬ ‫ ٓالك‪ٞ‬سًٖ ًلذ ظ‪ٞ‬س‪ ٝ‬دٌغٍلٍِٖ ا‪ٗٝ‬ز‪ٞ‬م ٓ٘ذاكزٌٖ كشر‪ُٞٞ‬ؿٖ‬‫اكجٍال ساًٖ اٗذا ٓالً‪ً ًٖٞ‬غبُ‪ ٖٜ‬دٌغٍلٍِٖ ٌؾ ثشد‪.‬‬ ‫‪ -‬اٌغزشي ثشؽن ٓ٘ذاكذ رٔلذ رٍـعَ عٔبط ػذح‪.‬‬ ‫(‪ )ii‬د‪ٝ‬ا ًغٖ كشخشاٌٖ ٓالُ‪ٞ‬ءي‬ ‫رٍذم ث‪ ٍُٚٞ‬دسع‪ٞ‬ع عٔ‪ٞ‬ال‬ ‫ اٌغزشي ٌؾ دخشاٌٌٖ ٓالُ‪ٞ‬ءي‬‫ًخ‪ٞ‬اًُ دؿٖ ػوذ ٌٗبػ ٌؾ ثبس‪.‬‬ ‫ ٓ٘ذاكذ ُؼ٘خ دسي اهلل دإ اًٖ دٓبع‪ٞ‬هٌٖ ًذاُْ ٗشاى‪.‬‬‫*ع‪ٞ‬اكٖ ٓ٘بعج‪ ٚ‬درشٌٔب‪.

‬‬‫ ٓـبداًٖ ثخبءٕ دػب عالٓذ ‪ً /‬ش‪ًٞٞ‬سٕ ارظ ٗؼٔخ ػٔ‪ٞ‬س‬‫ك٘غؾ ٌؾ دثشٌٌٖ ا‪ ٍُٚٝ‬اهلل‪.‬‬ ‫ دع٘زٌٖ ع‪ٞ‬ض ٓٔجشي ٗبّ ًلذ ثبًٌ دؿٖ ٗبّ ٌؾ ثأٌن علشرً‬‫ٗبّ ٌؾ رشداكذ داُْ أعٔبء اُؾغ٘ى‪.‬‬ ‫ ثشصذهخ ًلذ ظ‪ُٞٞ‬ؿٖ ٍٓغٌٍٖ ارب‪ ٝ‬اٗن ٌزٍْ‪.‬‬ ‫ دع٘زٌٖ ٓالً‪ ًٖٞ‬رؾٍ٘ي ٌأٌذ ٓٔجِ‪ُٞٞٓ ٚ‬د ثبًٌ كذ ‪ٛ‬بسي‬‫ػوٍوخ دؿٖ ث‪ٞ‬ا‪ ٙ‬رٔش ارب‪ٌ ٝ‬ؾ عأ‪ٝ‬كبٓبس‪.‬‬ ‫اٌبُ‪ٚ‬‬ ‫اهلل ٌؾ ٓ٘غبدٌٌٖ عغ‪ٞ‬ار‪ ٞ‬عجبظبي‬ ‫‪ٓ )i( (a) 6‬وص‪ٞ‬د‬ ‫عجت‪،‬‬ ‫ششغ ارب‪ ٝ‬كـ‪ٜ‬بُؾ (ٓبٗغ) ًلذ عغ‪ٞ‬ار‪ ٞ‬ؽٌ‪.‬‬ ‫‪ٓ 2‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪ٓ 2‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪ٓ 2‬شً‪ٚ‬‬ .ّٞ‬‬ ‫ٌؾ رشداكذ داُْ ٗص ثشاٌٌ‪ٞ‬د‪:‬‬ ‫(‪ )ii‬ؽٌ‪ّٞ‬‬ ‫‪‬‬ ‫(ا)‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪( ‬أُبئذح‪) 38 :‬‬ ‫‪ -‬ؽٌ‪ّٞ‬‬ ‫اٌبُ‪ ٚ‬عجت ثشٓوص‪ٞ‬د كشث‪ٞ‬ارٖ ٓ٘خ‪ٞ‬سي‬ ‫ٓ٘غبدي‬ ‫عجت ؽٌ‪ٝ ّٞ‬اعت ك‪ٞ‬ر‪ٞ‬ؽ ربؿٖ ك٘خ‪ٞ‬سي‪.‬‬ ‫*ع‪ٞ‬اكٖ ٓ٘بعج‪ ٚ‬درشٌٔب‪.‫ؽن اٌغزشي ٍٓٔ٘زب دسكذ ع‪ٞ‬آً ع‪ٞ‬آً دإ اٌغزشي ٓٔل‪ٞ‬صبءي‬ ‫ؽن ٓ٘‪ٗٞ‬ز‪ٞ‬د عي عجت ٓ٘بعج‪ٚ‬‬ ‫دؿٖ كشعز‪ٞ‬ع‪ٞ‬إ‬ ‫رٍذم ٓـ‪ٞ‬ساؿً ع‪ ِٚٓٞ‬طالم‬ ‫ٓـ‪ٞ‬ساؿً ع‪ ِٚٓٞ‬طالم‬ ‫اٌغزشي دً٘بًٖ ثبٌشٕ ظ٘زً‬ ‫رٍبد ثبٌشٕ دؿٖ عجت‬ ‫س‪ٝ‬ظً ًلذ ع‪ٞ‬آً‬ ‫)‪ )i( (b‬رٍط ػِٖٔ ع٘خ دالً‪ً ًٖٞ‬زٍي ٓضٔج‪ٞ‬د ًال‪ٍٛ‬شإ ثبًٌ‪:‬‬ ‫ دع٘زٌٖ ارإ درٍِـب ًبٖٗ دإ إهبٓخ درٍِـب ًٍشي ثبًٌ ٌؾ‬‫دال‪ٍٛ‬شًٖ‪.‬‬ ‫‪ٓ 6‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪3x2=6m‬‬ ‫‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪2x2=4m‬‬ ‫(‪ )ii‬دوا خبسا عٔج‪ٞ‬رٖ ‪ٛ‬بسي ا‪ُٝ‬ؾ رب‪ً ٕٞٛ‬ال‪ٍٛ‬شٕ ٌؾ رٍذم ثشر٘زـٖ‬ ‫دؿٖ ششع‬ ‫ ٓـبداًٖ عبٓ‪ٞ‬إ ٓبًٖ دؿٖ ٓ٘غٔل‪ٞ‬د عٍشإ ‪ٓ /‬شبسًذ‬‫عزٔلذ‪.

‬‬ ‫)‪(b‬‬ ‫د‪ٝ‬ا‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫كشًٔجـٖ كشا‪ٗٝ‬ذؿٖ إعالّ كذ صٓبٕ ربثؼٍٖ اٌبُ‪:ٚ‬‬ ‫داُْ كِجبظبي ٓغئِ‪.‬‬ ‫ثشالً‪ٞ‬س كشًٔجبؿٖ داُْ كشٌ‪ٞ‬اٌزٖ‬ ‫ال‪ٍٛ‬شس د‪ٝ‬ا اٍُشٕ ٓذسعخ ػِٔ‪ٌ ٞ‬أٌذ ٓذسعخ ا‪ًِٛ‬‬ ‫دإ‬ ‫دٓذٌ٘خ دإ ؽغبص عشرب ٓذسعخ اُشأي‬ ‫ػشام‪.‬‬ ‫‪ٓ 4‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪2x2=4m‬‬ ‫‪ٓ 6‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪2x2=4m‬‬ ‫‪ٓ 2‬شً‪ٚ‬‬ ‫‪ٓ 2‬شً‪ٚ‬‬ .‬‬ ‫( ‪ ) d‬ؽٌ‪ ّٞ‬عشرب اُغٖ ثبظً ٓغئِ‪ ٚ‬ثشاٌٌ‪ٞ‬د‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ ثبصن ك٘‪ٍُٞ‬غٖ دؽبصٌٍِٖ داُْ ثشثبظبي ثٍذؽ ػِٔ‪ٞ‬‬‫كـزب‪ٞٛ‬إ رشا‪ٝ‬ربٓبس دسي ظ‪ُٞٞ‬ؿٖ األشبػشح‪.‬‬ ‫( ‪ ) c‬رٍط ًغٖ ‪ٝ‬ع‪ٞ‬دس ثشثبظبي اٍُشٕ كٌٍٍٔشٕ ػِٔ‪ً ٞ‬الّ اٌبُ‪:ٚ‬‬ ‫ٌؾ‬ ‫ ػِٔ‪ ٞ‬كـزب‪ٞٛ‬إ ثشًٔجؾ كغذ دؿٖ ‪ٝ‬ع‪ٞ‬دس ًزبة‬‫درشعٔ‪ً ٌٖٜ‬ذاُْ ث‪ٜ‬بط ػشة ‪.ٚ‬‬ ‫دإ ثبصوش‬ ‫ِٓ‪ٞ‬اعش‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ٝ‬اُغٔبػخ علشرً‬ ‫ كٌٍٍٔشٕ دإ اٌ٘زٍِي ا‪ٓٝ‬ذ إعالّ ثشًٔجؾ دؿٖ كغذ‬‫ثشث٘ذٌؾ كذ صٖٓ ا‪ ٍٝ‬ػِٔ‪ً ٞ‬الّ ٌؾ دٓ‪ٞٗٞ‬ك‪ ًُٞ‬ا‪ ٍُٚٝ‬ك‪ٖٜٔ‬‬ ‫ٓؼزضُخ‪.‬‬ ‫اُغٖ ‪ً :‬شإ ششغ داٗزبسا ششغ رـع‪ٞ‬ؿٖ ظبداٌٖ اداُ‪ٚ‬‬ ‫‪ٞٛ‬رؾ ث‪ ٍُٚٞ‬درٔج‪ً ٚ‬لذ ع٘ذسٕ ٌؾ ع‪ٞ‬د‪ ٙ‬ادا‪.‬‬ ‫(‪ )i‬ؽٌ‪ : ّٞ‬رٍذم صؼ ػوذ‬ ‫اُغٖ ‪ً :‬شإ ششغ ٓ‪ٞ‬دٍ ٓغزٍِ‪ ٚ‬ادا عٔبط ػوذ ( ث‪ًٖٞ‬‬ ‫‪ٞٛ‬رؾ )‬ ‫(‪ )ii‬ؽٌ‪ : ّٞ‬صؼ ظبداٌٖ ‪.‫(ة)عجذا سع‪ ٍٞ‬اهلل ‪:‬‬ ‫كشث‪ٞ‬ارٖ ٓٔج‪٘ٓ ٙٞٗٞ‬غبدي‬ ‫‪‬كـ‪ٜ‬بُؾ(ٓبٗغ) ٓ‪ٞ‬اسٌضً ‪ٛ‬شرب ‪ٛ‬شرب ك‪ٞ‬عبى ٌؾ درٍـعٌِٖ‬ ‫ا‪ ٍُٚٝ‬عٍٔبرً‪.‬‬ ‫ ال‪ٍٛ‬شس ر‪ ًٙٞٞ‬ػِٔبء ٌؾ ثش‪ٌٝ‬جب‪ٝ‬ا دسكذ ػِٔبء ا‪ َٛ‬اُغ٘خ‬‫‪ ،‬اُغ‪ ًٌ٘ٞ‬دإ ألٌٖ ‪.

PERATURAN PERMARKAHAN TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful