You are on page 1of 16

Ant is t m a nm e ro 15, j is e uny de 2008. Pre u de dis t ribuci: 0'20 e . Pre u de V ne da al Pbl grat t Tirada: 4000 e xe m ic: u. pl .

Dips it L gal B25323-2007. L ars e : a v rs i digit e n PDF l pode u t e al a robar al l w e b de l e ne u L ibe rt de lBe l oc 'At L ari s s (w w w .nodo50.org/ be s os ) a l s e cal a ci " icls -cont art e rainf aci" e l norm , s m e ros ant riors e s pode n cons ul al e t ar l w e b w w w .k l l oc inam e n.org/ is is t m a. ant e Pe r cont ar i/ colaborar am b nos al act o l t s h o pode u f r a l dire cci de corre u re e a e lct e rnic ant is t m abcn@ gm ail is e .com . Ant is t m a s un f is e rum inf orm ald'anl i, cont is rainf aci i dif i orm us de ls l e s i ide al ant orit . No e l uit s iaut aris e ns f m crre c de l cont e s ingut de l pus a bl icaci j q ue cons ide re m q ue s e ll a l iure e xe rcici d'una ne ce s s it v al l coat it : a m unicaci. No cre ie m e n ls l is , pe r e l e t anm at ix de cl m t a re s pons abilat e ine ot it lgalj q ue e n aq ue s t publ e a a icaci no pract ue m l ce ns ura ni e s t m als e riq a e v i de lSis t m a aut ari i e xpl ador e e orit ot act . ual

CO NTRAI NFO RM ACI :


w w w .al barricadas .org as w w w .k l inam e n.org w w w .nodo50.org/ be s os al w w w .punt f ode uga.org w w w .nodo50.org/ k int a e z w w w .nodo50.org/l ors l av ar ocit s .com / aripos as de l .ge ie m caos w w w .nodo50.org/ l rt e l ario ibe w w w .m ys pace .com / al s t adapopul ar w w w .cnt s .e w w w .cgt s .e w w w .accionv gana.org e w w w .pre s os al l.ne t acal e barce l ona.indym e dia.org w w w .l aine .org ah w w w ne gre s t m pe s t s .t e e k pdg.m ah os t .org k arce l ona.re v t ol .org w w w .h e ura.w ordpre s s .com RADI BRO NK A: w w w .radiobronk a.inf O o 104.5 f (Barce l m ona, Badal i Gram aona ne t ) 104.45 f (e n prov s a H os pit e t Es m e al , pl ugue s ,...) RADI LNEA 4: w w w .radiol a4.ne t O I ine 103.9 f (Barce l nord) m ona RADI CO NTRABANDA: O w w w .cont rabanda.org 9 1.4 f (Barce l m ona) RDI P .C.A.: w w w .radiopica.ne t O .I 9 6.6 f (de 14 a 24 h ore s a Barce l m ona)

PUNTS DE DI STRI BUCI :


At ne u Libe rt Be s s : ram bl Prim 76 e l ari a (Be s s ) El ok alcarre r de l Ce ra 1 bis (Rav ) L : a al Es pai O be rt carre r V ant d'H ongria 71 : iol (Sant ) s C.N.T l ria Ros a de Foc: carre r Joa.-Libre q uim Cos t 34 (Rav ) a al

C.N.T pl Duc de Me dinace l 6 (Co.: aa i l ) om C.S.O. L Farga: carre r Ros s e nd Ars 36a 38 (Sant ) s At ne u Libe rt de Sant : carre r Maria e l ari s V ria 10 (Sant ) ict s Dis t ribuidora e l l L rt Gril ibe ario: carre r Lio l nars 44 (Corne l de Lobre gat l l ) C.S.O. Can V s : carre r Jocs Fl s 42 ie oral (Sant ) s Parada C.N.T div ndre s de 19 a 21h : car. e re r Port de l al 'nge l b carre r Art (Ce nam s t ) re Lav l ors d'Anarq ua: carre r Me s t s Care s al i Mart l18 (Ce nt ) s ore l re Bibl e ca Sociala H ogue ra: carre r Sant iot l a Ros a 18 (Sant Col a de Gram ane t a om ) L Quim e ra (dis t a ribuidora L ogof obia): carre r V rdi 28 (Grcia) e Mai Morire m Cre w : carre r T nt de orre l l 160 (Grcia) 'Ol a Libre ria Cap i Cua: carre r T nt de l l l orre 'Ol a 9 9 (Grcia) No Re gre t Re cords : carre r Mont any 50 s m (Grcia) As ociaci Cul t ural bricias : carre r Rub 5 Al (Grcia) Facul de Ge ograf i H is t t at ia ria: carre r Mont e gre 6 (Rav ) al al Facul de Fil of i Le t s -U.A.B. (Ce rt at os ia l re danyol de l al - Be l e rra) a Vl s l at At ne u Encicl e opdic Popul pas s e ig ar: SantJoan 26 1-1 (Arc de Triom f ) At ne u L Ros a de Foc: carre r V rnt l e a e al at 26 (Grcia) I o Es pai: pl de l 19 -20 (Grcia) nf aa Sol At ne u Maig 37: pl L s s e ps (Grcia) e aa e C.S.O. L Re t a aguardia: pl aa Many i Fl u 6 (SantGe rv i) aq as Art as : pas s at Arcdia 10, e nt col ge rada pe r carre r Bal e s 179 (Tus s e tSt e t m re ) Carre r Prim 166: (Badal ona) Ce nt d'Es t re udis Jos e p Es t r Borrs : care re r de l 4 (Be rga) Bal C.N.T .T carre r Duch al e au 9 (Pe r.-A.I .: m piny) C.N.T T rras s a: carre t ra Mont . e e cada 79 (T rras s a) e C.N.T .-C.S.O. V l al daura: carre r Jorbe t s e 15 (Manre s a) C.S.O. L Tre m e nda: carre r H os pit 24a al 26 (Manre s a) Z T Banz ai: carre r Cam p d'Urge l (ManA l re s a) Can Rus k : carre r Dr Agus t Rie ra i Pau . 31 (Girona) At ne u Libe rt l clt e l ari 'Es e xa: carre r Sant Carls 120 (Al e acant ) C.S.A. Sube l : cal Curia, cas co v j t z l e ie o (I rua) Ce nt Cul Auz ot gi: cal Et ro t ural e l xarri Arae nat -Txant a (I z re rua) C.N.T A.I .: (Jan) ./ .T Colct o e lGrit C.N.T pl a Mayor 10 e iv o .: az (V l id) al adol C.N.A.: Caracas (V ne z ue l e a) Ce nt de Es t ro udios crat : Mrida (V as e ne z ue l a) Circol Anarq uico Fiore nt o ino: v Conciaia t 2/ (Fire nz e , Il ori R t ia) Ce nt I e rnacional de Re s e rch e s s ur re nt l 'Anarch is m e : (Suiz a) C.S.O.-Bibl e ca Sacco y V e ti: Sant iot anz t o Dom ingo 2423, Com una de Sant iago (Ch il) e

EDI RI TO AL
Tinc l ce rt s a de q ue Donna H araw ay a e t ra q uan diu q ue , de f t j s m cy e , a borgs . Port dos die s s e nce rs e nganxat o a l 'ordinador m aq ue t ant l is is t m a. 'Ant e Ja no s on acabe n e l m e us dit i on s s com e na e lt cl . Nom s e ns h e m s e e at parat pe r a dorm ir une s h ore s i pe r anar alocut de l l ori barri a baixar de l xarxa a al guns t xt q ue arribe n t e os ard i al gune s im at s pe r a com plt l part grf ge e ar a ica de l ridic. L pe 'ordinador i j s om un. Un o s s e r am b part orgnica i part t cnoe l gica. M e it h um , m e it m q uina. at at Sc un cyborg i m 'agrada. Tinc l s pe 'e rana q ue aq ue s t pas e v ut de l ool iu 'h m o s apie ns e ns dugui una v ida m il , l or al l unyada d'aq ue s t h um anit de caa at de nt inm adura, incapa de ge s t , ionar e l re curs os de f a l s orm gica, j t i re s us a pons abl. I agino un f ur on e lt bal e m ut re l s e r e s t ul i t a l com unit . Un im ant il a at f ur al ut l unyat d'aq ue s t pl t ane a-pre s s upe rpobl . V im e n un pl t f s t at iv ane a ant ic, pl de re curs os i m at s prim e s am b e rie ls q ue pode m abas t e ir-nos i e ns de diq ue m a m at ar-nos e l/e s uns / s al s l ne s /e s al s . Pot e r l v uci e ns dur a l t re s 'e ol una cons cincia com una e n l q ue pria m ar l s ol a idarit d'e s pcie i s ubs t uir at it ls act s cons cincie s indiv e ual idual de s s l l igade s de lconj unt h um . De s ito q ue j ls ide e s de K ropot in s obre l v uci e k 'e ol de ls e s pcie s s 'im pos in a ls ide e s e e darw iniane s de l s e lcci nat a e urali l a l a pe r l s upe rv ncia i e n un f ur l uit a iv ut no gaire l l uny e lde v nir de l h um ae a nit e s t at igui bas at e n l uda m ut com 'aj ua a f or e v ut i no e n l s t act ol iu a ruggl f e or le . L om o s apie ns s un s s e r e n t if 'h rans ici, ah ir e re m h om o e re ct i de m , us q ue s e re m ? Ja h an pas s at q uarant anys a de lf s m aig f am rancs . Quarant anys a on e lcapit h a re cupe rat t t al ot ipus de m ov e nt s ubv rs ius , q uarant anys im s e a on e l t de ourne m e nt o de s v e nt s e s iam t udiat pe r f urs publ t s . L s ide e s i ut icis e e prct ue s s it iq uacionis t s s 'h an conv rt e e it e n s it uacionis m e , e n ide ol ogia, pe rde nt ls q ualat re v ucionrie s , una m e rcae it s ol de ria m s pe r a e s t udiant de m ark e s t ing i publ at Es t m cont at / s icit . e rol s de

pe r l pitor l rt q ue h a pogut de s a j l at ibe e nv upar l s e r h um : l l rt de ol 's a l at ibe m e rcat T . anm at ix e ll gat de s it i e l e us pro-s it s int re s s ant no pe r im it , s ius e , ar no pe r a com pe ndre i e xt ure ide e s v re l s pe r al n act . ide m ual Se ns e anar m s l l l port uny a ada d'aq ue s t nm e ro de l is is t m a 'Ant e e s t ins pirada e n l 'obra de Jam ie Re id, cone gut pe r s e r l w ork e r de l Se x Pis 'art s t s , am ic de M al ol com M cl n i part are icipante n publ icacions pro-s it . us El bus os de Re id de ie n " ns e l i " orrim e nt un re fe xe de l f ul oc" av " l no ut re q ue re pre s e nt a a t a una ge ne raav ot ci de j e s angls os / s . Pe r ara e s ov e e t m a Barce l e ona, any 2008, i e l bus os s de TM B diue n " cont " i " s pe ct e " rol e acl , due s m xim e s de l m ode l Barce l ona pos t rum . L bipol at d'aq ue s t m o-f a arit de lade q uatpe rf ct e ntal is t m a ca, e am s e pit is t e s bas a e n div a l pobl al a, idir a aci e n dos grups . s l gue rra int rna, due s a e f e s de re pre s s i dif re nt , una m s orm e s e v nt q ue l t Ela ciut ide 'al ra. / l ad/ cna v a s of gada e n e s pe ct e de m aic/ e acl ne ra q ue l s e v capacit de re be lia a a at l s anorre ada. Ela ciut / l ad/ q ue aconna s e gue ix aixe car l gruixuda cort a ina de l ce nari e s pe ct 'e acul t ar opa de f ront am b e l m e rce naris de lcapit is m e , pbl s al ics o priv s . at " ot m ov m Barce l T s e ona" s ls l 'e gan de TM B, dol am e nt ce rt Si oros . s upe re m l t rn dis curs e l / l s -no'e e le l s e s al s e ns adone m q ue l f e s m as t re a ras s a ce rt Cap a on v e m anar?De pn a. ol de nos al s . t re Salat Papas s e it e l poe t anv , av guardis t acat , e ns h a l gat l it al l e 'act ut q ue calpre ndre dav ant aq ue s t m n de m e rda e n e l ue e ns h a t q ocat v , aciure t ut prot it opunk re col e n e ls e u: ESl ida CUPI A L CL SCA PEL U A O ADA DEL S CRETI NS! Danie lnal brico I m

A A NO U ATENEU TREV A L LI L BERTARIA SEQUERA BARCEL NA O


El s abt 24 de m aig e s v inaugurar dis e a e lnou At ne u Libe rt de lCas c Ant e l ari ic, am b un act q ue v cons t d'una e a ar pre s e nt aci d'un l l ibre -Cas o Scal a: t rroris m o de e s t e ado y al m s de go Xav r Caadas - i una e xpos ici s obre ie ls l e s s ocial de l anys 20, ce dida e l uit s s pe r l is t 'h ric At ne u Encil e opdic Popul . En e lcom unicat e m s pe lnou ar At ne u e s de f ix l s pai com " pune ine 'e un t de e ncue nt organiz ado e n t o ro orno a una s e rie t picos im pos ibls de s t e inados a prov ocar cort s de dige s t e in e n l os cre ye nt s de l m ark e t e ing v ual y l irt a com pe t ncia com unicat a. O rganiz are e iv m os ins uf e s de bat s , proye ct m os ribl e are s oporf ros docum e nt e s e n l q ue e al os t ipos con pint e xt as raas s ol t arn f ras e s incom pre ns ibls , abrire m os un e s e pacio de int rne t para cons pirar con oe t m aq uinadore s com o nos ot , m onros ros t m os una bibl e ca e s pe cial ada are iot iz para dar m s e nf is re t as rico a nue s t at ue s de bil ant is t m a. L aros aq is is e uch m os por l l rt de e xpre s in, por a ibe ad e s o acoge re m os t oda iniciat a donde iv s t s e ponga a prue ba, e s pe cial e nt a m e s i e s por ins ul , de s calicacione s , dit os if f acione s , h um il am l acione s y burl a as l pode re s f icos . Y ade m s cre aos ct re m os un arch iv h is t o rico para ir re cogie ndo con burocrt ica m e t os idad icul l h is t as orias s ubv rs iv q ue nos v e as ayan cont ando y/ nos s al de l narice s o ga as cont a nos ot " ar ros .

H ACK ERS DETI NGUTS


L Pol Naz ionalv de t nir un grup a icia a e de 5 j e s e s t ov udiant , dos d'e l a Sabas l s de l acus at d'at l , s acar 21.000 w e bs , de s t acant re ce nt e nt un at als e rv m ac idor d'" z q uie rda Undida" pocs die s abans I de l" parip" de ls e lccions . Se gons e e dade s de lSis t m a Capit is t s e rie n e l e al a, cinq u grup m s act e n t e l ane t iu ot pl a. Se m bl s e r q ue e n aq ue s t at a s acs l 'ironia i l picare s ca e re n h abit s , aix a ual com m is s at s de caire ant is t ic. ge is m

FRANK IA L A PRES
France s c Arge m , cone gut com " Frank i" v s e r e m pre s onat e l l 28 d'a, a dil uns bril " . Frank i" rom ant a ls ce le s de l e l a De m ocrcia pe r a un " l e d'ul ge de ict t rat a l bande ra" arran d'uns f t de l a , e s 2002, pe l q ual f conde m nat a dos s s ou anys i s e t m e s os de pre s . Ara e ls is t m a re pre s s iu capt e ura aq ue s t j e ... ov Se gons " e rt Sol Al a idria" organit aci , z inde pe nde nt t de re colam e nt a pre is a z s xs , Arge m no h av re but l not icaci ia a if of iciald'ingrs a pre s i crit ica q ue l a j t us cia no h a s e guit e l proce dim e nt ordinari pe r a de t nir-l Pe r al bane o. t ra da, s e gons un com unicat publ icat al I C de Barce l M ona (barce l ona.indym e dia.org), l nit de l14 al15 de m aig e s a v cre m ar m s de 50 cont nidors " an e por Barce l ona y al de dore s para e xigir l re a l rt de f ibe ad rank y" a part d'e xigir t b am l de t s * ls * pre s xs , e n e s pe ciall a ot e a de l* anarq uis t s . s e

Sort h a t ingut l cl s e polica am b ls a as t e pl s de lm e s de m aig. Aix v s iguge a nif icar una t v a l e ndm ica s e q ue ra re a a q ue pat . M al im grat t , e lde s e nv upaot ol m e nt capit is t m al al a, grat t a l paraot a f rnl e ia propagands t ica, f ar q ue d'aq u a poc, a no s e r q ue ls pl s e uge d'aq ue s t any s 'e q uiparin a ls d'un cl e im a m onz nic, l s e q ue ra t a orni a ls prie m e re s pgine s de l pe ridics . L s cam s e panye s d'e s t v d'aigua, nov e nt ali am , est aran dirigide s a ls pe rs one s q ue e n e cons um e ixe n e n l bit dom s t q ue , 'm ic de f t re pre s e nt m e nys de l20% de l e , a cons um d'aigua. M e nt s t re ant cam ps de gol s is t m e s de re gadiu poc e s t f , e al v iadors , ls inds t s i e l " e rie s guiris " de " t s e guiran am b e l s e u h abit pas a" ual de s pil f arram e nt ...

ANI ERSARI V S
L re v t Ek int a Z uz e na h a f t 20 a is a z e anys , com e l * m at ixos * af e n: " l s e irm (...) De s de s u nacim ie nt e n 19 88 l re v t o a is a Ek int a Z uz e na h a s ido t s t z e igo y t s e t onio de un e s pacio polico, ge oim t grf e h is t ico rico (e libe rt l ario, e l as co v y e l l l as dos dcadas ). Ek int a de a t im z Z uz e na s urgi e n unos aos de gran e f rv s ce ncia cul e e t uraly polica, donde t nue v ge ne racin t prot a om agonis m o e n dif re nt s e s pacios (ocupacin, cone e t rainf acin, ant ilaris m o, m s iorm im it ca, ). L igada a l t a radicin de l os f ine s Ek int a Z uz e na h a m ant nido anz z e s u f os of h as t l act idad, t ando il a a a ual rat de prof undiz ar t o e n l m e j ant a ora de s us cont nidos com o de l pre s e ne a t acin e n un pe riodo de grande s t rans f acione s s ocials y policas . T b orm e t am f anys un de l proj ct s de dif i a s e e us ant orit iaut ria m s im port s act ant ual m e nt K l , inam e n, concre t e nt 5 anys . am Aq ue s t proj ct h a e dit dif re nt l e e at e s l ibre s i propaganda, dis t ribue ix m at rial e propi i d'al s e dit t re orial ant s icom e rcial i s m ant un port cont al rainf at de l orm iu s m s im port s a int rne t (w w w .k l ant e inam e n.org).

ACCI NS O ANARQUI STES CO NTRA L ES RO NDES CI UTADANES


A l s t I al e lpart d'e xt m a dre t 'e at t i it re a " e ga Nord" e s t cre ant " rul s ciut L pat l e adane s " s im il a ls ant ars e igue s " rul s pat l e f ixis t s " En aq ue s t cont xt com panys * e e . e anarq uis t s h an iniciat una cam panya e cont ls parade s de re cl am e nt d'ara e ut q ue s t part . Abans de lt it ancam e nt d'aq ue s t e dici, a Rov re t i Tre nt com a e o o panys * s 'h an conce nt rat e n e l m at ix e e s pai de ls parade s pe r m os t e l e u e rar s re buig. En e lcas de l 'acci de Tre nt o, un m ilant de l " e ga Nord" v agre dir it a L a a una pe rs ona anarq uis t pre s e nt a l a a conv ocat ria. L re s pos t v s e r l oa a a 'aut de f ns a i e ls abot ge im m e diat de l e at a parada.

L CRI A SI I M O BI I A M L RI S UNA REAL TAT I


Si e s com pare n ls xif s de v nde s de e re e pis os de lpanoram a act ualam b e ld'un any e nre re , re s ul q ue ls v nde s de t a e e ls principal xarxe s im m obil s h an e s irie caigut un 60% . Pe r al banda, un t ra inf e de l Univ rs it Aut orm a e at nom a de Barce l ona s obre l v uci de l m e rcat 'e ol im m obil iari re m arca q ue durant e l s prxim s anys l de m anda baixar e nt a re un 25-40% , s i l com pare m am b l xis a 'e t nt av dia. En aq ue s t cont xt dif e ui e , e re nt xarxe s im m obil s t ue n of s irie anq icine s o, dire ct e nt t ue n t e l goam , anq ot ne ci... Se m bl s e r q ue e l e ct de l t xo" a s or " ot no pas s a pe r e l e u m il m om e nt L s l or ... a cris i j s aq u. a

NO AL PL A CAUFEC / PO RTA BARCEL NA O


36 pe rs one s de t ingude s e n ls dif re nt e e s accions cont e lPl Cauf c, m anif s ra a e e t aci a Es pl ugue s am b l pre s ncia de a m s de 300 pe rs one s , dif re nt accions e s cont e l a... T aix, s e m pre am b m it ra Pl ot j ans pacif t s , s partd'una l a q ue poris e l uit t m s de 17 anys de f ns ant Col e rol i a e l a s e n cont de l s pe cul ra 'e aci urbans t ica. Mol ge ntact is t i s im pat z antd'aq ue s t a iv a it t l a e s pre gunt s i s e r una al l a a l uit a t l ra uit conde m nada alf racs com t e s ls l ot e l uit s am b ce rt caire ciut e adanis t -de m anar a al o m na al pode rs e s t e rt , m itans s abl s j s e m pre pacf , re f is m e , pl af is ics orm at orm m e , e t o , pot e r e s radicalz ar i incs , it t nt nous m itans de l a... No h o s ae ar j l uit be m , pe r dif re nt pe rs one s cont e s rrie s a aq ue s t proj ct v ue n cada cop m s cl e e e ar q ue aix de f r e l" ippie " pe r s ort al e h ir s m as s m e dia, t poc e s t v l re pre s am alia a s i ni paralz a aq ue s t m e ga-proj ct de it e e pre dador de lm e di nat urali bas e de l a m s h orribl e s pe cul e aci...

NO V A O K UPACI A M ATAR
Dis s abt alv s pre (24 de m aig) e s v e e a ok upar un nou e s pai a l ciut de M aa at t ar, com a re s pos t alde s al j e nt a l am ot prope r de l CSO A L Fibra. El a nou e s pai s una f brica t ilabandonada anoxt m e nada Se copalL o de l f . 'am a brica v a anar e v adint e lcapit a al s pa os al t re s am b m d'obra barat i v acabar de a a cl arant e e n f l de ixant e l obre rs -s al ida, s s e ns e cap m e na de com pe ns aci e conm ica. Ara, de s e r un e dif e n de s s , ici pas s a a s e r un e s pai al rat v una l ibe iu, f brica d'ide e s i v ncie s . iv

L 'ESCNDO L D'ASC SEGUEI X VU I


Se gons ls l e s not s , e l proe t im cie s blm e s de l ce nt nuclar d'As c v e a ral e an s e r m s gre us de l q ue e s v dir a . Se m bl q ue e l s is t m e s de s e gure t a s e at e s t e n parcial e nt de s act at , pe r av m iv s al banda, l f a de part e s rat ra a uit cul dioact e s e s cal a q ue v s e r s e iv cul a , gons f s ade pt s al ont e propi Sis t m a Cae pit is t m s de 700 v gade s s upe rior al a, e a ls prim e re s inf acions q ue l t e orm 'Es at v re conixe r Se guram e nt e n e lcas a . , d'accide nt nuclar t e , ipus Xe rnbil ni e n , M ont l ni e n Z P ni t s ol cal il a, an s anya d'I niciat a pe r Cat unya V rds , e s iv al e v urie n af ct s *, j q ue abans q ue e l e e at a s h i arribs l radioact it s e rie n e n un a iv at v dire ct a al part de l n l ol e t ra m l de iure part e s ... cul

RA DE L TI A CARTA BARCEL NA O REBUDA D'UN EST M UERTA CADENA!!! CO M PANY DE T .B. .M


L Barce l a ona q ue f obre ra y popul ue ar m uri ya de h e ch o e n l och e nt cuanos a, do l m ov ie nt s ocials f ron " s os im os e ue de arm ados " por l " pre s e nt a re acin pol t ica" y l j e nt por e l cabal (l h e a uv ud " l a o" rona). A f e s de e s t dcada l inal a a ciudadana e s e ngaada y re conducida com o un re bao h acia e s t e s pe ct e cul o prov inciano de cre e rs e e l ce nt de l ro m undo. L O l piadas s on l coart as im a ada pe rf ct para de s arrol aq ue l " an e a l ar Pl Ribe ra" q ue l pre s in popul de t o a ar uv durant e lf e ranq uis m o. Se cons t ruye l a v l O l pica para h ij il a m os de pap y " ue ridas de ricos " q .Para m ayor ins ul a t o l m e m oria s e l l a " a e l am Nov I a caria" un , ant iguo proye ct com unis t de Cabe t o a . L s ocial t s e olidan de l int os is as v os e re s e s s ocials y ya s in v rgue nz a h ae e ce n s uyos l de lCapit . Eldis e o ls os al e s irv para pone r l guinda a s us e xe e a crabls f s . Barce l e ine ona e s t ada por om l e s pe cul a acin pura y dura. A part de ir e nt once s s e m ont t a odo e s e t ado de ingl cart pie dra, con l obe rt n a ura de l re nt f e m art o y l art icialcre acin de s us im a if pl ayas , con l are na dre nada de lM aa re s m e . Barce l ona, nunca h a s ido t an " guapa" T . odo cuadra, guapa y t a!!! ont L ciudad s e re inv nt com o de s t t a e a ino urs t y e nt de nt de e s a e conom a ico ra ro paras it aria. Sl f t un de t l, acabar o al a al e con t odas l re s is t ncias , cualuie r coas e q nat de re be l de l ant o da a igua " Ros a de f . Y s e pone n m anos a l obra con oc" a de s al os " xpre s s " orde nanz a cv oj e y ica am e naz ando. T odo con l ine s t abl a im e ayuda de l m e dios de com unicacin os para cre ar l pnicos s ocials y os e crim inal ar a l j e nt iz a uv ud. Sl e l ie m po dir s i l v o t a ida s e h a borrado de cualuie r re s q uicio, de q cualuie r m arge n. Bue no, e lt m po y q ie NO SO TRO S. M ie nt ras t o, cuando nos piant dan una s onris a de com pl icidad, dm os ls nue s t de s pre cio y as co, y cuando e ro nos s ol e n s e rie dad y re s pons abil icit idad re gal os ls una s onora carcaj m e ada. K am arada X

L ct , lct e or e ora, ya s e as ... Am abl, curie os x, h ipcrit v a, icios il Aq u t ne s l f l x... ie a am os a y at m poral e ... RA DE L CADENA!!! TI A I MPUESTOS CON O SI PUESTOS... N H I POTECAS...POCAS BI I BLOTECAS Y... MUCH AS DI SCOTECAS !!!... NO H ACEN F T H I AL A PRBOL ES, YA QUE TODO EST T EXAGERADO, AN QUE NO H AY MS QUE SUPERMERCADOS. CO NSUM O ...ENGANCH E Y DEUDAS...: TRABAJI S,PAGI Y GASTI !!! S S CO M PRI Y ENDEUDI !!! S S AH !!!...PERO ...: TENI S V ACACI NES !!! O TENI SEGURO S M DI S !!! S CO ...TENI S...TENI S... NO TENI NADA !!! S TO DO O S SAL CARO ... E CARO O S SAL ELPI ,QUE E SO CO M PRI PO R... S Y PAGI M S... S L ANTANDO AS ALBANCO !!! EV CARO ELNUEV CO CH E... O Y L SALDAS DE NO CH E... AS I TRABAJI Y PAGI !!! S S NADA GANI Y M UCH O PERDI S S... PERDI DI S GNI DAD ALSO M ETERO S A ESTO , Y NO REBEL ARO S CO NTRA ESTE, SI STEM A FUNESTO ... TRABAJI Y PAGI Y GASTI !!! S S S ENDEUDI Y CO M PRI Y S S ACUM UL S !!! I CAL I Y AGUANTI !!! L S S TRABAJI Y REV S ENTI !!! S AGUANTI Y L O RI !!! S L S PERO ...:PENA? ? ? ... ... NO M E DI !!! S T,QUE L EES O ESCUCH AS... PI NSAL BI Y... O EN TI DE L CADENA !!! RA A ...(((2part )))... e L I QUI A Z ERDA TE V ENDE L A RESI GNACI N... L DEMOCRACI TE I A A MPONE EL P ACTO... ELGOBI ERNO DE TURNO TE CONTROL A... ELBANCO TE H ACE SU ESCL X... AV L NUEV TECNOL A A OGA TE VGI AR... I L H ERMOSO MUNDO... AGUANTI Y CAL I !!! S L S SI ERV ADOCTRI XS NADXS !!! TRABAJI Y SOPORTI !!! S S ...CUNDO FOL I ? ... L S? ? PI NSAL BI Y... O EN TI DE L CADENA !!! RA A .Ce ibe .

Bone s com panys / s , e Ah ir v aig e s t f nt una ul ar e l alv t ada os re diari " is is t m a" i v Ant e aig pode r l gir l e una col na t ul um it ada " a s ol L idarit s at m s q ue parauls buide s " i t b e l e am com ic s obre e lconfict de TM B. V ia f r le ol e un pare lde com e nt l aris s obre aq ue s t ... s 1r M 'agradaria f r-l arriv una . e i ar e ncaixada de m ans alcom pany/ q ue a v t nir l poca f una de t a e a ort robar-s e e n l s it a uaci q ue e xpl De s prs d'aix l ica. i e xpl icaria q ue pot e r e l " s com pany" d'aut obus os s i v f r d'e s q uirola l v a e a aga i s e ncil e nt l v m e nt . No h e m l am i a ir d'obl idar q ue e l e s q uirol s n m e ns s t rs prof s ional. Si no f e lcas , i ide e s os re al e nt v f r l v m a e a aga, l f i aria s abe r a l pe rs ona q ue e s criu l col na q ue a a um dint de l lct de v re cole iu aguis t s l iris e 'arc s m ol gran (h i h a v t aguis t s q ue e ne t ne n e ls abot ge i n'h i h a q ue no, h i e at ha v aguis t s q ue v al piq ue t i as e an s s s am ble s i n'h i h a q ue no, h i h a v e aguis t s q ue s n act e ius durant e lconfict i n'h i h a q ue no). Ev nt e nt m 'ale ide m , gradaria q ue t s f s in com e l priot os s m e rs , pe r aix s e ria f t a l re alat i, al a a it de s graciadam e nt a l re alat no s e l , a it i pot dur l cont a raria. Pe r t , s i re al ant m e nt e lcom pany v f r v a e aga i de s prs v t nir aq ue s t com port e nt cre c q ue a e am , e s t b q ue l uari lf s abe r q ue s 'us i aci un e gois t i l pl i cara. O bv e nt a i ant iam , d'aq u s im port ant no ge ne ralz ar i no it caure e n l t pa f a ram acil pos ar a t s de ot e l conduct / s e n un m at ix s ac. Ni s ors e e s om t s un v ot aguis t s m ode l , ni s om e ics Un any m s , e l it / m anif s t m ing e aci de t s un e s q uirol ins ol ot s idaris . l de m aig de l CNT/ T a Barce l '1 a AI ona 2n. En q uant alcom ic, pe ns o v t a rans corre r am b norm alat i m ol q ue h a caigut e xact e nt e n l t pa it t a am a ram m ot aci pe r part de l/ ls aproxim a- f iv s e acilq ue de ia m s adal Nom s re cort . dam e nt 500 as s is t ns , core j e ant crit e n dar-l q ue conduct / s h e m donat s us i ors e cont l pre carie t l ra a at aboral l s t , e l port al s ol , 'e at s s idaris / s de t e ingut , q ue s indicat m aj aris ,e t s s orit c. e s t m e n cont e am b e l s e us ade act s Al it v part m ing an icipar div rs os v e ocat , q ue e l h i h e m dit q ue pagare m s s m e m bre s de l CNT e nt e l e lnou ls cos t s proce s s al i q ue e s t m al a , re l s e e s are l dire ct de l ridic Sol or pe idaridad O bre ra, e l dia de l j udici. El dibuix, pe r t , ant un de lgat de l Se cci Sindical ce n- m os t l argura de q ui e ncara no h a e a al ra 'am t l t de Caprabo act m e nt e n e nt re ogs ic ual s q ue un cole ct de t bal l iu re l al a pe r l m il de ls condicions l dors / s no s un cole ct polic, s inl uit a l ora e ae l iu t boral, m e m bre s de l s indicat de T r- dicalo s ocialq ue s 'une ix pe r une s ide s s s e ras s a i l os pit e t aix com t b e l e s . El t bal 'H al , am s re l adors / s v a TM B pe r e an Se cre t Ge ne ralde l Re gionalq ue pode r t nir un s ou i, pe r t , h i h a t t ari a e ant ot iv f r una bre u pre s e nt a e aci de l e . 'act pus de t bal re l adors / s . L nica dif re ne a e S'h a d'as s e nyal t b, q ue cia am b al s e m pre s e s , s q ue a TM B ar am t re h i h av f ia ora parade s de l s t l ibre ant h i h a un num e ro f ora im port ant de t re de l s indicat com de dis t s s ribuidore s , ai- bal l adors / s dis pos at a l ar pe r m il e s l uit l ox com t b un s e rv i de bar am e . re s , cos a q ue obl al am biguus i al iga s s El corre gut de l m anif s t re a e aci cov ards a pos ar-s e a un cos t i de ixar at e s v iniciar a Arc de Triom f pas s ant f r a , e . pe r Pl Cat unya, L s Ram bls , Pl Se ns e m s , nom s agra al os t diari aa al e e ar v re a de Sant Jaum e i v f it ar un al a inalz t re l dif i de l nos t l a a us a ra l uit cop a Arc de Triom f on e s v donar pe r , a acabada l conv a ocat ria. Jos e p Gargant Conduct de TM B norm al e nta l or m a SP de Cat unya i Balars CNT-AI al e T l 155 i 76 inia

CRNI 1 CA DE M AI G C.N.T .-A.I . .T

L DO CTRI A NA DEL SH O CK DE NAO M I KL N EI


En s u l a obra, K lin crit t im e ica e lcapit is m o bas ado e n e ll al ibre m e rcado y a s us principals propulore s com o e s Frie dm an. Aboga, s in e m bargo, por un capit is m o de ce nt de ins piracin k e yal e ne s iana-- bas ado e n un e s t ado prot ce cionis t q ue garant l s anidad pbl a ice a ica y re duz ca l de s igual as dade s m e diant im pue s t y s ubv ncione s , com o l e os e os de l s ocial m ocracia e urope a o l a de os re gm e ne s de s arrol t y nacional t l as is is as l inoam e ricanos ,. at Es por t o un l ant ibro q ue s igue de f ndie ndo una s ocie dad bas ada e n e l e nim o de l ucro, div idida e n e xpl ados y ot e xpl adore s (e m pre s arios q ue s e e nriot q ue ce n gracias a l pl v a ge ne rada a us al por t rabaj adore s ). A pe s ar de q ue l obra aport a a cl e s int re s ant s para anal ar l poav e e iz a lica int rnacionalre cie nt , para t t e e odos aq ue l q ue no cre an q ue e lcapit l os al m o pue da h um aniz ars e (por l de s is a cont ada t rol irana q ue e j rce l ly de l e a e v or cont l h um anidad) y q ue e s t al ra a n h art de q ue s e ls de a e lgir e nt os e e re f cis m o y de m ocracia, prot ccionis m o as e y l ral m o o de re ch a e iz q uie rda (e l ibe is m al e nor com o m ue rt cot m e idiana e n e l re ino de l no v a ida), s e irn indignando con l dis t as t s is q ue de f nde l as int e ie a aut a l l ora o argo de s u obra. Naom i K lin e n s u anl is : e is --O lida q ue e l prot ccionis m o v e y e ll ral m o s ie m pre h an coe xis t ibe is ido y s e h an ne ce s it ado e nt s . Son dos re caract rs t e icas de un m is m o s is t m a. e Ninguna e conom a nacional e s e nt e ram e nt prot ccionis t o l cam bis t e e a ibre a, s ie m pre h ay as pe ct de uno y de ot os ro. --Da de m as iado prot agonis m o a l t ricos de ll os e ibre m e rcado, com o s i acabando con e l s e acabara e l l os problm a. Elv rdade ro m ot de lcapit e e or al m o no s on l ide as l cam bis t s iis as ibre as no e lv or y l m e rcanca. L de m oal a a cracia y e l e rroris m o e s t al an cot at act m o de f ns a y garant de e s a dict e e adura e conm ica. --H al aga e lcapit is m o " ce nal de t " de cie rt e s t e os ados e urope os , q ue " prot ge n" a l t e os rabaj adore s , pe ro oliv da conde nar e l col onial m o e im pe is rial m o con e l ue e s os m is m os pas e s is q y s us m ul t inacionals f e inancian e s a prot ccin. No re l e aciona, por e j m pl l e o, as m at as e n e lCongo col anz onialcon e l est ado de lbie ne s t be l Ni dice naar ga. da s obre ot ras cons e cue ncias de e s t e s is t m a bas ado e n e laf de l e n ucro com o s on e lt dio, e lindiv e idual m o o e l is ais l ie nt am o. --M ue s t com o l policas de ra as t l m e rcado f ron int ibre ue roducidas a s angre y f go pe ro olida e xpl q ue "as ue v icar l ot ras f as de capit is m o" f ron im orm al ue

De s e s pe rado cons um o e l l v al nada de a ida ie abocado a l obj t os e os s us t uidos s in paus a it q ue e ducan f s as q ue re ncias al am argas e ins ol idarias e ins t an l com pe t ncia al a e e n s rdidas e s pe ranz as de e xce lncias re f ge nt s e ul e ne cias y de s coyunt adas . Con s um o cons um o s e h an dil uido l arm as as e xt inguida t oda crt ica enl v as idas de s infadas l q ue s e agit v an anam e nt e com o rot y cans adas as de s e ando e l e e r pos s in cual idad y s in caus a cuant m s y m s m e j o or de e s t e s coria de s q uiciada. a Cons um o de anonadados hat rans f ado l m as as orm as e n ans ios a m uch e dum bre de m e z q uindad inq uie t ada q ue s e nie ga a conoce r l cie ncia de l de s gracia a a el porq u de e s t dom inios os de l concie ncia anul a ada con crdit e h ipot cas os e y e xpe rie ncias t cargadas an q ue l angus t conce die ndo a ian l condicione s pre carias . as Sum ando concie ncias s abot are m os ganancias e de un s is t m a q ue s os t ne e ie y e m bauca e n l v m al a ida a y de s t ruye h as t l t rra a a ie con e ne rgas s ubyugadas . Con s um a concie ncia t ndrn q ue s urgir l ganas e as de de s e ar l im pos ibl o e y no l ly re gul a e ada para h ace r q ue s e a pos ibl e l rupt as uras e n l prct a ica con e s t f as de m ue rt as orm e q ue int gran l v e s cl a. e a ida av L h a dich o s ie m pre anarq ua o q ue e s art y cie ncia pe ns ada e cont t ra iranos y re ye s y propie dade s ins anas y a f or de nue v v av as as por una e xis t ncia grat e a. at as um a. e

EL PRESO SO CI AL PO L CO TI M S ANTI GUO DE L AS CRCEL ES ESPAO L AS


M ANUEL PI NTEO SANCH EZ , s e cue s t rado e n l crce l V lna (Al a de il e icant ). e M anue l naci e n El (Al , da icant ) h ace 52 aos , m ie m bro de una f ie am l con 6 h ij y 7 nie t , l v s e cue s ia, os as l a e t rado 31 aos cum pl ndo v ie arias conde nas de l q ue cada una de e l no s uas l as pe raba l s e is aos . Su pe ripl carce os o l h a s ido int ns o y duro com o pre s o ario e FI as com o inagot e s s us 32 int nES abl e t de f os uga, de l q ue re s ul os t aron f l al idos 25 y e l s t 7 con xit aunq ue e l re o, o, m ayor t m po e v ie adido l f ra de 4 o ue m e s e s . H oy e s e lpre s o s ocio-polico t m s ant iguo de l crce ls de e xt ras e e m inio e s paol . as M anue lno h a m at ado a nadie . No h a v ado a nadie . L conde nas l iol as o h an s ido com o cons e cue ncia de e xpropiacione s a e nt idade s bancarias , grande s e m pre s as y al q ue ot e xgn ro pl ador Com o t os ot ot . ant ros j e ne s , v de s pus de t rabaj e n v ar arios of icios , l a infue ncia de le nt l orno m arginale n q ue f criado pre v e ci s obre l f a de ue al a orm bus cars e l v a ida para s obre v ir Forz oiv . sa y t rgica de cis in q ue l l v a un e l e s in v ir M anue l e xpropi cant iv . , idade s m uch o m e nore s q ue l robadas por as Barrionue v V ra, M ario Conde , De l o, e a Ros a, Roca, Jul M uoz o e l e rm ano in h de Gue rra, t odos e l e n l cal , e inl os a l e f am e nt m e nore s q ue l init e as prim as m ul il t l im onarias de l Caixa, Banco Sana t ande r Banco Bil V caya, cas os s o, bao iz bre s e dos , l m il s e s t ados por os l one af Puj con e lcas o Cas inos , Corre o Caol t n y Banca Cat ana, cas o ignorado al al por l ly, Farre ras , Duran i Le ida, a e l UGT y Com is ione s O bre ras q ue robaron ce nt nare s de m il s de pe s e t e l one as de ldine ro de l curs os de f acin os orm de lFondo SocialEurope o, cas o t apado con t rra e ncim a, y M anue lcon 31 ie aos de crce la l e s pal e s de cir a da, , conde nado a pe rpe t uidad Us t d q ue rido, q ue rida lct e e ora, pue de e nt nde r al de t e go odo e s t o? s de q ue f h e ch o pris ioDe ui ne ro, h e s ido obj t de l t uras t e o as ort ant f icas com o ps icol o s gicas (l pe ore s as q ue pue da im aginar un s e r h um ano). M i m ayor de lo h a s ido de f nde rm e de l it e as agre s ione s de un s is t m a carce l e ario y j udicial al q ue h e s ido s om e t ido brut m e nt por re iv al e indicar m is de re ch os . El is t m a carce l y j s e ario udicials e h a e n, s aado conm igo, al argando m i s e cue s -

pue s t con e l m is m o t rror, de s poas e


s e ye ndo a l s e re s h um am os de s us os m e dios de v y obl ida igndol a s ucum os bir alt rabaj as al o ariado (ly de v e agos , priv iz acin de t rras , h am bre , pris in at ie o e j cucin para q uie ne s no re s pe t e aban l propie dad priv a ada y s e ne gaban a t rabaj ar). --Re l aciona l apl a icacin de l a de nom inada t ura bl ort anca a de t nidos e con l im pos icin de lne ol ral m o e n a ibe is pobl acione s e n e s t ado de s h ock . V incul a l ps iq uiat a os ras q ue e s t udiaron l a e naj nacin producida por l prdida de e a l nocin de l ie m po, con l CI y l e s a t a A a cue l de Ch icago, pe ro olida q ue l re a v as com e ndacione s de aq ue l l m dicos os ("a v nt l e ana de l ce l de be s it a da uars e e n un punt e lv o e ado de l pare d, con a pos ibil idad de bl ue ar l l " h a s ido oq a uz ) s e guida por t odos l gobie rnos s ocial os de m crat e urope os cont s us e ne as ra m igos . T bin l crce ls de l de noam as e a m inada s ocie dad de l bie ne s t t ne n ar ie una ce l de e s as caract rs t da e icas , incl uidas l de l t as Es ado e s paol . --I gnora, por l o, q ue m ut im ch os de l q ue l aron y m urie ron e n os uch e lCono Sur de Am rica, e n l aos os s e s e nt y s e t nt no l h icie ron por a e a, o cons ol idar e l de s arrol m o cuyos " l is xit indis cut e s " de s t os ibl aca l aut a ora l aron por l igual uch a dad s ocialy por l a abol icin de l rabaj as al t o ariado. No pe rs e guan l nacional acin de l re cura iz os s os nat e s s ino s u abs ol a colcural ut e t iz acin. Anh e l iv aban una com unidad h um ana m undial in dine ro ni propie dad s priv ada. Robi Cim a Ron. Coaut de libro M om e nt or l os ins urre ccionals . Re v l , al e ue t as garadas y proce s os re v ucionarios . Ed. V j ol ie o T opo. 2006

DE L VDA A I I NGRATA
Con s um o cons um o h ay accione s t t ras ornadas por l pobre z a de ide as a e n una e xis t ncia v e acua q ue conoce re be l das por e l e rcado burl m adas q ue s e apagan y no at urde n al e r pront as im il s o adas .

t con part s s ancionadore s m s f ro e al s os q ue una pe s e t de barro. H e s ido a j gado v uz arias v ce s por caus as q ue e no h e com e t ido, pre v e cie ndo s ie m pre al l m e nt as iras de l carce lros a l v ros e a e dad de l h e ch os ocurridos . H e s ido os prov ocado, apalado de t f a q ue e al orm s ie m pre h e acabado e n un H os pit y l al o m s gracios o e s q ue s ie m pre h e s ido yo q uie n h a s al conde nado con l caido a licacin de e rno m uy pe l if int igros o, ps icpat De e s t f a m e h an m ana. a orm t nido s ie m pre alj e e ado l m s pos ibl o e de m i e nt orno f il , l q ue m e h a am iar o caus ado un de s arraigo f il y s ocial am iar , inh um ano. T odas l pal as y t uras as iz ort f icas y ps icol s gicas q ue h e s uf rido durant t os aos , h an m e rm ado m i e ant est ado de s al por l q ue s uf s e ud o ro cue l incurabls , f rt ne uros is de as e ue e ans ie dad, s is t m a ne rv o t al e nt e ios ot m e de s t ado y m e nt bl ue ada por l roz e oq a im pot ncia q ue s e s ie nt , t nie ndo q ue e e e t ar m e dicacin diaria. om Se pue de nace r pobre , m s o m e nos int l nt , pe ro nadie nace e ige e anarq uis t o re be l . Com o e n m uch os a de ot ros pre s os s ocials , s u ide a de l re ibe t e ncue nt s u t oriz acin e n l ide ad ra e as as l rt ibe arias q ue v an cal ando e n s u m e nt s e die nt de e xpl e a icacin ant l e a s in raz n carce l aria, l e xpl acin y l a ot a opre s in de ls is t m a, s e dim e nt e ando l os cont nidos de l publ e as icacione s acrat as q ue re cibe n pe ridicam e nt h as t ide ne a t icars e plnam e nt e n l prct con if e e a ica e l ario anarq uis t Es e l o de M aide a. cas nue l de ot m uch os . y ros Apart de l m ot s y l f e os ine as ugas durant t e odos e s t aos y de m i os l a cont e l s is t m a pe nit nciario, uch ra e e h ay ot ros m ot os q ue h as t ah ora por iv a f t de m e dios no h e podido de nunal a ciar En e l . ao 19 88-89 , no re cue rdo l a f ch a con e xact ud, m e t l e it ras adaron de l crce l l a de Pue rt de Sant M ara a l o a a de Al icant para ce lbrar un j e e uicio y m e re cl ron e n e l dul 4, e n e l ue s e uye m o q e ncont raba e l pre s o polico Txom n t Troit io (ETA) cum pl ndo conde na por ie e l e nt at ado de H ipe rcor de Barce l ona. A l pocos das de e s t al m e l v os ar l , l aron e a l z ona de com unicacin de l aboa os gados donde s e e ncont raban cuat inro div iduos m uy bie n t e ados y m e proraj pone n q ue inicie un m ot de donde s al n ga m ue rt Txom n pe ro s in q ue ningn o f uncionario re s ul h e rido. A cam bio, yo t e re cibira m e j oras pe nit nciarias , y m uy e pront l l rt o a ibe ad. M e q ue d m uy s orpre ndido, ya q ue no s aba s i h abl aban e n s e rio o m e est aban int nt e ando m e t r e n un l e o m s . M i f rt t m pe ram e nt no pudo ue e e o re s is t m s y ls dij q ue s e ir e e ide nt icas e n o s e l if argas e n, pe ro no con m uy bue nas pal abras . M e am e naz aron q ue s i m e iba de l boca m i f il poa am ia dra s uf al cont ie m po. Se nt un rir gn rat f t rribl y un de s concie rt q ue m e ro e e o de j paral ado. iz De s pus de luicio m e v v ron j olie a t l ras adar alPue rt de Sant M ara y o a m e lv l aron alm dul 2 donde s e e ne o cont raba e l s o polico de ETA Unai pre t

m ago. Es t e cinco das e n e lH os pit uv al bas t e grav , af unadam e nt m e ant e ort e s al, pe ro l caus ant s de t v os e odo e l l o, com o e s norm ale n e s t s it , no s uos ios f ron ningn cas t rie igo. M anue l am bin t e s uno de l im pl os icados e n e l ot de m n l crce lde Font e nt de 19 9 0 Por aa cal q ue l aos , con e l l os Gobie rno Social t is a en el pode r l s it , a uacin de l crce ls as e e s paol e ra e xt m a. L as re os f uncionarios de pris ione s act uaban con t al ot im punidad, m al ando de m ane ra cont rat t inua f ica y ps icol s gicam e nt a l pre e os s os , dndols cont e inuas pal as , de j iz ndols das e nt ros e s pos ados a l cae e as m as o a l re j , s in com e r y t nie ndo as as e q ue h ace rs e e ncim a s us ne ce s idade s . T odo e s t con e l be ne pl o y col o cit aH e nri Parot Pas ados unos s ie t u och o boracin de m dicos y de m s pe rs onal . e m e s e s , f conducido ot v z all ui ra e ocu- de pe ndie nt de I t ucione s Pe nit ne ns it e t orio de l abogados donde apare - ciarias . En e s t circuns t os as ancias e s t l al a cie ron de nue v dos de l cuat indi- e lm ot y M anue l de nuncia a Ant o os ro n, , onio v iduos de Al icant y ot e ros dos nue v os As uncin (Dire ct de Pris ione s e n aor igual e nt bie n t e ados y m e pl m e raj an- q ue l m om e nt y a Yus t Cas t lj o) e il os e t an l m is m a organiz acin de un m ot e a n (q ue de s pus s e ra s u s uce s or) com o con l v a ariant q ue e lm ue rt h aba de v rdade ros re s pons abls de t e o e e odo l o s e r H e nri Parot L s dij q ue yo no e ra s uce dido. En nov m bre de 2002, doce . e e ie ni un t raidor ni un as e s ino, m e al r, aos de s pus de q ue s uce die s e e lm o, t e ls ins ul y uno de e l , e l is m o q ue t s e ce lbra e l j e t l os m n, e uicio q ue f pos ue l ot v z l v a ra e l aba l v cant e m e t riorm e nt anul e a oz ant e e ado por e lTribunalSudij H as pe rdido una gran oport o: unidad pre m o a pe t icin de l abogados de os de s al pront de l crce lt v a cau- f ns ore s por e s t l no de irre gul ir o a , e oy e ar l e aridas ar un de s arraigo brut con t f il y de s . L pe nas q ue s e im pus ie ron e n al u am ia as t v a pudrir aq u de nt Y as l h an aq ue l s e nt ncia f ron e n conj o de e as ro. o l a e ue unt h e ch o. 763 aos de crce l En e ne ro de 2006, . Pas ado e l t m po, cuando s e t ie rans curridos 15 aos de s de e lm ot n, s upo l de lGAL av rig q uie n e ran s e re pit e lj o e e uicio y M anue lre cibir una e s os t ipos . El s e e ncargaban de m a- t rce ra conde na q ue t ndr q ue e m l os e e t por f ra, y bus caban ge nt e n l ar ue e as pe z ar a cum pl cuando acabe con l ir as crce ls dis pue s t a as e s inar a q uie - dos ant riore s al2006. De s e r as , e l e as e ne s ls m ols t e e aban. T bin s e l pro- Es t am o ado Es paol apl a M anue l una ica pus ie ron a ot ros pre s os com o a Fran- conde na q ue conl v l pe na de m ue rl a a e cis co Jav r Nav , y, a L , al l t . Es una e j cucin e n re gl ant ie as uis ias e e e a, icons Conde y a ot de l q ue no doy s us t ucional q ue cl a cont e lconj o ros os it , am ra unt nom bre s porq ue no m e h an aut o- de l is t m a polico, j s e t udicial carce l y ario, riz ado. y q ue cue s t iona l e xis t ncia de un a e Apare ce n cl aros l m ot os de rgim e n t os iv irano-carce l q ue ne ce s ariaario s u cade na pe rpe t ua. ElEs t ado s e h a m e nt t ndr q ue s e r de s t e e ruido y aniq uiv ngado de q ue M anue l acce die ra a l e no ado. organiz ar l crm e ne s carce l os arios q ue L ge nt s abe m uy bie n q ue no a e l s ol e lGAL e s de cir l Fue rz as de be f e de l policos , pe ro, Es e icit , , as iars os t de Se guridad de lEs t ado, e ncubie rt , q ue no h ay e n e s t pas al as e gn j z o ue pe ro de pe ndie nt s de V ra, As uncin, j z a q ue t nga e l e nt de JUSTI A e e ue e s ido CI Corcue ra, Barrionue v y e n l a ins - ne ce s ario para e v ar t a inj t o t im it ant us icia y t ancia de lSr Fe l Gonz lz .No f .X, ipe e ue t o s uf ie nt aadido e inne ce s aant rim o s l por e xpropiar no s l por s e r l r- rio? o , o ibe t ario y re be l , no s l por s e r pobre y de o Acabo de re cibir una cart de a dis pone r de abogados de of icio, no s l M anue lde l14-5-2008. Su abogado D. o por prot s t por l inj t e ar as us icias car- Enriq ue Bot l l h a com unicado l s e ne l e a a ce l arias . M anue lue conde nado a cade - t ncia conde nat f e oria por s u part icipacin na pe rpe t cuando no e xis t t pe na e n e l ot de l crce l Font e n. El ua e al m n a de cal e n e lCdigo Pe nalv nt , s l por Tribunal upre m o h a conf ado l s e nige e o s irm a v nganz a de l m af de lGobie rno de l t ncia de l Audie ncia aunq ue h a re bae a ia e a Es t ado e s paol . j ado e lim port de l m ul . Cuando e as t as l l A o argo de t odos e s t l os ar- re ciban f al e nt l s e nt ncia ciorm m e a e gos aos , l carce lros h an int nt os e e ado t ada, l abogados de t os odos l conde os as e s inarm e t s v ce s . Prim e ro e n e l nados s ol arn de l Audie ncia Prore e icit a Pe nalde O caa donde ya m e h aban v inciala re f l undicin de conde nas e n apue s t l s oga alcue l y m e s ol o a l o t aron pl icacin de lCdigo Pe nalv nt e n ige e por l int rv ncin de un j f de s e r- 19 73, y e n e l o de M anue ls u e xcara e e e e cas , v icio. L s e gunda v z f e n V l id ce l a e ue al adol acin por cum pl ie nt de l m ayor im o a donde m e die ron com ida e nv ne nada, part de l conde nas . e e as m e di cue nt a t m po y pude v it l a ie om ar o SEO RES JUECES DE L A q ue h aba com ido. L t rce ra e n Jan AUDI a e ENCI PRO VNCI A I AL DE ALCANI donde cas i l l o ogran, m e re v nt e l s t e e - TE, NO SEAN CM PLCES DE CADEI

NAS PERPETUAS QUE NO SO N M S QUE O TRAS TANTAS PENAS DE M UERTE ANUNCI ADAS!!! QUEREM O S L EXCARCEL N A ACI DE M ANUELPI NTEO , YA!!! Acrat n

ECCSPAA Y SUS V O RES AL ETERNO S


Z af y aciaga, ia brav ucona, e s pe rpnt ica, de e xis t ncia incorrupt e a com o una am e ba e t rna, e con l q uij e s m ue rt os ot os de as pav nt y e s e ncias ie os de e xpol cuant pue de iar o a l pue bl de v ras , os os e h acie ndo s ubv ncin e q ue at m pe re prot s t e e as e n t rras q ue s on ricas ie s in h ij pre dilct as e as ni capit v al oraz q ue l inj t de s pl gan. o us o ie V ne pue s l igual ie a dad de s e xos q ue s on t pas re s ie ndo de s igual dad de f unas aus e ncia. ort As s on l v ore s os al procl ados pl e s am ural de e s a l Es paa Una a q ue al e r im pue s t e s h ue ca, s a cant ada por cas pos os q ue l core an s in t gua a re ej rcit de idiot os as q ue abande ran l s e as as de m ant ne r unida e l q ue h ace t m po q uie bra. o ie Quie bra q ue prof undiz an e xcav ando a s u m odo, cont e s a Es paa f ra uria q ue s e l da de e t rna, as e l v unt s v as ol ade arias q ue a pat rias s on aj nas e pe ro s ie nt n gran as co e por ogros y por f as ach de l Es paa pat ica a t

q ue t ura y e ncie rra ort a q uie ne s no conde nan l q ue e s f o m aduro o rut de l propia v e ncia a iol de un Es t ado q ue af a irm opre s in y m is e ria y nie ga t oda opcin h acia l inde pe nde ncia. a De un Es t ado q ue al nt ie a pact de nue v pact ar o os con l nacional t os is as q ue v ndan m uy barat e o no s e r s obe ranis t , as m udando a am pl cons ul ias t as de inde t rm inacin, e -con brbara e s t t ul icia de pacif icacin q ue e nt rran cuando cie rran ie t oda l racin-. ibe o e lv e ando a dos t rcios e e l urum e xigido q q ue de s pre nda a s u pue bl o de inv unt ol arios l os az con pat rias q ue s in pue bl o s on de de pre dacin pe ro h acia l q ue t ne n, as ie e s t aut os onom is t as de cort e s t uaria, e at e s paol e h irie nt a e de v ocin y af icin.

K abria

EL PATRI ARCADO NO S BO M BARDEA L CABEZ A A


Elpat riarcado e n s u m s grot s ca f e orm a nos bom barde a l cabe z a cada da a e nt re cos t bre s y h bit um os t dados il s ie m pre por un t ue s e xis t oq a. Som os s e re s de cos t bre s y um l h bit incul os os cados de s de q ue s om os bie n pe q ue as q ue dan l e nt s caat e s i de por v ida, l m e nos (h oy por h oy) os de s apre nde m os de e s t ridcul parodia a a de l s e xos para bus car l v rdade ra os a e igual y e l s pe t m ut dad re o uo. Una m uj r pue de cort e ar un rbolcon un h ach a, h ace r una ins t aal cin de lagua, una m uj r pue de . De l e a m is m a m ane ra q ue un h om bre pue de cocinar l piar o cuidar a s us h ij , un , im xs h om bre pue de . No pode m os olidar q ue e lpav , t riarcado t bin af ct alh om bre , ya am e a q ue l obl a adopt una s e rie de roe iga ar ls , com o por e j m pl s e r una pe rs ona e e o dom inant , no pode r m os t e rar s us s e nt ie nt . Por l t o e l t bin l im os o ant l am os o s uf n y e l t bin l q uie re n e rrare l am os o dicar j xs l l a s ie m pre e s m s , unt a uch e f ct a. e iv Cie rt e s q ue h om bre s y m uj o e re s nos dif re nciam os por t ne r dif re ne e e t s e ns ibil e idad, dif re nt no q uie re de cir e e pe or o m e j . Sim plm e nt s om os pe ror e e

s onas y aunq ue e l e xo s i t nga un pas e pe lim port e de nt de l f a de ant ro a orm s e nt o e xpre s ar no pre v e ce ant l ir al e a e ducacin q ue h al os re cibido. A m i l am m ane ra de v r l cos as t o m uj re s e as ant e com o h om bre s pue de n de s arrol l l a ar m is m a s e ns ibil idad, e s de cir una m uj r e e ducada e n un l ugar rode ada de h om bre s donde s e s ie nt int grada y re s a e pe t ada com o m uj r apre nde r m as e ace rca de l s e ns ibil a idad q ue l e ns e e e n e n cas a , l m is m o q ue un h om bre o q ue cre z ca rode ado de m uj re s , y m ue ch os s on l cas os . Com o v os a os am bus car l igual s i pre t nde m os cona dad e s t a s ol ?ade m s q ue t de igual ruirl as ipo dad q ue re m os , yo no q uie ro s e r igual q ue un h om bre para pode rm e im pone r porq ue m i pre s e ncia caus e re s pe t L o. a igual s e de be de cons t dad ruir s obre v al s l s , l s de conce pcione s ya ore ibre ibre e s t e cidas , l t nde ncias s e xis t abl as e as e s t donde m e nos t l e s pe re s , l n e o as pue de s e ncont e n e s t m is m o pe rirar e dico. Cie rt e s q ue h ay m uj re s q ue o e h an s uf rido agre s ione s q ue ant l pre e a s e ncia de un h om bre s ol por e l e ch o o h de s e r h om bre s e s ie nt n coh ibidas , pe e ro l s ol a ucin no e s cre ar e s pacios por y para l m uj re s e xcl iv e nt , s e as e us am e ria com o pone r un parch e al problm a y e cre ar una s it uacin art icial ya q ue e s if , t m uj re s conv e n con h om bre s e n as e iv s u da a da. M s bie n l m uj re s q ue as e s ie nt inf rioridad ant un h om bre s e an e e l de be de ayudar pe ro no ais l para as ar q ue acabe v ndo alge ne ro m as cul ie ino com o s ucios capul a l q ue pe gar l os os una pal a iz s ol por h abe r nacido o h om bre s . Re m it indom e a l raz de l a problm a una m uj r abus ada o m al e e t ada cre ar m as o m e nos re ch az o rat h acia l h om bre s de pe ndie ndo de l os a re l acin q ue h as t e nt a once s h ubie ra t nido con e l , e s de cir una m uj r l e l os , e a cual conv e con h om bre s , l cual ie ne iv a t m s am igos q ue am igas , l cuals e a a por e l ot o q ue s e a dis f a y l gus t m iv rut e a

m as l com paa de un am igo o s e e na t nde m e j con e l podr s uf una ie or l os rir agre s in, y podr s e nt e dbil ant irs e cie rt os h om bre s con act ude s s e xis it t ( de nt de l am bie nt s s upue s t as ro os e am e nt l rt e ibe arios h ay m uch os q ue l l o l e v e s condido de nt h as t q ue un da an ro a s al) pe ro s i s us re l e acione s con l os h om bre s s e h an bas ado e n e l s pe t y re o l igual a dad com pre nde r rpidam e nt e q ue e lm al ador e s un cas o dif re nt t rat e e al l s t de h om bre s q ue l rode e n , de re o a por l q ue no s e cre ara un re ch az o ge o ne rala e l ni un s e nt ie nt de inl os im o f rioridad v v rs a s i una m uj r a cre e ice e e cido o v e prot gido j o alre s t de iv e unt o l m uj re s de s upue s t at ue s s e as e os aq xis t ge ne rara un odio y un re ch az o as h orribl h acia l h om bre s v e os indols coe m o al ne m igo. Sabe m os bie n q uie n e s e e l ne m igo, y t ne pe ch os y pe ne , l v e ie l a e corbat y m inif da. Pie ns o q ue e n t a al odo e s t l h om bre s t bin t ne n al o os am ie go q ue de cir y q ue e s raz onabl q ue m ue ch os s e of ndan ale s cuch ar a grupos e de m uj re s h abl de l om bre de f a e ar h orm ge ne ral ada y ce rrarls l pue rt e n iz e as as act idade s y colct os . O t as unt iv e iv ro o m uy dis cut e s e ria l t ora de m uibl a e ch as m uj re s de q ue e nt m uj re s nos e re e e xpre s am os con m s conf ianz a y s e guridad, s l por s e r m uj re s . Pe rs onal o e m e nt e s t e n abs ol o de s acue rdo. e oy ut Rode ada de 10 e xt raxs m e s ie nt o iguals e an m uj re s u h om bre s , y m ue ch as pe ns are is m e nt ira, e s o ya e s t irars e e l rol pe ro no e s v rdad. l o, e H e com probado e n m uch as ocas ione s com o re accionaba ant m uj re s u h om e e bre s y e n m uch os cas os m e h e e ncont rado con l curios a re accin de a s e nt e m e nos j gada y m s t irm uz ranq uil e nt h om bre s q ue e nt m u-j re s . a re re e Con e s t t xt pre t nde m os re fe xionar e e o e l s obre l s it a uacin act uale n Barce l ona, donde cada v z e s m s f cue nt , q ue e re e s al gan propue s t abie rt e nt s e xis as am e t , de s de l ov ie nt l rt as m im o ibe ario y q ue

ade m s e s t n cl aram e nt t e radas . e ol Es t os h art de ldual m o, de e s t am xs is as con nos ot ras o cont ra nos ot ras al int nt re bat e s t m e ns aj . e ar ir e e

L S.C.U.M . AS VSTAS PO R I UN H O M BRE


En l l os m e s e s v s ins urge nt s os t im oce e de m uj re s y ls bianas , am paradas bae e j l s igl SCUM , h an rot l t o as as o a ranq uil idad e xis t nt e n l am bie nt s de e e os e l a ant orit uch iaut arios . Su crt ica cida, corros iv y v e nt h a prov a iol a ocado, h a indignado, e n s nt s is , h a re ducido a e s e com bros t odo e l n rol t bue l oda l pos e o, a e xis t nt e n l m bit aut e e os os nom os y l rt ibe arios y, l q ue e s m s im port e , o ant h a s acado a l l dif re nt s problm as a uz e e e q ue t bin s e re produce n de nt de am ro l l ados e s pacios l rados y e nt os l am ibe re l propias pe rs onas l adas ant as l am iaut arias . orit Es e v nt q ue e lgrit de raide e o bia SCUM s orpre nde . No e s h abit ual v r a m uj re s y ls bianas ut iz ar un lne e e il e guaj y una prct cont e ica unde nt y v e iolnt At e a. ribucione s q ue s ocial e nt s e m e at ribuye n a l h om bre s l h an h e ch o os a s uyas pe rs onas e t ue t iq adas e n e ls upue s t " e xo dbil L re accin e n al o s " a . gunos cas os h a s ido de incom pre ns in, de acus ar a e s t com pae ras de s e as xis t -pe s e a q ue e n s u lnguaj no duas e e dan e n e q uiparar e n e lm is m o s aco a t odo e le lnco de h om bre s y m uj re s e e " ach o" e s de cir aq ue l q ue re m , , l xs produce n l rols pat os e riarcals y l re e as l acione s j rrq uicas q ue de riv e an de e l -, de " anguardia" de s e r unas il l os v , um inadas , de ir m alol f l adas ... Cada cual s l de pe ns ar ce ibre m o q uie ra. Pe rs onal e nt , com o pe rm e s ona e ducada com o h om bre -m ach o, h e

de re conoce r q ue e n m i v ida h e com e t ido act de l q ue no m e s ie nt oros os o gul o: h e pagado por m ant ne r s e xo, l os e h e acudido a l e s de s t ap-t as e , ocal re e h e re currido a com e nt arios m al os y icios de s pe ct os h acia m uj re s , h e daado iv e s e nt e nt m e nt a al im al e gunas de e l y, l as e n de f iv h e s ido un h om bre -m ainit a, ch o. V garm e nt h e s ido un ce rdo. ul e El1 de m ayo de 2007, e n l a m anif s t e acin anarq uis t de l t a a arde un com pae ro m e e ns e e l prim e r com unicado SCUM . T poco l di de m as iaam e da im port ancia, aunq ue coincid con ot com pae ro de q ue e s t " as " al ro as t , m e nos , e ran " cae ras " L cons ide . as ram os de s de e l prim e r m om e nt un o f oco ins urre ccionalq ue de ca bas t no a, s l a una s ocie dad m ach is t y j rro a e q uica, t bin a l f s a h ipocre s a de am a al l q ue m uch os h e m os h e ch o gal Ev a a. ide nt m e nt l pal e e as abras cargadas de odio de l com pae ras SCUM m e as af ct e aban de plno. M e h e s e nt ide ne ido t icado e n m ul ud de e xpl if t it icacione s y de s cripcione s q ue e l l as h an re al iz ado... Sin e m bargo, com o pe rs onal idad e n re v l pe rm ane nt , l pal ue t a e as abras s angrant s de l com pae ras , e as as com o s us act , m e h an s e rv paos ido ra al H an de s pe rt go. ado e n m i un int e rs e n un t m a, l l a cont e lpae a uch ra t riarcado, q ue re al e nt l t na m uy m e o e poco " currado" al h abit , por ot , go ual ro l ado, e nt re l gran m ayora de a com pae rxs q ue conoz co, inde pe ndie nt m e nt de s u rolide nt ario s e xualy/ e e it o de gne ro. Si h abl os de L rt de Auam ibe ad, t st oge in y de m s conce pt cul os t urals , de be m os de e m pe z ar por apl o e icarl a nos ot rxs m is m xs . Pe s e a m i pas ado pat riarcal pie ns o q ue h a l gado l , l e a h ora de rom pe r con l rols s ocials os e e q ue m e h an s ido incul cados y q ue re produc, no por m oral o dilm as t ina e icos , s e ncil e nt , porq ue re al e nt l am e m e q uie ro s e r yo m is m o, t ne r cont s oe rol bre m i e xis t ncia. e Cada cual de adopt l m apue ar a ne ra de organiz acin q ue q uie ra, l as com pae ras SCUM h an de cidido ut iil z ar unas s igl inf als , q ue cual as orm e q uie r grupo pue de ut iz ar s u m e t il , odol oga e s , indudablm e nt , m acarra y ine e s urre ccional Son ge nials , de bo de re ... e conoce rl Pocas pe rs onas h an l o. ogrado e s candal ar a t iz oda una l a s ocial uch , pe ro l q ue e s m s im port e , h an o ant l ogrado v ibil ar una de l m is e rias is iz as q ue e xis t e nt nos ot : l h ipocre s a. e re rxs a De cim os q ue s om os aut s oge t ionarixs , l com pae ras SCUM h an as de m os t rado q ue t ne m os capacidad e para e l H an ge s t l o. ionado dire ct e nt am e un problm a int rno, cm o e s e lpos o e e de re l acione s s e xis t e xis t nt s e n un as e e e nt orno polico, y t bin h an at t am acado pil s de e s t s ocie dad pat are a riarcal e n , dnde una m inis t re cin parida e s un ra e j m pl de " e o igual . Es a e s l igual dad" a dad de lSis t m a, l igual SCUM die a dad f re de e s a, porq ue inde pe ndie nt ie e m e nt de l ide nt e a idad de cada unx, ya s e a l de h om bre , m uj r h om os e xual a e , ,

t rans gne ro o l q ue s e a, s i s e a re produce n re l acione s j rrq uicas , l e a e s e ncia de lproblm a, q ue no e s ot e ra q ue un m undo bas ado e n l a e xpl acin, m is e ria y h um il ot l acin, s e guir e xis t ndo. L l a SCUM ie a uch at aca e s as s it uacione s . Por e s o s l ya o pue do de cir q ue m e cons ide ro un al iado e n s u l a. uch Ev nt m e nt l l a e m piz a por ide e e a uch nos ot rxs m is m xs , no re producie ndo rols y s it e uacione s j rrq uicas . Pe ro l e a l a de be e xt nde rs e e n l cot uch e o idiano, por e s o digo bie n cl aram e nt , de s de m i e pos icin de h om bre q ue e xt rm ina s u e h om bre -m ach o int rior e , q ue l a ins urre ccin t bin pas a por l l a am a uch cont e lPat ra riarcado. Es de cir por e l , aniq uil ie nt de l rols q ue cre an am o os e j rarq uas e s ocials , e cont ra l a h e t ros e xual e idad obl oria, cont e l igat ra pacif m o y bue nrol m o, cont is l is ra e l procre acionis m o h um ano obl orio, e l igat m at onio, cont rim ra l m is ognia y a h om of obia, e n cont e n de f iv de ra, init a, t odo aq ue l q ue nos t l o rans f a e n orm e s cl xs . av l a dura, v oria s e gura! A uch ict Por e l e xt rm inio de l pe rs ona " ach o" e a m ! iadxs de l SCUM , de s t Al as ruyam os e l pat riarcado y t oda f a de aut orm oridad! Se v ro Ros ci e " ndiv I idual idad auxil SCUM iar"

h ace s al de t m is m a, de aq ue l con l ir i l o o q ue t re l e acionas ." pg 5 " oy, gracias a l t H a cnica, e s pos ibl re producir l raz a h um ana s in e a ayuda de l h om bre s (y, t bin, s in os am l ayuda de l m uj re s ). Es ne ce s ario a as e e m pe z ar ah ora, ya. El ach o e s un acm cide nt biol e gico: e l ne Y (m as cul ge ino) no e s ot cos a q ue un ge ne X (f m e ra e nino) incom plt e s de cir pos e e una e o, , s e rie incom plt de crom os om as . Para e a de cirl con ot o ras pal abras , e lm ach o e s una m uj r inacabada, un abort am bue o l e , un abort e n f e ge ne . Se r m aant o as ch o e s s e r de f nt ; un de f nt con icie e icie e l s e ns ibil a idad l it im ada. L v idad e s a iril una de f ncia orgnica, una e nf ricie e m e dad;l m ach os s on l iados e m ocioos is nals ." pg 11 e " os h om bre s no pue de n coope L rar e n e logro de un f com n, porq ue l in e lf de cada h om bre e s t in odos l coos os para s . De ah q ue l com una e s t a conde nada alf racas o. Pre s o de lpnico, e l ippie at h rapar a l prim e ra m e na t cat q ue l e m puj y l arras t e a o e a rar a l s uburbios l m s rpidam e nt pos ios o e bl. Elm ach o no pue de progre s ar s oe cial e nt , pe ro, e n cam bio, os cil e nt m e a re e l l ie nt y l prom is cuidad." pg 6 ais am o a (*) SCUM , q ue e n ingl s s ignif " s coria" re s ponde a l s igl ica e , as as de Socie t f Cuting Up M e n, q ue y or t podra t raducirs e com o Socie dad para l Cas t a racin de lH om bre o Socie dad para e l e rm inio de l om bre . Ext H

ES CO NDEM NA L PO BRESA A IL EGI M A L TI A VO L I NCI A


Un m at q uale v , a un j j q uale v . s ol utat s ol Aq ue l m at v l am anar cap al s j j s de Badal utat ona. De f ns v m a una e e s e nyora q ue h av e s t agre dida pe r ia at un j e , v i ne bot de l e u m arit dif . ov e s unt Un j udici rpid de f t s . V m anar-h i al e are un adv ocat una adv , ocada, l f l de l a il a a s e nyora --t b cos ina ge rm ana de am l agre s s or i e lm arit daq ue s t l a. a t im ElJov agre s s or t b anav be n ae am a com panyat pe r una adv ocada, e ls e u pare i un v Com q ue v e . am arribar re l iv e nt av , abans de l ora, v at am iat h am aprof ar pe r e nt a l s al de j it rar a a udicis , pe r f r s de l t a l e dre audincia pbl ica, aq ue s t dre t cons t ucionalt parl i a it an at l ora t poc ut it at h an ilz . A l s ra. j ge s s a i a l s ra. f a ut a is cal l h i v s orpre ndre l nos t e nt e s a a ra rada a l s al En un m om e nt ni t s ol a a. an s e nt nie n q ue f m al dint , t ncant e ie l re re l rut a ina i l pau de l j t a a us cia pe r, q uan e l h i v e xpl s a icar l nt j age udicial , q ui e ns h av pe rm s l ia accs no s h i v opos ar an . Fins i t al nunciant lv s orot de i a

EL H O M BRE VSTO PO R I L S.C.U.M .* AS


Es t s on al os gunos f ragm e nt de ll aos l am do " anif s t SCUM *" e s crit por V e M ie o , o al rie Sol anas e n e l ao 19 67. " odo h om bre s abe , e n e lf T ondo, q ue e s un de s pre ciabl pe daz o de e m ie rda" pg 2 " cir q ue un h om bre e s un aniDe m ale s h al agarl e n re al o; idad, e s una m q uina, un cons ol ador con pat " pg 1 as " h om bre e s un s im pl m ie m El e bro de l e s pe cie , int rcam biabl por a e e cualuie r ot h om bre . Care ce de una q ro indiv idual idad prof undam e nt as e nt e ada, pue s l indiv a idual idad proce de de l o q ue de s pie rt t curios idad, de l q ue t a u o e

pre ndre aix de l de l dre t a l s audincia pbl L v s orpre ndre pe rq u ica. i a s un de nunciant h abit , un nunual de ciant prof s s ional de l q ue e s guae , s nye n l v o un e xt a ida ra-- pe r f r de de e nunciant q ue cone ixe n bas t , ant b e l f uncionam e nt de l j j s i t poc s h i s utat am t roba norm al e nt am b aix de q ue h i m h agi un pbl q ue e lcont a... pe r ic rol t poc s h i v opos ar m e nys m al am a , !. Aq ue s t abit , q ue de ia s e r h ual re s pons abl dun gran ce nt com e rcial e re , e s t a al pl at am b un bon f ix de av l ant , e de nncie s pe r f s . No s abia s i ls h aurt e v de t nir t e s a l m o, aix q ue ia e ot a dav m ol m al e nt i, ls h av de de ia t am e ia xar a l banq ue t I a a. gual e nt q ue dav m a m olm al e nt --al e nys , pe r nos al s t am m t re - q uan h av de bus car l de nncia, e nia a t un m unt pe r re s pondre a ls pre re , e gunt s de l s ra. f cal L s pe rs one s e a is . e de nunciade s no com pare ixie n i aix s anav n e nl e l aant j udicis , un darre ra l al t , s e ns e paus a i s e ns e canv de s re i ce nari. M e nt l s ra. j ge s s a anav re a ut a s im ul t niam e nt re dact ant ls s e nt e ncie s de conde m na, l f calpe r f r m s am a is , e e lm at s int re s s av pe r de t l i f ia e a al s e al guna q ue al brom e t pe r ce rt de t ra a, , m ol m algus t Ja s h av n acos t at a t . ie um l nos t pre s ncia. a ra Pe r e n una daq ue s t s v t s e is e s q ue v aparixe r e l nunciat s ol aa de , , com panyat duna int rpre t de rom ans . El j udici com e na inf ant a aq ue s t orm noi de l acus aci. L acus av n dh av r e e f at una s af a de carn daq ue s t ce nurt at t com e rcial q ue aq ue s t de nunciant re , prof s s ional de l q ue parl e m re pre e v s e nt a. L s ra. f calv com e nar a av a is a f r-l una s rie de pre gunt s : v t v e i e os a robar aq ue s t s af a de carn? s . Pe a at rq u h o v f r? pe rq u t nia gana. a e e V t t bal No. Re p al os re l a? gun t ipus daj uda? No. Se m bl a q ue aq ue s t s av e pre gunt s anav n e ncam inade s pe r a e e j t icar una abs ol us if uci, e n bas e a l xim e nt t alde l s t de ne ce s s it , e ot e at at pe r NO ! L s ra. f cal a is nom s v s abe r a argum e nt una at nuant pe l q ue a ar e aq ue s t s e nyor e lv conde m nar a una an pe na m ul de un m e s a ra de dos t a e uros diaris i aix s ignif q ue s i no paica ga com plix f a dos m e s os de pre s . e ins T ne m s e nyal e l j e at udici a l a una de l igdia, pe r q uan j e ra l ora m a h

e ncara h i h av m ol ge nt dav ia t a ant nos t . Elpas s ads e s t a de gom a gom , re av t h om e s pe rav l e u j ot a e s udici, f i t ins ot a ls e s cals h i h av ge nt as s e nt e e ia ada. I l s al de j t a a us cia buida. El nos t j re udici v re s ul s e r l t s e nyal pe r aa t ar l im at q ue lm at Aix q ue a ls t s de l igdia l . e re m com e nv m i a q uart de q uat l e s re a s ra. j ge s s a e ns de ia, s pe rad q ue ut e ah ora m is m o os not ico l s e nt ncia. if a e Una s e nt ncia abs ol ria q ue lgit a ut e im l agre s s i q ue v propinar e l j e de a ov t nt anys , ue v nia de l ginas io re a q e cont l s e nyora de s e ixant anys ra a a de dat ue anav a f r e ldinar. L , q a e a s e nt ncia e ra l q ue re al e nt e ns e s a m pe rv m , pe rq u com de ia e n M um ia e Abu Jam ale n e l e u l art e , de da, s t im icl t 5 dabrilde 2008, l s orpre ne nt s a o q ue e s f aci j t us cia e n ls s als de e e j t us cia. I l s al v q ue dar buida..., a a a s e m pre e s t buide s ls s als de j t an e e us cia! Diana Re ig i Baige t adv , ocada, m e m bre de DAL . Be l P l puig a 29 dabril de 2008

j j s , l m e dicina i l gl ia. V e m utat a 'Es s ol de s t acar e l cinis m e de l m itans de s j com unicaci ( TV Cat unya Rdio, 3, al L V a anguardia, e nt re d'al s ) q ue t re de s prs d'h av r re colat e l dis curs e z re accionari e nv rs l ort e nt h an e 'av am , t ingut l ge nt e s a de re s e rv un pe t a il ar it e s pai pe l nos t s nas -s os de bruixa i s re ls nos t s e xce nt e re ri-cit s . at V ore m al pos it am e ntaq ue s t iv a acci, pe r aix v e m e ncoratar t e s ol j ot ls done s i ls biane s a q ue e nv ixin e e ae ls e s gl ie s t i com l gl ia e nv e s al 'Es s ae ix e l nos t s cos s os . Ara i s e m pre re s s re pos t i s ol a idarit f m inis t at e a!!

l s gl ia a e xigir a ls noie s q ue e s 'e s e de s e ncade ns s in pe rq u e n cas cont rari h o f n e l . Poc de s prs i dav arie l s ant l ne gat a de ls noie s a ce dir dav a iv e ant ls im pos icions , h a apare gut una pe re s ona de lde part e nt d'int rior de l am e 'e q uip de Joan Saura- de l Ge ne ralat a a it ins is t pe r a q ue e s de s e ncade ne s s in i ir s ort s in de l s gl ia. Final e nt al ol is 'e s m , v t ant de ls 20:15 h a arribat un grup d' e uns 20 m os s os d'e s q uadra am b une s t e nal s pe r a t ncar ls cade ne s . De s l e re e prs d'ide nt icar-ls , v if e an s e r inf orm ade s de q ue s e rie n de nunciade s pe r de s obe dincia. A l s ort a ida d'aq ue s t s , l conce nt e a raci s 'h a de s conv ocat am b crit de " oy nos v os m aana s h am v v re m os " ole . De s de l s e m bla de Done s 'As e pe r l De s pe nalz aci de l ort e nt a it 'Av am v e m agra a t a l ge nt e l uport q ue ol r ot a s v an donar a l 'acci; s e ns e e l s no l e h auria e s t pos s ibl! at e L e ct principal de l 'obj iu 'acci e ra v ibilz ar e l pape r crim inalz ador is it it Eldis s abt 17, a ls s is de l t e e a arda de l gl ia cat ica e nv rs l ort 'Es s l e 'av a m ita h ora abans de l m is a de l t j a a ar- m e nt i s ol idarit ar-nos am b ls 140 pe rz e da- cinc done s e s v e ncade nar a l - s one s q ue e s v an 'al an aut oincul par a t de l V rge de l I m acul Con- T ar a e a m ada arragona i q ue ara e s t robe n im put ace pci, de l s gl ia de l am b l de ci- de s pe lj j 14. De s de l s e m bla 'e s Pi, a utat 'as e s i de no abandonar l s pai f 'e ins q ue cont inuare m t bal re l ant pe r un av aort s 'arxiv s s in t s e l proce s s os pe nal m e nt s ot l nica pre m is s a de l de e ot s s a a a obe rt s pe r " ort e nt ile gal cis i de l dona, s e ns e t orit aci, ni av am l " . a ut z M e nt s t , un grup de 50 e s t at z aci, ni os bt re ant igm it aculz aci pe r it pe rs one s e l donav n re colam e nt a l part d'ins t ucions re pre s s ore s com e l s e z a it s port cridant cons igne s com " ora e l a, f s ros aris de l nos t s ov " "a v n re aris , l irge m aria t bin abort am ara" " al s pa, nos t re rim , nos al s de cidim " " ort e nt l t re , 'av am l iure i grat t , pe nj pancart s , aix com u" ant e una e xpos ici q ue pre t s e r it rant i n ine q ue inf a s obre l s it orm a uaci act ualde l ort e nt L pl 'av am . a aa e s t a plna de av e ge nt q ue s 'h i s um av o ins ul a, pe r a t av q ue no e s q ue dav indif re nt Es dis t a e . ribu n cart ine s pe r a q ue cadas c h i re ol e s cribs una f e , q ue de s prs e s pe nras j n a l xt rior de l s gl ia. L are 'e e 'e s 'acci v a durar due s h ore s f ins q ue e l M os s os s v v nir a de s al j e s a pe t an e l ar-l ot ici de l re ct , q ue af av q ue l s gl ia s or irm a 'e s una propie t priv at ada (? i q ue no h a) v n e nt pacf ie rat icam e nt !). (? Alv t ol ant de ls 7 de l t e a arda, dos m os s os d'e s q uadra h an e nt a rat

" O Y NO S H V O S, AM M AANA V L O V EREM O S!!!": AM B L O RTA'AV M ENT NIUN PAS ENRERE

crit icar a l ge nt q ue e s e da pre para a e l act m at e s , com o t poco cre os os inal am e m os q ue s e m e re z can crt icas l pe ras s onas q ue organiz aron y conv ocaron al bl ue l rt oq ibe ario e n l m anif s t a e acin de lt a arde por e lce nt de Barce l ro ona. Dich a m anif s t e acin, con un bl ue de al oq go m s de un m il de pe rs onas , f , l ar ue co-m o v ne s ie ndo h abit , un t ie ual ranq uil pas e o por l cal s de Barce l e s o as l e ona col t ado por e l cont inge nt de f rz as v e ue iv de l de m ocracia, e s de cir l M os as a , os s os d'Es q uadra. Cabe pre gunt e s i, e n ge ne ars rale s t e s e l de m ayo alj , e 1 e ado de lol f cl m o q ue l m ayor part de com oris a e pae rxs l rt ibe arixs de s e a... No h ay s ol ucione s m gicas , pe ro s i q ue e s cie rt o q ue por e s t cam ino, s i e s q ue no s uce e de ya, e s t f ch a q ue re m e m ora e l e a e as s inat de l l ados m rt s de Ch io os l am ire cago, s e t rans f ar e n una f ch a f s orm e e t a m s de l e ndario l iv cal aboral . Nos pre gunt os s i para e l am prxim o ao s e re pe t e l s q ue m a o, q uiir e z s , s e e xpe rim e nt aran nue v f as as orm de act uacin para h ace r e s e da al go m s com bat o... iv Pe ns am os q ue para f uros ut aos , e l1 de m ayo, de be de s e r una j ornada de l a cont al t e v uch ra go an ide nt com o e s l e xpl acin l e a ot aboralEs . de cir una f ch a e n donde , e l xs anarq uis t , ant orit as iaut arixs y de m s re be l s s ocials l an por l abol -de e uch a icin de lTrabaj Nue s t o. rxs e ne m igxs de cl e s on e v nt s : e m pre s ariado, as ide e grande s accionis t , cl e polica, buroas as t cracias s indicals , m as s e m e dia... Ev nt m e nt s e ram os m s inide e e V t e l panoram a de l l o 1 de is o t im e abl m ayo e n Barce l ona cabe pre gunt e com odxs para e lSis t m a e s t e cido s i ars e n v z de m arch ar t e ranq uil e nt por l am e a s i e nf ocam os bie n e l s ignif icado de arde o f s t j por l m aana, e s e e ar a dich a f ch a. Cada ao s e com e nt q ue t e a t is e m os e n una conf acin m s diuv ront s e r un da com bat o pe ro al f iv inal a ra oda l cal a aa q ue aprie t a nada de nada... Final e nt l act m e os os re ct cont t os le e ra ot is e re pit n h as t l s acie dad ao t e a a ras l gril t s de nue s t e xpl acin cot diana... ao. Por un l ado, l act os os de l a L am os cont t uch ra odo t ipo de re gionalde Cat unya y Balare s de l al e a e xpl acin y, s in duda, e l t ot rabaj e s o CNT-AI e n Arc de Triom f por ot l T , ro, os as orm ot act de Cot re s de Sant de l CNT una de l f as de e xpl acin m s os xe s a iz ra uch de ll ado s e ct Joaq uin Cos t j o ge ne ral adas , por e s o, nue s t l a, l am or a, unt e s t e ncam inada a l abol a icin de l a colct os af s . Es t ao l pre s e ne iv ine e a a if e e cia de ge nt f inf rior a l h abit de m is m o y a l prole racin de dif re nt s e ue e a ual f as y s is t m as de aut s t orm e oge in. As ot ros aos , pre s e nt ndos e e n e lam l o aro. Ev nt m e nt , s in ide e e bie nt cie rt " ue m e " No pode m os de s e ncil y cl e o q . ne ce s idad de int rm e diarixs ... e

AL GO F L AL A EN EL 1 DE M AYO

Grupo Ch ornoe Z nam ia

AUTO ENTREVSTA I QUE SE NI EGA A S MI A SM


De Cane k Snch e z Gue v ara -nie t de l o Ch Gue v ara- para H om e ro Cam pa But rn, de l re v t a is a m e xicana " Proce s o" apare cida j o a un t xt , unt e o int roduct orio e n s u e dicin de l de 17

O ct ubre de 2004. (...) Pre gunt a: Ent once s , cons ide ras q ue e l re ino de l l rt " a ibe ad" de l q ue t o e s cribie ra M arx no h a ant acont cido e n Cuba? e Re s pue s t Ni e n Cuba ni e n a: ninguna ot nacin, q ue yo s e pa... ra Cl q ue l gobie rnos re iv aro os indican l a l rt ibe ad com o al propio, no h ay go pre s ide nt o t e irano q ue no re cl e am com o de re ch o e xcl iv e lre ino de l us o a l rt ibe ad; pe ro e s as s on pat raas , t bie n l s abe s : pura v rborre a polica, o e t prom e s as y poco m s . L l rt e s , a ibe ad s l s i e l indiv o iduo h a l ogrado e m ancipars e de lt rabaj as al o ariado... s i s u l rt e s l condicin de l l rt ibe ad a a ibe ad de t odos , y v v rs a. ice e P: Al dif go cil de e xpre s ar e n Cuba... R: Dif cil de e ncont rar e n cualuie r part de lpl t dira yo. En q e ane a, e s t m undo, s e am os h one s t , e l e os dict um l aboral s igue s ie ndo Pobre z a obl igada. Son pocos aq ue l l os q ue t rabaj e n l q ue m s ls pl , e l an o e ace re s t de be conf ars e con cualuie r o orm q cos a a cam bio de una paga q ue pue de s e r m s e ra o no, pe ro inde f ct e m e nt e ibl e h ar m is e rabl alt e rabaj ador: e lt rabaj o no e nnoblce al h om bre porq ue s u e q ue h ace r no l pe rt ne ce , l e s e e e arre bat ado e n cuant l concl o o uye (y an ant s , e n ocas ione s )... L abol e a icin de lt rabaj e s e lf de ls ocial m o, y o in is M arx h abl m uy cl a aram e nt e de l com unis m o v gar e s e q ue " ul , apare ce e n una dobl f a; e l dom inio de l e orm a propie dad m at riale s t grande q ue e an t nde a de s t ie ruir t odo l q ue no e s o s us ce pt e de s e r pos e do por t ibl odos com o propie dad priv ada. Quie re e l inar e l t e nt por l f rz a. L im al o a ue a pos e s in f ica inm e diat l pare ce l s a e a nica m e t de l v y l e xis t ncia. El a a ida a e pape l lrabaj de t ador no e s abol s ino ido,

q ue s e e xt nde a t ie odos l h om bre s . os L re l a acin de l propie dad priv a ada s igue s ie ndo l re l a acin de l a com unidad con e l m undo de l as cos as ... Es t com unis m o, q ue nie ga l e a pe rs onal idad de lh om bre e n t odas l as e s f ras , e s s im plm e nt l e xpre s in e e e a l gica de l propie dad priv a ada." T odo e s t ocurre e n Cuba, donde no rige e l o s ocial m o ni e l com unis m o, s ino un is v gar capit is m o de Es t ul al ado l ado l am t bin f l m o. Com o ya dij e n l am ide is e a int roduccin -art o com plt e n l cul e o a s e ccin de art os -anl is icul is de w w w .al s os .t -, m i crt be k ica al rgim e n de L H abana no e s t a riba e n q ue s t e s e a com unis t s ino e n q ue no l e s ... a, o P: A q u t re f re s e xact e ie am e nt con e s o de " e abol icin de lt rabaj ? o" R: Quino pus o e n boca de s u pe rs onaj M igue lo (adm it q ue de nio e it o e s e ch ico e ra m i h roe , m uy por e ncim a de l pe s ada de M af da) l s iguie nt a al a e pre gunt Por q u e lh om bre para s e r a: h om bre de be s e r pl e ro, inge nie ro o om as t ronaut y e lgat para s e r gat t a o o an s l de be be be r lch e , m aul o e l y ar dorm ir?V am os : e s m e diant e l rabaj e e t o q ue e l h om bre s e re l aciona con l a nat e z a y l t ural a rans f a. As s e orm t rans f a t bin e lh om bre . As s e orm am h ace a s m is m o... Ah ora, para M arx e l t rabaj de be s e r una act idad y no una o iv m e rcanca, por e l e s t e ce l o abl l a dif re ncia e nt t e re rabaj l o ibre y t rabaj o e naj nado h ue co de s e nt e ido, v aco e n s us e nt raas , q ue t rans f a al orm h om bre e n un " ons t m ruo t l : " l ul ido" En a s ocie dad com unis t as e gura M arx , a donde cada indiv iduo no t ne acot ie ado un crcul e xcl iv de act idade s , s ino o us o iv q ue pue de de s arrol s us apt ude s e n l ar it l ram a q ue m e j a or l pare z ca, l e a s ocie dad s e e ncarga de re gul l ar a produccin ge ne ral con l q ue h ace , o cabal e nt pos ibl q ue yo pue da m e e

de dicarm e h oy a e s t y m aana a o aq ue l q ue pue da por l m aana l o, a caz ar por l t , a arde pe s car y por l a noch e apace nt e lganado, y de s pus ar de com e r s i m e pl , de dicarm e a , ace crit , icar s in ne ce s idad de ser e xcl iv e nt us am e caz ador , pe s cador , pas t o crt or ico, s e gn l cas os ." Si os e s t t ne re l o ie acin al guna con e l s is t m a cubano, e s al q ue yo no h e e go not ado. No h e t rope z ado con t l rt alibe ad ni e n Cuba ni e n ningn ot Es t ro ado (" com unis t o no). Es e ncial e nt , l a" m e as crt icas q ue de s cargo cont e l ra gobie rno cubano s on plnam e nt t e e rans f ribls a e e cualuie r ot porq ue e n e s e ncia, e l q ro est ado de l cos as y l indiv as os iduos pe rm ane ce inam ov e e n t ibl odo e l orbe . P: S, pe ro un obre ro s ue co gana m s (v e m e j iv or) q ue uno cubano... R: De j ar nue v e nt am e re s ponde r a M arx: " Un aum e nt de o s al arios obl igado no s e ra m s q ue una m e j re m une racin de l e s cl os y or os av no de v v ra, ni alt ole rabaj ador ni a s u t rabaj o, s u s ignif icado y s u v or al h um anos ." Ent ndm onos , e l as condicione s l aborals e podrn s e r m e nos pe ore s (de h e ch o l s on) pe ro o e s o no anul l condicin de e s cl it a a av ud l aboral e n q ue v e e l h om bre . El iv h om bre h abit un m undo q ue e n a re al idad no l pe rt ne ce : ni l t rra ni e l e e a ie f o de s t ni l f rut a; a brica ni l as m e rcancas ah producidas s on, e n v rdad s uyas . El h om bre e de be v nde rs e para com prar; e lh om bre s e e pe rv rt e n m e rcanca para adq uirir l ie e as m e rcancas ne ce s arias para su s ubs is t ncia, aq u y e n Cuba... M s e f : no s om os l s porq ue no s om os cil ibre due os plnos de nue s t e ra f rz a ue l aboralde l h e rram ie nt con l q ue , as as as producim os ni de l product re s ul e . o t ant P: Por q u ins is t s e n e s t e a re t rica m arxiana? R: Digam os q ue s i h abl ram os de art s acara m i s om bre ro dadas t y e a poe t ara con re cort s de pe ridico, iz e pe ro h abl os de polica, de ide ol am t oga, de Cuba. Por l de m s , s i s ue no o de m as iado ort odoxo e s s l para o ut iz ar un re curs o q ue al e s cot il l idiano: cit a M arx para j t icar l dis curs os ar us if os propios . M i dogm at m o, s in e m bargo, is raya e n l cis m t o ico: care z co de l ibros s acros , pue s ... Pe ro s i h a de e l aborars e una crt ica ide ol gica de l re v ucin a ol cubana, s t s l de be h ace rs e de s de a o e lt rrit e orio de lm arxis m o, ah de donde s e s upone prov ne s u ide ol ie oga (y acl q ue aq u no e l aro aboro una crt a ica f ondo, y q ue no s oy yo un t rico e m arxis t com o s in duda ya h abrs a, not ado). Sl de s de l ide as de M arx, o as pie ns o, pue de v rs e e n s u conj o e l e unt e s t pit o f re os racas o de un ide al f s if al icado. As , cuando e lCom andant e m ue ra, e lf l m o m orir con l(para ide is bie n o para m al q uin pue de s abe rl , o). Els is t m a q ue cre s e e s f ar con e um s us re s t pue s f h e ch o a s u m e dida os ue a s u im age n y s e m e j a y no para anz s e r com part ido, nunca para q ue l dirij o a

ot ro... M e re s ul im pos ibl no e v t a e ocar l a v in de aq ue lre be l m irando h acia is de e lf uro y com pararl con l pat ica ut a a t s om bra de e s t h om bre q ue ins is t e n e e arras t rar al f uro e n s u cada. L ut a v rdad e s q ue e l m arxis m o h a s ido e e s grim ido com o j t icacin t rica por us if e una ol igarq ua polica q ue , de e nt t rada, nie ga e lcarct r m ul e t i-ide ol gico de s u s ocie dad: q ue e s t act ud f e part a it orm e de l raz onam ie nt dial ico e s al o ct go q ue , e n v rdad, e s capa a m i com pre ne s in... Por l o, s i ins is t t o e n e l t im o ant t m a e s porq ue a pe s ar de l aos , e os an s igo l cons e j de m i m adre ... os os Unos pocos de e l , al e nos . l os m P: No t m e s a l re pre s ae as l ? ias R: Por s upue s t m e pare ce de o, l m s nat o ural q ue yo (cualuie r inq div iduo, da igual s ie nt t m or ant l ) a e e a nat e z a re pre s iv de l t ural a Es ado. L q ue o m e pare ce ant urale s q ue s e a l iz inat a q uie rda l q ue conv ue , dirij o apl a oq a auda l re pre s al e n cont de l l as ias ra os ibre pe ns adore s . Porq ue yo no s oy m s q ue e s o. No s oy un polico, s ino un " om t h bre polico" a s e cas . Que al t gobie rno l e m ols t n m is pal e e abras e s norm al no , e s t cant oy ndol al e abanz as ; q ue indiv iduos e n Cuba y f ra de l is l h agan ue a a e lt rabaj de lEs t o ado y s e de diq ue n a ce ns urar l e xpre s ione s l rt as ibe arias , m e pare ce f rancam e nt l e nt e e am abl P: T cons ide ras de iz q uie e rda? R: S; s i s e r " iz q uie rda" im de pl ant t ica e odo cue s t ionar con f re z a ie l incoh e re ncias y dis l e s de l iz as at a q uie rda m is m a... Y s us e xce s os , cl aro. De s af unadam e nt , no pare ce s e r un ort e e j rcicio grat a l iz q uie rdas ... Que l e o as a de re ch a s e com port com o de re ch a e s e l norm albaj e ls ol q ue l iz q uie rda o o ; a adopt , cons cie nt o incons cie nt m e ne e e t m t e odos de re ch is t , re pre s e nt un as a aut e nt oat ado q ue baj ningn conce pt o o de be pe rm it e , por l s e ncil raz n de irs a l a q ue nos daa a t odos : a l iz q uie rda a m is m a, e n prim e r l . ugar P: Cane k , una l a pre gunt t im a: m e conce de ras una e nt v t re is a? R: No, H om e ro, l l e nt no o am o; m e agradan l e nt v t , bie n l as re is as o s abe s . L v rdad e s q ue nunca s q u a e re s ponde r acabo e nre dndol t , o odo y dicie ndo aq ue l q ue s e s upone , no l o de be ra de cir En ot . ras pal abras , s ie m pre m e m e t e n problm as ... Por ot o e ra part , s int t l e e e ibre de publ icar e s t as l as s i as l j gas conv nie nt ne o uz e e (nt gras , por f or: una com a f ra de e av ue l ugar da l ugar a m ilm alnt ndidos ) y e e re cibe un s ince ro y af ct o s al de e uos udo t am igo u Cane k Snch e z Gue v ara Not El grup Ch ornoe Z nam ia no a. com part ix e l l nguat e l e ge bas at e n e l m ode lm as cul i e n ce rt s apre ciacions e t nde nt a l xpl aci anim alq ue apae s 'e ot re ixe n al t xt pe r re produ int e , m e gram e nt l nt v t pe rq ue t 'e re is a robe m q ue s un t xtt pe r l l a diaria. e il a l uit

CARTA DE M AURO RO SSETTI : H UEL GA DE H AM BRE SO L DARI I A


Que ridos com pae ros . H e re cibido v s t cart y ah ora m is ue ra a m o os cont s t e o. O s com unico q ue e l7-5 2008 h e com e nz ado l h ue l de h am bre e n a ga prim e r l ugar com o act polico y o t s ol idaridad con e lcom pae ro Cl audio por s u grav s condicione s de s al y e ud con l com pae ros pris ione ros Raf Y os a Jos e M anue l y con t odos l com os pae ros pre s os . H e q ue rido e m pe z ar e s t h ue l de h am bre de 5 das q ue a ga durar de l al de M ayo. H e com uni7 12 cado aldire ct de l crce lm i act a or a o t s de un docum e nt e n e lq ue h e rav o re iv indicado e s t act no s l com o e o o s ol idaridad s ino com o act polico con o t m is ide as anarco-com unis t . H e part as icipado con l as ociacione s e n l m oas as v iz acione s por t il odos l pre s os anaros q uis t e n I al y l com pae ros anaras t ia os q uis t Raf lM art z Z e a as ae ine Jon Bal a y Jos e M anue l Garca. En e s t m is m o m om e nt os coe o m unico q ue cont ino m i l a y q ue no uch v a parar ya q ue m i l a e s una l oy uch uch a por t odos m is com pae ros pre s os anarq uis t y com unis t . as as El h e t nido re v in para v r 5 e is e s i m e daban e l arre s t dom icil o iario pe ro por un rol de l inf e s cl l o os orm nicos l o h an re t ado a j ras unio. Sin e m bargo e l de M ayo e m 21 pe z ar ot h ue l de h am bre e n s ol ra ga idaridad con l pre s os policos com uos t nis t . Bie n com pae ros , os pido q ue as dif undis e s t cart a a. Un f rt abraz o y s ol ue e idaridad anrq uico-com unis t a. M auro Ros s e ti Bus a. t Npols a 06-05-2008. e

L VO L A I ENCI A F ASCI STA CO NTI NA ENQUI STADA EN L AS CRCEL ES


Una v z m s , e lh bit f e o undam e nt ado e n l baj z a m oralde l carce lros y a e os e e n l im punidad de l q ue goz an s e h a a a m anif s t e ado e n e l cam po de conce nt racin y e xt rm inio de Al ot e bol e Granada. El com pae ro Jos M anue l Es pada Prie t h a s ido conducido al o m dul de ais l ie nt (m az m orra de m az o am o m orras ) y gol ado con v e z a, brupe il t idad y cobarda por un grupo de caral ce lros . Nada m s h e m os v l a s ae ue t o be r de l . Es t v e ncia e s de us o cot a iol idiano ent odas l crce ls . No im port q ue e l as e a gobie rno de t urno s e a progre s is t o a cons e rv ador, l re pre s in s ie m pre s e a apl m e diant l m s de s ce re brados ica e os e lm e nt con q ue cue nt e lpode r: l e os a os cobarde s q ue apalan e n grupo, j e us t icando s u baj z a ant s m is m os if e e ads cribindos e a l ul a t rade re ch a cuya ol ide oga av a l v e ncia cons ial a iol de rando a t od@ pre s @ com o e s coria, com o s e re s q ue no m e re ce n v ir iv . Pal as , as e s inat , induccione s al iz os s uicidio, t uras ps icol ort gicas , m e rm a de l s al por m al al e nt a ud a im acin, e s t rs y de s int rs m dico por l s ue rt e a e de l s conde nad@ s . M orir e n pris in @ e s h oy t h abit com o h ace 30 y 40 an ual aos . L nico q ue h a cam biado e s q ue o s uce de con m ayor dis cre cin, con l a conniv ncia de lpode r j e udicialy de lpode r polico, s abe dore s de e s t re al t a idad. Pe ro l pe or e s l indif re ncia con q ue o a e l s bdit de lre y, l ciudadanos de os os os e s t m ocracia pol a de iciaco-capit is t al a, re accionan ant e s t h e ch os cuando e os l gan a s u conocim ie nt l e o. L inde f ns in de l s pre s @ s ant a e @ e e s t re it rado f nm e no e s incl o m ae e e us yor q ue ant s . L m aq uinaria de cas t e a igo alre be l y de re com pe ns a als um is o, de al l or y a q uie n ace pt h um il de at a l acin y s e de s poj de dignidad h a s ocav a ado e l e s prit s ol u idario y de com pae ris m o e nt pre s @ s . Una m inora re s is t paganre e do e lal im o pre cio de s us v t s idas de s t adas de un m odo u ot Anonim @ s roz ro. v ie nt s , t nace s , an s abe dore s de al e e no t ne r m s re s pal q ue e lde s u ore do gul com o s e re s h um anos . l o As s igue n l cos as . Qu s e pue as de h ace r para acabar con e s a im punidad y con t a inj t ant us icia? Que cada cual re fe xione , s e com port y act l e e conf e a s u concie ncia, s us pos ibiorm l idade s y s u v e nt al a. Cam bie m os e s t de rribe m os l o, as pris ione s y e s t s ocie dad de v rdugos y a e e s cl os acom odados y acobardados . av Por l L rt Re v ucin Social a ibe ad, ol !

Por l Jus t a icia, Accin Dire ct a! Cont e las cis m o, de f ns a popul ra f e ar!

En re al idad, e s t m e dida, e na t nde m os s e corre s ponde a una s is t e e m t v unt s ancionadora con int nica ol ad e idad de re prim ir y crim inal ar l iz as El Sarro Cont az cional um orm as Com unicado re cibido y dif undido por accione s q ue e n f a de q ue j h an adas por e lpre s o e n dif e Cruz Ne gra Anark is t M e dit rrne o Sur/ s ido pre s e nt a e e A.B.C. cnam @ nodo50.org Apdo. 9 35- re nt s ocas ione s y q ue pone n e n cue s in e lm alf uncionam ie nt de s u e s t o a29 .080M l Fe de racin C.N.A.: t aga e o. , e w w w .nodo50.org/ cna blcim ie nt Es de cir pre t nde h ace r cal l v de l pre s os im pidie ndo l a oz ar os q ue s al gan a l l pbl l de f a uz ica as icie ncias e inj t us icias q ue s e pract ican e n l e s t e cim ie nt , cos a por ot os abl os ro l ado im pos ibl de cons e guir ya q ue e , com o us t d s abe no s irv de nada poe e ne r re j alaire pue s t q ue l v nt as o os ie os de l bl nunca de j de s opl . pue o an ar Por ot ro l ado, cons ide ram os q ue e s t pre s o, e n f e uncin de l e nf ras e m e dade s q ue pade ce , de be ra s e r e xSr Dire ct . or ado o Es t os s e riam e nt pre ocupa- carce l y pue s t a dis pos icin de s us am e am iare e os dos por l acont cim ie nt os e os q ue s e f il s para q ue l procure n l ud a it e s t s uce die ndo de f a inint rrum - cuidados q ue s u s al ne ce s it y e v ar n orm e o os arios ce nt nare s de e pida e n e le s t e cim ie nt q ue Us t d s um arl a l v abl o e pre s os m ue rt os e n l pris ione s e s as dirige . paol e n e ll o q uinq ue nio, y q ue as t im Para no e nt rar e n ge ne ral idaaban baj l re s pons abil o a idad de de s , q ue re m os re f rirnos concre t e n- e s t e am ore e t a l re s ol e a ucin q ue f e n f ch a 22 dire ct s com o Us t d. irm e Es pe ram os q ue re ponga de inde abril2008, l it im ando l cart de as as o ado l de re ch os os s al l l adas t lf ida, as l am e e nicas y prac- m e diat alpre s o cit q ue l corre s ponde n y q ue l am para e l e e t icando cam bios de ce l de lpre s o ada Re gl e nt Pe nit nciario v nt . am o e ige e narq uis t Don Raf l art z Ce a. a ae M ine L inf am os q ue de lpre s e ne orm Pe ns am os q ue e s t l it as im acioe o a, im anne s , j o con ot , com o l ne gacin t e s crit de q ue j re m it os copia t unt ras a o igil e s is t m t e ica a q ue dis ponga de t odos t al Juz gado de V ancia Pe nit nciaria-4, com o a l Se cre t a ara Ge ne ral l ut ns il ne ce s arios para l e s t os e ios os uns it e dios q ue re al a, as com o e l ch az o y de I t ucione s Pe nit nciarias . iz re de v ucin por s u part de ldiccionario ol e Por e l cre t Se ariado Nacional l de a I e s -Es paolO xf ngl ord q ue e s t As ociaa As ociacin Pre ns a L rt ibe aria cin l re m it re cie nt m e nt por corre o e i e e

CARTA AL DI RECTO R DEL C. P . PUERTO II I

ce rt icado e n s obre az ulpara f it e if acilarl l re al acin de t as de t a iz are raduccione s de t xt q ue e s t As ociacin y ot l e os a ras e e ncargan, no s on cons e cue ncia de l os raz onam ie nt 1, 2 y 3 de s u re s ol os ucin. En bue na l gica, l t s arguos re m e nt q ue raz ona, (e l1, 2 y 3) t nos e dran q ue dar com o re s ul t ado una l iim t acin de l cart de e nt as as rada, s uponie ndo q ue e s t raz onam ie nt t ie os os uv s e n al guna re lv e ancia, y nunca l caras t de s al por l q ue s u re s ol as ida, o ucin e s incongrue nt y no t ne re l e ie acin con l argum e nt os os q ue e xpre s a e n l a m is m a, s ie ndo m s bie n cont rarios a l a m e dida adopt ada.

DESAYUNO S EN W AD-RAS
Cont ina l iniciat a para dar a conoa iv ce r l s it a uacin de l m uj re s pre s as as e e n l crce l de W ad-Ras , Barce l a ona. M e s a inf at a t orm iv oda l m aana, a de s ayuno v gano grat o y m ue s t e uit ras de apoyo con l f il s q ue v a os am iare an v it a l ch icas . Prxim o de s ayuno 7 is ar as de j unio. C/ Doct or True t a 76-9 8. l os prim e ros s bados de m e s a part de ir l 10.00. (s upre s ionbcn@ gm ail as .com )

Nov is e n f bre ro. art e De j ando a un l ado l ancas dot t as picas de l com e dia pol , l a icial o re al e nt s ignif iv de t m e icat o odo e s t e s o e l e nt por part de l t int o e Es ado de am e naz ar y lv arl l m ano a aq ue l e ant e a l os q ue h an pas ado a una act ud of ns iv it e a cont l e xpl acin anim al a e s os ra a ot , q ue de f nde n l lgit idad de l ie a e im a accin dire ct s obre l lgal a a e idad de un s is t m a corrom pido de s de l e nt e as raas . Elm e ns aj e s s e ncil L s oe l a o. De t nido un com pae ro e n Sant acue s e ono y s ado de part icipar e n l de s t os de cie dad s ie m pre t ndr un m icrf os roz ados l pas ada m anif s t a e acin cont Nov is . una pgina e n e lpe ridico re s e rv ra art iv a ol e e e Elpas ado 6 de m ayo f de t - para e lact is t t e rant , q ue prot s t ue e e e ar nido e n e l barrio de Sant de Barce l s ona com o l digan q ue pue de prot s t y q ue s e olide de lproblm a de f v e ondo un com pae ro por v arios age nt s de e a ot . pais ano de l M os s os dEs q uadra. Se - q ue origina l e xpl acin anim al Por os ro ado, e lq ue ya no t rague con l as gn l pol a ica, Joan h abra s ido una de ot l iras s obre l ly, l t e rancia y l a e a ol a l pe rs onas q ue at as ac l s e de de l m e nt a a idad de cam biar l cos as de nt as ro m ul t inacionalf acut arm ica Nov is du- pos ibil art de lcirco m ont ado, s in un cam bio prorant una m anif s t e e acin e nm arcada e n undo, e l nico s it q ue t ne re s e rv io ie ado l j as ornadas de l a cont l e x- f uch ra a a . pe rim e nt acin anim al ue t ie ron l q uv ugar e s l crce l L am igxs de Joan h an e m it os ie n f bre ro. e q ar Es t j as ornadas , q ue abarcaron do un com unicado e n e l ue pide n e s t at nt a pos ibls f uras conv e xs e ut ocat orias div rs os s abot e s , act e aj os pbl icos y una m anif s t e acin, t nan com o obj t de apoyo. e e o h ace r f nt a l indus t de l v ire e a ria a iv s e ccin y e n concre t alaborat o l orio brit nico H L (H unt S ingdon L e Scie nce s ), if cont e l ra cual grupos de t odo e l undo m s e h an unido e n una cam paa. Nada m s s ubirs e al coch e Joan com e nz a s e r int rrogado por e dos e ncapuch ados de l div in de ina is f acin, q ue l pre s ionaron para as uorm e m ir s u part icipacin e n l accin y de l a at a ot ar ros com pae ros . ls e ne g a de cl arar y t ras un bre v pas o por l e a com is ara de l Z ona Franca f t a ue ras l adado a l cal os aboz os de L s Cort , e s donde un grupo de am igos y com pae ros ce rcanos l m os t e raron s u apoyo de s de f ra con una conue ce nt racin. Alda s iguie nt pas a dis poe s icin j udicial s ie ndo f m e nt pue s t , inal e o e n l rt prov ionalcon cargos (por ibe ad is un de lo de daos ) y obl it igado a f ar irm una v z al e s e n com is ara. e m Si bie n de lconj o de l ope unt a racin pol iciall an l at ncin v l am a e arias cos as , l prim e ra de e l e s e lpoco a l as e s m e ro con e lq ue h an organiz ado e l m ont e . Elguin no e s nue v y re s aj o a ogs ica apl ponde alm t odo h abit uale n l m os - L e m pre s a l t St e s h a re cibios e e aq ra s os de s e al y de t ne r a ge nt a par- do re cie nt m e nt duros at ue s cont ar e e rae ruct e t de im ge ne s t adas durant m ani- s u inf s t ura por part de grupos ir om e ibe as ados e n Es t afst e acione s . L s orpre nde nt e s q ue e n de l racin anim al e nt o e a t im l im ge ne s pre s e nt as adas por l pol a ica dos Unidos . L l a s e m ana de abril dos cam ione s de re part f ron de s t o ue ruil pe rs ona q ue t an de re l a rat acionar con e act nue s t com pae ro apare ce com plt ro e a- dos , e lprim e ro con un art f o ince nos o, m e nt e ncapuch ada, y no s e apre cia e l diario y e ls e gundo con uno e xpl iv e ocados e n l baj de l e h os os v ros t ni ningn ot ras go dis t iv q ue am bos col ro ro int o o. pudie s e ide nt icarl com o Joan ni com o cul El14 de m ayo dos de s us s e de s if o f ron de s t adas , con v nt ue roz e anas de s cualuie r ot indiv q ro iduo. ruidas , pint adas e n l pare de s y ce as Alf , l nico q ue v inal o incul al t a l adas . de t nido con l pe rs ona de l f o e s l rraduras s e l e a a ot a L accione s q ue l v a cabo as l an e dudos a pal abra de un pol ica, q ue os ie e iv af a h abe r part irm icipado e n l v ancia e s t grupos t ne n com o obj t o gol a igil pe ar a aq ue l q ue t ngan re l l os e acione s de lact de cot re s de s ant de lprio xe s aborat orio de e xpe rim e nt acin m e ro de m ayo y e n e s e m om e nt h a- con e ll o e ingdon L e Scie nif be r re conocido a Joan com o l pe rs ona con anim als H unt a q ue rom pi l cris t e s de l s e de de ce s . os al a

L S M O SSO S O CO NTRA L A L UCH A DE L BERACI I N ANI AL M

OL EADA REPRESI A V EN AUSTRI A CO NTRA EL M O VM I I ENTO DE L BERAI CI ANI AL N M


Sobre l 6:00 h oras de lj v s 22 de as ue e m ayo cas as , pis os y al ace ne s pe rt m e ne cie nt s a m ilant s de l racin anie it e ibe m ale n t oda Aus t h an s ido al ria l anadas y s us h abit e s de t nidos . ant e En v arios cas os , l m ilant s os it e f ron de s pe rt ue ados por pol icas arm ados y brut m e nt e s pos ados . El s al e l os l podan v r im pot nt s cm o s us h oo e e e gare s y pos e s ione s e ran s aq ue adas por l pol a icia. L pue rt f ron pat as as ue e adas por l unidade s e s pe cials arm aas e das de l pol (W EG). 14 pe rs onas a ica h an s ido arre s t adas y s e e ncue nt ran e n pris in pre v nt a. H an s ido acus ados e iv de 31 de los dif re nt s re l it e e acionados con l cam paa cont l e m pre s a pe a ra a lt ra K lide r Baue r (de s de l pint e e e a ada h as t e lince ndio) , pe ro l m s s ignia o f iv e s q ue ls acus an de f ar icat o e orm part de una organiz acin de l iv bae ict a j e l cul 278a de l ly aus t o art o a e riaca. De s de h ace cas i 2 aos e n l as principals ciudade s de Aus t s e h an e ria re al ado m anif s t iz e acione s cont e s t ra a e m pre s a, ade m s de num e ros os s abot e s cont s us t ndas , of aj ra ie icinas y dire ct os . iv Sol idaridad con l de t nidos os e e n Aus t ria! De s m ant lm os l indus t e e a ria pe lt ra y t e e odas l de m s . as

JO RNADES PER LAL I L BERAM ENT DE L TERRA A


El25, 26 i 27 de j iole s re alz aran ul it aq ue s t s j e ornade s a Cl (l Nogue raua a Le ida). Trobada obe rt pe r e xpl l a orar l a re alat de ls l e s pe r l l ram e nt it e l uit al ibe de l T rra, t a e ant aq u com e n al s t re l , pe r com part e xpe rincie s , cone il ocs ir xe m e nt i punt de v t al ol duna s s is a v t ant f a de v orm ida int grada i e n e q uil e ibri am b l Nat a ura. L t a robada e s de s e nv upar ol durant t s die s s e guit dacam pada. re s L s act it s principal s e ran: pre s e ne iv at s t aci de l e s act s , t lrs prct i l uit ual al e ics e xcurs ions . El e ixos t m t s e ics propos at s n: s De f ns a de l e rrit rural urb, e t ori i al ram e nt anim al cris is am bie nt , l ibe , al aut s t de l im e nt oge i al aci i de l s al , a ut ant rans gnics . it Pe r a m s inf aci i pe r a orm conf ar as is t ncia: irm e l raciont rra@ yah oo.e s ibe ie w w w .l raciont rra.bl pot ibe ie ogs .com

NUEV S O ATAQUES CO NTRA CO L ABO RADO RES DE H .L EN USA .S

de l agre s in. Qu m uj r f m inis t a e e a q ue rra ide nt icars e con e s os parif m e t ?Y e s m s , de donde nace e s a ros pe rce pcin m oral ant y v im is t de iz e ict a l agre s ione s f icas , ps icol as s gicas o e as e En e lm arco de lm ov ie nt l rt im o ibe ario s e xuals a l m uj re s ? Si part os de l bas e de q ue im a e xis t una t nde ncia unif e e icadora q ue as e as f alce l coh e s in int rna de un gru- de be m os s e r l m uj re s l q ue re s ol ort e a e v os y com bat os l agre s ione s am am as po ya s uf nt m e nt ais l icie e e ado y re ch aro orno, m e diant l s ol e a iz ado por e le xt rior com o para pone r de nue s t e nt e apoyo por una part y m e e e n duda s u propia coh e re ncia de s de daridad y e l e a a iol ra, de nt De e s t m ane ra, a pe s ar de l ro. a as diant l dure z a y l v e ncia por ot once s t bin nos ot de be m os re am ras m l e s dif re ncias ide ol t ipl e gicas , l as e nt fe xionar ace rca de l v e ncia y de l a iol re ncil l e nt as re organiz acione s y l as ra icidad h acia al gunas condis put as pe rs onals , s ie m pre e s e r nue s t com pl as arrie s gado pone r e n duda l corre ccin duct o cre e ncias q ue pue de n condua l a. polica de un com pae ro s obre t t odo e n cir a e l L conf s in por part de una a e e l q ue a t o de s igual v j orio h acia o rat o e at m uj r f m inis t o s e xis t de s e r e e a no a l m uj re s s e re f re . En e lcas o de as e ie ct ct l m uj re s e s dis t o ya q ue al v - v im a de abus os , o h abe r s ido v im a as e int no e o q ra ornir acom paada s u m ilancia con un h a- de agre s in s e xual cualuie r ot f it iol l de e nt ga y h e ros m o com parabl al m a de v e ncia ge nrica, corre e lrie s o re e e irs al de l v os arone s , t poco s u f t de co- go de conv rt e e n un t k -s h ow m oram al a bos o y l acrim ge no y, e n e lm e j de or h e re ncia e s un h e ch o grav al cone os l os s ide rars e q ue e s de e s pe rar s u f t de l cas os , e s de cir e n aq ue l cas os al a os a e m adure z polica y s u de bil t idad ant l e as e n l q ue l m uj r dis ponga de un grupo de m uj re s de apoyo, e s m uy probae adv rs idade s . e e ir as ore Acus ar a un ilant de s t m it e aca- bl q ue a pe s ar de part de l m e j s int ncione s , s e acabe v im iz ando a l e ict a do de agre s in f ica, s e xualo ps icos e a ir odav m s v a ul l gica a una m uj r (s e a o no s u pare j e a) m uj r h acindol s e nt t e a l apoyo y l af ca e s upone , e n ge ne rals om e t rs e a un in- ne rabl. L re fe xin, e l e uos t rrogat e orio por part de un e nt e orno t idad de be s e r prim ordialalabordar e ica de v e ncia cont iol ra q ue act uar j udicial e nt , s ope s ando una problm t m e una com pae ra pe ro e s t no nos e xo l v ide z y l grav dad de l h e ch os , a al a e os e a as com o l pos ibls at nuant s de l cus a de t ne r e n cue nt q ue ninguna os e e e e ica de f ine e s pe cial e nt a m e agre s or para s u conduct (act ud y m o- caract rs t a it as e odas y cada do de v s t de l ch ica, us o de al ol l m uj re s agre didas , t e ir a coh ras e s t os e n pe l am igro, o drogas ). L duda y l de s conf a a ianz a una de nos ot part de e s a pre m is a nos alj de l ict ir e a v is e r l prim e ro q ue e ncont o rar una com pae ra al de nunciar pbl icam e nt m is m o. e e nga ne na! Qu e s pe raV una s it uacin de abus o, e n part a caue o e am s a de l bs q ue da de coh e s in int rna bas ? Es t poda s uce de rt , v os a a e irl unt para pre v nir l de s m e m bracin de un com bat o j As ! e a El m it de l s t aq u no o e o grupo s uf nt m e nt am e naz ado por icie e e ide e a l pe l os igros e xt rnos (ais l ie nt s o- ocurre q ue s e h ace e v nt e n l due am o e a ica cial re pre s in pol , ) pe ro s obre t , icial o- da ant l de nuncia pbl de una m ue ct do por l de s v oriz acin de l pal a al a abra j r v im a de abus os o agre s in por e orno de m uj r e n un m ov ie nt al e nt part de un h om bre de l e nt e im o t am e polico, nie ga l re al t a idad y pe rj udica a m as cul y m as cul ant y por l pe rino iniz e a as e e ce pcin de unt priv as os ados q ue t oda- l m uj re s . A nadie s e l ocurrira duv a pe rv e re s pe ct a l probl- dar de un com pae ro q ue as e gura h aiv o as e be r s ido v im a de v e ncia pol ct iol icialo m t icas de v e ncia cont l m uj re s . iol ra as e rido una pal a por part iz e Pe ro l duda s obre s i l a os de h abe r s uf de un grupo f cis t y m uch o m e nos s e as a h e ch os ocurrie ron re al e nt no s e r l m e o e icar de t l al adam e nt coe nico a l q ue t ndr q ue e nf nt e l e xigira e xpl o e re ars os ort una m uj r q ue de nuncia pbl e icam e nt , m o ocurrie ron l h e ch os de t ura pae e icar s u aut nt e icidad. En cam bio e n un m arco de l policam e nt corre c- ra v rif o t e e a e t una agre s in por part de un m i- ant una agre s in s e xis t a una m uj r o, e m uch os h om bre s y m uj re s s e dot e an lant o de un h om bre de l nt it e e orno pol a e im e t ico. L m uj re s q ue m ilan e n orga- de l lgit idad para dudar o int rroas e it a us niz acione s , grupos o ce nt ros s ocials gar a l agre dida e incl o m inim iz ar e os e os a e de cariz l rt ibe ario o al rnat o s e aut t e iv o- l h e ch os o re lgarl a l cat gora as o ado. Pue s t q ue e l ro pe im pone n, e n m uch as ocas ione s , una de unt priv t ne ce r a un m ov ie nt polico no e s e im o t f rre a dure z a e m ocional para e q uia crit it parars e con l v os arone s q ue dif t icul ar garant de pul ud ni de re ct ud m oo t no ir l propia pe rce pcin com o m uj r abu- ral polica al e xis t m s condicin a e e a iv s ada o agre dida. Una m uj r f m inis t o de pe rt ne ncia q ue l propia iniciat a y e e a o os os re l acionados no s e xis t de be s e r una m uj r aut a e - pue s t q ue l as unt con l l a de l m uj re s s on m inia uch as e nom a y f rt , im age n q ue s e cont ue e raiz am e pone e n e lim aginario colct o con l m iz ados , ridicul ados o dire ct e nt e iv a v im a de abus os o de v e ncia q ue re ch az ados , pode m os s upone r q ue e n ct iol ro orno h ay m uch os h om bre s s e pe rcibe com o una m e rcanca de f c- nue s t e nt e os al t a; una m uj r con baj aut s t a, con e s cas o com prom is o con l v ouos e a oe im re s ant riarcals y q ue al ipat e gunos de v ne rabl e incl o con de s e q uil ul e us ibrios e l pue de n e j rce r com o agre s ore s l os e e m ocionals o ps icol e gicos de riv ados

H ACER L M PI A I EZ

ant un e nt e orno q ue j t icar o m inius if m iz ar s u accin. L cre e ncia de q ue a l agre s ione s a m uj re s s uce de n m s as e al de nue s t e nt l ro orno polico, e nt t orno q ue s e m ue s t de s de e s t pe rs pe ct a ra a iv l pio y alj im e ado de l v ore s m orals os al e pat riarcals , nos de j inde f ns as alne e a e gar una re al idad q ue s e im pone de m ane ra brut una y ot v z . al ra e Por ot part , al ra e gunos f m inis e m os h an al e nt im ado l ide a de q ue l a as m uj re s de be m os pe rm ane ce r alj e e adas y prot gidas de l s go q ue s upone v ir e rie iv e n un cue rpo s e xuado de m uj r y q ue e de be s e r l prot ccin e s t al l com a e at , a pre s in ins t ucionaly l m e didas poit as s it as l re s pons abls de s alaguariv as e v dar nue s t int gridad. Es t cre e ncia ra e a q ue s e corre s ponde con un f m inis m o e ins t ucionaly ant v ucionario h a im it irre ol pre gnado l cre e ncias de m uch os oas t ros m ov ie nt de m uj re s ant e xis im os e is t as q ue s e e s candal an ant l iz e os s uce s os de v e ncia de gne ro al iol com probar q ue l v dial a a ogada, m ixt y a apaciguadora no h a prov ocado cam bio al guno e n l v os arone s de nue s t e nt ro orno polico o e n e lm e j de l cas os t or os h a ge ne rado un e s pacio de t e rancia ol re s t ringida h acia l pre ce pt f m inis os os e t . Elf m inis m o de be v as e aciars e de l a corre ccin cas pos a q ue arras t de s de ra h ace dcadas , l m uj re s f m inis t as e e as de be m os alj e arnos de una v z por e t odas de l com odidad de l corre ccin a a polica y l pre t ns ione s de ot as e int cabil idad y ace pt q ue m ie nt ar ras e s t o no cam bie (y no pare ce q ue v aya a h ace rl e n bre v ) e n cualuie r e s pacio o e q pbl o priv ico ado, polico o corrie nt t e corre m os un rie s go. Ah ora bie n, e s e rie s go no de be pe rcibirs e de s de e l m ie do y l ace pt a acin pas iv s ino de s a de e l com bat ; as um ir q ue e l s go f e rie orm a part int e ca de nue s t e xis e rns ra t ncia com o m uj re s e s apre nde r a e e com bat o y s obre t irl odo e s no de rrum bars e cuando e lrie s go s e conv rt e n ie e agre s in: e s l gue rra! as a L pe rce pcin de l l a ant a a uch ipat riarcalde s de una pe rs pe ct a m ixt iv a el ude e l com pone nt de l rie s go. L e os am bie nt s m ixt ge ne ran un f s o am e os al bie nt concil e iador e n e lcualpare cie s e q ue l v os arone s com part n nue s t e ras m is m as e s t e gias y f idade s , de s lrat inal e git ando e l us o de l v e ncia por im a iol part de l m uj re s alcons ide rar q ue e as e e s t e s una m e dida e xt m is t cuando a re a l m e diacin pare cie s e dar bue nos re a s ul t ados . Bue nos re s ul t ados q ue s e de s v ce n cuando l e xige ncias por ane as part de l m uj re s aum e nt e as e an y cuando e s t ya no e s t dis pue s t a as n as v ir o m ilar baj e lyugo m as cul iv it o ino. De e s t m ane ra, cuando s ura ge n iniciat as s e parat t y e xcl niv is as uye t s q ue de f nde n e l o de l v e ncia e ie us a iol cont l h om bre s q ue s e procl e n ra os am e n gue rra abie rt cont l m uj re s , e l a ra as e re s t no s e r capaz de unirs e por o com pl icidad ide ol gica s ino q ue l h ao rn por s ol idaridad ge nrica. Es de cir l a t nde ncia m ayorit e ariam e nt m as cul e ina s e r l de ce rrar f as e n t a il orno a ot ros

h om bre s (incl o e nt us orno a h om bre s agre s ore s ) ant s q ue m os t e s ol e rars idarios con l m uj re s , com o e xigira una as e l gica coh e re ncia, ya q ue e s t pondra o e n e nt dich o s u m as cul re inidad y s e ra una f t grav de incum pl ie nt de l al a e im o a norm at a h e ge m nica de iv gne ro s e gn l cual l h e rm andad m as cul a : a ina de be pe rm ane ce r unida. As um ie ndo l rie s gos int os rns e cos de nue s t propia condicin e lora l gro de nue s t aut ra onom a v ndr cone dicionado a nue s t capacidad de com ra bat os . El o de l v e ncia y l prcirl us a iol a t agre s iv s e r prim ordial ica a para de f ne de rnos ant una agre s in pe ro l de s e a v im iz acin y de s cat goriz acin de ict e l m uj re s agre didas t bin s uponas e am dr una prct l radora al inim iz ar ica ibe m e lpode r y e ldom inio m as cul y s iino t uarnos e n igual dad de f rz as com ue bat as . Supone r por e j m pl q ue una iv e o m uj r q ue h a s ido agre dida no podr e s upe rar e s t h e ch o t e raum t ico, o bie n q ue e s t h e ch o condicionar s us act e iv idade s , s e r m s dbil o v ne rabl ul e dot alh om bre agre s or de un pode r a e xt im it ral ado e inf il a a l m uj r ant iz a e agre dida. Raz n por l cual m uch as a m uj re s e l n e lh e ch o de h abe r s ido e ude v im as de agre s ione s al no q ue re r ct pre s e nt e ant l de m s de e s e ars e as m odo, h e ch o q ue inv ibil a m uch os is iz cas os de v e ncia. iol Cunt as de nos ot ras conoce m os a h om bre s con al dos is de t as s e xis m o, h om bre s de t o pe yorat o rat iv h acia l m uj re s , h om bre s q ue conas e s ide ran a l m uj re s com o obj t y as e e os q ue e n cam bio goz an de una cons ide racin y de una v oriz acin e xal ce lnt por part de l s t Un h om bre e e e re o? prot picam e nt re v ucionario, un cre ot e ol t ino y caricat s co m ach o e nrgico y ure os ado con capuch a ne gra y pie dra e n l m ano q ue adora l am bie nt s m ixa os e t os q ue l pe rm it n pav ars e y e e one m os t s us dot s pe ro q ue de t s t l rar e e a os grupos de m uj re s q ue l e xcl n a l e o uye a

v z q ue pre s cinde n de s us e ncant de e os s e duct . Es t o cualuie r ot prot ipo or e q ro ot q ue nos v nga a l m e nt , capaz de e a e crit icar a una m uj r o cons ide rarl m e e a nos int l nt por v s t de m as iado e ige e e ir f m e nina, e incl o m uj re s q ue re e us e produce n e s t m is m os pat os rone s s on us uals e n nue s t e ros e nt ornos policos . t L s orpre s a y e l s concie rt q ue ge ne a de o ran l e pis odios de v e ncia cont l os iol ra as m uj re s e n nue s t e ros e nt ornos poliit z ados s e nut n de lde s conocim ie nt y re o de l h ipocre s a. L ne gacin, l ace pa a a t acin e incl o l f t de conus a al a t unde ncia e n l re s pue s t ant l as as e os m s m nim os indicios s on cobarde s cm pl s de l v e ncia cont l ice a iol ra as m uj re s , y e n e s t cas o, e n t e e odas nos ot ras h ay al q ue e n m ayor o m e nor go m e dida h ue l a podrido. e agam os l pie z a! H im L aura

EL M ANUAL DEL BUEN PO L Z N I (CO NTI NUACI N)


2. Col ndos e Fe l icidade s , s i h a ldo h as t e a aq u s ignif ica q ue ya e s t us t d pe r e t ch ad@ de f a ade cuada para v re orm iaj grat a y f l m e nt . Ah ora bin, anar uit e iz e t s de col e e lBue n Pol n procue ars iz rar t ne r e n cue nt l s iguie nt s f e a os e act s. ore

El t (t Sal orniq ue t ) o e Sin duda al guna e lf orit de av o l s af @ iciond@ s alno-pagar: t s im pl an e com o cargar e lpe s o de lcue rpo s obre e lt orniq ue t con am bos braz os , lv e e ant l pie rnas y at rriz ar de s pus grar as e cil e nt alot l m e ro ado. L e nt e m e nt am abl e y a pe s ar de le v nt v or e s t ico y ide e al t de port o de e s t m odal iv a idad, cada v z e e s pos ibl s al e n m e nos e s t e t ar acione s de bido a l ins t acin de l nue v a al as as m q uinas v idadoras . al No l pie ns e o m s y e m pie ce a s al ant s de q ue t ar e e s t e nt a raabl t e radicin s e a t bin am e ngul por l v l ida a orgine t cnol e gica!

CO NTRA EL CI I O , VSM H AZ L T O M I X! SM
El is m o e s l ide a de q ue e l t civ a Es ado es t odo [...] y q ue e l al de l v or indiv iduo com o h om bre s e de riv de s u cual a idad de ciudadano. Baj e s t punt de v t o e o is a, e l rit s upre m o e s s e r bue n m o ciudadano;no h ay nada s upe rior a no , s e r e l ie j ide al bue n cris t v o de iano. M ax St r irne Pas ados al m s de 2 aos t go ras l a im pl acin de l O rde nanz a Cv poant a ica de m os obs e rv com o s t para bin o ar a, para m al pare ce h abe r cal , ado h ondo e n gran part de l pobl e a acin de l ciua dad de Carce l pe s e a l s um a arbiona a t rarie dad con l q ue e s e j cut a e ada por l l adas f rz as de lorde n. De s de as l am ue el punt de v t de l o is a Ayunt ie nt y de a-m o s u e xt ns in pe rs onif e icada e n e la Pe r/ l f ct Ciudadanx Cv e x icx, cualuie r acq t idad q ue e s cape o rom pa de f a diiv orm re ct con l norm al a a idad im pue s t de a

El e VP (t Pas I orniq ue t ) e T bin am e naz ada por l am a re nov acin de m q uinas im pue s t por a TM B, s t e s s u m odal a idad s i no s e v e con l nim os o l s uf nt apt ud f os a icie e it 2.1 Es t udio de l s it a uacin e iz e L m s im port e para iniciar s ica para e j rce r de pol n m e diant o ant un bonit s al Dis cre t a l par q ue o t o. a a s u v e s in bil t con xit e s , e n priiaj le e o e e a cnica cons is t e n abrir e m e r l , de t rm inar l e xis t ncia de e lgant , e s t t ugar e a e as idas cont iguas a l t os ornipre s e ncia h os t e n l boca de m e t por una de l s al il a ro e argando e lbraz o l s uf nt o icie e l q ue us t d s e v a col . Gracias a l q ue t s , al a e a ar a a a e ada a act ualpolica de TM B: s ubs t uyam os cm o para abrir l pue rt m s alj t it us t d q ue l pe rm it l ape rt e e ir a ura de l a pe rs onas por m q uinas aut t om icas e s acce s o a un f abul o v e os iaj m uy pos ibl q ue al e nos una o dos de prim e ra y e l e m ut as radas a l e s t a acin s e e ncue n- grat o. corre ct (de s de re al ar una pint o iz ada po- l e nt re ot m e acas . Por ah e s por lica a m e ar e n una e s q uina) e s s us - t n t al e nt v t El por 1 (m q uina nue v de pue rt ) 2 a as e acar. ce pt e de s e r m e t ibl ida de nt de ls aco donde us t d at ro Una nue v y div rt a e ida m odal iCons e j o! de l inCiv m o, conv ie ndo dich a accin is irt En e l o de q ue no e ncue nt cas re dad brindada, cm o no, por TM B dirigie n un m e ro act v o andl ico. odxs aq ue l us uarixs de lm e t l xs ro as l s , int nt col e l m s da a t ibre e e ars o De e s t m ane ra, s i bin e s cie r- v a rut icando l s ol a idaridad am e e rada q ue dis f an pract t q ue cada da s on m s l ciudadanxs dis cre t e nt pos ibl e n una e n-t o xs a ua: pe s e alt ul t o aq l a rol nf q ue de cide n pos icionars e baj l h ip- con t uil o cont ada por I os y l coope racin m ut o a con e l q ue nue s t rxs e xpe rt l h an xs a e os inof ns iv e os y m s o m e nos crit bande ra de l Civ m o, ace pt a is ando (s uj t iz a cnica pe rm it e lpas o e icos de l cuals no de be t - baut ado, e s t t os e e con f rv e l e or com prom is o de conv rt a s im pt e ir im ado de pol one s de iz cada h abit e urbano e n un pol ant ica m e r). As e gre s e s ie m pre de q ue no h a- de un nm e ro il it m ane ra cm oda y rpida: t s l e s an o a as t o para s m is m x com o para s us v ci- ya un Se gurrat e n l ce rcanas . ant e ne ce s ario e s pe rar am ablm e nt a q ue e e nxs , t bin pode m os h abl de un im am ar unx de l m uch xs us uarixs q ue an no xs m o port e s e ct cuyo s e nt ie nt de re - 2.2 El om e nt crucial ant or im o e as Una v z l gad@ a e s t apart e l e e a- h an t nido ocas in de de s cubrir e lf ch az o h a propiciado e ls urgim ie nt de o e iaj le e e am orm l q ue podra de nom inars e com o e l o- do l pre s e nt os , e n f a de s e nci- cinant m undo de lv e -s in-bil t de cio m am e l os at os gunas de da picar e , im m e diat e nt de s pus , v ie nt im o incv ico: art t is as urbanxs , l e s q ue m as orie nt iv , al us t d y s us am is t s no t ndrn m s e ade e idade s cl icas de col e . s ars punk s , grafit rxs , ch us m a e n ge ne ral l m odal fe , as q ue pone rs e e n f a y pas ar ant s de il e a: ie a ica e prov ocadorxs , ge nt s de m al v e a ida, in- *not con e lt m po y l prct us t d as as o. a orm e div idual idade s cons cie nt s de t e oda n- de s cubrir cule s l f a de s ort ar q ue s e cie rre n l pue rt de nue v Pract ue h abit m e nt e iniq ual e as dol y m uch as de l pe rs onas con- l m q uinas m s ade cuada a s u carce as e e ro e e m is rut s ide radas corrie nt s h an de cidido re ac- t r y pre f re ncias . I prov e y dis f e : t nt s upe rar nue s t re cord pe rs onal e m le e El m e cionar ant e s t nue v Era de lCiv m o nico l it e s s u propia im agina- de 18 pe rs onas con e l is m o bil t ! e a a is Cont inuar e l e s q ue v ne :D! m ie nacida con e l obj t de re f ar e l cin! e o orz cont progre s iv de l rol o indiv iduo a t s rav de l cont de s u h bit s ociall pl a, rol at : a az l cal , e l a l e parq ue , e l rans port pbl t e ico, et c. Ant t panoram a, ace nt e al uado por l pas iv a idad inam ov e de l m as a ibl a borre guilcarce l onina, y ant e lxit y e o l dif in q ue h an l gado a al a us l e canz ar al gunas iniciat as aut iv onm as ais l adas (y e n m uch os cas os prct icam e nt e indiv iduals ), l Sal e a t ada Popul , bas nar dos e e n s u propia e xpe rie ncia, anim a a t odas aq ue l pe rs onas l adas inl as l am cv icas a pe rde r e lm ie do, a pas ar a l a accin: pint m os l pare de s y l ne as l e m os l de cart ls , re cupe re m os l as e e as cal s y pl as com o l l e az ugare s de v ida, adue m onos de l t rans port pbl e ico conv indol e n popul , pongam os irt o ar e s t ciudad pat arriba.. L nicas a as as arm as q ue ne ce s it os s on l propia am a im aginacin y l v unt a ol ad.

D'O GRES, BRUI XES, L O PS I L CAPUTXETES


L s darre re s s e t ane s e l m e dis de e m s com unicaci h an anat plns de lcas de e l 'ogre aus t rac produint e s garrif ance s d'h orror i m orbo m al t dav de l s e al s ant s cre t am agat s ot l s t s s a 'e ora de l civ it a ilz ada us t ria, t be n am anit am b v oot al racions s obre e lcarct r de l aus t e s racs i l s e v t ndncia a e xcav s ot rraa a e ar e nis ...

aix e l s e us prot s agonis t s s n m ons e t s , s n ogre s o s n bruixe s , pe rq u re no s n com l m aj a oria ... pe r re al e nt m no h o s n? ... Al cont s t s e radicional e l ons s m t acom plix dos pape rs , un s e lde l re e m al nde rrocatpe r un m e nutv e nti s oe al v plbe u (e l ogre s de l as t v e nt int e s s re al , l bruixa de H ans e li Gre t l e l ogre s , a e , s m as cl i f m e l de ls bot s de ls 7 e e l a, e e e l ge s ...) i pe r l t s on un av de l e 'al re s q ue ls cos e s pode n anar a pitor (e l e j s m at ixos H ans e l Gre t l e n Pole t i l e i e , s a Caput t prot xe a, agonis t de l cont de a e m ons t s pe r ne ne s am b m s xit de l re a h is t ria) i q ue s e m pre s m il t l ornar or am b e l pare s q ue t an abandonat al s 'h bos c o q ue t 'apal s e n (com e l de l l is s Pol s e t o e l de l f a m gica) q ue e nf s a av ront e am b e l t rribls ogre s s e ns e m aar-t s e e q uil . l ar L m oralj s dobl i opoa e a e s ada: l v e nt pot v a al ia nce r l orror pe 'h , r s m il conf ar-s e am b l orror l or orm 'h cone gut pe rq u s e m pre h i h a un h orror m s gran e s pe ranta f ora.

L O RRO R S 'H EXTRAO RDI NARIO QUO TI ? DI


Fa uns anys , a f s de l s e t a i prininal s ant cipis de l v ant h av una re v t s uit a, ia is a os q ue no h an t nido l pal l e a abra l t a om an ya!! (o una capalra s e m bl ) e ant q ue e s de dicav n a t ar principal e ract m e nt s obre e lm ov e nt de re v t a im ol a ls pre s ons , inf av n s obre l CO e orm e a PEL a un de l s e us nm e ros v l gir , s aig l e aq ue s t f e l pre s : una cas e rna a ras a e s pe cial e nt dura, un t lr m ol s inis m al e t t , una e s col s e ns e indul re a gncia, pe r re s s ignif iv e ntdif re nt . icat am e s s ignif iv e nt dif re nt l icat am e 'ogre aus t rac? L q ue s t s s i darre ra l m s a i a cara de q uot idianit pacf no e s t m at ica e rode j s d'ogre s i de v im e s , v im e s at ct ct q ue f d'ogre a t m ps parciali ogre s an e v im it at . Pare s q ue h an t ict z s ancat a ls e s e v s f ls e n una ce la s e ns e pare t , i e il e l s q ue al at ix t m ps s on s ot e s os a un m e e m acorral e nt als e u l de t bal doam l oc re l , ne s s ot e s e s a un m as cl propie t i m e ari q ue pre pare n l ce la pe r q ue l a l 'ogre pugui t ancar al f l, j e s q ue m at s il ov s xaq ue n com panys i com panye s , prv s ul t uradors de gos s os ... ort L civ it aci pe r pe rpe t a ilz uar-s e h a ne ce s s it e xe rcir una coe rci v at iolnt s im a pe r pode r m ant nir-nos s ot e s e m e s os , h a f t f t una dom e s t e al a icaci e n prof undit at d'una v ncia e xt m a. iol re Com s i no e s pot re prim ir l a s e xualat de l nois i noie s adols ce nt it s e s i obl igar-l a una v orde nada? com os ida , e s pot m ant nir s ot e s a i de pe nde nt e m d'un m arit a una pe rs ona dot ada pe r a s e r aut nom a? com , s 'h a pogut m ant nir e lpat e riarcat i e lm e rcat s in

L REAL TAT A I DEL S CO NTES DE L V RA DEL A O FO C


Es t a re al e nt d'un cont d'h orror ract m e am b un ogre m alat , e s t a d'un f t v ? ract e e xt raordinari? pe rq u s re al e nt ... m t ant e xt raordinari? O b alcont . rari, no s un cas de norm alate xt m a? it re No e s t a d'un cas nic, aix ract de cop, re cordo l t pre s one ra d'us 'al ra t ls ne ne s d'H ol ria, e anda, un noi al EUs A, i e l abundant cas os de f l i ge rs s il s m ans am b dif re nt graus d'anore s m alat ps q uiq ue s ... t s e l e ncl it s ot l s aus t s en v rat ida, durant anys i anys , s e gons e l s e us capt , pe r prot gir-l s ors e os d'un pe ril m n e xt rior De f t l l s e . e 'ogre aus t rac m ant q ue prot gia l s e v f l e a a il a de l n de ls drogue s . m e Pe r aq ue s t cas os e xt m s e s s re pode n m aq uil com e xt l ar raordinaris , pe r

m itanant un e s f de s ot e t e nt im j or m im pl acabl? D'aq ue s t v ncia ne ix l e ... a iol a conce pci de l s e xe com dom inaci, com v ncia, l s e xualat de s ubj iol a it ugaci s t b un re s ul de l am t at a civ it aci pat ilz riarcal . I a l f q ui h a e xe rcit aq ue s t a i, a dom inaci v e nt aq ue s t s ubm is s i iol a, a im pl acabl? nos al s m at ixos , com e ... t re e e ngranat i part de l m e gam q uina ge a de l dis s ort El uns s obre e l al s : a !! s s t re ls pe rs one s m s prope re s , ls q ue e e m s s e gure t e t donav n, e l q ue e t at e s prot gie n, no nom s e l pare s i e l e s s m e s t s , t b e l com panys i com pare am s nye s , l i i l bot 'av a igue ra de lcos t de at cas a... T s t nim dav ot e ant una port ina v ibl d'ace r m s pe s ant q ue l de l is e a s ot rrani d'us t e ria, al guns s om s ol s pre s one rs , al s a v gade s ogre s i a t re e v gade s pre s one rs , i al e guns , s e guram e nt s e m pre ogre s . , Cals e r com e l h e rois m e nut s s de cont i m at a l e ar 'ogre q ue e ns t e n capt it i v a l nos t l rt i e l iv at iol a ra l at ibe nos t cos . A v gade s pe r pode r f re e ugir i q ue no e ns at rapin, cal e nganyar-l os com v f r e ls as t v e nt pe rq u e s a e re al m at e nt e l , o t in re l s irar-l alorn com v a f a f r l Gre t lam b l bruixa, o t l i e l e a e a al ar-l colcom v f r e n Pole t l a e s .

t odos . Sie m pre m e s e nt ide nt icado if con e lm ov ie nt ins urge nt de m ayo im o e de 19 68 e n Pars y as e s l gane s com o " proh ibido proh ibir" o " e am os re al t , s is as pidam os l im pos ibl" l garon ya e n m i o e l e t m prana adols ce ncia alf e e ondo de m i coraz n, a l m s int a e s e ncia de m i a im pe rs onal idad. Sie m pre cre e n l paz , e l a am or l no v e ncia, l coope racin , a iol a cons t iv e nt l dif re nt s s e re s ruct a re os e e h um anos inde pe ndie nt m e nt de s u ge e ne ro, raz a, condicin s ocial o proce de ncia. Pe ro t bin t e l pe rce pcin am uv a a t m prana e dad, de l e norm e inj e a us t icia y v e ncia q ue im pe ra e n l re l iol as acione s h um anas , e n m i inge nuidad adols ce nt , l gu a l concl in de q ue e e l e a us una gran part de e s t s it e as uacione s , im propias de l condicin h um ana, e ran a cons e cue ncia dire ct de l codicia y e l a a e gos m o. Pront ide nt iq u alcapit is o if al m o, t o e n s u f a priv ant orm ada, corporat a o e s t al com o e lage nt dire ct iv at , e o y re s pons abl de l inf l e a e icidad h um ana. En e s e pre cis o m om e nt naci e l uro ins ge nt cont l inj t e ra a us icia y e l capit is m o al q ue s oy h oy e n da, t bin de cid e s e am da, q ue al h aba q ue h ace r para go com bat a e s e m ons t ir ruo. De s graciadam e nt , t bin pront de s cubr q ue e am o e xis t un e nt agl inador y e n e s e ncia a e ut m uy v e nt e inj t q ue da s e guridad iol o us o, al capit is m o y e n s im bios is crim inal al con ls e be ne f , icia de l e xpl acin de a ot m is h e rm anos y h e rm anas , e s t e nt e e e ra y e s e l t Es ado. Cons ide r ne ce s ario l ar para cons e guir un m undo m s uch j t y m s s ocial t us o , rabaj por una s oar cie dad s in cl e s y s in cas t , donde l as as a e ducacin e n l rt y donde e l rabaj ibe ad t o abundant y colct o y l riq ue z a por l e e iv a ge ne rada, f ra j t y e q uit iv e nt ue us a at am e dis t ribuida. Sie m pre re ch ac l m xim a t a an prof undam e nt inj t de " ant t ne s , e us a t o ie t o v e s " y s ie m pre cre q ue " ant ant al t o e re s , t o v e s " s e aj t ant al us aba m s a l a v rdad. L abol e a icin de l pobre z a, de l a racis m o, de l ignorancia, de lcl is m o, a as de l riq ue z a ins ul e y de l v e ncia a t ant a iol organiz ada de l Es t ado de be ran s e r obj t os priorit e iv arios e n m i l a. T uch am bin e ra f undam e nt cons e guir cont al rol al t ar Es ado y prov ocar s u re f a int orm e

CARTA DE EL SO L TARI A I O L O PI N A NI PBL CA I


Fragm e nt de l cart de Jaim e Gim os a a ne z Arbe , conocido m e dit icam e nt coe m o ''ElSolario'', a l opinin pbl it a ica de s de Z ue ra H ol a: Nac e n M adrid h ace 52 aos , h abl cinco idiom as , s oy t o cnico e n re f rige racin indus t , e lct t s ol rial e ricis a, dador t , orne ro, f s ador m e cnico, t re , cnico e n e lct e rnica, pil o priv ot ado de h e l icpt ros U.F e .R., pat rn de e m barcacione s de re cre o y m s ico. Pe ro ant s q ue e nada s oy un s e r h um ano, una pe rs ona norm al ue acie rt y s e e q uiv q a oca, com o

ins urge nt cont e lcapit is m o e xpl e ra al ot ador t ando l arm as , para com , om as bat e s e n l m e dida de m is m ode s t irl a as f rz as . Sie m pre con e lconv ncim ie nt ue e o de s e r Dav l ando cont Gol . No id uch ra iat q uie ro e nt rar e n de t ls de m i l a al e uch de s igualcont e lm ons t ra ruo y s u cm pl y v e dor: e l t ice al Es ado. Si e n cam bio q uie ro re s e ar cm o l Banca priv a ada e s un aut ico m als ocial e j m pl de nt , e o e gos m o s in l it s , conf ado com o m e orm un pode r t rroris t s ocialf ra de cone a ue t , q ue apl l polica de h e ch os conrol ica a t s um ados y e s re s pons abl de l corrupe a cin s ocialy polica. A e s t re s pe ct t e o as is as e oral os idos gral s i no s e poda t , cnicam e nt obt - e n l l t e lct e s de l part e e q uie ro re s e ar q ue s in una t a de conom t n ne r l abol a icin de s t , e lobj t o de policos , y s e as e guran q ue e s t bie n e e iv cie ncia ge ne ral ue de s e nm as care a e s q uados e n e s as l t . Y para as e guis as cons e guir una s ocie dad s in cl e s , don- s it as t e ne m igos de l pe rs onas y de l s oos as a e o e iv de s e s upe rar a l organiz acin e s t al rars e q ue t ndrn xit e n s u obj t o, a at cie dad e n s u conj o, s e r m uy dif unt cil e q de l s ocie dad y alcapit is m o com o pos icionan a s us age nt s e n cualuie ra a al h ace rls pagar por e ldao s ocialinfine l os idos policos , con pos ibil t idad m ot de l riq ue z a s ocial pas aron a de l part or a , gido a l colct idad. De s e o ade m s a e iv o e oral a s e r obj t os priorit e iv arios . Elin l o s e - de xit e lct , para q ue de e s t m af t im s e al l conde s ce nde ncia q ue m ue s ar a ra acabar con l opre s in capit is t ne ra y con inde pe nde ncia de q u para al a t l Jus t ra a icia, uno de l pil s de l os are Es ido t v as e por m e dio de una Re v ucin Social t polico s e a e l e nce dor e n l e lcol t ado, cuando l de los e conm icos coos it l os a ict Anarq uis t q ue nos t e ra una s ocie - cione s , e l s e as e gure n l v oria. De a, raj met idos por banq ue ros s on s acados a e s t m ane ra acce de n al cont a rol de l dad crat aut s t a oge ionaria. l l pbl En e l am os o cas o de l a uz ica. f os e e H as t aq u l bue nos de s e os , M inis t rio de H acie nda, q ue a s u v z dia os " ondos opacos " y de l " e rs ione s f as inv a t os paraf e ando a don Quij e cuando l s e a l polica e conm ica q ue l ras ot e e n paras os f cals " l v is e l ados a cav e o os racin y accionis dice a Sanch o Panz a " con l igls ia cons e j de adm inis t a e por e lBanco B.B.V y e lBanco San.A. as arios de l Bancos priv os ados h e m os t opado, am igo Sanch o" t bin t m ayorit am t ande r e lf calno e ncont de lo por, is r it uacin e n e l rt v inot q ue e n e lcam ino s e e rguan f or- de s e an, para s u pe rpe t q ue s e gn l no h aba pe rj , udicados . a pode r y as , re s ul , m idabls obs t e cul . Ent e l cabe ce de l pirm ide de l os re l os Ev nt m e nt l e v in f cal y l ide e e a as is a a ue rol de s t acar a l Bancos priv os ados . L os t un j go de nios cont ar e lBanco pue s t de capit e s de os cura proce de na al e e a Bancos priv ados e xis t n, e n t ora, co- de Es paa, q ue , e n t ora, t ndra l e e cia e n l is l de Gran Caim n (paras o a a uncin de cont arls a e l . Por m e rol e l os m o m e ros apndice s de un Banco e s - f f cal n e l is e Caribe ) " e s de lo" Nat no it . ua t al e n Es paa e s e lBanco de Es pa- dio de l de s ignacin de un gobe rnador at , ral e nt l pe rj m e os udicados s on l H acie na n a, e n e l ino Unido e s e l Re Banco de I n- de lBanco de Es paa dcily af a s us da pbl y t ica odos l e s paols q ue paos e e e iv gl e rra, e n l Es t at os ados Unidos e s l Re - int re s e s , s e cons igue s u obj t o. De a gan s us im pue s t , pe ro indudablm e nos e a os ados cons is e rv Fe de ral Tie ne n, e n t ora, e lco- e s t m ane ra l Bancos priv a . e t , l pe or de t e o odo e s e l agrav com paio a t met ido de m axim iz ar l re nt idad e x- gue n l s upre m aca polica y ade m s e l a abil rat o y l de s igual iv a dad de t am ie nt rat o ot a pl adora de l pobl ot a acin, ya q ue com o de re ch o de pe rnada de e xpl ar a l s oq ue e l t Es ado da a pode ros os y a " bs il ot odo t odos conoce n, e lEs t ado no e s de m a- cie dad civ con t al im punidad, t dit " Pe ro de l q ue s e t a e s de no os . o rat e , ut e e im s iado dil nt y t nde a de lgar e n e x- m uy lgal pe ro abs ol am e nt ilgt o ige e ie e m ols t a l due os de lch iringuit . e ar os " o" ant m obj iv a pl adore s prof s ionals s u inicua t ot e e a- t o e l e dio com o e l e t o. De e s t A l policos prof s ionals ls os t e e e a ios re re a. T ricam e nt e lBanco de Es paa m ane ra, l as ociacin m af a e nt e e gus t m uch o de cir q ue Es paa e s un a t conce de pe rm is o para ope rar a un Ban- banq ue ros y policos , s e e rige com o Es t ado de m ocrt ico y de de re ch o, m e ot a acin e n s u co priv ado, con l conce s in de una de - e xpl adora de l pobl a j s e ra q ue dij ran q ue e s un e s t or e ado unt os nom inada " ich a bancaria" y t rica- conj o. Y l banq ue ros y s u ne gocio f , e clpt e ocrt ico s in de re ch os , porq ue l a raudulnt com o l aut icos am os e o, os nt m e nt pue de cas t e igar al Banco q ue ope - f v rdad, ni e l m is m os s e at v n a de e l os re e a ant godn, y nos ot , ros re de s apre ns iv e nt con l re t am e a irada de de l pl acin de al cir q ue e s un Es t ado l , de l rt ibre ibe ad. a e av e s e pe rm is o. Pe ro l re al a idad, q ue e n l ge nt , com o s us e s cl os ne gros e xAunq ue com o s e v , al e gunos t ne n t ie oot e it e innum e rabls ocas ione s s e e m pe a e n pl abls y s us t uibls . e da l l rt y ot no t ne n nada. Es a ibe ad ros ie Ant e s t e norm e inj t e a us icia cont rade cir a l t ora, e s ine xorabl; e l a e e cue s t de e s t bie n s it in ar uado, al or cal e irm Banco de Es paa e s dirigido por un f un- de cid, con concie ncia, conv rt e e n cionario de lEs t ado, de pe ndie nt de un e m inis t rio dirigido e n s us de cis ione s e s e t gicas por un polico prof s ional y rat t e , aq u e nt ra e n j go l part m s ue a e im port e de l e cuacin diabl L ant a ica. os policos prof s ionals , para l gar al t e e l e pode r de de cis in e s t gica, de be n conrat currir int grados e n unos part e idos pol t icos y com pe t e n unas s upue s t e lcir as e cione s de m ocrt icas . Nat m e nt , e n una s ocie dad ural e capit is t e s t part al a, os idos ne ce s it de an f inanciacin para al canz ar s us obj t e iv . Financiacin il it os im ada, y aq u e s donde int rv ne n l Bancos priv e ie os ados . Bs icam e nt , im pone n para conce de r e s u ayuda a l part os idos policos q ue e s t t adopt n, cuando al os e cance n e lpode r , policas t nde nt s a s u propio be ne t e e f icio. Para as e gurars e e s t obj t o, im e e iv pone n a s us propios age nt s e

de lpode r ya s e a e s t polico, e con, e t m ico o m e dit ico. (...) T ngo q ue de cir una v z m s , e , e q ue s i yo no m e conocie s e bie n, e s t ara at rrado por l im age n q ue l m e dios e a os de com unicacin h an dado ace rca de m i pe rs ona; un s e r f ro, cal ador e s cul , q uiz of rnico, as e s ino, e nt ot re ras l inde z as . T ngo q ue re conoce r q ue l " e e os m dios de de f acin de l re al orm a idad" t , am bin conocidos com o m e dios de com unicacin, o m s f inam e nt com o " as s e m m e dia" h an re al ado a concie ncia s u iz l .(...) abor Jaim e Gim ne z Arbe .C.P de Z aragoz a . Ct Nacional ra. 330, K m . 539 50.008 Z ue ra Z aragoz a (Es paa) L t al a ot idad de l cart l podis e ncona a a t e n e l al w w .al barricadas .org rar port w as

L M A TI H O RA PRO CESADO S SAL NI CA 2003


Por ape l acin q ue da s us pe ndida l a conde na h as t un prxim o j a uicio q ue podr s e r e n un ao o ao y m e dio. No t ne n q ue ingre s ar e n pris in ni pe rie m ane ce ran re t nidos e n gre cia. Para e m s inf acin cons ul w e bs de re orm t ar f rncia h abit e s .TO PAZ O S YA TI e ual L EFTERI I A NA DI NA TO TERO APO L A TAQUEL A ! L

4 M O STRA DEL L I L BRE ANARQUI STA


Aq ue s t any l M os t a ra e s t orna a ce lbrar alBarri de Sant , de l30 de e s j uny al 6 de j iol Pot pos ar-t e n ul . s e cont e am b nos al s i inf ar-t de act t re orm e ls act it s a l pgina w e b: w w w .l e iv at a l ibre anarq uis t s .k z a.e