You are on page 1of 2

ANAEROBIK DEFINISI anaerobic bermaksud "tanpaoksigen," diamanatidakmenggunakanoksigenuntukmenghasilkantenagaseperti yang dilakukansemasabersenamaerobikSenamananaerobikialahsenaman yang melibatkankeamatanotot yang tinggiMerupakanlatihan yang melibatkankemampuanmelakukanpergerakansepenuhtenaga (maximum

effort) dalamtempohkurangdaripadaduaminit.

3. Iamerupakansenamandimanaoksigendigunakanlebihcepatdaripadatu buhdapatmengisisemulakedalamototkerja.Akibatnya, seratototharusmemperolehtenagadaripadasubstrat yang disimpansepertilygogen (disimpandalamkarbohidrat), ATP (Adenosin Tri-Fosfat), dan CP (Creatine Phosphate). 4. Senamananaerobikmerupakankegiatan yang mendorongpertumbuhanjaringanotot, berbandingdenganmembakarjaringanlemak, yang merupakantitiklatihanaerobikLatihananaerobikmendorongototkepada batas-batas yang menggalakkanmerekauntuktumbuhmemenuhikehendakkitaBerbezad enganlatihanaerobik, latihananaerobikpendekdanintens 5. CONTOH SENAMAN ANAEROBIKLatihanangkatberat sit-upchin-up push-upsquats 6. Senamananaerobiktidakmenyebabkankehilanganberatbahkansesiapa yang menjalankansenamananaerobiksecarateraturmungkinmemperolehse dikitpenambahanberatkeranapertumbuhanototsecarakeseluruhannya senamananaerobikmerupakanbahagianpentingdalamkecergasandise babkanpertumbuhanotot. 7. Secarakeseluruhannya, ototadalahbahagian yang melakukankerjaiaitu yang membakarkaloriSemakinbanyakotot yang andamiliki, semakinbanyakkalori yang membakar. 8. DUA TAHAP LATIHAN ANAEROBIKAnarobikalaktik (sistemtenagasimpanan)Anarobiklaktik (sistemtenagaglikolitis) 9. JENISJENIS LATIHAN ANAEROBIKLarianmendakibukitatautanggaLatihanlitarKalisteniksLatih anjedaLatihantubianaerobikLatihanrintangan 10. PRINSIPPRINSIP LATIHAN ANAEROBIKPrinsiptambahbebanPrinsipspesifisitiPrinsipperbezaanindiv iduPrinsippengunduran 11. PERINGKAT LATIHAN ANAEROBIKKuasakekuatan (strength power)Latihan yang khususuntukmembinatenaga ATP yang memakanmasakurangdariempatsaatKuasabertahan (sustained power)Latihan yang khususbagimembolehkanatletmembinadanmengekalkankemampuant enaga ATP-PC yang memakanmasakurangdari 10 saat

12. Dayatahankuasa(power andurance)Latihan yang membolehkanatletmembinadayatahankuasadenganpenggunaatenag a ATP-PC danpenghasilanasidlaktik,melibatkanmasa 15 saathingga 2 minitKuasapuncak ,pengekalankuasadankemampuan(peak power, maintenance of peak power, capacity)Latihaninimembolehkanatletmemanjangkanmasapenggunaa nkuasamelebihi 2 minit 13. RUJUKANBUKU HAJI GAPOR AHMAD (2007) ,KEJURULATIHAN DAN SAINS SUKAN, UTUSAN PUBLICATION AND DISTRIBUTORS SDN. BHD.