Menyajikan tinjauan sistematis kajian Nahwu_Sharaf

dalam Kalam ayat-ayat Al-Quran. Metode ini
bermaksud untuk memberikan wawasan baru dalam
pemahaman konteks nahwu_sharaf. Disisi lain, dapat
menciptakan inspirasi baru melalui ayat-ayat Al-Quran
dalam analisis Nahwu_Sharaf sekaligus upaya
memahami kandungan AL-Quran lebih mendalam.

KH. Syarif Rahmat, SQ,

Nahwu_Sharaf Al-Quran

Menyajikan tinjauan sistematis kajian Nahwu_Sharaf
dalam Kalam ayat-ayat Al-Quran. Metode ini
bermaksud untuk memberikan wawasan baru dalam
pemahaman konteks nahwu_sharaf. Disisi lain, dapat
menciptakan inspirasi baru melalui ayat-ayat Al-Quran
dalam analisis Nahwu_Sharaf sekaligus upaya
memahami kandungan AL-Quran lebih mendalam.

KH. Syarif Rahmat, SQ

Surah Yusuf | JUZ 13

1

Nahwu_Sharaf Al-Quran

Prakata


‫ر‬
ِ ‫ َوِبِهَنسَِتِعيُِن َعَلىُاُم‬. َ‫َب اِلعَاَلمِني‬
ِّ ‫ِلِه ر‬
َّ‫حمِ ُد ل‬
َ ِ‫ال‬
. ‫حابِِهَاجَِمِعيَِن‬
َ ِ‫ َوَعَلياَِلِه َوَاص‬. ‫الدُِّنَيا وَالدِّيِ َن‬
Segala puji hanya milik Allah SWT. Dia-lah yang telah menganugerahkan
Al-Quran sebagai hudan li an-anas (petunjuk bagi seluruh manusia) dan Rahmat
li âl-alamîn (rahmat bagi segenap alam). Dia–lah yang maha mengetahui makna dan
maksud kandungan Al-Quran.
Slawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul
Anbiya’i wal Mursalin. Begitu pun atas keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya,
para tabi’in dan tabi’in-tabi’in serta generasi-generasi islam selanjutnya yang gigih
dalam memperjuangkan Agama Islam. Berkat semangat juang merekalah sehingga
sampai saat ini manisnya Islam masih dapat dirasakan oleh umat manusia dari
segenap penjuru bumi.
Kehidupan sekarang dengan berbagai kemajuan dalam setiap bidang tidak
dapat dipungkiri lagi. perkembangan dan kemajuan dari waktu ke waktu dapat
dilihat dengan rasa menakjubkan serta memuaskan. Di sisi lain, hal ini juga
menuntut zaman bagi kehidupan agama dengan hukum-hukumnya agar tetap
relevan seperti yang kita harapkan. Lebih dari itu, kita dituntut agar senantiasa
menemukan nilai-nilai baru dalam agama yang sesuai dengan kehidupan sekarang
dengan tetap berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah.
Dalam Karya ini, penulis mencoba memenuhi salah satu tuntutan diatas
dengan mengungkapkan Kajian Nahwu-Sharaf dalam Al-Quran pada juz 13 dengan
Tinjaun Kitab Al-Jurumiyyah. Harapan kami, mudaha-mudahan ini dapat menjadi
karya yang bermanfaat serta memberikan kemudahan dalam mendalami Nahwu
Sharaf dalam Al-Quran. Akhirnya, Penulis tak lupa menyampaikan rasa terima
kasih kepada Sang Guru K.H. Syarif Rahmat, SQ yang telah memberikan
bimbingan serta tak henti-hentinya memberikan motivasi dalam merealisasikan
karya ini.

Jakarta, 20 Mei 2011
Penulis
Surah Yusuf | JUZ 13

2

Nahwu_Sharaf Al-Quran

‫ الكالم‬: ‫الباب األول‬

‫ف‬
ِْ َ‫ ف‬. ‫ؼ َجػػا َ لِ َم ْعنًػػا‬
ٌ ‫ إِثْػ ٌ َوفِ ْعػ ٌ َو َحػ ْػر‬: ٌ ‫ػاهوُ ثََاثَػ‬
ْ ‫لم ِظ ْيػ ُ بِال َْا‬
ُ ‫ْسػ‬
ُ ْ‫لم َرفكػ ُ ا‬
ُ ْ‫اَلْ َك َػا ُـ ُىػ َػاالْ ْظ ُ ا‬
ُ ‫اْل ْسػ‬
َ ‫ َوأَق‬, ِ ‫ضػ‬
ِ
ِ ‫لح ْظػ‬
ِ ‫ؼ بِػالْ َخ ْظ‬
‫ب‬
‫ ِهػ ْن َوإِلَػى َو َعػ ْن َو َعَْػى َوفِػى َوُر ف‬: ‫ َو ِىػ َي‬,‫ض‬
ُ ‫يػُ ْع َػر‬
ُ ‫ض َوالتف ػ ْن ِايْ ُن َو ُد ُخػ ْا ِؿ اْلَلِػ‬
َ ْ‫ف َوالفػاَ ُـ َو ُحػ ُرْوؼ ا‬
ِ ‫ؼ وتَػا‬
ِ ‫ وحرو‬. ‫اؼ وال فاـ‬
ِ ُ ‫ والْ ِغ ْعػ يػُ ْعػر‬. ِ ‫ اَلْااو واْلبَاُ والتفا‬: ‫ؼ اْل َقس ِ و ِىي‬
ْ ُ ُ َ ُ َ ُ ‫َواْلبَا ُ َوالْ َك‬
َ َ ‫ؼ ب َقػ ْ َوالسػ ْي ِن َو َسػ ْا‬
َ َ َُ َ َ َ
ُ ُ َ
ِ ‫التفأْنِْي‬
. ِ ‫صُْ ُح َه َعوُ َدلِْي ُ اْ ِْل ْس ِ َوَل َدلِْي ُ اْ ِلظ ْع‬
ُ ‫ َوالْ َح ْر‬. ِ َ‫ساكِن‬
‫ث ال ف‬
ْ َ‫ؼ َه َالي‬
“Kalam adalah lafash yang tersusun serta memberikan faedah dengan berbahasa Arab.
Kalam terbagi tiga : Isim, Fi’il dan huruf yang memiliki makna.
 Isim dapat diketahui dengan adanya tanda Hafadh (tanda jar), Tanwin, dimasuki “Al”
dan huruf Hafadh [(dari : ‫(هن‬, (ke : ‫(إلى‬, (dari : ‫(عن‬, (atas : ‫(على‬, (di / di dalam : ‫(فى‬,
(boleh jadi : ّّ‫(رب‬, (dengan : ‫(تـ‬, (seperti : ‫(كـ‬, (untuk : ‫ ] (لـ‬serta huruf Qasam [(demi :
‫(الىاو‬, (demi : ‫(الثاء‬, (demi : ‫] (التاء‬.
 Fi’il diketahui dengan tanda “Qad” (sungguh / kadang-kadang : ‫(قـد‬, “sa” (akan : ‫(ســ‬,
“saufa” (akan : ‫ (سىف‬dan ta’ ta’nis yang sukun (menunjukkan tanda perempuan :
‫ــت‬...( ].
 Huruf adalah apa-apa yang tidak mengandung tanda-tanda Isim dan tanda-tanda Fi’il.
Berdasarkan pengertian diatas, kalam menurut Ilmu Nahwu harus memenuhi
empat syarat :
 Lafash, yaitu ucapan yang mengandung huruf Hijaiyah. Jadi, suara binatang, bunyi
mesin, atau lainnya tidak termasuk kalam.
 Murakkab (tersusun), yakni ucapan yang tersusun atau terangkai. Ungkapan ‘kalimah’
dalam penggunaan bahasa indonesia disebut kata.
 Mufid (bermakna), yakni ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman
sehingga mitra pendengarnya puas.
 Wadh’a, yaitu lafash yang menunjukkan pada suau makna (pengertian). Artinya,
pembicaraan tersebut diucapkan secara sengaja. Jadi ucapan ucapan orang yang
mengigau sekalipun berbahasa Arab atau bukan, tidak termasuk kalam menurut pakar
nahwu.
Surah Yusuf | JUZ 13

3

‬‬ ‫‪Kalam terbagi tiga : Isim.٥٣‬‬ ‫كْ ػ ػ ػ ػمػ ػ ػ ػ‬ ‫رق‬ ‫الي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ‬ ‫ٔ‬ ‫َوَها أُبَػر ُ ِ ِ ف‬ ‫ساِ إِفل‬ ‫س َلَ فه َارةٌ بِال ُّ‬ ‫ئ نَػ ْظسي إف النفػ ْظ َ‬ ‫ِ‬ ‫ار فرِحي ٌ ﴿ٖ٘﴾‬ ‫َها َرح َ َربي إِ فف َربي غَ ُظ ٌ‬ ‫نَػ ْظس ‪ ،‬ي (ضمير)‪،‬‬ ‫ٕ‬ ‫ك ائْػتانِي بِ ِو أ ِ‬ ‫وقَ َ ِ‬ ‫صوُ لِنَػ ْظ ِسي فَػَْ فما‬ ‫َستَ ْخْ ْ‬ ‫اؿ ال َْمْ ُ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫َكْف َموُ قَ َ‬ ‫اؿ إِنف َ‬ ‫ك الْيَػ ْا َـ لَ َ يْػنَا َهك ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٗ٘﴾‬ ‫أَه ٌ‬ ‫ي (ضمير)‪،‬‬ ‫ٖ‬ ‫اج َعْْنِي َعَْ ٰى َخ َزائِ ِن ْال َْر ِ‬ ‫ض إِني َح ِظي ٌ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ ْ‬ ‫َعِْي ٌ ﴿٘٘﴾‬ ‫ٗ‬ ‫ِ‬ ‫ف فِي ْال َْر ِ‬ ‫ض يَػتَبَػ فاأُ ِه ْنػ َها‬ ‫اس َ‬ ‫َوَكٰ َذلِ َ‬ ‫ك َه فكنفا ليُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫شا نُ ِ‬ ‫َح ْي ُ‬ ‫صي ُ بَِر ْح َمتِنَا َهن نف َ‬ ‫شا ُ َوَل نُضي ُ‬ ‫ث يَ َ ُ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿‪﴾٘ٙ‬‬ ‫أْ‬ ‫َج َر ال ُْم ْحسن َ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫إس‬ ‫ب‪،‬‬ ‫س ْا ‪َ ،‬ر ّ‬ ‫أَ فه َارةٌ‪ ،‬ال ُ‬ ‫ِ‬ ‫غَ ُظ ٌ‬ ‫ار‪ ،‬فرحي ٌ‬ ‫ك‪،‬‬ ‫ال َمِْ ُ‬ ‫ػو (ضمير)‪ ،‬نػَ ْظس‪،‬‬ ‫ؾ (ضمير)‪ ،‬اليَػ ْا َـ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ين‪،‬‬ ‫نا (ضمير)‪َ ،‬هك ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫أَه ٌ‬ ‫َخ َزائِن‪ ،‬ال ْرض‪،‬‬ ‫ي (ضمير)‪َ ،‬ح ِظي ٌ ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫َعْي ٌ‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫ذَلِ َ‬ ‫ك‪ ،‬يُ ُ‬ ‫الَ ْرض‪ ،‬ػػها‬ ‫(ضمير)‪َ ،‬ر ْح َم ‪،‬‬ ‫َجر‪،‬‬ ‫نا (ضمير)‪ ،‬أ ْ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫ُه ْحسن َ‬ ‫حرؼ‬ ‫فع‬ ‫و‪ ،‬ها‪ ،‬إ ّف‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫أُبَػر ُ‬ ‫ئ ‪َ ،‬رح َ‬ ‫اؿ‪ ،‬ائْػتُاني ‪،‬‬ ‫قَ َ‬ ‫َستَ ْخِْص ‪َ ،‬كْف‬ ‫أْ‬ ‫ل ػ (تاكي )‪ ،‬ب ‪،‬‬ ‫فإل‬ ‫و‪ ،‬ب ‪،‬‬ ‫ؿ (جر)‪ ،‬ؼ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫لَ فما‪ ،‬إ ّف ‪،‬‬ ‫اؿ‪ ،‬إ ْج َعْنِي ‪،‬‬ ‫قَ َ‬ ‫َعَْى‪ ،‬إ ّف ‪،‬‬ ‫َه فك فن ‪ ،‬يَػتَبَػ فاأُ‪،‬‬ ‫شا ‪ ،‬نُ ِ‬ ‫صي ُ ‪،‬‬ ‫يَ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫نُضي ُ‬ ‫ل ى‪،‬‬ ‫و‪ ،‬ؾ (جر) ‪،‬‬ ‫ؿ (جر)‪ ،‬فى‪،‬‬ ‫ث‪،‬‬ ‫ِهن ‪َ ،‬ح ْي ُ‬ ‫‪،‬هن‪ ،‬ل‪،‬‬ ‫ب َ‬ .‬وأَق َ‬ ‫‪“Kalam adalah lafash yang tersusun yang memberikan faedah dengan berbahasa Arab.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َكػِْ َػم ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْسػ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ف ْعػ ٌ‬ ‫ؼ‬ ‫َح ْر ٌ‬ ‫الجزء الثالث عشر ّ‬ ‫سورة يوسف ( ‪)١١١ .‬‬ ‫ْس ُاهوُ ثََاثَ ٌ ‪ :‬إِثْ ٌ َوِف ْع ٌ َو َح ْر ٌ‬ ‫لم ِظ ْي ُ بِال َْا ْ‬ ‫لم َرفك ُ اْ ُ‬ ‫اَلْ َك َا ُـ ُى َاالْ ْظ ُ اْ ُ‬ ‫ض ِ ‪َ . Fi’il dan huruf yang memiliki makna.‬أقسام الكلمة العربية‬ ‫ف‬ ‫ؼ َجا َ لِ َم ْعنًا ‪.‫‪4‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫أ‪ .

‫‪5‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫٘‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫آهنُاا َوَكانُاا يَػتفػ ُقا َف‬ ‫َوَل ْ‬ ‫ين َ‬ ‫َج ُر ْاْلخ َرة َخ ْيػ ٌر لْفذ َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾٘ٚ‬‬ ‫‪ٙ‬‬ ‫ِ‬ ‫اس َ‬ ‫َو َجا َ إِ ْخ َاةُ يُ ُ‬ ‫ف فَ َ َخُْاا َعَْْيو فَػ َع َرفَػ ُه ْ َو ُى ْ‬ ‫لَوُ ه ِ‬ ‫نك ُرو َف ﴿‪﴾٘ٛ‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫َخ لف ُك ه ْن‬ ‫فزُى بِ َج َها ِزِى ْ قَ َ‬ ‫اؿ ائْػتُانِي بِأ ٍ‬ ‫َولَ فما َجه َ‬ ‫أَبِي ُك ْ أ ََل تَػ َرْو َف أَني أُوفِي الْ َك ْي َ َوأَنَا َخ ْيػ ُر‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿‪﴾ٜ٘‬‬ ‫ال ُْمن ِزل َ‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫فَِإف لف ْ تَأْتُانِي بِ ِو فَ َا َك ْي َ لَ ُك ْ ِعن ِ ي َوَل‬ ‫تَػ ْقرب ِ‬ ‫اف ﴿ٓ‪﴾ٙ‬‬ ‫َُ‬ ‫‪ٜ‬‬ ‫قَالُاا سنػرا ِود ع ْنو أَباه وإِنفا لََظ ِ‬ ‫اعُْا َف ﴿ٔ‪ّ ﴾ٙ‬‬ ‫ََُ ُ َ ُ َ ُ َ‬ ‫ٓٔ‬ ‫ِ‬ ‫ضَ ِ‬ ‫وقَ َ ِِ ِِ‬ ‫اج َعُْاا بِ َ‬ ‫اؿ لظ ْتػيَانو ْ‬ ‫اعتَػ ُه ْ في ِر َحال ِه ْ‬ ‫َ‬ ‫لَعْفه يػع ِرفُانَػها إِذَا ان َقَْباا إِل ٰ ِ‬ ‫َ ُ ْ َْ َ‬ ‫ُ‬ ‫َى أ َْىْ ِه ْ ل ََعْف ُه ْ‬ ‫يَػ ْرِج ُعا َف ﴿ٕ‪﴾ٙ‬‬ ‫ٔٔ‬ ‫َى أَبِي ِه ْ قَالُاا يَا أَبَانَا ُهنِ َ ِهنفا‬ ‫فَػَْ فما َر َجعُاا إِل ٰ‬ ‫َحافِظُا َف‬ ‫الْ َك ْي ُ فَأ َْر ِس ْ َه َعنَا أ َ‬ ‫َخانَا نَ ْكتَ ْ َوإِنفا لَوُ ل َ‬ ‫﴿ٖ‪ّ ﴾ٙ‬‬ ‫ٕٔ‬ ‫اؿ ى آهن ُك عَْي ِو إِفل َكما أ َِهنت ُك عَْى أ ِ‬ ‫َخ ِيو‬ ‫َ ُ ْ َ ٰ‬ ‫قَ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫هن قَػ ْب ُ فَالْوُ َخ ْيػ ٌر َحافظًا َو ُى َا أ َْر َح ُ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿ٗ‪ّ ﴾ٙ‬‬ ‫ال فراحم َ‬ ‫ٖٔ‬ ‫فت‬ ‫اعتَػ ُه ْ ُرد ْ‬ ‫اع ُه ْ َو َج ُ وا بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫َولَ فما فَػتَ ُحاا َهتَ َ‬ ‫فت‬ ‫اعتُػنَا ُرد ْ‬ ‫إِل َْي ِه ْ قَالُاا يَا أَبَانَا َها نَػ ْب ِغي َىػٰ ِذهِ بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫اد َك ْي َ بَِعي ٍر‬ ‫إِلَْيػنَا َونَ ِم ُير أ َْىَْنَا َونَ ْح َظ ُ أ َ‬ ‫َخانَا َونَػ ْز َد ُ‬ ‫ك َك ْي ٌ يَ ِس ٌير ﴿٘‪ّ ﴾ٙ‬‬ ‫ٰذَلِ َ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫َج ٌر‪ ،‬الَ ِخ َرة‪،‬‬ ‫أْ‬ ‫َخ ْيػ ٌر‪ ،‬الّ ِذيْ َن‪،‬‬ ‫أ َهنُاا‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫إِ ْخ َاةُ‪ ،‬يُ ُ‬ ‫ػو (ضمير)‪ُ ،‬ى ْ ‪،‬‬ ‫ه ِ‬ ‫نك ُرو َف‬ ‫ُ‬ ‫ُى ‪َ ،‬ج َهاز‪،‬‬ ‫َخ‪ُ ،‬ك ‪ ،‬أَب ‪،‬‬ ‫أٍ‬ ‫الْ َك ْي َ‪ ،‬أَنَا‪َ ،‬خ ْيػ ُر‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ين‪،‬‬ ‫ال ُْمن ِزل َ‬ ‫ي (ضمير)‪،‬‬ ‫ػو (ضمير)‪َ ،‬ك ْي َ‪،‬‬ ‫ُك ْ ‪،‬‬ ‫ػو (ضمير)‪ ،‬أَب‪،‬‬ ‫نا (ضمير)‪،‬‬ ‫فَ ِ‬ ‫اعُْا َف‪،‬‬ ‫يَػتفػ ُقا َف‬ ‫ؿ (جر)‪،‬‬ ‫َجا َ‪َ ،‬د َخُْاا‪،‬‬ ‫و‪ ،‬ؼ ‪ ،‬عْى ‪،‬‬ ‫اؿ‪،‬‬ ‫فز‪ ،‬قَ َ‬ ‫َجه َ‬ ‫ائْػتُانِي ‪ ،‬تَػ َرْو َف‪،‬‬ ‫أُوفِي‪،‬‬ ‫َو‪ ،‬لَ فما‪ ،‬ب ‪،‬‬ ‫َع َرفَػ ُه ْ ‪،‬‬ ‫تَأْتُانِي‪ ،‬تَػ ْق َربُاف‬ ‫قَالُاا‪ ،‬نػُ َرا ِو ُد‪،‬‬ ‫فِ ْتػيَاف‪ ،‬ػو (ضمير)‪،‬‬ ‫إ ْج َعُْاا‪ ،‬يَػ ْع ِرفُا َف‪،‬‬ ‫اع ‪ ،‬ى ‪ِ ،‬ر َحاؿ‪،‬‬ ‫بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫ان َقَْبُاا‪ ،‬يَػ ْرِجعُا َف‬ ‫أ َْىِْ ِه ْ ‪،‬‬ ‫أَب‪ ،‬نا (ضمير)‪،‬‬ ‫الْ َك ْي ُ‪ ،‬أَخ‪،‬‬ ‫َحافِظُا َف‬ ‫ُك ْ ‪ ،‬ػو (ضمير)‪،‬‬ ‫أَخ‪ ،‬الْفوُ‪َ ،‬خ ْيػ ٌر‪،‬‬ ‫َحافِظًا‪ ،‬ىا‪ ،‬أ َْر َح ُ‪،‬‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫ال فراحم َ‬ ‫اع ‪،‬‬ ‫َهتَاع‪ ،‬ى ‪ ،‬بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫نا (ضمير)‪ ،‬أَب‪،‬‬ ‫َىػٰ ِذهِ‪ ،‬أ َْى ‪ ،‬أَخ‪،‬‬ ‫ك‪،‬‬ ‫َك ْي َ‪ ،‬بَ ِعير‪َ ،‬ذلِ َ‬ ‫َك ْي ٌ‪ ،‬يَ ِس ٌير‬ ‫و‪ ،‬ل ػ ػ (تاكي )‪،‬‬ ‫َر َج ُعاا‪ ،‬قَالُاا‪،‬‬ ‫ُهنِ َ‪ ،‬أ َْر ِس ْ ‪،‬‬ ‫نَ ْكتَ ْ‬ ‫نت‬ ‫قَ َ‬ ‫آه ُن‪ ،‬أ َِه ُ‬ ‫اؿ‪َ ،‬‬ ‫فَػتَ ُحاا‪َ ،‬و َج ُ وا‪،‬‬ ‫فت‪ ،‬قَالُاا‪،‬‬ ‫ُرد ْ‬ ‫نَػ ْب ِغي‪ ،‬نَ ِم ُير‪،‬‬ ‫اد‪،‬‬ ‫نَ ْح َظ ُ ‪ ،‬نَػ ْز َد ُ‬ ‫كانُاا‬ ‫ل ػ ػ (تاكي )‬ ‫لػ ػ (تاكي )‪ ،‬ه ْن‪،‬‬ ‫أ ََل‪ ،‬أَ ّف ‪،‬‬ ‫ؼ ‪،‬إِ ْف‪ ،‬لف ْ ‪،‬ب‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ل‪ ،‬ل ػ ػ (تاكي )‪،‬‬ ‫ِعن ‪ ،‬و‪،‬‬ ‫َس ػ ‪َ ،‬ع ْن ‪ ،‬و‪،‬‬ ‫إ ّف‪ ،‬ل ػ ػ (تاكي )‬ ‫و‪ ،‬ؿ (جر)‪،‬‬ ‫ب ‪ ،‬فى‪،‬‬ ‫ل ََع ف‪ ،‬إِ َذا‪،‬‬ ‫إلى‪،‬‬ ‫ؼ ‪ ،‬لَ فما‪ ،‬إلى‪،‬‬ ‫َ‬ ‫يا‪ِ ،‬هن‪ ،‬ه ‪ ،‬و‪،‬‬ ‫إ ّف‪ ،‬ل ػ ػ (تاكي )‬ ‫َى ْ ‪ ،‬عْى‪ ،‬إِلّ‪،‬‬ ‫ؾ (جر) ‪ ،‬ها‪،‬‬ ‫ِهن‪ ،‬قَػ ْب ُ‪،‬‬ ‫ؼ‪،‬و‬ ‫و‪ ،‬لَ فما‪،‬‬ ‫إِلَى ‪ ،‬يا‪ ،‬ها‬ .

‫‪6‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫ٗٔ‬ ‫فى تُػ ْؤتُ ِ‬ ‫اف َه ْاثًِقا ه َن الْف ِو‬ ‫قَ َ‬ ‫َن أ ُْر ِسَْوُ َه َع ُك ْ َحت ٰ‬ ‫اؿ ل ْ‬ ‫ط بِ ُك ْ فَػَْ فما‬ ‫لَتَأْتُػنفنِي بِ ِو إِفل أَف يُ َحا َ‬ ‫اؿ‬ ‫اؿ الْفوُ َعَْ ٰى َها نَػ ُق ُ‬ ‫آتَػ ْاهُ َه ْاثَِق ُه ْ قَ َ‬ ‫َوكِي ٌ ﴿‪ّ ﴾ٙٙ‬‬ ‫٘ٔ‬ ‫اب و ِ‬ ‫ِ‬ ‫وقَ َ ِ‬ ‫اح ٍ َوا ْد ُخُْاا‬ ‫اؿ يَا بَن في َل تَ ْ ُخُْاا هن بَ ٍ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِه ْن أَبْػ َا ٍ‬ ‫اب ُّهتَػ َظرقَ َوَها أُ ْغنِي َعن ُك ه َن الْفو هن‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ْت َو َعَْْي ِو‬ ‫ْح ْك ُ إِفل لِْف ِو َعَْْي ِو تَػ َافكْ ُ‬ ‫َش ْي إِف ال ُ‬ ‫فَػْْيَتَػ َافك ِ ال ُْمتَػ َاكُْا َف ﴿‪ّ ﴾ٙٚ‬‬ ‫‪ٔٙ‬‬ ‫اى فها َكا َف‬ ‫َولَ فما َد َخُْاا ِه ْن َح ْي ُ‬ ‫ث أ ََه َرُى ْ أَبُ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫اج ً فِي‬ ‫يُػ ْغني َع ْنػ ُه ه َن الْفو هن َش ْي إِفل َح َ‬ ‫ِ‬ ‫نَػ ْظ ِ‬ ‫اب قَ َ‬ ‫اىا َوإِنفوُ لَ ُذو ع ْ ٍ ل َما َعْف ْمنَاهُ‬ ‫ضَ‬ ‫س يَػ ْع ُق َ‬ ‫َولَػٰ ِك فن أَ ْكثَػ َر الن ِ‬ ‫فاس َل يَػ ْعَْ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٙٛ‬‬ ‫‪ٔ١‬‬ ‫اؿ‬ ‫َخاهُ قَ َ‬ ‫اس َ‬ ‫آو ٰى إِل َْي ِو أ َ‬ ‫َولَ فما َد َخُْاا َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫ف َ‬ ‫ِ‬ ‫س بِ َما َكانُاا يَػ ْع َمُْا َف‬ ‫َخ َ‬ ‫إِني أَنَا أ ُ‬ ‫اؾ فَ َا تَػ ْبتَئ ْ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٙ‬‬ ‫‪ٔ١‬‬ ‫فزُى بِ َج َها ِزِى ْ َج َع َ الس َقايَ َ فِي َر ْح ِ‬ ‫فَػَْ فما َجه َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َسا ِرقُا َف‬ ‫أَخيو ثُ ف أَذف َف ُه َؤذ ٌف أَيػفتُػ َها الْع ُير إنف ُك ْ ل َ‬ ‫﴿ٓ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫ُك ْ ‪َ ،‬ه ْاثًِقا‪ ،‬الْف ِو‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َه ْاث َق ُه ْ ‪َ ،‬وكي ٌ‬ ‫اب‪ ،‬و ِ‬ ‫ِ‬ ‫اح ‪،‬‬ ‫بَن في‪ ،‬بَ ٍ َ‬ ‫أَبْػ َااب‪ُّ ،‬هتَػ َظرقَ ‪،‬‬ ‫ك ‪ ،‬الْف ِو‪،‬‬ ‫ْح ْك ُ‪،‬‬ ‫َش ْي ‪ ،‬ال ُ‬ ‫ػو (ضمير)‪ ،‬ت‬ ‫يُ َحاط‪ ،‬آتَػ ْاهُ‪،‬‬ ‫اؿ‬ ‫نَػ ُق ُ‬ ‫اؿ‪ ،‬تَ ْ ُخُْاا‪،‬‬ ‫قَ َ‬ ‫ا ْد ُخُْاا‪ ،‬أُ ْغنِي‪،‬‬ ‫ْت‪ ،‬يَػتَػ َافك ِ ‪،‬‬ ‫تَػ َافكْ ُ‬ ‫ْمتَػ َاكُْا َف ّ‬ ‫(ضمير)‪ ،‬ال ُ‬ ‫َب‪ ،‬الْف ِو‪،‬‬ ‫ُى ْ ‪ ،‬أ ُ‬ ‫اج ‪،‬‬ ‫َش ْي ‪َ ،‬ح َ‬ ‫اب‪،‬‬ ‫نَػ ْظس‪ ،‬يَػ ْع ُق َ‬ ‫ػها (ضمير)‪ِ ،‬ع ْ ٍ ‪،‬‬ ‫أَ ْكثَر‪ ،‬النفاس‬ ‫ف‪ ،‬أَخ‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫يُ ُ‬ ‫ػو (ضمير)‪ ،‬أَنَا‪،‬‬ ‫َؾ (ضمير)‪،‬‬ ‫ُى ‪َ ،‬ج َهاز‪،‬‬ ‫الس َقايَ ‪َ ،‬ر ْح ِ ‪ ،‬أَخ‪،‬‬ ‫ػو (ضمير)‪ُ ،‬ه َؤذ ٌف‪،‬‬ ‫ال ِْع ُير‪ ،‬ك ‪َ ،‬سا ِرقُا َف‬ ‫‪ٜٔ‬‬ ‫قَالُاا َوأَقْػبَػُْاا َعَْْي ِه فهاذَا تَػ ْظ ِق ُ و َف ﴿ٔ‪﴾ٚ‬‬ ‫ى ‪،‬‬ ‫ٕٓ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ص َا َ‬ ‫قَالُاا نَػ ْظق ُ ُ‬ ‫اع ال َْمْك َول َمن َجا َ بو ح ْم ُ‬ ‫بَ ِعي ٍر َوأَنَا بِ ِو َز ِعي ٌ ﴿ٕ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫ص َااع‪ ،‬ال َْمِْك‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ػو (ضمير)‪ِ ،‬ح ْم ُ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫بَعير‪ ،‬أَنَا‪َ ،‬زعي ٌ‬ ‫ٕٔ‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو لَ َق ْ َعِْ ْمتُ فها ِج ْئػنَا لِنُػ ْظ ِس َ فِي‬ ‫ِ‬ ‫ْال َْر ِ‬ ‫ين ﴿ٖ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫ض َوَها ُكنفا َسا ِرق َ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫اؿ‪ ،‬أ ُْر ِس َ‪،‬‬ ‫قَ َ‬ ‫تُػ ْؤتُاف‪ ،‬تَأْتُػنفنِي‪،‬‬ ‫لْفو‪ْ ،‬الَ ْرض‪،‬‬ ‫نا (ضمير)‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫َسا ِرق َ‬ ‫َد َخُْاا‪ ،‬أ ََه َر‪،‬‬ ‫اىا‪،‬‬ ‫يُػغْنِي‪ ،‬قَ َ‬ ‫ضَ‬ ‫َعْف ْمنَاه‪ ،‬يَػ ْعَْ ُما َف‬ ‫آو ٰى‪،‬‬ ‫َد َخُْاا‪َ ،‬‬ ‫اؿ‪ ،‬تَػ ْبتَئِس‪،‬‬ ‫قَ َ‬ ‫يَػ ْع َمُْا َف‬ ‫فز‪َ ،‬ج َع َ‪،‬‬ ‫َجه َ‬ ‫أَذف َف‪،‬‬ ‫فى‪،‬‬ ‫َن‪ ،‬ه ‪َ ،‬حت ٰ‬ ‫لْ‬ ‫ِهن‪ ،‬ل ػ (تاكي ) ‪،‬‬ ‫ب‪ ،‬إِفل‪ ،‬أَف‪،‬‬ ‫لما‪َ ،‬عَْ ٰى‪،‬‬ ‫ؼ‪ّ ،‬‬ ‫َها‪ ،‬و‬ ‫َو‪ ،‬يَا‪َ ،‬ل‪،‬‬ ‫ِهن‪ ،‬ها‪َ ،‬ع ْن‪،‬‬ ‫إِ ْف‪ ،‬إِفل‪،‬‬ ‫ؿ (جر)‪، ،‬‬ ‫عْى‪ ،‬ؼ ‪،‬‬ ‫َو‪ ،‬لَ فما‪ِ ،‬هن‪،‬‬ ‫ث‪َ ،‬ها‪َ ،‬كا َف‪،‬‬ ‫َح ْي ُ‬ ‫َع ْن ‪ ،‬إِفل‪ ،‬فى‪،‬‬ ‫إِ فف ‪ ،‬ل ػ (تاكي )‪،‬‬ ‫ذو‪ ،‬ؿ‪ ،‬لَػ ِك فن‪َ ،‬ل‬ ‫َو‪ ،‬لَ فما‪َ ،‬عَْ ٰى‪،‬‬ ‫إِلَى‪ ،‬إ ّف‪ ،‬فَ َا‪،‬‬ ‫ب‪ ،‬ها‪َ ،‬كانُاا‬ ‫ؼ ‪ ،‬لَ فما‪ ،‬ب ‪،‬‬ ‫في‪ ،‬ثُ ف‪ ،‬أَيػفتُػ َها‪،‬‬ ‫إ فف ‪،‬ل ػ ػ (تاكي )‬ ‫قَالُاا‪ ،‬أَقْػبَػُْاا‪،‬‬ ‫تَػ ْظ ِق ُ و َف‬ ‫و‪ ،‬عْى‪َ ،‬هاذَا‬ ‫قَالُاا‪ ،‬نَػ ْظ ِق ُ ‪،‬‬ ‫َو‪ ،‬ؿ (جر)‪،‬‬ ‫َجا َ‪،‬‬ ‫قَالُاا‪َ ،‬عِْ ْمتُ ‪،‬‬ ‫ِج ْئػنَا‪ ،‬نُػ ْظ ِس َ ‪،‬‬ ‫َهن‪ ،‬ب ‪،‬‬ ‫ت (قس )‪،‬‬ ‫لػ ػ (تاكي )‪ ،‬قَ ْ ‪،‬‬ ‫ها ‪،‬ؿ (نص )‪،‬‬ ‫في‪ ،‬و‪ُ ،‬كنفا‬ .

‫‪7‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫ٕٕ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿ٗ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫قَالُاا فَ َما َج َزا ُؤهُ إِف ُكنتُ ْ َكاذب َ‬ ‫َج َزا‬ ‫ٖٕ‬ ‫ِ‬ ‫قَالُاا َج َزا ُؤهُ َهن ُو ِج َ فِي َر ْحْ ِو فَػ ُه َا َج َزا ُؤهُ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿٘‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫َكٰ َذلِ َ‬ ‫ك نَ ْج ِزي الظفالم َ‬ ‫َج َزا‬ ‫ٕٗ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫استَ ْخ َر َج َها‬ ‫فَػبَ َ أَ بِأ َْوعيَت ِه ْ قَػ ْب َ ِو َعا أَخيو ثُ ف ْ‬ ‫ِهن ِوعا ِ أ ِ‬ ‫َخ ِيو َكٰ َذلِ َ ِ ِ‬ ‫ف َها َكا َف‬ ‫اس َ‬ ‫َ‬ ‫ك ك ْ نَا ليُ ُ‬ ‫َخاهُ فِي ِدي ِن الْمِْ ِ‬ ‫ك إِفل أَف يَ َ‬ ‫ْخ َذ أ َ‬ ‫لِيَأ ُ‬ ‫شا َ الْفوُ‬ ‫َ‬ ‫نَػرفَ َدرج ٍ‬ ‫شا ُ َوفَػ ْا َؽ ُك ِذي ِعْ ٍ‬ ‫ات فهن نف َ‬ ‫ْ ُ ََ‬ ‫َعِْي ٌ ﴿‪ّ ﴾ٚٙ‬‬ ‫‪ ،‬ػو (ضمير)‪،‬‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫َكاذب َ‬ ‫‪ ،‬ػو (ضمير)‪،‬‬ ‫َر ْح ‪ ،‬ىا‪،‬‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫الظفالم َ‬ ‫‪ٕٙ‬‬ ‫‪ٕ١‬‬ ‫‪ٕ١‬‬ ‫ال َْع ِز ُيز‪ ،‬ػو (ضمير)‪،‬‬ ‫أَبًا‪َ ،‬ش ْي ًخا‪َ ،‬كبِ ًيرا‪،‬‬ ‫قَالُاا يَا أَيػُّ َها ال َْع ِز ُيز إِ فف لَوُ أَبًا َش ْي ًخا َكبِ ًيرا فَ ُخ ْذ‬ ‫أَح َ نَا ه َكانَو إِنفا نَػر َ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫َح َ ‪ ،‬نا(ضمير)‪ ،‬ؾ‬ ‫ين ﴿‪ ّ ﴾ٚٛ‬أ َ‬ ‫اؾ ه َن ال ُْم ْحسن َ‬ ‫َ َ ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫(ضمير)‪،‬ال ُْم ْحسن َ‬ ‫َه َعاذَ‪ ،‬الْف ِو‪َ ،‬هتَاع‪،‬‬ ‫اعنَا‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ َه َعاذَ الْف ِو أَف نفأ ُ‬ ‫ْخ َذ إِفل َهن َو َج ْ نَا َهتَ َ‬ ‫نا(ضمير)‪ِ ،‬عن َ هُ‪،‬‬ ‫ِعن َ هُ إِنفا إِذًا لفظَالِ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٜٚ‬‬ ‫ِ‬ ‫ػو (ضمير)‪ ،‬ظَال ُما َف‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫ػو (ضمير)‪ ،‬نَ ِجيًّا‪،‬‬ ‫َكبِ ُير‪ُ ،‬ى ْ ‪،‬‬ ‫َب‪ُ ،‬ك ْ ‪ ،‬فه ْاثًِقا‪،‬‬ ‫أَ‬ ‫ِ‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫الْفو‪ ،‬يُ ُ‬ ‫ض‪ُ ،‬ى َا‪َ ،‬خ ْيػ ُر‪،‬‬ ‫ْال َْر َ‬ ‫ال ِ ِ‬ ‫ين‬ ‫َ‬ ‫ْحاكم َ‬ ‫ُكنتُ ْ ‪،‬‬ ‫َهن‪ ،‬في‪ ،‬ؼ‪،‬‬ ‫َؾ (جر)‬ ‫ؼ‪ ،‬ب‪ ،‬قَػ ْب َ‪،‬‬ ‫ثُ ف‪ِ ،‬هن‪َ ،‬ؾ(جر)‪،‬‬ ‫استَ ْخ َر َج َها‪،‬‬ ‫ػها (ضمير)‪ ،‬ذلك‪ ،‬بَ َ أَ‪ْ ،‬‬ ‫ْخذ‪،‬‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫كِ ْ نَا‪ ،‬يَأ ُ‬ ‫نا (ضمير)‪ ،‬يُ ُ‬ ‫شا َ‪ ،‬نَػ ْرفَ ُ‪،‬‬ ‫ِدين‪ ،‬ال َْمِْك‪،‬‬ ‫يَ َ‬ ‫الْفوُ‪َ ،‬د َر َجات‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫عْ ٍ ‪َ ،‬عْي ٌ‬ ‫قَالُاا إِف يس ِر ْؽ فَػ َق ْ سر َؽ أَ ٌ ف ِ‬ ‫َْ‬ ‫ََ‬ ‫خ لوُ هن قَػ ْب ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‪ ،‬نػَ ْظس‪ُ ،‬ى ْ ‪،‬‬ ‫ف في نَػ ْظسو َولَ ْ يُػ ْب َىا ل َُه ْ قَ َ‬ ‫اس ُ‬ ‫اس ُ‬ ‫اؿ يُ ُ‬ ‫َس فرَىا يُ ُ‬ ‫فَأ َ‬ ‫أَنتُ َشر فه َكانًا والْفوُ أَ ْعَْ بِما تَ ِ‬ ‫ص ُظا َف ﴿‪ ّ ﴾ٚٚ‬أَنتُ ْ ‪َ ،‬شر‪ ،‬فه َكانًا‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ف‬ ‫الْوُ‪ ،‬أَ ْعَْ ُ‬ ‫فَػَْ فما استػيأ ِ‬ ‫صاا نَ ِجيًّا قَ َ ِ‬ ‫َساا ه ْنوُ َخَْ ُ‬ ‫َْْ ُ‬ ‫اؿ َكب ُيرُى ْ‬ ‫َخ َذ َعَْْي ُك فه ْاثًِقا ه َن‬ ‫أَلَ ْ تَػ ْعَْ ُماا أَ فف أَبَا ُك ْ قَ ْ أ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ح‬ ‫اس َ‬ ‫الْفو َوهن قَػ ْب ُ َها فَػ فرطتُ ْ في يُ ُ‬ ‫ف فَػَْ ْن أَبْػ َر َ‬ ‫فى يَأْذَ َف‬ ‫ض َحت ٰ‬ ‫ْال َْر َ‬ ‫لِي أَبِي أَو ي ْح ُك الْفوُ لِي و ُىا َخ ْيػر ال ِ ِ‬ ‫ين‬ ‫َ َ ُ َ‬ ‫ْحاكم َ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫﴿ٓ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫قَالُاا‪ُ ،‬و ِج َ ‪،‬‬ ‫نَ ْج ِزي‪،‬‬ ‫أ َْو ِعيَتِ ِه ْ ‪ِ ،‬و َعا ِ ‪،‬‬ ‫أَخ‪ ،‬ػو (ضمير)‪،‬‬ ‫خ‪ ،‬ػو (ضمير)‪،‬‬ ‫أَ ٌ‬ ‫ػها (ضمير)‪،‬‬ ‫ٕ٘‬ ‫قَالُاا‬ ‫ؼ ‪َ ،‬ها‪ ،‬إِ ْف‪،‬‬ ‫قَالُاا‪ ،‬يَ ْس ِرؽ‪،‬‬ ‫َس فرَىا‪،‬‬ ‫َس َر َؽ‪ ،‬أ َ‬ ‫اؿ‪،‬‬ ‫يُػ ْب ِ َىا‪ ،‬قَ َ‬ ‫تَ ِ‬ ‫ص ُظا َف‬ ‫قَالُاا‪ُ ،‬خ ْذ‪،‬‬ ‫ك‪ ،‬ؿ(جر)‪،‬‬ ‫ذلِ َ‬ ‫َها‪َ ،‬كا َف‪،‬‬ ‫ؿ(نص )‪ِ ،‬في‪،‬‬ ‫إِفل‪ ،‬أَ ْف (نص )‪،‬‬ ‫َهن‪ ،‬و‪ ،‬فَػ ْا َؽ‪،‬‬ ‫ُك ّ‪ِ ،‬ذي‬ ‫إِف (جزـ)‪،‬‬ ‫ؼ ‪ ،‬قَ ْ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ل ػ (تاكي )‪ِ ،‬هن‪،‬‬ ‫قَػ ْب ُ‪ ،‬في‪َ ،‬و‪ ،‬لَ ْ ‪،‬‬ ‫ب ‪ ،‬ها‪،‬‬ ‫يا‪ ،‬أَيػُّ َها‪ ،‬إِ فف‪،‬‬ ‫اؾ‪،‬‬ ‫َه َكانَوُ‪ ،‬نَػ َر َ‬ ‫ل ػ (تاكي )‪ ،‬فَ ػ ‪،‬‬ ‫إنػف ػ ‪ِ ،‬ه ْن‬ ‫ْخذ‪،‬‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ‪ ،‬نفأ ُ‬ ‫أَف‪ ،‬إِفل‪َ ،‬هن‪،‬‬ ‫إ فف ‪ ،‬إذاً‪،‬‬ ‫َو َج ْ نَا‬ ‫َساا‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫استَػ ْيأ ُ‬ ‫اؿ‪،‬‬ ‫صاا‪ ،‬قَ َ‬ ‫َخَْ ُ‬ ‫َخ َذ‪،‬‬ ‫تَػ ْعَْ ُماا‪ ،‬أ َ‬ ‫ح‪،‬‬ ‫فَػ فرطتُ ْ ‪ ،‬أَبْػ َر َ‬ ‫يَأْ َذ َف‪ ،‬يَ ْح ُك ‪،‬‬ ‫ل ػ (تاكي )‬ ‫ؼ ‪ ،‬لَ فما‪ِ ،‬ه ْن ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫أ‪ ،‬لَ ْ ‪ ،‬أَ فف‪،‬‬ ‫قَ ْ ‪ ،‬عْى ‪،‬‬ ‫ِه ْن‪ ،‬و‪ ،‬قَػ ْب ُ‪،‬‬ ‫َها‪ ،‬في‪،‬‬ ‫َن‪َ ،‬حتفى‪،‬‬ ‫لْ‬ ‫ؿ (جر)‪ ،‬أ َْو‬ .

‫‪8‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪ٕ٢‬‬ ‫ك َس َر َؽ‬ ‫َى أَبِي ُك ْ فَػ ُقالُاا يَا أَبَانَا إِ فف ابْػنَ َ‬ ‫ْارِجعُاا إِل ٰ‬ ‫َوَها َش ِه ْ نَا إِفل بِ َما َعِْ ْمنَا َوَها ُكنفا لِْغَْي ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿ٔ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫َحافظ َ‬ ‫ٖٓ‬ ‫اسأ َِؿ الْ َق ْريَ َ الفتِي ُكنفا فِ َيها َوالْعِ َير الفتِي أَقْػبَػْْنَا‬ ‫َو ْ‬ ‫فِيها وإِنفا لَص ِ‬ ‫ادقُا َف ﴿ٕ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫َ َ َ‬ ‫أَب‪ُ ،‬ك ْ ‪ ،‬نا‪،‬‬ ‫ؾ (ضمير)‪ ،‬ابْن‪،‬‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫الْغَْي ِ ‪َ ،‬حافظ َ‬ ‫الْ َق ْريَ َ‪ ،‬نا(ضمير)‪،‬‬ ‫ػ َها (ضمير)‪ ،‬ال ِْع َير‪،‬‬ ‫صِ‬ ‫ادقُا َف‬ ‫َ‬ ‫ت (ضمير)‪ُ ،‬ك ْ ‪،‬‬ ‫ٖٔ‬ ‫ٕٖ‬ ‫ٖٖ‬ ‫ٖٗ‬ ‫ٖ٘‬ ‫‪ٖٙ‬‬ ‫‪ٖ١‬‬ ‫ْارِجعُاا‪ ،‬قُالُاا‪،‬‬ ‫َس َر َؽ‪َ ،‬ش ِه ْ نَا‪،‬‬ ‫َعِْ ْمنَا‪،‬‬ ‫اسأَؿ‪ ،‬أَقْػبَػْْنَا‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫س ُك ْ ‪ ،‬أ َْه ًرا‪،‬‬ ‫أَن ُظ ُ‬ ‫ص ْبػ ٌر َج ِمي‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ بَ ْ َس فال ْ‬ ‫س ُك ْ أ َْه ًرا فَ َ‬ ‫ٌ‬ ‫َت لَ ُك ْ أَن ُظ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫َت‪،‬‬ ‫ص ْبػ ٌر‪َ ،‬جمي ٌ‪ ،‬الْوُ‪،‬‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ‪َ ،‬س فال ْ‬ ‫َ‬ ‫سى الْفوُ أَف يَأْتِيَنِي بِ ِه ْ َج ِم ًيعا إِنفوُ ُىا الْعِْي‬ ‫َع َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫يَأْتيَني‬ ‫َ َ ُ ي (ضمير)‪ ،‬ى ‪،‬‬ ‫ْح ِكي ُ ﴿ٖ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫ال َ‬ ‫ِ‬ ‫َجم ًيعا‪ ،‬ػوُ‪ُ ،‬ى َا‪،‬‬ ‫الْعِْي ‪ ،‬ال ِ‬ ‫َ ُ َ‬ ‫ْحكي ُ‬ ‫ف‪َ ،‬ع ْين‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫ُى ْ ‪ ،‬يُ ُ‬ ‫اؿ‪،‬‬ ‫ف‬ ‫تَػ َالف ٰى‪ ،‬قَ َ‬ ‫َوتَػ َالف ٰى َع ْنػ ُه ْ َوقَ َ‬ ‫اس َ‬ ‫َس َظ ٰى َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫اؿ يَا أ َ‬ ‫ػو (ضمير)‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫فت َعيػنَاهُ ِهن ال ِ‬ ‫فت‪،‬‬ ‫َس َظ ٰى‪ ،‬ابْػيَض ْ‬ ‫َوابْػيَض ْ ْ‬ ‫َ ُ‬ ‫أَ‬ ‫ْح ْزف فَػ ُه َا َكظي ٌ ﴿ٗ‪ ّ ﴾ٛ‬الْحز ِف‪ ،‬ىا‪َ ،‬ك ِ‬ ‫ي‬ ‫ظ‬ ‫ٌ‬ ‫ُْ َُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫قَالُاا‪ ،‬تَػ ْظتَأُ‪،‬‬ ‫ف‪،‬‬ ‫ضا‬ ‫اس َ‬ ‫اس َ‬ ‫فى تَ ُكا َف َح َر ً‬ ‫ف َحت ٰ‬ ‫لْفو‪ ،‬يُ ُ‬ ‫قَالُاا تَالْفو تَػ ْظتَأُ تَ ْذ ُك ُر يُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِِ‬ ‫تَ ْذ ُك ُر‪ ،‬تَ ُكا َف‬ ‫ين‬ ‫ين ﴿٘‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫َح َر ً‬ ‫ضا‪ ،‬ال َْهالك َ‬ ‫أ َْو تَ ُكا َف ه َن ال َْهالك َ‬ ‫بَػثي‪ُ ،‬ح ْزنِي‪،‬‬ ‫اؿ‪ ،‬أَ ْش ُكا‪،‬‬ ‫اؿ إِنف َما أَ ْش ُكا بَػثي َو ُح ْزنِي إِلَى الْف ِو َوأَ ْعَْ ُ ِه َن‬ ‫قَ َ‬ ‫قَ َ‬ ‫ي (ضمير)‪،‬‬ ‫تَػ ْعَْ ُما َف‬ ‫الْف ِو َها َل تَػ ْعَْ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٛٙ‬‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫الْو‪ ،‬أَ ْعَْ ُ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ف‪ ،‬أَخ‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫َخ ِيو ول بَن في‪ ،‬يُ ُ‬ ‫ساا ِهن ي‬ ‫س‬ ‫ف َوأ ِ َ َ‬ ‫يَا بَنِ في ا ْذ َىبُاا فَػتَ َح ف‬ ‫اس َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ساا‪،‬‬ ‫ػو (ضمير)‪ ،‬فرْوح‪ ،‬ا ْذ َىبُاا‪ ،‬تَ َح ف‬ ‫سُ‬ ‫َس ِهن فرْو ِح الْف ِو‬ ‫َساا ِهن فرْو ِح الْف ِو إِنفوُ َل يَػ ْيأ‬ ‫تَػ ْيأ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫َساا‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ػ‬ ‫ت‬ ‫‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ْ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪،‬‬ ‫و‬ ‫ْ‬ ‫ال‬ ‫َ‬ ‫ُْ‬ ‫َْ ُ‬ ‫إِفل الْ َق ْا ُـ الْ َكافِ ُرو َف ﴿‪ّ ﴾ٛٚ‬‬ ‫الْ َكافِ ُرو َف‬ ‫ػو (ضمير)‪ ،‬ال َْع ِز ُيز‪،‬‬ ‫َد َخُْاا‪ ،‬قَالُاا‪،‬‬ ‫سنَا‬ ‫فَػَْ فما َد َخُْاا َعَْْي ِو قَالُاا يَا أَيػُّ َها ال َْع ِز ُيز َه ف‬ ‫أ َْى ‪ ،‬الض ُُّّر‪ ،‬نا‬ ‫ضاع ٍ ُّهزجاةٍ فَأَو ِ‬ ‫سنَا‪ِ ،‬ج ْئػنَا‪،‬‬ ‫ؼ لَنَا‬ ‫َه ف‬ ‫َوأ َْىَْنَا الض ُُّّر َو ِج ْئػنَا بِبِ َ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫اع ‪،‬‬ ‫(ضمير)‪ ،‬ب َ‬ ‫ضَ‬ ‫ِ‬ ‫فؽ‪،‬‬ ‫فؽ َعَْْيػنَا إِ فف الْفوَ يَ ْج ِزي‬ ‫ص ْ‬ ‫ص ْ‬ ‫أ َْوؼ‪ ،‬تَ َ‬ ‫الْ َك ْي َ َوتَ َ‬ ‫ُّه ْز َجاةٍ‪ ،‬الْ َك ْي َ‪،‬‬ ‫الْمت ِ‬ ‫يَ ْج ِزي‬ ‫ين ﴿‪ّ ﴾ٛٛ‬‬ ‫َُ َ‬ ‫ص قَ‬ ‫الْفو‪ ،‬الْمتص قِ‬ ‫ين‬ ‫َ َُ َ َ‬ ‫ػػت (ضمير)‪،‬‬ ‫اؿ ى َعِْمت فها فَػعْْت بِياس َ ِ ِ‬ ‫اؿ‪َ ،‬عِْ ْمتُ ‪،‬‬ ‫قَ َ‬ ‫قَ َ َ ْ ْ ُ‬ ‫َُ ُ ُ‬ ‫ف َوأَخيو إِ ْذ أَنتُ ْ‬ ‫ف‪ ،‬أَخ‪ ،‬أَنتُ ْ ‪،‬‬ ‫اس‬ ‫ي‬ ‫ُ ُ َ‬ ‫جِ‬ ‫اىُْا َف ﴿‪ّ ﴾ٜٛ‬‬ ‫فَػ َعْْتُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َجاىُْا َف‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫َى‪ ،‬يَا‪ ،‬إِ فف‪َ ،‬و‪،‬‬ ‫إِل ٰ‬ ‫َها‪ ،‬إِفل‪ ،‬بػ ػ ‪،‬‬ ‫ُكنفا‬ ‫و‪ ،‬الفتِي‪ُ ،‬كنفا‪،‬‬ ‫فى ‪ ،‬إِ فف‪،‬‬ ‫لػ ػ (تاكي )‬ ‫بَ ْ ‪ ،‬لػ ػ (تاكي )‪،‬‬ ‫سى‪،‬‬ ‫ؼ ‪َ ،‬ع َ‬ ‫أَ ْف (نص )‪،‬‬ ‫ب ‪ ،‬إِ فف ‪،‬‬ ‫َو‪َ ،‬عن ‪ ،‬يَا‪،‬‬ ‫ؼ‪،‬‬ ‫َعَْ ٰى‪ِ ،‬ه َن‪َ ،‬‬ ‫ت (قس )‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫فى‪ّ،‬أ َْو‪ ،‬هن‬ ‫َحت ٰ‬ ‫إِ فف ‪َ ،‬ها‪ ،‬إِلَى‪ ،‬و‪،‬‬ ‫ِه َن‪ ،‬ها‪َ ،‬ل‪،‬‬ ‫يَا‪ ،‬ؼ ‪ ،‬هن‪ ،‬و‪،‬‬ ‫َل‪ ،‬إ فف ‪ ،‬إِفل‬ ‫ؼ ‪ ،‬لَ فما‪ ،‬عْى ‪،‬‬ ‫يَا‪ ،‬أَيػُّ َها‪ ،‬و‪ ،‬ب‪،‬‬ ‫لػ ػ (تاكي )‪ّ،‬إِ فف‪،‬‬ ‫َى ْ ‪َ ،‬ها‪ ،‬ب ‪،‬‬ ‫و‪ ،‬إِ ْذ‪،‬‬ .

‫‪9‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫َنت‪،‬‬ ‫َؾ (ضمير)‪ ،‬أ َ‬ ‫‪ٖ١‬‬ ‫ف َو َىػٰ َذا‬ ‫ف قَ َ‬ ‫اس ُ‬ ‫اس ُ‬ ‫قَالُاا أَإِنف َ‬ ‫ك َل َ‬ ‫اؿ أَنَا يُ ُ‬ ‫َنت يُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫صبِ ْر فَِإ فف‬ ‫أَخي قَ ْ َه فن الْفوُ َعَْْيػنَا إِنفوُ َهن يَػت ِفق َويَ ْ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٓ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫الْفوَ َل يُضي ُ أ ْ‬ ‫َج َر ال ُْم ْحسن َ‬ ‫‪ٖ٢‬‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو لَ َق ْ آثَػ َر َؾ الْفوُ َعَْْيػنَا َوإِف ُكنفا‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿ٔ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫لَ َخاطئ َ‬ ‫ٓٗ‬ ‫ف‪ ،‬أَنَا‪َ ،‬ىػٰ َذا‪،‬‬ ‫اس ُ‬ ‫يُ ُ‬ ‫أَخ‪ ،‬الْفوُ‪،‬‬ ‫نَا (ضمير)‪،‬‬ ‫َجر‪،‬‬ ‫ػوُ (ضمير)‪ ،‬أ ْ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫ال ُْم ْحسن َ‬ ‫لْف ِو‪َ ،‬ؾ (ضمير)‪،‬‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫نَا (ضمير)‪َ ،‬خاطئ َ‬ ‫تَػثْ ِري َ ‪ُ ،‬ك ‪،‬‬ ‫الْيَػ ْاـ‪ ،‬الْفوُ‪،‬‬ ‫اؿ َل تَػثْ ِري َ َعَْْي ُك ُ الْيَػ ْا َـ يَػغْ ِظ ُر الْفوُ لَ ُك ْ َو ُى َا‬ ‫قَ َ‬ ‫ِِ‬ ‫ُى َا‪ ،‬أ َْر َح ُ‪،‬‬ ‫ين ﴿ٕ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫أ َْر َح ُ ال فراحم َ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫ال فراحم َ‬ ‫قَ ِميص‪ ،‬ي(ضمير)‪،‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫يصي َىػٰ َذا فَأَلْ ُقاهُ َعَْ ٰى وج ِو أَبِي يأ ِ‬ ‫ا ْذ َىباا بَِق ِم ِ‬ ‫ْت‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫صيرا وأْتُانِي بِأ َْىِْ ُك أ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٖ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫ْ ْ‬ ‫َج َمع َ‬ ‫بَ ً َ‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ِ‬ ‫ولَ فما فَصَْ ِ‬ ‫يح‬ ‫ت ال ِْع ُير قَ َ‬ ‫اؿ أَبُ ُ‬ ‫َ‬ ‫اى ْ إِني َلَج ُ ِر َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ف ل َْاَل أَف تُػ َظن ُ وف ﴿ٗ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫اس َ‬ ‫يُ ُ‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ك الْ َق ِ ي ِ ﴿٘‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫ض َالِ َ‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو إِنف َ‬ ‫ك ل َِظي َ‬ ‫‪١١‬‬ ‫فَػَْ فما أَف َجا َ الْبَ ِش ُير أَلْ َقاهُ َعَْ ٰى َو ْج ِه ِو فَ ْارتَ ف‬ ‫بِ‬ ‫اؿ أَلَ ْ أَقُ لف ُك ْ إِني أَ ْعَْ ُ ِه َن الْف ِو َها‬ ‫ص ًيرا قَ َ‬ ‫َ‬ ‫َل تَػ ْعَْ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٜٙ‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫قَالُاا يَا أَبَانَا ْ‬ ‫استَػ ْغظ ْر لَنَا ذُنُابَػنَا إِنفا ُكنفا َخاطئ َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٚ‬‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫َىػٰ َذا‪ ،‬ػوُ (ضمير)‪،‬‬ ‫َو ْج ِو‪ ،‬أَب‪،‬‬ ‫بِ‬ ‫ص ًيرا‪ ،‬أ َْى ‪ُ ،‬ك ْ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫أ ِ‬ ‫ين‬ ‫ْ‬ ‫َج َمع َ‬ ‫ِ‬ ‫َب‪،‬‬ ‫الْع ُير‪ ،‬أ ُ‬ ‫ُى ْ ‪،‬ي (ضمير)‪،‬‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫يح‪ ،‬يُ ُ‬ ‫ِر َ‬ ‫تُػ َظن ُ وف‬ ‫الْف ِو‪َ ،‬ؾ (ضمير)‪،‬‬ ‫ض َاؿ ‪ ،‬الْ َق ِ ي ِ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫الْبَ ِش ُير‪،‬‬ ‫ػوُ (ضمير)‪،‬‬ ‫وجو‪ ،‬ب ِ‬ ‫ص ًيرا‪،‬‬ ‫َْ َ‬ ‫ُك ْ ‪ ،‬ي (ضمير)‪،‬‬ ‫أَ ْعَْ ُ‪ ،‬الْف ِو‪،‬‬ ‫تَػ ْعَْ ُما َف‬ ‫أَب‪ ،‬نا (ضمير)‪،‬‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫ذُنُاب‪َ ،‬خاطئ َ‬ ‫اؿ‪َ ،‬ه فن‪،‬‬ ‫قَالُاا‪ ،‬قَ َ‬ ‫صبِ ْر‪،‬‬ ‫يَػت ِفق‪ ،‬يَ ْ‬ ‫يِ‬ ‫ضي ُ ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫أ‪ ،‬إِنفػ ػ ‪، ،‬‬ ‫لػ ػ (تاكي )‪َ ،‬و‪،‬‬ ‫َىػٰ َذا‪ ،‬قَ ْ ‪ ،‬عََْ ػ ‪،‬‬ ‫إِنفػ ‪َ ،‬هن‪ ،‬فَ ػ ‪َ ،‬ل‪،‬‬ ‫تَا‪ ،‬لػ ػ (تاكي )‪،‬‬ ‫قَالُاا‪ ،‬آثَػ َر‪،‬‬ ‫قَ ْ ‪َ ،‬عَْى ‪ ،‬و‪،‬‬ ‫إِف‪ُ ،‬كنفا‬ ‫اؿ‪ ،‬يَػ ْغ ِظ ُر‪،‬‬ ‫قَ َ‬ ‫َل‪َ ،‬عَْى ‪،‬‬ ‫ا ْذ َىبُاا‪ ،‬أَلْ ُقا‪،‬‬ ‫يأ ِ‬ ‫ْت‪ ،‬وأْتُانِي‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ؼ‪،‬‬ ‫ب‪َ ،‬‬ ‫اؿ‪،‬‬ ‫صَْت‪ ،‬قَ َ‬ ‫فَ َ‬ ‫أِ‬ ‫َج ُ ‪،‬‬ ‫قَالُاا‬ ‫لَػ ػ (تاكي )‪ ،‬و‪،‬‬ ‫َعَْ ٰى‪ ،‬و‪،‬‬ ‫َو‪ ،‬لَ فما‪ ،‬إِ ّف‪،‬‬ ‫لػ ػ (تاكي )‪،‬‬ ‫ل َْاَل‪ ،‬أَ ْف‬ ‫ت (قس ) ‪ ،‬إِ فف‪،‬‬ ‫َ‬ ‫لػ ػ (تاكي )‪ ،‬فى‪،‬‬ ‫ؼ ‪ ،‬لَ فما‪ ،‬أَف‪،‬‬ ‫َ‬ ‫َجا َ‪ ،‬أَلْ َقاهُ‪ْ ،‬ارتَ ف ‪،‬‬ ‫َعَْ ٰى‪ ،‬أَ‪ ،‬لَ ْ ‪،‬‬ ‫ل ػ (تاكي ) ‪ ،‬إِ ّف‪،‬‬ ‫ِهن‪َ ،‬ها‪َ ،‬ل‬ ‫استَػغْ ِظ ْر‪،‬‬ ‫قَالُاا‪ْ ،‬‬ ‫يَا‪ ،‬لػ ػ (تاكي )‪،‬‬ ‫إِ فف‪ُ ،‬كنفا‪،‬‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ‪ ،‬أَقُ‬ .

‫‪10‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ؼأ ِ‬ ‫ار‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ َس ْا َ ْ‬ ‫َستَػغْظ ُر لَ ُك ْ َربي إِنفوُ ُى َا الْغَُظ ُ‬ ‫ال فرِحي ُ ﴿‪ّ ﴾ٜٛ‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫اؿ‬ ‫آو ٰى إِلَيْ ِو أَبَػ َايْ ِو َوقَ َ‬ ‫اس َ‬ ‫فَػَْ فما َد َخُْاا َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫ف َ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿‪ّ ﴾ٜٜ‬‬ ‫ا ْد ُخُْاا ه ْ‬ ‫ص َر إِف َشا َ الْفوُ آهن َ‬ ‫‪١٤‬‬ ‫َوَرفَ َ أَبَػ َايْ ِو َعَْى ال َْع ْر ِ‬ ‫اؿ‬ ‫ش َو َخ ُّروا لَوُ ُس فج ً ا َوقَ َ‬ ‫ِ‬ ‫اي ِهن قَػ ْب ُ قَ ْ َج َعَْ َها‬ ‫يَا أَبَت َىػٰ َذا تَأْ ِوي ُ ُرْؤيَ َ‬ ‫س َن بِي إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي ِه َن‬ ‫َربي َح ًّقا َوقَ ْ أ ْ‬ ‫َح َ‬ ‫الس ْج ِن َو َجا َ بِ ُك ه َن الْبَ ْ ِو ِهن بَػ ْع ِ أَف نػف َزغَ‬ ‫شيطَا ُف بػينِي وبػين إِ ْخاتِي إِ فف ربي ل ِ‬ ‫يف ل َما‬ ‫َط ٌ‬ ‫َ‬ ‫ال ف ْ َ ْ َ َ ْ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ْح ِكي ُ ﴿ٓٓٔ﴾‬ ‫يَ َ‬ ‫شا ُ إِنفوُ ُى َا ال َْعْي ُ ال َ‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫ب‪،‬‬ ‫ُك ْ ‪َ ،‬ر ّ‬ ‫ُى َا‪،‬ي (ضمير)‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫الْغَُظ ُ‬ ‫ار‪ ،‬ال فرحي ُ‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫يُ ُ‬ ‫ػ ِو (ضمير)‪،‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫ص َر‪،‬‬ ‫أَبَػ َايْو‪ ،‬ه ْ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫الْفوُ‪ ،‬آهن َ‬ ‫أَبَػ َايْ ِو‪ ،‬ػ ِو (ضمير)‪،‬‬ ‫ال َْع ْر ِ‬ ‫ش‪ُ ،‬س فج ً ا‪،‬‬ ‫اؿ‪ ،‬أَب ِ‬ ‫ت‪َ ،‬ىػٰ َذا‪،‬‬ ‫قَ َ َ‬ ‫تَأْ ِوي ُ‪ُ ،‬رْؤيَا‪،‬‬ ‫ي (ضمير)‪ ،‬ػ َها‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ًّ‬ ‫س َن‪،‬‬ ‫ب‪َ ،‬حقا‪ ،‬أ ْ‬ ‫َر ّ‬ ‫َح َ‬ ‫َستَػ ْغ ِظ ُر‪،‬‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ‪ ،‬أ ْ‬ ‫آو ٰى‪،‬‬ ‫َد َخُْاا‪َ ،‬‬ ‫اؿ‪ ،‬ا ْد ُخُْاا‪،‬‬ ‫قَ َ‬ ‫َشا َ‪،‬‬ ‫َرفَ َ‪َ ،‬خ ُّروا‪ ،‬قاؿ‪،‬‬ ‫َج َع َ‪ ،‬أَ ْخ َر َجنِػ ػي‪،‬‬ ‫غ‪،‬‬ ‫َجا َ‪ ،‬نػف َز َ‬ ‫شا ُ‪،‬‬ ‫الس ْج ِن‪ُ ،‬ك ‪ ،‬الْبَ ْ ِو‪،‬‬ ‫يَ َ‬ ‫ال ف‬ ‫ش ْيطَا ُف‪ ،‬إِ ْخ َاة‪،‬‬ ‫لِ‬ ‫يف‪ُ ،‬ى َا‪ ،‬ال َْعِْي ُ‪،‬‬ ‫َط ٌ‬ ‫ال ِ‬ ‫َ‬ ‫ْحكي ُ‬ ‫ي (ضمير)‪،‬‬ ‫َر ّ‬ ‫ب‪َ ،‬‬ ‫الْمْ ِ‬ ‫ْك‪ ،‬تَأْ ِوي ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫رب قَ ْ آتَػ ْيتَنِي ِهن الْمْ ِ‬ ‫ْك َو َعْف ْمتَنِي ِهن تَأْ ِوي ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َحاديث‪ ،‬فَاطر‪،‬‬ ‫ْال‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫س َم َاوات َو ْال َْر ِ‬ ‫آتَػ ْيتَني‪َ ،‬عْف ْمتَني‪،‬‬ ‫َنت َوليي‬ ‫َحاديث فَاط َر ال ف‬ ‫ضأ َ‬ ‫ْال َ‬ ‫س َم َاوات‪َ ،‬و ْال َْر ِ‬ ‫‪،‬‬ ‫ض‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫تَػاففنِي‪ ،‬أَل ِ‬ ‫فِي ال ُّ نْػيا و ْاْل ِخرةِ تَػاففنِي هسِْما وأَل ِ‬ ‫ْح ْقنِي‬ ‫ْح ْقنِي‬ ‫َ َ َ َ ُْ ً َ‬ ‫َ‬ ‫َنت‪َ ،‬ولِ ّي‪ ،‬ال ُّ نْػيَا‪،‬‬ ‫أ‬ ‫َ‬ ‫ين ﴿ٔٓٔ﴾‬ ‫صالِ ِح‬ ‫بِال ف‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْاْلخ َرة‪ُ ،‬ه ْسْ ًما‪،‬‬ ‫ال ف ِ ِ‬ ‫ين‬ ‫صالح َ‬ ‫ك‪ ،‬أَنبَا ِ ‪،‬‬ ‫ٰذَلِ َ‬ ‫ك ِهن أَنبا ِ الْغَي ِ نُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫الْغَْي ِ ‪،‬‬ ‫نت‬ ‫اح ِيو إِل َْي َ‬ ‫ك َوَها ُك َ‬ ‫ٰذَل َ ْ َ ْ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َج َمعُاا‬ ‫ػ ِو (ضمير)‪،‬‬ ‫َج َم ُعاا أ َْه َرُى ْ َو ُى ْ يَ ْم ُك ُرو َف‬ ‫نُاحيو‪ ،‬أ ْ‬ ‫لَ َ يْ ِه ْ إِ ْذ أ ْ‬ ‫ؾ (ضمير)‪ ،‬ى ‪،‬‬ ‫﴿ٕٓٔ﴾‬ ‫ص َ ِ ِِ‬ ‫َوَها أَ ْكثَػ ُر الن ِ‬ ‫ين‬ ‫فاس َول َْا َح َر ْ‬ ‫ت ب ُم ْؤهن َ‬ ‫﴿ٖٓٔ﴾‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫يَ ْم ُك ُرو َف‬ ‫أَ ْكثَػ ُر‪ ،‬الن ِ‬ ‫فاس‪،‬‬ ‫ت (ضمير)‪،‬‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫ُه ْؤهن َ‬ ‫ت‬ ‫صَ‬ ‫َح َر ْ‬ ‫ؼ‪،‬‬ ‫َس ْا َ‬ ‫لَػ ػ (تاكي )‪ ،‬إِ فف‬ ‫ؼ ‪ ،‬لَ فما‪َ ،‬عَْ ٰى‪،‬‬ ‫َ‬ ‫إلى ‪ ،‬و‪ ،‬إِف‪،‬‬ ‫و‪َ ،‬عَْى‪،‬‬ ‫ل ػ ػ (تاكي )‪ ،‬يَا‪،‬‬ ‫َىػٰ َذا‪ِ ،‬هن‪ ،‬قَػ ْب ُ‪،‬‬ ‫قَ ْ ‪ ،‬ب‪ ،‬إِ ْذ‪ِ ،‬ه ْن‪،‬‬ ‫بَػ ْع ِ ‪ ،‬أَف‪ ،‬بَػ ْي َن‪،‬‬ ‫إِ فف‪ ،‬ؿ ‪َ ،‬ها‬ ‫قَ ْ ‪ِ ،‬ه ْن‪ ،‬و‪،‬‬ ‫في‪ ،‬ب‬ ‫ِه ْن‪ ،‬إلَى‪َ ،‬و‪،‬‬ ‫نت‪،‬‬ ‫َها‪ُ ،‬ك َ‬ ‫ل ػ (تاكي )‪ ،‬إ ْذ‬ ‫َو‪َ ،‬ها‪ ،‬لا‪ ،‬ب‬ .

‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫ُى ْ ‪ ،‬ػ ِو (ضمير)‪،‬‬ ‫ِِ‬ ‫َج ٍر إِ ْف ُى َا إِفل ِذ ْك ٌر‬ ‫َوَها تَ ْسأَل ُُه ْ َعَْْيو ه ْن أ ْ‬ ‫ِ‬ ‫َجر‪ ،‬ىا‪ ،‬ذ ْك ٌر‪،‬‬ ‫أْ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٗٓٔ﴾‬ ‫لْ َْعالَم َ‬ ‫لعال ِ‬ ‫ين‬ ‫َم‬ ‫َ َ‬ ‫س َم َاوات‪،‬‬ ‫آيٍَ‪ ،‬ال ف‬ ‫سماو ِ‬ ‫ات َو ْال َْر ِ‬ ‫ض يَ ُم ُّرو َف‬ ‫َوَكأَين ه ْن آيٍَ فِي ال ف‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْال َْرض‪ ،‬ػها(ضمير)‪،‬‬ ‫ضا َف ﴿٘ٓٔ﴾‬ ‫َعَْْيػ َها َو ُى ْ َع ْنػ َها ُه ْع ِر ُ‬ ‫ضا َف‬ ‫ى ‪ُ ،‬ه ْع ِر ُ‬ ‫أَ ْكثَػ ُر‪ُ ،‬ى ‪ ،‬الْفو‪،‬‬ ‫َوَها يػُ ْؤِه ُن أَ ْكثَػ ُرُى بِالْف ِو إِفل َو ُى ُّه ْش ِرُكا َف‬ ‫ُّه ْش ِرُكا َف‬ ‫﴿‪﴾ٔٓٙ‬‬ ‫تَأْتِيػه ‪ ،‬ى ‪ ،‬غَ ِ‬ ‫اشيَ ٌ‪،‬‬ ‫َُ ْ ُ ْ‬ ‫أَفَأ َِهنُاا أَف تَأْتِيػه غَ ِ‬ ‫اشيَ ٌ ه ْن َع َذ ِ‬ ‫اب الْف ِو أ َْو‬ ‫َُ ْ‬ ‫َع َذ ِ‬ ‫اب‪ ،‬الْف ِو‪،‬‬ ‫اع ُ بَػ ْغتَ ً َو ُى ْ َل يَ ْش ُع ُرو َف ﴿‪﴾ٔٓٚ‬‬ ‫تَأْتِيَػ ُه ُ ال ف‬ ‫سَ‬ ‫اع ُ‪ ،‬يَ ْش ُع ُرو َف‬ ‫ال ف‬ ‫سَ‬ ‫َىػٰ ِذهِ‪َ ،‬سبِيِْي‪ ،‬ي‬ ‫قُ َىػٰ ِذهِ سبِيِْي أَ ْدعُا إِلَى الْف ِو َعَْ ٰى ب ِ‬ ‫ص َيرةٍ أَنَا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫صيرة‪ٍ،‬‬ ‫(ضمير)‪ ،‬ب ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫َوَه ِن اتفػبَػ َعنِي َو ُس ْب َحا َف الْف ِو َوَها أَنَا ه َن ال ُْم ْش ِركِين‬ ‫َ أنا‪َ ،‬و ُس ْب َحا َف‪ ،‬الْف ِو‪،‬‬ ‫﴿‪﴾ٔٓٛ‬‬ ‫الْم ْش ِركِ‬ ‫ين‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫نا (ضمير)‪،‬‬ ‫ؾ (ضمير)‪ِ ،‬ر َج ًال‪،‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫ك إِفل ِرج ًال نُّ ِ‬ ‫احي إِل َْي ِه ه ْن‬ ‫َوَها أ َْر َسْْنَا ِهن قَػ ْبِْ َ‬ ‫َ‬ ‫ى ‪ ،‬أ َْى ‪ ،‬الْ ُق َر ٰى‪،‬‬ ‫أ َْى ِ الْ ُق َر ٰى أَفَػَْ ْ يَ ِس ُيروا فِي ْال َْر ِ‬ ‫ض فَػيَنظُُروا‬ ‫ْال َْر ِ‬ ‫ض‪َ ،‬كا َف‪،‬‬ ‫ف َكا َف عاقِب ُ الف ِذين ِهن قَػبِْ ِه ولَ َ ار ْاْل ِخرةِ‬ ‫َك ْي َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ َْ ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫ين‪َ ،‬د ُار‪،‬‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪،‬‬ ‫ب‬ ‫اق‬ ‫ع‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ين اتفػ َق ْاا أَفَ َا تَػ ْع ِقُْا َف ﴿‪﴾ٜٔٓ‬‬ ‫َخ ْيػ ٌر لْف ِذ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْاْلخ َرة‪َ ،‬خ ْيػ ٌر‪،‬‬ ‫تَػ ْع ِقُْا َف‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫الر ُس ُ َوظَنُّاا أَنػف ُه ْ قَ ْ ُك ِذبُاا‬ ‫َس ُّ‬ ‫َحت ٰ‬ ‫فى إِذَا ْ‬ ‫استَػ ْيأ َ‬ ‫ْسنَا‬ ‫ص ُرنَا فَػنُج َي َهن نف َ‬ ‫َجا َ ُى ْ نَ ْ‬ ‫شا ُ َوَل يُػ َر ُّد بَأ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٓٔٔ﴾‬ ‫َع ِن الْ َق ْاـ ال ُْم ْج ِره َ‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫لَ َق ْ َكا َف فِي قَص ِ‬ ‫ص ِه ْ ِع ْبػرةٌ لُولِي ْالَلْبَ ِ‬ ‫اب َها‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫يق الفذي بَػ ْي َن‬ ‫ص َ‬ ‫َكا َف َح يثًا يػُ ْظتَػ َر ٰى َولَػٰكن تَ ْ‬ ‫ي َ ي ِو وتَػ ْظ ِ‬ ‫صي َ ُك َش ْي ٍ َو ُى ً ى َوَر ْح َم ً ل َق ْاٍـ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫يُػ ْؤهنُا َف ﴿ٔٔٔ﴾‬ ‫ّ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫الر ُس ُ‪ُ ،‬ى ْ ‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫ْس‪،‬‬ ‫نا (ضمير)‪ ،‬بَأ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫الْ َق ْاـ‪ ،‬ال ُْم ْج ِره َ‬ ‫صص‪ ،‬ى ْ ‪ِ ،‬ع ْبػ َرةٌ‪،‬‬ ‫قَ َ‬ ‫أُولِي‪ْ ،‬الَلْبَاب‪،‬‬ ‫َح ِ يثًا‪ ،‬الف ِذي‪ ،‬يَ ٌ ‪،‬‬ ‫ػػو (ضمير)‪َ ،‬ش ْي ‪،‬‬ ‫ُى ً ى‪َ ،‬ر ْح َم ً‪ ،‬قَػ ْاـ‪،‬‬ ‫يُػ ْؤِهنُا َف‬ ‫َؿ‪،‬‬ ‫تَ ْسأ ُ‬ ‫َو‪َ ،‬ها‪ ،‬عْى‪،‬‬ ‫هن‪ ،‬إِ ْف‪،‬‬ ‫إِلف‪ ،‬ؿ‬ ‫يَ ُم ُّرو َف‬ ‫َو‪َ ،‬كأَين‪ِ ،‬ه ْن‪،‬‬ ‫فِي‪ ،‬عْى‪َ ،‬ع ْن‬ ‫يُػ ْؤِه ُن‬ ‫َو‪َ ،‬ها‪ ،‬ب‪ ،‬إِفل‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَهنُاا‪ ،‬تَأْتيَػ ُه ْ‬ ‫قُ ْ ‪ ، ،‬أَ ْد ُعا‪،‬‬ ‫اتفػبَػ َعنِي‬ ‫أ‪ ،‬ؼ‪ ،‬أَ ْف‪ِ ،‬ه ْن‪،‬‬ ‫أو‪ ،‬و‪َ ،‬ل‬ ‫إِلَى‪َ ،‬عَْ ٰى‪،‬‬ ‫َه ْن‪ ،‬ها‪ِ ،‬ه ْن‬ ‫َو‪َ ،‬ها‪ِ ،‬ه ْن‪،‬‬ ‫أَرس ‪ ،‬نُّ ِ‬ ‫احي‪،‬‬ ‫َْ‬ ‫يَ ِس ُيروا‪ ،‬يَنظُُروا‪،‬‬ ‫اتفػ َق ْاا‪،‬‬ ‫قب ‪ ،‬إلّ‪ ،‬إلى‪،‬‬ ‫أ‪ ،‬ؼ‪ ،‬ل ‪ ،‬في‪،‬‬ ‫ف‪،‬‬ ‫َك ْي َ‬ ‫ل ػ (تاكي )‪،‬‬ ‫ؿ‪ ،‬ل‬ ‫َس‪ ،‬ظَنُّاا‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫استَػ ْيأ َ‬ ‫ِ‬ ‫ُكذبُاا‪َ ،‬جا َ‪،‬‬ ‫ص ُر‪ ،‬نُج َي‪،‬‬ ‫نَ ْ‬ ‫شا ُ‪ ،‬يُػ َر ُّد‪،‬‬ ‫نف َ‬ ‫يق‪،‬‬ ‫صِ َ‬ ‫يُػ ْظتَػ َر ٰى‪ ،‬تَ ْ‬ ‫تَػ ْظ ِ‬ ‫صي َ ‪،‬‬ ‫فى‪ ،‬إِذَا‪َ ،‬و‪،‬‬ ‫َحت ٰ‬ ‫أَ فف‪ ،‬قَ ْ ‪ ،‬ؼ‪ ،‬هن‪،‬‬ ‫ل‪َ ،‬ع ْن‪،‬‬ ‫ل ػ (تاكي )‪ ،‬قَ ْ ‪،‬‬ ‫كا َف‪ ،‬فِي‪ ،‬ؿ‪ ،‬ها‪،‬‬ ‫و‪ ،‬لكن‪ ،‬بَػ ْي َن‪،‬‬ ‫ُك‬ .

dimasuki “Al” dan‬‬ ‫‪(. (atas :‬عنن ‪(. (untuk :‬كنـ ‪(..‫‪12‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫ب ‪ .. (demi :‬النىاو ‪( ] serta huruf Qasam [(demi :‬لنـ ‪(. ّ(ke :‬هن ‪huruf Hafadhّ [(dari :‬‬ ‫‪(. Tanwin. (dari :‬إلى ‪(.٥٣‬‬ ‫رق‬ ‫ٔ‬ ‫ٕ‬ ‫ٖ‬ ‫ٗ‬ ‫ع ػ ػ ػػاه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اْلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ‬ ‫الي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ‬ ‫َوَها أُبَػر ُ ِ ِ ف‬ ‫س َلَ فه َارةٌ‬ ‫ئ نَػ ْظسي إف النفػ ْظ َ‬ ‫الساِ إِفل َها َرِح َم َربي إِ فف َربي‬ ‫بِ ُّ‬ ‫ار فرِحي ٌ ﴿ٖ٘﴾‬ ‫غَ ُظ ٌ‬ ‫ك ائْػتانِي بِ ِو أ ِ‬ ‫وقَ َ ِ‬ ‫صوُ‬ ‫َستَ ْخْ ْ‬ ‫اؿ ال َْمْ ُ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫لنَػ ْظسي فَػَْ فما‬ ‫ك الْيَػ ْا َـ‬ ‫َكْف َموُ قَ َ‬ ‫اؿ إِنف َ‬ ‫لَ َ يػنا ه ِك ِ‬ ‫ين ﴿ٗ٘﴾‬ ‫ين أَه ٌ‬ ‫َْ َ ٌ‬ ‫اج َعْْنِي عََْ ٰى َخ َزائِنِ ْال َْر ِ‬ ‫ض‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ ْ‬ ‫إِني َح ِظي ٌ َعِْي ٌ ﴿٘٘﴾‬ ‫ِ‬ ‫ف فِي ْال َْر ِ‬ ‫ض‬ ‫اس َ‬ ‫َوَكٰ َذلِ َ‬ ‫ك َه فكنفا ليُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ثيَ ِ‬ ‫يَػتَبَػ فاأُ ه ْنػ َها َح ْي ُ َ‬ ‫شا ُ نُصي ُ‬ ‫ِ‬ ‫َج َر‬ ‫بَِر ْح َمتِنَا َهن نف َ‬ ‫شا ُ َوَل نُضي ُ أ ْ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿‪﴾٘ٙ‬‬ ‫ال ُْم ْحسن َ‬ ‫ض‬ ‫َخ ْظ ٌ‬ ‫تَػ ْن ِايْ ٌن‬ ‫ال ػػ‪. ّ(di / di dalam :‬علنى ‪(.‬التاء ‪(demi :‬‬ ‫َع َا َه ُ اْ ِْل ْس ِ‬ ‫ض‬ ‫َخ ْظ ٌ‬ ‫لح ْظ ِ‬ ‫ض‬ ‫ُح ُرْو ُ‬ ‫ؼ اْ َ‬ ‫سِ‬ ‫ُح ُرْو ُ‬ ‫ؼ اْل َق َ‬ ‫الػ ػ‪. (boleh jadi‬فنى ‪(.‬و ُح ُرْوؼ اْل َق َ‬ ‫‪Isim dapat diketahui dengan adanya tanda Hafadh (tanda jar).‬‬ ‫نَػ ْظ ِ‬ ‫س‪َ ،‬رب‬ ‫أَ فه َارةٌ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫غَ ُظ ٌ‬ ‫ار‪ ،‬فرحي ٌ‬ ‫س‬ ‫النفػ ْظ َ‬ ‫_‬ ‫ه ِك ِ‬ ‫ين‬ ‫ين‪ ،‬أَه ٌ‬ ‫َ ٌ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫لح ْظ ِ‬ ‫ض‬ ‫ُح ُرْو ُ‬ ‫ؼ اْ َ‬ ‫سِ‬ ‫ُح ُرْو ُ‬ ‫ؼ اْل َق َ‬ ‫الساِ‬ ‫بِ ُّ‬ ‫_‬ ‫بِ ِو‪ ،‬لِنَػ ْظ ِسي‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َحظي ٌ َعْي ٌ‬ ‫ْال َْر ِ‬ ‫ض‬ ‫َعَْ ٰى َخ َزائِ ِن‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫ال ُْم ْحسن َ‬ ‫ك‪،‬‬ ‫كذلِ َ‬ ‫ِ‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫ليُ ُ‬ ‫فِي ْال َْر ِ‬ ‫ض‪،‬‬ ‫ِه ْنػ َها‪،‬بَِر ْح َمتِنَا‪،‬‬ ‫_‬ ‫ك‪،‬‬ ‫ال َْمِْ ُ‬ ‫الْيَػ ْا َـ‪،‬‬ ..‬‬ ‫َو َعَْى َوفِى َوُر ف‬ ‫ب َواْلبَا ُ َوالْ َك ُ‬ ‫اؼ َوال فا ُـ ‪َ .‬عالمة اإلسم‬ ‫ِ‬ ‫فَ ِْ‬ ‫لح ْظػ ِ‬ ‫ؼ بِػالْ َخ ْظ ِ‬ ‫ض‪َ ،‬و ِىػ َي ‪ِ :‬هػ ْن َوإِلَػى َو َعػ ْن‬ ‫اْل ْسػ ُ يػُ ْعػ َػر ُ‬ ‫ض َوالتف ػ ْن ِايْ ُن َو ُد ُخػ ْا ِؿ اْلَلِػ ُ‬ ‫ف َوالفػاَ ُـ َو ُحػ ُرْوؼ اْ َ‬ ‫ِ‬ ‫س ِ َو ِى َي ‪ :‬اَلْ َا ُاو َواْلبَاُ َوالتفا ِ ‪.‬‬ ‫هن‪ ،‬إلى‪ ،‬عن‪ ،‬عْى‪ ،‬فى‪ ،‬رب‪ ،‬البا ‪ ،‬الكاؼ‪ ،‬الاـ‬ ‫تَػ ْن ِايْ ٌن‬ ‫الااو‪ ،‬البا ‪ ،‬التا‬ ‫الجزء الثالث عشر‬ ‫سورة يوسف ( ‪)١١١ .. (seperti :‬تنـ ‪(.‬الثناء ‪(. (dengan :‬ربّّ ‪:‬‬ ‫‪( ].

‫‪13‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫٘‬ ‫‪ٙ‬‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫‪ٜ‬‬ ‫ٓٔ‬ ‫ٔٔ‬ ‫ٕٔ‬ ‫ٖٔ‬ ‫ٗٔ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫آهنُاا‬ ‫َوَل ْ‬ ‫ين َ‬ ‫َج ُر ْاْلخ َرة َخ ْيػ ٌر لْفذ َ‬ ‫َوَكانُاا يَػتفػ ُقا َف ﴿‪﴾٘ٚ‬‬ ‫ف فَ َ َخُْاا َعَْْي ِو‬ ‫اس َ‬ ‫َو َجا َ إِ ْخ َاةُ يُ ُ‬ ‫فَػعرفَػه وى لَوُ ه ِ‬ ‫نك ُرو َف ﴿‪﴾٘ٛ‬‬ ‫ََ ُ ْ َ ُ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اؿ ائْػتُاني‬ ‫فزُى بِ َج َها ِزى ْ قَ َ‬ ‫َولَ فما َجه َ‬ ‫َخ لف ُك ه ْن أَبِي ُك ْ أ ََل تَػ َرْو َف أَني‬ ‫بِأ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫أُوفي الْ َك ْي َ َوأَنَا َخ ْيػ ُر ال ُْمن ِزل َ‬ ‫﴿‪﴾ٜ٘‬‬ ‫ِ ِِ‬ ‫ف‬ ‫فَِإف ل ْ تَأْتُاني بو فَ َا َك ْي َ لَ ُك ْ‬ ‫ِعن ِ ي وَل تَػ ْقرب ِ‬ ‫اف ﴿ٓ‪﴾ٙ‬‬ ‫َ َُ‬ ‫قَالُاا َسنُػ َرا ِو ُد َع ْنوُ أَبَاهُ َوإِنفا‬ ‫لََظ ِ‬ ‫اعُْا َف ﴿ٔ‪﴾ٙ‬‬ ‫وقَ َ ِِ ِِ‬ ‫اعتَػ ُه ْ فِي‬ ‫اج َعُْاا بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫اؿ لظ ْتػيَانو ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِر َحال ِه ْ ل ََعْف ُه ْ يَػ ْع ِرفُانَػ َها إِ َذا ان َقَْبُاا‬ ‫َى أ َْىِْ ِه ْ ل ََعْف ُه ْ يَػ ْرِجعُا َف‬ ‫إِل ٰ‬ ‫﴿ٕ‪﴾ٙ‬‬ ‫َى أَبِي ِه ْ قَالُاا يَا أَبَانَا‬ ‫فَػَْ فما َر َجعُاا إِل ٰ‬ ‫َخانَا‬ ‫ُهنِ َ ِهنفا الْ َك ْي ُ فَأ َْر ِس ْ َه َعنَا أ َ‬ ‫َحافِظُا َف ﴿ٖ‪﴾ٙ‬‬ ‫نَ ْكتَ ْ َوإِنفا لَوُ ل َ‬ ‫آهنُ ُك ْ َعَْْي ِو إِفل َك َما‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ َى ْ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَهنتُ ُك ْ َعَْ ٰى أَخ ِيو هن قَػ ْب ُ فَالْفوُ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫َخ ْيػ ٌر َحافظًا َو ُى َا أ َْر َح ُ ال فراحم َ‬ ‫﴿ٗ‪﴾ٙ‬‬ ‫اع ُه ْ َو َج ُ وا‬ ‫َولَ فما فَػتَ ُحاا َهتَ َ‬ ‫فت إِل َْي ِه ْ قَالُاا يَا أَبَانَا‬ ‫اعتَػ ُه ْ ُرد ْ‬ ‫بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫فت إِلَْيػنَا‬ ‫اعتُػنَا ُرد ْ‬ ‫َها نَػ ْب ِغي َىػٰ ِذهِ بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫اد‬ ‫َونَ ِم ُير أ َْىَْنَا َونَ ْح َظ ُ أ َ‬ ‫َخانَا َونَػ ْز َد ُ‬ ‫ك َك ْي ٌ يَ ِس ٌير‬ ‫َك ْي َ بَ ِعي ٍر ٰذَلِ َ‬ ‫﴿٘‪﴾ٙ‬‬ ‫فى تُػ ْؤتُ ِ‬ ‫اف‬ ‫قَ َ‬ ‫َن أ ُْر ِسَْوُ َه َع ُك ْ َحت ٰ‬ ‫اؿ ل ْ‬ ‫َه ْاثًِقا ه َن الْف ِو لَتَأْتُػنفنِي‬ ‫بِ ِو إِفل أَف يُ َحا َ ِ‬ ‫ط ب ُك ْ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫َخ ْيػ ٌر‬ ‫ْاْل ِخرةِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫لْفذ َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َعَْْي ِو‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫الْ َك ْي َ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫ال ُْمن ِزل َ‬ ‫بِ َج َها ِزِى ْ ‪،‬‬ ‫َخ‪ ،‬ه ْن‬ ‫بِأ ٍ‬ ‫_‬ ‫أَبِي ُك ْ ‪،‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫بِ ِو‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َع ْنوُ‬ ‫_‬ ‫لِ ِظ ْتػيَانِِو‪،‬‬ ‫فِي ِر َحالِ ِه ْ ‪،‬‬ ‫إِل ٰ ِ‬ ‫َى أ َْىْ ِه ْ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫الْ َك ْي ُ‬ ‫َى أَبِي ِه ْ ‪،‬‬ ‫إِل ٰ‬ ‫ِهنفا‪،‬‬ ‫_‬ ‫َخ ْيػ ٌر‪َ ،‬حافِظًا‬ ‫الْفوُ‪،‬‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫ال فراحم َ‬ ‫َعَْْي ِو‪،‬‬ ‫عَْى أ ِ‬ ‫َخ ِيو‬ ‫َ ٰ‬ ‫_‬ ‫بَ ِعي ٍر‪َ ،‬ك ْي ٌ‪،‬‬ ‫يَ ِس ٌير‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ِ ِ‬ ‫َه ْاث ًقا‪َ ،‬وكي ٌ‬ ‫الْفوُ‬ ‫_‬ ‫َه َعنَا‬ ‫_‬ ‫إِل َْي ِه ْ ‪ ،‬إِلَْيػنَا‪،‬‬ ‫_‬ ‫ه َن الْف ِو‪ ،‬بِ ِو‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ب ُك ْ‬ ‫_‬ .

‫‪14‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫فَػَْ فما آتَػ ْاهُ َه ْاثَِق ُه ْ قَ َ‬ ‫اؿ الْفوُ‬ ‫َعَْ ٰى ها نَػ ُق ُ ِ‬ ‫َ‬ ‫اؿ َوكي ٌ‬ ‫﴿‪﴾ٙٙ‬‬ ‫٘ٔ‬ ‫‪ٔٙ‬‬ ‫اؿ يَا بَنِ في َل تَ ْ ُخُْاا ِهن بَ ٍ‬ ‫اب‬ ‫َوقَ َ‬ ‫ِ‬ ‫ٍِ‬ ‫اب ُّهتػ َظرقَ ٍ‬ ‫َواح َوا ْد ُخُْاا ه ْن أَبْػ َا ٍ َ‬ ‫وها أُ ْغنِي عن ُك هن الْف ِو ِهن َشي ٍ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ْت‬ ‫ْح ْك ُ إل لْو َعَْْيو تَػ َاكْ ُ‬ ‫إِف ال ُ‬ ‫َو َعَْْي ِو فَػْْيَتَػ َافك ِ ال ُْمتَػ َاكُْا َف‬ ‫﴿‪﴾ٙٚ‬‬ ‫َولَ فما َد َخُْاا ِه ْن َح ْي ُ‬ ‫ث أ ََه َرُى ْ‬ ‫اى فها َكا َف يُػغْنِي َع ْنػ ُه ه َن الْف ِو‬ ‫أَبُ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫اج ً فِي نَػ ْظ ِ‬ ‫س‬ ‫هن َش ْي إِفل َح َ‬ ‫اىا َوإِنفوُ لَ ُذو ِعْ ٍ ل َما‬ ‫اب قَ َ‬ ‫ضَ‬ ‫يَػ ْع ُق َ‬ ‫َعْف ْمنَاهُ َولَػٰ ِك فن أَ ْكثَػ َر الن ِ‬ ‫فاس َل‬ ‫_‬ ‫وِ‬ ‫اح ٍ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ُّهتػ َظرقَ ‪ٍ،‬‬ ‫َ‬ ‫ْح ْك ُ‪،‬‬ ‫ال ُ‬ ‫ال ُْمتَػ َاكُْا َف‬ ‫_‬ ‫اج ً‪ِ ،‬ع ْ ٍ‬ ‫َح َ‬ ‫الن ِ‬ ‫فاس‬ ‫يَػ ْعَْ ُما َف ﴿‪﴾ٙٛ‬‬ ‫‪ٔ١‬‬ ‫‪ٔ١‬‬ ‫‪ٜٔ‬‬ ‫ٕٓ‬ ‫ٕٔ‬ ‫ٕٕ‬ ‫آو ٰى إِل َْي ِو‬ ‫اس َ‬ ‫َولَ فما َد َخُْاا َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫ف َ‬ ‫اؾ فَ َا‬ ‫َخاهُ قَ َ‬ ‫َخ َ‬ ‫اؿ إِني أَنَا أ ُ‬ ‫أَ‬ ‫ِ‬ ‫س بِ َما َكانُاا يَػ ْع َمُْا َف ﴿‪﴾ٜٙ‬‬ ‫تَػ ْبتَئ ْ‬ ‫فَػَْ فما جه ِ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫فزُى ب َج َها ِزى ْ َج َع َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫الس َقايَ َ فِي َر ْح ِ أَخيو ثُ ف أَذف َف‬ ‫ِ ِ‬ ‫َسا ِرقُا َف‬ ‫ُه َؤذ ٌف أَيػفتُػ َها الْع ُير إنف ُك ْ ل َ‬ ‫﴿ٓ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫قَالُاا َوأَقْػبَػُْاا َعَْْي ِه فهاذَا تَػ ْظ ِق ُ و َف‬ ‫﴿ٔ‪﴾ٚ‬‬ ‫ِ‬ ‫اع الْمِْ ِ‬ ‫ك َولِ َمن‬ ‫قَالُاا نَػ ْظق ُ ُ‬ ‫ص َا َ َ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َجا َ بو ح ْم ُ بَعي ٍر َوأَنَا بو َزعي ٌ‬ ‫﴿ٕ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو لَ َق ْ َعِْ ْمتُ فها ِج ْئػنَا‬ ‫ِ‬ ‫لِنُػ ْظ ِس َ فِي ْال َْر ِ‬ ‫ين‬ ‫ض َوَها ُكنفا َسا ِرق َ‬ ‫﴿ٖ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫قَالُاا فَ َما َج َزا ُؤهُ إِف ُكنتُ ْ َكاذب َ‬ ‫﴿ٗ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫ِهن بَ ٍ‬ ‫اب‪،‬‬ ‫ِه ْن أَبْػ َا ٍ‬ ‫اب‪،‬‬ ‫َعن ُك ‪،‬‬ ‫ه َن الْف ِو‪،‬‬ ‫ِهن َش ْي ٍ ‪،‬‬ ‫لِْف ِو‪ ،‬عََْْي ِو‬ ‫َع ْنػ ُه ‪،‬‬ ‫ه َن الْف ِو‪،‬‬ ‫ِهن َش ْي ٍ ‪،‬‬ ‫فِي نَػ ْظ ِ‬ ‫س‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫إِل َْي ِو‬ ‫_‬ ‫َخ‬ ‫أِ‬ ‫ُه َؤذ ٌف‬ ‫الس َقايَ َ‪،‬‬ ‫ال ِْع ُير‬ ‫بِ َج َها ِزِى ْ ‪،‬‬ ‫فِي َر ْح ِ ‪،‬‬ ‫ال ِْع ُير‪،‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َعَْْي ِه‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ِ ِ‬ ‫بَعي ٍر‪َ ،‬زعي ٌ‬ ‫الْمِْ ِ‬ ‫ك‬ ‫َ‬ ‫بِ ِو‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫فِي ْال َْر ِ‬ ‫ض‬ ‫تَالْف ِو‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ .

‫‪15‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫ٖٕ‬ ‫ٕٗ‬ ‫ٕ٘‬ ‫‪ٕٙ‬‬ ‫‪ٕ١‬‬ ‫‪ٕ١‬‬ ‫‪ٕ٢‬‬ ‫قَالُاا َج َزا ُؤهُ َهن ُو ِج َ فِي َر ْحِْ ِو‬ ‫ك نَ ْج ِزي‬ ‫فَػ ُه َا َج َزا ُؤهُ َكٰ َذلِ َ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿٘‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫الظفالم َ‬ ‫فَػب َ أَ بِأَو ِعيتِ ِه قَػب ِوعا ِ أ ِ‬ ‫َخ ِيو ثُ ف‬ ‫َ ْ َ ْ َْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ك‬ ‫استَ ْخ َر َج َها ِهن ِو َعا أَخيو َكٰ َذل َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اس َ‬ ‫ْخ َذ أ َ‬ ‫ف َها َكا َف ليَأ ُ‬ ‫َخاهُ‬ ‫ك ْ نَا ليُ ُ‬ ‫فِي ِدي ِن الْمِْ ِ‬ ‫ك إِفل أَف يَ َ‬ ‫شا َ الْفوُ‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫شا ُ َوفَػ ْا َؽ ُك‬ ‫نَػ ْرفَ ُ َد َر َجات فهن نف َ‬ ‫ِذي ِعْ ٍ َعِْي ٌ ﴿‪ّ ﴾ٚٙ‬‬ ‫قَالُاا إِف يَ ْس ِر ْؽ فَػ َق ْ َس َر َؽ أَ ٌ‬ ‫خ لفوُ‬ ‫ِ‬ ‫ف فِي نَػ ْظ ِس ِو‬ ‫اس ُ‬ ‫َس فرَىا يُ ُ‬ ‫هن قَػ ْب ُ فَأ َ‬ ‫اؿ أَنتُ ْ َشر‬ ‫َولَ ْ يُػ ْب ِ َىا ل َُه ْ قَ َ‬ ‫فه َكانًا والْفوُ أَ ْعَْ بِما تَ ِ‬ ‫ص ُظا َف‬ ‫ُ َ‬ ‫َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٚٚ‬‬ ‫قَالُاا يَا أَيػُّ َها ال َْع ِز ُيز إِ فف لَوُ أَبًا َش ْي ًخا‬ ‫اؾ‬ ‫َح َ نَا َه َكانَوُ إِنفا نَػ َر َ‬ ‫َكبِ ًيرا فَ ُخ ْذ أ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿‪ّ ﴾ٚٛ‬‬ ‫ه َن ال ُْم ْحسن َ‬ ‫ْخ َذ إِفل َهن‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ َه َعاذَ الْف ِو أَف نفأ ُ‬ ‫اعنَا ِعن َ هُ إِنفا إِذًا‬ ‫َو َج ْ نَا َهتَ َ‬ ‫لفظَالِ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٜٚ‬‬ ‫فَػَْ فما استػيأ ِ‬ ‫صاا نَ ِجيًّا‬ ‫َساا ه ْنوُ َخَْ ُ‬ ‫َْْ ُ‬ ‫قَ َ ِ‬ ‫اؿ َكب ُيرُى ْ أَلَ ْ تَػ ْعَْ ُماا أَ فف أَبَا ُك ْ‬ ‫َخ َذ َعَْْي ُك فه ْاثًِقا ه َن الْف ِو‬ ‫قَ ْ أ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫اس َ‬ ‫َوهن قَػ ْب ُ َها فَػ فرطتُ ْ في يُ ُ‬ ‫فى يَأْ َذ َف لِي‬ ‫ض َحت ٰ‬ ‫ح ْال َْر َ‬ ‫فَػَْ ْن أَبْػ َر َ‬ ‫أَبِي أ َْو يَ ْح ُك َ الْفوُ لِي َو ُى َا َخ ْيػ ُر‬ ‫ال ِ ِ‬ ‫ين ﴿ٓ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫َ‬ ‫ْحاكم َ‬ ‫َى أَبِي ُك ْ فَػ ُقالُاا يَا أَبَانَا‬ ‫ْارِجعُاا إِل ٰ‬ ‫ك َس َر َؽ َوَها َش ِه ْ نَا إِفل بِ َما‬ ‫إِ فف ابْػنَ َ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫َعْ ْمنَا َوَها ُكنفا لْغَْي ِ َحافظ َ‬ ‫﴿ٔ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫الظفالم َ‬ ‫فِي َر ْحِْ ِو‪،‬‬ ‫ك‪،‬‬ ‫َكٰ َذلِ َ‬ ‫_‬ ‫َخ‬ ‫ِو َعا ِ ‪ ،‬أ ِ‬ ‫َدرج ٍ‬ ‫ات‪،‬‬ ‫ََ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫عْ ٍ ‪َ ،‬عْي ٌ‬ ‫الْمِْ ِ‬ ‫ك‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ف‬ ‫الْوُ‪،‬‬ ‫بِأ َْو ِعيَتِ ِه ْ ‪،‬‬ ‫ِهن ِو َعا ِ ‪،‬‬ ‫ك‪،‬‬ ‫َكٰ َذلِ َ‬ ‫ِ‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫ليُ ُ‬ ‫فِي ِدي ِن‪،‬‬ ‫_‬ ‫الْفوُ‬ ‫فِي نَػ ْظ ِس ِو‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫أَبًا‪َ ،‬ش ْي ًخا‪،‬‬ ‫َكبِ ًيرا‬ ‫ال َْع ِز ُيز‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫ه َن ال ُْم ْحسن َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫الْف ِو‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫أِ‬ ‫َب‬ ‫نَ ِجيًّا‪ ،‬فه ْاثًِقا‪،‬‬ ‫ض‪،‬‬ ‫ْال َْر َ‬ ‫الْفوُ‪،‬‬ ‫ال ِ ِ‬ ‫ين‬ ‫َ‬ ‫ْحاكم َ‬ ‫ِه ْنوُ‪َ ،‬عَْْي ُك ‪،‬‬ ‫ه َن الْف ِو‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫في يُ ُ‬ ‫لِي‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َى أَبِي ُك ْ ‪،‬‬ ‫إِل ٰ‬ ‫لِْغَْي ِ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫خ‪َ ،‬شر‪،‬‬ ‫أَ ٌ‬ ‫فه َكانًا‬ .

‫‪16‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫ٖٓ‬ ‫اسأ َِؿ الْ َق ْريَ َ الفتِي ُكنفا فِ َيها َوالْعِ َير‬ ‫َو ْ‬ ‫الفتِي أَقْػبػْْنَا فِيها وإِنفا لَص ِ‬ ‫ادقُا َف‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫_‬ ‫الْ َق ْريَ َ‪ ،‬ال ِْع َير‬ ‫فِ َيها‬ ‫_‬ ‫ص ْبػ ٌر‪،‬‬ ‫أ َْه ًرا‪ ،‬فَ َ‬ ‫َج ِمي ٌ‪،‬‬ ‫َج ِم ًيعا‬ ‫الْفوُ ‪،‬‬ ‫الْعَِْي ُ‪،‬‬ ‫ال ِ‬ ‫َ‬ ‫ْحكي ُ‬ ‫ِ‬ ‫ب ِه ْ‬ ‫_‬ ‫ِ‬ ‫َكظي ٌ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫﴿ٕ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫ٖٔ‬ ‫ٕٖ‬ ‫ٖٖ‬ ‫ٖٗ‬ ‫ٖ٘‬ ‫‪ٖٙ‬‬ ‫‪ٖ١‬‬ ‫‪ٖ١‬‬ ‫س ُك ْ أ َْه ًرا‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ بَ ْ َس فال ْ‬ ‫َت لَ ُك ْ أَن ُظ ُ‬ ‫ِ‬ ‫سى الْفوُ أَف يَأْتِيَنِي‬ ‫فَ َ‬ ‫ص ْبػ ٌر َجمي ٌ َع َ‬ ‫بِ ِه ج ِميعا إِنفوُ ىا الْعِْي ال ِ‬ ‫ْ َ ً َُ َ ُ َ‬ ‫ْحكي ُ‬ ‫﴿ٖ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫َس َظ ٰى َعَْ ٰى‬ ‫َوتَػ َالف ٰى َع ْنػ ُه ْ َوقَ َ‬ ‫اؿ يَا أ َ‬ ‫ِ‬ ‫ْح ْز ِف‬ ‫ف َوابْػيَض ْ‬ ‫اس َ‬ ‫فت َع ْيػنَاهُ ه َن ال ُ‬ ‫يُ ُ‬ ‫فَػ ُه َا َك ِظي ٌ ﴿ٗ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫ِ‬ ‫فى‬ ‫اس َ‬ ‫ف َحت ٰ‬ ‫قَالُاا تَالْفو تَػ ْظتَأُ تَ ْذ ُك ُر يُ ُ‬ ‫ضا أ َْو تَ ُكا َف ِه َن‬ ‫تَ ُكا َف َح َر ً‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿٘‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫ال َْهالك َ‬ ‫اؿ إِنف َما أَ ْش ُكا بَػثي َو ُح ْزنِي إِلَى‬ ‫قَ َ‬ ‫الْف ِو َوأَ ْعَْ ُ ِه َن الْف ِو َها َل تَػ ْعَْ ُما َف‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٛٙ‬‬ ‫ساا ِهن‬ ‫يَا بَنِ في ا ْذ َىبُاا فَػتَ َح ف‬ ‫سُ‬ ‫ياس َ ِ ِ‬ ‫َساا ِهن فرْو ِح‬ ‫ف َوأَخيو َوَل تَػ ْيأ ُ‬ ‫ُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫فِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫ِ‬ ‫َس هن فرْو ِح الْو إ فل‬ ‫الْو إنفوُ َل يَػ ْيأ ُ‬ ‫الْ َق ْا ُـ الْ َكافِ ُرو َف ﴿‪ّ ﴾ٛٚ‬‬ ‫فَػَْ فما َد َخُْاا َعَْْي ِو قَالُاا يَا أَيػُّ َها‬ ‫سنَا َوأ َْىَْنَا الض ُُّّر َو ِج ْئػنَا‬ ‫ال َْع ِز ُيز َه ف‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ض ٍَ‬ ‫بِبِ َ‬ ‫اع ُّه ْز َجاة فَأ َْوؼ لَنَا الْ َك ْي َ‬ ‫فؽ َعَْْيػنَا إِ فف الْفوَ يَ ْج ِزي‬ ‫ص ْ‬ ‫َوتَ َ‬ ‫الْمت ِ‬ ‫ين ﴿‪ّ ﴾ٛٛ‬‬ ‫َُ َ‬ ‫ص قَ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫قَ َ‬ ‫اس َ‬ ‫اؿ َى ْ َعْ ْمتُ فها فَػ َعْْتُ بِيُ ُ‬ ‫وأ ِ‬ ‫َخ ِيو إِ ْذ أَنت ج ِ‬ ‫اىُْا َف ﴿‪ّ ﴾ٜٛ‬‬ ‫ُْ َ‬ ‫َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َع ْنػ ُه ْ ‪،‬‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ْح ْز ِف‬ ‫ه َن ال ُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ضا‬ ‫َح َر ً‬ ‫_‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫ه َن ال َْهالك َ‬ ‫تَالْف ِو‬ ‫بَث‪ُ ،‬ح ْز ِف‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫إِلَى الْف ِو‪،‬‬ ‫ِه َن الْف ِو‬ ‫_‬ ‫َخ‬ ‫أِ‬ ‫_‬ ‫الْف ِو‪ ،‬الْ َق ْا ُـ‪،‬‬ ‫الْ َكافِ ُرو َف‬ ‫ِ‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫هن يُ ُ‬ ‫ِهن فرْو ِح‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ُّهزجاةٍ‬ ‫َْ‬ ‫َخ‬ ‫أِ‬ ‫_‬ ‫اؿ أَنَا‬ ‫ف قَ َ‬ ‫اس ُ‬ ‫قَالُاا أَإِنف َ‬ ‫ك َل َ‬ ‫َنت يُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫اس ُ‬ ‫ف َو َىػٰ َذا أَخي قَ ْ َه فن الْفوُ‬ ‫يُ ُ‬ ‫صبِ ْر فَِإ فف الْفوَ‬ ‫َعَْْيػنَا إِنفوُ َهن يَػت ِفق َويَ ْ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٓ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫َل يُضي ُ أ ْ‬ ‫َج َر ال ُْم ْحسن َ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫ال َْع ِز ُيز‪،‬‬ ‫أِ‬ ‫َخي‬ ‫_‬ ‫َعَْْي ِو‪،‬‬ ‫الض ُُّّر‪،‬‬ ‫اع ٍ‪َ ،‬عَْْيػنَا‬ ‫الْ َك ْي َ‪ ،‬الْفوَ‪ ،‬بِبِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫الْمت ِ‬ ‫ين‬ ‫َُ َ‬ ‫ص قَ‬ ‫_‬ ‫الْفوُ‪،‬‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫ال ُْم ْحسن َ‬ ‫ف‬ ‫اس َ‬ ‫بِيُ ُ‬ ‫َعَْْيػنَا‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ .

‫‪17‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو لَ َق ْ آثَػ َر َؾ الْفوُ َعَْْيػنَا‬ ‫‪ٖ٢‬‬ ‫وإِف ُكنفا لَ َخ ِ‬ ‫اطئِ‬ ‫ين ﴿ٔ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫اؿ َل تَػثْ ِري َ َعَْْي ُك ُ الْيَػ ْا َـ يَػ ْغظ ُر‬ ‫قَ َ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫ٓٗ‬ ‫الْفوُ لَ ُك ْ َو ُى َا أ َْر َح ُ ال فراحم َ‬ ‫﴿ٕ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫ا ْذ َىباا بَِق ِم ِ‬ ‫يصي َىػٰ َذا فَأَلْ ُقاهُ عََْ ٰى‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َو ْجو أَبي يَأْت بَص ًيرا َوأْتُاني‬ ‫ٔٗ‬ ‫بِأ َْىِْ ُك أ ِ‬ ‫ين ﴿ٖ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫ْ ْ‬ ‫َج َمع َ‬ ‫ولَ فما فَصَْ ِ‬ ‫اى ْ إِني‬ ‫ت ال ِْع ُير قَ َ‬ ‫اؿ أَبُ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ف لَاَل أَف تُػ َظن ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫وف‬ ‫اس َ ْ‬ ‫يح يُ ُ‬ ‫ٕٗ ّ َلَج ُ ِر َ‬ ‫﴿ٗ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫ك‬ ‫ض َالِ َ‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو إِنف َ‬ ‫ك ل َِظي َ‬ ‫ٖٗ‬ ‫الْ َق ِ ي ِ ﴿٘‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫ٗٗ‬ ‫٘ٗ‬ ‫‪ٗٙ‬‬ ‫‪ٗ١‬‬ ‫‪ٗ١‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫الْفوُ‬ ‫َعَْْيػنَا‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫الْيَػ ْا َـ‪ ،‬الْفوُ‪،‬‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫ال فراحم َ‬ ‫َعَْْي ُك ُ‬ ‫أِ‬ ‫َب‬ ‫بِ‬ ‫ص ًيرا‬ ‫َ‬ ‫بَِق ِم ِ‬ ‫يصي‪،‬‬ ‫َعَْ ٰى َو ْج ِو‪،‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫بأ َْىْ ُك ْ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ال ِْع ُير‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫الْ َق ِ ي ِ‬ ‫_‬ ‫تَالْف ِو‬ ‫فَػَْ فما أَف َجا َ الْبَ ِش ُير أَلْ َقاهُ َعَْ ٰى‬ ‫وج ِه ِو فَارتَ ف ب ِ‬ ‫ص ًيرا قَ َ‬ ‫اؿ أَلَ ْ أَقُ‬ ‫َْ‬ ‫ْ َ‬ ‫_‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫ِ‬ ‫لف ُك ْ إني أَ ْعَْ ُ ه َن الْو َها َل‬ ‫تَػ ْعَْ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٜٙ‬‬ ‫استَػ ْغ ِظ ْر لَنَا ذُنُابَػنَا إِنفا‬ ‫قَالُاا يَا أَبَانَا ْ‬ ‫_‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿‪ّ ﴾ٜٚ‬‬ ‫ُكنفا َخاطئ َ‬ ‫ؼأ ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫َستَػغْظ ُر لَ ُك ْ َربي إِنفوُ‬ ‫اؿ َس ْا َ ْ‬ ‫َرب‬ ‫ار ال فرِحي ُ ﴿‪﴾ٜٛ‬‬ ‫ُى َا الْغَُظ ُ‬ ‫آو ٰى إِل َْي ِو‬ ‫اس َ‬ ‫فَػَْ فما َد َخُْاا َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫ف َ‬ ‫اؿ ا ْد ُخُْاا ِه ْ ِ‬ ‫أَبَػ َايْ ِو َوقَ َ‬ ‫_‬ ‫ص َر إف َشا َ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿‪ّ ﴾ٜٜ‬‬ ‫الْفوُ آهن َ‬ ‫َوَرفَ َ أَبَػ َايْ ِو َعَْى ال َْع ْر ِ‬ ‫ش َو َخ ُّروا لَوُ‬ ‫ِ‬ ‫ُس فج ً ا َوقَ َ‬ ‫اؿ يَا أَبَت َىػٰ َذا تَأْ ِوي ُ‬ ‫اي ِهن قَػ ْب ُ قَ ْ َج َعَْ َها َربي َح ًّقا‬ ‫ُرْؤيَ َ‬ ‫َحسن بِي إِ ْذ أَ ْخرجنِي ِهن أَب ِ‬ ‫ت‪َ ،‬رب‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ََ َ‬ ‫َوقَ ْ أ ْ َ َ‬ ‫إِ ْخا ِ‬ ‫ت‬ ‫الس ْج ِن َو َجا َ بِ ُك ه َن الْبَ ْ ِو ِهن‬ ‫َ‬ ‫بَػ ْع ِ أَف نػف َزغَ ال ف‬ ‫ش ْيطَا ُف بَػ ْينِي َوبَػ ْي َن‬ ‫إِ ْخاتِي إِ فف ربي ل ِ‬ ‫َط ٌ‬ ‫يف ل َما يَ َ‬ ‫َ‬ ‫شا ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْحكي ُ ﴿ٓٓٔ﴾‬ ‫إِنفوُ ُى َا ال َْعْي ُ ال َ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫تَالْف ِو‬ ‫_‬ ‫بِ‬ ‫ص ًيرا‬ ‫َ‬ ‫الْبَ ِش ُير‬ ‫َعَْ ٰى َو ْج ِه ِو‪،‬‬ ‫ِه َن الْف ِو‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ار‪،‬‬ ‫الْغَُظ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ال فرحي ُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫الْفوُ‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫إِل َْي ِو‬ ‫_‬ ‫ُس فج ً ا‪،‬‬ ‫َح ًّقا‪،‬‬ ‫لِ‬ ‫يف‪،‬‬ ‫َط ٌ‬ ‫ال ف‬ ‫ش ْيطَا ُف‪،‬‬ ‫ال َْعِْي ُ‪،‬‬ ‫ال ِ‬ ‫َ‬ ‫ْحكي ُ‬ ‫َعَْى ال َْع ْر ِ‬ ‫ش‪،‬‬ ‫ِه َن الس ْج ِن‪،‬‬ ‫بِ ُك ‪،‬‬ ‫ه َن الْبَ ْ ِو‪،‬‬ ‫_‬ .

‫‪18‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫رب قَ ْ آتَػ ْيتَنِي ِهن الْمْ ِ‬ ‫ْك‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫و َعْفمتنِي ِهن تَأْ ِوي ِ ْالَح ِ‬ ‫اديثِ‬ ‫َ َْ‬ ‫َ‬ ‫فَ ِ‬ ‫ِ‬ ‫س َم َاوات َو ْال َْر ِ‬ ‫َنت‬ ‫اط َر ال ف‬ ‫ضأ َ‬ ‫َولِيي فِي ال ُّ نْػيَا َو ْاْل ِخ َرةِ تَػ َاففنِي‬ ‫ْح ْقنِي بِال ف ِ ِ‬ ‫هسِْما وأَل ِ‬ ‫ين‬ ‫صالح َ‬ ‫ُْ ً َ‬ ‫﴿ٔٓٔ﴾‬ ‫ك ِهن أَنبا ِ الْغَي ِ نُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ك‬ ‫اح ِيو إِل َْي َ‬ ‫ٰذَل َ ْ َ ْ‬ ‫َوَها ُك َ‬ ‫نت لَ َ يْ ِه ْ إِ ْذ أ ْ‬ ‫َج َم ُعاا أ َْه َرُى ْ‬ ‫َو ُى ْ يَ ْم ُك ُرو َف ﴿ٕٓٔ﴾‬ ‫َرب‪َ ،‬ولِي‬ ‫ُه ْسِْ ًما‬ ‫ْالَح ِ‬ ‫اد ِ‬ ‫يث‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫س َم َاوات‪،‬‬ ‫ال ف‬ ‫ْال َْر ِ‬ ‫ض‪،‬‬ ‫ْاْل ِخ َرةِ‪،‬‬ ‫ِهن الْمْ ِ‬ ‫ْك‪،‬‬ ‫َ ُ‬ ‫ِهن تَأْ ِوي ِ ‪،‬‬ ‫فِي ال ُّ نْػيَا‪،‬‬ ‫بِال ف ِ ِ‬ ‫ين‬ ‫صالح َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫الْغَْي ِ‬ ‫ِه ْن أَنبَا ِ ‪،‬‬ ‫ك‬ ‫إِل َْي َ‬ ‫_‬ ‫ٔ٘‬ ‫َوَها أَ ْكثَػ ُر الن ِ‬ ‫ت‬ ‫صَ‬ ‫فاس َول َْا َح َر ْ‬ ‫ِ ِِ‬ ‫ين ﴿ٖٓٔ﴾‬ ‫ب ُم ْؤهن َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫الن ِ‬ ‫فاس‬ ‫ِ ِِ‬ ‫ين‬ ‫ب ُم ْؤهن َ‬ ‫_‬ ‫ٕ٘‬ ‫ِِ‬ ‫َج ٍر إِ ْف ُى َا‬ ‫َوَها تَ ْسأَل ُُه ْ َعَْْيو ه ْن أ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٗٓٔ﴾‬ ‫إِفل ذ ْك ٌر لْ َْعالَم َ‬ ‫_‬ ‫ِذ ْك ٌر‬ ‫_‬ ‫‪ٗ٢‬‬ ‫ٓ٘‬ ‫ٖ٘‬ ‫ٗ٘‬ ‫٘٘‬ ‫‪٘ٙ‬‬ ‫‪٘١‬‬ ‫ٍِ‬ ‫سماو ِ‬ ‫ات‬ ‫َوَكأَين ه ْن آيَ في ال ف َ َ‬ ‫َو ْال َْر ِ‬ ‫ض يَ ُم ُّرو َف َعَْْيػ َها َو ُى ْ َع ْنػ َها‬ ‫ضا َف ﴿٘ٓٔ﴾‬ ‫ُه ْع ِر ُ‬ ‫َوَها يػُ ْؤِه ُن أَ ْكثَػ ُرُى بِالْف ِو إِفل َو ُى‬ ‫ُّه ْش ِرُكا َف ﴿‪﴾ٔٓٙ‬‬ ‫أَفَأ َِهنُاا أَف تَأْتِيػه غَ ِ‬ ‫اشيَ ٌ ه ْن‬ ‫َُ ْ‬ ‫ِ‬ ‫َع َذ ِ‬ ‫اع ُ‬ ‫اب الْف ِو أ َْو تَأْتيَػ ُه ُ ال ف‬ ‫سَ‬ ‫بَػغْتَ ً َو ُى ْ َل يَ ْش ُع ُرو َف ﴿‪﴾ٔٓٚ‬‬ ‫قُ ْ َىػٰ ِذهِ َسبِيِْي أَ ْدعُا إِلَى الْف ِو‬ ‫َعَْ ٰى ب ِ‬ ‫ص َيرةٍ أَنَا َوَه ِن اتفػبَػ َعنِي‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫َو ُس ْب َحا َف الْو َوَها أَنَا ه َن‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿‪﴾ٔٓٛ‬‬ ‫ال ُْم ْش ِرك َ‬ ‫ك إِفل ِر َج ًال‬ ‫َوَها أ َْر َسْْنَا ِهن قَػ ْبِْ َ‬ ‫ِ‬ ‫نُّاحي إِل َْي ِه ه ْن أ َْى ِ الْ ُق َر ٰى أَفَػَْ ْ‬ ‫يَ ِس ُيروا فِي ْال َْر ِ‬ ‫ف‬ ‫ض فَػيَنظُُروا َك ْي َ‬ ‫ِ فِ‬ ‫ين ِهن قَػ ْبِْ ِه ْ َولَ َ ُار‬ ‫َكا َف َعاقبَ ُ الذ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين اتفػ َق ْاا أَفَ َا‬ ‫ْاْلخ َرة َخ ْيػ ٌر لْفذ َ‬ ‫تَػ ْع ِقُْا َف ﴿‪﴾ٜٔٓ‬‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫َعَْْي ِو‪،‬‬ ‫_‬ ‫ْال َْر ِ‬ ‫ض‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫غَ ِ‬ ‫اشيَ ٌ‪،‬‬ ‫بَػغْتَ ً‪،‬‬ ‫الْف ِو‪،‬‬ ‫اع ُ‪،‬‬ ‫ال ف‬ ‫سَ‬ ‫َسبِي ِ‬ ‫_‬ ‫الْف ِو‬ ‫_‬ ‫ِر َج ًال‪،‬‬ ‫_‬ ‫َخ ْيػ ٌر‪،‬‬ ‫الْ ُق َر ٰى‪،‬‬ ‫فِ‬ ‫ين‪،‬‬ ‫الذ َ‬ ‫ْاْل ِخ َرةِ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫َج ٍر‪،‬‬ ‫ه ْن أ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫لْ َْعالَم َ‬ ‫ه ْن آيٍَ‪ ،‬فِي‬ ‫سماو ِ‬ ‫ات‪،‬‬ ‫ال ف َ َ‬ ‫َعَْْيػ َها‪َ ،‬ع ْنػ َها‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫بِالْف ِو‪،‬‬ ‫_‬ ‫ه ْن َع َذ ِ‬ ‫اب‬ ‫_‬ ‫إِلَى الْف ِو‪،‬‬ ‫َعَْ ٰى ب ِ‬ ‫ص َيرةٍ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫ه َن ال ُْم ْش ِرك َ‬ ‫_‬ ‫إِل َْي ِه ‪،‬‬ ‫ه ْن أ َْى ِ ‪،‬‬ ‫فِي ْال َْر ِ‬ ‫ض‪،‬‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫لْفذ َ‬ ‫_‬ .

‫‪19‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪٘١‬‬ ‫‪٘٢‬‬ ‫الر ُس ُ َوظَنُّاا‬ ‫َس ُّ‬ ‫َحت ٰ‬ ‫فى إِ َذا ْ‬ ‫استَػ ْيأ َ‬ ‫ِ‬ ‫ص ُرنَا‬ ‫أَنػف ُه ْ قَ ْ ُكذبُاا َجا َ ُى ْ نَ ْ‬ ‫ْسنَا َع ِن‬ ‫فَػنُج َي َهن نف َ‬ ‫شا ُ َوَل يُػ َر ُّد بَأ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٓٔٔ﴾‬ ‫الْ َق ْاـ ال ُْم ْج ِره َ‬ ‫لَ َق ْ َكا َف فِي قَص ِ‬ ‫ص ِه ْ ِع ْبػ َرةٌ لُولِي‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ْالَلْبَ ِ‬ ‫اب َها َكا َف َح يثًا يُػ ْظتَػ َر ٰى‬ ‫ِ‬ ‫يق الف ِذي بَػ ْي َن يَ َ يْ ِو‬ ‫صِ َ‬ ‫َولَػٰكن تَ ْ‬ ‫وتَػ ْظ ِ‬ ‫صي َ ُك َش ْي ٍ َو ُى ً ى َوَر ْح َم ً‬ ‫َ‬ ‫ٍ‬ ‫ل َق ْاـ يُػ ْؤِهنُا َف ﴿ٔٔٔ﴾‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫الر ُس ُ‪،‬‬ ‫ُّ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫ال ُْم ْج ِره َ‬ ‫_‬ ‫ِع ْبػ َرةٌ‪،‬‬ ‫َح ِ يثًا‪،‬‬ ‫َش ْي ٍ ‪،‬‬ ‫ُى ً ى‪،‬‬ ‫َر ْح َم ً‬ ‫ْالَلْبَ ِ‬ ‫اب‪،‬‬ ‫الف ِذي‬ ‫َع ِن الْ َق ْاِـ‬ ‫فِي قَص ِ‬ ‫ص ِه ْ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫لُولِي‪،‬‬ ‫ل َق ْاٍـ‬ ‫_‬ ‫_‬ .

.٥٣‬‬ ‫رق‬ ‫ٔ‬ ‫ٕ‬ ‫ٖ‬ ‫ٗ‬ ‫٘‬ ‫‪ٙ‬‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫الي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ‬ ‫َوَها أُبَػر ُ ِ ِ ف‬ ‫الساِ إِفل َها‬ ‫س َلَ فه َارةٌ بِ ُّ‬ ‫ئ نَػ ْظسي إف النفػ ْظ َ‬ ‫ِ‬ ‫ار فرِحي ٌ ﴿ٖ٘﴾‬ ‫َرح َ َربي إِ فف َربي غَ ُظ ٌ‬ ‫ك ائْػتانِي بِ ِو أ ِ‬ ‫وقَ َ ِ‬ ‫صوُ لِنَػ ْظ ِسي فَػَْ فما‬ ‫َستَ ْخْ ْ‬ ‫اؿ ال َْمْ ُ ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ك الْيػاـ لَ َ يػنا ه ِك ِ‬ ‫ين ﴿ٗ٘﴾‬ ‫َكْف َموُ قَ َ‬ ‫ين أَه ٌ‬ ‫اؿ إِنف َ َ ْ َ ْ َ َ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اج َعْْنِي َعَْ ٰى َخ َزائِ ِن ْال َْر ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ ْ‬ ‫ض إِني َحظي ٌ َعْي ٌ‬ ‫﴿٘٘﴾‬ ‫ِ‬ ‫ف فِي ْال َْر ِ‬ ‫ث‬ ‫ض يَػتَبَػ فاأُ ِه ْنػ َها َح ْي ُ‬ ‫اس َ‬ ‫َوَكٰ َذلِ َ‬ ‫ك َه فكنفا ليُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫شا نُ ِ‬ ‫َج َر‬ ‫صي ُ بَِر ْح َمتِنَا َهن نف َ‬ ‫شا ُ َوَل نُضي ُ أ ْ‬ ‫يَ َ ُ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿‪﴾٘ٙ‬‬ ‫ال ُْم ْحسن َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫آهنُاا َوَكانُاا يَػتفػ ُقا َف‬ ‫َوَل ْ‬ ‫ين َ‬ ‫َج ُر ْاْلخ َرة َخ ْيػ ٌر لْفذ َ‬ ‫﴿‪﴾٘ٚ‬‬ ‫اس َ‬ ‫ف فَ َ َخُْاا َعَْْي ِو فَػ َع َرفَػ ُه ْ َو ُى ْ لَوُ‬ ‫َو َجا َ إِ ْخ َاةُ يُ ُ‬ ‫ه ِ‬ ‫نك ُرو َف ﴿‪﴾٘ٛ‬‬ ‫ُ‬ ‫َخ لف ُك ه ْن‬ ‫فزُى بِ َج َها ِزِى ْ قَ َ‬ ‫اؿ ائْػتُانِي بِأ ٍ‬ ‫َولَ فما َجه َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫أَبي ُك ْ أ ََل تَػ َرْو َف أَني أُوفي الْ َك ْي َ َوأَنَا َخ ْيػ ُر ال ُْمن ِزل َ‬ ‫﴿‪﴾ٜ٘‬‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫عػ ػ ػ ػاه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الظػ ػ ػ ػ ػع ػ ػ ػ ػ ػ ػ‬ ‫ق ‪.‬ــت ‪( dan ta’ ta’nis yang sukun (menunjukkan tanda perempuan :‬سىف ‪“saufa” (akan :‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َع َا َه ُ اْ ِلظ ْع ِ‬ ‫ق ‪....‬عالمة الفعل‬ ‫ؼ وتَا ِ التفأْنِْي ِ‬ ‫وال ِْغ ْع يػُ ْعر ُ ِ‬ ‫ساكِنَ ِ ‪.‬‬ ‫‪ ...‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ت ‪ .‬‬ ‫ساؼ ‪..‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ث ال ف‬ ‫ؼ ب َق ْ َوالس ْي ِن َو َس ْا َ َ‬ ‫َ ُ ُ‬ ‫‪(..‬ػػت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الجزء الثالث عشر‬ ‫سورة يوسف ( ‪)١١١ ..‬‬ ‫س ػ ػ ‪. “sa” (akan :‬قنـد ‪Fi’il diketahui dengan tanda “Qad” (sungguh / kadang-kadang :‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫ساؼ ‪.( ]....‬‬ ‫س ػ ػ ‪.‬ػػت‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ...‬سـنـ ‪(.

‫‪21‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫‪ٜ‬‬ ‫ٓٔ‬ ‫ٔٔ‬ ‫ٕٔ‬ ‫ٖٔ‬ ‫ٗٔ‬ ‫٘ٔ‬ ‫فَِإف لف تَأْتُانِي بِ ِو فَ َا َكي لَ ُك ِعن ِ ي وَل تَػ ْقرب ِ‬ ‫اف‬ ‫َ َُ‬ ‫َْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫﴿ٓ‪﴾ٙ‬‬ ‫قَالُاا سنػرا ِود ع ْنو أَباه وإِنفا لََظ ِ‬ ‫اعُْا َف ﴿ٔ‪﴾ٙ‬‬ ‫ََُ ُ َ ُ َ ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ضَ ِ‬ ‫وقَ َ ِِ ِِ‬ ‫اج َعُْاا بِ َ‬ ‫اؿ لظ ْتػيَانو ْ‬ ‫اعتَػ ُه ْ في ِر َحال ِه ْ ل ََعْف ُه ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َى أ َْىْه ْ ل ََعْ ُه ْ يَػ ْرجعُا َف‬ ‫يَػ ْعرفُانَػ َها إذَا ان َقَْبُاا إل ٰ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َسنُػ َرا ِو ُد‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫﴿ٕ‪﴾ٙ‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫فَػَْ فما َر َجعُاا إِل ٰ ِ ِ‬ ‫َى أَبيه ْ قَالُاا يَا أَبَانَا ُهن َ هنفا الْ َك ْي ُ‬ ‫َحافِظُا َف ﴿ٖ‪﴾ٙ‬‬ ‫فَأ َْر ِس ْ َه َعنَا أ َ‬ ‫َخانَا نَ ْكتَ ْ َوإِنفا لَوُ ل َ‬ ‫اؿ ى آهن ُك عَْي ِو إِفل َكما أ َِهنت ُك عَْى أ ِ‬ ‫َخ ِيو ِهن‬ ‫َ ُ ْ َ ٰ‬ ‫قَ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫قَػ ْب ُ فَالْفوُ َخ ْيػ ٌر َحافظًا َو ُى َا أ َْر َح ُ ال فراحم َ‬ ‫﴿ٗ‪﴾ٙ‬‬ ‫اعتَػ ُه ْ ُرد ْ‬ ‫اع ُه ْ َو َج ُ وا بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫َولَ فما فَػتَ ُحاا َهتَ َ‬ ‫فت إِل َْي ِه ْ‬ ‫فت إِلَْيػنَا‬ ‫اعتُػنَا ُرد ْ‬ ‫قَالُاا يَا أَبَانَا َها نَػ ْب ِغي َىػٰ ِذهِ بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫ك‬ ‫اد َك ْي َ بَ ِعي ٍر ٰذَلِ َ‬ ‫َونَ ِم ُير أ َْىَْنَا َونَ ْح َظ ُ أ َ‬ ‫َخانَا َونَػ ْز َد ُ‬ ‫َك ْي ٌ يَ ِس ٌير ﴿٘‪﴾ٙ‬‬ ‫فى تُػ ْؤتُ ِ‬ ‫اف َه ْاثًِقا ه َن الْف ِو‬ ‫قَ َ‬ ‫َن أ ُْر ِسَْوُ َه َع ُك ْ َحت ٰ‬ ‫اؿ ل ْ‬ ‫ِ‬ ‫لَتَأْتُػنفنِي بِ ِو إِفل أَف يُ َحا َ ِ‬ ‫ط ب ُك ْ فَػَْ فما آتَػ ْاهُ َه ْاث َق ُه ْ‬ ‫اؿ َوكِي ٌ ﴿‪﴾ٙٙ‬‬ ‫اؿ الْفوُ َعَْ ٰى َها نَػ ُق ُ‬ ‫قَ َ‬ ‫اب و ِ‬ ‫ِ‬ ‫وقَ َ ِ‬ ‫اح ٍ َوا ْد ُخُْاا ِه ْن‬ ‫اؿ يَا بَن في َل تَ ْ ُخُْاا هن بَ ٍ َ‬ ‫َ‬ ‫اب ُّهتػ َظرقَ ٍ وها أُ ْغنِي عن ُك هن الْف ِو ِهن َشي ٍ‬ ‫َ‬ ‫أَبْػ َا ٍ َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ْت َو َعَْْي ِو فَػْْيَتَػ َافك ِ‬ ‫ْح ْك ُ إِفل لِْف ِو َعَْْي ِو تَػ َافكْ ُ‬ ‫إِف ال ُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫فت‬ ‫ُرد ْ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ال ُْمتَػ َاكُْا َف ﴿‪﴾ٙٚ‬‬ ‫‪ٔٙ‬‬ ‫‪ٔ١‬‬ ‫‪ٔ١‬‬ ‫‪ٜٔ‬‬ ‫اى فها َكا َف يُػغْنِي‬ ‫َولَ فما َد َخُْاا ِه ْن َح ْي ُ‬ ‫ث أ ََه َرُى ْ أَبُ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫اج ً فِي نَػ ْظ ِ‬ ‫اب‬ ‫س يَػ ْع ُق َ‬ ‫َع ْنػ ُه ه َن الْفو هن َش ْي إِفل َح َ‬ ‫اىا َوإِنفوُ لَ ُذو ِع ْ ٍ ل َما َعْف ْمنَاهُ َولَػٰ ِك فن أَ ْكثَػ َر الن ِ‬ ‫فاس‬ ‫قَ َ‬ ‫ضَ‬ ‫َل يَػ ْعَْ ُما َف ﴿‪﴾ٙٛ‬‬ ‫اؿ إِني أَنَا‬ ‫َخاهُ قَ َ‬ ‫اس َ‬ ‫آو ٰى إِل َْي ِو أ َ‬ ‫َولَ فما َد َخُْاا َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫ف َ‬ ‫ِ‬ ‫س بِ َما َكانُاا يَػ ْع َمُْا َف ﴿‪﴾ٜٙ‬‬ ‫َخ َ‬ ‫أُ‬ ‫اؾ فَ َا تَػ ْبتَئ ْ‬ ‫فَػَْ فما جهفزى بِجها ِزِى جع الس َقاي َ فِي رح ِ أ ِ‬ ‫َخ ِيو‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫َ َُ َ َ ْ َ َ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َسا ِرقُا َف ﴿ٓ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫ثُ ف أَذف َف ُه َؤذ ٌف أَيػفتُػ َها الْع ُير إنف ُك ْ ل َ‬ ‫قَالُاا َوأَقْػبَػُْاا َعَْْي ِه فهاذَا تَػ ْظ ِق ُ و َف ﴿ٔ‪﴾ٚ‬‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ .

‫‪22‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫ٕٓ‬ ‫ٕٔ‬ ‫ٕٕ‬ ‫ٖٕ‬ ‫ٕٗ‬ ‫ٕ٘‬ ‫‪ٕٙ‬‬ ‫‪ٕ١‬‬ ‫‪ٕ١‬‬ ‫‪ٕ٢‬‬ ‫ٖٓ‬ ‫ٖٔ‬ ‫ِ‬ ‫اع الْمِْ ِ‬ ‫ك َولِ َمن َجا َ بِ ِو ِح ْم ُ بَ ِعي ٍر‬ ‫قَالُاا نَػ ْظق ُ ُ‬ ‫ص َا َ َ‬ ‫َوأَنَا بِ ِو َز ِعي ٌ ﴿ٕ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو لَ َق ْ َعِْ ْمتُ فها ِج ْئػنَا لِنُػ ْظ ِس َ فِي ْال َْر ِ‬ ‫ض‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٖ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫َوَها ُكنفا َسا ِرق َ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿ٗ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫قَالُاا فَ َما َج َزا ُؤهُ إِف ُكنتُ ْ َكاذب َ‬ ‫ك‬ ‫قَالُاا َج َزا ُؤهُ َهن ُو ِج َ فِي َر ْحِْ ِو فَػ ُه َا َج َزا ُؤهُ َكٰ َذلِ َ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿٘‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫نَ ْج ِزي الظفالم َ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫استَ ْخ َر َج َها ِهن‬ ‫فَػبَ َ أَ بِأ َْوعيَت ِه ْ قَػ ْب َ ِو َعا أَخيو ثُ ف ْ‬ ‫ِوعا ِ أ ِ‬ ‫َخ ِيو َكٰ َذلِ َ ِ ِ‬ ‫اس َ‬ ‫ْخ َذ أ َ‬ ‫ف َها َكا َف لِيَأ ُ‬ ‫َخاهُ‬ ‫َ‬ ‫ك ك ْ نَا ليُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫شا الْفوُ نَػرفَ َدرج ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫ات فهن‬ ‫ْ ُ ََ‬ ‫في دي ِن ال َْمْك إ فل أَف يَ َ َ‬ ‫شا ُ َوفَػ ْا َؽ ُك ِذي ِع ْ ٍ َعِْي ٌ ﴿‪ّ ﴾ٚٙ‬‬ ‫نف َ‬ ‫قَالُاا إِف يس ِر ْؽ فَػ َق ْ سر َؽ أَ ٌ ِ‬ ‫َس فرَىا‬ ‫خ لفوُ هن قَػ ْب ُ فَأ َ‬ ‫َْ‬ ‫ََ‬ ‫اؿ أَنتُ ْ َشر‬ ‫ف فِي نَػ ْظ ِس ِو َولَ ْ يُػ ْب ِ َىا ل َُه ْ قَ َ‬ ‫اس ُ‬ ‫يُ ُ‬ ‫فه َكانًا والْفوُ أَ ْعَْ بِما تَ ِ‬ ‫ص ُظا َف ﴿‪ّ ﴾ٚٚ‬‬ ‫ُ َ‬ ‫َ‬ ‫قَالُاا يَا أَيػُّ َها ال َْع ِز ُيز إِ فف لَوُ أَبًا َش ْي ًخا َكبِ ًيرا فَ ُخ ْذ‬ ‫أَح َ نَا ه َكانَو إِنفا نَػر َ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿‪ّ ﴾ٚٛ‬‬ ‫اؾ ه َن ال ُْم ْحسن َ‬ ‫َ َ ُ َ‬ ‫ْخ َذ إِفل هن وج ْ نَا هت ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ َه َعاذَ الْف ِو أَف نفأ ُ‬ ‫اعنَا عن َ هُ‬ ‫َ َ َ ََ َ‬ ‫إِنفا إِذًا لفظَالِ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٜٚ‬‬ ‫فَػَْ فما استػيأ ِ‬ ‫صاا نَ ِجيًّا قَ َ ِ‬ ‫َساا ه ْنوُ َخَْ ُ‬ ‫َْْ ُ‬ ‫اؿ َكب ُيرُى ْ أَلَ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫َخ َذ َعَْْي ُك فه ْاث ًقا ه َن الْو َوهن‬ ‫تَػ ْعَْ ُماا أَ فف أَبَا ُك ْ قَ ْ أ َ‬ ‫ِ‬ ‫فى‬ ‫اس َ‬ ‫ض َحت ٰ‬ ‫ح ْال َْر َ‬ ‫قَػ ْب ُ َها فَػ فرطتُ ْ في يُ ُ‬ ‫ف فَػَْ ْن أَبْػ َر َ‬ ‫يأْذَ َف لِي أَبِي أَو ي ْح ُك الْفوُ لِي و ُىا َخ ْيػر ال ِ ِ‬ ‫ين‬ ‫َ َ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ْحاكم َ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫﴿ٓ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫ك َس َر َؽ َوَها‬ ‫َى أَبِي ُك ْ فَػ ُقالُاا يَا أَبَانَا إِ فف ابْػنَ َ‬ ‫ْارِجعُاا إِل ٰ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ين‬ ‫َش ِه ْ نَا إِفل ب َما َعْ ْمنَا َوَها ُكنفا لْغَْي ِ َحافظ َ‬ ‫﴿ٔ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫اسأ َِؿ الْ َق ْريَ َ الفتِي ُكنفا فِ َيها َوالْعِ َير الفتِي أَقْػبَػْْنَا فِ َيها‬ ‫َو ْ‬ ‫وإِنفا لَص ِ‬ ‫ادقُا َف ﴿ٕ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ بَ ْ َس فال ْ‬ ‫س ُك ْ أ َْه ًرا فَ َ‬ ‫ص ْبػ ٌر َجمي ٌ‬ ‫َت لَ ُك ْ أَن ُظ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ف‬ ‫سى الْوُ أَف يَأْتيَني ب ِه ْ َجم ًيعا إنفوُ ُى َا ال َْعْي ُ‬ ‫َع َ‬ ‫ْح ِكي ُ ﴿ٖ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫ال َ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ِ‬ ‫لَ َق ْ َعْ ْمتُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫فَػ َق ْ َس َر َؽ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َخ َذ‬ ‫قَ ْ أ َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َت‬ ‫َس فال ْ‬ .

‫‪23‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫فت‬ ‫َوتَػ َالف ٰى َع ْنػ ُه ْ َوقَ َ‬ ‫ف َوابْػيَض ْ‬ ‫اس َ‬ ‫َس َظ ٰى َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫اؿ يَا أ َ‬ ‫ٕٖ‬ ‫_‬ ‫عيػناه ِ‬ ‫ْح ْز ِف فَػ ُه َا َك ِظي ٌ ﴿ٗ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ضا أ َْو‬ ‫اس َ‬ ‫فى تَ ُكا َف َح َر ً‬ ‫ف َحت ٰ‬ ‫قَالُاا تَالْفو تَػ ْظتَأُ تَ ْذ ُك ُر يُ ُ‬ ‫ٖٖ‬ ‫_‬ ‫تَ ُكا َف ِهن الْهالِ ِ‬ ‫ين ﴿٘‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫ك‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اؿ إِنفما أَ ْش ُكا بػثي وحزنِي إِلَى الْف ِو وأَ ْعَْ ِهن الْفوِ‬ ‫َ َ ُْ‬ ‫َ ُ َ‬ ‫ٖٗ قَ َ َ‬ ‫_‬ ‫َها َل تَػ ْعَْ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٛٙ‬‬ ‫ف وأ ِ‬ ‫س ِ‬ ‫ِ‬ ‫َخ ِيو َوَل‬ ‫ساا هن يُ ُ‬ ‫اس َ َ‬ ‫يَا بَن في ا ْذ َىبُاا فَػتَ َح ف ُ‬ ‫تَػيأ ِ‬ ‫فِ ِ‬ ‫َس ِهن فرْو ِح الْف ِو إِفل‬ ‫ٖ٘‬ ‫_‬ ‫ْ ُ‬ ‫َساا هن فرْو ِح الْو إنفوُ َل يَػ ْيأ ُ‬ ‫الْ َق ْا ُـ الْ َكافِ ُرو َف ﴿‪ّ ﴾ٛٚ‬‬ ‫سنَا َوأ َْىَْنَا‬ ‫فَػَْ فما َد َخُْاا َعَْْي ِو قَالُاا يَا أَيُّػ َها ال َْع ِز ُيز َه ف‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ض ٍَ‬ ‫‪ٖٙ‬‬ ‫_‬ ‫الض ُُّّر َو ِج ْئػنَا بِبِ َ‬ ‫اع ُّه ْز َجاة فَأ َْوؼ لَنَا الْ َك ْي َ‬ ‫فؽ َعَْيػنَا إِ فف الْفو يج ِزي الْمت ِ‬ ‫ين ﴿‪ّ ﴾ٛٛ‬‬ ‫ََْ‬ ‫ص ْ ْ‬ ‫َُ َ‬ ‫َوتَ َ‬ ‫ص قَ‬ ‫اؿ ى َعِْمت فها فَػعْْت بِياس َ ِ ِ‬ ‫قَ َ َ ْ ْ ُ‬ ‫َُ ُ ُ‬ ‫ف َوأَخيو إِ ْذ أَنتُ ْ‬ ‫‪ٖ١‬‬ ‫_‬ ‫جِ‬ ‫اىُْا َف ﴿‪ّ ﴾ٜٛ‬‬ ‫َ‬ ‫ف وىػٰ َذا أ ِ‬ ‫َخي‬ ‫ف قَ َ‬ ‫اس ُ‬ ‫قَالُاا أَإِنف َ‬ ‫ك َل َ‬ ‫اس ُ َ َ‬ ‫اؿ أَنَا يُ ُ‬ ‫َنت يُ ُ‬ ‫قَ ْ َه ّن‬ ‫صبِ ْر فَِإ فف الْفوَ َل‬ ‫‪ٖ١‬‬ ‫قَ ْ َه فن الْفوُ َعَْْيػنَا إِنفوُ َهن يَػت ِفق َويَ ْ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٓ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫يُضي ُ أ ْ‬ ‫َج َر ال ُْم ْحسن َ‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو لَ َق ْ آثَػر َؾ الْفو عَْيػنا وإِف ُكنفا لَ َخ ِ‬ ‫اطئِ‬ ‫ين‬ ‫َ‬ ‫َ ُ َ َْ َ‬ ‫لَ َق ْ آثَػ َر َؾ‬ ‫‪ٖ٢‬‬ ‫﴿ٔ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫اؿ َل تَػثْ ِري َ َعَْْي ُك ُ الْيَػ ْا َـ يَػ ْغ ِظ ُر الْفوُ لَ ُك ْ َو ُى َا‬ ‫قَ َ‬ ‫ٓٗ‬ ‫_‬ ‫أَرح ال فر ِ‬ ‫اح ِ‬ ‫ين ﴿ٕ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫يصي َىػٰ َذا فَأَلْ ُقاهُ َعَْ ٰى وج ِو أَبِي يأْتِ‬ ‫ا ْذ َىباا بَِق ِم ِ‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ٔٗ‬ ‫_‬ ‫ِ‬ ‫صيرا وأْتُانِي بِأ َْىْ ُك أَجم ِ‬ ‫بِ‬ ‫ين ﴿ٖ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫ع‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫ً َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫يح‬ ‫صَْت الْع ُير قَ َ‬ ‫اؿ أَبُ ُ‬ ‫َولَ فما فَ َ‬ ‫اى ْ إني َلَج ُ ِر َ‬ ‫ٕٗ ّ‬ ‫_‬ ‫ف لَاَل أَف تُػ َظن ُ ِ‬ ‫وف ﴿ٗ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫اس َ ْ‬ ‫يُ ُ‬ ‫ك الْ َق ِ ي ِ ﴿٘‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫ٖٗ‬ ‫_‬ ‫ض َالِ َ‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو إِنف َ‬ ‫ك ل َِظي َ‬ ‫فَػَْ فما أَف جا الْب ِشير أَلْ َقاهُ َعَْ ٰى وج ِه ِو فَارتَ ف ب ِ‬ ‫ص ًيرا‬ ‫َْ‬ ‫ْ َ‬ ‫ََ َ ُ‬ ‫اؿ أَلَ ْ أَقُ لف ُك ْ إِني أَ ْعَْ ُ ِه َن الْف ِو َها َل تَػ ْعَْ ُما َف‬ ‫قَ َ‬ ‫ٗٗ‬ ‫_‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٙ‬‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫قَالُاا يَا أَبَانَا ْ‬ ‫استَػغْظ ْر لَنَا ذُنُابَػنَا إِنفا ُكنفا َخاطئ َ‬ ‫٘ٗ‬ ‫_‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٚ‬‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫فت‬ ‫ابْػيَض ْ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ .

‫‪24‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪ٗٙ‬‬ ‫‪ٗ١‬‬ ‫‪ٗ١‬‬ ‫‪ٗ٢‬‬ ‫ٓ٘‬ ‫ٔ٘‬ ‫ٕ٘‬ ‫ٖ٘‬ ‫ٗ٘‬ ‫٘٘‬ ‫‪٘ٙ‬‬ ‫‪٘١‬‬ ‫ِ‬ ‫ؼأ ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ َس ْا َ ْ‬ ‫َستَػغْظ ُر لَ ُك ْ َربي إِنفوُ ُى َا الْغَُظ ُ‬ ‫ار ال فرحي ُ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٛ‬‬ ‫اؿ‬ ‫آو ٰى إِل َْي ِو أَبَػ َايْ ِو َوقَ َ‬ ‫اس َ‬ ‫فَػَْ فما َد َخُْاا َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫ف َ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿‪ّ ﴾ٜٜ‬‬ ‫ا ْد ُخُْاا ه ْ‬ ‫ص َر إِف َشا َ الْفوُ آهن َ‬ ‫َوَرفَ َ أَبَػ َايْ ِو َعَْى ال َْع ْر ِ‬ ‫اؿ يَا‬ ‫ش َو َخ ُّروا لَوُ ُس فج ً ا َوقَ َ‬ ‫ِ‬ ‫اي ِهن قَػ ْب ُ قَ ْ َج َعَْ َها َربي َح ًّقا‬ ‫أَبَت َىػٰ َذا تَأْ ِوي ُ ُرْؤيَ َ‬ ‫س َن بِي إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي ِه َن الس ْج ِن َو َجا َ بِ ُك‬ ‫َوقَ ْ أ ْ‬ ‫َح َ‬ ‫ه َن الْبَ ْ ِو ِهن بَػ ْع ِ أَف نفػ َزغَ ال ف‬ ‫ش ْيطَا ُف بَػ ْينِي َوبَػ ْي َن‬ ‫ِ‬ ‫إِ ْخاتِي إِ فف ربي ل ِ‬ ‫يف ل َما يَ َ ِ‬ ‫َط ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫شا ُ إنفوُ ُى َا ال َْعْي ُ‬ ‫ِ‬ ‫ْحكي ُ ﴿ٓٓٔ﴾‬ ‫ال َ‬ ‫رب قَ ْ آتَػ ْيتَنِي ِهن الْمْ ِ‬ ‫ْك َو َعْف ْمتَنِي ِهن تَأْ ِوي ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫س َم َاوات َو ْال َْر ِ‬ ‫َنت َوليي في‬ ‫َحاديث فَاط َر ال ف‬ ‫ضأ َ‬ ‫ْال َ‬ ‫ْح ْقنِي بِال ف ِ ِ‬ ‫ال ُّ نْػيا و ْاْل ِخرةِ تَػاففنِي هسِْما وأَل ِ‬ ‫ين‬ ‫صالح َ‬ ‫َ َ َ َ ُْ ً َ‬ ‫﴿ٔٓٔ﴾‬ ‫ك ِهن أَنبا ِ الْغَي ِ نُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اح ِيو إِل َْي َ‬ ‫ك َوَها ُك َ‬ ‫ٰ َذل َ ْ َ ْ‬ ‫نت لَ َ يْ ِه ْ‬ ‫َج َمعُاا أ َْه َرُى ْ َو ُى ْ يَ ْم ُك ُرو َف ﴿ٕٓٔ﴾‬ ‫إِ ْذ أ ْ‬ ‫ص َ ِ ِِ‬ ‫َوَها أَ ْكثَػ ُر الن ِ‬ ‫ين ﴿ٖٓٔ﴾‬ ‫فاس َول َْا َح َر ْ‬ ‫ت ب ُم ْؤهن َ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫َوَها تَ ْسأَل ُُه ْ َعَْْيو ه ْن أ ْ‬ ‫َج ٍر إِ ْف ُى َا إِفل ذ ْك ٌر لْ َْعالَم َ‬ ‫﴿ٗٓٔ﴾‬ ‫ٍِ‬ ‫سماو ِ‬ ‫ات َو ْال َْر ِ‬ ‫ض يَ ُم ُّرو َف َعَْْيػ َها‬ ‫َوَكأَين ه ْن آيَ في ال ف َ َ‬ ‫ضا َف ﴿٘ٓٔ﴾‬ ‫َو ُى ْ َع ْنػ َها ُه ْع ِر ُ‬ ‫َوَها يػُ ْؤِه ُن أَ ْكثَػ ُرُى بِالْف ِو إِفل َو ُى ُّه ْش ِرُكا َف﴿‪﴾ٔٓٙ‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ فِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَفَأَهنُاا أَف تَأْتيَػ ُه ْ غَاشيَ ٌ ه ْن َع َذاب الْو أ َْو تَأْتيَػ ُه ُ‬ ‫اع ُ بَػ ْغتَ ً َو ُى ْ َل يَ ْش ُع ُرو َف ﴿‪﴾ٔٓٚ‬‬ ‫ال ف‬ ‫سَ‬ ‫قُ َىػٰ ِذهِ سبِيِْي أَ ْدعُا إِلَى الْف ِو َعَْ ٰى ب ِ‬ ‫ص َيرةٍ أَنَا َوَه ِن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫اتفػبَػ َعني َو ُس ْب َحا َف الْفو َوَها أَنَا ه َن ال ُْم ْش ِرك َ‬ ‫﴿‪﴾ٔٓٛ‬‬ ‫ك إِفل ِرج ًال نُّ ِ‬ ‫احي إِل َْي ِه ه ْن‬ ‫َوَها أ َْر َسْْنَا ِهن قَػ ْبِْ َ‬ ‫َ‬ ‫أ َْى ِ الْ ُق َر ٰى أَفَػَْ ْ يَ ِس ُيروا فِي ْال َْر ِ‬ ‫ف‬ ‫ض فَػيَنظُُروا َك ْي َ‬ ‫ِ فِ‬ ‫ين ِهن قَػ ْبِْ ِه ْ َولَ َ ُار ْاْل ِخ َرةِ َخ ْيػ ٌر‬ ‫َكا َف َعاقبَ ُ الذ َ‬ ‫ِ‬ ‫ين اتفػ َق ْاا أَفَ َا تَػ ْع ِقُْا َف ﴿‪﴾ٜٔٓ‬‬ ‫لْفذ َ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ؼ‬ ‫َس ْا َ‬ ‫َستَػ ْغ ِظ ُر‬ ‫أْ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫قَ ْ َج َعَْ َها‪،‬‬ ‫س َن‬ ‫قَ ْ أ ْ‬ ‫َح َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫قَ ْ آتَػ ْيتَنِي‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ .

‫‪25‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪٘١‬‬ ‫‪٘٢‬‬ ‫الر ُس ُ َوظَنُّاا أَنػف ُه ْ قَ ْ ُك ِذبُاا‬ ‫َس ُّ‬ ‫َحت ٰ‬ ‫فى إِذَا ْ‬ ‫استَػ ْيأ َ‬ ‫ْسنَا َع ِن‬ ‫ص ُرنَا فَػنُج َي َهن نف َ‬ ‫َجا َ ُى ْ نَ ْ‬ ‫شا ُ َوَل يُػ َر ُّد بَأ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٓٔٔ﴾‬ ‫الْ َق ْاـ ال ُْم ْج ِره َ‬ ‫لَ َق ْ َكا َف فِي قَص ِ‬ ‫ص ِه ْ ِع ْبػرةٌ لُولِي ْالَلْبَ ِ‬ ‫اب َها َكا َف‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫يق الف ِذي بػين ي َ يوِ‬ ‫ِ‬ ‫ص َ‬ ‫َح يثًا يُػ ْظتَػ َر ٰى َولَػٰكن تَ ْ‬ ‫َْ َ َ ْ‬ ‫وتَػ ْظ ِ‬ ‫صي َ ُك َش ْي ٍ َو ُى ً ى َوَر ْح َم ً ل َق ْاٍـ يػُ ْؤِهنُا َف‬ ‫َ‬ ‫﴿ٔٔٔ﴾‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫قَ ْ ُك ِذبُاا‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫لَ َق ْ َكا َف‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ .

‬حرُوْ ُ‬ ‫ف ّْال َج ْز ِمّّّّّّّّّّّّ‬ ‫ٖ‪ّ.‬حرْ فَ ْ‬ ‫اّا ِإل ْستِ ْفهَ ِامّّّّ‬ ‫ٖ‪َ ّ.‬وا ُو ّْال َحا ِل‪ّ،‬الَ ُم ّْالقَ َس ِّن‬ ‫ٖ‪ُ ّ.٤‬حُ ُ‬ ‫تَ ْ ُخ ُ َعَْى اْ ِْل ْس ِ‬ ‫لجر‬ ‫ُح ُرْو ُ‬ ‫ؼ اْ َ‬ ‫إ فف َو أَ ْخ َااتُهاَ‬ ‫حروؼ الن َ ا ِ‬ ‫ُُْ‬ ‫ب‪،‬‬ ‫ِه ْن‪ ،‬إِلَى‪َ ،‬ع ْن‪َ ،‬عَْى‪ ،‬فِى‪ُ ،‬ر ف‬ ‫اؼ‪ ،‬اَلاف ُـ‬ ‫اَلْبَا ُ‪ ،‬اَلْ َك ُ‬ ‫إِ فف‪ ،‬أَ فف‪ ،‬ل ِ‬ ‫َك فن‪ّ ،‬كأَ فف‪ ،‬ل ََع ف‪،‬‬ ‫ت‪ ،‬ل‬ ‫ل َْي َ‬ ‫يَا‪ ،‬أَيا‪ ،‬ىيا‪ ،‬أَى‪ ،‬الهمزة‬ ‫الجزء الثالث عشر ّ‬ ‫سورة يوسف ( ‪)١١١ .‬حرُوْ فُ ّْا َ‬ ‫ّوّأَ ْخ َىاتُهَا‬ ‫ٕ‪ّ.‬إِ َّن َ‬ ‫ٔ‪ُ ّ.‬حرُوْ ُ‬ ‫فّالندَا ِّء‬ ‫روِفٌتَدِخُُل عَلَىاِإلِسِمِ‬ ‫‪ .‬حرُوْ ُ‬ ‫ةّّّّّّّّّّ‬ ‫فّالنَّصْ ِ‬ ‫ٕ‪ُ ّ.‬هاّوال‪ّ،‬قد‪ّ،‬السين‪ّ،‬سىف‬ ‫ف ّْال َع ْ‬ ‫ّٔ‪ُ ّ.٥٣‬‬ ‫رق‬ ‫الي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ‬ ‫ٔ‬ ‫َوَها أُبَػر ُ ِ ِ ف‬ ‫ساِ إِفل‬ ‫س َلَ فه َارةٌ بِال ُّ‬ ‫ئ نَػ ْظسي إف النفػ ْظ َ‬ ‫ِ‬ ‫ار فرِحي ٌ ﴿ٖ٘﴾‬ ‫َها َرح َ َربي إِ فف َربي غَ ُظ ٌ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫ؼ تَ ْ ُخ ُ َعَْى اْ ِْل ْس ِ‬ ‫ُح ُرْو ٌ‬ ‫ؼ الن َ ا ِ‬ ‫لجر إِ فف َو أَ ْخ َااتُػ َها ُح ُرْو ُ‬ ‫ُح ُرْو ُ‬ ‫ؼ اْ َ‬ ‫ساِ‬ ‫بِال ُّ‬ ‫ِف‬ ‫س‪،‬‬ ‫إف النفػ ْظ َ‬ ‫إِ فف َربي‬ ‫_‬ .‬احلرف‬ ‫صُْ ُح َه َعوُ َدلِْي ُ اْ ِْل ْس ِ َوَل َدلِْي ُ اْ ِلظ ْع ِ ‪.‬‬ ‫َوالْ َح ْر ُ‬ ‫ؼ َه َاليَ ْ‬ ‫‪“Huruf adalah apa-apa yang tidak mengandung tanda-tanda Isim dan tanda-tanda Fi’il”.‫‪26‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫ث ‪ .‬‬ ‫ؼ‬ ‫ْح ْر ُ‬ ‫اَل َ‬ ‫تَ ْ ُخ ُ َعَْى اْ ِْل ْس ِ‬ ‫تَ ْ ُخ ُ َعَْى اْ ِلظ ْع ِ‬ ‫تَ ْ ُخ ُ َعَْى اْ ِْل ْس ِ َو َعَْى اْ ِلظ ْع ِ‬ ‫لج ّر‬ ‫ٔ‪ُ ّ.‬حرُوْ ُ‬ ‫فّّّّ‬ ‫ط ِ‬ ‫ٕ‪َ ّ.

‫‪27‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫ٕ‬ ‫ٖ‬ ‫ٗ‬ ‫٘‬ ‫‪ٙ‬‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫‪ٜ‬‬ ‫ٓٔ‬ ‫ٔٔ‬ ‫ٕٔ‬ ‫ٖٔ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫صوُ لِنَػ ْظ ِسي‬ ‫َوقَ َ‬ ‫اؿ ال َْمِْ ُ‬ ‫ك ائْػتُانِي بِو أَ ْستَ ْخْ ْ‬ ‫ك الْيػاـ لَ َ يػنا ه ِك ِ‬ ‫ين‬ ‫فَػَْ فما َكْف َموُ قَ َ‬ ‫ين أَه ٌ‬ ‫اؿ إِنف َ َ ْ َ ْ َ َ ٌ‬ ‫﴿ٗ٘﴾‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اج َعْْنِي َعَْ ٰى َخ َزائِ ِن ْال َْر ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ ْ‬ ‫ض إِني َحظي ٌ َعْي ٌ‬ ‫﴿٘٘﴾‬ ‫ِ‬ ‫ف فِي ْال َْر ِ‬ ‫ث‬ ‫ض يَػتَبَػ فاأُ ِه ْنػ َها َح ْي ُ‬ ‫اس َ‬ ‫َوَكٰ َذلِ َ‬ ‫ك َه فكنفا ليُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫شا نُ ِ‬ ‫َج َر‬ ‫صي ُ بَِر ْح َمتِنَا َهن نف َ‬ ‫شا ُ َوَل نُضي ُ أ ْ‬ ‫يَ َ ُ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿‪﴾٘ٙ‬‬ ‫ال ُْم ْحسن َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫آهنُاا َوَكانُاا يَػتفػ ُقا َف‬ ‫َوَل ْ‬ ‫َج ُر ْاْلخ َرة َخ ْيػ ٌر لْفذي َن َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾٘ٚ‬‬ ‫اس َ‬ ‫ف فَ َ َخُْاا َعَْْي ِو فَػ َع َرفَػ ُه ْ َو ُى ْ لَوُ‬ ‫َو َجا َ إِ ْخ َاةُ يُ ُ‬ ‫ه ِ‬ ‫نك ُرو َف ﴿‪﴾٘ٛ‬‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫َخ لف ُك ه ْن‬ ‫فزُى بِ َج َها ِزى ْ قَ َ‬ ‫اؿ ائْػتُانِي بِأ ٍ‬ ‫َولَ فما َجه َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫أَبي ُك ْ أ ََل تَػ َرْو َف أَني أُوفي الْ َك ْي َ َوأَنَا َخ ْيػ ُر ال ُْمن ِزل َ‬ ‫﴿‪﴾ٜ٘‬‬ ‫فَِإف لف تَأْتُانِي بِ ِو فَ َا َكي لَ ُك ِعن ِ ي وَل تَػ ْقرب ِ‬ ‫اف‬ ‫َ َُ‬ ‫َْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫﴿ٓ‪﴾ٙ‬‬ ‫قَالُاا سنػرا ِود ع ْنو أَباه وإِنفا لََظ ِ‬ ‫اعُْا َف ﴿ٔ‪ّ ﴾ٙ‬‬ ‫ََُ ُ َ ُ َ ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وقَ َ ِِ ِِ‬ ‫اج َعُْاا بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫اؿ لظ ْتػيَانو ْ‬ ‫اعتَػ ُه ْ في ِر َحال ِه ْ ل ََعْف ُه ْ‬ ‫َ‬ ‫َى أ َْىِْ ِه ْ ل ََعْف ُه ْ يَػ ْرِجعُا َف‬ ‫يَػ ْع ِرفُانَػ َها إِذَا ان َقَْبُاا إِل ٰ‬ ‫﴿ٕ‪﴾ٙ‬‬ ‫َى أَبِي ِه ْ قَالُاا يَا أَبَانَا ُهنِ َ ِهنفا‬ ‫فَػَْ فما َر َجعُاا إِل ٰ‬ ‫َحافِظُا َف‬ ‫الْ َك ْي ُ فَأ َْر ِس ْ َه َعنَا أ َ‬ ‫َخانَا نَ ْكتَ ْ َوإِنفا لَوُ ل َ‬ ‫﴿ٖ‪ّ ﴾ٙ‬‬ ‫اؿ ى آهن ُك عَْي ِو إِفل َكما أ َِهنت ُك عَْى أ ِ‬ ‫َخ ِيو ِهن‬ ‫َ ُ ْ َ ٰ‬ ‫قَ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫قَػ ْب ُ فَالْفوُ َخ ْيػ ٌر َحافظًا َو ُى َا أ َْر َح ُ ال فراحم َ‬ ‫﴿ٗ‪ّ ﴾ٙ‬‬ ‫اعتَػ ُه ْ ُرد ْ‬ ‫اع ُه ْ َو َج ُ وا بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫َولَ فما فَػتَ ُحاا َهتَ َ‬ ‫فت إِل َْي ِه ْ‬ ‫فت إِلَْيػنَا‬ ‫اعتُػنَا ُرد ْ‬ ‫قَالُاا يَا أَبَانَا َها نَػ ْب ِغي َىػٰ ِذهِ بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫ك‬ ‫اد َك ْي َ بَ ِعي ٍر ٰذَلِ َ‬ ‫َونَ ِم ُير أ َْىَْنَا َونَ ْح َظ ُ أ َ‬ ‫َخانَا َونَػ ْز َد ُ‬ ‫َك ْي ٌ يَ ِس ٌير ﴿٘‪ّ ﴾ٙ‬‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫بِ ِو‪ ،‬لِ ػنَػ ْظ ِسي‬ ‫ك‬ ‫إِنف َ‬ ‫_‬ ‫َعَْ ٰى َخ َزائِ ِن‬ ‫إِني‬ ‫_‬ ‫كذلِ َ ِ‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫ك‪ ،‬ل ػيُ ُ‬ ‫فِي ْال َْر ِ‬ ‫ض‪ِ ،‬ه ْنػ َها‪،‬‬ ‫بَِر ْح َمتِنَا‪،‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫لْفذ َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َعَْْي ِو‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫بِػ َج َها ِزِى ْ ‪ ،‬بِأَ ٍخ‪،‬‬ ‫ه ْن أَبِي ُك ْ ‪،‬‬ ‫أَني‬ ‫بِ ِو‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫إِنفا‬ ‫_‬ ‫ل ََعْف ُه ْ‬ ‫_‬ ‫َى أَبِي ِه ْ ‪،‬‬ ‫إِل ٰ‬ ‫ِهنفا‪،‬‬ ‫إِنفا‬ ‫يَا أَبَانَا‬ ‫َعَْْي ِو‪،‬‬ ‫عَْى أ ِ‬ ‫َخ ِيو‬ ‫َ ٰ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫إِلَْي ِه ْ ‪ ،‬إِلَْيػنَا‪،‬‬ ‫_‬ ‫يَا أَبَانَا‬ ‫َع ْنوُ‬ ‫لِ ِظ ْتػيَانِِو‪،‬‬ ‫فِي ِر َحالِ ِه ْ ‪،‬‬ ‫إِل ٰ ِ‬ ‫َى أ َْىْ ِه ْ‬ ‫_‬ .

‫‪28‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫ٗٔ‬ ‫٘ٔ‬ ‫فى تُػ ْؤتُ ِ‬ ‫اف َه ْاثًِقا ه َن الْف ِو‬ ‫قَ َ‬ ‫َن أ ُْر ِسَْوُ َه َع ُك ْ َحت ٰ‬ ‫اؿ ل ْ‬ ‫ِ‬ ‫لَتَأْتُػنفنِي بِ ِو إِفل أَف يُ َحا َ ِ‬ ‫ط ب ُك ْ فَػَْ فما آتَػ ْاهُ َه ْاث َق ُه ْ‬ ‫اؿ َوكِي ٌ ﴿‪﴾ٙٙ‬‬ ‫اؿ الْفوُ َعَْ ٰى َها نَػ ُق ُ‬ ‫قَ َ‬ ‫اب و ِ‬ ‫ِ‬ ‫وقَ َ ِ‬ ‫اح ٍ َوا ْد ُخُْاا ِه ْن‬ ‫اؿ يَا بَن في َل تَ ْ ُخُْاا هن بَ ٍ َ‬ ‫َ‬ ‫اب ُّهتػ َظرقَ ٍ وها أُ ْغنِي عن ُك هن الْف ِو ِهن َشي ٍ‬ ‫َ‬ ‫أَبْػ َا ٍ َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ْت َو َعَْْي ِو فَػْْيَتَػ َافك ِ‬ ‫ْح ْك ُ إِفل لِْف ِو َعَْْي ِو تَػ َافكْ ُ‬ ‫إِف ال ُ‬ ‫ال ُْمتَػ َاكُْا َف ﴿‪ّ ﴾ٙٚ‬‬ ‫‪ٔٙ‬‬ ‫‪ٔ١‬‬ ‫‪ٔ١‬‬ ‫‪ٜٔ‬‬ ‫ٕٓ‬ ‫ٕٔ‬ ‫ٕٕ‬ ‫ٖٕ‬ ‫ٕٗ‬ ‫ٕ٘‬ ‫ِ ِِ ِ‬ ‫ه َن الْفو‪ ،‬بو‪ ،‬ب ُك ْ‬ ‫ِهن بَ ٍ‬ ‫اب‪ِ ،‬ه ْن‬ ‫أَبْػ َا ٍ‬ ‫اب‪َ ،‬عن ُك ‪،‬‬ ‫ه َن الْف ِو‪ِ ،‬هن‬ ‫َش ْي ٍ ‪ ،‬لِْف ِو‪َ ،‬عَْْي ِو‬ ‫َع ْنػ ُه ‪،‬‬ ‫ه َن الْف ِو‪،‬‬ ‫ِهن َش ْي ٍ ‪،‬‬ ‫فِي نَػ ْظ ِ‬ ‫س‬ ‫اى فها َكا َف يُػغْنِي‬ ‫َولَ فما َد َخُْاا ِه ْن َح ْي ُ‬ ‫ث أ ََه َرُى ْ أَبُ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫اج ً فِي نَػ ْظ ِ‬ ‫اب‬ ‫س يَػ ْع ُق َ‬ ‫َع ْنػ ُه ه َن الْفو هن َش ْي إِفل َح َ‬ ‫اىا َوإِنفوُ لَ ُذو ِع ْ ٍ ل َما َعْف ْمنَاهُ َولَػٰ ِك فن أَ ْكثَػ َر الن ِ‬ ‫فاس‬ ‫قَ َ‬ ‫ضَ‬ ‫َل يَػ ْعَْ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٙٛ‬‬ ‫اؿ إِني أَنَا‬ ‫َخاهُ قَ َ‬ ‫اس َ‬ ‫آو ٰى إِل َْي ِو أ َ‬ ‫َولَ فما َد َخُْاا َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫ف َ‬ ‫ف‪ ،‬إِلَْي ِو‬ ‫اس‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ْ‬ ‫ع‬ ‫َ‬ ‫َ ٰ ُ ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫س بِ َما َكانُاا يَػ ْع َمُْا َف ﴿‪ّ ﴾ٜٙ‬‬ ‫َخ َ‬ ‫أُ‬ ‫اؾ فَ َا تَػ ْبتَئ ْ‬ ‫فزُى بِ َج َها ِزِى ْ َج َع َ الس َقايَ َ فِي َر ْح ِ‬ ‫فَػَْ فما َجه َ‬ ‫بِ َج َها ِزِى ْ ‪،‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َسا ِرقُا َف‬ ‫أَخيو ثُ ف أَذف َف ُه َؤذ ٌف أَيػفتُػ َها الْع ُير إنف ُك ْ ل َ‬ ‫فِي َر ْح ِ‬ ‫﴿ٓ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫قَالُاا َوأَقْػبَػُْاا َعَْْي ِه فهاذَا تَػ ْظ ِق ُ و َف ﴿ٔ‪﴾ٚ‬‬ ‫ِ‬ ‫اع الْمِْ ِ‬ ‫ك َولِ َمن َجا َ بِ ِو ِح ْم ُ بَ ِعي ٍر‬ ‫قَالُاا نَػ ْظق ُ ُ‬ ‫ص َا َ َ‬ ‫بِوِ‬ ‫َوأَنَا بِ ِو َز ِعي ٌ ﴿ٕ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو لَ َق ْ َعِْ ْمتُ فها ِج ْئػنَا لِنُػ ْظ ِس َ فِي ْال َْر ِ‬ ‫ض‬ ‫ِ‬ ‫في ْال َْر ِ‬ ‫ض‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٖ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫َوَها ُكنفا َسا ِرق َ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿ٗ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫_‬ ‫قَالُاا فَ َما َج َزا ُؤهُ إِف ُكنتُ ْ َكاذب َ‬ ‫ك‬ ‫قَالُاا َج َزا ُؤهُ َهن ُو ِج َ فِي َر ْحِْ ِو فَػ ُه َا َج َزا ُؤهُ َكٰ َذلِ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ك‪،‬‬ ‫في َر ْحْو‪َ ،‬كٰ َذل َ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿٘‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫نَ ْج ِزي الظفالم َ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫بِأَ ْو ِعيَتِ ِه ْ ‪،‬‬ ‫استَ ْخ َر َج َها ِهن‬ ‫فَػبَ َ أَ بِأ َْوعيَت ِه ْ قَػ ْب َ ِو َعا أَخيو ثُ ف ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِوعا ِ أ ِ‬ ‫َخ ِيو َكٰ َذلِ َ ِ ِ‬ ‫ك‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫َخاهُ ِهن ِو َعا ‪َ ،‬كٰ َذلِ َ‬ ‫ْخ َذ أ َ‬ ‫ف َها َكا َف لِيَأ ُ‬ ‫َ‬ ‫ك ك ْ نَا ليُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫شا الْفوُ نَػرفَ َدرج ٍ‬ ‫ِِِ‬ ‫ف‪،‬‬ ‫ات فهن‬ ‫اس َ‬ ‫ْ ُ ََ‬ ‫ليُ ُ‬ ‫في دي ِن ال َْمْك إ فل أَف يَ َ َ‬ ‫فِي ِدي ِن‪،‬‬ ‫شا ُ َوفَػ ْا َؽ ُك ِذي ِع ْ ٍ َعِْي ٌ ﴿‪ّ ﴾ٚٙ‬‬ ‫نف َ‬ ‫قَالُاا إِف يس ِر ْؽ فَػ َق ْ سر َؽ أَ ٌ ِ‬ ‫َس فرَىا‬ ‫خ لفوُ هن قَػ ْب ُ فَأ َ‬ ‫َْ‬ ‫ََ‬ ‫ِ‬ ‫فِي نَػ ْظ ِسوِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اؿ أَنتُ ْ َشر‬ ‫ف فِي نَػ ْظسو َولَ ْ يُػ ْب َىا ل َُه ْ قَ َ‬ ‫اس ُ‬ ‫يُ ُ‬ ‫فه َكانًا والْفوُ أَ ْعَْ بِما تَ ِ‬ ‫ص ُظا َف ﴿‪ّ ﴾ٚٚ‬‬ ‫ُ َ‬ ‫َ‬ ‫َعَْْي ِه‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫يَا بَنِ في‬ ‫إِنفوُ‪ ،‬لَػٰ ِك فن أَ ْكثَػ َر‬ ‫_‬ ‫إِني‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫أَيػفتُػ َها‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ .

‫‪29‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪ٕٙ‬‬ ‫‪ٕ١‬‬ ‫‪ٕ١‬‬ ‫‪ٕ٢‬‬ ‫ٖٓ‬ ‫ٖٔ‬ ‫ٕٖ‬ ‫ٖٖ‬ ‫ٖٗ‬ ‫ٖ٘‬ ‫‪ٖٙ‬‬ ‫قَالُاا يَا أَيػُّ َها ال َْع ِز ُيز إِ فف لَوُ أَبًا َش ْي ًخا َكبِ ًيرا فَ ُخ ْذ‬ ‫أَح َ نَا ه َكانَو إِنفا نَػر َ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿‪ّ ﴾ٚٛ‬‬ ‫اؾ ه َن ال ُْم ْحسن َ‬ ‫َ َ ُ َ‬ ‫ْخ َذ إِفل هن وج ْ نَا هت ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ َه َعاذَ الْف ِو أَف نفأ ُ‬ ‫اعنَا عن َ هُ‬ ‫َ َ َ ََ َ‬ ‫_‬ ‫إِنفا إِ ًذا لفظَالِ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٜٚ‬‬ ‫فَػَْ فما استػيأ ِ‬ ‫صاا نَ ِجيًّا قَ َ ِ‬ ‫َساا ه ْنوُ َخَْ ُ‬ ‫َْْ ُ‬ ‫اؿ َكب ُيرُى ْ أَلَ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ه ْنوُ‪َ ،‬عَْْي ُك ‪،‬‬ ‫َخ َذ َعَْْي ُك فه ْاث ًقا ه َن الْفو َوهن‬ ‫تَػ ْعَْ ُماا أَ فف أَبَا ُك ْ قَ ْ أ َ‬ ‫ِ‬ ‫ه َن الْف ِو‪،‬‬ ‫فى‬ ‫اس َ‬ ‫ض َحت ٰ‬ ‫ح ْال َْر َ‬ ‫قَػ ْب ُ َها فَػ فرطتُ ْ في يُ ُ‬ ‫ف فَػَْ ْن أَبْػ َر َ‬ ‫ِ‬ ‫يأْذَنَِْي أَبِي أَو ي ْح ُك الْفوُ لِي و ُىا َخ ْيػر ال ِ ِ‬ ‫ف‪ ،‬لِي‬ ‫اس َ‬ ‫َ َ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ين في يُ ُ‬ ‫ْحاكم َ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫﴿ٓ‪﴾ٛ‬‬ ‫ك َس َر َؽ‬ ‫َى أَبِي ُك ْ فَػ ُقالُاا يَا أَبَانَا إِ فف ابْػنَ َ‬ ‫ْارِجعُاا إِل ٰ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َى أَبِي ُك ْ ‪ ،‬لِْغَْي ِ‬ ‫ين إِل ٰ‬ ‫َوَها َش ِه ْ نَا إِفل ب َما َعْ ْمنَا َوَها ُكنفا لْغَْي ِ َحافظ َ‬ ‫﴿ٔ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫اسأ َِؿ الْ َق ْريَ َ الفتِي ُكنفا فِ َيها َوالْعِ َير الفتِي أَقْػبَػْْنَا فِ َيها‬ ‫َو ْ‬ ‫ِ‬ ‫ف َيها‬ ‫وإِنفا لَص ِ‬ ‫ادقُا َف ﴿ٕ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫َ َ‬ ‫َت لَ ُك أَن ُظس ُك أ َْهرا فَص ْبػر جميِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ بَ ْ َس فال ْ ْ ُ ْ ً َ ٌ َ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ف‬ ‫ب ِه ْ‬ ‫سى الْوُ أَف يَأْتيَني ب ِه ْ َجم ًيعا إنفوُ ُى َا ال َْعْي ُ‬ ‫َع َ‬ ‫ْح ِكي ُ ﴿ٖ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫ال َ‬ ‫َع ْنػ ُه ْ ‪،‬‬ ‫فت‬ ‫َوتَػ َالف ٰى َع ْنػ ُه ْ َوقَ َ‬ ‫ف َوابْػيَض ْ‬ ‫اس َ‬ ‫َس َظ ٰى َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫اؿ يَا أ َ‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫ْ‬ ‫ع‬ ‫َ‬ ‫َ ٰ ُ ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ْح ْز ِف فَػ ُه َا َك ِظي ٌ ﴿ٗ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫َع ْيػنَاهُ ه َن ال ُ‬ ‫ِ‬ ‫ْح ْز ِف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫َ ُ‬ ‫ضا أ َْو‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو تَػ ْظتَأُ تَ ْذ ُك ُر ي‬ ‫اس َ‬ ‫فى تَ ُكا َف َح َر ً‬ ‫ف َحت ٰ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫ه َن ال َْهالك َ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿٘‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫تَ ُكا َف ه َن ال َْهالك َ‬ ‫إِلَى الْف ِو‪،‬‬ ‫اؿ إِنف َما أَ ْش ُكا بَػثي َو ُح ْزنِي إِلَى الْف ِو َوأَ ْعَْ ُ ِه َن الْف ِو‬ ‫قَ َ‬ ‫ِه َن الْف ِو‬ ‫َها َل تَػ ْعَْ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٛٙ‬‬ ‫ف وأ ِ‬ ‫َخ ِيو َوَل‬ ‫ساا ِهن ي‬ ‫س‬ ‫يَا بَنِ في ا ْذ َىبُاا فَػتَ َح ف‬ ‫اس َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ف‪،‬‬ ‫اس َ‬ ‫هن يُ ُ‬ ‫َس ِهن فرْو ِح الْف ِو إِفل‬ ‫َساا ِهن فرْو ِح الْف ِو إِنفوُ َل يَػ ْيأ‬ ‫تَػ ْيأ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫هن فرْو ِح‬ ‫الْ َق ْا ُـ الْ َكافِ ُرو َف ﴿‪ّ ﴾ٛٚ‬‬ ‫سنَا َوأ َْىَْنَا‬ ‫فَػَْ فما َد َخُْاا َعَْْي ِو قَالُاا يَا أَيػُّ َها ال َْع ِز ُيز َه ف‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ض ٍَ‬ ‫اع ٍ‪،‬‬ ‫َعَْْي ِو‪ ،‬بِبِ َ‬ ‫الض ُُّّر َو ِج ْئػنَا بِبِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫اع ُّه ْز َجاة فَأ َْوؼ لَنَا الْ َك ْي َ‬ ‫فؽ َعَْيػنَا إِ فف الْفو يج ِزي الْمت ِ‬ ‫َعَْْيػنَا‬ ‫ين‬ ‫ََْ‬ ‫ص ْ ْ‬ ‫َُ َ‬ ‫َوتَ َ‬ ‫ص قَ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫ه َن ال ُْم ْحسن َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٛٛ‬‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫إِ فف لَوُ أَبًا‪ ،‬إِنفا‬ ‫أَيػُّ َها‬ ‫إِنفا‬ ‫_‬ ‫أَ فف أَبَا ُك ْ‬ ‫_‬ ‫ك‬ ‫إِ فف ابْػنَ َ‬ ‫يَا أَبَانَا‬ ‫إِنفا‬ ‫_‬ ‫إِنفوُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َس َظ ٰى‬ ‫يَا أ َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫إِنفوُ‬ ‫يَا بَنِ في‬ ‫إِ فف الْفوَ‬ ‫أَيُّػ َها‬ .

‫‪30‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪ٖ١‬‬ ‫‪ٖ١‬‬ ‫‪ٖ٢‬‬ ‫ٓٗ‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫اؿ ى َعِْمت فها فَػعْْت بِياس َ ِ ِ‬ ‫قَ َ َ ْ ْ ُ‬ ‫َُ ُ ُ‬ ‫ف َوأَخيو إِ ْذ أَنتُ ْ‬ ‫جِ‬ ‫اىُْا َف ﴿‪ّ ﴾ٜٛ‬‬ ‫َ‬ ‫ف وىػٰ َذا أ ِ‬ ‫َخي‬ ‫ف قَ َ‬ ‫اس ُ‬ ‫قَالُاا أَإِنف َ‬ ‫ك َل َ‬ ‫اس ُ َ َ‬ ‫اؿ أَنَا يُ ُ‬ ‫َنت يُ ُ‬ ‫صبِ ْر فَِإ فف الْفوَ َل‬ ‫قَ ْ َه فن الْفوُ َعَْْيػنَا إِنفوُ َهن يَػت ِفق َويَ ْ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٓ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫يُضي ُ أ ْ‬ ‫َج َر ال ُْم ْحسن َ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫قَالُاا تَالْفو لَ َق ْ آثَػ َر َؾ الْفوُ َعَْْيػنَا َوإِف ُكنفا لَ َخاطئ َ‬ ‫﴿ٔ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫اؿ َل تَػثْ ِري َ َعَْْي ُك ُ الْيَػ ْا َـ يَػ ْغ ِظ ُر الْفوُ لَ ُك ْ َو ُى َا‬ ‫قَ َ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿ٕ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫أ َْر َح ُ ال فراحم َ‬ ‫ا ْذ َىباا بَِق ِم ِ‬ ‫يصي َىػٰ َذا فَأَلْ ُقاهُ َعَْ ٰى َو ْج ِو أَبِي‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫صيرا وأْتُانِي بِأ َْىْ ُك أ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ين‬ ‫ْ ْ‬ ‫َج َمع َ‬ ‫يَأْت بَ ً َ‬ ‫﴿ٖ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫ِ‬ ‫ولَ فما فَصَْ ِ‬ ‫يح‬ ‫ت ال ِْع ُير قَ َ‬ ‫اؿ أَبُ ُ‬ ‫َ‬ ‫اى ْ إِني َلَج ُ ِر َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ف ل َْاَل أَف تُػ َظن ُ وف ﴿ٗ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫اس َ‬ ‫يُ ُ‬ ‫ك الْ َق ِ ي ِ ﴿٘‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫ض َالِ َ‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو إِنف َ‬ ‫ك ل َِظي َ‬ ‫فَػَْ فما أَف جا الْب ِشير أَلْ َقاهُ َعَْ ٰى وج ِه ِو فَارتَ ف ب ِ‬ ‫ص ًيرا‬ ‫َْ‬ ‫ْ َ‬ ‫ََ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اؿ أَلَ ْ أَقُ لف ُك ْ إِني أَ ْعَْ ُ ه َن الْفو َها َل تَػ ْعَْ ُما َف‬ ‫قَ َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٙ‬‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫قَالُاا يَا أَبَانَا ْ‬ ‫استَػ ْغظ ْر لَنَا ذُنُابَػنَا إِنفا ُكنفا َخاطئ َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٚ‬‬ ‫ِ‬ ‫ؼأ ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ َس ْا َ ْ‬ ‫َستَػغْظ ُر لَ ُك ْ َربي إِنفوُ ُى َا الْغَُظ ُ‬ ‫ار ال فرحي ُ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٛ‬‬ ‫آو ٰى إِل َْي ِو أَبَػ َايْ ِو‬ ‫اس َ‬ ‫فَػَْ فما َد َخُْاا َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫ف َ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫َوقَ َ‬ ‫اؿ ا ْد ُخُْاا ه ْ‬ ‫ص َر إِف َشا َ الْفوُ آهن َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٜ‬‬ ‫َوَرفَ َ أَبَػ َايْ ِو َعَْى ال َْع ْر ِ‬ ‫اؿ يَا‬ ‫ش َو َخ ُّروا لَوُ ُس فج ً ا َوقَ َ‬ ‫ِ‬ ‫اي ِهن قَػ ْب ُ قَ ْ َج َعَْ َها َربي َح ًّقا‬ ‫أَبَت َىػٰ َذا تَأْ ِوي ُ ُرْؤيَ َ‬ ‫س َن بِي إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي ِه َن الس ْج ِن َو َجا َ بِ ُك‬ ‫َوقَ ْ أ ْ‬ ‫َح َ‬ ‫ه َن الْبَ ْ ِو ِهن بَػ ْع ِ أَف نػف َزغَ ال ف‬ ‫ش ْيطَا ُف بَػ ْينِي َوبَػ ْي َن‬ ‫ِ‬ ‫إِ ْخاتِي إِ فف ربي ل ِ‬ ‫يف ل َما يَ َ ِ‬ ‫َط ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫شا ُ إنفوُ ُى َا ال َْعْي ُ‬ ‫ْح ِكي ُ ﴿ٓٓٔ﴾‬ ‫ال َ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫ف‬ ‫اس َ‬ ‫بِيُ ُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َعَْْيػنَا‬ ‫ك‪ ،‬إِنفوُ‪،‬‬ ‫إِنف َ‬ ‫فَِإ فف الْفوَ‬ ‫_‬ ‫َعَْْيػنَا‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َعَْْي ُك ُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫بَِق ِم ِ‬ ‫يصي‪،‬‬ ‫َعَْ ٰى َو ْج ِو‪،‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫بأَ ْىْ ُك ْ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫إِني‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ك‬ ‫إِنف َ‬ ‫_‬ ‫َعَْ ٰى َو ْج ِه ِو‪،‬‬ ‫ِه َن الْف ِو‬ ‫إِني‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫إِنفا‬ ‫يَا أَبَانَا‬ ‫_‬ ‫إِنفوُ‬ ‫_‬ ‫ف‪ ،‬إِلَْي ِو‬ ‫اس َ‬ ‫َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َعَْى ال َْع ْر ِ‬ ‫ش‪،‬‬ ‫ِه َن الس ْج ِن‪،‬‬ ‫بِ ُك ‪،‬‬ ‫ه َن الْبَ ْ ِو‪،‬‬ ‫إِ فف َربي‪ ،‬إِنفوُ‬ ‫يا أَب ِ‬ ‫ت‬ ‫َ َ‬ .

‫‪31‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫ِهن الْمْ ِ‬ ‫ْك‪،‬‬ ‫َ ُ‬ ‫ِهن تَأْ ِوي ِ ‪،‬‬ ‫فِي ال ُّ نْػيَا‪،‬‬ ‫بِال ف ِ ِ‬ ‫ين‬ ‫صالح َ‬ ‫رب قَ ْ آتَػ ْيتَنِي ِهن الْمْ ِ‬ ‫ْك َو َعْف ْمتَنِي ِهن تَأْ ِوي ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫س َم َاوات َو ْال َْر ِ‬ ‫َنت َوليي في‬ ‫َحاديث فَاط َر ال ف‬ ‫ضأ َ‬ ‫ْال َ‬ ‫ْح ْقنِي بِال ف ِ ِ‬ ‫ال ُّ نْػيا و ْاْل ِخرةِ تَػاففنِي هسِْما وأَل ِ‬ ‫ين‬ ‫صالح َ‬ ‫َ َ َ َ ُْ ً َ‬ ‫﴿ٔٓٔ﴾‬ ‫ك ِهن أَنبا ِ الْغَي ِ نُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫نت لَ َ يْ ِه‬ ‫اح ِيو إِل َْي َ‬ ‫ك َوَها ُك َ‬ ‫ٰ َذل َ ْ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ك‬ ‫ه ْن أَنبَا ‪ ،‬إل َْي َ‬ ‫َج َمعُاا أ َْه َرُى ْ َو ُى ْ يَ ْم ُك ُرو َف ﴿ٕٓٔ﴾‬ ‫إِ ْذ أ ْ‬ ‫ِ ِِ‬ ‫ص َ ِ ِِ‬ ‫َوَها أَ ْكثَػ ُر الن ِ‬ ‫ين‬ ‫ين ﴿ٖٓٔ﴾‬ ‫فاس َول َْا َح َر ْ‬ ‫ب ُم ْؤهن َ‬ ‫ت ب ُم ْؤهن َ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َعَْْي ِو‪،‬‬ ‫ين‬ ‫َوَها تَ ْسأَل ُُه ْ َعَْْيو ه ْن أ ْ‬ ‫َج ٍر إِ ْف ُى َا إِفل ذ ْك ٌر لْ َْعالَم َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫﴿ٗٓٔ﴾‬ ‫ه ْن أ ْ‬ ‫َج ٍر‪ ،‬لْ َْعالَم َ‬ ‫ه ْن آيٍَ‪،‬‬ ‫ٍِ‬ ‫سماو ِ‬ ‫ات َو ْال َْر ِ‬ ‫ض يَ ُم ُّرو َف َعَْْيػ َها‬ ‫َوَكأَين ه ْن آيَ في ال ف َ َ‬ ‫ِ‬ ‫سماو ِ‬ ‫ات‪،‬‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫فَ َ‬ ‫ضا َف ﴿٘ٓٔ﴾‬ ‫َو ُى ْ َع ْنػ َها ُه ْع ِر ُ‬ ‫َعَْْيػ َها‪َ ،‬ع ْنػ َها‬ ‫َوَها يػُ ْؤِه ُن أَ ْكثَػ ُرُى بِالْف ِو إِفل َو ُى ُّه ْش ِرُكا َف‬ ‫بِالْفو‪ِ،‬‬ ‫﴿‪﴾ٔٓٙ‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ فِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَفَأَهنُاا أَف تَأْتيَػ ُه ْ غَاشيَ ٌ ه ْن َع َذاب الْو أ َْو تَأْتيَػ ُه ُ‬ ‫ه ْن َع َذابِ‬ ‫اع ُ بَػغْتَ ً َو ُى ْ َل يَ ْشعُ ُرو َف ﴿‪﴾ٔٓٚ‬‬ ‫ال ف‬ ‫سَ‬ ‫قُ َىػٰ ِذهِ سبِيِْي أَ ْدعُا إِلَى الْف ِو َعَْ ٰى ب ِ‬ ‫إِلَى الْف ِو‪،‬‬ ‫ص َيرةٍ أَنَا َوَه ِن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َعَْ ٰى ب ِ‬ ‫ِ‬ ‫ص َيرةٍ‪،‬‬ ‫ين‬ ‫َ‬ ‫اتفػبَػ َعني َو ُس ْب َحا َف الْفو َوَها أَنَا ه َن ال ُْم ْش ِرك َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫﴿‪﴾ٔٓٛ‬‬ ‫ه َن ال ُْم ْش ِرك َ‬ ‫ك إِفل ِرج ًال نُّ ِ‬ ‫وها أَرسْْنا ِهن قَػبِْ‬ ‫احي إِل َْي ِه ه ْن‬ ‫َ‬ ‫ََ ْ َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫إِلَْي ِه ‪،‬‬ ‫أ َْى ِ الْ ُق َر ٰى أَفَػَْ ْ يَ ِس ُيروا فِي ْال َْر ِ‬ ‫ف‬ ‫ض فَػيَنظُُروا َك ْي َ‬ ‫ِ‬ ‫ه ْن أ َْى ‪،‬‬ ‫ين ِهن قَػ ْبِْ ِه ْ َولَ َ ُار ْاْل ِخ َرةِ َخ ْيػ ٌر‬ ‫َكا َف َعاقِبَ ُ الف ِذ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫في ْال َْر ِ‬ ‫ين‬ ‫ض‪ ،‬لْذ َ‬ ‫ِ‬ ‫ين اتفػ َق ْاا أَفَ َا تَػ ْع ِقُْا َف ﴿‪﴾ٜٔٓ‬‬ ‫لْفذ َ‬ ‫الر ُس ُ َوظَنُّاا أَنػف ُه ْ قَ ْ ُك ِذبُاا‬ ‫َس ُّ‬ ‫َحت ٰ‬ ‫فى إِ َذا ْ‬ ‫استَػ ْيأ َ‬ ‫َع ِن الْ َق ْاِـ‬ ‫ْسنَا َع ِن‬ ‫ص ُرنَا فَػنُج َي َهن نف َ‬ ‫َجا َ ُى ْ نَ ْ‬ ‫شا ُ َوَل يُػ َر ُّد بَأ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٓٔٔ﴾‬ ‫الْ َق ْاـ ال ُْم ْج ِره َ‬ ‫لَ َق ْ َكا َف فِي قَص ِ‬ ‫ص ِه ْ ِع ْبػرةٌ لُولِي ْالَلْبَ ِ‬ ‫اب َها َكا َف‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫فِي قَص ِ‬ ‫ص ِه ْ ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫يق الف ِذي بَػ ْي َن يَ َ يْ ِو‬ ‫صِ َ‬ ‫َح يثًا يُػ ْظتَػ َر ٰى َولَػٰكن تَ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫لولي‪،‬‬ ‫وتَػ ْظ ِ‬ ‫صي َ ُك َش ْي ٍ َو ُى ً ى َوَر ْح َم ً ل َق ْاٍـ يػُ ْؤِهنُا َف‬ ‫َ‬ ‫ل َقاـٍ‬ ‫ْ‬ ‫﴿ٔٔٔ﴾‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫أَنػف ُه ْ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ .

٥٣‬‬ ‫رق‬ ‫ٔ‬ ‫ٕ‬ ‫ٖ‬ ‫ٗ‬ ‫٘‬ ‫‪ٙ‬‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫الي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ‬ ‫َوَها أُبَػر ُ ِ ِ ف‬ ‫ساِ إِفل‬ ‫س َلَ فه َارةٌ بِال ُّ‬ ‫ئ نَػ ْظسي إف النفػ ْظ َ‬ ‫ِ‬ ‫ار فرِحي ٌ ﴿ٖ٘﴾‬ ‫َه َارح َ َربي إِ فف َربي غَ ُظ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫صوُ لِنَػ ْظ ِسي فَػَْ فما‬ ‫َوقَ َ‬ ‫اؿ ال َْمِْ ُ‬ ‫ك ائْػتُانِي بِو أَ ْستَ ْخْ ْ‬ ‫ك الْيػاـ لَ َ يػنا ه ِك ِ‬ ‫ين ﴿ٗ٘﴾‬ ‫َكْف َموُ قَ َ‬ ‫ين أَه ٌ‬ ‫اؿ إِنف َ َ ْ َ ْ َ َ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اج َعْْنِي َعَْ ٰى َخ َزائِ ِن ْال َْر ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ ْ‬ ‫ض إِني َحظي ٌ َعْي ٌ‬ ‫﴿٘٘﴾‬ ‫ِ‬ ‫ف فِي ْال َْر ِ‬ ‫ث‬ ‫ض يَػتَبَػ فاأُ ِه ْنػ َها َح ْي ُ‬ ‫اس َ‬ ‫َوَكٰ َذلِ َ‬ ‫ك َه فكنفا ليُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫شا نُ ِ‬ ‫َج َر‬ ‫صي ُ بَِر ْح َمتِنَا َهن نف َ‬ ‫شا ُ َوَل نُضي ُ أ ْ‬ ‫يَ َ ُ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿‪﴾٘ٙ‬‬ ‫ال ُْم ْحسن َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫آهنُاا َوَكانُاا يَػتفػ ُقا َف‬ ‫َوَل ْ‬ ‫َج ُر ْاْلخ َرة َخ ْيػ ٌر لْفذي َن َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾٘ٚ‬‬ ‫اس َ‬ ‫ف فَ َ َخُْاا َعَْْي ِو فَػ َع َرفَػ ُه ْ َو ُى ْ لَوُ‬ ‫َو َجا َ إِ ْخ َاةُ يُ ُ‬ ‫ه ِ‬ ‫نك ُرو َف ﴿‪﴾٘ٛ‬‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َخ لف ُك ه ْن‬ ‫فزُى بِ َج َها ِزى ْ قَ َ‬ ‫اؿ ائْػتُاني بِأ ٍ‬ ‫َولَ فما َجه َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫أَبي ُك ْ أ ََل تَػ َرْو َف أَني أُوفي الْ َك ْي َ َوأَنَا َخ ْيػ ُر ال ُْمن ِزل َ‬ ‫﴿‪﴾ٜ٘‬‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫ؼ تَ ْ ُخ ُ َعَْى اْل ِظ ْع ِ‬ ‫ُح ُرْو ٌ‬ ‫فص ِ‬ ‫ُح ُرْو ُ‬ ‫ؼ الن ْ‬ ‫لج ْزِـ‬ ‫ُح ُرْو ُ‬ ‫ؼ اْ َ‬ ‫ُح ُرْوؼ الخرى‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫فَػَْ فما َكْف َموُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ِ‬ ‫َوَل نُضي ُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫فَػ َع َرفَػ ُه ْ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫فزُى‬ ‫َولَ فما َجه َ‬ ‫أََل تَػ َرْو َف‬ .‫‪32‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫روِفٌتَدِخُُل عَلَىاِلفِعِلِ‬ ‫‪ .٤‬حُ ُ‬ ‫تَ ْ ُخ ُ َعَْى اْ ِلظ ْع ِ‬ ‫فص ِ‬ ‫ُح ُرْو ُ‬ ‫ؼ الن ْ‬ ‫لج ْزِـ‬ ‫ُح ُرْو ُ‬ ‫ؼ اْ َ‬ ‫ُح ُرْوؼ الخرى‬ ‫فعِْ ْي ِ ‪،‬‬ ‫َن‪َ ،‬كى‪ ،‬إِذَ ْف‪ ،‬لـ التػ ْ‬ ‫أ ْف‪ ،‬ل ْ‬ ‫لـ الجحاد‪ ،‬فا السببي ‪ ،‬حتى‬ ‫لَ ْ ‪ ،‬لَ فما‪ ،‬لـ الهر‪ ،‬ل الناىي ‪،‬‬ ‫إِ ْف‬ ‫ها (الماضى)‪ ،‬ل (المضارع)‪،‬‬ ‫ق ‪ ،‬السين‪ ،‬ساؼ‬ ‫الجزء الثالث عشر ّ‬ ‫سورة يوسف ( ‪)١١١ .

‫‪33‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫‪ٜ‬‬ ‫ٓٔ‬ ‫ٔٔ‬ ‫ٕٔ‬ ‫ٖٔ‬ ‫ٗٔ‬ ‫٘ٔ‬ ‫فَِإف لف تَأْتُانِي بِ ِو فَ َا َكي لَ ُك ِعن ِ ي وَل تَػ ْقرب ِ‬ ‫اف‬ ‫َ َُ‬ ‫َْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫﴿ٓ‪﴾ٙ‬‬ ‫قَالُاا سنػرا ِود ع ْنو أَباه وإِنفا لََظ ِ‬ ‫اعُْا َف ﴿ٔ‪ّ ﴾ٙ‬‬ ‫ََُ ُ َ ُ َ ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ضَ ِ‬ ‫وقَ َ ِِ ِِ‬ ‫اج َعُْاا بِ َ‬ ‫اؿ لظ ْتػيَانو ْ‬ ‫اعتَػ ُه ْ في ِر َحال ِه ْ ل ََعْف ُه ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َى أ َْىْه ْ ل ََعْ ُه ْ يَػ ْرجعُا َف‬ ‫يَػ ْع ِرفُانَػ َها إذَا ان َقَْبُاا إل ٰ‬ ‫﴿ٕ‪﴾ٙ‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫فَػَْ فما َر َجعُاا إِل ٰ ِ ِ‬ ‫َى أَبيه ْ قَالُاا يَا أَبَانَا ُهن َ هنفا الْ َك ْي ُ‬ ‫َحافِظُا َف ﴿ٖ‪﴾ٙ‬‬ ‫فَأ َْر ِس ْ َه َعنَا أ َ‬ ‫َخانَا نَ ْكتَ ْ َوإِنفا لَوُ ل َ‬ ‫اؿ ى آهن ُك عَْي ِو إِفل َكما أ َِهنت ُك عَْى أ ِ‬ ‫َخ ِيو ِهن‬ ‫َ ُ ْ َ ٰ‬ ‫قَ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫قَػ ْب ُ فَالْفوُ َخ ْيػ ٌر َحافظًا َو ُى َا أ َْر َح ُ ال فراحم َ‬ ‫﴿ٗ‪ّ ﴾ٙ‬‬ ‫اعتَػ ُه ْ ُرد ْ‬ ‫اع ُه ْ َو َج ُ وا بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫َولَ فما فَػتَ ُحاا َهتَ َ‬ ‫فت إِل َْي ِه ْ‬ ‫فت إِلَْيػنَا‬ ‫اعتُػنَا ُرد ْ‬ ‫قَالُاا يَا أَبَانَا َها نَػ ْب ِغي َىػٰ ِذهِ بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫ك‬ ‫اد َك ْي َ بَ ِعي ٍر ٰذَلِ َ‬ ‫َونَ ِم ُير أ َْىَْنَا َونَ ْح َظ ُ أ َ‬ ‫َخانَا َونَػ ْز َد ُ‬ ‫َك ْي ٌ يَ ِس ٌير ﴿٘‪ّ ﴾ٙ‬‬ ‫فى تُػ ْؤتُ ِ‬ ‫اف َه ْاثًِقا ه َن الْف ِو‬ ‫قَ َ‬ ‫َن أ ُْر ِسَْوُ َه َع ُك ْ َحت ٰ‬ ‫اؿ ل ْ‬ ‫ِ‬ ‫لَتَأْتُػنفنِي بِ ِو إِفل أَف يُ َحا َ ِ‬ ‫ط ب ُك ْ فَػَْ فما آتَػ ْاهُ َه ْاث َق ُه ْ‬ ‫اؿ َوكِي ٌ ﴿‪﴾ٙٙ‬‬ ‫اؿ الْفوُ َعَْ ٰى َها نَػ ُق ُ‬ ‫قَ َ‬ ‫اب و ِ‬ ‫ِ‬ ‫وقَ َ ِ‬ ‫اح ٍ َوا ْد ُخُْاا ِه ْن‬ ‫اؿ يَا بَن في َل تَ ْ ُخُْاا هن بَ ٍ َ‬ ‫َ‬ ‫اب ُّهتػ َظرقَ ٍ وها أُ ْغنِي عن ُك هن الْف ِو ِهن َشي ٍ‬ ‫َ‬ ‫أَبْػ َا ٍ َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ْت َو َعَْْي ِو فَػْْيَتَػ َافك ِ‬ ‫ْح ْك ُ إِفل لِْف ِو َعَْْي ِو تَػ َافكْ ُ‬ ‫إِف ال ُ‬ ‫_‬ ‫لف ْ تَأْتُانِي‪،‬‬ ‫وَل تَػ ْقرب ِ‬ ‫اف‬ ‫َ َُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َسنُػ َرا ِو ُد‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫فَػَْ فما َر َجعُاا‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َولَ فما فَػتَ ُحاا‬ ‫_‬ ‫ط‪،‬‬ ‫أَف يُ َحا َ‬ ‫َن أ ُْر ِسَْوُ‪،‬‬ ‫لْ‬ ‫فى تُػ ْؤتُ ِ‬ ‫اف‬ ‫َحت ٰ‬ ‫فَػَْ فما آتَػ ْاهُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َل تَ ْ ُخُْاا‬ ‫_‬ ‫ال ُْمتَػ َاكُْا َف ﴿‪ّ ﴾ٙٚ‬‬ ‫‪ٔٙ‬‬ ‫‪ٔ١‬‬ ‫‪ٔ١‬‬ ‫اى فها َكا َف يُػغْنِي‬ ‫َولَ فما َد َخُْاا ِه ْن َح ْي ُ‬ ‫ث أ ََه َرُى ْ أَبُ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫اج ً فِي نَػ ْظ ِ‬ ‫اب‬ ‫س يَػ ْع ُق َ‬ ‫َع ْنػ ُه ه َن الْفو هن َش ْي إِفل َح َ‬ ‫اىا َوإِنفوُ لَ ُذو ِع ْ ٍ ل َما َعْف ْمنَاهُ َولَػٰ ِك فن أَ ْكثَػ َر الن ِ‬ ‫فاس‬ ‫قَ َ‬ ‫ضَ‬ ‫َل يَػ ْعَْ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٙٛ‬‬ ‫اؿ إِني أَنَا‬ ‫َخاهُ قَ َ‬ ‫اس َ‬ ‫آو ٰى إِل َْي ِو أ َ‬ ‫َولَ فما َد َخُْاا َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫ف َ‬ ‫ِ‬ ‫س بِ َما َكانُاا يَػ ْع َمُْا َف ﴿‪ّ ﴾ٜٙ‬‬ ‫َخ َ‬ ‫أُ‬ ‫اؾ فَ َا تَػ ْبتَئ ْ‬ ‫فزُى بِ َج َها ِزِى ْ َج َع َ الس َقايَ َ فِي َر ْح ِ‬ ‫فَػَْ فما َجه َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َسا ِرقُا َف‬ ‫أَخيو ثُ ف أَذف َف ُه َؤذ ٌف أَيػفتُػ َها الْع ُير إنف ُك ْ ل َ‬ ‫﴿ٓ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫َولَ فما َد َخُْاا‪،‬‬ ‫َل يَػ ْعَْ ُما َف‬ ‫_‬ ‫َولَ فما َد َخُْاا‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫س‬ ‫فَ َا تَػ ْبتَئ ْ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫فزُى‬ ‫فَػَْ فما َجه َ‬ ‫_‬ .

‫‪34‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪ٜٔ‬‬ ‫ٕٓ‬ ‫ٕٔ‬ ‫ٕٕ‬ ‫ٖٕ‬ ‫ٕٗ‬ ‫ٕ٘‬ ‫‪ٕٙ‬‬ ‫‪ٕ١‬‬ ‫‪ٕ١‬‬ ‫قَالُاا َوأَقْػبَػُْاا َعَْْي ِه فهاذَا تَػ ْظ ِق ُ و َف ﴿ٔ‪﴾ٚ‬‬ ‫ِ‬ ‫اع الْمِْ ِ‬ ‫ك َولِ َمن َجا َ بِ ِو ِح ْم ُ بَ ِعي ٍر‬ ‫قَالُاا نَػ ْظق ُ ُ‬ ‫ص َا َ َ‬ ‫َوأَنَا بِ ِو َز ِعي ٌ ﴿ٕ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو لَ َق ْ َعِْ ْمتُ فها ِج ْئػنَا لِنُػ ْظ ِس َ فِي ْال َْر ِ‬ ‫ض‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٖ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫َوَها ُكنفا َسا ِرق َ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿ٗ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫قَالُاا فَ َما َج َزا ُؤهُ إِف ُكنتُ ْ َكاذب َ‬ ‫ك‬ ‫قَالُاا َج َزا ُؤهُ َهن ُو ِج َ فِي َر ْحِْ ِو فَػ ُه َا َج َزا ُؤهُ َكٰ َذلِ َ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿٘‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫نَ ْج ِزي الظفالم َ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫استَ ْخ َر َج َها ِهن‬ ‫فَػبَ َ أَ بِأ َْوعيَت ِه ْ قَػ ْب َ ِو َعا أَخيو ثُ ف ْ‬ ‫ِوعا ِ أ ِ‬ ‫َخ ِيو َكٰ َذلِ َ ِ ِ‬ ‫ْخ َذ‬ ‫اس َ‬ ‫ف َها َكا َف لِيَأ ُ‬ ‫َ‬ ‫ك ك ْ نَا ليُ ُ‬ ‫َخاهُ فِي ِدي ِن الْمِْ ِ‬ ‫ك إِفل أَف يَ َ‬ ‫أَ‬ ‫شا َ الْفوُ نَػ ْرفَ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫َدرج ٍ‬ ‫ات فهن نف َ‬ ‫ََ‬ ‫شا ُ َوفَػ ْا َؽ ُك ذي عْ ٍ َعْي ٌ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٚٙ‬‬ ‫قَالُاا إِف يس ِر ْؽ فَػ َق ْ سر َؽ أَ ٌ ف ِ‬ ‫َْ‬ ‫ََ‬ ‫خ لوُ هن قَػ ْب ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اس ُ‬ ‫َس فرَىا يُ ُ‬ ‫فَأ َ‬ ‫ف في نَػ ْظسو َولَ ْ يُػ ْب َىا ل َُه ْ‬ ‫اؿ أَنتُ َشر فه َكانًا والْفوُ أَ ْعَْ بِما تَ ِ‬ ‫ص ُظا َف‬ ‫قَ َ ْ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٚٚ‬‬ ‫قَالُاا يَا أَيػُّ َها ال َْع ِز ُيز إِ فف لَوُ أَبًا َش ْي ًخا َكبِ ًيرا فَ ُخ ْذ‬ ‫أَح َ نَا ه َكانَو إِنفا نَػر َ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿‪ّ ﴾ٚٛ‬‬ ‫اؾ ه َن ال ُْم ْحسن َ‬ ‫َ َ ُ َ‬ ‫ْخ َذ إِفل هن وج ْ نَا هت ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ َه َعاذَ الْف ِو أَف نفأ ُ‬ ‫اعنَا عن َ هُ‬ ‫َ َ َ ََ َ‬ ‫إِنفا إِذًا لفظَالِ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٜٚ‬‬ ‫فَػَْ فما استػيأ ِ‬ ‫صاا نَ ِجيًّا قَ َ ِ‬ ‫َساا ه ْنوُ َخَْ ُ‬ ‫َْْ ُ‬ ‫اؿ َكب ُيرُى ْ أَلَ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫َخ َذ َعَْْي ُك فه ْاث ًقا ه َن الْو َوهن‬ ‫تَػ ْعَْ ُماا أَ فف أَبَا ُك ْ قَ ْ أ َ‬ ‫ِ‬ ‫فى‬ ‫اس َ‬ ‫ض َحت ٰ‬ ‫ح ْال َْر َ‬ ‫قَػ ْب ُ َها فَػ فرطتُ ْ في يُ ُ‬ ‫ف فَػَْ ْن أَبْػ َر َ‬ ‫يأْذَنَِْي أَبِي أَو ي ْح ُك الْفوُ لِي و ُىا َخ ْيػر ال ِ ِ‬ ‫ين‬ ‫َ َ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ْحاكم َ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫إِف ُكنتُ ْ‬ ‫فها ِج ْئػنَا‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫لَ َق ْ َعْ ْمتُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫أَف يَ َ‬ ‫شا َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫إِف يَ ْس ِر ْؽ‬ ‫فَػ َق ْ َس َر َؽ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ْخ َذ‬ ‫أَف نفأ ُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ح‪،‬‬ ‫فَػَْ ْن أَبْػ َر َ‬ ‫فى يَأْذَنَِْي‬ ‫َحت ٰ‬ ‫أَلَ ْ تَػ ْعَْ ُماا‪،‬‬ ‫َساا‬ ‫فَػَْ فما ْ‬ ‫استَػ ْيأ ُ‬ ‫َها فَػ فرطتُ ْ ‪،‬‬ ‫َخ َذ‬ ‫قَ ْ أ َ‬ ‫﴿ٓ‪﴾ٛ‬‬ ‫‪ٕ٢‬‬ ‫ٖٓ‬ ‫ك َس َر َؽ َوَها‬ ‫َى أَبِي ُك ْ فَػ ُقالُاا يَا أَبَانَا إِ فف ابْػنَ َ‬ ‫ْارِجعُاا إِل ٰ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ين‬ ‫َش ِه ْ نَا إِفل ب َما َعْ ْمنَا َوَها ُكنفا لْغَْي ِ َحافظ َ‬ ‫﴿ٔ‪﴾ٛ‬‬ ‫اسأ َِؿ الْ َق ْريَ َ الفتِي ُكنفا فِ َيها َوالْعِ َير الفتِي أَقْػبَػْْنَا فِ َيها‬ ‫َو ْ‬ ‫وإِنفا لَص ِ‬ ‫ادقُا َف ﴿ٕ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫َ َ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫فَػ ُقالُاا‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ .

‫‪35‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫ٖٔ‬ ‫ٕٖ‬ ‫ٖٖ‬ ‫ٖٗ‬ ‫ٖ٘‬ ‫‪ٖٙ‬‬ ‫‪ٖ١‬‬ ‫‪ٖ١‬‬ ‫‪ٖ٢‬‬ ‫ٓٗ‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ بَ ْ َس فال ْ‬ ‫س ُك ْ أ َْه ًرا فَ َ‬ ‫ص ْبػ ٌر َجمي ٌ‬ ‫َت لَ ُك ْ أَن ُظ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ف‬ ‫سى الْوُ أَف يَأْتيَني ب ِه ْ َجم ًيعا إنفوُ ُى َا ال َْعْي ُ‬ ‫َع َ‬ ‫ْح ِكي ُ ﴿ٖ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫ال َ‬ ‫فت‬ ‫َوتَػ َالف ٰى َع ْنػ ُه ْ َوقَ َ‬ ‫ف َوابْػيَض ْ‬ ‫اس َ‬ ‫َس َظ ٰى َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫اؿ يَا أ َ‬ ‫ِ‬ ‫ْح ْز ِف فَػ ُه َا َك ِظي ٌ ﴿ٗ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫َع ْيػنَاهُ ه َن ال ُ‬ ‫ِ‬ ‫ضا أ َْو‬ ‫اس َ‬ ‫فى تَ ُكا َف َح َر ً‬ ‫ف َحت ٰ‬ ‫قَالُاا تَالْفو تَػ ْظتَأُ تَ ْذ ُك ُر يُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿٘‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫تَ ُكا َف ه َن ال َْهالك َ‬ ‫اؿ إِنف َما أَ ْش ُكا بَػثي َو ُح ْزنِي إِلَى الْف ِو َوأَ ْعَْ ُ ِه َن الْف ِو‬ ‫قَ َ‬ ‫َها َل تَػ ْعَْ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٛٙ‬‬ ‫ف وأ ِ‬ ‫س ِ‬ ‫ِ‬ ‫َخ ِيو َوَل‬ ‫ساا هن يُ ُ‬ ‫اس َ َ‬ ‫يَا بَن في ا ْذ َىبُاا فَػتَ َح ف ُ‬ ‫تَػيأ ِ‬ ‫فِ ِ‬ ‫َس ِهن فرْو ِح الْف ِو إِفل‬ ‫ْ ُ‬ ‫َساا هن فرْو ِح الْو إنفوُ َل يَػ ْيأ ُ‬ ‫الْ َق ْا ُـ الْ َكافِ ُرو َف ﴿‪ّ ﴾ٛٚ‬‬ ‫سنَا َوأ َْىَْنَا‬ ‫فَػَْ فما َد َخُْاا َعَْْي ِو قَالُاا يَا أَيُّػ َها ال َْع ِز ُيز َه ف‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ض ٍَ‬ ‫الض ُُّّر َو ِج ْئػنَا بِبِ َ‬ ‫اع ُّه ْز َجاة فَأ َْوؼ لَنَا الْ َك ْي َ‬ ‫فؽ َعَْيػنَا إِ فف الْفو يج ِزي الْمت ِ‬ ‫ين‬ ‫ََْ‬ ‫ص ْ ْ‬ ‫َُ َ‬ ‫َوتَ َ‬ ‫ص قَ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٛٛ‬‬ ‫اؿ ى َعِْمت فها فَػعْْت بِياس َ ِ ِ‬ ‫قَ َ َ ْ ْ ُ‬ ‫َُ ُ ُ‬ ‫ف َوأَخيو إِ ْذ أَنتُ ْ‬ ‫جِ‬ ‫اىُْا َف ﴿‪ّ ﴾ٜٛ‬‬ ‫َ‬ ‫ف وىػٰ َذا أ ِ‬ ‫َخي‬ ‫ف قَ َ‬ ‫اس ُ‬ ‫قَالُاا أَإِنف َ‬ ‫ك َل َ‬ ‫اس ُ َ َ‬ ‫اؿ أَنَا يُ ُ‬ ‫َنت يُ ُ‬ ‫صبِ ْر فَِإ فف الْفوَ َل‬ ‫قَ ْ َه فن الْفوُ َعَْْيػنَا إِنفوُ َهن يَػت ِفق َويَ ْ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٓ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫يُضي ُ أ ْ‬ ‫َج َر ال ُْم ْحسن َ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫قَالُاا تَالْفو لَ َق ْ آثَػ َر َؾ الْفوُ َعَْْيػنَا َوإِف ُكنفا لَ َخاطئ َ‬ ‫﴿ٔ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫اؿ َل تَػثْ ِري َ َعَْْي ُك ُ الْيَػ ْا َـ يَػ ْغ ِظ ُر الْفوُ لَ ُك ْ َو ُى َا‬ ‫قَ َ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿ٕ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫أ َْر َح ُ ال فراحم َ‬ ‫ا ْذ َىباا بَِق ِم ِ‬ ‫يصي َىػٰ َذا فَأَلْ ُقاهُ َعَْ ٰى َو ْج ِو أَبِي‬ ‫ُ‬ ‫صيرا وأْتُانِي بِأ َْىِْ ُك أ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ين‬ ‫ْ ْ‬ ‫َج َمع َ‬ ‫يَأْت بَ ً َ‬ ‫أَف يَأْتِيَنِي‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫فى تَ ُكا َف‬ ‫َحت ٰ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ساا‬ ‫فَػتَ َح ف‬ ‫سُ‬ ‫َساا‬ ‫َوَل تَػ ْيأ ُ‬ ‫َس‬ ‫َل يَػ ْيأ ُ‬ ‫_‬ ‫فَػَْ فما َد َخُْاا‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫فها فَػ َعْْتُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ِ‬ ‫َل يُضي ُ‬ ‫قَ ْ َه فن‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫لَ َق ْ آثَػ َر َؾ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َل تَػثْ ِري َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫﴿ٖ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ِ‬ ‫ولَ فما فَصَْ ِ‬ ‫يح‬ ‫ت ال ِْع ُير قَ َ‬ ‫اؿ أَبُ ُ‬ ‫َ‬ ‫اى ْ إِني َلَج ُ ِر َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ف ل َْاَل أَف تُػ َظن ُ وف ﴿ٗ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫اس َ‬ ‫يُ ُ‬ ‫ك الْ َق ِ ي ِ ﴿٘‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫ض َالِ َ‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو إِنف َ‬ ‫ك ل َِظي َ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫أَف تُػ َظن ُ ِ‬ ‫وف‬ ‫ولَ فما فَصَْ ِ‬ ‫ت‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ .

‫‪36‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫فَػَْ فما أَف جا الْب ِشير أَلْ َقاهُ َعَْ ٰى وج ِه ِو فَارتَ ف ب ِ‬ ‫ص ًيرا‬ ‫َْ‬ ‫ْ َ‬ ‫ََ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اؿ أَلَ ْ أَقُ لف ُك ْ إِني أَ ْعَْ ُ ه َن الْفو َها َل تَػ ْعَْ ُما َف‬ ‫قَ َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٙ‬‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫قَالُاا يَا أَبَانَا ْ‬ ‫استَػ ْغظ ْر لَنَا ذُنُابَػنَا إِنفا ُكنفا َخاطئ َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٚ‬‬ ‫ِ‬ ‫ؼأ ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ َس ْا َ ْ‬ ‫َستَػغْظ ُر لَ ُك ْ َربي إِنفوُ ُى َا الْغَُظ ُ‬ ‫ار ال فرحي ُ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٛ‬‬ ‫آو ٰى إِل َْي ِو أَبَػ َايْ ِو‬ ‫اس َ‬ ‫فَػَْ فما َد َخُْاا َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫ف َ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫َوقَ َ‬ ‫اؿ ا ْد ُخُْاا ه ْ‬ ‫ص َر إِف َشا َ الْفوُ آهن َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٜ‬‬ ‫َوَرفَ َ أَبَػ َايْ ِو َعَْى ال َْع ْر ِ‬ ‫اؿ يَا‬ ‫ش َو َخ ُّروا لَوُ ُس فج ً ا َوقَ َ‬ ‫ِ‬ ‫اي ِهن قَػ ْب ُ قَ ْ َج َعَْ َها َربي َح ًّقا‬ ‫أَبَت َىػٰ َذا تَأْ ِوي ُ ُرْؤيَ َ‬ ‫س َن بِي إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي ِه َن الس ْج ِن َو َجا َ بِ ُك‬ ‫َوقَ ْ أ ْ‬ ‫َح َ‬ ‫ه َن الْبَ ْ ِو ِهن بَػ ْع ِ أَف نػف َزغَ ال ف‬ ‫ش ْيطَا ُف بَػ ْينِي َوبَػ ْي َن‬ ‫ِ‬ ‫إِ ْخاتِي إِ فف ربي ل ِ‬ ‫يف ل َما يَ َ ِ‬ ‫َط ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫شا ُ إنفوُ ُى َا ال َْعْي ُ‬ ‫ِ‬ ‫ْحكي ُ ﴿ٓٓٔ﴾‬ ‫ال َ‬ ‫رب قَ ْ آتَػ ْيتَنِي ِهن الْمْ ِ‬ ‫ْك َو َعْف ْمتَنِي ِهن تَأْ ِوي ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫س َم َاوات َو ْال َْر ِ‬ ‫َنت َوليي في‬ ‫َحاديث فَاط َر ال ف‬ ‫ضأ َ‬ ‫ْال َ‬ ‫ْح ْقنِي بِال ف ِ ِ‬ ‫ال ُّ نْػيا و ْاْل ِخرةِ تَػاففنِي هسِْما وأَل ِ‬ ‫ين‬ ‫صالح َ‬ ‫َ َ َ َ ُْ ً َ‬ ‫﴿ٔٓٔ﴾‬ ‫ك ِهن أَنبا ِ الْغَي ِ نُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اح ِيو إِل َْي َ‬ ‫ك َوَها ُك َ‬ ‫ٰذَل َ ْ َ ْ‬ ‫نت لَ َ يْ ِه ْ‬ ‫َج َمعُاا أ َْه َرُى ْ َو ُى ْ يَ ْم ُك ُرو َف ﴿ٕٓٔ﴾‬ ‫إِ ْذ أ ْ‬ ‫ص َ ِ ِِ‬ ‫َوَها أَ ْكثَػ ُر الن ِ‬ ‫ين ﴿ٖٓٔ﴾‬ ‫فاس َول َْا َح َر ْ‬ ‫ت ب ُم ْؤهن َ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫َوَها تَ ْسأَل ُُه ْ َعَْْيو ه ْن أ ْ‬ ‫َج ٍر إِ ْف ُى َا إِفل ذ ْك ٌر لْ َْعالَم َ‬ ‫﴿ٗٓٔ﴾‬ ‫ٍِ‬ ‫سماو ِ‬ ‫ات َو ْال َْر ِ‬ ‫ض يَ ُم ُّرو َف َعَْْيػ َها‬ ‫َوَكأَين ه ْن آيَ في ال ف َ َ‬ ‫ضا َف ﴿٘ٓٔ﴾‬ ‫َو ُى ْ َع ْنػ َها ُه ْع ِر ُ‬ ‫َوَها يػُ ْؤِه ُن أَ ْكثَػ ُرُى بِالْف ِو إِفل َو ُى ُّه ْش ِرُكا َف‬ ‫﴿‪﴾ٔٓٙ‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ فِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَفَأَهنُاا أَف تَأْتيَػ ُه ْ غَاشيَ ٌ ه ْن َع َذاب الْو أ َْو تَأْتيَػ ُه ُ‬ ‫اع ُ بَػ ْغتَ ً َو ُى ْ َل يَ ْش ُع ُرو َف ﴿‪﴾ٔٓٚ‬‬ ‫ال ف‬ ‫سَ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫فَ ْارتَ ف‬ ‫أَلَ ْ أَقُ‬ ‫َل تَػ ْعَْ ُما َف‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َستَػغْ ِظ ُر‬ ‫َس ْا َ‬ ‫ؼأْ‬ ‫_‬ ‫فَػَْ فما َد َخُْاا‬ ‫_‬ ‫أَف نػف َزغَ‬ ‫_‬ ‫قَ ْ َج َعَْ َها‪،‬‬ ‫س َن‬ ‫َوقَ ْ أ ْ‬ ‫َح َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫قَ ْ آتَػ ْيتَنِي‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َل يَ ْش ُع ُرو َف‬ .

‫‪37‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫قُ َىػٰ ِذهِ سبِيِْي أَ ْدعُا إِلَى الْف ِو َعَْ ٰى ب ِ‬ ‫ص َيرةٍ أَنَا َوَه ِن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫اتفػبَػ َعني َو ُس ْب َحا َف الْفو َوَها أَنَا ه َن ال ُْم ْش ِرك َ‬ ‫﴿‪﴾ٔٓٛ‬‬ ‫ك إِفل ِرج ًال نُّ ِ‬ ‫احي إِل َْي ِه ه ْن‬ ‫َوَها أ َْر َسْْنَا ِهن قَػ ْبِْ َ‬ ‫َ‬ ‫أ َْى ِ الْ ُق َر ٰى أَفَػَْ ْ يَ ِس ُيروا فِي ْال َْر ِ‬ ‫ف‬ ‫ض فَػيَنظُُروا َك ْي َ‬ ‫ِ فِ‬ ‫ين ِهن قَػ ْبِْ ِه ْ َولَ َ ُار ْاْل ِخ َرةِ َخ ْيػ ٌر‬ ‫َكا َف َعاقبَ ُ الذ َ‬ ‫ِ‬ ‫ين اتفػ َق ْاا أَفَ َا تَػ ْع ِقُْا َف ﴿‪﴾ٜٔٓ‬‬ ‫لْفذ َ‬ ‫الر ُس ُ َوظَنُّاا أَنػف ُه ْ قَ ْ ُك ِذبُاا‬ ‫َس ُّ‬ ‫َحت ٰ‬ ‫فى إِذَا ْ‬ ‫استَػ ْيأ َ‬ ‫ْسنَا َع ِن‬ ‫ص ُرنَا فَػنُج َي َهن نف َ‬ ‫َجا َ ُى ْ نَ ْ‬ ‫شا ُ َوَل يُػ َر ُّد بَأ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٓٔٔ﴾‬ ‫الْ َق ْاـ ال ُْم ْج ِره َ‬ ‫لَ َق ْ َكا َف فِي قَص ِ‬ ‫ص ِه ْ ِع ْبػرةٌ لُولِي ْالَلْبَ ِ‬ ‫اب َها َكا َف‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫يق الف ِذي بَػ ْي َن يَ َ يْ ِو‬ ‫صِ َ‬ ‫َح يثًا يُػ ْظتَػ َر ٰى َولَػٰكن تَ ْ‬ ‫وتَػ ْظ ِ‬ ‫صي َ ُك َش ْي ٍ َو ُى ً ى َوَر ْح َم ً ل َق ْاٍـ يػُ ْؤِهنُا َف‬ ‫َ‬ ‫﴿ٔٔٔ﴾‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫فَػيَنظُُروا‬ ‫أَفَػَْ ْ يَ ِس ُيروا‬ ‫َوَها أ َْر َسْْنَا‬ ‫فَػنُج َي‬ ‫_‬ ‫َوَل يُػ َر ُّد‪،‬‬ ‫قَ ْ ُك ِذبُاا‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ .

٥٣‬‬ ‫رق‬ ‫ٔ‬ ‫ٕ‬ ‫ٖ‬ ‫ٗ‬ ‫٘‬ ‫‪ٙ‬‬ ‫‪ٚ‬‬ ‫الي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ‬ ‫َوَها أُبَػر ُ ِ ِ ف‬ ‫ساِ إِفل‬ ‫س َلَ فه َارةٌ بِال ُّ‬ ‫ئ نَػ ْظسي إف النفػ ْظ َ‬ ‫ِ‬ ‫ار فرِحي ٌ ﴿ٖ٘﴾‬ ‫َه َارح َ َربي إِ فف َربي غَ ُظ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫صوُ لِنَػ ْظ ِسي فَػَْ فما‬ ‫َوقَ َ‬ ‫اؿ ال َْمِْ ُ‬ ‫ك ائْػتُانِي بِو أَ ْستَ ْخْ ْ‬ ‫ك الْيػاـ لَ َ يػنا ه ِك ِ‬ ‫ين ﴿ٗ٘﴾‬ ‫َكْف َموُ قَ َ‬ ‫ين أَه ٌ‬ ‫اؿ إِنف َ َ ْ َ ْ َ َ ٌ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اج َعْْنِي َعَْ ٰى َخ َزائِ ِن ْال َْر ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ ْ‬ ‫ض إِني َحظي ٌ َعْي ٌ‬ ‫﴿٘٘﴾‬ ‫ِ‬ ‫ف فِي ْال َْر ِ‬ ‫ث‬ ‫ض يَػتَبَػ فاأُ ِه ْنػ َها َح ْي ُ‬ ‫اس َ‬ ‫َوَكٰ َذلِ َ‬ ‫ك َه فكنفا ليُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫شا نُ ِ‬ ‫َج َر‬ ‫صي ُ بَِر ْح َمتِنَا َهن نف َ‬ ‫شا ُ َوَل نُضي ُ أ ْ‬ ‫يَ َ ُ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿‪﴾٘ٙ‬‬ ‫ال ُْم ْحسن َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫آهنُاا َوَكانُاا يَػتفػ ُقا َف‬ ‫َوَل ْ‬ ‫َج ُر ْاْلخ َرة َخ ْيػ ٌر لْفذي َن َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾٘ٚ‬‬ ‫اس َ‬ ‫ف فَ َ َخُْاا َعَْْي ِو فَػ َع َرفَػ ُه ْ َو ُى ْ لَوُ‬ ‫َو َجا َ إِ ْخ َاةُ يُ ُ‬ ‫ه ِ‬ ‫نك ُرو َف ﴿‪﴾٘ٛ‬‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َخ لف ُك ه ْن‬ ‫فزُى بِ َج َها ِزى ْ قَ َ‬ ‫اؿ ائْػتُاني بِأ ٍ‬ ‫َولَ فما َجه َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫أَبي ُك ْ أ ََل تَػ َرْو َف أَني أُوفي الْ َك ْي َ َوأَنَا َخ ْيػ ُر ال ُْمن ِزل َ‬ ‫﴿‪﴾ٜ٘‬‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫ؼ تَ ْ ُخ ُ َعَْى اْ ِْل ْس ِ َو َعَْى اْل ِظ ْع ِ‬ ‫ُح ُرْو ٌ‬ ‫العط ِ‬ ‫ْف‬ ‫ُح ُرْو ُ‬ ‫ؼ َ‬ ‫َح ْرفَا ِْ‬ ‫اْل ْستِ ْظ َه ِاـ‬ ‫ُح ُرْوؼ الخرى‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َلَ فه َارةٌ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫آهنُاا َوَكانُاا‬ ‫َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ .‫‪38‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫روِفٌتَدِخُُل عَلَىاِإلِسِمِ َو عَلَىاِلفِعِلِ‬ ‫‪ .٤‬حُ ُ‬ ‫تَ ْ ُخ َعَْى ِْ‬ ‫اْل ْس ِ َو َعَْى اْ ِلظ ْع ِ‬ ‫ُ‬ ‫العط ِ‬ ‫ْف‬ ‫ُح ُرْو ُ‬ ‫ؼ َ‬ ‫َح ْرفَا ِْ‬ ‫اْل ْستِ ْظ َه ِاـ‬ ‫ُح ُرْوؼ الخرى‬ ‫لكن‪،‬‬ ‫الااو‪ ،‬الظا ‪ ،‬ث ف‪ ،‬أَو‪ ،‬أ َْـ‪ْ ،‬‬ ‫ل‪ ،‬ب ‪ ،‬حتى‬ ‫الهمزة و ى‬ ‫واو الحاؿ و لـ القس‬ ‫الجزء الثالث عشر ّ‬ ‫سورة يوسف ( ‪)١١١ .

‫‪39‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫‪ٜ‬‬ ‫ٓٔ‬ ‫ٔٔ‬ ‫ٕٔ‬ ‫ٖٔ‬ ‫ٗٔ‬ ‫٘ٔ‬ ‫فَِإف لف تَأْتُانِي بِ ِو فَ َا َكي لَ ُك ِعن ِ ي وَل تَػ ْقرب ِ‬ ‫اف‬ ‫َ َُ‬ ‫َْ ْ‬ ‫ْ‬ ‫﴿ٓ‪﴾ٙ‬‬ ‫قَالُاا سنػرا ِود ع ْنو أَباه وإِنفا لََظ ِ‬ ‫اعُْا َف ﴿ٔ‪ّ ﴾ٙ‬‬ ‫ََُ ُ َ ُ َ ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫ضَ ِ‬ ‫وقَ َ ِِ ِِ‬ ‫اج َعُْاا بِ َ‬ ‫اؿ لظ ْتػيَانو ْ‬ ‫اعتَػ ُه ْ في ِر َحال ِه ْ ل ََعْف ُه ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َى أ َْىْه ْ ل ََعْ ُه ْ يَػ ْرجعُا َف‬ ‫يَػ ْع ِرفُانَػ َها إذَا ان َقَْبُاا إل ٰ‬ ‫﴿ٕ‪﴾ٙ‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫فَػَْ فما َر َجعُاا إِل ٰ ِ ِ‬ ‫َى أَبيه ْ قَالُاا يَا أَبَانَا ُهن َ هنفا الْ َك ْي ُ‬ ‫َحافِظُا َف ﴿ٖ‪﴾ٙ‬‬ ‫فَأ َْر ِس ْ َه َعنَا أ َ‬ ‫َخانَا نَ ْكتَ ْ َوإِنفا لَوُ ل َ‬ ‫اؿ ى آهن ُك عَْي ِو إِفل َكما أ َِهنت ُك عَْى أ ِ‬ ‫َخ ِيو ِهن‬ ‫َ ُ ْ َ ٰ‬ ‫قَ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫قَػ ْب ُ فَالْفوُ َخ ْيػ ٌر َحافظًا َو ُى َا أ َْر َح ُ ال فراحم َ‬ ‫﴿ٗ‪ّ ﴾ٙ‬‬ ‫اعتَػ ُه ْ ُرد ْ‬ ‫اع ُه ْ َو َج ُ وا بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫َولَ فما فَػتَ ُحاا َهتَ َ‬ ‫فت إِل َْي ِه ْ‬ ‫فت إِلَْيػنَا‬ ‫اعتُػنَا ُرد ْ‬ ‫قَالُاا يَا أَبَانَا َها نَػ ْب ِغي َىػٰ ِذهِ بِ َ‬ ‫ضَ‬ ‫ك‬ ‫اد َك ْي َ بَ ِعي ٍر ٰذَلِ َ‬ ‫َونَ ِم ُير أ َْىَْنَا َونَ ْح َظ ُ أ َ‬ ‫َخانَا َونَػ ْز َد ُ‬ ‫َك ْي ٌ يَ ِس ٌير ﴿٘‪ّ ﴾ٙ‬‬ ‫فى تُػ ْؤتُ ِ‬ ‫اف َه ْاثًِقا ه َن الْف ِو‬ ‫قَ َ‬ ‫َن أ ُْر ِسَْوُ َه َع ُك ْ َحت ٰ‬ ‫اؿ ل ْ‬ ‫ِ‬ ‫لَتَأْتُػنفنِي بِ ِو إِفل أَف يُ َحا َ ِ‬ ‫ط ب ُك ْ فَػَْ فما آتَػ ْاهُ َه ْاث َق ُه ْ‬ ‫اؿ َوكِي ٌ ﴿‪﴾ٙٙ‬‬ ‫اؿ الْفوُ َعَْ ٰى َها نَػ ُق ُ‬ ‫قَ َ‬ ‫اب و ِ‬ ‫ِ‬ ‫وقَ َ ِ‬ ‫اح ٍ َوا ْد ُخُْاا ِه ْن‬ ‫اؿ يَا بَن في َل تَ ْ ُخُْاا هن بَ ٍ َ‬ ‫َ‬ ‫اب ُّهتػ َظرقَ ٍ وها أُ ْغنِي عن ُك هن الْف ِو ِهن َشي ٍ‬ ‫َ‬ ‫أَبْػ َا ٍ َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ْت َو َعَْْي ِو فَػْْيَتَػ َافك ِ‬ ‫ْح ْك ُ إِفل لِْف ِو َعَْْي ِو تَػ َافكْ ُ‬ ‫إِف ال ُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫لَ َحافِظُا َف‬ ‫_‬ ‫َى ْ َ‬ ‫آهنُ ُك ْ‬ ‫_‬ ‫َونَ ِم ُير أ َْىَْنَا‬ ‫َخانَا‬ ‫َونَ ْح َظ ُ أ َ‬ ‫اد‬ ‫َونَػ ْز َد ُ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫لَتَأْتُػنفنِي‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ال ُْمتَػ َاكُْا َف ﴿‪ّ ﴾ٙٚ‬‬ ‫‪ٔٙ‬‬ ‫‪ٔ١‬‬ ‫‪ٔ١‬‬ ‫اى فها َكا َف يُػغْنِي‬ ‫َولَ فما َد َخُْاا ِه ْن َح ْي ُ‬ ‫ث أ ََه َرُى ْ أَبُ ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ِِ‬ ‫اج ً فِي نَػ ْظ ِ‬ ‫اب‬ ‫س يَػ ْع ُق َ‬ ‫َع ْنػ ُه ه َن الْفو هن َش ْي إِفل َح َ‬ ‫اىا َوإِنفوُ لَ ُذو ِع ْ ٍ ل َما َعْف ْمنَاهُ َولَػٰ ِك فن أَ ْكثَػ َر الن ِ‬ ‫فاس‬ ‫قَ َ‬ ‫ضَ‬ ‫َل يَػ ْعَْ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٙٛ‬‬ ‫اؿ إِني أَنَا‬ ‫َخاهُ قَ َ‬ ‫اس َ‬ ‫آو ٰى إِل َْي ِو أ َ‬ ‫َولَ فما َد َخُْاا َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫ف َ‬ ‫ِ‬ ‫س بِ َما َكانُاا يَػ ْع َمُْا َف ﴿‪ّ ﴾ٜٙ‬‬ ‫َخ َ‬ ‫أُ‬ ‫اؾ فَ َا تَػ ْبتَئ ْ‬ ‫فزُى بِ َج َها ِزِى ْ َج َع َ الس َقايَ َ فِي َر ْح ِ‬ ‫فَػَْ فما َجه َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َسا ِرقُا َف‬ ‫أَخيو ثُ ف أَذف َف ُه َؤذ ٌف أَيػفتُػ َها الْع ُير إنف ُك ْ ل َ‬ ‫﴿ٓ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ .

‫‪40‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪ٜٔ‬‬ ‫ٕٓ‬ ‫ٕٔ‬ ‫ٕٕ‬ ‫ٖٕ‬ ‫ٕٗ‬ ‫ٕ٘‬ ‫‪ٕٙ‬‬ ‫‪ٕ١‬‬ ‫‪ٕ١‬‬ ‫قَالُاا َوأَقْػبَػُْاا َعَْْي ِه فهاذَا تَػ ْظ ِق ُ و َف ﴿ٔ‪﴾ٚ‬‬ ‫ِ‬ ‫اع الْمِْ ِ‬ ‫ك َولِ َمن َجا َ بِ ِو ِح ْم ُ بَ ِعي ٍر‬ ‫قَالُاا نَػ ْظق ُ ُ‬ ‫ص َا َ َ‬ ‫َوأَنَا بِ ِو َز ِعي ٌ ﴿ٕ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو لَ َق ْ َعِْ ْمتُ فها ِج ْئػنَا لِنُػ ْظ ِس َ فِي ْال َْر ِ‬ ‫ض‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٖ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫َوَها ُكنفا َسا ِرق َ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿ٗ‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫قَالُاا فَ َما َج َزا ُؤهُ إِف ُكنتُ ْ َكاذب َ‬ ‫ك‬ ‫قَالُاا َج َزا ُؤهُ َهن ُو ِج َ فِي َر ْحِْ ِو فَػ ُه َا َج َزا ُؤهُ َكٰ َذلِ َ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿٘‪ّ ﴾ٚ‬‬ ‫نَ ْج ِزي الظفالم َ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫استَ ْخ َر َج َها ِهن‬ ‫فَػبَ َ أَ بِأ َْوعيَت ِه ْ قَػ ْب َ ِو َعا أَخيو ثُ ف ْ‬ ‫ِوعا ِ أ ِ‬ ‫َخ ِيو َكٰ َذلِ َ ِ ِ‬ ‫ْخ َذ‬ ‫اس َ‬ ‫ف َها َكا َف لِيَأ ُ‬ ‫َ‬ ‫ك ك ْ نَا ليُ ُ‬ ‫َخاهُ فِي ِدي ِن الْمِْ ِ‬ ‫ك إِفل أَف يَ َ‬ ‫أَ‬ ‫شا َ الْفوُ نَػ ْرفَ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫َدرج ٍ‬ ‫ات فهن نف َ‬ ‫ََ‬ ‫شا ُ َوفَػ ْا َؽ ُك ذي عْ ٍ َعْي ٌ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٚٙ‬‬ ‫قَالُاا إِف يس ِر ْؽ فَػ َق ْ سر َؽ أَ ٌ ف ِ‬ ‫َْ‬ ‫ََ‬ ‫خ لوُ هن قَػ ْب ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اس ُ‬ ‫َس فرَىا يُ ُ‬ ‫فَأ َ‬ ‫ف في نَػ ْظسو َولَ ْ يُػ ْب َىا ل َُه ْ‬ ‫اؿ أَنتُ َشر فه َكانًا والْفوُ أَ ْعَْ بِما تَ ِ‬ ‫ص ُظا َف‬ ‫قَ َ ْ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٚٚ‬‬ ‫قَالُاا يَا أَيػُّ َها ال َْع ِز ُيز إِ فف لَوُ أَبًا َش ْي ًخا َكبِ ًيرا فَ ُخ ْذ‬ ‫أَح َ نَا ه َكانَو إِنفا نَػر َ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿‪ّ ﴾ٚٛ‬‬ ‫اؾ ه َن ال ُْم ْحسن َ‬ ‫َ َ ُ َ‬ ‫ْخ َذ إِفل هن وج ْ نَا هت ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ َه َعاذَ الْف ِو أَف نفأ ُ‬ ‫اعنَا عن َ هُ‬ ‫َ َ َ ََ َ‬ ‫إِنفا إِذًا لفظَالِ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٜٚ‬‬ ‫فَػَْ فما استػيأ ِ‬ ‫صاا نَ ِجيًّا قَ َ ِ‬ ‫َساا ه ْنوُ َخَْ ُ‬ ‫َْْ ُ‬ ‫اؿ َكب ُيرُى ْ أَلَ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ف‬ ‫َخ َذ َعَْْي ُك فه ْاث ًقا ه َن الْو َوهن‬ ‫تَػ ْعَْ ُماا أَ فف أَبَا ُك ْ قَ ْ أ َ‬ ‫ِ‬ ‫فى‬ ‫اس َ‬ ‫ض َحت ٰ‬ ‫ح ْال َْر َ‬ ‫قَػ ْب ُ َها فَػ فرطتُ ْ في يُ ُ‬ ‫ف فَػَْ ْن أَبْػ َر َ‬ ‫يأْذَنَِْي أَبِي أَو ي ْح ُك الْفوُ لِي و ُىا َخ ْيػر ال ِ ِ‬ ‫ين‬ ‫َ َ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ْحاكم َ‬ ‫ْ َ َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫لفظَالِ ُما َف‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫﴿ٓ‪﴾ٛ‬‬ ‫‪ٕ٢‬‬ ‫ٖٓ‬ ‫ك َس َر َؽ َوَها‬ ‫َى أَبِي ُك ْ فَػ ُقالُاا يَا أَبَانَا إِ فف ابْػنَ َ‬ ‫ْارِجعُاا إِل ٰ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ين‬ ‫َش ِه ْ نَا إِفل ب َما َعْ ْمنَا َوَها ُكنفا لْغَْي ِ َحافظ َ‬ ‫﴿ٔ‪﴾ٛ‬‬ ‫اسأ َِؿ الْ َق ْريَ َ الفتِي ُكنفا فِ َيها َوالْعِ َير الفتِي أَقْػبَػْْنَا فِ َيها‬ ‫َو ْ‬ ‫وإِنفا لَص ِ‬ ‫ادقُا َف ﴿ٕ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫َ َ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ .

‫‪41‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫ٖٔ‬ ‫ٕٖ‬ ‫ٖٖ‬ ‫ٖٗ‬ ‫ٖ٘‬ ‫‪ٖٙ‬‬ ‫‪ٖ١‬‬ ‫‪ٖ١‬‬ ‫‪ٖ٢‬‬ ‫ٓٗ‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ بَ ْ َس فال ْ‬ ‫س ُك ْ أ َْه ًرا فَ َ‬ ‫ص ْبػ ٌر َجمي ٌ‬ ‫َت لَ ُك ْ أَن ُظ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ف‬ ‫سى الْوُ أَف يَأْتيَني ب ِه ْ َجم ًيعا إنفوُ ُى َا ال َْعْي ُ‬ ‫َع َ‬ ‫ْح ِكي ُ ﴿ٖ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫ال َ‬ ‫فت‬ ‫َوتَػ َالف ٰى َع ْنػ ُه ْ َوقَ َ‬ ‫ف َوابْػيَض ْ‬ ‫اس َ‬ ‫َس َظ ٰى َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫اؿ يَا أ َ‬ ‫ِ‬ ‫ْح ْز ِف فَػ ُه َا َك ِظي ٌ ﴿ٗ‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫َع ْيػنَاهُ ه َن ال ُ‬ ‫ِ‬ ‫ضا أ َْو‬ ‫اس َ‬ ‫فى تَ ُكا َف َح َر ً‬ ‫ف َحت ٰ‬ ‫قَالُاا تَالْفو تَػ ْظتَأُ تَ ْذ ُك ُر يُ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿٘‪ّ ﴾ٛ‬‬ ‫تَ ُكا َف ه َن ال َْهالك َ‬ ‫اؿ إِنف َما أَ ْش ُكا بَػثي َو ُح ْزنِي إِلَى الْف ِو َوأَ ْعَْ ُ ِه َن الْف ِو‬ ‫قَ َ‬ ‫َها َل تَػ ْعَْ ُما َف ﴿‪ّ ﴾ٛٙ‬‬ ‫ف وأ ِ‬ ‫س ِ‬ ‫ِ‬ ‫َخ ِيو َوَل‬ ‫ساا هن يُ ُ‬ ‫اس َ َ‬ ‫يَا بَن في ا ْذ َىبُاا فَػتَ َح ف ُ‬ ‫تَػيأ ِ‬ ‫فِ ِ‬ ‫َس ِهن فرْو ِح الْف ِو إِفل‬ ‫ْ ُ‬ ‫َساا هن فرْو ِح الْو إنفوُ َل يَػ ْيأ ُ‬ ‫الْ َق ْا ُـ الْ َكافِ ُرو َف ﴿‪ّ ﴾ٛٚ‬‬ ‫سنَا َوأ َْىَْنَا‬ ‫فَػَْ فما َد َخُْاا َعَْْي ِو قَالُاا يَا أَيُّػ َها ال َْع ِز ُيز َه ف‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ض ٍَ‬ ‫الض ُُّّر َو ِج ْئػنَا بِبِ َ‬ ‫اع ُّه ْز َجاة فَأ َْوؼ لَنَا الْ َك ْي َ‬ ‫فؽ َعَْيػنَا إِ فف الْفو يج ِزي الْمت ِ‬ ‫ين‬ ‫ََْ‬ ‫ص ْ ْ‬ ‫َُ َ‬ ‫َوتَ َ‬ ‫ص قَ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٛٛ‬‬ ‫اؿ ى َعِْمت فها فَػعْْت بِياس َ ِ ِ‬ ‫قَ َ َ ْ ْ ُ‬ ‫َُ ُ ُ‬ ‫ف َوأَخيو إِ ْذ أَنتُ ْ‬ ‫جِ‬ ‫اىُْا َف ﴿‪ّ ﴾ٜٛ‬‬ ‫َ‬ ‫ف وىػٰ َذا أ ِ‬ ‫َخي‬ ‫ف قَ َ‬ ‫اس ُ‬ ‫قَالُاا أَإِنف َ‬ ‫ك َل َ‬ ‫اس ُ َ َ‬ ‫اؿ أَنَا يُ ُ‬ ‫َنت يُ ُ‬ ‫صبِ ْر فَِإ فف الْفوَ َل‬ ‫قَ ْ َه فن الْفوُ َعَْْيػنَا إِنفوُ َهن يَػت ِفق َويَ ْ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٓ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫يُضي ُ أ ْ‬ ‫َج َر ال ُْم ْحسن َ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫قَالُاا تَالْفو لَ َق ْ آثَػ َر َؾ الْفوُ َعَْْيػنَا َوإِف ُكنفا لَ َخاطئ َ‬ ‫﴿ٔ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫اؿ َل تَػثْ ِري َ َعَْْي ُك ُ الْيَػ ْا َـ يَػ ْغ ِظ ُر الْفوُ لَ ُك ْ َو ُى َا‬ ‫قَ َ‬ ‫ِِ‬ ‫ين ﴿ٕ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫أ َْر َح ُ ال فراحم َ‬ ‫ا ْذ َىباا بَِق ِم ِ‬ ‫يصي َىػٰ َذا فَأَلْ ُقاهُ َعَْ ٰى َو ْج ِو أَبِي‬ ‫ُ‬ ‫صيرا وأْتُانِي بِأ َْىِْ ُك أ ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ين‬ ‫ْ ْ‬ ‫َج َمع َ‬ ‫يَأْت بَ ً َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ِ‬ ‫َى ْ َعْ ْمتُ‬ ‫_‬ ‫نت‬ ‫أَإِنف َ‬ ‫ك َلَ َ‬ ‫ك‬ ‫أَإِنف َ‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫﴿ٖ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ِ‬ ‫ولَ فما فَصَْ ِ‬ ‫يح‬ ‫ت ال ِْع ُير قَ َ‬ ‫اؿ أَبُ ُ‬ ‫َ‬ ‫اى ْ إِني َلَج ُ ِر َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ف ل َْاَل أَف تُػ َظن ُ وف ﴿ٗ‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫اس َ‬ ‫يُ ُ‬ ‫ك الْ َق ِ ي ِ ﴿٘‪ّ ﴾ٜ‬‬ ‫ض َالِ َ‬ ‫قَالُاا تَالْف ِو إِنف َ‬ ‫ك ل َِظي َ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ .

‫‪42‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫فَػَْ فما أَف جا الْب ِشير أَلْ َقاهُ َعَْ ٰى وج ِه ِو فَارتَ ف ب ِ‬ ‫ص ًيرا‬ ‫َْ‬ ‫ْ َ‬ ‫ََ َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اؿ أَلَ ْ أَقُ لف ُك ْ إِني أَ ْعَْ ُ ه َن الْفو َها َل تَػ ْعَْ ُما َف‬ ‫قَ َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٙ‬‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫قَالُاا يَا أَبَانَا ْ‬ ‫استَػ ْغظ ْر لَنَا ذُنُابَػنَا إِنفا ُكنفا َخاطئ َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٚ‬‬ ‫ِ‬ ‫ؼأ ِ‬ ‫قَ َ‬ ‫اؿ َس ْا َ ْ‬ ‫َستَػغْظ ُر لَ ُك ْ َربي إِنفوُ ُى َا الْغَُظ ُ‬ ‫ار ال فرحي ُ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٛ‬‬ ‫آو ٰى إِل َْي ِو أَبَػ َايْ ِو‬ ‫اس َ‬ ‫فَػَْ فما َد َخُْاا َعَْ ٰى يُ ُ‬ ‫ف َ‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ين‬ ‫َوقَ َ‬ ‫اؿ ا ْد ُخُْاا ه ْ‬ ‫ص َر إِف َشا َ الْفوُ آهن َ‬ ‫﴿‪ّ ﴾ٜٜ‬‬ ‫َوَرفَ َ أَبَػ َايْ ِو َعَْى ال َْع ْر ِ‬ ‫اؿ يَا‬ ‫ش َو َخ ُّروا لَوُ ُس فج ً ا َوقَ َ‬ ‫ِ‬ ‫اي ِهن قَػ ْب ُ قَ ْ َج َعَْ َها َربي َح ًّقا‬ ‫أَبَت َىػٰ َذا تَأْ ِوي ُ ُرْؤيَ َ‬ ‫س َن بِي إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي ِه َن الس ْج ِن َو َجا َ بِ ُك‬ ‫َوقَ ْ أ ْ‬ ‫َح َ‬ ‫ه َن الْبَ ْ ِو ِهن بَػ ْع ِ أَف نػف َزغَ ال ف‬ ‫ش ْيطَا ُف بَػ ْينِي َوبَػ ْي َن‬ ‫ِ‬ ‫إِ ْخاتِي إِ فف ربي ل ِ‬ ‫يف ل َما يَ َ ِ‬ ‫َط ٌ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫شا ُ إنفوُ ُى َا ال َْعْي ُ‬ ‫ِ‬ ‫ْحكي ُ ﴿ٓٓٔ﴾‬ ‫ال َ‬ ‫رب قَ ْ آتَػ ْيتَنِي ِهن الْمْ ِ‬ ‫ْك َو َعْف ْمتَنِي ِهن تَأْ ِوي ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫س َم َاوات َو ْال َْر ِ‬ ‫َنت َوليي في‬ ‫َحاديث فَاط َر ال ف‬ ‫ضأ َ‬ ‫ْال َ‬ ‫ْح ْقنِي بِال ف ِ ِ‬ ‫ال ُّ نْػيا و ْاْل ِخرةِ تَػاففنِي هسِْما وأَل ِ‬ ‫ين‬ ‫صالح َ‬ ‫َ َ َ َ ُْ ً َ‬ ‫﴿ٔٓٔ﴾‬ ‫ك ِهن أَنبا ِ الْغَي ِ نُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اح ِيو إِل َْي َ‬ ‫ك َوَها ُك َ‬ ‫ٰذَل َ ْ َ ْ‬ ‫نت لَ َ يْ ِه ْ‬ ‫َج َمعُاا أ َْه َرُى ْ َو ُى ْ يَ ْم ُك ُرو َف ﴿ٕٓٔ﴾‬ ‫إِ ْذ أ ْ‬ ‫ص َ ِ ِِ‬ ‫َوَها أَ ْكثَػ ُر الن ِ‬ ‫ين ﴿ٖٓٔ﴾‬ ‫فاس َول َْا َح َر ْ‬ ‫ت ب ُم ْؤهن َ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫َوَها تَ ْسأَل ُُه ْ َعَْْيو ه ْن أ ْ‬ ‫َج ٍر إِ ْف ُى َا إِفل ذ ْك ٌر لْ َْعالَم َ‬ ‫﴿ٗٓٔ﴾‬ ‫ٍِ‬ ‫سماو ِ‬ ‫ات َو ْال َْر ِ‬ ‫ض يَ ُم ُّرو َف َعَْْيػ َها‬ ‫َوَكأَين ه ْن آيَ في ال ف َ َ‬ ‫ضا َف ﴿٘ٓٔ﴾‬ ‫َو ُى ْ َع ْنػ َها ُه ْع ِر ُ‬ ‫َوَها يػُ ْؤِه ُن أَ ْكثَػ ُرُى بِالْف ِو إِفل َو ُى ُّه ْش ِرُكا َف‬ ‫﴿‪﴾ٔٓٙ‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ فِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫أَفَأَهنُاا أَف تَأْتيَػ ُه ْ غَاشيَ ٌ ه ْن َع َذاب الْو أ َْو تَأْتيَػ ُه ُ‬ ‫اع ُ بَػ ْغتَ ً َو ُى ْ َل يَ ْش ُع ُرو َف ﴿‪﴾ٔٓٚ‬‬ ‫ال ف‬ ‫سَ‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫سماو ِ‬ ‫ات‬ ‫ال ف َ َ‬ ‫َو ْال َْر ِ‬ ‫ض‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫أَفَأ َِهنُاا‬ ‫_‬ ‫_‬ .

‫‪43‬‬ ‫‪Nahwu_Sharaf Al-Quran‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫قُ َىػٰ ِذهِ سبِيِْي أَ ْدعُا إِلَى الْف ِو َعَْ ٰى ب ِ‬ ‫ص َيرةٍ أَنَا َوَه ِن‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين‬ ‫اتفػبَػ َعني َو ُس ْب َحا َف الْفو َوَها أَنَا ه َن ال ُْم ْش ِرك َ‬ ‫﴿‪﴾ٔٓٛ‬‬ ‫ك إِفل ِرج ًال نُّ ِ‬ ‫احي إِل َْي ِه ه ْن‬ ‫َوَها أ َْر َسْْنَا ِهن قَػ ْبِْ َ‬ ‫َ‬ ‫أ َْى ِ الْ ُق َر ٰى أَفَػَْ ْ يَ ِس ُيروا فِي ْال َْر ِ‬ ‫ف‬ ‫ض فَػيَنظُُروا َك ْي َ‬ ‫ِ فِ‬ ‫ين ِهن قَػ ْبِْ ِه ْ َولَ َ ُار ْاْل ِخ َرةِ َخ ْيػ ٌر‬ ‫َكا َف َعاقبَ ُ الذ َ‬ ‫ِ‬ ‫ين اتفػ َق ْاا أَفَ َا تَػ ْع ِقُْا َف ﴿‪﴾ٜٔٓ‬‬ ‫لْفذ َ‬ ‫الر ُس ُ َوظَنُّاا أَنػف ُه ْ قَ ْ ُك ِذبُاا‬ ‫َس ُّ‬ ‫َحت ٰ‬ ‫فى إِذَا ْ‬ ‫استَػ ْيأ َ‬ ‫ْسنَا َع ِن‬ ‫ص ُرنَا فَػنُج َي َهن نف َ‬ ‫َجا َ ُى ْ نَ ْ‬ ‫شا ُ َوَل يُػ َر ُّد بَأ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ين ﴿ٓٔٔ﴾‬ ‫الْ َق ْاـ ال ُْم ْج ِره َ‬ ‫لَ َق ْ َكا َف فِي قَص ِ‬ ‫ص ِه ْ ِع ْبػرةٌ لُولِي ْالَلْبَ ِ‬ ‫اب َها َكا َف‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫يق الف ِذي بَػ ْي َن يَ َ يْ ِو‬ ‫صِ َ‬ ‫َح يثًا يُػ ْظتَػ َر ٰى َولَػٰكن تَ ْ‬ ‫وتَػ ْظ ِ‬ ‫صي َ ُك َش ْي ٍ َو ُى ً ى َوَر ْح َم ً ل َق ْاٍـ يػُ ْؤِهنُا َف‬ ‫َ‬ ‫﴿ٔٔٔ﴾‬ ‫‪Surah Yusuf | JUZ 13‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫َو ُى ً ى َو َر ْح َم ً‬ ‫_‬ ‫_‬ .

Nahwu_Sharaf Al-Quran Note & Catatan Hasrul Surah Yusuf | JUZ 13 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful